Studiegids Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV"

Transcriptie

1 Studiegids Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

2 Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt afgestemde opleiding aan. Taalgerichtheid, internationalisering, ICT en sociale en communicatieve vaardigheden zullen die competenties stimuleren om optimaal te functioneren in een concrete arbeidssituatie. De opleiding zal via afstudeerrichtingen, keuzetrajecten en -modules eigen accenten voor de student mogelijk maken. Woord vooraf Beste studenten Accountancy-fiscaliteit, De meesten onder jullie hebben reeds 2 semesters afgewerkt. Sommigen hebben misschien al eerder verworven kwalificaties of competenties op zak. In semester 3 en 4 verandert heel wat. Ziehier een overzicht. Het aantal algemeen vormende modules loopt drastisch terug en het aantal beroepsgerichte modules stijgt in dezelfde mate. In deze beroepsgerichte modules zijn eigen ideeën belangrijker dan het reproduceren van tekst, zijn inzet en werkkracht doorslaggevender dan de capaciteit om van buiten te leren, is initiatief belangrijker dan volgzaamheid. In het semester 3 en 4 wordt er volop aansluiting gezocht met het beroepenveld. De klemtoon ligt op boekhouden en fiscaliteit, benaderd vanuit een heel praktijkgerichte hoek. Aan de hand van geleide oefeningen en geïntegreerde projecten wordt de interactie tussen boekhouding en fiscaliteit steeds duidelijker. Access, een microsoft pakket voor databeheer enerzijds, Accon en Sofisk, beroepsgerichte softwarepakketten anderzijds, zijn de nieuwe ICT pakketten waarmee je zal leren werken. De vreemde talen trainen de communicatieve vaardigheden en verwerken de vakgerichte terminologie. Semesters, modules, partims, eind en deelcompetenties Het academiejaar is opgedeeld in twee semesters (zie planning academiejaar ). Elk semester telt 12 effectieve lesweken met 22 tot 24 contacturen per week. De lessenroosters kunnen per keuzetraject verschillen. Per semester bieden we een aantal modules aan. Elke module groepeert een aantal partims (vakken). De lectoren van elke module vormen samen een moduleteam en één van deze lectoren treedt ook op als modulevoorzitter. Bij elke module kunnen een aantal studiepunten verdiend worden. (zie voor detail opleidingsprogramma ). Per module wordt een modulefiche opgemaakt. De modulefiches zijn bedoeld om je te helpen ontdekken wat er van jou per module verwacht wordt. Ze beschrijven de vakinhouden, doelstellingen en evaluatievormen per partim, te maken opdrachten, gebruikte onderwijsvormen enz. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan het ontwikkelen van competenties en steeds minder aan louter kennisoverdracht. Daarom worden ook de eindcompetenties van elke module en de deelcompetenties per partim in de modulefiche opgenomen. Er wordt ook gebruik gemaakt van geïntegreerde opdrachten, waarbij verschillende partims binnen een module zoveel mogelijk op mekaar inspelen. Maar ook over de modules heen wordt gestreefd naar integratie van de leerstof. Veel succes in de volgende 2 semesters! De lectoren van het team accountancy-fiscaliteit Clairette Castelein, afstudeerverantwoordelijke

3 Terminologie Module Een opleidingsonderdeel in een modulair opgebouwd opleidingsprogramma, kan al dan niet bestaan uit verschillende partims. Een module wordt per semester georganiseerd. Per module krijg je één quotering. Moduleniveau Het niveau van een module zoals aangegeven op de studiefiche. Er worden 3 niveaus onderscheiden: inleidend (eerste kennismaking met de leerstof en vertaald in brede competenties verwant aan die leerstof), uitdiepend (verdere verdieping na een eerste kennismaking met de leerstof en vertaald in (een) competentie(s) verfijnd in specifieke kennis, inzicht, vaardigheden en/of houdingen in (een) specifiek(e) context(en)) en gespecialiseerd (uitmondend in competenties die enkel aan specialisten kunnen toegewezen worden). Moduletype Kernmodule, afstudeermodule, keuzemodule en opleidingsoverschrijdende module. Partim Een deel van een module waarvoor een afzonderlijke evaluatie wordt gemaakt en waarvan de punten samengevoegd worden met de punten van de andere partims van de module. Contacturen Een uur waarin onderwijs gegeven wordt in rechtstreeks contact tussen de lector/begeleider en de student. Contactonderwijs kan zowel hoorcolleges als werkcolleges, begeleide seminaries of workshops, ter plaatse begeleide zelfstudie, enz. omvatten als verplichte aanwezigheid via ICT. Niet-contacturen Een uur van onderwijs-, studie- en/of toetsactiviteiten niet gebonden aan een zelfde tijd van onderwijsverstrekking van student en lector/begeleider, maar wel met mogelijk geïndividualiseerd onderwijs, begeleiding en/of communicatie op afstand. Concreet: het studeren, oefeningen maken, opdrachten uitvoeren, stage lopen, zelfstudie enz. buiten de hogeschool en/of zonder begeleiding zijn niet-contacturen. Studietijd (ST) De in uren weergegeven tijd die de gemiddelde student nodig heeft om de voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten van een module, een opleidingsprogramma of een opleiding succesvol af te ronden. De studietijd is de som van contacturen en niet-contacturen. Studiepunt Een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten en waarmee de studieomvang van elke opleiding of elke module wordt uitgedrukt. De studieomvang van elk studiejaar bedraagt 60 studiepunten binnen het ECTS-puntensysteem (ECTS = European Transfer Credit System). Eén studiepunt wordt begroot op 25 tot 30 uren studietijd. Studieomvang (S0) Het aantal studiepunten toegekend aan een module, partim, opleidingsprogramma of opleiding. Semester Aanduiding van het tijdstip waarop de onderwijsactiviteit plaatsvindt. De opleiding bestaat uit 6 semesters. Semesters 1, 3 en 5 lopen van september tot en met januari. Semesters 2, 4 en 6 lopen van februari tot en met juni. Competentie Het vermogen om adequaat te handelen in een professionele en/of persoonlijke context door de integratie van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen of attitudes. In de opleidingen worden algemene, algemeen beroepsgerichte en beroepsspecifieke competenties aangeleerd. Begincompetentie

4 Aanduiding van de competenties die de student al minimaal moet bereikt hebben alvorens met de betrokken module te kunnen starten. Geeft de volgtijdelijkheid van de verschillende modules in de opleiding weer. Eindcompetenties De eindcompetenties van de opleiding die in de betrokken module geheel of gedeeltelijk aan bod komen. Deelcompetenties De competenties die in de context van het betrokken partim zullen geëvalueerd worden. Toelatingsvoorwaarden Voorwaarden waaraan de student moet voldoen om zich voor een bepaalde module te kunnen inschrijven. Vaak wordt dit uitgedrukt in functie van modules die aan de betrokken module zijn voorafgegaan. Didactische werkvorm(en) De wijze waarop de onderwijsactiviteiten georganiseerd worden om de eindcompetenties te realiseren. Deze werkvorm kan zijn hoorcollege, werkcollege, seminarie, laboratorium, projectwerk, al dan niet begeleide zelfstudie, taak- of opdrachtgerichte werkvorm, enz. Studiemateriaal en referentie begeleide zelfstudie Het materiaal dat door de student en de lector/begeleider gebruikt wordt om de competenties te behalen. Evaluatievorm De manier waarop men gaat toetsen en evalueren of de vooropgestelde eindcompetenties bereikt zijn. Evaluaties kunnen zowel binnen als buiten de examenperiode worden gepland. De examenperiodes zijn opgenomen in de academische kalender. Evaluatie Examen Het kan zowel om een schriftelijk, een mondeling als een examen op computer gaan. Evaluatie Continue procesbeoordeling Studenten worden permanent geëvalueerd tijdens het uitvoeren van een project, opdracht,. Veelal gebeurt de evaluatie hier door peer- en/of co-assessment. Evaluatie - Peer Assessment Is een proces waarbij de studenten hun medestudenten evalueren, al of niet op basis van zelfgeselecteerde criteria. Peer-assessment gaat niet alleen om het toekennen van punten, maar vormt een deel van het leerproces waarbij bepaalde vaardigheden worden ontwikkeld. Evaluatie - Co-Assessment Is een leer- en onderwijsproces waarbij student en docent elkaar ontmoeten om doelstellingen en standaarden te verduidelijken. Het gaat dus om een beoordelingsvorm waarbij de student de mogelijkheid wordt geboden zichzelf te beoordelen en waarbij de docent of het moduleteam de nodige controle uitvoert over het uiteindelijke resultaat. Evaluatie Deelexamen Examen (schriftelijk, mondeling of op computer) afgenomen voor de start van de eigenlijke examenperiode. Het deel van de leerstof geëvalueerd in een deelexamen zal tijdens de eigenlijke examenperiode niet meer op dezelfde wijze worden geëvalueerd. Evaluatie Opdracht Een opdracht (taak, project, ) uit te voeren door de student (individueel of in een team) voor de aanvang van de eigenlijke examenperiode. Voor de meeste opdrachten wordt een draaiboek opgesteld en ter beschikking gesteld via Dokeos. Overdracht en overzetting van punten Zie de onderwijs- en examenregeling.

