Office Management AFSTUDEERRICHTING Management Assistant BACHELOR / SEMESTER III + IV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Office Management AFSTUDEERRICHTING Management Assistant BACHELOR / SEMESTER III + IV"

Transcriptie

1 Studiegids Office Management AFSTUDEERRICHTING Management Assistant BACHELOR / SEMESTER III + IV

2 1 Missie van de opleiding De bachelor in het Office Management is een professionele opleiding op hoger niveau. De kwalificatie die verkregen wordt als resultaat van deze opleiding omvat competenties die het mogelijk maken in opdracht of op onafhankelijke manier verantwoordelijkheid te nemen voor planning en/of leiding en/of beheer op twee niveaus: complexiteit en transfer. Naast de administratieve en informatieve taken legt de opleiding de nadruk op de nieuwe visie op het beroep, waarin competenties als communicatie, autonomie, verantwoordelijkheid, beheer, creativiteit, leiding geven en werken in teamverband aan bod komen. De opleiding wil een praktijkgerichte, creatieve en dynamische leeromgeving aanbieden met internationale en culturele aspecten waarin elk individu zijn/haar competenties kan ontwikkelen om efficiënt te functioneren. Woord vooraf Beste student(e) Management Assistant Welkom in de bachelor Office Management afstudeerrichting Management Assistant aan de Hogeschool West-Vlaanderen, departement Simon Stevin. De troef van het nieuwe onderwijssysteem: competentiegericht onderwijs! Docenten trainen en begeleiden je in je studietraject om af te studeren als volwaardige medewerker van een bedrijf die onmiddellijk ingezet kan worden in de praktijk. De opleiding Office Management bieden wij aan in modulaire vorm, wat betekent dat de opleiding is opgebouwd uit aparte bouwstenen of modules. Elke module bestaat uit praktijkgerichte vakken (partims) die samensmelten in een opdracht waarbij de klemtoon voor de student op HET DOEN ligt en niet op HET KENNEN. In de module komt een brede waaier aan leervormen aan bod. Kennis doe je op via hoorcolleges en het zelf opzoeken van informatie. De oefeningen, geïntegreerde opdrachten en projecten zijn praktijkgericht. Ze worden georganiseerd in kleine groepen en op jouw ritme. Naast een twintigtal lesuren worden er twee werknamiddagen voorzien om aan projecten te werken onder begeleiding van een coach. De bedoeling van semesters drie en vier is het verwerven van competenties met de klemtoon op: externe communicatie in het Nederlands en de vreemde talen, exploratie internationaal van beroep en werkveld, beroepsgerichte en interculturele communicatie, mondelinge presentatie en overlegorganisatie. De contacten tussen de studenten onderling, de lectoren onderling en tussen studenten en lectoren zijn open en hartelijk. Er heerst een goede verstandhouding en een goede teamgeest. Het opleidingsteam doet er alles aan om de tijd die je bij ons doorbrengt zo aangenaam en succesvol mogelijk te maken. Het zal je niet aan uitdagingen ontbreken! We hebben een gemeenschappelijk doel: jouw succes! Helena Van Damme, Opleidingscoördinator Office Management De lectoren van het team OM (MA)

3 2 Terminologie Module moduleniveau - moduletype Een opleidingsonderdeel in een modulair opgebouwd opleidingsprogramma, kan al dan niet bestaan uit verschillende partims. Een module wordt per semester georganiseerd. Per module krijg je één quotering. Het niveau van een module zoals aangegeven op de studiefiche. Er worden drie niveaus onderscheiden: inleidend (eerste kennismaking met de leerstof en vertaald in brede competenties verwant aan die leerstof), uitdiepend (verdere verdieping na een eerste kennismaking met de leerstof en vertaald in (een) competentie(s) verfijnd in specifieke kennis, inzicht, vaardigheden en/of houdingen in (een) specifiek(e) context(en)) en gespecialiseerd (uitmondend in competenties die enkel aan specialisten kunnen toegewezen worden). Kernmodule, afstudeermodule, keuzemodule en opleidingsoverschrijdende module. Partim Een deel van een module waarvoor een afzonderlijke evaluatie wordt gemaakt en waarvan de punten samengevoegd worden met de punten van de andere partims van de module. Contacturen Een uur waarin onderwijs gegeven wordt in rechtstreeks contact tussen de lector/begeleider en de student. Contactonderwijs kan zowel hoorcolleges als werkcolleges, begeleide seminaries of workshops, ter plaatse begeleide zelfstudie, enz. omvatten als verplichte aanwezigheid via ICT. Niet-contacturen Een uur van onderwijs-, studie- en/of toetsactiviteiten niet gebonden aan een zelfde tijd van onderwijsverstrekking van student en lector/begeleider, maar wel met mogelijk geïndividualiseerd onderwijs, begeleiding en/of communicatie op afstand. Concreet: studeren, oefeningen maken, opdrachten uitvoeren, stage lopen, zelfstudie enz. buiten de hogeschool en/of zonder begeleiding zijn nietcontacturen. Studietijd (ST) De in uren weergegeven tijd die de gemiddelde student nodig heeft om de voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten van een module, een opleidingsprogramma of een opleiding succesvol af te ronden. De studietijd is de som van contacturen en niet-contacturen. Studiepunt Een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten en waarmee de studieomvang van elke opleiding of elke module wordt uitgedrukt. De studieomvang van elk studiejaar bedraagt 60 studiepunten binnen het ECTS-puntensysteem (ECTS = European Transfer Credit System). Eén studiepunt wordt begroot op 25 tot 30 uren studietijd. Studieomvang (S0) Het aantal studiepunten toegekend aan een module, partim, opleidingsprogramma of opleiding. Semester Aanduiding van het tijdstip waarop de onderwijsactiviteit plaatsvindt. De opleiding bestaat uit 6 semesters. Semesters 1, 3 en 5 lopen van september tot en met januari. Semesters 2, 4 en 6 lopen van februari tot en met juni. Competentie Het vermogen om adequaat te handelen in een professionele en/of persoonlijke context door de integratie van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen of attitudes. In de opleidingen worden algemene, algemeen beroepsgerichte en beroepsspecifieke competenties aangeleerd. Begincompetentie Aanduiding van de competenties die de student al minimaal moet bereikt hebben alvorens met de betrokken module te kunnen starten. Geeft de volgtijdelijkheid van de verschillende modules in de opleiding weer.

4 3 Eindcompetenties De eindcompetenties van de opleiding die in de betrokken module geheel of gedeeltelijk aan bod komen. Deelcompetenties De competenties die in de context van het betrokken partim zullen geëvalueerd worden. Toelatingsvoorwaarden Voorwaarden waaraan de student moet voldoen om zich voor een bepaalde module te kunnen inschrijven. Vaak wordt dit uitgedrukt in functie van modules die aan de betrokken module zijn voorafgegaan. Didactische werkvorm(en) De wijze waarop de onderwijsactiviteiten georganiseerd worden om de eindcompetenties te realiseren. Deze werkvorm kan zijn hoorcollege, werkcollege, seminarie, laboratorium, projectwerk, al dan niet begeleide zelfstudie, taak- of opdrachtgerichte werkvorm, enz. Studiemateriaal en referentie begeleide zelfstudie Het materiaal dat door de student en de lector/begeleider gebruikt wordt om de competenties te behalen. Evaluatievorm De manier waarop men gaat toetsen en evalueren of de vooropgestelde eindcompetenties bereikt zijn. Evaluaties kunnen zowel binnen als buiten de examenperiode worden gepland. De examenperiodes zijn opgenomen in de academische kalender. Evaluatie Examen Het kan zowel om een schriftelijk, een mondeling als een examen op computer gaan. Evaluatie Continue procesbeoordeling Studenten worden permanent geëvalueerd tijdens het uitvoeren van een project, opdracht,. Veelal gebeurt de evaluatie hier door peer- en/of co-assessment. Evaluatie - Peer Assessment Is een proces waarbij de studenten hun medestudenten evalueren, al of niet op basis van zelfgeselecteerde criteria. Peer-assessment gaat niet alleen om het toekennen van punten, maar vormt een deel van het leerproces waarbij bepaalde vaardigheden worden ontwikkeld. Evaluatie - Co-Assessment Is een leer- en onderwijsproces waarbij student en docent elkaar ontmoeten om doelstellingen en standaarden te verduidelijken. Het gaat dus om een beoordelingsvorm waarbij de student de mogelijkheid wordt geboden zichzelf te beoordelen en waarbij de docent of het moduleteam de nodige controle uitvoert over het uiteindelijke resultaat. Evaluatie Deelexamen Examen (schriftelijk, mondeling of op computer) afgenomen voor de start van de eigenlijke examenperiode. Het deel van de leerstof geëvalueerd in een deelexamen zal tijdens de eigenlijke examenperiode niet meer op dezelfde wijze worden geëvalueerd. Evaluatie Opdracht Een opdracht (taak, project, ) uit te voeren door de student (individueel of in een team) voor de aanvang van de eigenlijke examenperiode. Voor de meeste opdrachten wordt een draaiboek opgesteld en ter beschikking gesteld via Dokeos. Overdracht en overzetting van punten Zie de onderwijs- en examenregeling.

5 4 Studiebegeleidingsplan Binnen de decretale opdrachten van de Hogeschool neemt het aspect studentenbegeleiding een belangrijke plaats in. Concreet willen wij studenten via voorbereidende cursussen, monitoraat, mentoraat en ombudsdienst inhoudelijk en praktisch ondersteunen tijdens hun studies. Via het monitoraat bieden we studenten hulp bij een specifieke cursus. De lector die de cursus geeft, draagt ook zorg voor het monitoraat ervan. Heb je als student dus specifieke vragen overt een cursus, dan zal de lector in kwestie jou helpen en begeleiden. Via het mentoraat bieden we studenten hulp bij de overstap van middelbaar naar hoger onderwijs. Tijdens de mentoraatsgesprekken komen o.m. algemene studiemethode, niet-vakspecifieke studieproblemen, studeeradvies, studievoortgang, problemen in de groep en vragen i.v.m. de organisatie van examens aan bod. Naast de algemene studiebegeleiding voorzien we ook persoonsgebonden (psycho-sociale) begeleiding. Die begeleiding wordt in samenwerking met de sociale dienst (SOVOWES) uitgebouwd. De totale studiebegeleiding richt zich dus niet alleen op de leerprocessen in enge of ruime zin, maar ook op de sociaal-emotionele processen. Voor iedere student streeft men naar de gunstigste situatie met betrekking tot het leerproces, het maken van keuzes, de omgang met anderen, het verhelderen van het zelfbeeld, omgang met gevoelens. Nog goed om te weten: wil je meer informatie over de monitor, de mentor, de ombudsdienst, de psychologische begeleiding, de sociale dienst en de voorbereidende cursussen, kijk dan zeker even in de Agenda-Wegwijzer. Mocht je nog vragen hebben over studiebegeleiding, aarzel dan niet even bij ons binnen te lopen! Christelle Cayol Studiebegeleider voor de opleiding Office Management Walter Vanparys (lok. 2.B.05) Departementaal studiebegeleider

6 5 Naar het buitenland Wil je tijdens je opleiding studeren of stage doen in het buitenland? Dat kan! Bij onze dienst internationalisering kan je met al je vragen terecht. Hoe krijg ik een beurs, waar kan ik logeren, hoeveel kost zoiets? Ook bevat een schat aan informatie en getuigenissen. Studeren - stage in het buitenland Al jaren profileert HOWEST zich sterk op het gebied van internationalisering. Dit betekent dat studenten van alle opleidingen de mogelijkheid krijgen zich kandidaat te stellen voor een studie of stageperiode in het buitenland. Studeren of stage lopen in het buitenland heeft duidelijk een meerwaarde. Het is een uitdaging om enkele maanden in een andere onderwijs- en leefcultuur door te brengen. Bovendien is een onderdompeling in het bad van een vreemde taal de beste leerschool. Het is ook een uitstekende voorbereiding op een arbeidsmarkt die almaar in beweging is. De jonge afgestudeerde die in zijn of haar cv een buitenlandse studie of stage-ervaring kan noteren, zal zeker een stapje voor hebben. Om de internationalisering optimaal uit te werken, is er naast een departementaal coördinator internationalisering, Siska Wielfaert voor het departement Simon Stevin, ook per opleiding een coördinator internationalisering (CI): Christelle Cayol voor de opleiding OM. De CI is de informatiebron bij uitstek wat betreft de concrete bestemmingen en mogelijkheden binnen je opleiding. De CI begeleidt je bij je keuze en het opstellen van je buitenlandse traject. Mis ook de jaarlijkse infoavond internationalisering niet. Elke tweedejaarsstudent ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Ook eerstejaars zijn welkom. Wie de internationale microbe voelt kriebelen, vindt hier alvast een overzicht van de talrijke mogelijkheden om internationale ervaring op te doen tijdens zijn of haar studie aan HOWEST. Erasmus studie Wil je studeren in het buitenland, dan kan dit met een beurs in het kader van Erasmus van de Europese Commissie. Het Erasmusprogramma werkt via bilaterale overeenkomsten die hogescholen en universiteiten over heel Europa met elkaar aangaan. Concreet kan je, afhankelijk van je opleiding, aan één van de Europese partnerhogescholen van je opleiding gaan studeren voor een periode van minimum drie maanden. Stage lopen in het buitenland Stage lopen in het buitenland kan in elke opleiding. Erasmus voorziet nu ook beurzen voor studenten die stage lopen in Europese landen. Studenten die buiten Europa stage willen doen, kunnen dit enkel als free mover, zonder toelage dus. Free movers moeten altijd de CI van hun opleiding inlichten van hun vertrek naar het buitenland. Ontwikkelingssamenwerking Wie zich geroepen voelt om stage te lopen in een ontwikkelingsland of er mee te werken aan een ontwikkelingsrelevant project, neemt best tijdig contact op met de CI van de opleiding. Via UOS (Universitaire Ontwikkelingssamenwerking) kan je, na goedkeuring van je aanvraagdossier, een beurs van 1000 EUR bekomen. Inschrijving en selectie Je kan doorgaans naar het buitenland gaan in semesters 5 en 6. In bepaalde opleidingen ook al in semester 4. Hiervoor doe je tijdig een schriftelijke aanvraag via het inschrijvingsformulier internationalisering dat je via de CI van de opleiding of de HOWEST website kan krijgen. De CI begeleidt je intensief bij alle verdere stappen. De selectie van de studenten gebeurt door de leden van het opleidingsteam na schriftelijke kandidaatstelling, op grond van behaalde resultaten, motivatie, relevante talenkennis, attitudes en leermogelijkheden. Meer info: HOWEST - International Office, T

7 6 Studietrajectbegeleiding Heb je vragen over welke vakken je voor een specifieke afstudeerrichting kan of moet volgen? Heb je vrijstellingen en wil je een individueel programma samenstellen? Wil je je studiekeuze herzien? Heb je al een diploma (Eerder Verworven Kwalificatie of EVK) en wil je er nog eentje bij? Heb je Eerder Verworven Competenties (EVC s) waar we best rekening mee houden? Is het antwoord ja op één van deze vragen, dan contacteer je best de studietrajectbegeleider. Voor de EVK s en EVC s is het belangrijk dat je een bewijs van bekwaamheid kan voorleggen. Voor een EVK is dit een getuigschrift of diploma waaruit blijkt dat je aan een binnen- of buitenlandse instelling met goed gevolg les hebt gevolgd en examen hebt afgelegd (uiteraard op het niveau van de opleiding die je hier wil volgen). Een EVC is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die je via de werkvloer verworven hebt zonder dat je daarvoor een diploma kan voorleggen. Denk je dat je op basis van die EVK s en EVC s studieomvangvermindering kan krijgen? Maak dan gerust een afspraak om er eens over te praten! Helena Van Damme, Christelle Cayol Studietrajectbegeleider Management Assistant

8 7 Opleidingsprogramma semester 3 Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Depart.: Simon Stevin Basisopleiding: Office management Academiejaar Afstudeerrichting: Management assistant Semester: 3 Module CU/ n-cu/ ST/ SO sem sem sem (ECTS) module 9: Frans II partim 1 Zakelijk Frans partim 2 Correspondentie + integratie module 10: Engels II partim 1 Zakelijk Engels partim 2 Correspondentie + integratie module 11: Duits of Spaans II partim 1 Zakelijk Duits of Spaans partim 2 Correspondentie + integratie module 12: Externe communicatie I partim 1 Nederlands partim 2 Commerciële communicatie I partim 3 ICT partim 4 Integratie module 13: Exploratie bedrijfswereld II partim 1 Wereldeconomie + documenten partim 2 Netwerking partim 3 Interculturele communicatie partim 3 Integratie Totaal: ( ) (27-33) CU/sem: contacturen per semester n-cu/sem: niet-contacturen per semester ST/sem: studietijd per semester SO (ECTS): studieomvang = som van de studiepunten

9 8 Opleidingsprogramma semester 4 Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Depart.: Simon Stevin Basisopleiding: Office management Academiejaar Afstudeerrichting: Management assistant Semester: 4 Module CU/ n-cu/ ST/ SO sem sem Sem (ECTS) module 14: Beroepsgerichte communicatie in de vreemde talen II partim 1 Frans + integratie II partim 2 Engels + integratie II partim 3 Duits of Spaans + integratie II partim 4 Exploratie taalgebieden module 15: Externe communicatie II partim 1 Commerciële communicatie II partim 2 Public Relations partim 3 ICT partim 4 Integratiefase module 16: Overlegorganisatie partim 1 Vergadertechnieken partim 2 ICT + integratie Totaal: ( ) (27-33) CU/sem: contacturen per semester n-cu/sem: niet-contacturen per semester ST/sem: studietijd per semester SO (ECTS): studieomvang = som van de studiepunten

10 9 Overzicht lector partim semester 3 Module module 9: Frans II partim 1 Zakelijk Frans partim 2 Correspondentie + integratie module 10: Engels II partim 1 Zakelijk Engels partim 2 Correspondentie + integratie module 11: Duits of Spaans II partim 1 Zakelijk Duits of Spaans partim 2 Correspondentie + integratie module 12: Externe communicatie I partim 1 Nederlands partim 2 Commerciële communicatie I partim 3 ICT partim 4 Integratie module 13: Exploratie bedrijfswereld II partim 1 Wereldeconomie partim 2 Netwerking partim 3 Interculturele communicatie partim 3 Integratie Naam titularis C Cayol C Cayol C Cayol A Pieters A Pieters A Pieters A. Batselier A Batselier / H Van Damme A Batselier / H Van Damme C Van Bergen C Vanmassenhove C Van Bergen P Willaert C Van Bergen / C Vanmassenhove / P Willaert E Taylor E Taylor L Coopman I Van Tomme L Coopman / I Van Tomme Overzicht lector partim semester 4 Module module 14: Beroepsgerichte communicatie in de vreemde talen II partim 1 Frans + integratie II partim 2 Engels + integratie II partim 3 Duits of Spaans + integratie II partim 4 Exploratie taalgebieden module 15: Externe communicatie II partim 1 Commerciële communicatie II partim 2 Public Relations partim 3 ICT Naam titularis C Cayol C Cayol A Pieters A Batselier / H Van Damme C Cayol/ A Batselier/ H Van Damme/ A Pieters C Vanmassenhove C Vanmassenhove C Van Bergen P Willaert partim 4 Integratiefase C Vanmassenhove / P Willaert module 16: Overlegorganisatie C Van Bergen partim 1 Vergadertechnieken C Van Bergen partim 2 ICT + integratie M Verstraete/ C Van Bergen/ C Vanmassenhove

11 10 Departement Opleiding Afstudeerrichting Graad Simon Stevin Office management Management assistant Bachelor Module MA 09 Frans II Type verplicht Code Onderwijstaal Fr/Ned Studietijd 150 Academiejaar Studieomvang 6 Semester 3 Eindcompetenties De afgestudeerde OM kan op aanwijzing en/of autonoom, zelfstandig en ondubbelzinnig de schriftelijke en mondelinge externe communicatie en correspondentie formuleren, presenteren en reviseren in het Frans, hierbij gebruik makend van de computer. Toelatingsvoorwaarden Algemene toelatingsvoorwaarden. Geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Begincompetenties Partim 1 Zakelijk Frans De student kan een korte tekst samenvatten en van commentaar voorzien. De student kan op een voldoende vlotte manier een actueel onderwerp presenteren aan derden. De student kan simpele teksten vertalen: Nl <=> Frans. De student kan zelfstandig opdrachtjes uitvoeren en aan zelfcorrectie doen. Partim 2 Correspondentie + integratie Er wordt gestart met Franse correspondentie maar de studenten moeten kunnen terugkoppelen naar Nederlandse correspondentie (MO-07), om elementen van verschil en gelijkenis tussen de verschillende talen te herkennen (comparatieve benadering van het taalonderwijs); en ICT toepassingen (MO-01/02/03/07). Moduleteam voorzitter: leden: Christelle Cayol Overzicht partims Partim CU NCU ST SO Zakelijk Frans Correspondentie + integratie

12 11 Partim: Zakelijk Frans Algemene omschrijving Mondelinge communicatie in het Frans. Inhoudsopgave Uitbreiding zakelijke woordenschat rond het bedrijf. Zakelijke vertalingen. Verdere uitdieping van de basisgrammatica. Beheersing van typische fouten voor Nederlandstalige. Deelcompetenties De afgestudeerde OM kan op een vlotte manier mondeling een zakelijke stijl hanteren. De afgestudeerde OM kan op een voldoende communicatieve manier deelnemen aan een zakelijk gesprek in het Frans. De afgestudeerde OM kan op een verdiepend niveau mondelinge en schriftelijke vertalingen doen. De afgestudeerde OM kan schriftelijk en mondeling communiceren met respect voor de belangrijkste grammatica- en spellingsregels. De afgestudeerde OM kan zelfstandig opdrachtjes uitvoeren en aan zelfcorrectie doen. Niveau Verdiepend Werkvormen hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: Lesgever(s) Christelle Cayol Studiemateriaal Lectorencursus "Le français du secrétariat". Elektronisch leerplatform Dokeos. Aanbevolen literatuur Becherelle, l'orthographe pour tous - Hatier Becherelle, la conjugaison pour tous - Hatier

13 12 Opbouw examencijfer evaluatievorm binnen het buiten het 1 ste kans 2 de kans S M A S M A examen - 50% 0% 0% 100% 0% 0% continue procesbeoordeling 0% 0% 0% deelexamen - 0% 0% opdracht - 0% 0% 50% 0% 0% 0% andere - maak uw keuze - - maak uw keuze - 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100% Partim: Correspondentie + Integratie Algemene omschrijving Externe schriftelijke communicatie in het Frans. Inhoudsopgave Algemene theorie voor het schrijven van s. Algemene theorie voor het schrijven van handelsbrieven. Opstellen van een offerte-aanvraag / een offerte/ een bestelling / bevestiging van een bestelling. Opstellen van een klacht en een antwoord op een klacht. Betalingsuitstel aanvragen en een betalingsherinnering versturen. Grammatica die nodig is voor de handelscorrespondentie. Deelcompetenties De afgestudeerde OM kan zelfstandig zakelijke correspondentie opstellen en afhandelen. De afgstudeerde OM kan een zakelijke stijl hanteren in de schriftelijke communicatie. De afgestudeerde OM kan op een gevorderd niveau schriftelijke vertalingen doen. De afgestudeerde OM kan de spelling en grammaticaregels toepassen. Niveau Verdiepend Werkvormen hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: Lesgever(s) Christelle Cayol Studiemateriaal Lectorencursus "Le français du secrétariat". Elektronisch leerplatform Dokeos.

14 13 Aanbevolen literatuur Becherelle, l'orthographe pour tous - Hatier Becherelle, la conjugaison pour tous - Hatier Opbouw examencijfer evaluatievorm binnen het buiten het 1 ste kans 2 de kans S M A S M A examen - 50% 0% 0% 75% 0% 0% continue procesbeoordeling 0% 0% deelexamen - 0% 0% 0% opdracht - 0% 0% 50% 0% 0% 25% andere - maak uw keuze - - maak uw keuze - 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100% De studenten brengen een tweedaags bezoek in Brussel in het kader van een uitwisselingsproject met de Haute Ecole Galilée van Brussel. Dit bezoek is verplicht en maakt deel uit de permanente evaluatie.

15 14 Departement Simon Stevin Opleiding Office management Afstudeerrichting Management assistant Graad Bachelor Module MA10 Engels II Type verplicht Code Onderwijstaal Engels Studietijd 150 Academiejaar Studieomvang 6 Semester 3 Eindcompetenties De schriftelijke en mondelinge interne en externe communicatie plannen, analyseren, formuleren, presenteren en reviseren in drie talen. Zij/hij kan hierbij gebruik maken van de computer (hard- en software), bureau-apparatuur en intranet. Toelatingsvoorwaarden Algemene toelatingsvoorwaarden conform OER & geslaagd voor MA02 Engels I Begincompetenties partim 1 Zakelijk Engels De student kan: op hoger niveau aanvaardbaar Engels spreken, lezen en schrijven; verder bouwen op inhoud van MA02. partim 2 Correspondentie + integratie De student kan: de inhoud van MA06 in context gebruiken; terugkoppelen naar MA07 voor correspondentie en normering. Moduleteam voorzitter: leden: Anneke Pieters Overzicht partims Partim CU NCU ST SO Zakelijk Engels Correspondentie + integratie

16 15 Partim: Zakelijk Engels Algemene omschrijving Verdere aanvulling basisgrammatica en zakelijke woordenschat, aandacht voor mondelinge zakelijke communicatie. Inhoudsopgave Verdere herhaling en uitdieping basisgrammatica: passief, -ingvorm en infinitief, (in)directe rede, betrekkelijke bijzin Uitbreiden zakelijke woordenschat Aandacht voor mondelinge zakelijke communicatie Deelcompetenties Kan veel voorkomende spellingsregels toepassen en de onregelmatige werkwoorden vervoegen. Beheerst de grammatica op tussen niveau. Kan simpele uitingen op een efficiënte, aanvaardbare en ondubbelzinnige wijze schriftelijk en mondeling communiceren. Beschikt over een zakelijke woordenschat. Kan complexere zinnen vertalen: Nl - Eng / Eng - Nl. Kan zelfstandig opdrachtjes uitvoeren en aan zelfcorrectie doen. Niveau Inleidend Werkvormen hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: Lesgever(s) Anneke Pieters Studiemateriaal Business Grammar & Practice, Michael Duckworth, OUP Lectorencursus MA02 "Spelling, Pronunciation, Punctuation & a Grammar Supplement" Thematische woordenschat Engels voor handel en economie, Intertaal E-leerplatform Aanbevolen literatuur

17 16 Opbouw examencijfer evaluatievorm binnen het buiten het 1 ste kans 2 de kans S M A S M A examen - 100% 0% 0% 100% 0% 0% continue 0% 0% 0% procesbeoordeling - deelexamen - 0% 0% 0% opdracht - 0% 0% 0% 0% 0% 0% andere - maak uw keuze - - maak uw keuze - 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100% Partim: Correspondentie + integratie Algemene omschrijving Inleiding op de Engelse correspondentie, verschillende types van brieven met oefeningen, correspondentiecyclus, vertaaloefeningen. Inhoudsopgave Theorie, terminologie en voorbeelden in handboek, oefenmateriaal in lectorencursus en bijkomende terminologie in Thematische woordenschat 0 Introduction 1 Letters, Faxes, and s 2 Content and Style 3 Enquiries 4 Replies and Quotations 5 Orders 6 Payment 7 Complaints and Adjustments Appendix 1: Let s go Dutch part 1(translations + writing letters) Deelcompetenties Kan de theorie toepassen in de praktijk. Kan zich vlot schriftelijk uitdrukken in een zakelijke context, met correct gebruik van zakelijke terminologie. Kan het zakelijk taalregister toepassen met een gevoel voor context. Kan zelfstandig zakelijke brieven schrijven. Kan zelfstandig opdrachtjes uitvoeren en aan zelfcorrectie doen. Kan Word-toepassingen gebruiken. Niveau Inleidend

18 17 Werkvormen hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: Lesgever(s) Anneke Pieters Studiemateriaal Oxford Handbook of Commercial Correspondence (New edition), A. Ashley Lectorencursus English for Business & Correspondence Thematische woordenschat Engels voor handel en economie, Intertaal E-leerplatform Aanbevolen literatuur Opbouw examencijfer evaluatievorm binnen het buiten het 1 ste kans 2 de kans S M A S M A examen - 70% 0% 0% 100% 0% 0% continue 0% 0% 0% procesbeoordeling - deelexamen - 0% 0% 30% opdracht - 0% 0% 0% 0% 0% 0% andere - maak uw keuze - - maak uw keuze - 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100%

19 18 Departement Simon Stevin Opleiding Office management Afstudeerrichting Management assistant Graad Bachelor Module MA11 Duits II Type verplicht Code Onderwijstaal Duits Studietijd 150 Academiejaar Studieomvang 6 Semester 3 Eindcompetenties De afgestudeerde OM kan de schriftelijke en mondelinge externe communicatie plannen, analyseren, formuleren, presenteren en reviseren in vier talen. Zij/hij kan hierbij gebruik maken van de computer (hard- en software), bureau-apparatuur en intranet. Toelatingsvoorwaarden Algemene toelatingsvoorwaarden. Geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Begincompetenties De student OM kan extern schriftelijk en mondeling communiceren in het Duits. De student OM beschikt over een basis schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid in het Duits. Moduleteam voorzitter: leden: André Batselier Helena Van Damme Overzicht partims Partim CU NCU ST SO Zakelijk Duits Correspondentie + integratie Partim: zakelijk Duits Algemene omschrijving De nadruk ligt op de uitdieping van grammaticale structuren en de toepassing ervan zowel schriftelijk als mondeling (zakelijk Duits). Inhoudsopgave Herhaling basisgrammatica en uitbreiding (die Satzstellung, die Steigerung der Adjektive, das Relativpronomen, Passiv,...) Deelcompetenties De afgestudeerde OM kan eenvoudige mededelingen mondeling en schriftelijk formuleren.

20 19 De afgestudeerde OM kan Duitstalige informatie begrijpen, structureren en synthetiseren. Niveau Inleidend Werkvormen hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: grammaticale toepassingen eenvoudige teksten zelfstandig voorbereiden en presenteren Lesgever(s) André Batselier Studiemateriaal Vanacker Timperman, Duitse spraakkunst voor Nederlandstaligen, Pelckmans. Vanacker Timperman, Duitse spraakkunstoefeningen, Pelckmans. Vervoeging van de Duitse werkwoorden, Diligentia Uitgeverij. Grammatik kurz, Theo Heremans, Wolters Plantyn. Thematische woordenschat Duits, Intertaal. Lectorencursus: theorie en oefeningen. Aanbevolen literatuur Duits tijdschrift: Focus Das moderne Nachrichtenmagazin Opbouw examencijfer evaluatievorm binnen het buiten het 1 ste kans 2 de kans S M A S M A examen - 80% 0% 0% 100% 0% 0% continue procesbeoordeling 0% 0% 0% deelexamen - 0% 0% 0% opdracht - 0% 0% 0% 0% 0% 0% andere 20% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100% Partim: Correspondentie + integratie Algemene omschrijving De nadruk ligt op de hantering van specifiek commerciële woordenschat in de externe communicatie, die in deze module hoofdzakelijk schriftelijk verloopt De integratie gebeurt aan de hand van uitgewerkte brieven en s binnen het proces van info verzamelen, aanvragen en offertes schrijven, schrijven van brieven ter gelegenheid van de jaarwisseling. Inhoudsopgave Duits: DIN 5008 Briefgestaltung Stilkunde

Studiegids 2008-2009. Office Management. AFSTUDEERRICHTING Management Assistant BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2008-2009. Office Management. AFSTUDEERRICHTING Management Assistant BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2008-2009 Office Management AFSTUDEERRICHTING Management Assistant BACHELOR / SEMESTER III + IV 1 Missie van de opleiding De bachelor in het Office Management is een professionele opleiding

Nadere informatie

Studiegids 2008-2009. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER V + VI

Studiegids 2008-2009. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER V + VI Studiegids 2008-2009 Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER V + VI Missie van de opleiding Zowel de Vlaamse als de wereldeconomie evolueert naar een kennisintensieve netwerkeconomie. De opleiding Bachelor

Nadere informatie

Studiegids 2009-2010. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER I + II

Studiegids 2009-2010. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER I + II Studiegids 2009-2010 Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER I + II Missie van de opleiding Onze economie evolueert naar een gemondialiseerde en kennisintensieve netwerkeconomie. De opleiding Bachelor Netwerkeconomie

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING MARKETING BACHELOR / SEMESTER V + VI 1 Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt afgestemde

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Toegepaste architectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Toegepaste architectuur aan de Vlaamse hogescholen V l a a m

Nadere informatie

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1 BAF DOCENT(EN): Marianne De Graeve OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Frans Code: BAF-2201.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 * College:18 * College:18

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Office management. 1eBa office management - medical mgt. Assistant/Hoger Afstandsonderwijs

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Office management. 1eBa office management - medical mgt. Assistant/Hoger Afstandsonderwijs Academiejaar 2008-2009 Programmagids Office management 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs Office management : 1eBa office management - medical mgt. AssistantHoger Afstandsonderwijs

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2012-2013 Onthaalbrochure SLO Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2014-2015 VOLWASSENENONDERWIJS CVO VTIBRUGGE Boeveriestraat 73 (B)8000 Brugge 050 34 75 00 cvo@vtibrugge.be http://cvo.vtibrugge.be Missie

Nadere informatie

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 8 juni 2010 De

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting Cross Media Management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van het Hogeschool

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting Rechtspraktijk Modeldeeltraject 1 1 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Opleidingsgids 2009-2010

Opleidingsgids 2009-2010 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Toerisme en Recreatiemanagement sgids 2009-2010 talent@work Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Office Management Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting International management assistant Modeldeeltraject 3 Handleiding studiegids De studiegids is

Nadere informatie

office management 2014/2015 professionele bachelor office management

office management 2014/2015 professionele bachelor office management professionele bachelor office management 1 2 Opleidingen aan AP Professionele bachelors Gezondheid en Welzijn Ergotherapie Orthopedagogie Sociaal Werk Verpleegkunde Vroedkunde Bachelor na Bachelor Autismespectrumstoornissen

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Office Management Afstudeerrichting Management Assistant Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Modeldeeltraject 2 Afstudeerrichting Applicatie-ontwikkeling Afstudeerrichting Software Management Handleiding

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Systeembeheer duaal 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

meertalige professionele communicatie

meertalige professionele communicatie meertalige professionele communicatie masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Meertalige professionele communicatie binnen de Universiteit

Nadere informatie

Verder studeren en afstandsonderwijs

Verder studeren en afstandsonderwijs Verder studeren en afstandsonderwijs Brugge / Kortrijk howest.be 1 00. Inhoud 01. Verder studeren aan Howest 3 02. Kansrijk studeren in West-Vlaanderen 4 03. Aanbod verder studeren 7 > Architectuur 7 >

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Bachelor in de integrale veiligheid (professioneel gerichte bachelor)

Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Bachelor in de integrale veiligheid (professioneel gerichte bachelor) Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Bachelor in de integrale veiligheid (professioneel gerichte bachelor) 19 februari 2012 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie

Nadere informatie