Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel."

Transcriptie

1 BIJLAGE 2 BIJ HET CONTROLEPROTOCOL 2013 TOETSINGSKADER RECHTMATIGHEID 2013 Betreft uitsluitend de bepalingen die betrekking hebben op hoogte, duur en object/doelgroep van financiële beheershandelingen Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Bestuur Algemeen financieel Grondwet Verordening ex art.212: financieel middelenbeheer Burgerlijk Wetboek beleid, beheer en inrichting Gemeentewet financiële organisatie Besluit Begroting en Verantwoording Verordening ex art.213: controle Provincies en Gemeenten Delegatiebesluit (R) Algemene Wet Bestuursrecht Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden Inkopen en contractbeheer Europese aanbestedingsregels Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) Aanbestedingswet Aanbestedingsbesluit Burgerlijke stand en afgifte Burgerlijk wetboek documenten Gemeentewet Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Wet rechten burgerlijke stand Legesbesluit akten burgerlijke stand Besluit paspoortgelden Regeling tarieven Dienst Wegverkeer Besluit optie- en naturalisatiegelden Kieswet Wet basisadministratie adressen en gebouwen (BAG) Algemeen Wet Markt en Overheid Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Legesverordening + tarieventabel Verordening naamgeving en nummering Verordening regelende de vergoedingen voor de leden van de commissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften Pagina 1 van 6

2 Crisis- en Herstelwet incl. 1 e wijziging Verordening fractie ondersteuning Verordening rekenkamercommissie Verordening op het referendum Verordening anti-discriminatievoorziening Gemeenschappelijke regelingen Wet gemeenschappelijke regelingen Veiligheid Openbare orde Gemeentewet APV Drank- en horecaverordening incl. 1 e en 2 e wijziging Winkeltijdenwet Brandweer en rampenbestrijding Verordening brandweerrechten Brandbeveiligingsvergunningen Gemeentewet Verkeer en openbare Wegenbeheer Wegenverkeerswet 1994 Wegsleepverordening ruimten Besluit administratieve bepalingen wegverkeer Wet personenvervoer Groenbeheer Boswet Bomenverordening Kaderwet LNV-subsidies Rioolbeheer en reiniging Gemeentewet Verordening rioolheffing Waterwet Verordening baatbelasting riolering Nieuw Vossemeersedijk Telecommunicatie Telecommunicatiewet Algemene Verordening Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Infrastructuren Ondergrondse Netten (WION) Grafrechten Gemeentewet Wet op de lijkbezorging Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten + tarieventabel Ongediertebestrijding Gemeentewet Economische Marktgelden Gemeentewet Marktverordening incl. wijziging Pagina 2 van 6

3 aangelegenheden Verordening marktgeld Onderwijs Verzorgen basis- en speciaal- Wet primair onderwijs Verordening voorzieningen onderwijs Leerplichtwet 1969 huisvesting onderwijs incl. Wet gemeentelijk wijzigingen onderwijsachterstandenbeleid (GOA) Verordening leerlingenvervoer Bekostigingsbesluit WPO Verzorgen voortgezet onderwijs Wet op het voortgezet onderwijs Verordening voorzieningen Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek huisvesting onderwijs, incl. wijzigingen Wet educatie en beroepsonderwijs Leerplichtwet 1969 Integratie Wet inburgering Verordening Wet inburgering gemeente Steenbergen inclusief wijziging Sport en recreatie Sport Wet Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden Subsidieverordening welzijn Steenbergen Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen Havenbeheer Besluit administratieve bepalingen Woonschepenverordening wegverkeer Havengeldverordening Kermissen Verpachtingsvoorwaarden kermissen Lokale media Mediawet Cultuur Cultuur Wet op het specifiek cultuurbeleid Subsidieverordening muziekonderwijs + raadsbesluit onderdeel 2 Subsidieverordening welzijn Steenbergen Monumenten Monumentenverordening Welzijn en zorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning Subsidieverordening welzijn Gezondheidszorg Wet Publieke Gezondheid Steenbergen Pagina 3 van 6

4 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Kinderopvang Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Vreemdelingenzaken Vreemdelingenwet Individuele voorzieningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2011 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Werk en inkomen Bijstandsverlening Wet Werk en Bijstand Verordening toeslagen en verlagingen WWB Handhavings- en maatregelenverordening Verordening langdurigheidstoeslag WWB Verordening cliëntenparticipatie De Brabantse Wal Inkomensvoorzieningen IOAW en IOAZ Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Wet bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 Sociale en Fiscale wetgeving Werkgelegenheid Wet Werk en Bijstand Reïntegratieverordening WWB Verordening inkoop producten en diensten Stichting Samenwerken Wet Sociale Werkvoorziening Verordening PGB begeleid werken WSW Verordening cliëntenparticipatie WSW Pagina 4 van 6

5 Gemeentelijk minimabeleid Nota minimabeleid Verordening bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Kwijtschelding Gemeentewet Besluit kwijtschelding Invorderingswet gemeentelijke belastingen incl. Uitvoeringsregeling Invorderingswet wijziging Afvalverwijdering en -verwerking 1990 Afvalstoffenbeheer Gemeentewet Wet milieubeheer Milieu Milieubeheer Wet belastingen op milieugrondslag Wet milieubeheer Ruimtelijke ordening en Grondexploitatie Wet ruimtelijke ordening volkshuisvesting Besluit ruimtelijke ordening Financiering en dekkingsmiddelen Bouw- en woningtoezicht Woningwet Wet ruimtelijke ordening Bouwbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Beheer gemeentelijke panden en Leegstandwet accommodaties Woningwet Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte Wet bevordering eigen woningbezit Wonen Leegstandwet Woningwet Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte Huisvestingswet Wet bevordering eigen woningbezit Woonwagens en Gemeentewet woonwagenstandplaatsen Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte Geldleningen/beleggingen Wet financiering decentrale overheden Verordening afvalstoffenheffing + tarieventabel Verordening duurzaamheidslening Exploitatieverordening incl. wijziging Algemene voorwaardenverordening inzake verkoop en erfpacht Verordening starterslening Pagina 5 van 6

6 Algemene uitkering Financiële Verhoudingswet gemeentefonds Vereveningsbijdrage BTW-compensatiefonds Belastingen algemeen Algemene wet inzake rijksbelastingen Invorderingswet 1990 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 Kostenwet invordering rijksbelastingen Gemeentewet Roerende woon- en Gemeentewet Verordening belastingen op bedrijfsruimtebelastingen Wet waardering Onroerende Zaken roerende woon- en bedrijfsruimten OZB Gemeentewet OZB-verordening Wet waardering Onroerende Zaken Forensenbelasting Gemeentewet Verordening op de forensenbelasting Hondenbelasting Gemeentewet Verordening op de hondenbelasting Reclamebelasting Verordening reclamebelasting Bedrijfsvoering Archief Archiefwet Arbeidsvoorwaarden en Fiscale wetgeving Bezoldigingsverordening personeelsbeleid Sociale verzekeringswetten CAR/UWO Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) Verordening onkostenvergoeding wethouders Rechtspositiebesluit wethouders Regeling outplacement gewezen wethouders Rechtspositiebesluit burgemeesters Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden Reisbesluit binnenland Algemeen Rijksambtenarenreglement Pagina 6 van 6

Regeling informatie voor derden

Regeling informatie voor derden BZK Regeling informatie voor derden Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 februari 2003, FO2003/U53097 houdende nadere voorschriften met betrekking tot informatie

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen.

GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen. GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen.nl Openingstijden Gemeentehuis Brummen Engelenburgerlaan 31 - maandag

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Edam-Volendam 2010-2014. Werken vanuit de basis. Coalitieakkoord 2010-2014 Werken vanuit de basis Pagina 1 van 17

Coalitieakkoord Gemeente Edam-Volendam 2010-2014. Werken vanuit de basis. Coalitieakkoord 2010-2014 Werken vanuit de basis Pagina 1 van 17 Coalitieakkoord Gemeente Edam-Volendam 2010-2014 Werken vanuit de basis Coalitieakkoord 2010-2014 Werken vanuit de basis Pagina 1 van 17 Inhoud Inleiding...3 1: Bestuur en organisatie...4 Bestuur...4 Organisatie...4

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Begrotingsruimte primitieve begroting 2015. Subtotaal 1 27.000 (248.000) (248.000) (248.000)

Begrotingsruimte primitieve begroting 2015. Subtotaal 1 27.000 (248.000) (248.000) (248.000) Begrotingsruimte primitieve begroting 2015 Dekkingsmiddelen Stand nieuw beleid volgens primitieve begroting 2015 27.000 (248.000) (248.000) (248.000) stand primitieve begroting 2015 Subtotaal 1 27.000

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord.

Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord. Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord. Deze uitleg wordt gegeven op verzoek van raadsleden. Welke onderwerpen vanuit het regeerakkoord hebben direct invloed op de taken / gelden

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Groningen

Rekenkamercommissie gemeente Groningen Onderzoek Lokale Lasten Rekenkamercommissie gemeente Groningen Secretariaat: Postbus 20.001 9700 PB Groningen tel. 050 367 7727 e-mail: rekenkamercommissie@griffie.groningen.nl website: www.groningen.nl/rkc

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

4 Overzicht lasten en baten

4 Overzicht lasten en baten Overzicht lasten en baten Cijfers rekening 200 Bereikbaarheid 27.79 19.52 7.955-17.82-9.887 35 0-9.533 Wonen en monumenten 2.70 22.11 2.562-10.659-8.096 90 0-7.156 Stedelijke Ontwikkeling 18.235 180.15

Nadere informatie

B8170.K-2 1 OCW 22106

B8170.K-2 1 OCW 22106 Besluit van tot intrekking van een aantal algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Op de voordracht

Nadere informatie

De gedragingen bij niet nakomen van de verplichtingen worden onderverdeeld in 4 categorieën. Percentages 5%, 10%, 20%, 100% 10%, 20% en 100%

De gedragingen bij niet nakomen van de verplichtingen worden onderverdeeld in 4 categorieën. Percentages 5%, 10%, 20%, 100% 10%, 20% en 100% Verschillen analyse Verordeningen WWB, IOAW en IOAZ AFSTEM M I NGSVEROR DENING Algemeen Alleen van toepassing op WWB Ook van toepassing op IOAW en IOAZ De gedragingen bij niet nakomen van de verplichtingen

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo Overzicht 17-6-2015 9:59:01 Er zijn verschillen tussen documenten. Nieuw document: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 144 pagina's (1.18 MB) 17-6-2015 9:57:32 Gebruikt voor de weergave van

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Begr Begroting 2004 oting 2004

Begr Begroting 2004 oting 2004 Begroting 2004 Begroting 2004 Gedeputeerde staten van Drenthe September 2003 FC03052001 Begroting 2004 Colofon Productie: Grafische verzorging: Stafgroep Financiën en Control Docucentrum provincie Drenthe

Nadere informatie

DE BEVOEGDHEDEN VAN DE OVERHEDEN DIE IN BELGIË VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VERANTWOORDELIJK ZIJN...p.2

DE BEVOEGDHEDEN VAN DE OVERHEDEN DIE IN BELGIË VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VERANTWOORDELIJK ZIJN...p.2 1 INHOUDSOPGAVE...p.1 DE BEVOEGDHEDEN VAN DE OVERHEDEN DIE IN BELGIË VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VERANTWOORDELIJK ZIJN...p.2 I. ALGEMEEN II. III. IV. DE OVERLEGORGANEN TUSSEN DE FEDERALE OVERHEID,

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Eindrapportage ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma

Eindrapportage ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma KPMG Sustainability Eindrapportage ontwikkeling kwaliteitscriteria transitieprogramma Deel B, versie 2.0 KPMG ADVISORY N.V. Inhoudsopgave A Kritieke massa criteria per deskundigheidsgebied... 2 A.1 Generieke

Nadere informatie

Minder last, meer effect

Minder last, meer effect Minder last, meer effect Zes principes van goed toezicht Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2 - Inhoud Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 1. Waarom een nieuwe visie op toezicht?

Nadere informatie