5 Studiebegeleidingsplan Binnen de decretale opdrachten van de Hogeschool neemt het aspect studentenbegeleiding een belangrijke plaats in. Concreet willen wij studenten via voorbereidende cursussen, monitoraat, mentoraat en ombudsdienst inhoudelijk en praktisch ondersteunen tijdens hun studies. Via het monitoraat bieden we studenten hulp bij een specifieke cursus. De lector die de cursus geeft, draagt ook zorg voor het monitoraat ervan. Heb je als student dus specifieke vragen i.v.m. met een cursus, dan zal de lector in kwestie jou helpen en begeleiden. Via het mentoraat bieden we studenten hulp bij de overstap van middelbaar naar hoger onderwijs. Tijdens de mentoraatsgesprekken komen o.m. algemene studiemethode, niet-vakspecifieke studieproblemen, studeeradvies, studievoortgang, problemen in de groep en vragen i.v.m. de organisatie van examens aan bod. Naast de algemene studiebegeleiding voorzien we ook persoonsgebonden (psycho-sociale) begeleiding. Die begeleiding wordt in samenwerking met de sociale dienst (SOVOWES) uitgebouwd. De totale studiebegeleiding richt zich dus niet alleen op de leerprocessen in enge of ruime zin, maar ook op de sociaal-emotionele processen. Voor iedere student streeft men naar de gunstigste situatie met betrekking tot het leerproces, het maken van keuzen, de omgang met anderen, het verhelderen van het zelfbeeld, omgang met gevoelens. Nog goed om te weten: wil je meer informatie over de monitor, de mentor, de ombudsdienst, de psychologische begeleiding, de sociale dienst en de voorbereidende cursussen, kijk dan zeker even in de Agenda-Wegwijzer. Mocht je nog vragen hebben over studiebegeleiding, aarzel dan niet even bij ons binnen te lopen! Walter Vanparys (lok. 2.B.05) Departementaal studiebegeleider

6 Internationalisering De voorbije jaren nam de mobiliteit binnen Europa toe, en dat doet ze nog steeds. Als student aan de Hogeschool West-Vlaanderen toon je interesse voor deze mobiliteit en heb je duidelijk plannen om deze belangrijke stap te zetten. Sinds vele jaren is ons departement actief bezig met het promoten van de internationale gedachte en werkt zij mee aan Europese programma s zoals Socrates, Erasmus, Leonardo Da Vinci, Onze hogeschool vindt de internationale dimensie in haar onderwijsopdracht uitermate belangrijk. Alle betrokkenen en de organisatie zelf functioneren immers in een steeds meer internationale context. Het leren omgaan met diversiteit en interculturele dialoog is een noodzaak binnen onze moderne samenleving. Ons doel is niet alleen jou simpelweg op te leiden, maar ook om jou te vormen tot een moderne burger, die menselijk, beroepsmatig en maatschappelijk optimaal kan functioneren in een internationale omgeving. De Hogeschool West-Vlaanderen biedt je een kader aan waarbinnen internationale thema s van je vakdomein aan bod komen. De aanwezigheid van buitenlandse docenten en medestudenten én de mogelijkheid tot uitwisseling geven je de kans je horizon te verruimen. Een internationale ervaring is in vele opzichten een bijzondere ervaring. Je leert vlot(ter) een vreemde taal, wint aan zelfvertrouwen, assertiviteit en maturiteit. Je breidt je vriendenkring uit en je krijgt een andere kijk op wat er in de wereld gebeurt. Daarnaast gaan er ook binnen je vakgebied in internationaal perspectief nieuwe wegen open. Naast deze persoonlijke verrijking, is internationaal gaan ook een extra troef op je cv. De kansen op de arbeidsmarkt vergroten voor wie werk- en leerervaring heeft in het buitenland. Studeren of stage lopen in het buitenland toont dat iemand mobiel, flexibel en ondernemend is. Dit zijn persoonlijke kwaliteiten die altijd goed in de markt liggen: werkgevers kijken immers altijd uit naar competenties die heel dikwijls de vrucht zijn van internationale ervaringen. Concreet hebben wij voor jou een ruime keuze aan uitwisselingsprogramma s met meer dan 50 partners in heel Europa. De partners en de uitwisselingsprogramma s staan gedetailleerd beschreven in onze brochure Wegwijzer voor de internationale mobiele HOWEST student. Kom gerust eens langs om erover te praten! Marcel Desaegher Internationaal Coördinator HOWEST

7 Studietrajectbegeleiding Heb je vragen over welke vakken je voor een specifieke afstudeerrichting kan of moet volgen? Heb je vrijstellingen en wil je een individueel programma samenstellen? Wil je je studiekeuze herzien? Heb je al een diploma (Eerder Verworven Kwalificatie of EVK) en wil je er nog eentje bij? Heb je Eerder Verworven Competenties (EVC s) waar we best rekening mee houden? Is het antwoord ja op één van deze vragen, dan contacteer je best de studietrajectbegeleider. Voor de EVK s en EVC s is het belangrijk dat je een bewijs van bekwaamheid kan voorleggen. Voor een EVK is dit een getuigschrift of diploma waaruit blijkt dat je aan een binnen- of buitenlandse instelling met goed gevolg les hebt gevolgd en examen hebt afgelegd (uiteraard op het niveau van de opleiding die je hier wil volgen). Een EVC is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die je via de werkvloer verworven hebt zonder dat je daarvoor een diploma kan voorleggen. Denk je dat je op basis van die EVK s en EVC s studieomvangvermindering kan krijgen? Maak dan gerust een afspraak om er eens over te praten! Marc Debie Studietrajectbegeleider Bedrijfsmanagement

8 Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Depart.: Simon Stevin Basisopleiding: Bedrijfsmanagement Academiejaar Afstudeerrichting: accountancy-fiscaliteit Semester: 3 Module CU/ n-cu/ ST/ SO sem sem sem (ECTS) 2AF/1 Voortgezet algemeen boekhouden AF/2 Verkenning beroep Vennootschapsrecht Beroepsnormen en -institutionele aspecten AF/3 Fiscaliteit deel Personenbelasting loon- en weddetrekkenden BTW AF/4 Recht en controleleer Sociale wetgeving Interne en externe controle AF/5 Talen Bedrijfseconomisch Frans Bedrijfseconomisch Engels Totaal: ( ) (27-33)

9 Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Depart.: Simon Stevin Basisopleiding: Bedrijfsmanagement Academiejaar Afstudeerrichting: accountancy-fiscaliteit Semester: 4 Module CU/ n-cu/ ST/ SO sem sem sem (ECTS) 2AF/6 Cost accounting AF/7 De vennootschap Vennootschapsboekhouden Bedrijfseconomisch Frans AF/8 Fiscaliteit deel Personenbelasting loon- en weddetrekkenden BTW AF/9 Financiële analyse Kritische analyse jaarrekening Bedrijfseconomisch Engels AF/10 Projectmatig werk en ICT Office: Access Project of IP SCV Totaal: ( ) (27-33) CU/sem: contacturen per semester n-cu/sem: niet-contacturen per semester ST/sem: studietijd per semester SO (ECTS): studieomvang = som van de studiepunten

10 Departement Simon Stevin Opleiding Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Accountancy - fiscaliteit Graad Bachelor Module 2AF/1 Voortgezet algemeen boekhouden Type verplicht Code Onderwijstaal Nederlands Studietijd 150u Academiejaar Studieomvang 6 Semester 3 Eindcompetenties Zie competentiematrix BMAF in de Dokeos-site Ad Valvas BM Toelatingsvoorwaarden Geslaagd zijn voor de modules 1 en 8 behalve mogelijke afwijking door trajectbegeleider Begincompetenties Eindcompetenties van modules 1 en 8 Moduleteam voorzitter: leden: Clairette Castelein Beschrijving module Aantal contacturen 48 Aantal niet-contacturen 102 Algemene omschrijving In deze partim wordt het algemeen boekhouden verder bestudeerd. Inhoudsopgave Oprichtingskosten Immateriële en materiële vaste activa (toelichtingsstaten van IVA en MVA, afschrijvingen en waardeverminderingen, buitengebruikstelling, gewone herwaardering gerealiseerde meerwaarde op geherwaardeerde MVA, monetaire meerwaarden, uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden, leasing, sale and lease back, kapitaalsubsidies, intercalaire of toegerekende interesten) Financiële vaste activa Gewone schuldcontracten en gewone leningen op termijn (kredietvorm, rente op leningen, wijze van aflossen lening) Leningen en interestsubsidies Leningen met forfaitair lastenpercentage Achtergestelde leningen Toelichtingsstaten m.b.t. schulden Vorderingen en schulden in vreemde valuta Eindejaarsverrichtingen (bepaling belastbare basis, berekenen en boeken belastingschuld, winstverdeling, jaarrekening)

11 Deelcompetenties Generieke en algemeen beroepsgerichte competenties in de contex van dit partim De student heeft kennis van verrichtingen en boekingen omtrent vaste activa en financieringen De student heeft inzicht in wijze waarop hogervermelde verrichtingen verwerkt worden in de boekhouding en jaarrekening. De student heeft de nodige cijfervaardigheden om vraagstellingen op te lossen over hogervermlede materiie De student beheerst bovenstaande kennis voldoende om ze te kunnen toepassen in een praktische context Niveau Verdiepend Werkvormen hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: Lesgever(s) Clairette Castelein Studiemateriaal Castelein C, 'Voortgezet algemeen boekhouden', lectorencursus 2007 Aanbevolen literatuur Praktijkgids voor de jaarrekening, Ced Samsom De Lembre, 'Handboek boekhouden', Wolters Plantyn Opbouw examencijfer Evaluatievorm binnen het buiten het 1 ste kans 2 de kans S M A S M A Examen - 100% 0% 0% 100% 0% 0% continue 0% 0% 0% procesbeoordeling Deelexamen - 0% 0% 0% Opdracht - 0% 0% 0% 0% 0% 0% Andere 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100% Departement Opleiding Simon Stevin Bedrijfsmanagement

12 Afstudeerrichting Accountancy - fiscaliteit Graad Bachelor Module 2AF/2 Verkenning beroep Type verplicht Code Onderwijstaal Nederlands Studietijd 150u Academiejaar Studieomvang 6 Semester 3 Eindcompetenties Zie competentiematrix BMAF in de Dokeos-site Ad Valvas BM Toelatingsvoorwaarden Algemene toelatingsvoorwaarden conform OER reglement Begincompetenties Eindcompetenties secundair onderwijs Moduleteam voorzitter: John Van Reck leden: Overzicht partims Partim CU NCU ST SO Vennootschapsrecht Beroepsnormen en -institutionele aspecten

13 Partim: Vennootschapsrecht Algemene omschrijving Het vak vennootschapsrecht dient als achtergrond bij het vennootschapsboekhouden. Gezien ook in de praktijk de meest voorkomende vennootschapsvormen de NV en de BVBA zijn, wordt daar ook de meeste aandacht aan besteed. Hierbij worden alle stappen die een vennootschap kan doen overlopen, gaande van de oprichting over eventuele kapitaalsverhogingen of -verlagingen, fusies of splitsingen tot de vereffening. Inhoudsopgave Kiezen voor een vennootschap en verschil met de eenmanszaak Soorten vennootschappen en kenmerken Andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen Deelcompetenties Generieke en algemeen beroepsgerichte competenties in de contex van dit partim De student heeft kennis van vennootschapsrechterlijke terminolgie en opbouw vennootschapswetboek De student heeft inzicht om eenvoudige vennootschaprechtelijke vraagstellingen te kunnen oplossen en kan hierbij het wetboek hanteren Niveau Verdiepend Werkvormen hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: Lesgever(s) John Van Reck Studiemateriaal Handels- en economisch recht; De Boeck Aanbevolen literatuur Vennootschapswetgeving; Vakliteratuur. Opbouw examencijfer evaluatievorm binnen het buiten het 1 ste kans 2 de kans S M A S M A examen - 100% 0% 0% 100% 0% 0% continue 0% 0% 0% procesbeoordeling deelexamen - 0% 0% 0% opdracht - 0% 0% 0% 0% 0% 0% andere 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100%

14 Partim: Beroepsnormen en -institutionele aspecten Algemene omschrijving Voor het uitoefenen van het beroep vormen de reglementering en de wetgeving van het beroep de basis. Het is eveneens nuttig aandacht te besteden aan de institutionele aspecten van de beroepsorganisaties Inhoudsopgave Institutionele aspecten (BIBF, IAB, IBR). Deontologie en wettelijke voorschriften van het beroep van Bedrijfsrevisor. Deontologie en wettelijke voorschriften van het beroep van Accountant en belastingconsulent. Deontologie en wettelijke voorschriften van het beroep van Boekhouder en fiscalist Deelcompetenties Generieke en algemeen beroepsgerichte competenties in de contex van dit partim De student heeft kennis van de organisaties die het beroep regelenen alsook van de deontologische regels die het beroep typeren De student heeft in inzicht in de materie op dermate wijze dat hij het belang van de deontologie van het beroep onderkent en dat hij de consequenties bij het niet naleven van deontologische regels kan inschatten. Niveau Inleidend Werkvormen hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: Lesgever(s) John Van Reck Studiemateriaal John Van Reck, Beroepsnormen en -institutionele aspecten, lectorencursus, Brugge, 2007 Aanbevolen literatuur Deontologie van de accountant & de belastingconsulent, site van het IAB, en BIBF Opbouw examencijfer evaluatievorm binnen het buiten het 1 ste kans 2 de kans S M A S M A examen - 100% 0% 0% 100% 0% 0% continue 0% 0% 0% procesbeoordeling deelexamen - 0% 0% 0% opdracht - 0% 0% 0% 0% 0% 0% andere 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100% Departement Simon Stevin

15 Opleiding Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Accountancy - fiscaliteit Graad Bachelor Module 2AF/3 Fiscaliteit deel 1 Type verplicht Code Onderwijstaal Nederlands Studietijd 150u Academiejaar Studieomvang 6 Semester 3 Eindcompetenties Zie competentiematrix BMAF in de Dokeos-site Ad Valvas BM Toelatingsvoorwaarden Algemene toelatingsvoorwaarden conform OER Begincompetenties Eindcompetenties van modules M1 (fiscaal recht) en M7, behalve mogelijke afwijking door trajectbegeleider. Moduleteam voorzitter: leden: Marc Debie Marie Jeanne Platteeuw Overzicht partims Partim CU NCU ST SO Personenbelasting loon-en weddetrekkenden BTW

16 Partim: Personenbelasting loon-en weddetrekkenden Algemene omschrijving Een grondig overzicht van de verschillende items die aan bod komen in deel 1 van de aangifte personenbelasting, zowel op het vlak van invullen als op het vlak van de berekening Inhoudsopgave Inleidende begrippen Aan de personenbelasting onderworpen belastingsplichten Persoonlijke gegevens en gezinslasten (vak II) Onroerende inkomsten (vak III) Bezoldigingen werknemers (vak IV) Deelcompetenties Generieke en algemeen beroepsgerichte competenties in de contex van dit partim De student heeft kennis van fiscale terminologie, berekeningsmechanismen, wettelijk vereiste stukken De student heeft en inzicht in fiscale gegevensverwerking, van de inhoud van de codes van de aangiften personenbelasting, vertrouwd zijn met de belangrijkste fiscale formulieren De student heeft de nodige cijfervaardigheden om vraagstellingen op te lossen over hogervermelde materie De student beheerst bovenstaande kennis voldoende om ze te kunnen toepassen in een praktische context Niveau Verdiepend Werkvormen hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: Lesgever(s) Marc Debie Studiemateriaal Sophie Hugeliers, Praktisch personenbelasting - editie 2007 Uitgeverij de boeck Aanbevolen literatuur 1. Jos Vervoort, Personenbelasting, basiscursus Uitgeverij Pelckmans 2. Belasting-& beggingsgids Uitgeverij Peckmans 3. Standaard belastingalmanak Standaard uitgeverij

17 4. Luc Taillieu, Personenbelasting, Fiscaliteit nu Standaard uitgeverij Aanslagjaar inkomsten tijdschrift Fiscoloog, Nieuwbrief over fiscaliteit Uitgeverij biblo Opbouw examencijfer evaluatievorm binnen het buiten het 1 ste kans 2 de kans S M A S M A examen - 100% 0% 0% 100% 0% 0% continue 0% 0% 0% procesbeoordeling deelexamen - 0% 0% 0% opdracht - 0% 0% 0% 0% 0% 0% andere 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100%

18 Partim: BTW Algemene omschrijving Grondig inzicht in de werking van de BTW wetgeving met accent op het binnenlandse, intracommunautaire en internationale BTW verkeer. De roosters van de BTW aangifte kunnen invullen (incl. hulp software Ivat), toelichten Inhoudsopgave Ontleding van de plaats van levering / dienstprestatie Ontleding van het tijdstip van levering/ dienstprestatie Bepalen van het belastbaar feit en de belastingeisbaarheid Grondige studie van de belastbare en vrijgestelde handelingen. Grondige studie van de BTW verwerking zowel binnenlands, intracommunautair als internationaal met hierop aansluitend oefeningen. Deelcompetenties Generieke en algemeen beroepsgerichte competenties in de contex van dit partim De student heeft kennis van en inzicht in de Belgische BTW wetgeving, zowel binnenlands, internationaal als intracommunautair De student heeft kennis van en inzicht in het gebruik van alle roosters van de BTW aangifte De student heeft de nodige cijfervaardigheden om complexe vraagstellingen op te lossen in het binnenlandse, internationale en intracommunautaire BTW domein. De student beheerst bovenstaande kennis voldoende om ze te kunnen toepassen in een praktische context De student heeft kennis van en inzicht in het gebruik van de formulieren binnen de BTW adminsitratie. De student kan gebruik maken van vakgebonden software ( Ivat) Niveau Verdiepend Werkvormen hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: Lesgever(s) Marie Jeanne Platteeuw Studiemateriaal PLATTEEUW M.J., " BTW :lectorencursus semester 3"; Brugge, 2007 Software Ivat Aanbevolen literatuur Vaktijdschriften zie mediatheek De Wolf M.; "Fiscaal Europa"; Les Editions Legislatives Werniers R. e.a. " Handboek BTW" Wille.P;, " Handboek BTW"

19 Opbouw examencijfer evaluatievorm binnen het buiten het 1 ste kans 2 de kans S M A S M A examen - 100% 0% 0% 100% 0% 0% continue 0% 0% 0% procesbeoordeling deelexamen - 0% 0% 0% opdracht - 0% 0% 0% 0% 0% 0% andere 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100%

20 Departement Simon Stevin Opleiding Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Accountancy - fiscaliteit Graad Bachelor Module 2AF/4 Recht en controleleer Type verplicht Code Onderwijstaal Nederlands Studietijd 150u Academiejaar Studieomvang 6 Semester 3 Eindcompetenties Zie competentiematrix BMAF in de Dokeos-site Ad Valvas BM Toelatingsvoorwaarden Voldoen aan de wettelijke voorwaarden Begincompetenties Eindcompetenties van modules 1 e en 2e semester, behalve mogelijke afwijking door trajectbegeleider. Moduleteam voorzitter: leden: Viviane Janssens John Van Reck Overzicht partims Partim CU NCU ST SO Sociale wetgeving Interne en externe controle

21 Partim: Sociale wetgeving Algemene omschrijving Het sociaal rechtelijk statuut van de werknemer en de zelfstandige Inhoudsopgave Individueel arbeidsrecht Collectief arbeidsrecht Sociale zekerheid Deelcompetenties Generieke en algemeen beroepsgerichte competenties in de contex van dit partimgenerieke competenties in de contex van dit partim De student heeft inzicht in het sociaal recht De student heeft de nodige cijfervaardigheden om vraagstellingen op te lossen m.b.t. dit partim Niveau Inleidend Werkvormen hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: Lesgever(s) Viviane Janssens Studiemateriaal cursus, tijdschriftartikelen, internet Aanbevolen literatuur Opbouw examencijfer evaluatievorm binnen het buiten het 1 ste kans 2 de kans S M A S M A examen - 100% 0% 0% 100% 0% 0% continue 0% 0% 0% procesbeoordeling deelexamen - 0% 0% 0% opdracht - 0% 0% 0% 0% 0% 0% andere 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100%

22 Partim: Interne en externe controle Algemene omschrijving Het behandelen van de audit in de praktijk, ingedeeld in interne en externe audit. De principes van de interne audit worden verklaard met enkele modelvoorbeelden zoals aankoop- en verkoopcyclus. De externe audit benadrukt de controlecyclus. Deze vormt het uitgangspunt voor andere begrippen zoals werkpapieren en dossierbeheer alsook de praktijk van de audittechnieken.. Inhoudsopgave Interne controle: Begrippen Ondernemingscycli Externe controle: Begrippen Auditcyclus Analytische testen Directe balanstesten Auditverslag Deelcompetenties Generieke en algemeen beroepsgerichte competenties in de contex van dit partim De student heeft kennis van de principes van de interne en externe controle De student heeft inzicht in de opbouw van een intern controlesysteem en de audit van een jaarrekening De student heeft de nodige cijfervaardigheden om vraagstellingen op te lossen m.b.t. bovenstaande materie De student beheerst bovenstaande kennis voldoende om ze te kunnen toepassen in een praktische context n Niveau Inleidend Werkvormen hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: Lesgever(s) John Van Reck Studiemateriaal Lectorencursus 2007 Aanbevolen literatuur Vakliteratuur

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Bedrijfsmanagement? Het bedrijfsleven is op zoek naar creatieve,

Nadere informatie

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 120 (100 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Geert De Roover Ann Van Rillaer Vakverantwoordelijke: Ann Van

Nadere informatie

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT FACULTY OF ECONOMICS & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Office Management Afstudeerrichting Management Assistant Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi Maatschappelijk werk Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi 05-06/1529/N/G Deel

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT

INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT INFORMATIEBROCHURE Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT 1. Voor wie? In het complexe gegeven van hotelketens, recreatieparken, evenementenhallen, restaurants, cateringbedrijven en sportcentra, kortom

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy Introductiecasus Deze casus is erop gericht beginnende studenten meer inzicht te geven in het doel van de opleiding en geeft een eerste kennismaking met een aantal aspecten van accountancy en controlling.

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie