Reactie gemeenschappelijk vakbondsfront op de tweede nota over de. hervorming van het deeltijds kunstonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reactie gemeenschappelijk vakbondsfront op de tweede nota over de. hervorming van het deeltijds kunstonderwijs"

Transcriptie

1 Reactie gemeenschappelijk vakbondsfront op de tweede nota over de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs Vooraf De tweede nota heet een discussienota. Wat hieronder staat, tekent in grote krijtlijnen de contouren uit van wat volgens de vakbonden de kernvraag in deze discussie is. Zoals we al ruim drie jaar doen, blijven we eerst en vooral aandacht vragen voor het creëren van een overtuigend draagvlak bij het personeel: d.w.z. een draagvlak dat het personeel kan overtuigen om de beoogde verbreding en verdieping gestalte te geven. Achter bijna elk element dat voor ons als randvoorwaarde essentieel is, wordt evenwel in de tweede nota een vraagteken gezet. Bijvoorbeeld: bijkomende middelen voor een middenkader, een centraal systeem van bekwaamheidsbewijzen waarin de link tussen vak en specifieke vooropleiding + BPB wordt behouden, verloning naar opleidingsniveau, een vaste benoeming met een reële draagwijdte. De politieke keuzes die met betrekking tot het personeel zullen worden gemaakt, zullen duidelijk maken of de overheid bereid is om in haar ambities van verbreding en verdieping van het DKO te investeren. Pas dan is voor ons de tijd rijp voor verdere technische discussies en tegenvoorstellen. Reactie gemeenschappelijk vakbondsfront op de tweede nota Pagina 1

2 Een geslaagde start De vakbonden hebben zich vanaf de aanvang van dit hervormingsdossier constructief opgesteld. Vanaf 2009 tot heden hebben we ons steeds geschaard achter de uitgangspunten. Hierbij verwijzen we naar het standpunt van de minister dat cultuureducatie de ganse samenleving moet doordringen en het geen elitaire aangelegenheid mag zijn. De eerste conceptnota ging uit van verbreding en verdieping. Vanaf het begin hebben we in de klankbordgroep steeds duidelijk gemaakt dat het welslagen van deze hervorming zal afhangen van een voldoende groot draagvlak bij het personeel. Om die reden hebben we van meet af aan de nodige randvoorwaarden geformuleerd. M.a.w. we hebben steeds onze verantwoordelijkheid genomen: t.o.v. onze achterban zowel als t.o.v. de overheid. Minder geslaagde voortzetting De tweede nota is voor ons een zware ontgoocheling en het personeelsluik ervan wordt door heel veel personeelsleden ervaren als een kaakslag. Uitgaande van het creëren van voldoende draagvlak bij het personeel, moeten we helaas vaststellen dat het met de uitgangspunten in de tweede nota quasi onmogelijk wordt om dit tot een goed einde te brengen. De personeelsleden, als volwaardig onderwijspersoneel, hebben immers recht op een even volwaardige rechtspositie.we hadden reeds vroeger aangedrongen op simulaties rond thema s als lestijden (50 min) in relatie tot studieomvang, de initiatiegraad vanaf 6 jaar, de gemiddelde groepsgroottes, het inschrijvingsgeld, de landschapshertekening met het extra Reactie gemeenschappelijk vakbondsfront op de tweede nota Pagina 2

3 beleidskader via punten of de verplichte domeinoverschrijdende projecten. Deze simulaties zijn immers een wezenlijk onderdeel voor ons om de personeelsleden snel duidelijkheid te geven. Het laat ons tevens toe na te gaan of de ambities om deze hervorming te realiseren niet worden afgewenteld op het personeel. Aangaande het verhoogde inschrijvingsgeld kunnen we nu al stellen dat dit haaks staat op de verbreding van het deeltijds kunstonderwijs. In het verlengde hiervan stellen we tevens vast dat de financiering op basis van GOK-indicatoren die in de HIVA-studie Wie speelt de eerste viool? wordt geadviseerd, nergens is terug te vinden. Politieke keuzes Zoals in alle dossiers geldt ook in dit dossier de visie en overtuiging van de overheid: wat zijn de uitgangspunten en hoe wil men ze realiseren? De uitgangspunten blijven we onderschrijven, de weg er naar toe kunnen we op vandaag niet onderschrijven. Soms lijken de twee zelfs tegengesteld aan mekaar. De vraag die we hier stellen is of de overheid voluit wil gaan voor een DKO als volwaardig onderwijs en het dus een sector is waar de overheid in wil blijven investeren. Of gaat men er van uit dat dit onderwijs geen kerntaak is van het ministerie van onderwijs? Personeel 1 1 Wij volgen hier de opeenvolgende onderwerpen in het personeelsluik (= punt 5) van de tweede nota. Reactie gemeenschappelijk vakbondsfront op de tweede nota Pagina 3

4 Vertrouwen geven en vertrouwen krijgen: een sleutel tot succes. Aangaande competentieontwikkeling gaan we uit van het team zelf om via grondige besprekingen en onderhandelingen te komen tot een uitgewerkt en gedragen personeelsplan. Als leidinggevenden willen slagen, kunnen zij niet zonder een middenkader dat met bijkomende middelen tot stand moet worden gebracht. Pilootprojecten kunnen voor ons alleen maar nuttig zijn als er een grondige evaluatie volgt vooraleer ze worden veralgemeend. Een ander heikel punt blijft de voorafnames op het loopbaanpact. De leerkracht DKO mag op zich geen proeftuin worden voor wat elders kan volgen. Omwille van de noodzakelijke kwaliteit pleiten we ervoor de link tussen vak en specifieke vooropleiding + BPB te behouden. Vandaar het nut van een centraal geregeld systeem van bekwaamheidsbewijzen. We kunnen ons evenmin vinden in het verplichte karakter van de domeinoverschrijding, zowel in de 3 de als in de 4 de graad. Wat ons grote zorgen baart, is de huidige en toekomstige werkgelegenheid van het personeel. Alleen een stabiele werkomgeving zal immers bekwame mensen blijven aantrekken. Even belangrijk in dit verband zijn de salarisschalen. Hoe kan de overheid in het DKO masters en andere hoog opgeleiden aantrekken en zorgen dat ze er blijven, als zij niet bereid is deze mensen te verlonen naar hun opleidingsniveau? Zo ligt voor ons de cesuur tussen de functieverloning (salarisschaal 301) en de diplomaverloning aan o.m. ook de salarisschalen 347 en 501 in geen geval pas na de 3 de graad. We zijn het evenmin eens dat het behoud van de hogere salarisschaal afhankelijk wordt gemaakt van TBSOB. We verwerpen ook het feit dat het aantal lesuren voor een ambt met volledige prestaties voor alle graden op 22 wordt gebracht. De jaaropdracht zoals voorzien, Reactie gemeenschappelijk vakbondsfront op de tweede nota Pagina 4

5 loopt vooruit op de resultaten van het loopbaanpact. Vandaar plaatsen wij ook de grootst mogelijke vraagtekens bij de formule van outplacement. Verder is het voor ons onverteerbaar dat omwille van zgn. flexibiliteit de verhouding VB en tijdelijk personeel meer en meer zou opschuiven in het nadeel van de vaste benoeming. Wij willen hierover verfijnde cijfers: DKO-leerkrachten moeten veel sneller dan op vandaag naar een (voltijdse) benoeming kunnen. De overheid gaat overigens al te gemakkelijk uit van het systeem boventalligheid. Terwijl om de hervorming te laten slagen, juist een aantrekkelijk toekomstperspectief voor het personeel noodzakelijk is. Ten slotte missen we duidelijkheid over de prestaties van het administratief personeel. Wat nu? In het Vlor-advies over de tweede nota en in de officiële reacties van de vele actoren in de Klankbordgroep worden vele bladzijden fundamentele kanttekeningen bij de discussietekst gemaakt. Samen met onze kernvraag naar de randvoorwaarden en de investeringsruimte vergen deze kanttekeningen nieuwe politieke discussies. In afwachting van een meer aangepaste tweede nota kan aan de hand van o.m. de door ons gevraagde simulaties de nodige budgettaire ruimte voor de geplande hervorming beter worden afgelijnd. In afwachting van de voortgang van het politieke beslissingsproces dat tot een tweede conceptnota en uiteindelijk tot een voorontwerp van decreet moet leiden, kan de impasse worden vermeden door in eerste instantie verder te werken in de lijn van de huidige zgn. versoepelingsomzendbrieven. D.w.z.: de huidige Reactie gemeenschappelijk vakbondsfront op de tweede nota Pagina 5

6 structuur behouden, maar waar nodig inhoudelijk bijsturen op pedagogisch-didactisch vlak. Verder kan worden ingezet op de nieuwe lerarenopleiding die mensen opleidt voor domeinoverschrijdende initiatie en kunnen als de budgettaire ruimte het toelaat - toch bepaalde elementen gefaseerd worden ingevoerd, zoals de start op 6 j. voor muziek. Slotbedenking We willen blijven geloven in een zinvolle hervorming in de zin van de verbreding en verdieping van het DKO die de eerste nota had aangegeven. Maar die hervorming zal moeten gebeuren mét en niet tégen het personeel. Hugo Deckers, voorzitter ACOD Onderwijs Dirk De Zutter, nationaal secretaris COC Marnix Heyndrickx, secretaris-coördinator VSOA-Onderwijs Brussel, 8 februari 2013 Reactie gemeenschappelijk vakbondsfront op de tweede nota Pagina 6

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Advies over de talennota "De lat hoog voor talen in iedere school"

Advies over de talennota De lat hoog voor talen in iedere school ADVIES Algemene Raad 11 januari 2007 AR/PCA/ADV/006 Advies over de talennota "De lat hoog voor talen in iedere school" VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000 BRUSSEL WWW. VLOR.BE Advies over de talennota

Nadere informatie

Onderwijs zonder visie op mens en maatschappij?

Onderwijs zonder visie op mens en maatschappij? Onderwijs zonder visie op mens en maatschappij? Paul De Knop 1 Jean Paul Van Bendegem 2 Vooraf De visie op mens- en maatschappij is in ons land altijd al een bepalende factor geweest bij de organisatie

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 012 Leven Lang Leren Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling kan niet zonder problemen

Gebiedsontwikkeling kan niet zonder problemen Gebiedsontwikkeling kan niet zonder problemen Tijdens een rondetafelgesprek, waarvan het verslag elders in dit nummer van Real Estate Magazine is te lezen, werden vanuit de praktijk van de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Taal als bindmiddel... 4 1 Een concept voor een Vlaams talenbeleid... 7 1.1 Zwak of sterk

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK De beginnende leraar in het (buitengewoon) basisonderwijs, (buitengewoon) secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, basiseducatie en deeltijds kunstonderwijs VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK Directie en

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Veel praktijkvoorbeelden binnenin WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor leraren ELITEONDERWIJS VOOR IEDEREEN TIJDLIJN EENHEIDSSTRUCTUUR 1990 1992 DE SCHOOL STAAT NIET ALLEEN ACCENT

Nadere informatie

Elke politiek krijgt het electoraat dat ze verdient

Elke politiek krijgt het electoraat dat ze verdient Denken over democratie (5) Elke politiek krijgt het electoraat dat ze verdient arjan vliegenthart 50 Nederland lijkt bevangen door een crisis in de democratie. Wie het nieuwe boek van Ed van Thijn leest,

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering Schema werkwijze LANGZS-advocaten De financiering Wanneer een cliënt zich meldt bij de advocaat zal deze, net als in andere zaken, een kennismakingsgesprek plannen. Doorgaans is dit niet vrijblijvend.

Nadere informatie

Programma s EFRO 2014-2020

Programma s EFRO 2014-2020 Ex-ante evaluatie Operationele Programma s EFRO 2014-2020 Concept Eindrapport Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland Operationeel Programma Zuid

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie