UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ONLINE MARKETING IN B2B MARKETS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ONLINE MARKETING IN B2B MARKETS"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR ONLINE MARKETING IN B2B MARKETS EEN ONDERZOEK NAAR ONLINE MARKETING EN IMC IN DE CONSULTANCY SECTOR Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Bedrijfseconomie Maarten Clochet en Jeroen Verhaeghe Onder leiding van Prof. Dr. Steve Muylle

2

3 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR ONLINE MARKETING IN B2B MARKETS EEN ONDERZOEK NAAR ONLINE MARKETING EN IMC IN DE CONSULTANCY SECTOR Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Bedrijfseconomie Maarten Clochet en Jeroen Verhaeghe Onder leiding van Prof. Dr. Steve Muylle

4 Vertrouwelijkheidsclausule TOESTEMMING Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding. Maarten Clochet Jeroen Verhaeghe I

5 Woord vooraf Het schrijven van deze masterproef is een aangelegenheid waarbij we samen heel wat tijd doorbrachten. Zonder de steun van elkaar was dit werkstuk bijgevolg niet mogelijk geweest. Daarnaast wensen we ook Willem Standaert te bedanken voor de hulp en informatie die hij ons doorheen het jaar verschafte, net als Prof. Dr. Steve Muylle voor het begeleiden van deze thesis. Een woord van dank is ook op zijn plaats jegens de respondenten die bereid waren mee te werken aan ons onderzoek. Uiteraard bedanken we ook onze ouders die het mogelijk maken om deze studie tot een goed einde te brengen. Ook onze beide vriendinnen waren een grote steun en wensen we te bedanken, net als onze vrienden die er altijd voor ons waren. II

6 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Deel I: Literatuurstudie Online Marketing Definiëring Herdefiniëring van het marketingconcept Naar een nieuw communicatiemodel One-way communicatie Two-way communicatie Online marketingkanalen Website Display advertising Search engine marketing (SEM) Sponsoring Public relations (PR) Viral marketing Events Affiliate programs E-Learning & direct marketing Microsites Communities Voordelen van online marketing b2b marketing b2b markten Vraag Producten Klanten Koopproces Communicatie in b2b markten Relevantie van online marketing voor b2b ondernemingen (Potentiële) Klanten en het internet Online marketing voor b2b organisaties III

7 4. Integrated Marketing Communications Inleiding Definiëring van IMC Geen eensgezindheid Eigenlijke definiëring Waarom IMC toepassen Als een antwoord op verschillende uitdagingen Omwille van de intrinsieke voordelen van IMC De implementatie van IMC in de praktijk De basis Het planningsmodel van Schultz en Kitchen Moeilijkheden bij het toepassen van IMC IMC in een b2b omgeving Deel II: Onderzoek Methodologie Consultancy markt Relevantie voor het onderzoek Kenmerken Aankoop Management Consulting diensten Onderzoeksvragen Onderzoek aangaande het gebruik van online marketing en IMC in de management consultancy sector Gebruik Online Marketing Motivatie om online marketing te gebruiken Gehanteerde online kanalen Problemen en nadelen Toepassing IMC in de consultancy sector IMC: opportuniteit of noodzaak? Wat doet men om de IMC-doelstellingen te bereiken? De voordelen die IMC biedt Online Marketing & IMC Invloed van online marketing op het toepassen van IMC De plaats en inhoud van online en offline marketing in het marketingbeleid Besluit IV

8 Conclusies, beperkingen en aanbevelingen Kritische nabeschouwing Onderzoeksvraag 1: In welke mate wordt gebruik gemaakt van online marketing in de management consultancy sector en op welke manier wordt dit toegepast? Onderzoeksvraag 2: Wat zijn de hinderpalen en voordelen inzake het gebruik van online marketing in de consultancy sector? Onderzoeksvraag 3: In welke mate is het concept IMC gekend bij management consultancy bedrijven en wordt dit effectief toegepast? Onderzoeksvraag 4: Worden online- en offline kanalen op elkaar afgestemd? Onderzoeksvraag 5: Wat is de invloed van online marketing op de toepassing van IMC in de consultancysector? Theoretische relevantie Praktische relevantie Beperkingen Aanbevelingen Bibliografie Bijlagen... I Bijlage 1: Vragenlijst online marketing en IMC in de consultancysector... I V

9 Afkortingenlijst - AAAA = American Association of Advertising Agencies - AMA = American Marketing Association - B2B = Business-To-Business - B2C = Business-To-Consumer - CRM = Customer Relationship Management - DMU = Decision Making Unit - IMC = Integrated Marketing Communications - ROI = Return On Investment - SEA = Search Engine Advertising - SEM = Search Engine Marketing - SEO = Search Engine Optimization VI

10 Lijst van figuren - Figuur 1 One-to-many communicatiemodel p.6 - Figuur 2 Marketing communicatie in een computer gemedieerde omgeving p.7 - Figuur 3 Koopproces in een b2b-omgeving p.17 - Figuur 4 Informatiebronnen tijdens het koopproces p.19 - Figuur 5 De vier pijlers van IMC p.27 - Figuur 6 Inhoudscreatiemodel p.28 VII

11 Inleiding Het wordt steeds moeilijker om een marketingbeleid te ontwikkelen dat er voor zorgt dat de gewenste doelgroep effectief en efficiënt bereikt wordt. Aangezien er door nieuwe technologieën zoals online marketing steeds meer mogelijkheden voor handen zijn om te communiceren, wordt het voor bedrijven ook steeds moeilijker om een consequente en eenvormige boodschap de wereld in te sturen (Kim, Han, Schultz, 2004). Ook in de b2b-markt maakt men steeds meer gebruik van online marketing (Jensen, 2006). Dit is niet onlogisch gezien steeds meer (potentiële) klanten in de b2bmarkt gebruik maken van het medium om informatie te verzamelen over hun (toekomstige) handelspartners (Harris & Dennis, 2007). In voorliggende masterproef voeren we een onderzoek dat nagaat wat deze evoluties betekenen in de consultancy sector. De literatuurstudie zorgt er voor dat de gangbare theorieën en concepten die belangrijk zijn in het kader van dit onderzoek gekend zijn. In deze literatuurstudie wordt een opdeling gemaakt tussen de drie hoofdconcepten van deze masterproef, namelijk online marketing, businessto-business (b2b) en Integrated Marketing Communications (IMC). Deze worden elk apart besproken en daarnaast wordt ook gekeken wat de wederzijdse invloed van deze concepten is. In het hoofdstuk over online marketing verklaren we eerst het ontstaan hiervan en wat de implicaties zijn op het totale marketingbeleid. Later wordt aangegeven wat de verschillende mogelijkheden zijn qua toepassingen en wat de voordelen zijn van online marketing. De b2b-markten zijn reeds uitvoerig onderzocht, in het aangaande hoofdstuk halen we de belangrijkste conclusies uit de literatuur en geven we een korte omschrijving van de b2b-markt. Zowel de vraag, producten, klanten als het koopproces komen aan bod. Daarna gaan we kijken hoe er gecommuniceerd wordt in de b2b-markten en hoe de marketing verloopt. Ook de impact van online marketing in deze markt komt aan bod. In het derde en laatste hoofdstuk in de literatuurstudie lichten we IMC toe. Dat IMC een omstreden concept is wordt al snel duidelijk in dit hoofdstuk bij een eerste poging om het te definiëren. Na het poneren van een consensusdefinitie gaan we dieper in op de vraag waarom IMC zou moeten worden toegepast, met inbegrip van de voordelen dat het kan bieden. Later bekijken we dan hoe deze toepassing moet verlopen en via welke schema s en modellen dit kan verlopen. Ten slotte wordt aangekaart wat IMC kan betekenen in een b2b-omgeving. 1

12 Vervolgens gaan we verder met het deel van het eigenlijke onderzoek. Voor we hier aan beginnen geven we uitleg bij de gebruikte methodologie. Vervolgens geven we enige toelichting bij de onderzochte consultancy sector zodat een duidelijk beeld ontstaat van de setting van het onderzoek. De onderzoeksvragen waar het onderzoek op gestoeld is worden ook toegelicht, waarna het eigenlijke onderzoek wordt beschreven. De weergave van het onderzoek beginnen we met de voorstelling van de respondenten die hun medewerking verleenden aan het onderzoek. Daarna gaan we na in welke mate ze online marketing en IMC kennen, toepassen en evalueren. Vervolgens maken we de combinatie van deze twee concepten en gaan we na welke implicaties de wederzijdse invloed heeft. Hierna vatten we de belangrijkste bevindingen nog eens kort samen We eindigen met onze algemene conclusies waarin we de voorheen aangehaalde onderzoeksvragen kritisch beantwoorden en vergelijken met reeds bestaande literatuur Hierbij aansluitend staan we even stil bij de gebreken van het onderzoek en de aanbevelingen die we doen voor toekomstig onderzoek aangaande dit onderwerp. 2

13 Deel I: Literatuurstudie 1. Online Marketing Online marketing is er gekomen door het succes en de groei van het internet en de stijgende investeringen van ondernemingen in het medium als marketingkanaal. Het internet is namelijk het snelst groeiende medium in de geschiedenis, het deed er slechts 5 jaar over om de kaap van 50 miljoen gebruikers te bereiken, terwijl radio en televisie er respectievelijk 13 en 38 jaar over deden (Lagrosen, 2005). Gepaard met deze snelle groei heeft de komst van het internet een grote impact gehad op alle facetten van het dagelijkse leven. Hierdoor kunnen ook marketeers er niet omheen. Meer en meer gaat men het internet gebruiken als deel van de marketingmix en worden allerlei nieuwe marketingtechnieken ontwikkeld. Een bewijs hiervan vinden we terug in verschillende rapporten die de evolutie van het aandeel van internetinvesteringen in het totale marketingbudget weergeven. Uit de cijfers van die rapporten blijkt dat het aandeel gestegen is van 8,9% in 2008 naar 12,3% in 2009, tevens wordt een groei voorspeld naar een aandeel van 13,7% voor 2010 en 14,9% voor 2011 (Carat issues, 2009; Rate of global adspend, 2009). Dit hoofdstuk vatten we aan met de definiëring van online marketing. Daarna gaan we na welke invloed de komst van het internet met zich meebracht voor de definiëring van het marketingconcept. Vervolgens bekijken we de invloeden die het internet met zich meebracht voor de manier van communiceren en het type van interacties die we via dit medium kunnen aangaan. We staan ook even stil bij de verschillende kanalen die online marketing aanbiedt en we sluiten af met een overzicht van de voordelen die het gebruik van online marketing met zich meebrengt. 1.1 Definiëring Online marketing wordt door Chaffey beschreven als het bereiken van marketingobjectieven door het gebruik van digitale technologieën (2006, p. 8). Die marketingobjectieven kunnen opgedeeld worden in verschillende doelstellingen. Ten eerste kan men via nieuwe technologische applicaties marketingstrategieën transformeren met het oog op het creëren van meerwaarde voor de klanten via effectievere segmentatie-, targeting-, differentiatie- en positioneringstrategieën. Daarnaast kan het hen helpen met om de conceptualisatie, distributie, promotie en prijszetting van goederen, diensten en ideeën effectiever te plannen en uit te voeren. Tenslotte kunnen transacties gecreëerd worden die de uitwisseling van ideeën, producten en diensten faciliteren en op die manier de doelstellingen van zowel de individuele klant als van de organisatie bevredigen. (Mohammed, Fisher, Jaworski & Paddison, 2003; Strauss, El-Ansary & Raymond 2003). 3

14 Het internet zorgt voor een integratie van drie marketingkanalen waardoor het drie belangrijke functies kan vervullen in het teken van de reeds opgesomde objectieven. Ten eerste kan internet gezien worden als een communicatiekanaal waarmee informatie uitgewisseld kan worden tussen verkopers en kopers, en waarmee organisaties kunnen communiceren met de (potentiële) klanten. Het internet kan ook gebruikt worden als transactiekanaal waardoor het een belangrijke functie kan vervullen voor de verkoopsactiviteiten. In sommige gevallen kan het internet ook zorgen voor de fysieke uitwisseling van goederen en diensten waardoor het vaak gezien wordt als een distributiekanaal (Li & Leckenby, 2006; Kiang, Raghu & Shang, 2000). Het is mogelijk dat er overlappingen en interacties ontstaan tussen de verschillende types van kanalen. De komst van internet en het stijgende gebruik van dit medium in marketing heeft ervoor gezorgd dat het traditionele marketingconcept aan vernieuwing toe was. Deze herdefiniëring behandelen we in het volgende punt. 1.2 Herdefiniëring van het marketingconcept Het groeiende gebruik van internet in marketing is één van de vele factoren die ertoe hebben geleid dat men de definiëring van het oorspronkelijke marketingconcept ging herzien. In de literatuur wordt vaak verwezen naar de definiëring van de American Marketing Association (AMA), deze wordt dan ook vaak erkend als de formele definitie van marketing (Gronholdt & Martensen, 2005). Vooreerst geven we de definitie door de AMA uit 1985 weer: Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchanges that satisfy individual and organizational objectives (Geciteerd in: Grondholdt & Martensen, 2005, p. 102). In deze definitie wordt marketing gezien als een geïsoleerd proces, we zien ook duidelijk de 4p s in de definitie. Door de vele veranderingen in de markt en de komst van het internet werd door het AMA in 2004 een nieuwe definitie uitgewerkt, deze definitie zorgt voor een bredere invulling van het marketingconcept: Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, communicating and delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders (Geciteerd in: Grondholdt & Martensen, 2005, p. 101). 4

15 Deze nieuwe definitie zorgt voor drie belangrijk wijzigingen van het marketingconcept. Vooreerst is er de verruiming van het concept. Marketing wordt nu gezien als een organisatorische functie waardoor het invloed heeft op de gehele organisatie. Vervolgens is er een belangrijke verschuiving naar klantwaarde als centraal concept, wat in de plaats komt van de traditionele 4p s. Tenslotte wordt de focus nadrukkelijker op relaties gelegd, die als belangrijker worden aanzien dan alleenstaande transacties (Gronholdt & Martensen, 2005; Blocker & Flint, 2007, Andersen, 2005). In 2007 werd de definitie een derde maal aangepast waardoor het concept een nog bredere invulling kreeg: Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large (AMA, 2007). 1.3 Naar een nieuw communicatiemodel Het internet bevat unieke kenmerken die haar onderscheiden van traditionele communicatiekanalen. Hierdoor wordt communicatie tussen ondernemingen en hun klanten op een geheel andere manier georganiseerd. Dit heeft niet alleen een impact op de definiëring van het marketingconcept, maar het zorgt er ook voor dat traditionele communicatiemodellen niet meer volledig zijn. Om die reden werden in de literatuur nieuwe communicatiemodellen ontwikkeld. De traditionele modellen gaan uit van one-way communicatie, terwijl bij de nieuwe modellen in een internet omgeving two-way communicatie centraal staat One-way communicatie Bij éénrichtingscommunicatie is het medium een middel voor de zender om zijn boodschap naar een groot publiek te sturen (Andersen, 2001). Het model dat bij deze vorm van communicatie hoort is het traditionele one-to-many communicatiemodel en wordt weergegeven in figuur 2. Dit model toont het verloop van communicatie via traditionele massamedia. Er wordt hier van uitgegaan dat de ontvangers gelijkaardige preferenties hebben en er wordt geen ruimte voor feedback of interactie geboden (Hoffman & Novak, 1996). 5

16 Figuur 1 One-to-many communicatiemodel (Hoffman & Novak, 1996) Two-way communicatie Het is duidelijk dat het vorige model niet volstaat om de huidige communicatiestructuren in een internetomgeving weer te geven. Het internet biedt namelijk de mogelijkheid tot two-way communicatie tussen ondernemingen en hun klanten waardoor op lange termijn relaties met klanten opgebouwd kunnen worden (Harris & Dennis, 2007). Om die reden wordt het internet in de literatuur een interactief medium genoemd en is er nood aan nieuwe communicatiemodellen (Li & Leckenby, 2006). Communicatie en interactie komen op verschillende manieren voor in een internetomgeving. Ze worden weergegeven in het model van Hoffman en Novak, marketing communicatie in een computer gemedieerde omgeving, dat we terugvinden in figuur 3 (1996). Een gelijkaardig model vinden we terug bij Bordewijk en Van Kaam met hun multi-patterned communicatiemodel (Geciteerd in: Spurgeon, 2008). 6

17 Figuur 2 Marketing communicatie in een computer gemedieerde omgeving (Hoffman & Novak, 1996, p. 53) In de modellen van Hoffman & Novak en Bordewijk & Van Kaam, worden volgende deelmodellen ondergebracht: one-to-one communicatie, one-to-many communicatie en many-to-many communicatie (Avlonitis & Karayanni, 2000; Harris & Dennis, 2007). Die deelmodellen liggen aan de basis van de verscheidene interactiemogelijkheden tussen kopers en verkopers in internetomgevingen die beschreven worden door Bordewijk & Van Kaam (Geciteerd in: Spurgeon, 2008). Ten eerste is er het one-to-one communicatiemodel. Bij dit model zijn twee personen betrokken waardoor persoonlijke communicatie mogelijk wordt. Een voorbeeld hiervan is direct marketing waarbij ondernemingen hun boodschappen kunnen afstemmen op de ontvanger. Bij dit model kunnen twee vormen van interactie zich voordoen. Ten eerste is er conversatie waarbij beide participanten de macht hebben om een conversatie te starten of te beëindigen. Ten tweede is er registratie, hier ligt de macht om de conversatie te starten bij de klant. Ook het traditionele one-to-many model vindt plaats in internet omgevingen. Ondernemingen kunnen nog steeds ongepersonaliseerde boodschappen uitsturen naar een groot publiek door gebruik te maken van marketing en websites. Dit wordt bestempeld als allocatie. 7

18 Naast allocatie is er ook de mogelijkheid tot consultatie, de klant beslist immers zelf welke informatie, aangeboden op websites, hij gaat consulteren. Een laatste en niet onbelangrijk model is dat van many-to-many communicatie. Many-to-many betekent dat informatie op het internet niet enkel van ondernemingen afkomstig is, maar ook van (potentiële) klanten, en dat die informatie beschikbaar is voor alle ondernemingen en (potentiële) klanten die zich op het internet bevinden. Steeds vaker zijn mensen actief op fora en online communities waar ze bijvoorbeeld ervaringen met ondernemingen of hun producten beschrijven. Op deze manier verliezen ondernemingen een groot deel van hun controle over welke informatie er rond hun onderneming verspreid wordt, maar tegelijkertijd kunnen ze meer informatie vergaren over hun klanten aangezien die ook voor ondernemingen beschikbaar is. Zo kunnen ze persoonlijke informatie over klanten opzoeken, nieuwe trends ontdekken, klachten opvangen en nog allerhande informatie vergaren die hun onderneming vooruit kan helpen. Daarnaast is er ook heel wat informatie beschikbaar over concurrerende ondernemingen (Hoffman & Novak, 1996). Volgens deze modellen kunnen (potentiële) klanten met ondernemingen en met elkaar interageren. Klanten hebben zelfs de mogelijkheid om zelf commerciële informatie op het internet te plaatsen wat user-generated content wordt genoemd. Ondernemingen zijn ook niet langer beperkt tot het verschaffen van informatie, ze krijgen de mogelijkheid om met andere ondernemingen en met de (potentiële) klanten te communiceren (Hoffman & Novak, 1996). Deze mogelijkheden komen tot uiting in verschillende communicatiemodellen (Avlonitis & Karayanni, 2000; Harris & Dennis, 2007). De nieuwe communicatiemodellen die het internet met zich meebrengt zorgen vervolgens voor een verandering in het consumentengedrag. Mensen zijn niet langer passieve wezens die louter informatie door adverteerders toegestuurd krijgen, in plaats daarvan gaan ze zelf actief op zoek naar informatie. Dit zorgt ervoor dat men niet langer gebruik maakt van push-strategieën, waarbij de adverteerder eenzijdig informatie doorstuurt naar de ontvanger, maar eerder van pull-strategieën (Maymann, 2008; Harris & Dennis, 2007). Op die manier voorziet de onderneming een ruim aanbod van informatie en gaat de klant zelf op zoek naar wat voor hem relevant is. De consument beperkt zich bij zijn zoektocht naar informatie niet enkel tot websites van ondernemingen, maar gebruikt ook tal van andere bronnen op het internet, bijvoorbeeld fora en communities. We kunnen besluiten dat door het internet de passieve, lean-back, consument plaats ruimt voor de actieve, lean-forward consument, het is belangrijk dat ondernemingen hier rekening mee houden bij het uitwerken van hun online communicatiestrategieën (Harris & Dennis, 2007). 8

19 1.4 Online marketingkanalen Website Eerst en vooral staan we even stil bij het belangrijkste kanaal, de website, volgens Fill & Fill (2006) het hart van de internetactiviteiten. Op websites kunnen klanten specifieke informatie terugvinden rond de onderneming en aangeboden producten en diensten. Verder kan via de website gecommuniceerd worden met de klanten waardoor een zekere vorm van interactie ontstaat (De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, 2007). Websites kunnen ook gebruikt worden om informatie van klanten te verzamelen (Long, Tellefsen & Lichtental, 2007). Belangrijk bij websites zijn server log files waardoor ondernemingen kunnen nagaan welke klanten hun website bezochten en in welke onderdelen ze geïnteresseerd waren. Die informatie is van groot belang bij customer relationship management (CRM). Een website online plaatsen op zich is niet voldoende om de klanten te bereiken, het is van cruciaal belang om verkeer naar de website te genereren (Fill & Fill, 2006). Potentiële klanten moeten op allerhande manier naar de kern van de internetcampagne geloodst worden. Enkele van de kanalen die we verder zullen behandelen spelen hierbij een cruciale rol Display advertising Display advertising is een vorm van online marketing waarbij diverse technieken gehanteerd worden om in beeld te komen bij de (potentiële) klant. De voornaamste functies zijn het creëren van brand awareness, het opwekken van positieve percepties rond een product en het vergroten van koopintenties (SCN Education B. V., 2000; Li & Bukovic geciteerd in: Li & Leckenby, 2006). Door die functies worden ze als goede alternatieven voor offline communicatie gezien (Jensen, 2006). Display advertising heeft twee verschijningsvormen: banners en interstitials. Banners zijn grafische afbeeldingen die gebruikt worden als advertentie, ze bestaan uit verschillende formaten zoals buttons en skyscrapers. Interstitials zijn advertenties die al dan niet tijdelijk in beeld verschijnen tijdens het laden van een website. Soms maken ze deel uit van de browser, soms nemen ze het hele scherm in (De Pelsmacker et al., 2007). Ze kunnen de vorm aannemen van pop-ups of pop-unders. Banners en interstitials zijn heel belangrijk voor het opdrijven van verkeer naar de website. Ze werken als hyperlinks, indien een internetgebruiker geïnteresseerd is in de advertentie kan hij er op klikken en wordt hij automatisch doorgestuurd naar de website die eraan gekoppeld is. Display advertising is een controversiële vorm van online reclame, ze wordt als opdringerig aanzien omdat de internetgebruiker er niet kan aan ontsnappen, dit kan zorgen voor negatieve effecten zoals gevoelens van irritatie en ad avoidance (Li & Leckenby, 2006). 9

20 1.4.3 Search engine marketing (SEM) Om verkeer naar de website mogelijk te maken, is het belangrijk dat hij vindbaar is op het internet. Zoekmachines spelen hier een cruciale rol. Het is namelijk belangrijk bovenaan de lijst met zoekresultaten te staan. Dit kan bekomen worden door het toepassen van search engine advertising (SEA) en search engine optimization (SEO). Bij SEA betalen ondernemingen zoekmachines, zoals Google en Bing, om de link naar hun website bovenaan bij de zoekresultaten te plaatsen indien iemand op zoek is naar informatie op basis van enkele kernwoorden (Orubeondo, 2000). De gewenste kernwoorden die de onderneming wil linken aan de website kunnen op voorhand doorgegeven worden. Meestal wordt betaald op basis van pay-per-click, wat wil zeggen dat de adverteerder slechts moet betalen indien iemand effectief op de link naar de website klikt. Een andere manier om de website een betere ranking in de zoekresultaten te geven is het toepassen van SEO. In dit geval optimaliseren ondernemingen hun eigen website op een manier waardoor hij beter vindbaar wordt op het web. Hiervoor is het belangrijk om een goed begrip te hebben van de werking van zoekmachines. SEM is volgens Spurgeon (2008) het grootste en snelst groeiende segment in internet marketing Sponsoring Bij online sponsering plaatsen ondernemingen hun indentiteit, zoals hun logo of merknaam, op gesponsorde websites om op die manier goodwill te creëren bij hun bezoekers. In ruil hiervoor bieden ze steun aan de eigenaar van de website, die steun kan financieel gebeuren of in natura. Ondernemingen proberen via deze weg een associatie te leggen tussen hun merk en de website, om zo mee te profiteren van de positieve houding die bezoekers hebben tegenover de gesponsorde website. Om effectief te zijn moet een relevante link kunnen worden gelegd tussen de onderneming en de gesponsorde website. De gesponsorde materie moet met andere woorden relevant zijn voor het merk zodat attributen overgedragen kunnen worden naar het merk (Li & Leckenby, 2006). Sponsoring is een snel evoluerende online activiteit, het kan gecombineerd worden met traditionele vormen van sponsoring waardoor nieuwe mogelijkheden voor marktstrategieën ontstaan (Jensen, 2006) Public relations (PR) PR houdt in dat ondernemingen zich bezig houden met het opbouwen en onderhouden van online mediarelaties (Jensen, 2006). Het is belangrijk voor ondernemingen om een goede relatie te onderhouden met schrijvers van blogs en online artikels, vooral indien de onderwerpen die ze behandelen gerelateerd zijn aan de ondernemingsactiviteiten. 10

21 Het kan ook handig zijn om fora en communities te monitoren, zo kunnen ondernemingen zich een beeld vormen van wat er over hen geschreven wordt Viral marketing Bij Viral marketing maak je bewust gebruik van mond-tot-mond reclame, hier meer toepasselijk word of mouse genoemd. Voor deze vorm van marketing kan je allerhande soorten dragers gebruiken zoals websites, online video s, afbeeldingen,... maar meestal wordt gebruik gemaakt van e- mail (Jensen, 2006). Bij viral marketing moeten verschillende technieken klanten ertoe aanzetten om online content, gecreëerd door de adverteerder, door te sturen naar mensen uit hun omgeving in de hoop dat er een sneeuwbaleffect ontstaat (De Pelsmacker et al., 2007). Succesvolle virale campagnes verspreiden zich als een soort virus, waarbij steeds meer mensen content van de onderneming doorsturen. Volgens Fill & Fill (2006) heeft Viral marketing een beperkt nut voor b2b ondernemingen. Bij viral marketing wordt een naar een beperkte groep mensen verzonden in de hoop dat de inhoud dermate humoristisch, interessant of overtuigend is, dat het bericht naar vrienden en familie wordt doorgestuurd Events Ondernemingen organiseren online evenementen om internetgebruikers naar hun website te lokken. Gebruikmakend van webcasting kunnen productlanceringen, seminaries, presentaties van resultatenrekeningen, persconferenties,.. online live uitgezonden worden (Jensen, 2006). Online events worden steeds meer als volwaardige marketinginstrumenten erkend. Ze kunnen vooral een meerwaarde betekenen voor b2b marketing Affiliate programs Bij deze vorm van marketing plaatst de adverteerder een link naar zijn website op de website van andere ondernemingen, in ruil betaalt hij een commissie aan de eigenaar van de website telkens een klant op de link klikt (Jensen, 2006). Links kunnen zo op websites geplaatst worden van ondernemingen die producten of diensten aanbieden die complementair zijn met eigen ondernemingsactiviteiten E-Learning Ondernemingen kunnen online lessen geven aan hun klanten via het publiceren van podcasts of vodcasts. Via deze opleidingen kunnen ze de klanten attent maken op de voordelen van het werken met hun product. E-learning wordt ook vaak aangeboden als extra dienst, waarbij ondernemingen de klanten met hun producten leren werken (Jensen, 2006). 11

22 & direct marketing wordt de afgelopen tijd steeds meer gebruikt voor het aantrekken en behouden van klanten. Het grootste voordeel dat marketing kan bieden is volgens Fill & Fill (2006) het feit dat de doelmarkt er snel, efficiënt en effectief mee te bereiken is. Daarnaast laat het ondernemingen toe om verschillende boodschappen te verzenden, online catalogi te verspreiden en lijsten met contactgegevens aan te leggen. Daarnaast laat marketing gepersonaliseerde communicatie toe waardoor direct marketing mogelijk wordt. Zo kan de inhoud van de berichten aangepast worden aan de noden van de klant. Op die manier zijn niches beter bereikbaar (Jensen, 2006) Microsites Microsites zijn kleine, eventueel tijdelijke, websites die aangemaakt werden voor een specifiek doel, bijvoorbeeld een productlancering, of een specifieke campagne. Het hoofddoel van microsites is interactie creëren met de potentiële klant en niet zozeer het aanbieden van informatie (Jensen, 2006) Communities Online communities worden gevormd door vrijwillige associaties van mensen met gedeelde interesses of gemeenschappelijke doelen. Ze kunnen verschillende vormen aannemen zoals forums en chatboxen. Mensen kunnen zich om verschillende redenen in dergelijke online gemeenschappen engageren (Dennis & Harris, 2008). Zo kunnen communities opgebouwd worden rond een gemeenschappelijk doel, bijvoorbeeld het kopen van een auto. Ze kunnen ook ontstaan rond gedeelde interesses, meningen, medische toestanden,... Ondernemingen hebben de mogelijkheid om advertenties te plaatsen op de websites van de voor hen relevante communities, maar ze kunnen ook actief deelnemen aan de communities. Zo gaan steeds meer ondernemingen een profiel aanmaken op populaire websites als Facebook. Volgens Jensen (2006) is er een positief verband tussen marktprestaties en het gebruik van online communities in de marketing. 1.5 Voordelen van online marketing Nu we weten wat online marketing betekent en welke kanalen er beschikbaar zijn, bespreken we de voordelen die het internet als medium biedt ten opzichte van traditionele media. Deze vergelijking doen we op basis van vijf dimensies uit de theorie van Sepstrup (Geciteerd in: Thomsen, 1996, p ), deze dimensies zijn: 12

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ONLINE MARKETING IN B2B MARKETS

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ONLINE MARKETING IN B2B MARKETS UNIVERSITEITGENT FACULTEITECONOMIEENBEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR2009 2010 ONLINEMARKETINGINB2BMARKETS EENONDERZOEKNAARONLINEMARKETINGENIMCINDE CONSULTANCYSECTOR Masterproefvoorgedragentothetbekomenvandegraadvan

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA.

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL MEERKEUZEVRAGEN Tijd: 20 minuten Veel succes! Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. Vraag 1 Internet verkoop is niet langer gebonden

Nadere informatie

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Webinar LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met

Nadere informatie

E-communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

E-communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 17.1 E-communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: Het belang van internet en andere nieuwe media als interactieve communicatiemiddelen Het onderscheid tussen de diverse instrumenten van

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

DEFINITIEVE ANTWOORDEN

DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE 1 ONDERDEEL 2 VRAGEN BIJ CASE De nieuwe digitale strategie van NRC Onderbouw uw antwoord met theorie en modellen uit de bestudeerde literatuur. Vraag 1 (max. 8 punten) De commerciële mogelijkheden

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM)

Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM) Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM) Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van teksten uit het boek: Interactieve Marketing, van Reijsen, M. Zweers, T. Jansen, H. Pearson Education

Nadere informatie

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Hét model voor krachtige online advertising See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Je bent adverteerder. Of je helpt adverteerders. Je besteedt veel geld aan offline en online

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Phobos St. Jobsstraat 25 2200 Herentals T +3214232847 F +3214213482 carlo@phobos.be www.phobos.be

Phobos St. Jobsstraat 25 2200 Herentals T +3214232847 F +3214213482 carlo@phobos.be www.phobos.be Google Als zoekmachine verzamelt en ordent Google informatie op het Internet. Wanneer men een zoekopdracht invoert geeft Google een hele reeks zoekresultaten weer, waaronder een lijst met bestanden, artikels,

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Adverteren Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Adverteren De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 1.1 Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: De plaats van marketingcommunicatie in de marketingmix De instrumenten van de communicatiemix Geïntegreerde marketing- en

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

HAKAPERO. Marketing Software VS Marketing Automatisering

HAKAPERO.  Marketing Software VS Marketing Automatisering Email Marketing Software VS Marketing Automatisering Wij merken in ons dagelijks werk dat er veel verwarring bestaat hoe email marketing zich verhoudt met marketing automatisering. Het blijkt dat veel

Nadere informatie

ABC Analytics Handleiding

ABC Analytics Handleiding ABC Analytics Handleiding Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker en je moet er in blijven investeren met het aantrekken van bezoekers door middel van campagnes, zoekmachine optimalisatie en social

Nadere informatie

INBOUND MARKETING STRATEGIE

INBOUND MARKETING STRATEGIE Webinar INBOUND MARKETING STRATEGIE voor GROEI! Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (summary in Dutch)

Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) Relatiemarketing is gericht op het ontwikkelen van winstgevende, lange termijn relaties met klanten in plaats van het realiseren van korte termijn transacties.

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

BOUW HENDRICKX COMMUNICATIONS

BOUW HENDRICKX COMMUNICATIONS BOUW HENDRICKX COMMUNICATIONS horeca solutions - consulting - applications social media management review- en reputatiemanagement klantenbeheer en relatiemanagement persrelaties en public relations Jouw

Nadere informatie

LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes

LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes Let digital work fueld.nl LinkedIn inzetten als platform om het resultaat van digital marketing te vergroten, wordt regelmatig toegepast. Zeker, omdat het

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne E-BOOK 2017 1 Er zijn meerdere betaalde manieren om relevante bezoekers naar uw website te

Nadere informatie

Google AdWords (SEA)

Google AdWords (SEA) Door op de juiste zoekwoorden te adverteren met Google Adwords kunt u uw business en enorme boost geven! In 9 pagina s wat Google AdWords is en waarom het zo belangrijk is. Inhoudsopgave Voorblad. Pagina

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Artikel. Evenementen in de Content Marketing Mix Online communicatie voor, tijdens en na evenementen Bob Oord

Artikel. Evenementen in de Content Marketing Mix Online communicatie voor, tijdens en na evenementen Bob Oord Artikel Evenementen in de Content Marketing Mix Online communicatie voor, tijdens en na evenementen Bob Oord 1 Introductie De term contentmarketing komen we steeds vaker tegen in marketingland. Maar wat

Nadere informatie

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com Mobile & Shopping on demand De nieuwe rol van de mobiele telefoon tradedoubler.com Mobiele kanalen voor affiliate marketing vernieuwen de winkelervaring in Europa, door de connected consumers (online actieve

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Plan van Aanpak. November 2003. Student Naam: David Fremeijer Studentnr: 0249432 E-mail: david@fremeijer.net

Plan van Aanpak. Plan van Aanpak. November 2003. Student Naam: David Fremeijer Studentnr: 0249432 E-mail: david@fremeijer.net Plan van Aanpak Plan van Aanpak November 2003 Student Naam: David Fremeijer Studentnr: 0249432 E-mail: david@fremeijer.net Universiteit Nijmegen Begeleider: Theo van der Weide Referent: Gert Veldhuijzen

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

5 Redenen waarom Retargeting essentieel is voor UW bedrijf.

5 Redenen waarom Retargeting essentieel is voor UW bedrijf. 5 Redenen waarom Retargeting essentieel is voor UW bedrijf. Retargeting is het process van het plaatsen van een tracking code op een website bezoeker zijn browser met de doelstelling om gerichte adverenties

Nadere informatie

SDU Kennissessie. Edwin Hof Manager Account Management. Theo Pols Account Manager

SDU Kennissessie. Edwin Hof Manager Account Management. Theo Pols Account Manager Edwin Hof Manager Account Management Theo Pols Account Manager Vertrouwelijke informatie Deze presentatie is eigendom van Traffic4u BV en is strikt vertrouwelijk. Het bevat informatie slechts bestemd voor

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina.

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Auteur: Alle rechten voorbehouden 2012 Inhoud Introductie... 3 Wat is een bedrijvenpagina eigenlijk?... 4 Het aanmaken van een Facebook

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

TOP AANBOD. Online Marketing

TOP AANBOD. Online Marketing TOP AANBOD Online Marketing Éen aanspreekpunt voor al uw marketing activiteiten! TAOM is gespecialiseerd in online marketing & zorgt ervoor dat uw bedrijf op een heldere, krachtige en duidelijke manier

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

The Future of Advertising. Dinsdag 8 september 2015

The Future of Advertising. Dinsdag 8 september 2015 Van harte welkom op de workshop The Future of Advertising Dinsdag 8 september 15 8/9/15 Deliverables AdLit project: Departement Marketing Kristien Daems Prof. dr. Patrick De Pelsmacker Overzicht presentatie

Nadere informatie

SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling

SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling Wie zijn we? Wat is Google Marketing? Google Optimalisatie Google Adwords Google & SEO Workshop Google Analytics

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Social Media Marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Content marketing trends 2017

Content marketing trends 2017 Content marketing trends 2017 Wat zijn de belangrijkste voorspelde trends? Het aantal organisaties dat zich de resultaten van content marketing inziet is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Hierdoor neemt

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN 1 INTRODUCTIE H:6 Dit hoofdstuk bekijkt het meest flexibele element van marketingprogramma s. Marketingcommunicatie-instrumenten zijn die

Nadere informatie

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE En waarom u moet starten met contentmarketing WHITEPAPER 2015 Hoe zet u van A tot Z een contentmarketing-campagne op? In deze whitepaper behandelen

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL

MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL @NIELSAARTS 18-03-2015 EVOLVE MOBILE Bij Evolve Mobile combineren we technologische innovaties om de mobiele klantervaring te verbeteren

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Linking the Customer Purchase Process to E-commerce

Linking the Customer Purchase Process to E-commerce Samenvatting Elektronische handel verandert fundamenteel de manier waarop consumenten goederen en diensten kopen. E-commerce is het kopen en verkopen van producten of diensten via elektronische systemen

Nadere informatie

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten gezocht open klanten gezocht KLANTEN ZOEKEN VIA INTERNET Wist u dat 8 op 10 Belgen dagelijks het internet gebruikt? En dat de helft daarvan het medium

Nadere informatie

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat Hot Pink Media blijft zich als online blogger/influencers netwerk met een bereik van 8,6 miljoen per maand continue ontwikkelen. Met de lancering van het mannenlabel & ons travel channel verbreed Hot Pink

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN Webinar Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met TeamForce en

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Google Adwords INTRODUCTIE ADWORDS IS HET TE VERTROUWEN?

Google Adwords INTRODUCTIE ADWORDS IS HET TE VERTROUWEN? Google Adwords INTRODUCTIE Online advertising of online adverteren stijgt de afgelopen jaren absurd snel. Mensen gebruiken nu meer dan ooit het medium internet. Men bereikt meer mensen dan via radio, TV

Nadere informatie

VWEC: kritische reflectie Alex Van Leeuwen Social Media Monitoring

VWEC: kritische reflectie Alex Van Leeuwen Social Media Monitoring 2012 VWEC: kritische reflectie Alex Van Leeuwen Social Media Monitoring Robin Vandebroek Lezing De presentatie van Alex Van Leeuwen over social media monitoring ging over de producten die het bedrijf Buzzcapture

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Het voornaamste doel van dit proefschrift is nieuwe methoden te ontwikkelen en te valideren om de effectiviteit van customization te kunnen bepalen en hoe dataverzameling kan worden verbeterd. Om deze

Nadere informatie

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 1. Bepaal uw e-mail marketing strategie Wat wilt u bereiken met uw e-mail marketingcampagne? Wilt u naamsbekendheid creëren, de verkoop van een product

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Optimalisatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Optimalisatie Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Optimalisatie Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Optimalisatie De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar

Nadere informatie

Hand-outs. Groei dankzij zoekmachinemarketing

Hand-outs. Groei dankzij zoekmachinemarketing Hand-outs Groei dankzij zoekmachinemarketing Hoeveel zoekopdrachten verwerkt Google per dag? 3,5 miljard Hoeveel km legt de gemiddelde zoekopdracht af? 2.400 km Uit hoeveel pagina s bestaat het internet?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK ONLINE... NOORD-HOLLANDSE GOUDA MET HET RODE ZEGEL

UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK ONLINE... NOORD-HOLLANDSE GOUDA MET HET RODE ZEGEL UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK... EEN PAAR CIJFERS. 80% van de Belgen is nu aanwezig op het internet, binnenkort zal dit 90% zijn. Het aantal mobiele gebruikers is de voorbije 2 jaar verdubbeld. 60%

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Hét Online Marketing Event. 14 maart 2011 Utrecht

INBOUND MARKETING. Hét Online Marketing Event. 14 maart 2011 Utrecht Hét Online Marketing Event 14 maart 2011 Utrecht Agenda Welkom Marketing en Sales 2011+ Bram van Ast Bezoekers zijn Zilver Leander Kolen Conversies zijn Goud Joyce Landhaar Juist gereedschap is het halve

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES Bazoon PREMIUM Inbound Marketing Bazoon SERVICES Inbound Marketing meer traffic, meer leads, meer klanten Bedrijven zoeken naar meer efficiency en effectiviteit in marketing. Er is een verschuiving waar

Nadere informatie

Artikel. Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord

Artikel. Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord Artikel Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord 1 Introductie Bij het samenstellen van content voor een leadgeneratie campagne is de doelstelling altijd

Nadere informatie

WAT ADVISEERT TOP 500 ADVERTEERSERS

WAT ADVISEERT TOP 500 ADVERTEERSERS WAT ADVISEERT TOP 500 ADVERTEERSERS Wat zou je bedrijven aanraden die nog niet adverteren op social media? #SMAONDERZOEK Inhoud JUNI 2013 Kansen en mogelijkheden om FACEBOOK ADVERTEREN doelgroepen met

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Toelichting. bij de jurering & het inschrijvingsformulier

Toelichting. bij de jurering & het inschrijvingsformulier Toelichting bij de jurering & het inschrijvingsformulier Cuckoo Awards 2014 1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen? a. Direct marketing is een response-driven marketingstrategie,

Nadere informatie

Lokale concurrentie in het buitenland

Lokale concurrentie in het buitenland Lokale concurrentie in het buitenland Hoe te anticiperen als exportbedrijf met vindbaarheid Inhoudsopgave Intro Zoekmachine marketing: het idee erachter Zoekmachine adverteren Zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW Leadgeneratie Benchmark 2016: Wat doen succesvolle bedrijven beter? Recentelijk is voor de zesde keer de Nationale B2B

Nadere informatie

Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven

Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven LOKO Mailservice is een full service dienst van www.nieuwsbriefspecialist.nl (Leaflet productinformatie LMS juni 2015) Een professionele

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Marketing en communicatie 19. 2 Consumentengedrag 55

Inhoudsopgave. 1 Marketing en communicatie 19. 2 Consumentengedrag 55 Inhoudsopgave 1 Marketing en communicatie 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Ondernemingsplan en marketingplan 24 1.3 Marketingcommunicatieplan 26 1.3.1 Analysefase 27 1.3.2 Doelstellingen 31 1.3.3 Doelgroep 33 1.3.4

Nadere informatie

Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls

Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls Samenvatting Google AdWords Google Analytics is een online tool van Google. De tool verzamelt statistieken

Nadere informatie

Masterclass - Jouw digitale strategie #4

Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Op weg naar connectie met de eindgebruiker #vananaloognaardigitaal Fanship, Conversie en Waarde (c) 2014 DDMCA/Denis Doeland All rights reserved contact: denis.doeland@ddmca.com

Nadere informatie

Video, Social Media en. Internet Marketing

Video, Social Media en. Internet Marketing WHITE PAPER: Hoe bedrijven gebruik maken van nieuwe internet marketing platformen zoals Video, Social Media en Internet Marketing om prospects/leads te werven en deze om te zetten naar klanten Introductie:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

SYRISCHE ASIELMIGRANTEN IN NEDERLAND EN HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA BIJ MIGRATIEBESLUITVORMING

SYRISCHE ASIELMIGRANTEN IN NEDERLAND EN HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA BIJ MIGRATIEBESLUITVORMING SYRISCHE ASIELMIGRANTEN IN NEDERLAND EN HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA BIJ MIGRATIEBESLUITVORMING Rianne Dekker Hanna Vonk Jeanine Klaver Godfried Engbersen Erasmus Universiteit Rotterdam Regioplan Juli

Nadere informatie

Online marketing en het toepassen van e-commerce

Online marketing en het toepassen van e-commerce Keuzedeel mbo Online marketing en het toepassen van e-commerce gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0519 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 22-03-2016

Nadere informatie

Marketing in onzekere tijden

Marketing in onzekere tijden [Esc] sluit dit document over dit document ROI=E² email dit document Een recessie betekent voor veel bedrijven bezuinigen op de uitgaven. In het bijzonder wordt de knip vaak geplaatst op de marketing-uitgaven.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:1 Een merk is in de eerste plaats een product. Een product is fysiek, een service, winkel, persoon, organisatie, plaats of een idee. Een

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

Internet plan op maat

Internet plan op maat Internet plan op maat Uw Internet Plan: bouwen aan uw onderneming van morgen Bepalen - meten - verbeteren: - Doelstellingen - Doelgroepen - Communicatie mix Herkenbaar voor u? Kiezen voor DG Consult -

Nadere informatie

Zoekmachine marketing

Zoekmachine marketing Zoekmachine marketing Kinderen moeten onbezorgd kunnen rennen, fietsen, spelen en sporten! Wesley Plugers Zoekmachine marketing is topsport. Je moet elke dag trainen om te kunnen winnen @wesleyplugers

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Wij hebben met veel plezier aan dit boek geschreven en hopen dat we je er verder mee helpen. Heel veel leesplezier!

Wij hebben met veel plezier aan dit boek geschreven en hopen dat we je er verder mee helpen. Heel veel leesplezier! INLEIDING Google AdWords is een zeer krachtig advertentieplatform. Bijna geen enkel ander advertentienetwerk kan tippen aan AdWords. De vele functies maken het mogelijk om je doelgroep heel gericht te

Nadere informatie

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls Call Tracking Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls September 2015 1 INLEIDING Online conversies en de kanalen waarvan ze afkomstig zijn, worden precies gemeten door

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

SEA. Doelgericht en efficiënt online adverteren met Google AdWords TM

SEA. Doelgericht en efficiënt online adverteren met Google AdWords TM SEA Doelgericht en efficiënt online adverteren met Google AdWords TM Gebruikers doorzoeken het internet naar producten en diensten zoals de uwe. Maar vinden ze u? 92% van de Belgen gebruikt zoekmotoren

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat:

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat: De opportuniteit In de huidige productmaatschappij hebben consumenten doorgaans de keuze uit een ruim assortiment producten om een bepaalde behoefte te bevredigen. Bijgevolg is het product op zich niet

Nadere informatie