SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007"

Transcriptie

1 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies 05 MEI 2007 Maximale examenduur: uur tot uur Gelieve op ELK blad van deze examenreeks uw naam, voornaam en lidnummer (zie oproepingsbrief) te vermelden Het gebruik van een rekenmachine, een rekeningenstelsel en wetboeken (WIB, BTW, Vennootschapsrecht etc.) is toegelaten voor zover er geen persoonlijke notities in werden opgenomen. Dit examen bestaat een reeks vragen, gegroepeerd in 3 deeldomeinen : Boekhouding (40 punten), Fiscaliteit (35 punten), Vennootschapsrecht en andere rechtstakken (25 punten) De resultaten worden toegestuurd van zodra de correctoren alle exemplaren hebben verbeterd. Deze vragenlijst (MET modelantwoorden) zal uiterlijk 15 dagen na dit examen op de website worden gepubliceerd. Om toegelaten te worden tot het mondeling gedeelte voor het bekomen van de titel van erkend boekhouder BIBF, dient de kandidaat minstens 50% van de punten op het schriftelijk gedeelte te behalen en bovendien minstens 60 % van de punten op deeldomein boekhouden en 50% op het vak deontologie. De kandidaten erkend boekhouder fiscalist dienen bovendien minstens 60 % te behalen op het deeldomein inzake fiscaliteit (= 21 op 35 punten op deeldomein II). VEEL SUCCES!!!!!! 1

2 DEELDOMEIN BOEKHOUDING /40 A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15 A.1 Boek een kapitaalverhoging van EUR door middel van incorporatie van beschikbare reserves. 133 Beschikbare reserves , Aan Geplaatst kapitaal ,00 Referte: advies CBN nr 121/3 A.2 De bank verleent een huurwaarborg van EUR ten gunste van de eigenaar van de gebouwen die door de onderneming worden gehuurd. Ze rekent elk kwartaal een vergoeding aan van 45 EUR. Geef de verschillende boekingen die betrekking hebben op deze bankwaarborg. 000 Crediteuren van de onderneming, houders van door derden gestelde zekerheden 001 Aan Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de onderneming , , Diverse financiële kosten 45, Aan Kredietinstellingen 45,00 2

3 A.3 Op welke rekening (of ten minste op welke rubriek) boekt u waardeverminderingen op: a. Vorderingen geboekt onder de financiële vaste activa? b. Overige vorderingen op ten hoogste één jaar (klasse 41)? a. op rekening 661 b. op rekening 6510 A.4 Een vennootschap betaalt, in de loop van het boekjaar, een enkele voorafbetaling voor de belastingen ten belope van ,00 EUR. Ze ontvangt interest op een termijnbelegging: het netto bedrag toegekend door de bank bedraagt 425,00 EUR. Bij het afsluiten van het boekjaar wordt vastgesteld dat de belasting op het resultaat lager is dan de vooruitzichten; volgens de berekeningen van de boekhouder bedraagt de belasting slechts 6.265,00 EUR. Geef het geheel van de boekingen m.b.t. deze gegevens Verschuldigde of gestorte belastingen en ,00 voorheff. 550 Aan Kredietinstellingen , Verschuldigde of gestorte belastingen en 75, voorheff. Kredietinstellingen 425, Aan Opbrengsten uit vlottende activa 500, Terug te vorderen belastingen en voorheffingen 6701 Aan Geactiveerde overschotten van belastingen en voorheffingen 3.810, ,00 3

4 B. WETGEVING OP DE BOEKHOUDING EN DE JAARREKENING VAN DE ONDERNEMING + OPSTELLEN, ANALYSE EN KRITISCHE BEOORDELING VAN DE JAARREKENING /15 B.1 Een leasingovereenkomst van een personenwagen loopt ten einde. Onder rubriek 25 vindt u de aanschaffingswaarde en de afschrijvingen. Ze bedragen respectievelijk ,00 en ,00 EUR. De optie wordt gelicht en de onderneming ontvangt een factuur van 1.158,00 EUR + 243,18 EUR BTW. Geef de boekingen naar aanleiding van het verstrijken van de overeenkomst Meubilair en rollend materieel Afschrijvingen op meub. en rollend mat. in leasing Aan Meubilair en rollend mat. in leasing Afschrijvingen op meub. en rollend materieel , , , , Meubilair en rollend materieel 1.279, Terug te vorderen BTW 121,59 44 Aan Leveranciers 1.401,18 B.2 Een vennootschap heeft in juli 2006 een factuur ontvangen van EUR over kosten m.b.t Ze heeft deze kosten, in 2006, in uitzonderlijke kosten geboekt omdat deze kosten betrekking hebben op een vorig boekjaar. Wat is uw standpunt? De uitzonderlijke kosten zijn deze die geen verband houden met de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap (definitie opgenomen in art. 96 KB 30 januari 2001). Het is niet omdat kosten betrekking hebben op een voorgaand boekjaar dat ze daarom uitzonderlijke kosten vormen. Ze zullen dus opgenomen worden in de rekeningen van klasse 61 en kunnen fiscaal eventueel wel verworpen worden (principe van de annualiteit van de belastingen) 4

5 B.3 Een vennootschap, gewone BTW-plichtige, ontvangt in januari 2007 een factuur van EUR m.b.t. publiciteitskosten gedaan in Wat moet gedaan worden? Geef de boekingen. In 2006 moet het bedrag buiten BTW als te ontvangen factuur worden geboekt. 61 Diensten en diverse goederen 2.000, Aan Te ontvangen facturen 2.000,00 In 2007, bij het boeken van de factuur, wordt de rekening Te ontvangen facturen gedebiteerd; het is ook op dat ogenblik dat de BTW kan worden teruggevorderd Te ontvangen facturen Te recupereren BTW 2.000,00 420,00 44 Aan Leveranciers 2.420,00 5

6 B.4 Hieronder vindt u uittreksels uit de jaarrekening over het boekjaar 2005 van een vennootschap. 6

7 7

8 8

9 9

10 a. Bereken de algemene liquiditeitsratio en de beperkte liquiditeitsratio. Welke besluiten trekt u? Hoe verklaart u het belangrijke verschil tussen beide resultaten? algemene liquiditeitsratio: beperkte vlottende activa / (schulden op meer dan 1 jaar + overlopende rekeningen van het passief) hetzij: /( ) = 0,95 (in 2004: 0,40) beperkte liquiditeitsratio: (beperkte vlottende activa voorraden overlopende rekeningen van het actief ) / schulden op meer dan 1 jaar hetzij: / = 1,83 (in 2004: 0,53) In tegenstelling met de gebruikelijke vaststellingen, is de algemene liquiditeitsratio minder goed dan de beperkte liquiditeitsratio. Dit is te verklaren door het belangrijke bedrag geboekt op de overlopende rekeningen van het passief. b. Wat zijn de gevolgen, voor de financiële analyse, van de herwaardering geboekt in 2005? Een merkelijke verbetering van de solvabiliteitsratio. In 2005, zonder de herwaarderingsmeerwaarde zou het eigen vermogen (000) bedragen en het balanstotaal (000) De solvabiliteitsratio zou 8,30% hebben bedragen. Met de herwaardering bedraagt de solvabiliteitsratio 35,12 %. Het bedrijfskapitaal, uitgedrukt onder vorm van een ratio, wijzigt eveneens. Zonder de herwaarderingsmeerwaarde, bedraagt het ( ) / ( ) = 0,9825 Met de herwaardering, bedraagt het: ( ) / = 0,9888 Het verschil tussen beide resultaten is uiterst gering; dit is te verklaren door het feit dat de teller en de noemer bijna gelijk zijn. 10

11 c. Welke belangrijke beslissingen werden in 2005 genomen van uit een financieel oogpunt? De belangrijkste beslissing op financieel vlak is het vervangen van een groot deel van de schulden op ten hoogste één jaar door financiële schulden op langer termijn. Men stelt, inderdaad, een daling vast van de schulden op ten hoogste één jaar met (000) EUR en een stijging van de schulden op meer dan één jaar met (000) EUR. Bovendien, op basis van de jaarrekening, stelt men vast dat met de banken werd overeengekomen om in 2006 geen kapitaalaflossingen te moeten betalen. Deze maatregel was nodig omdat het bedrijfskapitaal, eind 2004, ruimschoots lager was dan 1: ( ) / ( ) = 0,5959. d. Wat is uw opinie over de resultaatverwerking van 2005? Indien u verneemt dat er een belangrijke wijziging in het aandeelhouderschap heeft plaatsgevonden, welke besluiten trekt u? Men stelt een zeer belangrijke uitkering van dividenden vast. Het volledige resultaat van het boekjaar, het volledige overgedragen resultaat en een groot deel van de beschikbare reserves werden opgebruikt om deze dividenduitkering mogelijk te maken. Dit schept de indruk dat de nieuwe aandeelhouders een maximum bedrag hebben uitgekeerd om een deel van de aanschaffingsprijs van de deelneming te bekostigen. 11

12 C. ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET FINANCIEEL BEHEER /5 C.1 Een vennootschap verwerft een meerderheidsparticipatie in een andere vennootschap. Wat is het effect op de behoefte aan bedrijfskapitaal indien de verwerving wordt gefinancierd met een banklening op korte termijn? Een meerderheidsbelang zal normaal onder de financiële vaste activa worden geboekt. De behoefte aan bedrijfskapitaal wordt niet beïnvloed door een wijziging van de vaste activa, noch door een wijziging van de financiële schulden. Inderdaad, de vaste activa komen voor in de bepaling van het bedrijfskapitaal terwijl de bankkredieten in de thesaurietoestand voorkomen. C.2 Wat is het effect van het omzetten van reserves in het kapitaal op de financiële toestand van een vennootschap? Het is een zuivere boekhoudkundige verrichting zonder enige rechtstreekse invloed op de financiële toestand van een vennootschap. Onrechtstreeks verhindert dit de uitkering van reserves door een beslissing van een gewone algemene vergadering; hierdoor wordt een groter deel van het eigen vermogen vastgelegd. 12

13 D. ORGANISATIE VAN DE BOEKHOUDING EN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN VAN DE ONDERNEMING. /5 D.1 De boekhouder van de onderneming ontvangt de inkomende facturen en klasseert deze in een map Te betalen facturen. Hij stuurt een kopie naar de verantwoordelijke van de aankopen die de bestelling heeft geplaatst. De boekhouder heeft geen kopie van deze bestelling. Hij ontvangt van de verantwoordelijke van de aankopen de kopie van de factuur terug met zijn visum om te betalen. Eens betaald wordt de originele factuur uit de map te betalen facturen gelicht en in de andere map gestopt betaalde facturen. Per einde maand boekt de boekhouder de betaalde facturen door de boeking kosten aan bank. Geef uw oordeel over deze procedures.../2 Hier worden twee fouten gemaakt : a. gebrek aan interne controle door de aankoper zelf en alleen te laten controleren of de levering overeenstemt met de bestelling en hiervoor zijn visum tot betalen te laten geven. b. De boekhouding is slecht georganiseerd : - de inkomende facturen moeten zonder verwijl ingeschreven worden; - de balansen geven geen beeld op de uitstaande schuld t.o. de leveranciers. D.2 Een zelfstandige schrijnwerker stelt offertes op voor zijn cliënten met prijsaanduidingen. Wanneer de offerte aanvaard wordt, vraagt hij een eerste voorschot alvorens de werkzaamheden aan te vangen. Een tweede voorschot wordt gevraagd wanneer de werken halfweg zijn en het saldo wordt afgerekend bij het einde van de werken. Hij stelt op het einde van de werken één factuur op met vermelding voldaan voor het totaal der uitgevoerde werken. Is er een reden om hem te adviseren zijn werkwijze aan te passen? Welk zijn de documenten die hij dient te bewaren? - De voorschotten moeten gefactureerd worden wanneer zij werden ontvangen - Op het einde van de werken, moet enkel nog het resterende saldo worden gefactureerd - Alle opgemaakte offertes moeten bewaard worden onafhankelijk van het feit of de cliënt al dan niet inging op het aanbod. - Alle facturen dienen eveneens bewaard te worden 13

14 DEELDOMEIN FISCALITEIT (inclusief beginselen van registratie- en successierechten alsook de beginselen inzake douane en accijnzen) /35 E. BTW /10 E.1 Een BTW-belastingplichtige handelaar in textiel, die periodieke aangiften indient verkoopt, in 2007, een tweedehandse personenwagen aan een particulier voor de prijs van 1.000,00 ; De verkoper had de personenwagen ook tweedehands gekocht in 2005, voor de prijs van 5.000,00, onder de margeregeling ; Geef de roosters van de BTW-aangifte en de bedragen voor de verkoper. Oplossing : rooster ,00 rooster ,00 E.2 Een landbouwer, onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling van artikel 57, van het BTW-wetboek, verkoopt een tweedehandse landbouwtractor, voor de prijs van 500,00, aan een BTW-belastingplichtige koper, die deze tractor zal gebruiken voor zijn economische activiteit. Geef de roosters van de BTW-aangifte en de bedragen voor zowel koper als verkoper. Oplossing : - verkoper : nihil - koper : rooster 83 : 500,00 E.3 Een geregistreerde aannemer van dakwerken herstelt het dak van een dokterswoning ( 18 jaar oud ), waarin ook zijn dokterskabinet is ondergebracht, voor de prijs van 2.000,00. De administratie van de directe belastingen heeft aanvaard dat de woning voor 40 % voor de economische doeleinden wordt aangewend. Geef de roosters van de BTW-aangifte en de bedragen bij de aannemer. Oplossing : rooster 01 : 2.000,00 rooster 54: 120,00 E.4 Een geregistreerde aannemer van dakwerken herstelt het dak van een beenhouwerij ( 21 jaar oud ), waarin ook de beenhouwer met zijn gezin een gedeelte van de woning betrekt, voor de prijs van 2.000,00. De administratie van de directe belastingen heeft aanvaard dat de woning voor 60 % voor de economische doeleinden wordt aangewend. Geef de roosters van de BTW-aangifte en de bedragen voor zowel de beenhouwer als de aannemer. Oplossing: - aannemer: rooster 45 : 2.000,00 - beenhouwer: rooster 82 : 1.200,00 rooster 87: 2.000,00 rooster 56: 300,00 rooster 59: 252,00 14

15 E.5 Een gemengde BTW-belastingplichtige ( natuurlijk persoon ), onderworpen aan het algemeen verhoudingsgetal van artikel 46, 1, van het BTW-wetboek, heeft berekend dat zijn definitief verhoudingsgetal voor het jaar 2006 : 60 % bedraagt. Hij vermoedt dat zijn voorlopig verhoudingsgetal voor het jaar 2007 : 80 % zal zijn. In 2007 koopt hij een nieuwe personenwagen voor de prijs van ,00 (excl. BTW). Het voertuig wordt door de administratie van de directe belastingen aanvaardt, met een gebruik voor de economische doeleinden voor 40 %. Geef de roosters van de BTW-aangifte en de bedragen voor de koper. Oplossing: rooster 83 : ,00 rooster 59: 1.260,00 E.6 Een zelfstandig boekhouder (natuurlijk persoon) heeft in het jaar 2000, een nieuw appartement gekocht, onder de toepassing van de BTW, voor de prijs van ,00 excl. BTW. ( de grond buiten beschouwing gelaten). Hij heeft dit appartement steeds voor 100 % gebruikt voor zijn economische doeleinden van zelfstandig boekhouder. Op 01 mei 2007 wordt één vierde van dit appartement door zijn dochter, gratis, in gebruik genomen, voor private bewoning. Geef de roosters van de BTW-aangifte en de bedragen voor de boekhouder. Oplossing: rooster 61 : 700,00 E.7 Een BTW-belastingplichtige wijnhandelaar houdt op 04/05/2007, 05/05/2007 en 06/05/2007 opendeurdagen. Ter die gelegenheid kunnen de bezoekers wijnen en sterke dranken, gratis proeven. Op het einde van deze drie promotiedagen stelt hij vast dat voor de volgende bedragen (exclusief BTW) dranken gratis werden aangeboden aan de bezoekers: - wijnen: aankoopprijs: 500,00 verkoopprijs: 650,00 - sterkedranken:aankoopprijs: 200,00 verkoopprijs: 260,00 Geef de roosters van de BTW-aangifte en de bedragen voor de wijnhandelaar; Oplossing: - wijnen: nihil - sterke dranken: rooster 03 : 200,00 rooster 54: 42,00 rooster 82: 242,00 15

16 E.8 Een Japanse gespecialiseerde publiciteitsfirma heeft in Japan publiciteit gevoerd voor de producten van een Belgische BTW-belastingplichtige, die hoopt op deze wijze zijn omzet in Japan te zien stijgen. De Japanse firma stuurt een factuur naar de Belgische firma ten bedrage van ,00. Geef de roosters van de BTW-aangifte en de bedragen voor de Belgische firma. Oplossing: rooster 82: ,00 rooster 87: ,00 rooster 56: 2.100,00 rooster 59: 2.100,00 E.9 Een Belgische BTW-belastingplichtige ( A ) heeft aan een Zwitserse firma precisiemateriaal gekocht ten bedrage van 5.000,00 (excl. BTW). Onze Belgische BTW-belastingplichtige ( A ) heeft onmiddellijk deze goederen doorverkocht aan een andere Belgische BTW-belastingplichtige ( B ), voor de prijs van 8.000,00 (excl. BTW). De goederen worden niet vervoerd en blijven bij de Zwitserse verkoper, tot dat de tweede Belgische koper ( B ) een klant gevonden heeft voor deze goederen. Geef de roosters van de BTW-aangifte en de bedragen voor zowel de eerste Belgische koper ( A ) als voor de tweede Belgische koper ( B ); Oplossing: ( A ) rooster 81: 5.000,00 rooster 47: 8.000,00 ( B ) rooster 81 : 8.000,00 E.10 Een Belgische BTW-belastingplichtige ( A ) verkoopt textielgoederen aan de Belgische BTW-belastingplichtige ( B ), voor de prijs van ,00 (excl. BTW). De koper ( B ) verkoopt deze goederen aan ( C ), een koper gevestigd in Rusland, voor de prijs van ,00 (excl. BTW). De Russische koper(c) komt de goederen zelf ophalen in België, in de magazijnen van de eerste verkoper ( A ), waar de goederen steeds zijn blijven liggen. Geef de roosters van de BTW-aangifte en de bedragen van zowel de eerste verkoper ( A ) als de tweede verkoper ( B ). Oplossing: ( A ) rooster 03: ,00 rooster 54: 2.100,00 ( B ) rooster 47: ,00 rooster 81: ,00 rooster 59: 2.100,00 16

17 F. PERSONENBELASTING /10 Overdracht van een handelsfonds F.1 De Heer André, 40 jaar oud, vestigt zich als handelaar in algemene voedingswaren op 12 Januari Hij koopt op 15 januari 1999 een onroerend goed dat moet dienen als magazijn, voor de som van ,00, af te schrijven over 15 jaar. De rekken, kassa, roerende goederen hebben ,00 gekost en worden afgeschreven over een periode van 10 jaar. De handelaar wenst zijn aangifte te doen onder het forfaitaire regime (zonder jaarlijkse inventaris). Regime : BTW tarief aan 6% voor 80% en aan 21% voor 20% van de aankopen/verkopen Winstmarge 18%. De netto belastbare winst : jaarlijks gemiddelde van 3 400,00 1) Op 30 novemember 2005 besluit de Heer André om zijn handelszaak definitief stop te zetten hij draagt de uitbating hiervan dan ook over (gebouw, roerende goederen en stock) op 27 december 2005 aan een derde. De overdracht gebeurt tegen de totale som van ,00, die gedetailleerd als volgt kan worden weergegeven : Onroerend goed ,00 Roerende goederen ,00 Stock handelswaren 8 000,00 (aankoopprijs 6 000,00 ) Handelsfonds ,00 2) Gelieve het (of de verschillende) belastingregime(s) te bepalen en maak de belastbare basis(sen) op van deze overdracht. Bbare basis Definitieve stopzetting en de handelaar is geen 65 jaar 1. Overdracht van het fiscaal afgeschreven onr.goed Verkoop ,00 (Art 41 WIB 92) Restwaarde ,00 Meerwaarde onderworpen aan 16,5% ,00 (behoudens progressief tarief indien voordeliger) 2. Rekken en roerende goederen fiscaal afgeschreven Verkoop ,00 (Art 41 WIB 92) restwaarde -8000,00 Meerwaarde onderworpen aan 16;5% 4.000,00 (behoudens progressief tarief indien voordeliger) 3. Stock wordt geacht verkocht te zijn. Deze moet gedetaxeerd worden 6 000, 00 x 80% = 4 800, 00 x 1, 18% = x 6% = 340, 00 BTW 6 000, 00 x 20% = 1 200, 00 x 1, 18% = x 21%= 290, 00 BTW 17

18 Te recupereren BTW 637, 00 Meerwaarde die overeenstemt met het verschil 8 000,00 Tussen verkoopprijs en de stockprijs 6 000,00 Meerwaarde onderworpen aan progressief tarief 2 000,00 4. Handelsfonds (Art WIB) Rekening houdend met de 4 x 4 regel worden de gemiddelde winsten van de laatste 4 jaar belast aan het tarief van de diverse inkomsten aan 33 % x 4 = ,00 Aan 33% de som van ,00 Het saldo/surplus wordt belast aan progressief tarief , ,00 = 6 400, ,00 5. totaal aan progressief tarief ,00 6. Totaal belast aan 33% = ,00 F.2 Wat houdt het attractiebeginsel in dat toegepast wordt op de inkomsten van bedrijfsleiders? Alle vergoedingen die aan de bedrijfsleider worden toegekend door de onderneming worden ge(her)kwalificeerd als inkomsten van een bedrijfsleider F.3 Hoe wordt de alimentatievergoeding voor de kinderlast, die één van beide ex echtgenoten ontvangt, belast ingeval van echtscheiding? Deze alimentatie wordt belast, op vrijgesteld gedeelte na, ten belope van 80%, via de aangifte van het begunstigde kind. F.4 De Heer A verhuurt zijn handelsfonds aan een derde. Welk soort inkomsten zijn de ontvangen huurgelden in hoofde van de Heer A? Roerende inkomsten F.5 Zijn de verhogingen voor laattijdige betaling van sociale bijdragen van de zelfstandigen fiscaal aftrekbaar in de personenbelasting? Geldt hetzelfde voor de intresten betaald voor een lening die dient om de sociale bijdragen te betalen? Quid betreffende de intresten bij laattijdige betaling van de sociale bijdragen die rechtstreeks betaald worden aan het sociale verzekeringsfonds? Zowel de verhogingen, de leningsintresten als de intresten voor laattijdige betaling zijn alle drie aftrekbare beroepskosten (bijzaak volgt hoofdzaak) 18

19 G. VENNOOTSCHAPSBELASTING /10 G1. De vennootschap «Xavier» werd opgericht met een maatschappelijk kapitaal van ,00. Zij heeft 12 personeelsleden (1 bediende en 11 arbeiders). De 3 bestuurders genieten een bezoldiging van ,00 alsook het gebruik van een bedrijfswagen waarvan het voordeel in natura 1 800,00 bedraagt. De situatie van het eigen vermogen op kan als volgt voorgesteld worden : 100 Geplaatst kapitaal , Herwaarderingsmeerwaarden 9 000, Wettelijke reserve 5 500, Onbeschikbare reserve , Belastingvrije reserve , Beschikbare reserve , Overgedragen verlies (1) ( 800,00) 150 Kapitaalsubsidies , afgeschreven quotiteit (1 ste jaar) 1 500, ,00 (1) Fiskaal gezien blijft er een recupereerbaar verlies van de vorige jaren voor een bedrag van 560,00. In de loop van het jaar 2005, werden volgende vaststellingen gedaan : 1. De buitengewone algemene vergadering van 20 augustus 2005 beslist om een kapitaalverhoging door te voeren van ,00 door afname op de beschikbare reserves voor hetzelfde bedrag, zonder dat er nieuwe aandelen worden uitgegeven. 2. De herwaarderingsmeerwaarde die voorkomt op de rekening 2218 (tegenboeking van rekening 120) onderging in 2005 een afschrijving van 1 800,00 die als volgt werd geboekt 6302 Afschrijvingen op 1 800,00 Materiële vaste 2219 Geboekte afschrijvingen (gebouw) 1 800,00 3. Volgende provisies werden aangelegd REK 163 Provisie voor handelsvorderingen 150,00 REK 456 Provisie vakantiegeld ,00 19

20 4. De vennootschap heeft materiaal verkocht dat zij had verworven in 1998 voor ,00, reeds afgeschreven voor 8/10. Dit versleten materiaal werd verkocht voor ,00. Het nieuwe materiaal dat wordt aangekocht, kostte ,00, afschrijfbaar over 10 jaar. Er wordt geopteerd voor de gespreide taxatie van de meerwaarden en voor de gespreide investeringsaftrek. 5. De vennootschap heeft in 2005 personeel aangeworven dat recht geeft op een belastingvermindering van 4 530, In de loop van het aanslagjaar 2006, inkomsten 2005, werden volgende kosten vastgesteld : 6108 Onderhoud en herstelling wagen 375, Telefoonkosten, Fax, Gsm 1 280, Brandstof 2 680, Technische controle 40, Verzekering wagen 684, Representatiekosten 480, restaurantkosten 200,00 200, Afschrijvingen op op mat.vaste activa (wagen) 4 800, Verkeersbelasting (wagen) 426, Intresten financiering auto 1 766, Belastingen + verschuldigde en betaalde voorheffingen(8) 1 460, Verkeersboete voor de chauffeur 200, Giften, liberaliteiten (verantwoordingsstukken voor 200,00) 600,00 7. De belastingscontrole van 20 november 2004 heeft een surplus aan afschrijvingen op het exploitatiemateriaal verworpen voor 600,00, over te dragen op 2 jaar. 8. De rekening 6700 Gestorte belastingen is samengesteld door de voorafbetalingen 9. De gewone algemene vergadering, die zich uitsrpreekt over de jaarrekening afgesloten op 31/12/2005 beslist om, naast de wettelijke reserve, het positief resultaat van ,00 als volgt te verdelen : - Wettelijke reserve? - Dividend 10% van kapitaal per aandeel 6 200,00 - Tantièmes bestuurders 3 x 600, ,00 - Beschikbare reserve ,00 - Saldo wordt opnieuw overgedragen? Gelieve de verschillende rubrieken van de aangifte vennootschapsbelasting in te vullen AJ 2006 _ Inkomsten 2005 en de bewegingen te bepalen tussen de periodes. 20

21 1. Voorbereiding van bepaalde gegevens. A. Bepaling van de wettelijke reserve - Winst ,00 aftrek overgedragen verlies van 800,00 Basis ,00 x 5% = 1 099,00 Beperkt tot (62 000,00 x 10%) ,00 = 700,00 B. Bepalingen van het ovegedragen resultaat eind ,00 ( ) = 2 080, ,00 800,00 (overgedragen verlies ) = 1 280,00 C. De tantième wordt afgetrokken van de bruto inkomsten en heeft dus geen invloed op de aangifte vennootschapsbelasting. D. Investeringen van ,00 Dit laat toe : 1) Gespreide belasting van de meerwaarde ( ) = , ,00 = ,00 2) investeringsaftrek (Formulier 276 U) ( x 10,5%) x 10% = 2 625,00 per jaar E. Verworpen uitgaven : 1) op belastingen 1 460,00 2) op boetes 200,00 3) giften en liberaliteiten (code 078 : 200,00) 600,00 4) op wagen ( ) 6 325,00 Voordeel alle aard x 70% (1 260,00) Netto = x 25% 1 266,25 5) op restaurant 200 x 31% afgerond 62,00 6) op representatiekosten 480 x 50% 240,00 21

22 H. BELASTINGPROCEDURES/ REGISTRATIERECHTEN EN SUCCESSIERECHTEN /5 H1. Op welke datum moet de administratie direkte belastingen een geldig aangifteformulier in de personenbelasting ten laatste incohieren? Dit dient uiterlijk te gebeuren op 30 juni van het jaar volgend op het aanslagjaar H2. De fiscale administratie gaat over tot een ambtshalve belasting voor het niet indienen van de aangifte. Kan de fiscus tot de onmiddellijke incohiering van de belastbare elementen die zij heeft verzameld? Neen, vooraleer tot de ambtshalve belasting over te gaan moet de fiscus per aangetekend schrijven de belastingplichtige op de hoogte stellen van: - de redenen waarom zij tot ambtshalve taxatie overgaat - alsook de bedragen en andere belastbare elementen meedelen waarop de heffing zal gebeuren - de manier waarop de belastbare inkomsten zijn bepaald. H.3 Twee broers A en B erven een onroerend goed met waarde van euro van hun ouders. A wil het goed volledig verwerven en B uitkopen. Hoeveel registratierechten moeten er betaald worden? Wie betaalt de registratierechten? A betaalt de registratierechten = ( euro) x 1 % = euro H.4 Wat zegt u de term reservatair erfdeel en inkorting? Beiden zijn nauw met elkaar verbonden. Wie zijn de twee belangrijkste categorieën van reservataire erfgenamen? Het reservatair erfdeel is het erfdeel waarop een erfgenaam sowieso recht heeft. Het kan hem niet worden ontnomen. Inkorting is de terugvordering van geschonken (bij schenking) en gelegateerde (bij testament) goederen die het reservatair erfdeel van één of meerdere erfgenamen aantast. De twee voornaamste categorieën van reservataire erfgenamen zijn de langstlevende echtgenoot en de kinderen. De derde categorie zijn de 22

23 ascendenten in de rechte opgaande lijn (vader, moeder, grootvader, grootmoeder, enz.) DEELDOMEIN VENNOOTSCHAPSRECHT EN ANDERE RECHTSTAKKEN /25 I. VENNOOTSCHAPSRECHT, ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN. /10 I.1 Een NV die geen verplichting heeft om een commissaris te benoemen, wenst een interimdividend uit te keren op initiatief van het bestuursorgaan. Ze moet, op basis van art. 618 W. Venn., o.m. een staat van activa en passiva opstellen dat niet ouder dan twee maanden mag zijn op de datum dat het besluit wordt genomen. Moet ze beroep doen op de tussenkomst van een bedrijfsrevisor of een accountant om deze staat na te zien? Artikel 618 W. Venn. voorziet enkel in de tussenkomst van de commissaris. Wanneer geen commissaris werd benoemd, moet geen beroep worden gedaan op een bedrijfsrevisor of op een accountant om de staat van activa en passiva te verifiëren. I.2 Wat zijn de voorwaarden om een gerechtelijk akkoord te kunnen aanvragen? Artikel 2 van de wet op het gerechtelijk akkoord voorziet dat ze enkel van toepassing is op kooplieden (dit is een eerste voorwaarde: handelaar zijn). Artikel 9 van dezelfde wet legt de voorwaarden vast om een gerechtelijk akkoord te kunnen aanvragen: «1. Het gerechtelijk akkoord kan aan de schuldenaar worden toegestaan indien hij tijdelijk zijn schulden niet kan voldoen of indien de continuïteit van zijn onderneming bedreigd wordt door moeilijkheden die op min of meer korte termijn kunnen leiden tot het ophouden van betalen. De continuïteit van de onderneming van een rechtspersoon wordt in ieder geval geacht bedreigd te zijn indien als gevolg van de verliezen het netto- actief is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal. 2. Het akkoord kan alleen worden toegestaan indien de financiële toestand van de onderneming kan worden gesaneerd en het economisch herstel ervan mogelijk lijkt. De te verwachten rentabiliteit dient de mogelijkheid van een financieel herstel van de onderneming aan te tonen.» 23

24 I.3 Welke zijn de nieuwe verplichtingen van boekhoudkundige aard opgelegd aan de vereffenaars door de wet van 2 juni 2006 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen? Bij de aanvraag tot homologatie of bevestiging van de benoeming van de vereffenaar, moet een boekhoudkundige staat van activa en passiva worden gevoegd (art. 184, 1 W. Venn.). De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft (art. 189bis W. Venn.). Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft (art. 190, 1 W. Venn.). I.4 Een BVBA met een geplaatst kapitaal van EUR ziet haar netto-actief gedaald, ten gevolge aan verliezen, tot een bedrag lager dan a EUR b EUR c EUR d EUR Wat zijn de gevolgen in deze verschillende toestanden? In de vier gevallen moet de balans noodzakelijk een overgedragen verlies vermelden. Bijgevolg, in toepassing van de artikelen 94 laatste lid en 96, 6 W. Venn., moeten alle vennootschappen, ongeacht hun grootte, de verantwoording van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit opnemen, hetzij in het jaarverslag wanneer het een grote vennootschap of een genoteerde vennootschap betreft, hetzij in de toelichting voor de andere vennootschappen. Naast deze verantwoording, zijn ook de volgende regels toepasselijk: a. nihil b. artikel 332 W. Venn. : «Wanneer ten gevolge van geleden verlies het 24

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

Boekhouding van grote vzw s

Boekhouding van grote vzw s Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, 250 000 EUR gewone ontvangsten en 1 000 000 EUR balanstotaal.

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders p. 5/ Een Luxemburgse SPF in het licht van de recente fiscale maatregelen p.

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België Patrick Valckx Erkend Boekhouder - Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG & Partners Accountancy Brussel, 8 december 2012 Inhoud 1. Algemeen wettelijk kader - Bepalingen

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie