NORMENKADER GEMEENTE DEN HELDER 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NORMENKADER GEMEENTE DEN HELDER 3"

Transcriptie

1 NORMENKADER GEMEENTE DEN HELDER 3 Programma s/ Algemeen Bestuur en middelen Algemeen bestuur Grondwet Gemeentewet Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene wet bestuursrecht Wet bescherming persoongegevens Archiefwet Algemeen financieel middelenbeheer Grondwet Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Besluit Begroting en Verantwoording Wet normering topinkomens Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene wet bestuursrecht Financiºle Verhoudingswet 1996 BTW-compensatiefonds Rechtspositiebesluit Raad en commissieleden Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Alkmaar Besluit Mandaat, Machtiging en Volmacht 2005 Nota inzake bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik gemeentelijke regelingen Beleidsnota Verbonden partijen 2009 Nota Waarvan acte Procedureregeling begrotingswijzigingen Budgethoudersregeling Beleidsplan informatiebeveiliging Algemene subsidieverordening 2013 Verordening ex art 212 Gemeentewet: financieel beleid, beheer en inrichting financiºle organisatie Verordening ex art. 213 Gemeentewet: controle Verordening ex art. 213a Gemeentewet: doelmatigheids- en doeltreffenheidsonderzoeken Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2011 Verordening op de fractieondersteuning 2007 Verordening rechtspositie wethouders 2008 Verordening outplacement gewezen wethouders 2008 Verordening onderzoekscommissie exploitatie Willemsoord

2 Treasurybeheer Wet financiering decentrale overheden Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid Inkoop en contractbeheer Burgerlijke stand en afgifte documenten Ambtenarenwet Fiscale wetgeving Sociale verzekeringswetten Gemeentewet Arbeidstijdenwet Arbeidsomstandighedenwet Aanbestedingswet Gids proportionaliteit Besluit markt en overheid Mededingingswet EU-aanbestedingsregels Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Wet GBA Wet rechten burgerlijke stand Rijkswet op het Nederlanderschap Paspoortuitvoeringsregeling Nederland Reglement Rijbewijzen Tarievenverordening voor diverse diensten en werkzaamheden door de gemeente Den Helder Verordening regelende de inning en betaling van gemeentegelden door andere ambtenaren dan de gemeente-ontvanger op grond van art.127a Gemeentewet Nota Rente en Afschrijvingsbeleid Nota Reserve s en Voorzieningen Nota Kostprijsberekening Treasurystatuut gemeente Den Helder Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Helder Beleid(skaders) Inkoop en aanbesteding gemeente Den Helder Mandaatregister Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Den Helder Algemene inkoopvoorwaarden ICT gemeente Den Helder Legesverordening 2013 Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2009 Mandaatregister Verordening GBA Beheersreglement GBA

3 Parkeerbeheer Gemeentewet Wet Mulder administratiefrechtelijke heffingen Verordening parkeerbelastingen 2011 Parkeerverordening Belastingen algemeen Gemeentewet Regeling gemeentelijke belastingen Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Beleidsregels inzake de toepassing van de wegingsfactor proceskosten in belastingzaken Aanstellingsbesluit tot onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit voor de verzending van aanslagbiljetten voor diverse benoemde belastingen Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Aanwijzingsbesluit voor de verzending van aanslagbiljetten Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen OZB Gemeentewet Wet waardering Onroerende Zaken Verordening onroerende zaakbelastingen 2013 Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Toeristenbelasting Gemeentewet Verordening toeristenbelasting 2013 Forensenbelasting Gemeentewet Verordening forensenbelasting 2013 Grafrechten Gemeentewet Verordening lijkbezorgingsrechten 2013 Wet op de Lijkbezorging Hondenbelasting Gemeentewet Verordening hondenbelasting 2013 Marktgelden Gemeentewet Verordening marktgelden 2013 Reclame en Gemeentewet Verordening precariobelasting

4 precariorechten Kwijtschelding Gemeentewet Invorderingswet 1990 Leidraad invordering 1990 Integrale veiligheid Handhaving Gemeentewet Wet tijdelijk huisverbod Wet bestuurlijke ophouding Wet BIBOB Brandweer en Rampenbestrijding Brandbeveiligingsvergunningen Verordening kwijtschelding 2009 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Algemene plaatselijke verordening 2012 Uitvoeringsbesluit APV 2012 Drank- en horecaverordening Den Helder 2005 Lokaal Integraal Veiligheidsprogramma Verordening speelautomatenhallen Den Helder 2003 Winkeltijdenwet Algemene plaatselijke verordening 2012 Uitvoeringsbesluit APV 2012 Verordening inzake de winkeltijden Marktverordening gemeente Den Helder 2007 Verordening op de weekmarkten Den Helder 2007 Winkeltijdenverordening gemeente Den Helder 2010 Brandweerwet 1995 Wet rampen en zware ongevallen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Verordening regelende de vergoedingen voor diensten en werkzaamheden ten behoeve van derden door de gemeentelijke brandweer Besluit vergoeding wachtdiensten brandweer Brandweerverordening Wet op de veiligheidsregio Brandbeveiligingsverordening

5 Woonwagens Gemeentewet Verordening gebruik Woonwagenkamp Den Helder Huisvestingsverordening Den Helder 2011 Verordening op tijdelijk verblijf houdende Woonwagens Verkeer en Vervoer Wegenbeheer Wegenverkeerswet 1994 Besluit administratieve bepalingen wegverkeer Wet personenvervoer Beheer openbare ruimte Havenbeheer Binnenschepenwet Besluit administratieve bepalingen wegverkeer Groenbeheer Boswet Kaderwet LNV-subsidies Besluit Bodemkwaliteit Wet Bodembescherming Besluit Luchtkwaliteit Wet Ammoniak Natuurbeschermingswet Flora- en Faunawet Parkeerverordening + collegebesluiten Algemene plaatselijke verordening 2012 Uitvoeringsbesluit APV 2012 Wegsleepverordening gemeente Den Helder 2008 Verordening recreatieve bedrijfsvaartuigen gemeente Den Helder Woonschepenverordening Verordening op de heffing en invordering van liggeld woonschepen Den Helder 1998 Algemene plaatselijke verordening 2012 Uitvoeringsbesluit APV 2012 Milieu Afvalstoffenbeheer Wet milieubeheer Afvalstoffenverordening 2006 Rioolbeheer en reiniging Gemeentewet Wet op de waterhuishouding Waterleidingwet Wet milieubeheer Verordening rioolheffing 2013 Gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Milieubeheer Wet belastingen op Milieugrondslag Wet Milieubeheer Bodemkwaliteitskaart Bodembeheerplan Nota Geluidbeleid 5

6 Stedelijke vernieuwing Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Sport en vrije tijd Cultuur Zorg en Maatschappelijke Intensivering Stedelijke Vernieuwing Wet Bodembescherming Wet geluidhinder Nota Hogere grenswaarden Wet ISV Subsidieverordening Stads- en Dorpsvernieuwing Meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP) 2010 t/m 2014 Grondexploitatie Wet ruimtelijke ordening Besluit op de ruimtelijke ordening Exploitatieverordening 2002 Verordening schadeadvisering ruimtelijke ordening gemeente Den Helder Verordening VROM-starterslening Den Helder Nota grondbeleid Nota grondprijzen Den Helder 2010 Telecommunicatie Telecommunicatiewet Telecommunicatieverordening Gemeente Den Helder Wonen, economie en beheer gemeentelijke panden en accommodaties Algemeen welzijn en sport Leegstandswet Woningwet Huurprijzenwet woonruimte Huisvestingswet Huurwet Huursubsidiewet Wet op de huurtoeslag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bouwbesluit 2013 Wet bevordering eigen woningbezit Monumentenwet Wet Maatschappelijke Ondersteuning Huisvestingsverordening Den Helder 2011 Verordening Woninggebonden subsidies 2007 Bouwregistratieverordening Bouwverordening Bouwverordening logiesgebouwen Nota Wonen Den Helder Nota accommodatiebeleid Nota Verplaatsing woonwagencentrum G.P. Blankmanstraat Convenanten woonruimteverdeling Convenanten Huurschulden-uitzettingen Beleidsnota cultuurhistorische waarden Erfgoedverordening gemeente Den Helder 2010 Algemene subsidieverordening 2013 Deelverordening Ondersteuning publieksactiviteiten Deelsubsidieverordening Topsport- 6

7 dienstverlening Huiselijk geweld en kindermishandeling Wet maatschappelijke ondersteuning Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gehandicaptenzorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning Kinderopvang Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Besluit kinderopvang en peuterspeelzalen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten jeugdregeling Deelsubsidieverordening Subsidieverlening aan sportverenigingen Verordening voorziening maatschappelijke ondersteuning juni 2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning juni 2012 Criteria subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers Subsidieregels emancipatieactiviteiten Subsidieregels activiteiten van/voor minderheidsgroepen Subsidieregels sociaal-culturele activiteiten Beleidskader noodopvang uitgeprocedeerde vreemdelingen Stedelijk Kompas Kop van Noord-Holland Notitie Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Projectplan aanpak ouderenmishandeling Noord-Holland-Noord Verordening voorziening maatschappelijke ondersteuning WMO juni 2012 Besluit Maatschappelijke ondersteuning juni 2012 Deelsubsidieverordening peuterspeelzalen 2005 Verordening ruimte en inrichtingseisen peuterspeelzalen

8 Zorg en maatschappelijke dienstverlening Integratie Wet Inburgering Verordening Wet inburgering gemeente Den Helder 2010 Nota Antillianenbeleid Discriminatie Wet gemeentelijke antidisciminatievoorziening Gezondheidsbeleid Wet ambulancevervoer Wet publieke gezondheid Dierenwelzijn Ongediertebestrijding Gemeentewet Gezondheids- en welzijnswet voor dieren Wet op de dierenbescherming Schuldhulpverlening Wet op het kredietbeheer Faillissementswet Wet schuldsanering natuurlijke personen Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Onderwijs en jeugd Preventief jeugdbeleid Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet op de jeugdzorg Verzorgen basis- en speciaal onderwijs Wet Primair Onderwijs Wet op de Expertisecentra Actieplan cultuurbereik Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Den Helder Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden Nota Lokaal volksgezondheidsbeleid Kadernotitie aanpak jeugd, alcohol en drugs Bouwverordening Algemene plaatselijke verordening 2012 Uitvoeringsbesluit APV 2012 Beleidsnota Dierenwelzijn Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2009 Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening Beleidsregels schuldhulpverlening Beleidsregels noodfonds Convenant Verwijsindex Risicojongeren Noord-Holland Convenant Samenwerking in de jeugdketen Kop van Noord-Holland. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2011 Verordening leerlingenvervoer

9 Verzorgen voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Brede scholen/sportaccommodaties Wet passend onderwijs Wet op het voortgezet onderwijs Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Wet op de Expertisecentra Wet passend onderwijs Volwasseneneducatie Wet educatie- en beroepsonderwijs Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Leerplichtwet 1969 Wet Primair Onderwijs Wet op het voortgezet onderwijs Wet educatie- en beroepsonderwijs Wet op de Expertisecentra Cultuur Cultuur en lokale media Mediawet Wet op het specifiek cultuurbeleid Werk en inkomen Sociale inkomensvoorzieningen Wet werk en bijstand Wet inburgering Kadernota Onderwijs- en Welzijnsaccommodaties Samen voor kwaliteit Integraal huisvestingsplan Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2011 Overeenkomst doordecentralisatie huisvesting voortgezet onderwijs Verordening leerlingenvervoer 2004 Integraal huisvestingsplan Kadernota Onderwijs- en Welzijnsaccommodaties Samen voor kwaliteit Beleidsnota educatie Instructie voor de leerplichtambtenaar Nota Leerplicht en RMC opnieuw bekeken (2005) Algemene subsidieverordening 2013 Subsidieverordening kunstbeoefening en bevordering kunstbeleving Subsidieverordening Helders Restauratiefonds 2007 Subsidieverordening publieksactiviteiten Erfgoedverordening gemeente Den Helder 2010 Kadernota Cultuur, horen, zien en. beleven Handhavingsverordening WWB, IOAZ, IOAW

10 Wet participatiebudget Verordening verrekening bestuurlijke boete Participatieverordening Afstemmingsverordening WWB 2013 Toeslagenverordening WWB Verordening Cliºntenparticipatie WWB Verordening vestiging alleenrecht participatievoorzieningen 2010 Verordening langdurigheidstoeslag Verordening maatschappelijke participatie 2012 Nota Wet werk en bijstand 2004 Beleidsnota minimabeleid Beleidsregels WWB: Saldo lopende rekening bij vermogensvaststelling o.g.v. art e lid onder a WWB Terugvordering en verhaal Tijdelijke ontheffing arbeid WWB Vrijlating inkomsten WWB Bijstandsverlening bij eigen woning bezit Geldlening woonlasten tijdens detentie Beleid giften WWB Voorschotverstrekking algemene bijstand Rechtstreeks beroep Briefadres Marginale zelfstandigen en bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand/minimabeleid: Collectieve verzekering UnivØ Bijstand en medische kosten Hoogte bijzondere bijstand 18 t/m 20 jarigen uitwonend Hoogte bijzondere bijstand 18 t/m 20 jarigen 10

11 in inrichting Reiskosten voortgezet onderwijs t/m 17 jaar Duurzame gebruiksgoederen, inrichtingskosten en verhuiskosten Draagkrachtberekening bijzondere bijstand Eigen bijdrage kinderopvang sociaalmedische indicatie Bedrag vergoeding meerkosten maaltijdverstrekking Woonkostentoeslag woning in huur Woonkostentoeslag woning in eigendom Eigen bijdrage (semi-)residentiºle opvang IOAW IOAZ Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 Werkgelegenheid Wet werk en bijstand Wet sociale werkvoorziening Beleidsregels re-integratie: Aanspraak op ondersteuning nug-er en anw-er Vrijwilligerswerk Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang Den Helder Verordening behandeling aanvragen en bezwaarschriften o.g.v. de wet IOAW 1994 Verordening behandeling aanvragen en bezwaarschriften o.g.v. de wet IOAZ 1994 Samenwerkingsovereenkomst Zelfstandigenloket Alkmaar e.o. Afstemmingsverordening IOAW en IOAZ 2013 Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord- Holland Nota Wet werk en bijstand 2004 Wsw verordening persoonsgebonden budget Verordening cliºntenparticipatie Wsw Kadernota Meedoen in de Wsw 11

12 12

Regeling informatie voor derden

Regeling informatie voor derden BZK Regeling informatie voor derden Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 februari 2003, FO2003/U53097 houdende nadere voorschriften met betrekking tot informatie

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen.

GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen. GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen.nl Openingstijden Gemeentehuis Brummen Engelenburgerlaan 31 - maandag

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord.

Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord. Wat komt er op de gemeenten af / gevolgen van het regeerakkoord. Deze uitleg wordt gegeven op verzoek van raadsleden. Welke onderwerpen vanuit het regeerakkoord hebben direct invloed op de taken / gelden

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Begrotingsruimte primitieve begroting 2015. Subtotaal 1 27.000 (248.000) (248.000) (248.000)

Begrotingsruimte primitieve begroting 2015. Subtotaal 1 27.000 (248.000) (248.000) (248.000) Begrotingsruimte primitieve begroting 2015 Dekkingsmiddelen Stand nieuw beleid volgens primitieve begroting 2015 27.000 (248.000) (248.000) (248.000) stand primitieve begroting 2015 Subtotaal 1 27.000

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

FORMAT VOORNEMENS BESTUURSAKKOORD

FORMAT VOORNEMENS BESTUURSAKKOORD FORMAT VOORNEMENS BESTUURSAKKOORD PROGRAMMA 1: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De consolidatie en de verdere uitbouw van ons veiligheidsbeleid stellen wij voorop in onze bestuursperiode. Dit houdt in dat wij

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

Geen kop zonder eiland

Geen kop zonder eiland Geen kop zonder eiland Bestuurskrachtonderzoek Goeree-Overflakkee Gemeente Goedereede Bestuur & Management Consultants juni 2007 Projectteam BKO Goeree-Overflakkee Projectnummer: 336003 INHOUD SAMENVATTING,

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Edam-Volendam 2010-2014. Werken vanuit de basis. Coalitieakkoord 2010-2014 Werken vanuit de basis Pagina 1 van 17

Coalitieakkoord Gemeente Edam-Volendam 2010-2014. Werken vanuit de basis. Coalitieakkoord 2010-2014 Werken vanuit de basis Pagina 1 van 17 Coalitieakkoord Gemeente Edam-Volendam 2010-2014 Werken vanuit de basis Coalitieakkoord 2010-2014 Werken vanuit de basis Pagina 1 van 17 Inhoud Inleiding...3 1: Bestuur en organisatie...4 Bestuur...4 Organisatie...4

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Deel 1 BIJZONDERE GROEPEN 1. Duurzame gebruiksgoederen 2. Deelname sociaal maatschappelijk verkeer 3. Collectieve ziektekostenverzekering Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Categorie

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Bijlagen Bedrijfsplan Colofon Datum 13 maart 2013 Auteur Secretarissenteam Versie 3.1 Status Definitief concept Inhoudsopgave 1 Aanleiding en proces RUD-vorming...

Nadere informatie

De gedragingen bij niet nakomen van de verplichtingen worden onderverdeeld in 4 categorieën. Percentages 5%, 10%, 20%, 100% 10%, 20% en 100%

De gedragingen bij niet nakomen van de verplichtingen worden onderverdeeld in 4 categorieën. Percentages 5%, 10%, 20%, 100% 10%, 20% en 100% Verschillen analyse Verordeningen WWB, IOAW en IOAZ AFSTEM M I NGSVEROR DENING Algemeen Alleen van toepassing op WWB Ook van toepassing op IOAW en IOAZ De gedragingen bij niet nakomen van de verplichtingen

Nadere informatie

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Coalitieakkoord 2015/2018 Inhoudsopgave Inleiding..2 1. Zorg....4 2. Veiligheid......6 3. Bereikbaarheid...8 4. Parkeren..9 5. Economie 10

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie