OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011"

Transcriptie

1 OCMW WAASMUNSTER Jaarrekening 2011 Q&A - 2/10/2012

2 Inhoud De geconsolideerde balans per 31/12/2011 Geconsolideerde resultatenrekening over boekjaar 2011 Proef- en saldibalans per 31/12/2011 Schema van de financiële stromen Toelichting Overzicht van de resultaten Verdeling van de gemeentelijke bijdrage Balansen, resultatenrekeningen en proef- en saldibalansen Activiteitencentrum 100 : ALGEMEEN 831 : ONTHAAL ASIELZOEKERS 832 : SOCIALE DIENST 844 : THUISDIENSTEN 845 : DIENSTENCHEQUEBEDRIJF 846 : DAGVERZORGINGSCENTRUM 922 : SOCIALE HUISVESTING 924 : BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS 8341 : WZC 'T HEUVERVELD Bijlagen

3 De geconsolideerde balans per 31/12/2011

4 OCMW WAASMUNSTER (Alles) OCMW GECONSOLIDEERDE BALANS NA RESULTAATSVERDELING 0,0000 ACTIVA 31/12/ /01/2011 Mutatie VASTE ACTIVA 20/ I. Oprichtingskosten 20 II. Immateriële vaste activa 21 III. Materiële vaste activa 22/ A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetaling IV. Financiële vaste activa A. Belangen in rechtspersonen 280 B. Vorderingen en effecten 281/ C. Borgtochten betaald in contanten 288 VLOTTENDE ACTIVA 29/ V. Vorderingen op meer dan 1 jaar A. Werkingsvorderingen 290 B. Overige vorderingen 291 C. Vorderingen wegens subsidies VI. Voorraden 3 VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 40/ A. Werkingsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen 50/ IX. Liquide middelen 54/ X. Overlopende rekeningen 490/1 TOTAAL DER ACTIVA 20/ OCMW WAASMUNSTER : OCMW Balans 1

5 OCMW WAASMUNSTER (Alles) OCMW GECONSOLIDEERDE BALANS NA RESULTAATSVERDELING 0,0000 PASSIVA 31/12/ /01/2011 Mutatie EIGEN VERMOGEN 10/ I. Kapitaal III. Herwaarderingsmeerwaarden 12 IV. Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen V. Gecumuleerd resultaat VI. Investeringssubsidies en schenkingen met specifiek doel VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN VII. Voorzieningen voor risico's en kosten A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen B. Voorzieningen voor belastingen 161 C. Grote herstellings- en onderhoudswerken 162 D. Overige risico's en kosten 163/ SCHULDEN 17/ VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden 170/ Leasingschulden en soortgelijke Kredietinstellingen Overige leningen 174 B. Werkings- en handelsschulden 175 C. Ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk werkkapitaal 176/ D. Borgtochten ontvangen in contanten 178 E. Overige schulden 179 IX. Schulden op ten hoogste één jaar 42/ A. Schulden op > één jaar, die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden Kredietinstellingen 430/ Overige leningen 439 C. Werkings- en handelsschulden D. Diverse schulden : ontvangen voorschotten E. Belastingen, bezoldigingen, sociale lasten Belastingen 452/ Bezoldigingen en sociale lasten 454/ F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen 492/ TOTAAL DER PASSIVA 10/ OCMW WAASMUNSTER : OCMW Balans 2

6 Geconsolideerde resultatenrekening over boekjaar 2011

7 OCMW WAASMUNSTER (Alles) OCMW GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 0,0000 0, Budget 2011 I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa 70/ A. Werkingsopbrengsten Werkingsopbrengsten 700/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst B. Voorraadwijzigingen 71 C. Geproduceerde vaste activa 72 D. Interne facturatie 73 E. Andere opbrengsten II. Werkingskosten 60/ A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten Aankoop goederen 600/ Specifieke kosten sociale dienst Voorraadwijzigingen 609 B. Diensten & diverse leveringen, interne facturatie Leveringen en diensten 610/ Interne facturatie 618 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardevermindering vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen 631/ F. Voorzieningen voor risico's en kosten 635/ G. Andere werkingskosten 640/ H. Als herstructureringskost geactiveerde werkingskosten (-) 649 III. Werkingsresultaat 70/ IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Overige financiële opbrengsten 752/ In resultaat genomen subsidies Overige financiële opbrengsten 752/ V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan II. E. 651 C. Andere financiële kosten 652/ VI. Resultaat van de gewone activiteiten 70/ OCMW WAASMUNSTER : OCMW Resultatenrekening 1

8 OCMW WAASMUNSTER (Alles) OCMW GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 0,0000 0, Budget 2011 VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming afschrijvingen en waardevermind. vaste activa 760 B. Terugneming waardevermindering financiële vaste activa 761 C. Terugneming voorziening uitzonderlijke risico's en kosten 762 D. Meerwaarden bij realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 VIII. Uitzonderlijke kosten 66 A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardevermind. vaste activa 660 B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 662 D. Minderwaarden bij de realisatie vaste activa 663 E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 F. Als herstructureringskost geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) 669 IX. Resultaat van het boekjaar 7/ A. Te bestemmen positief resultaat (+) Te verwerken negatief resultaat (-) Positief resultaat van het boekjaar (+) 7/6 Negatief resultaat van het boekjaar (-) 6/ Overgedragen resultaat a. Gecumuleerd overschot van het vorig boekjaar (+) b. Gecumuleerd tekort van het vorig boekjaar (-) 690 B. Onttrekking aan kapitaal en de gemeentelijke bijdrage Onttrekking aan het kapitaal Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage C. Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 1. Toevoeging aan het kapitaal Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage 694 D. Over te dragen resultaat Over te dragen bonus (-) Over te dragen negatief resultaat (+) 793 OCMW WAASMUNSTER : OCMW Resultatenrekening 2

9 Proef- en saldibalans per 31/12/2011

10 OCMW WAASMUNSTER (Alles) OCMW PROEF- EN SALDIBALANS AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Credit. van het ocmw, houders v dr derden gestelde zekerhede , , , Derden, stellers van zekerheden voor rekening van het ocmw , , , Ontvangen zekerheden , , , Zekerheidstellers , , , Verplichting tot aankoop , , , Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop , , , Debiteuren wegens door het ocmw toegestaan recht van opstal 1,00 1,00 1, Crediteuren wegens door het ocmw toegestaan recht van opstal -1,00 1,00-1, Kapitaal ontstaan uit de beginbalans , , , , Kapitaalswijzigingen , , , Def. gemeentelijke bijdrage i/h werkkap , , , Gemeentelijke bijdrage huidig dienstjaar , , , , Gecumuleerd overschot (+), , , , , Gecumuleerd tekort (-), , , , , Investeringssubsidies van de gemeente , , , In resultaat verrekende investeringssubs , , , Investeringssubsidies gemeente (nog niet toegewezen) , , Investeringsubsidies van andere overheidsinstellingen , , , In resultaatgenomen investeringssubsidies van overheid , , , Investeringssubsidies , , , Voorz. voor pensioenen voorzitter en soort. verpl., , , , , Voorzieningen voor belastingen, 7,50 7, Voorzieningen voor lasten van schenkingen en legaten , , , Voorz. voor overige risico's en kosten Schulden van onroerende leasing, , , , , Leningen aangegaan door ocmw, leningen a , , , , Ontvangen vooruitbet. op investeringssubsidies gemeente , , , , Sf - ontvangen vooruitbet. op investeringssubsidies gemeente , , , Sf - ontvangen vooruitbet. op investeringssubsidies intreste ,04 699, , , Loi - ontvangen vooruitbet. investeringssubsidies overheid , , , , Conc., octr., lic., softw.,... (aw), 3.610, , , Conc., octr., lic. (afschr./w.vermind), , , , Terreinen (aw), , , , Gebouwen (aw), , , , Gebouwen (afschr./waardevermind.), , , , Medische inst., mach. en uitrusting (aw) , , , Med inst, mach en uitr (afschr./w.vermi) , , , Informatica (aw), , , , Informatica(afschr/w.vermind), , , , Kantoormachines(aw), , , , Kantoormachines(afschr/w.vermind), , , , Keuken inst. mach. en uitr.(aw), , , , Keuken inst. mach. en uitr.(afschr/w.ver , , , Onderhoud/wasserij inst. mach. en uitr , , , Onderhoud/wasserij inst. mach. en uitr , , , Overige nt-medische inst., mach. en uitr , , , Overige nt-med. inst., mach. (afschr/w.v , , , Kantoormeubilair en uitrusting(aw), , , ,68 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 1

11 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Kantoormeubilair en uttrusting(afschr./w , , , Overige meubilair en kantooruitrusting ( , , , Overige meub. en kantooruitr. (afschr./w , , , Rollend materieel (aw), , , , , Rollend materieel (afschr./w.vermind.), , , , , Gebouwen (aw), , , , Gebouwen (afschr./waardevermind.), , , , Landbouwgrond (aw) , , , Woeste grond en bosgrond (aw) 5.498, , , Bouwgrond (aw) , , , Kunstwerken aanschaffingswaarde , , , Va in aanbouw en vooruitbetalingen, , , Overheidseffecten (aw), 2.280, , , Sf - te ontvangen subsidies vlaamse gemeenschap , , , , Werkingsvorderingen, , , , , Werkingsvorderingen sociale dienst , , , , Vooruitbetalingen, 3.248, , , Vooruitbetalingen rsz-ppo , , Vooruitbetalingen lonen vast benoemd personeel , , , , Dubieuze debiteuren, , , , Geboekte waardeverminderingen (-), , , , Vorderingen wegens kapitaalsubsidies, , , , , Te ontvangen werkingssubsidies, , , , , Te ontvangen gemeentelijk bijdrage , , , Te ontv. gem. bijdrage in investeringen , , Interne r/c algemeen , , , , Interne r/c onthaal asielzoekers , , , , Interne r/c sociale dienst , , Interne r/c wzc 't heuverveld , , Interne r/c thuisdiensten , , , Interne r/c dienstencheques , , , Interne rekening courant , , Interne r/c sociale huisvesting , , , , Interne r/c bw en sf , , , Borgtochten betaald in contanten, 137, , , Schulden van onroerende leasing, , , , , Leningen aangegaan dr ocmw, , , , , Leningen aangegaan door ocmw, , , , , Leveranciers, , , , , Leveranciers - investeringen, , , , Werkingsschulden t.o.v. cliknten, , , , , Te ontvangen facturen, , , , , Ingehouden voorheffingen, , , , , Sociale zekerheid, , , , , Te betalen nettobezoldigingen, , , , Te betalen bezoldigingen regularisaties 279,42 707,66 284,87 422, Te betalen bezoldigingen maaltijdcheques , , , Vakantiegeld, , , , , Ontvangen voorschotten, , , , , Gemeentelijke bijdrage: ontvangen voorschotten , , Ontvangen voorschotten cliënten , , ,95-642, Interne rekening courant , , , ,69 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 2

12 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Interne rekening courant , , , , Interne rekening courant , , , , Interne rekening courant , , , Interne rekeningcourant , , , Interne rekening courant , , , , Interne rekening courant , , , Borgtochten ontvangen in contanten, -875, , , , Te identificeren betalingen, 3.255, , Te identificeren inningen, , ,41-732, Wachtrekening systeem , , Wachtrekening investeringen , , Dexia marktgeldfonds tripple a Belegging provisie aankoop serviceflats , ,36 699, , Financiering investeringen (hulprekening) Rekening-courant dexia , , , , Rekening courant fortis 80, , ,53 82, Rekening-courant postchequerekening , , , , Rekening-courant provisierekening dexia 1.003, , , , Tankkaarten (dexia) 0,41 0,41 0, Rekening-courant lasten staatsaandeel gk 498,07 498,07 498, Rekening-courant animatie 4.142, , , , Spaarrekening dexia treasury , , , , Huurwaarborg 2 dommelstraat , ,07 2, , Huurwaarborg kerkstraat , ,27 1, , Huurwaarborg hoogstraat , ,26 1, , Kas ontvangerij 773, , , , Kas cafetaria wzc 't amusement 100,00 100,00 100, Kas the club 100,00 100,00 100, Kas kleine uitgaven 2.500, , , Interne overboekingen, , , Kantoorartikelen 5.430, ,78 767, , Papier en omslagen 2.036, , , Toebehoren printer, kopieermachine, fax 1.121,83 738,97 738, Drukwerk 980, , , Medicatie bewoners , , , , Medicatie algemeen 2.113, , , Sondevoeding Voedingssupplementen 6.354, ,43 328, , Klein technisch materieel bewoners 39,12 39, Klein technisch materieel algemeen 939,09 309,96 309, Verbruiksproducten verzorging , , , , Incontinentie materiaal , , , Klein technisch niet medisch materieel Werkkledij en veiligheidskledij 1.316,69 134,52 134, Specifieke aankopen voor animatie 4.938, ,19 557, , Specifieke aankopen voor ergotherapie 111,00 278,67 278, Specifieke aankopen voor eredienst 171,71 576,34 52,20 524, Vlees en gevogelte , , , Vis , , , Groenten, aardappelen, fruit , , , Brood en bakkerijproducten , , , Droge voeding, conserven, , , , ,45 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 3

13 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Zuivelproducten , ,02 103, , Dranken cafetaria 6.413, , , , Dranken keuken 5.433, , , Dieetvoeding 1.933, , , Diverse voeding , ,08 462, , Linnen beddegoed 371,41 7,32 7, Kledij bewoners 6.724, ,54 156, , Wasproducten Onderhoudsprodukten , , , , Klein technisch materieel schoonmaak 225,22 179,25 179, Producten vaatwas 1.624,84 954,29 954, Verf en toebehoren 2.541, , , Elektriciteitsmateriaal 2.565, , , Signalisatie en veiligheid Diverse technische dienst 4.646, , , Toebehoren keuken 929, ,09 207, , Servies 1.441, , , Klein technisch materieel keuken 107, ,01 96, , Materieel maaltijdbedeling 7.990, Aankoop meubilair 9.946, ,12 578, , Aankoop kantoormachines 901,97 386,37 386, Aankoop diverse machines 7.582, ,68 18, , Leefloon , , , , Leefloon art , , , Leefloon art wet , Steun allerlei (ikv wet ) (nt terugvorderbaar) 6.882, ,16 780, , Septembertoelage 8.290, , , Nieuwjaarstoelage , , , Dienstverlening in natura (nt terugvorderbaar) 6.469, , , Voedselbonnen caw Fin steun cult. en sociale ontplooiing (bet. aan cliënt) 3.528, ,38 222, , Fin steun cult. en sociale ontplooiing (bet. aan derde) 1.601, , , Tussenkomst kansarme kinderen 3.289, ,80 631, , Fin. steun in kader van sociaal fonds elek. en gas 8.614, , , Verwarmingstoelage , , , Mimimale levering aardgas via budgetmeter 92,00 92, Leefgeld (niet terug te betalen) , ,59 937, , Leefgeld (lonen/pensioenen) 150, Leefgeld (ao, ziekte en inval., tegem. gehand,...) 1.000, Leefgeld (werkloosheid) 1.750,00 400,00 400, Leefgeld (budgetbeheer) 2.955,00 857,00 480,00 377, Leefgeld (door cliënt terug te betalen) 1.930, , , , Renteloze lening (lonen/pensioenen) 2.563,45 250,00 250, Renteloze lening (ao, ziekte en inval., tegem. gehand,...) 2.347, , , Renteloze lening (werkloosheid) 2.550, , , Renteloze lening (budgetbeheer) 7.846, ,05 360, , Renteloze lening (diverse) , , , , Voorschot op sociale zekerheidsuitkeringen , ,48 955, , Voorschot (diverse) 1.672, , ,00 998, Bijdrage ziekte en invaliditeit 8.293,34 76,80 76, Medische en farmaceutische kosten (nt terug te vorderen) , , , , Medische en farmaceutische kosten (terug te vord.) 4.960, ,79 127, ,40 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 4

14 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Medische en farmac. kosten (terug van ziekenfonds) , ,03 298, , Tussenkomst huurwaarborg 7.919, , , Huurtoelage , ,80 762, , Verblijfskosten bejaarden in eigen rusth , , , Verblijfskosten bejaarden in andere inst 1.109, , , Begrafeniskosten 2.132, , Prestaties dienst gezins en bejaardenhul , ,94 33, , Tussenkomst kosten thuisbezorgde maaltij , , , % stn in nat. en bijdr. ikv wet , , , , % stn in nat. en bijdr. ikv wet , , , Medische en farmaceutische kosten kpv (wet ) , , , , Dienstverplaatsingen, 3.108, ,18 50, , Uitbesteed vervoer, 668,26 835,57 835, Onderhoud voertuigen 1.235, ,07 333, , Herstellingen voertuigen 1.742, Keuring voertuigen 207,00 118,00 118, Verzendingskosten, telegram, , ,47 78, , Telefoon, fax, , , , , Externe netwerkverbindingen 8.934, , , Vorming , , , , Documentatie en abonnementen, 5.017, , , , Representatie 5.196, , , , Onthaal, recepties en interne vergader., 4.935, , , Lidgelden, 4.063, , , Controle- en keuringsinstanties, 7.476, ,09 91, , Gerechtskosten en deurwaarders, 658, Wettelijke formaliteiten, 551,79 590,00 590, Gas, , , , , Elektriciteit, , , , , Benzine, diesel, lpg, 4.895, , , Water, , ,70 640, , Publiciteit, advertenties en eigen publ , , , Inrichting examens, 263,62 94,00 94, Overige en algemene kosten, Ptppa, beheers- en adm. kost pensioenverzekering 50, Sociaal secretariaat / weddecentrale, 8.079, ,84 148, , Uitg. was en linnen bewoners , , , Uitg. was en linnen algemeen , , , Uitg was en linnen personeelskledi 9.987, ,89 893, , Aansluiting pwb, 7,45 7, Pwa-cheques voor dienstverlening aan het , , , Dienstencheques voor vervoer dagverzorging 270, ,00 410, , Dienstencheques voor poetshulp (beheer ocmw) 450,00 450, Interimarbeid verpleging-verzorging 2.773, Ophaling afval 8.023, , , Ophaling medische afval 206, Ruimen septische put 2.952, , , , Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst, , , , Dienstvergoeding maaltijdcheques 3.104, , , Gsd Overige externe diensten, , , , Huur med. installaties, mach. en uitr. OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 5

15 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Huur nt-med. installaties, mach en uitr Huur meubilair en kantooruitrusting, 9.515, , , Huur software , , , , Huur woningen , , , , Canon service flats invest , , , Brandverzekering, 9.440, ,25 10, , Verzekering apparatuur (comp., inst.,..) 145,51 145,51 145, Autoverzekering, 4.000, ,23 685, , Verzekering dienstverplaatsingen, 943,72 78,64 78, Verzekering burgerlijke aansprakelijkh., , , , , Verzekering arbeidsongevallen , , , , Uitstappen en excursies, 3.219,01 291,20 291, Kabel-tv, 7.465, ,44 168, , Andere kosten voor animatie, 6.291, ,30 771, , Erediensten en lekenhulp 592,72 500,90 500, Medische en paramedische diensten 1.427, , , Kapper en haarverzorging 8.875, , , Diverse diensten en leveringen aan bewoners wzc, bw of sf 9.733, , , , Overige andere diensten en leveringen, 218, , , , Erelonen advocaten, 2.792, , Erelonen consultants, 3.676, , , Erelonen geneesheren, kinesist, tandarts , , , Hospitalisatiekosten 2.378, , , Kosten medische verzorging 1.265,53 977,57 15,20 962, Erelonen landmeters-experten, ,54 665,50 665, Erelonen notarissen, 1.506, , Erelonen overige Vergoedingenleden examencommissie 1.093, Vergoedingen lesgevers, Vergoeding vrijwilligers 5.116, , , Zakgeld bewoners 4.687, ,45 371, , Vervoerskosten asielzoekers loi 1.689, , , Schoolkosten 1.768, ,75 42, , Overige vergoedingen en rechten, 1.238, ,07 44, , Onderhoudscontracten gebouwen, 1.464, , , Andere ko. onderhoud en herst. gebouwen, , , , , Onderhoudscontr. med. inst, mach en uitr 2.298, , , Andere ko ond. & herst. med. inst.,..., 3.481, , ,87 249, Onderhoudscontr. nt-med. inst, mach , ,01 408, , Andere ko ond. & herst. nt-med inst., , , , , Onderhoudscontracten meubilair en kantoo 4.932, , , Onderhoudscontracten informatica 7.438, , , Aankoop software , , , Aankoop hardware en toebehoren 7.274, , , , Installatiekosten informatica 5.099, , , , Andere kosten informatica 704, , , Kosten website, hosting, domeinnaam 1.321,84 122,50 122, Andere ko ond. & herst. meub. en kantoor 3.712, , , Andere ko ond. & herst. roll. materieel, Andere kosten onderhoud tuinen en parken 3.003, , Interne facturatie , , , Uitbetaling pwa cheques ocmw cliënten 188,60 188,60 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 6

16 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Voorzitter , , , Voorzitter vakantiegeld 3.740, , , Voorzitter eindejaarspremie 2.179, , , Raadsleden , , , Administratief personeel , , , Administratief personeel vakantiegeld , , , Administratief personeel eindejaarspremi , , , Verplegend personeel , , , , Verplegend personeel vakantiegeld 8.620, , , Verplegend personeel eindejaarspremie 7.538, , , Keukenpersoneel , , , Keukenpersoneel vakantiegeld 2.440, , , Keukenpersoneel eindejaarspremie 1.769, , , Overig personeel , , , Overig personeel vakantiegeld 2.140, , , Overig personeel eindejaarspremie 1.660, , , Administratief personeel , , , , Administratief personeel vakantiegeld , , , Administratief personeel eindejaarspremi , ,05 682, , Verplegend personeel , , , , Verplegend personeel vakantiegeld , , , Verplegend personeel eindejaarspremie , , , Verplegend personeel attractiviteitspremie 4.200, Paramedisch personeel , , , Paramedisch personeel vakantiegeld 2.840, , , Paramedisch personeel eindejaarspremie 2.921, , , Paramedisch personeel attractiviteitspremie 700, Onderhoudspersoneel , , , , Onderhoudspersoneel vakantiegeld , , , Onderhoudspersoneel eindejaarspremie , , , Hulppersoneel , , , , Hulppersoneel vakantiegeld , , , Hulppersoneel eindejaarspremie , , , Hulppersoneel attractiviteitspremie 5.640, Keukenpersoneel , , , , Keukenpersoneel vakantiegeld , , , Keukenpersoneel eindejaarspremie , , , Tewerkstelling art 60 7 met leefloon 5.224, , , , Tewerkstelling art 60 7 met leefloon vakantiegeld 1.960, , , Tewerkstelling art 60 7 met leefloon eindejaarspremie 4.661, , , Overig personeel , , , , Overig personeel vakantiegeld 2.000, , , Overig personeel eindejaarspremie 1.549, , , Administratief personeel , , , Administratief personeel vakantiegeld 1.600, , , Administratief personeel eindejaar 2.537, , , Verplegend personeel , , , Verplegend personeel vakantiegeld 1.599, , Verplegend personeel eindejaarspremie 775, , , Verplegend personeel attractiviteitspremie 260, Onderhoudspersoneel , , , Onderhoudspersoneel vakantiegeld 2.860, , ,29 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 7

17 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Onderhoudspersoneel eindejaarspremie 2.961, , , Hulppersoneel 2.643, , Keukenpersoneel , ,31 63, , Keukenpersoneel vakantiegeld 3.000, , , Keukenpersoneel eindejaarspremie 3.146, , , Vastbenoemd personeel , , , , Contractueel personeel , , , , Gesubsidieerde contractuelen 9.576, ,30 3, , Ptppb werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering , Vergoeding voor niet gemotoriseerde verplaatsingen 4.866, ,89 41, , Hospitalisatieverzekering , , , , Maaltijdcheques , , , Vakbondspremie Mutaties voorziening vakantiegeld , , , , Vergoeding woon-werkverkeer met openbaar vervoer 168,00 168, Voorzitter en raadsleden, 6.825, , , Afschr. op materikle vaste activa, , , , W.vermind. op werk.vord. op -1jr - toev , , , Voorz. vr pens. en soortg. verpl. - toev (niet gefinancierd) 9.131, , , Voorz. vr pensioenen en verpl. terugnem.(niet gefinancierd) , , , Bestedi & terugn. van voorz. andere risico's & kosten. (gb) , Werkingsbelastingen, 1.820, , , Onroerende voorheffing 1.387, ,41 0, , Roerende voorheffing 620,29 795,01 795, Minderwaarden op realisatie werkingsvord ,20 629,74 629, Diverse werkingskosten, Loi - investeringssubsidies overheid , Rente en kosten van schulden, , , , Rente en kosten van schulden rc, 20,00 0,15 0, Rente en kosten van leasing , , , Kosten uitgeschreven cheques 45,50 107,54 14,00 93, Andere financiële kosten 143,71 14,04 14, Diverse financiële kosten, 60, Gecumuleerd tekort vh vorige boekjaar, 2.188, , , Over te dragen bonus, , , , Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage , , , Tegemoetkoming bewoners rusthuis , , , , Tegemoetkoming diverse diensten ,64 417, , , Tegemoetkoming wasserijkosten ,70 130, , , Tegemoetkoming dokters en paramed. kost ,31 831, , , Tegemoetkoming ziekenh. en div med. kost ,21 215, , , Tegemoetkoming kosten animatie -929, , , Tegemoetkoming medicatie tl ocmw Tegemoetkoming medicatie tl bewoners ,68 596, , , Forfait riziv rob/rvt , , , , Maaltijden aan huis tegemoetkoming begun , , , , Maaltijden aan huis tegemoetkoming ocmw , , , Tegemoetkoming dokters en paramed. kosten 34,50-34, Tegemoetkoming vervoer dvc -435, , , Vervoer door ocmw -445,20 517,05-517, Tegemoetkoming bewoners dagverzorgingscentrum , , , Forfait riziv dagverzorgingscentrum , , , ,32 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 8

18 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Bejaardenwoningen , , , , Tegemoetkoming diverse diensten -23,46 450,00-450, Tegemoetkoming dokters en paramed. kost , Tegemoetkoming kosten animatie -482, , , Tegemoetkoming medicatie tl bewoners ,63 12, , , Service flats , , , Vergoeding elektriciteitsverbruik , , , , Diverse vergoedingen service flats , , , Sociale verhuring , , , , Huurtoelage eigen ocmw Vergoeding gas-water-elektriciteit , , , , Verhuring aan loi , , , Werkingsopbrengsten pwa 62,88-62, Inkomsten cafetaria/automaat/personeel , , , , Maaltijden personeel ,87 9, , , Terugbetaling uitbetaalde pwa-cheques 188,60-188, Diverse opbrengsten animatie ,49 90, , , Boodschappendienst , , , Voedselbonnen caw Diverse inkomsten -10, Recuperatie leefloon , , , Recuperatie steun allerlei 287,00-287, Recuperatie dienstverlening in natura -853,07 140,72-140, Fin steun cult. en sociale ontplooiing persoonlijk aandeel -256,00 362,00-362, Minimale lev. aardgas via budgetmeter persoonlijk aandeel 160,30-160, Terugbetaling leefgeld (lonen/pensioenen) -150, Terugbetaling leefgeld (ao, ziekte en inval., tegem. gehand, , Terugbetaling leefgeld (werkloosheid) ,00 400,00-400, Terugbetaling leefgeld (budgetbeheer) ,00 377,00-377, Terugbetaling leefgeld (door cliënt) , , , , Terugbetaling renteloze lening (lonen/pensioenen) ,45 200,01 450,01-250, Terugbetaling renteloze lening (ao, ziekte en inval., tegem , , , Terugbetaling renteloze lening (werkloosheid) , , , , Terugbetaling renteloze lening (budgetbeheer) , , , Terugbetaling renteloze lening (diverse) , , , , Terugbet. voorschot op sociale zekerheidsuitkeringen , , , , Terugbetaling voorschot diverse ,55 739, ,75-998, Terugbetaling bijdrage ziekte en invalid , , , Recuperatie medische en farm. kosten Terugbetaling medische en farm. kosten ,67 21, , , Terugbetaling med. en farm. kosten door ziekenfonds ,87 226,92-226, Terugbetaling tussenkomst huurwaarborg , , , Terugbetaling opleg ocmw verblijfskosten -45, , ,70-125, Verblijfskosten bejaarden in andere inst 114,21-114, Terugbetaling begrafeniskosten 455,00-455, Recuperatie stn in nat. en bijdr. ikv wet % 1.639, , Recuperatie steun kpv med. en farm. kosten 2.386, , Verhuren weiden en landbouwgronden , , , , Gewoon houthakken Verpachting voor de jacht -4,00 4,00-4, Andere werkingsopbrengsten, , , , Interne facturatie, , , ,30 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 9

19 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Gemeentefonds , , , , Vergoeding dossiers rmi , , , Vergoeding dossierkosten rmi (vdj) Riziv: vergoeding derde luik , , , , Vergoeding animatienorm rusthuis vlaamse gemeenschap , , , Vlaamse ondersteunings premie (personen met arbeidshandicap) 1.310, , Vergoeding vervanging opleiding verpleegkundigen , Vergoeding kortverblijf vlaamse gemeenschap 4.230, , Vergoeding dagverzorgingscentrum vlaamse gemeenschap , , Sectoraal fonds rsz-ppo sociale maribel en project , , , , Premie gesubsidieerde contractuelen , , , , Vergoeding eindeloopbaanregeling , , , Vergoeding activaplan , , , Vergoeding tewerkstelling art 60 7 bij derden Sociaal fonds van de elektriciteit en het gas , , , , Sociaal fonds v/d elek. en gas: steun aan cliënten , , , Culturele en sociale participatie: terugbetaling , , , Fonds kansarme kinderen 1.858, , Vergoeding verwarmingsfonds ,68 8, , , Tussenkomst overheid dienstencheques ,80 388, , , Vergoeding vorming dienstenchequebedrijf 1.361, , Vergoeding loi , , , Vlaamse zorgverzekering vergoeding prestaties Diverse vergoedingen -857, , , , Terugbetaling schade door verzekering ,70 950,64-950, Ristorno verzekering arbeidsongevallen Ristorno verzekering burgerlijke aanspra Ristorno brandverzekering Aandeel personeelsleden maaltijdcheques , , , Overige recup. v ko, schadeverg., verzek -123, Terugbetaling door fonds voor beroepsziekten Overige, , Inhoudingen pensioen voorzitter , , , Staatsaandeel leefloon , , , , Staatsaandeel leefloon (vdj) Staatsaandeel leefloon art , , , Staatsaandeel leefloon art 60 7 (vdj) Subsidie steun, -500, Vergoeding beheer budgetmeters elek-gas , , , Vergoeding toekennen huurwaarborgen 225,00-225, % staatsaand. steun in nat. en bijdr , , , , % staatsaand. steun in nat. en bijdr , , , Staatsaandeel med. en farm. kosten kpv (2-4-65) , , , Opbrengsten uit vlottende activa, , , , Opbrengsten uit effectendossier , Opbrengsten uit vlottende activa: rente postcheque -60,13 60,13-60, In resultaat genomen investeringssubsidies en schenkingen , , , Andere financiële opbrengsten 0,88-0, Meerwaarden op real. van vaste activa, 900,00-900, Gecumuleerd overschot vh vorige boekjaar , , , Over te dragen negatief resultaat, , , , Onttrekking aan de gemeentelijke bijdr., , , ,23 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 10

20 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ , ,36 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 11

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Inhoudstabel jaarrekening 2013. 1. Geconsolideerde jaarrekening. 2. Schema van de financiële stromen p. 30

Inhoudstabel jaarrekening 2013. 1. Geconsolideerde jaarrekening. 2. Schema van de financiële stromen p. 30 Jaarrekening 2013 2 Inhoudstabel jaarrekening 2013 1. Geconsolideerde jaarrekening - Geconsolideerde balans p. 5 - Geconsolideerde resultatenrekening p. 8 - Geconsolideerde toelichting p. 11 2. Schema

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL BUDGET 2011 1. GEBUDGETTEERDE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN WERKINGSBUDGET 2010 - DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN 2011 2010 Rekening OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL Aalter 584,50 8719,14

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS

OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2013 DEBET 1090000 Saldo beginbalans -1.317.743,59 142.074,24 1.459.817,83-1.317.743,59 1400000 Overgedragen overschot 226.863,41-226.863,41

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj.

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj. 001 C.D.F. vzw Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj. 2015 Vorig boekj. ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 6 422,87 10 688,98 I Oprichtingskosten 20 II Immateriële Vaste Activa 21 0,00 10 453,00

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO'S

JAARREKENING IN EURO'S 971 1 EUR Nat. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. S-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO'S Naam: Vrij Katholiek Onderwijs Lochristi-Zaffelare Rechtsvorm: VZW Adres: Zaffelare-dorp Postnummer: 9080 Gemeente: Zaffelare

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE 60261 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2006/36767] 15 MAART 2006. Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Toelichting 3. TOELICHTING

Toelichting 3. TOELICHTING 70 3. TOELICHTING III. STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (post 22 tot 27 van de activa) codes terreinen installaties, meubilair leasing en overige activa in aanen gebouwen machines en en rollend soortgelijke

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207 A.Oprichtingskosten 20 229 663

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581 A.Oprichtingskosten 20 251

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222 A.Oprichtingskosten 20 5.132

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid Boekjaar 2014 Periode 1-4 Onverwerkt Vergelijken m et

Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid Boekjaar 2014 Periode 1-4 Onverwerkt Vergelijken m et Administratie: 7841 - Gemeenschapscentrum De Pianofabriek VZW Datum: 31 maart 2015 door Hilde Kenens Balans / Resultaatrekening Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7.

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7. OCMW PEPINGEN JAARREKENING BOEKJAAR 2014 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ GLOBALE BESPREKING Geconsolideerd Het totaal kasresultaat

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Bedrijf 901 STROOMINVEST cvoa Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 Op rapportage datum

Bedrijf 901 STROOMINVEST cvoa Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 Op rapportage datum Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 31/12/2016 ACTIVA VASTE ACTIVA III. MATERIELE VASTE ACTIVA B. INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 232000 UITRUSTING 3.821,43 D 3.821,43 3.821,43 3.821,43 232900

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Balans Boekjaar : 2016 Van periode 'Opening' tot en met periode 'Afsluiting'

Balans Boekjaar : 2016 Van periode 'Opening' tot en met periode 'Afsluiting' vzw Impuls Balans Boekjaar : 2016 Van periode 'Opening' tot en met periode 'Afsluiting' Op de hieropvolgende bladzijden krijgt u de Balans van de volgende deelboeken: boekhouding: vzw Impuls Deelboek:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Belgian Homeless Cup... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk Adres:... Houba de Strooperlaan Nr.:... 145

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA BALANS Pagina: 1 ACTIVA VLEVA VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 1.575,27 7.606,26 Meubilair 24000000 95.856,02 95.856,02 Geb.

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2016

Interne Balans VZW Boekjaar 2016 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 454,38 Materiële vaste activa Installaties; machines en uitrusting Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 23 231 23101000 23102000 23190000 23191000 23192000 Computerhardware

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Jaarrekening in euro (VOL 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VOL 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0,

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0, resultatenrekening naam Timelab jaar 2017 type actieplan dossiernummer 0 Gekleurde cellen bevatten formules: gelieve deze niet aan te passen! De laatste kolom wordt door de administratie ingevuld. aanvaarde

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO Niet indienen bij de NBB op papier/via pdf: afdruk in eurocent! 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1-1 JAARREKENING IN EURO NAAM: Fokus op Emancipatie vzw Rechtsvorm: Activiteit

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie