Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje"

Transcriptie

1 Vermogensbeheerder Services Voorwaardenboekje 1

2 INHOUDSOPGAVE I BEPALINGEN CLIËNTOVEREENKOMST...3 II VOORWAARDEN EFFECTENDIENSTVERLENING VIA EEN BELEGGINGSONDERNEMING...7 III VOORWAARDEN VOOR BEWARING VAN EFFECTEN IV REGLEMENT EFFECTENBEVOORSCHOTTING V EUROPESE STANDAARDINFORMATIE VOOR EFFECTENKREDIET VI VOORWAARDEN BETAALFACILITEIT VII ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VIII KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

3 I BEPALINGEN CLIËNTOVEREENKOMST Deze bepalingen maken onderdeel uit van de tussen de Cliënt, SNS Bank N.V. (de Bank ), SNS Securities N.V. ( SNS Securities ) en de Beleggingsonderneming gesloten cliëntovereenkomst (de Overeenkomst ). In geval van strijdigheid met het bepaalde in de Voorwaarden Effectendienstverlening via een Beleggingsonderneming en/of de Algemene Bankvoorwaarden geldt het bepaalde in de onderhavige bepalingen. 1. Rekeningen Cliënt 1.1 De Cliënt zal bij de Bank één of meer geldrekeningen (de Geldrekening ) en effectenrekeningen (de Effectenrekening ) openen, respectievelijk aanhouden. De Geldrekening en de Effectenrekening worden hierna gezamenlijk aangeduid als: de Rekening. 1.2 De Beleggingsonderneming zal er zorg voor dragen dat geen vermenging plaatsvindt van zijn eigen vermogen en het vermogen van de Cliënt en dat gelden en/of effecten van de Cliënt niet voor eigen rekening van de Beleggingsonderneming worden gebruikt. De Bank en SNS Global Custody B.V. zullen waarborgen dat er een strikte scheiding bestaat tussen hun vermogen en de door de Cliënt aan hen in bewaring gegeven effecten. (Zie artikel 20 en 21 van de Voorwaarden voor Effectendienstverlening via een Beleggingsonderneming en de internetsite van SNS Securities: De afwikkeling van, voor rekening en risico van de Cliënt verrichte effectentransacties, zal via de Rekening plaatsvinden. 1.4 SNS Securities ziet er (mede namens de Bank) op toe dat creditering of debitering van de Effectenrekening tegen gelijktijdige debitering of creditering van de Geldrekening plaatsvindt. 2. Identificatie SNS Securities, de Bank en de Beleggingsonderneming zijn onafhankelijk van elkaar verplicht om de identiteit van de Cliënt vast te stellen op de door de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme voorgeschreven wijze. Zij kunnen daarover onderling een taakverdeling afspreken. 3. Informatieverstrekking 3.1 De dienstverlening door SNS Securities en de Bank is beperkt tot: - uitvoering van de orders en instructies die de Beleggingsonderneming van de Cliënt ontvangt en vervolgens doorgeeft aan SNS Securities; of - indien sprake is vermogensbeheer door de Beleggingsonderneming: uitvoering van de door de Beleggingsonderneming namens de Cliënt aan SNS Securities gegeven orders en instructies. 3.2 SNS Securities zal er zorg voor dragen dat de Cliënt afschriften ontvangt van de Geldrekening en de Effectenrekening (al dan niet op elektronische wijze). SNS Securities zal van iedere transactie op de Rekening een transactienota verstrekken aan de Cliënt (al dan niet op elektronische wijze), tenzij er sprake is van vermogensbeheer en de Cliënt er voor heeft gekozen om geen transactienota s te ontvangen maar een periodiek overzicht van alle gedane transacties (te verstrekken door de Beleggingsonderneming). 3

4 Cliënt geeft hierbij (al dan niet alvast bij voorbaat) uitdrukkelijke toestemming voor de elektronische verstrekking van afschriften, nota s en andere overzichten. Cliënt verklaart zich bewust te zijn van de risico s van elektronische informatieverstrekking. Gedurende de wettelijke bewaartermijn wordt Cliënt desgevraagd een kopie van het afschrift, nota en/of overzicht verstrekt. 3.3 De Beleggingsonderneming is verantwoordelijk voor de ingevolge de Wft vereiste periodieke informatieverschaffing aan de Cliënt. In geval van vermogensbeheer kan de Cliënt kiezen voor kwartaalrapportages in plaats van halfjaarlijkse rapportages. In geval van vermogensbeheer zal de Beleggingsonderneming de met de Cliënt afgesproken vergelijkingsmaatstaf in de rapportages vermelden (of op een andere wijze mededelen). 3.4 SNS Securities zal na afloop van elk jaar aan de Cliënt en de Beleggingsonderneming een financiële jaaropgaaf (inclusief een vermogensoverzicht) ter beschikking stellen (al dan niet op elektronische wijze) dat voldoet aan de bij of krachtens de Wft gestelde eisen. 3.5 SNS Securities zal de Beleggingsonderneming informeren over alle door haar aan de Cliënt verstrekte gegevens met betrekking tot de Rekening, door middel van het verstrekken van (kopieën van) afschriften en overzichten, via elektronische weg of anderszins. 4. Cliëntencontact 4.1 Het op- of doorgeven van orders aan SNS Securities voor het aan- en/of verkopen van effecten voor rekening van de Cliënt geschiedt door de Beleggingsonderneming. Indien een opdracht tot een handeling als bedoeld in de vorige zin rechtstreeks door Cliënt aan SNS Securities wordt gegeven zal SNS Securities deze opdracht niet uitvoeren en de Cliënt verzoeken opdrachten door te geven via de Beleggingsonderneming. 4.2 SNS Securities zal zich onthouden van het geven van beleggingsadviezen aan Cliënt ter zake van het zich op de Rekening bevindende vermogen. 4.3 De Cliënt zal uitsluitend via de Beleggingsonderneming met SNS Securities communiceren, tenzij SNS Securities met de Cliënt in contact treedt zoals voorzien in deze bepalingen. 4.4 SNS Securities en de Bank (vertegenwoordigd door SNS Securities) treden niet rechtstreeks in contact met de Cliënt anders dan over de administratie van het vermogen van de Cliënt, de Rekening en, indien de Cliënt en de Bank een overeenkomst Effectenkrediet zijn aangegaan, over die kredietverlening aan de Cliënt, behalve voor zover anders bepaald in artikel 6 en 7 van deze bepalingen. 5. De Geldrekening: betalingsopdrachten 5.1 Tenzij anders overeengekomen zal de Beleggingsonderneming geen betalingsopdrachten op- of doorgeven ten laste van de Geldrekening anders dan: (i) ter zake van door SNS Securities uit te voeren transacties; (ii) de door de Cliënt aan de Beleggingsonderneming voor diens diensten verschuldigde vergoeding; (iii) overboekingen naar een door de Cliënt opgegeven en ten name van de Cliënt gestelde vaste tegenrekening; 5.2 De Geldrekening dient primair gebruikt te worden in het kader van effectentransacties. Overboekingen zijn mogelijk naar een door de Cliënt bij de Bank of een derde bank aangehouden tegenrekening tenzij de Cliënt een Overeenkomst betaalfaciliteit is aangegaan. 4

5 5.3 Beleggingsonderneming en de Cliënt kunnen alleen betalingsopdrachten verstrekken aan SNS Securities (die daarbij de Bank vertegenwoordigt), op de door SNS Securities aan te geven wijze. 6. Marginberichten in geval van transacties in opties en/of andere derivaten, margintekorten 6.1 SNS Securities zal (als vertegenwoordiger van de Bank) marginberichten en/of andere informatie over posities van de Cliënt in opties en/of andere derivaten zowel aan de Cliënt als aan de Beleggingsonderneming doen toekomen. De hoogte van de marginverplichtingen wordt bepaald door SNS Securities (als vertegenwoordiger van de Bank). 6.2 Indien er een margintekort ontstaat ontvangen de Cliënt en de Beleggingsonderneming daarover gelijktijdig bericht van SNS Securities (als vertegenwoordiger van de Bank), met de instructie om dit margintekort onverwijld en in ieder geval binnen 5 werkdagen, op te heffen. SNS Securities zal hierover in eerste instantie contact opnemen met de Beleggingsonderneming. Indien dit margintekort niet tijdig is opgeheven zal SNS Securities (namens de Bank) voor opheffing van het tekort zorg dragen door op de vijfde werkdag na het ontstaan van het tekort posities (opties en/of futures) te sluiten en/of effecten te verkopen. Dit gebeurt in samenspraak met de Beleggingsonderneming. 7. Dekkingstekorten en/of limietoverschrijdingen 7.1 Indien en zodra er, volgens de daarvoor door SNS Securities gehanteerde maatstaven, een dekkingstekort ontstaat en/of de bevoorschottingslimiet wordt overschreden zal SNS Securities de Beleggingsonderneming en de Cliënt daarvan gelijktijdig op de hoogte stellen, met de instructie om dit dekkingstekort en/of die limietoverschrijding onverwijld en in ieder geval binnen 5 werkdagen ten genoegen van SNS Securities (namens de Bank) ongedaan te maken. Indien het dekkingstekort / de limietoverschrijding niet tijdig ongedaan is gemaakt geldt het daarover bepaalde in het Reglement Effectenbevoorschotting of de Overeenkomst Effectenkrediet. 7.2 Indien direct ten gevolge van uitvoering van een door de Beleggingsonderneming aan SNS Securities op- of doorgegeven order een dekkingstekort en/of limietoverschrijding als bedoeld in artikel 7.1 ontstaat, is de Beleggingsonderneming ten opzichte van de Bank volledig aansprakelijk voor de voldoening van de uit die opdracht voortvloeiende verplichtingen. Deze aansprakelijkheid eindigt indien en zodra: (a) (b) er geen dekkingstekort en/of limietoverschrijding meer bestaat; of de Beleggingsonderneming de betreffende transactie van de Cliënt overneemt tegen betaling aan de Cliënt op zijn Geldrekening van het transactiebedrag (inclusief door de Cliënt aan de voor die transactie betaalde provisie). 8. Uitsluiting aansprakelijkheid SNS Securities en Bank, vrijwaring 8.1 Indien enige op- of doorgegeven transactie of enige andere handeling van de Beleggingsonderneming, die voor rekening en risico van de Cliënt is verricht, in strijd is met een door de Cliënt aan de Beleggingsonderneming gegeven opdracht, danwel is verricht zonder opdracht of in strijd met het tussen de Beleggingsonderneming en de Cliënt overeengekomen beleggingsbeleid, dan zijn de Bank en SNS Securities daarvoor niet aansprakelijk. De Cliënt zal eventuele klachten ter zake alleen aan de 5

6 Beleggingsonderneming voorleggen en eventuele daarop volgende procedures alleen tegen de Beleggingsonderneming instellen. 8.2 De Bank en SNS Securities zijn niet aansprakelijk voor het door de Beleggingsonderneming gevoerde beleggingsbeleid en/of de door de Beleggingsonderneming namens de Cliënt aan de SNS Securities op- of doorgegeven orders. De Beleggingsonderneming vrijwaart de Bank en SNS Securities voor alle aanspraken van de Cliënt uit dien hoofde. 8.3 De Cliënt en de Beleggingsonderneming kunnen zich jegens de Bank en SNS Securities nooit beroepen op enige beperking, enig gebrek of enige bevoegdheidsoverschrijding, die hun onderlinge rechtsverhouding betreft. 9. Eventueel door SNS Securities aan de Beleggingsonderneming betaalde vergoedingen Als SNS Securities de Beleggingsonderneming retourprovisie verstrekt zoals bedoeld in artikel 4.2 van de Overeenkomst zal de Beleggingsonderneming de Cliënt voorafgaand aan de transacties volledig informeren over het bestaan en de inhoud van de tussen SNS Securities en de Beleggingsonderneming getroffen regeling en hem op verzoek meer gedetailleerde informatie verstrekken over de omvang van de provisie. Als de Cliënt SNS Securities om informatie verzoekt zal deze de Cliënt mogen verwijzen naar de Beleggingsonderneming. 10. Einde Overeenkomst 10.1 Iedere partij bij de Overeenkomst is gerechtigd deze schriftelijk aan de andere partijen zonder opgaaf van redenen op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van dertig dagen De Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang schriftelijk worden opgezegd als: a een andere partij bij de Overeenkomst niet aan zijn verplichtingen voldoet; b een partij (als deze een natuurlijk persoon is) onder bewind of curatele wordt gesteld of overlijdt; c een partij in faillissement of surséance van betaling geraakt; d de Beleggingsonderneming haar vergunning verliest Bij beëindiging van de Overeenkomst zullen lopende transacties zoveel mogelijk met inachtneming van de toepasselijke bepalingen en voorwaarden worden afgewikkeld. In geval van beëindiging van de Overeenkomst blijven de Geldrekening en de Effectenrekening en eventuele andere rekeningen die de Cliënt bij de Bank aanhoudt voortbestaan, waarbij zowel de Bank als SNS Securities het recht hebben om de relatie met de Cliënt te beëindigen. 6

7 II VOORWAARDEN EFFECTENDIENSTVERLENING VIA EEN BELEGGINGSONDERNEMING Deze voorwaarden gelden tussen de Cliënt, de Beleggingsonderneming, SNS Securities N.V. en SNS Bank N.V. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden voor Effectendienstverlening via een Beleggingsonderneming wordt verstaan onder: Bank: SNS Bank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Beleggingsonderneming: de adviseur, vermogensbeheerder of commissionair waarmee de Bank, SNS Securities en de Cliënt een Cliëntovereenkomst hebben gesloten, die beleggingsdiensten verleent aan de Cliënt en namens de Cliënt orders op- of doorgeeft aan SNS Securities. Bewaarnemer: de Bank en/of SNS Global Custody BV. Cliënt: de (rechts)persoon of -personen voor wiens rekening en risico een Beleggingsonderneming (op basis van een Cliëntovereenkomst) orders in effecten op- of doorgeeft aan SNS Securities. Cliëntovereenkomst: de tussen de Cliënt, een Beleggingsonderneming, de Bank en SNS Securities gesloten Cliëntovereenkomst. Effecten: financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (waaronder aandelen, opties en obligaties). Effectendienstverlening: het door SNS Securities op basis van de Cliëntovereenkomst uitvoeren van orders die de Beleggingsonderneming namens de Cliënt opgeeft. Effectenrekening: een door de Cliënt bij de Bank aangehouden rekening voor het bewaren en administreren van Effecten van de Cliënt. Geldrekening: een door de Cliënt bij de Bank aangehouden rekening voor (onder meer) het debiteren en crediteren van gelden van de Cliënt in verband met voor zijn rekening en risico uitgevoerde en/of afgewikkelde transacties in Effecten. Handelsplaats: plaats van uitvoering zoals bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht. Voorwaarden: deze Voorwaarden voor Effectendienstverlening via een Beleggingsonderneming. SNS Securities: SNS Securities N.V., statutair gevestigd te Amsterdam. Artikel 2. Toepasselijkheid 2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op de (rechts-)verhouding tussen SNS Securities, de Bank en de Cliënt. 2.2 De (rechts-)verhouding tussen SNS Securities, de Bank en de Cliënt zal verder worden beheerst door de inhoud van de Cliëntovereenkomst, eventueel in aanvulling daarop gesloten overeenkomsten en de van toepassing zijnde reglementen. 7

