SOCIAAL PLAN FINAAL CONCEPT 23 MAART 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL PLAN FINAAL CONCEPT 23 MAART 2017"

Transcriptie

1 SOCIAAL PLAN FINAAL CONCEPT 23 MAART 2017 pagina 1 van 20

2 INHOUDSOPGAVE 1 DEFINITIES ALGEMEEN PROCES BEËINDIGINGSPAKKET ALGEMENE BEPALINGEN OVERIGE BEPALINGEN pagina 2 van 20

3 1 DEFINITIES Voor de toepassing van dit sociaal plan, zullen de volgende definities worden gebruikt: Aanzegging de schriftelijke mededeling van de Werkgever aan de Werknemer dat de Werknemer boventallig is verklaard; Arbeidsovereenkomst de arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:610 BW tussen de Werkgever en Werknemer; Beëindigingsvergoeding Bijlage Bruto Maandsalaris Directie BW CAO COR Einddatum de vergoeding als bedoeld in artikel 4.1 van dit Sociaal Plan; een bijlage bij dit Sociaal Plan die geacht wordt een integraal onderdeel te zijn van het Sociaal Plan; 1/12 deel van het vaste bruto jaarsalaris van de Werknemer inclusief 8% vakantiegeld; ploegentoeslag; gratificatie van 8,33%; hindertoeslag; knelpuntentoeslag; de gemiddelde RAB over de jaren 2016, 2015 en 2014; persoonlijke toeslag; consignatietoeslag; overwerkvergoeding voorzover in uur of meer overwerk verricht is. de directie van de Werkgever; het Burgerlijk wetboek; de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tussen onder meer de Werkgever en de Vakbonden zoals van kracht op het moment van inwerkingtreding van het Sociaal Plan; de centrale ondernemingsraad van de Werkgever; de Einddatum van de Arbeidsovereenkomst; pagina 3 van 20

4 Leeftijd Partijen Passende Functie de leeftijd van de Werknemer op de Einddatum; de partijen die dit Sociaal Plan ondertekend hebben; Een functie die maximaal één functiegroep hoger of lager dan de oorspronkelijke functie van Werknemer is ingeschaald en die aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de Werknemer. Sociaal Plan dit sociaal plan gedateerd op maart 2017 overeengekomen tussen de Werkgever en de Vakbonden, zoals vastgelegd in dit document; Vakbonden Vaststellingsovereenkomst Werkgever Werknemer FNV, CNV Vakmensen.nl en De Unie; de vaststellingsovereenkomst tussen de Werkgever en de Werknemer waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd voor de beëindiging van de Arbeidsovereenkomst tussen partijen. Een concept vaststellingsovereenkomst is aangehecht als Bijlage 1; O-I Manufacturing Netherlands B.V.; elke werknemer (m/v) in dienst van de werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en vallend onder de werkingssfeer van dit Sociaal Plan. 2 ALGEMEEN 2.1 Toepasselijkheid van het Sociaal Plan Dit Sociaal Plan is van toepassing op alle Werknemers van de Werkgever werkzaam in de fabriek te Schiedam wiens arbeidsovereenkomst op initiatief van de Werkgever zal worden beëindigd als gevolg van de sluiting van de fabriek waar de COR op 24 januari 2017 advies over is gevraagd. De werknemers werkzaam op het hoofdkantoor in Schiedam worden niet getroffen door de sluiting van de fabriek en zijn uitgesloten van het Sociaal Plan. Voor de Werknemers die 2 jaar of langer arbeidsongeschikt zijn zal aansluiting worden gezocht bij de regelingen die hieromtrent in de CAO zijn opgenomen. Voorgaande betekent dat deze Werknemers geen recht hebben op de (financiële) regelingen zoals opgenomen in dit Sociaal Plan. pagina 4 van 20

5 Dit Sociaal Plan is niet van toepassing op een Werknemer: (a) (b) (c) die wordt ontslagen vanwege een andere reden dan het stoppen van de productieactiviteiten (zoals persoonlijke redenen als bedoeld in artikel 7:699 lid 3 sub c tot en met h BW of een dringende reden als bedoeld in artikel 7:678 BW); die niet 100% arbeidsgeschikt is ten tijde van de Aanzegging en waarvan de arbo-arts verklaart dat niet verwacht wordt dat de Werknemer 100% geschikt zal zijn voor het einde van de looptijd van het Sociaal Plan; flexibele krachten zoals uitzendkrachten en aannemers; (d) geboren voor 1 november Werknemers die zijn geboren voor 1 november 1953, maar wel werkzaam zijn in de fabriek in Schiedam blijven in dienst bij de Werkgever tot de AOW-gerechtigde leeftijd. In geval van onenigheid over het oordeel van de arbo-arts als bedoeld onder sub (b) kan de Werknemer een second opinion vragen op kosten van de Werkgever. 2.2 Looptijd Dit Sociaal Plan treedt in werking op [] maart 2017 en loopt van rechtswege af op 1 september Hardheidsclausule Hoewel dit Sociaal Plan met zo veel mogelijk zorg is opgesteld en geformuleerd, kan het zijn dat er individuele gevallen zijn waarin de toepassing van het Sociaal Plan leidt tot onredelijke en/of onbillijke omstandigheden en financiële gevolgen die niet in overeenstemming zijn met de geest van dit Sociaal Plan. Werknemers kunnen in geval van onredelijke en/of onbillijke omstandigheden een beoordeling van de Werkgever verzoeken ten aanzien van de financiële regelingen van het Sociaal Plan. De Werkgever zal streven naar het vinden van een oplossing die zoveel mogelijk aansluit bij de letter en de geest van dit Sociaal Plan. 2.4 Wijzigingen in (fiscale) wetgeving of regelgeving De (fiscale) wetgeving en regelgeving zoals van kracht op het moment van inwerkingtreding van dit Sociaal Plan is van toepassing. Indien tijdens de werkingsduur van dit Sociaal Plan wijzigingen in (fiscale) wetgeving of overige regelgeving hiertoe aanleiding geven, dan zullen Partijen in overleg treden om na te gaan of aanpassing van het Sociaal Plan noodzakelijk wordt geacht. 2.5 Wijzigingen Het Sociaal Plan kan uitsluitend met de schriftelijke instemming van alle Partijen worden gewijzigd. 3 PROCES 3.1 Aanzegging Medewerkers die onder de werkingssfeer van dit Sociaal Plan vallen en waarvan de Arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, worden hiervan mondeling in kennis gesteld. Zij ontvangen tevens een schriftelijke bevestiging, de Aanzegging. De datum van Aanzegging is pagina 5 van 20

6 30 april In de Aanzegging wordt de Einddatum opgenomen met inachtneming van de toepasselijke opzegtermijn. De opzegtermijn wordt berekend vanaf de dag van de Aanzegging. 3.2 Herplaatsing De Werkgever zal zich inspannen een alternatieve functie voor de Werknemer te vinden zowel in Nederland als bij andere vestigingen gelieerd aan de Werkgever in Europa. Voor zover mogelijk zullen de overeenkomsten met uitzendkrachten bij de fabriek in Leerdam en Maastricht worden opgezegd om Werknemers die een Aanzegging hebben ontvangen te kunnen herplaatsen. De Werkgever publiceert een lijst met vacatures en Passende Functies op het informatiebord. De vacatures zijn tevens op te vragen bij de afdeling HR. 3.3 Interne herplaatsing Indien er sprake is van een Passende Functie bij de Werkgever dan zal deze functie aan de Werknemer die een Aanzegging heeft ontvangen worden aangeboden. De Werknemer mag het aanbod gedurende een periode van vijf werkdagen in beraad nemen. Indien de Werknemer niet binnen vijf werkdagen laat weten dat hij het aanbod accepteert, dan wordt het aanbod geacht te zijn afgeslagen. Herplaatsing kan alleen plaatsvinden op vrijwillige basis. Als de functie voor meerdere Werknemers die een Aanzegging hebben ontvangen passend is en meerdere Werknemers interesse hebben in deze functie, dan zal de Werknemer met het langste dienstverband worden herplaatst. Werknemers zullen in beginsel vanaf 1 september 2017 in een Passende Functie worden herplaatst. Van voorgaande kan op individuele basis worden afgeweken. Bij aanvaarding van een Passende Functie heeft de Werknemer geen aanspraken meer op de financiële regelingen en andere voorzieningen van het Sociaal Plan anders dan bedoeld in artikel Vacatures Als er niet passende, maar wel vacante alternatieve functies bij de Werkgever beschikbaar zijn, kan de Werknemer solliciteren naar de functie. Deze vacatures zullen worden ingevuld op dezelfde wijze als voorheen bij de Werkgever gehanteerd is. Indien de Werknemer besluit te solliciteren naar de functie en de Werknemer wordt herplaatst in deze functie, dan zullen financiële regelingen bij herplaatsing als bedoeld in artikel 3.5 van toepassing zijn. Indien de Werknemer wordt herplaatst in een functie bij een buitenlandse zustervennootschap van de Werkgever, zullen de lokale arbeidsvoorwaarden op individuele basis worden vastgesteld waarbij rekening zal worden gehouden met de individuele omstandigheden van de Werknemer. Indien de Werknemer niet wordt herplaatst binnen de Werkgever, dan zal de Werknemer alsnog boventallig zijn en valt hij onder dit Sociaal Plan. 3.5 Financiële regelingen bij herplaatsing pagina 6 van 20

7 3.5.1 Verhuiskostenregeling Indien de Werknemer een functie aanvaardt binnen de organisatie van de Werkgever en de Werknemer in het kader van die aanvaarding binnen 2 jaar na aanvang in de nieuwe functie verhuist, is de volgende regeling van toepassing. Indien (i) de Werknemer ten minste 25 kilometer van de nieuwe werkplaats woont en (ii) door de verhuizing de afstand tussen de woning van de Werknemer en de nieuwe werkplaats met ten minste 60% wordt verkleind, ontvangt de Werknemer een vergoeding van EUR ter dekking van aanverwante kosten. Tevens worden de verhuiskosten vergoed tegen inlevering van een factuur van het verhuisbedrijf Reiskosten Een Werknemer die een functie aanvaardt waarbij de reisafstand tussen zijn woning en zijn nieuwe standplaats groter is dan de reisafstand in zijn oude functie, ontvangt een reiskostenvergoeding van het fiscaal toegestane maximaal belastingvrij te vergoeden bedrag van - op het moment van afsluiten van dit Sociaal Plan - EUR 0,19 per kilometer (met een maximum van 150 kilometer per dag). Indien de Werknemer met het openbaar vervoer reist, worden de door de Werknemer werkelijk gemaakte reiskosten woon-werkverkeer per openbaar vervoer door de Werkgever vergoed tegen overlegging van bewijsstukken. De vergoeding vindt plaats op basis van 2e klas openbaar vervoer Functie in lagere salarisschaal Indien een Werknemer een functie aanvaardt binnen de organisatie van de Werkgever in een lagere schaal dan zijn huidige functie, dan zal de Werknemer aanspraak kunnen maken op de regeling van artikel 10 lid 2 g van de CAO. 4 BEËINDIGINGSPAKKET 4.1 Beëindigingsvergoeding Hoogte van de Beëindigingsvergoeding Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd onder toepassing van dit Sociaal Plan hebben recht op een beëindigingsvergoeding. Deze beëindigingsvergoeding is gebaseerd op de transitievergoeding ex artikel 7:673 lid 2 BW en 7:673a lid 1 BW met een factor 2.3 en zonder maximering (de Beëindigingsvergoeding). De Beëindigingsvergoeding zal worden betaald binnen een maand na de Einddatum en nadat tijdig en correct de verschuldigde loonbelasting en/of premies volksverzekeringen zijn ingehouden. De Beëindigingsvergoeding is te allen tijde gelimiteerd tot het bedrag dat de Werknemer zou hebben ontvangen als salaris tot de AOW-gerechtigde leeftijd. De Beëindigingsvergoeding zal nooit lager zijn dat de wettelijke transitievergoeding Dienstjaren Indien de Werknemer, aan de hand van schriftelijke documentatie zoals een overeenkomst of een loonstrook, kan aantonen dat hij/zij voor de datum van indiensttreding aansluitend voor de aanvang van de arbeidsovereenkomst met de Werkgever werkzaamheden heeft verricht voor de Werkgever, zoals bijvoorbeeld als uitzendkracht, als gedetacheerde of in het pagina 7 van 20

8 kader van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL), dan zal de datum waarop de werkzaamheden voor de Werkgever zijn aangevangen worden aangemerkt als de datum van indiensttreding voor de berekening van de Beëindigingsvergoeding. Met aansluitend wordt bedoeld dat er niet meer dan één maand zit tussen het einde van het verrichten van de werkzaamheden voor de Werkgever op basis van een andersoortig overeenkomst en de startdatum van de Arbeidsovereenkomst van de Werknemer en Werkgever. De transitievergoeding en de Beëindigingsvergoeding worden (conform artikel 7:673 en 7:673a BW) berekend op basis van (volledige) halve dienstjaren. Tevens wordt de lengte van het dienstverband berekend in volledige dienstjaren. Onder dienstjaar wordt verstaan een volledig gewerkt jaar in dienst van de Werkgever, met dien verstande dat een periode van 6 maanden en één dag of meer wordt beschouwd als een volledig dienstjaar. Indien het aantal halve dienstjaren niet gelijk is aan 2 x hele dienstjaren, heeft de Werknemer recht op een extra half jaar voor de berekening van de transitievergoeding en de Beëindigingsvergoeding. Bijvoorbeeld: Werknemer is in dienst vanaf 1 maart 1991 Na verloop van de opzegtermijn is de Einddatum 1 oktober 2017 het aantal halve dienstjaren = 53 halve jaren het aantal hele dienstjaren = 27 jaar Nu 2 x 27 = 54 en niet 53, heeft de Werknemer recht op een Beëindigingsvergoeding berekent op basis van 54 halve dienstjaren Verbod op cumulatie Cumulatie tussen de Beëindigingsvergoeding en de transitievergoeding als bedoeld in artikel 7:673 BW is uitgesloten. De transitievergoeding is verdisconteerd in de Beëindigingsvergoeding Zelf opzeggen en het recht op de Beëindigingsvergoeding Een Werknemer die na Aanzegging (1 mei 2017 of later) zelf opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand behoudt het recht op de Beëindigingsvergoeding. Indien de Werknemer zelf opzegt vóór Aanzegging (op 30 april 2017 of daarvoor) vervalt het recht op de Beëindigingsvergoeding Voorbeeld berekening Beëindigingsvergoeding Een werknemer is geboren op 24 juni 1963 en sinds 1 januari 1985 bij de Werkgever in dienst. Met inachtneming van de opzegtermijn eindigt de arbeidsovereenkomst van de werknemer op 1 september Zijn Bruto Maandsalaris: 1/12 van het jaarsalaris: EUR % vakantiegeld: EUR 4.334,40 ploegentoeslag: EUR per maand gratificatie van 8,33%: EUR 4.513,20 hindertoeslag: niet van toepassing op deze werknemer knelpuntentoeslag: niet van toepassing op deze werknemer pagina 8 van 20

9 de gemiddelde RAB over de jaren 2016, 2015, 2014: EUR 814,66 persoonlijke toeslag: niet van toepassing op deze werknemer consignatietoeslag: niet van toepassing op deze werknemer overwerkvergoeding: de werknemer heeft niet meer dan 200 uren overwerk verricht in 2016, dus dit wordt niet meegenomen. Het Bruto Maandsalaris bedraagt: EUR 5.320,19 bruto. Gelet op de lengte van het dienstverband en de leeftijd van de werknemer (ouder dan 50 jaar), heeft de werknemer recht op: Halve jaren waarvoor 1/6 maandsalaris is verschuldigd (1 januari 1985 tot 1 januari 1995) = 20 Halve jaren waarvoor ¼ maandsalaris is verschuldigd (1 januari 1995 tot 1 juli 2013) = 37 Halve jaren waarvoor ½ maandsalaris is verschuldigd: (1 juli 2013 tot einddatum) = 8 Het dienstverband in hele jaren tot de Einddatum (met afronding) bedraagt 33 jaar. Het aantal halve dienstjaren is 65. Twee x 33 = 66 en dus heeft Werknemer recht op een extra half jaar. 20 x (1/6 van EUR 5.320,19) =EUR ,96 37 x (1/4 van EUR 5.320,19) = EUR ,76 9 x (1/2 van EUR 5.320,19) = EUR ,85 Zonder maximering bedraagt de transitievergoeding EUR ,57 bruto (in plaats van EUR bruto met maximering). De transitievergoeding van EUR ,57 x factor 2,3 = EUR ,11 bruto De Beëindigingsvergoeding bedraagt EUR ,11 bruto. 4.2 Outplacement/Training/Financieel advies Partijen zullen in onderling overleg uit drie outplacementbureaus één bureau selecteren. Partijen zullen hiervoor een commissie samenstellen waarin 2 vertegenwoordigers van de werknemers, 2 namens de Vakbonden en 2 namens de Werkgever zitting zullen hebben. De commissie beslist ook over besteding van een eventueel restant van het budget voor outplacement aan het einde van de looptijd van dit Sociaal Plan. De commissie bepaalt zijn eigen werkwijze. Partijen zullen gezamenlijk de inhoud van het outplacementtraject bepalen. Het outplacementtraject omvat in ieder geval: een sollicitatietraining, de noodzakelijke ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan, eventuele andere trainingen, en financieel advies. De nut en noodzaak van opleiding en/of trainingen zal door het outplacementbureau worden beoordeeld. De kosten voor het outplacementtraject, inclusief opleiding en training komen voor rekening van de Werkgever. pagina 9 van 20

10 Een Werknemer die als ZZP-er begint en geen gebruik maakt van outplacement ontvangt een bedrag van EUR bruto, uit te betalen gelijktijdig met de eindafrekening. 5 ALGEMENE BEPALINGEN 5.1 Vaststellingsovereenkomst Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal de Werkgever streven naar een beëindiging van de Arbeidsovereenkomst per de Einddatum met wederzijds goedvinden, hetgeen door ondertekening van de Vaststellingsovereenkomst zal worden bewerkstelligd. De Werknemers zullen in aanmerking komen voor WW-uitkeringen, indien zij aan alle criteria voldoen. De Werknemer zal uiterlijk op maandag 17 april 2017 een concept Vaststellingsovereenkomst ontvangen ter ondertekening. De Vaststellingsovereenkomst dient uiterlijk 30 april 2017 te worden geretourneerd aan de Werkgever. In de Vaststellingsovereenkomst is verwoord dat de Werknemer, op grond van artikel 7:670b BW het recht heeft om de Vaststellingsovereenkomst binnen 14 dagen na ondertekening, zonder opgaaf van redenen, de Vaststellingsovereenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan de Werkgever gerichte verklaring. Een template van de Vaststellingsovereenkomst is aan dit Sociaal Plan gehecht als Bijlage Einddatum en opzegtermijn Bij het bepalen van de Einddatum zal rekening worden gehouden met de voor de Werkgever geldende opzegtermijn als vastgelegd in de CAO. De opzegtermijn zal worden berekend vanaf de Aanzegging. De Einddatum zal schriftelijk worden bevestigd. 5.3 Vrijstelling werkzaamheden De Werkgever kan besluiten om een Werknemer (deels) vrij te stellen van de werkzaamheden in de periode tussen de Aanzegging en de Einddatum. De beslissing om de Werknemer vrij te stellen van werkzaamheden is een bevoegdheid van de directeur van Werkgever. In het geval van vrijstelling ontvangt de Werknemer tot de Einddatum zijn huidige salaris en emolumenten. Deze regeling wordt voor elke individuele Werknemer schriftelijk bevestigd. De Werkgever behoudt zich het recht voor alle ter beschikking gestelde eigendommen van de Werkgever terug te vragen voordat de Werknemer vrijgesteld is van zijn werkzaamheden. Vrijstelling van werkzaamheden betekent dat de Werknemer niet meer voor werk zal worden opgeroepen. 5.4 Opzegging na toestemming UWV Voor de Werknemer die de Vaststellingsovereenkomst niet voor akkoord tekent op of voor 30 april 2017, of niet aan de Werkgever retourneert, of een beroep doet op de bedenktermijn van artikel 7:670b BW, zal de Werkgever het UWV verzoeken toestemming te verlenen om de Arbeidsovereenkomst op te zeggen. Conform artikel 7:672 lid 4 BW zal de Arbeidsovereenkomst vervolgens worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn onder aftrek van de proceduretijd. 5.5 Openstaande vakantiedagen pagina 10 van 20

11 De Werkgever zal bij de eindafrekening pro rata uitbetaling doen van opgebouwde, maar niet genoten vakantiedagen. Te veel genoten vakantiedagen worden door de Werkgever, binnen een maand na de Einddatum verrekend. Een eventueel dan nog restant negatief vakantiesaldo wordt binnen een maand na de Einddatum door de Werknemer aan de Werkgever vergoed. Niet genoten vakantiedagen worden voor Werknemers die gebruikelijk aanspraak maken op een toerentoeslag (zogenaamde toeren medewerkers ) uitbetaald tegen 129% van het bruto salaris per dag. 5.6 Pensioen en andere collectieve verzekeringen De pensioenopbouw en eventuele pensioen gerelateerde verzekeringen van de Werknemer via de Werkgever zullen per de Einddatum eindigen. De Werknemer kan na de Einddatum de (collectieve) ziektekostenverzekering gedurende het kalenderjaar waarin de Einddatum ligt, voortzetten tegen de huidige voorwaarden. 5.7 Overige secundaire arbeidsvoorwaarden Alle overige secundaire arbeidsvoorwaarden zullen per de Einddatum eindigen. 5.8 Eindafrekening De Werkgever zal de Werknemer een eindafrekening verschaffen in de laatste dienstmaand, maar uiterlijk binnen een maand na de Einddatum. Betaling van de Beëindigingsvergoeding en overige bedragen waar de Werknemer recht op heeft in het kader van beëindiging van de Arbeidsovereenkomst en dit Sociaal Plan zal uiterlijk binnen een maand na de Einddatum plaatsvinden. 5.9 Resultaat Afhankelijke Beloning (RAB) 2017 De Werknemer maakt in beginsel aanspraak op een RAB voor 2017 mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. De RAB wordt berekend over de periode tot augustus De maximaal toe te kennen RAB bedraagt 8/12 van EUR = EUR 767,- bruto. De KPI s voor 2017 zijn de volgende: a. Kosten per ton 50% van de totale bonus (EUR 383,50) b. Pack to melt 30% van de totale bonus (EUR 230,10) c. KCR 10% van de totale bonus (EUR 76,70) d. M&E 10% van de totale bonus (EUR 76,70) Voor Safety wordt EUR 100 bruto toegekend indien de TRIR niet hoger is dan 1.04% Voor QA wordt EUR 100 bruto toegekend indien de NCI niet hoger is dan 0,24. De RAB wordt per maand berekend en vastgezet. Voor het vaststellen van de bandbreedte (de plus en de min) is de tekst van de CAO van toepassing ( Bijlage VII). De RAB 2017 wordt uiterlijk uitbetaald op 31 augustus 2017, doch uitsluitend aan de Werknemers die op die datum nog in dienst zijn van de Werkgever. Werknemers die parttime werken maken aanspraak op een RAB pro rata Getuigschrift pagina 11 van 20

12 De Werkgever verstrekt na ondertekening van de Vaststellingsovereenkomst op verzoek van de Werknemer een positief getuigschrift en referenties Leningen en voorschotten De Werkgever zal openstaande leningen en voorschotten verrekenen met het laatste salaris voor de Einddatum Jubileum Werknemers die na einde dienstverband doch voor 1 januari ½ jaar, 25 jaar, 40 jaar of 50 jaar in dienst zouden zijn van de Werkgever, ontvangen een vergoeding zoals genoemd in artikel 7 lid 2 van de CAO. Uitbetaling vindt plaats gelijktijdig met de eindafrekening Tijd-voor-tijd Het tijd-voor-tijd tegoed van de Werknemer, wordt zoveel mogelijk voor de Einddatum opgenomen. De Werkgever zal bij de eindafrekening een eventueel nog openstaand tijdvoor-tijd tegoed uitbetalen Vakbondscontributie De Werkgever draagt de kosten van de contributie voor de Vakbonden voor het jaar 2017 en 2018 van de Werknemer teneinde de Werknemers in staat te stellen juridisch advies in te winnen Sollicitatiegesprekken Werknemers die niet vrijgesteld zijn van werk, zullen binnen de grenzen van redelijkheid bijzonder verlof krijgen om sollicitatiegesprekken te kunnen voeren. De Werknemer moet zijn leidinggevende van tevoren op de hoogte stellen van het feit dat hij een sollicitatiegesprek heeft. 6 OVERIGE BEPALINGEN De Werknemer die een beroep doet op de voorzieningen van dit Sociaal Plan, verplicht zich de ter zake doende inlichtingen en gegevens tijdig en naar waarheid aan de Werkgever te verstrekken. Het Sociaal Plan wordt als cao aangemeld. DIT SOCIAAL PLAN is aangegaan door de bevoegde vertegenwoordigers van Partijen in [plaats]. Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten Handtekeningenpagina volgt pagina 12 van 20

13 O-I Manufacturing Netherlands B.V. Door: Rob Daamen Titel: bestuurder FNV Door: Ali Gündüz Titel: bestuurder CNV Vakmensen.nl Door: Agostino di Giacomo Russo Titel: bestuurder Door: Piet Fortuin Titel: Voorzitter De Unie Door: Titel: pagina 13 van 20

14 VASTSTELLINGSOVEREENKOMST EX ARTIKEL 7:900 (e.v.) BW DEZE OVEREENKOMST is gedateerd op [maand] 2017 en opgemaakt tussen: (1) [NAAM], [een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/een naamloze vennootschap] naar Nederlands recht, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende te [adres], ([postcode]) [plaats] (de Werkgever); en (2) [NAAM], geboren op [datum], wonende aan [adres], ([postcode]) [plaats] (de Werknemer). De Werkgever en de Werknemer hierna gezamenlijk te noemen Partijen en individueel Partij. IN AANMERKING NEMENDE DAT: (A) (B) (C) (D) de Werknemer sinds [datum] werkzaam is voor de Werkgever, meest recentelijk in de functie van [functie] op basis van een arbeidsovereenkomst voor [bepaalde]/[onbepaalde tijd] (de Arbeidsovereenkomst) tegen een bruto maandsalaris van EUR [bedrag] (exclusief emolumenten); de Werkgever het initiatief heeft genomen om de Arbeidsovereenkomst te beëindigen. De reden voor de beëindiging van de Arbeidsovereenkomst is gelegen in het verval van de functie van de Werknemer. Als gevolg hiervan heeft de Werkgever aan de Werknemer te kennen gegeven tot beëindiging van de Arbeidsovereenkomst te willen komen; op [] een sociaal plan is overeengekomen tussen de Werkgever en de betrokken vakbonden (het Sociaal Plan); er geen sprake is van een dringende reden als bedoeld in artikel 7:678 BW voor beëindiging van de Arbeidsovereenkomst. De Werknemer treft geen verwijt met betrekking tot de beëindiging van de Arbeidsovereenkomst en er is geen sprake van enig verwijtbaar gedrag; (E) de Werkgever heeft onderzocht of voor de Werknemer alternatieve passende werkzaamheden beschikbaar zijn binnen de organisatie van de Werkgever. Dit blijkt niet het geval te zijn; (F) (G) Partijen vervolgens bij elkaar te rade zijn gegaan om te spreken over de voorwaarden waaronder de Arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd, zij daarover overeenstemming hebben bereikt en de tussen hen bereikte overeenstemming schriftelijk wensen vast te leggen in deze vaststellingsovereenkomst (de Overeenkomst). Met de Overeenkomst hebben Partijen beoogd een uitputtende, alles omvattende regeling te treffen; de Werknemer op het moment van het aangaan van de Overeenkomst geen nieuwe dienstbetrekking elders heeft dan wel op basis van enige andere overeenkomst elders werkzaamheden verricht, noch concreet uitzicht heeft op een nieuwe dienstbetrekking dan wel werkzaamheden zal gaan verrichten elders in de zin dat de onderhandelingen over een nieuwe arbeidsovereenkomst/enige andere overeenkomst in een dusdanig vergevorderd pagina 14 van 20

15 stadium zijn dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat een concreet aanbod van de nieuwe werkgever met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid door de Werknemer zal worden aanvaard of al is aanvaard; en (H) de Werkgever de Werknemer erop wijst dat de Werknemer het recht heeft deze Overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening, zonder opgaaf van redenen, te ontbinden door middel van een schriftelijke aan de Werkgever gerichte verklaring. KOMEN HET NAVOLGENDE OVEREEN: 1 Beëindiging Arbeidsovereenkomst 1.1 De Arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden met ingang van [datum] (de Einddatum). 1.2 Indien de Werknemer voor de Einddatum een functie of werkzaamheden elders kan aanvaarden, eindigt de Arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden per de datum dat de Werknemer bij de nieuwe werkgever in dienst treedt dan wel op basis van enige andere overeenkomst werkzaamheden zal gaan verrichten. In dat geval wordt in de volgende bepalingen met Einddatum de eerdere einddatum bedoeld. De Werkgever is in dat geval vanaf de nieuwe einddatum niet langer gehouden het salaris en emolumenten aan de Werknemer door te betalen. De Werknemer behoudt wel aanspraak op de Vergoeding zoals bedoeld in artikel 3.1 (Vergoeding). 1.3 In het geval de Arbeidsovereenkomst vóór de Einddatum wordt beëindigd wegens een dringende reden ex artikel 7:678 BW (i) wordt in de volgende bepalingen met Einddatum bedoeld de datum waarop de Arbeidsovereenkomst als gevolg van een dringende reden is geëindigd, (ii) heeft de Werknemer geen recht op (a) de Vergoeding (zoals bedoeld in artikel 3.1 (Vergoeding) van de Overeenkomst) dan wel enige andere beëindigingsvergoeding, (b) doorbetaling van salaris en emolumenten, noch (c) het outplacementtraject (zoals bedoeld in artikel 5 (Outplacement) van de Overeenkomst), doch blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst onverkort van toepassing. 2 [Vrijstelling werkzaamheden] De Werknemer is vanaf [datum] tot de Einddatum vrijgesteld van het uitvoeren van de werkzaamheden. De Werknemer zal wel zorgen voor een ordentelijke overdracht van de werkzaamheden. De Werknemer ontvangt tot de Einddatum het huidige salaris [(EUR [bedrag] bruto per maand)] en emolumenten. 3 Vergoeding 3.1 Conform het Sociaal Plan, betaalt de Werkgever een vergoeding voor de beëindiging van de Arbeidsovereenkomst en het in verband daarmee gederfde en/of te derven loon van EUR [bedrag] bruto (de Vergoeding). Uitbetaling van de Vergoeding vindt binnen vier weken na de Einddatum plaats. 3.2 De Vergoeding wordt direct aan de Werknemer betaald nadat tijdig en correct de verschuldigde loonbelasting en/of premies volksverzekeringen zijn ingehouden. 4 Eindafrekening pagina 15 van 20

16 Per de Einddatum stelt de Werkgever de eindafrekening op conform de afspraken in het Sociaal Plan. De pensioenopbouw en eventuele verzekeringen van de Werknemer via de Werkgever zullen per de Einddatum eindigen. 5 Outplacement Ter bevordering van het vinden van een nieuwe dienstbetrekking, biedt de Werkgever de Werknemer een outplacement traject aan conform de afspraken in het Sociaal Plan. 6 Getuigschrift en referenties De Werkgever zal na ondertekening van de Overeenkomst op verzoek van de Werknemer aan de Werknemer een positief getuigschrift en referenties afgeven. 7 Retourneren eigendommen Werkgever De Werknemer zal uiterlijk op de laatste werkdag voor de Einddatum alle vertrouwelijke documenten en/of correspondentie en/of andere informatiedragers van vertrouwelijke aard betreffende de Werkgever, de door de Werkgever gedreven onderneming(en) of aan de Werkgever gelieerde ondernemingen retourneren, alsmede de eigendommen van de Werkgever, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, de aan de Werknemer ter beschikking gestelde sleutels, toegangspassen, laptop en mobiele telefoon inclusief SIMkaart, ten kantore van de Werkgever inleveren. 8 Toekomstige gedragingen 8.1 Partijen zullen zich in de toekomst in het maatschappelijke verkeer jegens elkaar gedragen overeenkomstig de normen van zorgvuldigheid die tussen partijen in acht behoren te worden genomen en zullen zich onthouden van het doen van negatieve uitlatingen over de andere Partij jegens derden. 8.2 Partijen verplichten zich over de Overeenkomst geen mededelingen aan derden te doen, tenzij daartoe op hen een wettelijke verplichting rust. 9 Non-concurrentiebeding De Werknemer is na de Einddatum niet gehouden aan een eventueel tussen Partijen van kracht zijnde non-concurrentiebeding en/of relatiebeding. 10 Geheimhouding De Werknemer verbindt zich jegens de Werkgever op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de Werkgever, de door de Werkgever gedreven onderneming(en) of aan de Werkgever gelieerde ondernemingen, waarvan de Werknemer, onder meer, in het kader van de Arbeidsovereenkomst heeft kennisgenomen en waarvan de Werknemer het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen. 11 Slotbepalingen 11.1 Indien enige bepaling van de Overeenkomst ongeldig mocht zijn, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst hun volle werking behouden. In dat geval zullen de Werknemer en de Werkgever de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling pagina 16 van 20

17 overeenkomstig het doel en de strekking van de Overeenkomst, en wel zodanig dat de nieuwe bepaling zo weinig als mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling De Overeenkomst kan uitsluitend worden gewijzigd door middel van een schriftelijke, door de Werknemer en de Werkgever ondertekende daartoe strekkende verklaring Partijen verlenen elkaar door ondertekening van de Overeenkomst over en weer algehele en finale kwijting ter zake van al hetgeen Partijen uit hoofde van de Arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan en/of anderszins te vorderen hebben dan wel te vorderen krijgen met uitzondering van de wederzijdse verplichtingen als neergelegd in de Overeenkomst Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. DEZE OVEREENKOMST is aangegaan op de datum aangegeven aan het begin van deze Overeenkomst. Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten Handtekeningenpagina volgt pagina 17 van 20

18 HANDTEKENINGENPAGINA O-I Manufacturing Netherlands B.V. [Naam Werknemer] Door: Rob Daamen Titel: bestuurder pagina 18 van 20

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN:

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST MET WEDERZIJDS GOEDVINDEN DE ONDERGETEKENDEN: Voorbeeld vaststellingsovereenkomst Een vaststellingsovereenkomst wordt in principe het beste door een jurist opgesteld. Meer informatie leest u ook op de website: - Ontslag.nl - Arbeidsrechter.nl DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie pagina 1 van 15 De ondergetekenden, 1. Krafverkehr Nagel GmbH&Co.KG te Versmold (DLD), mede gevestigd in Nederland/Raalte aldaar h.o.d.n. Nagel Nederland. en

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Op 1 oktober 2015 is een principe akkoord bereikt tussen Fresenius Hemocare Netherlands B.V. en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie met betrekking tot het

Nadere informatie

Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW. 26 januari 2016

Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW. 26 januari 2016 Mediation in het nieuwe Ontslagrecht MKB Noord en VNO-NCW 26 januari 2016 Mediation in het nieuwe ontslagrecht Januari 2016 Ingrid Munneke en Judith Bos Wijzigingen in het ontslagrecht De Verschillende

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN

SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN SOCIAAL PLAN 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming bereikt

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te geschieden. Een leerling is immers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht: Ontslag met wederzijds goedvinden

Het nieuwe ontslagrecht: Ontslag met wederzijds goedvinden Het nieuwe ontslagrecht: Ontslag met wederzijds goedvinden dinsdag 31 maart 2015 Mr. Maarten van Gelderen Webinar agenda 2015 Ontslag met wederzijds goedvinden De disfunctionerende werknemer De transitievergoeding

Nadere informatie

Persoonlijke ontslaganalyse. Mevrouw Mulder. 31 oktober 2013. Inkijkexemplaar

Persoonlijke ontslaganalyse. Mevrouw Mulder. 31 oktober 2013. Inkijkexemplaar Mevrouw A.C. Mulder 31 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Introductie... 4 1.1 Opbouw rapport...4 1.2 Leeswijzer...5 1.3 Nieuwe informatie...5 1.4 Ontslagvergoeding...5 1.5 Tegenvoorstel/volgende stap...5 1.6

Nadere informatie

S O C I A A L P L A N

S O C I A A L P L A N S O C I A A L P L A N 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Siemens Nederland N.V. te Den Haag, verder te noemen werkgever, en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, hebben overeenstemming

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ De ondergetekenden: 1. De vereniging/bond...gevestigd te...overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door ²) naam:..., voorzitter naam:..., secretaris naam:...,

Nadere informatie

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. «Voorvoegsel» «Voorletters» «TussenVoegsel» «Achternaam» «Adres» «Postcode» «Plaats» hierna te noemen: "de werknemer"; en 2. Easy Way b.v. gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Amsterdam, 18 maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker B.V. 1. Inleiding 4 2. Definities

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ZZP bedrijfsnaam zzp er

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ZZP bedrijfsnaam zzp er OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ZZP bedrijfsnaam zzp er PARTIJEN 1. De besloten vennootschap RaymakersKayser b.v., handelend onder de naam RaymakersvdBruggen, Personeelsmanagement, gevestigd te Weesp, kantoorhoudende

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013 Model Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij Versie 6 maart 2013 Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar)

Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar) Sociaal Plan Blokker Holding B.V. 17 mei 2016 tot en met 16 met 2017 (looptijd van één jaar) Amsterdam, [datum] 2016 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker Holding B.V. Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Definities...

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen Wet Werk en Zekerheid de belangrijkste wijzigingen De Eerste Kamer heeft op 10 juni jl. het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. De eerste wijzigingen die over flexibele arbeid gaan, treden per 1

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Plan Van Werk naar Werk. FNV en De Unie. 13 mei 2015-30 juni 2018

Plan Van Werk naar Werk. FNV en De Unie. 13 mei 2015-30 juni 2018 Finaal bod 12 mei 2015 Plan Van Werk naar Werk Avantor Performance Materials B.V. en FNV en De Unie 13 mei 2015-30 juni 2018 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 DEFINITIES... 3 3 WERKINGSSFEER PLAN... 5 4

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2006/2007 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Werkingssfeer algemene voorwaarden 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringsovereenkomsten

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Ondernemingsraad SU Delft,, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Wim van Vianen en Erwin Gültzow, hierna te noemen: de OR Delft,

OVEREENKOMST. Ondernemingsraad SU Delft,, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Wim van Vianen en Erwin Gültzow, hierna te noemen: de OR Delft, OVEREENKOMST Partijen 1. FNV Bondgenoten, gevestigd aan Varrolaan 100, 3584 BW te Utrecht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lucas Vermaat, hierna te noemen: FNV ; CNV Bedrijvenbond, gevestigd

Nadere informatie

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting. ALGEMENE VOORWAARDEN RVDB INTERIM 1. Definities RvdB of RaymakersvdBruggen: onderdeel van de besloten vennootschap RaymakersKayser Personeel en Organisatie BV, gevestigd te Weesp kantoorhoudende aldaar

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 2 Artikel 2: Voorwaarden... 2 Artikel 3: Aanvraagprocedure en beëindiging... 4 Artikel

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Companian

Algemene Voorwaarden Companian Algemene Voorwaarden Companian Algemene Voorwaarden Pagina 1 van 6 1. Definities 2. De Werkzaamheden 3. Fee 4. Betaling 5. Aansprakelijkheid 6. Geheimhouding 7. Duur van de overeenkomst 8. Benaderen van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV

SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV SOCIAAL PLAN De Combi Groep BV Geldend van..april 2013 tot 1 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Definities Hoofdstuk 3 Werkingssfeer Sociaal Plan Hoofdstuk 4 Begeleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

IN OVERWEGING NEMENDE DAT: OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ZZP naam zzp er PARTIJEN 1. De besloten vennootschap RaymakersKayser b.v., handelend onder de naam Rvdb, gevestigd te Weesp, kantoorhoudende aldaar aan de Amstellandlaan 84 te

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN De naamloze vennootschap Centraal Bureau Slachtverzekeringen; De besloten vennootschap Centraal Bureau Slachtveediensten; De besloten vennootschap Controle

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

13032008 laatste versie 28032008. Met verwerking reactie BPW

13032008 laatste versie 28032008. Met verwerking reactie BPW 13032008 laatste versie 28032008. Met verwerking reactie BPW Cao afspraken, pensioen salaris akkoord 2008-2009. Op 13 maart 2008 is overeenstemming bereikt tussen de BPW enerzijds, de vakbonden Abvakabo

Nadere informatie

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV

Sociaal plan 2015-2018. Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Sociaal plan 2015-2018 Maatregelen voor het voorkomen en opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Model Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Deze voorbeeld oproepovereenkomst (MUP) is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland niet aansprakelijk

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ja, een werkgever is aan de werknemer (ook een uitzendkracht) een transitievergoeding verschuldigd indien:

Ja, een werkgever is aan de werknemer (ook een uitzendkracht) een transitievergoeding verschuldigd indien: Juni 2015 Veel gestelde vragen transitievergoeding: Transitievergoeding Vanaf 1 juli 2015 verdwijnt de ontslagvergoeding en krijgt iedere werknemer (ook uitzendkracht), onder bepaalde voorwaarden, een

Nadere informatie

FACTSHEET Arbeid & Recht

FACTSHEET Arbeid & Recht Laatst update: 17 maart 2016 Factsheet: Waarmee moet u als WENb/WWb-werkgever rekening houden bij het in dienst houden of nemen van een AOW-gerechtigde? (Door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Vanaf

Nadere informatie

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V.

Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018. Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Overgangsregeling 1april 2014 tot 1 april 2018 Sociale Regeling DSM Biologics Company B.V. Sociale Regeling DSM Biologics Inleiding De Sociale Regeling van DSM Biologics Company B.V. (hierna: Werkgever)

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

CHECKLIST ONTSLAG DOOR MIDDEL VAN EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (VSO)

CHECKLIST ONTSLAG DOOR MIDDEL VAN EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (VSO) CHECKLIST ONTSLAG DOOR MIDDEL VAN EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (VSO) AVV biedt werknemers werkzaam onder de cao Kunsteducatie, die te maken krijgen met ontslag via wederzijds goedvinden door middel van

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Haarlem, 13 november Sociaal Plan overleg

Haarlem, 13 november Sociaal Plan overleg Haarlem, 13 november 2016 Sociaal Plan overleg De afgelopen weken hebben de directie van MSD en de vakverenigingen FNV, CNV en NMP onderhandeld over een nieuw Sociaal Plan. Op 9 november jl. hebben deze

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN)

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) De ondergetekenden: Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen uitlener. Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen inlener. en Naam

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7

Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3. Voorkomen boventalligheid 6. Boventallig met interne herplaatsing 7 Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7. Hoofdstuk

Nadere informatie