SCHRIFTELIJKE PROEF 29 APRIL 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHRIFTELIJKE PROEF 29 APRIL 2006"

Transcriptie

1 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 Algemene Instructies SCHRIFTELIJKE PROEF 29 APRIL 2006 Maximale examenduur: uur tot uur Gelieve op ELK blad van deze examenreeks uw naam, voornaam en lidnummer (zie oproepingsbrief) te vermelden Het gebruik van een rekenmachine, een rekeningenstelsel en wetboeken (WIB, BTW, Vennootschapsrecht etc.) is toegelaten voor zover er geen persoonlijke notities in werden opgenomen. Dit examen bestaat een reeks vragen, gegroepeerd in 3 deeldomeinen : Boekhouding (40 punten), Fiscaliteit (35 punten), Vennootschapsrecht en andere rechtstakken (25 punten) De resultaten worden toegestuurd van zodra de correctoren alle exemplaren hebben verbeterd. Deze vragenlijst (MET modelantwoorden) zal uiterlijk 15 dagen na dit examen op de website worden gepubliceerd. Om toegelaten te worden tot het mondeling gedeelte voor het bekomen van de titel van erkend boekhouder BIBF, dient de kandidaat minstens 50% van de punten op het schriftelijk gedeelte te behalen en bovendien minstens 60 % van de punten op deeldomein boekhouden en 50% op het vak deontologie. De kandidaten erkend boekhouder fiscalist dienen bovendien minstens 60 % te behalen op het deeldomein inzake fiscaliteit (= 21 op 35 punten op deeldomein II). VEEL SUCCES!!!!!! 1

2 DEELDOMEIN BOEKHOUDING /40 A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15 A.1 De bezoldigingen betaald aan de bestuurders van een coöperatieve vennootschap worden op welke rekening geboekt? Antwoord : De bezoldigingen van bestuurders worden geboekt op rekening 618, tenzij ze ingeschreven zijn als weddetrekkende (dit is niet de regel in België); in dit laatste geval worden de bezoldigingen geboekt op rekening A.2 Hoe boekt U de periodieke betalingen van een huurovereenkomst op lange termijn (36 maanden) betreffende een personenwagen? Antwoord : de periodieke betalingen worden rechtstreeks in kosten geboekt onder de rubriek 61 (inclusief de niet aftrekbare BTW); voor fiscale redenen, is het aangewezen om het deel intrest van de periodieke betaling op de rekening 650 te boeken A.3 Verklaar het verschil tussen de rekeningen 6621 Bestedingen van voorzieningen voor uitzonderlijke risico s en kosten en 762 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico s en kosten. Antwoord : De rekening 6621 Bestedingen van voorzieningen voor uitzonderlijke risico s en kosten wordt gebruikt indien de risico s waarvoor vroeger voorzieningen werden gevormd aanleiding hebben gegeven tot kosten tijdens het boekjaar. De rekening 762 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico s en kosten wordt gebruikt indien de vroeger gevormde voorzieningen overtollig blijken te zijn. A.4 De onderneming heeft een openstaande vordering op dubieuze debiteur X voor een bedrag van 9075,00 EUR (BTW-tarief = 21%). Er werd reeds een waardevermindering geboekt van 7 500,00 EUR. Uiteindelijk betaalt de debiteur toch zijn vordering. Geef de journaalposten. Oplossing Journaalposten 550 Kredietinstellingen: R/C 9 075,00 Dubieuze debiteuren 9 075, Geboekte waardeverminderingen handelsvorderingen 7 500,00 Terugneming waardevermind. op HV <1jaar 7 500,00 2

3 B. WETGEVING OP DE BOEKHOUDING EN DE JAARREKENING VAN DE ONDERNEMING + OPSTELLEN, ANALYSE EN KRITISCHE BEOORDELING VAN DE JAARREKENING /15 B.1 Grondstoffen in voorraad vertonen, op de datum van afsluiting van het boekjaar, een marktwaarde van 10 terwijl de aanschaffingswaarde 12 bedraagt. Wat is de invloed op de afsluitboekingen? Antwoord : De grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de marktwaarde wanneer deze lager is dan de aanschaffingswaarde (art. 69, 1 KB 30 januari 2001). De voorraad wordt in dit geval aan 10 gewaardeerd. Het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de marktwaarde wordt in de resultatenrekening onder de rekening 6090 voorraadwijziging van grondstoffen geboekt (dus niet onder waardeverminderingen). B.2 Wie bepaalt de waarderingsregels in een naamloze vennootschap? Waar moeten ze worden vermeld? Antwoord : de waarderingsregels worden bepaald door het bestuursorgaan (art. 28, 1, 2 de lid KB 30 januari 2001), nl. de raad van bestuur. De waarderingsregels worden, bij hun goedkeuring, in de notulen van de raad van bestuur genoteerd. Ze worden opgenomen in het inventarisboek en ze worden jaarlijks samengevat in de toelichting bij de jaarrekening (art. 28, 1, 2 de lid KB 30 januari 2001). B.3 Hoe berekent U het verschuldigde vakantiegeld voor de arbeiders in een vennootschap die haar boekjaar afsluit per 31 december 2005? Antwoord : 10,27 % van 108 % van de in 2005 aan de RSZ aangegeven lonen. B.4 Een vennootschap heeft bestuurders vervangen tijdens het jaar. Welke bestuurders moeten in de jaarrekening worden vermeld? Antwoord : het zijn de bestuurders in functie op datum waarop de jaarrekening ter goedkeuring aan de algemene vergadering wordt voorgelegd. 3

4 B.5 Op blz 1 bis van de jaarrekening van een vennootschap die beroep doet op de diensten van een erkend boekhouder-fiscalist, is het verplicht de identiteit van deze beroepsbeoefenaar te vermelden? Antwoord : artikel 100 W. Venn. voorziet niet in de vermelding van de identiteit van de boekhouder-fiscalist. Deze vermelding op blz 1 bis is dan ook volledig vrijblijvend. B.6 Het jaar dat een herwaarderingsmeerwaarde wordt geboekt, welke rechtstreekse verplichtingen vloeien er voort bij het opstellen van de jaarrekening? Antwoord : artikel 57, 1, 2 de lid KB 30 januari 2001 bepaalt: De geherwaardeerde waarde die voor deze vaste activa in aanmerking wordt genomen wordt verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening waarin de herwaardering voor het eerst werd toegepast. B.7 Bespreek het eigen vermogen van de vennootschap waarvan U de gegevens hieronder vindt: Antwoord : De wettelijke reserve bereikt nog niet 10% van het geplaatst kapitaal en er zijn geen andere reserves. De vennootschap heeft dan ook vermoedelijk belangrijke verliezen geleden tijdens de vorige jaren. Het laatste jaar is wel winstgevend. Bovendien bestaat het eigen vermogen voor het grootste deel uit herwaarderingsmeerwaarden (het laatste jaar nog 2/3 de van het totaal eigen vermogen). Dank zij deze herwaardering heeft men de solvabiliteitsratio verbeterd, maar dit resulteert enkel uit een boekhoudkundige ingreep. 4

5 C. ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET FINANCIEEL BEHEER /6 C.1 Een vennootschap overweegt belangrijke investeringen te doen. Haar liquiditeit is positief. Ongeveer 25% van het balanstotaal wordt door eigen vermogen gefinancierd. Om de voorziene investeringen te financieren, zijn er drie mogelijkheden: - Een krediet aangaan onder vorm van voorschotten op vaste termijn (de huidige rentevoet voor voorschotten op één jaar bedraagt 4,5 %); - Een lening op 10 jaar aangaan met een vaste rentevoet van 7,75 %; - Het kapitaal van de vennootschap verhogen. Wat beveelt U uw klanten aan? Antwoord : Investeringen worden nooit met kredieten op korte termijn gefinancierd. Anderzijds, rekening houdend met de huidige solvabiliteitsratio van 25%, indien de volledige investering met schulden wordt gefinancierd, dan zal de solvabiliteitsratio de gevarenzone naderen. Minstens 25 % van de investering moet door een kapitaalverhoging worden gefinancierd teneinde de solvabiliteitsratio op het huidige peil te behouden; het deel van de investering dat niet door een kapitaalverhoging wordt gedekt wordt dan met een lening op 10 jaar gefinancierd voor zover de economische levensduur van deze investering minstens 10 jaar is. In het andere geval via een lening waarvan de duur gelijk is aan de economische levensduur van de investering. 5

6 D. ORGANISATIE VAN DE BOEKHOUDING EN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN VAN DE ONDERNEMING. /4 D.1 U wordt geconsulteerd door een psycholoog, erkend op de lijst ad hoc van de erkende psychologen bij de overheid. Het betreft evenwel geen geneesheer. Betrokkene werkt als psycholoog in een ziekenhuis als bediende en wenst zich in bijberoep als zelfstandige te vestigen (privé praktijk). Hij vraagt aan U welke formaliteiten hij dient te vervullen om als zelfstandig psycholoog aan de slag te gaan. Welk advies geeft U hem, mede rekening houdend met het feit dat hij gehouden is een beroepsgeheim te respecteren tav zijn cliënten? 1. vermits het een vrij beroep betreft, gebeurt de inschrijving bij de KBO via ofwel de BTW administratie ofwel via de RSZ als de betrokken psycholoog een werkgever zou zijn. Een bezoek aan een ondernemingsloket is dus niet nodig. 2. de activiteit van psycholoog wordt niet aanzien als een medische activiteit. Op deze basis geniet betrokkene dan ook niet van de vrijstelling van BTW op grond van art. 44 WBTW. Hij dient dus zijn inschrijving als BTW belastingplichtige aan te vragenbij de BTW administratie. Evenwel, in het begin van zijn activiteit, kan hij misschien voor het vrijstellingsregime opteren, tenzij hij absoluut de hem aangerekende BTW wenst af te trekken via de periodieke aangiftes. 3. Inzake directe belastingen zijn er twee formaliteiten die moeten nageleefd worden: a) Verplichting om een boek met ontvangstbewijzen bij te houden met de ontvangen erelonen ontvangstbewijzen (voorzien van zegel Belgische staat ) Teneinde de identiteit van de patiënten te respecteren, kunnen de namen en adressen worden vervangen door codes, waarvan de overeenstemming kan nagegaan worden door de fiscus. b) Verplichting om een journaalboek bij te houden, voorzien bij ministerieel besluit, waarin hij de reëel ontvangen erelonen moet bijhouden, hetzij ontvangen in contanten hetzij via overschrijving. Het kan volstaan om de ontvangsten bij te houden per BTW boekje op voorwaarde dat elk boekje voorzien is van een band dat het totaal van de ontvangsten totaliseert. Een boek kan slechts de ontvangsten van één jaar bevatten. In concreto dient men dus minstens voor elk nieuw jaar een nieuw boek bij te houden. De niet gebruikte ontvangstbewijzen moeten dan ook vernietigd worden. Opmerking: Vermits het hier een bijberoep betreft, kan betrokkene niet genieten van de vrijstelling van de verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen. 4. Tot slot, dient hij zich als zelfstandige aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. (naar keuze) 6

7 DEELDOMEIN FISCALITEIT (inclusief beginselen van registratie- en successierechten alsook de beginselen inzake douane en accijnzen) /35 E. BTW /10 E.1 Is de BTW in hoofde van de garagist geheel aftrekbaar op volgende 100% beroepsmatige uitgaven? Omcirkel het correcte antwoord. 01. Huur van een voertuig type break voor het transport van JA NEEN materialen 02. Aankoop van 12 flessen wijn van 52,00 /stuk die JA NEEN aangeboden worden aan alle arbeiders en bedienden van de onderneming( collectief cadeau ) 03. Onderhoudscontract van de bestelwagens JA NEEN 04. Restaurantnota van de bedrijfsleider JA NEEN 05. Levering van diesel voor de gehuurde break JA NEEN 06. Factuur voor de isolatie van het dak van de burelen JA NEEN 07. Factuur van de bedrijfsrevisor JA NEEN 08. Premie brandverzekering van de burelen JA NEEN 09. Aankoop van een radio die gebruikt wordt door de JA NEEN magazijnier in de hall waar goederen gestockeerd worden 10. Publicitaire spot op TV JA NEEN E. 2 Welke zijn alle vakken van de periodieke BTW aangifte die moeten ingevuld worden bij volgende handelingen? Geef voor elk vak het overeenstemmende nummer alsook het correcte bedrag. Behalve indien anders wordt vermeld, zijn de bedragen die opgenomen worden exclusief 21% BTW. De bedragen dienen afgerond te worden volgens de algemene regel (twee decimalen) 1. Een handelaar in tweedehandswagens koopt een tweedehands aanhangwagencaravan op een beurs voor tweedehandswagens voor de prijs van 6.792,00 en verkoopt deze daarna voor 8.200,00 aan een bouwondernemer die deze voor 80% zal gebruiken op zijn werven en voor 20% privé zal aanwenden. Aangifte van de autohandelaar : , , , ,00 Aangifte van de bouwondernemer: , ,60 7

8 2. Een groothandelaar in informaticamateriaal koopt in Litouwen 200 platte schermen (flat screen) aan 187,00 per stuk. Hij verkoopt er 198 aan een supermarkt in België voor de prijs van 233,00 stuk, houdt één scherm voor persoonlijk gebruik en houdt er tevens één voor het administratief beheer van zijn onderneming. Aangifte van de groothandelaar (zonder voorafname in de stock): , , , , , , ,41 Of eventueel (met voorafname in de stock): , , , , , , ,68 Alternatief met voorafname van stock ,00 83 nihil , , , , ,68 Aangifte van de supermarkt : , ,14 8

9 3. Een drogisterij laat de ramen van haar onroerend goed, waarin de handelszaak gevestigd is (70%) alsook de privé woning (30%), wassen voor de prijs van 180,00 : Aangifte van de drogisterij : , , , ,80 Aangifte van de onderhoudsfirma : ,00 4. Een kleinhandelaar in textiel onderworpen aan het forfaitaire regime neemt uit zijn stock een vest met een waarde van 523,00 (aankoopwaarde) met het oog op het communiefeest van zijn dochter. nihil 5. Het prorata aftrekpercentage van een gemengde BTW plichtige herberekend in januari 2006 voor het jaar 2005 bedraagt 63% terwijl het voorlopige prorata 49% was. Het bedrag van de BTW die afgetrokken werd in 2005 (vak 59) is , ,92 F. PERSONENBELASTING /10 F.1 Geef een opsomming van wat men verstaat onder de werknemersbezoldigingen die door de werkgever als beroepskosten kunnen worden afgetrokken? - de bezoldigingen, salarissen, vervroegd vakantiegeld, voordelen, premies, schadeloosstellingen en alle analoge retributies, met inbegrip van fooien, en de vergoedingen toegekend nav een arbeidsongeschiktheid. - De voordelen in natura - De schadeloosstellingen betaald uit hoofde of n.a.v de stopzetting van de arbeidsprestaties of het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. - De schadeloosstellingen betaald als geheel of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van loon/bezoldiging - De verkregen bezoldigingen, zelfs indien ze aan de rechtverkrijgenden van de werknemer zijn betaald of toegekend. 9

10 F.2 Wat zijn de gevolgen voor een werkgever indien hij de individuele fiches NIET opmaakt/ aflevert die als bewijs dienen voor de geboekte beroepskosten (vb. commissies, bezoldigingen, schadeloosstellingen enz.) en deze bedragen niet worden aangegeven door de begunstigden in hun aangifte personenbelasting? De werkgever zal een afzonderlijke belasting ondergaan van 300 % (+ crisisbelasting) op de bedragen die niet werden verantwoord aan de hand van individuele fiches 281 xx en samenvattende fiches 325 xx. Art. 57 WIB Deze belasting zal niet verschuldigd zijn indien de belastingplichtige bewijst dat deze bedragen door de begunstigde in zijn belastingsaangifte werden aangegeven. F.3 Een BVBA stelt een niet-bemeubeld woonhuis ter beschikking van zijn zaakvoerder. Het niet geïndexeerd KI van dit woonhuis bedraagt 1000,00. Welk is het bedrag dat in hoofde van de zaakvoerder als voordeel van alle aard zal worden belast. (index = 1,3889) Het belastbaar voordeel in hoofde van de zaakvoerder bedraagt: KI geïndexeerd x 2 x 100/60 Dus: 1000,00 x 1,3889 x 100/60 x 2 = 4629,66 F 4 Ten gevolge van een auto-ongeluk ontvangt U een schadeloosstelling voor lichamelijke en morele schade In welk vak van de aangifte personenbelasting moet U dit bedrag aangeven? In geen enkel vak, vermits deze schadeloosstelling niet belastbaar is. F. 5 Onder welke voorwaarden kan een bedrijfsleider een vennootschapsverlies ten laste nemen voor het aanslagjaar 2005? Kan het aldus eventueel in hoofde van de bedrijfsleider bekomen beroepsverlies worden aangezuiverd op de belastbare beroepsinkomsten van de wettelijk samenwonende partner? Antwoord: Voorwaarden: - de tenlasteneming gebeurt door een onherroepelijke en onvoorwaardelijke betaling van een geldsom - met het oog op het behoud van beroepsinkomsten - deze inkomsten moeten periodiek uit de vennootschap worden verkregen - de aldus betaalde som moet door de vennootschap volledig worden gebruikt voor de aanzuivering van haar verliezen. Ja, tenzij de wettelijke samenwoning zou aanvangen in hetzelfde jaar als dat waarin het beroepsverlies werd geleden. In dat geval zou immers een afzonderlijke aanslag moeten worden gevestigd. 10

11 G. VENNOOTSCHAPSBELASTING /10 G1. De BVBA André werd opgericht met een kapitaal van ,00. Ze stelt 8 personen tewerk, 1 halftijdse bediende en 7 fulltime arbeiders. De zaakvoerder geniet, naast zijn bezoldiging van tevens van een voordeel in natura (bedrijfswagen), waarvan de waarde wordt geschat op De situatie van het eigen vermogen op is de volgende : 100 Geplaatst kapitaal , Herwaarderingsmeerwaarden 6.000, Wettelijke reserve 1.870, Onbeschikbare reserve 4.650, Belastingvrije reserve 8.380, Beschikbare reserve , Winst 1.550,00 Fiscaal is er een overgedragen (fiscaal recupereerbaar) verlies van de vorige jaren ten belope van 1.970,00. In de loop van het jaar 2005, werden volgende vaststellingen gedaan: 1. De buitengewone algemene vergadering van 31 juli 2005 besliste om een kapitaalverhoging door de voeren van ,00 door incorporatie van reserves en voorafname van de beschikbare reserves voor éénzelfde bedrag, zonder uitgifte van nieuwe deelbewijzen/aandelen. 2. De herwaarderingsmeerwaarde wordt in 2005 afgeschreven voor een bedrag van 1.000,00, die in de boekhouding als volgt wordt ingeschreven: 6302 Afschrijvingen op materiële vaste activa 2219 geboekte afschrijvingen (gebouwen) 1.000,00 3. Er worden provisies aangelegd a) op het passief van de balans - voorzieningen voor risico s en kosten REK ,00 - voorzieningen voor vakantiegeld REK ,00 b) op het actief - waardevermindering op vorderingen REK 409 (890,00 ) 4 Bij een fiscale controle werd opgemerkt dat twee leveranciers op het credit van de rekening leveranciers voorkwamen gedurende 3 boekjaren voor dezelfde bedragen en zonder andere bewegingen(410 en 390) Totaal 800,00. De administratie beschouwt deze bedragen als niet verschuldigd en verwerpt ze dan ook. 11

12 5. De vennootschap heeft materiaal, verworven in 1995 voor ,00 en volledig afgeschreven, verkocht voor een bedrag van ,00. Ze heeft nieuw materiaal aangekocht voor ,00, afschrijfbaar op 10 jaar. Er wordt gebruik gemaakt van de gespreide investeringsaftrek en de gespreide belasting van de meerwaarden. 6. Volgende kosten worden genoteerd : 6128 brandstof 1.500, onderhoud wagen 932, verzekering 848, verkeersbelasting 140, technische inspectie 30, afschrijvingen 1.950, ,00 Restaurantkosten 500, Intresten financiering wagen 720, Verkeersboete 150, Voorafbetalingen 2.120,00 7. De gewone algemene vergadering beslist om de winst van 8.630,00 als volgt te besteden : Wettelijke reserve? Dividenden 2.000,00 Beschikbare reserves 6.000,00 Overdracht saldo Gelieve de verschillende rubrieken van de aangifte in de vennootschapsbelasting in te vullen en het belastbaar inkomen te bepalen rubriek 102. Antwoord : zie aangifteformulier + hieronder voorbereiding aangifte Bepaling van de verworpen uitgaven bedrijfsvoorheffing en voorafbetalingen 2.120, verkeersboete 150,00 3. Autokosten 6118 onderhoud 932, verzekering 848, verkeersbelasting 140, Technische inspectie 30, Afschrijvingen 1.950, ,00 Voordeel van alle aard 2.000,00 x 70% ( 1.400,00 ) 12

13 Verworpen 25% van 2.500,00 625,00 4. Restaurantkosten 500,00 x 31% 155,00 TOTAL 3.050,00 Wettelijke reserve toe te voegen 2.000, ,00 = 130,00 Investeringsaftrek 90,000 x 10,5 x 10% = 945,00 H. BELASTINGPROCEDURES /5 H1. In welke gevallen kan de fiscale administratie overgaan tot een belastingsaanslag van ambtswege ten belopen van de belastbare inkomsten die zij vermoedt op basis van de in haar bezit zijnde informatie? De fiscale administratie kan overgaan tot een aanslag van ambtswege in de gevallen waar de belastingplichtige: - niet binnen de voorgeschreven termijnen zijn aangifte indiende - niet binnen de voor deze doeleinden toegekende termijn verhielp aan de gebrekkige vormvereisten van bovenvermelde aangifte. - geen boeken, documenten, boekhoudregisters of dossiers, elektronische gegevens enz bezorgde - niet tijdig de gevraagde inlichtingen verschafte - niet tijdig antwoordde op de vragen van de fiscus naar aanleiding van een bericht van wijziging betreffende zijn aangifte. H2. Naar aanleiding van de verkoop/overdracht van een handelsfonds moeten bepaalde formaliteiten worden vervuld ten aanzien van de ontvanger der belastingen. Welke formaliteiten worden hier bedoeld? De overnemer moet aan de ontvanger der belastingen van de woonplaats van de overdrager een attest vragen waaruit blijkt dat de overdrager geen fiscale schulden heeft. Zo vermijdt de overnemer dat hij hoofdelijk aansprakelijk wordt voor de fiscale schulden van de overdrager. Dit attest dient bijgevoegd te worden aan de verkoopakte. Dit attest zal door de ontvanger niet worden afgeleverd indien op datum van de aanvraag er nog fiscale schulden zijn in hoofde van de overdrager. De ontvanger beschikt over een termijn van 1 maand om het attest op te maken. Bij gebreke hiervan wordt de overdrager geacht geen openstaande fiscale schulden te hebben. Eenzelfde regeling is van kracht ten aanzien van de BTW administratie, de RSZ en de RSVZ. 13

14 DEELDOMEIN VENNOOTSCHAPSRECHT EN ANDERE RECHTSTAKKEN /25 I. VENNOOTSCHAPSRECHT, ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN. /10 I.1 Binnen welke termijn moet een naamloze vennootschap haar jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank van België? Antwoord : Volgens art. 98 W. Venn. moet de neerlegging geschieden binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd door de algemene vergadering. In elk geval moet de neerlegging ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar geschieden. I.2 Een BVBA die aan de definitie van een kleine vennootschap beantwoordt (art. 15 W. Venn.) heeft een overgedragen verlies op haar balans. Welke zijn de gebeurlijke gevolgen van deze situatie? Antwoord : Artikel 96 W. Venn. dat de inhoud van het jaarverslag oplegt, voorziet 6 ingeval uit de balans een overgedragen verlies blijkt of uit de resultatenrekening gedurende twee opeenvolgende boekjaren een verlies van het boekjaar blijkt, een verantwoording van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit. Kleine niet genoteerde vennootschappen moeten geen jaarverslag opstellen maar het laatste lid van artikel 94 schrijft voor : De nietgenoteerde kleine vennootschappen moeten de verantwoording bedoeld in artikel 96, 6, evenwel vermelden in de toelichting bij de jaarrekening. Indien door de geleden verliezen, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de alarmprocedure worden gevolgd (art. 332 W. Venn). Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van EUR kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen (art. 333 W. Venn.). I.3 Wie moet worden opgeroepen voor de algemene vergadering van een BVBA die behoort tot een groep welke verplicht is een geconsolideerde jaarrekening op te stellen en bekend te maken? Antwoord : Artikel 268 1, 3 de lid W. Venn. bepaalt de personen die moeten worden opgeroepen: - de vennoten; - de zaakvoerders; - de commissaris (op basis van de vraagstelling is deze BVBA verplicht een commissaris te benoemen); - de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven; - de obligatiehouders. 14

15 I.4 Welke jaarlijkse verplichtingen voorziet het Wetboek van vennootschappen voor een BVBA in vereffening? Antwoord : Artikel 193 W. Venn.: Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. Betreft het een een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, dan moeten zij een jaarrekening opstellen overeenkomstig artikel 92, die voorleggen aan de algemene vergadering en, binnen dertig dagen na de datum van de vergadering, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar, neerleggen bij de Nationale Bank van België, samen met de andere bij dit artikel voorgeschreven stukken. I.5 In een BVBA wenst men de afsluitdatum van het boekjaar te wijzigen. Welke procedure moet worden gevolgd? Antwoord : dit is een statutenwijziging, bijgevolg moet art. 286 W. Venn. worden gevolgd : De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de stemmen heeft verkregen. De statutenwijziging moet bij een authentieke akte worden vastgesteld (art. 66 laatste lid W. Venn.). J. BEGINSELEN VAN HET ARBEIDS EN SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT../5 Piet werkt reeds jaren op de boekhouding van een onderneming. Via een ingenieus systeem is hij erin geslaagd om kortingen die normaal aan de klant toekomen, af te leiden naar zijn eigen bankrekening. De fraude komt aan het licht na een intern onderzoek van de boeken met het oog op de verkoop van het bedrijf. De gedelegeerd bestuurder neemt op donderdag 13 april 2006 kennis van deze feiten en licht onverwijld de Raad van Bestuur in. De onderneming wil Piet om dringende reden ontslaan. 15

16 J.1 Wanneer is de laatste dag waarop het ontslag om dringende reden kan worden gegeven? Belangrijk om weten is dat zondag 16 april 2006 (Pasen) en maandag 17 april 2006 (Paasmaandag) twee wettelijke feestdagen zijn. Antwoord: dinsdag 18 april 2006 (eerste werkdag = vrijdag, tweede werkdag = zaterdag en derde werkdag = dinsdag) J.2 Stel dat het ontslag om dringende reden werd doorgevoerd op maandag 17 april De werkgever moet vervolgens de motivering van het ontslag om dringende reden ter kennis brengen van Piet en zal daarvoor een gemotiveerde ontslagbrief sturen. Wanneer moet deze brief ten laatste worden verstuurd? Antwoord: donderdag 20 april 2006 (dinsdag = eerste werkdag, woensdag = tweede werkdag) J.3 Hoe moet bovenbedoelde brief (cfr. J 2) met de ingeroepen dringende reden ter kennis worden gebracht van Piet? Kruis de mogelijkheden aan die de Arbeidsovereenkomstenwet volgens U heeft voorzien? Indien u meent dat er meerdere mogelijkheden zijn, kruis dan meerdere vakjes aan. door overhandiging van de brief afgetekend voor kennisgeving door de werknemer per gewone post per aangetekende post bij deurwaardersexploot Antwoord: De kennisgeving kan overeenkomstig artikel 35 van de Wet op de arbeidsovereenkomsten gebeuren per aangetekend schrijven, door overhandiging met ondertekening voor ontvangst en per deurwaardersexploot. 16

17 K. PLICHTENLEER./10 Geef steeds een korte toelichting bij uw antwoord K1 Situatieschets : Op een blauwe maandag meldt de heer G. Van Gerven zich bij uw kantoor met het verzoek een onderhoud te hebben omtrent de verplichtingen het opstarten van een ingenieursbureau. In de loop van het onderhoud deelt de heer Van Gerven in al zijn enthousiasme mee dat hij op het punt staat een patent te nemen voor een door hem ontwikkeld productieproces. Één van uw cliënten is ook een ingenieursbureau en uit gesprekken met de zaakvoerder ervan weet u dat zij al maanden trachtten een gelijkaardige proces te ontwikkelen doch hier maar niet in slagen. U besluit om, reden van werkoverlast, de heer Van Gerven niet te aanvaarden als nieuwe cliënt. Mag u uw cliënte, die al maanden op zoek is naar de oplossing gevonden door de heer van Gerven, op de hoogte brengen van de inhoud van uw gesprek met de heer Van Gerven? Neen artikel 19 : discretieplicht beroepsgeheim. K.2. Zijn er in het Reglement van Plichtenleer bepalingen te vinden op grond waarvan u de heer Van Gerven zou weigeren als cliënt? Artikel 6 onafhankelijke uitoefening - K3 In de gemeente waar u woont is er een vacature opengevallen voor statutair hoofdboekhouder bij het OCMW. U is boekhouder in bijberoep en dit lijkt u een interessante betrekking. U neemt deel aan de selectieprocedure en u eindigt op de eerste plaats. Mag u dit mandaat aanvaarden en verder blijven werken als boekhouder BIBF? Ja, mits schriftelijke toestemming van het OCMW (artikel 22) K.4 De (kleinhandel in cadeauartikelen) is sinds jaar en dag een trouwe klant. De zaakvoerder van deze BVBA wil u uit erkentelijkheid betrekken bij deze vennootschap en biedt U aan om samen met hem zaakvoerder te worden. Aanvaardt U dit mandaat? Licht uw antwoord omstandig toe. Neen, U kan dit mandaat niet aanvaarden: Artikel 6 onafhankelijkheid ten aanzien van de cliënt Artikel 21 :onverenigbaarheden met commerciële nevenactiviteiten zowel als natuurlijk persoon als via een rechtspersoon 17

18 K.5 De echtgenoten Philippe en Isabelle, beiden erkend boekhouder(-fiscalist) hebben twee zonen (Frans en Jan) en één dochter (Mathilde). De drie kinderen zijn allen meerderjarig en studeren nog. Om hun werkzaamheden beter te organiseren wensen de ouders een boekhoudvennootschap op te richten conform het KB van 15/2/2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder (-fiscalist) in het kader van een rechtspersoon. Licht steeds uw antwoord toe.!!! - Welke zijn de specifieke aandachtspunten voor de doelomschrijving? Een burgerlijke vennootschap dient opgericht te worden. Het doel moet conform de deontologische voorschriften van het BIBF worden opgesteld. Dit betekent dat enkel voorbehouden en toegelaten activiteiten van erkende boekhouders(-fiscalisten ) mogen opgenomen worden. Dus bijvoorbeeld geen handelsactiviteiten. (art 7 en 8 KB) - Kunnen zij opteren voor een NV? Zo ja, zijn hier bijzondere voorwaarden aan verbonden? Dit kan op voorwaarde dat de aandelen op naam worden uitgegeven (art 8, 3 KB) - Indien zij opteren voor een BVBA. Wie kan tot zaakvoerder worden benoemd in deze boekhoudvennootschap? Enkel de ouders (Philippe en Isabelle) vermits alle zaakvoerders BIBF lid moeten zijn. (art 8, 5 ) - Is volgende verdeling van de aandelen mogelijk? Philippe : 35 %, Isabelle 35 %, Frans, Jan en Mathilde elk 10 %. Licht uw antwoord toe. Neen vermits minstens 80 % van de aandelen in handen moet zijn van BIBF leden of stagiairs. (art 8, 4 KB) - De oudste zoon, zal na zijn studies aan de Hogeschool, afdeling boekhouding-fiscaliteit, een BIBF stage aanvangen. Kan hij op dat ogenblik zaakvoerder/bestuurder worden? Kan hij op dat ogenblik tevens 50 % van de aandelen verwerven? Dit kan vermits stagiair-boekhouders, net zoals BIBF leden, mede het bestuur van de vennootschap mogen waarnemen alsook een aandelenbezit mogen hebben op voorwaarde dat minstens 80 % van de aandelen in handen is van BIBF leden of stagiairs. Stagiairs die hun beroep via een boekhoudvennootschap wensen uit te oefenen, dienen dit tijdens de stage wel steeds samen te doen met ofwel hun stagemeester ofwel een andere erkende boekhouder (fiscalist) BIBF (Zie art 1 en art 2, par 2 KB) 18

Schriftelijke proef van 19 november 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15

Schriftelijke proef van 19 november 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15 BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10 augustus 2005 Schriftelijke proef van 19

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) DE VRAGEN

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) DE VRAGEN BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) Schriftelijke proef van 30 april 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S.

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 17 MEI 2003 de vragen DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Waar vinden?

Waar vinden? RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Waar vinden? Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 20 NOVEMBER 2004 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

01/10/ seminarie stagiairs 1

01/10/ seminarie stagiairs 1 RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Waar vinden? Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 16 NOVEMBER 2013

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 16 NOVEMBER 2013 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Agenda: VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING gehouden op de zetel op maandag 20/03/Y om BB uur - vijftiende boekjaar 1. Verklaring, beraadslaging en besluit overeenkomstig art. 259/523

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse Straat 12/2 3001 Leuven BTW nr. BE 0471.340.123 RPR Leuven AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 De raad van bestuur

Nadere informatie

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt :

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt : Algemene herhalingsoefening NV BRUG Samenstelling en evolutie rekening kapitaal : De NV Brug werd in 1935 opgericht met een in geld gestort kapitaal van 25.000,00 EUR. In 1987 werd het kapitaal verhoogd

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 19 NOVEMBER 2005

SCHRIFTELIJKE PROEF 19 NOVEMBER 2005 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 Algemene Instructies SCHRIFTELIJKE

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS THROMBOGENICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 RPR Leuven 0881.620.924 (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 24 NOVEMBER 2012 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd,

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd, Tussen de ondergetekenden: OPDRACHTBRIEF Naam +Voornaam IAB - erkenningsnummer Nat.Nr. Kantoor houdende te Stationsstraat 1 te 3520 Zonhoven Als mandataris van Coda Boekhouders en Fiscalisten BVBA Met

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

QUASI-INBRENG OPDRACHT

QUASI-INBRENG OPDRACHT Op te vragen gegevens bij quasi-inbreng - Blz 1 QUASI-INBRENG OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de vermogensbestanddelen die de vennootschap overweegt te verkrijgen,

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 24 MEI 2008

SCHRIFTELIJKE PROEF 24 MEI 2008 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN (Wet van 22 april 1999 1 ) Legrandlaan, 45-1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 - Fax : 02/626.03.90 E-MAIL : INFO@BIBF.BE - URL : HTTP://WWW.BIBF.BE

Nadere informatie

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Gachardstraat 88/14, 1050 Brussel Rechtspersonenregister: nummer 0607.914.242 (Brussel) De Raad van Bestuur van IMBAKIN HOLDING, NV (de «Vennootschap») nodigt de aandeelhouders

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Niet betalen RSZ, BV, BTW: aansprakelijkheid bestuurder

Niet betalen RSZ, BV, BTW: aansprakelijkheid bestuurder Niet betalen RSZ, BV, BTW: aansprakelijkheid bestuurder De programmawet van 20/07/2006 voorziet in een uitbreiding van de bevoegdheden en de aansprakelijkheid van de bestuurders van een vennootschap. Niet

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 19 NOVEMBER 2011

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 19 NOVEMBER 2011 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS EMAKINA GROUP NV Middelburgstraat 64A B-1170 Brussel Ondernemingsnummer 0464.812.221 BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders van Emakina Group NV worden uitgenodigd

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117

Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 Gimv Naamloze Vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer 0220.324.117 BTW-nummer: BE0220.324.117 De raad van bestuur van Gimv NV (de Vennootschap ) nodigt de houders van effecten

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 NV KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 478 145,00 314 750,00 Materiële vaste activa 5.1.2

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN Na bijna tien jaar is het eindelijk zover : een boekhouder die uitsluitend in loondienst of die in overheidsdienst werkt, kan voortaan ook op

Nadere informatie