OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011"

Transcriptie

1 OCMW WAASMUNSTER Jaarrekening 2011 Q&A - 2/10/2012

2 Inhoud De geconsolideerde balans per 31/12/2011 Geconsolideerde resultatenrekening over boekjaar 2011 Proef- en saldibalans per 31/12/2011 Schema van de financiële stromen Toelichting Overzicht van de resultaten Verdeling van de gemeentelijke bijdrage Balansen, resultatenrekeningen en proef- en saldibalansen Activiteitencentrum 100 : ALGEMEEN 831 : ONTHAAL ASIELZOEKERS 832 : SOCIALE DIENST 844 : THUISDIENSTEN 845 : DIENSTENCHEQUEBEDRIJF 846 : DAGVERZORGINGSCENTRUM 922 : SOCIALE HUISVESTING 924 : BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS 8341 : WZC 'T HEUVERVELD Bijlagen

3 De geconsolideerde balans per 31/12/2011

4 OCMW WAASMUNSTER (Alles) OCMW GECONSOLIDEERDE BALANS NA RESULTAATSVERDELING 0,0000 ACTIVA 31/12/ /01/2011 Mutatie VASTE ACTIVA 20/ I. Oprichtingskosten 20 II. Immateriële vaste activa 21 III. Materiële vaste activa 22/ A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetaling IV. Financiële vaste activa A. Belangen in rechtspersonen 280 B. Vorderingen en effecten 281/ C. Borgtochten betaald in contanten 288 VLOTTENDE ACTIVA 29/ V. Vorderingen op meer dan 1 jaar A. Werkingsvorderingen 290 B. Overige vorderingen 291 C. Vorderingen wegens subsidies VI. Voorraden 3 VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 40/ A. Werkingsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen 50/ IX. Liquide middelen 54/ X. Overlopende rekeningen 490/1 TOTAAL DER ACTIVA 20/ OCMW WAASMUNSTER : OCMW Balans 1

5 OCMW WAASMUNSTER (Alles) OCMW GECONSOLIDEERDE BALANS NA RESULTAATSVERDELING 0,0000 PASSIVA 31/12/ /01/2011 Mutatie EIGEN VERMOGEN 10/ I. Kapitaal III. Herwaarderingsmeerwaarden 12 IV. Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen V. Gecumuleerd resultaat VI. Investeringssubsidies en schenkingen met specifiek doel VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN VII. Voorzieningen voor risico's en kosten A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen B. Voorzieningen voor belastingen 161 C. Grote herstellings- en onderhoudswerken 162 D. Overige risico's en kosten 163/ SCHULDEN 17/ VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden 170/ Leasingschulden en soortgelijke Kredietinstellingen Overige leningen 174 B. Werkings- en handelsschulden 175 C. Ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk werkkapitaal 176/ D. Borgtochten ontvangen in contanten 178 E. Overige schulden 179 IX. Schulden op ten hoogste één jaar 42/ A. Schulden op > één jaar, die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden Kredietinstellingen 430/ Overige leningen 439 C. Werkings- en handelsschulden D. Diverse schulden : ontvangen voorschotten E. Belastingen, bezoldigingen, sociale lasten Belastingen 452/ Bezoldigingen en sociale lasten 454/ F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen 492/ TOTAAL DER PASSIVA 10/ OCMW WAASMUNSTER : OCMW Balans 2

6 Geconsolideerde resultatenrekening over boekjaar 2011

7 OCMW WAASMUNSTER (Alles) OCMW GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 0,0000 0, Budget 2011 I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa 70/ A. Werkingsopbrengsten Werkingsopbrengsten 700/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst B. Voorraadwijzigingen 71 C. Geproduceerde vaste activa 72 D. Interne facturatie 73 E. Andere opbrengsten II. Werkingskosten 60/ A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten Aankoop goederen 600/ Specifieke kosten sociale dienst Voorraadwijzigingen 609 B. Diensten & diverse leveringen, interne facturatie Leveringen en diensten 610/ Interne facturatie 618 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardevermindering vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen 631/ F. Voorzieningen voor risico's en kosten 635/ G. Andere werkingskosten 640/ H. Als herstructureringskost geactiveerde werkingskosten (-) 649 III. Werkingsresultaat 70/ IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Overige financiële opbrengsten 752/ In resultaat genomen subsidies Overige financiële opbrengsten 752/ V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan II. E. 651 C. Andere financiële kosten 652/ VI. Resultaat van de gewone activiteiten 70/ OCMW WAASMUNSTER : OCMW Resultatenrekening 1

8 OCMW WAASMUNSTER (Alles) OCMW GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 0,0000 0, Budget 2011 VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming afschrijvingen en waardevermind. vaste activa 760 B. Terugneming waardevermindering financiële vaste activa 761 C. Terugneming voorziening uitzonderlijke risico's en kosten 762 D. Meerwaarden bij realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 VIII. Uitzonderlijke kosten 66 A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardevermind. vaste activa 660 B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 662 D. Minderwaarden bij de realisatie vaste activa 663 E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 F. Als herstructureringskost geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) 669 IX. Resultaat van het boekjaar 7/ A. Te bestemmen positief resultaat (+) Te verwerken negatief resultaat (-) Positief resultaat van het boekjaar (+) 7/6 Negatief resultaat van het boekjaar (-) 6/ Overgedragen resultaat a. Gecumuleerd overschot van het vorig boekjaar (+) b. Gecumuleerd tekort van het vorig boekjaar (-) 690 B. Onttrekking aan kapitaal en de gemeentelijke bijdrage Onttrekking aan het kapitaal Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage C. Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 1. Toevoeging aan het kapitaal Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage 694 D. Over te dragen resultaat Over te dragen bonus (-) Over te dragen negatief resultaat (+) 793 OCMW WAASMUNSTER : OCMW Resultatenrekening 2

9 Proef- en saldibalans per 31/12/2011

10 OCMW WAASMUNSTER (Alles) OCMW PROEF- EN SALDIBALANS AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Credit. van het ocmw, houders v dr derden gestelde zekerhede , , , Derden, stellers van zekerheden voor rekening van het ocmw , , , Ontvangen zekerheden , , , Zekerheidstellers , , , Verplichting tot aankoop , , , Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop , , , Debiteuren wegens door het ocmw toegestaan recht van opstal 1,00 1,00 1, Crediteuren wegens door het ocmw toegestaan recht van opstal -1,00 1,00-1, Kapitaal ontstaan uit de beginbalans , , , , Kapitaalswijzigingen , , , Def. gemeentelijke bijdrage i/h werkkap , , , Gemeentelijke bijdrage huidig dienstjaar , , , , Gecumuleerd overschot (+), , , , , Gecumuleerd tekort (-), , , , , Investeringssubsidies van de gemeente , , , In resultaat verrekende investeringssubs , , , Investeringssubsidies gemeente (nog niet toegewezen) , , Investeringsubsidies van andere overheidsinstellingen , , , In resultaatgenomen investeringssubsidies van overheid , , , Investeringssubsidies , , , Voorz. voor pensioenen voorzitter en soort. verpl., , , , , Voorzieningen voor belastingen, 7,50 7, Voorzieningen voor lasten van schenkingen en legaten , , , Voorz. voor overige risico's en kosten Schulden van onroerende leasing, , , , , Leningen aangegaan door ocmw, leningen a , , , , Ontvangen vooruitbet. op investeringssubsidies gemeente , , , , Sf - ontvangen vooruitbet. op investeringssubsidies gemeente , , , Sf - ontvangen vooruitbet. op investeringssubsidies intreste ,04 699, , , Loi - ontvangen vooruitbet. investeringssubsidies overheid , , , , Conc., octr., lic., softw.,... (aw), 3.610, , , Conc., octr., lic. (afschr./w.vermind), , , , Terreinen (aw), , , , Gebouwen (aw), , , , Gebouwen (afschr./waardevermind.), , , , Medische inst., mach. en uitrusting (aw) , , , Med inst, mach en uitr (afschr./w.vermi) , , , Informatica (aw), , , , Informatica(afschr/w.vermind), , , , Kantoormachines(aw), , , , Kantoormachines(afschr/w.vermind), , , , Keuken inst. mach. en uitr.(aw), , , , Keuken inst. mach. en uitr.(afschr/w.ver , , , Onderhoud/wasserij inst. mach. en uitr , , , Onderhoud/wasserij inst. mach. en uitr , , , Overige nt-medische inst., mach. en uitr , , , Overige nt-med. inst., mach. (afschr/w.v , , , Kantoormeubilair en uitrusting(aw), , , ,68 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 1

11 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Kantoormeubilair en uttrusting(afschr./w , , , Overige meubilair en kantooruitrusting ( , , , Overige meub. en kantooruitr. (afschr./w , , , Rollend materieel (aw), , , , , Rollend materieel (afschr./w.vermind.), , , , , Gebouwen (aw), , , , Gebouwen (afschr./waardevermind.), , , , Landbouwgrond (aw) , , , Woeste grond en bosgrond (aw) 5.498, , , Bouwgrond (aw) , , , Kunstwerken aanschaffingswaarde , , , Va in aanbouw en vooruitbetalingen, , , Overheidseffecten (aw), 2.280, , , Sf - te ontvangen subsidies vlaamse gemeenschap , , , , Werkingsvorderingen, , , , , Werkingsvorderingen sociale dienst , , , , Vooruitbetalingen, 3.248, , , Vooruitbetalingen rsz-ppo , , Vooruitbetalingen lonen vast benoemd personeel , , , , Dubieuze debiteuren, , , , Geboekte waardeverminderingen (-), , , , Vorderingen wegens kapitaalsubsidies, , , , , Te ontvangen werkingssubsidies, , , , , Te ontvangen gemeentelijk bijdrage , , , Te ontv. gem. bijdrage in investeringen , , Interne r/c algemeen , , , , Interne r/c onthaal asielzoekers , , , , Interne r/c sociale dienst , , Interne r/c wzc 't heuverveld , , Interne r/c thuisdiensten , , , Interne r/c dienstencheques , , , Interne rekening courant , , Interne r/c sociale huisvesting , , , , Interne r/c bw en sf , , , Borgtochten betaald in contanten, 137, , , Schulden van onroerende leasing, , , , , Leningen aangegaan dr ocmw, , , , , Leningen aangegaan door ocmw, , , , , Leveranciers, , , , , Leveranciers - investeringen, , , , Werkingsschulden t.o.v. cliknten, , , , , Te ontvangen facturen, , , , , Ingehouden voorheffingen, , , , , Sociale zekerheid, , , , , Te betalen nettobezoldigingen, , , , Te betalen bezoldigingen regularisaties 279,42 707,66 284,87 422, Te betalen bezoldigingen maaltijdcheques , , , Vakantiegeld, , , , , Ontvangen voorschotten, , , , , Gemeentelijke bijdrage: ontvangen voorschotten , , Ontvangen voorschotten cliënten , , ,95-642, Interne rekening courant , , , ,69 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 2

12 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Interne rekening courant , , , , Interne rekening courant , , , , Interne rekening courant , , , Interne rekeningcourant , , , Interne rekening courant , , , , Interne rekening courant , , , Borgtochten ontvangen in contanten, -875, , , , Te identificeren betalingen, 3.255, , Te identificeren inningen, , ,41-732, Wachtrekening systeem , , Wachtrekening investeringen , , Dexia marktgeldfonds tripple a Belegging provisie aankoop serviceflats , ,36 699, , Financiering investeringen (hulprekening) Rekening-courant dexia , , , , Rekening courant fortis 80, , ,53 82, Rekening-courant postchequerekening , , , , Rekening-courant provisierekening dexia 1.003, , , , Tankkaarten (dexia) 0,41 0,41 0, Rekening-courant lasten staatsaandeel gk 498,07 498,07 498, Rekening-courant animatie 4.142, , , , Spaarrekening dexia treasury , , , , Huurwaarborg 2 dommelstraat , ,07 2, , Huurwaarborg kerkstraat , ,27 1, , Huurwaarborg hoogstraat , ,26 1, , Kas ontvangerij 773, , , , Kas cafetaria wzc 't amusement 100,00 100,00 100, Kas the club 100,00 100,00 100, Kas kleine uitgaven 2.500, , , Interne overboekingen, , , Kantoorartikelen 5.430, ,78 767, , Papier en omslagen 2.036, , , Toebehoren printer, kopieermachine, fax 1.121,83 738,97 738, Drukwerk 980, , , Medicatie bewoners , , , , Medicatie algemeen 2.113, , , Sondevoeding Voedingssupplementen 6.354, ,43 328, , Klein technisch materieel bewoners 39,12 39, Klein technisch materieel algemeen 939,09 309,96 309, Verbruiksproducten verzorging , , , , Incontinentie materiaal , , , Klein technisch niet medisch materieel Werkkledij en veiligheidskledij 1.316,69 134,52 134, Specifieke aankopen voor animatie 4.938, ,19 557, , Specifieke aankopen voor ergotherapie 111,00 278,67 278, Specifieke aankopen voor eredienst 171,71 576,34 52,20 524, Vlees en gevogelte , , , Vis , , , Groenten, aardappelen, fruit , , , Brood en bakkerijproducten , , , Droge voeding, conserven, , , , ,45 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 3

13 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Zuivelproducten , ,02 103, , Dranken cafetaria 6.413, , , , Dranken keuken 5.433, , , Dieetvoeding 1.933, , , Diverse voeding , ,08 462, , Linnen beddegoed 371,41 7,32 7, Kledij bewoners 6.724, ,54 156, , Wasproducten Onderhoudsprodukten , , , , Klein technisch materieel schoonmaak 225,22 179,25 179, Producten vaatwas 1.624,84 954,29 954, Verf en toebehoren 2.541, , , Elektriciteitsmateriaal 2.565, , , Signalisatie en veiligheid Diverse technische dienst 4.646, , , Toebehoren keuken 929, ,09 207, , Servies 1.441, , , Klein technisch materieel keuken 107, ,01 96, , Materieel maaltijdbedeling 7.990, Aankoop meubilair 9.946, ,12 578, , Aankoop kantoormachines 901,97 386,37 386, Aankoop diverse machines 7.582, ,68 18, , Leefloon , , , , Leefloon art , , , Leefloon art wet , Steun allerlei (ikv wet ) (nt terugvorderbaar) 6.882, ,16 780, , Septembertoelage 8.290, , , Nieuwjaarstoelage , , , Dienstverlening in natura (nt terugvorderbaar) 6.469, , , Voedselbonnen caw Fin steun cult. en sociale ontplooiing (bet. aan cliënt) 3.528, ,38 222, , Fin steun cult. en sociale ontplooiing (bet. aan derde) 1.601, , , Tussenkomst kansarme kinderen 3.289, ,80 631, , Fin. steun in kader van sociaal fonds elek. en gas 8.614, , , Verwarmingstoelage , , , Mimimale levering aardgas via budgetmeter 92,00 92, Leefgeld (niet terug te betalen) , ,59 937, , Leefgeld (lonen/pensioenen) 150, Leefgeld (ao, ziekte en inval., tegem. gehand,...) 1.000, Leefgeld (werkloosheid) 1.750,00 400,00 400, Leefgeld (budgetbeheer) 2.955,00 857,00 480,00 377, Leefgeld (door cliënt terug te betalen) 1.930, , , , Renteloze lening (lonen/pensioenen) 2.563,45 250,00 250, Renteloze lening (ao, ziekte en inval., tegem. gehand,...) 2.347, , , Renteloze lening (werkloosheid) 2.550, , , Renteloze lening (budgetbeheer) 7.846, ,05 360, , Renteloze lening (diverse) , , , , Voorschot op sociale zekerheidsuitkeringen , ,48 955, , Voorschot (diverse) 1.672, , ,00 998, Bijdrage ziekte en invaliditeit 8.293,34 76,80 76, Medische en farmaceutische kosten (nt terug te vorderen) , , , , Medische en farmaceutische kosten (terug te vord.) 4.960, ,79 127, ,40 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 4

14 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Medische en farmac. kosten (terug van ziekenfonds) , ,03 298, , Tussenkomst huurwaarborg 7.919, , , Huurtoelage , ,80 762, , Verblijfskosten bejaarden in eigen rusth , , , Verblijfskosten bejaarden in andere inst 1.109, , , Begrafeniskosten 2.132, , Prestaties dienst gezins en bejaardenhul , ,94 33, , Tussenkomst kosten thuisbezorgde maaltij , , , % stn in nat. en bijdr. ikv wet , , , , % stn in nat. en bijdr. ikv wet , , , Medische en farmaceutische kosten kpv (wet ) , , , , Dienstverplaatsingen, 3.108, ,18 50, , Uitbesteed vervoer, 668,26 835,57 835, Onderhoud voertuigen 1.235, ,07 333, , Herstellingen voertuigen 1.742, Keuring voertuigen 207,00 118,00 118, Verzendingskosten, telegram, , ,47 78, , Telefoon, fax, , , , , Externe netwerkverbindingen 8.934, , , Vorming , , , , Documentatie en abonnementen, 5.017, , , , Representatie 5.196, , , , Onthaal, recepties en interne vergader., 4.935, , , Lidgelden, 4.063, , , Controle- en keuringsinstanties, 7.476, ,09 91, , Gerechtskosten en deurwaarders, 658, Wettelijke formaliteiten, 551,79 590,00 590, Gas, , , , , Elektriciteit, , , , , Benzine, diesel, lpg, 4.895, , , Water, , ,70 640, , Publiciteit, advertenties en eigen publ , , , Inrichting examens, 263,62 94,00 94, Overige en algemene kosten, Ptppa, beheers- en adm. kost pensioenverzekering 50, Sociaal secretariaat / weddecentrale, 8.079, ,84 148, , Uitg. was en linnen bewoners , , , Uitg. was en linnen algemeen , , , Uitg was en linnen personeelskledi 9.987, ,89 893, , Aansluiting pwb, 7,45 7, Pwa-cheques voor dienstverlening aan het , , , Dienstencheques voor vervoer dagverzorging 270, ,00 410, , Dienstencheques voor poetshulp (beheer ocmw) 450,00 450, Interimarbeid verpleging-verzorging 2.773, Ophaling afval 8.023, , , Ophaling medische afval 206, Ruimen septische put 2.952, , , , Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst, , , , Dienstvergoeding maaltijdcheques 3.104, , , Gsd Overige externe diensten, , , , Huur med. installaties, mach. en uitr. OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 5

15 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Huur nt-med. installaties, mach en uitr Huur meubilair en kantooruitrusting, 9.515, , , Huur software , , , , Huur woningen , , , , Canon service flats invest , , , Brandverzekering, 9.440, ,25 10, , Verzekering apparatuur (comp., inst.,..) 145,51 145,51 145, Autoverzekering, 4.000, ,23 685, , Verzekering dienstverplaatsingen, 943,72 78,64 78, Verzekering burgerlijke aansprakelijkh., , , , , Verzekering arbeidsongevallen , , , , Uitstappen en excursies, 3.219,01 291,20 291, Kabel-tv, 7.465, ,44 168, , Andere kosten voor animatie, 6.291, ,30 771, , Erediensten en lekenhulp 592,72 500,90 500, Medische en paramedische diensten 1.427, , , Kapper en haarverzorging 8.875, , , Diverse diensten en leveringen aan bewoners wzc, bw of sf 9.733, , , , Overige andere diensten en leveringen, 218, , , , Erelonen advocaten, 2.792, , Erelonen consultants, 3.676, , , Erelonen geneesheren, kinesist, tandarts , , , Hospitalisatiekosten 2.378, , , Kosten medische verzorging 1.265,53 977,57 15,20 962, Erelonen landmeters-experten, ,54 665,50 665, Erelonen notarissen, 1.506, , Erelonen overige Vergoedingenleden examencommissie 1.093, Vergoedingen lesgevers, Vergoeding vrijwilligers 5.116, , , Zakgeld bewoners 4.687, ,45 371, , Vervoerskosten asielzoekers loi 1.689, , , Schoolkosten 1.768, ,75 42, , Overige vergoedingen en rechten, 1.238, ,07 44, , Onderhoudscontracten gebouwen, 1.464, , , Andere ko. onderhoud en herst. gebouwen, , , , , Onderhoudscontr. med. inst, mach en uitr 2.298, , , Andere ko ond. & herst. med. inst.,..., 3.481, , ,87 249, Onderhoudscontr. nt-med. inst, mach , ,01 408, , Andere ko ond. & herst. nt-med inst., , , , , Onderhoudscontracten meubilair en kantoo 4.932, , , Onderhoudscontracten informatica 7.438, , , Aankoop software , , , Aankoop hardware en toebehoren 7.274, , , , Installatiekosten informatica 5.099, , , , Andere kosten informatica 704, , , Kosten website, hosting, domeinnaam 1.321,84 122,50 122, Andere ko ond. & herst. meub. en kantoor 3.712, , , Andere ko ond. & herst. roll. materieel, Andere kosten onderhoud tuinen en parken 3.003, , Interne facturatie , , , Uitbetaling pwa cheques ocmw cliënten 188,60 188,60 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 6

16 AR Omschrijving 31/12/2010 Debet Credit 31/12/ Voorzitter , , , Voorzitter vakantiegeld 3.740, , , Voorzitter eindejaarspremie 2.179, , , Raadsleden , , , Administratief personeel , , , Administratief personeel vakantiegeld , , , Administratief personeel eindejaarspremi , , , Verplegend personeel , , , , Verplegend personeel vakantiegeld 8.620, , , Verplegend personeel eindejaarspremie 7.538, , , Keukenpersoneel , , , Keukenpersoneel vakantiegeld 2.440, , , Keukenpersoneel eindejaarspremie 1.769, , , Overig personeel , , , Overig personeel vakantiegeld 2.140, , , Overig personeel eindejaarspremie 1.660, , , Administratief personeel , , , , Administratief personeel vakantiegeld , , , Administratief personeel eindejaarspremi , ,05 682, , Verplegend personeel , , , , Verplegend personeel vakantiegeld , , , Verplegend personeel eindejaarspremie , , , Verplegend personeel attractiviteitspremie 4.200, Paramedisch personeel , , , Paramedisch personeel vakantiegeld 2.840, , , Paramedisch personeel eindejaarspremie 2.921, , , Paramedisch personeel attractiviteitspremie 700, Onderhoudspersoneel , , , , Onderhoudspersoneel vakantiegeld , , , Onderhoudspersoneel eindejaarspremie , , , Hulppersoneel , , , , Hulppersoneel vakantiegeld , , , Hulppersoneel eindejaarspremie , , , Hulppersoneel attractiviteitspremie 5.640, Keukenpersoneel , , , , Keukenpersoneel vakantiegeld , , , Keukenpersoneel eindejaarspremie , , , Tewerkstelling art 60 7 met leefloon 5.224, , , , Tewerkstelling art 60 7 met leefloon vakantiegeld 1.960, , , Tewerkstelling art 60 7 met leefloon eindejaarspremie 4.661, , , Overig personeel , , , , Overig personeel vakantiegeld 2.000, , , Overig personeel eindejaarspremie 1.549, , , Administratief personeel , , , Administratief personeel vakantiegeld 1.600, , , Administratief personeel eindejaar 2.537, , , Verplegend personeel , , , Verplegend personeel vakantiegeld 1.599, , Verplegend personeel eindejaarspremie 775, , , Verplegend personeel attractiviteitspremie 260, Onderhoudspersoneel , , , Onderhoudspersoneel vakantiegeld 2.860, , ,29 OCMW WAASMUNSTER : OCMW P&S 7

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN Rekeningenstelsel B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN REKENINGENSTELSEL (*) NOVEMBER 2009 B.I.B.F. Legrandlaan 45 1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E mail:

Nadere informatie

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek 1 Nettoactief en schulden op lange termijn 1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10/5 Nettoactief 10/5 Eigen vermogen 10 Overig nettoactief 10 Kapitaal

Nadere informatie

H.U.B. Handleiding Uniforme Boekhouding op. Uitbreiding voor BJB. Uitgave aangepast in januari 2014. In samenwerking met. Administratie Jeugdbijstand

H.U.B. Handleiding Uniforme Boekhouding op. Uitbreiding voor BJB. Uitgave aangepast in januari 2014. In samenwerking met. Administratie Jeugdbijstand Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL Tel. 02/511.44.70 Fax 02/513.85.14 H.U.B. Handleiding Uniforme Boekhouding op basis van de Z-ET Uitbreiding voor BJB Uitgave aangepast in januari 2014 In samenwerking met Administratie

Nadere informatie

MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. 2003-09-25

MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. 2003-09-25 VVKSO Guimardstraat 1 1040 Brussel MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. KLASSE 1: Eigen vermogen, voorzieningen en schulden op meer dan een jaar 10 Patrimonium

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 ECONOMISCHE GROEP EANDIS Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 Inhoud: Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient:

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient: Financieel plan 1. De financieringstabel De financieringstabel is een instrument dat in het bijzonder ontworpen werd om het evenwicht "behoeften middelen" van de onderneming te berekenen met het oog op

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 20 JAAR ZUURSTOF VOOR GROEI Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan, heeft LRM geopteerd voor een visueel naslagwerk,

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP Befimmo ( de Vennootschap ) is een Vastgoedbevak (Vastgoedbeleggingsvennootschap naar Belgisch recht, met Vast Kapitaal). Ze heeft de vorm van een Commanditaire

Nadere informatie

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding

Personeelskosten van ondernemingen. verenigingen : boekhoudkundige aspecten I N H O U D. 1. Personeelskosten in de boekhouding Personeelskosten van ondernemingen en grote verenigingen : boekhoudkundige aspecten 1. Personeelskosten in de boekhouding Onder personeelskosten wordt verstaan de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035 BE0 426 184 049 RESULTATENREKENING Bijlagen 2013 2012 A. NETTO RESULTAAT Huurinkomsten 5 124.654 136.353 Terugneming van overgedragen en verdisconteerde huren 5 25.276 22.994 Met verhuur verbonden kosten

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag Van nature veeleisend Financiële bijlage bij het jaar verslag 2009 0170_TB 09 deel 2_NL.indd 55 20/04/10 15:12 > Profiel van de groep Ter Beke is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die zijn

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie