SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007"

Transcriptie

1 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies 05 MEI 2007 Maximale examenduur: uur tot uur Gelieve op ELK blad van deze examenreeks uw naam, voornaam en lidnummer (zie oproepingsbrief) te vermelden Het gebruik van een rekenmachine, een rekeningenstelsel en wetboeken (WIB, BTW, Vennootschapsrecht etc.) is toegelaten voor zover er geen persoonlijke notities in werden opgenomen. Dit examen bestaat een reeks vragen, gegroepeerd in 3 deeldomeinen : Boekhouding (40 punten), Fiscaliteit (35 punten), Vennootschapsrecht en andere rechtstakken (25 punten) De resultaten worden toegestuurd van zodra de correctoren alle exemplaren hebben verbeterd. Deze vragenlijst (MET modelantwoorden) zal uiterlijk 15 dagen na dit examen op de website worden gepubliceerd. Om toegelaten te worden tot het mondeling gedeelte voor het bekomen van de titel van erkend boekhouder BIBF, dient de kandidaat minstens 50% van de punten op het schriftelijk gedeelte te behalen en bovendien minstens 60 % van de punten op deeldomein boekhouden en 50% op het vak deontologie. De kandidaten erkend boekhouder fiscalist dienen bovendien minstens 60 % te behalen op het deeldomein inzake fiscaliteit (= 21 op 35 punten op deeldomein II). VEEL SUCCES!!!!!! 1

2 DEELDOMEIN BOEKHOUDING /40 A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15 A.1 Boek een kapitaalverhoging van EUR door middel van incorporatie van beschikbare reserves. 133 Beschikbare reserves , Aan Geplaatst kapitaal ,00 Referte: advies CBN nr 121/3 A.2 De bank verleent een huurwaarborg van EUR ten gunste van de eigenaar van de gebouwen die door de onderneming worden gehuurd. Ze rekent elk kwartaal een vergoeding aan van 45 EUR. Geef de verschillende boekingen die betrekking hebben op deze bankwaarborg. 000 Crediteuren van de onderneming, houders van door derden gestelde zekerheden 001 Aan Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de onderneming , , Diverse financiële kosten 45, Aan Kredietinstellingen 45,00 2

3 A.3 Op welke rekening (of ten minste op welke rubriek) boekt u waardeverminderingen op: a. Vorderingen geboekt onder de financiële vaste activa? b. Overige vorderingen op ten hoogste één jaar (klasse 41)? a. op rekening 661 b. op rekening 6510 A.4 Een vennootschap betaalt, in de loop van het boekjaar, een enkele voorafbetaling voor de belastingen ten belope van ,00 EUR. Ze ontvangt interest op een termijnbelegging: het netto bedrag toegekend door de bank bedraagt 425,00 EUR. Bij het afsluiten van het boekjaar wordt vastgesteld dat de belasting op het resultaat lager is dan de vooruitzichten; volgens de berekeningen van de boekhouder bedraagt de belasting slechts 6.265,00 EUR. Geef het geheel van de boekingen m.b.t. deze gegevens Verschuldigde of gestorte belastingen en ,00 voorheff. 550 Aan Kredietinstellingen , Verschuldigde of gestorte belastingen en 75, voorheff. Kredietinstellingen 425, Aan Opbrengsten uit vlottende activa 500, Terug te vorderen belastingen en voorheffingen 6701 Aan Geactiveerde overschotten van belastingen en voorheffingen 3.810, ,00 3

4 B. WETGEVING OP DE BOEKHOUDING EN DE JAARREKENING VAN DE ONDERNEMING + OPSTELLEN, ANALYSE EN KRITISCHE BEOORDELING VAN DE JAARREKENING /15 B.1 Een leasingovereenkomst van een personenwagen loopt ten einde. Onder rubriek 25 vindt u de aanschaffingswaarde en de afschrijvingen. Ze bedragen respectievelijk ,00 en ,00 EUR. De optie wordt gelicht en de onderneming ontvangt een factuur van 1.158,00 EUR + 243,18 EUR BTW. Geef de boekingen naar aanleiding van het verstrijken van de overeenkomst Meubilair en rollend materieel Afschrijvingen op meub. en rollend mat. in leasing Aan Meubilair en rollend mat. in leasing Afschrijvingen op meub. en rollend materieel , , , , Meubilair en rollend materieel 1.279, Terug te vorderen BTW 121,59 44 Aan Leveranciers 1.401,18 B.2 Een vennootschap heeft in juli 2006 een factuur ontvangen van EUR over kosten m.b.t Ze heeft deze kosten, in 2006, in uitzonderlijke kosten geboekt omdat deze kosten betrekking hebben op een vorig boekjaar. Wat is uw standpunt? De uitzonderlijke kosten zijn deze die geen verband houden met de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap (definitie opgenomen in art. 96 KB 30 januari 2001). Het is niet omdat kosten betrekking hebben op een voorgaand boekjaar dat ze daarom uitzonderlijke kosten vormen. Ze zullen dus opgenomen worden in de rekeningen van klasse 61 en kunnen fiscaal eventueel wel verworpen worden (principe van de annualiteit van de belastingen) 4

5 B.3 Een vennootschap, gewone BTW-plichtige, ontvangt in januari 2007 een factuur van EUR m.b.t. publiciteitskosten gedaan in Wat moet gedaan worden? Geef de boekingen. In 2006 moet het bedrag buiten BTW als te ontvangen factuur worden geboekt. 61 Diensten en diverse goederen 2.000, Aan Te ontvangen facturen 2.000,00 In 2007, bij het boeken van de factuur, wordt de rekening Te ontvangen facturen gedebiteerd; het is ook op dat ogenblik dat de BTW kan worden teruggevorderd Te ontvangen facturen Te recupereren BTW 2.000,00 420,00 44 Aan Leveranciers 2.420,00 5

6 B.4 Hieronder vindt u uittreksels uit de jaarrekening over het boekjaar 2005 van een vennootschap. 6

7 7

8 8

9 9

10 a. Bereken de algemene liquiditeitsratio en de beperkte liquiditeitsratio. Welke besluiten trekt u? Hoe verklaart u het belangrijke verschil tussen beide resultaten? algemene liquiditeitsratio: beperkte vlottende activa / (schulden op meer dan 1 jaar + overlopende rekeningen van het passief) hetzij: /( ) = 0,95 (in 2004: 0,40) beperkte liquiditeitsratio: (beperkte vlottende activa voorraden overlopende rekeningen van het actief ) / schulden op meer dan 1 jaar hetzij: / = 1,83 (in 2004: 0,53) In tegenstelling met de gebruikelijke vaststellingen, is de algemene liquiditeitsratio minder goed dan de beperkte liquiditeitsratio. Dit is te verklaren door het belangrijke bedrag geboekt op de overlopende rekeningen van het passief. b. Wat zijn de gevolgen, voor de financiële analyse, van de herwaardering geboekt in 2005? Een merkelijke verbetering van de solvabiliteitsratio. In 2005, zonder de herwaarderingsmeerwaarde zou het eigen vermogen (000) bedragen en het balanstotaal (000) De solvabiliteitsratio zou 8,30% hebben bedragen. Met de herwaardering bedraagt de solvabiliteitsratio 35,12 %. Het bedrijfskapitaal, uitgedrukt onder vorm van een ratio, wijzigt eveneens. Zonder de herwaarderingsmeerwaarde, bedraagt het ( ) / ( ) = 0,9825 Met de herwaardering, bedraagt het: ( ) / = 0,9888 Het verschil tussen beide resultaten is uiterst gering; dit is te verklaren door het feit dat de teller en de noemer bijna gelijk zijn. 10

11 c. Welke belangrijke beslissingen werden in 2005 genomen van uit een financieel oogpunt? De belangrijkste beslissing op financieel vlak is het vervangen van een groot deel van de schulden op ten hoogste één jaar door financiële schulden op langer termijn. Men stelt, inderdaad, een daling vast van de schulden op ten hoogste één jaar met (000) EUR en een stijging van de schulden op meer dan één jaar met (000) EUR. Bovendien, op basis van de jaarrekening, stelt men vast dat met de banken werd overeengekomen om in 2006 geen kapitaalaflossingen te moeten betalen. Deze maatregel was nodig omdat het bedrijfskapitaal, eind 2004, ruimschoots lager was dan 1: ( ) / ( ) = 0,5959. d. Wat is uw opinie over de resultaatverwerking van 2005? Indien u verneemt dat er een belangrijke wijziging in het aandeelhouderschap heeft plaatsgevonden, welke besluiten trekt u? Men stelt een zeer belangrijke uitkering van dividenden vast. Het volledige resultaat van het boekjaar, het volledige overgedragen resultaat en een groot deel van de beschikbare reserves werden opgebruikt om deze dividenduitkering mogelijk te maken. Dit schept de indruk dat de nieuwe aandeelhouders een maximum bedrag hebben uitgekeerd om een deel van de aanschaffingsprijs van de deelneming te bekostigen. 11

