Handleiding. Research en Development Aftrek (RDA) >> Als het gaat om innovatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. Research en Development Aftrek (RDA) >> Als het gaat om innovatie"

Transcriptie

1 Handleiding Research en Development Aftrek (RDA) >> Als het gaat om innovatie

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De RDA in het kort 4 2 Wie komt in aanmerking voor de RDA? Algemeen Fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting 6 3 Welke kosten en uitgaven komen in aanmerking Algemeen Voorbeelden van kosten die in aanmerking komen Voorbeelden van uitgaven die in aanmerking komen 7 4 Welke kosten en uitgaven komen niet in aanmerking? Algemene uitsluitingen Verplichtingen die vóór 1 januari 2012 zijn aangegaan Kosten en uitgaven ten behoeve van activiteiten die geen speur & ontwikkelingswerk zijn Indirecte kosten en uitgaven Uitsluitingen van kosten Uitsluitingen van uitgaven Voorbeelden van WBSO-projecten met kosten en uitgaven die voor RDA in aanmerking komen 10 5 Wat levert de RDA u op? Fiscaal voordeel bij vennootschapbelasting Fiscaal voordeel bij inkomstenbelasting Maakt u geen winst? 12 6 Hoe en wanneer dient u een RDA-aanvraag in? Het moment van indienen Invullen aanvraag Het indienen van de RDA-aanvraag 13 7 De RDA-administratie Waarom moet u een RDA-administratie bijhouden? Hoe moet u de RDA-administratie bijhouden? Consequentie ontbreken volledige administratie Hoe lang moet u de RDA-administratie bewaren Verstrekking van onjuiste gegevens in de aanvraag 14 8 De mededeling en correctie Verplichte mededeling Correctie RDA-beschikking 15 2 I Handleiding Research en Development Aftrek (RDA)

3 Inleiding Innovatie is een bron voor duurzame economische groei en levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van het concurrentievermogen van Nederland. Bovendien is innovatie een belangrijke bron van arbeidsproductiviteit en welvaart. De overheid wil Nederlandse bedrijven dan ook stimuleren om te investeren in Research en Development (R&D). De R&D-loonkosten worden al gefaciliteerd via de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Om niet alleen loonkosten die betrekking hebben op R&D fiscaal te stimuleren is met ingang van 1 januari 2012 de Research en Development Aftrek (RDA) van kracht geworden. De RDA is bedoeld om naast loonkosten ook kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelings (S&O-) projecten te faciliteren. De RDA is een extra aftrekpost van de fiscale winst. Met de RDA is er nu een compleet pakket van fiscale maatregelen om R&D-activiteiten van bedrijven in Nederland te stimuleren: de R&D-loonkosten via de WBSO, de overige R&D-kosten en R&D-investeringen via de RDA en de innovatiewinsten via de Innovatiebox. Deze fiscale maatregelen vormen samen een sterk fiscaal innovatiepakket dat R&D-investeringen aanjaagt en het vestigings klimaat verder versterkt. 3 I Handleiding Research en Development Aftrek (RDA)

4 1 De RDA in het kort De RDA is bedoeld om de financiële lasten voor speur- en ontwikkelingswerk te verlagen. Voor uren of loonkosten is er de WBSO. Voor andere kosten en uitgaven is er de RDA. De RDA biedt fiscaal voordeel, namelijk een aftrekpost voor uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. AgentschapNL bepaalt de hoogte van het RDAbedrag. De verrekening van het voordeel vindt plaats via uw aangifte bij de Belastingdienst. Waarvoor kunt u RDA aanvragen? kosten voor de realisatie van eigen S&O-werk; uitgaven voor nieuwe bedrijfsmiddelen die noodzakelijk zijn voor uw S&O-werk. Voor beide geldt dat de verplichtingen na 31 december 2011 zijn aangegaan. Een verplichting wordt geacht te zijn aangegaan op het moment van opdrachtverstrekking. Een opdrachtverstrekking kan géén terugwerkende kracht hebben tot voor het moment van opdrachtverstrekking. De RDA is geïntegreerd in de WBSO. Vanaf 1 mei 2012 worden WBSO en RDA in een gezamenlijke aanvraag ingediend. Voor S&O-verklaringen met een startdatum voor 1 juli 2012 kan met terugwerkende kracht RDA worden aangevraagd tot 1 januari Alle aanvragers die dit aangaat, worden hierover door AgentschapNL geïnformeerd. Hoogte van uw fiscale voordeel Het RDA-bedrag is een aftrekpost voor uw aangifte winstbelasting. De bepaling van het RDA-bedrag kan op twee manieren. Dit hangt af van het aantal S&Ouren in uw WBSO-aanvraag. Bedraagt het aantal WBSO-uren minder dan 150 per maand? Het RDA-bedrag wordt berekend door het aantal goedgekeurde WBSO-uren met 15 te vermenigvuldigen (forfait). Verwacht u op jaarbasis meer dan aan kosten en uitgaven te maken, dan kunt u kiezen voor een opgave van de geschatte kosten en uitgaven. Bedraagt het aantal WBSO-uren meer dan 150 per maand? Het RDA-bedrag wordt berekend op basis van de geschatte kosten en uitgaven. In 2012 bedraagt de Research & Development Aftrek 40% van de totale goedgekeurde RDA-kosten en uitgaven. Dit bedrag kunt u in als aftrekpost opvoeren in uw aangifte winstbelasting (VpB/IB) over De wettelijke basis voor de RDA is vastgelegd in het Besluit RDA van 21 december 2011, stb 2011, I Handleiding Research en Development Aftrek (RDA)

5 De RDA in 12 stappen Stap 1 U wilt iets ontwikkelen of onderzoeken (S&O) en u maakt kosten of doet uitgaven voor uw S&O-projecten. Stap 2 U dient een gecombineerde WBSO/RDAaanvraag in. Stap3 U richt naast een S&O-administratie een RDA administratie in voor projecten op basis van kosten en uitgaven (een aparte RDA-administratie is niet nodig bij een aanvraag op basis van het forfait). Stap 4 Agentschap NL controleert of uw gecombineerde WBSO/RDA-aanvraag volledig is. Stap 5 Het WBSO-deel van de gecombineerde aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld: is er sprake van S&O-werk? Stap 6 U ontvangt een S&O-verklaring, daarna wordt het RDA-deel beoordeeld: welke kosten en uitgaven komen in aanmerking? Stap 7 U ontvangt een RDA-beschikking. Stap 8 U verrekent het financiële voordeel in uw aangifte inkomstenbelasting (winst) of vennootschapsbelasting. Stap 9 Binnen 3 maanden na het kalenderjaar waarop de (RDA) beschikking betrekking heeft, doet u een mededeling over de gerealiseerde S&O-uren en de eventueel werkelijk gemaakte kosten en uitgaven. Stap 10 Agentschap NL geeft (eventueel) een correctie-rda-beschikking af op basis van de gegevens uit de verplichte mededeling. Stap 11 U verrekent het correctiebedrag in uw aangifte over het kalenderjaar waarin de correctiebeschikking is gedagtekend. Het bedrag komt ten bate van de winst. Stap 12 Agentschap NL kan uw bedrijf bezoeken en een controle uitvoeren. 5 I Handleiding Research en Development Aftrek (RDA)

6 2 Wie komt in aanmerking voor de RDA? 2.1 Algemeen Er zijn twee voorwaarden om in aanmerking te komen voor de RDA: 1 uw onderneming is in Nederland vennootschapsbelastingplichtig of u bent als zelfstandig ondernemer inkomstenbelastingplichtig. 2 u bent een onderneming die S&O-werk verricht en hiervoor gebruik maakt van de WBSO. De RDA is gekoppeld aan het gebruik van de WBSO. Dit betekent dat u S&O-werk moet verrichten en over een S&O-verklaring moet beschikken om in aanmerking te kunnen komen voor de RDA. De WBSO en de RDA worden in een gezamenlijke aanvraag ingediend. Indien de WBSO-aanvraag wordt afgewezen of ingetrokken dan wordt de RDA-aanvraag dus eveneens afgewezen of ingetrokken. 2.2 Fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting Binnen een fiscale eenheid kan het voorkomen dat de werknemers niet in dezelfde rechtspersoon zijn ondergebracht als waar de kosten en uitgaven voor S&O worden gemaakt. WBSO en RDA worden ingediend in een gezamenlijke aanvraag. Het kan dus voorkomen dat bij de aanvrager van de WBSO/RDA geen RDAkosten en uitgaven worden gemaakt. Om ervoor te zorgen dat kosten en uitgaven van S&O-werk in aanmerking komen voor de RDA is het bij fiscale eenheden mogelijk om kosten en uitgaven van andere ondernemingen binnen de fiscale eenheid op te voeren. De RDA-beschikking wordt in geval van een fiscale eenheid op naam gesteld van de rechtspersoon die beschikt over de S&O-verklaring, met vermelding van de naam van de moedermaatschappij en het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). 6 I Handleiding Research en Development Aftrek (RDA)

7 3 Welke kosten en uitgaven komen in aanmerking? 3.1 Algemeen Indien het aantal WBSO-uren minder dan 150 per maand bedraagt, wordt het RDA-bedrag berekend op basis van het aantal goedgekeurde WBSO-uren. De som van kosten en uitgaven wordt vastgesteld door het aantal goedgekeurde WBSO-uren met 15 te vermenigvuldigen (forfait). Indien u denkt meer dan aan kosten en uitgaven te maken, kunt u kiezen voor een opgave van de geschatte kosten en uitgaven. Kosten en uitgaven zijn dus alleen van toepassing als geen gebruik wordt gemaakt van het forfait. Alleen kosten of uitgaven, met uitzondering van loonkosten, die direct toerekenbaar zijn aan door de belasting plichtige verricht S&O, komen in aanmerking voor RDA. Bij kosten gaat het om betaalde kosten voor de realisatie van eigen S&O voor zover deze betalingen; niet eerder zijn opgenomen in een RDA-beschikking; uitsluitend dienstbaar zijn aan het uitvoeren van S&O; drukken op de belastingplichtige. Uitsluitend dienstbaar wil zeggen dat kosten niet voor een deel kunnen worden toegerekend aan S&O. Kosten moeten dus volledig toerekenbaar zijn aan S&O. Bij uitgaven gaat het om betalingen voor de aanschaf van nieuw vervaardigde bedrijfsmiddelen voor zover: de bedrijfsmiddelen niet eerder zijn gebruikt; de bedrijfsmiddelen dienstbaar zijn aan eigen S&O; de betalingen drukken op de belastingplichtige. 3.2 Voorbeelden van kosten die in aanmerking komen Afhankelijk van het S&O kunnen de volgende kosten in aanmerking komen: aanschaf van verbruiksgoederen, materialen en onderdelen voor het doen van proeven of het maken proefbatches; aanschaf van materialen en onderdelen voor het zelf vervaardigen van een prototype; kosten voor het door derden laten vervaardigen van prototypes zonder productieve of commerciële eindbestemming; aanschaf van licenties voor specifieke softwaretools of ICT-tools die noodzakelijk zijn; kosten voor de huur van apparatuur of gebouwen; reis- en verblijfkosten binnen de Europese Unie die uitsluitend dienstbaar zijn aan het uitvoeren van S&O-werk. 3.3 Voorbeelden van uitgaven die in aanmerking komen Afhankelijk van het S&O kunnen de volgende uitgaven in aanmerking komen: (delen van) nieuwe gebouwen die dienstbaar zijn aan S&O-werkzaamheden; aanschaf van nieuwe apparatuur of instrumenten, specifiek bedoeld voor het kunnen vervaardigen van modellen, proefbatches of prototypes zonder productieve of commerciële eindbestemming; aanschaf van ICT-middelen specifiek bedoeld voor S&O. Let op: Uitgaven worden niet eerder in aanmerking genomen dan in het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel waarop zij betrekking hebben in gebruik is genomen. Uitgaven van of meer per bedrijfs middel komen in een kalenderjaar voor 20% van de aanschafwaarde in aanmerking voor de RDA. Meer voorbeelden van kosten en uitgaven staan op de website van de RDA: 7 I Handleiding Research en Development Aftrek (RDA)

8 4 Welke kosten en uitgaven komen niet in aanmerking? Niet alle kosten en uitgaven die bij een S&Oproject worden gemaakt komen voor de RDA in aanmerking. Wat wel en niet in aanmerking komt, ligt vast in het besluit RDA (besluit van 21 december 2011), houdende regels voor de aanvullende aftrek voor S&O-werk. 4.1 Algemene uitsluitingen Verplichtingen die vóór 1 januari 2012 zijn aangegaan Alle kosten en uitgaven waarvoor al vóór 1 januari 2012 verplichtingen zijn aangegaan, zijn uitgesloten van de RDA. Een verplichting wordt geacht te zijn aangegaan op het moment van opdrachtverstrekking. Een opdrachtverstrekking kan géén terugwerkende kracht hebben tot voor het moment van opdrachtverstrekking. Hiervoor is gekozen omdat het RDA budget bedoeld is om nieuwe investeringsbeslissingen te stimuleren. Voorbeelden van uitgesloten kosten en uitgaven zijn: kosten en uitgaven op basis van bijvoorbeeld lease- of huurcontracten die vóór 1 januari 2012 zijn overeengekomen; nieuwe bedrijfsmiddelen die weliswaar in 2012 in gebruik worden genomen, maar waarvoor al in 2011 de opdracht overeen is gekomen; kosten van materialen uit eigen voorraad die worden gebruikt voor de bouw van een prototype, maar die al in 2011 zijn gekocht, besteld of gereserveerd Kosten en uitgaven ten behoeve van activiteiten die geen S&O-werk zijn. De WBSO en de RDA worden gezamenlijk aangevraagd. Als de activiteiten niet in de WBSO passen komen de kosten en uitgaven dus ook niet in aanmerking voor de RDA. Voorbeelden van activiteiten die niet tot S&O-werk worden gerekend zijn: werkzaamheden die buiten de Europese Unie plaatsvinden; het bouwen van een prototype met een productieve betekenis (het prototype wordt ingezet als bedrijfsmiddel) of een commerciële betekenis (het prototype wordt verkocht); marktonderzoek; Activiteiten ten behoeve van marktonderzoek zijn uitgesloten van de WBSO. Eventuele kosten hiervoor zijn daarom uitgesloten van de RDA. aanvragen en in stand houden van octrooien; Het aanvragen en in stand houden van octrooien wordt niet gerekend tot S&O. Kosten voor het aanvragen en in stand houden van octrooien en het inschakelen van een octrooigemachtigde komen daarom niet in aanmerking voor de RDA. voorbereiding van de productie; Alle kosten die worden gemaakt ten behoeve van het opstarten en voorbereiden van de productie worden niet tot de WBSO gerekend. Kosten van productie verliezen komen daarom niet voor de RDA in aanmerking Indirecte kosten en uitgaven Alleen kosten en uitgaven die direct aan S&O-werk zijn toe te rekenen (dienstbaar zijn) komen voor de RDA in aanmerking. Voorbeelden van indirecte kosten en uitgaven die zijn uitgesloten voor de RDA zijn: abonnementen op kranten en tijdschriften; opleidingen en cursussen; beurs- en congresbezoeken; kosten van de leaseauto van de R&D directeur; licenties voor software en computers voor algemeen bedrijfsgebruik. 8 I Handleiding Research en Development Aftrek (RDA)

9 4.2 Uitsluitingen van kosten De volgende kosten komen niet in aanmerking voor de RDA: kosten van uitbesteed onderzoek; Activiteiten die worden uitbesteed en als S&O-werk kunnen worden aangemerkt komen niet voor de RDA in aanmerking. Met de uitsluiting van uitbesteed onderzoek worden dubbeltellingen voorkomen. De opdrachtnemer kan uiteraard voor dit onderzoekswerk wel WBSO- en RDA-aanvragen. inhuur van arbeid; Voor S&O-loonkosten kan WBSO worden aangevraagd. Om te voorkomen dat inhuur van arbeid fiscaal gezien gunstiger wordt dan de inzet van eigen personeel, komt de inhuur van arbeid niet in aanmerking voor de RDA. Overige kosten die zijn uitgesloten zijn afschrijvingskosten, financieringskosten en kosten voor aankoop of verbetering van grond. 4.3 Uitsluitingen van uitgaven De volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor de RDA: algemeen inzetbare ICT-middelen; tweedehands bedrijfsmiddelen. Alleen nieuwe en niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen (of onderdelen daarvan) komen in aanmerking voor de RDA. Ook machines die een andere bestemming krijgen zijn eerder gebruikt en komen niet in aanmerking voor de RDA; investeringen die in aanmerking komen voor energie-investerings, apparatuur, instrumenten of faciliteiten ten behoeve van door derden te verrichten S&O. 9 I

10 4.4 Voorbeelden van WBSO-projecten met kosten en uitgaven die voor RDA in aanmerking komen WBSO haalbaarheidsonderzoek In de chemie en petrochemie wordt gewerkt in vonkvrije omgevingen met agressieve stoffen en veelal hoge zuurgraden. Er zijn geen hijsklemmen die voldoen aan de daar gestelde eisen. In de analyse zal worden onderzocht of het voor de producent van dergelijke klemmen mogelijk is om klemmen te gaan ontwikkelen die gemaakt zijn van bijzondere legeringen op basis van titanium. De klemmen moeten laag van gewicht en vonkvrij zijn, met een groot hijsvermogen. De analyse van de technische haalbaarheid zal bestaan uit een selectie van legeringen en kunststofmaterialen die bestand zijn tegen agressieve stoffen en vonkvrij zijn. Deze materialen worden kortstondig getest op bruikbaarheid in hijsklemmen. Wanneer uit de analyse blijkt dat het in beginsel mogelijk is sterke en corrosiebestendige hijsklemmen te ontwikkelen op basis van diverse bijzondere legeringen en kunststoffen, dan wordt een ontwikkelingsproject opgestart om de klemmen daadwerkelijk te gaan ontwikkelen. Voorbeelden van kosten die voor de RDA kwalificeren: kosten voor de aanschaf van titaniumlegeringen en kunststoffen ten behoeve van testmateriaal; kosten voor het door derden laten bewerken van testmateriaal. Voorbeelden van kosten en uitgaven die niet voor de RDA kwalificeren: kosten voor het laten uitvoeren van een marktonderzoek (dit is geen S&O); beursbezoek (niet direct toerekenbaar aan S&Oactiviteiten). WBSO ontwikkelproject Een producent van cv-ketels is bezig met het ontwikkelen van een nieuw type cv-ketel. Deze cv-ketel wordt uiteindelijk in massa geproduceerd. Tijdens het ontwikkelproces wordt er een prototype gebouwd om het werkingsprincipe te testen. Het prototype wordt na aantonen van het werkingsprincipe verschroot. De bouwuren van dit prototype worden gezien als S&O-uren. Voorbeelden van kosten en uitgaven die voor de RDA kwalificeren: kosten voor de aanschaf van onderdelen voor de bouw van het prototype; kosten voor het door derden laten maken van CAD tekeningen van het prototype; aanschaf van nieuwe meetapparatuur voor het uitvoeren van testen. Voorbeelden van kosten en uitgaven die niet voor de RDA kwalificeren: inhuur via uitzendbureau voor personeel dat testwerkzaamheden uitvoert (dit betreft inhuur van arbeid); afschrijving van reeds aanwezige testapparatuur (dit zijn geen betaalde kosten); kosten voor het verkrijgen van octrooien (geen S&O). 10 I Handleiding Research en Development Aftrek (RDA)

11 WBSO technisch onderzoek Een metaalbewerkingsbedrijf is klein begonnen met een frees- en draaibank. In de loop van de tijd zijn de productiefaciliteiten sterk uitgebreid. In het verleden heeft men het productieproces ingrijpend herontwikkeld om grote orders van één specifieke klant te kunnen verwerken. Deze klant heeft echter geen vervolgorders meer geplaatst. Probleem is nu dat het productieproces nog is ingericht voor het verwerken van grote orders van één bepaald product. Door het technisch onderzoek wil het bedrijf inzicht krijgen in mogelijkheden om: de productie flexibeler uit te voeren zodat men per dag drie verschillende producten kan fabriceren in plaats van de huidige één per dag; minimaal twee spoedorders in één week binnen de normale productie uit te voeren tegen nu één spoedorder per week; de gevoeligheid voor storingen in het productieproces met minimaal 50% te reduceren. Uiteindelijk resulteert dit in een rapport waarin de onderzochte oplossingsrichtingen met hun effecten worden beschreven. Voorbeelden van kosten die voor de RDA kwalificeren: kosten voor de huur van machines die gebruikt worden voor het uitvoeren van testen. Voorbeelden van kosten en uitgaven die niet voor de RDA kwalificeren: uitgaven voor nieuwe machines die in het rapport met oplossingsrichtingen worden beschreven (geen S&O); beursbezoek (niet direct toerekenbaar aan S&O-activiteiten); opleidingskosten voor personeel (geen S&O). WBSO technisch wetenschappelijk onderzoek Een ondernemer wil zijn kennis van katalysatoren vergroten om de gebruiksduur te verlengen. Zijn onderzoek spitst zich toe op de reactiekinetiek. De ondernemer zoekt naar verklaringen voor zowel de vervuiling als de degeneratie van de katalysator. Door middel van labexperimenten worden de theoretische achtergronden getoetst. Voorbeelden van kosten die voor de RDA kwalificeren: uitgaven voor labequipement die voor het onderzoek wordt gebruikt; kosten voor verbruikte grondstoffen tijdens de labexperimenten; kosten voor het laten uitvoeren van labtesten bij derden; uitgaven voor software die specifiek wordt aangeschaft voor uitvoeren van simulaties en/of analyses. Voorbeelden van kosten en uitgaven die niet voor de RDA kwalificeren: congresbezoek (niet direct toerekenbaar aan S&O-activiteiten); gebruik van een eigen laboratorium (dit zijn geen kosten die worden betaald); inhuren bij uitzendbureau van tijdelijke medewerker voor het uitvoeren van testen in het eigen lab (inhuur van arbeid). Meer informatie over kosten en uitgaven staat op de website van de RDA: 11 I Handleiding Research en Development Aftrek (RDA)

12 5 Wat levert de RDA u op? Wat betreft het financiële voordeel van de RDA zijn er verschillen tussen bedrijven en organisaties die vennootschapbelasting betalen en natuurlijke personen die inkomstenbelasting betalen. In beide gevallen is de dagtekening van de RDA-beschikking bepalend voor het jaar waarover verrekening kan plaatsvinden. 5.1 Fiscaal voordeel bij vennootschapbelasting De RDA biedt vennootschapbelastingplichtige ondernemingen een vermindering (aftrekpost) op de te betalen vennootschapsbelasting. Voor het deel van de belastbare winst tot en met bedraagt het tarief 20% (boek- of kalenderjaar 2012). Voor het deel daarboven betaalt u 25%. Uitgaande van een Vpb-tarief van 25% geniet u een voordeel van: per euro aan kosten/uitgaven: 40% (RDA-percentage)*25% = 10% bij een vast RDA-tarief van 15 per S&O-uur: 15* 40% (RDA-percentage)*25% = 1,50 per S&Ouur. 5.3 Maakt u geen winst? Bent u vennootschapbelastingplichtig of inkomstenbelastingplichtig en sluit u het boekjaar af met een verlies? Dan kunt u, wanneer u inkomstenbelastingplichtig bent en een verlies uit onderneming in box 1 heeft, het RDA-bedrag met de belastbare winst uit de drie voorgaande jaren en negen volgende jaren verrekenen. Bent u vennootschapbelastingplichtig dan kunt u het RDA-bedrag in het voorgaande jaar en de negen volgende jaren verrekenen, tenzij een beperking van de verliesverrekening voor de vennootschapsbelasting van toepassing is 1. In verliessituaties leidt de RDA tot een groter verlies. 1 Op grond van artikel 20, derde lid, vierde tot en met zesde lid of artikel 20a van de Wet op de Vennootschapsbelasting Het gaat het bestek van deze handleiding te buiten om op de precieze details van deze wetsartikelen in te gaan. Raadpleegt u uw belastingadviseur en/of de competente inspecteur voor de vennootschapsbelasting. 5.2 Fiscaal voordeel bij inkomstenbelasting De winst uit uw onderneming is onderdeel van uw inkomen uit werk en woning (box 1). Het financiële voordeel van de RDA is afhankelijk van het totale belastbare (positieve) inkomen in box 1. Het voordeel van de RDA bij een tarief van 52% (boek- of kalenderjaar 2012) vanaf een totaal belastbaar (positief ) inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting van bedraagt: per euro aan kosten/uitgaven: 40% (RDA-percentage)*52% = 21%. bij een vast RDA-tarief van 15 per S&O-uur: 15*40% (RDA-percentage)*52% = 3,12 per S&Ouur. 12 I Handleiding Research en Development Aftrek (RDA)

13 6 Hoe en wanneer dient u een RDA-aanvraag in? 6.1 Het moment van indienen De RDA wordt in een gezamenlijke aanvraag met de WBSO ingediend. U kunt dus geen afzonderlijke RDA-aanvraag indienen. De RDA-aanvraag volgt de aanvraagsystematiek van de WBSO. Deze systematiek is beschreven in de Handleiding WBSO, die is te downloaden op Invullen aanvraag Tijdens het invullen van de WBSO/RDA-aanvraag wordt u automatisch door de relevante vragen geleid. Bovendien worden er tijdens het invullen en voordat u de aanvraag indient een aantal controles uitgevoerd, onder meer op volledigheid. Voor een volledige aanvraag vult u een beschrijving van de kosten en uitgaven in en maakt u een realistische schatting van de bedragen per project. Een vormvrije aanvraag indienen Wilt u een WBSO/RDA-aanvraag indienen maar komt u in tijdnood dan kunt u een vormvrije aanvraag indienen Een vormvrije aanvraag moet aan een aantal minimale vereisten voldoen om als aanvraag geaccepteerd te worden. Uw vormvrije aanvraag moet minimaal de volgende gegevens bevatten: 1 de statutaire naam en het adres van u als belastingplichtige voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting; 2 de dagtekening; 3 een vermelding dat het gaat om een aanvraag voor de WBSO en de RDA; 4 de ondertekening. Het aanvraagprogramma ondersteunt deze manier van aanvragen. 6.3 Het indienen van de RDA-aanvraag U dient de gecombineerde WBSO/RDA-aanvraag in via internet. U kunt uw aanvraag via eloket of via het aanvraagprogramma indienen. Meer informatie over indienen via internet vindt u op de website Indienen via eloket Hebt u uw aanvraag op eloket ingevuld dan kunt u deze direct via eloket indienen. Voor het indienen via eloket sluit Agentschap NL aan op het overheidsbrede initiatief van de eherkenning. Om toegang te krijgen tot het eloket hebt u een eherkenningsmiddel nodig. Met een eherkenningsmiddel hebt u één digitale sleutel waarmee u zich eenvoudig bekend kunt maken bij een aantal overheidsdienstverleners. Indienen via het aanvraagprogramma Hebt u uw aanvraag via het aanvraagprogramma ingevuld, dan dient u uw aanvraag direct vanuit het aanvraagprogramma in. Maak wel een afdruk van uw aanvraag en bewaar deze afdruk voor uzelf. Voor het indienen hebt u een certificaat nodig. Dat kunt u aanvragen via Dit certificaat is een digitaal paspoort dat u toegang geeft tot het elektronisch aanvragen bij Agentschap NL. Met dit certificaat kunt u uw aanvraag elektronisch ondertekenen en indienen. U kunt uw ingediende aanvragen ook altijd terugzien in senterloket. Helpdesk Lukt het niet om via internet in te dienen, neemt u dan contact op met de WBSO/RDA-helpdesk: U krijgt éénmalig de gelegenheid de aanvraag aan te vullen tot een volledige aanvraag die door NL Innovatie inhoudelijk kan worden beoordeeld. 13 I Handleiding Research en Development Aftrek (RDA)

14 7 De RDA-administratie Indien u gebruik maakt van het forfait hoeft u naast de verplichte administratie van de S&O-uren geen aanvullende administratie bij te houden. Maakt u gebruik van de RDA op basis van kosten en uitgaven dan bent u verplicht een administratie bij te houden. Uit deze administratie moet op eenvoudige en duidelijke wijze kunnen worden afgeleid welke kosten en uitgaven zijn gemaakt en betaald voor het S&O-werk waarvoor de RDA-beschikking is afgegeven. 7.1 Waarom moet u een RDAadministratie bijhouden? De RDA kent een mededelingsplicht van de werkelijke kosten, uitgaven en S&O-uren waarop de RDA-beschikking betrekking heeft. Er moet in tegenstelling tot de WBSO altijd een mededeling gedaan worden. 7.2 Hoe moet u de RDA-administratie bijhouden? Indien de RDA-beschikking tot stand is gekomen op basis van kosten en uitgaven (dus: niet forfaitair), dan moet een administratie worden bijgehouden die inzicht geeft in de kosten en uitgaven en daaraan verbonden betalingen per project. De wijze waarop u de administratie per project bijhoudt mag zoveel mogelijk aansluiten bij wat gangbaar is binnen uw onderneming. Voor de berekening van de kosten en uitgaven zullen onder andere de volgende gegevens bewaard moeten worden: offertes; opdrachtbevestigingen; facturen; betaalbewijzen. De RDA-administratie moet binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar waarop de RDA-beschikking betrekking heeft, beschikbaar zijn voor controle. 7.3 Consequentie ontbreken volledige administratie De administratie moet binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar waarop de RDA-beschikking betrekking heeft aanwezig zijn. Uit de administratie moet eenvoudig en duidelijk af te leiden zijn welke kosten en uitgaven zijn gemaakt voor het S&O-werk waarvoor een RDA-beschikking is afgegeven. Als blijkt dat aan bovenstaande niet is voldaan, kan Agentschap NL het eerder toegekende RDA-bedrag geheel corrigeren en kan er een boete worden opgelegd. 7.4 Hoe lang moet u de RDAadministratie bewaren U bent verplicht de RDA-administratie gedurende vijf jaar na afloop van de periode waarop de RDAbeschikking betrekking heeft, te bewaren. 7.5 Verstrekking van onjuiste gegevens in de aanvraag Indien u in de aanvraag voor de RDA-gegevens verstrekt die zodanig onjuist of onvolledig zijn dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen indien wel de juiste gegevens zouden zijn verstrekt, kan eveneens een boete door Agentschap NL worden opgelegd. De boete kan ten hoogste bedragen of, indien dit meer is, tweemaal het bedrag dat voor de desbetreffende periode in de RDA-beschikking is opgenomen. De hoogte van de door Agentschap NL opgelegde boete is afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid. Voor RDA-beschikkingen die tot stand zijn gekomen op basis van het vaste RDA-tarief van 15 per S&O-uur (forfait) hoeven geen kosten en uitgaven te worden bijgehouden. Het melden van de S&O-uren is wel verplicht. 14 I Handleiding Research en Development Aftrek (RDA)

15 8 De mededeling en correctie 8.1 Verplichte mededeling In afwijking van de WBSO moet de belastingplichtige die een RDA-beschikking heeft ontvangen altijd een mededeling doen. Belastingplichtigen die een RDA-beschikking op basis van het forfait hebben ontvangen, geven uitsluitend de werkelijk in aanmerking te nemen S&O-uren op. Werkelijke kosten en uitgaven worden voor deze groep immers niet in aanmerking genomen. Belasting plichtigen die een RDA-beschikking op basis van kosten en uitgaven hebben ontvangen, geven de werkelijk in aanmerking te nemen S&Ouren en kosten en uitgaven op. Indien u meerdere RDA-beschikkingen in een kalenderjaar heeft ontvangen dan doet u per RDA-beschikking een mededeling. Bij een fiscale eenheid doet de belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting de mededeling voor eventuele andere ondernemingen binnen de fiscale eenheid, die namens deze belastingplichtige een RDA-beschikking hebben ontvangen. De belastingplichtige moet de mededeling doen binnen drie kalendermaanden na afloop van het kalenderjaar waarop de RDA-beschikking betrekking heeft. De mededeling moet dus uiterlijk 31 maart van het volgende kalenderjaar worden ingediend of binnen drie kalendermaanden na de afgifte van de laatste RDAbeschikking die betrekking heeft op dat kalenderjaar. Indien de belastingplichtige niet tijdig een mededeling doet, wordt in een correctie-beschikking het RDA bedrag op nihil vastgesteld. Deze correctie RDAbeschikking wordt pas opgelegd nadat de belastingplichtige ten minste eenmaal een herinnering heeft ontvangen. 8.2 Correctie-RDA-beschikking De correctie-rda-beschikking zorgt ervoor dat een belastingplichtige toegezegd krijgt waar hij recht op heeft op basis van de werkelijk gerealiseerde uren, kosten en uitgaven. Indien gebruik wordt gemaakt van het forfait dan sluit de correctie-rda-beschikking aan bij de werkelijk gerealiseerde S&O-uren. De belastingplichtige levert in eerste instantie (bij aanvraag) een schatting aan voor het door hem te realiseren aantal S&O-uren of het te realiseren bedrag aan kosten en/of uitgaven. Indien de belastingplichtige meer S&O-uren of kosten en uitgaven realiseert dan hij in de aanvraag heeft geschat dan is dat, in lijn met de WBSO, voor risico van de belastingplichtige. Indien hij minder S&O-uren of kosten en uitgaven heeft gerealiseerd dan in de RDA-beschikking zijn opgenomen, zal dat door middel van een correctie- RDA-beschikking worden gecorrigeerd. De volgende situaties zijn denkbaar: 1 Beschikking afgegeven op basis van forfait en realisatie S&O-uren minder dan geschat: de correctie-rda-beschikking is het product van het aantal niet gerealiseerde uren en het forfaitair tarief. 2 Beschikking afgegeven op basis van forfait en realisatie S&O-uren meer dan verwacht: het uiteindelijke RDA bedrag wordt gelijk gesteld aan het toegekende RDA bedrag. Deze situatie resulteert niet in een correctie, de hogere urenrealisatie is voor risico van de belastingplichtige. 3 Beschikking afgegeven op basis van kosten en uitgaven (gebruik gemaakt van de uitzondering bij forfait) en realisatie van minder kosten en uitgaven dan de vereiste : deze situatie resulteert in een correctie op basis van het forfait waarbij dus de werkelijk gemaakte kosten en uitgaven buiten beschouwing blijven. 4 Beschikking afgegeven op basis van kosten en uitgaven en realisatie van minder dan 150 S&O-uren per maand (onder forfaitgrens):deze situatie resulteert in een correctie op basis van het aantal gerealiseerde uren en het forfaitaire tarief waarbij dus de werkelijk gemaakte kosten en uitgaven buiten beschouwing blijven. 5 Beschikking afgegeven op basis van kosten en uitgaven en realisatie van meer kosten en uitgaven dan geschat: deze situatie resulteert niet in een correctie. Het RDA-bedrag kan nooit hoger uitkomen dan in de oorspronkelijke RDA-beschikking. 15 I Handleiding Research en Development Aftrek (RDA)

16 De RDA De RDA is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Agentschap NL verzorgt de uitvoering. Bedrijven kunnen het financiële voordeel van de RDA verrekenen met de aangifte IB/VpB. Meer informatie Meer informatie kunt u vinden op De WBSO/RDA-helpdesk Hebt u vragen dan kunt u bellen met de helpdeskmedewerkers van de WBSO en RDA, T +31 (0) of mailen naar De helpdesk van e-diensten Hier kunt u terecht voor vragen over het indienen via internet en certificaten. De helpdesk e-diensten is te bereiken via T +31 (0) of naar WBSO WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse Overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (Research & Development) compenseert. Belastingdienst Financiële verrekening Voor vragen over de financiële verrekening van de RDA kunt u contact opnemen met de Belastingtelefoon, T , of met het Belastingdienstkantoor waar uw onderneming onder valt. Innovatiebox Als een R&D-project succesvol is en winst gaat opleveren, kunnen bedrijven gebruik maken van de innovatiebox. De winstbelasting bedraagt dan niet 25% of 20% maar slechts 5%. Bedrijven moeten voor het project wel een octrooi of S&O-verklaring (WBSO) hebben. Meer informatie kunt u vinden op de website van de belastingdienst > zakelijk > winst > vennootschapsbelasting of Andere interessante regelingen Dit is een publicatie van: Agentschap NL NL Innovatie Hanzelaan 310 Postbus GB Zwolle Agentschap NL april 2012 Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Agentschap NL geen enkele aansprakelijk-heid aanvaarden voor eventuele fouten. Innovatiefonds MKB+ Het Innovatiefonds MKB+ ondersteunt innovatieve ondernemers met drie financieringsinstrumenten: het Innovatiekrediet, de SEED Capital-regeling en Fund-of-Funds. Overige ondernemersondersteuning Agentschap NL biedt namens het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, nog meerdere financieringsmogelijkheden voor ondernemend Nederland. Zie Disclaimer: Aan deze handleiding kunnen door belastingplichtigen en/of inhoudingsplichtigen geen rechten worden ontleend voor concrete (praktijk)situaties. Wel kunnen belastingplichtigen en/of inhoudingsplichtigen vóórdat zij een aanvraag indienen met Agentschap NL contact opnemen om zekerheid vooraf te krijgen met betrekking tot hun WBSO en/of RDA positie. Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Agentschap NL voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. Agentschap NL is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving. De divisie NL Innovatie helpt ondernemend Nederland bij innovaties. Met geld, kennis en contacten.

Voorlichtingsbijeenkomst RDA

Voorlichtingsbijeenkomst RDA Voorlichtingsbijeenkomst RDA Onderwerpen 1. RDA in het kort 2. Wie komen in aanmerking 3. Hoe werkt de RDA 4. Welke kosten en uitgaven wel 5. Welke kosten en uitgaven niet 6. Lusten en lasten 7. Hoe dient

Nadere informatie

Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven.

Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven. Research- en developmentaftrek Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven. Algemene informatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

Technologische ontwikkeling loont! WBSO en RDA in 2015. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

Technologische ontwikkeling loont! WBSO en RDA in 2015. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Technologische ontwikkeling loont! WBSO en RDA in 2015 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken U wilt iets ontwikkelen of onderzoeken? De WBSO en de RDA verlagen eenvoudig uw (loon)kosten

Nadere informatie

Succesvol innoveren met fiscaal voordeel

Succesvol innoveren met fiscaal voordeel Succesvol innoveren met fiscaal voordeel Inhoudsopgave Pagina Inleiding stimuleringsregelingen in het kort 3 1 Afdrachtvermindering loonbelasting voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) 4 2 De Innovatiebox

Nadere informatie

Subsidies en innovatie, drie stapelbare fiscale regelingen

Subsidies en innovatie, drie stapelbare fiscale regelingen Factsheet WBSO-Innovatiebox-RDA Van Frans van Iersel Datum 21 februari 2014 Betreft Subsidies en Innovatie 2014 Subsidies en innovatie, drie stapelbare fiscale regelingen Om innovatie in het bedrijfsleven

Nadere informatie

Fiscale subsidies voor innovatie. Fiscale subsidies voor innovatie 21-11-2014. Introductie. Fiscale subsidies voor innovatie:

Fiscale subsidies voor innovatie. Fiscale subsidies voor innovatie 21-11-2014. Introductie. Fiscale subsidies voor innovatie: Introductie : WBSO RDA Innovatiebox Afschrijving ineens Innovatiekrediet WBSO RDA Innovatiebox Afschrijving ineens Innovatiekrediet Loonheffingen: korting 35% IB: extra aftrek IB/VPB: investeringsaftrek

Nadere informatie

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip.

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip. Checklist WBSO en RDA Administratie Uw zakelijke vernieuwer zoekt het Netto Ondernemers Geluk voor U! 1 CHECKLIST WBSO EN RDA ADMINISTRATIE Fiscale stimulering van R&D Met de WBSO (Wet Bevordering Speur-

Nadere informatie

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO):

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO): Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO): Het doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Nadere informatie

Handleiding Mededeling

Handleiding Mededeling Handleiding Mededeling WBSO 2016 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken 1. Realisatie melden Als u gebruik maakt van de WBSO dan brengt dit een aantal verplichtingen met zich mee. Een van

Nadere informatie

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers De overheid vindt het belangrijk om innovatieve ondernemers te ondersteunen. Daarom zijn er een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen ontwikkelt. Wij bespreken

Nadere informatie

Een WBSO-aanvraag en dan... Leidraad voor het gebruik van de WBSO in 2017

Een WBSO-aanvraag en dan... Leidraad voor het gebruik van de WBSO in 2017 Een WBSO-aanvraag en dan... Leidraad voor het gebruik van de WBSO in 2017 U heeft een S&O-verklaring ontvangen voor S&O-werkzaamheden in 2017. Wat nu? U verrekent het financiële voordeel in uw aangifte.

Nadere informatie

10. Een WBSO-verklaring

10. Een WBSO-verklaring 10. Een WBSO-verklaring en dan Nadat u uw S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: S&O-afdrachtvermindering; aftrek S&O. In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

Technologische ontwikkeling loont! WBSO in 2016. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

Technologische ontwikkeling loont! WBSO in 2016. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Technologische ontwikkeling loont! WBSO in 2016 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken U wilt iets ontwikkelen of onderzoeken? De WBSO verlaagt eenvoudig de kosten voor uw R&D-project Het

Nadere informatie

Handleiding WBSO 2016. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Handleiding WBSO 2016. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Handleiding WBSO 2016 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Leeswijzer In deze handleiding WBSO wordt vooral de Nederlandse term speur- en ontwikkelingswerk (afgekort tot S&O) gebruikt in

Nadere informatie

WBSO. Innovatie stimuleringsmaatregel. >> Als het gaat om innovatie

WBSO. Innovatie stimuleringsmaatregel. >> Als het gaat om innovatie WBSO Innovatie stimuleringsmaatregel 2012 Agenda 1. WBSO in het kort 2. Wie komen in aanmerking? 3. Het aanvragen van WBSO 4. Wat levert de WBSO op? 5. Welke projecten komen in aanmerking? 6. S&O-administratie

Nadere informatie

10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel?

10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel? 10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel? Nadat u uw S&O-verklaring heeft ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: U bent S&O-inhoudingsplichtige en ontvangt S&O-afdrachtvermindering;

Nadere informatie

Besluit van 21 december 2011, houdende regels voor de aanvullende aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (Besluit RDA)

Besluit van 21 december 2011, houdende regels voor de aanvullende aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (Besluit RDA) Klaren Subsidieadvies B.V. Postbus 28023 3828 ZG AMERSFOORT Telefoon: 033-4530818 Staatsblad 2011, 657 29 december 2011 Besluit van 21 december 2011, houdende regels voor de aanvullende aftrek voor speur-

Nadere informatie

Besluit van, houdende regels voor de aanvullende aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (Besluit RDA)

Besluit van, houdende regels voor de aanvullende aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (Besluit RDA) Besluit van, houdende regels voor de aanvullende aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (Besluit RDA) (27 oktober 2011) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

2.1 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WBSO 2013)

2.1 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WBSO 2013) 2. Innovatie 2.1 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WBSO 2013) De WBSO regeling is bedoeld om ondernemingen te stimuleren op het gebied van technologische innovatie.

Nadere informatie

Technologische ontwikkeling loont! WBSO in In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

Technologische ontwikkeling loont! WBSO in In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Technologische ontwikkeling loont! WBSO in 2017 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken U wilt iets ontwikkelen of onderzoeken? De WBSO verlaagt eenvoudig de kosten voor uw R&D-project Het

Nadere informatie

Agentschap NL. Fiscaal innovatiepakket. EMC-Kennismarkt 12 juni 2012. Martin Otten T: 088-602 3185 E: martin.otten@agentschapnl.nl.

Agentschap NL. Fiscaal innovatiepakket. EMC-Kennismarkt 12 juni 2012. Martin Otten T: 088-602 3185 E: martin.otten@agentschapnl.nl. EMC-Kennismarkt 12 juni 2012 Agentschap NL Martin Otten T: 088-602 3185 E: martin.otten@agentschapnl.nl Fiscaal innovatiepakket Phases in innovation proces high Science Research Development Fundamental

Nadere informatie

Uw innovatieve onderneming

Uw innovatieve onderneming Uw innovatieve onderneming Fiscale faciliteiten voor innovatieve activiteiten Innovatie - driepijlersysteem Pijler 1 Afdrachtsvermindering S&O Pijler 2 Research & Development-aftrek Innovatie pijlers Pijler

Nadere informatie

belastingbesparing met de innovatiebox

belastingbesparing met de innovatiebox Innovatiebox belastingbesparing met de innovatiebox Wat innovatie is, hoeven we u niet uit te leggen. Als ondernemer doet u niet anders. Wel willen we u graag wijzen op de fiscale voordelen ervan. Met

Nadere informatie

TIEN HANDVATTEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN WBSO-AANVRAAG

TIEN HANDVATTEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN WBSO-AANVRAAG TIEN HANDVATTEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN WBSO-AANVRAAG TIEN HANDVATTEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN WBSO-AANVRAAG U kunt gebruikmaken van de WBSO-subsidie voor het verlagen van uw loonkosten en overige kosten

Nadere informatie

WBSO Handleiding. WBSO Handleiding. Pagina 1. WBSO portaal KvK nummer: 56875711 info@wbsoportaal.nl www.wbsoportaal.nl Tel: 085-273 64 89

WBSO Handleiding. WBSO Handleiding. Pagina 1. WBSO portaal KvK nummer: 56875711 info@wbsoportaal.nl www.wbsoportaal.nl Tel: 085-273 64 89 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Pagina De WBSO in het kort... 3 Wie komt in aanmerking voor de WBSO?... 5 Welke werkzaamheden komen in aanmerking?... 3.1 Technisch wetenschappelijk onderzoek (TWO)... 3.2 Analyse

Nadere informatie

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Verdien geld met innovatie 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe

Nadere informatie

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper 26.01.16 Verdien geld met innovatie Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper In dit whitepaper: Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt

Nadere informatie

Innovatie: wat zijn de mogelijkheden?

Innovatie: wat zijn de mogelijkheden? Kennisdocument Innovatie: wat zijn de mogelijkheden? Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe u producten, diensten en

Nadere informatie

8. Een S&O-verklaring en dan...

8. Een S&O-verklaring en dan... 8. Een S&O-verklaring en dan... Nadat u uw S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: S&O-afdrachtvermindering; aftrek S&O. In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid

Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Financiële regelingen, fiscale voordelen en adviesdiensten voor de ondernemer Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Als ondernemer wilt u vooruit. Voor sommigen van u

Nadere informatie

Voordeel en administratieve verplichtingen WBSO

Voordeel en administratieve verplichtingen WBSO WBSO U heeft een WBSO-beschikking met een begeleidende brief per post via ons ontvangen van RVO. Hierin wordt u verwezen naar de folder die u eerder in het jaar van ons ontvangen heeft en naar deze website.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 oktober 2011 Het voorstel

Nadere informatie

Handleiding WBSO 2010

Handleiding WBSO 2010 Handleiding WBSO 2010 (bron: gegevens Senter Novem) Randvoorwaarden & werkzaamheden die niet in aanmerking komen voor WBSO 2 De S&O-administratie 4 Een S&O-verklaring en dan 6 Controle achteraf 14 Handleiding

Nadere informatie

WBSO EN INNOVATIEBOX. Harm Kolen De overheid als helpende hand 18-09-2013. WBSO en Innovatiebox

WBSO EN INNOVATIEBOX. Harm Kolen De overheid als helpende hand 18-09-2013. WBSO en Innovatiebox WBSO EN INNOVATIEBOX Harm Kolen De overheid als helpende hand 1 STIMULERING TECHNISCHE INNOVATIE Fiscaal voordeel WBSO: korting op afdracht loonheffingen / toegangsticket RDA & Innovatiebox RDA m.i.v.

Nadere informatie

Handleiding WBSO In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Handleiding WBSO In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Handleiding WBSO 2018 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Leeswijzer In deze handleiding WBSO gebruiken we vooral de Nederlandse term speur- en ontwikkelingswerk (afgekort tot S&O) in

Nadere informatie

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. Handleiding WBSO-RDA 2013

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. Handleiding WBSO-RDA 2013 Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken Handleiding WBSO-RDA 2013 Voorwoord Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt de handleiding van de WBSO en RDA. Deze praktische gids geeft u de informatie die u

Nadere informatie

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. Handleiding WBSO-RDA 2014

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. Handleiding WBSO-RDA 2014 Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken Handleiding WBSO-RDA 2014 Leeswijzer In deze handleiding WBSO/RDA wordt vooral de Nederlandse term speur- en ontwikkelingswerk (afgekort tot S&O) gebruikt

Nadere informatie

Technologische ontwikkeling loont! WBSO 2010. >> Als het gaat om innovatie

Technologische ontwikkeling loont! WBSO 2010. >> Als het gaat om innovatie Technologische ontwikkeling loont! WBSO 2010 >> Als het gaat om innovatie Bezig met technologische ontwikkeling? De WBSO verlaagt eenvoudig uw loonkosten Technologische vernieuwing is van groot belang

Nadere informatie

Afdrachtverminderingen Het loont om te investeren

Afdrachtverminderingen Het loont om te investeren Afdrachtverminderingen Het loont om te investeren 1. Verlaag loonkosten onderwijs, speur- en ontwikkelingswerk en zeevaart Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Nadere informatie

Handleiding WBSO In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Handleiding WBSO In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Handleiding WBSO 2017 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Leeswijzer In deze handleiding WBSO gebruiken we vooral de Nederlandse term speur- en ontwikkelingswerk (afgekort tot S&O) in

Nadere informatie

Genoteerd. Innovatie fiscaal gefaciliteerd Fiscale innovatiemaatregelen anno 2013. Share the Expertise. April 2013 - nummer 94

Genoteerd. Innovatie fiscaal gefaciliteerd Fiscale innovatiemaatregelen anno 2013. Share the Expertise. April 2013 - nummer 94 Genoteerd April 2013 - nummer 94 Innovatie fiscaal gefaciliteerd Fiscale innovatiemaatregelen anno 2013 Share the Expertise In deze uitgave S&O-afdrachtvermindering Kwalificerende S&O-activiteiten Procedure

Nadere informatie

Handleiding WBSO/RDA 2014

Handleiding WBSO/RDA 2014 Handleiding WBSO/RDA 2014 Leeswijzer In deze handleiding WBSO/RDA wordt vooral de Nederlandse term speur- en ontwikkelingswerk (afgekort tot S&O) gebruikt in plaats van het bekende, Engelse R&D. Deze benaming

Nadere informatie

Ondernemen en innoveren in 2013

Ondernemen en innoveren in 2013 Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Huizen, november 2013 1 Introductie Als ondernemer wilt u vooruit.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Je moet durven denken als een ondernemer! Inhoudsopgave nieuwsbrief Maart 2014.

Je moet durven denken als een ondernemer! Inhoudsopgave nieuwsbrief Maart 2014. nieuwsbrief maart 2014 Inhoudsopgave nieuwsbrief Maart 2014. Je moet durven denken als een ondernemer! Let op! Er zijn weer valse e-mails in omloop Afwijking pro rata aftrek Btw-correctie voor het privégebruik

Nadere informatie

INVESTERINGSFACILITEITEN 2015

INVESTERINGSFACILITEITEN 2015 INVESTERINGSFACILITEITEN 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Investeringsfaciliteiten 3 1.2 Het begrip "investeren 3 1.3 Het investeringsmoment 4 2. Investeringsaftrek 6 2.1 Investeringsaftrek algemeen

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Innovatiebox. Doel van deze avond. Inhoud. Theoretisch kader Praktische toepasbaarheid Inzicht in de diverse methoden Aanpak innovatieboxtraject

Innovatiebox. Doel van deze avond. Inhoud. Theoretisch kader Praktische toepasbaarheid Inzicht in de diverse methoden Aanpak innovatieboxtraject Innovatiebox RB Studiekring Gelderland Overijssel 9 maart 2015 Hengelo 23 maart 2015 -Deventer Drs. Andre Kolner RA Doel van deze avond Theoretisch kader Praktische toepasbaarheid Inzicht in de diverse

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:1306

ECLI:NL:RBROT:2015:1306 ECLI:NL:RBROT:2015:1306 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 27-02-2015 Datum publicatie 04-03-2015 Zaaknummer ROT 13/7021 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk

FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 25 in opdracht van FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 25 Inhoud Inleiding 3 Effect WBSO 4 Toegekende aanvragen

Nadere informatie

Handleiding. Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) 2012. >> Als het gaat om innovatie

Handleiding. Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) 2012. >> Als het gaat om innovatie Handleiding Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) 2012 >> Als het gaat om innovatie Voorwoord Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt de handleiding van de WBSO. Deze praktische gids geeft u de

Nadere informatie

Handleiding. Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) 2012. >> Als het gaat om innovatie

Handleiding. Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) 2012. >> Als het gaat om innovatie Handleiding Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) 2012 >> Als het gaat om innovatie Voorwoord Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt de handleiding van de WBSO. Deze praktische gids geeft u de

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

Eindejaarstips

Eindejaarstips Eindejaarstips 2016 In dit document vindt u de belangrijkste eindejaarstips voor de BV/IB ondernemer. Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Lenssen ondersteunt ondernemers

Nadere informatie

INNOVATIEBOX. Stefan van Vliet BDO Westland

INNOVATIEBOX. Stefan van Vliet BDO Westland INNOVATIEBOX Stefan van Vliet BDO Westland Fiscale stimulering van innovatie W B S O I n n o v a t i e b o x R D A vrijdag 1 februari 2013 Page 2 2010 BDO Octrooibox in vogelvlucht: 2007 Introductie octrooibox:

Nadere informatie

Handleiding WBSO/RDA 2015. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Handleiding WBSO/RDA 2015. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Handleiding WBSO/RDA 2015 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Leeswijzer In deze handleiding WBSO/RDA wordt vooral de Nederlandse term speur- en ontwikkelingswerk (afgekort tot S&O) gebruikt

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Fiscale stimuleringsmogelijkheden van innovatief en duurzaam ondernemen 2014

Fiscale stimuleringsmogelijkheden van innovatief en duurzaam ondernemen 2014 Fiscale stimuleringsmogelijkheden van innovatief en duurzaam ondernemen 2014 Bezoekadres: Dr. Holtroplaan 9 Telefoon algemeen: +31 (0)40 844 7000 5652 XR Eindhoven Fax algemeen: +31 (0)40 844 7001 Postadres:

Nadere informatie

Beleidsregels Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe

Beleidsregels Het verrichten van zelfstandige werkzaamheden op bescheiden schaal gemeente Olst-Wijhe Vastgesteld door het college op 25 maart 2014 Publicatie in Huis aan Huis op 9 april 2014 Inwerkingtreding op 10 april 2014 Olst-Wijhe, 17 maart 2014 doc. nr.: 14.013240 Het verrichten van zelfstandige

Nadere informatie

Bijeenkomst VNO-NCW Valleiregio. Enkele fiscale actualiteiten 2011

Bijeenkomst VNO-NCW Valleiregio. Enkele fiscale actualiteiten 2011 Bijeenkomst VNO-NCW Valleiregio Enkele fiscale actualiteiten 2011 Lex van Noordenburg 17 januari 2011 Waar draait het fiscaal om in 2011? Regeerakkoord VVD-CDA Gedoogakkoord VVD-CDA-PVV Belastingplan 2011

Nadere informatie

Uitgave februari 2012. Haal meer uit 2012!

Uitgave februari 2012. Haal meer uit 2012! Uitgave februari 2012 Meester in advies Haal meer uit 2012! TREND VOOR 2012 IS INNOVATIE De uitgaven voor Research & Development zijn gemiddeld gezien in Nederland lager dan in de rest van de Europese

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Correctie privégebruik ondernemer Hoofdregel Auto na afloop 4e jr. volgend op jaar ingebruikname Auto gekocht zonder aftrek van btw Regeling voor auto(verhuur)bedrijven

Nadere informatie

Invulinstructie bij de rekentool

Invulinstructie bij de rekentool Invulinstructie bij de rekentool Lees deze instructie zorgvuldig door voordat u de tool gebruikt! Nieuw: rekentool voor uw mededeling RVO.nl heeft u begin februari per brief geïnformeerd dat u uiterlijk

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

Handleiding investeringsaftrek personenauto s

Handleiding investeringsaftrek personenauto s Handleiding investeringsaftrek personenauto s In deze handleiding gaan wij in op de fiscale regeling van de investeringsaftrek. Hoewel de regelingen per 2014 versoberd zijn, biedt vooral de milieu-investeringsaftrek

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2012

Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2012 Handleiding template correctie privégebruik auto van de zaak 2012 Ondanks alle aan de samenstelling van de template bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Vennootschapsbelasting Verzoek om voorlopige verliesverrekening van 80% Als de vennootschap 2012 met winst heeft afgesloten maar in 2013 een verlies heeft geleden, is het mogelijk om een verzoek in te

Nadere informatie

Handleiding WBSO 2011 Inhoudsopgave

Handleiding WBSO 2011 Inhoudsopgave Handleiding WBSO 2011 Inhoudsopgave 1 De WBSO in het kort 2 1.1 Minder loonkosten voor R&D 2 1.2 De WBSO in 8 stappen 2 Stap 1: U wilt iets ontwikkelen of onderzoeken 2 Stap 2: U dient een aanvraag in

Nadere informatie

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER De Belastingdienst maakt het voor zonnepanelen bezitters leuker: Particulieren met zonnepanelen kunnen btw terugvragen In deze instructie leest

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 20 september 2016, heeft het kabinet het pakket voor het

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

Welkom. Kennissessie slim en innovatief ondernemen

Welkom. Kennissessie slim en innovatief ondernemen Welkom Kennissessie slim en innovatief ondernemen Programma Introductie Innovatie landschap Fiscale en subsidieregelingen voor innovatie Praktijkcase: Rena Electronica Samen ondernemen en samen innoveren

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

MEMO INNOVATIEBOX NA BELASTINGPLAN 2017 Belangrijkste wijzigingen

MEMO INNOVATIEBOX NA BELASTINGPLAN 2017 Belangrijkste wijzigingen MEMO INNOVATIEBOX NA BELASTINGPLAN 2017 Belangrijkste wijzigingen Achtergrond De innovatiebox heeft als doel om technische innovatie in Nederland te stimuleren. Dankzij de innovatiebox betalen innoverende

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001)

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) I. Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12bis Belastbare

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw en incidentele posten 1. Maak een plan en begroting 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken

Nadere informatie

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling.

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling. Vennootschapsbelasting - eindejaarstips Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven in 2013 In 2013 bestaat voor vennootschappen opnieuw een tijdelijke mogelijkheid om versneld af te schrijven op investeringen

Nadere informatie

Handleiding WBSO. in opdracht van

Handleiding WBSO. in opdracht van Handleiding WBSO in opdracht van Handleiding WBSO Zwolle, oktober 2008 Voor u ligt de handleiding van de WBSO. Deze praktische gids geeft u de informatie die u nodig hebt om eenvoudig zelf een aanvraag

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Hoe verminder ik mijn loonkosten voor R&D? WBSO! WBSO Learnshop Easyfairs Industrie & Milieu 2010

Hoe verminder ik mijn loonkosten voor R&D? WBSO! WBSO Learnshop Easyfairs Industrie & Milieu 2010 Hoe verminder ik mijn loonkosten voor R&D? WBSO! WBSO Learnshop Easyfairs Industrie & Milieu 2010 Uitnodiging Kom nu langs (E1000) voor: Koffie Internet Informatie Zo maar een praatje. 2 Inleiding Programma:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42769 24 december 2015 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 22 oktober 2015, nr. WJZ/15116106, houdende

Nadere informatie

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Innovatie-instrumenten voor bedrijven

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Subsidies voor personeel

Subsidies voor personeel Subsidies voor personeel Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, heeft de overheid een groot aantal maatregelen getroffen. De meest toegepaste regelingen en subsidies voor

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! DRV Subsidie Advies 15-01-2014 Ook in 2014 gelden maatregelen om investeren in personeel te stimuleren. Afdrachtvermindering Speur Ontwikkelingswerk Met

Nadere informatie

FISCALE STIMULERINGSMAATREGELEN VOOR INNOVATIE EN DUURZAAM ONDERNEMEN

FISCALE STIMULERINGSMAATREGELEN VOOR INNOVATIE EN DUURZAAM ONDERNEMEN FISCALE STIMULERINGSMAATREGELEN VOOR INNOVATIE EN DUURZAAM ONDERNEMEN INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Investeringsaftrek... 4 wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk... 7 Research- en developmentaftrek...10

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie