WBSO EN INNOVATIEBOX. Harm Kolen De overheid als helpende hand WBSO en Innovatiebox

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WBSO EN INNOVATIEBOX. Harm Kolen De overheid als helpende hand 18-09-2013. WBSO en Innovatiebox"

Transcriptie

1 WBSO EN INNOVATIEBOX Harm Kolen De overheid als helpende hand 1

2 STIMULERING TECHNISCHE INNOVATIE Fiscaal voordeel WBSO: korting op afdracht loonheffingen / toegangsticket RDA & Innovatiebox RDA m.i.v. 1 januari 2012: 54% (2013) extra aftrek voor R&D kosten en uitgaven, niet-loonkosten Innovatiebox: effectief 5% VPB 2

3 WBSO Algemeen Ondernemingen inhoudingsplichtig voor loonbelasting Ontvangen subsidie als korting op de loonheffing Loonheffingsafdrachtvermindering voor technisch onderzoeks- en ontwikkelingswerk 38% van de eerste aan loonkosten 14% over de resterende loonkosten 1 e schijf starters 50% Plafond 14 miljoen euro Forfaitaire uurtarief 29 Verlaagt de loonkosten van S&O medewerkers Zelfstandigen Verhoging zelfstandigenaftrek 3

4 WBSO Projecten Product- en procesontwikkeling; Technisch onderzoek; Technisch wetenschappelijk onderzoek; Haalbaarheidsprojecten; Essentie Risicovolle- en technisch uitdagende projecten; Technisch nieuwe software (informatietechnologisch principe); Niet op te lossen met bestaande kennis/kunde; Niet verkrijgbaar in een standaardoplossing. 4

5 WBSO Tips & tricks Omschrijving Een project heeft twee verhalen, een is subsidiabel, andere niet. Huidige situatie, kort en krachtig weergeven. Gewenste situatie, wat vormt een technische uitdaging voor u, globaal en/of gefaseerd (dit bij langdurige projecten). Fasering Probeer duidelijk te plannen en vanuit je plan van aanpak, projectplan o.i.d. een duidelijke fasering te maken. Dit resulteert in een goed overzicht bij latere WBSO administratie. Technische knelpunten Technisch niet functioneel. Wat is een eis aan het platform, systeem, applicatie en wat is dan het probleem hierbij. 5

6 WBSO Belastingplan 2014 Voorstel Verlenging eerste schijf van naar Verlaging tarief eerste schijf van 38% naar 35% Mogelijkheid S&O aanvraag voor het hele kalenderjaar Thans: enkel voor inhoudingsplichtigen die beschikken over een R&D afdeling en in het voorafgaande kalenderjaar een S&O verklaring hebben ontvangen Mogelijkheid verrekening S&O afdrachtvermindering binnen het kalenderjaar waarop de S&O verklaring ziet Thans: enkel verrekening S&O afdrachtvermindering in de aangiftetijdvakken voor de loonheffingen die eindigen in de periode waarop de S&O verklaring ziet 6

7 R&D AFTREK Algemeen Vanaf 1 januari 2012 Extra aftrek voor direct toerekenbare kosten Research & Development (nietloonkosten) Extra aftrek: 2012: 40%, 2013: 54% Effectief: 10% / 13,5% belastingkorting (bij een tarief van 25%) Bij verliespositie: verhoging compensabele verliezen Vereenvoudigde regeling voor kleine aanvragers 7

8 R&D AFTREK (Niet) kwalificerende kosten Kosten en investeringen direct toerekenbaar aan door de onderneming zelf verricht R&D werk, gerelateerd aan een WBSO project. Bijvoorbeeld: Apparatuur of instrumenten specifiek bedoeld voor speur- en ontwikkelingswerk; Aanschaf van licenties softwarepakketten / ICT Tools noodzakelijk voor eigen S&O project (bijv. analyse- of rekenpakketten); Kosten van huur van apparatuur van derden welke noodzakelijk zijn in het kader van een eigen S&O-project; (delen van) Gebouwen direct en uitsluitend dienstbaar aan S&O-werkzaamheden; ICT-middelen specifiek bedoeld voor R&D (bijv. rekenprocessor/workstation). 8

9 R&D AFTREK (Niet) kwalificerende kosten Maar niet kwalificerend zijn o.a.: Overheadkosten voor zover niet direct en uitsluitend dienstbaar aan R&D; Licenties voor softwarepakketten die voor algemeen bedrijfsgebruik zijn bedoeld; Uitgaven aan meer algemeen inzetbare ICT-middelen; Uitbesteed onderzoek; Financieringskosten en afschrijvingskosten; Samenloop met MIA/EIA. 9

10 R&D AFTREK Belastingplan 2014 Voorstel Verlaging budget RDA Overheveling budget RDA naar WBSO Voorlopige verhoging RDA percentage van 54% naar 60% Op basis van het budget 2014 Eind 2013 definitief vastgesteld 15% netto voordeel bij een VPB tarief van 25% 10

11 Introductie Stimuleringsregel voor innovatieve bedrijven, onderworpen aan de vennootschapsbelasting (opbrengsten). Effectief vpb-tarief ca. 5% over de innovatieve winst; 80% van de innovatiewinst is vrijgesteld; aftrek innovatieverlies tegen regulier tarief. Innovatiebox: opvolger van octrooibox, m.i.v. 1 januari 2010; lager effectief tarief; afschaffing plafond. Vanaf 1 januari 2013: pragmatische, forfaitaire regeling. 11

12 12

13 Voorwaarden Zelf ontwikkeld immaterieel vast actief: Identificeerbaar; Toekomstige economische voordelen; Kosten betrouwbaar kunnen vaststellen; Geactiveerde ontwikkelingskosten. Praktijk: IMVA volgens fiscus aanwezig, indien: WBSO beschikking; Positieve EBIT, bedrijf/product etc.; Maatwerk versus standaard software; Zelf ontwikkelde basistechniek welke herhaald toegepast kan worden is noodzakelijk. 13

14 Voorwaarden: toegangstickets Octrooi, WBSO-verklaring vereist: waarin aan belastingplichtige verleend octrooi is opgegaan. Voordeel moet voor tenminste 30% aan octrooi toerekenbaar zijn; OF waarvoor aan belastingplichtige S&Overklaring afgegeven is. 14

15 Voorwaarden Zelf ontwikkeld of voortgebracht na 1 januari 2007/2008, bij voorkeur na Let op contractuele bepalingen: Van wie is IMVA eigendom? Ontwikkelen en programmeren in opdracht en rekening en risico van een ander: Exclusiviteit Verzoek in aangifte, keuze per immaterieel vast actief. Vrijwillige toepassing. Niet van toepassing op merkenrecht, logo s, etc. 15

16 Fiscaal voordeel Innovatiewinst Vpb tarief 25% Boxtarief 5% Voordeel innovatiebox Etc. Etc. Etc. Etc. Innovatiebox: versmalling belastinggrondslag. Binnen een bedrijf (B.V.) reguliere en innovatieve winst mogelijk. Verliesverrekening. 16

17 Bron innovatiewinst Verkoop producten en kwalificerende software; Diensten; Implementatie / Service (uurtje factuurtje?) Royalty, licentie, gebruikersvergoeding; Maar ook: kostenbesparing. Vraag: Is er een IMVA te onderkennen bij kostenbesparing? Wat is omvang IMVA? business + verdienmodel relevant! 17

18 Bepalen innovatiewinst Breng de onderneming in beeld qua afdelingen c.q. functies Waar verdient de onderneming haar geld mee en in welke mate? Kosten en FTE s per afdeling? Rol innovatie in onderneming? Witte jassen omgeving? Is R&D een kernfunctie of een routinefunctie? Kwalificerende versus niet kwalificerende R&D. Overige kern- en/of routinefuncties? Afpelmethode versus cost-plusmethode 18

19 Voorbeelden functies ICT-ondernemingen Kwalificerende R&D Niet kwalificerende R&D Engineering Productie Sales, marketing Inkoop Support/Service Implementatie Consultancy Entrepreneursfunctie Etc. 19

20 Aantal ervaringen innovatiewinst in ICT-sector Vergelijkingssites: 50% x EBIT Automatisering gastouderbureau 40% x EBIT Business software t.b.v. maakindustrie 40% x EBIT Klimaatcomputers 12,5%x ontwikkelingskosten (lage EBIT a.g.v. ontwikkelingskosten) CRM systeem ca. 45%-50% x EBIT 20

21 Boxdrempel Voortbrengingskosten in Aftrek tegen 25% Innovatieve voordelen belast tegen 25% (ingroeiregeling) belast tegen effectief 5% 21

22 Boxdrempel Voortbrengingskosten immateriële vaste activa: Fiscaal: kostenaftrek tegen 25%-tarief. Commercieel: activering. Tot bedrag van in aftrek gebrachte voortbrengingskosten: innovatieve voordelen belast tegen 25%. Effectieve tarief van 5% van toepassing op het meerdere. 22

23 Ingroeiregeling Innovatiewinst uit ontwikkelingen van vóór 2007 komt niet in aanmerking voor innovatiebox. Innovatief voordeel uit WBSO-ontwikkeling uit 2008 en 2009 komt slechts tot 400k p/j in aanmerking voor de innovatiebox. Toepassen ingroeiregeling om innovatiewinst uit ontwikkelingen van eerdere jaren te elimineren: Pragmatisch; Afhankelijk van levensduur IMVA; Voorbeeld: 2011: 1/3 2012: 2/3 2013: volledig De ICT markt is een snel veranderende dynamische omgeving. Dit rechtvaardigt veelal een kortere ingroeiregeling. 23

24 Aanvragen via (voor)overleg met de belastingdienst Welke aspecten afstemmen: Welke immateriële vaste activa in innovatiebox? (Directe en toeslag voor indirecte) voortbrengingskosten/ ontwikkelingskosten? Toerekenbare innovatiewinst? Ingroeiregeling. Looptijd. Mazars heeft goede contacten met de Belastingdienst en kennisgroep innovatiebox. Bereikte resultaat wordt vastgelegd in vaststellingsovereenkomst tussen belastingplichtige en fiscus. Vervolgens toepassing van de innovatiebox in de aangifte Vennootschapsbelasting conform de gemaakte afspraken in deze overeenkomst. Beperkte EBIT? Overweeg de forfaitaire regeling als alternatief! 24

25 Bepalen innovatiewinst: forfaitaire regeling voor het MKB Vanaf 1 januari 2013 forfaitaire regeling voor bepalen innovatiewinst Geen overleg voor bepalen innovatieve winst Mogelijk vragen over toegang tot de innovatiebox Op verzoek 25% van de winst aangemerkt als innovatiewinst Geen drempel, geen ingroei Jaarlijkse keuze voor forfait in jaar ontwikkeling IMVA + 2 volgende jaren Doorontwkkeling Max. innovatiewinst (25%* winst), jaarlijks voordeel Hogere innovatiewinst: overleg met de belastingdienst Mogelijkheid jaar 1 forfait, jaar 2 reguliere regeling 25

26 Praktijksituaties (1) Contract research: ontwikkeling voor rekening en risico van een ander. B.V. Y verricht onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van B.V. X. Activering kosten door B.V. X. B.V. Y heeft WBSO-verklaring. B.V. X heeft geen WBSO-beschikking. Vraag: Heeft B.V. X en/of B.V. Y recht op toepassing van de innovatiebox? 26

27 Praktijksituaties (2) IB-ondernemer ontwikkelt een nieuw softwareprogramma. Heeft de ondernemer recht op innovatiebox? Wat te doen? 27

28 Praktijksituaties (3) Een grote bankinstelling heeft een eigen ICT-systeem ontwikkeld. Hoeveel innovatiewinst? Versus ervaringen innovatiewinst automatisering gastouderbureau? 28

29 Recente ontwikkelingen / aandachtspunten Toename belang functie Sales. Veelal max. 30% EBIT innovatief. Elke onderneming is anders. ICT vaak hoger (circa 40-65%). Dekkingsgraad WBSO weegt zwaar mee in de beloning van de R&D functie. Afstemmen WBSO aanvraag met subsidie adviseur in kader innovatiebox (code/omschrijvingen) Service als kernfunctie versus elimineren uit EBIT. Aantal stellingen fiscus: Elke onderneming doet aan Sales 20-30% Entrepreneursfunctie Willie Wortel max. 25% R&D functie o.b.v. USA studies Kom met een gefundeerd voorstel: wederzijds comfort. Aan de hand van het standaard rekenmodel. Uiteindelijk blijft het onderhandelen. 29

30 Toegevoegde waarde Mazars Discussie over het kunnen toepassen van de innovatiebox Gemotiveerd onderbouwen waarom sprake is van een immaterieel actief waarvoor toepassing van de innovatiebox open staat! Keuze insteek model Wat is praktisch voor de onderneming? Bijv. totale EBIT- of productbenadering? Forfait? Wat levert het beste uitgangspunt (voor de EBIT) en fiscaal optimaal resultaat op? Ondersteuning bij het inrichten van de onderneming naar afdelingen Het 'draaien aan de knoppen Onderbouwing belang functies en daarmee beïnvloeden van de uitkomst. 30

31 Toegevoegde waarde Mazars Rol in het onderhandelingsproces en bij de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst. Ruime ervaring met innovatiebox trajecten bij ICT ondernemingen. Door deze ervaring kan Mazars weerstand bieden aan de fiscus en afspraken met vergelijkbare ICT ondernemingen aanvoeren. Bij goede proposities voor ICT ondernemingen: 40-50% EBIT innovatief. Belastingdienst bevestigt het: vaak een betere uitkomst voor de belastingplichtige met de adviseur; eventuele voorbode van horizontaal toezicht-verkenning. 31

32 Belastingplan 2014 Voorstel M.b.t. innovatiebox nog geen wijzigingen verwacht in 2014, maar eventuele wijzigingen in de toekomst vallen niet uit te sluiten i.v.m. besparingen op fiscale innovatieregelingen: 32

33 VRAGEN? 33

34 CONTACT Mazars Eindhoven Flight Forum DT Eindhoven Harm Kolen Belastingadviseur TMT E: T:

Innovatie: wat zijn de mogelijkheden?

Innovatie: wat zijn de mogelijkheden? Kennisdocument Innovatie: wat zijn de mogelijkheden? Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe u producten, diensten en

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

10. Een WBSO-verklaring

10. Een WBSO-verklaring 10. Een WBSO-verklaring en dan Nadat u uw S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: S&O-afdrachtvermindering; aftrek S&O. In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Tussen wetenschap en ondernemerschap

Tussen wetenschap en ondernemerschap Tussen wetenschap en ondernemerschap Publieke managementletter over de sector Life Sciences Oktober 2014 De leden van de NBA vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 20.000 professionals werkzaam

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Instructie en gebruik GEMSS 3D VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door KING Datum 29 december 2014

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Bergen Auteurs: Stefan van Gerwen (Empuls), Henk van der Wal (EUTopics) September 2011 Empuls adviesgroep Postbus

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie