BEËINDIGINGSOVEREENKOMST UITPLAATSING TNO-VESTIGINGEN YPENBURG EN RIJSWIJK NAAR HOGEZANDSE POLDER IN DE GEMEENTE CROMSTRIJEN VAN [ ] 2011.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEËINDIGINGSOVEREENKOMST UITPLAATSING TNO-VESTIGINGEN YPENBURG EN RIJSWIJK NAAR HOGEZANDSE POLDER IN DE GEMEENTE CROMSTRIJEN VAN [ ] 2011."

Transcriptie

1 DSO bijlage 1 TNO definitief concept Beëindigingsoverekomst doc.docm/Concept/ /F687 BEËINDIGINGSOVEREENKOMST UITPLAATSING TNO-VESTIGINGEN YPENBURG EN RIJSWIJK NAAR HOGEZANDSE POLDER IN DE GEMEENTE CROMSTRIJEN VAN [ ] 2011 tuss DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND DE GEMEENTE DEN HAAG DE GEMEENTE RIJSWIJK TNO CONCEPT VAN 16 mei 2011

2 2/7 DE ONDERGETEKENDEN: 1. de Minister van Infrastructuur Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haeg- Maas Geesteranus, handeld als bestuursorgaan, hierna te noem: de Minister van I&M ; 2. de provincie Zuid-Holland, vertegwoordigd door haar commissaris van de Koningin de heer J. Franss, handeld ter uitvoering van het besluit van gedeputeerde stat van [ ], hierna te noem: de Provincie ; 3. de gemete D Haag, vertegwoordigd door haar wethouder de heer drs. P.W.M. Smit, daartoe gemachtigd door haar burgemeester de heer J.J. van Aarts, handeld ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester wethouders van [ ], hierna te noem: D Haag ; 4. de gemete Rijswijk, vertegwoordigd door haar burgemeester mevrouw G.W. van der Wel-Markerink, handeld ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester wethouders van [ ], hierna te noem: Rijswijk ; 5. de rechtspersoon naar publiek recht Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetschappelijk onderzoek TNO, vertegwoordigd door de heer J.W. Kelder, daartoe gemachtigd door de heer ir. J.H.J. Mgelers, hierna te noem: TNO ; hierna gezamlijk te noem: Partij ; OVERWEGENDE DAT: (a) Partij op 7 maart 2007 de Overekomst verplaatsing TNO-vestiging Ypburg Rijswijk naar Hogezandse Polder in de gemete Cromstrij (de Uitplaatsingsoverekomst ) hebb geslot; (b) Partij op 24 november 2010 ter vergadering van de bestuurlijke commissie, ingesteld overekomstig artikel 16 van de Uitplaatsingsoverekomst, hebb beslot over te zull gaan tot beëindiging van de Uitplaatsingsoverekomst; (c) de Minister van VROM (thans: I&M) zich in de Uitplaatsingsoverekomst jegs D Haag heeft verplicht om, met inachtneming van het bepaalde in de

3 3/7 Uitplaatsingsoverekomst, e BIRK-Subsidie van (twaalf miljo zevhonderdvijftigduizd Euro) t behoeve van de stedelijke herontwikkeling van de Locatie TNO Rijswijk de Locatie TNO Ypburg te verl. (d) de Minister tot op hed e bedrag van (zev miljo honderdvierduizd neghonderdvier euro) van de verlede BIRK-subsidie bij wijze van voorschot heeft uitgekeerd aan D Haag, die dat bedrag op haar beurt heeft uitgekeerd aan TNO ; (e) deze Overekomst wordt aangegaan onder de opschortde voorwaarde dat de koopoverekomst die door D Haag TNO met de Staat (Ministerie van Financiën, Rijksvastgoedontwikkelingsbedrijf) zijn geslot ter uitvoering van het bepaalde in de Uitplaatsingsoverekomst aansluitd zull word beëindigd; (f) de koopoverekomst die door TNO met Rijswijk ter uitvoering van het bepaalde in de Uitplaatsingsoverekomst is geslot is beëindigd TNO Rijswijk hebb de afspraak gemaakt over voortzetting van de huidige bedrijfsactiviteit van TNO op de TNO-locatie in Rijswijk; (g) D Haag TNO aansluitd hed e overekomst zull ondertek over, onder meer, de TNO-locaties op Ypburg aan de Waalsdorperweg in D Haag (de Overekomst DH-TNO ); (h) Partij thans de afsprak over de beëindiging afwikkeling van de Uitplaatsingsoverekomst ws vast te legg; ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: Artikel 1. Definities Definities zijn gelijk aan die in de Uitplaatsingsoverekomst, tzij uitdrukkelijk anders bepaald. Artikel 2. Doel Het doel van deze Overekomst is de afsprak tuss de verschillde betrokk Partij vast te legg over de beëindiging van de Uitplaatsingsoverekomst. Artikel 3. Beëindiging 3.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 17 van de Uitplaatsingsoverekomst, eindigt de Uitplaatsingsoverekomst zodra deze Overekomst in werking treedt.

4 4/7 3.2 De beëindiging heeft tot gevolg dat Partij over weer inzake de Uitplaatsingsoverekomst niets meer van elkaar te vorder hebb elkaar diaangaande finale kwijting over weer verl, behouds: (i) tuss D Haag TNO: het bepaalde in de Overekomst DH-TNO; (ii) tuss de Provincie, D Haag Rijswijk: het bepaalde in artikel 12.2 van de Uitplaatsingsoverekomst, dat zijn werking behoudt met di verstande dat de Provincie zich zal inspann om haar huidige toekomstige publiekrechtelijke bevoegdhed zodanig aan te wd dat de Locatie TNO Ypburg respectievelijk de Locatie TNO Rijswijk t tijde van e toekomstige eigdomsoverdracht aan D Haag respectievelijk Rijswijk gebruikt kan word voor woningbouw bedrijfsdoeleind; (iii) tuss de Minister van I&M D Haag: het bepaalde in artikel 17.5 van de Uitplaatsingsoverekomst, krachts welk artikel de afwikkeling van de subsidierelatie met betrekking tot de Subsidiebeschikking BIRK plaatsvindt overekomstig het bepaalde in titel 4.2 van de Algeme wet bestuursrecht; (iv) tuss TNO Rijswijk: het bepaalde in de overekomst tuss TNO Rijswijk als bedoeld in overweging (f); (v) tuss alle Partij: het bepaalde in artikel 19.1 van de Uitplaatsingsoverekomst, tuss D Haag de Minister van I&M de Staat der Nederland: het bepaalde in artikel 19.2 van de Uitplaatsingsoverekomst, welke artikel in afwijking van het bepaalde in artikel 19.3 van de Uitplaatsingsoverekomst hun werking behoud. 3.3 TNO vrijwaart D Haag voor aansprak van de Minister van I&M in het kader van de afwikkeling van de subsidierelatie met betrekking tot de Subsidiebeschikking BIRK, tzij het aansprak betreft die het gevolg zijn van e nalat van D Haag door TNO aan haar betaalde geld ter zake de BIRK-subsidie te voldo aan de Minister van I&M. 3.4 Duidelijkheidshalve stell Partij vast dat het bepaalde in deze Overekomst ge betrekking heeft op de rechtsverhouding tuss TNO de Staat der Nederland (Ministerie van Economische Zak, Landbouw Innovatie, Dist Landelijk Gebied) ter zake van de afwikkeling van de koop door TNO van de Locatie Hogezandse Polder. 3.5 Partij stell vast dat voldode invulling is gegev aan de in artikel 17.4 van de Uitplaatsingsoverekomst opgom verplichting tot het voer van onderling

5 5/7 overleg om te bezi of de Uitplaatsingsoverekomst - al dan niet in gewijzigde vorm - tuss (alle of sommige) Partij kan word voortgezet. Artikel 4. Overige bepaling 4.1 Deze Overekomst treedt in werking zodra deze door alle Partij is ondertekd de voorwaarde uit artikel 4.2 van deze Overekomst is vervuld. 4.2 Deze Overekomst wordt aangegaan onder de opschortde voorwaarde dat binn 8 wek na onderteking van deze Overekomst, de koopoverekomst die door D Haag TNO met de Staat (Ministerie van Financiën, Rijksvastgoedontwikkelingsbedrijf) zijn geslot ter uitvoering van het bepaalde in de Uitplaatsingsoverekomst zijn beëindigd door onderteking van de bij deze Overekomst als Bijlage 1 gevoegde ontwerpakte. 4.3 Op deze Overekomst op nadere overekomst die het gevolg zijn van deze Overekomst, is Nederlands recht van toepassing. 4.4 Geschill die tuss Partij naar aanleiding van deze Overekomst of van nadere overekomst die het gevolg van deze Overekomst zijn mocht ontstaan, zull word voorgelegd aan de bevoegde rechter te D Haag. 4.5 Er is sprake van e geschil zodra één van de Partij dit schriftelijk aan de andere Partij meldt. Partij di hierop in overleg met elkaar te tred teinde te bezi of binn één maand in der minne e oplossing voor dit geschil kan word gevond. Artikel 5. Publicatie De Minister zal ter uitvoering van de Aanwijzing voor de convant (Regeling van de Minister Presidt, Minister van Algeme Zak, van 21 januari 2003, nr. 03M tot vaststelling van de Aanwijzing voor de convant, Stcrt. 27 januari 2003, nr. 18, p. 9) e zakelijke samvatting van de Overekomst in de Staatscourant publicer. Artikel 6. Gehele overekomst Deze Overekomst bevat de volledige regeling tuss Partij met betrekking tot de in deze Overekomst goemde onderwerp, vervangt alle evtuele eerdere overekomst afsprak ter zake. ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN ZEVENVOUD GETEKEND

6 6/7 te D Haag op [datum] DE MINISTER VAN I&M mevrouw drs. M.H. Schultz van Haeg-Maas Geesteranus DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND J. Franss DE GEMEENTE DEN HAAG drs. P.W.M. Smit

7 7/7 DE GEMEENTE RIJSWIJK mevrouw G.W. van der Wel-Markerink TNO J.W. Kelder

OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG

OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG DSO2011.656 bijlage 2 TNO definitief concept Overeenkomst DH-TNO 16-5- 2011.doc.docx/Concept/10033543 /F687 OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG TUSSEN DE GEMEENTE DEN HAAG

Nadere informatie

BESTUURLIJKE OVEREENKOMST ZEETOEGANG IJMOND. D.D. 11 december tussen DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU DE STAAT DER NEDERLANDEN

BESTUURLIJKE OVEREENKOMST ZEETOEGANG IJMOND. D.D. 11 december tussen DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU DE STAAT DER NEDERLANDEN BESTUURLIJKE OVEREENKOMST ZEETOEGANG IJMOND D.D. 11 december 2014 tuss DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU DE STAAT DER NEDERLANDEN HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Nadere informatie

CONVENANT TOT AANVULLING EN WIJZIGING VAN HET CONVENANT STIMULERING SCHONE VRACHTAUTO S EN MILIEUZONERING

CONVENANT TOT AANVULLING EN WIJZIGING VAN HET CONVENANT STIMULERING SCHONE VRACHTAUTO S EN MILIEUZONERING 1 / 11 CONVENANT TOT AANVULLING EN WIJZIGING VAN HET CONVENANT STIMULERING SCHONE VRACHTAUTO S EN MILIEUZONERING DE PARTIJEN 1 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MIILEUBEHEER, PM,

Nadere informatie

Bijlage 1: Samenwerkingsovereenkomst Startup in Residence

Bijlage 1: Samenwerkingsovereenkomst Startup in Residence Bijlage 1: Samwerkingsoverekomst Startup in Residce Samwerkingsoverekomst Startup in Residce MRA overegekom tuss de gemete Amsterdam, de gemete Zaandam, de gemete Purmerd, de gemete Almere, de gemete Lelystad,

Nadere informatie

UITTREDINGSOVEREENKOMST

UITTREDINGSOVEREENKOMST UITTREDINGSOVEREENKOMST PARTIJEN: 1. De minister van Infrastructuur en Milieu en De minister van Economische Zaken, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw S.A.M. Dijksma, hierna verder in

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 1 februari 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen vertegenwoordigd door prof. dr. W.B.H.J. van de

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Beslisdocument Investeringdsdossier 2018 BIJLAGE 3 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 12 april 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen

Nadere informatie

Wijzigingsovereenkomst A15 Papendrecht - Sliedrecht (A15 PaS)

Wijzigingsovereenkomst A15 Papendrecht - Sliedrecht (A15 PaS) Wijzigingsovereenkomst A15 Papendrecht - Sliedrecht (A15 PaS) m ie van Infrastniauur en Milieu Holland Datum: Kenmerk: IENM/BSK-2017/11963 ----- Drechteteden 4 Pagina 1 van 5 Ondergetekenden, 1. De van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bestuursovereenkomst N35 Wijthmen Nijverdal, Ministerie van Infrastructuur

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bestuursovereenkomst N35 Wijthmen Nijverdal, Ministerie van Infrastructuur STAATSCOURANT Nr. 31455 6 november 2014 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederland sinds 1814. Bestuursoverekomst N35 Wijthm Nijverdal, Ministerie van Infrastructuur Milieu 27 oktober 2014 Bestuursoverekomst

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Zaanstreek - Waterland

Samenwerkingsovereenkomst Zaanstreek - Waterland Samwerkingsoverekomst Zaanstreek - Waterland Overegekom tuss de gemete Beemster, de gemete Edam- Voldam, de gemete Landsmeer, de gemete Oostzaan, de gemete Purmerd, de gemete Waterland, de gemete Wormerland

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30960 21 september 2015 Convenant Bruggen over het Twentekanaal Partijen, De ondergetekenden, 1. De minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding

Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding 1 Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding Werkversie 0.7 10 augustus 2015 2 Ondergetekenden, 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst met Voedselbanken Nederland inzake de coördinatie en distributie van voedsel binnen de regio s

Samenwerkingsovereenkomst met Voedselbanken Nederland inzake de coördinatie en distributie van voedsel binnen de regio s Samwerkingsoverekomst met Voedselbank Nederland inzake de coördinatie distributie van voedsel binn de regio s Samwerkingsoverekomst tuss Veriging van Nederlandse Voedselbank Stichting. De tekst van deze

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 12.0517 d.d. 22-5-2012 Onderwerp Aanvullend en Wijzigend Convenant stimulering schone vrachtauto's en milieuzonering Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van de commissie 1.

Nadere informatie

IM WB) BAN K. Gemeente Heemstede T.a.v. de afd. Financiën Postbus HM AJ HEEMSTEDE

IM WB) BAN K. Gemeente Heemstede T.a.v. de afd. Financiën Postbus HM AJ HEEMSTEDE IM WB) BAN K Gemete Heemstede T.a.v. de afd. Financiën Postbus 352-7 HM 2018 2100 AJ HEEMSTEDE D Haag, 6 maart 2018 Ons kmerk: nk/1-29706 Betreft: onderhandse geldling groot 8.000.000,00 Geachte heer,

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Bijlage 5: Samenwerkingsovereenkomst Platform Wonen, Welzijn, Zorg Heusden

Bijlage 5: Samenwerkingsovereenkomst Platform Wonen, Welzijn, Zorg Heusden Bijlage 5: Samwerkingsoverekomst Platform Won, Welzijn, Zorg Heusd In opdracht van het Platform WWZ Heusd opgesteld door: Brabants Ondersteuningsinstituut Zorg (BOZ) E.A.M. Pellemans, adviseur Willem II-straat

Nadere informatie

Overeenkomsten d.d

Overeenkomsten d.d mm 15 MRT2016 Gemeente Delft Partijen/ondergetekenden: / Overeenkomsten d.d. 18-12-2015 A) Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Delft, adres: Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft,

Nadere informatie

OVEREENKOMST. tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN. in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V.

OVEREENKOMST. tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN. in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V. OVEREENKOMST tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V. Concept d.d. 30 november 2003 DE ONDERGETEKENDEN: 1. De STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Verkeer en Waterstaat),

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Cultuurconvenant , Ministerie van OCW landsdeel Zuid

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Cultuurconvenant , Ministerie van OCW landsdeel Zuid STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33690 4 december 2013 Cultuurconvenant 2013 2016, Ministerie van OCW landsdeel Zuid De minister van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Platform Toerisme Delft (concept )

Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Platform Toerisme Delft (concept ) Samwerkingsoverekomst (SOK) Platform Toerisme Delft (concept 22-11-2017) In opdracht van het Platform Toerisme Delft Opgesteld door: Jacobine Meijer Rate Aigner Telefoon: E-mail: De ondergetekd: Gemete

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen: Dordrecht r«-^ \j SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT Tussen: Gemeente Dordrecht AM Wonen B.V. Amvest Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. Definltieve versie d.d. 6 juni 2005

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst ARVODI tussen. Studiekeuze 123. <Opdrachtnemer> inzake. Nationale Studenten Enquête

Dienstverleningsovereenkomst ARVODI tussen. Studiekeuze 123. <Opdrachtnemer> inzake. Nationale Studenten Enquête Distverlingsoverekomst ARVODI-2014 tuss Studiekeuze 123 inzake Nationale Studt Enquête NAW gegevs: Naam Adres Postcode Bijlag (reeds in het bezit van partij): 1. Beschrijvd documt d.d.

Nadere informatie

Logo Groen IJsselmonde. Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde

Logo Groen IJsselmonde. Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde Logo Groen IJsselmonde Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde 1 juni 2016 www. Groenijsselmonde.nl Bestuursovereenkomst voor de samenwerking van de Landschapstafel IJsselmonde De publiekrechtelijke

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN DE BERGSCHE MAASVEREN

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN DE BERGSCHE MAASVEREN OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN DE BERGSCHE MAASVEREN Ondergetekenden: De Staat der Nederlanden, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Minister van Verkeer en Waterstaat, Ir. C.M.P.S. Eurlings,

Nadere informatie

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling;

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling; Samenwerkingsovereenkomst Ring Blauwe Stad Samenwerken aan een vernieuwingsimpuls Ring Blauwe Stad De Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon De Provincie Groningen, gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Breedband Achterhoek (Eerste concept : Globale inhoudsduiding)

Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Breedband Achterhoek (Eerste concept : Globale inhoudsduiding) Bestuurlijke samwerkingsoverekomst Breedband Achterhoek (Eerste concept 09-01-15: Globale inhoudsduiding) De publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemete Aalt, kantoorhoudde aan de Markt 7, Postbus 119,

Nadere informatie

Overeenkomst. De ondergetekenden,

Overeenkomst. De ondergetekenden, Overekomst tuss de Staat der Nederland, de Provincie Noord-Brabant, de gemet Eindhov, Veghel, Laarbeek SRE, betreffde de realisatie van werk in aan de Zuid- Willemsvaart Wilhelminakanaal. De ondergetekd,

Nadere informatie

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T Versie d.d. 18 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden aan de Aleide Kramersingel

Nadere informatie

Partijen, overwegende dat:

Partijen, overwegende dat: Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Stichting Het Rijnlands Lyceum en de gemeente Den Haag inzake de start van de Europese School Den Haag (type II) Partijen, de Minister

Nadere informatie

Procesafspraken. tussen de. gemeenten Ridderkerk, Rotterdam en Barendrecht, de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland

Procesafspraken. tussen de. gemeenten Ridderkerk, Rotterdam en Barendrecht, de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland Procesafspraken tussen de gemeenten Ridderkerk, Rotterdam en Barendrecht, de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland over de realisatie van Nieuw Reijerwaard in de gemeente Ridderkerk Ondergetekenden,

Nadere informatie

Beëindigingsovereenkomst convenant Westlandse zoom

Beëindigingsovereenkomst convenant Westlandse zoom Ontwerp Beëindigingsovereenkomst convenant Westlandse zoom De colleges van burgemeester en wethouders van: 1. de gemeente Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd blijkens mandaatbesluit / machtigingsbesluit

Nadere informatie

Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde

Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp, handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: EZ; 2. De Minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst N59 Energy Highway

Bestuursovereenkomst N59 Energy Highway Bestuursovereenkomst N59 Energy Highway maart 2018 Ondergetekenden, 1. de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, handelend als bestuursorgaan, zetelend te s- Gravenhage, namens deze de hoofdingenieur-directeur

Nadere informatie

Belastingdienst. Inspectie Leefomgeving en Transport. Convenant tussen de Belastingdienst en. Autoriteit woningcorporaties. Datum 15 juni 2019

Belastingdienst. Inspectie Leefomgeving en Transport. Convenant tussen de Belastingdienst en. Autoriteit woningcorporaties. Datum 15 juni 2019 CONCEPT Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport Belastingdienst Convenant tussen de Belastingdienst en Autoriteit woningcorporaties Datum 15 juni 2019 Convenant Belastingdienst

Nadere informatie

Convenant voortgezet onderwijs Rotterdam Zuid

Convenant voortgezet onderwijs Rotterdam Zuid Convant voortgezet onderwijs Rotterdam Zuid Met de onderteking van dit convant op 19 februari 2018 gev schoolbestur gemete aan zich te committer aan de uitvoering van de afsprak uit dit convant. De bestur

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino

Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino inzake aanwezigheid op Magalhaesweg na 1 september 2015 De ondergetekenden: 1. Gemeente Venlo, een publiekrechtelijke rechtspersoon met als bezoekadres

Nadere informatie

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752 (CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal Kenmerk: 2015/2752 Groningen, d.d. 19 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Overeenkomst VPL regeling

Overeenkomst VPL regeling Overeenkomst VPL regeling Ondergetekenden: Gunvor Petroleum Rotterdam B.V., gevestigd te Rotterdam Hierna te noemen de werkgever. en Pensioenfonds Archimedes, gevestigd te s - Gravenhage, hierna te noemen

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden: I. de publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE BUNNIK (hierna te noemen: de "Gemeente"), kantoorhoudende te (3984 NC) Odijk aan het Singelpark 1, te dezer zake

Nadere informatie

Convenant over uitwisseling van grondwaterkwaliteitsgegevens tussen drinkwaterbedrijven, provincies en het Ministerie van VROM

Convenant over uitwisseling van grondwaterkwaliteitsgegevens tussen drinkwaterbedrijven, provincies en het Ministerie van VROM Convenant over uitwisseling van grondwaterkwaliteitsgegevens tussen drinkwaterbedrijven, provincies en het Ministerie van VROM Definitieve versie: 201108 Overwegende dat De Europese Kaderrichtlijn Water

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van 20 mei 2014 tot vaststelling van het Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland

Besluit van Gedeputeerde Staten van 20 mei 2014 tot vaststelling van het Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van 20 mei 2014 tot vaststelling van het Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland Gedeputeerde Staten; Gelet op artikel 82 Provinciewet, in verbinding met artikel

Nadere informatie

STEMOVEREENKOMST. inzake ROM ZUIDVLEUGEL B.V. tussen ROM ZUIDVLEUGEL B.V. AANDEELHOUDERS

STEMOVEREENKOMST. inzake ROM ZUIDVLEUGEL B.V. tussen ROM ZUIDVLEUGEL B.V. AANDEELHOUDERS L O Y E N S / L O E F F STEMOVEREENKOMST 2013 inzake ROM ZUIDVLEUGEL B.V. tussen ROM ZUIDVLEUGEL B.V. ei- AANDEELHOUDERS Artikel INHOUDSOPGAVE Pagina 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 2 2 BESLUITVORMING ALGEMENE

Nadere informatie

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening De partijen: I. De gemeente Asten, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

De Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 wordt als volgt gewijzigd:

De Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 wordt als volgt gewijzigd: Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van nr., tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN

Nadere informatie

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort Cultuurconvenant 2009 2012 OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuurorgaan,

Nadere informatie

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Pagina 1 van 7 Taakuitvoeringsovereenkomst Gemeente X Veiligheidsregio Utrecht De ondergetekenden: 1. De gemeente X, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

OVEREENKOMST M.B.T. AANSTELLING VAN MEVROUW DR. (NAAM 1) TOT SENIOR POSTDOC, subsidienummer blz. 1

OVEREENKOMST M.B.T. AANSTELLING VAN MEVROUW DR. (NAAM 1) TOT SENIOR POSTDOC, subsidienummer blz. 1 subsidienummer blz. 1 ONDERGETEKENDEN: 1. de rechtspersoonlijkheid bezittende..., gevestigd te..., te dezen overeenkomstig artikel... van zijn/haar... vertegenwoordigd door (naam 2), hierna te noemen:

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST ZELFREALISATIE

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST ZELFREALISATIE 29012019AK VASTSTELLINGSOVEREENKOMST ZELFREALISATIE De ondergetekenden: De Provincie Zuid-Holland, te dezen vertegenwoordigd op grond van artikel 176 van de Provinciewet door de Commissaris van de Koning,

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant Blauwe Verbinding juli 2009

Samenwerkingsconvenant Blauwe Verbinding juli 2009 Samenwerkingsconvenant Blauwe Verbinding juli 2009 PARTIJEN: 1. De Stadsregio Rotterdam, gevestigd te Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Groen en Water, mevrouw

Nadere informatie

Intentieovereenkomst inzet middelen Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO)

Intentieovereenkomst inzet middelen Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Intentieovereenkomst inzet middelen Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO) Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 26 maart 2013 Inlichtingen

Nadere informatie

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen:

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen: Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg Partijen: 1. De gemeente Roermond, ten dezen vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer H.M.J.M. van Beers, de gemeente Roermond ingevolge

Nadere informatie

de stichting haar ambitieniveau heeft vastgelegd in het BIZ Activiteitenplan voor Stichting BIZ Winkelhart Ridderkerk ;

de stichting haar ambitieniveau heeft vastgelegd in het BIZ Activiteitenplan voor Stichting BIZ Winkelhart Ridderkerk ; Uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 7, lid 3 van de wet op de Bedrijveninvesteringszones Gemeente Ridderkerk / Stichting BIZ Winkelhart Ridderkerk Ondergetekenden, De gemeente Ridderkerk, hierbij

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST OV-CHIPKAART GEGEVENS in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens

BEWERKERSOVEREENKOMST OV-CHIPKAART GEGEVENS in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens BEWERKERSOVEREENKOMST OV-CHIPKAART GEGEVENS in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens De ondergetekenden: 1. Naam OV-vervoerder., gevestigd en kantoorhoudende te te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 54943 14 oktober 2016 Bestuursovereenkomst Landelijk Verbeterprogramma Overwegen overwegproject Rijksstraatweg te Hurdegaryp

Nadere informatie

Convenant Realisatie windenergie stadsregio Rotterdam

Convenant Realisatie windenergie stadsregio Rotterdam Ondergetekenden: en, 1. De gemeente Albrandswaard, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd handelend ter uitvoering van genoemd besluit, hierna te noemen: de Gemeente Albrandswaard ; 2. De gemeente Barendrecht,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst behorende bij het Regionaal Sectorplan Ruim baan voor Oost Groningen Ondergetekenden a. De Gemeente Bellingwedde, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevr. J.F. Snijder-Hazelhoff,

Nadere informatie

Overeenkomst Voorfinanciering Randstadspoor tussen provincie Utrecht, gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht

Overeenkomst Voorfinanciering Randstadspoor tussen provincie Utrecht, gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht .. Overeenkomst Voorfinanciering Randstadspoor tussen provincie Utrecht, gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht Partijen: De provincie Utrecht, ter uitvoering van het besluit van Geeputeerde staten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 527 Regels omtrent de basisregistratie grootschalige topografie (Wet basisregistratie grootschalige topografie) Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE

Nadere informatie

Bestuurlijke Overeenkomst A15 Papendrecht Sliedrecht (A15 PaS)

Bestuurlijke Overeenkomst A15 Papendrecht Sliedrecht (A15 PaS) Bestuurlijke Overeenkomst A15 Papendrecht Sliedrecht (A15 PaS) Status: Definitief concept Datum: 29 september 2015 Kenmerk: IENM/BSK-2015/163086 Pagina 1 van 9 Ondergetekenden, 1. De van Infrastructuur

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING INZAKE STIMULERING VERVOERMANAGEMENT. Zoetermeer, donderdag 29 mei 1997

INTENTIEVERKLARING INZAKE STIMULERING VERVOERMANAGEMENT. Zoetermeer, donderdag 29 mei 1997 INTENTIEVERKLARING INZAKE STIMULERING VERVOERMANAGEMENT Zoetermeer, donderdag 29 mei 1997 1 INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Convenant. Ter bevordering van de productie van de Nederlandse film en Nederlandse publieksfilms in het bijzonder en het bioscoopbezoek in Nederland

Convenant. Ter bevordering van de productie van de Nederlandse film en Nederlandse publieksfilms in het bijzonder en het bioscoopbezoek in Nederland Convenant Ter bevordering van de productie van de Nederlandse film en Nederlandse publieksfilms in het bijzonder en het bioscoopbezoek in Nederland (btw-convenant Film 2018) Ondertekend door: de Nederlandse

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING agendapunt H.28 1230037 Aan Verenigde Vergadering VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-12-2015 I. In te stemmen met de

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Ondergetekenden, de gemeente Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.J. van Ark, directeur Economische Zaken

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers RAAMCONTRACT Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers Kenmerk: Groningen, d.d. DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest, gevestigd en kantoorhoudend te

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

Overeenkomst VPL regeling

Overeenkomst VPL regeling Overeenkomst VPL regeling Ondergetekenden: 1. Kuwait Petroleum (Nederland) B.V., gevestigd te s - Gravenhage 2. Kuwait Petroleum Research & Technology B.V., gevestigd te Rotterdam 3. IDS Europe B.V gevestigd

Nadere informatie

ANTERIEURE OVEREENKOMST VLEETWEG 4 TE BIDDINGHUIZEN

ANTERIEURE OVEREENKOMST VLEETWEG 4 TE BIDDINGHUIZEN Anterieure overeenkomst: Vleetweg 4 1 van 4 ANTERIEURE OVEREENKOMST VLEETWEG 4 TE BIDDINGHUIZEN ONDERGETEKENDEN: A. De Gemeente Dronten, zetelende te Dronten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone Coevorden

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone Coevorden Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone Coevorden Gemeente Coevorden Stichting Ondernemersfonds Coevorden Ondergetekenden, De gemeente Coevorden, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers daarvan en (ii) financiële ondernemingen en (mede)beleidsbepalers

Nadere informatie

Gemeente Delft. Hoogheemraadschap van Delfland T.a.v. het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden

Gemeente Delft. Hoogheemraadschap van Delfland T.a.v. het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden Gemeente Delft Hoogheemraadschap van Delfland T.a.v. het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden Postbus 3061 2601 DB Delft Gemeenschappelijke Regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord Postbus 3061

Nadere informatie

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen Nr. NB 6039 Bestuursovereenkomst tussen de Staat en de provincie Noord -Brabant betreffende het maken van aanvullende afspraken ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg A4, Dinteloord-Bergen op Zoom De

Nadere informatie

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972 (CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST Perceel 3 Smalspoorgraafmachine Kenmerk: 2016/2972 Groningen, d.d. 23 februari 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13558 2 september 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2010, nr. R&P/RPA/2010/16910,

Nadere informatie

Provinde Noord-Holland 4

Provinde Noord-Holland 4 \IW Provinde 4 DE ONDERGETEKENDEN: 1., een publiekrechtelijke rechtspersoon, gezeteld Dreef 3, 2012HR te Haarlem, ingeschreven in het handelsregister met KvK-nummer 34362354, op grond van het Besluit mandaat,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland 2017-2020 PARTIJEN: De provincie Zuid Holland, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedeputeerde voor Verkeer

Nadere informatie

2. Regio Midden-Holland, vertegenwoordigd door haar portefeuillehouders, de heer D. De Haas en de heer C. De Jong;

2. Regio Midden-Holland, vertegenwoordigd door haar portefeuillehouders, de heer D. De Haas en de heer C. De Jong; Afsprakenkader Aanbesteding Openbaar vervoer over de weg in het concessiegebied Zuid- Holland Noord 2020 tussen de provincie Zuid-Holland en de regio s Midden-Holland en Holland Rijnland DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

De provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de deputatie waarvoor optreden:

De provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de deputatie waarvoor optreden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samwerkingsoverekomst in het kader van de Interprovinciale Sociale Kaart SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN DE INTERPROVINCIALE SOCIALE KAART Tuss De provincie Antwerp, vertegwoordigd

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt!

Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! Partijen bij deze overeenkomst zijn: - De gemeente Den Helder te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door. en handelend ter

Nadere informatie

Bijlage A bij agendapunt 11: gewijzigde TUO [AB ]

Bijlage A bij agendapunt 11: gewijzigde TUO [AB ] Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht, gelet op: - de Gemeenschappelijke regeling VRU; - de Bijdrageverordening VRU 2015, in het bijzonder artikel 2, vierde lid; overwegende: - dat het in

Nadere informatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelende in de hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister;

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelende in de hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister; CONVENANT INZAKE DE NEDERLANDSE ERKENNING VAN DE REGIONALE NEDERSAKSISCHE TAAL Partijen, De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelende in de hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna

Nadere informatie

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen Concept d.d. 27-01-2014 VERSIE 1.0 Datum: 2014 (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen LEDEN INBRENG OVEREENKOMST Paraaf gemeente: INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

hierna gezamenlijk aan te duiden als partijen of bestuurlijk NOC (bestuurlijk Noordelijk Overleg Cultuur);

hierna gezamenlijk aan te duiden als partijen of bestuurlijk NOC (bestuurlijk Noordelijk Overleg Cultuur); bijlage 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WE THE NORTH 1. provincie Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw F. Gräper; 2. de provincie Fryslân, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

MEDIATIONOVEREENKOMST

MEDIATIONOVEREENKOMST Rob van Wijnen Conflictbemiddeling www.robvanwijnen.nl 1 MEDIATIONOVEREENKOMST De ondergetekenden: Rob van Wijnen, Mediator en partijen: A. gevestigd te

Nadere informatie

CONVENANT VOOR VERGOEDING VAN KOSTEN OF SCHADE DOOR GRONDWATERBESCHERMING IN GELDERLAND

CONVENANT VOOR VERGOEDING VAN KOSTEN OF SCHADE DOOR GRONDWATERBESCHERMING IN GELDERLAND CONVENANT VOOR VERGOEDING VAN KOSTEN OF SCHADE DOOR GRONDWATERBESCHERMING IN GELDERLAND PARTIJEN: 1. De naamloze vennootschap Vitens N.V., statutair gevestigd te Zwolle, kantoorhoudend aan de Oude Veerweg

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE 2008 2010 Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College Ondergetekenden: De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Raadhuisplein 1, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen, te dezen

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1551

ECLI:NL:CRVB:2017:1551 ECLI:NL:CRVB:2017:1551 Instantie Datum uitspraak 11-04-2017 Datum publicatie 26-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/1071 WWB Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: minister van OCW,

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: minister van OCW, Cultuurconvenant 2017 2020 Ministerie van OCW Landsdeel Oost De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: minister van OCW, en Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt als volgt gewijzigd:

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt als volgt gewijzigd: Wijzigingsbesluit 2 e wijziging Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Provinciale Staten en gedeputeerde staten van de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de raden,

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Remiseterrein Definitief 3 juli 2014 MS/JZ mw. mr. A.M. Zut i.o.v. GOB/E ing. J.P.R. Braakman 1 van 7 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Definitieve afhandeling geschil erfpacht Het Run BV

Collegevoorstel. Zaaknummer Definitieve afhandeling geschil erfpacht Het Run BV Zaaknummer 00469388 Onderwerp Definitieve afhandeling geschil erfpacht Het Run BV Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 10 februari 2015 is uw college voor het laatst geïnformeerd over de stand

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Ex. art. 7:900 e.v. BW

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Ex. art. 7:900 e.v. BW VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Ex. art. 7:900 e.v. BW Partijen: 1. de vereniging Laurentius, statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Doenradestraat 50 te Breda, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van het Saneringsplan A4 Vlietland-N14

Besluit tot vaststelling van het Saneringsplan A4 Vlietland-N14 Besluit tot vaststelling van het Saneringsplan A4 Vlietland-N14 I Besluit Vastgesteld op: De Minister van Infrastructuur en Milieu mw. drs. M.H. Schultz van Haegen Pagina 1 van 7 Pagina 2 van 7 I Besluit

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST TER BEËINDIGING VAN HET GESCHIL INZAKE DE GRONDKOELWATERONTTREKKING OP DE DELFTSE LOCATIE VAN DSM ANTI-INFECTIVES BV

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST TER BEËINDIGING VAN HET GESCHIL INZAKE DE GRONDKOELWATERONTTREKKING OP DE DELFTSE LOCATIE VAN DSM ANTI-INFECTIVES BV Bijlage 4 bij kenmerk 725657: Vaststellingsovereenkomst CONCEPT D.D. 4 maart 2009 VASTSTELLINGSOVEREENKOMST TER BEËINDIGING VAN HET GESCHIL INZAKE DE GRONDKOELWATERONTTREKKING OP DE DELFTSE LOCATIE VAN

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. de coöperatieve vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid COÖ- PERATIE DIMPACT U.A., gevestigd te Enschede, hierna te noemen: Dimpact, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

De stadsregio Rotterdam, voor dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer I.W. Opstelten, namens deze mevrouw J. Baljeu;

De stadsregio Rotterdam, voor dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer I.W. Opstelten, namens deze mevrouw J. Baljeu; NADERE OVEREENKOMST KETENMOBILITEIT FIETS Partijen De provincie Zuid-Holland, voor dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koningin op grond van artikel 176 van de Provinciewet;

Nadere informatie