Integratie doorslaggevend voor duur za

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integratie doorslaggevend voor duur za"

Transcriptie

1 ,---- ~ et! f'j BEft EiK B A A R HE D : een ;,,,, 2 s:: :2 ;" "i' en ntegratie doorslaggevend voor duur za TEKST: Drs. Paul T. Potters, lts-nederland r Michaela D, Mihaylova MSc, stadsgewest Haaglanden,,i :1, Betrouwbare bereikbaarheid wordt in toenemende mate een probleem, met name in stedelijke gebieden.ct "[ kan uitkomst bieden, maar voor een duurzame toepassing is in de sterk gefragmenteerde verkeers- en vervoersector wel integratie nodig. n dit geval betekent dat integratie op meerdere terreinen om CTop een zo effectief mogelijke manier te kunnen inzetten. Met het project 'CTin bereikbaarheid' in de regio Haaglanden r il wordt getracht zo veel mogelijk schouder aan schouder op te trekken om met behulp van CTte komen tot een betere bereikbaarheid. Een voorbeeld van keuzes maken. Betrouwbare bereikbaarheid wordt de komende jaren een zeer belangrijk item. Dit komt omdat betrouwbare bereikbaarheid een grote economische en maatschappelijke waarde heeft en omdat de (auto)mobilisten steeds meer eisen gaan stellen aan bereikbaarheid en reistijd. Tegelijkertijd wordt bereikbaarheid een steeds groter probleem; tot 2020 neemt het personenvervoer met 20 procent toe en het goederenvervoer met 40 tot 80 procent. De bereikbaarheid van met name stedelijke gebieden zal verder verslechteren. De afgelopen jaren zijn verscheidene et-systemen ingevoerd om te zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer op wegen en vaarwegen en om mobilisten en vervoerders beter te informeren. Denk bijvoorbeeld aan de DRP'slangs de wegen en actuele verkeersinformatie via de media, Dit is echter slechts het begin van de mogelijkheden om et-systemen in te zetten. Om ervoor te zorgen dat de capaciteit van de infrastructuur nog beter wordt benut, zijn integrale oplossingen noodzakelijk, die verder reiken dan het hoofdwegennet of één modaliteit. Het realiseren van integrale oplossingen wordt echter bemoeilijkt door sterke fragmentatie in de sector. Het mobiliteitvraagstuk is gespreid over veel, voornamelijk kleine partijen in het vervoer en tal van (regionale) wegbeheerders, er is een enorme diversiteit aan infrastructuurgebruikers en bovendien sluiten oude en nieuwe et-systemen niet goed op elkaar aan. Ook is nog nauwelijks ervaring opgedaan met vernieuwende bestuurlijke arrangementen en resultaatgerichte samenwerking tussen overheden en private partijen. Om tot een duurzame toepassing van CT in bereikbaarheid te komen is integratie bittere noodzaak. mmers, een goede toepassing van CTheeft te maken met het op intelligente wijze managen van verkeers- 48 /verkeerskunde / nummer 3-2 5

2 -4! CT N BEREKBAARHED: eé"" ;(N:S i;: van jcq: : ~ :T-toepassing.. foto's: 5Joerd van der Hucht en vervoersstromen, met s~menwerking tussen partijen en met het beprijzen en de dienstverlening op gebied van mobiliteit door het toepassen van informatiesystemen. De uitdagingen om te komen tot een duurzame CT-toepassing liggen in de volgende dimensies: 1. de integratie tussen publiek-publiek; 2. de integratie tussen verkeersmanagement en private dienstverlening. Dit betekent ook dat er een betere samenwerking tot stand moet komen tussen publiek en private partijen; 3. de integratie tussen voertuig en wal; 4. de integratie tussen regionale en {inter)nationale initiatieven (hoofdwegennet en onderliggend wegennet); 5. de integratie tussen vervoerwijzen ('mobiliteitsmanagement'); 6. de integratie tussen korte, middellange en lange termijn. n dit artikel worden deze dimensies behandeld en wordt bekeken hoe dit wordt vormgegeven in het project 'CTin bereikbaarheid' in de regio Haaglanden (zie kader 'SWNGH'). nummer 3 -,oos verkeerskunde m m.

3 - '_--~m._.~.. 4; CT H\ BERE03AARHE!D: ;::cr' >:. 2SU2 \lá, " KiELE' ", ~ "!,.1 Voorwaarde voor het up-to-date houden van route-informatie is een actueel inzicht in het wegennet... ntegratie Ad. 1.ntegratie publiek-publiek; rollen en verantwoordelijkheden Op dit moment s er geen duidelijke afbakening tussen de diverse rollen van overheden; de publieke taak als wegbeheerder (het beschikbaar stellen en onderhouden van de infrastructuur), als verkeersmanager (controle over doorstroming en veiligheid) en de publiek/private taak als leverancier van mobiliteitsinformatie (value added services). Zokan het bijvoorbeeld gebeuren dat bij het plannen van onderhoud geen rekening wordt gehouden met een evenement, of dat nformatie over alternatieve routes leidt tot ongewenst sluipverkeer. Er is behoefte aan een duidelijke set van rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. """.' ,., " "'. $ n het project CTin bereikbaarheid werken stadsgewest Haaglanden, de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Verkeer en Waterstaat nauw samen. Hiervoor hebben deze overheden gezamenlijk 3 miljoen euro vrijgemaakt. Parallel aan de voorbereidingen van het project werkte Rijkswaterstaat n het kader van het innovatieprogra~ma 'Wegen naar de toekomst' aan de voorbereiding van een Pilot Reistijdenverwachting. Mede door signalen vanuit de markt heeft Rijkswaterstaat besloten haar expertise en budget van 0,5 miljoen euro voor de Pilot Reistijdenverwachting toe te voegen aan de publieke middelen voor het project CT in bereikbaarheid. Stadsgewest Haaglan. den treedt op als aanbestedende dienst en beheert het gezamenlijke budget van 3,5miljoen euro. n plaats van een afgerond plan te presenteren voor de verbetering van de bereikbaarheid, waar bedrijven op kunnen inschrijven, is gekozen voor de variant waarbij de oplossing uit het bedrijfsleven komt. Om dit bedrijfsleven uit te dagen en te mobiliseren, heeft stadsgewest Haaglanden een Europese aanbesteding uitgeschreven voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van deze diensten. Ad. 2. ntegratie verkeersmanagement en mobiliteitsinformatiediensten Voor zowel het verkeersmanagement (lees; de overheid) als voor de private dienstver- lening is een actueel inzicht in het wegennet noodzakelijk. Het beschikbaar hebben van actuele verkeersgegevens over (de belangrijkste) routes door de verstedelijkte gebieden is daarbij een absolute voorwaarde. Daaraan wordt op dit moment echter nog niet of nauwelijks voldaan. Dit proces betekent ook dat er meer duidelijkheid moet komen over de taakverdeling tussen publieke en private partijen in verband met het inwinnen, verwerken en distribueren van verkeersinformatie. mmers, de reiziger zou op elk moment zicht moeten kunnen krijgen op de verwachte reistijd, zodat hij daarop zijn keuzes kan baseren. Ook route-informatie verbetert door gebruik te maken van de actuele situatie; de adviezen zijn up-to-date, samen met de verkeersmanager kunnen alternatieve routes worden opgesteld en er kan rekening worden gehouden met onderhoudswerkzaamheden. n het project CTin bereikbaarheid is ervoor gekozen de markt een grote mate van verantwoordelijkheid te geven. Dit blijkt ook uit de aanbesteding. n het bestek is geformuleerd dat een dienstverleningspakket moet worden ontwikkeld, waarbij;.data worden ingewonnen, al dan niet gekoppeld aan al beschikbare data van wegbeheerders, ov-bedrijven en/of anderen; 50 verkeerskunde nummer 3-2 5

4 q CT!N BEREKBAjH~HE!D:i:'en kwestie a kh:,zen,,,,..de ingewonnen data worden verwerkt tot bruikbare en gevalideerde informatie voor mobilisten en tot diensten (service en content provider) waarvan reizigers en andere klanten gebruik kunnen maken;.de bruikbare informatie en diensten ter beschikking worden gesteld aan mobilisten, al dan niet tegen betaling;.het dienstverleningspakket is vertaald naar een concreet, op korte termijn uitvoerbaar project, waarin een eerste operationele toepassing wordt ontwikkeld en gedurende twee jaar wordt geëxploiteerd. Er is bewust voor gekozen om de 'value added services' -de mobiliteitsinformatie, waarbij de verbetering van de (beleving van) bereikbaarheid centraal staat - voor de eindgebruiker aan de markt over te laten. Hierdoor worden de ~erdeling van verantwoordelijkheden en de noodzakelijke informatie-uitwisseling met de verkeersmanager actueel. De service providers kunnen beschikken over informatie die de wegbeheerders inwinnen onder voorwaarde dat deze niet contraproductief zullen zijn voor de taken van de verkeersmanager en dat er geen monopolies zullen ontstaan. persoonlijk, plaatsafhankelijk en actueel aan de mobilist beschikbaar te stellen. Bekend zijn de dynamische route-informatie op een navigatiesysteem en de actuele reisplanners op een PDA.Ook zijn ontwikkelingen gaande om op ieder moment de laatst bekende maximumsnelheid op het dashboard te tonen. Vooraf moeten echter keuzes worden gemaakt over de manier waarop al deze informatie bij de eindgebruiker kan komen. Deze hebben niets te maken met de techniek maar met de manier waarop juistheid, volledigheid, tijdigheid, relevantie, actualiteit en consistentie worden gewaarborgd. Wat leveren service providers aan het navigatiesysteem als actueel verkeersbeeld en wijkt deze informatie af van wat aan de wegkant wordt weergegeven? Komt er achter elk verkeersbord een chip? Wie is aansprakelijk? Hoe zit het met de privacy? n-car-systemen behoren (bijna per definitie) tot het private domein en overheden zijn nog onwennig om daar ~ee om te gaan. Ze zijn gewend aan wegkantsystemen - palen langs de weg met camera's of detectoren - die tastbaar zijn en onderdeel kunnen zijn van de eigen infrastructuur van de wegbeheerder. Voor dit soort fysieke infrastructuur geldt altijd een vergunningenregiem en kunnen er eisen worden gesteld. Bijin-car-systemen ligt dat anders. Dergelijke systemen behoren niet tot de 'eigen' infrastructuur en bovendien hebben overheden er geen zeggenschap over en dragen er geen verantwoordelijkheid voor. Kortom, bij gebruik van in-car systemen ontstaat er een nieuwe situatie van verantwoordelijkheden en afhankelijkheden. n 'et in bereikbaarheid' zullen historisch opgeslagen gegevens en gegevens vanuit rijdende voertuigen (floating car data), vanuit verkeersregelinstallaties en vanuit TrafficCams worden gecombineerd om tot een actueel verkeersbeeld met de bijbehorende verwachting van de reistijd te komen. De gebruiker wordt straks geïnformeerd via diverse communicatiekanalen zoals een telefonisch voice-portal systeem, een internet-portal en in-car systemen. Ad. 4. ntegratie vervoerwijzen Het is van belang dat bij regionale projecten 'eilandvorming' wordt voorkomen. Het gevaar dat een lappendeken ontstaat door versnippering in de basisopzet, de informatiestromen en de gekozen techniek, is levensgroot aanwezig. Op deelgebieden zijn wel regels ontwikkeld, maar op dit moment zijn er te weinig richtlijnen om in dit moeras de weg te vinden. Weggebonden kennen we de AVB(Architectuur Verkeers- Beheersing), bij het openbaar vervoer de DRS-architectuur (Doorstroming, Regelmaat, nformatievoorziening en Stiptheid) en internationaal wordt gewerkt aan een in-car-platform (Global System for Telematics). Hoe de integratie van deze et-toepassingen en diensten tussen de domeinen weg, voertuig en openbaar vervoer vorm zal krijgen, is nu echter nog onduidelijk. ntegratie in de verkeers- en vervoersector is noodzakelijk om CT zo effectief mogelijk te kunnen inzetten. Ad. 3. ntegratie voertuig en wal, wat gebeurt waar Moderne et-toepassingen maken het mogelijk om steeds meer informatie nummer 3' 2005/verkeerskunde 15'

5 gebruik van de infrastructuur. Een dreigend gevaar is dat iedere schakel zelfstandig producten ontwikkelt en er problemen ontstaan in de aansluiting van systemen en berichtenstromen. Dit kan worden voorkomen door gebruik te maken van gezamenlijke uitgangspunten, begrippenkaders en taalgebruik. De tendens is dat deze niet verplichtend zijn, maar zich eerder (door het beschrijven van generieke rollen, functies en informatiestromen) richten op afstemming, communicatie en het gezamenlijk formuleren van ambities. Ook bij wet- en regelgejving rond het gebruik van et in hetrverkeer en vervoer dreigt het gevaar dat de doorlooptijd te groot wordt, waardoor deze gaat achterlopen op de feitelijke situatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan regelgeving voor het gebruik van gsm in de auto of het gebruik van navigatiesystemen tijdens het rijden. Het gebruik van in-car systemen leidt tot andereverantwoordelijkheden en afhankelijkhedenvoor overhedendan de traditionele wegkantsystemen -,--"",---- ""'"--"""""'." ' Pra ktijk De toekomstvastheid systemen en technieken van de gebruikte heeft een belangrijke rol gespeeld in het selectieproces voor het project et in bereikbaarheid. De aangeboden oplossingen zijn getoetst op de comptabiliteit met de bestaande systemen in Haaglanden en de aansluiting bij de (inter)nationale gangbare of toékomstige standaarden en trends. Op deze manier is zo veel mogelijk aandacht besteed aan de mogelijkheid van integratie van de gebruikte systemen en technieken. Het project zal als Europees demonstratieproject worden ingebracht in het escope programma RTT! (Real Time Travel and Traffic nformation), een Europees initiatief dat is gericht op het veiliger maken van wegen door ret-toepassingen. Ad, 5, ntegratie stedelijke, regionale en (inter)nationale initiatieven Door de verdeling in Nederland tussen hoofd-, onderliggend. en stedelijk wegennet ligt de integratie-uitdaging op dit terrein in het streven om het netwerk van verkeer en vervoer te managen als één geheel. Dit betekent dat. om het netwerk maximaal te benutten, een goede samenwerking tussen alle wegbeheerders en het onderling afstemmen van informatie noodzakelijk is. Voor et betekent dit dat er meer samenwerking tussen de componenten en goede data-uitwisseling moet m"' mm"m'_--' ' zijn en een beter gebruik van middelen centraal staat. Haaglanden heeft het consortium Triple- Via uitgenodigd voor directe onderhandelingen. TripleVia is een initiatief van Vialis Verkeer en Mobiliteit. de VerkeersnformatieDienst (VD)en PTVPlanung Transport Verkehr (PTV).Deze partijen willen in Nederland hoogwaardige regionale reisinformatiediensten opzetten. Voor het eerst wordt het hierbij aan de markt overgelaten om data te verzamelen en de gebruikers te informeren over de mobiliteitssituatie. De initiatiefnemers hebben zich daarbij verzekerd van de steun van drie strategische partners: DaimlerChrysler Services, BMen KPNMobile, n de regio Haaglanden wordt deze nieuwe dienstverlening eind dit jaar gelanceerd. Ad. 6. ntegratie korte, middellange en lange termijn Om et in verkeer en vervoer (TS)een normaal onderdeel te laten zijn van het dagelijkse leven van de (auto)mobilist moeten de drie elementen infrastructuur, voertuig en intelligente technologie goed samenwerken. De levenscycli van deze elementen variëren echter sterk: van achttien maanden voor et-componenten, vijftien tot twintig jaar voor de voertuigen en zo'n vijftig jaar of meer voor de aanleg en het Conclusies Het domein CTen mobiliteit bevindt zich nog in de fase van bewustwording en ontwikkeling. De vele integratievraagstukken vragen om het maken van keuzes. Keuzes die nu worden gemaakt hebben een effect van vele jaren op vele partijen. Dat maakt integratie ook zo'n lastig onderwerp, temeer omdat de vele belangen van verschillende actoren niet altijd in elkaars verlengde liggen. Bijhet maken van keuzes is samenwerken noodzakelijk. Gezamenlijk werken aan streefbeelden en harmonisatie helpt bij het ontwikkelen van een visie, bij elkaar beter te verstaan en te vertrouwen en bij het daadwerkelijk toepassen van de vele kansen die zich momenteel aandienen..om tot een duurzame toepassing van CTop de bereikbaarheidsproblematiek te komen, zijn integrale oplossingen noodzakelijk..ntegratie is in de sterk gefragmenteerde verkeers- en vervoerseetor echter niet altijd makkelijk, omdat de belangen van de verschillende aetoren vaalc botsen..het project CTin Bereikbaarheid in de regio Haaglanden laat zien dat het kan. 52 /verkeerskunde / nummer 3' 2 5

Rapportage onderzoek juridische inbedding Spookfiles A58 Leibniz Foundation For Law

Rapportage onderzoek juridische inbedding Spookfiles A58 Leibniz Foundation For Law Beter Benutten Rapportage onderzoek juridische inbedding Spookfiles A58 Leibniz Foundation For Law Onderzoek uitgevoerd door: Prof. Dr. T.M. van Engers Mr. W. F. van Haaften December 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Benutten naast bouwen

Benutten naast bouwen NM Magazine 3 e Jaargang Nummer 3 2008 www.nm-magazine.nl Waarom netwerkmanagement altijd nodig zal zijn Benutten naast bouwen Regio Innovatieve en netwerkbrede samenwerking in Zuidoost- Brabant Interview

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Colofon Auteurs: Paul van Kempen en Rob van Eijk Organisatie: Adversitement In opdracht van: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij In samenwerking

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1 Het programma Beter Benutten (en haar voorgangers) 9 1.2

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

EEN TOEKOMSTAGENDA VOOR SNELFIETSROUTES

EEN TOEKOMSTAGENDA VOOR SNELFIETSROUTES EEN TOEKOMSTAGENDA VOOR SNELFIETSROUTES 1 kaart Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend 2 3 COLOFON EEN TOEKOMSTAGENDA VOOR SNELFIETSROUTES Redactie: Michiel van Esch Wim Bot Willem Goedhart

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie