Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht. Gemeentewet Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht. Gemeentewet Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb"

Transcriptie

1 Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2014 Programma s/ 1. Inwoners en Bestuur Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Delegatie- en mandaatbesluit gemeente Bergen 2012 Besluit mandaat en volmacht gemeente Bergen 2012 Mandaat en volmacht register gemeente Bergen 2012 Wijziging mandaat- en volmachtregister 2012 Inspraakverordening 2006 Verordening op de raadscommissies 2010 Verordening rekenkamercommissie gemeente Bergen 2010 Verordening op de fractieondersteuning 2008 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad 2008 Verordening op de ambtelijke bijstand 2008 Gedragscode raadsleden, commissieleden niet zijnde raadslid, wethouders en burgemeester 2005 Regeling instellen presidium gemeente Bergen 2010 Rechtspositiebesluit raadsen commissieleden Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Regeling outplacement gewezen wethouders Verordening commissie bezwaarschriften Bergen 2008 Klachtenregeling gemeente Bergen 2009 Wet Normering Topinkomens Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2010 Uitvoeringsregels gemeentelijke onderscheidingen 2012 Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Bergen 2012 normenkader

2 Wijkgericht werken Archiefbeheer Archiefwet Archiefverordening gemeente Bergen 2013 Besluit Informatiebeheer gemeente Bergen 2013 Rampenbestrijding Brandveiligheid Openbare orde en veiligheid Wet rampen en zware ongevallen Wet Kwaliteitsbevordering rampenbestrijding 2004 Brandweerwet 1985 Brandweerwet 1985 Woningwet Wet milieubeheer Rechtspositieregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer Drank- en Horecawet Wet Bevordering Integriteits beoordeling Openbaar bestuur (BIBOB Beleidsvisie externe veiligheid Uitvoeringsplan externe veiligheid Brandbeveiligingsverordening 2011 Verordening brandveiligheid en hulpverlening gemeente Bergen 2003 Brandveiligheidniveau bestaande bebouwing Beleidsplan repressie Vergoedingsregeling vrijwilligers bij de brandweer 2001 Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:18 APV rookverbod in bossen en natuurterreinen Horecanota Gastvrij Bergen Beleidslijn BIBOB gemeente Bergen 2010 Eerste wijziging beleidslijn BIBOB 2010 Algemene plaatselijke verordening Bergen 2013 Beleidsregel Toezicht op Openbare Inrichtingen gemeente Bergen 2011 Gemeenschappelijke regelingen Concensus RUD NHN GGD Hollands Noorden WNK Veiligheidsregio Noord Holland Noord Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Recreatiegebied Geestmerambacht Intergemeentelijk Stichting Openbaar Onderwijs Dienstverleningsovereenkomst gemeente Bergen en de GR Cocensus 2014 Mantelovereenkomst gemeente Bergen en de GR Cocensus Visiedocument 2010/2015 Meerjarig beleidsnota 2009 Beleidsplan 2006/2010 normenkader

3 2. Samenleving Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. Welstand Woningwet Welstandsnota Algemeen welzijn Wet Maatschappelijke Ondersteuning Algemene subsidieverordening gemeente Bergen 2009 Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van structurele subsidies van meer dan gemeente Bergen Kadernota Bergens sociaal beleid Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen Startnotitie welzijnsaccommodatiebeleid Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Bergen 2010 Kinderopvang Wet kinderopvang Verordening Wet Kinderopvang 2005 Nadere regels kindercentra Bergen Verzorgen basis- en speciaal onderwijs Verzorgen voortgezet onderwijs Wet op het primair onderwijs Wet op de expertisecentra Wet op de basiseducatie Wet op het voortgezet onderwijs Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Wet educatie- en beroepsonderwijs Brede scholen / sportaccommodaties Wet op het primair onderwijs Beleidsnota handhaving kwaliteitseisen kinderopvang 2012 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bergen 2009 Instructie Leerplichtambtenaar gemeente Bergen 2006 Verordening godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs Bergen 2003 Jongerenwerk Nota jeugdbeleid Sport Uitvoeringsnotitie harmonisatie klein onderhoud en huurharmonisatie van de buitensportcomplexen van de gemeente Bergen Jeugdgezondheidszorg Wet collectieve preventie normenkader

4 Verzorgen onderwijs volksgezondheid Wet op de jeugdzorg Tijdelijke regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg Wet op het primair onderwijs Onderwijsachterstandenbelei d niet-gsb (OAB) Rijksbijdrage gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid Gemeentelijk onderwijs achterstandenplan Notitie onderwijsbeleid gemeente Bergen Beleidsregel subsidiering onderwijsachterstanden onderwijsprojecten Leerplicht Wet op de Leerplicht Instructie leerplichtambtenaar gemeente Bergen 2006 Leerlingenvervoer Verordening leerlingenvervoer Bergen 2012 Peuterspeelzalen Verordening Peuterspeelzalen Bergen 2005 Wet Kinderopvang Sociale inkomensvoorziening Bijstand aan zelfstandigen Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten Wet werk en bijstand Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 Beleidsregels vermogen in eigen woning en richtlijnen krediethypotheek 2004 Verordening langdurigheidtoeslag 2012 Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2014 Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Bergen 2012 Beleidsregel verhaal WWB gemeente Bergen 2013 Participatieverordening gemeente Bergen 2012 Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 Beleidsregels bestuurlijke boete WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2013 Beleidsregels terug en invordering WWB, IOAW en IOAZ en invordering boetes gemeente Bergen 2013 Verordening cliëntenparticipatie (cliëntenraad) gemeente Bergen Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Bergen 2013 Beleidsregels bestuurlijke boete WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Afstemmingsverordening WWB, IOAW, en IOAZ gemeente Bergen 2014 normenkader

5 Reïntegratie, inburgeringvoorzieningen, volwasseneducatie Maatschappelijke ondersteuning Verlenen individuele voorzieningen Schuldhulpverlening Minima Wet participatiebudget Aanwijzingsbesluit en uitvoeringsovereenkomst gesubsidieerde arbeid Besluit participatiebudget WNK Beleid gesubsidieerde arbeid gemeente Bergen Participatie verordening gemeente Bergen 2012 Verordening Wet Inburgering 2010 Beleidsnotitie en beleidsregels wet Inburgering Kadernotitie Wet Inburgering Wet sociale werkvoorziening Verordening wachtgeldbeheer sociale werkvoorziening 2009 Wet maatschappelijke ondersteuning Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Wet op het kredietbeheer Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen Regeling schuldhulpverlening Beleidsnota maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergen 2013 Beleidsregel maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergen 2013 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergen 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Bergen 2013 Beleidsregel gebruikelijke zorg 2009 Beleidsregel indicatie hulp bij het huishouden 2009 Beleidsregel woonvoorzieningen 2009 Nadere beleidsregels Geïndiceerde Gehandicaptenparkeerplaatsen 2008 Verordening Wmo-adviesraad Bergen 2009 Beleidsregel subsidiering voor mantelzorgondersteuning 2012 Beleidsregel subsidiering voor vrijwilligers (organisatie) 2012 Beleidsregel subsidiering voor begeleiding kwetsbare burgers 2012 Wmo beleidsplan Samen werken aan zelfredzaamheid Beleidsnotitie Mantelzorgwonen Uitvoeringsregels mantelzorgwonen Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Bergen Beleidsregels bijzondere bijstand 2006 (Nota armoede niet armoedig bestrijden ) Urgenties Huisvestingsverordening gemeente Bergen 2011 Openbare Wet Collectieve Preventie Lokaal gezondheidsbeleid gezondheidszorg Volksgezondheid Centrum voor Jeugd en Wet publieke Gezondheid normenkader

6 3. Dienstverlening 4. Ontwikkeling openbare ruimte Gezin Burgerlijke stand en afgifte documenten Rijbewijzen Reisdocumenten Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Bouwvergunningen incl. Welstand Wonen Wonen Burgerlijk Wetboek Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Wet rechten burgerlijke stand Besluit Burgerlijke Stand Wegenverkeerswet Reglement rijbewijzen Paspoortwet Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland Wet GBA Besluit GBA Regeling GBA Wet bescherming persoonsgegevens WABO Woningwet Woningwet Wet ruimtelijke ordening Invoeringsbesluit Wet ruimtelijke ordening Reglement Burgerlijke stand 2013 Handboek beveiliging Waardedocumenten Handboek beveiliging Waardedocumenten Verordening gemeentelijke Basis Registratie Personen 2014 Beheerregeling gemeentelijke Basis Registratie Personen 2014 Handboek Beveiliging BRP Handboek Beveiliging Informatievoorziening Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Bergen (NH) 2014 Welstandsnota Woonbeleidsnota Bergen Bouwverordening gemeente Bergen 2012 Beleidsregel Verlening van ontheffing van de stedenbouwkundige bepalingen Procedureverordening schadevergoeding op de Ruimtelijke Ordening 2005 normenkader

7 Stedelijke vernieuwing Grondbeleid Volkshuisvesting Woonruimteverdeling Parkeerbeheer Wet ISV Wet stedelijke vernieuwing Wet ruimtelijke ordening Besluit ruimtelijke ordening Invoeringsbesluit Wet ruimtelijke ordening Wet voorkeursrecht gemeenten Huisvestingswet Huisvestingsbesluit Leegstandswet Huurwet Wet op de huurtoeslag Wet Mulder administratiefrechtelijke bepalingen Wegenverkeerswet 1994 Besluit administratieve bepalingen wegverkeer Besluit wegslepen van voertuigen Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer Besluit Locatiegebonden Meerjarenontwikkelingsprogramma Bergen ISV3 Exploitatieverordening gemeente Bergen 2002 Nota Grondbeleid 2006 Nota gronduitgifte en grondprijzen 2010 Huisvestingsverordening 2011 Beleidsregels handhaving permanente bewoning recreatiewoningen en illegale bouw recreatiewoningen 2012 VROM starters leningen gemeente Bergen 2013 Verordening duurzaamheidleningen particulier en duurzaamheidleningen VVE gemeente Bergen 2012 Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Bergen 2012 Parkeerverordening 2014 Nadere regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2014 Aanwijzingsbesluit 2014 Instructies Parkeerbeheer gemeente Bergen 2007 Aanwijzingsbesluit parkeercontroleurs Aanwijzingsbesluit voor de verzending van de aanslagbiljetten parkeerbelasting Wegsleepverordening gemeente Bergen 2002 Aanwijzingsbesluit grote voertuigen Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2014 normenkader

8 5. Beheer openbare ruimte subsidies Besluit Ontwikkeling Landschappen Ruimtelijke ordening Wet RO Structuurvisie Flora en Fauna wet Natuurbeschermingswet Afvalstoffenbeheer Rioolbeheer en reiniging Lijkbezorging Handhaving Wet milieubeheer Wet op de waterhuishouding Waterleidingwet Wet milieubeheer Wet verontreiniging oppervlaktewater Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken Wet op de lijkbezorging Wet op de kansspelen Speelautomatenbesluit Drank- en horecawet Woningwet Wet ruimtelijke ordening Invoeringsbesluit Wet ruimtelijke ordening Wegenverkeerswet Afvalstoffenverordening gemeente Bergen 2011 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Bergen 2011 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2014 Verordening rioolheffing 2014 Verordening op de heffing en invordering van IBA-aansluitrechten en IBArechten 2009 Verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Bergen 2014 Basis rioleringsplan Gemeentelijk rioleringsplan Verordening reinigingsheffingen 2014 Afvalbeleidsplan Verordening lijkbezorgingsrechten 2014 Beheersverordening Begraafplaatsen Bergen 2005 Nadere regels ex art. 11 lid 2 Beleidsregels Uitvoering Overheidszorg lijkbezorging Verordening speelautomatenhallen gemeente Bergen 2003 Uitvoeringsnota Handhaving gemeente Bergen 2006 Bomenverordening 2003 Verordening aansluitvoorwaarden Riolering gemeente Bergen 2014 Beleidsregel uitstallingen gemeente Bergen 2009 normenkader

9 6.Economie, toerisme en cultuur Openbare ruimte Groenbeheer Bomenverordening gemeente Bergen 2003 Detailhandel Winkeltijdenwet Verordening winkeltijden gemeente Bergen 2011 Detailhandelstructuurvisie Marktgelden Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014 Toerisme Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:6 APV kampeermiddelen Strand Strandnota Evenementen Kunst en cultuur Kunstbeoefening Beheer monumenten en gedenktekens Cultuurhistorie Bijdrage regeling Onderhoud Monumenten Provinciale monumentenverordening Rijkssubsidie in onderhoudskosten Philisteinse molen Provinciale subsidie in onderhoudskosten Philisteinse molen Wet op de archeologische monumentenzorg Monumentenwet 1988 Besluit rijkssubsidiering restauratie Monumenten 1997 Evenementennota Cultuurnota Regeling subsidies kunst en cultuur gemeente Bergen 2013 Verordening percentageregeling beeldende kunsten Bergen 2006 Nota beeldende kunsten in de openbare ruimte gemeente Bergen Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Gemeente Bergen 2010 Regeling adviescommissie Beeldende Kunsten 2006 Verordening percentageregeling beeldende kunsten gemeente Bergen 2006 Gemeentelijk Restauratie Uitvoerings Programma (GRUP) Erfgoedverordening gemeente Bergen 2012 Verordening Financiering restauratie gemeentelijke monumenten uit het Bergens Restauratie Fonds 2012 normenkader

10 7. Middelen Algemeen financieel middelen beheer Treasurybeheer Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid Grondwet Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Wet gemeenschappelijke regelingen Financiële Verhoudingswet Wet op het BTW compensatiefonds Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten Wijziging Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen d.d. 10 juli 2007 Europees aanbestedingsbesluit Besluit Aanbesteding overheidsopdrachten (BOA) Aanbestedingswet 2012 inclusief de Gids Proportionaliteit Wet financiering decentrale overheden Invorderingswet Ambtenarenwet Fiscale wetgeving Financiële verordening 212 gemeente Bergen 2012 Verordening ex art. 213: controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie Verordening ex artikel 213a: onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Notitie immateriële activa Nota activabeleid Bergen 2014 Nota reserves en voorzieningen 2013 Inkoop en aanbestedingsbeleid 2012 Budgethoudersregeling gemeente Bergen 2011 Treasury statuut 2012 Regeling automatische incasso 2008 Bergense arbeidsvoorwaarden regeling Regeling studiefaciliteiten normenkader

11 Staatssteun OZB Sociale verzekeringswetten CAR/UWO Wet APPA: Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publiekeen Semipublieke Sector Europese regelgeving over staatssteun Artikelen 87 en 88 van het EG verdrag Wet waardering onroerende zaken Bijdrage van het Rijk in de kosten wet WOZ Legesverordening 2014 Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaak belasting 2014 Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2012 Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2012 Toeristenbelasting Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2014 Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2014 Uitvoeringsregeling Toeristenbelasting 2012 Forensenbelasting Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2014 Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Hondenbelasting Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2014 Uitvoeringsregeling hondenbelasting 2012 Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Precariorechten Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2014 Belastingen Algemene wet inzake rijksbelastingen Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen van gemeentelijke belastingen normenkader

12 Kwijtschelding Invorderingswet 1990 Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990 Aanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar Beleidsregels voor het toekennen van een kostenvergoeding in bestuurlijke voorprocedures gemeente Bergen 2010 Besluit kwijtscheldingsregels 2014 Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen 2010 normenkader

Regeling informatie voor derden

Regeling informatie voor derden BZK Regeling informatie voor derden Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 februari 2003, FO2003/U53097 houdende nadere voorschriften met betrekking tot informatie

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Bijlagen Bedrijfsplan Colofon Datum 13 maart 2013 Auteur Secretarissenteam Versie 3.1 Status Definitief concept Inhoudsopgave 1 Aanleiding en proces RUD-vorming...

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Edam-Volendam 2010-2014. Werken vanuit de basis. Coalitieakkoord 2010-2014 Werken vanuit de basis Pagina 1 van 17

Coalitieakkoord Gemeente Edam-Volendam 2010-2014. Werken vanuit de basis. Coalitieakkoord 2010-2014 Werken vanuit de basis Pagina 1 van 17 Coalitieakkoord Gemeente Edam-Volendam 2010-2014 Werken vanuit de basis Coalitieakkoord 2010-2014 Werken vanuit de basis Pagina 1 van 17 Inhoud Inleiding...3 1: Bestuur en organisatie...4 Bestuur...4 Organisatie...4

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Begrotingsruimte primitieve begroting 2015. Subtotaal 1 27.000 (248.000) (248.000) (248.000)

Begrotingsruimte primitieve begroting 2015. Subtotaal 1 27.000 (248.000) (248.000) (248.000) Begrotingsruimte primitieve begroting 2015 Dekkingsmiddelen Stand nieuw beleid volgens primitieve begroting 2015 27.000 (248.000) (248.000) (248.000) stand primitieve begroting 2015 Subtotaal 1 27.000

Nadere informatie

Geen kop zonder eiland

Geen kop zonder eiland Geen kop zonder eiland Bestuurskrachtonderzoek Goeree-Overflakkee Gemeente Goedereede Bestuur & Management Consultants juni 2007 Projectteam BKO Goeree-Overflakkee Projectnummer: 336003 INHOUD SAMENVATTING,

Nadere informatie

Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord.

Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord. Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord. Deze uitleg wordt gegeven op verzoek van raadsleden. Welke onderwerpen vanuit het regeerakkoord hebben direct invloed op de taken / gelden

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen.

GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen. GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen.nl Openingstijden Gemeentehuis Brummen Engelenburgerlaan 31 - maandag

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Coalitieakkoord 2015/2018 Inhoudsopgave Inleiding..2 1. Zorg....4 2. Veiligheid......6 3. Bereikbaarheid...8 4. Parkeren..9 5. Economie 10

Nadere informatie

Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode 2011-2014

Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode 2011-2014 Lange termijn agenda voor de gemeenteraad periode -2014 Eerste periode 2013 Planning Portefeuille November 2013 Notitie Verkeersveiligheid 4 e kwartaal 2012 Koster SOB/ROI Informerende brief naar de raad

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

10 Permanent Respectievelijk tweewekelijks en maandelijks. D Beleidsdepartementshoofden- en departementshoofdenoverleg

10 Permanent Respectievelijk tweewekelijks en maandelijks. D Beleidsdepartementshoofden- en departementshoofdenoverleg Selectielijst - PROVINCIE_ANTWERPEN_21_EF.xls 1/11/21. ALGEMENE RICHTLIJNEN ( ) ALLE 1 dossiers inzake de invoering, wijziging en opheffing van provinciale reglementen zolang geldig diverse rubrieken.

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Pagina:

INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2012 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Jaarrekening Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2012... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling... 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

FORMAT VOORNEMENS BESTUURSAKKOORD

FORMAT VOORNEMENS BESTUURSAKKOORD FORMAT VOORNEMENS BESTUURSAKKOORD PROGRAMMA 1: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De consolidatie en de verdere uitbouw van ons veiligheidsbeleid stellen wij voorop in onze bestuursperiode. Dit houdt in dat wij

Nadere informatie

Begr Begroting 2004 oting 2004

Begr Begroting 2004 oting 2004 Begroting 2004 Begroting 2004 Gedeputeerde staten van Drenthe September 2003 FC03052001 Begroting 2004 Colofon Productie: Grafische verzorging: Stafgroep Financiën en Control Docucentrum provincie Drenthe

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie