Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht. Gemeentewet Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht. Gemeentewet Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb"

Transcriptie

1 Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2014 Programma s/ 1. Inwoners en Bestuur Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Delegatie- en mandaatbesluit gemeente Bergen 2012 Besluit mandaat en volmacht gemeente Bergen 2012 Mandaat en volmacht register gemeente Bergen 2012 Wijziging mandaat- en volmachtregister 2012 Inspraakverordening 2006 Verordening op de raadscommissies 2010 Verordening rekenkamercommissie gemeente Bergen 2010 Verordening op de fractieondersteuning 2008 Verordening op het onderzoeksrecht van de raad 2008 Verordening op de ambtelijke bijstand 2008 Gedragscode raadsleden, commissieleden niet zijnde raadslid, wethouders en burgemeester 2005 Regeling instellen presidium gemeente Bergen 2010 Rechtspositiebesluit raadsen commissieleden Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Regeling outplacement gewezen wethouders Verordening commissie bezwaarschriften Bergen 2008 Klachtenregeling gemeente Bergen 2009 Wet Normering Topinkomens Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2010 Uitvoeringsregels gemeentelijke onderscheidingen 2012 Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Bergen 2012 normenkader

2 Wijkgericht werken Archiefbeheer Archiefwet Archiefverordening gemeente Bergen 2013 Besluit Informatiebeheer gemeente Bergen 2013 Rampenbestrijding Brandveiligheid Openbare orde en veiligheid Wet rampen en zware ongevallen Wet Kwaliteitsbevordering rampenbestrijding 2004 Brandweerwet 1985 Brandweerwet 1985 Woningwet Wet milieubeheer Rechtspositieregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer Drank- en Horecawet Wet Bevordering Integriteits beoordeling Openbaar bestuur (BIBOB Beleidsvisie externe veiligheid Uitvoeringsplan externe veiligheid Brandbeveiligingsverordening 2011 Verordening brandveiligheid en hulpverlening gemeente Bergen 2003 Brandveiligheidniveau bestaande bebouwing Beleidsplan repressie Vergoedingsregeling vrijwilligers bij de brandweer 2001 Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:18 APV rookverbod in bossen en natuurterreinen Horecanota Gastvrij Bergen Beleidslijn BIBOB gemeente Bergen 2010 Eerste wijziging beleidslijn BIBOB 2010 Algemene plaatselijke verordening Bergen 2013 Beleidsregel Toezicht op Openbare Inrichtingen gemeente Bergen 2011 Gemeenschappelijke regelingen Concensus RUD NHN GGD Hollands Noorden WNK Veiligheidsregio Noord Holland Noord Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Recreatiegebied Geestmerambacht Intergemeentelijk Stichting Openbaar Onderwijs Dienstverleningsovereenkomst gemeente Bergen en de GR Cocensus 2014 Mantelovereenkomst gemeente Bergen en de GR Cocensus Visiedocument 2010/2015 Meerjarig beleidsnota 2009 Beleidsplan 2006/2010 normenkader

3 2. Samenleving Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. Welstand Woningwet Welstandsnota Algemeen welzijn Wet Maatschappelijke Ondersteuning Algemene subsidieverordening gemeente Bergen 2009 Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van structurele subsidies van meer dan gemeente Bergen Kadernota Bergens sociaal beleid Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen Startnotitie welzijnsaccommodatiebeleid Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Bergen 2010 Kinderopvang Wet kinderopvang Verordening Wet Kinderopvang 2005 Nadere regels kindercentra Bergen Verzorgen basis- en speciaal onderwijs Verzorgen voortgezet onderwijs Wet op het primair onderwijs Wet op de expertisecentra Wet op de basiseducatie Wet op het voortgezet onderwijs Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Wet educatie- en beroepsonderwijs Brede scholen / sportaccommodaties Wet op het primair onderwijs Beleidsnota handhaving kwaliteitseisen kinderopvang 2012 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bergen 2009 Instructie Leerplichtambtenaar gemeente Bergen 2006 Verordening godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs Bergen 2003 Jongerenwerk Nota jeugdbeleid Sport Uitvoeringsnotitie harmonisatie klein onderhoud en huurharmonisatie van de buitensportcomplexen van de gemeente Bergen Jeugdgezondheidszorg Wet collectieve preventie normenkader

4 Verzorgen onderwijs volksgezondheid Wet op de jeugdzorg Tijdelijke regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg Wet op het primair onderwijs Onderwijsachterstandenbelei d niet-gsb (OAB) Rijksbijdrage gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid Gemeentelijk onderwijs achterstandenplan Notitie onderwijsbeleid gemeente Bergen Beleidsregel subsidiering onderwijsachterstanden onderwijsprojecten Leerplicht Wet op de Leerplicht Instructie leerplichtambtenaar gemeente Bergen 2006 Leerlingenvervoer Verordening leerlingenvervoer Bergen 2012 Peuterspeelzalen Verordening Peuterspeelzalen Bergen 2005 Wet Kinderopvang Sociale inkomensvoorziening Bijstand aan zelfstandigen Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten Wet werk en bijstand Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 Beleidsregels vermogen in eigen woning en richtlijnen krediethypotheek 2004 Verordening langdurigheidtoeslag 2012 Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2014 Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Bergen 2012 Beleidsregel verhaal WWB gemeente Bergen 2013 Participatieverordening gemeente Bergen 2012 Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 Beleidsregels bestuurlijke boete WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2013 Beleidsregels terug en invordering WWB, IOAW en IOAZ en invordering boetes gemeente Bergen 2013 Verordening cliëntenparticipatie (cliëntenraad) gemeente Bergen Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Bergen 2013 Beleidsregels bestuurlijke boete WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Afstemmingsverordening WWB, IOAW, en IOAZ gemeente Bergen 2014 normenkader

