Studiegids Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV"

Transcriptie

1 Studiegids Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV

2 Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt afgestemde opleiding aan. Taalgerichtheid, internationalisering, ICT en sociale en communicatieve vaardigheden zullen die competenties stimuleren om optimaal te functioneren in een concrete arbeidssituatie. De opleiding zal via afstudeerrichtingen, keuzetrajecten en -modules eigen accenten voor de student mogelijk maken. Woord vooraf Beste student Financie- en verzekeringswezen, Met de start van semester 3 en 4 binnen je opleiding Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting financie- en verzekeringswezen, wensen de lectoren en gastprofessoren je van harte een succesvol en leerrijk jaar toe. In semesters 3 en 4 verandert er heel wat. Het aantal algemeen vormende modules loopt drastisch terug en het aantal beroepsgerichte modules stijgt in dezelfde mate. Het lectorenkorps en een team gastprofessoren uit het bank- en verzekeringswezen zorgen voor een praktische aanpak van de materie, afgestemd op je latere beroepsloopbaan. Wie een sterke persoonlijkheid bezit en ambities heeft voor een commerciële of administratieve functie binnen het financie- en verzekeringswezen, krijgt nu de kans om de nodige specialisatie in deze branches op te doen. In de komende modules volstaat het opdoen van kennis niet. Succes is maar verzekerd, wanneer je zelf actief deelneemt aan jouw vorming. Regelmatig werken, een kritische ingesteldheid, persoonlijke initiatieven creatief uitwerken en sociale vaardigheden ontplooien kunnen enkel de studies interessanter en boeiender maken. Er wordt van jou verwacht dat je ook actief wenst mee te werken aan je vorming. Actief meewerken omvat onder meer ook zelfstudie, het opvolgen van de actualiteit, het opstellen van korte scripties, studiebezoeken bij diverse bank- en verzekeringsinstanties enz. Laten wij (lectoren, gastprofessoren en studenten) samen onze inspanningen bundelen zodat dit voor ieder van ons een boeiende en leerrijke ervaring wordt. Semesters, modules, partims, eind en deelcompetenties Het academiejaar is opgedeeld in twee semesters (zie planning academiejaar ). Elk semester telt 12 effectieve lesweken met ongeveer 22 contacturen per week. Per semester bieden we vier modules aan. Elke module groepeert een aantal partims. De lectoren van elke module vormen samen een moduleteam en één van deze lectoren treedt ook op als modulevoorzitter. Bij elke module kunnen een aantal studiepunten verdiend worden. (zie voor detail opleidingsprogramma ). Per module wordt een modulefiche opgemaakt. De modulefiches zijn bedoeld om je te helpen ontdekken wat er van jou per module verwacht wordt. Ze beschrijven de vakinhouden, doelstellingen en evaluatievormen per partim, te maken opdrachten, gebruikte onderwijsvormen enz. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan het ontwikkelen van competenties en steeds minder aan louter kennisoverdracht. Daarom worden ook de eindcompetenties van elke module en de deelcompetenties per partim in de modulefiche opgenomen. Er wordt ook gebruik gemaakt van geïntegreerde opdrachten, waarbij verschillende partims binnen een module zoveel mogelijk op elkaar inspelen. Maar ook over de modules heen wordt gestreefd naar integratie van de leerstof. Veel succes in de volgende twee semesters! Het team Financie- en verzekeringswezen M. J. Platteeuw, afstudeerverantwoordelijke 1

3 Terminologie Module Een opleidingsonderdeel in een modulair opgebouwd opleidingsprogramma, kan al dan niet bestaan uit verschillende partims. Een module wordt per semester georganiseerd. Per module krijg je één quotering. Moduleniveau Het niveau van een module zoals aangegeven op de studiefiche. Er worden 3 niveaus onderscheiden: inleidend (eerste kennismaking met de leerstof en vertaald in brede competenties verwant aan die leerstof), uitdiepend (verdere verdieping na een eerste kennismaking met de leerstof en vertaald in (een) competentie(s) verfijnd in specifieke kennis, inzicht, vaardigheden en/of houdingen in (een) specifiek(e) context(en)) en gespecialiseerd (uitmondend in competenties die enkel aan specialisten kunnen toegewezen worden). Moduletype Kernmodule, afstudeermodule, keuzemodule en opleidingsoverschrijdende module. Partim Een deel van een module waarvoor een afzonderlijke evaluatie wordt gemaakt en waarvan de punten samengevoegd worden met de punten van de andere partims van de module. Contacturen Een uur waarin onderwijs gegeven wordt in rechtstreeks contact tussen de lector/begeleider en de student. Contactonderwijs kan zowel hoorcolleges als werkcolleges, begeleide seminaries of workshops, ter plaatse begeleide zelfstudie, enz. omvatten als verplichte aanwezigheid via ICT. Niet-contacturen Een uur van onderwijs-, studie- en/of toetsactiviteiten niet gebonden aan een zelfde tijd van onderwijsverstrekking van student en lector/begeleider, maar wel met mogelijk geïndividualiseerd onderwijs, begeleiding en/of communicatie op afstand. Concreet: het studeren, oefeningen maken, opdrachten uitvoeren, stage lopen, zelfstudie enz. buiten de hogeschool en/of zonder begeleiding zijn niet-contacturen. Studietijd (ST) De in uren weergegeven tijd die de gemiddelde student nodig heeft om de voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten van een module, een opleidingsprogramma of een opleiding succesvol af te ronden. De studietijd is de som van contacturen en niet-contacturen. Studiepunt Een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten en waarmee de studieomvang van elke opleiding of elke module wordt uitgedrukt. De studieomvang van elk studiejaar bedraagt 60 studiepunten binnen het ECTS-puntensysteem (ECTS = European Transfer Credit System). Eén studiepunt wordt begroot op 25 tot 30 uren studietijd. Studieomvang (S0) Het aantal studiepunten toegekend aan een module, partim, opleidingsprogramma of opleiding. Semester Aanduiding van het tijdstip waarop de onderwijsactiviteit plaatsvindt. De opleiding bestaat uit 6 semesters. Semesters 1, 3 en 5 lopen van september tot en met januari. Semesters 2, 4 en 6 lopen van februari tot en met juni. Competentie Het vermogen om adequaat te handelen in een professionele en/of persoonlijke context door de integratie van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen of attitudes. In de opleidingen worden algemene, algemeen beroepsspecifieke en beroepsspecifieke competenties aangeleerd. 2

4 Begincompetentie Aanduiding van de competenties die de student al minimaal moet bereikt hebben alvorens met de betrokken module te kunnen starten. Geeft de volgtijdelijkheid van de verschillende modules in de opleiding weer. Eindcompetenties De eindcompetenties van de opleiding die in de betrokken module geheel of gedeeltelijk aan bod komen. Deelcompetenties De competenties die in de context van het betrokken partim zullen geëvalueerd worden. Toelatingsvoorwaarden Voorwaarden waaraan de student moet voldoen om zich voor een bepaalde module te kunnen inschrijven. Vaak wordt dit uitgedrukt in functie van modules die aan de betrokken module zijn voorafgegaan. Didactische werkvorm(en) De wijze waarop de onderwijsactiviteiten georganiseerd worden om de eindcompetenties te realiseren. Deze werkvorm kan zijn hoorcollege, werkcollege, seminarie, laboratorium, projectwerk, al dan niet begeleide zelfstudie, taak- of opdrachtgerichte werkvorm, enz. Studiemateriaal en referentie begeleide zelfstudie Het materiaal dat door de student en de lector/begeleider gebruikt wordt om de competenties te behalen. Evaluatievorm De manier waarop men gaat toetsen en evalueren of de vooropgestelde eindcompetenties bereikt zijn. Evaluaties kunnen zowel binnen als buiten de examenperiode worden gepland. De examenperiodes zijn opgenomen in de academische kalender. Evaluatie Examen Het kan zowel om een schriftelijk, een mondeling als een examen op computer gaan. Evaluatie Continue procesbeoordeling Studenten worden permanent geëvalueerd tijdens het uitvoeren van een project, opdracht,. Veelal gebeurt de evaluatie hier door peer- en/of co-assessment. Evaluatie - Peer Assessment Is een proces waarbij de studenten hun medestudenten evalueren, al of niet op basis van zelfgeselecteerde criteria. Peer-assessment gaat niet alleen om het toekennen van punten, maar vormt een deel van het leerproces waarbij bepaalde vaardigheden worden ontwikkeld. Evaluatie - Co-Assessment Is een leer- en onderwijsproces waarbij student en docent elkaar ontmoeten om doelstellingen en standaarden te verduidelijken. Het gaat dus om een beoordelingsvorm waarbij de student de mogelijkheid wordt geboden zichzelf te beoordelen en waarbij de docent of het moduleteam de nodige controle uitvoert over het uiteindelijke resultaat. Evaluatie Deelexamen Examen (schriftelijk, mondeling of op computer) afgenomen voor de start van de eigenlijke examenperiode. Het deel van de leerstof geëvalueerd in een deelexamen zal tijdens de eigenlijke examenperiode niet meer op dezelfde wijze worden geëvalueerd. Evaluatie Opdracht Een opdracht (taak, project, ) uit te voeren door de student (individueel of in een team) voor de aanvang van de eigenlijke examenperiode. Voor de meeste opdrachten wordt een draaiboek opgesteld en ter beschikking gesteld via Dokeos. Overdracht en overzetting van punten Zie de onderwijs- en examenregeling 3

5 Studiebegeleidingsplan Binnen de decretale opdrachten van de Hogeschool neemt het aspect studentenbegeleiding een belangrijke plaats in. Concreet willen wij studenten via voorbereidende cursussen, monitoraat, mentoraat en ombudsdienst inhoudelijk en praktisch ondersteunen tijdens hun studies. Via het monitoraat bieden we studenten hulp bij een specifieke cursus. De lector die de cursus geeft, draagt ook zorg voor het monitoraat ervan. Heb je als student dus specifieke vragen i.v.m. met een cursus, dan zal de lector in kwestie jou helpen en begeleiden. Via het mentoraat bieden we studenten hulp bij de overstap van middelbaar naar hoger onderwijs. Tijdens de mentoraatsgesprekken komen o.m. algemene studiemethode, niet-vakspecifieke studieproblemen, studeeradvies, studievoortgang, problemen in de groep en vragen i.v.m. de organisatie van examens aan bod. Naast de algemene studiebegeleiding voorzien we ook persoonsgebonden (psycho-sociale) begeleiding. Die begeleiding wordt in samenwerking met de sociale dienst (SOVOWES) uitgebouwd. De totale studiebegeleiding richt zich dus niet alleen op de leerprocessen in enge of ruime zin, maar ook op de sociaal-emotionele processen. Voor iedere student streeft men naar de gunstigste situatie met betrekking tot het leerproces, het maken van keuzen, de omgang met anderen, het verhelderen van het zelfbeeld, omgang met gevoelens. Nog goed om te weten: wil je meer informatie over de monitor, de mentor, de ombudsdienst, de psychologische begeleiding, de sociale dienst en de voorbereidende cursussen, kijk dan zeker even in de Agenda-Wegwijzer. Mocht je nog vragen hebben over studiebegeleiding, aarzel dan niet even bij ons binnen te lopen! Walter Vanparys (lok. 2.B.05) Departementaal studiebegeleider 4

6 Internationalisering De voorbije jaren nam de mobiliteit binnen Europa toe, en dat doet ze nog steeds. Als student aan de Hogeschool West-Vlaanderen toon je interesse voor deze mobiliteit en heb je duidelijk plannen om deze belangrijke stap te zetten. Sinds vele jaren is ons departement actief bezig met het promoten van de internationale gedachte en werkt zij mee aan Europese programma s zoals Socrates, Erasmus, Leonardo Da Vinci, Onze hogeschool vindt de internationale dimensie in haar onderwijsopdracht uitermate belangrijk. Alle betrokkenen en de organisatie zelf functioneren immers in een steeds meer internationale context. Het leren omgaan met diversiteit en interculturele dialoog is een noodzaak binnen onze moderne samenleving. Ons doel is niet alleen jou simpelweg op te leiden, maar ook om jou te vormen tot een moderne burger, die menselijk, beroepsmatig en maatschappelijk optimaal kan functioneren in een internationale omgeving. De Hogeschool West-Vlaanderen biedt je een kader aan waarbinnen internationale thema s van je vakdomein aan bod komen. De aanwezigheid van buitenlandse docenten en medestudenten én de mogelijkheid tot uitwisseling geven je de kans je horizon te verruimen. Een internationale ervaring is in vele opzichten een bijzondere ervaring. Je leert vlot(ter) een vreemde taal, wint aan zelfvertrouwen, assertiviteit en maturiteit. Je breidt je vriendenkring uit en je krijgt een andere kijk op wat er in de wereld gebeurt. Daarnaast gaan er ook binnen je vakgebied in internationaal perspectief nieuwe wegen open. Naast deze persoonlijke verrijking, is internationaal gaan ook een extra troef op je cv. De kansen op de arbeidsmarkt vergroten voor wie werk- en leerervaring heeft in het buitenland. Studeren of stage lopen in het buitenland toont dat iemand mobiel, flexibel en ondernemend is. Dit zijn persoonlijke kwaliteiten die altijd goed in de markt liggen: werkgevers kijken immers altijd uit naar competenties die heel dikwijls de vrucht zijn van internationale ervaringen. Concreet hebben wij voor jou een ruime keuze aan uitwisselingsprogramma s met meer dan 50 partners in heel Europa. De partners en de uitwisselingsprogramma s staan gedetailleerd beschreven in onze brochure Wegwijzer voor de internationale mobiele HOWEST student. Kom gerust eens langs om erover te praten! Marcel Desaegher Internationaal Coördinator HOWEST 5

7 Studietrajectbegeleiding Heb je vragen over welke vakken je voor een specifieke afstudeerrichting kan of moet volgen? Heb je vrijstellingen en wil je een individueel programma samenstellen? Wil je je studiekeuze herzien? Heb je al een diploma (Eerder Verworven Kwalificatie of EVK) en wil je er nog eentje bij? Heb je Eerder Verworven Competenties (EVC s) waar we best rekening mee houden? Is het antwoord ja op één van deze vragen, dan contacteer je best de studietrajectbegeleider. Voor de EVK s en EVC s is het belangrijk dat je een bewijs van bekwaamheid kan voorleggen. Voor een EVK is dit een getuigschrift of diploma waaruit blijkt dat je aan een binnen- of buitenlandse instelling met goed gevolg les hebt gevolgd en examen hebt afgelegd (uiteraard op het niveau van de opleiding die je hier wil volgen). Een EVC is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die je via de werkvloer verworven hebt zonder dat je daarvoor een diploma kan voorleggen. Denk je dat je op basis van die EVK s en EVC s studieomvangvermindering kan krijgen? Maak dan gerust een afspraak om er eens over te praten! Marc Debie Studietrajectbegeleider Bedrijfsmanagement 6

8 Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Depart.: Simon Stevin Basisopleiding: Bedrijfsmanagement Academiejaar Afstudeerrichting: Financie- en verzekeringswezen Semester : 3 Module CU/ n-cu/ ST/ SO sem sem sem (ECTS) 2FV/1 Beleggingen deel Beleggingsleer, vermogensbeheer,beurs, beleggingsproducten Dienstenmarketing Bankgericht Frans Bankgericht Engels FV/2 Zaakschadeverzekeringen Eenvoudige risico's, speciale risico's en aanvullende waarborgen FV/3 Levensverzekeringen Levensverzekeringen loontrekkenden Levensverzekeringen zelfstandigen Financiële wiskunde + Actuariaat FV/4 Motorrijtuigenverzekering BA en casco Verkeersreglement + RDR Totaal: ( ) (27-33) CU/sem: contacturen per semester n-cu/sem: niet-contacturen per semester ST/sem: studietijd per semester SO (ECTS): studieomvang = som van de studiepunten 7

9 Studiegebied: Handelswetenschappen en bedrijfskunde Depart.: Simon Stevin Basisopleiding: Bedrijfsmanagement Academiejaar Afstudeerrichting: Financie- en verzekeringswezen Semester : 4 Module CU/ n-cu/ ST/ SO sem sem sem (ECTS) 2FV/5 Ziekte en ongevallen Arbeidsongevallen Aanvullende verzekeringen Practicum letselschade Sociale wetgeving Verzekeringsgericht Frans Verzekeringsgericht Engels FV/6 Fiscaliteit levensverzekeringen PB Levensverzekeringen en successie FV/7 Exploratie beroep Exploratie makelaarskantoor SCV Project, IP FV/8 Beleggingen deel Beleggingsleer en practicum Verkoopstechnieken Office: Acces Totaal: ( ) (27-33) CU/sem: contacturen per semester n-cu/sem: niet-contacturen per semester ST/sem: studietijd per semester SO (ECTS): studieomvang = som van de studiepunten 8

10 Departement Simon Stevin Opleiding Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Financie- en verzekeringswezen Graad Bachelor Module 2FV/1 Beleggingen deel 1 Type verplicht Code Onderwijstaal Nederlands, Frans, Engels Studietijd 225 Academiejaar Studieomvang 9 Semester 3 Eindcompetenties Zie competentiematrix BMFV in de Dokeos-site Ad Valvas BM Toelatingsvoorwaarden Geslaagd voor modules M2 en M3, mogelijke afwijkingen in samenspraak met trajectbegeleider. Begincompetenties Generieke eindcompetenties SO. Moduleteam voorzitter: leden: Siem de Ruijter Sylvie Desmet, Siglinde Masselis, Pierrette Verstraete Overzicht partims Partim CU NCU ST SO Beleggingsleer, vermogensbeheer, beurs en beleggingsproducten Dienstenmarketing Bankgericht Frans Bankgericht Engels

11 Partim: Beleggingsleer, vermogensbeheer, beurs en beleggingsproducten Algemene omschrijving In dit partim worden de verschillende beleggingsproducten en - markten behandeld. Door middel van een beursspel leert de student zelf te beleggen. Actuele artikels en verschillende websites worden besproken. Inhoudsopgave Beleggingsproducten: overzicht en analyse van de beleggingsproducten Beurs: de verschillende markten, beursindexen, beurskosten, Vermogensbeheer en beleggingsleer: selectie van disverse beleggingsproducten, evaluatie- en analysemethoden, beleggingsstrategie, types van beleggers, Deelcompetenties Generieke competenties in de context van dit partim. Student kan schriftelijk en mondeling rapporteren en verslagen en documenten opmaken. De student heeft kennis van en inzicht in de verschillende beleggingsproducten, de beurs en in het ontleden van de behoeften van een client inzake beleggingen. Niveau Inleidend Werkvormen Lesgever(s) Siem de Ruijter hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: Studiemateriaal DE RUIJTER, S., Beleggingsleer, vermogensbeheer, beurs en beleggingsproducten, lectorencursus, Brugge, 2007 Aanbevolen literatuur COHEN, S., Beleggen - Het complete handboek, Contact uitgevers, 2005, 272 blz. COHEN, S., Beleggen 2007, Contact uitgevers, 2006, 160 blz. Websites besproken tijdens de lessen (overzicht op DOKEOS) 10

12 Opbouw examencijfer evaluatievorm binnen het buiten het 1 ste kans 2 de kans S M A S M A examen - 90% 0% 0% 90% 0% 0% continue 0% 0% 0% procesbeoordeling deelexamen - 0% 0% 0% opdracht - 10% 0% 0% 10% 0% 0% andere 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100% 11

13 Partim: Dienstenmarketing Algemene omschrijving De studenten krijgen een introductie marketing met bijzondere aandacht voor dienstenmarkeitng. Inhoudsopgave Algemene inleiding Diensten en marketing Soorten diensten Afnemersgedrag Strategisch marketingmanagement Kwaliteit in dienstverlening Product- en procesbeleid Diensteninnovatie Prijsbeleid Distributiebeleid Communicatiebeleid Deelcompetenties Generieke competenties in de context van dit partim. De student heeft basiskennis van en inzicht in marketing met bijzondere aandacht voor dienstenmarketing. De student heeft de nodige cijfervaardigheden om hierover eenvoudige vraagstellingen op te lossen. Niveau Inleidend Werkvormen Lesgever(s) Sylvie Desmet hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: Studiemateriaal HEUVEL, J., Dienstenmarketing, Wolters Noordhoff, Nederland, 2005 Aanbevolen literatuur Diverse tijdschriften en handboeken consulteerbaar in de mediatheek. 12

14 Opbouw examencijfer evaluatievorm binnen het buiten het 1 ste kans 2 de kans S M A S M A examen - 100% 0% 0% 100% 0% 0% continue 0% 0% 0% procesbeoordeling deelexamen - 0% 0% 0% opdracht - 0% 0% 0% 20% 0% 0% andere 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100% 13

15 Partim: Bankgericht Frans Algemene omschrijving Een inleiding tot de specifieke woordenschat en de communicatie met de Franstalige klant. De voorstelling van een aantal bankproducten. Inhoudsopgave Introduction au vocabulaire bancaire Les produits bancaires Les placements La communication Deelcompetenties Generieke competenties in de context van dit partim. De student kan een uitgewerkt financieel advies in het Frans op een cliëntvriendelijke manier overbrengen. De student beschikt over voldoende kennis van het Frans, met specifieke aandacht voor financieel vakjargon. De student kan schriftelijk rapporteren en verslagen opmaken. De student kan mondelinge communicatie verzorgen. Niveau Verdiepend Werkvormen Lesgever(s) Pierrette Verstraete hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: Studiemateriaal VERSTRAETE, P., Bankgericht Frans, lectorencursus, Brugge, 2007 Aanbevolen literatuur (y compris lexique financier) 14

16 Opbouw examencijfer evaluatievorm binnen het buiten het 1 ste kans 2 de kans S M A S M A examen - 70% 0% 0% 100% 0% 0% continue 0% 0% 0% procesbeoordeling deelexamen - 0% 0% 0% opdracht - 10% 20% 0% 0% 0% 0% andere 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100% 15

17 Partim: Bankgericht Engels Algemene omschrijving Dit partim gaat verder in op dagelijkse (Engelse) communicatie binnen de context van de afstudeerrichting. De studenten verwerven complexere taalstructuren en woordenschat eigen aan de sector en beroepspraktijk. Deze worden geoefend aan de hand van situaties uit de professionele context, aangevuld met vakliteratuur. Inhoudsopgave Herhaling en verdieping van taalstructuren (tenses, common mistakes) Oefeningen op mindmapping (zelfstandig efficiënt verwerven van thematische woordenschat) Beroepsgerichte woordenschat (verwerven & oefeningen) Mondelinge en schriftelijke oefeningen rond professionele situaties Analyse van vakliteratuur, documentaires,. Deelcompetenties Generieke competenties in de context van dit partim. De student kan een uitgewerkt financieel advies in het Engels op een cliëntvriendelijke manier overbrengen. De student beschikt over voldoende kennis van het Engels, met specifieke aandacht voor financieel vakjargon. De student kan schriftelijk rapporteren en verslagen opmaken. De student kan mondelinge communicatie verzorgen. Niveau Inleidend Werkvormen hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: Lesgever(s) Siglinde Masselis Studiemateriaal MASSELIS, S., Beleggingen deel 1 : Banking English, lectorencursus, Brugge, 2007 DUCKWORTH, M., Grammar & Practice. Oxford Business English, Oxford University Press, 1998, laatste druk, 224 blz. HEMPELMAN, R., Thematische Woordenschat Engels voor Handel en Economie, Intertaal, 2002, laatste druk, 475 blz. Verschillende tijdschriften consulteerbaar in de mediatheek 16

18 Aanbevolen literatuur Opbouw examencijfer evaluatievorm binnen het buiten het 1 ste kans 2 de kans S M A S M A examen - 90% 0% 0% 100% 0% 0% continue 0% 10% 0% procesbeoordeling deelexamen - 0% 0% 0% opdracht - 0% 0% 0% 0% 0% 0% andere 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100% 17

19 Departement Simon Stevin Opleiding Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Financie- en verzekeringswezen Graad Bachelor Module 2FV/2 Zaakschadeverzekeringen Type verplicht Code Onderwijstaal Nederlands Studietijd 150 Academiejaar Studieomvang 6 Semester 3 Eindcompetenties Zie competentiematrix BMFV in de Dokeos-site Ad Valvas BM. Toelatingsvoorwaarden Geslaagd voor modules M3, M11 en M12. Mogelijke afwijking in samenspraak met de trajectbegeleider. Begincompetenties Generieke eindcompetenties SO. Eindcompetenties van de modules 3, 11 en 12, mogelijke afwijking in samenspraak met trajectbegeleider. Moduleteam voorzitter: leden: Marie Jeanne Platteeuw Johan Van Eeckhout Beschrijving module Aantal contacturen 48 Aantal niet-contacturen 102 Algemene omschrijving Verwerven van inzicht in de algemene voorwaarden van de verzekering brand eenvoudige risico s. Het onderscheid kennen tussen eenvoudige en speciale risico s, de verzekerbare gevaren en de desbetreffende waarborgen. Inzicht verwerven in de principes om de te verzekeren kapitalen te bepalen, de basisprincipes van tarifering en vergoeding. Inzicht verwerven in het schaderegelingsproces aan de hand van reële schadedossiers. Inhoudsopgave Eenvoudige risico s, speciale risico's en aanvullende waarborgen - Begrippen, wettelijke basis - Verzekerde gevaren, gevolgen, rechstreekse kosten, onrechtstreekse kosten, aansprakelijkheid - Hoedanigheid van de verzekerde - Dekkingen, uitsluitingen - Soorten polissen en fomules 18

20 - Schattingen van gebouwen, oefeningen, tarificaties - Verzekerde waarden, verzekerbare belangen, premieberekening - Overige waarborgen - Schaderegeling in de praktijk - Huurdersaanprakelijkheid, verzekerde waarde, oefeningen - Commissieloon, schadegevallen, preventie - Ontleding van de aanvullende waarborgen. Deelcompetenties Generieke competenties in de context van dit partim. De student heeft kennis van en inzicht in de behoeften inzake brandverzekeringen van particulieren en bedrijven. De student heeft kennis van en inzicht in de gepaste oplossing voor deze verzekeringsbehoefte (adviseren en uitwerken, inclusief tarifering). De student heeft kennis van en inzicht in de afhandeling van een schadedossier inzake brandverzekering zowel voor particulieren als voor bedrijven. De student beheerst bovenstaande kennis voldoende om ze te kunnen toepassen in een praktische context. Niveau Verdiepend Werkvormen Lesgever(s) Johan Van Eeckhout hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: Studiemateriaal VAN EECKHOUT, J., e.a., Verzekeringsmakelaar, Modules zaakschadeverzekeringen, Kluwer Aanbevolen literatuur Diverse vaktijdschriften consulteerbaar in de mediatheek Opbouw examencijfer evaluatievorm binnen het buiten het 1 ste kans 2 de kans S M A S M A examen - 50% 50% 0% 50% 50% 0% continue 0% 0% 0% procesbeoordeling deelexamen - 0% 0% 0% opdracht - 0% 0% 0% 0% 0% 0% andere 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100% 19

21 Departement Simon Stevin Opleiding Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Financie- en verzekeringswezen Graad Bachelor Module 2FV/3 Levensverzekeringen Type verplicht Code Onderwijstaal Nederlands Studietijd 225 Academiejaar Studieomvang 9 Semester 3 Eindcompetenties Zie competentiematrix BMFV in de Dokeos-site Ad Valvas BM. Toelatingsvoorwaarden Geslaagd voor modules M3 en M11, mogelijke afwijking in samenspraak met trajectbegeleider. Begincompetenties Eindcompetenties modules M3 en M11, mogelijke afwijkingen in samenspraak met trajectbegeleider. Moduleteam voorzitter: leden: Isabel Uitdebroeck Caroline Mahieu Overzicht partims Partim CU NCU ST SO Levensverzekeringen loontrekkenden Levensverzekeringen zelfstandigen Financiële wiskunde en actuariaat

22 Partim: Levensverzekeringen loontrekkenden Algemene omschrijving Dit partim omvat een kennismaking met levensverzekeringen, soorten, doel, rechten en verplichtingen van de betrokken partijen, het afsluiten van een levensverzekeringsovereenkomst en belangrijke wetgeving. Bovendien maakt de student diepgaand kennis met de levensverzekeringsmarkt, meer bepaald met de producten die zich richten op pensioenopbouw van loontrekkenden. De fiscale aspecten van levensverzekeringen komen hier nog niet aan bod. Inhoudsopgave Situering en algemene bepalingen Definitie, doel en indeling Totstandkoming van een levensverzekeringsovereenkomst Rechten van de verzekeringsnemer Specifieke kenmerken van levensverzekeringsovereenkomsten Diepgaande productkennis: - klassieke individuele levensverzekeringen - universal life producten - tak 23-producten - verzekeringsbons - tak 26 Deelcompetenties Generieke competenties in de context van dit partim. De student kan werkafspraken maken en correct nakomen. De student toont voldoende inzet en motivatie voor het teamwerk. De student heeft kennis van en inzicht in de behoeften van loontrekkenden inzake levensverzekeringen (belegging / pensioenopbouw). De student heeft kennis van en inzicht in de gepaste oplossing voor deze behoefte, echter zonder rekening te houden met fiscale aspecten. Niveau Inleidend Werkvormen Lesgever(s) Isabel Uitdebroeck hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: Studiemateriaal UITDEBROECK, I., Productkennis levensverzekeringen voor loontrekkenden, lectorencursus, Brugge, 2007 Aanbevolen literatuur Budget & Recht, Test-Aankoop, Brussel, tweemaandelijks De verzekeringswereld, Kluwer, Mechelen, tweewekelijks Life & Benefits, Business Media, Kluwer, Mechelen, maandelijks BAEKELAND, P., Lifecat, Verba bvba, Leuven Diverse sites van verzekeringsmaatschappijen (lijst ter beschikking op de dokeos-cursussite). 21

23 Opbouw examencijfer evaluatievorm binnen het buiten het 1 ste kans 2 de kans S M A S M A examen - 85% 0% 0% 85% 0% 0% continue 0% 0% 0% procesbeoordeling deelexamen - 0% 0% 0% opdracht - 0% 15% 0% 0% 0% 0% andere 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100% 22

24 Partim: Levensverzekeringen zelfstandigen Algemene omschrijving Dit partim is een vervolg op het partim "levensverzekeringen loontrekkenden". Deze keer spitst de productkennis zich toe op levensverzekeringen die typisch voor zelfstandigen interessant zijn. Inhoudsopgave Vrij Aanvullend Pensioen Groepsverzekering Bedrijfsleidersverzekering Riziv-polis Deelcompetenties Generieke competenties in de context van dit partim. De student heeft kennis van en inzicht in de behoeften van zelfstandigen inzake levensverzekeringen (belegging / pensioenopbouw). De student heeft kennis van en inzicht in de gepaste oplossing voor deze behoefte, echter zonder rekening te houden met fiscale aspecten. Niveau Verdiepend Werkvormen Lesgever(s) Isabel Uitdebroeck hoorcollege werkcollege opdrachten (buiten CU: overzicht in bijlage) andere: Studiemateriaal UITDEBROECK, I., Productkennis levensverzekeringen voor zelfstandigen, lectorencursus, Brugge, 2007 Aanbevolen literatuur Budget & Recht, Test-Aankoop, Brussel, tweemaandelijks De verzekeringswereld, Kluwer, Mechelen, tweewekelijks Life & Benefits, Business Media, Kluwer, Mechelen, maandelijks BAEKELAND, P., Lifecat, Verba bvba, Leuven Opbouw examencijfer evaluatievorm binnen het buiten het 1 ste kans 2 de kans S M A S M A examen - 100% 0% 0% 100% 0% 0% continue 0% 0% 0% procesbeoordeling deelexamen - 0% 0% 0% opdracht - 0% 0% 0% 0% 0% 0% andere 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totaal 100% 100% 23

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 8 juni 2010 De

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING: DIGITAL MARKETING ENTERTAINMENT MARKETING INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Bedrijfsmanagement? Het bedrijfsleven is op zoek naar creatieve,

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING DIGITAL MARKETING / ENTERTAINMENT MARKETING* / INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg ONDERWIJSVISITATIE Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg Vlaamse Hogescholenraad 4 maart 2010 De onderwijsvisitatie Bouw

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Agro- en biotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Agro- en biotechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m

Nadere informatie

HERV I S I T A T I E

HERV I S I T A T I E HERV I S I T A T I E Communicatiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Communicatiemanagement aan de XIOS Hogeschool Limburg V l a a m s e H o g e s

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p.3 1.1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO): voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en basiscompetenties 1.3

Nadere informatie