NORMENKADER GEMEENTE DEN HELDER 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NORMENKADER GEMEENTE DEN HELDER 3"

Transcriptie

1 NORMENKADER GEMEENTE DEN HELDER 3 Programma s/ Algemeen Bestuur en middelen Algemeen bestuur Grondwet Gemeentewet Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene wet bestuursrecht Wet bescherming persoongegevens Archiefwet Algemeen financieel middelenbeheer Grondwet Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Besluit Begroting en Verantwoording Wet normering topinkomens Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene wet bestuursrecht Financiºle Verhoudingswet 1996 BTW-compensatiefonds Rechtspositiebesluit Raad en commissieleden Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Alkmaar Besluit Mandaat, Machtiging en Volmacht 2005 Nota inzake bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik gemeentelijke regelingen Beleidsnota Verbonden partijen 2009 Nota Waarvan acte Procedureregeling begrotingswijzigingen Budgethoudersregeling Beleidsplan informatiebeveiliging Algemene subsidieverordening 2013 Verordening ex art 212 Gemeentewet: financieel beleid, beheer en inrichting financiºle organisatie Verordening ex art. 213 Gemeentewet: controle Verordening ex art. 213a Gemeentewet: doelmatigheids- en doeltreffenheidsonderzoeken Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2011 Verordening op de fractieondersteuning 2007 Verordening rechtspositie wethouders 2008 Verordening outplacement gewezen wethouders 2008 Verordening onderzoekscommissie exploitatie Willemsoord

2 Treasurybeheer Wet financiering decentrale overheden Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid Inkoop en contractbeheer Burgerlijke stand en afgifte documenten Ambtenarenwet Fiscale wetgeving Sociale verzekeringswetten Gemeentewet Arbeidstijdenwet Arbeidsomstandighedenwet Aanbestedingswet Gids proportionaliteit Besluit markt en overheid Mededingingswet EU-aanbestedingsregels Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Wet GBA Wet rechten burgerlijke stand Rijkswet op het Nederlanderschap Paspoortuitvoeringsregeling Nederland Reglement Rijbewijzen Tarievenverordening voor diverse diensten en werkzaamheden door de gemeente Den Helder Verordening regelende de inning en betaling van gemeentegelden door andere ambtenaren dan de gemeente-ontvanger op grond van art.127a Gemeentewet Nota Rente en Afschrijvingsbeleid Nota Reserve s en Voorzieningen Nota Kostprijsberekening Treasurystatuut gemeente Den Helder Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder Beleid(skaders) Inkoop en aanbesteding gemeente Den Helder Mandaatregister Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Den Helder Algemene inkoopvoorwaarden ICT gemeente Den Helder Legesverordening 2013 Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2009 Mandaatregister Verordening GBA Beheersreglement GBA

3 Parkeerbeheer Gemeentewet Wet Mulder administratiefrechtelijke heffingen Verordening parkeerbelastingen 2011 Parkeerverordening Belastingen algemeen Gemeentewet Regeling gemeentelijke belastingen Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Beleidsregels inzake de toepassing van de wegingsfactor proceskosten in belastingzaken Aanstellingsbesluit tot onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit voor de verzending van aanslagbiljetten voor diverse benoemde belastingen Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Aanwijzingsbesluit voor de verzending van aanslagbiljetten Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen OZB Gemeentewet Wet waardering Onroerende Zaken Verordening onroerende zaakbelastingen 2013 Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Toeristenbelasting Gemeentewet Verordening toeristenbelasting 2013 Forensenbelasting Gemeentewet Verordening forensenbelasting 2013 Grafrechten Gemeentewet Verordening lijkbezorgingsrechten 2013 Wet op de Lijkbezorging Hondenbelasting Gemeentewet Verordening hondenbelasting 2013 Marktgelden Gemeentewet Verordening marktgelden 2013 Reclame en Gemeentewet Verordening precariobelasting

4 precariorechten Kwijtschelding Gemeentewet Invorderingswet 1990 Leidraad invordering 1990 Integrale veiligheid Handhaving Gemeentewet Wet tijdelijk huisverbod Wet bestuurlijke ophouding Wet BIBOB Brandweer en Rampenbestrijding Brandbeveiligingsvergunningen Verordening kwijtschelding 2009 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Algemene plaatselijke verordening 2012 Uitvoeringsbesluit APV 2012 Drank- en horecaverordening Den Helder 2005 Lokaal Integraal Veiligheidsprogramma Verordening speelautomatenhallen Den Helder 2003 Winkeltijdenwet Algemene plaatselijke verordening 2012 Uitvoeringsbesluit APV 2012 Verordening inzake de winkeltijden Marktverordening gemeente Den Helder 2007 Verordening op de weekmarkten Den Helder 2007 Winkeltijdenverordening gemeente Den Helder 2010 Brandweerwet 1995 Wet rampen en zware ongevallen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Verordening regelende de vergoedingen voor diensten en werkzaamheden ten behoeve van derden door de gemeentelijke brandweer Besluit vergoeding wachtdiensten brandweer Brandweerverordening Wet op de veiligheidsregio Brandbeveiligingsverordening

5 Woonwagens Gemeentewet Verordening gebruik Woonwagenkamp Den Helder Huisvestingsverordening Den Helder 2011 Verordening op tijdelijk verblijf houdende Woonwagens Verkeer en Vervoer Wegenbeheer Wegenverkeerswet 1994 Besluit administratieve bepalingen wegverkeer Wet personenvervoer Beheer openbare ruimte Havenbeheer Binnenschepenwet Besluit administratieve bepalingen wegverkeer Groenbeheer Boswet Kaderwet LNV-subsidies Besluit Bodemkwaliteit Wet Bodembescherming Besluit Luchtkwaliteit Wet Ammoniak Natuurbeschermingswet Flora- en Faunawet Parkeerverordening + collegebesluiten Algemene plaatselijke verordening 2012 Uitvoeringsbesluit APV 2012 Wegsleepverordening gemeente Den Helder 2008 Verordening recreatieve bedrijfsvaartuigen gemeente Den Helder Woonschepenverordening Verordening op de heffing en invordering van liggeld woonschepen Den Helder 1998 Algemene plaatselijke verordening 2012 Uitvoeringsbesluit APV 2012 Milieu Afvalstoffenbeheer Wet milieubeheer Afvalstoffenverordening 2006 Rioolbeheer en reiniging Gemeentewet Wet op de waterhuishouding Waterleidingwet Wet milieubeheer Verordening rioolheffing 2013 Gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Milieubeheer Wet belastingen op Milieugrondslag Wet Milieubeheer Bodemkwaliteitskaart Bodembeheerplan Nota Geluidbeleid 5

6 Stedelijke vernieuwing Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Sport en vrije tijd Cultuur Zorg en Maatschappelijke Intensivering Stedelijke Vernieuwing Wet Bodembescherming Wet geluidhinder Nota Hogere grenswaarden Wet ISV Subsidieverordening Stads- en Dorpsvernieuwing Meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP) 2010 t/m 2014 Grondexploitatie Wet ruimtelijke ordening Besluit op de ruimtelijke ordening Exploitatieverordening 2002 Verordening schadeadvisering ruimtelijke ordening gemeente Den Helder Verordening VROM-starterslening Den Helder Nota grondbeleid Nota grondprijzen Den Helder 2010 Telecommunicatie Telecommunicatiewet Telecommunicatieverordening Gemeente Den Helder Wonen, economie en beheer gemeentelijke panden en accommodaties Algemeen welzijn en sport Leegstandswet Woningwet Huurprijzenwet woonruimte Huisvestingswet Huurwet Huursubsidiewet Wet op de huurtoeslag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bouwbesluit 2013 Wet bevordering eigen woningbezit Monumentenwet Wet Maatschappelijke Ondersteuning Huisvestingsverordening Den Helder 2011 Verordening Woninggebonden subsidies 2007 Bouwregistratieverordening Bouwverordening Bouwverordening logiesgebouwen Nota Wonen Den Helder Nota accommodatiebeleid Nota Verplaatsing woonwagencentrum G.P. Blankmanstraat Convenanten woonruimteverdeling Convenanten Huurschulden-uitzettingen Beleidsnota cultuurhistorische waarden Erfgoedverordening gemeente Den Helder 2010 Algemene subsidieverordening 2013 Deelverordening Ondersteuning publieksactiviteiten Deelsubsidieverordening Topsport- 6

7 dienstverlening Huiselijk geweld en kindermishandeling Wet maatschappelijke ondersteuning Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gehandicaptenzorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning Kinderopvang Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Besluit kinderopvang en peuterspeelzalen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten jeugdregeling Deelsubsidieverordening Subsidieverlening aan sportverenigingen Verordening voorziening maatschappelijke ondersteuning juni 2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning juni 2012 Criteria subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers Subsidieregels emancipatieactiviteiten Subsidieregels activiteiten van/voor minderheidsgroepen Subsidieregels sociaal-culturele activiteiten Beleidskader noodopvang uitgeprocedeerde vreemdelingen Stedelijk Kompas Kop van Noord-Holland Notitie Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Projectplan aanpak ouderenmishandeling Noord-Holland-Noord Verordening voorziening maatschappelijke ondersteuning WMO juni 2012 Besluit Maatschappelijke ondersteuning juni 2012 Deelsubsidieverordening peuterspeelzalen 2005 Verordening ruimte en inrichtingseisen peuterspeelzalen

8 Zorg en maatschappelijke dienstverlening Integratie Wet Inburgering Verordening Wet inburgering gemeente Den Helder 2010 Nota Antillianenbeleid Discriminatie Wet gemeentelijke antidisciminatievoorziening Gezondheidsbeleid Wet ambulancevervoer Wet publieke gezondheid Dierenwelzijn Ongediertebestrijding Gemeentewet Gezondheids- en welzijnswet voor dieren Wet op de dierenbescherming Schuldhulpverlening Wet op het kredietbeheer Faillissementswet Wet schuldsanering natuurlijke personen Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Onderwijs en jeugd Preventief jeugdbeleid Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet op de jeugdzorg Verzorgen basis- en speciaal onderwijs Wet Primair Onderwijs Wet op de Expertisecentra Actieplan cultuurbereik Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Den Helder Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden Nota Lokaal volksgezondheidsbeleid Kadernotitie aanpak jeugd, alcohol en drugs Bouwverordening Algemene plaatselijke verordening 2012 Uitvoeringsbesluit APV 2012 Beleidsnota Dierenwelzijn Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2009 Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening Beleidsregels schuldhulpverlening Beleidsregels noodfonds Convenant Verwijsindex Risicojongeren Noord-Holland Convenant Samenwerking in de jeugdketen Kop van Noord-Holland. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2011 Verordening leerlingenvervoer

9 Verzorgen voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Brede scholen/sportaccommodaties Wet passend onderwijs Wet op het voortgezet onderwijs Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Wet op de Expertisecentra Wet passend onderwijs Volwasseneneducatie Wet educatie- en beroepsonderwijs Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Leerplichtwet 1969 Wet Primair Onderwijs Wet op het voortgezet onderwijs Wet educatie- en beroepsonderwijs Wet op de Expertisecentra Cultuur Cultuur en lokale media Mediawet Wet op het specifiek cultuurbeleid Werk en inkomen Sociale inkomensvoorzieningen Wet werk en bijstand Wet inburgering Kadernota Onderwijs- en Welzijnsaccommodaties Samen voor kwaliteit Integraal huisvestingsplan Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2011 Overeenkomst doordecentralisatie huisvesting voortgezet onderwijs Verordening leerlingenvervoer 2004 Integraal huisvestingsplan Kadernota Onderwijs- en Welzijnsaccommodaties Samen voor kwaliteit Beleidsnota educatie Instructie voor de leerplichtambtenaar Nota Leerplicht en RMC opnieuw bekeken (2005) Algemene subsidieverordening 2013 Subsidieverordening kunstbeoefening en bevordering kunstbeleving Subsidieverordening Helders Restauratiefonds 2007 Subsidieverordening publieksactiviteiten Erfgoedverordening gemeente Den Helder 2010 Kadernota Cultuur, horen, zien en. beleven Handhavingsverordening WWB, IOAZ, IOAW

10 Wet participatiebudget Verordening verrekening bestuurlijke boete Participatieverordening Afstemmingsverordening WWB 2013 Toeslagenverordening WWB Verordening Cliºntenparticipatie WWB Verordening vestiging alleenrecht participatievoorzieningen 2010 Verordening langdurigheidstoeslag Verordening maatschappelijke participatie 2012 Nota Wet werk en bijstand 2004 Beleidsnota minimabeleid Beleidsregels WWB: Saldo lopende rekening bij vermogensvaststelling o.g.v. art e lid onder a WWB Terugvordering en verhaal Tijdelijke ontheffing arbeid WWB Vrijlating inkomsten WWB Bijstandsverlening bij eigen woning bezit Geldlening woonlasten tijdens detentie Beleid giften WWB Voorschotverstrekking algemene bijstand Rechtstreeks beroep Briefadres Marginale zelfstandigen en bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand/minimabeleid: Collectieve verzekering UnivØ Bijstand en medische kosten Hoogte bijzondere bijstand 18 t/m 20 jarigen uitwonend Hoogte bijzondere bijstand 18 t/m 20 jarigen 10

11 in inrichting Reiskosten voortgezet onderwijs t/m 17 jaar Duurzame gebruiksgoederen, inrichtingskosten en verhuiskosten Draagkrachtberekening bijzondere bijstand Eigen bijdrage kinderopvang sociaalmedische indicatie Bedrag vergoeding meerkosten maaltijdverstrekking Woonkostentoeslag woning in huur Woonkostentoeslag woning in eigendom Eigen bijdrage (semi-)residentiºle opvang IOAW IOAZ Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 Werkgelegenheid Wet werk en bijstand Wet sociale werkvoorziening Beleidsregels re-integratie: Aanspraak op ondersteuning nug-er en anw-er Vrijwilligerswerk Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang Den Helder Verordening behandeling aanvragen en bezwaarschriften o.g.v. de wet IOAW 1994 Verordening behandeling aanvragen en bezwaarschriften o.g.v. de wet IOAZ 1994 Samenwerkingsovereenkomst Zelfstandigenloket Alkmaar e.o. Afstemmingsverordening IOAW en IOAZ 2013 Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord- Holland Nota Wet werk en bijstand 2004 Wsw verordening persoonsgebonden budget Verordening cliºntenparticipatie Wsw Kadernota Meedoen in de Wsw 11

12 12

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING Bevolking en Bestuur (0100) Openbare orde en veiligheid (0200) Burgerlijke stand en afgifte documenten Vreemdelingenzaken Algemeen financieel middelenbeheer Algemeen bestuur Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

Bijlage A Normenkader rechtmatigheid Dinkelland 2013

Bijlage A Normenkader rechtmatigheid Dinkelland 2013 Wonen Grondexploitatie Wet ruimtelijke ordening (WRO) Besluit op de ruimtelijke ordening Wet Administratieve Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) Wonen Straatnaamgeving Woonwagens Leegstandswet Woningwet Huurprijzenwet

Nadere informatie

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel.

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel. BIJLAGE 2 BIJ HET CONTROLEPROTOCOL 2013 TOETSINGSKADER RECHTMATIGHEID 2013 Betreft uitsluitend de bepalingen die betrekking hebben op hoogte, duur en object/doelgroep van financiële beheershandelingen

Nadere informatie

Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2009. Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern

Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2009. Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2009 Programma s/ producten 1. Burgers en bestuur Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Wet uniforme

Nadere informatie

Normenkader gemeente Zoeterwoude

Normenkader gemeente Zoeterwoude Normenkader gemeente Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Programma 1 Bestuur en Burgerzaken Bestuursondersteuning Gedragscode bestuurlijke integriteit wethouders en burgemeester Gedragscode

Nadere informatie

Het Normenkader financiële rechtmatigheidscontrole gemeente Lelystad 2011-2012 vastte stellen.

Het Normenkader financiële rechtmatigheidscontrole gemeente Lelystad 2011-2012 vastte stellen. Voorstel aan de raad Nummer: B11-19313 gemeente Lelystad * Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling 2,6.3 Financiën

Nadere informatie

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern. Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern. Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2010 Programma s/ 1. Inwoners en Bestuur Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Rechtspositiebesluit raadsen

Nadere informatie

Bijlage bij Controleprotocol 2015 en Normenkader 2015

Bijlage bij Controleprotocol 2015 en Normenkader 2015 Bijlage bij Controleprotocol 2015 en Normenkader 2015 In het navolgende overzicht wordt een inventarisatie gegeven van de -in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij de gemeente relevante algemene

Nadere informatie

1. Wonen Externe wet- en regelgeving

1. Wonen Externe wet- en regelgeving Legenda Ongewijzigde wetgeving Toegevoegde wetgeving Functie 1. Wonen 120 Brandweer en rampenbestrijding Brandweerwet 1985 Gemeentewet Besluit Brandweerpersoneel Besluit veiligheidsrisico's Wet Ambulancevervoer

Nadere informatie

Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht. Gemeentewet Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb

Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht. Gemeentewet Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2014 Programma s/ 1. Inwoners en Bestuur Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Delegatie- en mandaatbesluit

Nadere informatie

Ambtenarenwet Wet ARHI/preventief provinciaal toezicht Europese aanbestedingsregels Algemene wet rijksbelasting Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Ambtenarenwet Wet ARHI/preventief provinciaal toezicht Europese aanbestedingsregels Algemene wet rijksbelasting Wet Gemeenschappelijke Regelingen Programma Omschrijving Onderdeel Externe wetgeving Interne regelgeving Algemene wetgeving Grondwet Inkoop-en aanbestedingsbeleid 2014 Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht Wet gemeentelijke

Nadere informatie

8. Ambtenarenwet Fiscale wetgeving Sociale verzekeringswetten CAR/UWO. 9. idem Bezoldigings-besluit Aanwezig Bezoldigingsverordening ± 4.400.

8. Ambtenarenwet Fiscale wetgeving Sociale verzekeringswetten CAR/UWO. 9. idem Bezoldigings-besluit Aanwezig Bezoldigingsverordening ± 4.400. BIJLAGE 1 fin/2012/310 1.Inleiding In kader van de rechtmatigheidcontrole van de accountant kan het verordeningenbestand van de gemeente worden ingedeeld in twee gedeelte: verordeningen, die van belang

Nadere informatie

Treasurybeheer Wet financiering decentrale overheden Treasurystatuut (Raad d.d. 09-01-2003) 19. Treasury

Treasurybeheer Wet financiering decentrale overheden Treasurystatuut (Raad d.d. 09-01-2003) 19. Treasury nvt Algemeen financieel (Inkomsten/Uitgaven ) en meerdere programma's plus Bedrijfsvoering Algemeen financieel middelenbeheer Grondwet Burgerlijk Wetboek 8. Algemene Uitkering Algemene Wet Bestuursrecht

Nadere informatie

Inventarisatie wet- en regelgeving. in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2014

Inventarisatie wet- en regelgeving. in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2014 Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2014 ter kennis aan de raad op 22 september 2014 bijgewerkt t/m augustus 2014 In dit navolgende overzicht

Nadere informatie

GEMEENTE VAALS NORMENKADER IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE BIJ DE JAARREKENING 2013

GEMEENTE VAALS NORMENKADER IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE BIJ DE JAARREKENING 2013 GEMEENTE VAALS NORMENKADER IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE BIJ DE JAARREKENING 2013 Deze inventarisatie is tot stand gebracht op basis van: GRIJS GEARCEERDE BELEIDSVELDEN VALLEN BUITEN DE SCOOP

Nadere informatie

financieel Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Besluit Begroting en Verantwoording Wet gemeenschappelijke regelingen

financieel Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Besluit Begroting en Verantwoording Wet gemeenschappelijke regelingen Normenkader 2013 Tabel Normenkader rechtmatigheid 2013 met daarin opgenomen wetgeving extern, regelgeving intern financieel, regelgeving intern niet financieel voor de financiële rechtmatigheidscontrole

Nadere informatie

Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten Bijlage 1: Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole

Nadere informatie

Concept Controleprotocol voor de accountantscontrole op dejaarrekening 2013 van de Gemeente Roermond.

Concept Controleprotocol voor de accountantscontrole op dejaarrekening 2013 van de Gemeente Roermond. Concept Controleprotocol voor de accountantscontrole op dejaarrekening 2013 van de Gemeente. Inleiding Voor u ligt hiet Controleprotocol 2013. Op verzoek van hiet Auditcomité is het opstellen en het vaststellen

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE GEMEENTE BUSSUM

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE GEMEENTE BUSSUM 1. Inleiding Commissie Middelen 31-10-2013 Bijlage BIJ13.0939 bij casenummer AB13.00635 Behoort bij RV2013.053 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE GEMEENTE BUSSUM

Nadere informatie

Bijlage behorende bij raadsvoorstel 2015, nr. 2

Bijlage behorende bij raadsvoorstel 2015, nr. 2 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE VENLO Inleiding Voor u ligt het controleprotocol. Dit protocol is gebaseerd op de Kadernota Rechtmatigheid 2013 van

Nadere informatie

(aanvulling op VNG-brief ECFE/U201401059 Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (26 mei 2014)

(aanvulling op VNG-brief ECFE/U201401059 Modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (26 mei 2014) Bijlage 2 bij VNG-brief van 10 oktober 2014, kenmerk ECFE/U2014001894 Aanzet voor een niet-limitatieve, dynamische lijst van overheidstaken, publiekrechtelijke bevoegdheden of diensten van algemeen (economisch)

Nadere informatie

Pagina 1. Dordrecht. Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor de gemeente Dordrecht

Pagina 1. Dordrecht. Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor de gemeente Dordrecht Normenkader 2013, lokale verordeningen Citeertitel Officiële naam regeling / Intitulé 1 Afvalstoffenverordening Verordening, regelende het zich ontdoen van huishoudelijke en andere categorieën van afvalstoffen,

Nadere informatie

NORMENKADER 2013 GEMEENTE DIEMEN Algemeen

NORMENKADER 2013 GEMEENTE DIEMEN Algemeen NORMENKADER 2013 GEMEENTE DIEMEN Algemeen Gemeentewet. Verordening ex art 212, financieel beleid, beheer en inrichting financiële organisatie, Verordening ex art 213, controleverordening, Verordening ex

Nadere informatie

Beleidsterrein Littenseradiel titel document Vastgesteld door Aard regeling

Beleidsterrein Littenseradiel titel document Vastgesteld door Aard regeling Algemeen Burgerlijk Wetboek Bovengemeentelijk Wet Algemeen Gemeentewet Bovengemeentelijk Wet Algemeen Besluit Begroting en Verantwoording Bovengemeentelijk Besluit Algemeen Algemene Wet Bestuursrecht Bovengemeentelijk

Nadere informatie

VORIGE VERSIE Toetsingskader rechtmatigheid 2012, bijlage van het normenkader rechtmatigheid (CO 33618)

VORIGE VERSIE Toetsingskader rechtmatigheid 2012, bijlage van het normenkader rechtmatigheid (CO 33618) VORIGE VERSIE Toetsingskader rechtmatigheid 2012, bijlage van het normenkader rechtmatigheid (CO 33618) Overzicht van vigerende (financieel relevante) regelgeving. = regelgeving afkomstig van buiten gemeente

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 8 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 4 december 2015 NORMENKADER 2015 Elk jaar stelt het Algemeen Bestuur het normenkader vast dat geldt als leidraad voor een rechtmatige begrotingsuitvoering

Nadere informatie

Nr.: 06-24 Diemen, april 2006 Onderwerp: Aan de raad. De raad wordt voorgesteld bijgaand controleprotocol vast te stellen.

Nr.: 06-24 Diemen, april 2006 Onderwerp: Aan de raad. De raad wordt voorgesteld bijgaand controleprotocol vast te stellen. Nr.: 06-24, april 2006 Onderwerp: Controleprotocol Aan de raad. Voorstel De raad wordt voorgesteld bijgaand controleprotocol vast te stellen. Toelichting In het kader van de de afgelopen jaren ingevoerde

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: A. van Amerongen Wethouder. No. B14.000946. Dronten, 7 oktober 2014. Controleprotocol 2014-2016. Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: A. van Amerongen Wethouder. No. B14.000946. Dronten, 7 oktober 2014. Controleprotocol 2014-2016. Aan de gemeenteraad Portefeuille: A. van Amerongen Wethouder No. B14.000946 Dronten, 7 oktober 2014 Controleprotocol 2014-2016 Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: Het controleprotocol 2014-2016 vast te stellen

Nadere informatie

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een. een beschermd rijksmonument. beschermd stads- of dorpsgezicht

Verlenen / weigeren van een omgevingsvergunning voor het slopen van een. een beschermd rijksmonument. beschermd stads- of dorpsgezicht Bijlage 1b behorende bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van Bronckhorst van 20 december 2011 inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging.

Nadere informatie

OP DE RUIMTELIJKE ORDENING (WRO), WET GELUIDHINDER, ONTEIGENINGSWET, WET VOORKEURSRECHT

OP DE RUIMTELIJKE ORDENING (WRO), WET GELUIDHINDER, ONTEIGENINGSWET, WET VOORKEURSRECHT Aan de Concerndirecteur Groningen lijnverantwoordelijk voor de dienst Ruimtelijke ordening en economische zaken wordt opgedragen de uitoefening van de volgende werkzaamheden: ALGEMEEN Uitvoering Wet Basisregistraties

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

NORMENKADER INTERNE REGELGEVING 2015

NORMENKADER INTERNE REGELGEVING 2015 Bijlage 1A: 15IT000253 NORMENKADER INTERNE REGELGEVING 2015 RECHTMATIGHEIDSTOETSING ACCOUNTANT (VERPLICHT) Versiedatum 1 Beleid aanwijzen belastingschuldige watersysteemheffing en de zuiveringsheffing

Nadere informatie

Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014

Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014 Mandaatbesluit 2014 (Maatschappelijke ontwikkeling) 1 Versie: 1 oktober juli 2014 HOOFDSTUK 4: Maatschappelijke ontwikkeling 4.1 Mens en Wijk 4.1.1 Het beslissen op aanvragen voor - en aanpassing van reeds

Nadere informatie

Mandaatregister externe organisaties van de gemeente Noordoostpolder

Mandaatregister externe organisaties van de gemeente Noordoostpolder Mandaatregister externe organisaties van de gemeente Noordoostpolder EENHEID PUBLIEKSZAKEN Regeling Opvang Asielzoekers ROA Volgnr. 1. Besluiten op grond van art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 van de Regeling

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 9 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Normenkader 2014 en verlengd boekjaar Normenkader 2014 Elk jaar stelt uw Algemeen Bestuur het normenkader vast dat

Nadere informatie

AFDELING SAMENLEVING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2015

AFDELING SAMENLEVING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2015 AFDELING SAMENLEVING KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2015 Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Gelet op de Mandaatregeling Sector Samenleving 2013, Gelet op de artikelen 75, tweede

Nadere informatie

2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2010 EN VERDER VAN DE GEMEENTE ALBLASSERDAM 1. Inleiding De Gemeenteraad heeft aan Deloitte Accountants B.V. de opdracht verstrekt de accountantscontrole

Nadere informatie

Alfabetische inhoudsopgave

Alfabetische inhoudsopgave A Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters, De - / B31 Aanpassing arbeidsduur, Wet - / B10 Aanwijzing aantal arbeidsverhoudingen die als dienstbetrekking ex artikel 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Nadere informatie

Normenkader 2015 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van de financiële rechtmatigheid

Normenkader 2015 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van de financiële rechtmatigheid Algemeen Algemene wet bestuursrecht (artikelen 5:25, 5:31d t/m 5:39, titel 4.2 (subsidies) en 4.4 (bestuurlijke geldschulden) van hoofdstuk 4) Besluit proceskosten bestuursrecht (art.2) Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE GEMEENTE BUNNIK

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE GEMEENTE BUNNIK CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE GEMEENTE BUNNIK 1. Inleiding In artikel 213 van de gemeentewet is opgenomen dat iedere gemeente een controleverordening dient op

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit RVE Subsidies en Inkoop Sociaal(3B, 2015, 4) Gelet op het Bevoegdhedenbesluit ambtelijke organisatie Amsterdam:

Ondermandaatbesluit RVE Subsidies en Inkoop Sociaal(3B, 2015, 4) Gelet op het Bevoegdhedenbesluit ambtelijke organisatie Amsterdam: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 8616 30 januari 2015 Ondermandaatbesluit RVE Subsidies en Inkoop Sociaal(3B, 2015, 4) Afdeling 3B Nummer 4 Publicatiedatum 7 januari 2015 Onderwerp

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL 2014

CONTROLEPROTOCOL 2014 CONTROLEPROTOCOL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN VOOR DE CONTROLE... 5 3. TE HANTEREN GOEDKEURINGS- EN RAPPORTAGETOLERANTIES... 5 4. BEGRIP RECHTMATIGHEID EN DE AANVULLEND

Nadere informatie

Regeling Ondermandaat Bijzonderheden 1. Wet werk en bijstand 1.a. Algemeen. Vakdirecteuren Klantmanager Klantmanager Multiprobleemklanten,

Regeling Ondermandaat Bijzonderheden 1. Wet werk en bijstand 1.a. Algemeen. Vakdirecteuren Klantmanager Klantmanager Multiprobleemklanten, Deel III Ondermandaten gebaseerd op Dienstmandaat SOZAWE Regeling Ondermandaat Bijzonderheden 1. Wet werk en bijstand 1.a. Algemeen Hieronder vallen besluiten over: o Het vaststellen van een recht op uitkering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. 000225657Zaaknummer KCHH04. Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. 000225657Zaaknummer KCHH04. Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010 000225657Zaaknummer KCHH04 Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010 Raadsvoorstel Inleiding De accountant toetst, op grond van het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten, de arreke op getrouwheid

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de stadsregio Rotterdam

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de stadsregio Rotterdam Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de stadsregio Rotterdam 1. Inleiding, wettelijk kader en doelstelling 1.1 Inleiding Bij besluit van het dagelijks bestuur op 19 januari

Nadere informatie

Normenkader 2011 Pagina 1/8 30 augustus 2011

Normenkader 2011 Pagina 1/8 30 augustus 2011 Normenkader 2011 Van een gemeente wordt verwacht dat aan de accountant een volledig overzicht van de relevante wet- en regelgeving wordt gegeven, het zogenaamde normenkader. Het college is primair verantwoordelijk

Nadere informatie

Bijlage 2 Overzicht stadsdeelverordeningen inclusief verordeningen met strafbepalingen of bestuursdwang

Bijlage 2 Overzicht stadsdeelverordeningen inclusief verordeningen met strafbepalingen of bestuursdwang Bijlage 2 Overzicht stadsdeelverordeningen inclusief verordeningen met strafbepalingen of bestuursdwang Leeswijzer overzicht De verordeningen die strafbepalingen bevatten zijn in blauw opgenomen. De verordeningen

Nadere informatie

1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen

1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlaardingen. Nr. 81963 29 december 2014 1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE ENSCHEDE 1 Algemeen 1.1 Inleiding Uw raad heeft op 19 december 2011 besloten de opdracht voor de accountantscontrole

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN DB 3 DECEMBER 2015 RM 2015-535832881 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Onderwerp : Normenkader Rechtmatigheid 2015 Kenmerk : RM 2015-535832881 Bijlagen : -1- Besluitdatum : 24 september

Nadere informatie

Van: E. Wortman Tel nr: 8461 Nummer: 14A.00965

Van: E. Wortman Tel nr: 8461 Nummer: 14A.00965 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: E. Wortman Tel nr: 8461 Nummer: 14A.00965 Datum: 9 december 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: Erwin

Nadere informatie

Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015

Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015 BELASTINGEN Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015 Het college van burgemeester en wethouders, de teamleider

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Participatieverordening gemeente Bergen 2014 De raad van de gemeente Bergen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 10 december 2013, gelezen het advies van de commissie Welzijn van 28

Nadere informatie

Mandaatstatuut Ten Boer

Mandaatstatuut Ten Boer BIJLAGE 7 HOOFDSTUK 1: REGELS VOOR MANDAAT Artikel 1 Algemeen 1. Het college en/of de burgemeester kunnen de hen toegedeelde bevoegdheden opdragen aan in dit mandaatstatuut genoemde functionarissen, voor

Nadere informatie

Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 1% > 1% < 3% - 3% 3% >3% < 10% 10% -

Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 1% > 1% < 3% - 3% 3% >3% < 10% 10% - Normenkader Rechtmatigheid 2014 Normenkader rechtmatigheid Dit normenkader is opgesteld ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole (door de accountant). Bij rechtmatigheidscontrole moet worden vastgesteld

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Voorblad Astrid van Dijk (036) 5277377 7 January 2016 Pagina 1/9 Parafen: Onderwerp Aanvulling op de Aanvulling van het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Afdeling

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Uniforme bebouwde kom Heemskerk 2014

Aanwijzingsbesluit Uniforme bebouwde kom Heemskerk 2014 Aanwijzingsbesluit Uniforme bebouwde kom Heemskerk 2014 30 maart 2015 BIVO/2015/30132 *Z0173C6BD0A* Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Doelstelling

Nadere informatie

Begrotingswijziging Gemeente Bussum

Begrotingswijziging Gemeente Bussum Wijziging : 2013009 2013-009 Bestrap 2013-2 2013-009 Bestrap 2013-2 Datum wijziging : 8-okt-2013 Soort : Begrotingswijziging Datum besluit : 12-nov-2013 Status : Geregistreerd 5 Lasten 51 Kostenplaatsen

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Mandaatgever. Gemandateerde. Heffingsambtenaar. (=afdhfd Fin) (=Afdhfd Fin) Afdhfd ROMB. (=Afdhfd Fin) Budgethouder. betreffende product Afdhfd OW

Mandaatgever. Gemandateerde. Heffingsambtenaar. (=afdhfd Fin) (=Afdhfd Fin) Afdhfd ROMB. (=Afdhfd Fin) Budgethouder. betreffende product Afdhfd OW Bevoegdhedenoverzicht heffingen Heffingen (belasting): - opleggen en ondertekenen aanslagen/nota s: - OZB, rioolrecht, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, hondenbelasting, toeristenbelasting, woonforsenbelasting

Nadere informatie

VASTSTELLEN CONTROLEPROTOCOL 2007 EN AANWIJZEN ACCOUNTANT VOOR 2008 EN 2009

VASTSTELLEN CONTROLEPROTOCOL 2007 EN AANWIJZEN ACCOUNTANT VOOR 2008 EN 2009 MID 07 / 017 VASTSTELLEN CONTROLEPROTOCOL 2007 EN AANWIJZEN ACCOUNTANT VOOR 2008 EN 2009 Aan de raad, Inleiding Het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) stelt eisen aan de accountantscontrole

Nadere informatie

Categorie(ën) van betrokkenen. Belastingplichtigen. Rechthebbenden en overledenen. Aanvrager parkeervergunning. Aanvragers APVvergunningen

Categorie(ën) van betrokkenen. Belastingplichtigen. Rechthebbenden en overledenen. Aanvrager parkeervergunning. Aanvragers APVvergunningen R Bijlage 1 Shared Service Center Financiële administratie en Treasury Debiteuren- en crediteurenadministratie Belastingen/leges Invorderen lokale belastingen/leges Maastricht Belastingplichtigen AWR,

Nadere informatie

Naam Aanstellings- aanwijzings- en mandaatbesluiten gemeentelijke belastingen 2014.

Naam Aanstellings- aanwijzings- en mandaatbesluiten gemeentelijke belastingen 2014. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 005 Naam Aanstellings- aanwijzings- en mandaatbesluiten gemeentelijke belastingen 2014. Publicatiedatum 18 december 2013. Opmerkingen - Vaststelling door het

Nadere informatie

Samenleving 1 13. SAM

Samenleving 1 13. SAM Samenleving 1 13. SAM 13.01. Sociale zaken: Sociale Zekerheid Eindterm 13.01. De kandidaat kan het stelsel van de Sociale Zekerheid in Nederland omschrijven. 13.01.01. Kan de Werknemersverzekeringen, de

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek

Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Uniforme bebouwde kom Heemskerk 2014

Aanwijzingsbesluit Uniforme bebouwde kom Heemskerk 2014 Aanwijzingsbesluit Uniforme bebouwde kom Heemskerk 2014 18 december 2014 BIVO/2014/30119 *Z016095B9DB* Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Doelstelling

Nadere informatie

De gedragingen bij niet nakomen van de verplichtingen worden onderverdeeld in 4 categorieën. Percentages 5%, 10%, 20%, 100% 10%, 20% en 100%

De gedragingen bij niet nakomen van de verplichtingen worden onderverdeeld in 4 categorieën. Percentages 5%, 10%, 20%, 100% 10%, 20% en 100% Verschillen analyse Verordeningen WWB, IOAW en IOAZ AFSTEM M I NGSVEROR DENING Algemeen Alleen van toepassing op WWB Ook van toepassing op IOAW en IOAZ De gedragingen bij niet nakomen van de verplichtingen

Nadere informatie

Normenkader waterschap Vechtstromen

Normenkader waterschap Vechtstromen Normenkader waterschap Vechtstromen versie: 18 januari 2014 2 9 Normenkader waterschap Vechtstromen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Rechtmatigheid... 4 1.2 Normenkader - procedureel... 4 1.3 Normenkader

Nadere informatie

J. Kes Vaststellen wijzigingen belastingverordeningen. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

J. Kes Vaststellen wijzigingen belastingverordeningen. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; GemeenteWATE RLAN D Nummer: 326-28 Portefeuillehouder: Onderwerp: J. Kes Vaststellen wijzigingen belastingverordeningen De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015)

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) 4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) Burgerzaken Nr. 4.3.1 Het verlenen, weigeren en intrekken van gehandicaptenparkeerkaarten (bestuurders- en passagierskaarten) Art. 49 e.v. Besluit administratieve

Nadere informatie

Bevoegd Mandaat/Volmacht/ Machtiging aan B&W Afdelingshoofd. B&W Afdelingshoofd. B&W Afdelingshoofd. B&W Sectorhoofd.

Bevoegd Mandaat/Volmacht/ Machtiging aan B&W Afdelingshoofd. B&W Afdelingshoofd. B&W Afdelingshoofd. B&W Sectorhoofd. Mandaten gehele organisatie Bevoegdheid 1. Het toezenden van bescheiden behorend tot het taakveld van de afdeling aan derden, in die gevallen dat daarop aanspraak bestaat Bevoegd Mandaat/Volmacht/ orgaan

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor

Nadere informatie

Van 25 november 2014 openbaar

Van 25 november 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 18 november 2014. Akkoord. BW-007578 2 Onderwerp Verlenen van een voorlopig maximaal subsidie 2015 ad 1.105.480,00 aan het Munttheater. I Verlenen van een

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Presentatie Uitvoering taken Sociaal domein Onderwerpen 1. Vaststelling verordeningen,

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening)

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) 1. Algemene toelichting 1.1 Inleiding Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Organisatieonderdeel taak Systeem Wettelijk kader Gegevensset Basisregistratie Ad hoc raadpleging persoon

Organisatieonderdeel taak Systeem Wettelijk kader Gegevensset Basisregistratie Ad hoc raadpleging persoon Organisatieonderdeel taak Systeem Wettelijk kader Gegevensset Basisregistratie Ad hoc raadpleging persoon Publiekszaken Eenheid Burgerzaken Bijhouding BRP Key2Burgerzaken Wet BRP Alle gegevens op de persoonslijst

Nadere informatie

Normenkader 20151 Concept-normenkader 2016

Normenkader 20151 Concept-normenkader 2016 Normenkader 20151 Concept-normenkader 2016 Rechtmatigheid 2015 Waterschap Peel en Maasvallei Externe wetgeving Europees Aanbestedingsrichtlijn leveringen, diensten en werken (richtlijn 2004/18/EG) (tot

Nadere informatie

OVERZICHT AGENDAPUNTEN VAN ALGEMENE STREKKING aan de orde in Zuid-Hollandse gemeenteraden

OVERZICHT AGENDAPUNTEN VAN ALGEMENE STREKKING aan de orde in Zuid-Hollandse gemeenteraden OVERZICHT AGENDAPUNTEN VAN ALGEMENE STREKKING aan de orde in Zuid-Hollandse gemeenteraden Periode december 2009 begin januari 2010 (voor zover de agenda s op 17 december 2009 bij het secretariaat van de

Nadere informatie

Omschrijving Grootboeknummer Kostensoort Omschrijving kostensoort Bedrag 2016 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019. Inkomsten/ Uitgaven

Omschrijving Grootboeknummer Kostensoort Omschrijving kostensoort Bedrag 2016 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019. Inkomsten/ Uitgaven Inkomsten/ Uitgaven Grootboek nummer Omschrijving Grootboeknummer Kostensoort Omschrijving kostensoort Bedrag 2016 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 Veranderende samenleving vernieuwd bestuur Samenwerking

Nadere informatie

Bestuurlijke termijnagenda 2014

Bestuurlijke termijnagenda 2014 Bestuurlijke termijnagenda Nr. Onderwerp Actor Afd. Doel Urgentie Opmerkingen 1 Discussienotitie Erfpacht April Scholten RO Informatief Middel 2 Begroting Stichting Oop Grondel SL Besluitvormend Middel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

Publiekszaken (PUZA) Mandateren aan Door mandateren aan. bevoegd

Publiekszaken (PUZA) Mandateren aan Door mandateren aan. bevoegd Publiekszaken (PUZA) Invordering Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke vorderingen tot een bedrag van EURO 1500,-. Het nemen van beslissingen

Nadere informatie

Beslissen op een verzoek om in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter

Beslissen op een verzoek om in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter A-ALGEMENE ZAKEN Nr. Werkzaamheid betreffende: Verordening/wet: Te mandateren aan: Ondermandaat verleend aan: A1 Het verlenen, ontheffen, weigeren, intrekken, wijzigen, stellen van voorschriften of voorwaarden,

Nadere informatie

Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn B093 - Suppletie GKB-lening

Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn B093 - Suppletie GKB-lening Gemeenteblad nr. 93, 19 december 2013 Gelet op artikel 35 WWB Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn B093 - Suppletie GKB-lening Richtlijn B093 - Suppletie GKB-lening wordt als volgt ingevuld:

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Attributie- en mandateringsbesluit gemeentelijke belastingen 2013 Portefeuille C.Mooij Auteur mw. J. Koedooder Telefoon 0235114615 E-mail: jkoedooder@haarlem.nl MenS/

Nadere informatie

1 Bestuurlijke termijnagenda 2014

1 Bestuurlijke termijnagenda 2014 1 Bestuurlijke termijnagenda Nr. Onderwerp Actor Afd. Doel Urgentie Opmerkingen 1 Actualisatie erfgoedverordening 2 Resultaten en voortgang social return Februari Grondel RO Besluitvormend Middel naar

Nadere informatie

ACTUALISATIE RECHTMATIGHEIDSKADER 2013 (INTERNE REGELGEVING)

ACTUALISATIE RECHTMATIGHEIDSKADER 2013 (INTERNE REGELGEVING) bijlage bij het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 03 van de gemeente Kerkrade ACTUALISATIE RECHTMATIGHEIDSKADER 03 (INTERNE REGELGEVING) Sector Bevoegd Omschrijving Relevant

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de

Nadere informatie

Advies: Vaststellen toetsingskader rechtmatigheid 2007 en het normenkader rechtmatigheid 2007 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Advies: Vaststellen toetsingskader rechtmatigheid 2007 en het normenkader rechtmatigheid 2007 ter vaststelling voor te leggen aan de raad. Raad V200701055 Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2007 Samenvatting: Inleiding: De accountant controleert jaarlijks de jaarrekening 2007 op getrouwheid en rechtmatigheid. Voor de rechtmatigheid dient

Nadere informatie

Maatschappelijk Advies Raad Gemeente Brummen Postbus 5 6970 AA Brummen. Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen

Maatschappelijk Advies Raad Gemeente Brummen Postbus 5 6970 AA Brummen. Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen Maatschappelijk Advies Raad Gemeente Brummen Postbus 5 6970 AA Brummen Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen Brummen, 30 november 2014, Geacht College, Betreft MAR Advies

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie Gemeente Krimpen aan den IJssel & Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief In deze overeenkomst worden

Nadere informatie

Reglement basisregistratie personen Bergen 2014.

Reglement basisregistratie personen Bergen 2014. Reglement basisregistratie personen Bergen 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (L), Gelet op de bepalingen van de: Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens en

Nadere informatie

Gemeenteraad 19 december 2013

Gemeenteraad 19 december 2013 Gemeenteraad 19 december 2013 Aanvang: 14.00 uur Locatie: Gemeentehuis Raadhuisplein 1 (raadszaal), ingang Vreding 5 te Emmen A stukken Nr. 1 Opening en vaststelling agenda 2 Vragenhalfuur 3a RA13.0104

Nadere informatie

ACTUALISATIE RECHTMATIGHEIDSKADER 2007 (INTERNE REGELGEVING) / VERSIE 18.02.2008

ACTUALISATIE RECHTMATIGHEIDSKADER 2007 (INTERNE REGELGEVING) / VERSIE 18.02.2008 ACTUALISATIE RECHTMATIGHEIDSKADER 2007 (INTERNE REGELGEVING) / VERSIE 18.02.2008 Inspraakverordening gemeente Kerkrade 2004, Vastgesteld d.d. 17.12.2003 Verordening behandeling bezwaarschriften en externe

Nadere informatie

21 SEP 2009 Besluit: d ^ Voorstelnummer: <^2.QuQg,y

21 SEP 2009 Besluit: d ^ Voorstelnummer: <^2.QuQg,y Raaosversacierifig : 21 SEP 2009 Besluit: d ^ Voorstelnummer:

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 10 NOVEMBER 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 10 NOVEMBER 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 10 NOVEMBER 2015 Samenstelling: Zijn aanwezig: De heer Jan Lonink, burgemeester De heer Cees Liefting, wethouder; de heer Frank van Hulle,

Nadere informatie