Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht. Gemeentewet Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht. Gemeentewet Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb"

Transcriptie

1 Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2014 Programma s/ 1. Inwoners en Bestuur Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Delegatie- en mandaatbesluit gemeente Bergen 2012 Besluit mandaat en volmacht gemeente Bergen 2012 Mandaat en volmacht register gemeente Bergen 2012 Wijziging mandaat- en volmachtregister 2012 Inspraakverordening 2006 Verordening op de raadscommissies 2010 Verordening rekenkamercommissie gemeente Bergen 2010 Verordening op de fractieondersteuning 2008 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad 2008 Verordening op de ambtelijke bijstand 2008 Gedragscode raadsleden, commissieleden niet zijnde raadslid, wethouders en burgemeester 2005 Regeling instellen presidium gemeente Bergen 2010 Rechtspositiebesluit raadsen commissieleden Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Regeling outplacement gewezen wethouders Verordening commissie bezwaarschriften Bergen 2008 Klachtenregeling gemeente Bergen 2009 Wet Normering Topinkomens Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2010 Uitvoeringsregels gemeentelijke onderscheidingen 2012 Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Bergen 2012 normenkader

2 Wijkgericht werken Archiefbeheer Archiefwet Archiefverordening gemeente Bergen 2013 Besluit Informatiebeheer gemeente Bergen 2013 Rampenbestrijding Brandveiligheid Openbare orde en veiligheid Wet rampen en zware ongevallen Wet Kwaliteitsbevordering rampenbestrijding 2004 Brandweerwet 1985 Brandweerwet 1985 Woningwet Wet milieubeheer Rechtspositieregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer Drank- en Horecawet Wet Bevordering Integriteits beoordeling Openbaar bestuur (BIBOB Beleidsvisie externe veiligheid Uitvoeringsplan externe veiligheid Brandbeveiligingsverordening 2011 Verordening brandveiligheid en hulpverlening gemeente Bergen 2003 Brandveiligheidniveau bestaande bebouwing Beleidsplan repressie Vergoedingsregeling vrijwilligers bij de brandweer 2001 Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:18 APV rookverbod in bossen en natuurterreinen Horecanota Gastvrij Bergen Beleidslijn BIBOB gemeente Bergen 2010 Eerste wijziging beleidslijn BIBOB 2010 Algemene plaatselijke verordening Bergen 2013 Beleidsregel Toezicht op Openbare Inrichtingen gemeente Bergen 2011 Gemeenschappelijke regelingen Concensus RUD NHN GGD Hollands Noorden WNK Veiligheidsregio Noord Holland Noord Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Recreatiegebied Geestmerambacht Intergemeentelijk Stichting Openbaar Onderwijs Dienstverleningsovereenkomst gemeente Bergen en de GR Cocensus 2014 Mantelovereenkomst gemeente Bergen en de GR Cocensus Visiedocument 2010/2015 Meerjarig beleidsnota 2009 Beleidsplan 2006/2010 normenkader

3 2. Samenleving Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. Welstand Woningwet Welstandsnota Algemeen welzijn Wet Maatschappelijke Ondersteuning Algemene subsidieverordening gemeente Bergen 2009 Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van structurele subsidies van meer dan gemeente Bergen Kadernota Bergens sociaal beleid Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen Startnotitie welzijnsaccommodatiebeleid Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Bergen 2010 Kinderopvang Wet kinderopvang Verordening Wet Kinderopvang 2005 Nadere regels kindercentra Bergen Verzorgen basis- en speciaal onderwijs Verzorgen voortgezet onderwijs Wet op het primair onderwijs Wet op de expertisecentra Wet op de basiseducatie Wet op het voortgezet onderwijs Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Wet educatie- en beroepsonderwijs Brede scholen / sportaccommodaties Wet op het primair onderwijs Beleidsnota handhaving kwaliteitseisen kinderopvang 2012 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bergen 2009 Instructie Leerplichtambtenaar gemeente Bergen 2006 Verordening godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs Bergen 2003 Jongerenwerk Nota jeugdbeleid Sport Uitvoeringsnotitie harmonisatie klein onderhoud en huurharmonisatie van de buitensportcomplexen van de gemeente Bergen Jeugdgezondheidszorg Wet collectieve preventie normenkader

4 Verzorgen onderwijs volksgezondheid Wet op de jeugdzorg Tijdelijke regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg Wet op het primair onderwijs Onderwijsachterstandenbelei d niet-gsb (OAB) Rijksbijdrage gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid Gemeentelijk onderwijs achterstandenplan Notitie onderwijsbeleid gemeente Bergen Beleidsregel subsidiering onderwijsachterstanden onderwijsprojecten Leerplicht Wet op de Leerplicht Instructie leerplichtambtenaar gemeente Bergen 2006 Leerlingenvervoer Verordening leerlingenvervoer Bergen 2012 Peuterspeelzalen Verordening Peuterspeelzalen Bergen 2005 Wet Kinderopvang Sociale inkomensvoorziening Bijstand aan zelfstandigen Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten Wet werk en bijstand Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 Beleidsregels vermogen in eigen woning en richtlijnen krediethypotheek 2004 Verordening langdurigheidtoeslag 2012 Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2014 Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Bergen 2012 Beleidsregel verhaal WWB gemeente Bergen 2013 Participatieverordening gemeente Bergen 2012 Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 Beleidsregels bestuurlijke boete WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2013 Beleidsregels terug en invordering WWB, IOAW en IOAZ en invordering boetes gemeente Bergen 2013 Verordening cliëntenparticipatie (cliëntenraad) gemeente Bergen Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Bergen 2013 Beleidsregels bestuurlijke boete WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Afstemmingsverordening WWB, IOAW, en IOAZ gemeente Bergen 2014 normenkader

5 Reïntegratie, inburgeringvoorzieningen, volwasseneducatie Maatschappelijke ondersteuning Verlenen individuele voorzieningen Schuldhulpverlening Minima Wet participatiebudget Aanwijzingsbesluit en uitvoeringsovereenkomst gesubsidieerde arbeid Besluit participatiebudget WNK Beleid gesubsidieerde arbeid gemeente Bergen Participatie verordening gemeente Bergen 2012 Verordening Wet Inburgering 2010 Beleidsnotitie en beleidsregels wet Inburgering Kadernotitie Wet Inburgering Wet sociale werkvoorziening Verordening wachtgeldbeheer sociale werkvoorziening 2009 Wet maatschappelijke ondersteuning Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Wet op het kredietbeheer Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen Regeling schuldhulpverlening Beleidsnota maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergen 2013 Beleidsregel maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergen 2013 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergen 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Bergen 2013 Beleidsregel gebruikelijke zorg 2009 Beleidsregel indicatie hulp bij het huishouden 2009 Beleidsregel woonvoorzieningen 2009 Nadere beleidsregels Geïndiceerde Gehandicaptenparkeerplaatsen 2008 Verordening Wmo-adviesraad Bergen 2009 Beleidsregel subsidiering voor mantelzorgondersteuning 2012 Beleidsregel subsidiering voor vrijwilligers (organisatie) 2012 Beleidsregel subsidiering voor begeleiding kwetsbare burgers 2012 Wmo beleidsplan Samen werken aan zelfredzaamheid Beleidsnotitie Mantelzorgwonen Uitvoeringsregels mantelzorgwonen Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Bergen Beleidsregels bijzondere bijstand 2006 (Nota armoede niet armoedig bestrijden ) Urgenties Huisvestingsverordening gemeente Bergen 2011 Openbare Wet Collectieve Preventie Lokaal gezondheidsbeleid gezondheidszorg Volksgezondheid Centrum voor Jeugd en Wet publieke Gezondheid normenkader

6 3. Dienstverlening 4. Ontwikkeling openbare ruimte Gezin Burgerlijke stand en afgifte documenten Rijbewijzen Reisdocumenten Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Bouwvergunningen incl. Welstand Wonen Wonen Burgerlijk Wetboek Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Wet rechten burgerlijke stand Besluit Burgerlijke Stand Wegenverkeerswet Reglement rijbewijzen Paspoortwet Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland Wet GBA Besluit GBA Regeling GBA Wet bescherming persoonsgegevens WABO Woningwet Woningwet Wet ruimtelijke ordening Invoeringsbesluit Wet ruimtelijke ordening Reglement Burgerlijke stand 2013 Handboek beveiliging Waardedocumenten Handboek beveiliging Waardedocumenten Verordening gemeentelijke Basis Registratie Personen 2014 Beheerregeling gemeentelijke Basis Registratie Personen 2014 Handboek Beveiliging BRP Handboek Beveiliging Informatievoorziening Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Bergen (NH) 2014 Welstandsnota Woonbeleidsnota Bergen Bouwverordening gemeente Bergen 2012 Beleidsregel Verlening van ontheffing van de stedenbouwkundige bepalingen Procedureverordening schadevergoeding op de Ruimtelijke Ordening 2005 normenkader

7 Stedelijke vernieuwing Grondbeleid Volkshuisvesting Woonruimteverdeling Parkeerbeheer Wet ISV Wet stedelijke vernieuwing Wet ruimtelijke ordening Besluit ruimtelijke ordening Invoeringsbesluit Wet ruimtelijke ordening Wet voorkeursrecht gemeenten Huisvestingswet Huisvestingsbesluit Leegstandswet Huurwet Wet op de huurtoeslag Wet Mulder administratiefrechtelijke bepalingen Wegenverkeerswet 1994 Besluit administratieve bepalingen wegverkeer Besluit wegslepen van voertuigen Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer Besluit Locatiegebonden Meerjarenontwikkelingsprogramma Bergen ISV3 Exploitatieverordening gemeente Bergen 2002 Nota Grondbeleid 2006 Nota gronduitgifte en grondprijzen 2010 Huisvestingsverordening 2011 Beleidsregels handhaving permanente bewoning recreatiewoningen en illegale bouw recreatiewoningen 2012 VROM starters leningen gemeente Bergen 2013 Verordening duurzaamheidleningen particulier en duurzaamheidleningen VVE gemeente Bergen 2012 Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Bergen 2012 Parkeerverordening 2014 Nadere regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2014 Aanwijzingsbesluit 2014 Instructies Parkeerbeheer gemeente Bergen 2007 Aanwijzingsbesluit parkeercontroleurs Aanwijzingsbesluit voor de verzending van de aanslagbiljetten parkeerbelasting Wegsleepverordening gemeente Bergen 2002 Aanwijzingsbesluit grote voertuigen Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2014 normenkader

8 5. Beheer openbare ruimte subsidies Besluit Ontwikkeling Landschappen Ruimtelijke ordening Wet RO Structuurvisie Flora en Fauna wet Natuurbeschermingswet Afvalstoffenbeheer Rioolbeheer en reiniging Lijkbezorging Handhaving Wet milieubeheer Wet op de waterhuishouding Waterleidingwet Wet milieubeheer Wet verontreiniging oppervlaktewater Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken Wet op de lijkbezorging Wet op de kansspelen Speelautomatenbesluit Drank- en horecawet Woningwet Wet ruimtelijke ordening Invoeringsbesluit Wet ruimtelijke ordening Wegenverkeerswet Afvalstoffenverordening gemeente Bergen 2011 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Bergen 2011 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2014 Verordening rioolheffing 2014 Verordening op de heffing en invordering van IBA-aansluitrechten en IBArechten 2009 Verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Bergen 2014 Basis rioleringsplan Gemeentelijk rioleringsplan Verordening reinigingsheffingen 2014 Afvalbeleidsplan Verordening lijkbezorgingsrechten 2014 Beheersverordening Begraafplaatsen Bergen 2005 Nadere regels ex art. 11 lid 2 Beleidsregels Uitvoering Overheidszorg lijkbezorging Verordening speelautomatenhallen gemeente Bergen 2003 Uitvoeringsnota Handhaving gemeente Bergen 2006 Bomenverordening 2003 Verordening aansluitvoorwaarden Riolering gemeente Bergen 2014 Beleidsregel uitstallingen gemeente Bergen 2009 normenkader

9 6.Economie, toerisme en cultuur Openbare ruimte Groenbeheer Bomenverordening gemeente Bergen 2003 Detailhandel Winkeltijdenwet Verordening winkeltijden gemeente Bergen 2011 Detailhandelstructuurvisie Marktgelden Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014 Toerisme Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:6 APV kampeermiddelen Strand Strandnota Evenementen Kunst en cultuur Kunstbeoefening Beheer monumenten en gedenktekens Cultuurhistorie Bijdrage regeling Onderhoud Monumenten Provinciale monumentenverordening Rijkssubsidie in onderhoudskosten Philisteinse molen Provinciale subsidie in onderhoudskosten Philisteinse molen Wet op de archeologische monumentenzorg Monumentenwet 1988 Besluit rijkssubsidiering restauratie Monumenten 1997 Evenementennota Cultuurnota Regeling subsidies kunst en cultuur gemeente Bergen 2013 Verordening percentageregeling beeldende kunsten Bergen 2006 Nota beeldende kunsten in de openbare ruimte gemeente Bergen Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Gemeente Bergen 2010 Regeling adviescommissie Beeldende Kunsten 2006 Verordening percentageregeling beeldende kunsten gemeente Bergen 2006 Gemeentelijk Restauratie Uitvoerings Programma (GRUP) Erfgoedverordening gemeente Bergen 2012 Verordening Financiering restauratie gemeentelijke monumenten uit het Bergens Restauratie Fonds 2012 normenkader

10 7. Middelen Algemeen financieel middelen beheer Treasurybeheer Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid Grondwet Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Wet gemeenschappelijke regelingen Financiële Verhoudingswet Wet op het BTW compensatiefonds Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten Wijziging Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen d.d. 10 juli 2007 Europees aanbestedingsbesluit Besluit Aanbesteding overheidsopdrachten (BOA) Aanbestedingswet 2012 inclusief de Gids Proportionaliteit Wet financiering decentrale overheden Invorderingswet Ambtenarenwet Fiscale wetgeving Financiële verordening 212 gemeente Bergen 2012 Verordening ex art. 213: controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie Verordening ex artikel 213a: onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Notitie immateriële activa Nota activabeleid Bergen 2014 Nota reserves en voorzieningen 2013 Inkoop en aanbestedingsbeleid 2012 Budgethoudersregeling gemeente Bergen 2011 Treasury statuut 2012 Regeling automatische incasso 2008 Bergense arbeidsvoorwaarden regeling Regeling studiefaciliteiten normenkader

11 Staatssteun OZB Sociale verzekeringswetten CAR/UWO Wet APPA: Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publiekeen Semipublieke Sector Europese regelgeving over staatssteun Artikelen 87 en 88 van het EG verdrag Wet waardering onroerende zaken Bijdrage van het Rijk in de kosten wet WOZ Legesverordening 2014 Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaak belasting 2014 Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2012 Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2012 Toeristenbelasting Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2014 Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2014 Uitvoeringsregeling Toeristenbelasting 2012 Forensenbelasting Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2014 Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Hondenbelasting Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2014 Uitvoeringsregeling hondenbelasting 2012 Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Precariorechten Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2014 Belastingen Algemene wet inzake rijksbelastingen Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen van gemeentelijke belastingen normenkader

12 Kwijtschelding Invorderingswet 1990 Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990 Aanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar Beleidsregels voor het toekennen van een kostenvergoeding in bestuurlijke voorprocedures gemeente Bergen 2010 Besluit kwijtscheldingsregels 2014 Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen 2010 normenkader

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern. Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern. Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2010 Programma s/ 1. Inwoners en Bestuur Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Rechtspositiebesluit raadsen

Nadere informatie

Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2009. Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern

Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2009. Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2009 Programma s/ producten 1. Burgers en bestuur Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Wet uniforme

Nadere informatie

Bijlage A Normenkader rechtmatigheid Dinkelland 2013

Bijlage A Normenkader rechtmatigheid Dinkelland 2013 Wonen Grondexploitatie Wet ruimtelijke ordening (WRO) Besluit op de ruimtelijke ordening Wet Administratieve Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) Wonen Straatnaamgeving Woonwagens Leegstandswet Woningwet Huurprijzenwet

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel.

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel. BIJLAGE 2 BIJ HET CONTROLEPROTOCOL 2013 TOETSINGSKADER RECHTMATIGHEID 2013 Betreft uitsluitend de bepalingen die betrekking hebben op hoogte, duur en object/doelgroep van financiële beheershandelingen

Nadere informatie

Normenkader gemeente Zoeterwoude

Normenkader gemeente Zoeterwoude Normenkader gemeente Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Programma 1 Bestuur en Burgerzaken Bestuursondersteuning Gedragscode bestuurlijke integriteit wethouders en burgemeester Gedragscode

Nadere informatie

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING Bevolking en Bestuur (0100) Openbare orde en veiligheid (0200) Burgerlijke stand en afgifte documenten Vreemdelingenzaken Algemeen financieel middelenbeheer Algemeen bestuur Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Nadere informatie

Ambtenarenwet Wet ARHI/preventief provinciaal toezicht Europese aanbestedingsregels Algemene wet rijksbelasting Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Ambtenarenwet Wet ARHI/preventief provinciaal toezicht Europese aanbestedingsregels Algemene wet rijksbelasting Wet Gemeenschappelijke Regelingen Programma Omschrijving Onderdeel Externe wetgeving Interne regelgeving Algemene wetgeving Grondwet Inkoop-en aanbestedingsbeleid 2014 Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Bijlage bij Controleprotocol 2015 en Normenkader 2015

Bijlage bij Controleprotocol 2015 en Normenkader 2015 Bijlage bij Controleprotocol 2015 en Normenkader 2015 In het navolgende overzicht wordt een inventarisatie gegeven van de -in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij de gemeente relevante algemene

Nadere informatie

Het Normenkader financiële rechtmatigheidscontrole gemeente Lelystad 2011-2012 vastte stellen.

Het Normenkader financiële rechtmatigheidscontrole gemeente Lelystad 2011-2012 vastte stellen. Voorstel aan de raad Nummer: B11-19313 gemeente Lelystad * Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling 2,6.3 Financiën

Nadere informatie

Inventarisatie wet- en regelgeving. in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2014

Inventarisatie wet- en regelgeving. in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2014 Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2014 ter kennis aan de raad op 22 september 2014 bijgewerkt t/m augustus 2014 In dit navolgende overzicht

Nadere informatie

GEMEENTE VAALS NORMENKADER IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE BIJ DE JAARREKENING 2013

GEMEENTE VAALS NORMENKADER IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE BIJ DE JAARREKENING 2013 GEMEENTE VAALS NORMENKADER IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE BIJ DE JAARREKENING 2013 Deze inventarisatie is tot stand gebracht op basis van: GRIJS GEARCEERDE BELEIDSVELDEN VALLEN BUITEN DE SCOOP

Nadere informatie

NORMENKADER GEMEENTE DEN HELDER 3

NORMENKADER GEMEENTE DEN HELDER 3 NORMENKADER GEMEENTE DEN HELDER 3 Programma s/ Algemeen Bestuur en middelen Algemeen bestuur Grondwet Gemeentewet Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene wet bestuursrecht Wet bescherming persoongegevens

Nadere informatie

1. Wonen Externe wet- en regelgeving

1. Wonen Externe wet- en regelgeving Legenda Ongewijzigde wetgeving Toegevoegde wetgeving Functie 1. Wonen 120 Brandweer en rampenbestrijding Brandweerwet 1985 Gemeentewet Besluit Brandweerpersoneel Besluit veiligheidsrisico's Wet Ambulancevervoer

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE GEMEENTE BUSSUM

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE GEMEENTE BUSSUM 1. Inleiding Commissie Middelen 31-10-2013 Bijlage BIJ13.0939 bij casenummer AB13.00635 Behoort bij RV2013.053 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE GEMEENTE BUSSUM

Nadere informatie

Concept Controleprotocol voor de accountantscontrole op dejaarrekening 2013 van de Gemeente Roermond.

Concept Controleprotocol voor de accountantscontrole op dejaarrekening 2013 van de Gemeente Roermond. Concept Controleprotocol voor de accountantscontrole op dejaarrekening 2013 van de Gemeente. Inleiding Voor u ligt hiet Controleprotocol 2013. Op verzoek van hiet Auditcomité is het opstellen en het vaststellen

Nadere informatie

Treasurybeheer Wet financiering decentrale overheden Treasurystatuut (Raad d.d. 09-01-2003) 19. Treasury

Treasurybeheer Wet financiering decentrale overheden Treasurystatuut (Raad d.d. 09-01-2003) 19. Treasury nvt Algemeen financieel (Inkomsten/Uitgaven ) en meerdere programma's plus Bedrijfsvoering Algemeen financieel middelenbeheer Grondwet Burgerlijk Wetboek 8. Algemene Uitkering Algemene Wet Bestuursrecht

Nadere informatie

Beleidsterrein Littenseradiel titel document Vastgesteld door Aard regeling

Beleidsterrein Littenseradiel titel document Vastgesteld door Aard regeling Algemeen Burgerlijk Wetboek Bovengemeentelijk Wet Algemeen Gemeentewet Bovengemeentelijk Wet Algemeen Besluit Begroting en Verantwoording Bovengemeentelijk Besluit Algemeen Algemene Wet Bestuursrecht Bovengemeentelijk

Nadere informatie

Nr.: 06-24 Diemen, april 2006 Onderwerp: Aan de raad. De raad wordt voorgesteld bijgaand controleprotocol vast te stellen.

Nr.: 06-24 Diemen, april 2006 Onderwerp: Aan de raad. De raad wordt voorgesteld bijgaand controleprotocol vast te stellen. Nr.: 06-24, april 2006 Onderwerp: Controleprotocol Aan de raad. Voorstel De raad wordt voorgesteld bijgaand controleprotocol vast te stellen. Toelichting In het kader van de de afgelopen jaren ingevoerde

Nadere informatie

financieel Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Besluit Begroting en Verantwoording Wet gemeenschappelijke regelingen

financieel Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Besluit Begroting en Verantwoording Wet gemeenschappelijke regelingen Normenkader 2013 Tabel Normenkader rechtmatigheid 2013 met daarin opgenomen wetgeving extern, regelgeving intern financieel, regelgeving intern niet financieel voor de financiële rechtmatigheidscontrole

Nadere informatie

8. Ambtenarenwet Fiscale wetgeving Sociale verzekeringswetten CAR/UWO. 9. idem Bezoldigings-besluit Aanwezig Bezoldigingsverordening ± 4.400.

8. Ambtenarenwet Fiscale wetgeving Sociale verzekeringswetten CAR/UWO. 9. idem Bezoldigings-besluit Aanwezig Bezoldigingsverordening ± 4.400. BIJLAGE 1 fin/2012/310 1.Inleiding In kader van de rechtmatigheidcontrole van de accountant kan het verordeningenbestand van de gemeente worden ingedeeld in twee gedeelte: verordeningen, die van belang

Nadere informatie

Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten Bijlage 1: Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole

Nadere informatie

Pagina 1. Dordrecht. Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor de gemeente Dordrecht

Pagina 1. Dordrecht. Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor de gemeente Dordrecht Normenkader 2013, lokale verordeningen Citeertitel Officiële naam regeling / Intitulé 1 Afvalstoffenverordening Verordening, regelende het zich ontdoen van huishoudelijke en andere categorieën van afvalstoffen,

Nadere informatie

Bijlage 2 Overzicht stadsdeelverordeningen inclusief verordeningen met strafbepalingen of bestuursdwang

Bijlage 2 Overzicht stadsdeelverordeningen inclusief verordeningen met strafbepalingen of bestuursdwang Bijlage 2 Overzicht stadsdeelverordeningen inclusief verordeningen met strafbepalingen of bestuursdwang Leeswijzer overzicht De verordeningen die strafbepalingen bevatten zijn in blauw opgenomen. De verordeningen

Nadere informatie

NORMENKADER 2013 GEMEENTE DIEMEN Algemeen

NORMENKADER 2013 GEMEENTE DIEMEN Algemeen NORMENKADER 2013 GEMEENTE DIEMEN Algemeen Gemeentewet. Verordening ex art 212, financieel beleid, beheer en inrichting financiële organisatie, Verordening ex art 213, controleverordening, Verordening ex

Nadere informatie

OP DE RUIMTELIJKE ORDENING (WRO), WET GELUIDHINDER, ONTEIGENINGSWET, WET VOORKEURSRECHT

OP DE RUIMTELIJKE ORDENING (WRO), WET GELUIDHINDER, ONTEIGENINGSWET, WET VOORKEURSRECHT Aan de Concerndirecteur Groningen lijnverantwoordelijk voor de dienst Ruimtelijke ordening en economische zaken wordt opgedragen de uitoefening van de volgende werkzaamheden: ALGEMEEN Uitvoering Wet Basisregistraties

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: A. van Amerongen Wethouder. No. B14.000946. Dronten, 7 oktober 2014. Controleprotocol 2014-2016. Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: A. van Amerongen Wethouder. No. B14.000946. Dronten, 7 oktober 2014. Controleprotocol 2014-2016. Aan de gemeenteraad Portefeuille: A. van Amerongen Wethouder No. B14.000946 Dronten, 7 oktober 2014 Controleprotocol 2014-2016 Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: Het controleprotocol 2014-2016 vast te stellen

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 8 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 4 december 2015 NORMENKADER 2015 Elk jaar stelt het Algemeen Bestuur het normenkader vast dat geldt als leidraad voor een rechtmatige begrotingsuitvoering

Nadere informatie

NORMENKADER INTERNE REGELGEVING 2015

NORMENKADER INTERNE REGELGEVING 2015 Bijlage 1A: 15IT000253 NORMENKADER INTERNE REGELGEVING 2015 RECHTMATIGHEIDSTOETSING ACCOUNTANT (VERPLICHT) Versiedatum 1 Beleid aanwijzen belastingschuldige watersysteemheffing en de zuiveringsheffing

Nadere informatie

VORIGE VERSIE Toetsingskader rechtmatigheid 2012, bijlage van het normenkader rechtmatigheid (CO 33618)

VORIGE VERSIE Toetsingskader rechtmatigheid 2012, bijlage van het normenkader rechtmatigheid (CO 33618) VORIGE VERSIE Toetsingskader rechtmatigheid 2012, bijlage van het normenkader rechtmatigheid (CO 33618) Overzicht van vigerende (financieel relevante) regelgeving. = regelgeving afkomstig van buiten gemeente

Nadere informatie

(aanvulling op VNG-brief ECFE/U201401059 Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (26 mei 2014)

(aanvulling op VNG-brief ECFE/U201401059 Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (26 mei 2014) Bijlage 2 bij VNG-brief van 10 oktober 2014, kenmerk ECFE/U2014001894 Aanzet voor een niet-limitatieve, dynamische lijst van overheidstaken, publiekrechtelijke bevoegdheden of diensten van algemeen (economisch)

Nadere informatie

Bijlage behorende bij raadsvoorstel 2015, nr. 2

Bijlage behorende bij raadsvoorstel 2015, nr. 2 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE VENLO Inleiding Voor u ligt het controleprotocol. Dit protocol is gebaseerd op de Kadernota Rechtmatigheid 2013 van

Nadere informatie

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een. een beschermd rijksmonument. beschermd stads- of dorpsgezicht

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een. een beschermd rijksmonument. beschermd stads- of dorpsgezicht Bijlage 1b behorende bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van Bronckhorst van 20 december 2011 inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging.

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 9 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Normenkader 2014 en verlengd boekjaar Normenkader 2014 Elk jaar stelt uw Algemeen Bestuur het normenkader vast dat

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL 2014

CONTROLEPROTOCOL 2014 CONTROLEPROTOCOL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN VOOR DE CONTROLE... 5 3. TE HANTEREN GOEDKEURINGS- EN RAPPORTAGETOLERANTIES... 5 4. BEGRIP RECHTMATIGHEID EN DE AANVULLEND

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN DB 3 DECEMBER 2015 RM 2015-535832881 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Onderwerp : Normenkader Rechtmatigheid 2015 Kenmerk : RM 2015-535832881 Bijlagen : -1- Besluitdatum : 24 september

Nadere informatie

Organisatieonderdeel taak Systeem Wettelijk kader Gegevensset Basisregistratie Ad hoc raadpleging persoon

Organisatieonderdeel taak Systeem Wettelijk kader Gegevensset Basisregistratie Ad hoc raadpleging persoon Organisatieonderdeel taak Systeem Wettelijk kader Gegevensset Basisregistratie Ad hoc raadpleging persoon Publiekszaken Eenheid Burgerzaken Bijhouding BRP Key2Burgerzaken Wet BRP Alle gegevens op de persoonslijst

Nadere informatie

Normenkader 2011 Pagina 1/8 30 augustus 2011

Normenkader 2011 Pagina 1/8 30 augustus 2011 Normenkader 2011 Van een gemeente wordt verwacht dat aan de accountant een volledig overzicht van de relevante wet- en regelgeving wordt gegeven, het zogenaamde normenkader. Het college is primair verantwoordelijk

Nadere informatie

Normenkader waterschap Vechtstromen

Normenkader waterschap Vechtstromen Normenkader waterschap Vechtstromen versie: 18 januari 2014 2 9 Normenkader waterschap Vechtstromen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Rechtmatigheid... 4 1.2 Normenkader - procedureel... 4 1.3 Normenkader

Nadere informatie

Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 1% > 1% < 3% - 3% 3% >3% < 10% 10% -

Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 1% > 1% < 3% - 3% 3% >3% < 10% 10% - Normenkader Rechtmatigheid 2014 Normenkader rechtmatigheid Dit normenkader is opgesteld ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole (door de accountant). Bij rechtmatigheidscontrole moet worden vastgesteld

Nadere informatie

Normenkader 2015 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van de financiële rechtmatigheid

Normenkader 2015 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van de financiële rechtmatigheid Algemeen Algemene wet bestuursrecht (artikelen 5:25, 5:31d t/m 5:39, titel 4.2 (subsidies) en 4.4 (bestuurlijke geldschulden) van hoofdstuk 4) Besluit proceskosten bestuursrecht (art.2) Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE GEMEENTE BUNNIK

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE GEMEENTE BUNNIK CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE GEMEENTE BUNNIK 1. Inleiding In artikel 213 van de gemeentewet is opgenomen dat iedere gemeente een controleverordening dient op

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de stadsregio Rotterdam

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de stadsregio Rotterdam Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de stadsregio Rotterdam 1. Inleiding, wettelijk kader en doelstelling 1.1 Inleiding Bij besluit van het dagelijks bestuur op 19 januari

Nadere informatie

TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5

TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5 TERMIJNAGENDA 2014-2015 GEMEENTERAAD ZUNDERT : versie 10 juli 2014 Pagina 1 van 5 3e kwartaal 2014 19-aug-14 dinsdag achterbanvergadering Ronde 26-8 26-aug-2014 Ronde 2 Adviseren Burgemeester Gedragscode

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. 000225657Zaaknummer KCHH04. Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. 000225657Zaaknummer KCHH04. Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010 000225657Zaaknummer KCHH04 Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010 Raadsvoorstel Inleiding De accountant toetst, op grond van het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten, de arreke op getrouwheid

Nadere informatie

Van 25 november 2014 openbaar

Van 25 november 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 18 november 2014. Akkoord. BW-007578 2 Onderwerp Verlenen van een voorlopig maximaal subsidie 2015 ad 1.105.480,00 aan het Munttheater. I Verlenen van een

Nadere informatie

Van: E. Wortman Tel nr: 8461 Nummer: 14A.00965

Van: E. Wortman Tel nr: 8461 Nummer: 14A.00965 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: E. Wortman Tel nr: 8461 Nummer: 14A.00965 Datum: 9 december 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: Erwin

Nadere informatie

Normenkader 20151 Concept-normenkader 2016

Normenkader 20151 Concept-normenkader 2016 Normenkader 20151 Concept-normenkader 2016 Rechtmatigheid 2015 Waterschap Peel en Maasvallei Externe wetgeving Europees Aanbestedingsrichtlijn leveringen, diensten en werken (richtlijn 2004/18/EG) (tot

Nadere informatie

Mandaatstatuut Ten Boer

Mandaatstatuut Ten Boer BIJLAGE 7 HOOFDSTUK 1: REGELS VOOR MANDAAT Artikel 1 Algemeen 1. Het college en/of de burgemeester kunnen de hen toegedeelde bevoegdheden opdragen aan in dit mandaatstatuut genoemde functionarissen, voor

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit RVE Subsidies en Inkoop Sociaal(3B, 2015, 4) Gelet op het Bevoegdhedenbesluit ambtelijke organisatie Amsterdam:

Ondermandaatbesluit RVE Subsidies en Inkoop Sociaal(3B, 2015, 4) Gelet op het Bevoegdhedenbesluit ambtelijke organisatie Amsterdam: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 8616 30 januari 2015 Ondermandaatbesluit RVE Subsidies en Inkoop Sociaal(3B, 2015, 4) Afdeling 3B Nummer 4 Publicatiedatum 7 januari 2015 Onderwerp

Nadere informatie

Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014

Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014 Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014 HOOFDSTUK 4: Maatschappelijke ontwikkeling 4.1 Mens en Wijk 4.1.1 Het beslissen op aanvragen voor - en aanpassing van reeds

Nadere informatie

Mandaatgever. Gemandateerde. Heffingsambtenaar. (=afdhfd Fin) (=Afdhfd Fin) Afdhfd ROMB. (=Afdhfd Fin) Budgethouder. betreffende product Afdhfd OW

Mandaatgever. Gemandateerde. Heffingsambtenaar. (=afdhfd Fin) (=Afdhfd Fin) Afdhfd ROMB. (=Afdhfd Fin) Budgethouder. betreffende product Afdhfd OW Bevoegdhedenoverzicht heffingen Heffingen (belasting): - opleggen en ondertekenen aanslagen/nota s: - OZB, rioolrecht, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, hondenbelasting, toeristenbelasting, woonforsenbelasting

Nadere informatie

ACTUALISATIE RECHTMATIGHEIDSKADER 2013 (INTERNE REGELGEVING)

ACTUALISATIE RECHTMATIGHEIDSKADER 2013 (INTERNE REGELGEVING) bijlage bij het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 03 van de gemeente Kerkrade ACTUALISATIE RECHTMATIGHEIDSKADER 03 (INTERNE REGELGEVING) Sector Bevoegd Omschrijving Relevant

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Uniforme bebouwde kom Heemskerk 2014

Aanwijzingsbesluit Uniforme bebouwde kom Heemskerk 2014 Aanwijzingsbesluit Uniforme bebouwde kom Heemskerk 2014 30 maart 2015 BIVO/2015/30132 *Z0173C6BD0A* Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Doelstelling

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Reglement basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C27637* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; gelet op de Wet basisregistratie personen en op de Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

Reglement basisregistratie personen Bergen 2014.

Reglement basisregistratie personen Bergen 2014. Reglement basisregistratie personen Bergen 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (L), Gelet op de bepalingen van de: Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens en

Nadere informatie

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe)

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe) Product/dienst Wettelijke afhandelingstermijn Servicenorm 2013? Burgerzaken/KCC Aanmelding bij vestiging vanuit andere landen Aanmelding bij vestiging vanuit een EU-land Aanvraag vervangende stempas 8

Nadere informatie

Advies: Vaststellen toetsingskader rechtmatigheid 2007 en het normenkader rechtmatigheid 2007 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Advies: Vaststellen toetsingskader rechtmatigheid 2007 en het normenkader rechtmatigheid 2007 ter vaststelling voor te leggen aan de raad. Raad V200701055 Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2007 Samenvatting: Inleiding: De accountant controleert jaarlijks de jaarrekening 2007 op getrouwheid en rechtmatigheid. Voor de rechtmatigheid dient

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en afkortingen

Verklarende woordenlijst en afkortingen Verklarende woordenlijst en afkortingen Algemene uitkering (gemeentefonds) Uitkering van het Rijk die de gemeenten in principe vrij mogen besteden. Dit ter onderscheid van doeluitkeringen met een gebonden

Nadere informatie

1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen

1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlaardingen. Nr. 81963 29 december 2014 1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015

Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015 BELASTINGEN Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015 Het college van burgemeester en wethouders, de teamleider

Nadere informatie

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015)

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) 4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) Burgerzaken Nr. 4.3.1 Het verlenen, weigeren en intrekken van gehandicaptenparkeerkaarten (bestuurders- en passagierskaarten) Art. 49 e.v. Besluit administratieve

Nadere informatie

OVERZICHT AGENDAPUNTEN VAN ALGEMENE STREKKING aan de orde in Zuid-Hollandse gemeenteraden

OVERZICHT AGENDAPUNTEN VAN ALGEMENE STREKKING aan de orde in Zuid-Hollandse gemeenteraden OVERZICHT AGENDAPUNTEN VAN ALGEMENE STREKKING aan de orde in Zuid-Hollandse gemeenteraden Periode december 2009 begin januari 2010 (voor zover de agenda s op 17 december 2009 bij het secretariaat van de

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Uniforme bebouwde kom Heemskerk 2014

Aanwijzingsbesluit Uniforme bebouwde kom Heemskerk 2014 Aanwijzingsbesluit Uniforme bebouwde kom Heemskerk 2014 18 december 2014 BIVO/2014/30119 *Z016095B9DB* Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Doelstelling

Nadere informatie

AFDELING SAMENLEVING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2015

AFDELING SAMENLEVING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2015 AFDELING SAMENLEVING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2015 Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Gelet op de Mandaatregeling Sector Samenleving 2013, Gelet op de artikelen 75, tweede

Nadere informatie

Categorie(ën) van betrokkenen. Belastingplichtigen. Rechthebbenden en overledenen. Aanvrager parkeervergunning. Aanvragers APVvergunningen

Categorie(ën) van betrokkenen. Belastingplichtigen. Rechthebbenden en overledenen. Aanvrager parkeervergunning. Aanvragers APVvergunningen R Bijlage 1 Shared Service Center Financiële administratie en Treasury Debiteuren- en crediteurenadministratie Belastingen/leges Invorderen lokale belastingen/leges Maastricht Belastingplichtigen AWR,

Nadere informatie

Bestuurlijke termijnagenda 2014

Bestuurlijke termijnagenda 2014 Bestuurlijke termijnagenda Nr. Onderwerp Actor Afd. Doel Urgentie Opmerkingen 1 Discussienotitie Erfpacht April Scholten RO Informatief Middel 2 Begroting Stichting Oop Grondel SL Besluitvormend Middel

Nadere informatie

Controleprotocol DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleprotocol DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleprotocol DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ Pagina 1 van 8 Het

Nadere informatie

GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013)

GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013) GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen Officiële naam van de regeling Verordening kwijtscheldingsbeleid

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Presentatie Uitvoering taken Sociaal domein Onderwerpen 1. Vaststelling verordeningen,

Nadere informatie

Regeling Ondermandaat Bijzonderheden 1. Wet werk en bijstand 1.a. Algemeen. Vakdirecteuren Klantmanager Klantmanager Multiprobleemklanten,

Regeling Ondermandaat Bijzonderheden 1. Wet werk en bijstand 1.a. Algemeen. Vakdirecteuren Klantmanager Klantmanager Multiprobleemklanten, Deel III Ondermandaten gebaseerd op Dienstmandaat SOZAWE Regeling Ondermandaat Bijzonderheden 1. Wet werk en bijstand 1.a. Algemeen Hieronder vallen besluiten over: o Het vaststellen van een recht op uitkering

Nadere informatie

2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2010 EN VERDER VAN DE GEMEENTE ALBLASSERDAM 1. Inleiding De Gemeenteraad heeft aan Deloitte Accountants B.V. de opdracht verstrekt de accountantscontrole

Nadere informatie

Controleprotocol accountantscontrole HEFPUNT

Controleprotocol accountantscontrole HEFPUNT Controleprotocol accountantscontrole HEFPUNT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN VOOR DE CONTROLE (GETROUWHEID EN RECHTMATIGHEID)... 3 3 TE HANTEREN GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES...

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

3. Maatschappelijke Ontwikkeling, BUHA en Fysieke Ontwikkeling

3. Maatschappelijke Ontwikkeling, BUHA en Fysieke Ontwikkeling 3. Maatschappelijke, BUHA en Fysieke Nr. mandaat Omschrijving bevoegdheid Mandans Mandataris Voorschriften/ opmerkingen 3.1 Maatschappelijke (MO) 3.1.1 Het namens de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente

Nadere informatie

1 Bestuurlijke termijnagenda 2014

1 Bestuurlijke termijnagenda 2014 1 Bestuurlijke termijnagenda Nr. Onderwerp Actor Afd. Doel Urgentie Opmerkingen 1 Actualisatie erfgoedverordening 2 Resultaten en voortgang social return Februari Grondel RO Besluitvormend Middel naar

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor

Nadere informatie

J. Kes Vaststellen wijzigingen belastingverordeningen. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

J. Kes Vaststellen wijzigingen belastingverordeningen. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; GemeenteWATE RLAN D Nummer: 326-28 Portefeuillehouder: Onderwerp: J. Kes Vaststellen wijzigingen belastingverordeningen De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Lijst van organen van de gemeente Enkhuizen (binnengemeentelijke afdelingen) met een raadpleegmogelijkheid in de Basisregistratie personen (BRP)

Lijst van organen van de gemeente Enkhuizen (binnengemeentelijke afdelingen) met een raadpleegmogelijkheid in de Basisregistratie personen (BRP) BIJLAGE 1 Lijst van organen van de gemeente Enkhuizen (binnengemeentelijke afdelingen) met een raadpleegmogelijkheid in de Basisregistratie personen (BRP) De medewerkers van de volgende afdelingen/organisatieonderdelen

Nadere informatie

Samenleving 1 13. SAM

Samenleving 1 13. SAM Samenleving 1 13. SAM 13.01. Sociale zaken: Sociale Zekerheid Eindterm 13.01. De kandidaat kan het stelsel van de Sociale Zekerheid in Nederland omschrijven. 13.01.01. Kan de Werknemersverzekeringen, de

Nadere informatie

Begrotingswijziging Gemeente Bussum

Begrotingswijziging Gemeente Bussum Wijziging : 2013009 2013-009 Bestrap 2013-2 2013-009 Bestrap 2013-2 Datum wijziging : 8-okt-2013 Soort : Begrotingswijziging Datum besluit : 12-nov-2013 Status : Geregistreerd 5 Lasten 51 Kostenplaatsen

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Collectieve festiviteiten 2016 Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening moeten jaarlijks collectieve festiviteiten worden vastgesteld. De volgende dagen voor 2016 vast te

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp

Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp Ondergetekenden: De gemeente LEIDERDORP, opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014;

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; No. 2014/ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; dat het gewenst is om beleidsregels

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1148631 Datum: 10 september 2014 Behandeld door: G.H. Strijbos Afdeling / Team: INW/BEL Samenvatting: Door uw raad is bij de Kadernota 2014-2017 besloten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Beslissen op een verzoek om in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter

Beslissen op een verzoek om in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter A-ALGEMENE ZAKEN Nr. Werkzaamheid betreffende: Verordening/wet: Te mandateren aan: Ondermandaat verleend aan: A1 Het verlenen, ontheffen, weigeren, intrekken, wijzigen, stellen van voorschriften of voorwaarden,

Nadere informatie

Kadernota lokale heffingen Alkmaar. 1 Inleiding

Kadernota lokale heffingen Alkmaar. 1 Inleiding 3 Klik met de muiswijzer op het nummer voor meer informatie Kadernota lokale heffingen Alkmaar 1 Inleiding De gemeenteraad heeft in de vergadering van 3 november 2003 de Financiële verordening gemeente

Nadere informatie

Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007

Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007 Onderwerp: Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007 Ons kenmerk: 07rb000160 Nr. 13F De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

gemeente Assen A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders I. Oostmeijer-Oosting - secretaris Afwezig:

gemeente Assen A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders I. Oostmeijer-Oosting - secretaris Afwezig: BESLUITENLIJST Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 Aanwezig: C. Abbenhues - burgemeester A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders I. Oostmeijer-Oosting

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Thema Fysiek Kwaliteit Finec Natuur Volksgezondheid Imago Totale gemiddelde Kans Risico Verkeer 2,6 2,6 2,5 2,1 2,2 2,9 2,5 3 7,5 Milieuvergunning (w.o. risicovolle

Nadere informatie

Bevoegd Mandaat/Volmacht/ Machtiging aan B&W Afdelingshoofd. B&W Afdelingshoofd. B&W Afdelingshoofd. B&W Sectorhoofd.

Bevoegd Mandaat/Volmacht/ Machtiging aan B&W Afdelingshoofd. B&W Afdelingshoofd. B&W Afdelingshoofd. B&W Sectorhoofd. Mandaten gehele organisatie Bevoegdheid 1. Het toezenden van bescheiden behorend tot het taakveld van de afdeling aan derden, in die gevallen dat daarop aanspraak bestaat Bevoegd Mandaat/Volmacht/ orgaan

Nadere informatie

Overzicht AMvB's Wet milieubeheer Wet geluidhinder Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Overzicht AMvB's Wet milieubeheer Wet geluidhinder Wet verontreiniging oppervlaktewateren Overzicht AMvB's Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer Besluit beheer autowrakken Besluit bouw-en houtbedrijven milieubeheer Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer Besluit emissie-eisen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder

Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder enlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 17 februari 2015. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen

Nadere informatie

collectieve voorzieningen Eigen en Lokale kracht

collectieve voorzieningen Eigen en Lokale kracht categorie-1 Preventie subcategorie-1 Preventie Signaleren Signaleren 0de lijn collectieve voorzieningen Eigen en Lokale kracht Toegang Crisisinterventie PGB,PVB,Gezinsbudget Telefonische toegang 1e lijn

Nadere informatie