100 MARKETINGV R AGEN JURIDISCH BEANTWOORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "100 MARKETINGV R AGEN JURIDISCH BEANTWOORD"

Transcriptie

1 100 MARKETINGV R AGEN JURIDISCH BEANTWOORD Tom Heremans Actualisering september 2013 De bijgevoegde of aangepaste tekst is in grijs gemarkeerd Antwerpen Cambridge

2 CORRECTE INFORMATIE EN MISLEIDENDE RECLAME Wie deze regel niet volgt, kan door de rechtbank veroordeeld worden. Zo werd Lidl door de correctionele rechtbank te Gent veroordeeld tot een geldboete van euro omdat zij promotieartikelen aangeboden had zonder dat daarvoor voldoende voorraad beschikbaar was. Het hof van beroep bevestigde de veroordeling, zo rapporteerde de pers op 18 september Het is twijfelachtig of de Belgische regeling inzake lokvogelpraktijken wel in overeenstemming is met het Europees recht. De regels inzake marktpraktijken zijn immers op Europees niveau geharmoniseerd en in de Europese richtlijn ter zake (nr. 29/2005) is er geen plaats voor een bijzondere regeling over lokvogelpraktijken, waarbij een onderneming verplicht is een bon af te geven als de voorraad uitgeput is. Het enige wat de Europese wetgever verbiedt, is goederen of diensten aanbieden aan een bepaalde prijs zonder dat het zeker is dat de onderneming wel voldoende goederen of diensten zal kunnen leveren aan die voorwaarden, rekening houdend met de omvang van de gevoerde reclame en met de geadverteerde prijs. De Belgische wetgever heeft dit verbod in de marktpraktijkenwet opgenomen, 2 maar behield ook de besproken regeling met de bon. 1 Bericht van Trends, beschikbaar op htm. 2 Art van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Intersentia 23

3 PRIJSVERMINDERINGEN EN SOLDEN nr. 29/2005 inzake marktpraktijken. Die richtlijn harmoniseert immers op uniforme wijze de marktpraktijken voor de hele Unie en verzet zich tegen nationale wetgeving die afwijkt van de richtlijn en die ondernemingen verplicht om hun marketingbeleid in de verschillende lidstaten anders te organiseren om aan de lokale wetgeving te voldoen. De Europese Commissie heeft alvast een geding ingesteld tegen de Belgische Staat hierover. 1 Bij de totstandkoming van de marktpraktijkenwet van 6 april 2010 oordeelde de Belgische Raad van State alvast dat de Belgische wet niet in overeenstemming zou zijn met het Europees recht 2, maar de regering legde het advies van de Raad van State naast zich neer Ten slotte nog dit: Stelt de onderneming dat haar prijs 10% lager is dan de prijs van haar concurrenten, dan maakt ze vergelijkende reclame en dit kan perfect, maar dan moet de onderneming wel de regels volgen inzake vergelijkende reclame (zie hierover vraag 11). Bovenstaande regels gelden enkel voor aankondigingen van prijsverminderingen ten aanzien van de consument, d.w.z. de fysieke persoon die goederen en diensten aankoopt voor niet-beroepsmatige doeleinden. Verkopen van onderneming tot onderneming ( B2B ) vallen buiten de beperkende regels en de ondernemers moeten voor die verkopen gewoon misleidende reclame vermijden. Iedere onderneming kan natuurlijk haar prijzen laten evolueren, elke dag opnieuw. Pas als zij haar prijsverminderingen aankondigt aan het publiek, als marketinginstrument, gelden de hierboven toegelichte regels. 1 Beroep ingesteld op 13 september 2012, C-421/12, 2 Advies Raad van State, Parl.St. Kamer , nr. 2340/001, 171, zie FLWB/pdf/52/2340/52K pdf. Intersentia 49

4 PRIJSVERMINDERINGEN EN SOLDEN Er geldt een interessante uitzondering op het verbod om prijsverminderingen aan te kondigen tijdens de sperperiode, voor de zogenaamde tekoopaanbiedingen van goederen verricht ter gelegenheid van occasionele handelsmanifestaties, die maximum vier dagen duren en die maximum eenmaal per jaar worden georganiseerd door de plaatselijke verenigingen van ondernemingen of met hun medewerking. 1 Het betreft de braderie-uitzondering, die regelmatig wordt toegepast om de regels inzake de sperperiodes te omzeilen. Slotbemerking Zie vraag 22 over de belangrijke vraag of de Belgische regels inzake solden en sperperiodes wel in overeenstemming zijn met het Europees recht. 1 Art. 32, 3 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Intersentia 53

5 100 MARKETINGVRAGEN JURIDISCH BEANTWOORD 21 Wanneer beginnen de solden en wanneer beginnen de sperperiodes? Solden zijn enkel mogelijk in de volgende twee periodes per jaar: van 3 januari t.e.m. 31 januari; en van 1 juli t.e.m. 31 juli. 1 Wanneer 3 januari of 1 juli op een zondag valt, begint de soldenperiode een dag eerder. Het gebruik van de benaming Opruiming, Solden, Soldes of Schlussverkauf, of van enige andere gelijkwaardige benaming, is slechts toegelaten voor de tekoopaanbieding en verkoop van goederen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Voor de verkoop van goederen aan andere ondernemingen ( B2B ) en voor de aanbieding van diensten mag men dus het woord solden etc. niet gebruiken, niet voor en niet tijdens de maanden januari en juli. De duur van de sperperiodes die vroeger 6 weken was, is nu opnieuw verminderd tot iets meer dan 3 weken. De sperperiodes zijn voortaan de volgende: van 6 december t.e.m. 2 januari; en van 6 juni t.e.m. 30 juni. 2 In het verleden rees de vraag of een ondernemer reeds vóór het begin van de soldenperiodes mocht aankondigen dat hij vanaf 3 januari of 1 juli solden en dus prijsverminderingen zou gaan toepassen. Strikt genomen is dit een aankondiging van een prijsvermindering die onder het verbod viel om aankondigingen van prijsverminderingen te doen tijdens de sperperiodes. Omdat de wetgever echter nooit de ondernemingen wilde verbieden om vooraf aan te kondigen dat er weldra solden zouden volgen, bepaalt de wet nu dat de ondernemingen het recht hebben om de tekoopaanbieding in het kader van de solden aan te kondigen vóór de aanvang van de soldenperiode. 3 Ondernemingen mogen dus op 24 december aankondigen dat er grote kortingen zullen worden gegeven vanaf de start van de solden op 3 januari. Over de geldigheid van de Belgische regels inzake solden en sperperiodes, zie vraag Art. 27, 1 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. 2 Art. 32, 1 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. 3 Art. 27, 3 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. 54 Intersentia

6 100 MARKETINGVRAGEN JURIDISCH BEANTWOORD handel wil beschermen en door de sperperiode tracht om de gelijkheid in verkoopkansen tussen de handelaars te waarborgen en de vervalsing van de concurrentievoorwaarden te voorkomen, dan valt de Belgische wettelijke regeling buiten het toepassingsgebied van de Europese Richtlijn nr. 29/2005 en is ze wel in overeenstemming met het Europees recht. 1 Twee lagere rechters hadden al in dezelfde zin beslist dat de Belgische regels van de sperperiode in strijd zijn met het Europees recht. Zij weigerden om de kledingverkoper ZEB te veroordelen voor het aankondigen van prijsverminderingen tijdens de sperperiodes. De onderneming ZEB lapt manifest de regels inzake sperperiodes aan haar laars omdat zij ervan overtuigd is dat die regels niet overeenstemmen met het Europees recht. De voorzitters van de rechtbanken van koophandel te Brussel 2 en te Dendermonde 3 volgden ZEB. Het Hof van Cassatie besliste dat de regels inzake de solden en de sperperiodes minstens ook de bedoeling hebben de consument te beschermen en acht ze daarom in strijd met het Europees recht. De rechtbanken mogen die regels dus niet meer toepassen. Ondernemers mogen met andere woorden solden organiseren wanneer ze dat willen zolang ze de consument niet misleiden. 4 De saga van de solden en sperperiode is echter nog niet ten einde. In juli 2013 keurde de ministerraad het voorontwerp van de nieuwe marktpraktijkenwet goed (als onderdeel van het Wetboek Economisch Recht) en in dit voorontwerp worden de regels inzake solden en sperperiode behouden, zogezegd omdat ze voortaan enkel de verhouding tussen verkopers zullen regelen. Of het Europees Hof van Justitie dit zal aanvaarden is nog maar de vraag. 1 Hof van Justitie van de EU 15 december 2011, C-126/11, INNO v. UNIZO, beschikbaar op 2 Voorz. Kh. Brussel 28 juni 2010, V.S /2010, onuitg. 3 Voorz. Kh. Dendermonde 20 juni 2012, Juristenkrant, 27 juni 2012, 15, na het arrest van het Hof van Justitie van de EU 30 juni 2011, C-288/10, beschikbaar op 4 Cass. 2 november 2012, nr. C N, 56 Intersentia

7 LOTERIJEN, KANSSPELEN, WEDSTRIJDEN 28 Moeten loterijen gratis zijn of mag men het publiek laten betalen om mee te spelen (cash / per sms)? Zowel gratis als betalende loterijen zijn verboden. Het wettelijk verbod om loterijen te organiseren is zeer ruim. Het verbod slaat op elke verrichting die wordt aangeboden aan het publiek en die de spelers de mogelijkheid biedt iets te winnen uitsluitend door de werking van het lot (zie vraag 26). De wet bevat geen verwijzing naar een inzet die betaald moet worden en dus zijn ook gratis loterijen verboden, behoudens de wettelijke uitzonderingen. Dit is uiteraard betreurenswaardig. De doelstelling van de wetgever om loterijen te verbieden is om de goklust van het publiek aan banden te leggen. Hoe meer mogelijkheden de mensen hebben om te spelen en te gokken, hoe meer kans er bestaat dat ook de negatieve aspecten van spelen en gokken naar boven komen. Een gokverslaving veroorzaakt zeker veel sociaal en persoonlijk leed. Maar als het publiek gratis kan spelen en gokken, doen de negatieve aspecten van spelen en gokken zich niet voor. Dan valt niet in te zien waarom het organiseren van een loterij die volledig gratis is, toch wettelijk verboden is. Een onderneming die het publiek uitnodigt om mee spelen en prijzen toekent aan de deelnemers die het meeste geluk hebben, maakt zich strikt genomen schuldig aan het organiseren van een verboden loterij. De kans dat die onderneming en haar bestuurders daarvoor correctioneel worden vervolgd, is niet zeer groot, maar soms zijn het concurrenten of de Nationale Loterij zelf die juridische actie ondernemen voor de rechtbank van koophandel tegen dergelijke gratis loterijen. Sommige juristen zijn van oordeel dat het Belgische verbod om gratis loterijen te organiseren als verkooppromotie strijdig is met het Europees recht. Zij verwachten dat het Hof van Justitie vroeg of laat zal beslissen dat gr atis loterijen ook in België toegelaten moeten worden. 1 1 R. BYL en Ch. PLAS, Loteries, jeux de hasard et concours promo tionnels: état des lieux et perspectives, TBH 2012, 547. Intersentia 67

8 100 MARKETINGVRAGEN JURIDISCH BEANTWOORD doen met het Europees recht. In de ene zaak betrof het aanbod een kortingsbon voor lingerie die de consument ontving bij de aankoop van het tijdschrift Flair. In de andere zaak bood Total een gratis pechverzekering aan voor iedere klant die elke drie weken voor minstens een bepaald bedrag bij Total kwam tanken: Het Hof van Justitie heeft het Belgisch verbod om gezamenlijke aanbiedingen te doen naar de prullenmand verwezen zodat nu alle vormen van gezamenlijk aanbod toegelaten zijn, voor zover de consument niet misleid wordt. Het Hof stelde dat gezamenlijke aanbiedingen marktpraktijken zijn die vallen binnen het toepassingsgebied van de Europese Richtlijn nr. 29/2005 inzake marktpraktijken. Het gaat immers om commerciële handelingen die duidelijk deel uitmaken van het marketingbeleid van een onderneming en ertoe strekken de verkoop van haar goederen of diensten te bevorderen. Omdat de Europese richtlijn een volledige harmonisatie van de regels op communautair niveau tot stand brengt, mogen de lidstaten geen strengere maatregelen vaststellen dan die welke in de richtlijn zijn neergelegd, ook niet om een hoger niveau van consumentenbescherming tot stand te brengen. Het Belgisch algemeen en preventief verbod op gezamenlijke aanbiedingen, zonder dat aan de criteria van de Europese richtlijn wordt getoetst of zij oneerlijk zijn, is dan ook strijdig met het Europees recht. 1 Sinds dit baanbrekend arrest zijn gezamenlijke aanbiedingen in België niet langer verboden en heeft de Belgische wetgever de wet moeten aanpassen. De marktpraktijkenwet van 6 april 2010 bepaalt dan ook dat gezamenlijke aanbiedingen toegelaten zijn, voor zover ze geen oneerlijke marktpraktijk uitmaken, bijvoorbeeld omdat de consument misleid zou worden of in verwarring zou worden gebracht. 2 Enkel voor financiële diensten blijft het verbod om gezamenlijke aanbiedingen te doen overeind. 1 Hof van Justitie van de EU 23 april 2009, zaken C-261/07 en C-299/07, VTB-VAB, beschikbaar op 2 Art. 71 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. 88 Intersentia

9 VERKOOP BUITEN DE ONDERNEMING (POST ORDER, VERKOOP AAN HUIS) Daarom bepaalt de wet dat de onderneming de volgende clausule schriftelijk ter kennis moet brengen van de consument, in een kader los van de tekst en in vetgedrukte letters, op de eerste bladzijde van het leveringsdocument: 1 De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst. De sanctie voor het niet vermelden van deze clausule is zwaar. Indien het herroepingsrecht niet vermeld wordt, moet de consument het geleverde product niet betalen, noch terugzenden! 2 Dit is natuurlijk een nachtmerrie voor de onderneming want consumenten kunnen in principe de goederen of diensten houden zonder ze te betalen In uitzonderlijke gevallen moet de verkoper geen herroepingsrecht opnemen voor zover hij de consument daarop wijst, met de volgende clausule die eveneens in een kader los van de tekst en in vetgedrukte letters, op de eerste bladzijde van het leveringsdocument moet zijn afgedrukt: De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. Aldus moet een onderneming geen herroepingsrecht toekennen voor onder meer: de levering van diensten die uitgevoerd zijn vóór de bedenktermijn van 14 dagen voorbij is, bijvoorbeeld het verlenen van advies of het verkopen van adresbestanden; de levering van goederen die gemaakt zijn volgens de specificatie van de consument, zoals een maatpak; de levering van cd s, dvd s of software als die verzegeld zijn en de consument heeft de verzegeling verbroken (deze uitzondering heeft tot doel het kopiëren tegen te gaan); de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines. 1 De Europese Richtlijn 2011/83/EU betreffende de consumentenrechten heeft tot gevolg dat de Marktpraktijkenwet licht gewijzigd zal worden inzake deze informatieverplichting. 2 Art. 46 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Intersentia 101

10 100 MARKETINGVRAGEN JURIDISCH BEANTWOORD Ook is er een aparte wettelijke uitzondering voor vliegtuig- en treintickets die op afstand worden aangekocht. 1 Verkoop buiten de lokalen van de onderneming Bij de verkoop aan huis, op excursies of op salons, beurzen of tentoonstellingen heeft de consument ook het recht om de aankoop te herroepen, maar hij dient dit te doen binnen de 7 werkdagen. 2 De onderneming moet de consument van dat recht inlichten door de volgende clausule te vermelden, ook in vetgedrukte letters, in een kader los van de tekst en op de eerste bladzijde van het contract: Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten zijn aankoop te herroepen, op voorwaarde dat hij de onderneming hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt vóór het verstrijken ervan. In sommige gevallen wordt de termijn van 7 werkdagen verlengd tot 14 kalenderdagen, bijvoorbeeld in geval van verkoop aan huis van gas, elektriciteit of telefoniediensten voor een totale waarde van meer dan 250 euro. 3 1 KB van 18 november 2002 houdende uitsluiting van sommige overeenkomsten op afstand betreffende het verrichten van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding. 2 Ingevolge de Europese Richtlijn 2011/83/EU zal de herroepingstermijn in België verlengd worden tot 14 dagen. 3 Art. 3, 2 KB van 26 september 2006 betreffende de uitvoering en organisatie van ambulante activiteiten. 102 Intersentia

11 7 Verkoop met verlies 53 Is verkoop van goederen met verlies verboden? Ja, want artikel 101 van de marktpraktijkenwet stelt klaar en duidelijk dat het elke onderneming verboden [is] goederen met verlies te koop aan te bieden of te verkopen. Uiteraard is het niet de bedoeling van ondernemingen om verlies te maken en daarom zullen zij hun goederen en diensten doorgaans niet met verlies maar met winst te koop aanbieden. Hoewel verkoop met verlies zich dus eerder uitzonderlijk zal voordoen, heeft de Belgische wetgever er toch een algemeen verbod over uitgevaardigd omdat hij vindt dat verkoop met verlies een oneerlijke marktpraktijk uitmaakt. Enerzijds wil de wetgever daarmee lokvogelpraktijken vermijden (zie ook vraag 6). Dit zijn acties waarbij ondernemingen klanten lokken met zeer lage prijzen voor één of meer artikelen, in de hoop dat de klant ook nog andere artikelen zal aankopen, waarop de marge voldoende groot is om het verlies op de eerste goederen te compenseren. Dit is een vorm van prijsversluiering die de wetgever wil vermijden, ook al doet de consument een goede zaak en is hij niet verplicht om andere goederen aan te kopen. 1 Anderzijds wil de wetgever ook vermijden dat een onderneming eerst met verlies verkoopt om de concurrenten van de markt te weren om vervolgens, als er minder concurrentie is, de prijs weer gevoelig te verhogen. De wetgeving inzake marktpraktijken komt hiermee op het terrein van het mededingingsrecht, waar 1 Over de verenigbaarheid van het verbod om met verlies te verkopen met het Europees recht, zie vraag 58. Intersentia 109

12 100 MARKETINGVRAGEN JURIDISCH BEANTWOORD 58 Mag men tijdens de solden met verlies verkopen? Ja, tijdens de zomersolden (van 1 tot 31 juli) en de wintersolden (van 3 tot 31 januari) mag een onderneming met verlies verkopen. De marktpraktijkenwet heeft het verbod om met verlies te verkopen immers getemperd door enkele uitzonderingen toe te staan en de verkoop tijdens de solden, ook opruimingen genoemd, is daar één van. 1 Daarnaast zijn er nog enkele uitzonderingen van toepassing, die in de vraag hierna worden behandeld.! Of de regels inzake solden en sperperiode in overeenstemming zijn met het Europees recht is besproken bij vraag 22. Ook de geldigheid van het verbod om met verlies te verkopen kan strijdig zijn met het Europees recht, nl. indien het verbod is ingesteld om de consument te beschermen tegen lokvogel praktijken. Dit oordeelde het Hof van Justitie van de EU in een geschil tussen Euronics Belgium en Kamera Express dat fotocamera s aan zeer lage prijzen verkocht. Het is nu aan de rechtbank van koophandel te Gent om een finale uitspraak te doen in overeenstemming met het arrest van het Hof van Justitie. 2 1 Art. 102, 1-1 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. 2 Hof van Justitie van de EU 7 maart 2013, beschikbaar op Intersentia

13 MERKEN klank (als die door een notenbalk kan worden voorgesteld, bijvoorbeeld Für Elise als dienstmerk voor een merkengemachtigde). 1 Kunnen vooralsnog niet als Beneluxmerk worden ingeschreven: geuren (één keer werd per abuis de geur van vers gemaaid gras als Gemeenschapsmerk ingeschreven voor tennisballen, maar dat merk is inmiddels vervallen); smaken; geluiden (die niet in een notenbalk te vatten zijn, zoals de brullende leeuw van de filmproducent Metro-Goldwyn-Mayer, of het geluid van een Harley Davidson-motor); 2 bewegende tekens of beelden; 3 tastmerken (oppervlakte van producten of verpakkingen). Deze alternatieve merken kunnen vooralsnog niet worden ingeschreven, doch niet omdat ze de functie van een merk niet zouden kunnen vervullen. Sommige van de vermelde tekens vervullen de functie van een merk zeer goed: zo zal iedere kenner met zijn ogen dicht de oorsprong van een voorbijrijdende Harley Davidson-motor kunnen aanduiden. De alternatieve merken kunnen niet worden ingeschreven omdat ze niet vatbaar zijn voor grafische voorstelling. Het merkenregister is nog niet klaar om die merken op te nemen en gemakkelijk en objectief doorzoekbaar te maken voor het publiek. Maar niets zegt dat de merkenbureaus niet op een dag het register zullen openzetten voor geluidsfragmenten in een MP3-formaat of voor beeldfragmenten in een video-formaat. 1 Hof van Justitie van de EU 27 november 2003, C 283/01, beschikbaar op 2 Het leeuwengebrul is wel als Europees Gemeenschapsmerk ingeschreven omdat het Europees merkenregister wel een sonogram met MP3 files aanvaardt. 3 Het Europees merkenregister aanvaardt wel bewegende beelden die door verschillende tekeningen grafisch worden voorgesteld. Intersentia 147

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (WER Boek VI) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (WER Boek VI) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

100 MARKETINGVRAGEN JURIDISCH BEANTWOORD

100 MARKETINGVRAGEN JURIDISCH BEANTWOORD 100 MARKETINGVRAGEN JURIDISCH BEANTWOORD 100 MARKETINGV R AGEN JURIDISCH BEANTWOORD Tom Heremans Tweede herziene editie Antwerpen Cambridge 100 marketingvragen juridisch beantwoord. Tweede herziene editie

Nadere informatie

Inhoud. 1. Correcte informatie en misleidende reclame 11. 2. Vergelijkende reclame 31

Inhoud. 1. Correcte informatie en misleidende reclame 11. 2. Vergelijkende reclame 31 Inhoud 1. Correcte informatie en misleidende reclame 11 1. Moet een reclameboodschap altijd 100% correct zijn en zo niet, waar ligt dan de grens? 11 2. Als reclame 100% correct is, kan zij dan toch nog

Nadere informatie

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC)

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) 1. Wanneer starten de solden onder de WMPC? De bestaande soldenperiodes werden onder de nieuwe wet niet gewijzigd.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling The Bright Side Newsletter n 23 Bright Advocaten www.b-right.be Onderwerp Verbod op verkoop met verlies in strijd met het Europees recht Datum 22 april 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

WET MARKTPRAKTIJKEN (WET 6 APRIL 2010 BETREFFENDE MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING (W.M.P.C.))

WET MARKTPRAKTIJKEN (WET 6 APRIL 2010 BETREFFENDE MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING (W.M.P.C.)) WET MARKTPRAKTIJKEN (WET 6 APRIL 2010 BETREFFENDE MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING (W.M.P.C.)) I. SITUERING Op 12 mei 2010 werd de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN HET HOF (Eerste kamer)

BESCHIKKING VAN HET HOF (Eerste kamer) BESCHIKKING VAN HET HOF (Eerste kamer) 30 juni 2011 Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor de procesvoering Richtlijn 2005/29/EG Oneerlijke handelspraktijken Nationale regeling die aankondigingen

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief mei juni 10

PC Advocaten Nieuwsbrief mei juni 10 PC Advocaten Nieuwsbrief mei juni 10 HANDELSPRAKTIJKEN WORDEN MARKTPRAKTIJKEN INLEIDING De nieuwe Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming (WMPC) in werking getreden op 15.05.10 vervangt de oude Wet

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5 INHOUD Voorwoord............................................................ v Inleiding.............................................................. 1 Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling

Nadere informatie

Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging. 10 Maart 2016

Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging. 10 Maart 2016 Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging 10 Maart 2016 Agenda Overzicht enkele bepalingen marktpraktijken Analyse mogelijke relatie mededinging Overzicht 0. Algemeen 1. Prijsaanduiding 2.

Nadere informatie

Handelspraktijken. Knipperlichten 2009-2010

Handelspraktijken. Knipperlichten 2009-2010 Handelspraktijken Knipperlichten 2009-2010 Contrast Seminars 25 februari 2010 Peter Wytinck Advocaat 1/6/2011 3:50:25 PM DEEL 1. Arrest Hof van Justitie 23 april 2009 VTB-VAB/Total gezamenlijk aanbod 1.

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Juridische aspecten van e- commerce

Juridische aspecten van e- commerce Juridische aspecten van e- commerce 2 Juridisch kader Algemeen verbintenissenrecht Wet Marktpraktijken en consumentenbescherming Wet elektronische handel (informatie en doorzichtigheid) Wet elektronische

Nadere informatie

DE WET MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING TOEGEPAST

DE WET MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING TOEGEPAST DE WET MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING TOEGEPAST Reeks Jura Falconis Libri, nr. 16 DE WET MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTEN- BESCHERMING TOEGEPAST Jura Falconis (ed.) Met bijdragen van Carl De Meyer

Nadere informatie

1.1. De wet verlaat het begrip verkoper van de WHPC ten voordele van het begrip onderneming

1.1. De wet verlaat het begrip verkoper van de WHPC ten voordele van het begrip onderneming De nieuwe wet marktpraktijken in een notendop. Inleiding Op 12 april 2010 werd de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en de consumentenbescherming gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 1

Nadere informatie

BELGIË - Marktpraktijken en consumentenbescherming Hervorming Informatienota van Simont Braun, advocatenkantoor te Brussel (www.simontbraun.eu).

BELGIË - Marktpraktijken en consumentenbescherming Hervorming Informatienota van Simont Braun, advocatenkantoor te Brussel (www.simontbraun.eu). BELGIË - Marktpraktijken en consumentenbescherming Hervorming 2014 Informatienota van Simont Braun, advocatenkantoor te Brussel (www.simontbraun.eu). Op 21 december 2013 nam het Belgische parlement een

Nadere informatie

MASTER CLASS - UBA. 18 juni 2009

MASTER CLASS - UBA. 18 juni 2009 MASTER CLASS - UBA 18 juni 2009 Can we? Verkoopsbevorderende technieken In België De WHPC De beperkingen in de huidige Belgische wetgeving De Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken van 11 mei 2005 Het

Nadere informatie

DE TOEPASSING VAN DE WET MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING

DE TOEPASSING VAN DE WET MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING TEKST Yves Vandendriessche, advocaat (Crivits & Persyn) De dierenarts in het ondernemingsrecht DE TOEPASSING VAN DE WET MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING In een vorige bijdrage stond Yves Vandendriessche

Nadere informatie

Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding

Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Consumentenrecht Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken Doelstelling van de wet Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Bescherming van de eerlijke

Nadere informatie

Marktpraktijken en consumentenbescherming Knipperlichten 2015

Marktpraktijken en consumentenbescherming Knipperlichten 2015 Marktpraktijken en consumentenbescherming Knipperlichten 2015 Herman De Bauw 5 februari 2015 BOEK VI WER Omzetting Richtlijn Consumentenrechten Aanpassingen aan de WMPC BOEK XIV WER Vrije beroepen Elke

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 NOVEMBER 2012 C.09.0436.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0436.N INNO nv, met zetel te 1000 Brussel, Nieuwstraat 111, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Handelspraktijken 3de editie INHOUDSTAFEL

Handelspraktijken 3de editie INHOUDSTAFEL Handelspraktijken 3de editie INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I. Totstandkoming en doelstellingen van de wet marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) en haar verhouding tot het mededingingsrecht............................

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Godevaart voor verkoop op afstand

Algemene voorwaarden De Godevaart voor verkoop op afstand Algemene voorwaarden De Godevaart voor verkoop op afstand 1. Contactgegevens van De Godevaart De Godevaart Sint-Katelijnevest 23 BE 2000 Antwerpen BTW-nummer: BE 0458733289 Hierna De Godevaart genoemd.

Nadere informatie

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN In deze Algemene Voorwaarden, verwijzen de termen "BON BON! "wij", "ons" of "onze" naar BON BON! BVBA. BON BON! is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

2.2 De verkoper zal de bestelling van de koper echter slechts kunnen weigeren in één van de volgende gevallen:

2.2 De verkoper zal de bestelling van de koper echter slechts kunnen weigeren in één van de volgende gevallen: Algemene verkoopvoorwaarden 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de Voorwaarden ) zijn van toepassing op elke bestelling van producten Lakebos die via de Lakebos webwinkel

Nadere informatie

Het herroepingsrecht. voor buiten verkoopruimten of buiten de gebruikelijke plaats. van beroepsuitoefening gesloten overeenkomsten

Het herroepingsrecht. voor buiten verkoopruimten of buiten de gebruikelijke plaats. van beroepsuitoefening gesloten overeenkomsten Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten of buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening gesloten overeenkomsten Boeken VI en XIV van het Wetboek van economisch recht Ondernemingen (boek

Nadere informatie

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2011-05 Reinhard STEENNOT Michel TISON De Nieuwe Wet Marktpraktijken Challenging the Prudential Supervisor: liability versus (regulatory) immunity September

Nadere informatie

Waar moet U op letten?

Waar moet U op letten? U wenst een uitverkoop te doen. Waar moet U op letten? Uitverkopen Hoe kan men overgaan tot een uitverkoop? Controle van de uitverkopen Duur van een uitverkoop Vraag om verlenging Waar moet de uitverkoop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Racket en Party Centrum voor verkoop op afstand

Algemene voorwaarden Racket en Party Centrum voor verkoop op afstand Algemene voorwaarden Racket en Party Centrum voor verkoop op afstand 1. Contactgegevens van Racket en Party Centrum Racket en Party Centrum Van Leeuwenhoekstraat 10 NL 2693 BG 's-gravenzande BTW-nummer:

Nadere informatie

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam?

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam? Bescherm uw handels -, vennootschaps - en merknaam Naambekendheid is voor de handelaar van onschatbare waarde. Consumenten, klanten en leveranciers kopen producten van een bepaald merk of drijven handel

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand Boeken VI en XIV van het Wetboek van economisch recht Ondernemingen (boek VI WER) art. VI.47 en volgende WER Vrije beroepen (boek XIV WER) - art. XIV.29

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP Ondernemingsgegevens ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP CAVES LENOIR ABDIS AGNESSTRAAT 2, 8510 MARKE info@caveslenoir.be 056/44.40.95 0497/45.28.39 BE 0543.766.855 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Date de réception : 24/02/2012

Date de réception : 24/02/2012 Date de réception : 24/02/2012 Vertaling C-30/12-1 Zaak C-30/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 23 januari 2012 Verwijzende rechter: Okresný súd Prešov (Slowakije) Datum van

Nadere informatie

Rolnummer 4790. Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T

Rolnummer 4790. Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T Rolnummer 4790 Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 73 van de programmawet (I) van 27 december 2006, gesteld door de Vrederechter van het

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV- 504 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over de wetgeving inzake de perioden van de solden en de sperperiode Brussel, 26 januari 2017 1 SAMENVATTING Per brief van 9 november 2016 heeft de Minister van Middenstand,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden online verkoop Silhouettewinkel.com

Algemene Voorwaarden online verkoop Silhouettewinkel.com Algemene Voorwaarden online verkoop Silhouettewinkel.com De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/08/2014

Datum van inontvangstneming : 07/08/2014 Datum van inontvangstneming : 07/08/2014 Vertaling C-334/14-1 Zaak C-334/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 juli 2014 Verwijzende rechter: Hof van beroep te Bergen (België)

Nadere informatie

Bemiddelingsopdrachten met de consument

Bemiddelingsopdrachten met de consument Bemiddelingsopdrachten met de consument Samenvatting van de verplichte en verboden vermeldingen in bemiddelingsopdrachten De bemiddelingsopdracht met de consument moet vastgelegd worden in een schriftelijke

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.47 en volgende WER) Binnen welke termijn mag de consument zijn herroepingsrecht doen gelden? De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de onderneming Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Identiteit van de ondernemer: Toepassing. Taal communicatie. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Identiteit van de ondernemer: Toepassing. Taal communicatie. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

SIRIUS LEGAL. E-commerce: een analyse van websites op basis van SafeShops.be

SIRIUS LEGAL. E-commerce: een analyse van websites op basis van SafeShops.be SIRIUS LEGAL "It's not what you look at that matters, it's what you see Henry David Thoreau E-commerce: een analyse van websites op basis van SafeShops.be BDMA Dday legal 19 juni 2013 E-commerce is booming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Hof van Cleve. voor verkoop op afstand 1. CONTACTGEGEVENS VAN HOF VAN CLEVE. Hof van Cleve

Algemene voorwaarden. Hof van Cleve. voor verkoop op afstand 1. CONTACTGEGEVENS VAN HOF VAN CLEVE. Hof van Cleve Algemene voorwaarden Hof van Cleve voor verkoop op afstand 1. CONTACTGEGEVENS VAN HOF VAN CLEVE Hof van Cleve Riemegemstraat 1 BE-9770 Kruishoutem RPR / BTW-nummer: BE 0480.498.705 Hierna Hof van Cleve

Nadere informatie

SIRIUS LEGAL. Zes Maanden Safeshops certificering. "It's not what you look at that matters, it's what you see Henry David Thoreau

SIRIUS LEGAL. Zes Maanden Safeshops certificering. It's not what you look at that matters, it's what you see Henry David Thoreau SIRIUS LEGAL "It's not what you look at that matters, it's what you see Henry David Thoreau Zes Maanden Safeshops certificering BDMA DDay Legal, 19 juni 2012 Jong advocatenkantoor in Brusselse rand Internet

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

N Solden A2 Bruxelles, 16 mei 2017 MH/SL/JP ADVIES. betreffende VERSCHILLENDE VRAGEN MET BETREKKING TOT DE SOLDEN

N Solden A2 Bruxelles, 16 mei 2017 MH/SL/JP ADVIES. betreffende VERSCHILLENDE VRAGEN MET BETREKKING TOT DE SOLDEN N Solden A2 Bruxelles, 16 mei 2017 MH/SL/JP 758-2017 ADVIES betreffende VERSCHILLENDE VRAGEN MET BETREKKING TOT DE SOLDEN (goedgekeurd door het bureau op 21 februari 2017, bekrachtigd door de algemene

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden www.therapeutinjouwbuurt.be versie 09 augustus 2013

Gebruiksvoorwaarden www.therapeutinjouwbuurt.be versie 09 augustus 2013 Gebruiksvoorwaarden www.therapeutinjouwbuurt.be versie 09 augustus 2013 De consument (THERAPEUT) heeft het recht aan de onderneming (NELION) mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten

Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten Monografieen BW B49a Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten Mr. D.W.F. Verkade Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden Kluwer - Deventer - 2009 Inhoud WOORD VOORAF V ENIGE AFKORTINGEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bistrot du Nord voor verkoop op afstand

Algemene voorwaarden Bistrot du Nord voor verkoop op afstand Algemene voorwaarden Bistrot du Nord voor verkoop op afstand 1. Contactgegevens van Bistrot du Nord Bistrot du Nord Lange Dijkstraat 36 BE 2060 Antwerpen BTW-nummer: 0849273602 Hierna Bistrot du Nord genoemd.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

De bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze diensten zijn omschreven in deze gebruikersovereenkomst.

De bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze diensten zijn omschreven in deze gebruikersovereenkomst. Algemene voorwaarden 1. Algemene bepalingen De diensten op deze website worden aangeboden door CHALK PAINT SHOP, maatschappelijke zetel Zilverberklaan 58, 9032 WONDELGEM (ondernemingsnummer: BE 0552 941

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk De leden van Qshops Keurmerk (Qshops.org) houden zich aan de gedragscode die door onze organisatie is opgesteld. Meer informatie over de gedragscode vindt u op onze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bru Consult bvba (LO by Wout Bru) voor verkoop op afstand

Algemene voorwaarden Bru Consult bvba (LO by Wout Bru) voor verkoop op afstand Algemene voorwaarden Bru Consult bvba (LO by Wout Bru) voor verkoop op afstand 1. Contactgegevens van Bru Consult bvba Bru Consult bvba Raapstraat 4 BE 2000 Antwerpen BTW-nummer: BE 0882.609.136 Hierna

Nadere informatie

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement 1. In het kader van de Win 1 jaar gratis elektriciteit - actie biedt EDF Luminus

Nadere informatie

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 Projet du 3 janvier Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 OKTOBER 2015 C.14.0305.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0305.N INNO nv, met zetel te 1000 Brussel, Nieuwstraat 111, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Consumentenrecht : Verkopen buiten de onderneming van de verkoper

Consumentenrecht : Verkopen buiten de onderneming van de verkoper Consumentenrecht : Verkopen buiten de onderneming van de verkoper (goed onderscheid kennen tss verkoop op afstand! Versch en gelijkenissen) 2 belangrijke wetten Artikel 58 e.v. WMPC Wet ambulante handel

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Issue

Auteur. Onderwerp. Issue Auteur Stibbe Nieuwsflash handelspraktijken en consumentenrecht www.stibbe.be Onderwerp Het Hof van Justitie luidt de doodsklokken over het verbod op gezamenlijke aanbiedingen Issue 23 April 2009 Copyright

Nadere informatie

Newsletter INTRO. Juli 2014. Beste lezer,

Newsletter INTRO. Juli 2014. Beste lezer, Newsletter Juli 2014 INTRO Beste lezer, Het nieuwe Boek X van het Wetboek Economisch Recht werd recent gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en er zijn toch een aantal nieuwigheden die al dan niet rechtstreeks

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Vertaling C-49/13 1 Zaak C-49/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 januari 2013 Verwijzende instantie: Úřad průmyslového vlastnictví

Nadere informatie

Juridische aspecten van e-commerce

Juridische aspecten van e-commerce Juridische aspecten van e-commerce Juridisch kader Algemeen verbintenissenrecht Wet Marktpraktijken en consumentenbescherming Wet elektronische handel (informatie en doorzichtigheid) Wet elektronische

Nadere informatie

Marktpraktijken en informatieverplichtingen

Marktpraktijken en informatieverplichtingen Marktpraktijken en informatieverplichtingen E-commerce Ellen Enkels 27 november 2014 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be 2 Overzicht I. Juridisch

Nadere informatie

No.W /II 's-gravenhage, 5 november 2012

No.W /II 's-gravenhage, 5 november 2012 ... No.W03.12.0390/II 's-gravenhage, 5 november 2012 Bij Kabinetsmissive van 28 september 2012, no.12.002275, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, mede namens

Nadere informatie

"It's not what you look at that matters, it's what you see Henry David Thoreau

It's not what you look at that matters, it's what you see Henry David Thoreau SIRIUS LEGAL "It's not what you look at that matters, it's what you see Henry David Thoreau Juridische aspecten van e-commerce Consumentenbescherming privacy direct marketing Unizo E-Commerce trainingen

Nadere informatie

Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004

Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004 Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, B.S. 21 september 2004 Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/KL/KBO/143 BETREFT: Basisonderwijs : Fotografie door oudercomité. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangstdatum: 03 april 2006 1.2 Verzoekende partij Nationaal secretaris, Nationale

Nadere informatie

Voorwaarden. Inhoudsopgave: Identiteit van de verkoper

Voorwaarden. Inhoudsopgave: Identiteit van de verkoper Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling Artikel 4 Herroepingsrecht Artikel 5 De prijs Artikel 6 Betaling Artikel

Nadere informatie

Willy Borsus : 76% van de respondenten willen de solden behouden

Willy Borsus : 76% van de respondenten willen de solden behouden Willy BORSUS Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie Contact: Pauline Bievez 0477/38.45.01 pauline.bievez@borsus.fgov.be Enquête bij consumenten en winkeliers

Nadere informatie

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door.

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Wetgeving Nieuw Wetboek Economisch Recht De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Het boek dat de wet betreffende de marktpraktijken omzet

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Persbericht Vincent Van Quickenborne www.quickonomie.be Onderwerp Wat zijn de verschillen tussen de oude Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND C.O.B. 12 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND Brussel, 21 oktober 2003 2 Advies over een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE

ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE Artikel 1 Algemene informatie De VANG ATTRAPEZ CASHBACK ACTIE (hierna de Actie ) wordt georganiseerd door TP Vision Belgium N.V., gevestigd te Tweestationsstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU

Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Laatste aanpassing: 09 april 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling Artikel

Nadere informatie

Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 21/07/2011 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 679

Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 21/07/2011 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 679 Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 21/07/2011 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 679 De tenlasteleggingen die het voorwerp uitmaken van het tuchtonderzoek hebben betrekking

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Toeterniettoe webwinkel

Algemene voorwaarden Toeterniettoe webwinkel Engelsenlaan 136 9600 Ronse www.toeterniettoe.be shop@toeterniettoe.be 055 580 155 Algemene voorwaarden Toeterniettoe webwinkel Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder product aangeboden

Nadere informatie

6 APRIL Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming

6 APRIL Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 6 APRIL 2010. - Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming Bijlage bij A. De Wilde (Ed.), Wetboek van Koophandel en aanvullende wetten. 14de uitgave, Maklu-Uitgevers, Isbn 978-90-466-0278-2

Nadere informatie

Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B (Nestlé/Mars)

Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B (Nestlé/Mars) De art. 6:193a e.v. BW, art. 6:194 BW en art. 6:194a BW Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B9 9243 (Nestlé/Mars) 1. In Vzr. Rb. Amsterdam 25 november

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPR. - territoriale bevoegdheid A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/AB/AS A D V I E S over EEN WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 6 APRIL 2010 BETREFFENDE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Antares Wellness

Algemene voorwaarden Antares Wellness Algemene voorwaarden Antares Wellness 1. Contactgegevens van Antares Wellness Antares Wellness Geraardsbergsevoetweg 17 BE 9820 Merelbeke BTW-nummer: BE0869 817 608 Hierna Antares Wellness genoemd. 2.

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/05/2012

Datum van inontvangstneming : 22/05/2012 Datum van inontvangstneming : 22/05/2012 Vertaling C-123/12-1 Datum van indiening: 6 maart 2012 Verwijzende rechter: Zaak C-123/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Tribunalul Giurgiu (Roemenië) Datum

Nadere informatie

BENELUX ~ A 2004/2/6 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Arrest van 30 juni 2005 in de zaak A 2004/2. Inzake : OPENBAAR MINISTERIE. tegen.

BENELUX ~ A 2004/2/6 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Arrest van 30 juni 2005 in de zaak A 2004/2. Inzake : OPENBAAR MINISTERIE. tegen. COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2004/2/6 Arrest van 30 juni 2005 in de zaak A 2004/2 Inzake : OPENBAAR MINISTERIE tegen Alexander NIJS Procestaal : Nederlands Arrêt du 30 juin 2005 dans l'affaire

Nadere informatie

ECONOMIE EN HANDEL. Katrien Van Daele. voor leraren Bedrijfseconomie van de 3de graad TSO en BSO

ECONOMIE EN HANDEL. Katrien Van Daele. voor leraren Bedrijfseconomie van de 3de graad TSO en BSO ECONOMIE EN HANDEL Katrien Van Daele voor leraren Bedrijfseconomie van de 3de graad TSO en BSO Voorstel tot Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMC) Recente economische informatie:

Nadere informatie

Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de begunstigde

Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de begunstigde Aanhef De volledige website www.newbusiness.be is eigendom van de vennootschap MADE IN BELGIUM bvba, samen met alle bijhorende rechten; voor elke (volledige of gedeeltelijke) reproductie is systematisch

Nadere informatie

Rolnummers 5197, 5198 en 5199. Arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011 A R R E S T

Rolnummers 5197, 5198 en 5199. Arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011 A R R E S T Rolnummers 5197, 5198 en 5199 Arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 2, 1 en 2, en 3, 2, van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 08/07/2016

Datum van inontvangstneming : 08/07/2016 Datum van inontvangstneming : 08/07/2016 Vertaling C-278/16-1 Zaak C-278/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 19 mei 2016 Verwijzende rechter: Landgericht Aachen (Duitsland) Datum

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Rolnummer 1924 Arrest nr. 81/2001 van 13 juni 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het

Nadere informatie

1. DE VERKOOP MET VERLIES VAN DIENSTEN

1. DE VERKOOP MET VERLIES VAN DIENSTEN Hof van Cassatie, 25 oktober 2001 Iverlek / Radio Public (United Pan-Europe Communication Belgium) Zaken C.00.0090 en C.00.0091 Zetel : Verougstraete (Voorz.), Bourgeois, Londers, Dirix, Stassijns (raadsheren)

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

9901/17 dau/dau/fb 1 DG D 2A

9901/17 dau/dau/fb 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 1 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0287 (COD) 9901/17 NOTA van: aan: het voorzitterschap Raad nr. vorig doc.: 9641/17 + ADD 1 Nr. Comdoc.: 15251/15

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kalon bvba voor verkoop op afstand

Algemene voorwaarden Kalon bvba voor verkoop op afstand Algemene voorwaarden Kalon bvba voor verkoop op afstand 1. Contactgegevens van Kalon bvba Kalon bvba - Hertog Jan Torhoutsesteenweg 479 BE 8200 Sint-Michiels (Brugge) BTW-nummer: BE 0881.906.875 Hierna

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 31 MAART 2015 P.14.0392.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0392.N 1. M L E V U, beklaagde, 2. H R G V B, beklaagde, eisers, met als raadsman mr. Jaak Haentjens, advocaat bij de balie te Dendermonde.

Nadere informatie

Arbitragecommissie. Advies over de verbintenissen aangegaan tijdens de bedenktijd van een maand

Arbitragecommissie. Advies over de verbintenissen aangegaan tijdens de bedenktijd van een maand Advies nr. 2012/11 van 18 oktober 2012 Arbitragecommissie Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Advies over de verbintenissen aangegaan

Nadere informatie