12 C. ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET FINANCIEEL BEHEER /5 C.1 Een vennootschap verwerft een meerderheidsparticipatie in een andere vennootschap. Wat is het effect op de behoefte aan bedrijfskapitaal indien de verwerving wordt gefinancierd met een banklening op korte termijn? Een meerderheidsbelang zal normaal onder de financiële vaste activa worden geboekt. De behoefte aan bedrijfskapitaal wordt niet beïnvloed door een wijziging van de vaste activa, noch door een wijziging van de financiële schulden. Inderdaad, de vaste activa komen voor in de bepaling van het bedrijfskapitaal terwijl de bankkredieten in de thesaurietoestand voorkomen. C.2 Wat is het effect van het omzetten van reserves in het kapitaal op de financiële toestand van een vennootschap? Het is een zuivere boekhoudkundige verrichting zonder enige rechtstreekse invloed op de financiële toestand van een vennootschap. Onrechtstreeks verhindert dit de uitkering van reserves door een beslissing van een gewone algemene vergadering; hierdoor wordt een groter deel van het eigen vermogen vastgelegd. 12

13 D. ORGANISATIE VAN DE BOEKHOUDING EN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN VAN DE ONDERNEMING. /5 D.1 De boekhouder van de onderneming ontvangt de inkomende facturen en klasseert deze in een map Te betalen facturen. Hij stuurt een kopie naar de verantwoordelijke van de aankopen die de bestelling heeft geplaatst. De boekhouder heeft geen kopie van deze bestelling. Hij ontvangt van de verantwoordelijke van de aankopen de kopie van de factuur terug met zijn visum om te betalen. Eens betaald wordt de originele factuur uit de map te betalen facturen gelicht en in de andere map gestopt betaalde facturen. Per einde maand boekt de boekhouder de betaalde facturen door de boeking kosten aan bank. Geef uw oordeel over deze procedures.../2 Hier worden twee fouten gemaakt : a. gebrek aan interne controle door de aankoper zelf en alleen te laten controleren of de levering overeenstemt met de bestelling en hiervoor zijn visum tot betalen te laten geven. b. De boekhouding is slecht georganiseerd : - de inkomende facturen moeten zonder verwijl ingeschreven worden; - de balansen geven geen beeld op de uitstaande schuld t.o. de leveranciers. D.2 Een zelfstandige schrijnwerker stelt offertes op voor zijn cliënten met prijsaanduidingen. Wanneer de offerte aanvaard wordt, vraagt hij een eerste voorschot alvorens de werkzaamheden aan te vangen. Een tweede voorschot wordt gevraagd wanneer de werken halfweg zijn en het saldo wordt afgerekend bij het einde van de werken. Hij stelt op het einde van de werken één factuur op met vermelding voldaan voor het totaal der uitgevoerde werken. Is er een reden om hem te adviseren zijn werkwijze aan te passen? Welk zijn de documenten die hij dient te bewaren? - De voorschotten moeten gefactureerd worden wanneer zij werden ontvangen - Op het einde van de werken, moet enkel nog het resterende saldo worden gefactureerd - Alle opgemaakte offertes moeten bewaard worden onafhankelijk van het feit of de cliënt al dan niet inging op het aanbod. - Alle facturen dienen eveneens bewaard te worden 13

14 DEELDOMEIN FISCALITEIT (inclusief beginselen van registratie- en successierechten alsook de beginselen inzake douane en accijnzen) /35 E. BTW /10 E.1 Een BTW-belastingplichtige handelaar in textiel, die periodieke aangiften indient verkoopt, in 2007, een tweedehandse personenwagen aan een particulier voor de prijs van 1.000,00 ; De verkoper had de personenwagen ook tweedehands gekocht in 2005, voor de prijs van 5.000,00, onder de margeregeling ; Geef de roosters van de BTW-aangifte en de bedragen voor de verkoper. Oplossing : rooster ,00 rooster ,00 E.2 Een landbouwer, onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling van artikel 57, van het BTW-wetboek, verkoopt een tweedehandse landbouwtractor, voor de prijs van 500,00, aan een BTW-belastingplichtige koper, die deze tractor zal gebruiken voor zijn economische activiteit. Geef de roosters van de BTW-aangifte en de bedragen voor zowel koper als verkoper. Oplossing : - verkoper : nihil - koper : rooster 83 : 500,00 E.3 Een geregistreerde aannemer van dakwerken herstelt het dak van een dokterswoning ( 18 jaar oud ), waarin ook zijn dokterskabinet is ondergebracht, voor de prijs van 2.000,00. De administratie van de directe belastingen heeft aanvaard dat de woning voor 40 % voor de economische doeleinden wordt aangewend. Geef de roosters van de BTW-aangifte en de bedragen bij de aannemer. Oplossing : rooster 01 : 2.000,00 rooster 54: 120,00 E.4 Een geregistreerde aannemer van dakwerken herstelt het dak van een beenhouwerij ( 21 jaar oud ), waarin ook de beenhouwer met zijn gezin een gedeelte van de woning betrekt, voor de prijs van 2.000,00. De administratie van de directe belastingen heeft aanvaard dat de woning voor 60 % voor de economische doeleinden wordt aangewend. Geef de roosters van de BTW-aangifte en de bedragen voor zowel de beenhouwer als de aannemer. Oplossing: - aannemer: rooster 45 : 2.000,00 - beenhouwer: rooster 82 : 1.200,00 rooster 87: 2.000,00 rooster 56: 300,00 rooster 59: 252,00 14

15 E.5 Een gemengde BTW-belastingplichtige ( natuurlijk persoon ), onderworpen aan het algemeen verhoudingsgetal van artikel 46, 1, van het BTW-wetboek, heeft berekend dat zijn definitief verhoudingsgetal voor het jaar 2006 : 60 % bedraagt. Hij vermoedt dat zijn voorlopig verhoudingsgetal voor het jaar 2007 : 80 % zal zijn. In 2007 koopt hij een nieuwe personenwagen voor de prijs van ,00 (excl. BTW). Het voertuig wordt door de administratie van de directe belastingen aanvaardt, met een gebruik voor de economische doeleinden voor 40 %. Geef de roosters van de BTW-aangifte en de bedragen voor de koper. Oplossing: rooster 83 : ,00 rooster 59: 1.260,00 E.6 Een zelfstandig boekhouder (natuurlijk persoon) heeft in het jaar 2000, een nieuw appartement gekocht, onder de toepassing van de BTW, voor de prijs van ,00 excl. BTW. ( de grond buiten beschouwing gelaten). Hij heeft dit appartement steeds voor 100 % gebruikt voor zijn economische doeleinden van zelfstandig boekhouder. Op 01 mei 2007 wordt één vierde van dit appartement door zijn dochter, gratis, in gebruik genomen, voor private bewoning. Geef de roosters van de BTW-aangifte en de bedragen voor de boekhouder. Oplossing: rooster 61 : 700,00 E.7 Een BTW-belastingplichtige wijnhandelaar houdt op 04/05/2007, 05/05/2007 en 06/05/2007 opendeurdagen. Ter die gelegenheid kunnen de bezoekers wijnen en sterke dranken, gratis proeven. Op het einde van deze drie promotiedagen stelt hij vast dat voor de volgende bedragen (exclusief BTW) dranken gratis werden aangeboden aan de bezoekers: - wijnen: aankoopprijs: 500,00 verkoopprijs: 650,00 - sterkedranken:aankoopprijs: 200,00 verkoopprijs: 260,00 Geef de roosters van de BTW-aangifte en de bedragen voor de wijnhandelaar; Oplossing: - wijnen: nihil - sterke dranken: rooster 03 : 200,00 rooster 54: 42,00 rooster 82: 242,00 15

16 E.8 Een Japanse gespecialiseerde publiciteitsfirma heeft in Japan publiciteit gevoerd voor de producten van een Belgische BTW-belastingplichtige, die hoopt op deze wijze zijn omzet in Japan te zien stijgen. De Japanse firma stuurt een factuur naar de Belgische firma ten bedrage van ,00. Geef de roosters van de BTW-aangifte en de bedragen voor de Belgische firma. Oplossing: rooster 82: ,00 rooster 87: ,00 rooster 56: 2.100,00 rooster 59: 2.100,00 E.9 Een Belgische BTW-belastingplichtige ( A ) heeft aan een Zwitserse firma precisiemateriaal gekocht ten bedrage van 5.000,00 (excl. BTW). Onze Belgische BTW-belastingplichtige ( A ) heeft onmiddellijk deze goederen doorverkocht aan een andere Belgische BTW-belastingplichtige ( B ), voor de prijs van 8.000,00 (excl. BTW). De goederen worden niet vervoerd en blijven bij de Zwitserse verkoper, tot dat de tweede Belgische koper ( B ) een klant gevonden heeft voor deze goederen. Geef de roosters van de BTW-aangifte en de bedragen voor zowel de eerste Belgische koper ( A ) als voor de tweede Belgische koper ( B ); Oplossing: ( A ) rooster 81: 5.000,00 rooster 47: 8.000,00 ( B ) rooster 81 : 8.000,00 E.10 Een Belgische BTW-belastingplichtige ( A ) verkoopt textielgoederen aan de Belgische BTW-belastingplichtige ( B ), voor de prijs van ,00 (excl. BTW). De koper ( B ) verkoopt deze goederen aan ( C ), een koper gevestigd in Rusland, voor de prijs van ,00 (excl. BTW). De Russische koper(c) komt de goederen zelf ophalen in België, in de magazijnen van de eerste verkoper ( A ), waar de goederen steeds zijn blijven liggen. Geef de roosters van de BTW-aangifte en de bedragen van zowel de eerste verkoper ( A ) als de tweede verkoper ( B ). Oplossing: ( A ) rooster 03: ,00 rooster 54: 2.100,00 ( B ) rooster 47: ,00 rooster 81: ,00 rooster 59: 2.100,00 16

17 F. PERSONENBELASTING /10 Overdracht van een handelsfonds F.1 De Heer André, 40 jaar oud, vestigt zich als handelaar in algemene voedingswaren op 12 Januari Hij koopt op 15 januari 1999 een onroerend goed dat moet dienen als magazijn, voor de som van ,00, af te schrijven over 15 jaar. De rekken, kassa, roerende goederen hebben ,00 gekost en worden afgeschreven over een periode van 10 jaar. De handelaar wenst zijn aangifte te doen onder het forfaitaire regime (zonder jaarlijkse inventaris). Regime : BTW tarief aan 6% voor 80% en aan 21% voor 20% van de aankopen/verkopen Winstmarge 18%. De netto belastbare winst : jaarlijks gemiddelde van 3 400,00 1) Op 30 novemember 2005 besluit de Heer André om zijn handelszaak definitief stop te zetten hij draagt de uitbating hiervan dan ook over (gebouw, roerende goederen en stock) op 27 december 2005 aan een derde. De overdracht gebeurt tegen de totale som van ,00, die gedetailleerd als volgt kan worden weergegeven : Onroerend goed ,00 Roerende goederen ,00 Stock handelswaren 8 000,00 (aankoopprijs 6 000,00 ) Handelsfonds ,00 2) Gelieve het (of de verschillende) belastingregime(s) te bepalen en maak de belastbare basis(sen) op van deze overdracht. Bbare basis Definitieve stopzetting en de handelaar is geen 65 jaar 1. Overdracht van het fiscaal afgeschreven onr.goed Verkoop ,00 (Art 41 WIB 92) Restwaarde ,00 Meerwaarde onderworpen aan 16,5% ,00 (behoudens progressief tarief indien voordeliger) 2. Rekken en roerende goederen fiscaal afgeschreven Verkoop ,00 (Art 41 WIB 92) restwaarde -8000,00 Meerwaarde onderworpen aan 16;5% 4.000,00 (behoudens progressief tarief indien voordeliger) 3. Stock wordt geacht verkocht te zijn. Deze moet gedetaxeerd worden 6 000, 00 x 80% = 4 800, 00 x 1, 18% = x 6% = 340, 00 BTW 6 000, 00 x 20% = 1 200, 00 x 1, 18% = x 21%= 290, 00 BTW 17

18 Te recupereren BTW 637, 00 Meerwaarde die overeenstemt met het verschil 8 000,00 Tussen verkoopprijs en de stockprijs 6 000,00 Meerwaarde onderworpen aan progressief tarief 2 000,00 4. Handelsfonds (Art WIB) Rekening houdend met de 4 x 4 regel worden de gemiddelde winsten van de laatste 4 jaar belast aan het tarief van de diverse inkomsten aan 33 % x 4 = ,00 Aan 33% de som van ,00 Het saldo/surplus wordt belast aan progressief tarief , ,00 = 6 400, ,00 5. totaal aan progressief tarief ,00 6. Totaal belast aan 33% = ,00 F.2 Wat houdt het attractiebeginsel in dat toegepast wordt op de inkomsten van bedrijfsleiders? Alle vergoedingen die aan de bedrijfsleider worden toegekend door de onderneming worden ge(her)kwalificeerd als inkomsten van een bedrijfsleider F.3 Hoe wordt de alimentatievergoeding voor de kinderlast, die één van beide ex echtgenoten ontvangt, belast ingeval van echtscheiding? Deze alimentatie wordt belast, op vrijgesteld gedeelte na, ten belope van 80%, via de aangifte van het begunstigde kind. F.4 De Heer A verhuurt zijn handelsfonds aan een derde. Welk soort inkomsten zijn de ontvangen huurgelden in hoofde van de Heer A? Roerende inkomsten F.5 Zijn de verhogingen voor laattijdige betaling van sociale bijdragen van de zelfstandigen fiscaal aftrekbaar in de personenbelasting? Geldt hetzelfde voor de intresten betaald voor een lening die dient om de sociale bijdragen te betalen? Quid betreffende de intresten bij laattijdige betaling van de sociale bijdragen die rechtstreeks betaald worden aan het sociale verzekeringsfonds? Zowel de verhogingen, de leningsintresten als de intresten voor laattijdige betaling zijn alle drie aftrekbare beroepskosten (bijzaak volgt hoofdzaak) 18

19 G. VENNOOTSCHAPSBELASTING /10 G1. De vennootschap «Xavier» werd opgericht met een maatschappelijk kapitaal van ,00. Zij heeft 12 personeelsleden (1 bediende en 11 arbeiders). De 3 bestuurders genieten een bezoldiging van ,00 alsook het gebruik van een bedrijfswagen waarvan het voordeel in natura 1 800,00 bedraagt. De situatie van het eigen vermogen op kan als volgt voorgesteld worden : 100 Geplaatst kapitaal , Herwaarderingsmeerwaarden 9 000, Wettelijke reserve 5 500, Onbeschikbare reserve , Belastingvrije reserve , Beschikbare reserve , Overgedragen verlies (1) ( 800,00) 150 Kapitaalsubsidies , afgeschreven quotiteit (1 ste jaar) 1 500, ,00 (1) Fiskaal gezien blijft er een recupereerbaar verlies van de vorige jaren voor een bedrag van 560,00. In de loop van het jaar 2005, werden volgende vaststellingen gedaan : 1. De buitengewone algemene vergadering van 20 augustus 2005 beslist om een kapitaalverhoging door te voeren van ,00 door afname op de beschikbare reserves voor hetzelfde bedrag, zonder dat er nieuwe aandelen worden uitgegeven. 2. De herwaarderingsmeerwaarde die voorkomt op de rekening 2218 (tegenboeking van rekening 120) onderging in 2005 een afschrijving van 1 800,00 die als volgt werd geboekt 6302 Afschrijvingen op 1 800,00 Materiële vaste 2219 Geboekte afschrijvingen (gebouw) 1 800,00 3. Volgende provisies werden aangelegd REK 163 Provisie voor handelsvorderingen 150,00 REK 456 Provisie vakantiegeld ,00 19

20 4. De vennootschap heeft materiaal verkocht dat zij had verworven in 1998 voor ,00, reeds afgeschreven voor 8/10. Dit versleten materiaal werd verkocht voor ,00. Het nieuwe materiaal dat wordt aangekocht, kostte ,00, afschrijfbaar over 10 jaar. Er wordt geopteerd voor de gespreide taxatie van de meerwaarden en voor de gespreide investeringsaftrek. 5. De vennootschap heeft in 2005 personeel aangeworven dat recht geeft op een belastingvermindering van 4 530, In de loop van het aanslagjaar 2006, inkomsten 2005, werden volgende kosten vastgesteld : 6108 Onderhoud en herstelling wagen 375, Telefoonkosten, Fax, Gsm 1 280, Brandstof 2 680, Technische controle 40, Verzekering wagen 684, Representatiekosten 480, restaurantkosten 200,00 200, Afschrijvingen op op mat.vaste activa (wagen) 4 800, Verkeersbelasting (wagen) 426, Intresten financiering auto 1 766, Belastingen + verschuldigde en betaalde voorheffingen(8) 1 460, Verkeersboete voor de chauffeur 200, Giften, liberaliteiten (verantwoordingsstukken voor 200,00) 600,00 7. De belastingscontrole van 20 november 2004 heeft een surplus aan afschrijvingen op het exploitatiemateriaal verworpen voor 600,00, over te dragen op 2 jaar. 8. De rekening 6700 Gestorte belastingen is samengesteld door de voorafbetalingen 9. De gewone algemene vergadering, die zich uitsrpreekt over de jaarrekening afgesloten op 31/12/2005 beslist om, naast de wettelijke reserve, het positief resultaat van ,00 als volgt te verdelen : - Wettelijke reserve? - Dividend 10% van kapitaal per aandeel 6 200,00 - Tantièmes bestuurders 3 x 600, ,00 - Beschikbare reserve ,00 - Saldo wordt opnieuw overgedragen? Gelieve de verschillende rubrieken van de aangifte vennootschapsbelasting in te vullen AJ 2006 _ Inkomsten 2005 en de bewegingen te bepalen tussen de periodes. 20

21 1. Voorbereiding van bepaalde gegevens. A. Bepaling van de wettelijke reserve - Winst ,00 aftrek overgedragen verlies van 800,00 Basis ,00 x 5% = 1 099,00 Beperkt tot (62 000,00 x 10%) ,00 = 700,00 B. Bepalingen van het ovegedragen resultaat eind ,00 ( ) = 2 080, ,00 800,00 (overgedragen verlies ) = 1 280,00 C. De tantième wordt afgetrokken van de bruto inkomsten en heeft dus geen invloed op de aangifte vennootschapsbelasting. D. Investeringen van ,00 Dit laat toe : 1) Gespreide belasting van de meerwaarde ( ) = , ,00 = ,00 2) investeringsaftrek (Formulier 276 U) ( x 10,5%) x 10% = 2 625,00 per jaar E. Verworpen uitgaven : 1) op belastingen 1 460,00 2) op boetes 200,00 3) giften en liberaliteiten (code 078 : 200,00) 600,00 4) op wagen ( ) 6 325,00 Voordeel alle aard x 70% (1 260,00) Netto = x 25% 1 266,25 5) op restaurant 200 x 31% afgerond 62,00 6) op representatiekosten 480 x 50% 240,00 21

22 H. BELASTINGPROCEDURES/ REGISTRATIERECHTEN EN SUCCESSIERECHTEN /5 H1. Op welke datum moet de administratie direkte belastingen een geldig aangifteformulier in de personenbelasting ten laatste incohieren? Dit dient uiterlijk te gebeuren op 30 juni van het jaar volgend op het aanslagjaar H2. De fiscale administratie gaat over tot een ambtshalve belasting voor het niet indienen van de aangifte. Kan de fiscus tot de onmiddellijke incohiering van de belastbare elementen die zij heeft verzameld? Neen, vooraleer tot de ambtshalve belasting over te gaan moet de fiscus per aangetekend schrijven de belastingplichtige op de hoogte stellen van: - de redenen waarom zij tot ambtshalve taxatie overgaat - alsook de bedragen en andere belastbare elementen meedelen waarop de heffing zal gebeuren - de manier waarop de belastbare inkomsten zijn bepaald. H.3 Twee broers A en B erven een onroerend goed met waarde van euro van hun ouders. A wil het goed volledig verwerven en B uitkopen. Hoeveel registratierechten moeten er betaald worden? Wie betaalt de registratierechten? A betaalt de registratierechten = ( euro) x 1 % = euro H.4 Wat zegt u de term reservatair erfdeel en inkorting? Beiden zijn nauw met elkaar verbonden. Wie zijn de twee belangrijkste categorieën van reservataire erfgenamen? Het reservatair erfdeel is het erfdeel waarop een erfgenaam sowieso recht heeft. Het kan hem niet worden ontnomen. Inkorting is de terugvordering van geschonken (bij schenking) en gelegateerde (bij testament) goederen die het reservatair erfdeel van één of meerdere erfgenamen aantast. De twee voornaamste categorieën van reservataire erfgenamen zijn de langstlevende echtgenoot en de kinderen. De derde categorie zijn de 22

23 ascendenten in de rechte opgaande lijn (vader, moeder, grootvader, grootmoeder, enz.) DEELDOMEIN VENNOOTSCHAPSRECHT EN ANDERE RECHTSTAKKEN /25 I. VENNOOTSCHAPSRECHT, ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN. /10 I.1 Een NV die geen verplichting heeft om een commissaris te benoemen, wenst een interimdividend uit te keren op initiatief van het bestuursorgaan. Ze moet, op basis van art. 618 W. Venn., o.m. een staat van activa en passiva opstellen dat niet ouder dan twee maanden mag zijn op de datum dat het besluit wordt genomen. Moet ze beroep doen op de tussenkomst van een bedrijfsrevisor of een accountant om deze staat na te zien? Artikel 618 W. Venn. voorziet enkel in de tussenkomst van de commissaris. Wanneer geen commissaris werd benoemd, moet geen beroep worden gedaan op een bedrijfsrevisor of op een accountant om de staat van activa en passiva te verifiëren. I.2 Wat zijn de voorwaarden om een gerechtelijk akkoord te kunnen aanvragen? Artikel 2 van de wet op het gerechtelijk akkoord voorziet dat ze enkel van toepassing is op kooplieden (dit is een eerste voorwaarde: handelaar zijn). Artikel 9 van dezelfde wet legt de voorwaarden vast om een gerechtelijk akkoord te kunnen aanvragen: «1. Het gerechtelijk akkoord kan aan de schuldenaar worden toegestaan indien hij tijdelijk zijn schulden niet kan voldoen of indien de continuïteit van zijn onderneming bedreigd wordt door moeilijkheden die op min of meer korte termijn kunnen leiden tot het ophouden van betalen. De continuïteit van de onderneming van een rechtspersoon wordt in ieder geval geacht bedreigd te zijn indien als gevolg van de verliezen het netto- actief is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal. 2. Het akkoord kan alleen worden toegestaan indien de financiële toestand van de onderneming kan worden gesaneerd en het economisch herstel ervan mogelijk lijkt. De te verwachten rentabiliteit dient de mogelijkheid van een financieel herstel van de onderneming aan te tonen.» 23

24 I.3 Welke zijn de nieuwe verplichtingen van boekhoudkundige aard opgelegd aan de vereffenaars door de wet van 2 juni 2006 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen? Bij de aanvraag tot homologatie of bevestiging van de benoeming van de vereffenaar, moet een boekhoudkundige staat van activa en passiva worden gevoegd (art. 184, 1 W. Venn.). De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft (art. 189bis W. Venn.). Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft (art. 190, 1 W. Venn.). I.4 Een BVBA met een geplaatst kapitaal van EUR ziet haar netto-actief gedaald, ten gevolge aan verliezen, tot een bedrag lager dan a EUR b EUR c EUR d EUR Wat zijn de gevolgen in deze verschillende toestanden? In de vier gevallen moet de balans noodzakelijk een overgedragen verlies vermelden. Bijgevolg, in toepassing van de artikelen 94 laatste lid en 96, 6 W. Venn., moeten alle vennootschappen, ongeacht hun grootte, de verantwoording van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit opnemen, hetzij in het jaarverslag wanneer het een grote vennootschap of een genoteerde vennootschap betreft, hetzij in de toelichting voor de andere vennootschappen. Naast deze verantwoording, zijn ook de volgende regels toepasselijk: a. nihil b. artikel 332 W. Venn. : «Wanneer ten gevolge van geleden verlies het 24

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Schriftelijke proef van 19 november 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15

Schriftelijke proef van 19 november 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15 BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10 augustus 2005 Schriftelijke proef van 19

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) DE VRAGEN

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) DE VRAGEN BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) Schriftelijke proef van 30 april 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S.

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 17 MEI 2003 de vragen DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 NV KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 478 145,00 314 750,00 Materiële vaste activa 5.1.2

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 20 NOVEMBER 2004 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt :

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt : Algemene herhalingsoefening NV BRUG Samenstelling en evolutie rekening kapitaal : De NV Brug werd in 1935 opgericht met een in geld gestort kapitaal van 25.000,00 EUR. In 1987 werd het kapitaal verhoogd

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 19 NOVEMBER 2011

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 19 NOVEMBER 2011 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 29 APRIL 2006

SCHRIFTELIJKE PROEF 29 APRIL 2006 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 Algemene Instructies SCHRIFTELIJKE

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde Wanneer

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 16 NOVEMBER 2013

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 16 NOVEMBER 2013 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 19 NOVEMBER 2005

SCHRIFTELIJKE PROEF 19 NOVEMBER 2005 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 Algemene Instructies SCHRIFTELIJKE

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2003

VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2003 VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2003 VENNOOTSCHAPSBELASTING 10 punten Beschrijf de vijf belangrijkste maatregelen die de regering heeft goedgekeurd in de wet van 24/12/2002 tot hervorming van

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Overdracht van een handelszaak fiscaal

Overdracht van een handelszaak fiscaal Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Overdracht van een handelszaak fiscaal 1. Verkoop 2. Inbreng in vennootschap 3. Schenking 4. Overlijden Verkoop/ Inbreng in vennootschap Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG Versterking rol Fluxys-net als draaischijf van de West-Europese aardgasstromen 198 miljoen investeringen in infrastructuur Waaier bijkomende diensten voor netgebruikers 92 nieuwe personeelsleden 52,5 nettodividend

Nadere informatie

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10%

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% In onze vorige nieuwsbrief kwam de overgangsmaatregel aan bod opgenomen in de programmawet van 28 juni 2013 waarmee, voor vennootschappen die niet

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Waar vinden?

Waar vinden? RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Waar vinden? Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 24 MEI 2008

SCHRIFTELIJKE PROEF 24 MEI 2008 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

01/10/ seminarie stagiairs 1

01/10/ seminarie stagiairs 1 RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Waar vinden? Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij de leasinggever? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 722 p. 5 Publicatiedatum: 31 juli 2014 Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

QUASI-INBRENG OPDRACHT

QUASI-INBRENG OPDRACHT Op te vragen gegevens bij quasi-inbreng - Blz 1 QUASI-INBRENG OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de vermogensbestanddelen die de vennootschap overweegt te verkrijgen,

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/12/2015 BE 0880.365.367 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15707.00413 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIBERO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Aalterveld

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 HOOFSTUK 4: Reserves - overgedragen winst (verl BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie