Richtlijn 01. Datum 1 juni Aantal pagina s 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijn 01. Datum 1 juni 2013. Aantal pagina s 13"

Transcriptie

1 T&C Packaging International Testing & Consultancy Packaging International Part of the IBE - BVI group Richtlijn 01 Eisen aan het kwaliteitsborgingssysteem voor de productie, reconditionering, reparatie en ombouw van verpakkingen, Intermediate Bulk Containers en Large Packagings voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Verlengde Poolseweg CL Breda T.: Datum 1 juni 2013 Aantal pagina s 13 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published by print, photoprint microfilm or any other means without the previous written consent of TCPI. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de 'Algemene Voorwaarden voor Onderzoeksopdrachten aan TNO', dan wel de betreffende ter zake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNOrapport aan direct belanghebbenden is toegestaan.

2 Richtlijn 01 1 juni Inhoudsopgave Blz. Inhoudsopgave 2 1 Algemeen Toepassingsgebied Invoering kwaliteitsborgingssysteem Bevoegde autoriteit, verantwoordelijkheden 3 2 Kwaliteitsborgingssysteem Algemeen Eisen aan het kwaliteitsborgingssysteem Kwaliteitsborging Corrigerende maatregelen Beheersing van verpakkingen met tekortkomingen Kwaliteitsdocumentatie Kwaliteitsregistraties Werkinstructies 8 3 Externe Controle Toezicht Uitvoering Tekortkomingen Rapportage Competentie eisen aan auditers 10 4 Definities 11 5 Aanhangsels 12

3 Richtlijn 01 1 juni Algemeen 1.1 Toepassingsgebied Deze richtlijn is opgesteld op basis van de regelgeving zoals deze geldt voor: het zeevervoer, beschreven in - IMO (International Maritime Organization) International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code - HGS (Handboek Gevaarlijke Stoffen) waarin wordt verwezen naar bovengenoemde IMDG Code, het luchtvervoer, beschreven in - ICAO (International Civil Aviation Organization) Annex 18 met daarbij horende: Technical instructions for safe transport of dangerous goods by air, het landvervoer, beschreven in het - Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) (Hierin is het ADR, de Europese regelgeving, opgenomen), en het spoorwegvervoer, beschreven in het - Reglement vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG), (Hierin is het RID, de Europese regelgeving, opgenomen). Deze richtlijn legt de in de bovengenoemde regelgevingen opgenomen voorschriften vast ten aanzien van de kwaliteitsborging voor de productie (inclusief reconditioneren, reparatie en ombouwen) van verpakkingen teneinde te garanderen dat elke verpakking is vervaardigd en beproefd volgens een kwaliteitsborgingssysteem dat de instemming heeft van de bevoegde autoriteit. Onder verpakkingen worden in deze richtlijn ook verstaan Intermediate Bulk Containers en Large Packagings. De richtlijn is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en geldt als invulling van de betreffende regelgeving voor Nederland en voor de door de bevoegde autoriteit in Nederland (T&C Packaging International) uitgegeven UN-kenmerken. 1.2 Invoering kwaliteitsborgingssysteem De toe te passen kwaliteitsborgingssystemen voor de productie van verpakkingen moeten binnen 1 jaar, nadat een bedrijf met de productie van verpakkingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is begonnen, volledig voldoen aan de in deze richtlijn gestelde eisen. 1.3 Bevoegde autoriteit, verantwoordelijkheden Voor Nederland is T&C Packaging International Verlengde Poolseweg CL Breda de bevoegde autoriteit voor het beoordelen van het kwaliteitsborgingssysteem dat door de fabrikant van de verpakking opgesteld is Verantwoordelijkheid opzetten en toepassen kwaliteitsborgingssysteem Verantwoordelijk voor het opzetten en toepassen volgens deze richtlijn van een kwaliteitsborgingssysteem voor het produceren is de fabrikant van de verpakking. De relevante eisen van deze richtlijn moeten worden opgenomen in het kwaliteitsborgingssysteem van de fabrikant. Met betrekking tot het beoordelen van het systeem (audits) moet de houder van het UN-kenmerk met de fabrikant afspraken maken, zodat hier geen belemmeringen kunnen ontstaan.

4 Richtlijn 01 1 juni Kwaliteitsborgingssysteem 2.1 Algemeen Formulering van een systeem voor kwaliteitsborging Voor de productie van verpakkingen moet op basis van deze richtlijn een systeem voor kwaliteitsborging worden geformuleerd dat in voldoende mate het vertrouwen geeft dat de geproduceerde verpakkingen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Dit kwaliteitssysteem moet bij voorkeur gebaseerd zijn op de norm NEN-EN-ISO 9001:2008 of een vergelijkbare standaard. Voor zover deze richtlijn dat toelaat dient het systeem te worden opgezet en aangepast in overeenstemming met het karakter van het bedrijf Certificatie van het kwaliteitsborgingssysteem Certificatie van het kwaliteitsborgingssysteem volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2008 of een vergelijkbare standaard is geen vereiste Identificatie productielocatie Het vereiste kwaliteitsborgingssysteem is van toepassing voor iedere productielocatie van de fabrikant. De fabrikant moet ervoor zorgen, dat elke geproduceerde verpakking éénduidig te identificeren is wat betreft de fabrikant en de productielocatie. Als dit niet blijkt uit het aangebrachte UN-kenmerk, is aparte identificatie noodzakelijk. De wijze, waarop dit gebeurt, kan de fabrikant zelf kiezen, maar hij moet dit wel vastleggen Sluitinstructies voor afnemers De fabrikant moet aan zijn afnemers schriftelijk vastgelegde duidelijke instructies geven op welke wijze de verpakking moet worden gesloten volgens de manier, die bij de typekeuring is toegepast en in het keuringsrapport en/of toelatingsrapport is vastgelegd. Het moet aan de afnemer duidelijk zijn, dat hij hiervan alleen mag afwijken, als deze afwijking in de betreffende rapportage wordt opgenomen. 2.2 Eisen aan het kwaliteitsborgingssysteem Algemene bepalingen Het kwaliteitsborgingssysteem moet bestaan uit algemene bepalingen ten aanzien van de organisatie en meer specifiek op de productie gerichte bepalingen (kwaliteitsplannen). Bij voorkeur moeten de bepalingen in het kader van het kwaliteitssysteem in de vorm van een kwaliteitshandboek worden vastgelegd Het voorkomen van problemen De nadruk moet bij de kwaliteitsborging gelegd worden op het voorkomen van problemen. Het doel dat bereikt dient te worden is dat iedere geproduceerde verpakking voldoet aan de in de regelgeving gestelde eisen. De fabrikant van verpakkingen moet een gedocumenteerd systeem opzetten en dit regelmatig actualiseren Productie in het buitenland De fabrikant van een verpakking, die in het buitenland geproduceerd wordt, moet ook aan de in deze richtlijn genoemde eisen voldoen. Uitsluitend indien de fabrikant absoluut niet de mogelijkheid heeft

5 Richtlijn 01 1 juni om door middel van een aantoonbaar kwaliteitsborgingssysteem op de productie, de kwaliteit van de geproduceerde verpakkingen te garanderen, kan deze met T&C Packaging International een alternatieve procedure overeenkomen. De fabrikant die hiervan gebruik maakt dient er tevens naar te streven om de buitenlandse productie binnen een af te spreken termijn volgens een aantoonbaar kwaliteitsborgingssysteem te laten plaats vinden Productie met kleine aantallen Als er slechts incidenteel sprake is van de productie van kleine aantallen verpakkingen, kan met T&C Packaging International een alternatieve procedure worden overeengekomen.

6 Richtlijn 01 1 juni Kwaliteitsborging Ten aanzien van de bepalingen uit de kwaliteitsborgingselementen van de norm NEN-EN-ISO 9001:2008 of een vergelijkbare standaard moeten de volgende punten in het kwaliteitshandboek worden opgenomen: Kwaliteitsborgingsprogramma's Kwaliteitsborgingsprogramma's voor de productie moeten worden gedocumenteerd in de vorm van een kwaliteitsplan Kwaliteitsplan In het kwaliteitsplan dienen de kritische punten in het proces en de daar genomen procesbeheersingsmaatregelen, alsmede de op de werkplek benodigde (kwaliteitszorg) documentatie te worden opgenomen. Een kwaliteitsplan omvat derhalve: - Een vereenvoudigd processchema in stappen; - De kritische punten in het proces; - Een beschrijving van de controlemethode, de frequentie van controleren en de gebruikte norm (streefwaarde en tolerantie); - Verwijzingen naar instructies, specificaties, procedures en registraties Minimale eisen Zie voor de minimale eisen, waaraan in elk geval moet worden voldaan bij het opstellen van de kwaliteitsplannen, de betreffende aanhangsels bij deze richtlijn, die ingaan op de eisen die per constructietype aan verpakkingen worden gesteld. De in de kwaliteitsplannen genoemde frequenties moeten gezien worden als minimale frequenties; hiervan kan worden afgeweken in overleg met T&C Packaging International, als aangetoond kan worden dat dit verantwoord is Interne controle Het kwaliteitsborgingssysteem moet systematisch en periodiek door of namens de fabrikant worden beoordeeld (interne audit) om de voortdurende doelmatigheid van de regelingen te bewerkstelligen en alle nodige corrigerende maatregelen (zie 2.4) door te voeren. Deze audits en de eventuele acties als gevolg hiervan, moeten worden uitgevoerd volgens op schrift gestelde procedures. Het resultaat en de bevindingen van de interne audits moeten samen met de bijzonderheden over de genomen corrigerende maatregelen in een verslag worden vastgelegd. De eigen beoordelingen (interne audit) moeten door een deskundige van de fabrikant worden uitgevoerd. Deze persoon mag niet rechtstreeks zijn betrokken bij het onderdeel van het kwaliteitssysteem dat wordt beoordeeld Wijzigingen In het kwaliteitssysteem dient een procedure voor de goedkeuring van wijzigingen met betrekking tot het toegelaten constructietype en het kwaliteitssysteem te zijn opgenomen.

7 Richtlijn 01 1 juni Corrigerende maatregelen De oorzaak van tekortkomingen De oorzaak van tekortkomingen van producten moet worden achterhaald, waarna corrigerende maatregelen moeten worden genomen om herhaling te voorkomen. De bij de kwaliteitscontroles vastgestelde verpakkingen met tekortkomingen moeten beoordeeld en behandeld worden volgens Opsporen mogelijke oorzaken en uitsluiten van herhaling Ten einde mogelijke oorzaken op te kunnen sporen en herhaling in de toekomst te kunnen uitsluiten moeten alle relevante processen, uitvoerende werkzaamheden en kwaliteitsregistraties geanalyseerd worden Corrigerende maatregelen De uitvoering van de corrigerende maatregelen moet zijn vastgelegd in procedures. 2.5 Beheersing van verpakkingen met tekortkomingen Verpakkingen met tekortkomingen mogen: - Opnieuw worden bewerkt. Nadat is vastgesteld, door middel van een keuring, dat aan de kwaliteitseisen is voldaan en dat de verpakking weer volledig overeenkomt met het constructietype mag de verpakking voorzien worden van het UN-kenmerk. - Worden geklasseerd voor andere toepassingen. Van de afwijkende verpakkingen moet het aangebrachte UN-kenmerk van de verpakkingen verwijderd worden of onherkenbaar worden gemaakt; - Worden afgekeurd en vernietigd. 2.6 Kwaliteitsdocumentatie Door middel van een goed opgezet en beheersbaar documentatiesysteem moet de werking van het kwaliteitssysteem op een doeltreffende wijze te volgen zijn. In het documentatiesysteem (kwaliteitshandboek) dienen te zijn opgenomen: - Kwaliteitsborgingssysteem - Kwaliteitsplannen - Uitvoeringsprocedures - Beproevingsprocedures - Werkinstructies - Specificaties - Kwaliteitsregistratie Wijzigingen in documenten moeten snel en adequaat worden doorgevoerd. Voor het bijhouden van lopende wijzigingen van documenten dient een register of een vergelijkbare systematiek voor documentbeheersing te worden opgesteld om het gebruik van niet van toepassing zijnde documenten uit te sluiten.

8 Richtlijn 01 1 juni Kwaliteitsregistraties De kwaliteitsregistraties moeten langer dan de vermoedelijke levensduur van de verpakking, ten minste echter 5 jaar worden bewaard. Bijbehorende kwaliteitsregistraties van onderleveranciers maken deel uit van deze documenten. Voorbeelden van kwaliteitsgegevens zijn: - Toelatingsrapport - Beproevingsgegevens (tijdens productie) - Auditrapporten - Kalibratiegegevens - Beproevingsrapport van de eerste beproeving bij IBC s 2.8 Werkinstructies Werkinstructies dienen een omschrijving te geven van de wijze van produceren en van de fabrikagemiddelen.

9 Richtlijn 01 1 juni Externe Controle 3.1 Toezicht Op het kwaliteitsborgingssysteem wordt door T&C Packaging International toegezien zodat aangetoond kan worden dat aan de kwaliteitseisen is voldaan die door de regelgeving zijn gesteld. Indien de productie in het buitenland plaatsvindt kan op het kwaliteitsborgingssysteem ook worden toegezien door de betreffende nationale overheid. De nationale eisen aan het systeem moeten wel overeenkomstig zijn met de in deze richtlijn gestelde eisen en als zodanig zijn erkend. Aangetoond moet worden dat het toezicht werkelijk plaatsvindt. 3.2 Uitvoering Regelmatige controle Op elke productielokatie worden, in principe minimaal 1 x per jaar, audits uitgevoerd. Bij deze audits wordt nagegaan of het vereiste kwaliteitsborgingssysteem is geïmplementeerd en of het correct wordt toegepast. Als er sprake is van een gecertificeerd kwaliteitssysteem op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001:2008 of vergelijkbaar, dan kan de auditfrequentie worden teruggebracht tot 1x per 2 jaar, dit ter beoordeling van T&C Packaging International. De audits worden door of namens T&C Packaging International uitgevoerd door auditers, die aan bepaalde competentie-eisen voldoen (zie 3.5) Steekproef controle In combinatie met de audits op het kwaliteitsborgingssysteem worden er regelmatig verpakkingen die reeds voorzien zijn van een UN-kenmerk gecontroleerd door T&C Packaging International. Deze controle bestaat uit het vergelijken van de geproduceerde verpakkingen (een steekproef hieruit) met het goedgekeurde type en beproeving van de verpakkingen. Deze controle kan plaats vinden bij het bedrijf, dat geaudit wordt of bij T&C Packaging International. Bij samengestelde verpakkingen wordt de controle uitgevoerd op de verzendklare verpakking (binnen- en buiten verpakking). Hiertoe worden ook audits uitgevoerd bij gebruikers van verpakkingen. 3.3 Tekortkomingen Worden bij de beoordeling van het systeem tekortkomingen geconstateerd die op een afwijking van de richtlijn wijzen, dan moet de fabrikant deze tekortkomingen zo snel mogelijk verhelpen. Op korte termijn daarna volgt een nieuwe beoordeling. Na herhaaldelijke constatering van tekortkomingen met name indien de geproduceerde verpakkingen niet overeenkomen met het constructie-type zal het Ministerie van Infrastructuur en Milieu worden geïnformeerd. 3.4 Rapportage De resultaten van de beoordelingen en controles moeten schriftelijk worden vastgelegd. De rapportage dient minimaal de gegevens te bevatten over het onderzochte bedrijf, de locatie, het tijdstip van de audit en de relevante verpakkingstypen (UN-kenmerken). In de rapportage dient tevens aangegeven te worden op welke punten geëvalueerd is (met referentie aan de betreffende T&C Packaging International -rapporten) met vermelding van de resultaten.

10 Richtlijn 01 1 juni Competentie eisen aan auditers De auditers van kwaliteitsborgingssystemen voor verpakkingen voor gevaarlijke stoffen moeten kunnen aantonen dat ze voldoende: - Kennis hebben van de normen voor kwaliteitsborging en ervaring met de toepassing ervan; - Kennis hebben van het betreffende productieproces; - Kennis hebben op het gebied van de regelgeving vervoer van gevaarlijke stoffen en specifiek de verpakkingseisen; - Bekend zijn met de eisen die gesteld worden aan het kwaliteitsborgingssysteem voor verpakkingen voorzien van een UN-kenmerk.

11 Richtlijn 01 1 juni Definities Houder 1 : Rechtspersoon op wiens naam het UN-kenmerk geregistreerd staat. Deze heeft het recht het UNkenmerk te gebruiken en is verantwoordelijk voor het aanbrengen van het kenmerk op de verpakkingen die aan de met het kenmerk verbonden eisen voldoen. Dit houdt tevens de verplichting in de fabrikant(en) van de verpakking te informeren over de eisen, die verbonden zijn met de productie van toegelaten verpakkingen. Fabrikant: Rechtspersoon, die de verpakkingen produceert in één of meer productielocaties volgens een kwaliteitsborgingssysteem dat goedgekeurd is door de bevoegde autoriteit van de UN-toelating. De fabrikant neemt de verantwoordelijkheid voor de overeenstemming met het toegelaten constructietype. Kwaliteitsborging: Het aspect van kwaliteitsmanagement gericht op het geven van vertrouwen dat aan kwaliteitseisen zal worden voldaan (NEN-EN-ISO-9000:2005). Kwaliteitsplan: Document dat specificeert welke procedures en bijbehorende middelen door wie en wanneer voor een specifiek project, product, proces of contract moeten worden toegepast (NEN-EN-ISO- 9000:2005). Procedure: Gespecificeerde wijze van het uitvoeren van een activiteit of een proces (NEN-EN-ISO- 9000:2005). Instructie: Een werkplek gebonden beschrijving van de te hanteren uitvoerings-, bedienings of controlemethode Specificatie: Document dat eisen kenbaar maakt (NEN-EN-ISO 9000:2005). 1 De in de definities genoemde houder behoeft niet dezelfde rechtspersoon te zijn als de fabrikant.

12 Richtlijn 01 1 juni Aanhangsels - Aanhangsel P01 Vaten van staal en licht metaal. - Aanhangsel P02 Vaten van karton - Aanhangsel P03 Vaten en jerrycans van kunststof. - Aanhangsel P04 Kisten van metaal (staal en aluminium). - Aanhangsel P05 Kisten van hout - Aanhangsel P06 Dozen van golfkarton. - Aanhangsel P07 Dozen van massief karton. - Aanhangsel P08 Dozen van geëxpandeerd kunststof of stijve kunststof. - Aanhangsel P09 Zakken van kunststof weefsel en kunststof folie. - Aanhangsel P10 Papieren zakken. - Aanhangsel P11 Combinatieverpakkingen (kunststof) met als buitenverpakking een stalen vat - Aanhangsel P12 Combinatieverpakkingen (kunststof) met als buitenverpakking een kartonnen doos.

13 Richtlijn 01 1 juni Aanhangsel IBC01 Intermediate Bulk Container van metaal. - Aanhangsel IBC02 Flexibele Intermediate Bulk Container van kunststof weefsel of -folie. - Aanhangsel IBC03 Intermediate Bulk Container van stijve kunststof. - Aanhangsel IBC04 Intermediate Bulk Container van karton. - Aanhangsel IBC05 Combinatie-Intermediate Bulk Containers met binnenhouder van stijve kunststof. - Aanhangsel LP01 Large Packaging van metaal. - Aanhangsel LP02 Flexibele Large Packaging van kunststof weefsel of -folie. - Aanhangsel LP03 Large Packaging van stijve kunststof. - Aanhangsel LP04 Large Packaging van karton. - Aanhangsel R01 Minimale eisen aan het kwaliteitsplan van het kwaliteitsborgingssysteem bij de reconditionering van Stalen vaten met een inhoud van 200 to 250 liter. - Aanhangsel R02 Minimale eisen aan het kwaliteitsplan van het kwaliteitsborgingssysteem bij de reconditionering van Verpakking van stijve kunststof. - Aanhangsel R03 Minimale eisen aan het kwaliteitsplan van het kwaliteitsborgingssysteem bij de reparatie van Stijve IBC. -Aanhangsel REM01 Minimale eisen aan het kwaliteitsplan van het kwaliteitsborgingssysteem bij de ombouw van Stalen vaten met een inhoud van 210 tot 240 liter.

Tijdens het proces van routine-onderhoud en reparatie van IBC s wordt een inspectie uitgevoerd conform de 5-jaarlijkse inspectie van IBC s.

Tijdens het proces van routine-onderhoud en reparatie van IBC s wordt een inspectie uitgevoerd conform de 5-jaarlijkse inspectie van IBC s. Annex 2 T&CPI Minimale eisen aan het kwaliteitsplan van het kwaliteitsborgingssysteem bij het bewerken (reconditionering, ombouw, routine onderhoud en reparatie) van verpakkingen (inclusief IBC s en Grote

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

OPWEKKINGSRENDEMENT LUCHT/WATER HYBRIDE WARMTEPOMP VAILLANT geotherm VWL 35/4 S i.c.m. de lucht unit VWL 3/4 SI

OPWEKKINGSRENDEMENT LUCHT/WATER HYBRIDE WARMTEPOMP VAILLANT geotherm VWL 35/4 S i.c.m. de lucht unit VWL 3/4 SI Bijlage A 1/9 OPWEKKINGSRENDEMENT LUCHT/WATER HYBRIDE WARMTEPOMP VAILLANT geotherm VWL 35/4 S i.c.m. de lucht unit VWL 3/4 SI In opdracht van Vaillant Group Netherlands B.V. heeft TNO voor de functie ruimteverwarming

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J - 1 - Kwaliteithandboek Multiwerkplaats H.J - 2-1. Algemeen 2 Inhoud 2.1 Directieverantwoordelijkheid 2.2 Kwaliteitssysteem / contractbeoordeling 2.3 Document en gegevensbeheer 2.4 Inkoop 2.5 Beheersing

Nadere informatie

OPWEKKINGSRENDEMENT VERWARMING t.b.v. de NEN 7120:2011 voor de Alpha InnoTec warmtepompen, type SWC 120HK en SWC 170HK

OPWEKKINGSRENDEMENT VERWARMING t.b.v. de NEN 7120:2011 voor de Alpha InnoTec warmtepompen, type SWC 120HK en SWC 170HK OPWEKKINGSRENDEMENT VERWARMING t.b.v. de NEN 7120:2011 voor de Alpha InnoTec warmtepompen, type SWC 120HK en SWC 170HK In opdracht van Alpha InnoTec heeft TNO voor de functie ruimteverwarming het opwekkingsrendement

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

VERKLARING. wn is het aantal toestellen in de woning of het gebouw;

VERKLARING. wn is het aantal toestellen in de woning of het gebouw; VERKLARING ten aanzien van de geldigheid en toepassing van verklaringen conform norm voor primair hulpenergiegebruik voor verwarming t.b.v. de energieprestatienormen NEN 5128 en NEN 7120. Door TNO zijn

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 10a en 34 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

Gelet op de artikelen 10a en 34 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen; Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende regels omtrent erkenning en toezicht op erkende instanties inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen (Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke

Nadere informatie

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS-

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING A - 52 QP VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- EN CONTROLEPLAN BIJ INFRABEL EDITIE : 10/2006 Inhoudstabel. Inhoudstabel...2 1. Onderwerp...3 2. Toepassingsdomein...3 3. Definities...3

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Handboek VSR-Keurmerk

Handboek VSR-Keurmerk Vastgesteld door het bestuur d.d.: 4 september 2015 Stichting Schoonmaakkwaliteit (SSK) Versie 15.01 / september 2015 / SSK-004 VSR-KEURMERK De eisen voor het VSR-Keurmerk zijn opgenomen in dit handboek.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27433 1 oktober 2014 Beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur

Nadere informatie

Opwekkingsrendement warmtapwater t.b.v. de NEN 5128:2004/A1:2008 voor de Alpha InnoTec warmtepomp WZS 31H/KS

Opwekkingsrendement warmtapwater t.b.v. de NEN 5128:2004/A1:2008 voor de Alpha InnoTec warmtepomp WZS 31H/KS TNO Kennis voor zaken Opwekkingsrendement warmtapwater t.b.v. de NEN 5128:2004/A1:2008 voor de Alpha InnoTec warmtepomp WZS 31H/KS In opdracht van Alpha InnoTec is voor de warmte pomp type WZS 31H/KS,

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Documentcode: RvA-T021-NL Versie 3, 27-2-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een

Nadere informatie

DOSSIER: IBC s voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

DOSSIER: IBC s voor het vervoer van gevaarlijke stoffen SEPTEMBER 2016 DOSSIER: IBC s voor het vervoer van gevaarlijke stoffen IBC s of voluit Intermediate Bulk Containers. Dit is een container die gebruikt wordt voor los gestorte goederen in bulk (bv ertsen,

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

Gedragsregels VTU Kisten commissie

Gedragsregels VTU Kisten commissie Doel/doelstelling Het doel van de gedragsregels m.b.t. kisten die geschikt zijn om te worden gecremeerd, is ervoor te zorgen dat de crematie van een kist kan plaatsvinden zonder problemen, waarbij de getekende

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 1 van 6 Deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3.

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen Functie en Taakomschrijving van de Veiligheidsadviseur

Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen Functie en Taakomschrijving van de Veiligheidsadviseur Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen Functie en Taakomschrijving van de Veiligheidsadviseur Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen Waaldijk 101 2988

Nadere informatie

Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen

Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen Controle van bedrijven die gebruikt kunststof verwerken dat in contact komt met voeding 4 juni 2015 Colofon Projectnaam Kunststof

Nadere informatie

OPWEKKINGSRENDEMENT ALPHA INNOTEC LWD 50A LUCHT-WATER WARMTEPOMPSYSTEEM

OPWEKKINGSRENDEMENT ALPHA INNOTEC LWD 50A LUCHT-WATER WARMTEPOMPSYSTEEM GELIJKWAARDIGHEIDSVERKLARING OPWEKKINGSRENDEMENT ALPHA INNOTEC LWD 50A LUCHT-WATER WARMTEPOMPSYSTEEM In opdracht van Alpha Innotec heeft TNO voor functie ruimteverwarming het opwekkingsrendement bepaald

Nadere informatie

BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 BEDRIJFSNAAM DATUM

BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 BEDRIJFSNAAM DATUM BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 DATUM BEDRIJFSNAAM DOCUMENT OPGESTELD DOOR: ELEKTROLAS LASTECHNIEK B.V. GOMPENSTRAAT 9 5145 RM WAALWIJK +31 (0)416336777 CONTACTPERSONEN: JOOST VAN DEN HOOVEN RUUD SCHIPPER

Nadere informatie

Beleid voor afhandeling afwijkingen Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014

Beleid voor afhandeling afwijkingen Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014 Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014 Toelichting Het Kiwa reglement voor productcertificatie beschrijft in artikel 12.7 tekortkomingen en en bij tekortkomingen. Naar aanleiding van een

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010 WIJZIGINGSBLAD A2 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 / A2 Publicatiedatum :

Nadere informatie

BGS-011 Kunststof deuvels

BGS-011 Kunststof deuvels BGS-011 Kunststof deuvels SKH-BGS 011 Kunststof deuvels Versie 2 d.d. 26-10-2017 Uitgave: SKH Nadruk verbodene: S VOORWOORD Deze BGS 011 kunststof deuvels is een aanvulling op de bestaande BRL 2908 Houten

Nadere informatie

Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur

Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur De constructeur heeft een gedocumenteerd overzicht van alle kritische functies Voor alle locaties is duidelijk

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2)

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) 1 juli 2008 1 Toepassing in uw onderneming HTP Advies B.V. Begeleiding bij o.a. ISO (9001, 22000), GMP +, HACCP (www.htp-advies.nl) Praktijkervaring

Nadere informatie

FTN. 621302005 HERZIENING inclusief aanbevelingen 08052014. Certex Industrie Food

FTN. 621302005 HERZIENING inclusief aanbevelingen 08052014. Certex Industrie Food Certex Industrie Food Uitgangspunt Dit document is een aanvulling/supplement van/op het Certex Kwaliteitshandboek versie 2013. De eisen en richtlijnen die in dit document beschreven worden, gelden als

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Energie management plan

CO2 prestatieladder Energie management plan CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:

Nadere informatie

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D.

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D. afdeling Betonstructuren - Gent Procedure 7.7 blz. 1 van 10 Checklist nr. 1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem aan de hand van het kwaliteitshandboek eis ja neen opmerkingen 1 Juridische structuur van

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID bouwkundige brandveiligheid Versie : 1.0 Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/6 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012 WIJZIGINGSBLAD A2 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 Publicatiedatum : 1 april 2012 Ingangsdatum : 1 april 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A2:2012/BMI 2002 Pagina 2/5 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002

WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A1 Publicatiedatum : 1 juli 2010 Ingangsdatum : 1 juli 2010 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A1:2010/BMI 2002 Pagina 2/6 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

SAMENWERKEN WERKT. Norm voor de werkwijze van een publiek-privaat samenwerkingsverband VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN. door Het CCV. versie 1.

SAMENWERKEN WERKT. Norm voor de werkwijze van een publiek-privaat samenwerkingsverband VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN. door Het CCV. versie 1. SAMENWERKEN WERKT Norm voor de werkwijze van een publiek-privaat samenwerkingsverband door Het CCV versie 1.0 datum 24 juni 2013 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD pagina 2/13 In deze norm zijn de criteria

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Directie GVA. Controleprotocol BRT: TOP10NL. Product- en Procesbeheer 1.1. Versie

Directie GVA. Controleprotocol BRT: TOP10NL. Product- en Procesbeheer 1.1. Versie Directie GVA Product- en Procesbeheer Directie Geo Product- en Procesbeheer Datum 1 van 8 Datum Auteur Opmerking 1.0 1 november 2011 Kadaster Eerste versie Controleprotocol Kadaster Herziening Controleprotocol

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 EindvVerantwoordelijke Directie/bestuur heeft (schriftelijk) een persoon aangewezen die

Nadere informatie

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Kwaliteitssysteem Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Eindverantwoordelijke

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

Werkwijze ISO- en VCA-certificering

Werkwijze ISO- en VCA-certificering Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF Blz 1/5 Artikel 1. Aanvaarding opdracht De certificatieopdracht wordt aanvaard na ontvangst van het volledig ingevulde formulier Aanvraagformulier voor certificatie door de aanvrager. Artikel 2. Geheimhouding

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur wegvervoer - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur wegvervoer - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: VW (Initieel examen), VVW (Verlengingsexamen)

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Verantwoordelijke Directie/bestuur heeft schriftelijk een persoon aangewezen die verantwoordelijk

Nadere informatie

4G/20.5/S/17 B/

4G/20.5/S/17 B/ Januari 2017 DOSSIER: UN-kenmerk op verpakkingen Nog veel té vaak zien we UN-kenmerken, waarvan de juistheid ver te zoeken valt, vandaar dat het eens hoog tijd werd om hier een artikel aan te wijden. Alle

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen. CAMO, KNVvL Afdeling Zweefvliegen

CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen. CAMO, KNVvL Afdeling Zweefvliegen CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen Inhoud Cursus Opbouw organisatie CAMO Bevoegdheden organisatie CAMO Opbouw CAME ARC Inspecties Onderhoudsprogramma s Ondersteuning Website CTZ voor de CAMO. Wanneer van

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

NTA 8120 certificaat voor veilig netbeheer

NTA 8120 certificaat voor veilig netbeheer NTA 8120 certificaat voor veilig netbeheer Veiligheidstoezicht bij gastransport 2006; SodM wordt aangewezen als veiligheidstoezichthouder op gastransport; De Gaswet legt de netbeheerders een zorgplicht

Nadere informatie

Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen. per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT)

Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen. per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT) Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT) Inleiding: In het kader van het voortschrijdend inzicht en de nieuwe ontwikkelingen worden

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) Dit is een uitgave van de SCGM. 2017, Branche, Boeingavenue 2017,

Nadere informatie

SKH-Publicatie d.d

SKH-Publicatie d.d SKH-Publicatie 15-02 d.d. 15-07-2015 SKH-PUBLICATIE VOOR TOEPASSING VAN GEOPTIMALISEERD HOUT SAMENGESTELD UIT EEN COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN EN/OF KWALITEITEN EN SUBSTRATEN IN HOUTEN GEVELELEMENTEN

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Contact info@vwa.nl 64 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Inleiding Volgens Verordening (EG) 852/2004 zijn levensmiddelenbedrijven

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/5 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

MVIE Geluidssystemen B.V.

MVIE Geluidssystemen B.V. MILIEUZORGSYSTEEM van MVIE Geluidssystemen B.V. tevens handelend onder: MVIE Audiovisuele Techniek MVIE Home Entertainment De scope van dit kwaliteitssysteem is: MVIE levert, installeert en onderhoud professionele

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA RvA-F004-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Emballage richtlijn. Opgesteld door de Commissie Milieu & Veiligheid van het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (februari 2013)

Emballage richtlijn. Opgesteld door de Commissie Milieu & Veiligheid van het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (februari 2013) Emballage richtlijn Opgesteld door de Commissie Milieu & Veiligheid van het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (februari 2013) Verbond van Handelaren in Chemische Produkt Postbus 80523 NL-2508

Nadere informatie

PRODUCTSPECIFICATIE PHALAENOPSIS IN POT

PRODUCTSPECIFICATIE PHALAENOPSIS IN POT PRODUCTSPECIFICATIE PHALAENOPSIS IN POT februari 2012 Aanvullend op de Algemene Specificaties Kamerplanten gelden voor Phalaenopsis in pot de eisen genoemd in deze productspecificatie. De Productspecificatie

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 61 30 maart 2009 Regeling tot wijziging van de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen in verband met

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23 14.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23 RICHTLIJN 2004/112/EG VAN DE COMMISSIE van 13 december 2004 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 95/50/EG van de Raad

Nadere informatie

Appendix op het CAME voor Annex II. vliegtuigen. van. KNVvL Afdeling Zweefvliegen. Erkenningnummer NL-65

Appendix op het CAME voor Annex II. vliegtuigen. van. KNVvL Afdeling Zweefvliegen. Erkenningnummer NL-65 Appendix op het CAME voor Annex II vliegtuigen van KNVvL Afdeling Zweefvliegen Erkenningnummer NL-65 ALGEMEEN INHOUDSOPGAVE 0.1. BEHEER APPENDIX... 2 0.2. ALGEMEEN... 3 1. ORGANISATIE... 4 1.1. BELEIDSVERKLARING

Nadere informatie

Dossier: Wat is het verschil tussen P 650 (ADR) en PI 650 (IATA)?

Dossier: Wat is het verschil tussen P 650 (ADR) en PI 650 (IATA)? DECEMBER 2015 Dossier: Wat is het verschil tussen P 650 (ADR) en PI 650 (IATA)? Verpakking instructie 650 van zowel ADR als IATA legt een aantal eisen op aan de verpakking voor het vervoer van biologische

Nadere informatie

Hoe werken interne en externe audits? Met de billen bloot of een constructieve dialoog?

Hoe werken interne en externe audits? Met de billen bloot of een constructieve dialoog? Hoe werken interne en externe audits? Met de billen bloot of een constructieve dialoog? Auditeren is het controleren of een organisatie voldoet aan de eisen uit de brl en onderliggende protocollen alsmede

Nadere informatie

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule).

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule). Criteria voor toezichtondersteuning door private kwaliteitssystemen Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht, opsporing en vervolging in het kader

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: VB (Initieel examen), VVB (Verlengingsexamen)

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) BESLUITEN

(Niet-wetgevingshandelingen) BESLUITEN 4.12.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 319/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) BESLUITEN BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 9 november 2010 inzake de modules voor de procedure voor de beoordeling van

Nadere informatie

Lijst Logistieke Hulpmiddelen 2013

Lijst Logistieke Hulpmiddelen 2013 Lijst Logistieke Hulpmiddelen 2013 Versie: 21-12-2012 Deze lijst omvat alle Logistieke Hulpmiddelen. Deze lijst bevat verschillende categorieën die hierna worden toegelicht. De afbakening van de lijst

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie