Zorgplan De Atlant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgplan De Atlant 2012-2015"

Transcriptie

1 Zorgplan De Atlant

2 Inhoudsopgave Zorgplan De Atlant Hoofdstuk 1 Zorg in de school/ het Kader Pagina: 7 Hoofdstuk 2 Generiek Zorgaanbod Pagina: Het Startformulier 2.2 Contacten met Ouders Incidenteel Structureel: (Startformulier0 LWBP 10 minuten gesprek Nieuws brief voor ouders Ouderraad/MR 2.3. De Leerling bespreking Het Voorgesprek De Leerling Bespreking Het Nagesprek 2.4 Probleemgedrag Uitgangspunten Lastig Gedrag Onderscheid Gedragsproblemen De 12 problemen van Trix Checklist Pedagogisch Klimaat De leerling heeft een Probleem, versus de School heeft een Handelingsverlegenheid Een aanzet tot een Protocol: De Klas Uitgestuurd en dan Veiligheid In en Om de School Algemeen VIOS op de Atlant Klimaat en regels Aandachtspunten voor de medewerkers van de school 2

3 Hoofdstuk 3 Specifiek Zorgaanbod Pagina: De Zorgcommissie Uitgangspunten van de Zorgcommissie Samenstelling van de Zorgcommissie Vergaderstructuur van de Zorgcommissie Aanmelden en Werkwijze van de Zorgcommissie 3.2 De Leden van de Kern Zorgcommissie De Zorgcoördinator De Schoolmaatschappelijk Werker De Schoolarts De Schoolpsycholoog De Switchmedewerker van de School 3.3 De Leden van de Zorgcommissie Breed /Overige Zorgmedewerkers De Logopedist De Psycho Motore Therapeut De vertrouwenspersoon De Interne Begeleider 3.4 Specifiek Zorgaanbod binnen de school Circus Elleboog Marietje Kessels Project Faalangst( reductie/regulatie) Training P.M.T SOVA Stage Gerelateerd M.R.T. 3.5 Zorgcontacten derde lijn Leerplicht Buurtregisseur Externe Zorginstanties Hoofdstuk 4 Presentie Beleid Pagina: 42 Het Presentie Protocol 4.1 Belangrijke Regels vanuit de Leerplicht 4.2 Wanneer is er Sprake van Verzuim 4.3 Regels m.b.t. Presentie De leerling De Ouders De Medewerkers van de School: De Conciërge De Mentor De Leerkracht De Zorgcoördinator De Directie 3

4 4.4 Ziek Melden 4.5 Afspraken onder Schooltijd 4.6 Schoolregels m.b.t. Te Laat Komen De Leerling De medewerkers van school De Conciërge De Mentor De Zorgcoördinator De Ouders 4.7 Verlof Aanvragen en Vrijstellingen 4.8 Time Out, Schorsen en Verwijderen Time Out Schorsing Verwijdering Hoofdstuk 5 Toetsen en Testen Pagina: Didactische Toetsen 5.2 IQ Test Hoofdstuk 6 Uitstroom Pagina: Mogelijkheden van Uitstroom 6.2 Procedures bij Uitstroom Wie zijn bij de procedures betrokken en wat zijn hun taken: Mentor bovenbouw Stage Coördinator Zorg Coördinator Directie Administratie Moment van Uitstroom en Rapportage Hoofdstuk 7 Aanname Beleid Pagina 59 4

5 Hoofdstuk 8 Kwaliteitszorg Pagina: Van welke Scholen krijgen wij Leerlingen 2012/ / / / / / / Inventarisatie Ouders en Gezin 2012/ / / / / / / / Inventarisatie Kind kenmerken 2012/ / / / / / / / Hulpverleningsaanbod en Niet reguliere uitstroom Intern Hulpverleningsaanbod Totale school populatie Extern Hulpverleningsaanbod Totale school populatie Niet reguliere uitstroom 2012/ / / / / / / / Nieuwe Medewerkers en Zorg 5

6 Hoofdstuk 9 Gelden Pagina: 104 6

7 Hoofdstuk 1 Zorg in de school Zorg op de Atlant De Atlant is een kleine school voor praktijkonderwijs.( 195 leerlingen) De zorg zit in het klimaat van de school. Er heerst een prettig, rustig, warm klimaat met tijd en aandacht voor elke individuele leerling. Er wordt hard gewerkt en veel gelachen Regels worden door alle collega s gezamenlijk gehandhaafd. Zorgstructuur: Uitgangspunten zorgstructuur: Zorg zit in het klimaat en de organisatie van de school. Zorg is aandacht hebben en tijd nemen. Zorg is een gedeelde verantwoordelijkheid. Zorg start letterlijk en figuurlijk bij binnenkomst van de leerling. Na aanmelding vindt een uitgebreide intake plaats, Elke morgen: Directie/conciërge verwelkomen de leerlingen bij de schooldeur, Elke leerkracht staat in zijn klassendeur en ontvangt de leerlingen met het geven van een hand. ) De school schept een zodanig klimaat dat problemen optimaal gesignaleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld: t.a.v. van absentie: een veelvuldig te laat zegt niets als we accepteren dat kinderen te laat komen. Bijvoorbeeld: Het duidelijk grenzen stellen schept de mogelijkheid om aan te tonen dat een leerling meer nodig heeft: Aandacht, hulp binnen school, speciaal traject, hulp buiten school, andere school, enz. Elke leerling is een zorgleerling. De eerste mentor is de case manager van de leerling. De zorgcommissie ondersteunt de school. De oplossing van zware problematiek van leerlingen is geen school taak. De school heeft de taak deze problemen te signaleren, de zorg hierover te delen met de ouders en te verwijzen naar instanties die samen met ouders en kind het probleem mogelijk kunnen oplossen. 7

8 Hoofdstuk 2 Generiek Zorgaanbod 2.1. Het Startformulier Het Startformulier vormt de basis waarop met de leerling op de Atlant gewerkt gaat worden: Het startformulier is eigenlijk een papieren weergave van wat de Atlant aan pedagogisch klimaat uitstraalt. : Een klimaat wat gestoeld is op wederzijds respect en aandacht voor elke individuele leerling. Aandacht is er voor alle leerlingen. Alle leerlingen zijn zorgleerlingen. We benadrukken op deze wijze dat we willen samenwerken. Door het in gesprek gaan met ouders, leerling, hulpverleners, collega s kunnen problemen worden voorkomen of tijdig worden gesignaleerd. Kind en ouders zijn blij met de start op een nieuwe school. Er zijn nog geen problemen. Ze ervaren de gesprekken als positief en hebben voordat de leerling de school betreedt een positief contact met één of meerdere zorgcommissie leden. Ouders en kind zijn over het algemeen zeer open en vinden het prettig zorgen en twijfels te delen. Wij hebben voor dat het kind de school betreedt in kaart wie betrokken zijn bij het individuele gezin qua hulpverlening en wat er op dat gebied al gedaan is. De nieuwe leerlingen vormen ¼ van de schoolpopulatie. Het is erg prettig om van te voren globaal te weten welke leerlingen je binnen krijgt. Problemen zijn op deze wijze te voorkomen. Dit verhoogd de veiligheid De Zc maakt op grond van deze informatie de groepsindeling en koppelt leerlingen aan mentoren. Het startformulier komt tot stand op de volgende wijze: Van alle nieuwe leerlingen die de school inkomen wordt dit in de periode maart/juli van het voorafgaande schooljaar gemaakt. De administratie verstrekt de basale gegevens. De schoolmaatschappelijk werker heeft een gesprek met ouders en kind en maakt een verslag. De schoolarts heeft een gesprek met ouders en kind waarvan de zorg commissie dit van belang lijkt. De overige gegevens komen uit het GGD verslag van de vorige school. Ook zij maakt een verslag. De psycholoog krijgt van de aanleverende scholen via het elektronisch loket een basis verslag. Dit vult zij aan en maakt een kort verslag. 8

9 De zorgcoördinator vat al deze gegevens samen op één handzaam A 4 tje en formuleert de handelingssuggesties Loopt één van de leden van de zorgcommissie tijdens dit proces tegen een probleem aan dan wordt dit in de ZC besproken. Dit kan bijv. leiden tot: - Nogmaals uitnodigen van ouders door een ander zorgcommissie lid - Door vragen/na vragen bij andere instanties - Aanscherpen van handelingssuggesties - Afwijzen van aanmelding Inhoud van het Startformulier: STARTFORMULIER DE ATLANT 2007/2008 Algemene informatie Naam: Geb. datum: Afkomst school: Geloofsovertuiging: Culturele achtergrond: Zwemdiploma: Gezinssituatie: Ontwikkeling/Schoolloopbaan Hulpverlening: Sociaal-medische gegevens: Informatie vorige school: Cognitieve gegevens: NDT Didactische gegevens: Technisch lezen dle achterstand % Begrijpend lezen dle achterstand % Spelling dle achterstand % Inzichtelijk rekenen dle achterstand % Algemene beschrijving: Handelingsvoorstellen SMW-er: Schoolarts: Mentor: Allen: 9

10 2.2. Contacten met Ouders Contact met ouders/verzorgers is een voorwaarde voor toelating van een kind. Wanneer dit contact gedurende de jaren ook nog eens positief verloopt, heeft dit effect op het succesvol doorlopen van de school door het kind Structureel: Het startformulier ( zie boven ) Het LWBP Het 10 minuten gesprek De nieuws brief voor de ouders De ouderraad Niet structureel maar wel frequent voorkomend: De mentor ( soms de administratie) belt bij verzuim nog dezelfde dag naar huis De mentor neemt bij zorg/problemen contact op met en ouders om de zorg te delen. Eén van de leden van de zorgcommissie neemt contact op met de ouders Het LWBP gesprek / Het Leer Werk en Begeleiding Plan gesprek: Het vervolg op de gesprekken, die nodig zijn voor het tot stand komen van het startformulier, zijn de LWBP gesprekken die de mentor houdt met de ouders. - Doel van het LWBP gesprek: Communicatie en informatie uitwisseling: Ouders, leerling en school wisselen informatie uit en werken samen om het meest haalbare voor de leerling te bereiken. Alle betrokkenen zetten een handtekening ter bevestiging van die samenwerking. - Inhoud van het LWBP gesprek Is per bouw, per moment en per leerling verschillend. Een lijst van gespreksonderwerpen per bouw is in de maak. In het laatste LWBP gesprek komt in ieder geval in alle bouwen aan de orde: - De laatste leerling bespreking. - De afspraken die gemaakt zijn voor volgend jaar. - Frequentie en duur van het LWBP gesprek: Twee maal per jaar een ½ uur Aan het begin en aan het eind van het schooljaar Aanwezig: Ouders/verantwoordelijk verzorgers, leerling, mentor. - Rapportage van het LWBP gesprek LVS: Wie waren aanwezig. Datum Belangrijke onderwerpen van gesprek ( wanneer niet in LWBP boekje zelf) 10

11 Het 10 minuten gesprek: Doel van het 10 minuten gesprek: Vnl.: Informatie overdracht van school naar ouders - Inhoud van het 10 minuten gesprek: Ouders op de hoogte brengen van de voortgang van hun kind Leerling bespreking en rapporten vormen voor dit gesprek de basis. - Frequentie en duur van het 10 minuten gesprek: 1 x per jaar na de eerste leerling bespreking en de rapport uitgifte. 10 minuten - Rapportage van het 10 minuten gesprek in LVS: Datum Wie waren aanwezig De nieuwsbrief voor de ouders 4 x per jaar worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld over diverse gebeurtenissen aangaande de Atlant Ouderraad en MR Moet nog ingevuld worden 2.3. Leerling Besprekingen Het Startformulier is het Handelingsplan dat de leerling al krijgt voordat hij de school betreden heeft. De leerling besprekingen vormen de basis voor het handelingsplan wanneer de school met de leerling en de leerling met de school kennis heeft gemaakt. Aan de leerling bespreking vooraf hebben zorgcoördinator en mentor een voorbespreking. Na de leerling bespreking volgt tussen zorgcoördinator en mentor een nagesprek Het Voorgesprek mentor en zorgcoördinator Voorafgaande aan de leerling bespreking hebben zorgcoördinator en mentor een voor gesprek. Doel: - Zijn er gebeurtenissen aangaande de leerling die de bespreking kunnen stagneren - Is de school de gemaakte afspraken uit de vorige leerling bespreking wel na gekomen - Onderwerpen die besproken kunnen worden aan gaande de leerling: - Algemene informatie - Gezinssituatie: - Ontwikkeling/Schoolloopbaan Hoe staan de zaken: nieuwe mentor, nieuwe klas, nieuwe vakken, andere eisen. - Hulpverlening: - Sociaal-medische gegevens: - info uit de laatste oudergesprekken, controle of alle ouders geweest zijn. 11

12 2.3.2 De Leerling Bespreking Doel: - In de leerling besprekingen evalueren we de voorafgaande leerperiode en stellen het beeld van de leerling en de door ons te nemen acties bij. - Alle leerlingen zijn zorgleerlingen dus alle leerlingen worden besproken. Bij sommige leerlingen staan we langer stil Wie aanwezig: Mentor, zorgcoördinator, leerkrachten die aan de groep les geven, directielid. Frequentie/duur: - 2 leerling besprekingen per jaar plaats. (nov/dec en april/mei ) - 11/2 uur Inhoud: - De mentor levert een verslag van het gedrag en sociaalemotioneel welbevinden en - De mentor levert de toetsgegevens - De overige docenten leveren een ingevulde scorelijst van de Gil lijst in met een woordelijke toelichting hierop. - De zorgcoördinator leidt de vergadering. - De ib-er notuleert de afspraken en kernpunten - De mentor neemt het voortouw in het gesprek. Ze vat het totaal beeld van de leerling en de genomen acties samen en vraagt om advies en aanvulling. - De overige docenten vullen bovenstaande aan, geven hun mening, enz. Verslaglegging of te wel het Handelingsplan: De zorgcoördinator maakt een beknopte conclusie van de bespreking waarin: - Totaalbeeld van het team over de leerling, - Actie punten en handelingssuggesties voor mentor/ docenten/ zorgteam/ directie - Leerpunten voor de leerling Het Nagesprek tussen Mentor en Zorgcoördinator Doel: - Evaluatie van de Leerling bespreking - Controle of de verslaglegging door de zorgcoördinator wel juist is. - Nalopen van de gemaakte afspraken en acties en controleren of ze ook daadwerkelijk uitgevoerd zijn/worden. 12

13 2.4 Hoe gaan wij om met Probleem Gedrag op de Atlant en wat leuke weetjes Uitgangspunten: Je kunt maar op één manier de grenzen van het mogelijke ontdekken: Waag je er een stukje overheen in het onmogelijke. De school is een unieke omgeving om gedragsproblemen aan te pakken. Een gunstige gedragsontwikkeling bevordert het onderwijsleerproces. 10 tot 20 % van de leerlingen heeft of ervaart gedragsproblemen. Probeer niet alleen de moeilijke kant van het probleemgedrag te zien, maar ook de positieve speciale kant. Besef dat je geen therapeut bent. Creëer een veilige, geruststellende leefwereld met begrip voor (tijdelijk)onvermogen. Werk samen met de interne deskundigen en gebruik tips. Verwijs de zwaardere gevallen door. Neem je verantwoordelijkheid, maar voel je hier in niet alleen. Deel je zorgen, twijfels en frustraties. Liever te vroeg dan te laat Lastig Gedrag een Probleem of een Kans? Plak je ze achter het behang, verstoren ze je les, gooi je ze uit de les, moeten ze van school, waarom zijn ze aangenomen?? of Waarom verstoort hij de les, wat heeft hij nodig, wat kan ik er aandoen, wiens probleem is het eigenlijk.?? Probleemgedrag is een subjectief en normatief begrip. Afhankelijk van de beoordelende persoon en afhankelijk van de geldende normen en waarden is er al of niet sprake van probleemgedrag. 13

14 Het ervaren van Gedragsproblemen hangt vaak samen met subjectieve interpretaties en ( voor-) oordelen. Voorbeeld: Zintuiglijke waarneming: Jan stoot met zijn arm tegen die van Piet Interpretatie: Jan maakt ruzie met Piet Waardeoordeel: Jan verstoort weer eens de les. Werk Definitie probleemgedrag: Als ouders,leraren, andere volwassenen er last van hebben en zij het gedrag als strijdig ervaren met de algemeen geldende waarden en normen. Als leeftijdgenoten er last van hebben ( vervelend,storend,bedreigend) Als de jeugdige er zelf last van heeft omdat het gedrag een positieve ( sociaalemotioneel) ontwikkeling belemmert. De aard en de ernst worden bepaald door: 1) De frequentie waarmee het gedrag optreedt. 2) De duur die het gedrag heeft 3) De omvang die het gedrag heft 4) De gevolgen ( schade) die het gedrag heeft voor de jeugdige en zijn omgeving Onderscheid gedragsprobleem - gedragsstoornis Onderscheid gedragsprobleem gedragsstoornis is niet eenduidig. Gedragsprobleem versus Gedragsstoornis. Belangrijkste bron is omgeving Belangrijkste bron is aanleg Geen direct verband tussen oorzaak en gevolg Direct verband tussen oorzaak en gevolg Heeft invloed op het tempo van ontwikkeling Invloed op ontwikkelingsfuncties Ontwikkeling kan belemmerd worden Ontwikkeling kan abnormaal worden Kan zone van naaste ontwikkeling aantasten Tast zone van naaste ontwikkeling aan Op vang binnen het reguliere onderwijs Opvang veelal binnen speciaal onderwijs Gedragsstoornis: Bij een stoornis is het voor de hulpverlening en aanpak van de gedragsproblemen die uit de stoornis of belemmering voortvloeien, belangrijk te beseffen dat de mate van beïnvloeding van buitenaf beperkt is. Het gaat in dat geval om bescherming en leren omgaan met de beperking. Er is alleen sprake van een stoornis wanneer deze gediagnosticeerd is. Diagnose via DSM IV of ICD ( arts of psychiater ) Rode draad: weerstand tegen verandering en een gebrekkig empathisch vermogen Een psycholoog/orthopedagoog kan gedragsprobleem vaststellen, maar dus geen stoornis. Een GGZ psycholoog mag de diagnose dyslectisch stellen. 14

15 Tip: Wanneer de diagnose nog niet gesteld is kun je als ervaren leerkracht wel al aan de hand van de gedragsproblemen een mogelijke stoornis onderkennen: - Benoem dan: Gedragingen lijken op.. - Vraag onderzoek aan - Zoek naar de beste aanpak De 12 Probleemgebieden van Trix In het boek pedagogische adviezen voor speciale kinderen onderscheidt Trix van Lieshout 12 probleemgebieden. Er zijn veel overlappingen en het zijn zeker geen afgebakende gebieden. Gedragsprobleem: Angst Faalangst Geremdheid/teruggetrokkenheid Depressieve gevoelens Posttraumatische stressstoornis Gedragsstoornis; ADHD aandacht te kort stoornis met hyperactiviteit ODD oppositioneel,opstandig gedrag Agressief, anti sociaalgedrag PDD-NOS,aan autisme verwante stoornis NLD non verbal learning disability Gilles de la Tourette Borderline persoonlijkheidsstoornis Checklist Pedagogisch klimaat Onderwijssituatie: Sluit de leerstof aan bij de ervaringen van de leerlingen Wordt de leerstof duidelijk aangeboden Wordt er tijdens de instructie rekening gehouden met individuele verschillen Wordt er met op maat gestelde doelen gewerkt Wordt er gedifferentieerd in onderwijsleersituaties. Leeromgeving: Kunnen leerlingen geconcentreerd aan hun taken werken Wordt zelfstandig werken/leren gestimuleerd Kunnen leerlingen bij opdrachten hun eigen interesse volgen Wordt er samengewerkt of/en in groepen gewerkt. Schoolomgeving: Ervaren de leerlingen de school en de omgeving als veilig:wordt de inrichting van de school als plezierig ervaren Worden de schoolregels als nuttig ervaren Ervaren de leerlingen de inrichting van de lokalen als uitnodigend. 15

16 Relatie leerkracht/leerling Uiten de leerlingen zich gemakkelijk t.o. de leerkracht Geven leerkrachten leerlingen individuele aandacht Zijn er regelmatig ruzies conflicten tussen leerlingen Teamsituatie: Consulteren leerkrachten elkaar over het dagelijks werk Heeft iedereen een goede inbreng in het team functioneren Spreken leerkrachten hun problemen met de schoolleiding door Wordt er samengewerkt bij de uitvoering van het werk De leerling heeft een probleem versus de school heeft een handelingsverlegenheid. De Atlant probeert een klimaat te bewerkstelligen waar elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Er wordt binnen de grenzen van de school samen met ouders en leerling gezocht naar onderwijs dat past bij de ontwikkelingsmogelijkheden, wensen en omgeving van de leerling. Binnen de school zijn veel voorzieningen om een leerling met een probleem op te vangen ( PMT, Faalangst reductie training, Switch medew, schoolarts, logopedist, achterwacht,enz) Enerzijds is dit een goede ontwikkeling. De problematiek van veel van onze leerlingen is dusdanig dat ik er voor pleit dat deze voorzieningen gehandhaafd blijven. Anderzijds zit hier ook een gevaar in. Het vooronderstelt nl dat het probleem in de leerling( gezin/ouders) ligt en als we daar nu maar aan knutselen dan komt het wel goed. De organisatie van de zorg lijkt ongemerkt te worden afgestemd op de vraag welke zorgleerling voor welke hulp in aanmerking mag en moet komen. De professionaliteit van docenten en mentoren is niet belangrijk meer. Bij problemen verwijs je door!!!! En daar staat m.i. de Atlant niet voor. De Atlant staat voor: Zorg zit in het klimaat van de school, een klimaat dat we gezamenlijk maken. Een probleem leerling heeft een mentor, andere docenten en een klas. Een leerling heeft altijd een probleem in relatie tot. Van mentoren of docenten mag verwacht worden dat zij reageren als professionals: Het signaleren van een probleem leidt tot reflecteren op eigen handelen. De zorgcoördinator kan in gesprekken hierbij mogelijk ondersteunen. De interne hulpverleners kunnen zo mogelijk ook een ondersteunende taak hebben bij dit proces. 16

17 Heel kort door de bocht: Probleemleerling zijn leerlingen die zorg behoeven. Dit leveren we op 2 manieren: Enerzijds: De leerkracht, mentor, docent, heeft een probleem en past zijn handelen, gedachten en ideeën en doelen omtrent de leerling aan. Anderzijds: Er is meer nodig voor deze leerling dan wij kunnen bieden, wij zoeken voor de leerling ondersteuning van binnen uit of van buiten de school. Wij zoeken een andere school/voorziening De klas uitgestuurd Inleiding: Er zijn momenten dat je een leerling wel achter het behang wil plakken. Je hebt alle mogelijkheden om de leerling in de klas te houden al uitgeprobeerd en weet op dat moment geen andere weg meer dan er uit sturen: De leerling is op dit moment zo storend dat het klassikale proces gehinderd wordt. Je stuurt de leerling naar de directie. Dit lijkt een oplossing maar creëert tevens nogal wat onduidelijkheden bv: 1)De directie is niet altijd beschikbaar. 2) De leerling komt helemaal niet bij de directie aan. 3) De directie hoort alleen het verhaal van de leerling. 4) Wanneer dit plaats vindt bij een vakleerkracht krijgt de mentor van de leerling het verhaal niet of soms veel te laat te horen. 5) De leerkracht bij wie het probleem plaats vond heeft geen of zeer weinig tijd om zijn kant van het verhaal toe te lichten. De directie neemt met onvolledige informatie een beslissing. 6) De leerling wordt ergens neergezet: - De leerling wordt voor een tijdelijke time out zonder toezicht in het magazijn gestopt: Gevolg leerlingen die daar aan het werken zijn worden gestoord en wanneer er geen leerlingen zitten wordt er geschreven op de tafel en aan spullen gezeten in het magazijn. - De leerling wordt in de kamer van de directie gezet wanneer deze leeg is: Er liggen in die kamers vaak spullen die niet ter inzage zijn. - De leerling wordt in het kamertje van de logopediste neergezet. In die kamer liggen nog veel meer spullen binnen handbereik van de leerling. (Atlantjes, scharen, pennen, boeken, end). - De leerling wordt daarom meestal aan de ronde tafel gezet. In het meeste centrale punt van de school zit, meestal hangt, daar dus een niet gemotiveerde, boze, dwarse leerling. Niemand heeft de verantwoordelijkheid. In onze school gaat ( Gelukkig!!!???) iedereen zich met de leerling bemoeien. De leerling krijgt tal van verschillende boodschappen; begrip, correctie, informerend, advies. 17

18 Er lopen momenteel steeds meer leerlingen door de school ( ook een bespreekpunt). Zij komen op weg naar hun bestemming bijna allemaal langs deze plek en ook zij lopen meestal niet zomaar aan deze leerling voorbij. 7) De zorgcoördinator: Uiteindelijk wordt ergens in dit proces de zorgcoördinator betrokken. Vaak is het probleem er inmiddels alleen maar ingewikkelder op geworden en zijn er veel meer mensen betrokken dan alleen de leerkracht die de leerling eruit stuurde en de uitgestuurde leerling. Al met al een chaotisch geheel wat destructief werkt op het pedagogisch klimaat van de school en zeker niet constructief is voor het oplossen van het oorspronkelijke probleem. Op weg naar een oplossing: - Het bovenstaande probleem bestaat al langer. De zorgcoördinator was al bezig een oplossing te zoeken voor het bovenstaande probleem.een oplossing die past in het pedagogisch klimaat van de Atlant. ( Zie binnenkort uitkomend voorstel voor een zorgplan) - De directie geeft al langere tijd aan dat zij geen tijd hebben voor de uitgestuurde leerling. - In een vergadering ( directie, 2 bouwcoördinatoren, ib en zc )geeft de directie aan dat zij hun handen vol zullen krijgen om de verbouwing in goede banen te leiden en niet meer beschikbaar kan en wil zijn voor het probleem van de uitgestuurde leerling in de huidige vorm - In diezelfde vergadering wordt door de zorgcoördinator naar voren gebracht dat het van belang is om de chaos die de verbouwing mogelijk teweeg gaat brengen zoveel mogelijk voor te zijn. Dit door oa duidelijke, voor iedereen heldere afspraken te maken aangaande het pedagogisch klimaat. In het kort: De kracht van het pedagogische klimaat van de Atlant is: - Er is sprake van gedeelde verantwoordelijkheid - Is positief - Berust op Tijd nemen en Aandacht hebben. - Start wanneer een leerling de school betreedt. - Niet alleen het klaslokaal maar ook de gangen en het plein zijn ruimtes waar leerlingen begeleid worden in positief gedrag. 18

19 De klas uitgestuurd en dan: De oplossing?????? We hebben in overleg het volgende bedacht. Een leerling wordt door een leerkracht de les uitgestuurd omdat hij/zij niet meer in de les te handhaven is. De leerling vertoont zodanig grensoverschrijdend gedrag dat de leerling zelf, medeleerlingen, of de leerkracht er last van hebben. De leerkracht stuurt de leerling naar de achterwacht van die dag met een achterwacht briefje en werk. De achterwacht neemt tijdelijk de zorg van de leerling over. Aan het eind van de dag, of eerder, bespreekt de docent met de leerling aan de hand van het uitstuurformulier het conflict. De docent noteert de afspraken en sancties op het uitstuurformulier. De docent maakt kopieën van het formulier, voor zichzelf, de mentor, en de zc. Het origineel gaat in de map incidentenregistratie ( onderdeel uitsturen) Voor de duidelijkheid: - Een kind de klas uitsturen is een middel waar andere middelen niet meer helpen. - Het is een zwaar middel dat zo min mogelijk moet toegepast worden. - Het is een serieus middel en moet ook zodanig aan de leerlingen geïntroduceerd worden. - Er is altijd een sanctie aan verbonden. ( Tijd inhalen, werk afmaken, enz). Wanneer je er geen sanctie aan wilt verbinden dan moet je de leerling er niet uitsturen en zoeken naar een andere oplossing - De ware oplossing zit niet in de sanctie maar in het gesprek. - Wanneer echter bv de veiligheid in het gedrang komt schuw dan niet het te gebruiken.!!!! - Variaties die minder zwaar zijn: Even op de gang laten afkoelen, in overleg met een collega de leerling tijdelijk in een andere klas plaatsen. - Veel scholen hanteren een vergelijkbaar systeem. Gekoppeld hieraan zit meestal dat, na een x aantal keren per jaar eruit gestuurd worden, de school overgaat tot schorsen en ouders op school laat komen. Voorstel van mij is om dit onderdeel er nog even uit te houden. Laten we eerst kijken hoe dit loopt. Hier onder volgt de uitgewerkte versie: Het Uitstuurformulier: - Het uitstuurformulier kan o.i. een aantal zaken meer gestroomlijnd gaan laten lopen, - Is een vorm van incidenten verslaggeving. ( verplicht nu we deelnemen aan het VIOS) - Schept duidelijkheid voor de leerling, betrokken leerkracht, mentor en achterwacht. - Is zowel een verslaglegging van het incident als wel, en wat veel belangrijker is, een verslag van wat de school ( leerling/docent) er aan gedaan heeft zodat herhaling mogelijk wordt voorkomen. - Zie bijgevoegd uitstuurformulier De Achterwacht: Het in het leven roepen van de achterwacht( Wie een betere naam heeft mag het zeggen, maar ontstaat misschien vanzelf als we helemaal helder krijgen wat nu precies de taken zijn van de achterwacht). De werkwijze die we tot nog toe bedacht hebben: 19

20 - De achterwacht heeft geen lesgevende taken op de dag dat hij /zij achterwacht is. Genoemd zijn nu: de twee bouw coördinatoren en de zc. - De achterwacht taak is een gedeelde taak. Een taak die door meerdere personen gaat uitgevoerd worden. Dit kan een voordeel zijn, echter ook een nadeel. Er moet een redelijke consistentie zijn in hoe we er mee omgaan. Regelmatig tussentijds evalueren en afstemmen is noodzakelijk. - Op het bord in de leraarkamer komt te staan wie de achterwacht van de dag is. - De achterwacht is een buffer tussen leerkracht en directie. - De achterwacht ontvangt de leerling en schat n.a.v. het gedrag van de leerling en het bijgeleverde achterwacht briefje het probleem in. - Wanneer het één en ander niet duidelijk is gaat hij/zij naar de docent voor overleg. - De achterwacht geeft, in de meeste gevallen, de leerling een uitstuur formulier. - De achterwacht noteert aan welke leerling een formulier wordt gegeven. - De achterwacht zoekt een ruimte waar de leerling kan werken. ( zoveel mogelijk ondertoezicht ) - De achterwacht krijgt van de leerkracht die de leerling eruit gestuurd heeft geeft na het gesprek met de leerling het originele formulier terug en stopt dit in de map Incidentenregistratie onder uitstuurformulieren( eerste aanzet tot verplichting incidenten registratie VIOS) Bovenstaande zijn allemaal taken voortkomend uit het feit dat leerlingen uit de klas gestuurd worden. Mogelijk is het een idee zeker met de op handen zijnde verbouwingsonrust om de achterwacht een soort floormanager te laten zijn. Zoals boven beschreven is het ieders taak om mee te werken aan een positief pedagogisch klimaat in de gehele school. Een algehele coördinatie hierop lijkt mij zeer gewenst. Het Achterwacht briefje: - Het achterwacht briefje wordt geschreven door de docent die de leerling eruit stuurt en wordt meegeven aan de leerling. - Het achterwacht briefje is een kort, vaak in de haast en mogelijk in emoties geschreven overdrachtnotitie. - Het doel is dat de achterwacht globaal weet wat er aan de hand is en dat er geen misverstanden kunnen zijn over de ernst van de situatie. - Wanneer het briefje zijn dienst heeft bewezen wordt het verscheurd. De docent die een leerling naar de achterwacht stuurt: - Is in eerste instantie verantwoordelijk, soms medeverantwoordelijk, voor de afhandeling van het conflict. (Niet de mentor, niet de achterwacht en niet de directie) - Het conflict wordt altijd op dag zelf opgelost - Vult, zeer beknopt, het achterwacht briefje in - Geeft werk mee aan de leerling. - Bespreekt aan het eind van de dag, of eerder,het probleem met de leerling en vult het uitstuurformulier in. - Maakt afspraken omtrent gedrag in de toekomst en legt een sanctie op. - Geeft het origineel terug aan de achterwacht en maakt een kopie voor zich zelf, de mentor en de zorgcoördinator( die dit kopie in het leerling dossier bewaard). 20

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag.

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag. VIS VEILIG IN EN M SCHL ZUID KENNEMERLAND CNVENANT GEMEENTES SCHLEN PLITIE HALT MAART 2007 INHUDSPGAVE 1. Inleiding / Voorgeschiedenis pag. 3 2. VIS- convenant pag. 4-8 3. Tussentijdse Rapportage VIS pag.

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

Pestprotocol. School met de Bijbel. Maartensdijk

Pestprotocol. School met de Bijbel. Maartensdijk Pestprotocol School met de Bijbel Maartensdijk Aanleiding: De achtergrond van ons pestprotocol In het najaar van 2013 hebben we als personeel van de School met de Bijbel Maartensdijk digitale nascholing

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 ...en ik ga niet! schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN Groningen, RENN4, 2008 auteurs Bieneke Nienhuis en Ina

Nadere informatie