5 Reïntegratie, inburgeringvoorzieningen, volwasseneducatie Maatschappelijke ondersteuning Verlenen individuele voorzieningen Schuldhulpverlening Minima Wet participatiebudget Aanwijzingsbesluit en uitvoeringsovereenkomst gesubsidieerde arbeid Besluit participatiebudget WNK Beleid gesubsidieerde arbeid gemeente Bergen Participatie verordening gemeente Bergen 2012 Verordening Wet Inburgering 2010 Beleidsnotitie en beleidsregels wet Inburgering Kadernotitie Wet Inburgering Wet sociale werkvoorziening Verordening wachtgeldbeheer sociale werkvoorziening 2009 Wet maatschappelijke ondersteuning Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Wet op het kredietbeheer Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen Regeling schuldhulpverlening Beleidsnota maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergen 2013 Beleidsregel maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergen 2013 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergen 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Bergen 2013 Beleidsregel gebruikelijke zorg 2009 Beleidsregel indicatie hulp bij het huishouden 2009 Beleidsregel woonvoorzieningen 2009 Nadere beleidsregels Geïndiceerde Gehandicaptenparkeerplaatsen 2008 Verordening Wmo-adviesraad Bergen 2009 Beleidsregel subsidiering voor mantelzorgondersteuning 2012 Beleidsregel subsidiering voor vrijwilligers (organisatie) 2012 Beleidsregel subsidiering voor begeleiding kwetsbare burgers 2012 Wmo beleidsplan Samen werken aan zelfredzaamheid Beleidsnotitie Mantelzorgwonen Uitvoeringsregels mantelzorgwonen Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Bergen Beleidsregels bijzondere bijstand 2006 (Nota armoede niet armoedig bestrijden ) Urgenties Huisvestingsverordening gemeente Bergen 2011 Openbare Wet Collectieve Preventie Lokaal gezondheidsbeleid gezondheidszorg Volksgezondheid Centrum voor Jeugd en Wet publieke Gezondheid normenkader

6 3. Dienstverlening 4. Ontwikkeling openbare ruimte Gezin Burgerlijke stand en afgifte documenten Rijbewijzen Reisdocumenten Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Bouwvergunningen incl. Welstand Wonen Wonen Burgerlijk Wetboek Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Wet rechten burgerlijke stand Besluit Burgerlijke Stand Wegenverkeerswet Reglement rijbewijzen Paspoortwet Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland Wet GBA Besluit GBA Regeling GBA Wet bescherming persoonsgegevens WABO Woningwet Woningwet Wet ruimtelijke ordening Invoeringsbesluit Wet ruimtelijke ordening Reglement Burgerlijke stand 2013 Handboek beveiliging Waardedocumenten Handboek beveiliging Waardedocumenten Verordening gemeentelijke Basis Registratie Personen 2014 Beheerregeling gemeentelijke Basis Registratie Personen 2014 Handboek Beveiliging BRP Handboek Beveiliging Informatievoorziening Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Bergen (NH) 2014 Welstandsnota Woonbeleidsnota Bergen Bouwverordening gemeente Bergen 2012 Beleidsregel Verlening van ontheffing van de stedenbouwkundige bepalingen Procedureverordening schadevergoeding op de Ruimtelijke Ordening 2005 normenkader

7 Stedelijke vernieuwing Grondbeleid Volkshuisvesting Woonruimteverdeling Parkeerbeheer Wet ISV Wet stedelijke vernieuwing Wet ruimtelijke ordening Besluit ruimtelijke ordening Invoeringsbesluit Wet ruimtelijke ordening Wet voorkeursrecht gemeenten Huisvestingswet Huisvestingsbesluit Leegstandswet Huurwet Wet op de huurtoeslag Wet Mulder administratiefrechtelijke bepalingen Wegenverkeerswet 1994 Besluit administratieve bepalingen wegverkeer Besluit wegslepen van voertuigen Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer Besluit Locatiegebonden Meerjarenontwikkelingsprogramma Bergen ISV3 Exploitatieverordening gemeente Bergen 2002 Nota Grondbeleid 2006 Nota gronduitgifte en grondprijzen 2010 Huisvestingsverordening 2011 Beleidsregels handhaving permanente bewoning recreatiewoningen en illegale bouw recreatiewoningen 2012 VROM starters leningen gemeente Bergen 2013 Verordening duurzaamheidleningen particulier en duurzaamheidleningen VVE gemeente Bergen 2012 Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Bergen 2012 Parkeerverordening 2014 Nadere regels behorende bij artikel 4 van de Parkeerverordening 2014 Aanwijzingsbesluit 2014 Instructies Parkeerbeheer gemeente Bergen 2007 Aanwijzingsbesluit parkeercontroleurs Aanwijzingsbesluit voor de verzending van de aanslagbiljetten parkeerbelasting Wegsleepverordening gemeente Bergen 2002 Aanwijzingsbesluit grote voertuigen Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2014 normenkader

8 5. Beheer openbare ruimte subsidies Besluit Ontwikkeling Landschappen Ruimtelijke ordening Wet RO Structuurvisie Flora en Fauna wet Natuurbeschermingswet Afvalstoffenbeheer Rioolbeheer en reiniging Lijkbezorging Handhaving Wet milieubeheer Wet op de waterhuishouding Waterleidingwet Wet milieubeheer Wet verontreiniging oppervlaktewater Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken Wet op de lijkbezorging Wet op de kansspelen Speelautomatenbesluit Drank- en horecawet Woningwet Wet ruimtelijke ordening Invoeringsbesluit Wet ruimtelijke ordening Wegenverkeerswet Afvalstoffenverordening gemeente Bergen 2011 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Bergen 2011 Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2014 Verordening rioolheffing 2014 Verordening op de heffing en invordering van IBA-aansluitrechten en IBArechten 2009 Verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Bergen 2014 Basis rioleringsplan Gemeentelijk rioleringsplan Verordening reinigingsheffingen 2014 Afvalbeleidsplan Verordening lijkbezorgingsrechten 2014 Beheersverordening Begraafplaatsen Bergen 2005 Nadere regels ex art. 11 lid 2 Beleidsregels Uitvoering Overheidszorg lijkbezorging Verordening speelautomatenhallen gemeente Bergen 2003 Uitvoeringsnota Handhaving gemeente Bergen 2006 Bomenverordening 2003 Verordening aansluitvoorwaarden Riolering gemeente Bergen 2014 Beleidsregel uitstallingen gemeente Bergen 2009 normenkader

9 6.Economie, toerisme en cultuur Openbare ruimte Groenbeheer Bomenverordening gemeente Bergen 2003 Detailhandel Winkeltijdenwet Verordening winkeltijden gemeente Bergen 2011 Detailhandelstructuurvisie Marktgelden Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014 Toerisme Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:6 APV kampeermiddelen Strand Strandnota Evenementen Kunst en cultuur Kunstbeoefening Beheer monumenten en gedenktekens Cultuurhistorie Bijdrage regeling Onderhoud Monumenten Provinciale monumentenverordening Rijkssubsidie in onderhoudskosten Philisteinse molen Provinciale subsidie in onderhoudskosten Philisteinse molen Wet op de archeologische monumentenzorg Monumentenwet 1988 Besluit rijkssubsidiering restauratie Monumenten 1997 Evenementennota Cultuurnota Regeling subsidies kunst en cultuur gemeente Bergen 2013 Verordening percentageregeling beeldende kunsten Bergen 2006 Nota beeldende kunsten in de openbare ruimte gemeente Bergen Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Gemeente Bergen 2010 Regeling adviescommissie Beeldende Kunsten 2006 Verordening percentageregeling beeldende kunsten gemeente Bergen 2006 Gemeentelijk Restauratie Uitvoerings Programma (GRUP) Erfgoedverordening gemeente Bergen 2012 Verordening Financiering restauratie gemeentelijke monumenten uit het Bergens Restauratie Fonds 2012 normenkader

10 7. Middelen Algemeen financieel middelen beheer Treasurybeheer Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid Grondwet Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Wet gemeenschappelijke regelingen Financiële Verhoudingswet Wet op het BTW compensatiefonds Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten Wijziging Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen d.d. 10 juli 2007 Europees aanbestedingsbesluit Besluit Aanbesteding overheidsopdrachten (BOA) Aanbestedingswet 2012 inclusief de Gids Proportionaliteit Wet financiering decentrale overheden Invorderingswet Ambtenarenwet Fiscale wetgeving Financiële verordening 212 gemeente Bergen 2012 Verordening ex art. 213: controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie Verordening ex artikel 213a: onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Notitie immateriële activa Nota activabeleid Bergen 2014 Nota reserves en voorzieningen 2013 Inkoop en aanbestedingsbeleid 2012 Budgethoudersregeling gemeente Bergen 2011 Treasury statuut 2012 Regeling automatische incasso 2008 Bergense arbeidsvoorwaarden regeling Regeling studiefaciliteiten normenkader

11 Staatssteun OZB Sociale verzekeringswetten CAR/UWO Wet APPA: Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publiekeen Semipublieke Sector Europese regelgeving over staatssteun Artikelen 87 en 88 van het EG verdrag Wet waardering onroerende zaken Bijdrage van het Rijk in de kosten wet WOZ Legesverordening 2014 Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaak belasting 2014 Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2012 Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2012 Toeristenbelasting Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2014 Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2014 Uitvoeringsregeling Toeristenbelasting 2012 Forensenbelasting Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2014 Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Hondenbelasting Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2014 Uitvoeringsregeling hondenbelasting 2012 Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Precariorechten Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2014 Belastingen Algemene wet inzake rijksbelastingen Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen van gemeentelijke belastingen normenkader

12 Kwijtschelding Invorderingswet 1990 Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990 Aanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar Beleidsregels voor het toekennen van een kostenvergoeding in bestuurlijke voorprocedures gemeente Bergen 2010 Besluit kwijtscheldingsregels 2014 Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen 2010 normenkader

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern. Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern. Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2010 Programma s/ 1. Inwoners en Bestuur Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Rechtspositiebesluit raadsen

Nadere informatie

Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2009. Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern

Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2009. Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2009 Programma s/ producten 1. Burgers en bestuur Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Wet uniforme

Nadere informatie

Regeling outplacement gewezen wethouders

Regeling outplacement gewezen wethouders Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2015 Programma s 1. Inwoners en Bestuur Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Delegatie- en mandaatbesluit

Nadere informatie

Normenkader wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken. Financieel. n.v.t. >200 laag ) 40 K&O verzekeringswetten

Normenkader wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken. Financieel. n.v.t. >200 laag ) 40 K&O verzekeringswetten Programma s/ producten Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Algemeen Bestuur Algemeen middelenbeheer Grondwet Verordening ex art 212: beleid, beheer en inrichting financiële organisatie

Nadere informatie

Bijlage A Normenkader rechtmatigheid Dinkelland 2013

Bijlage A Normenkader rechtmatigheid Dinkelland 2013 Wonen Grondexploitatie Wet ruimtelijke ordening (WRO) Besluit op de ruimtelijke ordening Wet Administratieve Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) Wonen Straatnaamgeving Woonwagens Leegstandswet Woningwet Huurprijzenwet

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

Normenkader wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken 2014 e.v. Financieel. n.v.t.

Normenkader wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken 2014 e.v. Financieel. n.v.t. Programma s/ producten Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Algemeen Bestuur Algemeen middelenbeheer Grondwet Verordening ex art 212: beleid, beheer en inrichting financiële organisatie

Nadere informatie

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel.

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel. BIJLAGE 2 BIJ HET CONTROLEPROTOCOL 2013 TOETSINGSKADER RECHTMATIGHEID 2013 Betreft uitsluitend de bepalingen die betrekking hebben op hoogte, duur en object/doelgroep van financiële beheershandelingen

Nadere informatie

Normenkader gemeente Asten 2015 Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Asten 1 Algemeen financieel middelenbeheer

Normenkader gemeente Asten 2015 Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Asten 1 Algemeen financieel middelenbeheer Normenkader gemeente Asten, geactualiseerd dd. 5 juni 2015 Normenkader gemeente Asten 2015 Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Asten 1 Algemeen financieel middelenbeheer

Nadere informatie

Programma: Taak: Wetgeving extern: Regelgeving intern: Vastgesteld door:

Programma: Taak: Wetgeving extern: Regelgeving intern: Vastgesteld door: Normenkader rechtmatigheidstoets 2015 Programma: Taak: Wetgeving extern: Regelgeving intern: Vastgesteld door: Veiligheid Bouwen Woningwet WRO (deels) Bouwbesluit Veiligheid Milieu Wet milieubeheer en

Nadere informatie

Bijlage 1 Normenkader externe wetgeving

Bijlage 1 Normenkader externe wetgeving Bijlage 1 Normenkader externe wetgeving Onderstaande inventarisatie van externe wet- en regelgeving biedt het kader voor de reikwijdte van de rechtmatigheidcontrole zoals vastgelegd in artikel 213 van

Nadere informatie

BIJLAGE 1: NORMENKADER GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM RECHTMATIGHEID 2016

BIJLAGE 1: NORMENKADER GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM RECHTMATIGHEID 2016 BIJLAGE 1: NORMENKADER GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM RECHTMATIGHEID 2016 Programma s / 1. Bestuur (incl. ondersteunende processen) Algemeen financieel middelenbeheer Grondwet Burgerlijk Wetboek Gemeentewet

Nadere informatie

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING Bevolking en Bestuur (0100) Openbare orde en veiligheid (0200) Burgerlijke stand en afgifte documenten Vreemdelingenzaken Algemeen financieel middelenbeheer Algemeen bestuur Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Nadere informatie

normenkader jaarrekening 2015 gemeente Naarden

normenkader jaarrekening 2015 gemeente Naarden normenkader jaarrekening 2015 gemeente Naarden Programmaonderdelen Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Specifieke activiteit Algemeen financieel middelenbeheer Wetten en andere hogere regelgeving

Nadere informatie

Nr. Externe wetgeving Interne wetgeving Aanwezig/ niet. Decosnummer. overheid.nl? Aanwezig. Verordening ex. Artikel 212 Gemeentewet

Nr. Externe wetgeving Interne wetgeving Aanwezig/ niet. Decosnummer. overheid.nl? Aanwezig. Verordening ex. Artikel 212 Gemeentewet Nr. Externe wetgeving Interne wetgeving / niet 1. a. Grondwet b. Burgerlijk Wetboek c. d. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten e. Wet gemeenschappelijke regelingen f. Algemene wet

Nadere informatie

* Algemene wet bestuursrecht fractieondersteuning. Inkopen en contractbeheer * EU-aanbestedingsregels * Mandateren en budgetteren

* Algemene wet bestuursrecht fractieondersteuning. Inkopen en contractbeheer * EU-aanbestedingsregels * Mandateren en budgetteren Bijlage; inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole (normenkader 2014) Programma 0. Algemeen bestuur * Verordening op fractieondersteuning Bestuursorganen Bestuurlijke

Nadere informatie

Normenkader gemeente Zoeterwoude

Normenkader gemeente Zoeterwoude Normenkader gemeente Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Programma 1 Bestuur en Burgerzaken Bestuursondersteuning Gedragscode bestuurlijke integriteit wethouders en burgemeester Gedragscode

Nadere informatie

Programma s / producten Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern. Algemeen Bestuur en ondersteunende processen

Programma s / producten Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern. Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Algemeen financieel middelenbeheer - Grondwet - Burgerlijk Wetboek - Besluit Begroting en Verantwoording - Wet gemeenschappelijke regelingen - Algemene Wet

Nadere informatie

Bijlage 2: Normenkader gemeente Gorinchem rechtmatigheid boekjaar 2015

Bijlage 2: Normenkader gemeente Gorinchem rechtmatigheid boekjaar 2015 Bijlage 2: Normenkader gemeente Gorinchem rechtmatigheid boekjaar Programma s/ Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Algemeen financieel middelenbeheer Grondwet Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Besluit

Nadere informatie

BCA/normenkader/wdl

BCA/normenkader/wdl gemeente WW w Oosterhout iiiii11iii min iiiiiiii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2.5^ JAN. 2016 Onderwerp Vaststelling rechtmatigheid normenkader Uw kenmerk Ons kenmerk BCA/normenkader/wdl 1015083424

Nadere informatie

bijlage bij raadsbesluit'normenkader 2016'van 1 december 2016

bijlage bij raadsbesluit'normenkader 2016'van 1 december 2016 bijlage bij raadsbesluit'normenkader 2016'van 1 december 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Normenkader 2016 Gemeente Interne regelgeving Verordeningen 1 openbare ruimte De Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Ambtenarenwet Wet ARHI/preventief provinciaal toezicht Europese aanbestedingsregels Algemene wet rijksbelasting Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Ambtenarenwet Wet ARHI/preventief provinciaal toezicht Europese aanbestedingsregels Algemene wet rijksbelasting Wet Gemeenschappelijke Regelingen Programma Omschrijving Onderdeel Externe wetgeving Interne regelgeving Algemene wetgeving Grondwet Inkoop-en aanbestedingsbeleid 2014 Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheid

Normenkader voor de rechtmatigheid Normenkader voor de rechtmatigheid Programma s / producten Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Algemeen financieel middelenbeheer Grondwet

Nadere informatie

Memo. Betreft : Gewijzigde bijlage.

Memo. Betreft : Gewijzigde bijlage. Memo Aan : de gemeenteraad Van : Jaap Naaktgeboren Doorkiesnummer : (0343) 56 56 00 Datum : 28-10-2016 Afschriften : Bijlage(n) : gewijzigde bijlage bij het raadsvoorstel Inventarisatie wet- en regelgeving

Nadere informatie

Bijlage 2: Normenkader gemeente Gorinchem rechtmatigheid boekjaar 2014

Bijlage 2: Normenkader gemeente Gorinchem rechtmatigheid boekjaar 2014 Bijlage 2: Normenkader gemeente rechtmatigheid boekjaar 2014 Programma s/ Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Algemeen financieel middelenbeheer Grondwet Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Besluit

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne, normenkader 2013 t.b.v. financiële rechtmatigheid. Wetgeving extern (overheid en provincie)

Gemeente Westvoorne, normenkader 2013 t.b.v. financiële rechtmatigheid. Wetgeving extern (overheid en provincie) Gemeente Westvoorne, normenkader 2013 t.b.v. financiële rechtmatigheid nr Programma s Specifieke activiteit 1. Bestuur, dienstverlening en openbare orde Algemeen financieel middelenbeheer Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne, Normenkader 2014 t.b.v. financiële rechtmatigheid. Wetgeving extern (overheid en provincie)

Gemeente Westvoorne, Normenkader 2014 t.b.v. financiële rechtmatigheid. Wetgeving extern (overheid en provincie) Gemeente Westvoorne, Normenkader 2014 t.b.v. financiële rechtmatigheid nr Programma s Specifieke activiteit 1. Bestuur, dienstverlening en openbare orde Algemeen financieel middelenbeheer Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

INVENTARISATIE WET- EN REGELGEVING IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEID bijlage 1

INVENTARISATIE WET- EN REGELGEVING IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEID bijlage 1 INVENTARISATIE WET- EN REGELGEVING IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEID bijlage 1 Specifieke activiteit Wetgeving extern 1 Welzijn en leefbaarheid Verzorgen basis- en speciaal onderwijs Wet priir onderwijs

Nadere informatie

Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid Zaaknummer 90734

Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid Zaaknummer 90734 Aan Gemeenteraad Van College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid 2013-2014 Zaaknummer 90734 Aanleiding Jaarlijks wordt door ons college het

Nadere informatie

Overzicht algemeen verbindende voorschriften/verordeningen/regelingen van de gemeente Dongeradeel 2013 (t.b.v. normenkader rechtmatigheidscontrole)

Overzicht algemeen verbindende voorschriften/verordeningen/regelingen van de gemeente Dongeradeel 2013 (t.b.v. normenkader rechtmatigheidscontrole) Overzicht algemeen verbindende voorschriften/verordeningen/regelingen van de gemeente Dongeradeel 2013 (t.b.v. normenkader rechtmatigheidscontrole) Verordening behandeling bezwaarschriften 2010 Financiële

Nadere informatie

Inventarisatie wet- en regelgeving. in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2016

Inventarisatie wet- en regelgeving. in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2016 Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2016 ter kennis gebracht aan de raad op xx januari 2017 bijgewerkt t/m december 2016 In dit navolgende

Nadere informatie

Bijlage 1 Wet- en regelgeving tbv rechtmatigheidscontrole (Normenkader) Pagina 1

Bijlage 1 Wet- en regelgeving tbv rechtmatigheidscontrole (Normenkader) Pagina 1 Bijlage 1 Wet- en regelgeving tbv rechtmatigheidscontrole (Normenkader) Pagina 1 Bestuursorganen Gemeentewet Reglement van Orde voor de raad Reglement van Orde voor de raadscommissie Verordening Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Overzicht algemeen verbindende voorschriften/verordeningen/regelingen van de gemeente Dongeradeel november 2014 (t.b.v. normenkader rechtmatigheidscontrole) Programma 1 Bestuurszaken Verordening behandeling

Nadere informatie

Bijlage bij Controleprotocol 2015 en Normenkader 2015

Bijlage bij Controleprotocol 2015 en Normenkader 2015 Bijlage bij Controleprotocol 2015 en Normenkader 2015 In het navolgende overzicht wordt een inventarisatie gegeven van de -in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij de gemeente relevante algemene

Nadere informatie

Normenkader 2016 Gooise Meren

Normenkader 2016 Gooise Meren Normenkader externe regelgeving 2016 Wet Sisa code Algemeen Financiën Programma`s in de begroting Programma 1 Inwoners en Bestuur Bestuur Bestuursondersteuning Burgerzaken Raadsondersteuning Programma

Nadere informatie

Normenkader rechtmatigheid 2016

Normenkader rechtmatigheid 2016 Normenkader rechtmatigheid 2016 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 816-026484 Normenkader van wet- en, raadsverordeningen en -besluiten voor de gemeente Bergen op Zoom, voor zover

Nadere informatie

Het Normenkader financiële rechtmatigheidscontrole gemeente Lelystad 2011-2012 vastte stellen.

Het Normenkader financiële rechtmatigheidscontrole gemeente Lelystad 2011-2012 vastte stellen. Voorstel aan de raad Nummer: B11-19313 gemeente Lelystad * Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling 2,6.3 Financiën

Nadere informatie

Inventarisatie wet- en regelgeving. in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2014

Inventarisatie wet- en regelgeving. in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2014 Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2014 ter kennis aan de raad op 22 september 2014 bijgewerkt t/m augustus 2014 In dit navolgende overzicht

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne, Normenkader 2015 t.b.v. financiële rechtmatigheid. Wetgeving extern (overheid en provincie)

Gemeente Westvoorne, Normenkader 2015 t.b.v. financiële rechtmatigheid. Wetgeving extern (overheid en provincie) Gemeente Westvoorne, Normenkader 2015 t.b.v. financiële rechtmatigheid nr Programma s Specifieke activiteit 1. Bestuur, dienstverlening en openbare orde Algemeen financieel middelenbeheer Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

GEMEENTE VAALS NORMENKADER IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE BIJ DE JAARREKENING 2013

GEMEENTE VAALS NORMENKADER IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE BIJ DE JAARREKENING 2013 GEMEENTE VAALS NORMENKADER IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE BIJ DE JAARREKENING 2013 Deze inventarisatie is tot stand gebracht op basis van: GRIJS GEARCEERDE BELEIDSVELDEN VALLEN BUITEN DE SCOOP

Nadere informatie

Bijlage 1: Normenkader

Bijlage 1: Normenkader Bijlage 1: Normenkader Definitie normenkader: Het normenkader voor de rechtmatigheidcontrole betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van

Nadere informatie

Bijlage I NORMENKADER LOPPERSUM 2015

Bijlage I NORMENKADER LOPPERSUM 2015 Bijlage I NORMENKADER LOPPERSUM 2015 Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Algemeen financieel beheer Organisatie - Grondwet - Burgerlijk Wetboek - Besluit Begroting en Verantwoording - Wet gemeenschappelijke

Nadere informatie

NORMENKADER CONTROLE 2015 VAN DE GEMEENTE PAPENDRECHT

NORMENKADER CONTROLE 2015 VAN DE GEMEENTE PAPENDRECHT BIJLAGE A NORMENKADER CONTROLE 2015 VAN DE GEMEENTE PAPENDRECHT Inleiding Een goede rechtmatigheidscontrole is slechts mogelijk als alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving juist en volledig vastligt.

Nadere informatie

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Wilt u over één van de plannen meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Dronten. Algemeen Bestuur Financiële verordening 2016 Verordening

Nadere informatie

kolom worden de producten c.q. activiteiten vermeld. In de 2 de

kolom worden de producten c.q. activiteiten vermeld. In de 2 de NORMENKADER GEMEENTE URK 2016 2016 06140 In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten relevante algemene wet- en regelgeving. In de 1 s

Nadere informatie

NORMENKADER GEMEENTE DEN HELDER 3

NORMENKADER GEMEENTE DEN HELDER 3 NORMENKADER GEMEENTE DEN HELDER 3 Programma s/ Algemeen Bestuur en middelen Algemeen bestuur Grondwet Gemeentewet Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene wet bestuursrecht Wet bescherming persoongegevens

Nadere informatie

Zaaknummer - Datum: 4 okt Portefeuillehouder: D. Heijkoop Bijlage: Onderwerp: Normenkader financiële rechtmatigheid 2016

Zaaknummer - Datum: 4 okt Portefeuillehouder: D. Heijkoop Bijlage: Onderwerp: Normenkader financiële rechtmatigheid 2016 Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer - Datum: 4 okt. Portefeuillehouder: D. Heijkoop Bijlage: Onderwerp: Normenkader financiële

Nadere informatie

Normen- en Toetsingskader gemeente Woerden 2012

Normen- en Toetsingskader gemeente Woerden 2012 Normen- en Toetsingskader gemeente Woerden 2012 Normenkader Toetsingskader Aspecten voor financiële rechtmatigheid: Programma s Specifieke activiteit Externe wetgeving Interne regelgeving echt, hoogte

Nadere informatie

Dienstverlening aan burgers

Dienstverlening aan burgers Ad Hoc raadpleging personen Mutatieberichten via Datadistributiesysteem Selectieverstrekkingen Verstrekking via kanalen mail/telefonie/balie Bijlage 1 bij Reglement BRP gemeente Boxtel 2014 gegevens intern

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen Normenkader gemeente Gouda 2011

Overzicht wijzigingen Normenkader gemeente Gouda 2011 wijzigingen Overzicht wijzigingen Normenkader gemeente Gouda 2011 december 2011 concerncontrol Gouda, december 2011 pagina 2 Gemeentebreed Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Verordeningen op

Nadere informatie

15R RAADSINFORMATIEBRIEF 15R Gemeente Woerden

15R RAADSINFORMATIEBRIEF 15R Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00008 Gemeente Woerden 15R.00008 gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 13 januari 2015 Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam Portefeuille(s) Contactpersoon

Nadere informatie

1. Wonen Externe wet- en regelgeving

1. Wonen Externe wet- en regelgeving Legenda Ongewijzigde wetgeving Toegevoegde wetgeving Functie 1. Wonen 120 Brandweer en rampenbestrijding Brandweerwet 1985 Gemeentewet Besluit Brandweerpersoneel Besluit veiligheidsrisico's Wet Ambulancevervoer

Nadere informatie

Normenkader NORMENKADER RECHTMATIGHEIDSCONTROLE 2015 behorende bij het controleprotocol voor de accountscontrole jaarrekening 2015

Normenkader NORMENKADER RECHTMATIGHEIDSCONTROLE 2015 behorende bij het controleprotocol voor de accountscontrole jaarrekening 2015 NORMENKADER RECHTMATIGHEIDSCONTROLE 2015 behorende bij het controleprotocol voor de accountscontrole jaarrekening 2015 Dit overzicht is tot stand gekomen met behulp van: Normenkader 2014 Overzicht Productenramingen

Nadere informatie

Normenkader Rechtmatigheid (overzicht relevante wet- en regelgeving)

Normenkader Rechtmatigheid (overzicht relevante wet- en regelgeving) Bijlage 1 Normenkader Rechtmatigheid (overzicht relevante wet- en regelgeving) Hieronder vindt u de relevante wet- en regelgeving die vallen onder het normenkader Rechtmatigheid. Alle wetten en regels

Nadere informatie

GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2009

GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2009 GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2009 programma/ Algemeen Grondwet Financiële verordening gemeente Leudal (art. 212 Gemeentewet) (Leudal) [01-01-2008] Burgerlijk

Nadere informatie

Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie Programma: 2.6 Voor de Lelystedeling Programmaonderdeel: 2.6.

Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie Programma: 2.6 Voor de Lelystedeling Programmaonderdeel: 2.6. Voorstel aan de raad Nummer: B11-19313 Portefeuille: Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie Programma: 2.6 Voor de Lelystedeling Programmaonderdeel: 2.6.3 Financiën Steller: M.W.A.

Nadere informatie

Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2017 en normenkader 2016 van de gemeente Oss

Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2017 en normenkader 2016 van de gemeente Oss Aan Het college van B&W Betreft Controleprotocol 2017 en normenkader 2016 Van Esther Erens (GF&C) Datum 1 december 2016 Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2017 en normenkader 2016 van de

Nadere informatie

Grondwet Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Besluit Begroting en Verantwoording Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene Wet Bestuursrecht

Grondwet Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Besluit Begroting en Verantwoording Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene Wet Bestuursrecht Normenkader bij het controleprotocol: Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij de gemeente Krimpen aan den IJssel ( = geen toets op recht, hoogte en duur) Prog.nr

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE GEMEENTE BUSSUM

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE GEMEENTE BUSSUM 1. Inleiding Commissie Middelen 31-10-2013 Bijlage BIJ13.0939 bij casenummer AB13.00635 Behoort bij RV2013.053 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE GEMEENTE BUSSUM

Nadere informatie

Voorstel DB / AB. Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2015 Datum:

Voorstel DB / AB. Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2015 Datum: Voorstel DB / AB Aan: Algemeen Bestuur Van: Dagelijks Bestuur Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2015 Datum: 4-12-2015 Inleiding Ten behoeve van de controle van de jaarrekening door de accountant dienen

Nadere informatie

Bijlage 1: Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole bij de gemeente

Bijlage 1: Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole bij de gemeente Bijlage 1: Inventarisatie wet en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidcontrole bij de gemeente In het volgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidcontrole

Nadere informatie

Treasurybeheer Wet financiering decentrale overheden Treasurystatuut (Raad d.d. 09-01-2003) 19. Treasury

Treasurybeheer Wet financiering decentrale overheden Treasurystatuut (Raad d.d. 09-01-2003) 19. Treasury nvt Algemeen financieel (Inkomsten/Uitgaven ) en meerdere programma's plus Bedrijfsvoering Algemeen financieel middelenbeheer Grondwet Burgerlijk Wetboek 8. Algemene Uitkering Algemene Wet Bestuursrecht

Nadere informatie

G Normenkader Gemeente Nieuwkoop. Externe wet-en regelgeving 2011

G Normenkader Gemeente Nieuwkoop. Externe wet-en regelgeving 2011 gemeente nieuwkoop afdeling bedrijfsondersteuning G12.0133 Normenkader 2011 Gemeente Nieuwkoop Externe wet-en regelgeving 2011 1 Algemene Termijnenwet 2 Algemene Wet Bestuursrecht 3 Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Notitie normenkader. November Auteurs Jan Willem Dijk Henk Jan Tuin Rob Bakker. Versie 1.0 definitief

Notitie normenkader. November Auteurs Jan Willem Dijk Henk Jan Tuin Rob Bakker. Versie 1.0 definitief Notitie normenkader November 2013 Auteurs Jan Willem Dijk Henk Jan Tuin Rob Bakker Versie 1.0 definitief Vaststelling college d.d: november 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Normenkader:

Nadere informatie

Concept Controleprotocol voor de accountantscontrole op dejaarrekening 2013 van de Gemeente Roermond.

Concept Controleprotocol voor de accountantscontrole op dejaarrekening 2013 van de Gemeente Roermond. Concept Controleprotocol voor de accountantscontrole op dejaarrekening 2013 van de Gemeente. Inleiding Voor u ligt hiet Controleprotocol 2013. Op verzoek van hiet Auditcomité is het opstellen en het vaststellen

Nadere informatie

Normenkader 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel

Normenkader 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel Programma's Beleidsthema's Externe wetgeving V. nr Interne regelgeving Bestuur en dienstverlening Bestuur Grondwet 006 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake vaststelling Controleprotocol 2008 en aanwijzing accountant

Raadsvoorstel inzake vaststelling Controleprotocol 2008 en aanwijzing accountant Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling Controleprotocol 2008 en aanwijzing accountant Vergaderdatum 5 februari 2009 Gemeenteblad 2009/ Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld:

Nadere informatie

Beleidsterrein Littenseradiel titel document Vastgesteld door Aard regeling

Beleidsterrein Littenseradiel titel document Vastgesteld door Aard regeling Algemeen Burgerlijk Wetboek Bovengemeentelijk Wet Algemeen Gemeentewet Bovengemeentelijk Wet Algemeen Besluit Begroting en Verantwoording Bovengemeentelijk Besluit Algemeen Algemene Wet Bestuursrecht Bovengemeentelijk

Nadere informatie

Nr.: 06-24 Diemen, april 2006 Onderwerp: Aan de raad. De raad wordt voorgesteld bijgaand controleprotocol vast te stellen.

Nr.: 06-24 Diemen, april 2006 Onderwerp: Aan de raad. De raad wordt voorgesteld bijgaand controleprotocol vast te stellen. Nr.: 06-24, april 2006 Onderwerp: Controleprotocol Aan de raad. Voorstel De raad wordt voorgesteld bijgaand controleprotocol vast te stellen. Toelichting In het kader van de de afgelopen jaren ingevoerde

Nadere informatie

Kaag en Braassem. Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de raad,

Kaag en Braassem. Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de raad, Bezoekadres Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen X S m GEMEENTE Kaag en Braassem Postadres Postbus 1,2370 AA Roelofarendsveen T: (071) 332 72 72 E: info@kaagenbraassèm.nl w: www.kaagenbraassem.nl Aan

Nadere informatie

NORMENKADER GEMEENTE DEN HELDER 2

NORMENKADER GEMEENTE DEN HELDER 2 NORMENKADER GEMEENTE DEN HELDER 2 Programma s/ Algemeen Bestuur en middelen Algemeen bestuur Grondwet Gemeentewet Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene wet bestuursrecht Wet bescherming persoongegevens

Nadere informatie

Bijlage 1: Integraal overzicht verordeningen (toetsingskader)

Bijlage 1: Integraal overzicht verordeningen (toetsingskader) Bijlage 1: Integraal overzicht verordeningen (toetsingskader) Inhoudsopgave Toetsingskader Datum vaststelling Vervallen 1. Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 26-10-2005 04-11-2009 25-10-2006

Nadere informatie

Normenkader 2010 ten behoeve van financiele rechtmatigheid

Normenkader 2010 ten behoeve van financiele rechtmatigheid Normenkader 2010 behoeve van financiele rechtmatigheid Wet/verning/regeling Vastgest Ingetrokk W/V/C/ Programma 1 Algemeen Algemene wet bestuursrecht 04-06-92 W 00 Algemeen 1 Algemeen Besluit Begroting

Nadere informatie

Programma 1 \Openbare ruimte als visitekaartje

Programma 1 \Openbare ruimte als visitekaartje Programma 1 \Openbare ruimte als visitekaartje Kadaster algemeen Straatnaamgeving en huisnummering naamgeving en nummering (adressen) 2004 d.d. 24-05-2004 Artikel 6 lid 1: termijn bepaling Artikel 8 lid

Nadere informatie

8. Ambtenarenwet Fiscale wetgeving Sociale verzekeringswetten CAR/UWO. 9. idem Bezoldigings-besluit Aanwezig Bezoldigingsverordening ± 4.400.

8. Ambtenarenwet Fiscale wetgeving Sociale verzekeringswetten CAR/UWO. 9. idem Bezoldigings-besluit Aanwezig Bezoldigingsverordening ± 4.400. BIJLAGE 1 fin/2012/310 1.Inleiding In kader van de rechtmatigheidcontrole van de accountant kan het verordeningenbestand van de gemeente worden ingedeeld in twee gedeelte: verordeningen, die van belang

Nadere informatie

De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken

De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken Bijlage 1.1 De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken Organisatieonderdeel Taak/Doel Categorie(ën)

Nadere informatie

Bijlage 02 Overzicht regelgeving met financiële relevantie 2015 t.b.v. normenkader accountantscontrole 2015

Bijlage 02 Overzicht regelgeving met financiële relevantie 2015 t.b.v. normenkader accountantscontrole 2015 Bijlage 02 Overzicht regelgeving met financiële relevantie 2015 t.b.v. normenkader accountantscontrole 2015 Categorie Externe regelgeving Regelgeving door Provinciale Staten Algemeen geldende regels Subsidies

Nadere informatie

Bijlage 1.1. Pagina 1. Profiel raadpleging persoon/adressen. mutatieberichten. Autorisatie BZK

Bijlage 1.1. Pagina 1. Profiel raadpleging persoon/adressen. mutatieberichten. Autorisatie BZK Bijlage 1.1 De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken Organisatieonderdeel Taak/Doel Categorie(ën)

Nadere informatie

Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten Bijlage 1: Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole

Nadere informatie

financieel Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Besluit Begroting en Verantwoording Wet gemeenschappelijke regelingen

financieel Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Besluit Begroting en Verantwoording Wet gemeenschappelijke regelingen Normenkader 2013 Tabel Normenkader rechtmatigheid 2013 met daarin opgenomen wetgeving extern, regelgeving intern financieel, regelgeving intern niet financieel voor de financiële rechtmatigheidscontrole

Nadere informatie

OZB jaarlijks wet WOZ verordening OZB 1,2,3,4,5, Selmar Dries

OZB jaarlijks wet WOZ verordening OZB 1,2,3,4,5, Selmar Dries 1. Salarissen 5.985.675 Luc Nynke, Bertus salarissen jaarlijks fiscale wetgeving bezoldigingsregeling pensioenwetgeving CAR/UWO coördinatiewet sociale verzekeringen wet bescherming persoonsgegevens gemeentewet

Nadere informatie

Relatie met collegeprogramma Het normenkader sluit aan bij het rationaliseren van de bedrijfsvoering zoals genoemd in het collegeprogramma.

Relatie met collegeprogramma Het normenkader sluit aan bij het rationaliseren van de bedrijfsvoering zoals genoemd in het collegeprogramma. Raadsvoorstel *Z0322C7AC0F* Aan de raad Documentnummer : INT-16-29799 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Normenkader 2016 Inleiding In reactie op artikel 213 van de Gemeentewet en als nadere uitwerking

Nadere informatie

16R RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 16R.00069

16R RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 16R.00069 Gemeente (huiexvater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 16R.00069 Van college van burgemeester en wethouders16 februari 2016 Datum 16 februari 2016 Portefeuillehouder(s) : Wethouder A.M. de Regt Portefeuille(s)

Nadere informatie

Programma s Specifieke activiteit Basis wet- en regelgeving Gemeentelijke verordeningen, uitvoeringsregels en beleid.

Programma s Specifieke activiteit Basis wet- en regelgeving Gemeentelijke verordeningen, uitvoeringsregels en beleid. Bijlage 2: Inventarisatie wet en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole in de gemeente Moerdijk voor de accountantscontrole jaarrekening 2010. Programma s Specifieke activiteit Basis wet-

Nadere informatie

Normenkader Tubbergen 2016

Normenkader Tubbergen 2016 Normenkader Tubbergen 2016 Bijgewerkt d.d. 13 september Programma Krachtige Kernen 2016 ļ Specifieke activiteit Grondexploitatie Wetgeving extern Burgerlijk W e t b o e k Wet Ruimtelijke Ord ening Wonen

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP Normenkader accountantscontrole 2014 DATUM 26 maart 2015 BIJLAGE Normenkader 2014 (1523544/12153) REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

de Raa d van de gemeente Bure n Maurik, 29 September verzonden:, ) jj cj E p > l m Geachte lede n van de raad,

de Raa d van de gemeente Bure n Maurik, 29 September verzonden:, ) jj cj E p > l m Geachte lede n van de raad, de Raa d van de gemeente Bure n uw brie f van: uw kenmerk : ons kenmerk : RI/5/05/Z5467 behandeld door: G.R.F. Berend s bijlage(n): onderwerp: Controleprotocolnormenkade r 05 Maurik, 9 September 0 5 verzonden:,

Nadere informatie

Financiële regelgeving behorende bij controleprotocol Programma s Product Wetgeving extern Regelgeving intern 1 Dienstverlening

Financiële regelgeving behorende bij controleprotocol Programma s Product Wetgeving extern Regelgeving intern 1 Dienstverlening 1 Dienstverlening --- --- Kaderstellende, vertegenwoordigende en controlerende positie van de Raad Burgerzaken - Rechtspositiebesluit raads- en commissieledenleden - Rechtspositiebesluit burgemeesters

Nadere informatie

raad of college Programma s Specifieke activiteit Basis wet- en regelgeving Gemeentelijke verordeningen, uitvoeringsregels en beleid

raad of college Programma s Specifieke activiteit Basis wet- en regelgeving Gemeentelijke verordeningen, uitvoeringsregels en beleid Bijlage 2: Inventarisatie wet en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole in de gemeente Moerdijk voor de accountantscontrole jaarrekening 2010. Programma s Specifieke activiteit Basis wet-

Nadere informatie

Bijlage 2 Overzicht stadsdeelverordeningen inclusief verordeningen met strafbepalingen of bestuursdwang

Bijlage 2 Overzicht stadsdeelverordeningen inclusief verordeningen met strafbepalingen of bestuursdwang Bijlage 2 Overzicht stadsdeelverordeningen inclusief verordeningen met strafbepalingen of bestuursdwang Leeswijzer overzicht De verordeningen die strafbepalingen bevatten zijn in blauw opgenomen. De verordeningen

Nadere informatie

Pagina 1. Dordrecht. Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor de gemeente Dordrecht

Pagina 1. Dordrecht. Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor de gemeente Dordrecht Normenkader 2013, lokale verordeningen Citeertitel Officiële naam regeling / Intitulé 1 Afvalstoffenverordening Verordening, regelende het zich ontdoen van huishoudelijke en andere categorieën van afvalstoffen,

Nadere informatie

GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2008

GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2008 GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2008 Taak/Functie Algemeen Grondwet (11-10-2006) Burgerlijk Wetboek (1-9- Gemeentewet (1-9- Besluit Begroting en Verantwoording (17-8-

Nadere informatie

Pagina 1. Destructieverordening voor de gemeente Dordrecht

Pagina 1. Destructieverordening voor de gemeente Dordrecht Normenkader 2015, lokale verordeningen Citeertitel Officiële naam regeling / Intitulé 1 Afvalstoffenverordening Verordening, regelende het zich ontdoen van huishoudelijke en andere categorieën van afvalstoffen,

Nadere informatie

NORMENKADER INTERNE REGELGEVING 2015

NORMENKADER INTERNE REGELGEVING 2015 Bijlage 1A: 15IT000253 NORMENKADER INTERNE REGELGEVING 2015 RECHTMATIGHEIDSTOETSING ACCOUNTANT (VERPLICHT) Versiedatum 1 Beleid aanwijzen belastingschuldige watersysteemheffing en de zuiveringsheffing

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: B9 Onderwerp: Vaststelling verordeningen in het kader van de herindeling Datum B&W-vergadering: 16 december 2014 Datum raadsvergadering: 8 januari 2015 Datum carrousel: nvt

Nadere informatie

OP DE RUIMTELIJKE ORDENING (WRO), WET GELUIDHINDER, ONTEIGENINGSWET, WET VOORKEURSRECHT

OP DE RUIMTELIJKE ORDENING (WRO), WET GELUIDHINDER, ONTEIGENINGSWET, WET VOORKEURSRECHT Aan de Concerndirecteur Groningen lijnverantwoordelijk voor de dienst Ruimtelijke ordening en economische zaken wordt opgedragen de uitoefening van de volgende werkzaamheden: ALGEMEEN Uitvoering Wet Basisregistraties

Nadere informatie

AFDELING VEILIGHEID VERGUNNINGEN EN HANDHAVING (VVH)

AFDELING VEILIGHEID VERGUNNINGEN EN HANDHAVING (VVH) AFDELING VEILIGHEID VERGUNNINGEN EN HANDHAVING (VVH) De volgende bevoegdheden zijn ondergemandateerd aan het hoofd van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Onder het nemen van een besluit

Nadere informatie

Gemeente Zeist T.a.v de gemeenteraad uw kenmerk

Gemeente Zeist T.a.v de gemeenteraad uw kenmerk morm- _ mow mil Mir.411111_ wir Gemeente Zeist Publiekshal Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM, Zeist Telefoon 14 030. zeist@zeist.n1 www.zeistni www.twitttercom/gemeentezeist www.facebook.com/gemeentezeist

Nadere informatie

Veiligheidsbevorderende maatregelen

Veiligheidsbevorderende maatregelen Product Kostenplaats Kosten VRD Duurzh./ milieu - algemeen, RUD Veiligheidszorg Gemeenteraad en commissies Antidiscriminatie Gemeenteraad en raadscommissies Gemeenteraad en commissies Griffie Gemeenteraad

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: A. van Amerongen Wethouder. No. B14.000946. Dronten, 7 oktober 2014. Controleprotocol 2014-2016. Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: A. van Amerongen Wethouder. No. B14.000946. Dronten, 7 oktober 2014. Controleprotocol 2014-2016. Aan de gemeenteraad Portefeuille: A. van Amerongen Wethouder No. B14.000946 Dronten, 7 oktober 2014 Controleprotocol 2014-2016 Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: Het controleprotocol 2014-2016 vast te stellen

Nadere informatie