Inhoudstabel jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening. 2. Schema van de financiële stromen p. 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstabel jaarrekening 2013. 1. Geconsolideerde jaarrekening. 2. Schema van de financiële stromen p. 30"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013

2 2

3 Inhoudstabel jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening - Geconsolideerde balans p. 5 - Geconsolideerde resultatenrekening p. 8 - Geconsolideerde toelichting p Schema van de financiële stromen p Tabel 1: uitgebreide cashflow zonder gemeentelijke bijdrage - Tabel 2: berekening van de gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen - Tabel 3: liquiditeitentabel - Tabel 4: overzicht van de gemeentelijke bijdrage 3. Balans en resultatenrekening per instelling - Directie Ondersteunende Diensten p. 34 o Secretaris & Bestuur o Departement Financiën o Departement Algemene Zaken o Departement Facility o Departement Personeel & Organisatie - Departement Sociale Dienst p Departement Schuldhulpverlening p Departement Kindzorg p Secretariaat Zorg p Departement Thuiszorg p WZC De Waterdam p WZC Sint -Henricus (incl.dagverzorgingscentrum) p WZC Ter Berken p WZC De Zilverberg p Financieel verslag: toelichting bij de jaarrekening p. 84 BIJLAGEN - Bijlage 1: Investeringsprojecten p Bijlage 2: Investeringen 2013 p Bijlage 3: Oninvorderbare vorderingen p

4 1. Geconsolideerde jaarrekening - Geconsolideerde balans - Geconsolideerde resultatenrekening - Geconsolideerde toelichting 4

5 Geconsolideerde balans 5

6 OCMW van Roeselare - Geconsolideerd BALANS NA RESULTAATSVERDELING DEEL 1 Code Boekjaar Vorig boekjaar ACTIVA 0 verschil op VA 0 verschil op VA VASTE ACTIVA 20/ I. Oprichtingskosten 20 II. Immateriële vaste activa verschil op MVA 0 verschil op MVA III. Materiële vaste activa 22/ A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetaling verschil op FVA 0 verschil op FVA IV. Financiële vaste activa 28 A. Belangen in rechtspersonen 28 0 B. Vorderingen en effecten 281/5 C. Borgtochten betaald in contanten verschil op VlA 0 verschil op VlA VLOTTENDE ACTIVA 29/ verschil VLT verschil VLT V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Werkingsvorderingen 29 0 B. Overige vorderingen 291 C. Vorderingen wegens subsidies VI. Voorraden 3 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ A. Werkingsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen 50/ IX. Liquide middelen 54/ X. Overlopende rekeningen 490/ TOTAAL DER ACTIVA 20/ Boekjaar 2013 Schema 9 6

7 OCMW van Roeselare - Geconsolideerd 486 0, BALANS NA RESULTAATSVERDELING 0,00 DEEL 2 PASSIVA Code Boekjaar Vorig boekjaar 0 verschil op EV 0 verschil op EV EIGEN VERMOGEN 10/ I. Kapitaal 10 III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen V. Gecumuleerd resultaat VI. Investeringssubsidies en schenkingen met specifiek doel VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN VII. Voorzieningen voor risico's en kosten A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen B. Voorzieningen voor belastingen 161 C. Grote herstellings- en onderhoudswerken 162 D. Overige risico's en kosten 163/ SCHULDEN 17/ VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden 170/ Leasingschulden en soortgelijke Kredietinstellingen Overige leningen 174 B. Werkings- en handelsschulden 175 C. Ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk werkkapitaal 176/ D. Borgtochten ontvangen in contanten 178 E. Overige schulden 179 IX. Schulden op ten hoogste één jaar 42/ A. Schulden op meer dan één jaar, die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden Kredietinstellingen 430/ Overige leningen 439 C. Werkingsschulden D. Diverse schulden: ontvangen voorschotten E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen 452/ Bezoldigingen en sociale lasten 454/ F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen 492/ TOTAAL DER PASSIVA 10/ Boekjaar 2013 Schema 9 7

8 Geconsolideerde resultatenrekening 8

9 OCMW van Roeselare - Geconsolideerd RESULTATENREKENING (afgerond op de euro) Code Boekjaar Vorig boekjaar I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa 70/ A. Werkingsopbrengsten Werkingsopbrengsten 700/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst B. Voorraadwijzigingen 71 C. Geproduceerde vaste activa 72 D. Interne fakturatie 73 E. Andere opbrengsten II. Werkingskosten 60/ A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten Aankoop goederen 600/ Specifieke kosten sociale dienst Voorraadwijzigingen 609 B. Diensten, diverse leveringen en interne fakturatie Leveringen en diensten 610/ Interne facturatie 618 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen 631/4 F. Voorzieningen voor risico's en kosten 635/ G. Andere werkingskosten 640/ H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) 649 III. Werkingsresultaat 70/ IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 75 0 B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Overige financiële opbrengsten 752/ V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E. 651 C. Andere financiële kosten 652/ VI. Resultaat van de gewone activiteiten 70/ VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa 76 0 B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 761 C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 762 D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 Boekjaar 2013 Schema 10 9

10 VIII. Uitzonderlijke kosten 66 0, ,00 A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 66 0 B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 662 D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 E. Andere uitzonderlijke kosten 664/ F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) 669 IX. Resultaat van het boekjaar 7/ A. Te bestemmen positief resultaat (+) Te verwerken negatief resultaat (-) Positief resultaat van het boekjaar (+) 7/6 Negatief resultaat van het boekjaar (-) 6/ Overgedragen resultaat a. Gecumuleerd overschot van het vorig boekjaar (+) 79 0 b. Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar (-) B. Onttrekking aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage Onttrekking aan het kapitaal Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage C. Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 1. Toevoeging aan het kapitaal Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage 694 D. Over te dragen resultaat Over te dragen bonus (-) Over te dragen negatief resultaat Boekjaar 2013 Schema 10 10

11 Geconsolideerde toelichting 11

12 Hoofdstuk 1: Staat van de oprichtingskosten (post 20 van de activa) Codes Bedragen Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar ,00 Mutaties tijdens het boekjaar - Nieuwe kosten van het boekjaar ,00 - Afschrijvingen (-) ,00 - Andere (+) (-) ,00 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ,00 Waarvan: - kosten van oprichting en schenkingen 200/1 0,00 - kosten bij uitgifte van leningen 202 0,00 - andere oprichtingskosten 203 0,00 - herstructureringskosten 204 0,00 Boekjaar 2013 hoofdstuk 1 12

13 Hoofdstuk 2: Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) Codes 1. Plannen en studies 2. Concessies, octrooien licenties, enz. a) AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde van het vorige boekjaar , ,33 Mutaties tijdens het boekjaar - Aanschaffingen met inbegrip van de geproduceerde vaste activa , ,78 - Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 803 0,0,00 - Overboekingen van een post naar een andere (+) (-) 804 0,0,00 Per einde van het boekjaar , ,11 b) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar , ,86 Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt , ,62 - Teruggenomen (-) 808 0,0,00 - Verworven van derden 809 0,0,00 - Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 81,0,00 - Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-) 811 0,0,00 Per einde van het boekjaar , ,48 liquiditeitentabel niet in evenwicht c) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (a) - (b) , ,63 verschil op te zoeken 0,0,00 Codes 3. Goodwill 4. Vooruitbetalingen totaal a) AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde van het vorige boekjaar 801 0,0, ,52 Mutaties tijdens het boekjaar - Aanschaffingen met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 802 0,0, ,78 - Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 803 0,0,0,00 - Overboekingen van een post naar een andere (+) (-) 804 0,0,0,00 Per einde van het boekjaar 805 0,0, ,30 b) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 806 0,0, ,09 Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt 807 0,0, ,41 - Teruggenomen (-) 808 0,0,0,00 - Verworven van derden 809 0,0,0,00 - Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 81,0,0,00 - Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-) 811 0,0,0,00 Per einde van het boekjaar 812 0,0, ,50 c) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (a) - (b) 813 0,0, ,80 verschil op te zoeken 0,0,0 verschil op afschrijvingen opzoeken 0 Boekjaar 2013 hoofdstuk 2 13

14 Hoofdstuk 3: Staat van de materiële vaste activa (posten 22 tot 27 van de activa) verschil liquiditeitenschema Codes 1. Terreinen en 2. Installaties, machines 3. Meubilair en Gebouwen en uitrusting rollend materieel (post 22) (post 23) (post 24) a) AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde van het vorige boekjaar , , ,07 Mutaties tijdens het boekjaar - Aanschaffingen met inbegrip van de geprod. vaste activa , , ,98 - Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 817 0,0,0,00 - Overboekingen van een post naar een andere (+) (-) 818 0,0,0,00 Per einde van het boekjaar , , ,05 b) MEERWAARDEN Per einde van het vorige boekjaar 82,0,0,00 - Geboekt 821 0,0,0,00 - Verworven van derden 822 0,0,0,00 - Afgeboekt (-) 823 0,0,0,00 - Overgeboekt van een post naar een andere (-) (+) 824 0,0,0,00 Per einde van het boekjaar 825 0,0,0,00 c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar , , ,95 Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt , , ,46 - Teruggenomen (-) 828 0,0,0,00 - Verworven van derden 829 0,0,0,00 - Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 83,0,0,00 - Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-) 831 0,0,0,00 Per einde van het boekjaar , , ,41 d) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) + (b) - (c) , , ,64 verschil opzoeken a.u.b. 0,0,0,00 Codes 4. Leasing en 5. Overige materiële 6. Activa in aanbouw soorgelijke rechten vaste activa (post 25) (post 26) (post 27) a) AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde van het vorige boekjaar , , ,39 Mutaties tijdens het boekjaar - Aanschaffingen met inbegrip van de geprod. vaste activa 816 0,0, ,78 - Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 817 0,0,0,00 - Overboekingen van een post naar een andere (+) (-) 818 0,0,0,00 Per einde van het boekjaar , , ,17 b) MEERWAARDEN Per einde van het vorige boekjaar 82,0 0 - Geboekt 821 0,0,0,00 - Verworven van derden 822 0,0,0,00 - Afgeboekt (-) 823 0,0,0,00 - Overgeboekt van een post naar een andere (-) (+) 824 0,0,0,00 Per einde van het boekjaar 825 0,0,0,00 c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar , ,86 0,00 Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt ,91 0,0,00 - Teruggenomen (-) 828 0,0,0,00 - Verworven van derden 829 0,0,0,00 - Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 83,0,0,00 - Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-) 831 0,0,0,00 Per einde van het boekjaar , ,86 0,00 d) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) + (b) - (c) , , ,17 verschil op te zoeken 0 Waarvan: - Terreinen en gebouwen ,84 - Installaties, machines en uitrusting ,62 - Meubilair en rollend materieel 252 0,00 verschil op te zoeken bij leasing - Overige materiële vaste activa 253 0,0,00 - Activa in aanbouw 254 0,00 Boekjaar 2013 hoofdstuk 3 14

15 Hoofdstuk 4: Staat van de financiële vaste activa Codes Rechtspersonen waarin het OCMW belangen heeft A Belangen in rechtspersonen (post 280) a) AANSCHAFFINGSWAARDE *via aankoop Per einde van het vorige boekjaar 835 0,0,00 Mutaties tijdens het boekjaar via schenking - Aanschaffingen * 836 0,0,00 - Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 837 0,00 via lijfrente - Overboekingen van een post naar een andere (+) (-) 838 0,0,00 Per einde van het boekjaar 839 0,00 b) MEERWAARDEN Per einde van het vorige boekjaar 84,00 - Geboekt 841 0,00 - Verworven van derden 842 0,00 - Afgeboekt (-) 843 0,00 - Overgeboekt van een post naar een andere (-) (+) 844 0,00 Per einde van het boekjaar 845 0,00 c) WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 846 0,00 Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt 847 0,00 - Teruggenomen want overtollig (-) 848 0,00 - Verworven van derden 849 0,00 - Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 85,00 - Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-) 851 0,00 Per einde van het boekjaar 852 0,00 d) NIET-OPGEVRAAGDE BEDRAGEN Per einde van het vorige boekjaar 853 0,00 Mutaties tijdens het boekjaar (+) (-) 854 0,00 Per einde van het boekjaar 855 0,00 NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) + (b) - (c) - (d) 856 0,00 Verschil na te kijken 0 B Vorderingen en effecten (post 281/5) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR 857 0,00 ²via aankoop Mutaties tijdens het boekjaar 0,00 - Toevoegingen² 858 0,00 via schenking - Terugbetalingen (-) 859 0,0,00 - Geboekte waardeverminderingen (-) 86,00 via lijfrente - Teruggenomen waardeverminderingen 861 0,0,00 - Wisselkoersverschillen (+) (-) 862 0,00 - Overige (+) (-) 863 0,00 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 864 0,00 verschil na te kijken 0 GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN EN EFFECTENPER EINDE BOEKJAAR 865,00 C Borgtochten betaald in contanten (post 288) a) Beginwaarde ,00 0 b) Mutaties van het jaar (+)(-) ,00 Verschil op te zoeken c) Netto boekwaarde per einde boekjaar ,0 Boekjaar 2013 hoofdstuk 4 15

16 Hoofdstuk 5: Staat van de vorderingen op meer dan één jaar Codes Werkingsvorderingen Overige vorderingen Vorderingen wegens subsidies (post 290) (post 291) (post 292) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VORIG BOEKJAAR ,0, ,08 Mutaties tijdens het boekjaar - Toevoegingen (1) ,0, ,95 - Terugbetalingen (-) /Overgeboekt naar vorderingen korte termijn (2) ,0,0,00 - Geboekte (-) en teruggenomen (+) waardeverminderingen ,0,0,00 - Wisselkoersverschillen (+) (-) ,0,0,00 - Overige (+) (-) ,0,0,00 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR ,0, ,13 GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR ,0,0,00 Verdere uitsplitsing bij substantiële bedragen: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) vordering ingevolge lening ten laste hogere overheid 0,00 vordering in gevolge lening derde andere dan overheid 0,00 (2) Effectief ontvangen bedragen: - werkingsvorderingen: 0,00 (als negatief bedrag weergegeven) - overige vorderingen: 0,00 - vorderingen wegens subsidies 0,00 Overgeboekt bedrag aan leningssubsidies: 0,00 verschil op te zoeken 0 0 Boekjaar 2013 hoofdstuk 5 16

17 Hoofdstuk 6: Staat van de vorderingen op ten hoogste één jaar 1. Werkingsvorderingen Boekjaar Vorig boekjaar Nominale waarde , ,29 Waardevermindering debiteuren ,0,00 NETTOBOEKWAARDE , ,29 2. Overige vorderingen Nominale waarde , ,65 Waardevermindering debiteuren ,0,00 NETTOBOEKWAARDE , ,65 controle 0 werkingsvorderingen 0 nettoboekwaarde verschil met balans 0 waardeverminderingen groter dan nominale waarde 0 0 kunnen niet positief zijn 0 overige vorderingen 0 nettoboekwaarde verschil met balans 0 waardeverminderingen groter dan nominale waarde 0 0 kunnen niet positief zijn 0 Boekjaar 2013 hoofdstuk 6 17

18 Hoofdstuk 7: Staat van de geldbeleggingen Codes Boekjaar Vorig boekjaar 1. Aandelen 51 0,0,00 Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagd bedrag ,0,00 Niet-opgevraagd bedrag (-) ,0,00 2. Vastrentende effecten , ,30 waarvan uitgegeven door kredietinstellingen , ,30 waarvan uitgegeven door de overheid ,0,00 3. Termijnrekeningen bij kredietinstellingen , ,40 controle 1 1. Aandelen niet opgevraagd bedrag moet een negatief bedrag zijn 0 2. Vastrentende effecten kan niet negatief zijn 0 3. Termijnrekeningen bij kredietinstellingen kan niet negatief zijn 0 4. Verschil met balans 1 Boekjaar 2013 hoofdstuk 7 18

19 Hoofdstuk 8: Staat van de overlopende rekeningen actief code Boekjaar Uitsplitsings van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt (som onderliggende totalen): , Over te dragen kosten (som van de vermelde bedragen) 686,75 Internet 2014, aangerekend in ,75. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0, Verkregen opbrengsten (som van de vermelde bedragen) 9.157,62 Creditintresten 9.157,62. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00 Boekjaar 2013 hoofdstuk 8 19

20 Hoofdstuk 9: Staat van de investeringssubsidies en van de schenkingen met specifiek doel (post 15 van de passiva) verschil met balans 0 Codes 1. Investeringssubsidies 2. Investeringssubsidies 3. Investeringssubsidies verschil met resultatenrekening (inresultaatneming) vanwege de gemeente vanwege andere overheden vanwege private instellingen 0 Dit verschil kan eventueel verantwoord zijn a) BEGINWAARDE Per einde van het vorige boekjaar , ,46 0,00 Mutaties tijdens het boekjaar - Nieuwe subsidies 872, ,84 0,00 - Overboekingen (+)(-) ,0,0,00 - Afgeboekte subsidies na buitengebruikstelling (-) ,0,0,00 Per einde van het boekjaar , ,3,00 b) IN RESULTAAT GENOMEN INVESTERINGSSUBSIDIES Per einde van het vorige boekjaar , ,77 0,00 Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt , ,19 0,00 - Overboekingen (+)(-) ,0,0,00 - Afgeboekt na buitengebruikstelling (-) ,0,0,00 Per einde van het boekjaar , ,96 0,00 c) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) - (b) , ,34 0,00 4. Schenkingen met 5. Schenkingen met 6. Schenkingen met specifiek doel vanwege de specifiek doel vanwege de specifiek doel vanwege de vanwege de gemeente vanwege andere overheden vanwege private instellingen a) BEGINWAARDE Per einde van het vorige boekjaar 871 0,0, ,76 Mutaties tijdens het boekjaar - Nieuwe schenkingen met specifiek doel 872,0,0,00 - Afgeboekte schenkingen met specifiek doel na buitengebruik ,0,0,00 stelling (-) Per einde van het boekjaar 873 0,0, ,76 b) IN RESULTAAT GENOMEN SCHENKINGEN MET SPECIFIEK DOEL Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt ,0, Afgeboekt na buitengebruikstelling (-) Per einde van het boekjaar 876 0,0, ,83 c) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) - (b) 877 0,0, ,93 Boekjaar 2013 hoofdstuk 9 20

21 Hoofdstuk 10: Staat van de voorzieningen voor risico's en kosten A. PENSIOENEN EN codes SOORTGELIJKE VERPLICHTINGEN B. VOORZIENINGEN VOOR BELASTINGEN (post 160) (post 161) 1. Bedrag op het einde van het vorig boekjaar ,26 0,00 - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,26 0,00 - voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,0,00 2. Toevoegingen ,0,00 - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,0,00 * via resultatenrekening ,54 0,00 * via balansverrichting ( ,54) 0,00 - voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,0,00 3. Bestedingen en terugnemingen (-) ( ,08) 0,00 - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage 1604 ( ,08) 0,00 - voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,0,00 4. Boekwaarde per einde boekjaar ,18 0,00 - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,18 0,00 - voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,0,00 C. GROTE HERSTELLINGS- EN ONDERHOUDSWERKEN D. OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN codes TOTAAL (post 162) (post 163/9) 1. Bedrag op het einde van het vorig boekjaar 0, , ,26 - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage 160, , ,26 - voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,0,0,00 2. Toevoegingen 0,0, ,00 - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,0, ,00 * via resultatenrekening 0,0, ,54 * via balansverrichting 0,0,00 ( ,54) - voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,0,0,00 3. Bestedingen en terugnemingen (-) 0,0,00 ( ,08) - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,0,00 ( ,08) - voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,0,0,00 4. Boekwaarde per einde boekjaar 0, , ,18 - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage , , ,18 - voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,0,0,00 controle 0 # met balans terugname BG>beschikbaar terugname>beschikbaar A. PENSIOENEN EN SOORTGELIJKE VERPLICHTINGEN B. VOORZIENINGEN VOOR BELASTINGEN C. GROTE HERSTELLINGS- EN ONDERHOUDSWERKEN D. OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN Meer teruggenomen dan beschikbaar 0 Verschil met balans vastgesteld Boekjaar 2013 hoofdstuk 10 21

22 Hoofdstuk 11: Staat van de schulden UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN Codes SCHULDEN MET EEN RESTERENDE LOOPTIJD VAN TOTAAL GE- SALDO MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD DEELTE DOOR TEN LASTE VAN MEER DAN EEN JAAR, NAAR GELANG DERDE VAN HET 1. Ten hoogste 2. Meer dan één jaar Totalen GESUBSIDIEERD OCMW HUN RESTERENDE LOOPTIJD -- één jaar (post 42) (post 17) Financiële schulden , , ,19 0, ,19 1. Leasingschulden en soortgelijke , , ,68 0, ,68 2. Kredietinstellingen , , ,51 0, ,51 3. Overige leningen 883 0,0,0,0,00 0,00 Werkings- en handelsschulden 886 0,0,0,0,0,00 Ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk werkkapitaal 888 0, , ,67 0, ,67 Borgtochten ontvangen in contanten 889 0,0,0,0,0,00 Overige schulden 89,0,0,0,0,00 TOTAAL , , ,86 0, ,86 verschil met balans Boekjaar 2013 hoofdstuk 11 22

23 Hoofdstuk 12: Staat van de overlopende rekeningen passief code Boekjaar Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een of meerdere belangrijke bedragen voorkomen (som van de onderliggende bedragen) , Toe te rekenen kosten (som van de vermelde bedragen) Werkingskosten Stedelijk Ziekenhuis , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, over te dragen opbrengsten (som van de vermelde bedragen) ,30 Subsidie Brugprojecten (1ste en 2de kwartaal 2014, in 2013 ontvangen) Mantelzorgondersteuning Dagverzorgingscentrum Sint-Henricus Subsidie Winter- en nachtopvanginitiatief Actuele waarde net-vervallen effecten , , , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Boekjaar 2013 hoofdstuk 12 23

24 Hoofdstuk 13: Staat van de werkingsresultaten detail werkingsubsidies groter dan totaal - na te kijken Codes Boekjaar Vorig boekjaar A. ANDERE OPBRENGSTEN (post 74) , ,89 Waarvan: a) Werkingssubsidies , ,06 waarvan: 1) werkingstoelage Provincie , ,00 2) werkingstoelage Vlaamse Gemeenschap , ,84 3) Gemeentefonds , ,88 4) toelagen fonds gas en elektriciteit , ,11 5) werkingstoelage Kind&Gezin , ,81. 0,0,00. 0,0,00. 0,0,00. 0,0,00 b) Subsidie of teruggave van subsidies sociale dienst , ,64 1) subsidie voor kosten inzake maatschappelijke integratie (+)(-) , ,87 2) subsidie steun , ,31 3) subsidie steun in natura en bijdrage in het kader van de wet van 2 april 1965 (+)(-) , ,46 resultatenrekening stemt niet overeen met detail # B. PERSONEELSKOSTEN (post 62) , ,76 a) Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen , ,08 b) Werkgeversbijdragen voor wettelijke verzekeringen , ,93 c) Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen , ,57 d) Andere personeelskosten , ,37 e) Pensioenen en soortgelijke verplichtingen , ,81 Controle met resultatenrekening gaf fout bij personeelskosten 0 C. WAARDEVERMINDERINGEN (post 631/4) 0,0,00 a) Op voorraden 1) geboekt 911,0,00 2) teruggenomen (-) ,0,00 b) Op vorderingen 1) geboekt ,0,00 2) teruggenomen (-) ,0,00 D. ANDERE WERKINGSKOSTEN (post 64) , ,30 Waarvan: 1) Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen (oninbaren - post 642) , ,44 2) Werkingsbelastingen , ,40 3) Onroerende voorheffing , ,74. 0,0,00. 0,0,00. 0,0,00. 0,0,00 Detail groter dan samenvattende post 0 ######### ,72 E. FINANCIELE OPBRENGSTEN (post 75) , ,09 Waarvan: a) In resultaat genomen investeringssubsidies en schenkingen (post 753 0) , ,62 b) Intrestsubsidies (post 753 1) ,0,00 c) Intresten zichtrekening , ,20 d) Betalingskorting leveranciers , , Detail groter dan samenvattende post ,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 Boekjaar 2013 hoofdstuk 13 24

25 Hoofdstuk 14: Staat van de uitzonderlijke resultaten code Boekjaar Vorig boekjaar A. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN (post 764/9). 1. Niet aangerekend aan de gemeentelijke bijdrage (enkel indien het belangrijke bedragen betreft)913,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 2. Aangerekend aan de gemeentelijke bijdrage ,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 B. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN (post 664/8). 1. Niet aangerekend aan de gemeentelijke bijdrage (enkel indien het belangrijke bedragen betreft)9132 0,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 2. Aangerekend aan de gemeentelijke bijdrage , ,40 Regularisatie bewaargeving effecten 0, ,40 0,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 0,0,00 Boekjaar 2013 hoofdstuk 14 25

26 Hoofdstuk 15: Staat van de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen code Boekjaar Belangrijke zekerheden door derden gesteld voor rekening van het O.C.M.W.. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00 Belangrijke persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden ,00. 0,00. 0,00. 0,00 Belangrijke zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa ,00. 0,00. 0,00. 0,00 Belangrijke ontvangen zekerheden a) Wettelijke hypotheken. 0,00 b) Zekerheid gesteld door de ontvanger. 0,00 c) Andere zekerheden. 0,00 Belangrijke verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa ,00. 0,00. 0,00. 0,00 Belangrijke termijnovereenkomsten a) Gekochte (te ontvangen) goederen ,00 b) Verkochte (te leveren) goederen ,00 Belangrijke goederen en waarden van derden gehouden door het O.C.M.W.. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00 Belangrijke aangegane, maar nog niet opgenomen kredieten. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00 Belangrijke diverse rechten en verplichtingen. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00 Boekjaar 2013 hoofdstuk 15 26

27 Hoofdstuk 16: Waarderingsregels A. BEGINSEL De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk II van TITEL III van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De waarderingsregels werden nader bepaald bij huishoudelijk reglement van 2/10/2002 houdende de waarderingsregels die op het OCMW van Roeselare van toepassing zijn. De afschrijvingen worden steeds berekend op basis van een volledig jaar en de eerste afschrijving wordt geboekt in het jaar van ingebruikname van het activum. De afschrijvingen gebeuren steeds lineair. B. BIJZONDERE a) Oprichtingskosten Oprichtingskosten kunnen geactiveerd worden vanaf een bedrag van 2.500,00. De geactiveerde oprichtingskosten worden afgeschreven over 5 jaren. Oprichtingskosten worden afgeschreven vanaf het jaar dat ze werden geactiveerd. Oprichtingskosten worden nooit geherwaardeerd. b) Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden geactiveerd vanaf een bedrag van 2.500,00 per investeringsproject en voor zover er een nuttigheid van meer dan één jaar bestaat. Aanvullende aankopen op een eerdere investering worden ongeacht het bedrag geactiveerd indien de resterende afschrijvingstermijn meer dan 1 jaar bedraagt. Deze activa worden afgeschreven over 3 jaren. Additionele aankopen op een eerdere investering worden afgeschreven over de resterende afschrijvingstermijn van de oorspronkelijke investering Voor immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet is beperkt, wordt er slechts tot waardevermindering overgegaan in geval van duurzame minwaarde of ontwaarding. Immateriële vaste activa worden niet geherwaardeerd. c) Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden geactiveerd vanaf een bedrag van 2.500,00 per investeringsproject en voor zover er een nuttigheid van meer dan één jaar bestaat. Aanvullende aankopen op een eerdere investering worden ongeacht het bedrag geactiveerd indien de resterende afschrijvingstermijn meer dan 1 jaar bedraagt. De materiële vaste activa worden als volgt afgeschreven: terreinen worden niet afgeschreven gebouwen afschrijvingsduur = 33 jaar voor AK van nieuwe gebouwen of bij oprichting van een gebouw afschrijvingsduur = 20 jaar voor AK van bestaande gebouwen of bij renovatie van bestaande gebouwen groot onderhoud en herstellingen afschrijvingsduur = 10 jaar niet medische installaties, machinesafschrijvingsduur = 10 jaar en uitrusting uitzondering : informaticamateriaal: afschrijvingsduur = 5 jaar tweedehandsinformaticamateriaal: afschrijvingsduur = 2 jaar medische installaties, machines afschrijvingsduur = 5 jaar en uitrusting meubilair afschrijvingsduur = 10 jaar rollend materiaal afschrijvingsduur = 5 jaar tweedehandswagens : afschrijvingsduur = 2 jaar Boekjaar 2013 hoofdstuk 16 27

28 overige materiële vaste activa additionele aankopen afschrijvingsduur = zelfde als van 'werkingsactiva' worden afgeschreven over de resterende afschrijvingstermijn van het betrokken activum activa in leasing volgen dezelfde afschrijvingstermijn als de activa in eigendom Voor materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet is beperkt, wordt er slechts tot waardevermindering overgegaan in geval van duurzame minwaarde of ontwaarding. f) Vorderingen De vorderingen en schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde. h) Geldbeleggingen en liquide middelen De geldbeleggingen en de liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Bijkomende opmerkingen bij de vaste activa opgenomen in de beginbalans en meer specifiek de vaste activa opgenomen in de analytische boekhouding van Ter Dreve, Ten Hove, St.-Henricus, Ter Berken, Dagverzorgingscentrum en Ten Elsberge. 1) De bestaande afschrijvingstabellen werden overgenomen en dit brengt o.a. met zich mee : a) vast actief < EUR : blijft toch opgenomen b) vast actief die onder een bepaalde categorie staat : blijft zo opgenomen c) afschrijvingen t.e.m : overnemen van vroeger dit brengt met zich mee dat bepaalde gebouwen afgeschreven worden over 5&10 jaar, bepaalde groot onderhoud- en herstellingswerken over 5 jaar en bepaalde niet-medische installaties, machines en uitrusting over 5 jaar REDEN : de oorspronkelijke toestand kan anders niet teruggevonden worden. 2) Immateriële vaste activa : zeker opnemen in de beginbalans ook al is het afgeschreven Materiële vaste activa : als het actief volledig afgeschreven is en we vinden geen documenten meer : niet opnemen uitz. : groot onderhoud en herstellingen : als actief volledig afgeschreven is : hoe dan ook niet meer opnemen C. VERDEELSLEUTELS Dienst Seniorenzorg secretariaat De kosten door deze dienst gemaakt worden intern overgeboekt naar alle diensten van de directie seniorenzorg. Verdeling 2013: - verdeling wedden: - wedde directeur + stafmedewerker: volgens gemiddeld # VTE diensten seniorenzorg - wedde administratief medewerkers: volgens gemiddeld # VTE woonzorgcentra - overige kosten: volgens gemiddeld # VTE diensten seniorenzorg De Waterdam -> De Waterdam kortverblijf verdeling van alle kosten/opbrengsten op basis van het aantal kamers kortverblijf t.o.v. het totaal aantal kamers in het rusthuis voor 2013: 3/151 (3 erkende bedden op een totaal van 151) Sint-Henricus -> Sint-Henricus kortverblijf verdeling alle kosten/opbrengsten op basis van het aantal kamers kortverblijf t.o.v. het totaal aantal kamers in het rusthuis voor 2013: 4/90 ( 4 erkende bedden op een totaal van 90) Sint-Henricus -> Sint-Henricus Dagverzorgingscentrum De volgende kosten worden verdeeld volgens de oppervlakte die het dagverzorgingscentrum inneemt in de totale oppervlakte van het rusthuis, nl. 300 / 3527 m2: - algemene kosten - onderhoudskosten - verwarmingskosten Boekjaar 2013 hoofdstuk 16 28

29 Administratieve kosten worden verdeeld volgens het aandeel van de bruto-loonkost van het administratief personeel van het dagverzorgingscentrum in de totale bruto-loonkost van het rusthuis. kosten voor was en linnen: Ongeveer 3000 kg van het totale wasgoed is bestemd voor het dagverzorgingscentrum kosten keuken en voeding: Deze kosten worden verdeeld volgens het aantal maaltijden die voor het DVC bereid worden t.o.v. het totaal aantal maaltijden De Zilverberg -> De Zilverberg Kortverblijf verdeling alle kosten/opbrengsten op basis van het aantal kamers kortverblijf t.o.v. het totaal aantal kamers in het rusthuis voor 2013: 3/123 ( 3 erkende bedden op een totaal van 123) Kinderdagverblijf Pinochio -> De Nestel Het kinderdagverblijf Pinochio kreeg op 1 maart 2009 van Kind & Gezin een nieuwe erkenning, De Nestel. De kosten en opbrengsten van Pinochio worden verdeeld naar De Nestel volgens de erkende plaatsen: 10 plaatsen voor De Nestel op een totaal van 34 plaatsen. Verdeling kosten IDPBW In 2013 maakten de personeelsleden van IDPBW, die zowel voor het Stedelijk Ziekenhuis als voor het OCMW werken, bepaalde kosten. De bezoldigingen en werkingskosten werden voor de helft doorgerekend. Verdeling kosten P&O Vanaf 2012 worden er voor P&O geen personeelsleden meer doorgerekend. Enkel kosten voor bepaalde activiteiten worden gedeeltelijk aan het Stedelijk Ziekenhuis doorgerekend. Deze activiteiten hebben slechts een geringe omvang. Boekjaar 2013 hoofdstuk 16 29

30 2. Schema van de financiële stromen - Tabel 1 : uitgebreide cashflow zonder gemeentelijke bijdrage - Tabel 2 : berekening van de gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen - Tabel 3 : liquiditeitentabel - Tabel 4 : overzicht van de gemeentelijke bijdrage 30

31 OCMW van Roeselare - Geconsolideerd Schema van de financiële stromen - geconsolideerd TABEL 1: UITGEBREIDE CASHFLOW ZONDER GEMEENTELIJKE BIJDRAGE boekjaar vorig boekjaar Resultaat van het boekjaar 7/ , ,01 Elementen uit het werkingsresultaat , ,29 afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa + <630> , ,32 waardeverminderingen op voorraden en vorderingen + <631/4> 0,0,00 voorzieningen voor risico's en kosten (toevoeging / besteding en terugneming) + <635/7> , ,97 Elementen uit het financieel resultaat , ,62 in resultaat genomen kapitaalsubsidies - <7530> , ,62 waardeverminderingen op andere vlottende activa + <651> 0,0,00 voorzieningen met financieel karakter (toevoeging / besteding en terugneming) + <656> 0,0,00 Elementen uit het uitzonderlijk resultaat 0,0,00 terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa - <760> 0,0,00 terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa - <761> 0,0,00 terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten - <762> 0,0,00 uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa + <660> 0,0,00 waardeverminderingen op financiële vaste activa + <661> 0,0,00 voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (toevoeging / besteding en terugneming) + <662> 0,0,00 minderwaarden op de realisatie van vaste activa + <663> 0,0,00 Uitgebreide cashflow , ,34 TABEL 2: BEREKENING VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE IN DE WERKING EN DE AFLOSSINGEN boekjaar vorig boekjaar A. Gemeentelijke bijdrage in de werking , ,31 A.1. Verplichte bijdrage van de gemeente in de werking , ,34 gemeentelijke bijdrage voor de financiering van de uitgebreide cashflow , ,34 voorraadwijzigingen grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen (+/-) - <609> 0,0,00 waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen (+/-) + <631/4> 0,0,00 waardeverminderingen op vlottende activa (+/-) + <651> 0,0,00 voorraadwijziging goederen in bewerking, gereed product en onroerende goederen bestemd voor verkoop (+/-) + <71> 0,0,00 meerwaarden op de realisatie van vaste activa + <763> 300,0,00 A.2. Facultatieve bijdrage van de gemeente in de werking , ,97 Voorzieningen voor risico's en kosten + <6350/70> , ,53 Terugneming van voorzieningen voor risico's en kosten (*) + <6351/71> , ,56 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten + <6620> 0,0,00 Besteding van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (*) + <6621> 0,0,00 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (*) - <762> 0,0,00 B. Gemeentelijke bijdrage in de aflossing van leningen en leasingsschulden , ,61 - Terugvordering aflossing leningen ten laste van derden 0,0,00 + Aflossing van leasingschulden en soortgelijke , ,08 + Aflossing van leningen aan kredietinstellingen , ,53 + Aflossing van overige leningen 0,0,00 C. Gemeentelijke bijdrage van het boekjaar , ,92 C.1. Verplichte gemeentelijke bijdrage voor het boekjaar (=A1 + B) , ,95 C.2. Facultatieve gemeentelijke bijdrage voor het boekjaar (=A2) , ,97 D. Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen voor het boekjaar , ,00 Berekende gemeentelijke bijdrage in de werking en in de aflossingen voor het boekjaar (C) , ,92 Verschil tussen de gebudgetteerde en de berekende bijdrage in de werking en de aflossingen voor het boekjaar , ,08 Correctie van de gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen opgenomen in het budget van het huidig boekjaar 0,0,00 Legende (*) : enkel op te nemen indien de voorziening werd aangelegd via toerekening op de gemeentelijke bijdrage "+ < >" : met behoud van het teken van de rubriek "- < >" : met het omgekeerde teken van de rubriek Boekjaar 2013 Schema 11 31

32 GECONSOLIDEERD TABEL 3: LIQUIDITEITENTABEL (*) boekjaar vorig boekjaar Beginsaldo liquide middelen , ,75 DEEL 1: Uitgebreide cashflow, inclusief de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking , ,66 A. Uitgebreide cashflow , ,34 B. Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen , ,00 DEEL 2: Netto kasstroom uit investering/desinvestering , ,09 - Investeringen , ,09 in oprichtingskosten 0,0,00 in immateriële vaste activa , ,24 in materiële vaste activa , ,85 in financieel vaste activa 0,0,00 + Desinvesteringen 0,0,00 Verkoopprijs in geval van minwaarde van immateriële vaste activa 0,0,00 van materiële vaste activa 0,0,00 van financieel vaste activa 0,0,00 Boekwaarde in geval van meerwaarde van immateriële vaste activa 0,0,00 van materiële vaste activa 0,0,00 van financieel vaste activa 0,0,00 DEEL 3: Netto kasstroom uit financiering , ,86 A. Netto kasstroom financiering , ,86 + Nieuwe leningen 0, ,30 + Kapitaalsubsidies andere overheden dan de gemeente , ,09 + Schenkingen 0,0,00 + Terugvordering aflossing leningen ten laste van derden 0,0,00 - Aflossing leasing , ,08 - Aflossing kredietinstellingen , ,32 - Aflossing overige leningen 0,0,00 +/- Toe- of afname van financiële schulden op minder één jaar -1,87 1,87 B. Bijdrage van de gemeente in de investeringen , ,00 B.1. Verplichte bijdrage van de gemeente in de investeringen 0,0,00 + Geproduceerde vaste activa 0,0,00 + Geactiveerde intercalaire intresten 0,0,00 + Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten 0,0,00 + Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten 0,0,00 B.2. Facultatieve bijdrage van de gemeente in de investeringen , ,00 DEEL 4: Netto kasstroom uit wijzigingen van de behoeften aan werkkapitaal , ,48 A. Cashflow uit wijzigingen van de behoeften aan werkkapitaal , ,43 - toename en + afname vorderingen , ,51 wijziging vorderingen op meer dan één jaar , ,48 wijziging vorderingen op ten hoogste één jaar , ,97 - toename en + afname overlopende actiefrekeningen , ,44 - afname en + toename schulden andere dan financiële , ,19 wijziging handelsschulden op meer dan één jaar 0,0,00 wijziging ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen op meer dan één jaar 0,0,00 wijziging overige schulden op meer dan één jaar 0,0,00 wijziging handelsschulden op ten hoogste één jaar , ,69 wijziging ontvangen vooruitbetalingen op ten hoogste één jaar , ,59 wijziging overige schulden op ten hoogste één jaar , ,78 wijziging schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten , ,69 - afname en + toename overlopende passiefrekeningen , ,99 + Afname - toename voorraadwijziging goederen in bewerking 0,0,00 + Afname - toename voorraadwijzigingen Grondstoffen 0,0,00 -/+ Toe- en afname geldbeleggingen , ,16 B. Bijdrage van de gemeente in het werkkapitaal (facultatief) , ,05 + Bijdrage in permanent werkkapitaal , ,95 +/- Bijdrage in tijdelijk werkkapitaal 0, ,00 Eindsaldo liquide middelen , ,66-1,40 TABEL 4: OVERZICHT VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE boekjaar vorig boekjaar DEEL 1: Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen DEEL 2: Gemeentelijke bijdrage in de investeringen DEEL 3: Gemeentelijke bijdrage in het werkkapitaal , ,92 0,0, , ,00 Totale gemeentelijke bijdrage , ,92 Boekjaar 2013 Schema 11 32

33 3. Balans en resultatenrekening per instelling - Directie Ondersteunende diensten Secretaris & Bestuur Departement Financiën Departement Algemene Zaken Departement Facility Departement Personeel & Organisatie - Departement Sociale Dienst - Departement Schuldhulpverlening - Departement Kindzorg - Secretariaat Zorg - Departement Thuiszorg - WZC De Waterdam - WZC Sint-Henricus (incl.dagverzorgingscentrum) - WZC Ter Berken - WZC De Zilverberg 33

34 Directie Ondersteunende Diensten Secretaris & Bestuur Departement Financiën Departement Algemene Zaken Departement Facility Departement Personeel & Organisatie 34

35 OCMW van Roeselare - Directie ondersteunende diensten BALANS NA RESULTAATSVERDELING DEEL 1 Code Boekjaar Vorig boekjaar ACTIVA 0 verschil op VA 0 verschil op VA VASTE ACTIVA 20/ I. Oprichtingskosten 20 II. Immateriële vaste activa verschil op MVA 0 verschil op MVA III. Materiële vaste activa 22/ A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten 25 E. Overige materiële vaste activa F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetaling verschil op FVA 0 verschil op FVA IV. Financiële vaste activa 28 A. Belangen in rechtspersonen 28 0 B. Vorderingen en effecten 281/5 C. Borgtochten betaald in contanten verschil op VlA 0 verschil op VlA VLOTTENDE ACTIVA 29/ verschil VLT verschil VLT V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Werkingsvorderingen 29 0 B. Overige vorderingen 291 C. Vorderingen wegens subsidies VI. Voorraden 3 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ A. Werkingsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen 50/ IX. Liquide middelen 54/ X. Overlopende rekeningen 490/ TOTAAL DER ACTIVA 20/ Boekjaar 2013 Schema 9 35

36 OCMW van Roeselare - Directie ondersteunende diensten BALANS NA RESULTAATSVERDELING 416 0,00 DEEL 2 PASSIVA Code Boekjaar Vorig boekjaar 0 verschil op EV 0 verschil op EV EIGEN VERMOGEN 10/ I. Kapitaal 10 III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen V. Gecumuleerd resultaat VI. Investeringssubsidies en schenkingen met specifiek doel VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN VII. Voorzieningen voor risico's en kosten A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen B. Voorzieningen voor belastingen 161 C. Grote herstellings- en onderhoudswerken 162 D. Overige risico's en kosten 163/ SCHULDEN 17/ VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden 170/ Leasingschulden en soortgelijke Kredietinstellingen Overige leningen 174 B. Werkings- en handelsschulden 175 C. Ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk werkkapitaal 176/ D. Borgtochten ontvangen in contanten 178 E. Overige schulden 179 IX. Schulden op ten hoogste één jaar 42/ A. Schulden op meer dan één jaar, die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden Kredietinstellingen 430/ Overige leningen 439 C. Werkingsschulden D. Diverse schulden: ontvangen voorschotten E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen 452/ Bezoldigingen en sociale lasten 454/ F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen 492/ TOTAAL DER PASSIVA 10/ Boekjaar 2013 Schema 9 36

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207 A.Oprichtingskosten 20 229 663

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581 A.Oprichtingskosten 20 251

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222 A.Oprichtingskosten 20 5.132

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE 60261 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2006/36767] 15 MAART 2006. Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

De lijst der bestuurders wordt nog aangepast en aangevuld na de Algemene vergadering van 6 juni 2015.

De lijst der bestuurders wordt nog aangepast en aangevuld na de Algemene vergadering van 6 juni 2015. Nr. 0443.563.776 VKT-VZW 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) Demolder Marc Venneborglaan 43, 2100 Deurne (Antwerpen), België Functie : Bestuurder

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PROMA Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Vorstlaan Nr: 199 Bus: Postnummer: 1160 Gemeente: Oudergem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO Niet indienen bij de NBB op papier/via pdf: afdruk in eurocent! 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1-1 JAARREKENING IN EURO NAAM: Fokus op Emancipatie vzw Rechtsvorm: Activiteit

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Chaîne de l'espoir - Belgique... Rechtsvorm:... Internationale vereniging zonder winstoogmerk Adres:...Nr.: "Espace

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... HUJO... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk Adres:... Zelfbestuurstraat Nr.:... 14 Bus:...

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 11/06/2014 BE 0463.455.904 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14179.00477 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Keten van Hoop België Internationale vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 19/05/2015 BE 0462.439.580 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15124.00182 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FM Brussel Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Place Eugène Flagey

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 09/09/2011 BE 0478.049.157 32 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 11542.00493 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ecodis (in vereffening) Naamloze vennootschap Adres: Brechtsebaan Nr:

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

Gemeentebestuur van HERENT. BALANS EN RESULTATENREKENING (afgerond) 3 Balans 4 Resultatenrekening 6

Gemeentebestuur van HERENT. BALANS EN RESULTATENREKENING (afgerond) 3 Balans 4 Resultatenrekening 6 INHOUDSOPGAVE BALANS EN RESULTATENREKENING (afgerond) 3 Balans 4 Resultatenrekening 6 BALANS EN RESULTATENREKENING (intern) 8 Balans 9 Resultatenrekening 11 WAARDERINGSREGELS 13 MUTATIESTATEN VAN DE VASTE

Nadere informatie

Onderhavig model legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.5. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet XV.

Onderhavig model legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.5. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet XV. Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL VSKO-model voor dubbele boekhouding in het katholiek onderwijs HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavig model

Nadere informatie

Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken.

Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken. Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken. Infosessie 10 november 2011 Agenda 1. Inleiding 2. De handleiding 3. Elektronische tool 4. Slotbeschouwingen

Nadere informatie

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap Datum 28/07/2006 De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/07/2013 BE 0836.667.956 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13314.00181 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Tienen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1

201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 201 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 EUR JAARREKENING IN EURO NAAM:... Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie... Rechtsvorm:... Vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/07/2013 BE 0836.667.164 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13292.00351 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Aarschot Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/08/2013 BE 0867.239.782 17 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13445.00132 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ID & T Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Leuvenstraat

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG

INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG NOLIMPARK D.V. INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG JAARREKENING 2013 Secretariaat Contactadres Lommel Gemeentehuis Stadhuis Oude Markt 2 Hertog Jan Plein 1 3900 Overpelt 3920 Lommel 011/809 400

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 08/07/2013 BE 0425.043.508 19 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13284.00503 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN AFGEKORT CIB-VLAANDEREN

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 24/06/2010 BE 0464.055.918 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 10215.00093 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Formal and Knowledge Systems Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0464.965.639 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: KBC Ancora Rechtsvorm: Comm. VA Adres: Philipssite Nr.: 5 Bus 10 Postnummer: 3001 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0873.001.978 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: AlterneA Rechtsvorm: NV Adres: Louizalaan Nr.: 283, bus 20 Postnummer: 1050 Gemeente: Brussel 5 Land: België

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

Voor het bedrijf. 'Computerworld' S-bvba

Voor het bedrijf. 'Computerworld' S-bvba Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Pieter Dirckx Financiële planningen van juli 2010 tot juni 2012 Studie gerealiseerd op 8 juni 2010 door Tom van DE BOEKHOUDWINKEL op basis van de

Nadere informatie

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VOL 1.1. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) VOL 1.1 LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren SC sfd CVBA 0446.334.711 De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België Functie :

Nadere informatie

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Jaarrekening boekjaar 2013 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Financiële resultaten Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven. Deze jaarrekening

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 401 02/04/2014 BE 0454.452.225 29 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14083.00336 VOL-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Herita Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Oude Beurs Nr: 27 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0873.001.978 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: AlterneA Rechtsvorm: NV Adres: Louizalaan Nr.: 283, bus 20 Postnummer: 1050 Gemeente: Brussel 5 Land: België

Nadere informatie

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden KDT Consolidatie 2 1 Procedure optellen van alle rubrieken (activa, passiva en resultatenrekeningen) van de enkelvoudige jaarrekeningen van de ondernemingen uit de consolidatiekring, alsof de groep van

Nadere informatie

OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011

OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011 OCMW WAASMUNSTER Jaarrekening 2011 Q&A - 2/10/2012 Inhoud De geconsolideerde balans per 31/12/2011 Geconsolideerde resultatenrekening over boekjaar 2011 Proef- en saldibalans per 31/12/2011 Schema van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 01/07/2013 BE 0837.844.428 22 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13266.00238 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Soprim@ Immo Naamloze vennootschap Adres: Sint Annadreef Nr: 68 Bus: B

Nadere informatie

NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: FOS-SOCIALISTISCHE SOLIDARITEIT...

NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: FOS-SOCIALISTISCHE SOLIDARITEIT... 20 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT-vzw. JAARREKENING IN EURO NAAM: FOS-SOCIALISTISCHE SOLIDARITEIT... Rechtsvorm: VZW... Adres: GRASMARKT Nr.: 05... Bus: 46... Postnummer: 000... Gemeente:

Nadere informatie

IV. Financieel verslag

IV. Financieel verslag Financiële gegevens per 31 maart 2003 IV. Financieel verslag A. Geconsolideerde jaarrekening a. Balans b. Resultatenrekening c. Consolidatiecriteria & consolidatiekring d. Schema van de jaarrekening e.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/12/2007 BE 0451.292.005 16 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 07853.00076 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FIDES CONSULTING Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek 1 Nettoactief en schulden op lange termijn 1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10/5 Nettoactief 10/5 Eigen vermogen 10 Overig nettoactief 10 Kapitaal

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih pagina I van 6,, " '* "t*"tè,:ill:;.ii:: i#!,#f.#l;'0"',i,i.!il,.r4tti,, iiilil 'a1ii! ltii!.i.i;i:nr.,íii!nfr,í,"- :ir l.t#il'"' 1.f.rlrfr.r i"if i., \i,"r, i ;1 :--: i. \., '\ i' ##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

Nadere informatie

Turnhout. Financiële analyse. Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen

Turnhout. Financiële analyse. Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen Turnhout Financiële analyse Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen 2010-2011 FINANCIËLE ANALYSE ATLASCOPCO Inhoudsopgave Atlas Copco... 4 Situering van Atlas Copco in haar sector... 4 Eerste situering

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/05/2013 BE 0427.441.386 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13140.00576 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Greenpeace Belgium Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Haachtsesteenweg Nr: 159 Bus: Postnummer: 1030 Gemeente: Schaarbeek Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 17/06/2010 BE 0456.177.934 18 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 10184.00496 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OSTEND AIR COLLEGE NV Naamloze vennootschap Adres: Nieuwpoortsesteenweg

Nadere informatie

Financiële analyse 2007-2012. Gemeente Zwevegem

Financiële analyse 2007-2012. Gemeente Zwevegem Financiële analyse 2007-2012 Gemeente Zwevegem opmaak: 12 april 2013 Inleiding... 2 1. Budgettaire Boekhouding - analyse... 3 1.1 Globaal overzicht van de gewone dienst uitgaven... 3 1.1.1 Werkingskosten...

Nadere informatie

>I inhoudstafel. 50 - ivmjaarverslag 2012

>I inhoudstafel. 50 - ivmjaarverslag 2012 50 - ivmjaarverslag 2012 >I inhoudstafel Financiële gegevens jaarrekening en kostprijsberekening ivmjaarverslag 2014-51 52 - ivmjaarverslag 2014 >I inhoudstafel Verslag van de commissaris ivmjaarverslag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig schema voor ondernemingen. in duizenden euro's (EUR)

JAARREKENING: volledig schema voor ondernemingen. in duizenden euro's (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig schema voor ondernemingen in duizenden euro's (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde

Nadere informatie

Thema 4 Eindejaarsverrichtingen

Thema 4 Eindejaarsverrichtingen Thema 4 Eindejaarsverrichtingen Wat zul je leren? Waarom zijn de eindejaarsverrichtingen noodzakelijk? Hoe verlopen de eindejaarsverrichtingen? Hoe verwerken we de eindejaarsverrichtingen boekhoudkundig?

Nadere informatie

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 Het OCMW heeft een stuk grond ter waarde van 100.000 euro waarop het aan een BEVAK een recht van opstal verleent voor de bouw van 20 serviceflats Het OCMW ontvangt

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM:... Campine... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Nijverheidsstraat... 2 Bus:... Postnummer:... 2340 Gemeente:...

Nadere informatie

2. Bijslag ingehouden ter aanzuivering vd eigen deb. 0,00 0,00 0,00 volgens werkelijke. 2. Niet-Verschuldigde bijdragen 0,00 0,00 0,00

2. Bijslag ingehouden ter aanzuivering vd eigen deb. 0,00 0,00 0,00 volgens werkelijke. 2. Niet-Verschuldigde bijdragen 0,00 0,00 0,00 Januari Februari Bijlage Maart 2 46011 Gewone bedragen - artikel 40 (a) 46021 Supplement - art. 42 bis 46022 Supplement - art. 50 ter 46023 Supplement - art. 47 46025 Supplement - art. 41 A. Uitgesplitst

Nadere informatie