Consumentenrecht : Verkopen buiten de onderneming van de verkoper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consumentenrecht : Verkopen buiten de onderneming van de verkoper"

Transcriptie

1 Consumentenrecht : Verkopen buiten de onderneming van de verkoper (goed onderscheid kennen tss verkoop op afstand! Versch en gelijkenissen) 2 belangrijke wetten Artikel 58 e.v. WMPC Wet ambulante handel en kermisactiviteiten WMPC à Toepassingsgebied Onderneming consument Goederen en diensten Er zijn DRIE Categorieën van verkoop buiten de onderneming : EXEMPLATIEVE OPSOMMING! De koning KAN dit uitbreiden! MAAR eigenlijk is limitatieve opsomming, dus daar gaan we nu van uit: 1) Verkoop bij consument thuis of bij de arbeidsplaats van de consument of bij andere consumenten thuis bv: Tupperware party. 2) Georganiseerde excursie 3) Salons / beurzen > Voorwaarde: Prijs moet minimum 200 zijn en er mag geen contante betaling geschieden op het salon of de beurs Wat met verkoop op straat? bijv: Verkoop in station of in een winkelcentra. Vroeger : Beschouwde men de drie categorieën als een indicatieve lijst dus viel de verkoop op straat ook onder het toepassingsgebied. => Nu : Art. 58, 2 WMPC > De koning heeft de bevoegdheid de gevallen uit te breiden. De toevoeging van die bevoegdheid van de koning heeft aanleiding gegeven tot inperking van de regel en dus dat de lijst limitatief is. MAAR: Uitzonderingen: 1) Voorafgaandelijk en uitdrukkelijk verzoek met bedoeling te onderhandelen = Voor praktijk van groot belang!! à Het gaat hier om CUMULATIEVE vereisten : De onderneming moet bewijzen dat het verzoek van de consument 1) uitdrukkelijk was 2) voorafgaandelijk was en 3) het verzoek was gericht op onderhandelen van het contract

2 > Pas op : Strikte interpretatie vd cumulatieve vereisten!!! Bijv: Datum verzoek en overeenkomst dezelfde > Geen sprake van voorafgaandelijk verzoek. Bijv: In contract bepalen dat de overeenkomst bij de consument is afgesloten opzijn voorafgaandelijk verzoek > Niet voldoende want voorwaarde 3 ontbreekt. Bijv: Onderneming belt consument op en vraagt of ze mag langskomen > Niet voldoende want het verzoek gaat niet uit van de consument. >Pas op : Kan aan onstapt worden door een STIJLCLAUSULE! Gebruik van een stijlclausule is mogelijk indien het de 3 cummulatieve vereisten bevat en mits die stijlclausule ergens duidelijk vermeld is. 2) Verkopen op afstand : Deze regelen spelen niet bij verkoop op afstand > er zijn Specifieke regelen hierover in het WMPC 3) Verzekeringen: niet van toep op verz 4) Consumentenkrediet: hiervoor is er sowieso een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen voor de gevalen onder de wet conskrediet. MAAR geldt wel voor ANDERE FINC DIENSTEN! 5) à Overeenkomst Aantal exemplaren, als partijen met een onderscheiden belang Schriftelijke overeenkomst (als bewijs) = Geldigheidsvereisten > Niet aan voldaan: Ok nietig Elektronische overeenkomst mogelijk? Een geschrift is vereist. Vermeldingen : Art 60 1) Herroepingsbeding : Verplichte vermelding + Moet in kader en zwarte letters. Reden: Overrompelingsgevaar bij deze verkopen. Formele vereisten in de wet: strikte interpretatie 2) Overige vermeldingen

3 SANCTIES o Nietigheid: Enkel in geval van het *niet vermelden of niet voldaan zijn aan het zwarte kader en zwarte letters, * niet schriftelijk gebeurde, *niet in aantal exeplaren en geen herroepingsbeding. Aard van de nietigheid: = Abs of Rel? Is niet meer van belang voor het ambtshalve opwerpen van de nietigheid aangezien de rechter dit moet doen. Wel nog van belang voor de vraag of de consument de mogelijkheid heeft tot bevestigen ( = afstand ervan doen ) van de nietigheid door over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst = Relatieve! > Want van een Absolute N kan men geen afstand doen, men kan ze niet bevestigen. Hof van beroep Antwerpen/Bergen: Bevestiging is niet mogelijk want het gaat hier om een absolute nietigheid. Omdat ze zeggen dat schending van art 60 WMPC strafrechtelijk w gesanctioneerd, dus gaan ze ervan uit dat ze van O.O. is! (De Paege bv is hier ook niet mee akkoord.) Hof van beroep Gent: Het gaat hier om een regel van Dwingend Recht en het gaat om een Relatieve Nietigheid. De consument kan dan wel enkel de nietigheid bevestigen indien de onderneming kan bewijzen dat de consument wist dat de overeenkomst in strijd was met art. 60 WMPC en dus beding nietig kon verklaren. à Probleem is wel dat in de praktijk de meeste consumenten hier niet van op de hoogte zijn. Gevolgen van de nietigheid: = Onderscheid Overeenkomst w geacht nooit te hebben bestaan, en partijen hestellen in oorspr situatie. Dus geld teruggeven aan cons en deze moet goederen teruggeven. - Goederen: De goederen moet je teruggeven. - Diensten: Diensten kan je niet teruggeven. Kan de onderneming hier dan een vergoeding voor krijgen? RS > Neen, want de onderneming kan zich niet beroepen op een nietige overeenkomst want de onderneming heeft de nietigheid zelf veroorzaakt. - In pari causa... : Aantonen dat er Kwade Trouw was door de cons. Vooraleer hij vergoeding verschuldigd is! o Gemeen recht: Hierop moet men zich beroepen als andere gegevens van de overeenkomst niet correct zijn

4 à Recht om van de overeenkomst af te zien Er is een herroepingstermijn van zeven werkdagen. ( i.t.t. verkoop op afstand: 14 kalenderdagen ) Zaterdag wel Zondag of feestdag niet Startpunt: De werkdag na het tot stand komen van het contract. Eindpunt: Laatste dag van de 7 werkdagen om middernacht. Pas op: Het is voldoende dat de herroeping binnen die termijn verzonden is. Het is niet vereist dat de herroeping de tegenpartij al bereikt heeft. Als de termijn afloopt op een zaterdag zal de termijn verlengd worden tot maandag. De herroeping moet gebeuren via aangetekend schrijven: Ofwel met een Aangetekende brief, Ofwel via Elektrn. Aangetekend schrijven. à Onder invloed van de RL Consumentenrechten zal dit in de toekomst wss niet meer aangetekend moeten zijn! > Er bestaat discussie over de vraag of dit een geldigheidsvereiste is of een bewijsvereiste. > Het feit dat de herroeping op deze manier moet gebeuren staat in het herroepingsbeding. Je moet géén motivering geven voor de herroeping. Daarnaast moet je ook geen kostprijs of schadevergoeding betalen. Indien de consument toch al goederen heeft ontvangen moet hij deze terugzenden.!! Pas op: Absoluut verbod van levering van diensten binnen de bedenktermijn!!! à Bij nietnaleving: Afgedwongen aankoop = De consument mag de diensten houden en moet er niet voor betalen. Het w gezien als een ongevraagde dienstverlening. Dus geen vergoeding tijdens de bedenktermijn. Absoluut verbod van aanvaarden v/e betaling binnen de bedenktermijn van 7 werkdagen!! à Bij nietnaleving: De onderneming kan strafrechtelijk gesanctioneerd worden. MR: Uitzondering: Betaling op een beurs of salon ( zie hiervoor)

5 Reglementering ambulante handel Dit is de wat van Deze werd in 2004 aangevuld met een K.B, en werd deze regeling ook toegepast op diensten (daad v Kooph of ambachtsactiviteit), maar is het begrip diensten beperkter dan in de WMPC!! à Toepassingsgebied Verkoop van producten of diensten aan consumenten op een andere plaats dan waar de onderneming is ingeschreven in de KBO. Wet: producten (LRG) Pas op: Producten worden in deze wet omschreven als lichamelijke roerende goederen. In de WMPC worden producten anders omschreven > Goed WMPC = Product Wet van 93. De wet werd uitgebreid door het K.B.: Ook diensten Pas op: Diensten worden in dit K.B. omschreven als daden van koophandel of ambachtsactiviteiten. In de WMPC worden diensten strikter omschreven. Verkoop aan consumenten buiten vestiging vermeld in Kruispuntbank Ondernemingen Let op: Er zijn wel uitsluitingen. à Bescherming consumenten Vereiste van voorafgaande machtiging voor deze verkopen: bv: Leurkaart Verkoper moet deze aan de consument tonen. Verkoop enkel toegelaten op openbare markten, openbare weg en gelijkgestelde plaatsen: O.m. in winkelgalerijen. Verkoop ook toegelaten bij consument thuis : De voorwaarde is wel dat het bedrag van de verkoop < 250 euro per consument bedraagt

6 Uitzonderingen: Zie bijzondere regeling K.B. * Moet gaan om deze types van overeenkomsten: (+ Voor alle prod niet opgesomt Water, gas, elektriciteit, telefonie, internet, televisie hier blijft het maximum van 1 enkel huishoudtoestel (max. 700 euro) 250 euro gelden! ) Huisinrichting en tuinaanleg (max. 700 euro) * Bijkomende voorwaarden: Schriftelijk contract Bevestiging van het contract via persoonlijk aan de consument gericht schrijven Herroepingsrecht: 14 werkdagen na ontvangst van de bevestiging à Pas op: De beperkingen van deze bijzondere regeling ( zoals de maximum van 700 bij huisinrichting ) gelden niet bij een voorafgaandelijk en uitdrukkelijk verzoek van de consument (zie art. 5,8 Wet). Consumentenrecht : Overeenkomsten op afstand Op examen : Bepalingen van de verkopen buiten de onderneming van de verkoper vergelijken met de overeenkomsten op afstand!!!!! Schema Drie categorieën regelen: 1) Overeenkomsten op afstand betreffende goederen en diensten, uitgezonderd financiële diensten: WMPC Dit is de algemene regeling. 2) Overeenkomsten op afstand betreffende financiële diensten: WMPC Dit is de bijzondere regeling. 3) Overeenkomsten op afstand met beoefenaren van vrije beroepen: Wet 2/8/02 Pas op: * Categorie 1 en 3 zij een omzetting van de richtlijn van Ze zijn onderworpen aan de minimale harmonisatie = Lidstaten mogen bijkomende bescherming bieden bovenop deze die vervat ligt in de richtlijn. à Gevolg hiervan is dat de regelen in de verschillende lidstaten enorm kunnen verschillen. bv: De Belgische regeling gaat verder dan de regeling van de ons omringende landen. * Categorie 2 is een omzetting van de richtlijn van Deze is onderworpen aan de maximale harmonisatie = Lidstaten mogen niet meer bescherming bieden dan vervat in de richtlijn

7 Toekomstperspectieven: Er is een nieuwe richtlijn consumentenrechten in het Europees publicatieblad. Binnen een termijn van 18 maand moet de WMPC aan deze richtlijn worden aangepast. België moet de WMPC aanpassen want de richtlijn is gebaseerd op het principe van maximale harmonisatie. De kern van de bescherming zal hetzelfde blijven. De details kunnen wel wijzigen. De algemene regeling ( artikels 45 e.v. WMPC ) Toepassingsgebied Overeenkomsten op afstand gesloten tussen ondernemingen en consumenten voor zover ze betrekking hebben op goederen en diensten met uitzondering van financiële diensten. Onderneming consument Overeenkomst op afstand: Definitie zie art. 2 WMPC Vereisten: 1) Door onderneming georganiseerd systeem: In hoofde van de onderneming moet er een zekere regelmaat zijn van het sluiten van overeenkomsten op afstand. bv: Onderneming verstuurt zijn catalogus naar 100 consumenten of de onderneming laat toe op haar website bestelformulier in te vullen. MAAR wanneer de onderneming eenmalig of zeer occasioneel een contract sluit met een consument via het internet valt dit niet onder het toepassingsgebied. Wat met verkoop via ebay? > Als ik een fiets verkoop via ebay valt het niet onder het toepassingsgebied want ik ben geen onderneming. > Wanneer een onderneming iets verkoopt via ebay is dit niet via een door hem georganiseerd systeem. Hierbij zijn 3 elementen van belang: 1 In Duitsland heeft het Bundesgerichtshof beslist dat dit valt onder het toepassingsgebied want de vereiste van door onderneming georganiseerd systeem veronderstelt enkel regelmaat. Wie de uitbater is van ebay doet er niet toe. 2 De Belgische rechtsleer verwijst naar deze rechtspraak. 3 Ebay zelf gaat hier ook van uit en zet zelf in haar algemene voorwaarden dat ondernemingen die via ebay verkopen de regels van de WMPC m.b.t. de verkopen op afstand van toepassing zijn

8 2) Tot en met sluiten van overeenkomst 3) Uitsluitend gebruik 4) Van één of meer technieken voor communicatie op afstand: Partijen mogen elkaar niet ontmoeten bij de onderhandelingen of bij het sluiten van de overeenkomst. Daarom moet er gebruik gemaakt worden van 1 of meer technieken voor communicatie op afstand. bv: Telefonisch, via de post, via het internet, Toepassing collishop: Zijn reservaties en bestellingen overeenkomsten in de zin van de WMPC? Een Reservatie is het reserveren van ColliShop en/of DreamLandwebshop artikelen, met het oog op een levering in het afhaalpunt, waar het max. 14 dagen beschikbaar wordt gehouden voor de klant. De klant heeft geen enkele aankoopverplichting. Hij beslist pas tot aankoop door betaling van het artikel aan de kassa van het afhaalpunt. Neen > De klant heeft geen enkele aankoopverplichting dus de bepalingen van de WMPC zijn niet van toepassing. Een Bestelling is het online aankopen van een artikel dat in aanmerking komt voor thuislevering. De betaling geschiedt vooraf. Op dat moment komt de koop tot stand. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling. Ja > Tot het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst wordt er gebruik gemaakt van technieken voor communicatie op afstand. Wat als de vertegenwoordiger van de onderneming tussenkomt? Dus je ontmoet tijdens de onderhandelingen of het sluiten van het contract niet de onderneming maar zijn vertegenwoordiger. Is er dan nog steeds een overeenkomst op afstand? Neen, want je mag de vertegenwoordiger gelijk stellen met de onderneming. Wat met een boekenclub? Stel je wordt lid van ECI. Om lid te worden sluit je een overeenkomst. Je kan afspreken dat je elke maand een catalogus krijgt en je dan de boeken besteld via een formulier. Deze opeenvolgende bestellingen/verrichtingen zijn een onderdeel van het raamcontract met ECI. Zijn deze opeenvolgende bestellingen/verrichtingen overeenkomsten op afstand? Er is hier veel discussie over. De prof denkt van niet. Goederen en diensten: Voor de financiële diensten is er een bijzondere regeling ( zie verder )

9 Informatieplichten Bij het aanbod moet er informatie verstrekt worden ( art.45 WMPC ) en er moet info verstrekt worden bij het sluiten van het contract ( art.46 WMPC ). Bij het aanbod ( art.45 WMPC ) Informatie moet worden verstrekt via elk middel dat aangepast is aan gebruikte techniek voor communicatie op afstand. bv: Contract komt telefonisch tot stand. Dan moet de info ook telefonisch verstrekt worden en niet via de website. De informatie moet ondubbelzinnig en duidelijk zijn. Het moet gaan om in de wet bepaalde informatie. Sanctionering: 1) Wanneer de onderneming niet vermeld heeft aan de consument dat hij beschikt over een herroepingsrecht of niet: De consument krijgt dan 3 maand de tijd om het contract te herroepen ( art.47, 4 in fine WMPC ). 2) Indien de in de wet bepaalde informatie niet wordt gegeven en de consument oefent zijn herroepingsrecht uit: Dan moet de consument niks betalen voor het terugzenden van de goederen ( art.48, 2 WMPC ). 3) In de andere gevallen: Het gemeen recht toepassen. Bevestiging van de informatie ( art.46 WMPC ) De informatie moet verstrekt worden uiterlijk voor het goed wordt geleverd of voor de uitvoering van de dienst. Het is dus informatie die verstrekt moet worden na de totstandkoming van het contract en die nuttig is voor de consument voor tijdens de uitvoering van het contract. bv: Informatie omtrent de verborgen gebreken. Het moet gaan om in de wet bepaalde informatie. De informatie moet schriftelijk verstrekt worden of op een duurzame drager die voor de consument toegankelijk is. 2 vereisten:1) De info moet persoonlijk aan de consument worden gericht. 2) De consument moet de info erna kunnen raadplegen. bv: bv: met info in een PDF bestand. Vroeger had niet iedereen de mogelijkheid PDF te openen. Daarom was men toen niet zeker of

10 dat wel een duurzame drager was. Vraag: Is een website een duurzame drager? Neen, want het kan nog eenzijdig gewijzigd worden en het is niet persoonlijk aan de consument gericht. Auteurs zeggen wel dat een met een link naar een website wel een duurzame drager is. In de informatie moet je aangeven of de consument een herroepingsrecht heeft of niet. Hiervoor zijn een aantal formele vereisten: Het herroepingsbeding of de afwezigheid van het herroepingsrecht moet op de 1 e bldz opgenomen worden en in vette letters. Het beding moet daarnaast ook dezelfde zijn als is opgenomen in de wet. Sanctionering > 3 hypotheses: 1) Het herroepingsbeding is niet aanwezig ook al beschikt de consument over een herroepingsrecht. Sanctie: Art. 46, 1, 2, lid 5 > Je mag het houden en je moet niet betalen = afgedwongen aankoop. MAAR wat als het beding wel aanwezig is maar niet in vette letters op de 1 e bldz ( dus de formele vereisten zijn niet aanwezig )? Dan kan je deze sanctie niet toepassen. Dit staat ook in de wet. In deze situatie moet je de sanctie van hypothese 2 gebruiken. 2) Andere informatie wordt niet opgenomen ( bv: Waar je terecht kan met klachten ). Sanctie: Art. 47, 2 > Herroepingstermijn van 3 maand. 3) De consument beschikt niet over een herroepingsrecht maar de consument wordt er niet over geïnformeerd. Sanctie: Art. 47, 4, aanhef > Herroepingstermijn van 3 maand. Pas op: Discussie of deze sanctie wel kan worden toegepast. De tekst van art.47, 4 verwijst immers zowel naar sanctie/tekst van art.47, 1 als naar tekst van art.47, 2. Je mag dus zelf kiezen of je een letterlijke interpretatie geeft aan het artikel of een teleologische. Uitzonderingen: In art. 46, 3 WMPC > bv: Ringtonen op gsm, digitale tv,.. Vastgesteld bij K.B. > 4 categorieën: 1) Logies > bv: Hotel boeken via internet. 2) Vervoer > Arrest easycar: Vervoer omvat ook boeken van een huurauto". 3) Restaurantbedrijf > bv: Restaurant reserveren via de telefoon

11 4) Vrijetijdsbesteding > bv: Ik boek een concertticket voor Frans Bauwer via internet. > Uitz: Ticket > 350 dan wel informatieverplichting! Pas op: Voor het herroepingsrecht is dit totaal irrelevant ( zie verder )!!!!!!!!!! Herroepingsrecht Er is een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. Vertrekpunt: Goederen: De dag na de levering. Diensten: De dag na het sluiten van het contract. Eindpunt: De laatste dag van de 14 kalenderdagen. Pas op: Het is voldoende dat de herroeping binnen die termijn verzonden is. Het is niet vereist dat de herroeping de tegenpartij al bereikt heeft. De wijze van uitoefening is gelijk > Elke manier komt in aanmerking. De verstandige consument zal er wel voor zorgen dat hij bewijs heeft. Er is een termijn van drie maanden indien bepaalde informatieplichten hieromtrent niet worden nageleefd. Stel er is een dienstenovereenkomst en de termijn van 3 maand begint te lopen vanaf het sluiten van de overeenkomst omdat bepaalde info niet is meegedeeld. De onderneming beseft dit na 1 maand en deelt de info toch mee. Dan begint de termijn van 14 dagen te lopen en reduceert men de termijn van 3 maand tot wat reeds verlopen is. Motivering is niet nodig. Stel ik koop een boek via internet. Mag de onderneming dan eisen dat ik overga tot betaling van het boek voor de levering of tot het betalen van een voorschot voor de levering/gedurende de bedenktermijn? Ja ( i.t.t. verkoop buiten de onderneming!!!). Vroeger was die regeling anders en de ondernemingen waren hier niet blij mee. De Belgische wetgever heeft dit verbod dan geschrapt als reactie op het arrest van het Hof van Justitie in de zaak gysbrechts: Feiten: Een onderneming vroeg, onder de vroegere wet, aan de consument om bij de bestelling zijn nummer van de kredietkaart te geven als garantie. De FOD economie trad hier tegenop. Ze brengt de zaak voor de rechter en er wordt een prejudiciële vraag gesteld. Hof: 1) Verbod om betaling te eisen binnen bedenktermijn is in principe niet in strijd met het vrij verkeer want het is in het voordeel van het algemeen belang

12 2) MAAR als je het verbod zo interpreteert dat je ook geen kredietnummer mag vragen als garantie dan is de maatregel disproportioneel. Gevolgen uitoefening van herroepingsrecht: Herstel in oorspronkelijke positie = Als de consument al een betaling heeft verricht moet hij het terugkrijgen en als de consument al goederen heeft ontvangen moet hij ze teruggeven. > Kosten voor terugzenden goederen: De consument moet dit betalen tenzij de informatieplicht door de onderneming niet werd nageleefd. > Kosten voor heenzenden goederen: Mag de onderneming deze kosten in mindering brengen? bv: De onderneming stuurt een goed naar de consument en rekent een kost aan van 4,95. De consument moet 25 betalen. De consument is niet tevreden met het goed en gaat over tot herroeping. De consument betaald de kosten voor terugzenden van het goed. De onderneming gaat over tot terugbetaling aan de consument nl. 25 4,95. Mag de onderneming dit doen? Arrest Hof van Justitie Heinrich Hein: Neen, als je kijkt naar de richtlijn voorziet die enkel in het betalen voor het terugzenden van het goed door de consument en niet de kosten voor het heenzenden. Kredietovereenkomst: Voor deze overeenkomst is er een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. > ( Meer moet je hier niet van kennen! ) Afwezigheid van herroepingsrecht: Enkel de gevallen voorzien in de WMPC en deze vastgesteld bij K.B.. WMPC: Wanneer het gaat om op maat gemaakte goederen, online aankoop van lotterijbiljetten, dagbladen en tijdschriften ( logisch, want anders zou je ze eerst kunnen lezen en dan je herroepingsrecht uitoefenen ), computersoftware die fysiek wordt geleverd,.. K.B.: 1) Logies 2) Vervoer 3) Restaurantbedrijf 4) Vrijetijdsbesteding Wat als tijdens de bedenktermijn met de uitvoering van de dienstenovereenkomst wordt gestart met instemming van de consument? Dan verliest de consument zijn herroepingsrecht ( art. 47, 2 WMPC ). Uitvoering van de overeenkomst Dertig dagen behoudens afwijkende overeenkomst gesloten door de partijen. Sanctie bij laattijdige uitvoering : Consument kan overeenkomst laten ontbinden met een brief of e mail. Uitzonderingen: Overmacht en afwijkende overeenkomst

13 Financiële diensten Dit gaat niet over gewoon internetbankieren. Het gaat wel over instellingen die de mogelijkheid bieden voor personen die nog geen klant zijn overeenkomsten op afstand te sluiten. Toepassingsgebied Meestal is het niet mogelijk het contract volledig elektronisch te sluiten. Is dit dan wel een overeenkomst op afstand? Ja, want partijen ontmoeten elkaar niet bij de onderhandelingen en ook niet op het moment van het sluiten van het contract. Je mag dus van verschillende technieken gebruik maken. bv: Eerst via internet en dan via brieven. Overeenkomst op afstand Consument Onderneming en aanbieder: Wanneer men het heeft over onderneming gaat het zowel over de contractspartner als de tussenpersoon en wanneer men het heeft over de aanbieder gaat het enkel over de contractspartner. Financiële diensten: Definitie zie art. 2 WMPC > Omvat ook verzekeringen en individuele pensioenen. Wat met een initieel akkoord gevolgd door opeenvolgende verrichtingen van dezelfde aard bv: Overschrijvingen ( = opeenvolgende verrichtingen ) doen via je zichtrekening ( = initieel akkoord )? Enkel op het initieel akkoord is de WMPC van toepassing. Overeenkomsten op afstand en financiële diensten Informatieplicht ( art. 50 WMPC ): Komt overeen met art. 45 WMPC. Te gelegener tijd voordat consument is gebonden door overeenkomst of aanbod: Zie art. 52 WMPC. Het gaat hier over de bevestiging van de informatie en er moet rekening worden gehouden met de contract voorwaarden. De informatie moet schriftelijk verstrekt worden of op een duurzame drager. Dit kan je vergelijken met art. 46 WMPC MAAR het essentiële verschil tussen beide is dat art. 52 WMPC Vereist dat het voordat de consument gebonden is terwijl

14 art. 46 WMPC is het na de totstandkoming van het contract nl. voor de levering van de goederen of voor de uitvoering van de diensten. Uitzondering: Indien het onmogelijk is de informatie voor het contract te verstrekken nl. als het contract via de telefoon of via sms werd gesloten. Passend middel Inhoud van de informatie Additionele informatieplichten in nationale wetgeving Soepele regeling in geval van tekoopaanbieding via de telefoon: Zie art. 51 WMPC. Sanctie bij schending informatieplichten: Bij art. 46 WMPC ofwel gedwongen aankoop ofwel verlenging bedenktermijn tot 3 maand. Hier krijgt de consument de mogelijkheid om kosteloos op te zeggen zonder opzegtermijn maar het moet wel binnen een redelijke termijn gebeuren. Herroepingsrecht: Er is een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. Startpunt: Dag van het sluiten van het contract ( i.t.t. de algemene regel ). Eindpunt: De laatste dag van de 14 kalenderdagen. Pas op: Het is voldoende dat de herroeping binnen die termijn verzonden is. Het is niet vereist dat de herroeping de tegenpartij al bereikt heeft. Uitzonderingen: 1) Hypothecaire kredietovereenkomsten. Reden: De consument is al voldoende beschermd als hij lang de notaris passeert. 2) Aankoop van financiële instrumenten die aan schommelingen onderworpen zijn. bv: Aandelen kopen. 3) Wanneer met instemming van de consument de overeenkomst volledig is uitgevoerd. Pas op: Bij art. 47, 4 WMPC verlies je het herropeingsrecht als de consument begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst!!!!!!!! Wat als hier al is gestart met de overeenkomst maar dan herroept de consument. bv: Ik sluit een kredietovereenkomst ten belope van De dag erna schrijft de kredietinstelling het bedrag over. Kan ik dan nog herroepen? Ja, want de overeenkomst is pas volledig uitgevoerd als ik het geld terug betaal. Maar ik moet wel een kost betalen voor de dienst die ik genoten heb want ik heb toch eventjes over dat bedrag van beschikt

15 Gemeenschappelijke bepalingen Verzending is steeds op risico van de onderneming: De onderneming kan dat niet contractueel ten laste van de consument leggen. Bewijslast: Rust bij de onderneming. bv: De onderneming moet bewijzen dat hij aan de informatieplicht heeft voldaan. Geen afstand mogelijk: De consument kan geen afstand doen van de bescherming die aan de hem wordt geboden door de WMPC. Rechtskeuzebedingen: Zie regel bij de onrechtmatige bedingen > Is hetzelfde!!!

16

Het herroepingsrecht. voor buiten verkoopruimten of buiten de gebruikelijke plaats. van beroepsuitoefening gesloten overeenkomsten

Het herroepingsrecht. voor buiten verkoopruimten of buiten de gebruikelijke plaats. van beroepsuitoefening gesloten overeenkomsten Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten of buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening gesloten overeenkomsten Boeken VI en XIV van het Wetboek van economisch recht Ondernemingen (boek

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand Boeken VI en XIV van het Wetboek van economisch recht Ondernemingen (boek VI WER) art. VI.47 en volgende WER Vrije beroepen (boek XIV WER) - art. XIV.29

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.47 en volgende WER) Binnen welke termijn mag de consument zijn herroepingsrecht doen gelden? De

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5 INHOUD Voorwoord............................................................ v Inleiding.............................................................. 1 Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling

Nadere informatie

Consumentenrecht en handelspraktijken: Informatie aan de consument

Consumentenrecht en handelspraktijken: Informatie aan de consument Consumentenrecht en handelspraktijken: Informatie aan de consument Informatie ( Art. 10 WMPC ) Regel m.b.t. taal, etikettering, gebruiksaanwijzingen en garantiebewijzen = Art. 10 WMPC zegt dat de vereisten

Nadere informatie

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN In deze Algemene Voorwaarden, verwijzen de termen "BON BON! "wij", "ons" of "onze" naar BON BON! BVBA. BON BON! is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding

Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Consumentenrecht Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken Doelstelling van de wet Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Bescherming van de eerlijke

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Herroepingsrecht. (2)<W /21, art. 6, 014; Inwerkingtreding : >

Herroepingsrecht. (2)<W /21, art. 6, 014; Inwerkingtreding : > Herroepingsrecht Art. VI.53.[ 1 De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 voorziet niet uitoefenen voor: 1 dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering

Nadere informatie

Afdeling 2. - [ 1 Overeenkomsten op afstand met betrekking tot financiële diensten]

Afdeling 2. - [ 1 Overeenkomsten op afstand met betrekking tot financiële diensten] Herroepingsrecht Art. VI.53.[ 1 De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 voorziet niet uitoefenen voor: 1 dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering

Nadere informatie

Informatie rondom garantie & retour

Informatie rondom garantie & retour Informatie rondom garantie & retour Retourneren U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour

Nadere informatie

Consumentenrecht : Onrechtmatige bedingen

Consumentenrecht : Onrechtmatige bedingen Consumentenrecht : Onrechtmatige bedingen ( Vaak op ex!!!!! ) De regelen hebben een dubbele werking: Repressief Preventief = Bedingen worden on = Ondernemingen proberen te rechtmatig bevonden vermijden

Nadere informatie

Marktpraktijken en consumentenbescherming Knipperlichten 2015

Marktpraktijken en consumentenbescherming Knipperlichten 2015 Marktpraktijken en consumentenbescherming Knipperlichten 2015 Herman De Bauw 5 februari 2015 BOEK VI WER Omzetting Richtlijn Consumentenrechten Aanpassingen aan de WMPC BOEK XIV WER Vrije beroepen Elke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk De leden van Qshops Keurmerk (Qshops.org) houden zich aan de gedragscode die door onze organisatie is opgesteld. Meer informatie over de gedragscode vindt u op onze

Nadere informatie

Doc. nr. E2:31011C05 Brussel, ADVIES VAN HET BUREAU. betreffende

Doc. nr. E2:31011C05 Brussel, ADVIES VAN HET BUREAU. betreffende Doc. nr. E2:31011C05 Brussel, 9.11.1999 MH/GVB/LC ADVIES VAN HET BUREAU betreffende EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET ARTIKEL 83 1, 3 VAN DE WET VAN 14 JULI 1991 BETREFFENDE DE

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 25 Beschikking van de Minister van Justitie van 12 januari 2001, houdende plaatsing in het Staatsblad van de vernummerde tekst van de Wet van

Nadere informatie

Juridische aspecten van e- commerce

Juridische aspecten van e- commerce Juridische aspecten van e- commerce 2 Juridisch kader Algemeen verbintenissenrecht Wet Marktpraktijken en consumentenbescherming Wet elektronische handel (informatie en doorzichtigheid) Wet elektronische

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de webwinkel van Weijs & Hooft Opleidingen B.V. Gastendonkstraat 40 5961 JX HORST

Algemene Voorwaarden van de webwinkel van Weijs & Hooft Opleidingen B.V. Gastendonkstraat 40 5961 JX HORST 1 Algemene Voorwaarden van de webwinkel van Weijs & Hooft Opleidingen B.V. Gastendonkstraat 40 5961 JX HORST Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...iii. Voorafgaande opmerking...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...iii. Voorafgaande opmerking... financiele-diensten.book Page v Thursday, October 27, 2005 2:58 PM v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier...................................... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...........................iii

Nadere informatie

Herroepingsrecht. Léon Mölenberg, Jurist e-commerce & privacy Thuiswinkel.org

Herroepingsrecht. Léon Mölenberg, Jurist e-commerce & privacy Thuiswinkel.org Herroepingsrecht Léon Mölenberg, Jurist e-commerce & privacy Thuiswinkel.org Inhoud Termijn en uitoefening bedenktijd Wijze van herroepen Termijn, kosten en risico retour Termijn en wijze van terugbetaling

Nadere informatie

Categorie 5: Art 74, 13 WMPC. Dit artikel heeft betrekking op exoneratiebedingen.

Categorie 5: Art 74, 13 WMPC. Dit artikel heeft betrekking op exoneratiebedingen. Categorie 5: Art 74, 13 WMPC Dit artikel heeft betrekking op exoneratiebedingen. Verschillende exoneratiebedingen zijn verboden: = De onderneming gaat haar aansprakelijkheid uitsluiten of inperken die

Nadere informatie

Marktpraktijken en informatieverplichtingen

Marktpraktijken en informatieverplichtingen Marktpraktijken en informatieverplichtingen E-commerce Ellen Enkels 27 november 2014 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be 2 Overzicht I. Juridisch

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP Ondernemingsgegevens ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP CAVES LENOIR ABDIS AGNESSTRAAT 2, 8510 MARKE info@caveslenoir.be 056/44.40.95 0497/45.28.39 BE 0543.766.855 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Bemiddelingsopdrachten met de consument

Bemiddelingsopdrachten met de consument Bemiddelingsopdrachten met de consument Samenvatting van de verplichte en verboden vermeldingen in bemiddelingsopdrachten De bemiddelingsopdracht met de consument moet vastgelegd worden in een schriftelijke

Nadere informatie

De meest recente versie van deze voorwaarden kunt u vinden op: www.boekenwebsite.nl/voorwaarden

De meest recente versie van deze voorwaarden kunt u vinden op: www.boekenwebsite.nl/voorwaarden Boeken Voorwaarden Algemene Voorwaarden BoekenWebsite.nl Versie: 20140221 De meest recente versie van deze voorwaarden kunt u vinden op: www.boekenwebsite.nl/voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Nieuwe wetgeving webwinkels. Maarten Braun

Nieuwe wetgeving webwinkels. Maarten Braun Nieuwe wetgeving webwinkels Maarten Braun Nieuwe Consumentenwet Geen compleet nieuwe wet Europees geregeld Nederlandse overige regels blijven bestaan Koop op afstand Eigenlijk: overeenkomst op afstand

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Odeaan met u (de consument) sluit. We hebben ons best gedaan om onze algemene voorwaarden zo duidelijk

Nadere informatie

SIRIUS LEGAL. E-commerce: een analyse van websites op basis van SafeShops.be

SIRIUS LEGAL. E-commerce: een analyse van websites op basis van SafeShops.be SIRIUS LEGAL "It's not what you look at that matters, it's what you see Henry David Thoreau E-commerce: een analyse van websites op basis van SafeShops.be BDMA Dday legal 19 juni 2013 E-commerce is booming

Nadere informatie

Feestwinkel Elburg.nl

Feestwinkel Elburg.nl Algemene voorwaarden Feestwinkel Elburg.nl kostuums, accessoires, decoratie & meer... Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument

Nadere informatie

7 E -COMMERCE MYTHES OVER. Klik op de tekstballonnen. Sorry, wij passen het beleid tevreden of geld terug niet toe.

7 E -COMMERCE MYTHES OVER. Klik op de tekstballonnen. Sorry, wij passen het beleid tevreden of geld terug niet toe. Is onze offerte onvolledig? Alles staat toch in onze algemene voorwaarden op de website. Klik op de tekstballonnen Geduld... we leveren zodra we kunnen. U dient te betalen, u had het vakje naast bijkomende

Nadere informatie

Meeting the legal challenge De nieuwe regels voor e-commerce in Europa

Meeting the legal challenge De nieuwe regels voor e-commerce in Europa 19 september 2013 Meeting the legal challenge De nieuwe regels voor e-commerce in Europa Christoph Jeloschek Veerle van Druenen Van oud naar Status quo: bestaande regels onvolledig en vaak onduidelijk...

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ProudOf Rotterdam.

Pagina 1 van 7. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ProudOf Rotterdam. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ProudOf Rotterdam. Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014)

Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014) Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014) Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Koning At

Algemene Voorwaarden Koning At Algemene Voorwaarden Koning At Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Ondernemer Consument Overeenkomst op afstand Techniek voor communicatie op afstand

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Ondernemer Consument Overeenkomst op afstand Techniek voor communicatie op afstand Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Artikel 1 - Identiteit van de onderneming Champagnekopen is een onderdeel van DevelopTrend DevelopTrend - Champagnekopen Postbus 4761 4803ET BREDA

Nadere informatie

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design

Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design Pieter Elsinga Design Langenhorst 70 6714 LT Ede Tel.: 0638424388

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDE - Webshop Groninger Studenten Corps Vindicat atque Polit

ALGEMENE VOORWAARDE - Webshop Groninger Studenten Corps Vindicat atque Polit ALGEMENE VOORWAARDE - Webshop Groninger Studenten Corps Vindicat atque Polit Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Totstandkoming Overeenkomst

Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel

Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Algemene Voorwaarden Moorthamer Products Axel Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Godevaart voor verkoop op afstand

Algemene voorwaarden De Godevaart voor verkoop op afstand Algemene voorwaarden De Godevaart voor verkoop op afstand 1. Contactgegevens van De Godevaart De Godevaart Sint-Katelijnevest 23 BE 2000 Antwerpen BTW-nummer: BE 0458733289 Hierna De Godevaart genoemd.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Beste muzikant, Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Gitaar in Tune welke op alle leveringen en services van toepassing zijn. Via de download pagina

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Cursusgeld: het cursusgeld van een losse module of het abonnement.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Juriaan Boogaard, SpecialStucco Eva Besnyostraat 103, 1087 KR Amsterdam Telefoonnummer: 06 22822221 E-mailadres: info@specialstucco.nl KvK-nummer:

Nadere informatie

Consumentenkoop (LES 3 Vervolg)

Consumentenkoop (LES 3 Vervolg) Consumentenkoop (LES 3 Vervolg) Deze regeling staat in het BW. Deze regeling is de omzetting van een Europese richtlijn. Dit is de belangrijkste regeling in de praktijk!!!! Goed onderscheid maken tussen:

Nadere informatie

Inleiding. Definities. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Prijzen en informatie. Totstandkoming Overeenkomst

Inleiding. Definities. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Prijzen en informatie. Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden webwinkel Levamentum

Algemene voorwaarden webwinkel Levamentum Algemene voorwaarden webwinkel Levamentum Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Levamentum: de handelsnaam waaronder mevrouw L.A. Troost producten en/of diensten op afstand

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Racket en Party Centrum voor verkoop op afstand

Algemene voorwaarden Racket en Party Centrum voor verkoop op afstand Algemene voorwaarden Racket en Party Centrum voor verkoop op afstand 1. Contactgegevens van Racket en Party Centrum Racket en Party Centrum Van Leeuwenhoekstraat 10 NL 2693 BG 's-gravenzande BTW-nummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor niet- leden Nederlandse Thuiswinkelorganisatie

Algemene Voorwaarden voor niet- leden Nederlandse Thuiswinkelorganisatie Algemene Voorwaarden voor niet- leden Nederlandse Thuiswinkelorganisatie Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 861 Aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Hof van Cleve. voor verkoop op afstand 1. CONTACTGEGEVENS VAN HOF VAN CLEVE. Hof van Cleve

Algemene voorwaarden. Hof van Cleve. voor verkoop op afstand 1. CONTACTGEGEVENS VAN HOF VAN CLEVE. Hof van Cleve Algemene voorwaarden Hof van Cleve voor verkoop op afstand 1. CONTACTGEGEVENS VAN HOF VAN CLEVE Hof van Cleve Riemegemstraat 1 BE-9770 Kruishoutem RPR / BTW-nummer: BE 0480.498.705 Hierna Hof van Cleve

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor webshop Maritieme Academie Harlingen

Algemene Voorwaarden voor webshop Maritieme Academie Harlingen Algemene Voorwaarden voor webshop Maritieme Academie Harlingen Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 Over de school Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor ISH Nepal Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden voor ISH Nepal Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden voor ISH Nepal Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te Steenovenweg 3, 3532AE Utrecht, in Nederland.

Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te Steenovenweg 3, 3532AE Utrecht, in Nederland. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te, 3532AE Utrecht, in Nederland. ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door.

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Wetgeving Nieuw Wetboek Economisch Recht De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Het boek dat de wet betreffende de marktpraktijken omzet

Nadere informatie

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten

Nadere informatie

Een jaar langer gebonden?

Een jaar langer gebonden? Een jaar langer gebonden? Een jaar langer gebonden? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat, 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr. : 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Algemene Voorwaarden Condoomgigant voor Condoomsgratis.net Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zelfhulpprogramma VerbeterJeRelatie en webshop

Algemene Voorwaarden Zelfhulpprogramma VerbeterJeRelatie en webshop Algemene Voorwaarden Zelfhulpprogramma VerbeterJeRelatie en webshop Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

INHOUD. Afdeling I. Juridische theorievorming...9 Afdeling II. Rechtseconomie... 11 DEEL I. BEGRIPPENKADER... 21

INHOUD. Afdeling I. Juridische theorievorming...9 Afdeling II. Rechtseconomie... 11 DEEL I. BEGRIPPENKADER... 21 INHOUD Voorwoord... vii Ten geleide... xi Dankwoord...xiii Lijst van afkortingen... xxvii Inleiding...1 Hoofdstuk I. Onderzoeksvragen...5 Hoofdstuk II. Onderzoeksmethoden...9 Afdeling I. Juridische theorievorming...9

Nadere informatie

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

ELBURG TOOLS - ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN

ELBURG TOOLS - ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN ELBURG TOOLS - ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Elburg Tools: de natuurlijke rechtspersoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Hulpmiddelencentrum West Nederland

Algemene Voorwaarden Webshop Hulpmiddelencentrum West Nederland Algemene Voorwaarden Webshop Hulpmiddelencentrum West Nederland Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor niet leden Nederlandse Thuiswinkelorganisatie

Algemene Voorwaarden voor niet leden Nederlandse Thuiswinkelorganisatie Algemene Voorwaarden voor niet leden Nederlandse Thuiswinkelorganisatie Inhoudsopgave: 1. Artikel 1 Definities 2. Artikel 2 Identiteit van de ondernemer 3. Artikel 3 Toepasselijkheid 4. Artikel 4 Het aanbod

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Fresh Idea Factory BV, versie NL1.0

Algemene Voorwaarden Fresh Idea Factory BV, versie NL1.0 Algemene Voorwaarden Fresh Idea Factory BV, versie NL1.0 Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Akkoord over prijs en zaak voldoende voor verkoop Of toch niet?

Akkoord over prijs en zaak voldoende voor verkoop Of toch niet? Akkoord over prijs en zaak voldoende voor verkoop Of toch niet? FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Consensualisme

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: Drijfpakje als leverancier van de aangeboden goederen op deze webpagina. 2. Consument: de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i-mapping

Algemene Voorwaarden i-mapping Algemene Voorwaarden i-mapping Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 -

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT 1. Definities In deze abonnementsvoorwaarden wordt verstaan onder: Abonnee: een ieder die ten behoeve van zichzelf dan wel een ander met HeldermanICT een abonnementsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.:

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.: Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V. Vestigingsadres: Biezenmortelsestraat 2, 5074 PD, BIEZENMORTEL (NEDERLAND) E-mailadres: automaticgrooming@gmail.com KvK-nummer: 58446893

Nadere informatie

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Algemene Voorwaarden van Prettig Lezen 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Overeenkomst: Cliënten: De Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2C-webwinkel van MEDEX BV Inhoud

Algemene Voorwaarden B2C-webwinkel van MEDEX BV Inhoud Algemene Voorwaarden B2C-webwinkel van MEDEX BV Inhoud Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Identiteit van de ondernemer... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Haven Winkeloord - Online Aankopen

Algemene Voorwaarden Haven Winkeloord - Online Aankopen Algemene Voorwaarden Haven Winkeloord - Online Aankopen Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zinvest Beheer B.V. - ToolsXL. Zinvest Beheer B.V. - ToolsXL Parellaan WS HOOFDDORP tel fax

Algemene Voorwaarden Zinvest Beheer B.V. - ToolsXL. Zinvest Beheer B.V. - ToolsXL Parellaan WS HOOFDDORP tel fax Algemene Voorwaarden Zinvest Beheer B.V. - ToolsXL Zinvest Beheer B.V. - ToolsXL Parellaan 52 2132 WS HOOFDDORP tel 023-555 444 6 fax 023-555 444 8 Kamer van Koophandel 28083307 BTW NL8092.99.306.B.01

Nadere informatie

Informatie voor consumenten bij overeenkomsten op afstand en klanteninformatie voor

Informatie voor consumenten bij overeenkomsten op afstand en klanteninformatie voor Algemene voorwaarden Informatie voor consumenten bij overeenkomsten op afstand en klanteninformatie voor www.gusti-leer.nl 1 Toepassingsgebied Voor zakelijke relaties tussen ons en de klant zijn de volgende

Nadere informatie

Onze algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden Onze algemene voorwaarden Kaggels hanteert de Algemene Voorwaarden die zijn opgesteld door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, deze zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader

Nadere informatie

Algemene voorwaarden webshop

Algemene voorwaarden webshop Algemene voorwaarden webshop Versie augustus 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Jouw rechten als consument

Jouw rechten als consument Jouw rechten als consument [CONSUMER RIGHTS] Noordkustlaan 1, 1702 Groot-Bijgaarden +32 78 77 00 12 info@safeshops.be www.safeshops.be SafeShops.be zorgt er met haar kwaliteitslabel voor webshops voor

Nadere informatie

! BRANDING STUDIO WEBSHOP. ! BRANDING STUDIO KvK 59518812 Noordervaart 127 1841 GA Stompetoren nynke@brandingstudio.nl 06-53878098. ! 1.

! BRANDING STUDIO WEBSHOP. ! BRANDING STUDIO KvK 59518812 Noordervaart 127 1841 GA Stompetoren nynke@brandingstudio.nl 06-53878098. ! 1. BRANDING STUDIO WEBSHOP BRANDING STUDIO KvK 59518812 Noordervaart 127 1841 GA Stompetoren nynke@brandingstudio.nl 06-53878098 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op rondvaart organisatie DE NIEUWE MARK van ATEA-groep ZAB

Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op rondvaart organisatie DE NIEUWE MARK van ATEA-groep ZAB Algemene Voorwaarden rondvaart DE NIEUWE MARK, gevestigd te Breda Versie geldig vanaf 25-08-2014 Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op rondvaart organisatie DE NIEUWE MARK van ATEA-groep ZAB Inhoudsopgave:

Nadere informatie

BELGIË - Marktpraktijken en consumentenbescherming Hervorming Informatienota van Simont Braun, advocatenkantoor te Brussel (www.simontbraun.eu).

BELGIË - Marktpraktijken en consumentenbescherming Hervorming Informatienota van Simont Braun, advocatenkantoor te Brussel (www.simontbraun.eu). BELGIË - Marktpraktijken en consumentenbescherming Hervorming 2014 Informatienota van Simont Braun, advocatenkantoor te Brussel (www.simontbraun.eu). Op 21 december 2013 nam het Belgische parlement een

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN EVA Milano B.V. Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities...1 Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer...2 Artikel 3 - Toepasselijkheid...2 Artikel 4 - Het aanbod...3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bistrot du Nord voor verkoop op afstand

Algemene voorwaarden Bistrot du Nord voor verkoop op afstand Algemene voorwaarden Bistrot du Nord voor verkoop op afstand 1. Contactgegevens van Bistrot du Nord Bistrot du Nord Lange Dijkstraat 36 BE 2060 Antwerpen BTW-nummer: 0849273602 Hierna Bistrot du Nord genoemd.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities... 2 Artikel 2 - Identiteit van VNZ... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De overeenkomst...

Nadere informatie