BRN Projecten Drs. C. van Diemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRN Projecten Drs. C. van Diemen"

Transcriptie

1 BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen

2 INHOUD Blz. 1. INLEIDING AANLEIDING STICHTING WIJK IN BEDRIJF UITGANGSPUNTEN VOOR DE STICHTING WIJK IN BEDRIJF MISSIE EN DOEL VAN DE STICHTING WIJK IN BEDRIJF MISSIE DOEL WERKGEBIED MARKTANALYSE MARKTPOTENTIEEL EN NULMETING PRODUCT-MARKTCOMBINATIES PROMOTIE MANAGEMENTPLAN ONDERNEMINGSVORM STATUTEN BESTUUR OPDRACHTGEVERSGROEP MANAGEMENT EN PERSONEEL KLANKBORDGROEP OVERZICHT STRUCTUUR ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE KENNISBEHOUD EN DUURZAAMHEID VAN EFFECTEN HUISVESTING Concept Bedrijfsplan Stichting Wijk in Bedrijf Westflank Berenschot/BRN 2

3 5. FINANCIELE- EN BEHEERSSTRUCTUUR UITGANGSPUNTEN KOSTEN EN BATEN IMPLEMENTATIEPLAN BIJLAGE I: VOORTGANGSRAPPORTAGE WIJK IN BEDRIJF BIJLAGE II: KLANT-VOLGSYSTEEM BIJLAGE III: MODELARBEIDSOVEREENKOMST Concept Bedrijfsplan Stichting Wijk in Bedrijf Westflank Berenschot/BRN 3

4 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING In de afgelopen jaren heeft de gemeente Utrecht in enkele wijken projecten uitgevoerd met als doel het versterken van de sociaal-economische structuur en het stimuleren van ondernemerschap. Deze projecten zijn opgezet en uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Kamer van Koophandel Utrecht. Het gaat om de volgende projecten: Bureau Ondernemend Lombok (1998-medio 2001). De Zaak Noordwest (1999-eind 2001). Wijk in Bedrijf Hoograven (september eind 2002). Op basis van de ervaringen met deze drie projecten en de behoeften die bestaan in de Westflank hebben de gemeente en de Kamer van Koophandel besloten in drie wijken nieuwe projecten te starten met dezelfde doelstelling. Het gaat hierbij om de volgende drie projecten: Wijk in Bedrijf Kanaleneiland (nieuw project) Wijk in Bedrijf Overvecht (nieuw project) Zaak Noordwest (vervolg op project dat is beëindigd per eind 2001) 1.2 STICHTING WIJK IN BEDRIJF De wijkeconomieprojecten die voorafgingen aan Wijk in Bedrijf Westflank werden uitgevoerd door een extern bureau. Deze werkwijze willen de gemeente Utrecht en de Kamer van Koophandel niet langer volgen. Hieraan ligt een aantal redenen ten grondslag: 1. De afstand tussen enerzijds de gemeente Utrecht en de Kamer van Koophandel en anderzijds de uitvoering van de projecten bleek groot, soms te groot. De betrokkenheid van het bestuur en het ambtelijk apparaat van beide organisaties bij de uitvoering van de projecten bleef te beperkt, waardoor onvoldoende op de resultaten van de projecten kon worden gestuurd. Concept Bedrijfsplan Stichting Wijk in Bedrijf Westflank Berenschot/BRN 4

5 2. De ervaring, kennis en netwerken die het externe bureau opbouwde bij de uitvoering van de projecten, lekten weg door wisseling van personen aan de kant van het bureau. Ook aan de kant van de gemeente was sprake van de nodige wisselingen van medewerkers. De opgebouwde expertise werd hierdoor niet optimaal benut en kwam ook onvoldoende beschikbaar voor beleid en uitvoering van de gemeente en de Kamer van Koophandel. 3. De eerdere Utrechtse wijkeconomieprojecten zijn uitbesteed aan een externe opdrachtnemer. Destijds is hiervoor gekozen omdat binnen de gemeente Utrecht niet de juiste expertise voorhanden was. Bovendien werden de projecten met tijdelijke subsidies bekostigd (onder meer Urban, GSB, experimentele regeling Economie Stimulerringsgebied). Deze constructie, waarbij externen verantwoordelijk waren voor de uitvoering van het project, had als nadeel dat een relatief groot deel van het budget werd aangewend voor de kosten van externe ondersteuning. De gemeente en Kamer van Koophandel gaan er vanuit dat het goedkoper is de wijkprojecten te laten uitvoeren door een aparte stichting dan door een extern bureau. Bovendien verwachten de opdrachtgevers dat de focus van een stichting op de projecten groter is doordat de stichting zich meer dan een extern bureau exclusief richt op de uitvoering van de projecten. De uitvoering van de projecten wordt daarom ondergebracht bij een zelfstandige stichting die zich exclusief richt op deze projecten. De planning is dat deze Stichting Wijk in Bedrijf Westflank medio 2002 wordt opgericht. 1.3 UITGANGSPUNTEN VOOR DE STICHTING WIJK IN BEDRIJF Bij de oprichting van de Stichting Wijk in Bedrijf en de keuze voor de drie wijkprojecten geldt een aantal uitgangspunten: Het werk van de stichting wordt mogelijk gemaakt door Europese financiering uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Een deel van Utrecht is door de Europese Commissie aangewezen als Doelstelling 2- gebied (D2). D2-gebieden kampen met een sociaal-economische ontwikkelingsachterstand. Het werkgebied van de stichting beslaat het deel van Utrecht dat voor D2-financiering in aanmerking komt. Concept Bedrijfsplan Stichting Wijk in Bedrijf Westflank Berenschot/BRN 5

6 Aangezien de stichting voor 30% wordt gefinancierd met D2-middelen zal voor het overige deel sprake moeten zijn van publieke cofinanciering (zie paragraaf 5.2). Een andere voorwaarde voor D2-financiering is dat de activiteiten van de stichting nieuw zijn of een uitbreiding betekenen van bestaande activiteiten. Het D2-programma in Utrecht is gericht op het tot stand brengen van sociaal-economische ontwikkeling die moet leiden tot meer sociale samenhang, leefbare wijken en een betere zelfredzaamheid van de bewoners. De doelstellingen voor dit gebied zijn vastgelegd in het Enig Programmeringsdocument (EPD) Westflank Utrecht. De activiteiten van de stichting moeten passen binnen de doelstellingen uit het programma. De activiteiten van de Stichting Wijk in Bedrijf moeten passen in de lijn die is uitgezet in het kader van het Grotestedenbeleid. In het deelprogramma Economie en werkgelegenheid van het Utrechtse GSB-programma (Stedelijk Ontwikkelingsplan, oktober 1999) zijn doelstellingen opgenomen die zijn gericht op het stimuleren van bedrijvigheid in de wijken. Daarnaast is er nog een aantal andere beleidsinitiatieven waarmee de activiteiten van de stichting consistent moeten zijn. Deze beleidsnotities zijn onder meer: Collegeprogramma Wijkprogramma s (Noordwest, Overvecht, Zuidwest, West) Wijkontwikkelingsplannen (Noordwest, Overvecht, Zuidwest, West) Actieplan werkgelegenheid Utrecht (oktober 1995) Detailhandelsnota Startersbeleid en uitstroombeleid (april 2001) De activiteiten van de Stichting Wijk in Bedrijf sluiten aan bij andere projecten die met D2-subsidie worden mogelijk gemaakt, zoals veilig ondernemen Westflank en wijkserviceploeg Noordwest. Ook zal veel afstemming van activiteiten moeten plaatsvinden met het project Mentor plus, dat zich richt op nieuwe allochtone ondernemers. Voorzover van belang moeten de leerervaringen uit eerdere wijkeconomieprojecten nadrukkelijk betrokken worden in de opzet van de stichting. De uitkomsten van de evaluaties van de voormalige projecten spelen daarom een belangrijke rol. De relevante projecten zijn: Bureau Ondernemend Lombok, Zaak Noordwest, Wijk in Bedrijf Hoograven en Wijk in Bedrijf Hoograven. Concept Bedrijfsplan Stichting Wijk in Bedrijf Westflank Berenschot/BRN 6

7 Het project Wijk in Bedrijf kan in de toekomst worden uitgebreid naar andere wijken. Indien hiervan sprake is, wordt gezorgd voor additionele financiering. Bovendien zullen mogelijke activiteiten in andere wijken niet buiten de looptijd van de stichting plaatsvinden. De levensduur van de stichting is beperkt tot de looptijd van de D2- financiering. Dit betekent dat de stichting begin 2006 wordt opgeheven. Concept Bedrijfsplan Stichting Wijk in Bedrijf Westflank Berenschot/BRN 7

8 2. MISSIE EN DOEL VAN DE STICHTING WIJK IN BEDRIJF 2.1. MISSIE De missie van de Stichting Wijk in Bedrijf is in de komende circa 3,5 jaar een duurzame bijdrage te leveren aan het wegwerken van de sociaal-economische achterstand in (delen van) de wijken Noordwest, Overvecht en Zuidwest (D2- gebied). De stichting werkt resultaatgericht aan de opbouw van de wijkeconomieën DOEL Het centrale doel van de Stichting Wijk in Bedrijf is: Het duurzaam stimuleren van de economische bedrijvigheid in wijken met een sociaal-economische en stedenbouwkundige achterstand. Subdoelen zijn: Stimuleren van startend en ondersteunen van bestaand (allochtoon en autochtoon) ondernemerschap. Verbeteren organisatiegraad van ondernemers en stimuleren van ondernemersnetwerken. Activeren van betrokken organisaties in wijkeconomie door middel van het signaleren van knelpunten en aandragen van oplossingen. De stichting zal een duurzaam effect nastreven, zodat de organisatie zichzelf uiteindelijk overbodig maakt. Dat betekent dat de wijkeconomie na afloop van het project dermate verbeterd moet zijn, dat verdere stimulering geen bijzondere noodzaak meer is. Hooguit kunnen lopende activiteiten door de gemeente of Kamer van Koophandel worden overgenomen. Concept Bedrijfsplan Stichting Wijk in Bedrijf Westflank Berenschot/BRN 8

