STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM"

Transcriptie

1 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/ / dlt STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van wijziging administratievoorwaarden verleden op 20 mei 2011 voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam. Definities Artikel 1. In deze administratievoorwaarden wordt verstaan onder: a. administratiekantoor: Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam; b. centraal instituut: het centraal instituut als bedoeld in de Wge; c. certificaathouders: houders van door het administratiekantoor toegekende royeerbare certificaten op naam van aandelen op naam in het kapitaal van de vennootschap; d. certificaten: door het administratiekantoor toegekende royeerbare certificaten op naam van aandelen op naam in het kapitaal van de vennootschap; e. deelgenoot: een deelgenoot als bedoeld in de Wge; f. Euronext: Euronext Amsterdam N.V.; g. girodepot: het girodepot als bedoeld in de Wge waartoe certificaten van één soort behoren; h. intermediair: een aangesloten instelling, beleggingsonderneming of bank in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht waaraan het op grond van die wet is toegestaan beleggingsdiensten te verlenen respectievelijk het bedrijf van bank uit te oefenen en die in Nederland ten name van cliënten rekeningen in effecten administreert; i. vennootschap: de naamloze vennootschap Ballast Nedam N.V., met zetel te Nieuwegein; j. verzameldepot: een verzameldepot als bedoeld in de Wge waartoe certificaten van één soort behoren; k. Wge: de Wet giraal effectenverkeer.

2 - 2 - Administratievoorwaarden Artikel Het administratiekantoor, waarvan de doelomschrijving volgens artikel 2 van haar statuten luidt als volgt: "2.1. De stichting heeft ten doel: a. het tegen toekenning van royeerbare certificaten op naam ten titel van beheer verwerven en administreren van aandelen op naam in het kapitaal van de naamloze vennootschap Ballast Nedam N.V. (de 'vennootschap'), en van eventueel daarop uit te keren bonusaandelen of bij wege van stockdividend of met behulp van claims verkregen aandelen, het uitoefenen van alle aan die aandelen verbonden stemrechten en alle andere aan die aandelen verbonden rechten gelijk het uitoefenen van claimrecht en het ontvangen van alle uitkeringen verbonden aan die aandelen, waaronder liquidatie-uitkeringen, onder de verplichting het ontvangene aan de certificaathouders uit te keren, met dien verstande dat voor bonusaandelen of bij wege van stock dividend verkregen aandelen en voor aandelen welke voor een certificaathouder bij de uitoefening van een claimrecht worden verkregen, certificaten zullen worden toegekend; en voorts b. het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande in verband staan, daaruit voortvloeien of daaraan bevorderlijk kunnen zijn Elke bedrijfsuitoefening, die commercieel risico voor het administratiekan - toor zou kunnen meebrengen, is uitgesloten Bij het uitoefenen van het stemrecht op de aandelen richt het Administratie kantoor zich primair naar het belang van de certificaathouders en houdt het re kening met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onder neming Het bestuur van het administratiekantoor zal op de algemene vergadering van de vennootschap op verzoek een verklaring omtrent zijn voorgenomen stem gedrag geven.", verklaart zich bij deze onder de in de volgende artikelen vast gestelde bepalingen bereid op haar naam gestelde gewone aandelen op naam in het kapitaal van de vennootschap in administratie te nemen, tegen toekenning van een met het aantal van die aandelen corresponderend aantal royeerbare certificaten op naam.

3 Het administratiekantoor kan gewone aandelen op naam in het kapitaal van de vennootschap in administratie nemen en kent tegenover elk gewoon aandeel dat zij in administratie neemt een certificaat toe. Medewerking vennootschap Artikel 3. De toekenning van certificaten door het administratiekantoor geschiedt met medewerking van de vennootschap. Certificaten op naam, certificaathoudersregister, uitlevering Artikel Alle certificaten luiden op naam Bij toekenning van een certificaat kan de levering ter opname in het girodepot onderscheidenlijk ter opname in een verzameldepot voor de desbetreffende soort certificaten geschieden door het administratiekantoor zonder medewerking van de andere intermediairs respectievelijk de andere deelgenoten in het verzameldepot Voor het bepaalde in artikel 4.2. is voldoende dat het administratiekantoor het certificaat ten name van de desbetreffende intermediair respectievelijk het centraal instituut opneemt in het certificaathoudersregister, met vermelding van het feit dat het certificaat is gaan behoren tot het desbetreffende verzameldepot respectievelijk het girodepot en met vermelding van de overige gegevens als bedoeld in dit artikel, en de intermediair respectievelijk het centraal instituut de levering van het certificaat aanvaardt Een intermediair is bevoegd certificaten te leveren ter opname in het girodepot zonder de medewerking van de andere deelgenoten Het administratiekantoor houdt een certificaathoudersregister aan. In dit register worden voor iedere certificaathouder, niet zijnde een deelgenoot, vermeld diens naam, en het adres waaraan hij alle met betrekking tot zijn certificaat te verzenden mededelingen of documenten wenst te zien geadresseerd. Indien certificaten zijn geleverd aan een intermediair ter opname in een verzameldepot of aan het centraal instituut ter opname in het girodepot, wordt de naam en het adres van de intermediair respectievelijk het centraal instituut opgenomen in het certificaathoudersregister, met vermelding van de datum waarop die certificaten tot een verzameldepot respectievelijk tot het girodepot zijn gaan behoren, alsmede de datum van mededeling aan het administratiekantoor.

4 Uitlevering van certificaten is slechts mogelijk in de gevallen genoemd in de Wge. Derden Artikel Als derden in de zin van Bijlage II bij het Algemeen Reglement Euronext Amsterdam Stock Market zijn aangewezen de notarissen die verbonden zijn of zullen zijn aan het kantoor Stibbe N.V. te Amsterdam of een notaris verbonden aan een ander kantoor te Amsterdam of hun plaatsvervangers; ieder van hen kan afzonderlijk optreden Het administratiekantoor kan in overleg met de vennootschap een of meer anderen als derde aanwijzen, waarvan de bekendmaking geschiedt op de in artikel 8 bepaalde wijze. Uitoefening van rechten Artikel Bij de uitoefening van het stemrecht richt het administratiekantoor zich primair naar het belang van de certificaathouders en houdt zij rekening met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming Het administratiekantoor zal in beginsel zonder raadpleging van certificaathouders als bedoeld in artikel 6.3. haar stem bepalen Het administratiekantoor verbindt zich echter, indien een voorstel wordt gedaan in de rechten verbonden aan de in administratie genomen aandelen verandering te brengen, van het voornemen om wel of niet van zijn stemrecht gebruik te maken zo mogelijk ten minste veertien dagen tevoren, aan de certificaathouders kennis te geven zonder dat behoeft te worden vermeld in welke richting zal worden gestemd Het administratiekantoor verleent per algemene vergadering van de vennootschap aan iedere certificaathouder, die daarom verzoekt, zonder enige beperkingen en onder alle omstandigheden volmacht om stemrecht uit te oefenen op een zodanig aantal aandelen als overeenkomt met het aantal door de certificaathouder gehouden certificaten. Een dergelijke volmacht zal schriftelijk worden verleend Per algemene vergadering kan iedere certificaathouder het administratiekantoor ook schriftelijk instructie geven over de wijze waarop het administratiekantoor het stemrecht op de desbetreffende algemene vergadering dient uit te oefenen op aan-

5 - 5 - delen waarvan de desbetreffende certificaathouder de certificaten houdt, welke instructie het administratiekantoor zal opvolgen. Uitkeringen Artikel Het administratiekantoor zal elk dividend en elke andere uitkering op de door haar ten titel van beheer gehouden aandelen bij de vennootschap innen en onverwijld na ontvangst een overeenkomstig dividend of uitkering op de certificaten betaalbaar stellen De betaalbaarstelling alsmede alle andere verrichtingen zullen aan een op de in artikel 8 bepaalde wijze bekend te maken adres geschieden Uitkeringen aan het administratiekantoor door de vennootschap gedaan in de vorm van bonusaandelen, bijschrijving op de aandelen, stockdividenden of dergelijke zullen door het administratiekantoor voor zover mogelijk aan de certificaathouders in de vorm van certificaten of bijschrijving op certificaten beschikbaar worden gesteld Ingeval van keuze tussen een uitkering in geld en een uitkering in andere waarden doet het administratiekantoor tevoren daarvan mededeling op de in artikel 8 bepaalde wijze en stelt daarbij de certificaathouders zoveel mogelijk in de gelegenheid ieder voor zich een keuze te doen tot de dag vóór die, waarop de keus door het administratiekantoor moet zijn uitgebracht. Indien de wensen van de certificaathouders niet voor de dag, waarop de keus moet zijn uitgebracht, ter kennis van het administratiekantoor zijn gekomen, kiest het administratiekantoor zoals het in het belang van de certificaathouders dienstig oordeelt Ingeval bij uitgifte van nieuwe aandelen door de vennootschap een voorkeursrecht aan de aandeelhouders toekomt, zal het administratiekantoor de houders van certificaten gelegenheid geven het voorkeursrecht ten aanzien van certificaten op overeenkomstige wijze uit te oefenen. Indien of voor zover certificaathouders niet binnen de daarvoor door het administratiekantoor gestelde termijn of op de door het administratiekantoor te bepalen wijze aan het administratiekantoor kennis geven, dat zij van hun voorkeursrecht gebruik wensen te maken, zal het administratiekantoor de voorkeursrechten voor zover mogelijk te gelde maken en de opbrengst voor die certificaathouders betaal-

6 - 6 - baar stellen naar rato van de door die certificaathouders gehouden certificaten De vorderingen van certificaathouders jegens het administratiekantoor tot uitkering van dividenden en tot andere uitkeringen vervallen na verloop van vijf jaar sedert de datum met ingang waarvan deze door het administratiekantoor betaalbaar werden gesteld. Kennisgevingen, aankondigingen en mededelingen Artikel 8. Alle kennisgevingen, aankondigingen en mededelingen aan certificaathouders geschieden op de door het bestuur van het administratiekantoor te bepalen wijze, met inachtneming van de op de stichting van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en, waar mogelijk, via de website van de vennootschap en/of via een langs andere elektronische weg openbaar gemaakt bericht. Kosten Artikel Alle kosten voortvloeiende uit deze administratievoorwaarden worden gedragen door de vennootschap, met uitzondering van de royementskosten als bedoeld in artikel 9.2. en de lasten, belastingen en kosten bedoeld in artikel Het administratiekantoor is bevoegd voor de verwisseling van aandelen tegen certificaten en voor de verwisseling van certificaten tegen aandelen als bedoeld in artikel 10 een redelijk, door de vennootschap en het administratiekantoor gezamenlijk vast te stellen bedrag in rekening te brengen aan degene op wiens verzoek de verwisseling plaatsvindt De door het administratiekantoor geïncasserde dividenden en andere uitkeringen betaalt het administratiekantoor uit zonder enige korting wegens provisie of kosten Alle lasten en belastingen, die aan het administratiekantoor als houder van aandelen, dan wel van daaruit verkregen inkomsten, in welke vorm ook mochten worden opgelegd, zullen door het administratiekantoor op de certificaathouders kunnen worden verhaald. Royement Artikel 10. Het administratiekantoor zal op schriftelijk verzoek van een houder van certificaten tegen gelijktijdige royering van die certificaten een corresponderend aantal aandelen in het kapitaal van de vennootschap aan hem overdragen, zulks evenwel met inachtneming van het bepaalde

7 - 7 - in artikel 11 van de statuten van de vennootschap. Vergadering van certificaathouders Artikel Indien en steeds als het administratiekantoor het gewenst acht de mening van certificaathouders over een bepaald onderwerp te vernemen, alsmede indien de goedkeuring van certificaathouders volgens deze administratievoorwaarden is vereist, of in de gevallen waarin het bestuur voldoet aan een verzoek als bedoeld in artikel 11.2., roept het administratiekantoor een vergadering van certificaathouders bijeen Certificaathouders, die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het totaal aantal door het administratiekantoor uitgegeven certificaten houden, kunnen het administratiekantoor verzoeken een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen. Certificaathouders kunnen voorts het administratiekantoor verzoeken een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen, indien het administratiekantoor zijn stem moet uitbrengen ten aanzien van voorstellen die het karakter van de vennootschap wijzigen. Het verzoek geschiedt schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen Indien certificaathouders overeenkomstig het in artikel bepaalde aan het administratiekantoor hebben verzocht een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen en niet binnen veertien dagen daarna een vergadering te houden uiterlijk binnen één maand na de verzending van bedoeld verzoek, is bijeengeroepen, dan zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd De oproeping tot een vergadering van certificaathouders geschiedt op de in artikel 8 bepaalde wijze. Bij de oproeping zal hetzij de inhoud van de agenda en van alle stukken waarvan de kennisneming voor certificaathouders van belang is bij de behandeling van de agenda worden opgenomen hetzij worden vermeld dat en waar deze bescheiden kosteloos verkrijgbaar zijn. De oproeping respectievelijk verkrijgbaarstelling zal uiterlijk op de vijftiende dag voor die van de vergadering plaatshebben De vergadering van certificaathouders zal worden voorgezeten door een door het administratiekantoor aan te wijzen voorzitter. Een vergadering die door de verzoe-

8 - 8 - kers zelf is bijeengeroepen overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.3., voorziet zelf in haar voorzitterschap Vergadering van certificaathouders worden gehouden te Nieuwegein, Utrecht of ter plaatse zoals in de oproep is bepaald. Iedere certificaathouder is mits aan de hierna in dit artikel gestelde vereisten is voldaan- bevoegd in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde de vergadering van certificaathouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover stemgerechtigd, het stemrecht uit te oefenen. De voorzitter van de vergadering beslist omtrent de toegang tot de vergadering van andere personen dan die hiervoor genoemd zijn. Het bestuur van het Administratiekantoor kan, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2:119 lid 3 Burgerlijk Wetboek, bepalen dat als stem of vergadergerechtigden gelden, zij die op een bepaald tijdstip die rechten hebben, ongeacht wie ten tijde van de vergadering van certificaathouders rechthebbende op de certificaten zijn. Bij de oproeping zal hetzij de inhoud worden opgenomen van de agenda en van alle stukken, waarvan de kennisneming voor certificaathouders van belang is bij de behandeling van de agenda, hetzij worden vermeld, dat en alwaar deze bescheiden gratis verkrijgbaar zijn en, indien van toepassing, wordt het registratie tijdstip vermeld alsmede waar en de wijze waarop de in dit lid bedoelde registratie dient te geschieden Ieder certificaat geeft recht op het uitbrengen van één stem in de vergadering van certificaathouders De vergaderrechten van de certificaathouders kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde, mits uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag de volmacht door het administratiekantoor is ontvangen; deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor de dag van de vergadering Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Ingeval de stemmen staken beslist, indien het voorstel personen betreft, het lot en is, indien het zaken betreft, het voorstel verworpen Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.

9 - 9 - Stemming bij acclamatie is toegelaten, tenzij één van de aanwezige certificaathouders zich daartegen verzet. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht Het bestuur van het administratiekantoor maakt notulen van de vergadering van certificaathouders op. De notulen liggen ten kantore van het administratiekantoor ter inzage van certificaathouders. Aan hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt ten hoogste tegen kostprijs. Wijziging administratievoorwaarden Artikel In de administratievoorwaarden kan, onder behoorlijke aankondiging, door het administratiekantoor wijziging worden gebracht. Indien echter wijzigingen in de administratievoorwaarden worden aangebracht, waardoor de rechten of zekerheden van certificaathouders worden verminderd of lasten aan certificaathouders worden opgelegd, dan worden deze wijzigingen eerst van kracht zodra drie maanden na bedoelde aankondiging zijn verstreken. Alsdan worden certificaathouders gedurende ten minste drie maanden na aankondiging van de wijziging in de gelegenheid gesteld hun certificaten kosteloos te royeren Indien wijzigingen geboden of gewenst zijn ten gevolge van wijzigingen die in de in administratie genomen aandelen hebben plaatsgevonden, zal aan zulke wijzigingen geen recht op kosteloos royement door certificaathouders kunnen worden ontleend Wijzigingen in de administratievoorwaarden kunnen slechts in werking treden na verkregen goedkeuring van Euronext en de vennootschap. Beëindiging van de administratie Artikel Beëindiging door het administratiekantoor van de administratie van de aandelen is slechts mogelijk met goedkeuring van de vennootschap Ingeval van ontbinding van het administratiekantoor of beëindiging van de administratie wordt hiervan kennis gegeven op de in artikel 8 genoemde wijze In dat geval zullen kosteloos tegen overdracht van de certificaten aandelen worden overgedragen voor gelijke nominale bedragen.

10 In de kennisgeving als bedoeld in artikel wordt tevens de termijn bepaald binnen welke de overdracht van de certificaten tegen aandelen kan plaatsvinden. Deze termijn mag niet korter zijn dan twee jaar sedert de dag van de kennisgeving. Gedurende die tijd blijven de administratievoorwaarden van kracht Na het verstrijken van deze termijn is het administratiekantoor gerechtigd, na overleg met Euronext, en na aankondiging op de in artikel 8 genoemde wijze, de nog in administratie gehouden aandelen hetzij aan een derde over te dragen op kosten en voor risico van de houders van de dan nog uitstaande certificaten, hetzij die aandelen te verkopen en de opbrengst ter beschikking te stellen van bedoelde certificaathouders Gedurende twee maanden na de kennisgeving als bedoeld in artikel zullen aandelen nog in administratie kunnen worden genomen, tegen uitgifte van certificaten, mits uiterlijk op de vierde dag volgende op die van de kennisgeving, aan het administratiekantoor wordt opgegeven hoeveel aandelen ter verkrijging van certificaten zullen worden aangeboden, terwijl aannemelijk moet worden gemaakt dat de aandelen reeds verkregen waren voor of op de dag van de kennisgeving als bedoeld in artikel Overdracht van de administratie Artikel 14. Overdracht van de administratie aan een ander administratiekantoor kan slechts geschieden met goedkeuring van de vennootschap, het administratiekantoor en de vergadering van certificaathouders. Indien niet alle partijen aan de overdracht hun goedkeuring hechten, kan de meest gerede partij aan Euronext verzoeken een beslissing te nemen. Deze beslissing is voor alle partijen bindend. Jaarstukken en jaarrapport Artikel Het administratiekantoor zal ten minste één maal per jaar, waaronder terstond na verschijning van de jaarrekening en het jaarverslag, aan certificaathouders een rapport uitbrengen over zijn werkzaamheden gedurende het verslagjaar, waarbij tevens het aantal van de in administratie genomen aandelen wordt vermeld. Het in de vorige zin bedoelde rapport zal kenbaar worden gemaakt op de in artikel 8 bedoelde wijze.

11 Het bestuur doet jaarlijks verslag van de activiteiten van het administratiekantoor aan de vennootschap. In dit verslag wordt onder meer aandacht besteed aan: a. het aantal gecertificeerde aandelen, alsmede een toelichting op wijzigingen daarin; b. de in het boekjaar verrichte werkzaamheden; c. het stemgedrag in de gedurende het boekjaar gehouden algemene vergaderingen; d. het door het administratiekantoor vertegenwoordigende percentage van de uitgebrachte stemmen tijdens de hierboven onder c bedoelde vergaderingen; e. de bezoldiging van de bestuursleden van het administratiekantoor; f. het aantal gehouden vergaderingen van het bestuur, alsmede de belangrijkste onderwerpen die daarbij aan de orde zijn geweest; g. de kosten van de activiteiten van het administratiekantoor; h. de eventuele door het administratiekantoor ingewonnen externe adviezen; i. de functies van de bestuurders; j. de contactgegevens van het administratiekantoor. Toepasselijkheid administratievoorwaarden Artikel 16. Door de enkele overdracht ten titel van beheer van aandelen tegen toekenning van certificaten zijn de houders van die certificaten geacht te zijn toegetreden tot de bepalingen van deze administratievoorwaarden en de daarin eventueel aan te brengen wijzigingen en worden de houders van die certificaten geacht aan het administratiekantoor onherroepelijk volmacht te hebben gegeven om, op de wijze door het administratiekantoor te bepalen, met inachtneming evenwel van deze administratievoorwaarden, al datgene te doen hetwelk door het administratiekantoor in het belang van de certificaathouders dienstig zal worden geacht. Rechtsverhouding Artikel De rechtsverhouding tussen de certificaathouders of vroegere certificaathouders enerzijds en het administratiekantoor of een derde als bedoeld in artikel 5 anderzijds, wordt beheerst door Nederlands recht.

12 Alle geschillen welke ontstaan in verband met of naar aanleiding van deze administratievoorwaarden, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. Verkrijgbaarheid administratievoorwaarden Artikel 18. Afschriften van de administratievoorwaarden zijn op verzoek van certificaathouders kosteloos verkrijgbaar bij het administratiekantoor en bij de vennootschap. De administratievoorwaarden worden kenbaar gemaakt op de in artikel 8 bedoelde wijze. Aansprakelijkheid Artikel 19. Het administratiekantoor zal behoudens ingeval van opzet en grove schuld niet aansprakelijk zijn voor schade of nadelen, die bij enige verrichting terzake van deze administratie onverhoopt mochten worden geleden, noch voor personen of instellingen, van wier bemiddeling het te goeder trouw heeft gebruik gemaakt. CF-stukken Ten aanzien van certificaten aan toonder waarvoor bewijzen zijn uitgegeven in de vorm van een mantel met een dividendblad dat niet is samengesteld uit afzonderlijke dividendbewijzen en een talon (CF-stukken) die zich bij anderen dan het centraal instituut bevinden, geldt dat deze kunnen worden ingeleverd bij een intermediair Voor een omwisseling als in artikel bedoeld zal het administratiekantoor kosten in rekening brengen De houder van een certificaat aan toonder in de vorm van een CF-stuk dat zich bij een ander dan het centraal instituut bevindt, kan alle aan dit certificaat verbonden rechten eerst jegens het administratiekantoor uitoefenen als inlevering heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 19.

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN:

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: Stichting Administratiekantoor van aandelen Grontmij N.V., gevestigd te De Bilt. d.d. 28 mei 2010. INHOUD: Integrale tekst van de administratievoorwaarden, zoals deze luiden

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012.

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012. GV/tl/33311-00228 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-hertogenbosch. 11 april 2012. Integrale tekst van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN:

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: Stichting Administratiekantoor Heijmans gevestigd te Rosmalen d.d. 12 juni 2009. Integrale tekst van de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Heijmans,

Nadere informatie

CONCEPT 20150720 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP

CONCEPT 20150720 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP 1 CONCEPT 20150720 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1.1. Artikel 1.1. Definities. Hoofdstuk 2 Artikel 2.1. Artikel 2.2. Administratie

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ING AANDELEN

- 1 - STICHTING ING AANDELEN - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN STICHTING ING AANDELEN LS/6008276/10328662.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van wijziging administratievoorwaarden verleden

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN van: Stichting ING Aandelen gevestigd te Amsterdam concept wijzigingen d.d. 8 maart 2016

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN van: Stichting ING Aandelen gevestigd te Amsterdam concept wijzigingen d.d. 8 maart 2016 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN van: Stichting ING Aandelen gevestigd te Amsterdam concept wijzigingen d.d. 8 maart 2016 Doel. Artikel 1. 1. Het doel van de te Amsterdam gevestigde stichting: Stichting ING Aandelen

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

-1- STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM

-1- STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM -1- ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM BK/6002699/305750.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van wijziging administratievoorwaarden

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM LS/6008003/10257933.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 20 mei 2011voor

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

1/12 VOORWAARDEN VAN ADMINISTRATIE VAN GEWONE EN ZEVEN PERCENTS CUMULATIEF-PREFERENTE AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN UNILEVER N.V. TE ROTTERDAM, zoals deze zijn komen te luiden per 10 juli 2015. 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

CONCEPT D.D. 1 DECEMBER 2011 WIJZIGING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN REESINK

CONCEPT D.D. 1 DECEMBER 2011 WIJZIGING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN REESINK versie d.d. 17-11/1-12-2011 BZ/MvO H:\NRPortbl\MATTERS\ZUIDEVEB\10994267_2.DOC CONCEPT D.D. 1 DECEMBER 2011 WIJZIGING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN REESINK Op [ ]

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR TKH GROUP

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR TKH GROUP - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR TKH GROUP MC/6004528/477334.dlt met zetel te Haaksbergen, zoals deze luiden na een akte van wijziging administratievoorwaarden verleden

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN. van: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN. van: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN van: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES Artikel 1. Doel. 1. Te Amsterdam is gevestigd de stichting Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam.

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam. - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM ACS/6001796/287852.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005

Nadere informatie

& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen F364/F555/31002963 Versie 2 mei 2014 WIJZIGING VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN van de stichting: Stichting Administratiekantoor Stadsherstel Den Haag en Omgeving, met zetel in de gemeente 's-gravenhage

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Statuten van Stichting ING Aandelen Naam Artikel 1. Zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. certificaten vennootschap certificaathouders

Statuten van Stichting ING Aandelen Naam Artikel 1. Zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. certificaten vennootschap certificaathouders Statuten van Stichting ING Aandelen blz. 1 Naam Artikel 1. De naam van de stichting is: Stichting ING Aandelen. Zetel Artikel 2. De stichting is gevestigd te Amsterdam. Doel Artikel 3. Het doel van de

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN AANDELEN BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP N.V. D.D. 8 JULI 2010

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN AANDELEN BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP N.V. D.D. 8 JULI 2010 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN AANDELEN BOVEMIJ VERZEKERINGSGROEP N.V. D.D. 8 JULI 2010 Administratievoorwaarden 1. Definities 1.1 In deze administratievoorwaarden wordt verstaan onder: aande(e)l(en): de gewone

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de statuten van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's Gravenhage, Nassaulaan 4, zoals deze

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

VOORGESTELDE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING AANDELEN TRIODOS BANK

VOORGESTELDE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING AANDELEN TRIODOS BANK Concept 10 april 2017 1 NautaDutilh N.V. Drieluik wijziging Administratievoorwaarden Stichting Aandelen Triodos Bank ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Inleidend artikel. 1. In deze administratievoorwaarden wordt

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Oprichting Spaar BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @ B.V.. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen in, zich op andere

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 In de statuten wordt verstaan onder: 1.1.1 een "Aangesloten Instelling": een aangesloten instelling in de

Nadere informatie

akte van statutenwijziging ref: jvm/mdl/ STATUTEN

akte van statutenwijziging ref: jvm/mdl/ STATUTEN akte van statutenwijziging ref: jvm/mdl/2017.001585.01 STATUTEN begripsbepalingen 1. In de statuten van deze stichting wordt verstaan onder: - aandeel: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR. Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ]

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR. Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ] 272987/RB/MR Versie datum 13-06-2017 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ], te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur Uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering De Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op 30 oktober 2015, aanvang 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Statutenwijziging BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: @(onroerend goed doel)@ 1. het voor

Nadere informatie

Statuten Fastned Administratie Stichting (FAST)

Statuten Fastned Administratie Stichting (FAST) Statuten Fastned Administratie Stichting (FAST) Doorlopende tekst van de statuten van Fastned Administratie Stichting (FAST) zoals deze voor het laatst zijn vastgesteld op 7 maart 2014 verleden voor notaris

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING

STATUTENWIJZIGING STICHTING Schuring & Benschop Netwerk Notarissen Postbus 107 3240 AC Middelharnis T (0187) 47 61 11 F (0187) 48 63 76 E info@notarissengo.nl ONTWERP VERSIE 18-10-2013 STATUTENWIJZIGING STICHTING Bezoek adressen:

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. RJJL\USG People stw aanpassing wet Voorstel 3-kolom MO/49162-373 Concept d.d. 5 november 2010 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. Voorstel tot het wijzigen van de statuten

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING AEGON N.V.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING AEGON N.V. Voorstel d.d. 7 maart 2007 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van AEGON N.V. gevestigd te s-gravenhage Op 1 januari 2007 is de Wet van 20 oktober 2006 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (DPA Group N.V.)

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (DPA Group N.V.) Allen & Overy LLP DPA Group NV/akte van statutenwijziging JL /0090309-0000009 99126188 Concept (1) d.d. 16 maart 2010 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (DPA Group N.V.) Op maart tweeduizend elf is voor mij, mr.

Nadere informatie

LOYENsl LOEFF 7 dat iedere Certificaathouder bezit, zal toewijzing van dat Certificaat of die - Certificaten geschieden bij loting, te regelen en te houden door het bestuur. - 7. Een Certificaathouder,

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 - 1 - STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 Op [datum] tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam: [jurist HB op grond van volmacht] OVERWEGINGEN De comparant

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

RC/2015.01577.02/MJH/YB ADMINISTRATIEVOORWAARDEN

RC/2015.01577.02/MJH/YB ADMINISTRATIEVOORWAARDEN 1 Abma Schreurs Advocaten Notarissen Waterlandlaan 52, Purmerend Postbus 575 1440 AN Purmerend T 088 433 43 33 F 088 433 43 00 info@abmaschreurs.nl RC/2015.01577.02/MJH/YB ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Op tweeëntwintig

Nadere informatie

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.)

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van

Nadere informatie

Convectron Natural Fusion N.V.

Convectron Natural Fusion N.V. Convectron Natural Fusion N.V. Statuten van de naamloze vennootschap Convectron Natural Fusion N.V., gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010, en geldend op 21 juni 2010.

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR SYNVEST BELEGGINGSFONDSEN inzake SynVest Beleggingsfondsen N.V.

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR SYNVEST BELEGGINGSFONDSEN inzake SynVest Beleggingsfondsen N.V. ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR SYNVEST BELEGGINGSFONDSEN inzake SynVest Beleggingsfondsen N.V. met zetel te Amersfoort, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van vaststelling

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant, handelend als gemeld,

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

STATUTEN: DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR UNILEVER N.V., zoals deze zijn komen te luiden per 10 juli 2015

STATUTEN: DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR UNILEVER N.V., zoals deze zijn komen te luiden per 10 juli 2015 1/7 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR UNILEVER N.V., zoals deze zijn komen te luiden per 10 juli 2015 STATUTEN: Begripsbepalingen. Artikel 1. 1.1 In deze statuten wordt

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

TOELICHTING IN VERBAND MET WIJZIGING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN REESINK

TOELICHTING IN VERBAND MET WIJZIGING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN REESINK TOELICHTING IN VERBAND MET WIJZIGING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN REESINK Aan: Iedere houder van certificaten van aandelen in het kapitaal van Royal Reesink N.V.

Nadere informatie

DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK

DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK versie d.d. 20/26-8-2014 men/cg/men/le/cwe akten\afschriften\af2014\7 4677551.admvoorh ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Stichtlng Admlnistratlekantoor Hof Hoorneman Houdstermaatschappijen Op zesentwintig augustus

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP

STATUTEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP STATUTEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP Hoofdstuk 1. Naam. Statutaire zetel. Artikel 1.1. 1.1.1. De naam van de stichting is: Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN

Nadere informatie

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland DEEL I Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 17 mei 2016 om 15.00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. (de

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

Stichting Homburg Stoneridge

Stichting Homburg Stoneridge 1 STATUTEN Stichting Homburg Stoneridge Artikel 1. Naam en zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Homburg Stoneridge. 1.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Haarlemmermeer. Artikel

Nadere informatie

BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING

BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING Fastned Administratie Stichting akte van statutenwijziging ref: jvm/mdl/2017.001585.01 Vandaag, negen juni tweeduizend zeventien, verscheen voor mij, Nick van Buitenen, notaris in Utrecht: 1. Geert Peter

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR SYNVEST BELEGGINGSFONDSEN inzake Synvest German Realestate Fund N.V.

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR SYNVEST BELEGGINGSFONDSEN inzake Synvest German Realestate Fund N.V. ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR SYNVEST BELEGGINGSFONDSEN inzake Synvest German Realestate Fund N.V. met zetel te Amersfoort, zoals deze luiden na het verlijden van de akte

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 746 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn nr. 2007/36/EG van het

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders ING Groep N.V. 24 april Agendapunt 5B. Voorstel tot statutenwijziging

Algemene Vergadering van Aandeelhouders ING Groep N.V. 24 april Agendapunt 5B. Voorstel tot statutenwijziging Algemene Vergadering van Aandeelhouders ING Groep N.V. 24 april 2007 Agendapunt 5B. Voorstel tot statutenwijziging 16 februari 2007 16 februari 2007 Algemene Vergadering van Aandeelhouders ING Groep N.V.,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING Stichting Administratiekantoor Propertunity NL

STATUTENWIJZIGING Stichting Administratiekantoor Propertunity NL Kenmerk: 2011S1044505HR Dossier R85659 STATUTENWIJZIGING Stichting Administratiekantoor Propertunity NL Heden, drie november tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr. Ernst Hans Rozelaar, notaris te Amsterdam:

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

Naam en Zetel Artikel

Naam en Zetel Artikel Naam en Zetel---------------------------------------------------- Artikel 1-------------------------------------------------------------- 1. De stichting draagt de naam: Stichting JCS.------------------

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com Stemrechtregeling Finaal aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 DEZE STEMRECHTREGELING (de Overeenkomst) is oorspronkelijk aangegaan op 26 mei 2003 en wordt hierbij gewijzigd en luidt thans als volgt. Partijen:

Nadere informatie

Statuten Fastned B.V.

Statuten Fastned B.V. Statuten Fastned B.V. Doorlopende tekst van de statuten van Fastned B.V. zoalsdeze voor het laatst zijn vastgesteld op 7 maart 2014 verleden voor notaris Nick van Buitenen. NAAM EN ZETEL 1.1. De vennootschap

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 257 Wet van 30 juni 2010 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn

Nadere informatie

WIJZIGING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Stichting Administratiekantoor Propertunity NL

WIJZIGING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Stichting Administratiekantoor Propertunity NL Kenmerk: 2011S1044505HR Dossier R85659 WIJZIGING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Stichting Administratiekantoor Propertunity NL Heden, drie november tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr. Ernst Hans Rozelaar,

Nadere informatie

AMSN444079/

AMSN444079/ Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Continuïteit NN Group zoals deze luiden na het verlijden van de akte van oprichting voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 11 juni 2014.

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 019 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter bevordering van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de besluitvorming

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur

Oprichting stichting mr. F. de Vries mr. R.J.B. Caderius van Veen prof. mr. H.E. Bröring Naam, Zetel en Duur 1 Oprichting stichting Heden, de tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. T.J. de Vries, notaris te Groningen: 1. de weledelgestrenge heer mr. F. de Vries, wonende te; 2. de weledelgestrenge heer mr.

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

STATUTEN Stichting NVLE Fonds

STATUTEN Stichting NVLE Fonds STATUTEN Stichting NVLE Fonds NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De Stichting draag de naam: Stichting NVLE Fonds. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bunnik DOEL EN DUUR Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. Zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 16 april 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de

Nadere informatie