Studiegids Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER I + II

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2009-2010. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER I + II"

Transcriptie

1 Studiegids Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER I + II

2 Missie van de opleiding Onze economie evolueert naar een gemondialiseerde en kennisintensieve netwerkeconomie. De opleiding Bachelor Netwerkeconomie speelt hierop in en biedt een praktijkgerichte en stimulerende leeromgeving waarin de student de nieuwe en toekomstgerichte competenties verwerft om succesvol deel te nemen aan die kennisintensieve netwerkeconomie. De bachelor Netwerkeconomie is een polyvalente én interactieve opleiding, met aandacht voor een combinatie van harde en zachte competenties. De afgestudeerde heeft een goed inzicht in de mogelijkheden van IT zonder daarom zelf toptechnoloog te zijn en is bedreven in het vernieuwd internationaal ondernemerschap. Door zijn/haar helikopterzicht op een onderneming begrijpt hij/zij de noden van alle onderdelen, zowel intern als extern, van de onderneming die netwerkt. De opleiding Netwerkeconomie (NE) is een professioneel gerichte Bachelor, die een directe inzetbaarheid beoogt in een breed werkveld. Woord vooraf Wij zijn blij je te verwelkomen in het 1 ste jaar Bachelor Netwerkeconomie aan de Hogeschool West- Vlaanderen, departement Brugge, campus Rijselstraat. Deze opleiding is uniek in Vlaanderen, zowel naar de vorm als inhoud van zijn vakken. Je stapt in in een nieuw onderwijssysteem: competentiegericht onderwijs! Docenten trainen en begeleiden je in je studietraject om af te studeren als een volwaardige medewerker van een bedrijf, die onmiddellijk ingezet kan worden in de praktijk. In de opleiding komt een brede waaier aan onderwijsvormen aan bod. Kennis doe je op via hoorcolleges en door zelf informatie op te zoeken. De oefeningen, geïntegreerde opdrachten en projecten zijn praktijkgericht. We kiezen er resoluut voor om je, al vanaf het eerste semester, de praktijk in de bedrijfswereld zelf te laten ervaren. Ze worden georganiseerd in kleine groepen en op jouw ritme. De contacten tussen studenten onderling, lectoren onderling en tussen studenten en lectoren zijn traditioneel open, hartelijk en stimulerend. Het zal je niet aan uitdagingen ontbreken. Verover je plaats in het netwerk! Semesters, modules, partims, eind en deelcompetenties Het academiejaar is opgedeeld in twee semesters (zie planning academiejaar ). Een semester bestaat telkens uit 5 modules: Business Management, bedrijfscommunicatie, ICT, ondernemerschap en projecten. De 4 eerste modules komen aan bod tijdens de eerste 10 lesweken van het semester. De twee laatste lesweken zijn voorzien voor projecten, waarin meerdere competenties worden geïntegreerd. De meeste modules groeperen een aantal partims. De lectoren van elke module vormen samen een moduleteam en één van deze lectoren treedt ook op als modulevoorzitter. Bij elke module kunnen een aantal studiepunten verdiend worden (zie voor detail opleidingsprogramma ). Voor elke module wordt een ECTS-studiefiche opgesteld. Deze ECTS-studiefiches kan je raadplegen via de HOWEST-website, maar ook via Dokeos, het elektronisch leerplatform. De ECTS-studiefiches helpen je ontdekken wat er van jou per module wordt verwacht. Ze beschrijven de doelstellingen, de vakinhouden, de onderwijs- en evaluatievormen, te maken opdrachten, enz. Ons onderwijs is niet langer gericht op louter kennisoverdracht, maar wel op het ontwikkelen van competenties. Daarom worden ook de eindcompetenties van elke module en de deelcompetenties per partim in de ECTS-studiefiche opgenomen. Zo weet je wat je zal moeten kennen en kunnen, welke attitudes van je worden verwacht aan het einde van een module. Er wordt ook gebruik gemaakt van geïntegreerde opdrachten, waarbij verschillende partims binnen een module zoveel mogelijk op elkaar inspelen. Maar ook over de modules heen wordt gestreefd naar integratie van de leerstof. De lat ligt hoog! Wat verwachten wij van je? Persoonlijke inzet, verantwoordelijkheidsgevoel, teamspirit, zelfwerkzaamheid en een volwassen attitude. Veel succes in je eerste jaar Netwerkeconomie! De lectoren en de opleidingscoördinator van het team NE Opleidingscoördinator Netwerkeconomie: Isabel Uitdebroeck

3 Eindcompetenties van de opleiding NE De missie van de opleiding NE is vertaald in een aantal beroepsgerichte competenties. Daarnaast is de opleiding NE afgestemd op het bereiken van de decretale algemene en algemeen beroepsgerichte. Hieronder een overzicht van alle eindcompetenties van de opleiding NE: Algemene competenties AC 1 Denk- en redeneervaardigheid AC 2 Verwerven en verwerken van informatie AC 3 Vermogen tot kritische reflectie AC 4 Vermogen tot projectmatig werken AC 5 Creativiteit AC 6 Het kunnen uitvoeren van eenvoudige, leidinggevende taken AC 7 Vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken AC 8 Ingesteldheid tot levenslang leren Algemeen beroepsgerichte competenties ABC 1 Teamgericht kunnen werken ABC 2 Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën ABC 3 Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk Beroepsspecifieke competenties BC 1 Detecteren van multidisciplinaire, bedrijfsgebonden problemen en opportuniteiten BC 2 Efficiënte oplossingen uitwerken voor gedetecteerde problemen BC 3 Een internationale onderneming of bedrijvennetwerk opstarten; het ondernemingsplan opstellen, uitvoeren en bijsturen BC 4 Een haalbaarheidsstudie voor een casus uitvoeren BC 5 Optimalisatie- of softwareprojecten definiëren, uitwerken en uitvoeren en professioneel projectbeheer toepassen BC 6 Gebruik maken van vreemde talen en vakjargon en dit in een multidisciplinaire, interculturele context.

4 SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3 SEMESTER 4 SEMESTER 5 SEMESTER 6 Business Management I (9) Business Management II (6) Business Management III (6) Business Management IV (9) Business Management V (6) Stage (15) Netwerkeconomie (2) Activity Based Costing (3) Marketing (2) Interne logistiek en SCM (3) Asian Business Management (2) Boekhouden (4) Lean proces (3) Contract management (2) Budgettering & financiering (2) Transport (2) Algemene economie (3) World Economy (2) Innovatie & kennisbeheer (2) Operationeel onderzoek (2) Productieplanning (2) Bedrijfscommunicatie I (6) Bedrijfscommunicatie II (3) Bedrijfscommunicatie III (6) Bedrijfscommunicatie IV (3) Bedrijfscommunicatie V (6) Eindwerk (9) Engels (2) Frans (2) Intercultural communication (3) Frans (2) Change Management (1) Frans (2) Engels (1) Négocier en français (3) Engels (1) HRM (2) SCV (2) Keuze Spaans/Duits (3) ICT I (6) ICT II (9) ICT III (9) ICT IV (6) ICT V (6) Trends in bedrijfstechnologie Establishing Web Presence (3) Project management (2) Data analyse (1) Grafisch design (2) (2) Office (3) ERP (3) CRM (2) Business Intelligence (2) Systeemanalyse (2) Netwerkcomponenten (2) Programmatie (2) ERP to ERP integratie (2) BI advanced (2) (oa. MVO) Databanken (2) Cyber Law (2) ebusiness management (2) Ondernemingszin I (3) Ondernemingszin II (6) Ondernemingszin III (3) Ondernemingszin IV (6) Ondernemingszin V (6) Financieel ondernemerschap (2) Strategie cases (3) International entrepreneurship (2) Oplossen BEST Cases (3) Business consultancy (3) Self management (1) In- en verkoop (2) Voorbereiding SBP (1) SBP (3) Keuze (3) Portfolio (1) Presentatie (6) Projects I (6) Projects II (6) Projects III (6) Projects IV (6) Projects V (6) Project Business I (3) Project Business II (3) Project Business III (3) Project Business IV (3) Project Business V (3) Project IT I (3) Project IT II (3) Project IT III (3) Project IT IV (3) Project IT V (3)

5 Terminologie Module Een opleidingsonderdeel in een modulair opgebouwd opleidingsprogramma, kan al dan niet bestaan uit verschillende partims. Een module wordt per semester georganiseerd. Per module krijg je één quotering. Deze quotering is een weerspiegeling van de behaalde competenties en niet het gewogen gemiddelde van de resultaten van de onderliggende partims. Moduleniveau Het niveau van een module zoals aangegeven op de studiefiche. Er worden 3 niveaus onderscheiden: inleidend (eerste kennismaking met de leerstof en vertaald in brede competenties verwant aan die leerstof), uitdiepend (verdere verdieping na een eerste kennismaking met de leerstof en vertaald in (een) competentie(s) verfijnd in specifieke kennis, inzicht, vaardigheden en/of houdingen in (een) specifiek(e) context(en)) en gespecialiseerd (uitmondend in competenties die enkel aan specialisten kunnen toegewezen worden). Partim Een deel van een module waarvoor een afzonderlijke evaluatie wordt gemaakt en waarvan de punten samengevoegd worden met de punten van de andere partims van de module. Contacturen Een uur waarin onderwijs gegeven wordt in rechtstreeks contact tussen de lector/begeleider en de student. Contactonderwijs kan zowel hoorcolleges als werkcolleges, begeleide seminaries of workshops, ter plaatse begeleide zelfstudie, enz. omvatten als verplichte aanwezigheid via ICT (dus op afstand ). Niet-contacturen Een uur van onderwijs-, studie- en/of toetsactiviteiten niet gebonden aan een zelfde tijd van onderwijsverstrekking van student en lector/begeleider, maar wel met mogelijk geïndividualiseerd onderwijs, begeleiding en/of communicatie op afstand. Concreet: het studeren, oefeningen maken, opdrachten uitvoeren, stage lopen, zelfstudie enz. buiten de hogeschool en/of zonder begeleiding. Studietijd (ST) De in uren weergegeven tijd die de gemiddelde student nodig heeft om de voorgeschreven onderwijs-, leeren evaluatieactiviteiten van een module, een opleidingsprogramma of een opleiding succesvol af te ronden. De studietijd is de som van contacturen en niet-contacturen. Studiepunt Een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten en waarmee de studieomvang van elke opleiding of elke module wordt uitgedrukt. De studieomvang van elk studiejaar bedraagt 60 studiepunten binnen het ECTS-puntensysteem (ECTS = European Credit Transfer System). Eén studiepunt wordt begroot op 25 tot 30 uren studietijd. Studieomvang (S0) Het aantal studiepunten toegekend aan een module, partim, opleidingsprogramma of opleiding. Semester Aanduiding van het tijdstip waarop de onderwijsactiviteit plaatsvindt. De opleiding bestaat uit 6 semesters. Semesters 1, 3 en 5 lopen van september tot en met januari. Semesters 2, 4 en 6 lopen van februari tot en met juni. Competentie Het vermogen om adequaat te handelen in een professionele en/of persoonlijke context door de integratie van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen of attitudes. In de opleidingen worden algemene, algemeen beroepsgerichte en beroepsspecifieke competenties aangeleerd.

6 Competentiematrix Geeft het verband tussen de eindcompetenties van de opleiding en de verschillende opleidingsonderdelen weer. Je kan er in aflezen welke eindcompetenties van de opleiding in welke opleidingsonderdelen worden geëvalueerd. Begincompetentie Aanduiding van de competenties die de student al minimaal moet bereikt hebben alvorens met de betrokken module te kunnen starten. Bepaalt de volgtijdelijkheid van de verschillende modules in de opleiding. Eindcompetenties De eindcompetenties van de opleiding die in de betrokken module geheel of gedeeltelijk aan bod komen. Deelcompetenties De competenties die in de context van het betrokken partim zullen geëvalueerd worden. Toelatingsvoorwaarden Voorwaarden waaraan de student moet voldoen om zich voor een bepaalde module te kunnen inschrijven. Vaak wordt dit uitgedrukt in functie van modules die aan de betrokken module zijn voorafgegaan. Didactische werkvorm(en) De wijze waarop de onderwijsactiviteiten georganiseerd worden om de eindcompetenties te realiseren. Deze werkvorm kan zijn hoorcollege, labo en oefeningen, seminarie, laboratorium, projectwerk, al dan niet begeleide zelfstudie, taak- of opdrachtgerichte werkvorm, enz. Studiemateriaal en referentie begeleide zelfstudie Het materiaal dat door de student en de lector/begeleider gebruikt wordt om de competenties te behalen. Evaluatievorm De manier waarop men gaat toetsen en evalueren of de vooropgestelde eindcompetenties bereikt zijn. Evaluaties kunnen zowel binnen als buiten de examenperiode worden gepland. De examenperiodes zijn opgenomen in de academische kalender. Dit kan zijn: Examen: Het kan zowel om een schriftelijk, een mondeling als een examen op computer gaan. Continue procesbeoordeling: Studenten worden permanent geëvalueerd tijdens het uitvoeren van een project, opdracht,. Veelal gebeurt de evaluatie hier door peer- en/of co-assessment. Peer Assessment: Is een proces waarbij de studenten hun medestudenten evalueren, al of niet op basis van zelfgeselecteerde criteria. Peer-assessment gaat niet alleen om het toekennen van punten, maar vormt een deel van het leerproces waarbij bepaalde vaardigheden worden ontwikkeld. Co-Assessment: Is een leer- en onderwijsproces waarbij student en docent elkaar ontmoeten om doelstellingen en standaarden te verduidelijken. Het gaat dus om een beoordelingsvorm waarbij de student de mogelijkheid wordt geboden zichzelf te beoordelen en waarbij de docent of het moduleteam de nodige controle uitvoert over het uiteindelijke resultaat. Deelexamen: Examen (schriftelijk, mondeling of op computer) afgenomen voor de start van de eigenlijke examenperiode. Het deel van de leerstof geëvalueerd in een deelexamen zal tijdens de eigenlijke examenperiode niet meer op dezelfde wijze worden geëvalueerd. Opdracht: Een opdracht (taak, project, ) uit te voeren door de student (individueel of in een team) voor de aanvang van de eigenlijke examenperiode. Voor de meeste opdrachten wordt een draaiboek opgesteld en ter beschikking gesteld via Dokeos. Overdracht en overzetting van punten Zie de onderwijs- en examenregeling.

7 Studiebegeleidingsplan Binnen de decretale opdrachten van de Hogeschool neemt het aspect studentenbegeleiding een belangrijke plaats in. Concreet willen wij studenten via monitoraat, mentoraat en ombudsdienst inhoudelijk en praktisch ondersteunen tijdens hun studies. Via het monitoraat bieden we studenten hulp bij een specifieke cursus. De lector die de cursus geeft, draagt ook zorg voor het monitoraat ervan. Heb je als student dus specifieke vragen i.v.m. met een cursus, dan zal de lector in kwestie jou helpen en begeleiden. Via het mentoraat bieden we studenten hulp bij de overstap van middelbaar naar hoger onderwijs. Tijdens de mentoraatgesprekken komen o.m. algemene studiemethode, niet-vakspecifieke studieproblemen, studeeradvies, studievoortgang, problemen in de groep en vragen i.v.m. de organisatie van examens aan bod. Naast de algemene studiebegeleiding voorzien we ook persoonsgebonden (psycho-sociale) begeleiding. Die begeleiding wordt in samenwerking met de sociale dienst (SOVOWES) uitgebouwd. De totale studiebegeleiding richt zich dus niet alleen op de leerprocessen in enge of ruime zin, maar ook op de sociaal-emotionele processen. Voor iedere student streven we naar de gunstigste situatie met betrekking tot het leerproces, het maken van keuzes, de omgang met anderen, het verhelderen van het zelfbeeld, omgang met gevoelens. Nog goed om te weten: wil je meer informatie over de monitor, de mentor, de ombudsdienst, de psychologische begeleiding en de sociale dienst, kijk dan zeker op de website (www.howest.be), onder Traject- en studiebegeleiding. Mocht je nog vragen hebben over studiebegeleiding, aarzel dan niet even bij ons binnen te lopen! Walter Vanparys Studiecoach HOWEST Brugge Lokaal 0C03 - op donderdag

8 Talent Coach Aan de Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST) willen we ons onderwijs open stellen voor een zo ruim mogelijk publiek. Iedere student maximale kansen bieden om zich te ontplooien, daar staan wij voor. Vandaar dat wij extra inspanningen doen die voor jou een wereld van verschil kunnen betekenen: we bieden voor heel wat bijzondere situaties faciliteiten aan. Faciliteiten zijn speciale voorzieningen, die de weg naar je diploma iets makkelijker kunnen maken. Voorbeelden van bijzondere situaties kunnen zijn: je hebt niet de juiste vooropleiding voor de richting die je wil volgen, je bent allochtoon of buitenlands student, je hebt een functiebeperking, je wil een sportstatuut of cultuurstatuut aanvragen, je verkeert in ongewone sociale omstandigheden, je bekleedt een politiek mandaat, Maar deze voorbeelden zijn zeker niet beperkend. Faciliteiten worden op maat voorzien, omdat elke situatie en persoon steeds verschillen. De sleutelpersoon in dit proces is de talent coach. Hij/zij overlegt binnen de faciliteitenprocedure met alle betrokkenen en zoekt naar oplossingen waar iedereen zich in kan vinden. Misschien studeer jij ook wel onder bijzondere omstandigheden? Neem dan de Wegwijzer voor aanvraag faciliteiten zeker grondig door. Je krijgt hier alle informatie over de procedure om faciliteiten aan te vragen. Voldoe ik aan de voorwaarden? Welke documenten moet ik voorleggen? Wat zijn de mogelijke faciliteiten? Binnen welke termijn moet dit alles gebeuren? Waar gaan mijn persoonlijke gegevens naartoe? Wat wanneer er problemen rijzen? Jouw talent coach zal je verder begeleiden om jouw faciliteitenaanvraag op te stellen. Mail of bel hem/haar gerust, ook als je niet meteen weet of je wel in aanmerking komt om faciliteiten te krijgen. Je talent coach helpt jou niet enkel om faciliteiten aan te vragen. Lukt het niet zo goed met taal, sociale vaardigheden of ben je niet zo communicatief, terwijl je opleiding dat wel vereist? Ook dan kan je ondersteuning krijgen onder de vorm van nuttige individuele tips of een workshop in kleine groepjes. Tijdens de onthaalweek krijg je een Wegwijzer uitgedeeld. Je kan hem ook downloaden op of afhalen aan het studentensecretariaat. Jouw talent coach zorgt voor jouw toekomst! Ilse Mestdagh Talent coach HOWEST Brugge Lokaal 0C03 - op dinsdagnamiddag of op afspraak

9 Naar het buitenland Wil je tijdens je opleiding studeren of stage doen in het buitenland? Dat kan! Bij onze dienst internationalisering kan je met al je vragen terecht. Hoe krijg ik een beurs, waar kan ik logeren, hoeveel kost zoiets? Ook bevat een schat aan informatie en getuigenissen. Studeren - stage in het buitenland Al jaren profileert HOWEST zich sterk op het gebied van internationalisering. Dit betekent dat studenten van alle opleidingen de mogelijkheid krijgen zich kandidaat te stellen voor een studie of stageperiode in het buitenland. Studeren of stage lopen in het buitenland heeft duidelijk een meerwaarde. Het is een uitdaging om enkele maanden in een andere onderwijs- en leefcultuur door te brengen. Bovendien is een onderdompeling in het bad van een vreemde taal de beste leerschool. Het is ook een uitstekende voorbereiding op een arbeidsmarkt die almaar in beweging is. De jonge afgestudeerde die in zijn of haar CV een buitenlandse studie of stage-ervaring kan noteren, zal zeker een stapje voor hebben. Om de internationalisering optimaal uit te werken, is er naast een departementaal coördinator internationalisering, Jacques Ducazu voor het departement Brugge, ook per opleiding een coördinator internationalisering (CI): Ellen Taylor voor de opleiding Netwerkeconomie. De CI is de informatiebron bij uitstek wat betreft de concrete bestemmingen en mogelijkheden binnen je opleiding. De CI begeleidt je bij je keuze en het opstellen van je buitenlandse traject. Mis ook de jaarlijkse infoavond internationalisering niet. Elke tweedejaarsstudent ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Ook eerstejaars zijn welkom. Wie de internationale microbe voelt kriebelen, vindt hier alvast een overzicht van de talrijke mogelijkheden om internationale ervaring op te doen tijdens zijn of haar studie aan HOWEST. Erasmus studie Wil je studeren in het buitenland, dan kan dit met een beurs in het kader van Erasmus van de Europese Commissie. Het Erasmus programma werkt via bilaterale overeenkomsten die hogescholen en universiteiten over heel Europa met elkaar aangaan. Concreet kan je, afhankelijk van je opleiding, aan één van de Europese partnerhogescholen van je opleiding gaan studeren voor een periode van minimum drie maanden. Stage lopen in het buitenland Stage lopen in het buitenland kan in elke opleiding. Erasmus voorziet nu ook beurzen voor studenten die stage lopen in Europese landen. Studenten die buiten Europa stage willen doen, kunnen dit enkel als free mover, zonder toelage dus. Free movers moeten altijd de CI van hun opleiding inlichten van hun vertrek naar het buitenland. Ontwikkelingssamenwerking Wie zich geroepen voelt om stage te lopen in een ontwikkelingsland of er mee te werken aan een ontwikkelingsrelevant project, neemt best tijdig contact op met de CI van de opleiding. Via UOS (Universitaire Ontwikkelingssamenwerking) kan je, na goedkeuring van je aanvraagdossier, een beurs van 1000 EUR bekomen. Inschrijving en selectie Je kan vanaf het vierde semester al naar het buitenland gaan. Hiervoor doe je tijdig een schriftelijke aanvraag via het inschrijvingsformulier internationalisering dat je via de CI van de opleiding of de HOWEST website kan krijgen. De CI begeleidt je intensief bij alle verdere stappen. De selectie van de studenten gebeurt door de leden van het opleidingsteam na schriftelijke kandidaatstelling, op grond van behaalde resultaten, motivatie, relevante talenkennis, attitudes en leermogelijkheden. Meer info: HOWEST - International Office, T

10 Studietrajectbegeleiding Heb je vragen over vrijstellingen en wil je een individueel programma samenstellen? Wil je je studiekeuze herzien? Heb je al een diploma (Eerder Verworven Kwalificatie of EVK) en wil je er nog eentje bij? Heb je Eerder Verworven Competenties (EVC s) waar we best rekening mee houden? Is het antwoord ja op één van deze vragen, dan contacteer je best de studietrajectbegeleider. Voor de EVK s en EVC s is het belangrijk dat je een bewijs van bekwaamheid kan voorleggen. Voor een EVK is dit een getuigschrift of diploma waaruit blijkt dat je aan een binnen- of buitenlandse instelling met goed gevolg les hebt gevolgd en examen hebt afgelegd (uiteraard op het niveau van de opleiding die je hier wil volgen). Een EVC is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die je via de werkvloer verworven hebt zonder dat je daarvoor een diploma kan voorleggen. Denk je dat je op basis van die EVK s en EVC s studieomvangvermindering kan krijgen? Maak dan gerust een afspraak om er eens over te praten! Rudi Fredericq Studietrajectbegeleider Netwerkeconomie

11 Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Departement Brugge, Rijselstraat Basisopleiding Netwerkeconomie Academiejaar Semester 1 Module CU/ n-cu/ ST/ SO sem sem sem (ECTS) Business Management I Netwerkeconomie Basisbeginselen boekhouden Algemene economie Bedrijfscommunicatie I Sociale en communicatieve vaardigheden Engels Frans ICT I Establishing Web Presence Office Ondernemingszin I Financieel ondernemerschap Self management Projects I Project Business I Project IT I Totaal: ( ) (27-33)

12 Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Departement Brugge, Rijselstraat Basisopleiding Netwerkeconomie Academiejaar Semester 2 Module CU/ n-cu/ ST/ SO sem sem sem (ECTS) Business Management II Lean procesbeheer Activity Based Costing Bedrijfscommunicatie II Frans Engels ICT II Project management ERP Netwerkcomponenten Databanken Ondernemingszin II Strategie cases In- en verkoop Portfolio Projects II Project Business II Project IT II Totaal: ( ) (27-33)

13 PLANNING ACADEMIEJAAR SEMESTER I Week van: tot: Ma Di Woe Do Vrij 14/09/09 18/09/09 Onthaalactiviteiten + instaptoetsen 1 21/09/09 25/09/09 o / pe o / pe o / pe o / pe o / pe Acad. Opening / Start semester I 2 28/09/09 02/10/09 o / pe o / pe o / pe o / pe o / pe 3 05/10/09 09/10/09 o / pe o / pe o / pe o / pe o / pe 4 12/10/09 16/10/09 o / pe o / pe o / pe o / pe o / pe 5 19/10/09 23/10/09 o / pe o / pe o / pe o / pe o / pe 6 26/10/09 30/10/09 o / pe o / pe o / pe o / pe o / pe 7 02/11/09 06/11/09 v v v v v Herfstvakantie 8 09/11/09 13/11/09 o / pe o / pe v o / pe o / pe 11/11: Wapenstilstand 9 16/11/09 20/11/09 o / pe o / pe o / pe o / pe o / pe 10 23/11/09 27/11/09 o / pe o / pe o / pe o / pe o / pe 11 30/11/09 04/12/09 o / pe o / pe o / pe o / pe o / pe 12 07/12/09 11/12/09 o / pe o / pe o / pe o / pe o / pe Integratieprojecten 13 14/12/09 18/12/09 o / pe o / pe o / pe o / pe o / pe Integratieprojecten 14 21/12/09 25/12/09 v v v v v Wintervakantie 15 28/12/09 01/01/10 v v v v v Wintervakantie 16 04/01/10 08/01/10 o / pe inhaal/studieverlof/examens Inhaaldag woensdag 11/ /01/10 15/01/10 examens 18 18/01/10 22/01/10 examens 19 25/01/10 29/01/10 examens (einddeliberatie) / feedback 20 01/02/10 05/02/10 v v v v v Intersemestrieel verlof SEMESTER II 21 08/02/10 12/02/10 o / pe o / pe o / pe o / pe o / pe Feedback / Start semester II 22 15/02/10 19/02/10 o / pe o / pe o / pe o / pe o / pe Feedback 23 22/02/20 26/02/10 o / pe o / pe o / pe o / pe o / pe 24 01/03/10 05/03/10 o / pe o / pe o / pe o / pe o / pe 25 08/03/10 12/03/10 o / pe o / pe o / pe o / pe o / pe 26 15/03/10 19/03/10 o / pe o / pe o / pe o / pe o / pe 27 22/03/10 26/03/10 o / pe o / pe o / pe o / pe o / pe 28 29/03/10 02/04/10 o / pe o / pe o / pe o / pe o / pe Driedaagse studiereis 29 05/04/10 09/04/10 v v v v v Lentevakantie (05/04: Paasma) 30 12/04/10 16/04/10 v v v v v Lentevakantie 31 19/04/10 23/04/10 o / pe o / pe o / pe o / pe o / pe 32 26/04/10 30/04/10 o / pe o / pe o / pe o / pe o / pe 01/05: Feest van de arbeid 33 03/05/10 07/05/10 o / pe o / pe o / pe o / pe o / pe Integratieprojecten 34 10/05/10 14/05/10 o / pe o / pe o / pe v v Integratieprojecten/Hemelvaart 35 17/05/10 21/05/10 o / pe o / pe o / pe o / pe o / pe Integratieprojecten 36 24/05/10 28/05/10 v inhaal / studieverlof 24/05: Pinkstermaandag 37 31/05/10 04/06/10 examens / stage 38 07/06/10 11/06/10 examens 39 14/06/10 18/06/10 examens 40 21/06/10 25/06/10 ex./deliberatie, proclamatie, feedb /06/10 02/07/10 deliberatie / proclamatie en feedback 42 05/07/10 09/07/10 zomervakantie voor studenten zomervakantie voor studenten 47 09/08/10 13/08/10 zomervakantie voor studenten 48 16/08/10 20/08/10 examens 49 23/08/10 27/08/10 examens 50 30/08/10 03/09/10 examens 51 06/09/10 10/09/10 ex./deliberatie, proclamatie, feedb /09/10 17/09/10 deliberatie, proclamatie, feedb. o / pe = onderwijsactiviteiten / (permanente) evaluatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING MARKETING BACHELOR / SEMESTER V + VI 1 Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt afgestemde

Nadere informatie

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 8 juni 2010 De

Nadere informatie

Verder studeren en afstandsonderwijs

Verder studeren en afstandsonderwijs Verder studeren en afstandsonderwijs Brugge / Kortrijk howest.be 1 00. Inhoud 01. Verder studeren aan Howest 3 02. Kansrijk studeren in West-Vlaanderen 4 03. Aanbod verder studeren 7 > Architectuur 7 >

Nadere informatie

Netwerkeconomie Innovating organisations Greenovating organisations. Bachelor Brugge

Netwerkeconomie Innovating organisations Greenovating organisations. Bachelor Brugge Netwerkeconomie Innovating organisations Greenovating organisations Bachelor Brugge 1 Made in West-Vlaanderen Kwaliteit voor alles Howest is een sterk groeiende hogeschool met campussen in Kortrijk en

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Toegepaste architectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Toegepaste architectuur aan de Vlaamse hogescholen V l a a m

Nadere informatie

meertalige professionele communicatie

meertalige professionele communicatie meertalige professionele communicatie masteropleiding 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Meertalige professionele communicatie binnen de Universiteit

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

NETWERKECONOMIE BACHELOR IN DE NETWERKECONOMIE UNIEK IN VLAANDEREN

NETWERKECONOMIE BACHELOR IN DE NETWERKECONOMIE UNIEK IN VLAANDEREN NETWERKECONOMIE BACHELOR IN DE NETWERKECONOMIE BRUGGE UNIEK IN VLAANDEREN PROFIEL Het bedrijfsleven boeit je. Je bent een ondernemer. Uitdagingen schrikken je niet af. De moderne media spreken je aan.

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert

ba Communicatiemanagement Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert 2013 Welkom in het labo van de communicatiewereld Campus Dansaert ba Communicatiemanagement www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel INHOUD Een unieke opleiding als start

Nadere informatie

Flexibel studeren aan Howest. Anticipating the future. www.howest.be

Flexibel studeren aan Howest. Anticipating the future. www.howest.be Flexibel studeren aan Howest Afstandsonderwijs Bachelor na bachelor Tweede bachelor of master Schakelprogramma s ter voorbereiding van een master Postgraduaten Internationaal semester www.howest.be Anticipating

Nadere informatie

Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Bachelor in de integrale veiligheid (professioneel gerichte bachelor)

Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Bachelor in de integrale veiligheid (professioneel gerichte bachelor) Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen Bachelor in de integrale veiligheid (professioneel gerichte bachelor) 19 februari 2012 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie

Nadere informatie

Onthaalbrochure. Wegwijs in HoGent Bedrijf en Organisatie. onthaalbrochure 2014-2015.indd 1 18-6-2014 14:44:45

Onthaalbrochure. Wegwijs in HoGent Bedrijf en Organisatie. onthaalbrochure 2014-2015.indd 1 18-6-2014 14:44:45 Onthaalbrochure Wegwijs in HoGent Bedrijf en Organisatie 2014 2015 onthaalbrochure 2014-2015.indd 1 18-6-2014 14:44:45 onthaalbrochure 2014-2015.indd 2 18-6-2014 14:44:46 Onthaalbrochure Inhoud Welkom...3

Nadere informatie

Toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

meertalige professionele communicatie

meertalige professionele communicatie meertalige professionele communicatie >> faculteit letteren en wijsbegeerte >> masteropleiding 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten Ann

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Office Management Afstudeerrichting Management Assistant Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Systeembeheer duaal 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs. duaal traject

OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs. duaal traject OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs duaal traject academiejaar 2013-2014 Inhoudstafel 2. Inleiding... 5 Tot wie richt deze opleidingsgids zich?... 5 Doelen en samenhang met

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie