Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1991 Nr. 3 Herdruk 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 juni 1992 De Commissie voor de Rijksuitgaven 1 heeft ter voorbereiding van een uitgebreide commissievergadering enkele vragen gesteld aan de regering over het Centraal Thema van het verslag van de Algemene Rekenkamer. De Minister van Financiën heeft deze vragen beantwoord bij brief van 4 juni jl. Het antwoord op vraag 8 heeft de minister-president beant woord bij brief van 10 juni jl. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. De voorzitter van de Commissie, Vermeend De griffier van de Commissie, Hubert 1 Leden: Van Dis (SGP), Frinking (CDA), Van Erp (VVD), De Korte (VVD), Tommel (D66), Van Rey (VVD), Vermeend (PvdA), voorzitter, Brouwer (Groen Links), Melkert (PvdA), Smits (CDA), Reitsma (CDA), Boers Wijnberg (CDA), ondervoorzitter, Vreug denhil (CDA), Vriens-Auerbach (CDA), Van Rijn-Vellekoop (PvdA), Van der Vaart (PvdA), G. de Jong (CDA), Schoots (PvdA), Ybema (D66), A. de Jong (PvdA), Kersten (PvdA), Leers (CDA), Van Heemst (PvdA). Plv. leden: Schutte (GPV), Lansink (CDA), Kamp (VVD), Blaauw (VVD), Ter Veer (D66), Linschoten (VVD), De Pree (PvdA), Rosen möller (Groen Links), Stemerdink (PvdA), Schartman (CDA), Gerritse (CDA), Van de Camp (CDA), Tuinstra (CDA), G. H. Terpstra (CDA), Van Traa (PvdA), Leerling (RPF), Paulis (CDA), Van Otterloo (PvdA), Scheltema-de Nie (D66), Vacature PvdA, Vliegenthart (PvdA), Van Houwelingen (CDA). R van Middelkoop (PvdA). 2 l.v.m. tekstuele verbeteringen F ISSN Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's Gravenhage 1992 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3

2 1 en 4 Is de regering bereid er alsnog voor zorg te dragen dat elk ministerie een functionaris aanstelt die het aanschaffingenbeleid coördineert? Is de regering het er mee eens dat de decentralisatie van bevoegd heden onverlet laat dat op centraal niveau in elk geval voorwaarden scheppende voorzieningen getroffen dienen te worden? Zo ja, is de regering bereid die voorwaarden scheppende taak uit de door de Algemene Rekenkamer geopperde zes elementen te laten bestaan? Kan op elk van deze zes elementen nader worden ingegaan? (pag. 72) De Rekenkamer heeft geconstateerd dat bij alle ministeries in 1990 een coördinerend directeur aanschaffingenbeleid aanwezig was (pag. 84). Echter, niet in alle gevallen waren de taken en bevoegdheden van de coördinerend directeur in een beschikking omschreven. De regering zal bevorderen dat dit daar waar nodig alsnog gebeurt. Daarbij zullen genoemde zes elementen van de Algemene Rekenkamer bij de functie omschrijving worden betrokken. Afhankelijk van de inrichting van het beheer op een departement kunnen daarbij accentverschillen optreden in de mate waarin dc coördinerende functionaris verantwoordelijk is voor de door de Algemene Rekenkamer genoemde elementen. 2, 3 en 7 Is de regering bereid de 13 aanbevelingen van de Algemene Reken kamer over te nemen en te implementeren? Zo ja, kan de regering aangeven hoe - per aanbeveling en per ministerie - deze implementatie zal plaatsvinden? (pag. 67) Zouden de aanbevelingen en de handleiding voor het contractproces van de A/gemene Rekenkamer niet een veel dwingender karakter moeten krijgen, gezien de harde conclusie van de Algemene Rekenkamer dat het contractbeheer op veel van de onderzochte punten als onvoldoende is te kwalificeren? (pag. 68) Is de regering bereid een leverancierscartotheek en een contractre gister op elk ministerie als hulpmiddel voor goed contractmanagement in te voeren? (pag. 84, tevens aanbeveling 3 van de Algemene Reken kamer) De ministerraad heeft nog geen besluit genomen over alle aanbeve lingen van de Rekenkamer, en heeft derhalve nog geen volledige uitvoering daarvan in gang gezet. Hieruit vloeit voort dat de gestelde vragen thans slechts in globale zin kunnen worden beantwoord. Wel kan, om tot een vruchtbare gedachtenwisseling te komen, een reaktie op hoofdlijnen worden gegeven. In het algemeen kunnen de aanbevelingen van de Rekenkamer worden beschouwd als belangrijke elementen voor een goed contractbeheer. Op dit ogenblik zijn reeds verschillende richtlijnen met betrekking tot contractbeheer vastgelegd. Gewezen kan worden op artikel 30 van de Comptabiliteitswet, waarin is vastgelegd dat het verrichten namens de Staat van een privaatrechtelijke rechtshandeling boven f (exclusief BTW) in de vorm van een schriftelijke overeenkomst moet worden vastgelegd. Verder kan gewezen worden op het Besluit privaat rechtelijke handelingen en op het reeds genoemde ministerraadsbesluit op grond waarvan elk ministerie een functionaris aan moet stellen die verantwoordelijk is voor de coördinatie van het aanschaffingenbeleid. Dit ministerraadsbesluit is mede tegen de achtergrond van de Herover weging Rijksaankoopbeleid 1984tot stand gekomen. Het is primair de verantwoordelijkheid van de politieke en ambtelijke leiding van de afzonderlijke departementen om een goed contractbeheer Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3

3 te voeren en de desbetreffende richtlijnen na te komen. Daarbij dient de coördinerende functionaris een stimulerende en coördinerende rol te vervullen voor het departement als geheel. Het kabinet onderkent dat het contractbeheer op onderdelen verbe tering behoeft. Het hanteren van evenwichtige en zorgvuldig getoetste algemene bepalingen, zoals wordt aanbevolen door de Rekenkamer, kan daarbij een bijdrage leveren aan het structureren van het contractbeheer. In lofez-verband zullen initiatieven worden ontplooid tot het opzetten van dergelijke algemene bepalingen. Daarbij zullen de aanbevelingen van de Rekenkamer, alsmede de door de Rekenkamer opgestelde Handreiking voor het contractproces, als aangrijpingspunten worden gehanteerd. Ook de ervaringen die een aantal departementen reeds op hebben gedaan met het beheer van contracten zullen worden betrokken bij de te ontwikkelen bepalingen. Gezien het zeer gedifferentieerde beleidsveld waarbij sprake is van contracten, is het de vraag of het verplicht voorschrijven van een interde partementaal standaardmodel voor contracten zinvol is. Er dient voldoende ruimte te blijven voor specifieke bepalingen, die kunnen worden vertaald in voorschriften voor bepaalde typen contracten. Aan de hand van de algemene aandachtspuntenlijst kunnen departementen per contract bezien welke bepalingen een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het desbetreffende contract. 4 Is de regering het er mee eens dat de decentralisatie van bevoegd heden onverlet laat dat op centraal niveau in elk geval voorwaarden scheppende voorzieningen getroffen dienen te worden? Zo ja, is de regering bereid die voorwaarden scheppende taak uit de door de Algemene Rekenkamer geopperde zes elementen te laten bestaan? Kan op elk van deze zes elementen nader worden ingegaan? (pag. 72) Zie antwoord op vraag 1. 5 Is de regering bereid om bij nieuwe contracten resp. de revisie van lopende contracten voortaan aan de volgende twee voorwaarden van de Algemene Rekenkamer te voldoen: - evenwichtige, volledige en sluitende contracten, waarin ook prikkels ten aanzien van de leverancier zijn opgenomen; - investeren in en onderhouden van goede contacten met leveran ciers? Wil de regering hier nader op ingaan? (pag. 73) De regering onderschrijft de door de Algemene Rekenkamer genoemde voorwaarden. Het opstellen van goede contracten en het investeren in en onderhouden van goede contacten met leveranciers is ook nu al zo veel mogelijk het streven. De uitvoering is, blijkens het onderzoek van de Algemene Rekenkamer, echter op onderdelen voor verbetering vastbaar. Met het opstellen van algemene bepalingen (zie voorgaand antwoord) wordt beoogd om waarborgen in te bouwen ter verbetering van het contractbeheer. 6 Is de regering bereid, ook indien EG-richtlijnen geen openbare aanbe steding vereisen, toch zoveel mogelijk aan te besteden volgens de proce dures zoals aangegeven in de Europese richtlijnen met betrekking tot aanbesteding? (blz. 130) Kan worden aangegeven hoeveel contracten op Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3

4 dit moment door ministeries op basis van de EG-richtlijnen worden aanbesteed? De desbetreffende EG-richtlijnen bepalen dat overheidsaankopen die bepaalde drempelbedragen te boven gaan ( Ecu ofwel circa gulden), door publikatie in het Publicatieblad van de EG openbaar moeten worden aanbesteed De ondernemers uit EG-landen die menen aan de gestelde specificaties te kunnen voldoen, kunnen vervolgens inschrijven. Indien een andere procedure wordt gevolgd, dient die schriftelijk gemotiveerd te worden. In het Verslag van de Algemene Rekenkamer wordt er op gewezen dat een aantal ministeries heeft aangegeven dat er ook nadelen aan de toepassing van deze richtlijn zijn verbonden. Soms staan specifieke hindernissen het inschakelen van buitenlandse leveranciers in de weg zoals de afstand (mede in verband met nazorg en onderhoud), taalbar rières en nationale technische standaarden. Daarnaast vergt de EG-procedure meer tijd. Mede gelet op deze overwegingen zal, in gevallen waarin de EG-richtlijnen geen openbare aanbesteding vereisen, per geval moeten worden bezien of aanbesteding volgens de procedures zoals aangegeven in de Europese richtlijnen een meerwaarde biedt. Indien geen meerwaarde is te verwachten van aanbesteding volgens de EG-richtlijnen, ligt het niet voor de hand hiertoe over te gaan. De gegevens ontbreken om vanuit één centraal punt na te gaan hoeveel contracten op basis van de EG-richtlijnen worden aanbesteed. 7 Is de regering bereid een leverancierscartotheek en een contractre gister op elk ministerie als hulpmiddel voor goed contractmanagement in te voeren? (pag. 84, tevens aanbeveling 3 van de Algemene Reken kamer) Zie antwoord op vraag 2. Vraag aan de Minister van Algemene Zaken 8 komingen in de inhoud van contracten weg te nemen? (pag. 117) Het onderhavige onderwerp (contractbeheer) is in eerste instantie een individuele verantwoordelijkheid van de afzonderlijke ministers. De Minister van Financiën is belast met het uitoefenen van toezicht op de begrotingsuitvoering van de individuele minister. Bij dat toezicht zullen de opmerkingen van de Algemene Rekenkamer over het contractbeheer uiteraard een rol spelen. In lofez-verband (overleg DG-rijksbegroting met directeuren FEZ) zullen met inachtneming van de aanbevelingen van de Algemene Reken kamer, initiatieven worden ontplooid tot het opzetten van een algemene aandachtspuntenlijst inzake het contractbeheer. Waar mogelijk zullen deze algemene aandachtspunten door de ministeries worden toegepast. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor het ministerie van Algemene Zaken. Voorts verwijs ik naar de beantwoording in algemene zin van de vragen 2, 3, 7. Vragen aan de Minister van Buitenlandse Zaken Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3

5 9 De coördinerend directeur aanschaffingenbeleid voert namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken periodiek overleg met zijn collegae van de andere ministeries. Gezien het karakter van Ontwikkelingssamen werking kent de Directie Controlling Financiële Zaken en Materieelvoor ziening Ontwikkelingssamenwerking/Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking een eigen aanschaffingseenheid die zich uitsluitend bezig houdt met het verwerven van goederen en diensten op het gebied van Ontwikkelingssamenwerking. Voorts wordt verwezen naar het antwoord op vraag Wordt thans aanleiding gezien om concrete criteria vast te leggen op grond waarvan de prestaties van een opdrachtnemer kunnen worden beoordeeld? (pag. 100) Het afgeven van een prestatieverklaring houdt in dat nagegaan is of de goederen of diensten geleverd zijn volgens de gemaakte afspraken en of op de factuur de juiste prijzen en betalingscondities zijn vermeld. In de sedert 1990 herziene contracten op catering en schoonmaakgebied zijn criteria ingebouwd op grond waarvan een prestatie van een opdracht nemer kan worden beoordeeld. Dit geldt eveneens voor de contracten op het gebied van automatiseringsapparatuur. Zie voorts het antwoord op vraag komingen in de inhoud van contracten, anders dan slechts bij de lease contracten, weg te nemen? (pag. 117) Zie vraag Kan de minister van Buitenlandse Zaken aangeven welke concrete maatregelen ten aanzien van contracten voor de interne bedrijfsvoering bij zijn departement in voorbereiding zijn? (pag. 117) Reeds in 1989 werd, na een interne evaluatie en controle, begonnen met de procedure tot herziening van de bestaande contracten op catering en schoonmaakgebied. Deze nieuwe contracten voldoen mijns inziens aan de criteria van de Algemene Rekenkamer voor wat betreft de procedure en de inhoud. Nog dit jaar zal een begin worden gemaakt met de verbetering van het contractbeheer. Niet alleen de registratie zal worden verbeterd maar ook zal de contractprocedure worden geünifor meerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Vragen aan de Minister van Justitie 13 Uit de tekst van het rapport blijkt de aanwezigheid van een aanstel Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3

6 lingsbeschikking van een coördinerend directeur aanschaffingenbeleid. De feitelijke situatie is als volgt: a. er is een speciale afdeling die, onder verantwoordelijkheid van de genoemde directeur, de taak heeft mantelovereenkomsten af te sluiten en contractbeheer in de organisatie te bevorderen; b. er bestaat een reguher overleg tussen de coördinerend directeur en de sectorale inkopers op centraal niveau; c. in het kader van de gedecentraliseerde bevoegdheden zal er in het verlengde daarvan een overlegplatform met de decentrale inkopers gevormd worden. Bij het ministerie van Justitie is geen aanleiding te veronderstellen dat aan de Ministerraadsbeslissing slechts lippendienst wordt bewezen. 14 Wordt thans aanleiding gezien om concrete criteria vast te leggen op grond waarvan de prestaties van een opdrachtnemer kunnen worden beoordeeld? (pag. 100) Nee, er zijn reeds in de huidige mantelovereenkomsten criteria opgenomen die bij het afgeven van de prestatieverklaringen kunnen worden gehanteerd (kwaliteit, betalingstermijn, boeteclausules voor niet-tijdig of niet deugdelijk leveren). Ook voor de automatiseringscon tracten wordt geen aanleiding gevonden om andere dan de reeds gehan teerde concrete criteria vast te leggen voor de beoordeling van de prestatie. Ter beoordeling van de geleverde hardware bieden de in de contracten opgenomen configuratiebeschrijvingen en acceptatieproce dures voldoende aanknopingspunten voor de beoordeling van de prestatie. Met betrekking tot de software bevatten projectdokumenten vanaf (de fase van) het basisontwerp de specificaties, aangevuld met de in het kader van het project op te stellen test en acceptatieprocedures. Tot de fase van het basisontwerp ontbreken de bedoelde concrete criteria. Criteria voor deze fase, waarin het juist gaat om het maken van specificaties, zijn moeilijk in algemene vorm te formuleren. De door Justitie gehanteerde SDM-methode geeft een algemene checklist. Voor wat betreft de uitvoering van de contracten heeft de departementsleiding overigens, mede naar aanleiding van het Rekenkamerrapport, besloten om spelregels c.q. procedures voor de uitvoering van contractbeheer te ontwikkelen. 15 komingen in de inhoud van de contracten weg te nemen, zonder dat dit euvel aan de «markt» wordt geweten? (pag. 117) De volgende verbeteringen zijn in de bepalingen van de mantelover eenkomsten aangebracht; - evaluatie; - aansprakelijkheid; - prijs en betaling; - boeteclausules; - verzuim en gebrek. Verder is er een jurist permanent belast met de controle op de juridische kwaliteit van af te sluiten (mantel) overeenkomsten. Met betrekking tot de automatiseringscontracten bestaat geen aanleiding om de in het raamcontract opgenomen aansprakelijkheid aan te scherpen, gezien de aard van het door de Algemene Rekenkamer op één onderdeel onvoldoende beoordeelde contract. Het bedoelde Justitie (II) contract betreft het enige adviescontract in het onderzoek van de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3

7 Algemene Rekenkamer. De door de Rekenkamer geconstateerde onvol komenheid heeft betrekking op de aansprakelijkheid. Onder de huidige marktomstandigheden is de hoogte van de aansprakelijkheid afhankelijk van het financieel belang van het contract, en daarmee in het bedoelde contract bij voorbaat gering. Op het moment dat voor andere automati seringscontracten verdergaande aansprakelijkheidsbepalingen gangbaar worden (zoals ook in de huidige contractmodellen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn opgenomen), bestaat het voornemen ook voor dit type adviescontracten die ontwikkeling te volgen. Vragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken 16 Kan de Minister van Binnenlandse Zaken aangeven of, en zo ja, welke maatregelen getroffen zullen worden ter bevordering van de door haar departement ontwikkelde modelcontracten voor automatisering? Worden dergelijke maatregelen ook aan andere departementen voorgesteld? Het bevorderen van het gebruik van de modelcontracten gebeurt door middel van een aanbeveling in het kader van het Besluit Informatievoor ziening Rijksdienst (IVR), het periodiek organiseren van thema-middagen en symposia over modelcontracten en het laten opzetten van cursussen voor het toepassen van de modellen. In een aantal concrete situaties wordt ondersteuning geboden in actuele onderhandelingssituaties: Verder wordt bij de ontwikkeling en het bijstellen van de modellen samengewerkt met deskundigen van de departementen, de provincies en de gemeenten. Uitgangspunt hierbij is niet alleen het streven naar een kwalitatief zo optimaal mogelijk produkt maar ook zorg te dragen voor een brede acceptatie en daarmee voor een zo groot mogelijk gebruik. Tenslotte wordt regelmatig overleg gevoerd met vertegenwoordigende organisaties uit het bedrijfsleven op het gebied van automatisering om tot zo evenwichtig mogelijke modellen te komen en daarmee de accep tatie verder te verhogen. Bij het bevorderen van het gebruik van de modelcontracten wordt geen onderscheid gemaakt tussen het eigen departement en andere departementen. 17 Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken is een coördinerend directeur aanschaffingenbeleid aangewezen. Tot nu toe werd aan deze functie slechts beperkt inhoud gegeven. In reactie op de nationale en internationale ontwikkelingen op het terrein van het aanschaffingenbeleid wordt momenteel de huidige inbedding en inhoud van de functie binnen de oiganisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken opnieuw bezien. Gezien de decentralisatie van beheersbevoegdheden dient de taak van deze functionaris vooral gericht te zijn op het scheppen van voorwaarden voor een optimaal verloop van het aanschaffingsproces binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze taak zal formeel worden vastgelegd. 18 Kan nauwkeuriger worden aangeduid welke verbeteringen in ontwik keling zijn? Kan een reactie worden gegeven op het beperkte gebruik van de ontwikkelde modelcontracten voor automatisering? Kan worden gereageerd op de conclusie van de Rekenkamer dat de A VOA inhoude lijke tekortkomingen vertoont? (pag. 69) Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3

8 De reeds in gang gezette ontwikkelingen ten behoeve van bedrijfs voering binnen het departement zijn: a. Invulling geven aan en formalisering van de functie van coördi nerend directeur aanschaffingenbeleid. Hierbij zal tevens worden onder zocht in hoeverre een centrale rol op het gebied van vraagaggregatie wenselijk is (o.a. in de vorm van periodiek overleg en het afsluiten van mantelovereenkomsten). b. Vastlegging van de voorgeschreven procesgang in een Binnen landsen Zaken-brede aanschaffingsprocedure. Hiertoe zullen de bestaande (decentrale) procedures worden doorgelicht, geüniformeerd en waar nodig uitgebreid en/of verbeterd. In de procedure worden in ieder geval opgenomen voorschriften met betrekking tot: - concurrentiestelling; - het gebruik van modelcontracten en algemene voorwaarden; - juridische toetsing van aan te gane overeenkomsten; - prestatiebeoordeling en vastlegging hiervan; - dossierbeheer; - (tussentijdse) evaluatie van contracten en vastlegging hiervan. De bestaande hulpmiddelen ten behoeve van de decentrale onderdelen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken worden beoordeeld en verbeterd en er zullen nieuwe worden ontwikkeld. Gedacht wordt aan modelcontracten en een handleiding t.b.v. de totstandkoming van overige contracten waardoor de kwaliteit van de contracten verhoogd en dus de risico's beperkt worden. Tevens zouden checklists voor offerte-aanvraag en prestatiebeoordeling opgesteld kunnen worden. c. In het kader van doorlichting van lopende contracten wordt momenteel het huidige cateringcontract herzien. Hierbij worden de bevindingen van de Rekenkamer betrokken. Het open-einde-karakter wordt dichtgeschroeid. De aanbevelingen van de Rekenkamer zullen bij de bovengenoemde ontwikkelingen in de beschouwing worden meegenomen. De mate waarin de modelcontracten automatisering worden toegepast, is groeiend. Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer heeft gegevens opgeleverd over de inzet van de modellen in het eerste jaar nadat ze tot stand zijn gekomen. Een niet onaanzienlijk deel van de betalingen die door de Rekenkamer zijn onderzocht, hebben betrekking gehad op contracten die voor of vlak na de publikatie van de modelcon tracten, zijn afgesloten. Dat de Rekenkamer tot de conclusie komt dat slechts in bijna 10% van de gevallen, de modellen werden toegepast, acht de Minister van Binnenlandse Zaken daarom niet verontrustend. De Minister van Binnenlandse Zaken is voornemens om de AVOA nog dit jaar te laten herzien. In het bijzonder zal daarbij de relatie met de modeldienstverleningsovereenkomst aan de orde komen, zodat helderheid over het toepassingsbereik van AVOA en modelcontracten wordt verschaft. Bij deze herziening wordt rekening gehouden met de opmerkingen van de ARK en de actuele juridische ontwikkelingen (NBW, Auteurswet, Communautaire richtlijnen). 19 Wordt thans aanleiding gezien om concrete criteria vast te leggen op grond waarvan de prestaties van een opdrachtnemer kunnen worden beoordeeld? (pag. 100) Gestreeft wordt naar formuleringen in contracten die controle van Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3

9 prestaties mogelijk maakt. Van geval tot geval moet worden bezien of een checklist wenselijk is. 20 komingen in de inhoud van de contracten weg te nemen? (pag. 117) Zie punt b. van het antwoord op vraag 18. In de eerder genoemde procedure zal, bij afwijking van modelcontracten, een verplichte toets door een juridisch adviseur worden opgenomen. Vragen aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen 21 Voor het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen is in 1989 de Directeur Coördmerende Eenheid Huisvestingsbeleid aangewezen als tevens Coördinerend Directeur Aanschafprojectbeleid (CDAB). De taak van de CDAB richt zich in de eerste plaats op de coördinatie van het departementale aanschaffingenbeleid in overleg met de daarvoor verant woordelijke directeuren. Daarnaast bevordert de CDAB de totstand koming van adequate kaders (bv. mantelovereenkomsten of gezamenlijke inkoopvoorwaarden) voor de inkopen door scholen en instellingen. Hoewel de taakuitvoering van de CDAB als gevolg van reorganisatie van het departement per 1 januari 1992 heeft gestagneerd, zijn er geen redenen om te veronderstellen dat aan de ministerraadsbeslissing slechts lippendienst bewezen is. 22 komingen in de inhoud van contracten weg te nemen? (pag. 117) In de conclusie van de schoonmaak en autolease-overeenkomsten wordt als tekortkoming het te eenzijdig vastgesteld zijn van contracten gesignaleerd. Met de directie Wetgeving en Juridische Zaken is afgesproken dat naast alle nieuw af te sluiten contracten alle lopende en nog niet ter toetsing aangeboden contracten ter beoordeling worden aangeboden. Vragen aan de Minister van Financiën 23 Bestaat er enig inzicht in de schade voor de overheid als gevolg van «minder gelukkig opgestelde» contracten? (pag. 62) Van schade is niets bekend. 24 Is bekend hoe vaak een conflict beslecht moet worden tussen de overheid en een opdrachtnemer en is er iets bekend over de uitkomsten van dergelijke conflicten? (pag. 62) Neen. Bij uitvoering van de overeenkomst kunnen geschillen ontstaan. Echter door een regelmatig overleg tussen opdrachtgever en leverancier tijdens de uitvoering - kunnen mogelijke aanleidingen tot conflicten in Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3 9

10 overleg worden geregeld. In de laatste 5 jaren heeft binnen het Minis terie van Financiën geen geschil aanleiding gegeven tot inschakeling van een arbiter danwel voorlegging van het geschil aan de bevoegde rechter. 25 Kan worden uiteengezet hoe het functioneren is van de «coördinerend directeur aanschaffingenbeleid»? Welke capaciteit is met deze coördi natie gemoeid en wordt dit terugverdiend? Waarom heeft deze functio naris alleen een werkgebied in het DG-Belastingen? (pag. 64) Om tot afstemming van het beleid te komen zijn er op diverse niveaus overlegorganen ingesteld. De taak van de overlegorganen is het bepalen van de consequenties van de bestaande regelgeving en van de voorschriften die nog van kracht moeten worden, alsmede coördinatie van werkzaamheden. Binnen het Ministerie van Financiën is daartoe het Platform Inkoopbeleid Financiën ingesteld onder voorzitterschap van de coördinerend directeur aanschaffingenbeleid. Gelet op de verdeling van de aanschaffingen binnen het ministerie is als coördinerend directeur aangewezen de directeur Planning, Financiën en Control van het direc toraat-generaal der Belastingen. Het inkoopbeleid is vastgelegd in een nota. In deze nota is het complex van afwegingsfactoren geschetst dat de mate van decentralisatie bepaalt. Kernbegrippen voor dit beleid zijn standaardisatie, aggregatie en mantelovereenkomsten. De inkoopprocedures en bevoegdheden zijn in voorschriften gepubliceerd. De voorschriften hebben ten dele een dwingend karakter en ten dele het karakter van een handleiding bij het contractproces. Ten behoeve van de coördinatie aanschaffingenbeleid is één beleids medewerker aangewezen. De eenheid in beleid en procedures voorkomt veel onnodige inzet van mensen en middelen. Dit betekent onder meer dat het Kerndepartement en buitendiensten van het Ministerie van Financiën gebruik maken van met de mantelcon tracten van de belastingdienst. Vragen aan de Minister van Defensie 26 Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer heeft zich beperkt tot de zogenaamde beheersuitgaven, met name tot de contracten voor de interne bedrijfsvoering. Gelet op de aard en de financiële omvang zijn voor Defensie de contracten voor de publieke taakuitvoering echter het meest essentieel. In mijn reactie aan de Algemene Rekenkamer heb ik dan ook erop gewezen dat Defensie voor deze laatste categorie van contracten wel degelijk beschikt over een met de coördinatie van het inkoopbeleid belaste directeur. Deze directeur ressorteert onder het directoraatgeneraal materieel en geeft beleidsaanwijzingen aan de inkoopdirecteuren per krijgsmachtdeel. 27 komingen in de inhoud van contracten weg te nemen? (pag. 117) Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3 10

11 Voor de inhuur van externe adviesbureaus op het gebied van automati sering is inmiddels door de secretaris-generaal een werkinstructie vastgesteld op basis van de door de Algemene Rekenkamer gehanteerde criteria. De inkoopactiviteiten door de directeur Interne Zaken ten behoeve van de staven van de krijgsmachtdelen zijn inmiddels gestaakt; de krijgsmachtdelen zullen deze inkoopactiviteiten zelf verrichten, zodat in het algemeen de contracten voor de interne bedrijfsvoering kunnen verlopen langs de procedures die gelden voor de contracten voor de publieke taakuitoefening. Vragen aan de Minister van Verkeer en Waterstaat 28 De Directeur Facilitaire Zaken, die tevens Coördinerend Directeur Aanschaffingenbeleid is, heeft een departementaal overlegorgaan geïnstitutiotialiseerd, dat periodiek bijeenkomt. Hierin komt onder andere het aanschaffingenbeleid van Verkeer en Waterstaat op facilitair gebied aan de orde. Via dit overleg vindt wederzijdse informatieuitwisseling plaats tussen de Verkeer en Waterstaat-diensten onderling en tussen het centrale en decentrale beslissingsniveau binnen de Verkeer en Water staat-organisatie. Op deze wijze wordt concreet invulling gegeven aan deze coördinerende functie. Met deze uitgangspunten voldoet mijn departement aan het besluit van de ministerraad een Coördinerend Directeur Aanschaffingenbeleid aan te stellen. Dat dit niet middels een aanstellingsbeschikking is geschied, komt omdat binnen de besturingsfi losofie van mijn departement de Directeur Facilitaire Zaken verantwoor delijk is voor het integraal management van huisvesting, middelen en services. Hieronder valt ook inkoop en contractering op zijn vakgebied. 29 komingen in de inhoud van contracten weg te nemen, vooral bij de autolease waar zelfs tegen de richtlijnen van het eigen ministerie wordt ingegaan en de automatisering? (pag. 117) Voor mijn departement is inmiddels op 6 april 1992 een mantelcon tract gesloten inzake het wagenparkbeheer. In zowel de onderhande lingen als in de contractbepalingen is aandacht besteed aan de door de Algemene Rekenkamer gesignaleerde tekortkomingen. Met betrekking tot het verzekeringsaspect is bepaald, dat voor ieder voertuig een «Bewijs van Vrijstelling Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoer tuigen» bij het Ministerie van Financiën dient te worden aangevraagd. Sinds het onderzoek van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de contracten zijn de navolgende acties ondernomen. Nadat de Ministerraad op 29 augustus 1991 de aanbeveling inzake het gebruik van de nieuwe modelcontracten automatisering heeft geaccordeerd, is op 12 september 1991 een departementale aanschrijving over de toepassing van deze modelcontracten uitgegaan naar alle diensten van Verkeer en Water staat. Vele diensten hebben inmiddels een abonnement op contractmo dellen afgesloten. Gelet op de decentrale besturingsfilosofie van mijn departement blijft de verdere uitwerking van de contracten in het algemeen op decentraal niveau liggen. Problemen en ervaringen met de contractmodellen vormen periodiek onderwerp van discussie in het Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3 11

12 departementale overleg van hoofden Organisatie en Informatievoor ziening. In dit overlegorgaan zijn alle diensten vertegenwoordigd. Tevens wordt in lopende opleidingstrajecten aandacht besteed aan de proble matiek van de automatiseringscontracten. Vragen aan de Minister van Economische Zaken 30 Het is niet duidelijk waaruit geconcludeerd wordt dat aan de functie van coördinerend directeur inkoop bij Economische Zaken geen reële inhoud wordt gegeven. Vanaf zijn samenstelling in 1988 heeft deze functionaris regelmatig overleg met alle inkoopverantwoordelijken binnen het departement, inclusief de buitendiensten. Wellicht vloeit het misver stand voort uit het feit dat de Ministerraad in november 1990 besloten heeft tot beëindiging van de coördinerende bevoegdheid van de Minister van Economische Zaken ten aanzien van het overheidsaanschaffings beleid. 31 Welke activiteiten zijn ontwikkeld om het Model Algemene Voorwaarden van de Werkgroep Privatisering Algemeen Verzorgende Functies ingang te doen vinden? Kan worden verklaard dat van dit model geen gebruik wordt gemaakt en tot welke conclusie geeft dit aanleiding? (pag. 96) De Werkgroep Privatisering Algemeen Verzorgende Functies heeft in 1987 een model uitbestedingscontract aan de Minister van Economische Zaken aangeboden. Deze heeft genoemd model in 1988 aan de Minis terraad voorgelegd. Het behoefde geen formule vastlegging, maar diende om de departementen te ondersteunen bij de uitvoering van privatisering van algemeen ondersteunende functies. De Werkgroep had daarin verder geen taak. Er bestaat bij het Ministerie van Economische Zaken dan ook geen inzicht waarom van het model uitbestedingscontract geen gebruik wordt gemaakt. 32 Wordt thans aanleiding gezien om concrete criteria vast te leggen op grond waarvan de prestaties van een opdrachtnemer kunnen worden beoordeeld? (pag. 100) Ja, deze criteria worden successievelijk voor alle categorieën leveringen van goederen en diensten opgesteld. 33 komingen in de inhoud van de contracten weg te nemen? (pag. 117) De Minister van Economische Zaken heeft in zijn reactie op het verslag van de Algemene Rekenkamer onder andere vermeld dat in 1991 is gestart met contractbeheer als jaarplan-activiteit van de directie Interne Zaken. Hierbij vormen de bijlagen 2 en 5 van het verslag van de Algemene Rekenkamer goede aanknopingspunten. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3 12

13 34 Welke conclusie wordt getrokken uit de koppositie bij de bijdrage aan de catering per ambtenaar? (pag. 118) In antwoord op een eerdere vraag terzake, gesteld door een lid van de Eerste Kamer, is gesteld dat de verklaring voor de hoge bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken ligt in het relatief hoge aandeel van de personeelskosten in het totaal (ca. 60%). Redenen hiervan zijn de gespreide huisvesting, deels in kleinere panden, en het rond serveren van koffie en thee. De personeelskosten zijn ruwweg gelijk aan de door het Ministerie van Economische Zaken geleverde bijdrage. Het Ministerie van Economische Zaken werkt geheel met gehuurd personeel. Na het ingaan van de definitieve huisvestingssituatie in 1993 kunnen de personeels kosten - en daarmee ook de bijdrage per ambtenaar - dalen. Vragen aan de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 35 Wordt thans aanleiding gezien om concrete criteria vast te leggen op grond waarvan de prestaties van een opdrachtnemer kunnen worden beoordeeld? (pag. 100) Naar de mening van de Algemene Rekenkamer verdient het aanbe veling dat de ministeries duidelijker aangeven op grond van welke controles de prestatieverklaringen worden afgegeven. De regering is gevraagd of zij bereid is de 13 aanbevelingen van de Algemene Reken kamer over te nemen en te implementeren. Kortheidshalve wordt verwezen naar het antwoord op vraag komingen in automatiseringscontracten weg te nemen? (pag. 117) In 1992 zal de Toetsingscommissie Overeenkomsten een nieuwe versie uitbrengen van de departementale leidraad inzake het opstellen en afsluiten van overeenkomsten. Daarmee wordt tevens invulling gegeven aan de gewenste verbeteringen ten aanzien van de automatiseringscon tracten op het gebied van procedures en dossiervorming. Zoals ik in mijn reactie op de bevindingen van de Algemene Reken kamer reeds opmerkte (pagina 71 van het verslag) is een optimale concurrentiestelling bij automatiseringsaanschaffingen, alsmede het formuleren van objectieve criteria voor de beoordeling van de prijs/ prestatieverhouding bij de inhuur van externe adviseurs, vaak niet goed mogelijk. Dat neemt niet weg, dat in de nieuwe versie van de leidraad ook een maximaal mogelijke concurrentiestelling zal worden nagestreefd. Vraag aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 37 komingen in automatiseringscontracten weg te nemen? (pag. Tot kende het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele genheid een samenwerkingsovereenkomst op het terrein van automati sering Maatschappij voor Informaticadiensten (MID). Deze overeen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3 13

14 komst, die omzetgarantiebepalingen bevatte, was in oktober 1988 tot stand in verband met de overname van het SoZa Computer Centrum (SCC)doorde MID. Nu deze samenwerkingsovereenkomst is komen te vervallen en derhalve de gedwongen «winkelnering» ten aanzien van uitbesteding van automatiseringsprojecten, wil het departement met betrekking to uitvoering van werkzaamheden op het gebied van Organisatie, Informatie en Automatisering via mantelovereenkomsten conform het model van Ministerie van Binnenlandse Zaken vaste afspraken maken met een geselecteerd aantal leveranciers. De selectie van deze leveranciers (short-list) geschiedt op basis van heldere criteria. Naar verwachting zal ondertekening van de contracten medio juni 1992 kunnen plaatsvindt. Tevens zal per project gebruik worden gemaakt van de standaard Nadere Overeenkomsten en offerte-aanvragen, zoals vastgelegd in de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken opgestelde modelcon tracten. Vanuit het departementaal Informatica-overleg worden richtlijnen ontworpen ten aanzien van het aangaan, het beheer incl. interne controle alsmede de evaluatie van de contracten. Vragen aan de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 38 De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur heeft de directeur van de Centrale directie Apparaatszorg aangesteld als Coördi nerend Directeur Aanschaffingenbeleid (CDAB). De belangrijkste taak van de CDAB is het scheppen van voorwaarden voor een doelmatig aanschaffingsbeleid. Binnen het kernministerie wordt dit vorm gegeven door aanschaffingen via de CDAB te laten lopen (het één-loket principe). Bij de onder het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cuituur ressorterende rijksdiensten wordt deze geëffectueerd via kaderstelling en advies. 39 komingen in de inhoud van de contracten weg te nemen? (pag. 117) De bevindingen van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van het contractbeheer bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur zijn op veel punten positief. Om te komen tot een verdere verbe tering in het proces van contractbeheer heeft de Minister van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur het voornemen geuit om te komen tot een handreiking voor het contractbeheer. Gekozen is voor een handreiking omdat contracten zich zowel wat betreft hun inhoud als wat betreft het contractproces - van elkaar kunnen onderscheiden. Een handreiking voor contractbeheer dient de elementen te bevatten waarmee elk contract op maat kan worden gemaakt. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 3 14

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22152 Voorlichtingscampagnes van het Rijk Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 1991 De Commissie voor de Rijksuitgaven 1 legt over dit rapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-21 800 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar Nr. 25 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23265 Begrotingsadministratiesystemen Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 november 1993 De Commissie voor de Rijksuitgaven' heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22655 Juniverslag 1992 van de Algemene Rekenkamer Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 19 november 1992 De Commissie voor de Rijksuitgaven

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 555 Decemberverslag 1995 van de Algemene Rekenkamer Nr. 5 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 maart 1996 De algemene commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 127 Financiële verantwoordingen over het jaar 1999 Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Nummer: 9d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 10 december 2013 Aanleiding

Nadere informatie

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011 Secretarissen-generaal Directeur-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Directie Faciliteiten, Huisvestings- en Inkoopbeleid Rijk Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak

CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak CONTRACTMANAGEMENT Plan van aanpak Mei 2004 Afdeling ABJ 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Probleemstelling 3 2.1. Huidige situatie 2.2. Probleemstelling 3. Doelstelling 4 3.1. Hoofddoelstelling 3.2. Uitwerking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 23171 Agentschappen Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 mei 1993 1.

Nadere informatie

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen.

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. Plan van Aanpak De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. In het naar aanleiding van dit onderzoek uitgebrachte rapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1977-1978 14 623 Nota Sectorraden Wetenschapsbeleid Nr.7 AANVULLENDE ANTWOORDEN OP VRAGEN GESTELD TER VOORBEREI- DING VAN EEN OPENBARE COMMISSIEVERGADERING Ontvangen

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De President van de Algemene Rekenkamer Postbus 20015 2500 EA Den Haag Betreft Bestuurlijke reactie

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

Beleidsregels aanbesteding van werken 2005

Beleidsregels aanbesteding van werken 2005 Beleidsregels aanbesteding van werken 2005 Beleidsregels van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie

Nadere informatie

Financiële verantwoordingen over het jaar LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Financiële verantwoordingen over het jaar LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 380 Financiële verantwoordingen over het jaar 2001 Nr. LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft over het rapport van de Algemene Rekenkamer

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek

Resultaten verantwoordingsonderzoek Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 hoofdstuk de Koning (I) 20 mei 2015 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2014 bij zoals gepubliceerd op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek.

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2015, nr. , tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing) Handelend

Nadere informatie

Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie

Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie (P.J. Vonk, hoofd concernstaf, ism de organisatie) Het verbeterplan is

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Overeenkomst <Titel overeenkomst>

Overeenkomst <Titel overeenkomst> Concept overeenkomst Overeenkomst tussen Waterschap Hollandse Delta en /wshd/ 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 18 Besluit van 20 januari 2011, houdende regeling inzake de bevoegdheden met betrekking tot de inrichting van de organisatie en bedrijfsvoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 juli 2015, nr. 0000373449, tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing) De Minister voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 935 Beleidsdoorlichting Financiën Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

Nadere informatie

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer Overeenkomst inzake receptiedienstverlening tussen Stichting Nuffic en Opdrachtnemer Contractnummer Datum : contractnummer : datum Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST Ondergetekenden: Stichting Nuffic, gevestigd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 681 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met versnelde invoering toets nieuwe opleiding Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 808 Inkomensbeleid 1989 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 28 oktober 1988 De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 heeft

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 275 Besluit van 18 mei 1995, houdende vaststelling van maatstaven die bij het in artikel 7a, eerste lid, van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen

Nadere informatie

KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken

KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken Ministerie van Financiën, Begrotingszaken Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Personeelsmanagement Rijksdienst Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Rekenkamer..,

Algemene Rekenkamer.., Algemene Rekenkamer, BEZORGEN Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 E w voorlichting@rekenkamernl

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 19 218 Het verworven immuun deficiëntiesyndroom (AIDS) Nr. 37 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 3 oktober 1989 De vaste commissie

Nadere informatie

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid Versie geldig vanaf 01 februari 2003 De minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Onderwijs,

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Bij de aanbesteding van de accountantsdienstverlening zijn de volgende zaken van belang, die voorafgaand aan de eerste externe procedurestap helemaal helder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 304 Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Bijstand en Gemeentelijke Activeringsbeleid Nr. B&GA/GAB/02/8727 Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016 Gemeente Assen (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering 1 oktober 2016 Pagina : 1 van 5 Versie : 0.1 concept OVEREENKOMST Dwanginvordering gemeente Assen De ondergetekenden: De gemeente Assen, gevestigd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23440 Aanpassing van de vergoeding van verblijfkosten van leden van de Tweede Kamer en enige andere wijzigingen van de Wet schadeloosstelling leden

Nadere informatie

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd: Bijlage bij de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling

Nadere informatie

Datum 21 mei 2015 Betreft Beantwoording vragen over de aanwijzing Extern optreden in relatie tot de vrijheid van meningsuiting

Datum 21 mei 2015 Betreft Beantwoording vragen over de aanwijzing Extern optreden in relatie tot de vrijheid van meningsuiting > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 889 Voorstel van wet van de leden Van Gent en van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 99-992 22 032 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 990 Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013.

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Inkoopbeleid 2013 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Goedkeuring van Actualisatie artikel 4.3 Actualisatie artikel 4.4 Toevoegen bijlage 7.1. 29 januari 2014. Samenvatting

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Smit, N. Tel.nr. (0318) 680 449 Verzameling Raadsstukken registratienummer afdeling datum: 2012/96 724010 V&R 11-12-2012 Cie. AZ&M

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 710 I Jaarverslag en slotwet van de Koning 2010 Nr. 2 RAPPORT BIJ HET JAARVERSLAG 2010 VAN DE KONING (I) Aan de voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Commentaar van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving

Commentaar van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving Commentaar van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving Advies nummer 8 's-gravenhage, 16 oktober 1996 ROP-advies nr. 8, blad 2 Commentaar gericht aan de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 200 20 3 45 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG DGBK Burgerschap en Informatiebeleid www.rijksoverheid.nl Uw kenmerk

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 272 Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van

Nadere informatie

De Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie DMO (hierna: de DMC)

De Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie DMO (hierna: de DMC) ADVIES Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Secretaris-generaal naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: Directeur Defensie Materieel Organisatie (DMO)

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 14 oktober 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : 7931 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 529 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning

Nadere informatie

Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip

Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip Fryslân) Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio FoodValley

Samenwerkingsovereenkomst. Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio FoodValley Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio FoodValley 2015-2017 Overeenkomst tussen de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 20644 Informatievoorziening Openbare Sector Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen op.. 2015 1. Inleiding Deze nota is opgesteld vanuit de gedachte, dat iedere inkoopactie maatwerk behoeft,

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken? 1. Aanleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011 Nr. 8 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14 juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 449 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 februari 2013 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende vaststelling van regels inzake de aanvraag van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Nr. WJZ/2005/30013 (3764) (Hoofd) Afdeling DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet

Nadere informatie

Aan dtkv. 2015/045132 Uw brief van: 9 september 2015 Ons nummer: 05102015.02 Willemstad, 5 oktober 2015

Aan dtkv. 2015/045132 Uw brief van: 9 september 2015 Ons nummer: 05102015.02 Willemstad, 5 oktober 2015 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/045132 Uw brief van:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14390 20 september 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 augustus 2010, nr. AG/2010/16767,

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking datum 8 februari 2017

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de Algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1991-199 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor het jaar199

Nadere informatie

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 892 Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd

Nadere informatie

1. Rapport Feitenonderzoek behandeling van bouwinitiatieven (rapport Promes)

1. Rapport Feitenonderzoek behandeling van bouwinitiatieven (rapport Promes) Aan de Raad Made, 25 maart 2008 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Nummer raadsnota: 6 Onderwerp: Feitenonderzoek naar de behandeling van Bouwinitiatieven bij de afdeling Grondgebied (rapport Promes) Portefeuillehouder:

Nadere informatie

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2016-2017 34 576 Holland Casino Nr. INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 33 050 Wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling bij aanstellingskeuringen

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Overijssel Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 568 Besluit van 14 november 1995 tot wijziging van het Besluit kwaliteitsregels jeugdhulpverlening, het Besluit kwaliteitsregels en taken voogdij-

Nadere informatie

De Veiligheidsregio Haaglanden. <Naam bedrijf> Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk

De Veiligheidsregio Haaglanden. <Naam bedrijf> Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk De Veiligheidsregio Haaglanden en Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk Paraaf Opdrachtnemer: Paraaf Opdrachtgever: 1 Raamovereenkomst Bedrijfsmaatschappelijk

Nadere informatie

2.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

2.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Intelgration B.V., gevestigd te 1343AE Almere, Wielewaallaan 10, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30163962. 1 Algemeen In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 Het midden en kleinbedrijf in hoofdlijnen BRIEF VAN DE MiNISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Sociale Verzekeringen Nr. SV/GSV/01/52463 Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 740 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst

Nadere informatie

Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst. Regionale. Inkoop. Sociale Domein

Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst. Regionale. Inkoop. Sociale Domein Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst Regionale Inkoop Sociale Domein A i DIENSTVERLENINGS- EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST "REGIONALE INKOOP SOCIALE DOMEIN" De ondergetekenden: 1. De gemeente Zeevang,gevestigd

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie)

tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie) Besluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie) Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van..., nr. BJZ2009..., Directie

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0310, d.d. 9-3-2010 BBnr. 10.027 d.d. 9-3-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst Wmo beheersorganisatie Burgemeester en wethouders besluiten Behoudens

Nadere informatie