9 2.3 WERKGEBIED De begrenzing van het werkgebied komt in grote lijnen overeen met het Utrechtse Doelstelling 2-gebied (D2). Voor D2-gebieden, die kampen met een sociaaleconomische achterstandspositie, heeft de Europese Commissie financiële middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ter beschikking gesteld. Het D2-gebied van Utrecht beslaat de Westflank. In dit gebied wonen circa mensen. Het werkgebied van de stichting wordt gevormd door de D2-westflank van Utrecht. Daarmee bestaat het werkgebied uit (delen van) de wijken: - Noordwest - Overvecht - Zuidwest Hoewel ook een deel van de wijk West behoort tot het D2-gebied, zal de stichting hier in principe geen activiteiten ondernemen, omdat dit deel bijna uitsluitend bestaat uit bedrijventerreinen. Een paar kleine stukken van het bewoonde deel van de wijk West vallen wel binnen D2-gebied. Daar is al eerder gekeken voor mogelijkheden voor stimulering van de wijkeconomie. Toen is vastgesteld dat deze er voorlopig niet zijn. Concept Bedrijfsplan Stichting Wijk in Bedrijf Westflank Berenschot/BRN 9

10 3. MARKTANALYSE 3.1 MARKTPOTENTIEEL EN NULMETING Marktpotentieel De behoefte aan de activiteiten van de Stichting Wijk in Bedrijf wordt positief ingeschat op basis van ervaringen met vergelijkbare activiteiten (project Wijk in Bedrijf Hoograven, Bureau Ondernemend Lombok, Zaak Noordwest). Uit evaluaties van deze projecten is naar voren gekomen dat er grote vraag bestaat naar faciliterende en stimulerende activiteiten voor bestaande en nieuwe ondernemers. Daarnaast bestaat bij de gemeente (vakdiensten en wijkbureaus) en intermediaire organisaties, zoals de Kamer van Koophandel, behoefte aan een organisatie die diepgaande kennis heeft over de structuur en ontwikkelingskansen van de wijkeconomieën. De stichting kan een brugfunctie tussen hen en ondernemers in de wijken vervullen. Nulmeting In dit hoofdstuk worden de producten genoemd waarvan op dit moment de aanname is dat deze relevant zijn voor de doelgroep, voornamelijk op basis van de ervaringen binnen voorgaande soortgelijke projecten. Accentverschillen per wijk kunnen leiden tot aangepaste producten en diensten. Om een definitieve uitspraak te kunnen doen over diensten en producten zal een nulmeting uitgevoerd worden in iedere wijk. Het doel van de nulmeting is tweeledig: 1. Kwantitatief in kaart brengen van de nulsituatie in het werkgebied. Op basis van de nulmeting en de eindmeting (bij beëindiging van de stichting) kunnen veranderingen in de wijken in beeld worden gebracht. De nulmeting (en eindmeting) wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau en omvat in ieder geval een enquête onder de ondernemers in de wijk. Daarnaast kan ook gebruik worden gemaakt van statistische informatie die bij de gemeente beschikbaar is. Aspecten die centraal staan, zijn: - Bestaande activiteiten gericht op bevordering wijkeconomie. - Bestaande activiteiten en diensten gericht op ondernemers (waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar activiteiten en diensten op stedelijk ni- Concept Bedrijfsplan Stichting Wijk in Bedrijf Westflank Berenschot/BRN 10

11 veau die ook in de wijk bruikbaar zijn, en activiteiten en diensten exclusief voor de betreffende wijk). - Bestaande ondernemersverenigingen: welke activiteiten ondernemen ze, hoe sterk zijn ze, wie is lid, etc? (Momenteel wordt in opdracht van de Kamer van Koophandel onderzoek gedaan naar ondernemersverenigingen in Utrecht.) - Ontwikkelingen in starten: hoeveel nieuwe ondernemers per jaar, hoelang gemiddelde bestaansduur nieuwe bedrijven, verloop in winkelpanden / eigenaar van bedrijven, ook gesplitst naar allochtoon / autochtoon. - Inventarisatie van aanbod van en vraag naar bedrijfshuisvesting - Potentieel van de wijk: waar kan wijkeconomie gestimuleerd worden en hoe? 2. Inventariseren van de behoeften van startende en bestaande ondernemers in de wijken. (Alleen in de wijk NoordWest is hierover meer bekend op basis van de ervaringen met het voorgaande project De Zaak Noordwest.) Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de medewerkers van de stichting. Door dit behoeftenonderzoek ontstaat de mogelijkheid voor het leggen van de eerste contacten met de doelgroep. Vervolgens kan de stichting adequaat inspelen op de gesignaleerde behoeften. In dit deel van de nulmeting staan onder meer de volgende aspecten centraal: - Belangrijkste knelpunten zoals gesignaleerd door bestaande ondernemers. - Belangrijkste problemen van bestaande ondernemers. - Vraag naar ondersteuning van bestaande ondernemers. De nulmeting levert per wijk een gedetailleerde beschrijving op van de stand van zaken en behoeften ten tijde van de oprichting van de stichting. Op basis van deze beschrijving kunnen er concrete doelen worden geformuleerd: hoe moet de situatie in de wijk eruit zien op het moment dat de stichting weer wordt opgeheven? Deze doelen zullen per wijk anders zijn. De aldus geformuleerde doelstellingen zijn het uitgangspunt bij de afspraken die tussen opdrachtgevers / financierders worden gemaakt over de prestaties die de stichting moet leveren (zie voor meer hierover paragraaf 4.3.2). Na afloop van de projecten zal grotendeels eenzelfde meting (1-meting) worden verricht. De uitkomsten hiervan zullen een eenduidige uitspraak mogelijk maken over de effectiviteit van het werk van de stichting tot dan toe. Concept Bedrijfsplan Stichting Wijk in Bedrijf Westflank Berenschot/BRN 11

12 3.2 PRODUCT-MARKTCOMBINATIES In deze paragraaf worden de product-marktcombinaties van de stichting op hoofdlijnen besproken. De definitieve product-marktcombinaties worden vastgesteld als de uitkomsten van de nulmeting beschikbaar zijn. Op basis van de nulmeting zullen de nodige wijkgerichte aanpassingen worden gedaan. De Stichting Wijk in Bedrijf onderscheidt vooralsnog vier doelgroepen ( markten ): Startende (autochtone en allochtone) ondernemers Bestaande (autochtone en allochtone) ondernemers Gemeente: bestuurders en ambtenaren Intermediare organisaties, zoals Kamer van Koophandel en zakelijke dienstverleners Hieronder geven we aan welke producten de stichting voor de onderscheiden doelgroepen aanbiedt. Startende én bestaande (autochtone en allochtone) ondernemers Binnen de doelgroep startende en bestaande ondernemers kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende subgroepen, bijvoorbeeld onderscheid op basis van de levensfase waarin de onderneming zich bevindt (pre-start, doorstart, wasdom), branche, bedrijfsgrootte, opleidingsniveau ondernemer. Op basis van de uitkomsten van de nulmeting zullen de producten van de stichting op maat worden aangeboden in de wijken. Vooralsnog biedt de stichting voor startende én bestaande ondernemers (autochtoon en allochtoon) vier hoofdproducten : I. Voorlichting Via verschillende activiteiten geeft de stichting voorlichting aan startende en bestaande ondernemers. In belangrijke mate gaat het om collectieve voorlichtingsactiviteiten, zoals een jaarlijkse markt voor starters, thematische voorlichtingsbijeenkomsten, een bedrijvengids en een internetsite voor (startende) ondernemers. Om te komen tot gerichte voorlichting aan allochtone ondernemers, zal de stichting een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de faciliteiten waar allochtone ondernemers behoefte aan hebben. De uitkomsten hiervan worden in de praktijk gebruikt. Concept Bedrijfsplan Stichting Wijk in Bedrijf Westflank Berenschot/BRN 12

13 Daarnaast wordt ook individuele voorlichting gegeven via een spreekuur voor startende en bestaande ondernemers met een specifieke informatiebehoefte. Dit kan bijvoorbeeld gaan over marktonderzoek, marketing, financiële organisatie en administratie, fiscale en juridische aspecten van ondernemerschap of personeelsbeleid. Het doel van het spreekuur is ondernemers zo snel mogelijk de weg te wijzen naar bestaande informatie en intermediairs. De stichting zal zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande netwerken en diensten van en voor ondernemers. De spreekuren worden naar behoefte aangeboden op een vaste dag en tijd of op afspraak. Verder zullen er excursies worden georganiseerd. Startende ondernemers kunnen bij bestaande ondernemers een kijkje in de keuken nemen. Tot slot worden er trainingen en (oriëntatie)cursussen georganiseerd. Hierin staan specifieke aspecten van het ondernemen centraal (bijvoorbeeld cultureel ondernemerschap in de kunst, elementair boekhouden, financiering, marketing, schrijven ondernemingsplan). Waar mogelijk zullen deze trainingen worden opgezet in samenwerking met scholen of opleidingscentra in de wijken. II. Advisering Advisering van startende en bestaande ondernemers is intensiever en diepgaander dan voorlichting. De stichting helpt ondernemers bij de aanscherping van adviesvragen, het uitwerken en realiseren van plannen en het oplossen van bedrijfsproblemen. Hierbij zal steeds veel aandacht zijn voor de haalbaarheid van plannen. Indien startende of bestaande ondernemers bedrijfsideeën voorleggen die weinig kans van slagen hebben, is het de verantwoordelijkheid van de stichting Wijk in Bedrijf om daar heel duidelijk over te zijn. Zij zal ook niet investeren in (veel tijd besteden aan, adviseren) weinig kansrijke ondernemers. Het is een belangrijke taak van de stichting om ondernemers indien nodig realisme bij te brengen. Dit betekent niet dat de stichting zich zal concentreren op de kansrijke ondernemers. Er zal veel aandacht zijn voor startende ondernemers met een moeilijke uitgangspositie. III. Coaching Naast voorlichting en advisering biedt de stichting ook coaching van startende en bestaande ondernemers. Hiertoe worden mentorschappen gestart. Ervaren ondernemers begeleiden startende en minder ervaren ondernemers. Overdracht van praktijkkennis en ervaring staat centraal. Deze activiteiten worden uitgevoerd in nauwe samenhang met het project Mentorplus. Concept Bedrijfsplan Stichting Wijk in Bedrijf Westflank Berenschot/BRN 13

14 IV. Versterken organisatiegraad en belangenbehartiging Ondernemers in de wijken worden gestimuleerd samen te werken en gezamenlijk op te komen voor hun belangen. Wijk in Bedrijf speelt een ondersteunende rol bij het optreden richting overheden en andere organisaties. De stichting inventariseert ondernemersorganisaties en stimuleert de oprichting van nieuwe ondernemersorganisaties waar dat zinvol is. De ondernemersnetwerken kunnen ook rekenen op een eerste ondersteuning vanuit de stichting (voorzitten eerste bijeenkomst, handreiking voor start en werkwijze). Waar nodig kan worden ondersteund bij het opstellen van businessplannen voor nieuwe verenigingen. Vervolgens zal de ondernemerskring zo snel mogelijk op eigen benen moeten staan. Binnen de ondernemerskringen wordt bijvoorbeeld gesproken over onderwerpen als marketing, veiligheid, herstructurering. Specifiek voor allochtone ondernemers wordt de haalbaarheid onderzocht van een Platform Allochtone Ondernemers. Bestaande allochtone ondernemers zullen hierin een rol spelen. Resumerend is in onderstaand een overzicht gegeven van de producten en activiteiten die aan respectievelijk startende en bestaande ondernemers worden aangeboden. Startende ondernemers PRODUCT: Voorlichting Advisering Coaching ACTIVITEIT: Jaarlijkse startersmarkt in samenwerking met de Kamer van Koophandel Thematische voorlichtingsbijeenkomsten Spreekuur voor individuele voorlichting Doorverwijzing naar intermediare organisaties en zakelijke dienstverlening Excursies Ontwikkeling internetsite voor startende ondernemers Haalbaarheidsonderzoek faciliteren allochtoon ondernemerschap en benutten uitkomsten in praktijk Organiseren van onderwijsprojecten en cursussen over aspecten van ondernemen, eventueel in samenwerking met scholen of opleidingscentra in de wijken (bijvoorbeeld elementair boekhouden, financiering, marketing, schrijven ondernemingsplan) Ondersteuning bij aanscherping adviesvraag van ondernemers en bieden van advies bij uitwerken van (ondernemings)plannen Mentorschappen tussen startende en ervaren ondernemers Concept Bedrijfsplan Stichting Wijk in Bedrijf Westflank Berenschot/BRN 14

15 Bestaande (autochtone en allochtone) ondernemers PRODUCT: Voorlichting Advisering ACTIVITEIT: Thematische voorlichtingsbijeenkomsten Spreekuur voor individuele voorlichting Doorverwijzing naar intermediare organisaties en zakelijke dienstverlening Excursies Ontwikkeling internetsite voor bestaande ondernemers Organiseren van onderwijsprojecten en cursussen over aspecten van ondernemen, eventueel in samenwerking met scholen of opleidingscentra in de wijken (bijvoorbeeld elementair boekhouden, financiering, marketing, schrijven ondernemingsplan, ) Ondersteuning bij aanscherping adviesvraag van ondernemers adviseren over ondernemingsplannen en bedrijfsproblemen Versterken organisatiegraad en belangenbehartiging Inventariseren van ondernemersorganisaties Haalbaarheidsonderzoek nieuwe ondernemersorganisaties, waaronder onderzoek naar haalbaarheid van een Platform Allochtone Ondernemers Eerste ondersteuning van ondernemersorganisaties bij start Gemeente: bestuurders en ambtenaren De Stichting biedt de gemeente de volgende producten: I. Kennisoverdracht Kennisoverdracht kan op twee manieren plaatsvinden: via schriftelijke notities en adviezen en via mondelinge overdracht. De stichting zal langs beide wegen de noodzakelijke kennisoverdracht verzorgen. In de eerste plaats verzamelt de stichting feitelijke kennis en eigen ervaring over economische ontwikkelingen in de wijken. Hierover wordt aan de gemeente periodiek verslag gedaan. Daarnaast zal de stichting bijeenkomsten met de gemeente bijwonen om een en ander mondeling toe te lichten en ervaringen uit te wisselen, bijvoorbeeld in projectgroepen voor bepaalde economische terreinen, herontwikkeling winkelcentra, programma van eisen voor bedrijfsverzamelgebouwen. Concept Bedrijfsplan Stichting Wijk in Bedrijf Westflank Berenschot/BRN 15

16 In beide gevallen ontstaat voor de gemeente de mogelijkheid te putten uit kennis er ervaring uit de wijken. Hiermee kan in het gemeentelijk beleid rekening worden gehouden. De kennisoverdracht vindt plaats richting wijkbureaus en vakdiensten. II. Beleidsadvisering Op basis van kennis uit het veld heeft de stichting de mogelijkheid de gemeente te adviseren over (aanpassingen in) het beleid. De vakdiensten zullen op schriftelijke en mondelinge wijze adviseren over gewenste beleidsontwikkelingen ten aanzien van de wijkeconomieën. III. Doorverwijzen / aanbrengen van ondernemers Ondernemers met specifieke vragen worden doorverwezen naar relevante onderdelen van de gemeentelijke organisatie die de ondernemers verder kunnen helpen. In onderstaand schema zijn de producten en activiteiten voor de gemeente beknopt weergegeven. PRODUCT: Kennisoverdracht Beleidsadvisering Doorverwijzing ACTIVITEIT: Schriftelijke notities over economische wijkontwikkelingen (kennis en ervaring) Mondelinge kennisoverdracht in bijeenkomsten met gemeente Advisering over gewenste ontwikkelingsrichting van wijkeconomie Doorverwijzen van ondernemers met specifieke vragen Intermediare organisaties De laatste doelgroep van de stichting wordt gevormd door intermediare organisaties, zoals de Kamer van Koophandel en zakelijke dienstverleners. Voor deze doelgroep worden de volgende producten aangeboden: I. Doorverwijzen / aanbrengen van ondernemers Ondernemers met specifieke vragen worden doorverwezen naar relevante organisaties die de ondernemers verder kunnen helpen. De stichting heeft nadrukkelijk niet het doel ondernemers aan zich te binden. De ondernemers worden weliswaar naar behoefte voorgelicht en geadviseerd, maar vervolgens moeten zij zo snel mogelijk hun weg kunnen vinden in de reguliere kennisnetwerken. Dit vraagt van Concept Bedrijfsplan Stichting Wijk in Bedrijf Westflank Berenschot/BRN 16

17 de stichting een open houding; nieuwe contacten moeten niet worden geclaimd, maar overgedragen. II. Beleidsadvisering Niet alleen gemeenten worden gevraagd en ongevraagd van beleidsadviezen voorzien door de stichting. Ook aan intermediare organisaties worden dergelijke adviezen gegeven. Hiervoor is het noodzakelijk dat de stichting goed geworteld is in het netwerk van organisaties die actief zijn in de advisering van ondernemers. In onderstaand overzicht zijn de producten en activiteiten voor intermediare organisaties kort weergegeven. PRODUCT: Doorverwijzing Beleidsadvisering ACTIVITEIT: Doorverwijzen van ondernemers met specifieke vragen Advisering over gewenste ontwikkelingsrichting van wijkeconomie 3.3 PROMOTIE Communicatie en promotie zijn belangrijk voor het realiseren van de doelstellingen van de Stichting Wijk in Bedrijf. Voor het werven van allochtone ondernemers voor voorlichtingsbijeenkomsten kiest de stichting voor een persoonlijke en directe aanpak. (Potentiële) ondernemers worden persoonlijk benaderd. Ook wordt via sleutelfiguren in allochtone netwerken informatie verspreid over de diensten van Wijk in Bedrijf. Er zullen adviseurs met een allochtone achtergrond worden ingezet om de werving van en verspreiden van informatie aan allochtone (aspirant-) ondernemers te bevorderen. Voor de werving van autochtone kandidaten wordt een minder intensieve aanpak gehanteerd. Deze doelgroep is via advertenties in de wijkkrant, regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen over het algemeen goed bereikbaar. Binnen het kader van hetgeen hiervoor is gezegd, zal de stichting Wijk in Bedrijf van de volgende communicatiemiddelen gebruik maken: Public relations/netwerk van de adviseurs De stichting kiest in belangrijke mate voor een persoonlijke aanpak. Hieronder wordt verstaan het bezoeken van gevestigde ondernemers, bewonersverenigingen, sportverenigingen, winkeliersverenigingen, moskeeën en andere instellingen. In veel gevallen wordt in een niet-nederlandse taal ge- Concept Bedrijfsplan Stichting Wijk in Bedrijf Westflank Berenschot/BRN 17

18 communiceerd. Het netwerk van de adviseurs speelt een belangrijke rol bij het bereiken van de doelgroep. Via het product voorlichting aan startende en bestaande ondernemers werken de medewerkers van de stichting ook aan hun PR-netwerk. De stichting vergroot haar bekendheid onder (allochtone) ondernemers door goede contacten aan te gaan met (allochtone) ondernemersorganisaties. De stichting knoopt banden aan met bewonersorganisaties, onder meer om haar bekendheid te vergroten onder potentiële startende ondernemers. De stichting plaatst advertenties en artikelen in bewonerskranten en -bladen. Lokale (allochtone) media Er wordt gebruik gemaakt van de lokale (allochtone) media om meer bekendheid te geven aan het bestaan van de stichting en de dienstverlening. Dit gebeurt onder meer in de vorm van artikelen en interviews in (lokale) bladen en interviews bij de lokale omroep. Verder wordt geadverteerd in huis-aan-huisbladen. Mailingen Voor specifieke activiteiten rond bepaalde thema s worden gerichte mailingen verzonden. De hoeveelheid mailingen is afhankelijk van het aantal en de aard van de activiteiten. Concept Bedrijfsplan Stichting Wijk in Bedrijf Westflank Berenschot/BRN 18

19 4. MANAGEMENTPLAN 4.1 ONDERNEMINGSVORM Er zal een zelfstandige organisatie worden opgericht door de gemeente en de Kamer van Koophandel: de stichting Wijk in Bedrijf Westflank. 1 Deze stichting zal in ieder van de wijken Overvecht, Kanaleneiland en NoordWest een deelproject Wijk in Bedrijf uitvoeren. De rechtsvorm van deze organisatie zal een stichting zijn. Deze rechtsvorm is de aangewezen constructie voor het bereiken van een ideëel doel. Een stichting mag immers geen uitkeringen doen aan de oprichters, bestuursleden of management anders dan een normale arbeidsbeloning. Eventuele winsten dienen aangewend te worden ten behoeve van het doel zoals dat in de statuten staat verwoord. Ook gezien de financiering van Wijk in Bedrijf, i.e. voor een aanzienlijk deel met Europese subsidies, ligt het voor de hand voor de stichtingsvorm te kiezen. Tot slot heeft een stichting het voordeel dat aansprakelijkheid voor verrichtingen van de stichting relatief beperkt is. Het bestuur is eindverantwoordelijk en aansprakelijk. Middels een aansprakelijkheidsverzekering is de stichting gedekt tegen financiële problemen. 4.2 STATUTEN De statuten worden opgesteld door de Kamer van Koophandel en de gemeente Utrecht. De volgende elementen zullen tenminste in de statuten worden opgenomen: a. Stichting Wijk in Bedrijf Westflank richt zich exclusief op het uitvoeren van wijkeconomie-projecten in de gemeente Utrecht. De stichting zal zich exclusief concentreren op verbeteren van wijkeconomieën in Utrecht, en daarover gespecialiseerde kennis en ervaring opbouwen. Zij zal hierover nauw contact onderhouden met haar opdrachtgevers. Het personeel zal daarmee ook exclusief bezig zijn met wijkeconomie in Utrecht. De stichting wordt niet afgeleid door andere activiteiten in andere gemeenten. Dit bevordert het behoud van kennis en duurzaamheid van de effecten van het werk van de stichting, ook en met name na afloop van de projecten / opheffing van de stichting. b. Stichting Wijk in Bedrijf heft zichzelf na afloop van de geplande 3,5 projectjaren, i.e. begin 2006, op. 1 Zie overwegingen vooraf, punt 1. Concept Bedrijfsplan Stichting Wijk in Bedrijf Westflank Berenschot/BRN 19

20 De stichting zal gedurende de looptijd van het project bestaan (i.e. circa 3,5 jaar) en daarna in ontbinding gaan. Het is niet de bedoeling dat de organisatie na afloop van de betreffende projecten zichzelf in stand gaat houden. Het is dus ook niet de bedoeling dat na afloop van de genoemde projecten de stichting op zoek gaat naar andere wijkeconomie-activiteiten waar zij zich mee bezig zou kunnen houden. De financiering van de projecten is nadrukkelijk voorzien als tijdelijk, te weten circa 3,5 jaar. De stichting zal geen financiële claims bij haar oprichters leggen na afloop van de deelprojecten zoals gepland bij oprichting. c. De doelen en subdoelen zoals verwoord in hoofdstuk 2. d. De wijze waarop de bestuurders worden benoemd De oprichters zullen de bestuurders kunnen benoemen. 4.3 BESTUUR In een stichting berust de eindverantwoordelijkheid bij het bestuur. Het bestuur is daarmee het hoogste orgaan van de stichting. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal maal vijf leden. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een: - Voorzitter - Secretaris - Penningmeester Bestuursleden dienen de statuten van de stichting te onderschrijven. Samenstelling Het bestuur wordt gevormd door personen die zonder last en ruggenspraak met de opdrachtgevende partijen op persoonlijke titel hun bestuursfunctie kunnen uitoefenen. De oprichters nemen geen zitting in het bestuur. 2 De bestuurders zijn mensen met een professionele achtergrond op bijvoorbeeld het gebied van wijkeconomie, (allochtoon) ondernemerschap en/of financiën. Van belang is dat (een deel van) de bestuursleden afkomstig zijn uit het bedrijfsleven of organen die het bedrijfsleven vertegenwoordigen. De selectie van het bestuur vindt plaats op basis van kennis, kunde en contacten binnen voor de stichting relevante netwerken. 2 Zie Overwegingen vooraf, punt 2. Concept Bedrijfsplan Stichting Wijk in Bedrijf Westflank Berenschot/BRN 20

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Partijen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de portefeuillehouder

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD Hollands Noorden) Het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden overwegende dat zich sinds de vaststelling van de geldende Organisatieverordening

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Verordening op de bestuurscommissie Bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt

Verordening op de bestuurscommissie Bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt Bijlage 3 Verordening op de bestuurscommissie Bureau Onderwijs en Arbeidsmarkt Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst & Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden;

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan In werking 01-01-2010 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben Toelichting beschrijving processen + verdeling taken/bevoegdheden Vereniging Wikimedia Nederland Utrecht, 13 september 2012 - herziene versie bestuursweekend 7 april 2013 Wikimedia Nederland heeft er voor

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT JUNI 2016

DIRECTIESTATUUT JUNI 2016 DIRECTIESTATUUT JUNI 2016 Stichting voordekunst Voorgesteld door de algemeen directeur op: 22 juni 2016 Vastgesteld door het bestuur op: 22 juni 2016 De doelstellingen van stichting voordekunst zijn het

Nadere informatie

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling Directiestatuut aanpassing n.a.v. nieuwe statuten september 2013 Preambule Op basis van artikel 15 van de statuten mandateert het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West,

Nadere informatie

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Vastgesteld door het Toezichthoudend Bestuur op 14 juli 2016 Gebaseerd op modelreglement MO-groep (2009) Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast

Nadere informatie

: G.A. Beeksma / (023) / holland.nl. : Prestatieplannen (reeds in bezit) Motie 14 2 (reeds in bezit)

: G.A. Beeksma / (023) / holland.nl. : Prestatieplannen (reeds in bezit) Motie 14 2 (reeds in bezit) Nota PS-commissie Vergaderdatum : 27 april 2005 Commissie voor : Sociale Infrastructuur Agendapunt nr. : B agenda, punt 5 Commissienr. : 2005 16393 Onderwerp : Prestatieplannen steunfuncties 2005 Opsteller/telefoon/e-mail-adres

Nadere informatie

Directiereglement Salut (vastgesteld ) Artikel 1. Structuur

Directiereglement Salut (vastgesteld ) Artikel 1. Structuur Directiereglement Salut (vastgesteld 17.05.2017) Artikel 1. Structuur 1. Het bestuur is belast met het besturen van Salut, welzijnsorganisatie voor de Hof van Twente, en is eindverantwoordelijk voor de

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Antwoorden op vragen Economisch actieprogramma :

Antwoorden op vragen Economisch actieprogramma : Antwoorden op vragen Economisch actieprogramma 2016-2019: Vragen GroenLinks 1 GroenLinks vind het erg belangrijk dat het budget zo veel mogelijk wordt besteed aan meer werkgelegenheid en duurzaamheid.

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Samenvatting Ondernemersenquête Land van Heusden en Altena 2016 Bedrijvenkring Altena (BKA), Netwerkplatform Ondernemend Altena

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De heer T. Kok p/a Cool Capital BV Singel 53 1012 VD AMSTERDAM Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 Telefax (079) 323

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht Almere College

Profiel Raad van Toezicht Almere College Almere College finiknmř f.w'iíooi '-co» tup. imnc--ws Profiel Raad van Toezicht Almere College Taak en karakterisering Raad van Toezicht 1. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het College van Bestuur

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT Vastgesteld door de Raad van Oprichters op: 11 februari 2017. ARTIKEL 1 DIES NATALIS De Dies Natalis van Stichting GenderTalent is 26 juni 2016. ARTIKEL 2

Nadere informatie

Convenant ondersteuning budgethouders

Convenant ondersteuning budgethouders Convenant ondersteuning budgethouders Partijen: De vereniging MEE Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur mr. drs. J.M. de Vries. De vereniging Per Saldo, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016 Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen Beleidsplan 2014-2016 1 Lochem, december 2013 1. Fonds 1819 Fonds 1819 is ontstaan uit de voormalige zelfstandige spaarbanken in Borculo

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht Inhoud: 1 Algemeen 8 De voorzitter 2 De stichting 9 De secretaris 3 Het bestuur 10 De penningmeester 4 Het adviesorgaan 11 Overige bestuursleden

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Stappenplan strategische personeelsplanning

Stappenplan strategische personeelsplanning Stappenplan strategische personeelsplanning Met aandacht voor strategische personeelsplanning verbindt de werkgever de gesignaleerde toekomstige marktontwikkelingen met de daarvoor benodigde kwalitatieve

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap voor zelfstandig ondernemers en maatschappelijke organisaties Voor meer informatie: info@roestadvies.nl telefoon 030-2640480 www.roestadvies.nl Wie zijn wij Roest

Nadere informatie

in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen:

in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen: Instellingsbesluit Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie Burgemeester en wethouders besluiten: in te stellen een Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie onder de navolgende bepalingen: Waar in

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

AUTEUR Corporate Control VERSIE finale versie 31 oktober 2012 PAGINA 1 van 5. Audit Charter TenneT

AUTEUR Corporate Control VERSIE finale versie 31 oktober 2012 PAGINA 1 van 5. Audit Charter TenneT AUTEUR Corporate Control VERSIE finale versie 31 oktober 2012 PAGINA 1 van 5 Audit Charter TenneT PAGINA 2 van 5 1. Selectie en werving van de accountant De AC stelt de selectiecriteria vast op voordracht

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant Jeugdbescherming Brabant stelt conform artikel 58 e.v. van de Wet op de Jeugdzorg een

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Vastgesteld te Alkmaar, d.d. 15 juni 2011, gewijzigd d.d. 8 februari 2013 1 Definities Artikel 1 1. De Raad van Toezicht: de Raad

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

STICHTING Strategische Board Stedendriehoek

STICHTING Strategische Board Stedendriehoek STICHTING Strategische Board Stedendriehoek Heden, @ tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. Jan-Hein Brummelhuis, notaris te Deventer: @ De verschenen persoon verklaarde een stichting op te richten,

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi)

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) De raad van de gemeente.. ; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: Gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen.

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft tot doel in Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) ¹. van de. Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL)

Huishoudelijk Reglement (HR) ¹. van de. Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) Huishoudelijk Reglement (HR) ¹ van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) ¹ Artikel 14 lid 1 Statuten SGL INHOUD HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN, INTERPRETATIES Artikel 1 Positie van de SGL in het evangelische

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen.

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Langedijk. Nr. 58371 30 juni 2015 Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 De raad van de gemeente Langedijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van het bestuur en bestuurscommissies Vastgesteld door het bestuur van BPF Schoonmaak op 28 juni 2016. Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Pagina Artikel 1. Procedure bij voordracht van

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen 1. Begripsomschrijving Reglement ouderraad 1. De stichting De rechtspersoon, Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG), waaronder de speelzaallocaties

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T

Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T Directiestatuut Stichting Passionate Bulkboek Het bestuur van de Stichting Passionate Bulkboek - overwegende dat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

De toekomstige organisatie van Stichting Wijksport

De toekomstige organisatie van Stichting Wijksport Stichting 01 okt 2015 De toekomstige organisatie van Stichting Hierna volgt een puntsgewijze weergave van een nieuwe organisatiestructuur ( governance ) van stichting. Het voorstel is opgesteld door een

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE De raad van de gemeente Montfoort; Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht Fondsdocumenten SNPF Reglement Raad van toezicht Reglement raad van toezicht Artikel 1. Samenstelling, benoeming en ontslag 1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundige personen die

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Amersfoort, 16 november 2016 Reglement Raad van Bestuur Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Bestuur van de Stichting Diabetes

Nadere informatie