Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Verslag van de Algemene Rekenkamer over 990 Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage, 6 november 99 Naar aanleiding van de brief van de Commisie voor de rijksuitgave van 8 juli 99 (22032, nr. 23) zend ik u hierbij de antwoorden op de door u gestelde vragen inzake de ontwikkeling en de doelmatigheid van de personeelsfunctie binnen de ministeries. De inhoud is tot stand gekomen in nauw overleg met de ministeries. Te uwer informatie zijn tevens een drietal cijferoverzichten bijgevoegd alsmede de integrale antwoorden van de ministeries. De Minister van Binnenlandse Zaken, C. I. Dales Ter inzage gelegd op de bibliotheek. 550F ISSN Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 26

2 Aan de Commissie voor de Rijksuitgaven Ontwikkeling aantal personeelsfunctionarissen Inleiding en samenvatting. Op 8 juli 99 hebt u enkele vragen gesteld betreffende de ontwik keling van de personeelsfunctie in de Rijksdienst van 984 tot 99. Deze vragen zijn inmiddels voorgelegd aan de ministeries. De integrale beantwoordingen door de ministeries treft u hierbij aan als bijlage II. De uitkomsten zijn gebundeld in enkele tabellen, zie bijlage I, tabellen t&m 3. In tabel zijn volledigheidshalve ook de cijfers gepresenteerd van de Belastingdienst. Omdat de Belastingdienst van een geheel andere aard en omvang is dan de ministeries blijft deze verder buiten beschouwing. Hier volgt een samenvatting van de uitkomsten (exclusief de Belasting dienst): - Het totaal aantal personeelsfuncties, uitgedrukt in volle tijdsequiva lenten, is in de periode gestegen van 3275,8 naar 3352,5. - In 984 maakten de personeelsfuncties 2,52% uit van het totaal van de functies in dat jaar. Voor hei jaar 99 is dit cijfer 2,69%. Het percentage voor het totaal van de rijksdienst is dus gestegen met 0,7 (zie tabel ). - In kwalitatieve zin heeft er een verschuiving van lagere naar hogere schalen plaatsgevonden. De categorie functies in schaal en hoger vormde in 984,2% van het totaal aantal personeelsfuncties. In 99 is dit percentage 8,8% (zie tabel 2). In het volgende wordt nader op de beantwoording van de vragen ingegaan. 2. De beantwoording van de afzonderlijke vragen. a. Kan worden aangegeven welke toename van de omvang van de personeelsdienst tussen januari 984en januari 99 is opgetreden bij de Rijksoverheid, waarbij voor elk ministerie op directieniveau wordt aangegeven hoe groot de capaciteit van de personeelsfunctie op de twee peildata was, in relatie tot de capaciteit van het betreffende onderdeel? b. Kan daarbij worden aangegeven met welke definitie voor de perso neelsfunctie precies is gewerkt? c. Kan voor de capaciteit van de personeelsfunctie tevens worden aangegeven hoe de verdeling van de capaciteit over de schalen van het BBRA'84was? Tabel laat zien dat het totale personeelsvolume in de periode bij de meeste ministeries is gedaald. Ook het volume van de personeelsdiensten is bij veel ministeries in absolute zin gedaald De absolute aantallen corresponderen overigens niet geheel met de cijfers uit de begrotingen. Navraag bij de betrokken ministeries heeft geleerd dat verschillende peildata zijn gehanteerd. De totale omvang van de personeelsdiensten neemt toe van 3275,8 naar 3352,5 fte's. Deze toename is het saldo van een sterke stijging van het aantal P-functies bij Justitie, die de daling van de aantallen bij vrijwel alle andere departementen overstijgt. Opgemerkt moet ook worden dat er een verschil is in de opbouw en samenstelling van de Rijksdienst in 99 ten opzichte van 984, doordat inmiddels het Abp, Arbvo, MCS en de Rijksonderwijsinstellingen geen deel meer uitmaken van de hoofdstukken van de Rijksbegroting. De ontwikkeling per hoofdstuk van de rijksbegroting, in absolute aantallen. kan als volgt in beeld worden gebracht: Tweede Kamer, vergaderjaar , 22032, nr. 26

3 Aantallen P-functionarissen 984 en HCS FIN SZW O&W BIZA BUIZA E WVC VROM LNV V&W C& JUST mmislene Bij de meeste ministeries is er sprake van een toename van het aantal personeelsfuncties per 00 medewerkers (p00). Uitzonderingen zijn Algemene Zaken; Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en Onderwijs en Wetenschappen, waar van een daling sprake is. Bezien voor de gehele rijksdienst een toename van 2,52% in 984 tot 2,69% in 99. De volgende grafiek geeft een beeld van aantal P-functionarissen per 00 medewerkers (P00) per begrotingshoofdstuk, in 984 en in 99: t 5- Percentage P-functionarissen I984en l - f L-~? - T"! r (. \ z: Z * z\ I \ r HCS AZ FIN SZW O&W BIZA BUIZA E WVC VROM LNV V&W Cff JUST mmislene f. i :; :-! z:!^ (^ A r. c_ l l D P' 2 P' Z K»- 84 ( W 9 z: ï z:i!< ^7 Tweede Kamer, vergaderjaar , 22032, nr. 26

4 Bij de beantwoording van vraag 5 wordt ingegaan op de verschillen tussen de p00's bij de afzonderlijke begrotingshoofdstukken. Een vergelijkend overzicht waarin een beeld wordt geschetst uitge splitst naar directieniveau is niet goed op te stellen, omdat er tussen de ministeries grote verschillen in de opbouw en de doordecentralisatie van de personeelsafdelingen voorkomen. Bovendien hebben er tussen 984 en 99 vrijwel overal reorganisaties plaatsgevonden. Voor een beeld van de uitsplitsingen per departement wordt dan ook verwezen naar de beantwoordingen door de ministeries zelf, zie bijlage II. b. Nagenoeg alle ministeries hanteren (zij het in verschillende volgorde en bewoordingen) dezelfde elementen in hun definitie voor de perso neelsfunctie, namelijk: personeelsplanning personeelsbegroting formatiebeheer; personeelsbegeleiding vorming en opleiding management deve lopment; werving en selectie personeels en salarisadministratie. In de overzichten zijn de specifieke opleidingsinstituten voor bepaalde personeelscategorieën als politie, voor gevangenispersoneel en voor medewerkers van de belastingdienst niet opgenomen. Ook zijn specifieke wervings en selectieactiviteiten voor het politie en gevangenispersoneel niet opgenomen. c. Op grond van de gegevens in tabel 2 kan worden geconcludeerd dat het aantal personeelsfunctionarissen in de categorie «hoog» (schaal en hoger) sterk gestegen is (van 366,8 naar 63,5). Deze verschuivingen zijn overigens kleiner dan deze tabel op het eerste gezicht suggereert: het merendeel betreft een verschuiving van het «hoog middelbare» niveau van schaal 0 naar het «hoge» niveau schaal. Tabel 3 geeft een overzicht van de percentages p-functies in schaal en hoger per ministerie, in procenten van het totaal aantal p-functies bij dat ministerie. Hieruit blijkt dat deze ontwikkeling zich in meer of mindere mate bij alle ministeries heeft voorgedaan. 2 Kan per ministerie worden aangegeven weke reducties op deze capaciteit worden voorgesteld in het kader van de grote efficiency? Met uitzondering van de ministeries van Defensie en van Buitenlandse Zaken geven de ministeries aan dat de GEO, naar wordt verwacht, een evenredige afname van de grootte van de personele functie tot gevolg zal hebben. De ministeries van Economische Zaken, van Onderwijs en Weten schappen en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen daar nu al concrete aantallen of percen tages bij noemen. Andere ministeries verwijzen in dit verband ook naar een reductie van de stafdiensten in zijn algemeenheid. Op grond van deze inventarisatie is de verwachting gerechtvaardigd, dat de omvang van de personeelsfunctie van de rijksdienst (in elk geval in absolute zin) als gevolg van de GEO zal worden ingekrompen. 3 Kan per ministerie worden aangegeven waar en in welke mate sprake is van uitbesteding van de personeelsfunctie (binnen de definitie zoals gevraagd in vraag ) en welke budgetten daarmee in 990 waren gemoeid? Voor een inzicht in de gegevens per ministerie wordt verwezen naar bijlage II. Voor de belangrijkste activiteiten levert dit voor gehele rijks dienst het volgende beeld op voor 990: Tweede Kamer, vergaderjaar , 22032, nr. 26

5 Formatiewerk Vorming en Opleiding Interimmanagement Werving Pers. en salarisadministratie Totaal f f f f f f De cijfers lijken op het eerste gezicht aan te geven dat er afgezet tegen het gehele personeelsbudget slechts in zeer beperkte mate sprake is van uitbesteding. Naar mijn mening is het beeld echter niet compleet Door de aard van de vraagstelüng is het denkbaar dat activiteiten die minder direct tot de P-activiteiten worden gerekend wel zijn uitbesteed, zoals bijv. de ontwikkeling van Personeelsmanagement-informatiesys temen. Deze gegevens zijn niet altijd achteraf uit de financiële admini stratie te halen. Het is ook denkbaar dat er over meerdere jaren bekeken een wat ander beeld zou ontstaan, omdat activiteiten zoals formatieorganisatiewerk een hausse aan uitbestedingen kunnen geven in het ene jaar, terwijl deze in een volgend jaar niet voorkomen: Zowel centraal als decentraal is achteraf een deel van de uitgaven niet altijd meer te herleiden tot het p-budget. Uit de nu verstrekte gegevens is echter wel af te leiden dat er, met uitzondering van de opleidingen, geen sprake is van een kostbare uitbe steding op grote schaal van de reguliere P-activiteiten. Kan (desnoods met behulp van schattingen) per ministerie een nadere specifikatie worden gegeven van de met de volgende activiteiten gemoeide capaciteit (op januari 99) en budgetten (in 990) in relatie tot de personeelsomvang van de totale capaciteit voor personeelszaken: - vorming en opleiding; - salarisadministratie; - het maken en bewaken van managementcontracten; - management development en loopbaanbegeleiding; - selectie en werving; - eventueel andere relevant geachte categorieën. In bijlage II wordt een beeld gegeven van de verhoudingen zoals deze nu door de ministeries kunnen worden aangeleverd. Deze gegevens zijn zo wisselend in detaillering en opzet, dat geen samenvatting is gemaakt. Op basis van deze schattingen zijn echter weinig algemeen geldende indikaties af te leiden. " Met betrekking tot de Hoge Colleges wordt opgemerkt dat de personele onder steuning ten behoeve van de leden van de Tweede Kamer, de Europarlementariêrs, en het ambtelijk personeel van de Hoge Colleges van Staat is opgenomen bij BiZa. Hierdoor geven zowel het relatief hoge getal van Biza, als liet relatief lage getal bij de HCS, een vertekend beeld van de werke lijkheid. Bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar een sterke interne decentralisatie heeft plaatsgevonden, is het streven gericht op het onderbrengen van meer staftaken (waaronder de personeelsfunctie) bij het decentrale management. Voor deze ontwik keling is echter enige tijd nodig. Kan, indien bij de beantwoording van vraag t&m 4 blijkt dat er grote verhoudingsverschillen zijn tussen de ministeries, een verklaring worden gegeven voor die verschillen? Zoals aangegeven bij de beantwoording van vraag is er over het geheel genomen sprake van een kwantitatieve en kwalitatieve groei van de personeelsdiensten van de ministeries. In tabel 2 zijn per begrotings hoofdstuk de verhoudingsgetallen gegeven van het aantal personeels functies per 00 medewerkers (p00). Zowel in 984 als in 99 zijn er tussen de p00's van de afzonderlijke begrotingshoofdstukken duide lijke verschillen te constateren. In 99 variëren zij van,98 bij de Hoge Colleges * tot 4,06 bij Sociale zaken en Werkgelegenheid. Een afdoende verklaring van alle verschillen die op basis van de nu door de ministeries verstrekte gegevens kunnen worden geconstateerd, is niet te geven. Hiervoor zou een grondiger onderzoek nodig zijn, waarbij onder meer zorg zou moeten worden gedragen voor volledige, en beter onderling vergelijkbare basisgegevens. Tweede Kamer, vergaderjaar , 22032, nr. 26

6 Voor oordeelsvorming zou het voorts nodig zijn de gevonden cijfers in samenhang te zien met andere, in de eerste plaats met die van de overige beheersfuncties binnen de rijksdienst. Door de decentralisatie van alle beheersfuncties is het voor de minis teries nog meer dan voorheen mogelijk om deze functies naar eigen inzicht in te richten, te versterken, te combineren met andere functies, of juist af te bouwen. Dit geldt voor de personele functie evenzeer als bijvoorbeeld voor de financieel-economische functie. In het algemene zin is er zeker een verklaring te geven voor de kwanti tatieve en kwalitatieve groei van de personeelsdiensten. Zo is er sprake geweest van een investering in loopbaanbegeleiding en management-development gericht op een betere inzet van personeel en kwalitatieve verbetering van het management. Om onder meer deze nieuwe taken op een adequaat niveau uit te voeren heeft er zich een sterke professionalisering in de personeelsfunctie voltrokken, die zowel tot uiting komt in het opleidingsniveau als in de salariëring. Daarnaast heeft de rijksdienst in de afgelopen 0 jaar te maken gehad met minimum aan gedwongen ontslagen en een maximum aan verbe tering van het operationele vermogen van de departementen. Dit vrfaagt verhoudingsgewijs om een intensieve personeelsbemoeienis. Tweede Kamer, vergaderjaar , 22032, nr. 26 6

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1987-1988 19 827 Afslanking Rijksoverheid 1988-1990 Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaa!

Tweede Kamer der Staten-Generaa! Tweede Kamer der Staten-Generaa! 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19700 Hoofdstuk VII Ministerie van Binnenlandse Zaken Nr. 24 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 5

Nadere informatie

et normering bezoldiging opfunctionarissen ublieke en semipublieke sector

et normering bezoldiging opfunctionarissen ublieke en semipublieke sector Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties WNT-jaarrapportage 2013 Jaaranalyse en overzicht Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) et normering

Nadere informatie

Rijk aan voorwaarden. een onderzoek naar de secundaire arbeidsvoorwaarden bij de sector Rijk

Rijk aan voorwaarden. een onderzoek naar de secundaire arbeidsvoorwaarden bij de sector Rijk Rijk aan voorwaarden een onderzoek naar de secundaire arbeidsvoorwaarden bij de sector Rijk Een onderzoek in opdracht van de Interdepartementale Coördinatievergadering Personeelsbeleid Rijksdienst Juni

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 D MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 29 november 2013 Onder verwijzing

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 824 Wijziging van de begroting van de uitgaven van Hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) voor

Nadere informatie

De omvang van matching

De omvang van matching 931147-1150743-227(D)al De omvang van matching Onderzoek naar de effecten van matching van 2 e en 3 e geldstroomfinanciering op de beleidsruimte van Nederlandse, publieke kennisinstellingen Ernst & Young

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Kinderopvang in Kaart Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kinderopvang in Kaart Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 27 oktober 2011 Kinderopvang in Kaart Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW, directie Kinderopvang T.a.v. Drs. M.P. Flier

Nadere informatie

Evaluatie regeling kleine banen

Evaluatie regeling kleine banen Opdrachtgever SZW Evaluatie regeling kleine banen Doel en vraagstelling Opdrachtnemer SEOR / N. de Jong, J. de Koning, K. Zandvliet Onderzoek Evaluatie regeling kleine banen Einddatum 1 mei 2011 Categorie

Nadere informatie

Kosten toezicht en handhaving onder de Wet kinderopvang

Kosten toezicht en handhaving onder de Wet kinderopvang Kosten toezicht en handhaving onder de Wet kinderopvang Eindrapport Cebeon, 5 april 2007 I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding, doel en vragen onderzoek... 3 1.2 Medewerking GGD en en gemeenten...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 800 Maatregelen op het gebied van autobelastingen («Autobrief») Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Periodiek OnderhoudsRapport gemeentefonds 2003. 3.1 Inleiding

Periodiek OnderhoudsRapport gemeentefonds 2003. 3.1 Inleiding 3. SCAN 3.1 Inleiding In het kader van het onderhoud van het verdeelstelsel van het gemeentefonds worden veranderingen in de gemeentelijke kostenstructuur op stelselmatige wijze en vanuit een geobjectiveerd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 028 Subsidieregeling «Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie» (MEP) Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

DE FINANCIËLE POSITIE VAN HET MBO ONDERZOEK OP BASIS VAN JAARSTUKKEN 2011

DE FINANCIËLE POSITIE VAN HET MBO ONDERZOEK OP BASIS VAN JAARSTUKKEN 2011 DE FINANCIËLE POSITIE VAN HET MBO ONDERZOEK OP BASIS VAN JAARSTUKKEN 2011 Utrecht, december 2012 Voorwoord Naar aanleiding van de financiële problemen bij ROC Amarantis onderwijsgroep heeft de minister

Nadere informatie

Inventarisatie integriteitbeleid openbaar bestuur en politie

Inventarisatie integriteitbeleid openbaar bestuur en politie Inventarisatie integriteitbeleid openbaar bestuur en politie Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ron van Wonderen B2826 Leiden, 23 juni

Nadere informatie

Monitor Administratieve Lasten Bedrijven: 1993-1998 Doelstelling Paars 1 getoetst

Monitor Administratieve Lasten Bedrijven: 1993-1998 Doelstelling Paars 1 getoetst Monitor Administratieve Lasten Bedrijven: 1993-1998 Doelstelling Paars 1 getoetst J.J. Boog mevr. dr. B.I. van der Burg mevr. S.H. van Croonenburg drs. A.F.M. Nijsen G. Regter mevr. drs. M.J.F. Tom Zoetermeer,

Nadere informatie

Resultaten van de startersopleiding van de Academie voor Wetgeving

Resultaten van de startersopleiding van de Academie voor Wetgeving Resultaten van de startersopleiding van de Academie voor Wetgeving Eindrapportage A.E. Verbeek Ch. Felix CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Verbeek, A.E. en Felix, Ch. Resultaten van de startersopleiding

Nadere informatie

Benchmark sociale diensten. Rapportage 2001

Benchmark sociale diensten. Rapportage 2001 Rapportage 2001 Rapportage 2001 Maart 2003 Colofon Samenstelling drs. B.A. Wiendels mr. A.J. Ruige drs. M. Corvers drs. G.H.P. van der Helm H. Meijeren drs. J.C.M. Theunisse drs. D. Tijam drs. M. Schut

Nadere informatie

Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark

Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kees Zandvliet Met medewerking van: René Blanken Hassel Kroes Peter van Nes

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie

GROTE EFFICIENCY OPERATIE RIJKSWATERSTAAT

GROTE EFFICIENCY OPERATIE RIJKSWATERSTAAT Concept Beleidsvoornemen GROTE EFFCENCY OPERATE RJKSWATERSTAAT 05 februari 1992 C9806 -J Concept Beleidsvoornemen GROTE EFFCENCY OPERATE RJKSWATERSTAAT 05 februari 1992 4 nhoudsopgave 1. nleiding 1 2.

Nadere informatie

Een leven lang leren in Nederland

Een leven lang leren in Nederland Opdrachtgever SZW Een leven lang leren in Nederland Doel en vraagstelling Opdrachtnemer ROA Onderzoek Leven lang leren enquête 2010 Startdatum 1 september 2010 Einddatum 1 mei 2011 Categorie Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 Nr. 17

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie bezuinigingsmonitor: formatiereductie Rekenkamer Rotterdam oktober 2012 voorwoord De voorliggende bezuinigingsmonitor is een initiatief van de rekenkamer om het zicht van de raad op de realisatie van

Nadere informatie

Rekenkamerbrief betreffende de treasuryfunctie van de provincies Overijssel en Gelderland

Rekenkamerbrief betreffende de treasuryfunctie van de provincies Overijssel en Gelderland Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 8012 Zwolle Aan: Provinciale Staten van Overijssel In kopie aan: Commissaris van de Koningin, dhr. G. Jansen Gedeputeerde Staten van Overijssel Betreft: Rekenkamerbrief

Nadere informatie

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO - eindrapport - Drs. F.E.M. Berndsen Dr. B. Dekker Drs. C.T.A. van Bergen Amsterdam, januari

Nadere informatie