8 Artikel 3. Wijziging voorwaarden 3.1 SNS Securities en de Bank behouden zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. Onder wijzigingen worden ook aanvullingen verstaan. Wijzigingen worden jegens de Cliënt bindend vier weken nadat SNS Securities de Cliënt daarvan schriftelijk of langs elektronische weg kennis heeft gegeven. SNS Securities vermeldt daarbij waar de tekst van de gewijzigde Voorwaarden verkrijgbaar is. 3.2 Indien de Cliënt niet akkoord gaat met de wijziging(en) dient de Cliënt dit binnen drie weken na de kennisgeving, zoals bedoeld in het eerste lid, schriftelijk mede te delen aan SNS Securities. SNS Securities zal gerechtigd zijn om de Effectendienstverlening na ontvangst van deze mededeling met onmiddellijke ingang te beëindigen. Artikel 4. Cliëntclassificatie 4.1 De Cliënt wordt ingedeeld in de categorie van niet-professionele beleggers. Deze indeling geldt voor alle door SNS Securities en/of de Bank verleende beleggingsdiensten en nevendiensten, ongeacht de soort Effecten waarin de Cliënt transacties wenst te verrichten. 4.2 SNS Securities en/of de Bank kan/kunnen medewerking verlenen aan een verzoek van de Cliënt om als een professionele belegger te worden aangemerkt, maar is daartoe niet verplicht. Artikel 5. Effectendienstverlening 5.1 De Effectendienstverlening van SNS Securities aan de Cliënt zal zich beperken tot het uitvoeren van door de Beleggingsonderneming namens de Cliënt op- of doorgegeven orders. 5.2 SNS Securities en/of de Bank is/zijn niet gehouden de Cliënt in kennis te stellen van al dan niet openbare dan wel van derden afkomstige informatie met betrekking tot de door de Cliënt aangehouden Effecten, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Artikel 6. Risico s verbonden aan beleggen 6.1 SNS Securities verstrekt aan de Cliënt bij het aangaan van de relatie een beschrijving van de kenmerken en risico s van financiële instrumenten (zie hoofdstuk 8 van dit Voorwaardenboekje). 6.2 Voor omschrijvingen van alle kenmerken en risico s van specifieke financiële instrumenten wordt ook verwezen naar het prospectus, de Financiële Bijsluiter of de Essentiële Beleggersinformatie van het betreffende financiële instrument. Deze informatie is te downloaden van de website van uitgevende instelling. Prospectussen zijn ook te vinden op de website van de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( 6.3 Door het ondertekenen van een Cliëntovereenkomst geeft de Cliënt uitdrukkelijk te kennen: I. adequaat door de Beleggingsonderneming te zijn ingelicht over de risico s en gevolgen verbonden aan het beleggen in Effecten; II. de in artikel 8.2 bedoelde beschrijving te hebben gelezen en begrepen; III. zich volledig bewust te zijn van de risico s en gevolgen verbonden aan het beleggen in Effecten; en IV. deze risico s en gevolgen te aanvaarden. 8

9 Artikel 7. Aansprakelijkheid 7.1 SNS Securities verricht alle handelingen, in het bijzonder de uitvoering van effectenorders en daarmee samenhangende afwikkeling, voor rekening en risico van de Cliënt. Dit geldt ook indien SNS Securities hierbij op eigen naam contracteert met derde partijen. 7.2 SNS Securities en/of de Bank zal niet aansprakelijk zijn voor directe en indirecte schade als gevolg van een waardedaling of waardestijging van Effecten, door de Cliënt geleden verliezen, gederfde winst, schade of welk nadeel dan ook, behalve indien en voor zover (rechtens) vast komt te staan dat deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van SNS Securities respectievelijk de Bank bij het verrichten van de Effectendienstverlening. Artikel 8. Koersopgaven 8.1 SNS Securities is niet verplicht koersopgaven te verstrekken aan de Cliënt. 8.2 SNS Securities is niet aansprakelijk jegens de Cliënt of derden voor schade, direct dan wel indirect, geleden als gevolg van of samenhangend met door SNS Securities verstrekte koersopgaven of koersinformatie. Artikel 9. Regelgeving en gebruiken De Cliënt onderwerpt zich en is gebonden aan de op de Effectendienstverlening van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Wet op het financieel toezicht, alsmede de reglementen van NYSE Euronext, Euroclear Nederland en Euroclear NIEC, alsmede aan alle andere reglementen, voorschriften en gebruiken, die ten tijde waarop en ter plaatse waar die handelingen worden verricht van toepassing zijn. Artikel 10. Beleggerscompensatie- en depositogarantiestelsel 10.1 De Effectendienstverlening van SNS Securities en de Bank valt onder de reikwijdte van het beleggerscompensatiestelsel, zoals geregeld in de Wet op het financieel toezicht en nader uitgewerkt in het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft. Op de website treft u hier meer informatie over. Deze informatie is tevens in schriftelijke vorm verkrijgbaar Daarnaast valt de dienstverlening van de Bank ten aanzien van door de Cliënt bij de Bank aangehouden creditgelden onder de reikwijdte van het depositogarantiestelsel, zoals geregeld in de Wet op het financieel toezicht en nader uitgewerkt in het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft. De Bank stelt op haar website informatie over dit stelsel ter beschikking. Deze informatie is tevens in schriftelijke vorm verkrijgbaar bij SNS Securities. Artikel 11. Belangenconflicten 11.1 SNS REAAL (de groep waartoe SNS Securities en de Bank behoren) hanteert een beleid met betrekking tot belangenconflicten dat onder meer van toepassing is op de relatie tussen SNS Securities, de Bank en de Cliënt. Dat beleid kan van tijd tot tijd geactualiseerd worden. Een samenvatting van de meest actuele versie van het beleid is te raadplegen op Deze informatie is tevens in schriftelijke vorm verkrijgbaar bij SNS Securities In het bedrijf van SNS Securities en de Bank bestaan zogenaamde Chinese Walls ter voorkoming van onder meer de verspreiding van koersgevoelige of andere vertrouwelijke marktinformatie. SNS Securities en de Bank zijn ongeacht de reikwijdte van wettelijke 9

10 voorschriften terzake, niet gehouden koersgevoelige of andere vertrouwelijke marktinformatie welke mogelijkerwijs bij hen bekend is, bekend te maken of anderszins te gebruiken bij de dienstverlening aan de Cliënt. Artikel 12. Instructies en mededelingen 12.1 De Beleggingsonderneming kan SNS Securities schriftelijk, telefonisch of elektronisch instructies geven, waaronder het op- of doorgeven van orders in Effecten voor rekening en risico van de Cliënt, indien en voor zover het de Beleggingsonderneming in zijn relatie tot SNS Securities is toegestaan van het betreffende communicatiemiddel gebruik te maken SNS Securities is bevoegd maar niet verplicht om telefonisch door de Beleggingsonderneming gegeven instructies en telefoongesprekken met de Beleggingsonderneming en de Cliënt op een geluidsdrager vast te leggen. SNS Securities is behoudens eventuele wettelijke verplichtingen niet verplicht om aldus vastgelegde gesprekken te bewaren en/of te archiveren dan wel aan de Cliënt of de Beleggingsonderneming ter beschikking te stellen in welke vorm dan ook SNS Securities is bevoegd een door de Beleggingsonderneming namens de Cliënt op- of doorgegeven order niet uit te voeren indien de Beleggingsonderneming deze op een niet overeengekomen wijze heeft verstrekt, de order niet voldoet aan de door SNS Securities gestelde voorwaarden dan wel indien de order voor SNS Securities niet duidelijk is of innerlijk tegenstrijdig is. SNS Securities is in deze gevallen niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) uitvoeren van de order. Artikel 13. Voldoende saldo voor uitvoering De Cliënt draagt er zorg voor dat er altijd voldoende saldo op zijn Geldrekening en zijn Effectenrekening aanwezig is voor de voldoening van al hetgeen de Cliënt uit hoofde van de Effectendienstverlening aan SNS Securities en/of de Bank verschuldigd is of zal zijn. Onder saldo wordt ook begrepen de kredietruimte die de Cliënt heeft uit hoofde van de overeenkomst Effectenkrediet. Artikel 14. Aan SNS Securities verleende volmacht De Cliënt verleent hierbij aan SNS Securities onherroepelijk volmacht om zijn Geldrekening en zijn Effectenrekening te belasten voor alle vergoedingen en kosten uit hoofde van de Effectendienstverlening en eventuele andere geldende overeenkomsten of voorwaarden en andere daarmee verband houdende handelingen, waaronder begrepen de aan de Bank en de Bewaarnemer verschuldigde kosten en vergoedingen. Artikel 15. Effectenrekening op naam van meerdere Cliënten 15.1 Indien de Effectenrekening op naam van meerdere Cliënten wordt aangehouden zijn alle Cliënten zowel tezamen als ieder afzonderlijk bevoegd - tenzij schriftelijk anders met SNS Securities en/of de Bank is overeengekomen - om in het kader van de Effectendienstverlening beheers- en beschikkingshandelingen te verrichten en om aan SNS Securities instructies te geven, zulks onder de volgende bepalingen: I. na het overlijden van een Cliënt blijft (blijven) de andere betrokken Cliënt(en) (gezamenlijk alsmede ieder afzonderlijk) bevoegd om beheers- en beschikkingshandelingen te verrichten en om instructies te geven; II. na het overlijden van een Cliënt hebben diens erfgenamen gezamenlijk dezelfde rechten (en verplichtingen) als de overleden Cliënt; 10

11 III. na schriftelijke mededeling van een Cliënt aan SNS Securities dat hij niet meer wenst dat door iedere Cliënt afzonderlijk beheers- en beschikkingshandelingen verricht worden, kunnen slechts alle betrokken Cliënten gezamenlijk beheers- en beschikkingshandelingen verrichten; IV. de erkenning door een Cliënt van een door SNS Securities verstrekte opgave van de tegoeden op de Effectenrekening is voor alle betrokken Cliënten bindend; V. iedere Cliënt is tegenover SNS Securities en/of de Bank hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk, voor al hetgeen SNS Securities en/of de Bank te vorderen mocht hebben uit hoofde van, of in verband met de Cliëntovereenkomst; VI. opheffing van een Effectenrekening op naam van meerdere Cliënten kan slechts geschieden met instemming van alle betrokken Cliënten; VII. opgaven en wijzigingen van de vaste gegevens van een Cliënt kunnen slechts geschieden door de betrokken Cliënt Iedere Cliënt stemt ermee in, dat een mededeling van SNS Securities aan één der Cliënten beschouwd dient te worden als een mededeling aan iedere Cliënt. Iedere Cliënt is bevoegd namens de andere Cliënten mededelingen aan SNS Securities te doen. Artikel 16. Orderuitvoering 16.1 Het orderuitvoeringsbeleid van SNS Securities is te raadplegen op SNS Securities zal bij het uitvoeren van orders met betrekking tot Effecten, alsmede bij het plaatsen en doorgeven van orders bij derden, handelen in overeenstemming met dat orderuitvoeringsbeleid De Cliënt wordt geacht bij het geven van opdrachten aan de Beleggingsonderneming toestemming aan SNS Securities te geven voor orderuitvoering en orderdoorgifte conform het orderuitvoeringsbeleid, zoals dat van tijd tot tijd zal worden geactualiseerd op Deze toestemming omvat mede het gebruikmaken van mogelijkheden door SNS Securities om een order buiten een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit om uit te voeren (OTC), voor zover dit overeenstemt met het orderuitvoeringsbeleid van SNS Securities De Beleggingsonderneming en de Cliënt worden geacht, voordat de Beleggingsonderneming of de Cliënt een beleggingsbeslissing neemt, zich voldoende op de hoogte te stellen van wijzigingen in het orderuitvoeringsbeleid. SNS Securities stuurt op aanvraag de meest geactualiseerde versie van het orderuitvoeringsbeleid naar de Cliënt en de Beleggingsonderneming toe Indien de Beleggingsonderneming of indirect de Cliënt een specifieke instructie geeft met betrekking tot orderuitvoering die afwijkt van het orderuitvoeringsbeleid van SNS Securities, kan dat betekenen dat niet het best mogelijke resultaat wordt behaald in termen van prijs, kosten, snelheid of waarschijnlijkheid van de uitvoering. SNS Securities is bevoegd, maar niet verplicht, een specifieke instructie te weigeren zonder dat zij daarbij de reden van deze weigering hoeft te vermelden SNS Securities neemt bij de uitvoering van effectenorders de regels en gebruiken van de betreffende Handelsplaats in acht. SNS Securities en/of de Bank zijn niet aansprakelijk jegens de Cliënt voor enige schade die de Cliënt lijdt als gevolg van deze regels en gebruiken SNS Securities is bevoegd orders van Cliënten samen te voegen met die van andere Cliënten, in welk geval orders niet direct aan de Handelsplaats ter uitvoering worden aangeboden. SNS Securities is alleen bevoegd van deze bevoegdheid gebruik te maken indien het onwaarschijnlijk is dat de samenvoeging van orders nadelig uitvalt voor de betrokken Cliënten. Het kan evenwel niet worden uitgesloten dat samenvoeging van orders in een specifiek geval in het nadeel van de Cliënt is. SNS Securities en/of de Bank zijn niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit. Toewijzing van orders vindt plaats naar rato van de omvang van de oorspronkelijke orders. 11

12 16.7 Indien de Cliënt via de Beleggingsonderneming een limietorder op- of doorgeeft die, op grond van de omvang of andere omstandigheden, niet direct kan worden uitgevoerd, wordt de Cliënt geacht SNS Securities te instrueren het bestaan en de kenmerken van de order niet aan derden kenbaar te maken. Artikel 17. Bijzondere omstandigheden Onverminderd het bepaalde in de Voorwaarden, zijn SNS Securities en/of de Bank in geval van bijzondere omstandigheden (waaronder het uitvallen van ordersystemen) niet aansprakelijk jegens de Cliënt voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet (tijdig) of niet volledig uitvoeren van opdrachten, behoudens grove schuld of opzet van SNS Securities. Artikel 18. Administratie SNS Securities en de Bank houden voor eigen rekening een administratie bij die voldoet aan de daaraan bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht gestelde eisen en voorschriften. Artikel 19. Administratieve voorschriften 19.1 Alle beheers- en beschikkingshandelingen met betrekking tot (tegoeden op) de Effectenrekening zijn onderworpen aan door SNS Securities vast te stellen administratieve voorschriften en procedures Bij gebreke van tijdige ontvangst van volledige instructies van de Beleggingsonderneming of indirect de Cliënt is SNS Securities bevoegd doch niet verplicht om voor rekening en risico van de Cliënt beheers- en beschikkingshandelingen te verrichten en daarbij keuzes te maken die naar haar oordeel het meest dienstig kunnen zijn aan het belang van een gemiddelde Cliënt. Artikel 20. Bewaring van Effecten, hoofdelijke aansprakelijkheid Bank voor de Bewaarnemer 20.1 Op de bewaring van Effecten die deel uitmaken van een door de Bank gehouden verzameldepot als bedoeld in de Wet Giraal Effectenverkeer, zijn de bepalingen van die wet alsmede het bepaalde in het volgende artikellid van toepassing. Voor zover die Effecten aan uitloting onderhevig zijn, zal SNS Securities ervoor zorgdragen dat telkens bij uitloting aan iedere Cliënt afzonderlijk een met diens gerechtigheid overeenkomend bedrag aan voor aflossing aangewezen Effecten wordt toebedeeld De bewaring in Nederland van alle overige Effecten en van zich in het buitenland bevindende aan toonder en niet-aan toonder Effecten geschiedt door SNS Global Custody BV. Op de bewaring van deze Effecten zijn van toepassing de Bepalingen SNS Global Custody BV, die bij SNS Securities ter inzage liggen en op verzoek van de Cliënt kosteloos worden toegezonden. De Bank is jegens de Cliënt hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen van de Bewaarnemer. Artikel 21. Inschakeling van derden en bewaring van Effecten door derden 21.1 De Bank en de Bewaarnemer zijn bevoegd in het kader van de Effectendienstverlening gebruik te maken van derden voor onder meer het in bewaring geven van Effecten aan derden en het verkrijgen van rechten ten aanzien van de Effecten door tussenkomst van derden. De Bank zal in beginsel zorg dragen voor de keuze van derden en zij zal alleen 12

13 aansprakelijk zijn voor tekortkomingen van derden indien zij bij de keuze van die derde niet de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen De Bank wordt geacht in elk geval voldoende zorgvuldigheid in acht te hebben genomen, indien het betreffende effect uitsluitend door één daartoe bevoegde derde kan worden bewaard. De Bank is in dat geval niet verplicht tot het maken van een selectie De Cliënt is zich bewust van de mogelijkheid dat in geval van niet-nakoming of faillissement van een derde partij, Cliënt niet (al) zijn Effecten of gelden zal kunnen terugkrijgen, en dat dit risico zich met name kan manifesteren in landen waar het financieel toezicht niet waarborgt dat de Effecten of gelden van de Cliënt zijn afgescheiden van de Effecten of gelden van derden Indien de Bank en de Bewaarnemer Effecten in bewaring hebben gegeven bij een derde partij, kan deze derde partij de Effecten van de Cliënt aanhouden via een omnibusaccount waar Effecten van meerdere cliënten van de Bank worden bewaard. Met een omnibusaccount wordt hier verstaan een verzamelrekening die wordt aangehouden bij een derde partij op naam van de Bewaarnemer. De Cliënt is zich bewust van de mogelijkheid dat in geval van niet-nakoming of faillissement van een derde partij, of indien er tekorten ontstaan op een dergelijke omnibusaccount, hij niet (al) zijn Effecten zal kunnen terugkrijgen. Artikel 22. Uitlevering Effecten Voor zover Effecten uitleverbaar zijn, zal SNS Securities zich op verzoek van de Cliënt inspannen om de Bewaarnemer of de (andere) bewaarder van Effecten zo mogelijk uitvoering te (laten) geven aan een verzoek tot uitlevering. De Bank en de Bewaarnemer zijn gerechtigd Effecten die zich naar hun oordeel redelijkerwijs niet lenen voor open bewaring uit de administratie te verwijderen. Artikel 23. Controle coupons SNS Securities is niet gehouden om de door Cliënt ter verzilvering aangeboden coupons van Effecten die niet bij de Bank of de Bewaarnemer in bewaring zijn gegeven op uitloting te controleren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Artikel 24. Verwijderen van Effecten 24.1 Indien de Effectenrekening bepaalde Effecten of vorderingen bevat met een zodanig geringe totale waarde dat gezien de transactiekosten geen positieve verkoopopbrengst kan worden behaald, is de Bank gerechtigd deze Effecten van de Effectenrekening te verwijderen en in een verzameldepot onder te brengen. De Cliënt houdt aanspraak op enige waarde van de Effecten die nadien nog kan ontstaan Indien het administreren of bewaren van bepaalde Effecten voor de Bank zodanige directe of indirecte kosten of risico s met zich meebrengt, dat naar het oordeel van de Bank redelijkerwijs niet van haar gevergd kan worden deze Effecten langer aan te houden, is de Bank bevoegd de Effecten te verkopen namens de Cliënt en de opbrengst ervan bij te schrijven op de geldrekening van de Cliënt De Bank zal van haar bevoegdheden zoals bedoeld in 24.1 en 24.2 geen gebruik maken voordat de Cliënt gedurende een naar het oordeel van de Bank redelijke termijn in de gelegenheid is gesteld de Effecten te verkopen of over te boeken naar een andere bank. Deze termijn bedraagt minimaal twee weken. 13

14 Artikel 25. Creditering onder voorbehoud Creditering van de Geldrekening van de Cliënt geschiedt te allen tijde onder het voorbehoud dat de Bank tijdig en behoorlijk in het bezit komt van de tegenwaarde van de betreffende Effectentransactie. Bij gebreke daarvan, is SNS Securities (namens de Bank) bevoegd om de creditering zonder nadere aankondiging ongedaan te maken. Artikel 26. Royement Indien zich een wijziging voordoet in een Effect, zoals een split-up, een afstempeling, een aanvang van de handel ex-lotingskans of ex-dividend gaan van een fonds, worden lopende orders van de Cliënt door SNS Securities of door een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit onder omstandigheden geroyeerd. Artikel 27. Effectenkrediet Indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen en onder de daarbij gestelde voorwaarden, kan de Bank aan de Cliënt krediet verstrekken op basis van een pandrecht gevestigd op de bij Bewaarnemer in bewaring gegeven Effecten. Artikel 28. Verpanding 28.1 Tot meerdere zekerheid voor al hetgeen de Bank, uit welke hoofde dan ook, al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de Cliënt te vorderen heeft of mocht krijgen, verpandt de Cliënt voor zover mogelijk - hierbij (en zal de Cliënt op eerste verzoek van SNS Securities, als vertegenwoordiger van de Bank, tot verpanding overgaan) aan de Bank: a al zijn huidige en toekomstige aandelen in de verzameldepots als bedoeld in de Wet Giraal Effectenverkeer waartoe de Cliënt als deelgenoot gerechtigd is of mocht worden; b alle aan de Bewaarnemer in bewaring gegeven en in de toekomst in bewaring te geven Effecten voor zover deze door Bewaarnemer ten behoeve van de Cliënt geïndividualiseerd zijn of zullen worden - alsmede alle huidige dan wel toekomstige rechten tot uitlevering van Effecten die voortvloeien uit de bewaargeving ten name van de Cliënt jegens Bewaarnemer, voor zover dit Effecten betreft die niet ten behoeve van de Cliënt zijn geïndividualiseerd; c al zijn huidige en toekomstige vorderingen uit welke hoofde dan ook jegens de Bank Het in het vorige artikellid bedoelde pandrecht omvat mede een recht van pand op alle ter zake de verpande Effecten, rechten en vorderingen te ontvangen vergoedingen. Het pandrecht zal telkens tot stand komen op het moment waarop de Bank dan wel de Bewaarnemer de te verpanden goederen onder zich krijgt respectievelijk het moment waarop de rechten ontstaan Onverminderd het voorafgaande is de Cliënt verplicht om op eerste verzoek van SNS Securities (als vertegenwoordiger van de Bank) al datgene te doen en daarvoor medewerking te verlenen teneinde het in dit artikel bedoelde pandrecht te vestigen en verleent daartoe hierbij een onvoorwaardelijk en onherroepelijke volmacht aan SNS Securities om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk dan wel wenselijk zijn met het oog op het vestigen van de in dit artikel bedoelde pandrecht(en). Artikel 29. Herverpanding De Bank is bevoegd de Effecten en (andere) vermogensrechten die aan haar zijn verpand te herverpanden tot zekerheid van een schuld van de Bank jegens derden, mits deze schuld het 14

15 door de Bank van de Cliënt (al dan niet opeisbaar) te vorderen bedrag niet overschrijdt, de herverpanding slechts geschiedt tot een zodanige omvang als de Bank nodig heeft als zekerheid voor hetgeen zij op het moment van herverpanding van de Cliënt (al dan niet opeisbaar) te vorderen heeft of kan krijgen en de herverpande Effecten onmiddellijk na aflossing van de schuld door de Bank, geen onderwerp van die herverpanding zijn. Artikel 30. Tenietgaan van Effecten Indien Effecten tenietgaan of op andere wijze uit de macht van de Bank of de Bewaarnemer raken door een oorzaak die niet aan de Bank en/of de Bewaarnemer kan worden toegerekend, is de Bank noch de Bewaarnemer tot niet meer verplicht dan het treffen van recherchemaatregelen ten aanzien van die Effecten dan wel die Effecten te doen vervangen door duplicaten. In geval van vervanging door duplicaten, dient de Cliënt aan (nadere) door SNS Securities (als vertegenwoordiger van de Bank) te stellen voorwaarden te voldoen waaronder in ieder geval afgifte van een door SNS Securities op te stellen vrijwaringsverklaring. Artikel 31. Verklaring van Erfrecht Na het overlijden van een Cliënt kan SNS Securities verlangen dat degene(n) die wenst te beschikken over de Effectenrekening en/of Geldrekening op naam van de overleden Cliënt aangehouden tegoeden, een verklaring van erfrecht overlegt. SNS Securities en de Bank zijn niet gehouden inlichtingen te verstrekken over handelingen met betrekking tot tegoeden op de Effectenrekening die voor de datum van overlijden van de Cliënt zijn verricht. Artikel 32. Faillissement, beslag 32.1 De Cliënt is verplicht SNS Securities terstond schriftelijk in te lichten omtrent (iedere aanvraag tot) diens faillissement, indiening van een verzoek tot verlening van (voorlopige) surséance van betaling alsmede de verlening zelf, dan wel (een aanvraag tot) wettelijke schuldsanering, onderbewindstelling of ondercuratelestelling Gedurende faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, wettelijke schuldsanering, onderbewindstelling of ondercuratelestelling van de Cliënt, zal SNS Securities uitsluitend instructies of mededelingen accepteren van de curator van de Cliënt dan wel van de Cliënt voor zover de bewindvoerder zijn medewerking heeft verleend Bij (derden) beslaglegging onder de Bewaarnemer ten laste van de Cliënt zullen geen beschikkingshandelingen met betrekking tot de desbetreffende tegoeden op de Effectenrekening kunnen worden verricht. In geval van Vermogensbeheer dient de Cliënt zich te realiseren dat beheer van de op de Effectenrekening aangehouden Effecten niet mogelijk is en dat daardoor schade voor de Cliënt kan ontstaan. SNS Securities en/of de Bank is niet aansprakelijk voor deze schade en is niet gehouden om in het kader van haar dienstverlening rekening te houden met de mogelijkheid van een eventueel beslag. Artikel 33. Privacy en cliëntgegevens 33.1 SNS Securities is ingevolge wet- en regelgeving, waaronder de reglementen van NYSE Euronext en de Wet op het financieel toezicht, verplicht ter medewerking aan de handhaving en controle op de naleving van deze regels gegevens te verstrekken uit de door SNS Securities gehouden persoonsregistratie(s) SNS Securities behoeft geen toestemming van de Cliënt voor de verstrekking van gegevens aan derden indien een al dan niet in het buitenland gevestigde (toezichthoudende) autoriteit dit dwingend voorschrijft. 15

16 33.3 De bij aanvraag of wijziging van een financiële dienst verstrekte persoonsgegevens worden door SNS Securities, respectievelijk een rechtspersoon die behoort tot de groep van vennootschappen waarvan SNS Securities deel uitmaakt, verwerkt ten behoeve van het aangaan en beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het Cliëntenbestand De Cliënt verplicht zich om wijzigingen in zijn staatsburgerschap, adres, of statutaire vestigingsgegevens binnen vier weken na ingang van de wijziging schriftelijk aan SNS Securities mede te delen. Artikel 34. Vergoedingen tussen marktpartijen In het kader van de door SNS Securities verrichte Effectendienstverlening kan het voorkomen dat SNS Securities vergoedingen of provisies betaalt aan dan wel ontvangt van derden, of nietgeldelijke voordelen behaalt. De Cliënt zal geen aanspraak kunnen maken op de door SNS Securities ontvangen vergoedingen van derden. SNS Securities publiceert een samenvatting van kenmerken van de toepasselijke regelingen op de website Hierin wordt ook aangegeven waar nadere details opvraagbaar zijn. Op aanvraag zal SNS Securities deze samenvatting ook schriftelijk verstrekken. Artikel 35. Klachten Indien de Cliënt ontevreden is over de dienstverlening door SNS Securities of de Bank kan de Cliënt een klacht bij SNS Securities indienen. SNS Securities zal de klacht in behandeling nemen, administreren en tijdig behandelen. Artikel 36. Communicatie De communicatie tussen de Cliënt en SNS Securities (al dan niet namens de Bank), waaronder mede begrepen correspondentie langs schriftelijke of elektronische weg, zal in de Nederlandse taal plaatsvinden, tenzij anders overeengekomen. Artikel 37. Toepasselijk recht en forum 37.1 Op de relatie tussen SNS Securities, de Bank en de Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Geschillen tussen de Cliënt en SNS Securities of de Bank worden aanhangig gemaakt bij de daartoe bevoegde Nederlandse rechter, tenzij wetgeving of internationale verdragen dwingend anders voorschrijven In afwijking van artikel 37.2 is de Cliënt, indien zij als eisende partij optreedt, bevoegd om, met inachtneming van het geldende reglement, geschillen aanhangig te maken bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Artikel 38. Duur en beëindiging 38.1 De rechtsverhouding ter zake van de Effectendienstverlening (hierna: de relatie) van SNS Securities aan Cliënt is aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen Zowel de Cliënt als SNS Securities is gerechtigd de relatie met onmiddellijke ingang op te zeggen door middel van een schriftelijk bericht aan de wederpartij De relatie eindigt onmiddellijk zonder dat enige opzegging vereist is, indien de Cliënt: 16

17 I als rechtspersoon failliet wordt verklaard dan wel (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt; II als rechtspersoon ophoudt te bestaan; III als natuurlijk persoon overlijdt Behoudens voor zover door SNS Securities en Cliënt schriftelijk anders is overeengekomen: I worden transacties in Effecten die op de datum van beëindiging van de relatie nog niet zijn afgewikkeld, door SNS Securities zoveel mogelijk afgewikkeld en; II blijft gedurende deze afwikkeling ieder der partijen gebonden aan de tussen partijen gesloten Cliëntovereenkomst (en), alsmede aan deze Voorwaarden. 17

18 III VOORWAARDEN VOOR BEWARING VAN EFFECTEN Bepalingen SNS Global Custody BV 1 SNS Bank NV (hierna te noemen de Bank ), en SNS Global Custody BV, (hierna te noemen: SNSGC ), dragen er zorg voor dat a Alle effecten niet opgenomen in een verzameldepot als bedoeld in de Wge, zoals deze van tijd tot tijd zal luiden, die de Bank in eigen naam onder zich heeft of onder zich zal krijgen ten behoeve van een klant teneinde deze voor een klant in bewaring te houden, door de Bank namens die Klant en op diens naam in bewaring zullen worden gegeven aan SNSGC en door SNSGC voor de klant in bewaring zullen worden genomen. b Alle door de Bank uit hoofde van de relatie tussen de klant en de Bank voor een klant gehouden Rechten (als hierna omschreven) uitsluitend worden gehouden door SNSGC en door SNSGC ten behoeve van de betreffende klant worden uitgeoefend, een en ander voor zover zulks ten aanzien van het betreffende Recht redelijkerwijs mogelijk is. Onder Rechten wordt verstaan alle door SNSGC als zodanig aanvaarde rechten die door de Bank en/of SNSGC op eigen naam gehouden worden ten behoeve van klanten ten aanzien van (I) effecten aan toonder die zich in het buitenland bevinden en ii) niet-aan toonder luidende effecten. Onder effecten worden verstaan aandelen, obligaties, en alle overige door SNSGC als zodanig aanvaarde goederen. 2 De bepalingen 3 en 4 zijn uitsluitend van toepassing op de door SNSGC voor de klant in bewaring genomen effecten. De bepalingen 5 tot en met 7 zijn uitsluitend van toepassing op de door SNSGC gehouden Rechten. 3 Hoewel behoudens in die gevallen waarin de effecten zouden zijn geïndividualiseerd de juridische eigendom der effecten bij bewaarnemer berust, is het de bewaarnemer niet toegestaan enig aan de eigendom der effecten verbonden recht uit te oefenen, behoudens de rechten van de eigenaar voortvloeiend uit onvrijwillig bezitsverlies. 4.1 De bewaarnemer is gehouden de nummers der effecten te allen tijde te individualiseren, met dien verstande dat zij I Van premie-obligaties en van andere effecten waarbij aan speciale nummers speciale rechten verbonden zijn de nummers te allen tijde voor iedere klant afzonderlijk moet individualiseren. II Van effecten niet onder (I) vallende welke aan uitloting onderhevig zijn, tijdig voor het tijdstip waarop een uitloting plaatsvindt, de nummers of delen van nummers en/of andere kenmerken die bij loting van belang zijn, voor iedere klant afzonderlijk moet individualiseren. III De onder (I) en (II) bedoelde nummers, delen van nummers en/ of kenmerken aan de klant moet verantwoorden. 4.2 De bewaarnemer heeft echter, wanneer hem dat in het belang van een klant raadzaam voorkomt, de bevoegdheid ook andere effecten dan die hierboven onder (I) en (II) genoemd voor een klant te individualiseren door vastlegging van de nummers en deze individualisering wederom op te heffen. 5 SNSGC zal met betrekking tot de door haar ten behoeve van de klant gehouden Rechten uitsluitend jegens de klant verplichtingen hebben. De klant is bij uitsluiting bevoegd aan 18

19 de Bank opdrachten met betrekking tot de voor hem gehouden Rechten te verstrekken, welke de Bank namens klant aan SNSGC zal verstrekken. Het is SNSGC niet toegestaan de Rechten uit te oefenen, anders dan overeenkomstig de instructies van de klant en het in deze bepalingen bepaalde. 6 SNSGC zal voorzover het zulks nodig acht in verband met de werkzaamheden ten behoeve van klanten, gebruik maken van derden, waarbij onder meer sprake zal kunnen zijn van het in bewaring geven van effecten aan derden en het verkrijgen van rechten ten aanzien van effecten via derden. De Bank draagt zorg voor selectie van die derden. De Bank is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden indien zij aantoont dat zij bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen. Indien de Bank niet aansprakelijk is voor tekortkomingen van die derden, dan zal zij, indien de klant schade heeft geleden, in ieder geval al het redelijke doen om de klant behulpzaam te zijn bij het ongedaan maken van zijn schade. SNSGC zal nimmer aansprakelijk zijn voor tekortkomingen van bedoelde derden, behoudens indien aan SNSGC zelf opzet of grove schuld te verwijten valt. 7 De Bank en SNSGC zullen niet verplicht zijn de nummers van de door SNSGC gehouden Rechten of de daarmee corresponderende effecten te registreren, zij het dat met betrekking tot Rechten ten aanzien van effecten waarbij bijzondere rechten verbonden zijn aan bepaalde nummers, de betreffende nummers apart voor de klant zullen worden geadministreerd, en dat voorzover de Rechten of de daartegenover staande effecten onderhevig zijn aan uitloting, de Bank en SNSGC ervoor zorg zullen dragen dat, telkens bij uitloting, een bedrag wordt toegewezen aan de klant, dat overeenkomt met de gerechtigheid van de klant tot voor aflossing aangewezen Rechten of daartegenover staande effecten. 8 De voor- en nadelen welke voortvloeien uit of verband houden met de eigendom c.q. het eigenaarschap van de in bewaring gegeven effecten en gehouden Rechten komen voor rekening en risico van de klant, zodat de SNSGC ter zake van deze effecten of Rechten geen enkel economisch of commercieel risico loopt. 9 De Bank is belast met de werkzaamheden die het beheer der aan SNSGC in bewaring gegeven effecten en door SNSGC gehouden Rechten met zich brengt, waaronder het innen van rente en dividenden, het realiseren van claimrechten, het verkrijgen van nieuwe coupon of dividendbladen, het verrichten van conversiehandelingen, het deponeren van aandelen voor aandeelhoudersvergaderingen alsmede met het uitvoeren van verkoopopdrachten en het (doen) geven van instructies aan correspondenten met betrekking tot dergelijke werkzaamheden. Voorzover mogelijk zal SNSGC de Bank steeds in staat stellen deze werkzaamheden zo nodig namens SNSGC te verrichten, waaronder wordt begrepen het waar noodzakelijk ter beschikking stellen van de effecten dan wel onderdelen daarvan aan de Bank. Behoudens in het geval van opzet of grove schuld van SNSGC en/of de Bank berust terzake van deze werkzaamheden geen aansprakelijkheid bij SNSGC en/of de Bank SNSGC is verplicht met betrekking tot elke soort effecten en Rechten er te allen tijde zorg voor te dragen dat de door haar gehouden effecten en Rechten van die soort naar hun inhoud en waar toepasselijk hoeveelheid overeenstemmen met de daartegenover staande rechten (tot uitlevering) van klanten jegens SNSGC Indien door een oorzaak welke niet aan de opzet of grove schuld van de Bank en/of SNSGC kan worden toegerekend, (I) de door SNSGC gehouden Rechten van enige fondssoort te eniger tijd tekort schieten ten opzichte van de daartegenover staande rechten van klanten jegens SNSGC ten aanzien van genoemde fondssoort, dan wel (II) de door SNSGC bewaarde effecten van een fondssoort, welke niet door vastlegging van 19

20 de nummers als eigendom van bepaalde klanten zijn aangemerkt, teniet gaan of op andere wijze uit de macht van SNSGC dan wel de Bank geraken, zal het tekort door SNSGC worden omgeslagen over de klanten die rechten ten aanzien van een betreffende fondssoort kunnen doen gelden jegens SNSGC aan het einde van de werkdag in Nederland voorafgaand aan de dag waarop het verschil door de Bank in Nederland wordt vastgesteld en wel in verhouding tot de omvang van de rechten van die klanten ten aanzien van de betreffende fondssoort op dat moment. In geval een tekort wordt omgeslagen is SNSGC niet aansprakelijk jegens klanten dan wel tot enige schadevergoeding gehouden SNSGC en/of de Bank zijn in het geval als bedoeld in het voorgaande lid tot niet meer verplicht dan het nemen van maatregelen teneinde te trachten de oorzaak van het verschil voor zover mogelijk weg te nemen en het treffen van maatregelen om de uit de macht van SNSGC geraakte effecten te doen vervangen door duplicaten dan wel recherchemaatregelen te dien aanzien. Met name zijn SNSGC en/of de Bank niet verplicht effecten of Rechten te verwerven ter opheffng van het verschil. De kosten gemaakt met de in dit artikellid bedoelde maatregelen kunnen op dezelfde voet als in de vorige alinea voor het tekort bepaald is worden omgeslagen De in de tweede alinea bedoelde omslag van het tekort zal geheel of gedeeltelijk ongedaan gemaakt worden naarmate dat tekort ten gevolge van door SNSGC dan wel de Bank genomen maatregelen afneemt Zodra SNSGC ontdekt dat er een tekort is ontstaan of kan ontstaan heeft zij het recht uitvoering van opdrachten met betrekking tot de effecten of Rechten van de betreffende fondssoort te weigeren, totdat vastgesteld is dat geen tekort ontstaat of omslag van het tekort heeft plaatsgevonden. SNSGC zal in een dergelijk geval met de meeste spoed handelen en indien er sprake is van een omslag daarover terstond aan klanten die daarbij betrokken zijn mededeling doen. 11 Voor de door de klant aan de Bank en SNSGC voor hun werkzaamheden verschuldigde bedragen zal de Bank de in haar boeken gevoerde rekening van de klant debiteren. 12 De Bank garandeert jegens de klant de richtige nakoming van alle verplichtingen van SNSGC jegens de klant. 13 Wijzigingen en aanvullingen van deze bepalingen, mits door de Bank en SNSGC tezamen aangebracht, zullen ook voor de klant bindend zijn één maand nadat daarvan door publicatie in tenminste twee veel gelezen Nederlandse dagbladen en één veel gelezen buitenlands financieel dagblad mededeling is gedaan. Het bepaalde in artikel 12 is echter niet voor wijziging vatbaar. 14 Indien en voor zover op grond van haar onredelijk bezwarende karakter of op grond van redelijkheid en billijkheid op enige hier opgenomen bepaling geen beroep kan worden gedaan, komt deze de werking toe van een als een geldig aan te merken bepaling, waarvan de strekking in zodanige mate aan de eerste bepaling beantwoordt, dat aangenomen moet worden dat deze bepaling zou zijn opgenomen, indien van de eerste wegens haar ongeldigheid was afgezien. 15 Op deze bepalingen en de door deze bepalingen beheerste werkzaamheden van de Bank en SNSGC is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot deze bepalingen en bedoelde werkzaamheden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. In afwijking van het in de voorgaande zin bepaalde is de klant, indien hij als eisende partij optreedt, bevoegd om binnen de grenzen van de desbetreffende reglementen van de Geschillencommissie Bankzaken en de Klachtencommissie DSI geschillen bij die commissies aanhangig te maken. 20

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje Vermogensbeheerder Services Voorwaardenboekje 1 INHOUDSOPGAVE I BEPALINGEN CLIËNTOVEREENKOMST... 3 II VOORWAARDEN EFFECTENDIENSTVERLENING VIA EEN BELEGGINGSONDERNEMING... 7 III VOORWAARDEN VOOR BEW ARING

Nadere informatie

Voorwaarden Bewaarbedrijven

Voorwaarden Bewaarbedrijven Voorwaarden Bewaarbedrijven 1. Inleiding 1.1. Welke bewaarbedrijven heeft de bank? 1. De bank heeft twee bewaarbedrijven: ABN AMRO Global Custody N.V.; en ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. 2. ABN AMRO

Nadere informatie

Voorwaarden Bewaarbedrijven

Voorwaarden Bewaarbedrijven Voorwaarden Bewaarbedrijven 1. INLEIDING 1.1..Welke bewaarbedrijven heeft de bank? 1.2. De bank heeft twee bewaarbedrijven: - ABN AMRO Global Custody N.V.; en - ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. 2.2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Effectendienstverlening. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden. Effectendienstverlening. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.3533.00 (08-08-2012) 1 Definities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder Algemene voorwaarden De onderhavige Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Nadere informatie

Cliëntenovereenkomst voor insiders

Cliëntenovereenkomst voor insiders Cliëntenovereenkomst voor insiders 2 Cliëntenovereenkomst Voor insiders De ondergetekenden, Cliënt/rekeninghouder 1, Wonende te/gevestigd te Aan Cliënt/rekeninghouder 2*, Wonende te/gevestigd te Aan *

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

Voorwaarden Effectendienstverlening. NIBC Bank N.V.

Voorwaarden Effectendienstverlening. NIBC Bank N.V. Voorwaarden Effectendienstverlening NIBC Bank N.V. Versie 30 juni 2017 INHOUD 1. Algemene Voorwaarden Effectendienstverlening 3 2. Reglement Effectenbevoorschotting 11 3. Reglement Bewaarneming 14 4. Algemene

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust

Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust Algemene Informatie inzake beleggings-en bewaardiensten door ANT-Trust Algemeen Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de bewaardiensten die worden verleend door Stichting

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening Tripartiete Dienstverlening 2 1 Definities 1.1 De in deze Voorwaarden met een hoofdletter geschreven woorden hebben dezelfde betekenis als die daaraan is toegekend in de Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening,

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010 ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO TRADEBOX versie juli 2010 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO: ABN AMRO Bank N.V. TradeBox SMS/email/Popup Diensten: de SMS/email/Popup die onder

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Effectendienstverlening

Algemene Voorwaarden voor Effectendienstverlening Algemene Voorwaarden voor Effectendienstverlening Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden Effectendienstverlening

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

Voorwaarden beleggingsrekening

Voorwaarden beleggingsrekening Voorwaarden beleggingsrekening 2016-02 Pagina 1 van 10 Inhoud Gebruikte begrippen...3 Voorwaarden...4 1. Rol van de Beleggersgiro en de Beleggingsonderneming...4 2. Openen van een rekening...4 3. Gezamenlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

VOORWAARDEN DIENSTVERLENING VOORWAARDEN DIENSTVERLENING 1. Definities a. De Bank: Bank ten Cate & Cie N.V.; b. Cliënt: een ieder die van de dienstverlening van de Bank gebruik maakt; c. Dienstverlening: alle diensten die de Bank

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211 voorwaarden derivaten 1 Artikel 1 - Definities, Order, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Derivaten hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in de

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN Artikel 1 INTERPRETATIE Artikel 1.1 Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro. Overeenkomst: de bewaarovereenkomst tussen

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

voorwaarden effectenkrediet

voorwaarden effectenkrediet voorwaarden effectenkrediet 1 Artikel 1 - Definities, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Effectenkrediet hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in

Nadere informatie

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen)

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Particulier Betalen Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Hoofdstuk 1 1 Definities Bank Algemeen RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Privérekening De Rekening zoals beschreven in het Reglement

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk.

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met Triodos Bank NV via telefoon 030 694 27 00 of mail naar info@triodos.nl.

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OVERSTAPSERVICE

ALGEMENE VOORWAARDEN OVERSTAPSERVICE ALGEMENE VOORWAARDEN OVERSTAPSERVICE 1. Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier Overstapservice, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van

Nadere informatie

O&E Beleggersgiro. 1 juli 2014

O&E Beleggersgiro. 1 juli 2014 O&E Beleggersgiro 1 juli 2014 Reglement Beleggersgiro Stichting Bewaarneming Producten DCO 2 1. Werkingsfeer Het Reglement heeft kracht van overeenkomst tussen Cliënt, Oyens & Van Eeghen en de Beleggersgiro.

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Schinkelshoek & Verhoog: Opdrachtbrief: een document van Schinkelshoek & Verhoog, waarin de

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de Algemene Voorwaarden Overstapservice 1. Definities Begrip Aanvraagformulier Concernonderdeel Incassant Incasso Incasso-machtiging Oude Bank Oude Rekening Nieuwe Bank Nieuwe Rekening Overstapservice Rekeninghouder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Regelgeving. Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen. 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final

Regelgeving. Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen. 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final Inhoudsopgave 1. Definities 3 2. Keuze en inleveren Aanvraagformulier 4 3. Voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden derivaten

Voorwaarden derivaten Voorwaarden derivaten 2 Artikel 1. Toepasselijkheid en definities 1.1 Deze voorwaarden regelen, in aanvulling op de Voorwaarden voor Beleggingsdienstverlening, de verhouding tussen Kempen & Co en Cliënt

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten

Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemeen Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de beleggingsdiensten die worden verleend door Ostrica BV, hierna te

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Triodos Vermogensbeheer

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Triodos Vermogensbeheer Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Triodos Vermogensbeheer Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO lezen? 1.2. In welke documenten van de bank staan de regels die gelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstapservice

Algemene Voorwaarden Overstapservice Algemene Voorwaarden 1. Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van de. Er is een Aanvraagformulier

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 1. u,...., en 2. de bank (ABN AMRO Bank N.V.). Wilt u dat de bank uw vermogen beheert? Dan moet u de Deelovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 2. Opdrachtnemer: te Breda, welke maatschap wordt uitgeoefend

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Voorwaarden. Voorwaarden. Betalen. Overstapservice. 1 Definities Aanvraagformulier. 2 Keuze en inleveren Aanvraagformulier

Voorwaarden. Voorwaarden. Betalen. Overstapservice. 1 Definities Aanvraagformulier. 2 Keuze en inleveren Aanvraagformulier Voorwaarden Betalen Voorwaarden 1 Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van de. Er is een Aanvraagformulier

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: CONSULTATIEVERSIE Besluit van ( datum), houdende wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van 15 november 2006 in verband met regels met betrekking tot de bescherming

Nadere informatie

AV.XX.XX.XXX.XX.XX. Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening van Schretlen & Co N.V.

AV.XX.XX.XXX.XX.XX. Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening van Schretlen & Co N.V. AV.XX.XX.XXX.XX.XX Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening van Schretlen & Co N.V. Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening van Schretlen & Co N.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overboekservice Effecten

Algemene Voorwaarden Overboekservice Effecten Algemene Voorwaarden Overboekservice Effecten Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 april 2013. De informatie uit deze voorwaarden kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op ING.nl of bel 020 22 888

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN BEWERKERSOVEREENKOMST De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J. van Miltenburg, hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Zorgaanbieder: de rechtspersoon die een of meer instellingen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie