Consumentenrecht : Verkopen buiten de onderneming van de verkoper

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consumentenrecht : Verkopen buiten de onderneming van de verkoper"

Transcriptie

1 Consumentenrecht : Verkopen buiten de onderneming van de verkoper (goed onderscheid kennen tss verkoop op afstand! Versch en gelijkenissen) 2 belangrijke wetten Artikel 58 e.v. WMPC Wet ambulante handel en kermisactiviteiten WMPC à Toepassingsgebied Onderneming consument Goederen en diensten Er zijn DRIE Categorieën van verkoop buiten de onderneming : EXEMPLATIEVE OPSOMMING! De koning KAN dit uitbreiden! MAAR eigenlijk is limitatieve opsomming, dus daar gaan we nu van uit: 1) Verkoop bij consument thuis of bij de arbeidsplaats van de consument of bij andere consumenten thuis bv: Tupperware party. 2) Georganiseerde excursie 3) Salons / beurzen > Voorwaarde: Prijs moet minimum 200 zijn en er mag geen contante betaling geschieden op het salon of de beurs Wat met verkoop op straat? bijv: Verkoop in station of in een winkelcentra. Vroeger : Beschouwde men de drie categorieën als een indicatieve lijst dus viel de verkoop op straat ook onder het toepassingsgebied. => Nu : Art. 58, 2 WMPC > De koning heeft de bevoegdheid de gevallen uit te breiden. De toevoeging van die bevoegdheid van de koning heeft aanleiding gegeven tot inperking van de regel en dus dat de lijst limitatief is. MAAR: Uitzonderingen: 1) Voorafgaandelijk en uitdrukkelijk verzoek met bedoeling te onderhandelen = Voor praktijk van groot belang!! à Het gaat hier om CUMULATIEVE vereisten : De onderneming moet bewijzen dat het verzoek van de consument 1) uitdrukkelijk was 2) voorafgaandelijk was en 3) het verzoek was gericht op onderhandelen van het contract

2 > Pas op : Strikte interpretatie vd cumulatieve vereisten!!! Bijv: Datum verzoek en overeenkomst dezelfde > Geen sprake van voorafgaandelijk verzoek. Bijv: In contract bepalen dat de overeenkomst bij de consument is afgesloten opzijn voorafgaandelijk verzoek > Niet voldoende want voorwaarde 3 ontbreekt. Bijv: Onderneming belt consument op en vraagt of ze mag langskomen > Niet voldoende want het verzoek gaat niet uit van de consument. >Pas op : Kan aan onstapt worden door een STIJLCLAUSULE! Gebruik van een stijlclausule is mogelijk indien het de 3 cummulatieve vereisten bevat en mits die stijlclausule ergens duidelijk vermeld is. 2) Verkopen op afstand : Deze regelen spelen niet bij verkoop op afstand > er zijn Specifieke regelen hierover in het WMPC 3) Verzekeringen: niet van toep op verz 4) Consumentenkrediet: hiervoor is er sowieso een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen voor de gevalen onder de wet conskrediet. MAAR geldt wel voor ANDERE FINC DIENSTEN! 5) à Overeenkomst Aantal exemplaren, als partijen met een onderscheiden belang Schriftelijke overeenkomst (als bewijs) = Geldigheidsvereisten > Niet aan voldaan: Ok nietig Elektronische overeenkomst mogelijk? Een geschrift is vereist. Vermeldingen : Art 60 1) Herroepingsbeding : Verplichte vermelding + Moet in kader en zwarte letters. Reden: Overrompelingsgevaar bij deze verkopen. Formele vereisten in de wet: strikte interpretatie 2) Overige vermeldingen

3 SANCTIES o Nietigheid: Enkel in geval van het *niet vermelden of niet voldaan zijn aan het zwarte kader en zwarte letters, * niet schriftelijk gebeurde, *niet in aantal exeplaren en geen herroepingsbeding. Aard van de nietigheid: = Abs of Rel? Is niet meer van belang voor het ambtshalve opwerpen van de nietigheid aangezien de rechter dit moet doen. Wel nog van belang voor de vraag of de consument de mogelijkheid heeft tot bevestigen ( = afstand ervan doen ) van de nietigheid door over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst = Relatieve! > Want van een Absolute N kan men geen afstand doen, men kan ze niet bevestigen. Hof van beroep Antwerpen/Bergen: Bevestiging is niet mogelijk want het gaat hier om een absolute nietigheid. Omdat ze zeggen dat schending van art 60 WMPC strafrechtelijk w gesanctioneerd, dus gaan ze ervan uit dat ze van O.O. is! (De Paege bv is hier ook niet mee akkoord.) Hof van beroep Gent: Het gaat hier om een regel van Dwingend Recht en het gaat om een Relatieve Nietigheid. De consument kan dan wel enkel de nietigheid bevestigen indien de onderneming kan bewijzen dat de consument wist dat de overeenkomst in strijd was met art. 60 WMPC en dus beding nietig kon verklaren. à Probleem is wel dat in de praktijk de meeste consumenten hier niet van op de hoogte zijn. Gevolgen van de nietigheid: = Onderscheid Overeenkomst w geacht nooit te hebben bestaan, en partijen hestellen in oorspr situatie. Dus geld teruggeven aan cons en deze moet goederen teruggeven. - Goederen: De goederen moet je teruggeven. - Diensten: Diensten kan je niet teruggeven. Kan de onderneming hier dan een vergoeding voor krijgen? RS > Neen, want de onderneming kan zich niet beroepen op een nietige overeenkomst want de onderneming heeft de nietigheid zelf veroorzaakt. - In pari causa... : Aantonen dat er Kwade Trouw was door de cons. Vooraleer hij vergoeding verschuldigd is! o Gemeen recht: Hierop moet men zich beroepen als andere gegevens van de overeenkomst niet correct zijn

4 à Recht om van de overeenkomst af te zien Er is een herroepingstermijn van zeven werkdagen. ( i.t.t. verkoop op afstand: 14 kalenderdagen ) Zaterdag wel Zondag of feestdag niet Startpunt: De werkdag na het tot stand komen van het contract. Eindpunt: Laatste dag van de 7 werkdagen om middernacht. Pas op: Het is voldoende dat de herroeping binnen die termijn verzonden is. Het is niet vereist dat de herroeping de tegenpartij al bereikt heeft. Als de termijn afloopt op een zaterdag zal de termijn verlengd worden tot maandag. De herroeping moet gebeuren via aangetekend schrijven: Ofwel met een Aangetekende brief, Ofwel via Elektrn. Aangetekend schrijven. à Onder invloed van de RL Consumentenrechten zal dit in de toekomst wss niet meer aangetekend moeten zijn! > Er bestaat discussie over de vraag of dit een geldigheidsvereiste is of een bewijsvereiste. > Het feit dat de herroeping op deze manier moet gebeuren staat in het herroepingsbeding. Je moet géén motivering geven voor de herroeping. Daarnaast moet je ook geen kostprijs of schadevergoeding betalen. Indien de consument toch al goederen heeft ontvangen moet hij deze terugzenden.!! Pas op: Absoluut verbod van levering van diensten binnen de bedenktermijn!!! à Bij nietnaleving: Afgedwongen aankoop = De consument mag de diensten houden en moet er niet voor betalen. Het w gezien als een ongevraagde dienstverlening. Dus geen vergoeding tijdens de bedenktermijn. Absoluut verbod van aanvaarden v/e betaling binnen de bedenktermijn van 7 werkdagen!! à Bij nietnaleving: De onderneming kan strafrechtelijk gesanctioneerd worden. MR: Uitzondering: Betaling op een beurs of salon ( zie hiervoor)

5 Reglementering ambulante handel Dit is de wat van Deze werd in 2004 aangevuld met een K.B, en werd deze regeling ook toegepast op diensten (daad v Kooph of ambachtsactiviteit), maar is het begrip diensten beperkter dan in de WMPC!! à Toepassingsgebied Verkoop van producten of diensten aan consumenten op een andere plaats dan waar de onderneming is ingeschreven in de KBO. Wet: producten (LRG) Pas op: Producten worden in deze wet omschreven als lichamelijke roerende goederen. In de WMPC worden producten anders omschreven > Goed WMPC = Product Wet van 93. De wet werd uitgebreid door het K.B.: Ook diensten Pas op: Diensten worden in dit K.B. omschreven als daden van koophandel of ambachtsactiviteiten. In de WMPC worden diensten strikter omschreven. Verkoop aan consumenten buiten vestiging vermeld in Kruispuntbank Ondernemingen Let op: Er zijn wel uitsluitingen. à Bescherming consumenten Vereiste van voorafgaande machtiging voor deze verkopen: bv: Leurkaart Verkoper moet deze aan de consument tonen. Verkoop enkel toegelaten op openbare markten, openbare weg en gelijkgestelde plaatsen: O.m. in winkelgalerijen. Verkoop ook toegelaten bij consument thuis : De voorwaarde is wel dat het bedrag van de verkoop < 250 euro per consument bedraagt

6 Uitzonderingen: Zie bijzondere regeling K.B. * Moet gaan om deze types van overeenkomsten: (+ Voor alle prod niet opgesomt Water, gas, elektriciteit, telefonie, internet, televisie hier blijft het maximum van 1 enkel huishoudtoestel (max. 700 euro) 250 euro gelden! ) Huisinrichting en tuinaanleg (max. 700 euro) * Bijkomende voorwaarden: Schriftelijk contract Bevestiging van het contract via persoonlijk aan de consument gericht schrijven Herroepingsrecht: 14 werkdagen na ontvangst van de bevestiging à Pas op: De beperkingen van deze bijzondere regeling ( zoals de maximum van 700 bij huisinrichting ) gelden niet bij een voorafgaandelijk en uitdrukkelijk verzoek van de consument (zie art. 5,8 Wet). Consumentenrecht : Overeenkomsten op afstand Op examen : Bepalingen van de verkopen buiten de onderneming van de verkoper vergelijken met de overeenkomsten op afstand!!!!! Schema Drie categorieën regelen: 1) Overeenkomsten op afstand betreffende goederen en diensten, uitgezonderd financiële diensten: WMPC Dit is de algemene regeling. 2) Overeenkomsten op afstand betreffende financiële diensten: WMPC Dit is de bijzondere regeling. 3) Overeenkomsten op afstand met beoefenaren van vrije beroepen: Wet 2/8/02 Pas op: * Categorie 1 en 3 zij een omzetting van de richtlijn van Ze zijn onderworpen aan de minimale harmonisatie = Lidstaten mogen bijkomende bescherming bieden bovenop deze die vervat ligt in de richtlijn. à Gevolg hiervan is dat de regelen in de verschillende lidstaten enorm kunnen verschillen. bv: De Belgische regeling gaat verder dan de regeling van de ons omringende landen. * Categorie 2 is een omzetting van de richtlijn van Deze is onderworpen aan de maximale harmonisatie = Lidstaten mogen niet meer bescherming bieden dan vervat in de richtlijn

7 Toekomstperspectieven: Er is een nieuwe richtlijn consumentenrechten in het Europees publicatieblad. Binnen een termijn van 18 maand moet de WMPC aan deze richtlijn worden aangepast. België moet de WMPC aanpassen want de richtlijn is gebaseerd op het principe van maximale harmonisatie. De kern van de bescherming zal hetzelfde blijven. De details kunnen wel wijzigen. De algemene regeling ( artikels 45 e.v. WMPC ) Toepassingsgebied Overeenkomsten op afstand gesloten tussen ondernemingen en consumenten voor zover ze betrekking hebben op goederen en diensten met uitzondering van financiële diensten. Onderneming consument Overeenkomst op afstand: Definitie zie art. 2 WMPC Vereisten: 1) Door onderneming georganiseerd systeem: In hoofde van de onderneming moet er een zekere regelmaat zijn van het sluiten van overeenkomsten op afstand. bv: Onderneming verstuurt zijn catalogus naar 100 consumenten of de onderneming laat toe op haar website bestelformulier in te vullen. MAAR wanneer de onderneming eenmalig of zeer occasioneel een contract sluit met een consument via het internet valt dit niet onder het toepassingsgebied. Wat met verkoop via ebay? > Als ik een fiets verkoop via ebay valt het niet onder het toepassingsgebied want ik ben geen onderneming. > Wanneer een onderneming iets verkoopt via ebay is dit niet via een door hem georganiseerd systeem. Hierbij zijn 3 elementen van belang: 1 In Duitsland heeft het Bundesgerichtshof beslist dat dit valt onder het toepassingsgebied want de vereiste van door onderneming georganiseerd systeem veronderstelt enkel regelmaat. Wie de uitbater is van ebay doet er niet toe. 2 De Belgische rechtsleer verwijst naar deze rechtspraak. 3 Ebay zelf gaat hier ook van uit en zet zelf in haar algemene voorwaarden dat ondernemingen die via ebay verkopen de regels van de WMPC m.b.t. de verkopen op afstand van toepassing zijn

8 2) Tot en met sluiten van overeenkomst 3) Uitsluitend gebruik 4) Van één of meer technieken voor communicatie op afstand: Partijen mogen elkaar niet ontmoeten bij de onderhandelingen of bij het sluiten van de overeenkomst. Daarom moet er gebruik gemaakt worden van 1 of meer technieken voor communicatie op afstand. bv: Telefonisch, via de post, via het internet, Toepassing collishop: Zijn reservaties en bestellingen overeenkomsten in de zin van de WMPC? Een Reservatie is het reserveren van ColliShop en/of DreamLandwebshop artikelen, met het oog op een levering in het afhaalpunt, waar het max. 14 dagen beschikbaar wordt gehouden voor de klant. De klant heeft geen enkele aankoopverplichting. Hij beslist pas tot aankoop door betaling van het artikel aan de kassa van het afhaalpunt. Neen > De klant heeft geen enkele aankoopverplichting dus de bepalingen van de WMPC zijn niet van toepassing. Een Bestelling is het online aankopen van een artikel dat in aanmerking komt voor thuislevering. De betaling geschiedt vooraf. Op dat moment komt de koop tot stand. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling. Ja > Tot het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst wordt er gebruik gemaakt van technieken voor communicatie op afstand. Wat als de vertegenwoordiger van de onderneming tussenkomt? Dus je ontmoet tijdens de onderhandelingen of het sluiten van het contract niet de onderneming maar zijn vertegenwoordiger. Is er dan nog steeds een overeenkomst op afstand? Neen, want je mag de vertegenwoordiger gelijk stellen met de onderneming. Wat met een boekenclub? Stel je wordt lid van ECI. Om lid te worden sluit je een overeenkomst. Je kan afspreken dat je elke maand een catalogus krijgt en je dan de boeken besteld via een formulier. Deze opeenvolgende bestellingen/verrichtingen zijn een onderdeel van het raamcontract met ECI. Zijn deze opeenvolgende bestellingen/verrichtingen overeenkomsten op afstand? Er is hier veel discussie over. De prof denkt van niet. Goederen en diensten: Voor de financiële diensten is er een bijzondere regeling ( zie verder )

9 Informatieplichten Bij het aanbod moet er informatie verstrekt worden ( art.45 WMPC ) en er moet info verstrekt worden bij het sluiten van het contract ( art.46 WMPC ). Bij het aanbod ( art.45 WMPC ) Informatie moet worden verstrekt via elk middel dat aangepast is aan gebruikte techniek voor communicatie op afstand. bv: Contract komt telefonisch tot stand. Dan moet de info ook telefonisch verstrekt worden en niet via de website. De informatie moet ondubbelzinnig en duidelijk zijn. Het moet gaan om in de wet bepaalde informatie. Sanctionering: 1) Wanneer de onderneming niet vermeld heeft aan de consument dat hij beschikt over een herroepingsrecht of niet: De consument krijgt dan 3 maand de tijd om het contract te herroepen ( art.47, 4 in fine WMPC ). 2) Indien de in de wet bepaalde informatie niet wordt gegeven en de consument oefent zijn herroepingsrecht uit: Dan moet de consument niks betalen voor het terugzenden van de goederen ( art.48, 2 WMPC ). 3) In de andere gevallen: Het gemeen recht toepassen. Bevestiging van de informatie ( art.46 WMPC ) De informatie moet verstrekt worden uiterlijk voor het goed wordt geleverd of voor de uitvoering van de dienst. Het is dus informatie die verstrekt moet worden na de totstandkoming van het contract en die nuttig is voor de consument voor tijdens de uitvoering van het contract. bv: Informatie omtrent de verborgen gebreken. Het moet gaan om in de wet bepaalde informatie. De informatie moet schriftelijk verstrekt worden of op een duurzame drager die voor de consument toegankelijk is. 2 vereisten:1) De info moet persoonlijk aan de consument worden gericht. 2) De consument moet de info erna kunnen raadplegen. bv: bv: met info in een PDF bestand. Vroeger had niet iedereen de mogelijkheid PDF te openen. Daarom was men toen niet zeker of

10 dat wel een duurzame drager was. Vraag: Is een website een duurzame drager? Neen, want het kan nog eenzijdig gewijzigd worden en het is niet persoonlijk aan de consument gericht. Auteurs zeggen wel dat een met een link naar een website wel een duurzame drager is. In de informatie moet je aangeven of de consument een herroepingsrecht heeft of niet. Hiervoor zijn een aantal formele vereisten: Het herroepingsbeding of de afwezigheid van het herroepingsrecht moet op de 1 e bldz opgenomen worden en in vette letters. Het beding moet daarnaast ook dezelfde zijn als is opgenomen in de wet. Sanctionering > 3 hypotheses: 1) Het herroepingsbeding is niet aanwezig ook al beschikt de consument over een herroepingsrecht. Sanctie: Art. 46, 1, 2, lid 5 > Je mag het houden en je moet niet betalen = afgedwongen aankoop. MAAR wat als het beding wel aanwezig is maar niet in vette letters op de 1 e bldz ( dus de formele vereisten zijn niet aanwezig )? Dan kan je deze sanctie niet toepassen. Dit staat ook in de wet. In deze situatie moet je de sanctie van hypothese 2 gebruiken. 2) Andere informatie wordt niet opgenomen ( bv: Waar je terecht kan met klachten ). Sanctie: Art. 47, 2 > Herroepingstermijn van 3 maand. 3) De consument beschikt niet over een herroepingsrecht maar de consument wordt er niet over geïnformeerd. Sanctie: Art. 47, 4, aanhef > Herroepingstermijn van 3 maand. Pas op: Discussie of deze sanctie wel kan worden toegepast. De tekst van art.47, 4 verwijst immers zowel naar sanctie/tekst van art.47, 1 als naar tekst van art.47, 2. Je mag dus zelf kiezen of je een letterlijke interpretatie geeft aan het artikel of een teleologische. Uitzonderingen: In art. 46, 3 WMPC > bv: Ringtonen op gsm, digitale tv,.. Vastgesteld bij K.B. > 4 categorieën: 1) Logies > bv: Hotel boeken via internet. 2) Vervoer > Arrest easycar: Vervoer omvat ook boeken van een huurauto". 3) Restaurantbedrijf > bv: Restaurant reserveren via de telefoon

11 4) Vrijetijdsbesteding > bv: Ik boek een concertticket voor Frans Bauwer via internet. > Uitz: Ticket > 350 dan wel informatieverplichting! Pas op: Voor het herroepingsrecht is dit totaal irrelevant ( zie verder )!!!!!!!!!! Herroepingsrecht Er is een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. Vertrekpunt: Goederen: De dag na de levering. Diensten: De dag na het sluiten van het contract. Eindpunt: De laatste dag van de 14 kalenderdagen. Pas op: Het is voldoende dat de herroeping binnen die termijn verzonden is. Het is niet vereist dat de herroeping de tegenpartij al bereikt heeft. De wijze van uitoefening is gelijk > Elke manier komt in aanmerking. De verstandige consument zal er wel voor zorgen dat hij bewijs heeft. Er is een termijn van drie maanden indien bepaalde informatieplichten hieromtrent niet worden nageleefd. Stel er is een dienstenovereenkomst en de termijn van 3 maand begint te lopen vanaf het sluiten van de overeenkomst omdat bepaalde info niet is meegedeeld. De onderneming beseft dit na 1 maand en deelt de info toch mee. Dan begint de termijn van 14 dagen te lopen en reduceert men de termijn van 3 maand tot wat reeds verlopen is. Motivering is niet nodig. Stel ik koop een boek via internet. Mag de onderneming dan eisen dat ik overga tot betaling van het boek voor de levering of tot het betalen van een voorschot voor de levering/gedurende de bedenktermijn? Ja ( i.t.t. verkoop buiten de onderneming!!!). Vroeger was die regeling anders en de ondernemingen waren hier niet blij mee. De Belgische wetgever heeft dit verbod dan geschrapt als reactie op het arrest van het Hof van Justitie in de zaak gysbrechts: Feiten: Een onderneming vroeg, onder de vroegere wet, aan de consument om bij de bestelling zijn nummer van de kredietkaart te geven als garantie. De FOD economie trad hier tegenop. Ze brengt de zaak voor de rechter en er wordt een prejudiciële vraag gesteld. Hof: 1) Verbod om betaling te eisen binnen bedenktermijn is in principe niet in strijd met het vrij verkeer want het is in het voordeel van het algemeen belang

12 2) MAAR als je het verbod zo interpreteert dat je ook geen kredietnummer mag vragen als garantie dan is de maatregel disproportioneel. Gevolgen uitoefening van herroepingsrecht: Herstel in oorspronkelijke positie = Als de consument al een betaling heeft verricht moet hij het terugkrijgen en als de consument al goederen heeft ontvangen moet hij ze teruggeven. > Kosten voor terugzenden goederen: De consument moet dit betalen tenzij de informatieplicht door de onderneming niet werd nageleefd. > Kosten voor heenzenden goederen: Mag de onderneming deze kosten in mindering brengen? bv: De onderneming stuurt een goed naar de consument en rekent een kost aan van 4,95. De consument moet 25 betalen. De consument is niet tevreden met het goed en gaat over tot herroeping. De consument betaald de kosten voor terugzenden van het goed. De onderneming gaat over tot terugbetaling aan de consument nl. 25 4,95. Mag de onderneming dit doen? Arrest Hof van Justitie Heinrich Hein: Neen, als je kijkt naar de richtlijn voorziet die enkel in het betalen voor het terugzenden van het goed door de consument en niet de kosten voor het heenzenden. Kredietovereenkomst: Voor deze overeenkomst is er een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. > ( Meer moet je hier niet van kennen! ) Afwezigheid van herroepingsrecht: Enkel de gevallen voorzien in de WMPC en deze vastgesteld bij K.B.. WMPC: Wanneer het gaat om op maat gemaakte goederen, online aankoop van lotterijbiljetten, dagbladen en tijdschriften ( logisch, want anders zou je ze eerst kunnen lezen en dan je herroepingsrecht uitoefenen ), computersoftware die fysiek wordt geleverd,.. K.B.: 1) Logies 2) Vervoer 3) Restaurantbedrijf 4) Vrijetijdsbesteding Wat als tijdens de bedenktermijn met de uitvoering van de dienstenovereenkomst wordt gestart met instemming van de consument? Dan verliest de consument zijn herroepingsrecht ( art. 47, 2 WMPC ). Uitvoering van de overeenkomst Dertig dagen behoudens afwijkende overeenkomst gesloten door de partijen. Sanctie bij laattijdige uitvoering : Consument kan overeenkomst laten ontbinden met een brief of e mail. Uitzonderingen: Overmacht en afwijkende overeenkomst

13 Financiële diensten Dit gaat niet over gewoon internetbankieren. Het gaat wel over instellingen die de mogelijkheid bieden voor personen die nog geen klant zijn overeenkomsten op afstand te sluiten. Toepassingsgebied Meestal is het niet mogelijk het contract volledig elektronisch te sluiten. Is dit dan wel een overeenkomst op afstand? Ja, want partijen ontmoeten elkaar niet bij de onderhandelingen en ook niet op het moment van het sluiten van het contract. Je mag dus van verschillende technieken gebruik maken. bv: Eerst via internet en dan via brieven. Overeenkomst op afstand Consument Onderneming en aanbieder: Wanneer men het heeft over onderneming gaat het zowel over de contractspartner als de tussenpersoon en wanneer men het heeft over de aanbieder gaat het enkel over de contractspartner. Financiële diensten: Definitie zie art. 2 WMPC > Omvat ook verzekeringen en individuele pensioenen. Wat met een initieel akkoord gevolgd door opeenvolgende verrichtingen van dezelfde aard bv: Overschrijvingen ( = opeenvolgende verrichtingen ) doen via je zichtrekening ( = initieel akkoord )? Enkel op het initieel akkoord is de WMPC van toepassing. Overeenkomsten op afstand en financiële diensten Informatieplicht ( art. 50 WMPC ): Komt overeen met art. 45 WMPC. Te gelegener tijd voordat consument is gebonden door overeenkomst of aanbod: Zie art. 52 WMPC. Het gaat hier over de bevestiging van de informatie en er moet rekening worden gehouden met de contract voorwaarden. De informatie moet schriftelijk verstrekt worden of op een duurzame drager. Dit kan je vergelijken met art. 46 WMPC MAAR het essentiële verschil tussen beide is dat art. 52 WMPC Vereist dat het voordat de consument gebonden is terwijl

14 art. 46 WMPC is het na de totstandkoming van het contract nl. voor de levering van de goederen of voor de uitvoering van de diensten. Uitzondering: Indien het onmogelijk is de informatie voor het contract te verstrekken nl. als het contract via de telefoon of via sms werd gesloten. Passend middel Inhoud van de informatie Additionele informatieplichten in nationale wetgeving Soepele regeling in geval van tekoopaanbieding via de telefoon: Zie art. 51 WMPC. Sanctie bij schending informatieplichten: Bij art. 46 WMPC ofwel gedwongen aankoop ofwel verlenging bedenktermijn tot 3 maand. Hier krijgt de consument de mogelijkheid om kosteloos op te zeggen zonder opzegtermijn maar het moet wel binnen een redelijke termijn gebeuren. Herroepingsrecht: Er is een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. Startpunt: Dag van het sluiten van het contract ( i.t.t. de algemene regel ). Eindpunt: De laatste dag van de 14 kalenderdagen. Pas op: Het is voldoende dat de herroeping binnen die termijn verzonden is. Het is niet vereist dat de herroeping de tegenpartij al bereikt heeft. Uitzonderingen: 1) Hypothecaire kredietovereenkomsten. Reden: De consument is al voldoende beschermd als hij lang de notaris passeert. 2) Aankoop van financiële instrumenten die aan schommelingen onderworpen zijn. bv: Aandelen kopen. 3) Wanneer met instemming van de consument de overeenkomst volledig is uitgevoerd. Pas op: Bij art. 47, 4 WMPC verlies je het herropeingsrecht als de consument begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst!!!!!!!! Wat als hier al is gestart met de overeenkomst maar dan herroept de consument. bv: Ik sluit een kredietovereenkomst ten belope van De dag erna schrijft de kredietinstelling het bedrag over. Kan ik dan nog herroepen? Ja, want de overeenkomst is pas volledig uitgevoerd als ik het geld terug betaal. Maar ik moet wel een kost betalen voor de dienst die ik genoten heb want ik heb toch eventjes over dat bedrag van beschikt

15 Gemeenschappelijke bepalingen Verzending is steeds op risico van de onderneming: De onderneming kan dat niet contractueel ten laste van de consument leggen. Bewijslast: Rust bij de onderneming. bv: De onderneming moet bewijzen dat hij aan de informatieplicht heeft voldaan. Geen afstand mogelijk: De consument kan geen afstand doen van de bescherming die aan de hem wordt geboden door de WMPC. Rechtskeuzebedingen: Zie regel bij de onrechtmatige bedingen > Is hetzelfde!!!

16