Voorwaarden Bewaarbedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Bewaarbedrijven"

Transcriptie

1 Voorwaarden Bewaarbedrijven 1. INLEIDING 1.1..Welke bewaarbedrijven heeft de bank? 1.2. De bank heeft twee bewaarbedrijven: - ABN AMRO Global Custody N.V.; en - ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V ABN AMRO Global Custody N.V. bewaart: - al uw beleggingsproducten aan toonder die zich in het buitenland bevinden; en - al uw beleggingsproducten die op naam staan. Wat beleggingsproducten op naam en aan toonder zijn, leest u in artikel 6.6 (Wat zijn beleggingsproducten op naam en wat zijn beleggingsproducten aan toonder?) van de Algemene Voorwaarden Beleggen ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. bewaart al uw beleggingsproducten aan toonder: - die niet onder de Wet giraal effectenverkeer vallen; en - die zich in Nederland bevinden Elk bewaarbedrijf heeft eigen voorwaarden. Hierin vindt u regels over hoe een bewaarbedrijf uw beleggingsproducten bewaart en administreert. Hieronder staan eerst de voorwaarden voor ABN AMRO Global Custody N.V. en daarna die voor ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. 2. ABN AMRO GLOBAL CUSTODY N.V Hoe bewaart ABN AMRO Global Custody N.V Het bewaarbedrijf ABN AMRO Global Custody N.V. bewaart uw beleggingsproducten door deze bij anderen te laten bewaren. Deze anderen kunnen bijvoorbeeld buitenlandse banken of buitenlandse bewaarbedrijven zijn. Het bewaarbedrijf houdt bij die ander een eigen rekening aan. Op deze rekening staan uw beleggingsproducten geadministreerd, maar dan op naam van ABN AMRO Global Custody N.V Bewaart ABN AMRO Global Custody N.V. uw beleggingsproducten? Dan krijgt u een vordering op dit bewaarbedrijf. Uw vordering is gelijk aan alle beleggingsproducten die dit bewaarbedrijf voor u bewaart Het bewaarbedrijf is eigenaar van alle beleggingsproducten die het bewaarbedrijf voor u bewaart. Maar alle voor- en nadelen van beleggen in die beleggingsproducten en van het bewaren daarvan zijn voor u. Het bewaarbedrijf mag namelijk geen commerciële en economische handelingen verrichten om zo veel mogelijk te voorkomen dat het bewaarbedrijf risico s loopt. Moet het bewaarbedrijf bijvoorbeeld kosten maken voor het bewaren van een beleggingsproduct dat op naam van dit bewaarbedrijf staat? Dan berekent de bank deze kosten door aan de klanten die in dat product beleggen Het bewaarbedrijf hoeft geen administratie op nummer bij te houden van uw beleggingsproducten Het bewaarbedrijf zal wel een administratie op nummer van uw beleggingsproducten bijhouden als dat nodig is voor: - producten met speciale rechten; of - de uitloting van obligaties. Bij uitloting zorgt het bewaarbedrijf dat u het bedrag krijgt toegewezen waarop u recht heeft op basis van de obligaties die zijn uitgeloot. Wat uitloting is, leest u in paragraaf 2.2 (Wat zijn de kenmerken en risico s van obligaties?) van de Bijlage Beleggen De regels uit hoofdstuk 5 (Bewaring van beleggingsproducten) van de Algemene Voorwaarden Beleggen over bewaren zijn ook van toepassing op dit bewaarbedrijf, waar dat mogelijk is. Dit betekent bijvoorbeeld dat de bank de andere bewaarbedrijven of banken waar het bewaarbedrijf een rekening heeft, met zorg zal kiezen Het bewaarbedrijf is niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van die anderen. Behalve bij opzet of grove schuld van ABN AMRO Global Custody N.V. zelf. Heeft u schade geleden? Dan zal de bank u helpen dit zo veel mogelijk op te lossen, ook al is het bewaarbedrijf zelf niet aansprakelijk Zorgt de bank voor de administratie van 1.2. De bank zorgt voor het beheer en de administratie van ABN AMRO Global Custody N.V. Ook mag de bank alle handelingen verrichten die de bank nodig vindt voor het pandrecht van de bank op de beleggingsproducten die dit bewaarbedrijf bewaart. Wat het pandrecht van de bank betekent, leest u in artikel 11.5 (Wat betekent het dat de bank een pandrecht op mijn beleggingen heeft?) van de Algemene Voorwaarden Beleggen Het bewaarbedrijf is niet aansprakelijk voor de werkzaamheden die de bank voor het bewaarbedrijf doet. Behalve bij opzet of grove schuld van dit bewaarbedrijf zelf U heeft alle rechten die aan deze beleggingsproducten zijn verbonden, die u normaal ook heeft. De bank zal namens het bewaarbedrijf alleen die rechten voor u uitoefenen die staan in hoofdstuk 6 (Administratie van uw beleggingen) van de Algemene Voorwaarden Beleggen. Dit alles voor zover redelijk mogelijk Hoe zorgt de bank ervoor dat de administratie van ABN AMRO Global Custody N.V. juist is? 1.2. ABN AMRO Global Custody N.V. zorgt ervoor dat het totaal van elk beleggingsproduct op haar eigen rekeningen gelijk is aan het totaal van dat beleggingsproduct van alle klanten waarvoor dit bewaarbedrijf beleggingsproducten bewaart. Blad 1 van 5, Voorwaarden Bewaarbedrijven november 2011

2 2.2. Is er van een beleggingsproduct in de administratie van dit bewaarbedrijf te weinig in verhouding tot het totaal van dat beleggingsproduct van alle klanten waarvoor dit bewaarbedrijf beleggingsproducten bewaart? Er is bijvoorbeeld van een beleggingsproduct te weinig in de administratie als al deze klanten samen 1000 aandelen XYZ hebben en er in de administratie maar 999 aandelen XYZ staan. Dan onderzoekt de bank wat de oorzaak is van het tekort, zodat het bewaarbedrijf de administratie weer juist kan maken. De bank zal een dergelijk tekort zo snel mogelijk behandelen. Zo nodig brengt de bank namens het bewaarbedrijf de nadelen van het tekort in rekening bij alle klanten die beleggen in het beleggingsproduct waarvoor er een tekort is: - Maakt de bank of het bewaarbedrijf kosten om het tekort op te lossen? Dan schrijft de bank de kosten van de betaalrekening af. - Lost de bank of het bewaarbedrijf het tekort niet op? Dan brengt de bank het aantal beleggingsproducten dat te weinig is in mindering op de beleggingsrekening. - Lost de bank of het bewaarbedrijf het tekort niet helemaal op? Dan brengt de bank het aantal beleggingsproducten dat te weinig is in mindering op de beleggingsrekening en schrijft de bank de kosten af van de betaalrekening. Dit doet de bank in verhouding tot het aantal van dat beleggingsproduct van alle klanten die in dat beleggingsproduct beleggen. Dit betekent dat als u veel van dat beleggingproduct heeft, dat u dan dus ook meer nadeel heeft dan een klant die minder van dat beleggingsproduct heeft. Het aantal van dat beleggingsproduct stelt de bank vast aan het eind van de werkdag vóór de dag waarop de bank het tekort heeft vastgesteld. De bank brengt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte Is het tekort niet het gevolg van opzet of grove schuld van het bewaarbedrijf zelf? Dan hoeft het bewaarbedrijf niet meer te doen dan de oorzaak van het tekort op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld door beleggingsproducten te kopen die er te weinig zijn, maar dit hoeft niet Zijn er van een bepaald beleggingsproduct te weinig in de administratie van het bewaarbedrijf in verhouding tot het totaal van de beleggingsproducten van alle klanten waarvoor het bewaarbedrijf beleggingsproducten bewaart? Dan kan de bank weigeren orders voor dat beleggingsproduct uit te voeren tot het moment dat het tekort er niet meer is De bank garandeert aan u dat het bewaarbedrijf de verplichtingen aan u nakomt die dit bewaarbedrijf aan u heeft Kan de bank de voorwaarden voor ABN AMRO Global Custody N.V. wijzigen? 1.2. De bank kan de voorwaarden voor dit bewaarbedrijf wijzigen. Dit doet de bank op de manier zoals staat in de artikelen 1.6 (Wat gebeurt er als de bank de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO wijzigt?) en 1.7 (Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een wijziging van de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO?) van de Algemene Voorwaarden Beleggen De bank kan artikel 2.3 onder 5 van deze voorwaarden voor ABN AMRO Global Custody N.V. niet wijzigen Hoe en waar kan ik klachten over ABN AMRO Global Custody N.V. doorgeven? 1.2. In hoofdstuk 10 (Klachtenprocedure) van de Algemene Voorwaarden Beleggen leest u alles over het doorgeven van klachten In aanvulling op de Algemene Bankvoorwaarden geldt dat de rechtbank in Amsterdam de rechtbank is in Nederland die uw klachten over dit bewaarbedrijf behandelt. ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Global Custody N.V. Amsterdam, november ABN AMRO EFFECTENBEWAARBEDRIJF N.V. Toelichting: hieronder ziet u de standaardvoorwaarden die gelden voor alle bewaarbedrijven die bepaalde beleggingsproducten bewaren. De kopjes in de vorm van vragen bij deze voorwaarden heeft de bank opgenomen om de voorwaarden voor u zo begrijpelijk mogelijk te maken. Hieronder leest u per vraag een uitleg van de bank. Deze uitleg en de vragen zijn schuin gedrukt en zijn geen onderdeel van de voorwaarden Welke beleggingsproducten bewaart ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V.? Alle effecten niet opgenomen in een verzameldepot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, welke ABN AMRO Bank N.V., hierna te noemen ABN AMRO, in Nederland onder zich heeft of onder zich zal krijgen, ten einde deze voor een Cliënt in bewaring te houden, zullen door ABN AMRO namens die Cliënt en op diens naam in bewaring worden gegeven aan ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V., hierna te noemen Bewaarneemster en door deze laatste voor de Cliënt in bewaring worden genomen. Uitleg: ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. bewaart uw beleggingsproducten aan toonder: - die niet onder de Wet giraal effectenverkeer vallen; en - die de bank voor u in Nederland bewaart. Het bewaarbedrijf bewaart uw beleggingsproducten niet op naam van ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V., maar op uw naam. Maar het blijven dan wel beleggingsproducten aan toonder en het worden dus geen beleggingsproducten op naam. Wat beleggingsproducten op naam en aan toonder zijn, leest u in artikel 6.5 (Wat zijn beleggingsproducten op naam en wat zijn beleggingsproducten aan toonder?) van de Algemene Voorwaarden Beleggen. Blad 2 van 5, Voorwaarden Bewaarbedrijven november 2011

3 3.2..Wie is de eigenaar van de beleggingsproducten N.V. bewaart? Hoewel - behoudens in die gevallen waarin de effecten zouden zijn geïndividualiseerd - de juridische eigendom der effecten bij Bewaarneemster berust, is het de Bewaarneemster niet toegestaan enig aan de eigendom der effecten verbonden recht uit te oefenen, behoudens de rechten van de eigenaar voortvloeiend uit onvrijwillig bezitsverlies. De voor- en nadelen welke voortvloeien uit of verband houden met de eigendom c.q. het eigenaarschap van de aan de Bewaarneemster in bewaring gegeven effecten komen ten bate c.q. ten laste van de Cliënt zodat de Bewaarneemster terzake van de juridische eigendom van deze effecten geen enkel economisch of commercieel risico loopt. Uitleg: ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. is eigenaar van alle beleggingsproducten die het bewaarbedrijf voor u bewaart. Maar alle voor- en nadelen van beleggen in die beleggingsproducten en van het bewaren daarvan zijn voor u. Het bewaarbedrijf mag namelijk geen commerciële en economische handelingen verrichten om zo veel mogelijk te voorkomen dat het bewaarbedrijf risico s loopt. Moet het bewaarbedrijf bijvoorbeeld kosten maken voor het bewaren van een beleggingsproduct dat op naam van dit bewaarbedrijf staat? Dan berekent de bank deze kosten door aan de klanten die in dat product beleggen. Het bewaarbedrijf zal normaal gesproken geen rechten uitoefenen op basis van uw beleggingsproducten Mag ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. uw beleggingsproducten ook door anderen laten bewaren? Het is de Bewaarneemster niet toegestaan de bewaring aan derden op te dragen, tenzij de bewaargeving op naam van de Bewaarneemster geschiedt bij derden die daartoe door de Stichting Administratiekantoor VABEF zijn aangewezen en die bewaargeving geregeerd wordt door bepalingen als door die Stichting worden vastgesteld. Uitleg: het bewaarbedrijf mag uw beleggingsproducten niet door anderen laten bewaren. Behalve als die anderen door de Stichting Administratiekantoor VABEF zijn aangewezen Zorgt de bank voor de administratie van ABN AMRO blijft belast met de werkzaamheden die het beheer der effecten met zich medebrengt, waaronder het innen van rente en dividenden, het realiseren van claimrechten, het verkrijgen van nieuwe coupon of dividendbladen, het verrichten van conversiehandelingen, het deponeren voor vergaderingen, alsmede het uitvoeren van verkoopopdrachten. Voor zover zij daarbij de beschikking dient te krijgen over die effecten dan wel onderdelen daarvan is de Bewaarneemster verplicht die effecten of onderdelen aan ABN AMRO ter beschikking te stellen. Uitleg: de bank zorgt voor het beheer en de administratie van ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. U heeft alle rechten die aan deze beleggingsproducten zijn verbonden, die u normaal ook heeft. De bank zal namens het bewaarbedrijf alleen die rechten voor u uitoefenen die staan in hoofdstuk 6 (Administratie van uw beleggingen) van de Algemene Voorwaarden Beleggen. Dit alles voor zover redelijk mogelijk Hoe administreert ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. De Bewaarneemster is gehouden de nummers der effecten te allen tijde te doen vaststaan, met dien verstande dat zij: a. van premie-obligaties en van andere effecten waarbij aan die speciale nummers speciale rechten verbonden zijn, de nummers te allen tijde voor iedere Cliënt afzonderlijk moet doen vaststaan; b. van effecten - niet onder a. vallende - welke aan uitloting onderhevig zijn, tijdig vóór het tijdstip waarop een uitloting plaatsvindt, de nummers of delen van nummers en/of andere kenmerken die bij loting van belang zijn, voor iedere Cliënt afzonderlijk moet doen vaststaan; c. de onder a. en b. bedoelde nummers, delen van nummers en/of kenmerken aan de Cliënt moet verantwoorden. De Bewaarneemster heeft echter, wanneer haar dat in het belang van een Cliënt raadzaam voorkomt, de bevoegdheid ook andere effecten dan die hierboven onder a. en b. genoemd voor een Cliënt te individualiseren door vastlegging van de nummers en deze individualisering wederom op te heffen. Uitleg: het bewaarbedrijf administreert de beleggingsproducten op nummer. Het bewaarbedrijf zal een administratie op nummer van uw beleggingsproducten bijhouden als dat nodig is voor: - producten met speciale rechten; of - de uitloting van obligaties. Bij uitloting zorgt het bewaarbedrijf dat u het bedrag krijgt toegewezen waarop u recht heeft op basis van de obligaties die zijn uitgeloot. Wat uitloting is, leest u in paragraaf 2.2. (Wat zijn de kenmerken en risico s van obligaties?) van de Bijlage Beleggen Heeft de bank een pandrecht op mijn beleggingsproducten N.V. voor mij bewaart? Voor zover Bewaarneemster de effecten voor Cliënten niet heeft geïndividualiseerd, is ABN AMRO, als onherroepelijk gevolmachtigde van de Cliënt, gerechtigd, mede namens hem, de rechten van de Cliënt tot uitlevering van de onder Bewaarneemster berustende effecten, voor al hetgeen ABN AMRO, al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde, van de Cliënt te vorderen heeft of zal hebben, aan zich te verpanden - welke verpanding mede inhoudt het uitoefenen van het recht tot uitlevering - en van deze verpanding aan Bewaarneemster kennis te geven. Voor het geval ABN AMRO haar pandrecht wenst uit te oefenen is de Bewaarneemster op verzoek van ABN AMRO verplicht die effecten - eventueel na individualisering - aan Blad 3 van 5, Voorwaarden Bewaarbedrijven november 2011

4 ABN AMRO uit te leveren. Voor zover Bewaarneemster effecten voor Cliënten individualiseert, zijn deze uit voormelden hoofde verpand aan ABN AMRO; daarbij fungeert de Bewaarneemster als derde pandhoudster. Uitleg: de bank mag alle handelingen verrichten die de bank nodig vindt voor het pandrecht op de beleggingsproducten N.V. voor u bewaart. De bank zal alleen gebruik maken van het pandrecht zoals staat in artikel 24 van de Algemene Bankvoorwaarden. Wat het pandrecht van de bank betekent, leest u in artikel 11.5 (Wat betekent het dat de bank een pandrecht op mijn beleggingen heeft?) van de Algemene Voorwaarden Beleggen Hoe zorgt de bank er voor dat de administratie van ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. juist is? Indien effecten, welke niet door vastlegging van de nummers als eigendom van bepaalde Cliënten zijn aangemerkt, teniet gaan of op andere wijze uit de macht van Bewaarneemster c.q. ABN AMRO geraken, een en ander door een oorzaak welke Bewaarneemster noch ABN AMRO kan worden toegerekend, zal het desbetreffende tekort door Bewaarneemster worden omgeslagen per fondssoort over die Cliënten, die een vordering tot levering van effecten van zodanige fondssoort op Bewaarneemster hebben op het moment van het teniet gaan of uit de macht geraken en wel in verhouding tot de grootte van hun vorderingen op dat moment. De Bewaarneemster en/of ABN AMRO is alsdan tot niet meer verplicht dan maatregelen te nemen om de in de vorige alinea bedoelde effecten te doen vervangen door duplicaten dan wel recherchemaatregelen ten aanzien van die effecten te treffen. Indien het in een dergelijk geval niet dan wel slechts met vertraging mogelijk is de effecten weer in de macht van Bewaarneemster te brengen dan wel te doen vervangen door duplicaten, is de Bewaarneemster noch ABN AMRO voor de gevolgen daarvan aansprakelijk. De in de eerste alinea bedoelde omslag zal geheel of gedeeltelijk ongedaan gemaakt worden naarmate Bewaarneemster tengevolge van de in de vorige alinea bedoelde maatregel effecten van dezelfde soort heeft terugontvangen. De kosten verbonden aan de werkzaamheden als bedoeld in de tweede alinea kunnen op dezelfde voet worden omgeslagen als hierboven voor de in de eerste alinea bedoelde vermiste effecten is bepaald. Indien het juiste tijdstip van het tenietgaan of uit de macht geraken niet kan worden vastgesteld, zullen de hiervoor bedoelde omslagen geschieden over de Cliënten, die op de dag vóór ontdekking van het tekort na kantoorsluiting een vordering tot levering van de stukken behorende tot de betrokken fondssoort hadden. Zodra de Bewaarneemster ontdekt dat er een gebeurtenis heeft plaats gehad, welke oorzaak kan zijn van een tekort als bedoeld in de eerste alinea van dit artikel, heeft zij het recht afgifte en overboeking van effecten te weigeren, totdat zo n tekort alsmede de omvang van de omslag is vastgesteld, hetgeen door de Bewaarneemster met de meeste spoed zal worden gedaan, en van welke vaststelling de Bewaarneemster terstond daarna melding zal doen aan die Cliënten, die bij de omslag betrokken zijn. Uitleg: ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. zorgt ervoor dat het totaal van elk beleggingsproduct op haar eigen rekeningen gelijk is aan het totaal van dat beleggingsproduct van alle klanten waarvoor dit bewaarbedrijf beleggingsproducten bewaart. Is er van een beleggingsproduct in de administratie van dit bewaarbedrijf te weinig in verhouding tot het totaal van dat beleggingsproduct van alle klanten waarvoor dit bewaarbedrijf beleggingsproducten bewaart? Er is bijvoorbeeld van een beleggingsproduct te weinig in de administratie als al deze klanten samen 1000 aandelen XYZ hebben en er in de administratie maar 999 aandelen XYZ staan. Dan onderzoekt de bank wat de oorzaak is van het tekort, zodat het bewaarbedrijf de administratie weer juist kan maken. De bank zal een dergelijk tekort zo snel mogelijk behandelen. Zo nodig brengt de bank namens het bewaarbedrijf de nadelen van het tekort in rekening bij alle klanten die beleggen in het beleggingsproduct waarvoor er een tekort is: - Maakt de bank of het bewaarbedrijf kosten om het tekort op te lossen? Dan schrijft de bank de kosten van de betaalrekening af. - Lost de bank of het bewaarbedrijf het tekort niet op? Dan brengt de bank het aantal beleggingsproducten dat te weinig is in mindering op de beleggingsrekening. - Lost de bank of het bewaarbedrijf het tekort niet helemaal op? Dan brengt de bank het aantal beleggingsproducten dat te weinig is in mindering op de beleggingsrekening en schrijft de bank de kosten af van de betaalrekening. Dit doet de bank in verhouding tot het aantal van dat beleggingsproduct van alle klanten die in dat beleggingsproduct beleggen. Dit betekent dat als u veel van dat beleggingproduct heeft, dat u dan dus ook meer nadeel heeft dan een klant die minder van dat beleggingsproduct heeft. Het aantal van dat beleggingsproduct stelt de bank vast aan het eind van de werkdag vóór de dag waarop de bank het tekort heeft vastgesteld. De bank brengt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Is het tekort niet toe te rekenen aan de bank of aan het bewaarbedrijf? Dan hoeft dit bewaarbedrijf niet meer te doen dan de oorzaak van dat tekort op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld door beleggingsproducten aan te kopen die er te weinig zijn, maar dit hoeft niet. Zijn er van een bepaald beleggingsproduct te weinig in de administratie van het bewaarbedrijf in verhouding tot het totaal van de beleggingsproducten van alle klanten waarvoor het bewaarbedrijf beleggingsproducten bewaart? Dan kan de bank weigeren orders voor dat beleggingsproduct uit te voeren. Dit kan de bank doen vanaf het moment dat de bank het tekort heeft vastgesteld en totdat de bank heeft berekend hoeveel beleggingsproducten in mindering op de beleggingsrekening worden gebracht. Blad 4 van 5, Voorwaarden Bewaarbedrijven november 2011

5 3.8. Moet ik bewaarloon betalen als ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. mijn beleggingsproducten bewaart? Voor het door de Cliënt verschuldigde bewaarloon zal ABN AMRO zijn in haar boeken gevoerde rekeningen debiteren. Uitleg: u moet verschillende kosten aan de bank betalen als u belegt bij de bank. Zie hiervoor hoofdstuk 8 (Kosten) van de Algemene Voorwaarden Beleggen. Hieronder valt het bewaarloon. Dit moet u ook betalen als het bewaarbedrijf uw beleggingsproducten bewaart Staat de bank garant voor ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V.? ABN AMRO garandeert ten behoeve van de Cliënt de richtige nakoming van alle verplichtingen van Bewaarneemster jegens hem Welke regels gelden als ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. uw beleggingsproducten bewaart? Voor zover daarvan in het bovenstaande niet is afgeweken, zijn op de bewaargeving voorts van overeenkomstige toepassing de voorwaarden welke de betrekkingen tussen de Cliënt en ABN AMRO regelen. Uitleg: naast deze voorwaarden voor ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. gelden ook andere voorwaarden voor beleggen bij de bank, zoals de Algemene Voorwaarden Beleggen en de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Die voorwaarden gelden ook als dit bewaarbedrijf uw beleggingsproducten bewaart. Zie ook de artikelen 1.3 en 1.4 van de Algemene Voorwaarden Beleggen. Uitleg: de bank garandeert aan u dat ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. de verplichtingen nakomt die het bewaarbedrijf aan u heeft Kan de bank de voorwaarden voor ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. wijzigen? Wijzigingen en aanvullingen van deze bepalingen, mits door ABN AMRO en de Bewaarneemster (die daartoe de goedkeuring behoeft van de Stichting Administratiekantoor VABEF) te samen aangebracht, zullen ook voor de Cliënt bindend zijn één maand nadat daarvan door publicatie in ten minste drie veel gelezen Nederlandse dagbladen ruime bekendheid is gegeven. ABN AMRO en de Bewaarneemster zullen aan het hun bekende adres van de Cliënt zo spoedig mogelijk mededeling doen van deze wijzigingen en aanvullingen. Het bepaalde in sub 3.2 en sub 3.9 is echter niet voor wijziging vatbaar. Uitleg: de voorwaarden voor ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. kunnen gewijzigd worden. De bank maakt wijzigingen bekend door een mededeling in drie Nederlandse kranten. Zie ook de artikelen 1.6 (Wat gebeurt er als de bank de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO wijzigt?) en 1.7 (Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een wijziging van de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO?) van de Algemene Voorwaarden Beleggen. ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. Amsterdam, november 2011 ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam Handelsregister KvK Amsterdam, nummer Blad 5 van 5, Voorwaarden Bewaarbedrijven november 2011

Voorwaarden Bewaarbedrijven

Voorwaarden Bewaarbedrijven Voorwaarden Bewaarbedrijven 1. Inleiding 1.1. Welke bewaarbedrijven heeft de bank? 1. De bank heeft twee bewaarbedrijven: ABN AMRO Global Custody N.V.; en ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. 2. ABN AMRO

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Privé Pakket

Voorwaarden ABN AMRO Privé Pakket Voorwaarden ABN AMRO Privé Pakket Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden Toegang ABN AMRO Algemene Voorwaarden Toegangscode Particulier Algemene Voorwaarden ABN AMRO Creditcard Voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Young Professional Pakket

Voorwaarden ABN AMRO Young Professional Pakket Voorwaarden ABN AMRO Young Professional Pakket Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden Toegang ABN AMRO Algemene Voorwaarden Toegangscode Particulier Algemene Voorwaarden ABN AMRO

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam Handelsregister K.v.K. Amsterdam, nr 33002587 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn in september 1995 totstandgekomen in overleg

Nadere informatie

VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

VOORWAARDEN DIENSTVERLENING VOORWAARDEN DIENSTVERLENING 1. Definities a. De Bank: Bank ten Cate & Cie N.V.; b. Cliënt: een ieder die van de dienstverlening van de Bank gebruik maakt; c. Dienstverlening: alle diensten die de Bank

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. Inleiding 1.1. Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. INLEIDING 1.1..Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1.2. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie

>> Algemene Voorwaarden Beleggen. >> Voorwaarden Beleggersgiro. >> Voorwaarden Bewaarbedrijven. >> Bijlage Beleggen

>> Algemene Voorwaarden Beleggen. >> Voorwaarden Beleggersgiro. >> Voorwaarden Bewaarbedrijven. >> Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO I. Voorwaarden Beleggen ABN AMRO >> Algemene Voorwaarden Beleggen >> Voorwaarden Beleggersgiro >> Voorwaarden Bewaarbedrijven >> Bijlage Beleggen >> Beleid van ABN AMRO over

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten

Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten 26 47 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. K.v.K. nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij

Nadere informatie

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO lezen? 1.2. In welke documenten van de bank staan de regels die gelden

Nadere informatie

Artikel 2: Zorgplicht van de bank

Artikel 2: Zorgplicht van de bank ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze Algemene Voorwaarden zijn in september 1995 tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de Commissie voor

Nadere informatie

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje Vermogensbeheerder Services Voorwaardenboekje 1 INHOUDSOPGAVE I BEPALINGEN CLIËNTOVEREENKOMST... 3 II VOORWAARDEN EFFECTENDIENSTVERLENING VIA EEN BELEGGINGSONDERNEMING... 7 III VOORWAARDEN VOOR BEW ARING

Nadere informatie

Reglement Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro

Reglement Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro Reglement Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro Het reglement dat u hier leest is samen met de Voorwaarden Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro van toepassing op uw beleggingsrekening. Lees deze

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 September 2014 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje Vermogensbeheerder Services Voorwaardenboekje 1 INHOUDSOPGAVE I BEPALINGEN CLIËNTOVEREENKOMST...3 II VOORWAARDEN EFFECTENDIENSTVERLENING VIA EEN BELEGGINGSONDERNEMING...7 III VOORWAARDEN VOOR BEWARING

Nadere informatie

Voorwaarden Effectendienstverlening. NIBC Bank N.V.

Voorwaarden Effectendienstverlening. NIBC Bank N.V. Voorwaarden Effectendienstverlening NIBC Bank N.V. Versie 30 juni 2017 INHOUD 1. Algemene Voorwaarden Effectendienstverlening 3 2. Reglement Effectenbevoorschotting 11 3. Reglement Bewaarneming 14 4. Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Effectendienstverlening. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden. Effectendienstverlening. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.3533.00 (08-08-2012) 1 Definities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder Algemene voorwaarden De onderhavige Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Nadere informatie

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 1. u,...., en 2. de bank (ABN AMRO Bank N.V.). Wilt u dat de bank uw vermogen beheert? Dan moet u de Deelovereenkomst

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Delta Lloyd Bank NV. Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening. Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338

Delta Lloyd Bank NV. Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening. Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338 Delta Lloyd Bank NV Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338 K.V.K. Amsterdam 33191189 C 03.2.07/0602 Reglement Effecten-/WoonplusHypotheek

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15

Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15 Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15 Inleiding Dit zijn de Algemene Voorwaarden Beleggen. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank. In de overeenkomst staan alle afspraken

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 485 Wet van 2 november 2000, houdende wijziging van de Wet giraal effectenverkeer Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Reglement Beleggersgiro Van Lanschot

Reglement Beleggersgiro Van Lanschot Reglement Beleggersgiro Van Lanschot 1. Definities In dit Reglement Beleggersgiro Van Lanschot wordt verstaan onder: Centrale bankrekening: de ten behoeve van de Deelnemers bij een kredietinstelling aangehouden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Meesterlijk Groen

Algemene Voorwaarden Meesterlijk Groen Algemene Voorwaarden Meesterlijk Groen Artikel 1 - DEFINITIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Meesterlijk Groen en Opdrachtgever. a. Meesterlijk

Nadere informatie

Inbrengovereenkomst Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Inbrengovereenkomst Vastgoed Fundament Fonds N.V. Inbrengovereenkomst Vastgoed Fundament Fonds N.V. Veld 1: Achternaam (voluit ) :.. Voornaam (voluit) :..... (indien van toepassing) Achternaam 2 e rek. houder (voluit) Voornaam 2 e rek. houder (voluit)

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Spaarrekening

Aanvraag REAAL Spaarrekening Aanvraag REAAL Spaarrekening Tussenpersoon (altijd invullen) Naam (bedrijf ) Adres Tussenpersoonnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Onderdeel van REAAL Financieel Plan Rekeninghouder Natuurlijk

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Bank Insinger de Beaufort Algemene voorwaarden

Bank Insinger de Beaufort Algemene voorwaarden 01 INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1. Inleiding 2 2. Definities 2 3. Interpretatie 3 4. Werkingssfeer 3 5. Zorgplicht 3 6. Talen 3 7. Opdrachten aan de Bank 3 8. Formulierengebruik 3 9. Overboekingen 3 10.

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 47 Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006 Publicatiedatum 14 februari 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de bepalingen bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. I Algemeen Deel 1. Definities a) ABN AMRO: ABN AMRO Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam; b) Advies: het doen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Rabo LevensloopSparen 2005

Algemene voorwaarden voor Rabo LevensloopSparen 2005 Algemene voorwaarden voor Rabo LevensloopSparen 2005 1 Algemene Bankvoorwaarden 2 Algemene Voorwaarden voor Rabo LevensloopSparen 2005 3 Algemene Voorwaarden voor de Effectendienstverlening van de Rabobank

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders

Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 November 2011 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

VOORWAARDEN DIENSTVERLENING VOORWAARDEN DIENSTVERLENING INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Inleiding 2 2 Definities 2 3 Werkingssfeer 3 4 Andere toepasselijke voorwaarden 3 5 Gemachtigde 3 6 Cliëntclassificatie 3 7 Cliëntprofiel 4 8 Rekening

Nadere informatie

Statuten van Stichting ING Aandelen Naam Artikel 1. Zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. certificaten vennootschap certificaathouders

Statuten van Stichting ING Aandelen Naam Artikel 1. Zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. certificaten vennootschap certificaathouders Statuten van Stichting ING Aandelen blz. 1 Naam Artikel 1. De naam van de stichting is: Stichting ING Aandelen. Zetel Artikel 2. De stichting is gevestigd te Amsterdam. Doel Artikel 3. Het doel van de

Nadere informatie

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders 1..Inleiding 1.1.. Wat is het doel van dit beleid? In dit beleid leest u de werkwijze en regels die de bank gebruikt als de bank orders voor u uitvoert. In

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 1. u,...., en 2. de bank (ABN AMRO Bank N.V.). Wilt u dat de bank uw vermogen beheert? Dan moet u de Deelovereenkomst

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Leningovereenkomst LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN F364/F555/31004733 Versie 28 juni 2017 (MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN Heden, [passeerdatum], is voor mij,

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008003/10258066.dlt STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van wijziging administratievoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Depositorekening

Aanvraag REAAL Depositorekening Aanvraag REAAL Depositorekening Tussenpersoon (altijd invullen) Naam (bedrijf ) Adres Tussenpersoonnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Onderdeel van REAAL Financieel Plan Rekeninghouder Natuurlijk

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel )

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) datum 9 oktober 2011 betreft algemene voorwaarden kenmerk 2011-2016 Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) Algemeen: 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van :

Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Algemene leverings- En Betalingsvoorwaarden Van : Bjorn van de Brug Multiservice, Hullerweg 14a, 8071RN te Nunspeet hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Voorwaarden en Condities. Emissieprijs De Emissieprijs per SNS Participatie Certificaat 3 bedraagt 100,-.

Hoofdstuk 4. Voorwaarden en Condities. Emissieprijs De Emissieprijs per SNS Participatie Certificaat 3 bedraagt 100,-. 10 Hoofdstuk 4 Voorwaarden en Condities Dit hoofdstuk bevat de voorwaarden en condities omtrent de emissie en verhandelbaarheid van SNS Participatie Certificaten 3, alsmede overige belangrijke rechten

Nadere informatie

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de onder 1 bekend gemaakte Voorwaarden geacht door de betrokken Partijen te zijn geaccepteerd.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de onder 1 bekend gemaakte Voorwaarden geacht door de betrokken Partijen te zijn geaccepteerd. LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DE DETAILHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN, VASTGESTELD DOOR DE VBW CENTRALE VERENIGING BLOEMENDETAILHANDEL, GEVESTIGD TE (6717 LP) EDE AAN DE ZANDLAAN 18, GEDEPONEERD

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ZLTO

Algemene voorwaarden ZLTO Algemene voorwaarden ZLTO Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. ZLTO De vereniging Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie. De vereniging is gevestigd te s- Hertogenbosch

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN TALENT KITCHEN Artiest Artiestenovereenkomst Talent Kitchen Opdrachtgever Optreden een artiest (acteur, presentator, dagvoorzitters, spreker, mediatrainer etc.) die wordt

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Depositorekening

Aanvraag REAAL Depositorekening Aanvraag REAAL Depositorekening Tussenpersoon (altijd invullen) Naam (bedrijf ) Assurantiekantoor "de Braecken" Adres Groeneweg 31 Tussenpersoonnummer 23466 Onderdeel van REAAL Financieel Plan Postcode

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die betrekking hebben op diensten afgenomen bij Learn it B.V. De volledige algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de Algemene Voorwaarden Overstapservice 1. Definities Begrip Aanvraagformulier Concernonderdeel Incassant Incasso Incasso-machtiging Oude Bank Oude Rekening Nieuwe Bank Nieuwe Rekening Overstapservice Rekeninghouder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Tarero

Algemene Voorwaarden - Tarero Algemene Voorwaarden - Tarero Dit zijn de algemene voorwaarden van Tarero ( Opdrachtnemer ). Het adres van Tarero is Kromakkerweg 75 5616SB Eindhoven, met het KvK-nummer 64009610. Mocht u vragen hebben,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

LOYENsl LOEFF 7 dat iedere Certificaathouder bezit, zal toewijzing van dat Certificaat of die - Certificaten geschieden bij loting, te regelen en te houden door het bestuur. - 7. Een Certificaathouder,

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webdesign Sol

Algemene voorwaarden Webdesign Sol Algemene voorwaarden Webdesign Sol Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I Artikel 1 algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt onder Koek & Ei verstaan: mw. Y. Singer, handelende onder de naam Ambachtelijke bakkerij Koek en Ei, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Beleggingsdienstverlening Inhoudsopgave 1. Definities 3 2. Werkingssfeer en andere toepasselijke voorwaarden 5 3. Gemachtigden 6 4. Clientenclassificatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie