Studiegids Bedrijfsmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement"

Transcriptie

1 Studiegids Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING MARKETING BACHELOR / SEMESTER V + VI

2 1 Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt afgestemde opleiding aan. Taalgerichtheid, internationalisering, ICT en sociale en communicatieve vaardigheden zullen die comtenties stimuleren om optimaal te functioneren in een concrete arbeidssituatie. De opleiding zal via afstudeerrichtingen, keuzetrajecten en -modules eigen accenten voor de student mogelijk maken. Woord vooraf Beste studenten Marketing, Je leven zal allicht niet grondig veranderen, doordat je nu in het 5 de en 6 de semester van Marketing volgt.. En toch is het een cruciaal jaar in het leven. Nog enkele maanden zal je je student voelen. Het laatste semester van het academiejaar zal je je gedragen als een medewerker van een onderneming. De lectoren doen een beroep op je om deze overgang zo grondig en zo vlot mogelijk te laten verlon. De inzet van de student is hier de bepalende factor. De kansen zijn er zeker. De lectoren willen er alles aan doen om je voor te bereiden op een carrière. Gebruik de kansen om werk af te leveren waar je zelf fier op kan zijn, om contacten te leggen waar je rsoonlijk iets aan hebt, om uit te testen hoever je staat op het gebied van rsoonlijkheidsontwikkeling. Semesters, modules, partims, eind en deelcomtenties Het academiejaar is opgedeeld in twee semesters (zie planning academiejaar ). Elk semester telt 12 effectieve lesweken met 22 tot 24 contacturen r week. De lessenroosters kunnen r keuzetraject verschillen. Per semester bieden we een aantal modules aan. Elke module groeert een aantal partims (vakken). De lectoren van elke module vormen samen een moduleteam en één van deze lectoren treedt ook op als modulevoorzitter. Bij elke module kunnen een aantal studiepunten verdiend worden. (zie voor detail opleidingsprogramma ). Per module wordt een modulefiche opgemaakt. De modulefiches zijn bedoeld om je te heln ontdekken wat er van jou r module verwacht wordt. Ze beschrijven de vakinhouden, doelstellingen en evaluatievormen r partim, te maken opdrachten, gebruikte onderwijsvormen enz. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan het ontwikkelen van comtenties en steeds minder aan louter kennisoverdracht. Daarom worden ook de eindcomtenties van elke module en de deelcomtenties r partim in de modulefiche opgenomen. Er wordt ook gebruik gemaakt van geïntegreerde opdrachten, waarbij verschillende partims binnen een module zoveel mogelijk op mekaar inslen. Maar ook over de modules heen wordt gestreefd naar integratie van de leerstof. Veel succes in de volgende 2 semesters! De lectoren van het team marketing Sylvie Desmet, afstudeerverantwoordelijke

3 Terminologie Module Een opleidingsonderdeel in een modulair opgebouwd opleidingsprogramma, kan al dan niet bestaan uit verschillende partims. Een module wordt r semester georganiseerd. Per module krijg je één quotering. Moduleniveau Het niveau van een module zoals aangegeven op de studiefiche. Er worden 3 niveaus onderscheiden: inleidend (eerste kennismaking met de leerstof en vertaald in brede comtenties verwant aan die leerstof), uitdiend (verdere verdieping na een eerste kennismaking met de leerstof en vertaald in (een) comtentie(s) verfijnd in scifieke kennis, inzicht, vaardigheden en/of houdingen in (een) scifiek(e) context(en)) en gescialiseerd (uitmondend in comtenties die enkel aan scialisten kunnen toegewezen worden). Modulety Kernmodule, afstudeermodule, keuzemodule en opleidingsoverschrijdende module. Partim Een deel van een module waarvoor een afzonderlijke evaluatie wordt gemaakt en waarvan de punten samengevoegd worden met de punten van de andere partims van de module. Contacturen Een uur waarin onderwijs gegeven wordt in rechtstreeks contact tussen de lector/begeleider en de student. Contactonderwijs kan zowel hoorcolleges als werkcolleges, begeleide seminaries of workshops, ter plaatse begeleide zelfstudie, enz. omvatten als verplichte aanwezigheid via ICT. Niet-contacturen Een uur van onderwijs-, studie- en/of toetsactiviteiten niet gebonden aan een zelfde tijd van onderwijsverstrekking van student en lector/begeleider, maar wel met mogelijk geïndividualiseerd onderwijs, begeleiding en/of communicatie op afstand. Concreet: het studeren, oefeningen maken, opdrachten uitvoeren, stage lon, zelfstudie enz. buiten de hogeschool en/of zonder begeleiding zijn niet-contacturen. Studietijd (ST) De in uren weergegeven tijd die de gemiddelde student nodig heeft om de voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten van een module, een opleidingsprogramma of een opleiding succesvol af te ronden. De studietijd is de som van contacturen en nietcontacturen. Studiepunt Een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten en waarmee de studieomvang van elke opleiding of elke module wordt uitgedrukt. De studieomvang van elk studiejaar bedraagt 60 studiepunten binnen het ECTS-puntensysteem (ECTS = Euroan Transfer Credit System). Eén studiepunt wordt begroot op 25 tot 30 uren studietijd. Studieomvang (S0) Het aantal studiepunten toegekend aan een module, partim, opleidingsprogramma of opleiding. Semester Aanduiding van het tijdstip waarop de onderwijsactiviteit plaatsvindt. De opleiding bestaat uit 6 semesters. Semesters 1, 3 en 5 lon van september tot en met januari. Semesters 2, 4 en 6 lon van februari tot en met juni. Comtentie Het vermogen om adequaat te handelen in een professionele en/of rsoonlijke context door de integratie van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen of attitudes. In de opleidingen worden algemene, algemeen beroepsscifieke en beroepsscifieke comtenties aangeleerd. Begincomtentie Aanduiding van de comtenties die de student al minimaal moet bereikt hebben alvorens met de betrokken module te kunnen starten. Geeft de volgtijdelijkheid van de verschillende modules in de opleiding weer. Eindcomtenties De eindcomtenties van de opleiding die in de betrokken module geheel of gedeeltelijk aan bod komen. 2

4 Deelcomtenties De comtenties die in de context van het betrokken partim zullen geëvalueerd worden. 3 Toelatingsvoorwaarden Voorwaarden waaraan de student moet voldoen om zich voor een bepaalde module te kunnen inschrijven. Vaak wordt dit uitgedrukt in functie van modules die aan de betrokken module zijn voorafgegaan. Didactische werkvorm(en) De wijze waarop de onderwijsactiviteiten georganiseerd worden om de eindcomtenties te realiseren. Deze werkvorm kan zijn hoorcollege, werkcollege, seminarie, laboratorium, projectwerk, al dan niet begeleide zelfstudie, taak- of opdrachtgerichte werkvorm, enz. Studiemateriaal en referentie begeleide zelfstudie Het materiaal dat door de student en de lector/begeleider gebruikt wordt om de comtenties te behalen. Evaluatievorm De manier waarop men gaat toetsen en evalueren of de vooropgestelde eindcomtenties bereikt zijn. Evaluaties kunnen zowel binnen als buiten de examenriode worden gepland. De examenriodes zijn opgenomen in de academische kalender. Evaluatie Examen Het kan zowel om een schriftelijk, een mondeling als een examen op computer gaan. Evaluatie Continue procesbeoordeling Studenten worden rmanent geëvalueerd tijdens het uitvoeren van een project, opdracht,. Veelal gebeurt de evaluatie hier door er- en/of co-assessment. Evaluatie - Peer Assessment Is een proces waarbij de studenten hun medestudenten evalueren, al of niet op basis van zelfgeselecteerde criteria. Peerassessment gaat niet alleen om het toekennen van punten, maar vormt een deel van het leerproces waarbij bepaalde vaardigheden worden ontwikkeld. Evaluatie - Co-Assessment Is een leer- en onderwijsproces waarbij student en docent elkaar ontmoeten om doelstellingen en standaarden te verduidelijken. Het gaat dus om een beoordelingsvorm waarbij de student de mogelijkheid wordt geboden zichzelf te beoordelen en waarbij de docent of het moduleteam de nodige controle uitvoert over het uiteindelijke resultaat. Evaluatie Deelexamen Examen (schriftelijk, mondeling of op computer) afgenomen voor de start van de eigenlijke examenriode. Het deel van de leerstof geëvalueerd in een deelexamen zal tijdens de eigenlijke examenriode niet meer op dezelfde wijze worden geëvalueerd. Evaluatie Opdracht Een opdracht (taak, project, ) uit te voeren door de student (individueel of in een team) voor de aanvang van de eigenlijke examenriode. Voor de meeste opdrachten wordt een draaiboek opgesteld en ter beschikking gesteld via Dokeos. Overdracht en overzetting van punten Zie de onderwijs- en examenregeling.

5 4 Studiebegeleidingsplan Binnen de decretale opdrachten van de Hogeschool neemt het asct studentenbegeleiding een belangrijke plaats in. Concreet willen wij studenten via voorbereidende cursussen, monitoraat, mentoraat en ombudsdienst inhoudelijk en praktisch ondersteunen tijdens hun studies. Via het monitoraat bieden we studenten hulp bij een scifieke cursus. De lector die de cursus geeft, draagt ook zorg voor het monitoraat ervan. Heb je als student dus scifieke vragen i.v.m. met een cursus, dan zal de lector in kwestie jou heln en begeleiden. Via het mentoraat bieden we studenten hulp bij de overstap van middelbaar naar hoger onderwijs. Tijdens de mentoraatsgesprekken komen o.m. algemene studiemethode, niet-vakscifieke studieproblemen, studeeradvies, studievoortgang, problemen in de groep en vragen i.v.m. de organisatie van examens aan bod. Naast de algemene studiebegeleiding voorzien we ook rsoonsgebonden (psycho-sociale) begeleiding. Die begeleiding wordt in samenwerking met de sociale dienst (SOVOWES) uitgebouwd. De totale studiebegeleiding richt zich dus niet alleen op de leerprocessen in enge of ruime zin, maar ook op de sociaal-emotionele processen. Voor iedere student streeft men naar de gunstigste situatie met betrekking tot het leerproces, het maken van keuzen, de omgang met anderen, het verhelderen van het zelfbeeld, omgang met gevoelens. Nog goed om te weten: wil je meer informatie over de monitor, de mentor, de ombudsdienst, de psychologische begeleiding, de sociale dienst en de voorbereidende cursussen, kijk dan zeker even in de Agenda-Wegwijzer. Mocht je nog vragen hebben over studiebegeleiding, aarzel dan niet even bij ons binnen te lon! Walter Vanparys (lok. 2.B.05) Departementaal studiebegeleider

6 5 Internationalisering De voorbije jaren nam de mobiliteit binnen Europa toe, en dat doet ze nog steeds. Als student aan de Hogeschool West-Vlaanderen toon je interesse voor deze mobiliteit en heb je duidelijk plannen om deze belangrijke stap te zetten. Sinds vele jaren is ons departement actief bezig met het promoten van de internationale gedachte en werkt zij mee aan Eurose programma s zoals Socrates, Erasmus, Leonardo Da Vinci, Onze hogeschool vindt de internationale dimensie in haar onderwijsopdracht uitermate belangrijk. Alle betrokkenen en de organisatie zelf functioneren immers in een steeds meer internationale context. Het leren omgaan met diversiteit en interculturele dialoog is een noodzaak binnen onze moderne samenleving. Ons doel is niet alleen jou simlweg op te leiden, maar ook om jou te vormen tot een moderne burger, die menselijk, beroepsmatig en maatschaplijk optimaal kan functioneren in een internationale omgeving. De Hogeschool West-Vlaanderen biedt je een kader aan waarbinnen internationale thema s van je vakdomein aan bod komen. De aanwezigheid van buitenlandse docenten en medestudenten én de mogelijkheid tot uitwisseling geven je de kans je horizon te verruimen. Een internationale ervaring is in vele opzichten een bijzondere ervaring. Je leert vlot(ter) een vreemde taal, wint aan zelfvertrouwen, assertiviteit en maturiteit. Je breidt je vriendenkring uit en je krijgt een andere kijk op wat er in de wereld gebeurt. Daarnaast gaan er ook binnen je vakgebied in internationaal rsctief nieuwe wegen on. Naast deze rsoonlijke verrijking, is internationaal gaan ook een extra troef op je cv. De kansen op de arbeidsmarkt vergroten voor wie werk- en leerervaring heeft in het buitenland. Studeren of stage lon in het buitenland toont dat iemand mobiel, flexibel en ondernemend is. Dit zijn rsoonlijke kwaliteiten die altijd goed in de markt liggen: werkgevers kijken immers altijd uit naar comtenties die heel dikwijls de vrucht zijn van internationale ervaringen. Concreet hebben wij voor jou een ruime keuze aan uitwisselingsprogramma s met meer dan 50 partners in heel Europa. De partners en de uitwisselingsprogramma s staan gedetailleerd beschreven in onze brochure Wegwijzer voor de internationale mobiele HOWEST student. Kom gerust eens langs om erover te praten! Marcel Desaegher Internationaal Coördinator HOWEST

7 6 Studietrajectbegeleiding Heb je vragen over welke vakken je voor een scifieke afstudeerrichting kan of moet volgen? Heb je vrijstellingen en wil je een individueel programma samenstellen? Wil je je studiekeuze herzien? Heb je al een diploma (Eerder Verworven Kwalificatie of EVK) en wil je er nog eentje bij? Heb je Eerder Verworven Comtenties (EVC s) waar we best rekening mee houden? Is het antwoord ja op één van deze vragen, dan contacteer je best de studietrajectbegeleider. Voor de EVK s en EVC s is het belangrijk dat je een bewijs van bekwaamheid kan voorleggen. Voor een EVK is dit een getuigschrift of diploma waaruit blijkt dat je aan een binnen- of buitenlandse instelling met goed gevolg les hebt gevolgd en examen hebt afgelegd (uiteraard op het niveau van de opleiding die je hier wil volgen). Een EVC is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die je via de werkvloer verworven hebt zonder dat je daarvoor een diploma kan voorleggen. Denk je dat je op basis van die EVK s en EVC s studieomvangvermindering kan krijgen? Maak dan gerust een afspraak om er eens over te praten! Marc Debie Studietrajectbegeleider Bedrijfsmanagement

8 Opleidingsprogramma semester 5 7 Studiegebied: Handelswetenschapn en bedrijfskunde Depart.: Simon Stevin Basisopleiding: Bedrijfsmanagement Academiejaar Afstudeerrichting: marketing Keuzetraject Communicatie Semester : 5 Module CU/ n-cu/ ST/ SO sem sem sem (ECTS) 3MK/1 Bedrijfscommunicatie deel Communicatie in het Frans Communicatie in het Frans (Salesmanagement) Communicatie in het Engels Communicatie in het Engels (Exportmanagement) MK/2 Eventmanagement Dienstenmarketing Eventmarketing Organisatie van een Event MK/3 Exportmanagement Internationale marketing Schrijven van een exportplan MK/4 Salesmanagement Verkoopsstrategie Opstellen van een verkoopplan MK/5A Mediaplanning en communicatie Communicatie in het Duits of Spaans Mediaplanning en Direct marketing Totaal: ( ) (27-33) CU/sem: contacturen r semester n-cu/sem: niet-contacturen r semester ST/sem: studietijd r semester SO (ECTS): studieomvang = som van de studiepunten

9 Opleidingsprogramma semester 5 8 Studiegebied: Handelswetenschapn en bedrijfskunde Depart.: Simon Stevin Basisopleiding: Bedrijfsmanagement Academiejaar Afstudeerrichting: marketing Keuzetraject Internetmarketing Semester : 5 Module CU/ n-cu/ ST/ SO sem sem sem (ECTS) 3MK/1 Bedrijfscommunicatie deel Communicatie in het Frans Communicatie in het Frans (Salesmanagement) Communicatie in het Engels Communicatie in het Engels (Exportmanagement) MK/2 Eventmanagement Dienstenmarketing Eventmarketing Organisatie van een Event MK/3 Exportmanagement Internationale marketing Schrijven van een exportplan MK/4 Salesmanagement Verkoopsstrategie Opstellen van een verkoopplan MK/5B Mediaplanning en internetmarketing CRM + e-commerce Internetrecht Direct marketing en mediaplanning Totaal: ( ) (27-33) CU/sem: contacturen r semester n-cu/sem: niet-contacturen r semester ST/sem: studietijd r semester SO (ECTS): studieomvang = som van de studiepunten

10 Opleidingsprogramma semester 6 Studiegebied: Handelswetenschapn en bedrijfskunde Depart.: Simon Stevin 9 Basisopleiding: Bedrijfsmanagement Academiejaar Afstudeerrichting: marketing Semester : 6 Module CU/ n-cu/ ST/ SO sem sem sem (ECTS) 3MK/6 Stage Totaal: ( ) (27-33) CU/sem: contacturen r semester n-cu/sem: niet-contacturen r semester ST/sem: studietijd r semester SO (ECTS): studieomvang = som van de studiepunten

11 10 Departement Simon Stevin Opleiding Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Marketing Graad Bachelor Module 3MK/1 Bedrijfscommunicatie deel 3 Ty verplicht Code Onderwijstaal Nl,Fr, Eng Studietijd 150 Academiejaar Studieomvang 6 Semester 5 Eindcomtenties Zie comtentiematrix BMMK in de Dokeos-site Ad Valvas BM. Toelatingsvoorwaarden Geslaagd zijn voor de modules 2MK/4 en 2MK/9, mogelijke afwijkingen in samenspraak met trajectbegeleider. Algemene toelatingsvoorwaarden conform OER. Begincomtenties Comtenties verworven hebben van semester 1 tot en met 4 Moduleteam voorzitter: leden: Pierrette Verstraete Dascha Debruyne en Siglinde Masselis Overzicht partims Partim CU NCU ST SO Communicatie in het Frans Communicatie in het Frans (Sales management) Communicatie in het Engels Communicatie in het Engels (Exportmanagement)

12 Partim: Communicatie in het Frans 11 Algemene omschrijving De aandacht gaat vooral naar de mondelinge en schriftelijke communicatie in beroepsgebonden structuren. Inhoudsopgave La correspondance commerciale La communication orale (aussi bien dans une communication de rsonne à rsonne qu'au téléphone) Les structures de langue typiques pour ces différents contextes Le vocabulaire propre au français des affaires L embauche Deelcomtenties Generieke comtenties in de context van dit partim. De student kan schriftelijk rapporteren en verslagen opmaken, ook in een interculturele context. De student kan interne en externe mondelinge communicatie verzorgen, ook in een interculturele context. De student beschikt over voldoende kennis van het vakjargon. Niveau Verdiend Werkvormen hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: Lesgever(s) Pierrette Verstraete Studiemateriaal VERSTRAETE, P., Bedrijfscommunicatie deel 3, Communicatie in het Frans, lectorencursus, 2007 Aanbevolen literatuur artikels over de economische actualiteit in de tijdschriften : "Le Vif/L'Express" en "Tendances"

13 Opbouw examencijfer evaluatievorm binnen het buiten het 1 ste kans 2 de kans S M A S M A examen - 70% 0% 0% 100% 0% 0% continue 0% 0% 0% procesbeoordeling deelexamen - 0% 0% 0% opdracht - 10% 20% 0% 0% 0% 0% andere 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12 Totaal 100% 100%

14 Partim: Communicatie in het Frans (Sales management) 13 Algemene omschrijving De vier vaardigheden worden verder ontwikkeld maar met bijzondere aandacht voor de mondelinge communicatie in de context van een verkoopproces. Inhoudsopgave Uitbreiding van commerciële woordenschat en taalstructuren eigen aan het opstellen van een verkoopproces en het voeren van een verkoopgesprek Verzamelen, verwerken, analyseren en gebruiken van verkoopinformatie om een verkoopgesprek correct te laten verlon Deelcomtenties Generieke comtenties in de context van dit partim. Student kan interne en externe mondelinge communicatie verzorgen, ook in een interculturele context. Student beheerst het vakjargon voldoende om ze te kunnen toepassen in een praktische context. Niveau Verdiend Werkvormen hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: Lesgever(s) Dascha Debruyne Studiemateriaal DEBRUYNE, D., Communicatie in het Frans (Sales Management), lectorencursus, 2007 Aanbevolen literatuur

15 Opbouw examencijfer evaluatievorm binnen het buiten het 1 ste kans 2 de kans S M A S M A examen - 20% 0% 0% 20% 80% 0% continue 0% 80% 0% procesbeoordeling deelexamen - 0% 0% 0% opdracht - 0% 0% 0% 0% 0% 0% andere 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14 Totaal 100% 100%

16 Partim: Communicatie in het Engels 15 Algemene omschrijving In dit partim wordt de kennis en vaardigheid van de student mbt mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid verder uitgebreid en uitgediept. Inhoudsopgave mondelinge taalvaardigheid: complexe presentaties, telefoneren, vergaderen, gesprekken met extrne en interne bedrijfspartners schriftelijke taalvaardigheid: professionele (intenre en externe) correspondentie, rapporteren, verlsagen,.. Uitbreiding van taalinhouden en taalstructuren, toegepast op de professionele context en de afstudeerrichting Deelcomtenties Generieke comtenties in de context van dit partim. De student kan schriftelijk rapporteren en verslagen opmaken, ook in een interculturele context. De student kan interne en externe mondelinge communicatie verzorgen, ook in een interculturele context. De student beschikt over voldoende kennis van het vakjargon. Niveau Verdiend Werkvormen hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: Lesgever(s) Siglinde Masselis Studiemateriaal MASSELIS, S., Bedrijfscommunicatie deel 3: Communicatie in het Engels, lectorencursus, 2007 DUCKWORTH, M., Grammar & Practice. Oxford Business English, Oxford University Press, 1998, laatste druk, 224 blz. HEMPELMAN, R., Thematische Woordenschat Engels voor Handel en Economie, Intertaal, 2002, laatste druk, 475 blz. Verschillende artikels, documenten,.. Aanbevolen literatuur

17 Opbouw examencijfer evaluatievorm binnen het buiten het 1 ste kans 2 de kans S M A S M A examen - 70% 0% 0% 80% 20% 0% continue 0% 0% 0% procesbeoordeling deelexamen - 0% 0% 0% opdracht - 15% 15% 0% 0% 0% 0% andere 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16 Totaal 100% 100%

18 Partim: Communicatie in het Engels (Exportmanagement) 17 Algemene omschrijving In dit partim worden de opgedane kennis en vaardigheden van Engels toegepast binnen de context van exportmanagement en internationale marketing. Inhoudsopgave Schriftelijke en mondelinge communicatie aangaande exportmanagement Taalinhouden en taalstructuren aangaande exportmanagement en internationale commerciële contacten. In het kader van een exportplan vergaderen en in teamverband in het Engels een exportplan opstellen, analyseren en presenteren. Deelcomtenties Generieke comtenties in de context van dit partim. De student kan schriftelijk rapporteren en verslagen opmaken, ook in een interculturele context. De student kan interne en externe mondelinge communicatie verzorgen, ook in een interculturele context. De student beschikt over voldoende kennis van het vakjargon. De student kan voldoende creativiteit aan de dag leggen in het analyseren en oplossen van taken en opdrachten. De student heeft voldoende kennis en inzicht om een exportplan te kunnen voorbereiden, opstellen, uitvoeren en interpreteren. Niveau Verdiend Werkvormen hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: Lesgever(s) Siglinde Masselis Studiemateriaal MASSELIS, S., Bedrijfscommunicatie deel3: Communicatie in het Engels (Exportmanagement), lectorencursus, 2007 DUCKWORTH, M., Grammar & Practice. Oxford Business English, Oxford University Press, 1998, laatste druk, 224 blz. HEMPELMAN, R., Thematische Woordenschat Engels voor Handel en Economie, Intertaal, 2002, laatste druk, 475 blz. Verschillende artikels, documenten,.. Aanbevolen literatuur

19 18 Opbouw examencijfer evaluatievorm binnen het buiten het 1 ste kans 2 de kans S M A S M A examen - 0% 0% 0% 40% 0% 0% continue 0% 30% 0% procesbeoordeling deelexamen - 30% 0% 0% opdracht - 0% 40% 0% 0% 40% 0% andere 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100%

20 Departement Simon Stevin Opleiding Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Marketing Graad Bachelor Module 3MK/2 Eventmanagement Ty verplicht Code Onderwijstaal Nederlands Studietijd 225 Academiejaar Studieomvang 9 Semester 5 Eindcomtenties Zie comtentiematrix BMMK in de Dokeos-site Ad Valvas BM. Toelatingsvoorwaarden Algemene toelatingsvoorwaarden conform OER. De modules marketingmanagement, distributiemarketing,het marketingplan en marketingcommunicatie gevolgd hebben, mogelijke afwijkingen in samenspraak met de trajectbegeleider. Begincomtenties Generieke eindcomtenties van het secundair onderwijs. Comtenties verworven in semester 1 t.e.m Moduleteam voorzitter: leden: Sylvie Desmet Linda Coopman Overzicht partims Partim CU NCU ST SO Dienstenmarketing Eventmarketing Organisatie van een event

21 Partim: Dienstenmarketing 20 Algemene omschrijving Deze partim bouwt verder op de marketingkennis van de voorgaande jaren maar zet de marketing en het management van diensten centraal. Zo wordt er stil gestaan bij de verschillende tools die er zijn om de basiskenmerken van diensten te managen. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan kwaliteit en kwaliteitsrceptie alsook aan relatie en relatiemarketing. Ten slotte wordt de marketingmix van een dienstverlener nader bestudeerd. Inhoudsopgave Deel I : Verkenning van het vakgebied Wat is dienstenmarketingmanagement? Het managen van de basiskenmerken. Het analyseren van de dienstenomgeving. Deel II : Strategische issues Strategie en organisatie Kwaliteit en kwaliteitsrceptie De klant Relatie en relatiemarketing Deel III : De elementen van de marketingmix P van rsoneel De P van product (dienst) De P van proces De P van plaats De P van prijs De P van promotie Deelcomtenties De generieke en algemeen beroepsgerichte comtenties in context van het partim. De student heeft kennis van en inzicht in de diverse facetten van dienstenmarketingmanagement, in de basiskenmerken van diensten en in de diverse tools om de basiskenmerken beter beheersbaar te maken. De student heeft tevens kennis en inzicht in de dienstenomgeving, in diverse strategische modellen, in kwaliteit en kwaliteitsrceptie, in de klant, in relatiemarketing en in de marketingmix van de dienstverlener. Niveau Gescialiseerd Werkvormen hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: Lesgever(s) Sylvie Desmet

22 21 Studiemateriaal DE VRIES, VAN HELSDINGEN, KASPER, Dienstenmarketingmanagement, Wolters-Noordhoff Groningen/Houtem, 2005, 4 de druk, 553 blz. Aanbevolen literatuur DE VRIES, GOUD, Strategische dienstverlening. 20 modellen ter ondersteuning,wolters-noordhoff Groningen/Houtem, 2003, 1ste druk, 216 blz. Opbouw examencijfer evaluatievorm binnen het buiten het 1 ste kans 2 de kans S M A S M A examen - 100% 0% 0% 100% 0% 0% continue 0% 0% 0% procesbeoordeling deelexamen - 0% 0% 0% opdracht - 0% 0% 0% 0% 0% 0% andere 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100%

23 Partim: Eventmarketing Algemene omschrijving Tijdens deze partim maak je kennis met diverse soorten events: events als diensten, als relatiemarketing (extern en intern) en als tool van de marketingcommunicatie. Je leert hoe een event te conceptualiseren, budgetteren, plannen (binnen het marcomplan) en (laten) uitvoeren. 22 Inhoudsopgave Diverse soorten events, en hun plaats binnen het marketingmanagement Doelgroenanalyse, concurrentie analyse Brand management Sponsoring & mediadeals, subsidiëring Budgettering, break-even & P&L Marcom ifv deadline, rswerking Risk management, ethiek & duurzaam beheer Deelcomtenties De generieke comtenties in het kader van de partim. De student heeft kennis en inzicht in het conceptualiseren en budgetteren van een event, in het plannen van een event binnen de marketingcommunicatie, in het sponsoring- en subsidiedossier, in het opbouwen en onderhouden van rsrelaties en in het opstellen en schrijven van een rsdossier. De student kan interne en externe mondelinge communicatie verzorgen, ook in een interculturele context. Niveau Gescialiseerd Werkvormen hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: gastsprekers Lesgever(s) Linda Coopman Studiemateriaal Slides en artikels/dossiers op Dokeos Aanbevolen literatuur PENSEEL, JANSSEN, Basisboek Entertainmentmarketing, uitgeverij Coutinho Bussum, 2006, 1 ste druk, 600 blz.

24 Opbouw examencijfer evaluatievorm binnen het buiten het 1 ste kans 2 de kans S M A S M A examen - 100% 0% 0% 100% 0% 0% continue 0% 0% 0% procesbeoordeling deelexamen - 0% 0% 0% opdracht - 0% 0% 0% 0% 0% 0% andere 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23 Totaal 100% 100%

25 Partim: Organisatie van een event Algemene omschrijving In team een concreet event conceptualiseren, budgetteren, plannen binnen de marketingcommunicatie van een bedrijf of organisatie. Dit event zal mogelijk concreet worden uitgevoerd en/of mede uitgevoerd door de betrokken teams, ofwel leiden tot een uitgebreid draaiboek voor toekomstige actie. 24 Inhoudsopgave Het moduledraaiboek behandelt volgende hoofdstukken : De keuze van het event (alle groen) Het plan van aanpak (alle groen) De introductie ( Hier wordt het event kort gesitueerd binnen de marketingcontext en worden de doelstellingen opgesomd.) Implementatie van de gekozen strategie (Hieronder wordt de marketingmix van het event uitgewerkt); Het budget en de haalbaarheid De marketingcommunicatie i.f.v. doelstellingen en het bereik van de relevante doelgroen De sponsoring Het effectieve draaiboek voor het event De evaluatie Het rsoonlijk logboek. Deelcomtenties De generieke en algemeen beroepsgerichte in context van de partim. De student kan in team een plan van aanpak opstellen. De student kan een planning opvolgen en bijsturen, student kan deadlines rescteren. De student kan schriftelijk rapporteren, verslagen, documenten opmaken, ook in een interculturele context. De student kan interne en externe mondelinge communicatie verzorgen, ook in een interculturele context. De student kan werkafspraken maken en correct nakomen. De student toont voldoende inzet en motivatie voor het teamwerk. De student toont voldoende initiatief voor het teamwerk. De student kan omgaan met feedback van coaches en teamleden. De student heeft kennis van en inzicht in dienstenmarketing en brand management, rswerking, subsidiekanalen, mediadeals en sponsoring. De student beheerst bovenstaande kennis voldoende om ze te kunnen toepassen in een praktische context. Dit impliceert dat de student in team een event kan organiseren en/of een draaiboek kan schrijven. Niveau Gescialiseerd Werkvormen hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: studenten dienen te vergaderen onder begeleiding van lectoren Lesgever(s)