Bestuurlijke Overeenkomst A15 Papendrecht Sliedrecht (A15 PaS)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurlijke Overeenkomst A15 Papendrecht Sliedrecht (A15 PaS)"

Transcriptie

1 Bestuurlijke Overeenkomst A15 Papendrecht Sliedrecht (A15 PaS) Status: Definitief concept Datum: 29 september 2015 Kenmerk: IENM/BSK-2015/ Pagina 1 van 9

2 Ondergetekenden, 1. De van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als bestuursorgaan (hierna te noemen: de ) en als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden (hierna te noemen: het Rijk ); 2. De, zetelend en kantoorhoudend te 's-gravenhage aan het Zuid- Hollandplein 1, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet en de machtiging van de commissaris van de Koning rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar gedeputeerde de heer F. Vermeulen, (hierna te noemen: de ); 3. De gemeente Sliedrecht, zetelend en kantoorhoudend te Sliedrecht aan de Industrieweg 11 en de gemeente Papendrecht, zetelend en kantoorhoudend te Papendrecht aan Markt 22, te dezen krachtens het Algemeen mandaatbesluit 2014 van het college van Burgermeester en Wethouders van Papendrecht van 25 maart 2014 en het Mandatenbesluit 2013 van het college van Burgermeester en Wethouders van Sliedrecht van 4 juni 2013 rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder ruimtelijk-economische ontwikkeling van het bestuur, de heer J.P. Tanis, (hierna tezamen te noemen de, ). Partijen 1 tot en met 3 gezamenlijk hierna te noemen: de Partijen", Nemen in overweging dat: a. De A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht in de file top 50 staat en tot de files met een hoge economische schade behoort; b. De A15 zowel een belangrijke regionale verbinding voor de Zuidvleugel als een belangrijke achterlandverbinding voor de Haven van Rotterdam is c. Uit onderzoeken is gebleken dat de capaciteitsverruiming op de noord- en zuidbaan van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht-West de doorstroming van het verkeer op de A15 verbetert en de economische verlieskosten reduceert; d. Het ruimtelijk beleid van het Rijk tot doel heeft Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden; e. De provincie Zuid-Holland en de regio inzetten op een verbeterde bereikbaarheid op het onderliggend wegennet om de sociale en economische structuur te versterken. f. Partijen tot overeenstemming zijn gekomen over de aanpak en de bekostiging van deze maatregelen; g. de met het ondertekenen van deze Overeenkomst de subsidieaanvraag voor dit Project indient, conform de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; h. Partijen deze overeenstemming willen vastleggen in deze Overeenkomst. Komen het volgende overeen: Pagina 2 van 9

3 Deel I. Definities en doel Artikel 1. Definities A15 PaS: Het deel van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht op de noordbaan tussen Sliedrecht-West en Papendrecht-N3 en op de zuidbaan van Papendrecht-N3 - Sliedrecht-West naar Sliedrecht-Oost. Instandhoudingskosten: de kosten voor het beheer en onderhoud van de maatregelen, zoals beschreven in het (uiteindelijke) Tracébesluit A15 PaS. Maatregelen A15 PaS: de aanleg van een weefvak met vluchtstrook op de noordbaan (tussen Sliedrecht-West en Papendrecht-N3) en het doortrekken van de huidige spitsstrook op de zuidbaan (van Papendrecht-N3 - Sliedrecht-West naar Sliedrecht-Oost). Ontwerp-tracébesluit: het door de op grond van de Tracéwet te nemen ontwerp-besluit voor de realisatie van de maatregelen aan de A15 PaS. Overeenkomst: de voorliggende overeenkomst. Planuitwerking: het opstellen van het Ontwerp-tracébesluit en het Tracébesluit voor de te nemen maatregelen op de A15 PaS. Planuitwerkingskosten: de kosten die zijn gemoeid met de Planuitwerking A15 PaS. Project: de Planuitwerking en realisatie van de Maatregelen A15 PaS. Projectraming: Een op basis van de methodiek en standaarden van Rijkswaterstaat tot stand gekomen raming ten behoeve van het Ontwerp-tracébesluit en het Tracébesluit van de A15 PaS. Realisatiekosten: de kosten die zijn gemoeid met de aanbesteding en de realisatie van de maatregelen, zoals beschreven in het (uiteindelijke) Tracébesluit A15 PaS. Startbeslissing: het besluit van de om een de Planuitwerking voor de Maatregelen A15 PaS op te starten en het taakstellend budget vast te stellen. Tracébesluit: het door de op grond van de Tracéwet te nemen besluit voor de realisatie van de Maatregelen A15 PaS. Pagina 3 van 9

4 Artikel 2. Doel van de Overeenkomst Het doel van de Overeenkomst is het vastleggen van de tussen Partijen bereikte overeenstemming over: a. de te treffen maatregelen op de A15 PaS; b. de taak- en rolverdeling van Partijen daarvoor; c. de bekostiging van deze maatregelen; d. de realisatie van deze maatregelen; e. instandhouding van deze maatregelen (tot en met 2028); f. de betalingsmomenten. Pagina 4 van 9

5 Deel II. Afspraken Artikel 3. Financiële afspraken 1. Alle financiële bedragen in deze overeenkomst zijn inclusief btw en zijn prijspeil Het taakstellend budget voor A15 PaS bedraagt 8,2 mln, waarvan 5,93 mln ten behoeve van aanleg en 2,22 mln ten behoeve van beheer en onderhoud t/m Deze stelt dit conform artikel 4 eerste lid vast in een Startbeslissing. a. De partijen leveren naar rato een bijdrage: Rijk (50 %), (40%), de (10%). Deze verdeling geldt ook bij meerkosten. b. De stelt uiterlijk op 1 oktober 2016 haar (conform lid 3 geïndexeerde) bijdrage ter beschikking aan het Rijk. c. De stellen uiterlijk op 1 oktober 2016 hun (conform lid 3 geïndexeerde) bijdrage ter beschikking aan het Rijk. 3. Het taakstellend budget wordt jaarlijks geïndexeerd conform de door het CPB geraamde IBOI bij CEP, tenzij de minister van Financiën besluit de middelen die samenhangen met deze IBOI niet of niet volledig uit te keren aan de van IenM. De regio indexeert haar bijdrage tot aan het moment van beschikbaar stellen aan het Rijk. 4. RWS stelt bij de vaststelling van het Ontwerp-tracébesluit de Projectraming op. a. Op basis van deze raming wordt het definitieve taakstellend budget vastgesteld conform de in deze overeenkomst vastgestelde verdeelsleutel. b. Indien deze definitieve financiële bijdragen voor één van de partijen in redelijkheid niet acceptabel is en geen verdere overeenstemming kan worden bereikt wordt het project stopgezet. 5. Na vaststelling en dekking van het definitieve taakstellend budget zal de het Project voor eigen rekening en risico realiseren en in stand houden. Eventuele mee- en tegenvallers in de realisatiefase komen voor rekening en risico van het Rijk. 6. Eventuele aanbestedingsmeevallers blijven tot de oplevering beschikbaar voor het project. 7. Gewijzigde financiële afspraken worden vastgelegd in een wijziging op deze overeenkomst. Artikel 4. Verantwoordelijkheden 1. De zal na ondertekening van deze overeenkomst zo spoedig mogelijk een Startbeslissing nemen waarna de Planuitwerking voor het Project van start kan gaan. 2. De zal de Tracéwetprocedure volgen ten behoeve van het Ontwerp-tracébesluit en het Tracébesluit voor het Project. De is Bevoegd Gezag. a. Rijkswaterstaat is namens het Rijk opdrachtnemer van de planuitwerking. 3. De en de zullen hun medewerking verlenen aan de totstandkoming van het Ontwerp-tracébesluit en het Tracébesluit voor het Project. 4. De zal Partijen zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren over het al dan niet optreden van risico s die voortkomen uit de Planuitwerking en/of realisatie van het Project de financiële gevolgen daarvan voor de Projectraming. Pagina 5 van 9

6 5. Indien naar aanleiding van artikel 3 vierde lid geen herijking nodig is dan wel overeenstemming is bereikt, zal de zo spoedig mogelijk het Ontwerp-tracébesluit publiceren; 6. De zal Partijen zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren over de Projectraming met daarin de realisatiekosten en instandhoudingskosten die wordt opgesteld ten behoeve van het Tracébesluit van de A15 PaS; 7. Indien naar aanleiding van artikel 3 vierde lid geen aanpassing in het taakstellend budget nodig is, dan wel overeenstemming is bereikt, zal de zo spoedig mogelijk het Tracébesluit publiceren; 8. Zodra het Tracébesluit A15 PaS onherroepelijk is geworden zal de dit besluit uitvoeren en de Maatregelen A15 PaS voor eigen rekening en risico realiseren en in stand houden. a. Het project wordt gerealiseerd door Rijkswaterstaat conform haar eigen werkwijze. 9. De en de zullen hun medewerking verlenen aan de realisatie van het Project. Artikel 5. Planning 1. De streefdatum voor het nemen van de startbeslissing is De streefdatum voor het nemen van het Tracébesluit is De streefdatum voor de openstelling van de A15 PaS is de periode tussen Het Rijk informeert de overige partijen schriftelijk indien deze planning niet kan worden gehaald. Artikel 6. Organisatie en besluitvorming 1. Er wordt een stuurgroep ingericht, waarin gemandateerde vertegenwoordigers namens de Partijen zitting hebben. 2. De stuurgroep komt bijeen, indien één van de Partijen dat wenst, ten behoeve van: a. overleg over de herijking van het taakstellend budget zoals genoemd in artikel 3 vierde lid b. overleg over de informatie zoals genoemd in artikel 4 derde lid en artikel 4 vijfde lid; c. overleg over de informatie zoals genoemd in artikel 5, vierde lid; d. een andere voor één van de Partijen uit deze overeenkomst moverende reden. 3. De stuurgroep houdt op te bestaan uiterlijk 1 jaar nadat het Project is gerealiseerd. Pagina 6 van 9

7 Deel III Algemene bepalingen Artikel 6. Publiekrechtelijke bevoegdheden 1. Partijen spannen zich jegens elkaar in om voor de uitvoering van deze overeenkomst benodigde publiekrechtelijke besluiten zodanig vast te stellen respectievelijk te nemen, dat de uitvoering van het Project publiekrechtelijk is toegestaan. 2. Partijen zullen daarbij zoveel mogelijk, doch met inachtneming van wettelijke procedures en te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, bevorderen dat de procedures tot vaststelling van (bestemmings- en uitwerkings)plannen en verlening van (bouw)vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen met voortvarendheid worden doorlopen. 3. De in het kader van deze overeenkomst door Partijen te verlenen publiekrechtelijke medewerking laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van Partijen onverlet. 4. Partijen zullen steeds zorg dragen voor onderlinge afstemming van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke besluitvorming ten aanzien van de A15 PaS. Artikel 7. (On)voorziene omstandigheden 1. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn, dat deze overeenkomst billijkheidshalve niet ongewijzigd in stand behoort te blijven, dan wel wezenlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van deze overeenkomst, zullen partijen in overleg treden om te bezien welke wijziging noodzakelijk is c.q. hoe bedoelde gevolgen te regelen. 2. Indien het overleg genoemd in het vorige lid niet binnen vier maanden kan plaatsvinden of niet tot een voor Partijen gewenst resultaat heeft geleid, heeft de meest gerede Partij het recht de dan ontstane situatie als een geschil aan te merken. Artikel 8. Geschillenregeling 1. Partijen kunnen op tekortkomingen in de nakoming van deze Overeenkomst of van afspraken die daar mee samenhangen, op de burgerlijke rechter geen beroep doen. 2. Een Partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere Partijen mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil en een aanduiding van de mogelijke oplossing daarvan. Partijen treden in geval van een geschil met elkaar in overleg binnen twee weken na ontvangst van de mededeling. 3. Een geschil in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst wordt allereerst in onderling overleg tot een oplossing gebracht, waarbij Partijen tussentijds niet met derden communiceren over het geschil. 4. Indien een geschil in eerste instantie niet tot een oplossing komt, zullen Partijen het geschil binnen hun organisatie voorleggen op het daartoe passende bestuursniveau, waarbij Partijen aansluitend met alle bestuurlijke inzet en mogelijkheden zullen trachten alsnog tot een oplossing van het geschil te komen. Artikel 9. Inwerkingtreding en looptijd Overeenkomst 1. De Overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag van de laatste ondertekening door één van de Partijen. Pagina 7 van 9

8 2. Deze Overeenkomst eindigt nadat alle verantwoordelijkheden uit artikel 4 van deze Overeenkomst zijn nagekomen, maar uiterlijk 5 jaar nadat het Project is gerealiseerd. Artikel 10. Wijziging van de Overeenkomst 1. Elke Partij kan, onverminderd de andere aan Partijen toegekende rechten tot wijziging, de andere Partijen schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle Partijen. 2. Partijen treden in overleg binnen één maand nadat een Partij de wens daartoe aan de andere Partijen schriftelijk heeft medegedeeld. 3. De wijziging wordt onderdeel van de Overeenkomst en de wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift aan de Overeenkomst gehecht. 4. De zakelijke inhoud van de wijziging wordt door de gepubliceerd in de Staatscourant. Artikel 11. Ontbinding van de Overeenkomst 1. Iedere Partij is gerechtigd om deze Overeenkomst tussentijds op te zeggen, indien: a. het Project niet uitvoerbaar is vanwege eisen in wet- en regelgeving (inclusief wijzigingen in die wet- en regelgeving) of vanwege onherroepelijke rechterlijke uitspraken, of b. herijking van financiële afspraken, zoals genoemd in artikel 3 niet binnen vier maanden tot overeenstemming heeft geleid, of c. het overleg als bedoeld in artikel 10 niet binnen vier maanden tot overeenstemming heeft geleid. 2. In het geval onder a. zal de Partij niet eerder opzeggen dan nadat voorafgaand overleg met de andere Partijen is geweest. 3. De is daarnaast gerechtigd om, na voorafgaand overleg met de Regionale Partijen, deze Overeenkomst in de volgende gevallen tussentijds op te zeggen: a. indien van rijkswege, vanwege gewijzigde beleidsinzichten in de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal, de voor realisatie van het Project benodigde financiële middelen niet of niet in voldoende mate ter beschikking worden gesteld; b. indien vaststaat dat om welke redenen ook - geen Tracébesluit zal worden vastgesteld of het Tracébesluit niet onherroepelijk zal worden, dan wel zal worden ingetrokken; c. indien onomstotelijk vast komt te staan dan de verleende subsidie zoals bedoeld in artikel 3 vierde lid sub c niet beschikbaar komt. 4. De is daarnaast gerechtigd om na voorafgaand overleg met de overige Partijen, deze Overeenkomst in de volgende gevallen tussentijds op te zeggen: a. indien de Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland zich onthouden van instemming met de te verlenen subsidie. 5. De zijn daarnaast gerechtigd om na voorafgaand overleg met de overige Partijen, deze Overeenkomst in de volgende gevallen tussentijds op te zeggen: a. indien (één van) de Gemeenteraden van de zich onthouden van instemming met de te verlenen subsidie. Pagina 8 van 9

9 6. In het geval de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd gaan partijen over tot verrekening van reeds beschikbaar gestelde of ter beschikking te stellen bedragen; a. op basis van reeds aangegane verplichtingen en gemaakte kosten, en b. met inachtneming van een verhouding van 50 (voor het Rijk) staat tot 40 (voor de Provincie) staat tot 10 (voor De ). Artikel 12. Slotbepalingen 1. Kennisgevingen die Partijen op grond van deze Overeenkomst aan elkaar doen, vinden schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken, hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. 2. Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig zijn, of niet rechtsgeldig blijken te zijn, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn, of niet rechtsgeldig blijken te zijn, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze Overeenkomst behouden blijft. 3. Partijen zullen de inhoud van deze Overeenkomst bekend stellen bij hun volksvertegenwoordiging op de daartoe bij elk van hen gebruikelijke wijze. 4. Binnen tien dagen na de laatste ondertekening van deze Overeenkomst wordt deze door de gepubliceerd in de Staatscourant. Aldus overeengekomen en in 3-voud getekend te op De De mw. drs. M.H. Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu dhr. F. Vermeulen Gedeputeerde Verkeer en Vervoer De dhr. J.H. Tanis Portefeuillehouder ruimtelijk-economische ontwikkeling Pagina 9 van 9

Wijzigingsovereenkomst A15 Papendrecht - Sliedrecht (A15 PaS)

Wijzigingsovereenkomst A15 Papendrecht - Sliedrecht (A15 PaS) Wijzigingsovereenkomst A15 Papendrecht - Sliedrecht (A15 PaS) m ie van Infrastniauur en Milieu Holland Datum: Kenmerk: IENM/BSK-2017/11963 ----- Drechteteden 4 Pagina 1 van 5 Ondergetekenden, 1. De van

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst N59 Energy Highway

Bestuursovereenkomst N59 Energy Highway Bestuursovereenkomst N59 Energy Highway maart 2018 Ondergetekenden, 1. de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, handelend als bestuursorgaan, zetelend te s- Gravenhage, namens deze de hoofdingenieur-directeur

Nadere informatie

Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding

Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding 1 Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding Werkversie 0.7 10 augustus 2015 2 Ondergetekenden, 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 54943 14 oktober 2016 Bestuursovereenkomst Landelijk Verbeterprogramma Overwegen overwegproject Rijksstraatweg te Hurdegaryp

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30960 21 september 2015 Convenant Bruggen over het Twentekanaal Partijen, De ondergetekenden, 1. De minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst. Verdubbeling. N33 Zuidbroek Appingedam

Bestuursovereenkomst. Verdubbeling. N33 Zuidbroek Appingedam Bestuursovereenkomst Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam 23 februari 2015 IENM/BSK-2014/266099 De ondergetekenden, 1. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend

Nadere informatie

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen Nr. NB 6039 Bestuursovereenkomst tussen de Staat en de provincie Noord -Brabant betreffende het maken van aanvullende afspraken ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg A4, Dinteloord-Bergen op Zoom De

Nadere informatie

Ondergetekenden: Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht

Ondergetekenden: Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht Convenant (inzake doorstromingsmaatregelen op de A12/A20 knooppunt Gouwe in het kader van ZSMII) Nr: ZHv

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt!

Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! Partijen bij deze overeenkomst zijn: - De gemeente Den Helder te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door. en handelend ter

Nadere informatie

Partijen 1 tot en met 3 gezamenlijk hierna te noemen: Partijen. Partijen 2 tot en 3 gezamenlijk hierna te noemen: de decentrale overheden.

Partijen 1 tot en met 3 gezamenlijk hierna te noemen: Partijen. Partijen 2 tot en 3 gezamenlijk hierna te noemen: de decentrale overheden. CONVENANT STEDELIJKE BEREIKBAARHEID ALMERE FASE1a Zesde concept versie 1 november 2011 De ondergetekenden: 1. De Minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen de

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland

BESTUURSOVEREENKOMST Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland BESTUURSOVEREENKOMST Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland DE ONDERGETEKENDEN: Waterschap Rivierenland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Bassa, lid van het Dagelijks Bestuur, hierna

Nadere informatie

de Provincie zo spoedig mogelijk een subsidieaanvraag voor de RijnlandRoute zal indienen;

de Provincie zo spoedig mogelijk een subsidieaanvraag voor de RijnlandRoute zal indienen; BESTUURLIJKE OVEREENKOMST RIJNLANDROUTE Ondergetekenden: 1. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw M.H. Schultz-Van Haegen, handelend als bestuursorgaan en als rechtsgeldige vertegenwoordiger

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12962 11 maart 2016 Bestuursovereenkomst tussen RWS, Provincie Flevoland en gemeente Lelystad over de realisatie van een

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant Blauwe Verbinding juli 2009

Samenwerkingsconvenant Blauwe Verbinding juli 2009 Samenwerkingsconvenant Blauwe Verbinding juli 2009 PARTIJEN: 1. De Stadsregio Rotterdam, gevestigd te Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Groen en Water, mevrouw

Nadere informatie

4 4 w ~ Regionale Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG DELFLAND. Gemeente Rotterdam

4 4 w ~ Regionale Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG DELFLAND. Gemeente Rotterdam 1 Gemeente Rotterdam METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG Hoogheemraadschap van Delfland 4 4 w ~ Gemeente Vlaatdingen pr vlncle HOLLAND MIDDEN ZUID DELFLAND Regionale Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet en de machtiging

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Doortrekking A15 Ressen naar A12 Oudbroeken

Bestuursovereenkomst Doortrekking A15 Ressen naar A12 Oudbroeken Bestuursovereenkomst Doortrekking A15 Ressen naar A12 Oudbroeken Kenmerk: IENM/BSK-2013/126632 DE ONDERGETEKENDEN 1. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG

OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG DSO2011.656 bijlage 2 TNO definitief concept Overeenkomst DH-TNO 16-5- 2011.doc.docx/Concept/10033543 /F687 OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG TUSSEN DE GEMEENTE DEN HAAG

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE 2008 2010 Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College Ondergetekenden: De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Raadhuisplein 1, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen, te dezen

Nadere informatie

Overeenkomst. tussen Rijkswaterstaat Noord-Nederland en Gemeente Vlieland. Zaaknummer Trim-nurnmer: RWS-3017/ 31360

Overeenkomst. tussen Rijkswaterstaat Noord-Nederland en Gemeente Vlieland. Zaaknummer Trim-nurnmer: RWS-3017/ 31360 Overeenkomst tussen Rijkswaterstaat Noord-Nederland en Gemeente Vlieland Zaaknummer 31129357 Trim-nurnmer: RWS-3017/ 31360 Betreft het uitvoeren van harde kering jachthaven en aanpassen strandovergang

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Gouda vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Gouda vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Gouda vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet en de machtiging

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ en Stichting De Kindertelefoon

Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ en Stichting De Kindertelefoon Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ en Stichting De Kindertelefoon Partijen: I Gemeente.., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam en functie). Hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

Startbeslissing. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sliedrecht. Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht. Datum. Kenmerk IENM/BSK-2015/162912

Startbeslissing. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sliedrecht. Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht. Datum. Kenmerk IENM/BSK-2015/162912 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Startbeslissing Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht / / / - - Datum Kenmerk IENM/BSK-2015/162912 DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, mw. drs. M.H. Schultz

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen: Dordrecht r«-^ \j SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT Tussen: Gemeente Dordrecht AM Wonen B.V. Amvest Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. Definltieve versie d.d. 6 juni 2005

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden en ROC Drenthe College

Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden en ROC Drenthe College Raamovereenkomst Basiseducatie 2011-2014 Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden en ROC Drenthe College Ondergetekenden: De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Raadhuisplein 1, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen,

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ, Stichting Kindertelefoon en Stichting Sensoor

Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ, Stichting Kindertelefoon en Stichting Sensoor Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ, Stichting Kindertelefoon en Stichting Sensoor Partijen: I Gemeente.., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam en functie). Hierna te noemen:

Nadere informatie

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015).

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). - Preambule - Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend

Nadere informatie

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T Versie d.d. 18 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden aan de Aleide Kramersingel

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening De partijen: I. De gemeente Asten, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

Convenant. Ter bevordering van de productie van de Nederlandse film en Nederlandse publieksfilms in het bijzonder en het bioscoopbezoek in Nederland

Convenant. Ter bevordering van de productie van de Nederlandse film en Nederlandse publieksfilms in het bijzonder en het bioscoopbezoek in Nederland Convenant Ter bevordering van de productie van de Nederlandse film en Nederlandse publieksfilms in het bijzonder en het bioscoopbezoek in Nederland (btw-convenant Film 2018) Ondertekend door: de Nederlandse

Nadere informatie

Overeenkomst nummer met 1 overzichtstekening. De ondergetekenden,

Overeenkomst nummer met 1 overzichtstekening. De ondergetekenden, Overeenkomst nummer 3390603 met 1 overzichtstekening Overeenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeente Rucphen ter regeling van nadere afspraken inzake de totstandkoming van de omleiding van

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST ZUID-HOLLAND HOV-CORRIDOR NOORDWIJK- SCHIPHOL

UITVOERINGSOVEREENKOMST ZUID-HOLLAND HOV-CORRIDOR NOORDWIJK- SCHIPHOL UITVOERINGSOVEREENKOMST ZUID-HOLLAND HOV-CORRIDOR NOORDWIJK- SCHIPHOL Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 lid 2 van de Provinciewet

Nadere informatie

Overeenkomst Voorfinanciering Randstadspoor tussen provincie Utrecht, gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht

Overeenkomst Voorfinanciering Randstadspoor tussen provincie Utrecht, gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht .. Overeenkomst Voorfinanciering Randstadspoor tussen provincie Utrecht, gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht Partijen: De provincie Utrecht, ter uitvoering van het besluit van Geeputeerde staten

Nadere informatie

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten Bijlage 7 Concept Raamovereenkomst Raamovereenkomst inzake Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten tussen. en Werkmaatschappij 8KTD, gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Ondergetekenden:

Nadere informatie

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant)

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant) BESTUURSOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT EN DE GEMEENTEN BERNHEZE, EINDHOVEN, OSS, S HERTOGENBOSCH, SCHIJNDEL, UDEN EN VEGHEL MET BETREKKING TOT HET REALISEREN VAN QUICK-WINS VOOR HET HOV

Nadere informatie

Intentieovereenkomst vernieuwing en uitbreiding multimodale knoop Schiphol

Intentieovereenkomst vernieuwing en uitbreiding multimodale knoop Schiphol Intentieovereenkomst vernieuwing en uitbreiding multimodale knoop Schiphol De ondergetekenden: De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Mevrouw S. Dijksma, handelend als bestuursorgaan, gezeteld

Nadere informatie

Partijen, overwegende dat:

Partijen, overwegende dat: Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Stichting Het Rijnlands Lyceum en de gemeente Den Haag inzake de start van de Europese School Den Haag (type II) Partijen, de Minister

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Samenwerkingsovereenkomst bestuurlijke afspraken inzake Knooppunt Joure

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Samenwerkingsovereenkomst bestuurlijke afspraken inzake Knooppunt Joure STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9263 25 juni 2010 Samenwerkingsovereenkomst bestuurlijke afspraken inzake Knooppunt Joure De ondergetekenden: 1. De Minister

Nadere informatie

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst Tjalmaweg aangegaan met de gemeente Katwijk.

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst Tjalmaweg aangegaan met de gemeente Katwijk. GS-Voorstel Besluitnummer PZH-2018-637178678 (DOS-2016-0002255) Contact mr. G.W. Post 070-441 72 38 g.post@pzh.nl Behandelend ambtenaar mr. G.W. Post Akkoord Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Smid

Nadere informatie

CONVENANT VOOR VERGOEDING VAN KOSTEN OF SCHADE DOOR GRONDWATERBESCHERMING IN GELDERLAND

CONVENANT VOOR VERGOEDING VAN KOSTEN OF SCHADE DOOR GRONDWATERBESCHERMING IN GELDERLAND CONVENANT VOOR VERGOEDING VAN KOSTEN OF SCHADE DOOR GRONDWATERBESCHERMING IN GELDERLAND PARTIJEN: 1. De naamloze vennootschap Vitens N.V., statutair gevestigd te Zwolle, kantoorhoudend aan de Oude Veerweg

Nadere informatie

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter 09I003226 OVEREENKOMST VOOR GEMENE REKENING 1. Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda 2. Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch 3. Het waterschap De Dommel, zetelende te Boxtel

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19584 12 juli 2013 Bekendmaking van de Bestuursovereenkomst Doortrekking A15 Ressen naar A12 Oudbroeken Nr. IENM/BSK-2013/126632

Nadere informatie

Inpassingsovereenkomst A13/16 Rotterdam

Inpassingsovereenkomst A13/16 Rotterdam Rijkswaterstaat Mfnisterievart lnfrastniausren Mines METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG Gemeente Rotterdam Lansingerland Inpassingsovereenkomst A13/16 Rotterdam Rotterdam 30 oktober 2015 1 mede de Ondergetekende

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. de STICHTING ZERO EMISSIE MOBILITEIT, (hierna te noemen: ZEM ), gevestigd te Haarlem en aldaar kantoorhoudende aan het Frederikspark 1 (2012 DA), te dezen

Nadere informatie

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Pagina 1 van 7 Taakuitvoeringsovereenkomst Gemeente X Veiligheidsregio Utrecht De ondergetekenden: 1. De gemeente X, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

CONVENANT BATCH maart 2019

CONVENANT BATCH maart 2019 CONVENANT BATCH 1588 11 maart 2019 1 Convenant Batch 1588 Partijen, De Minister van Economische Zaken en Klimaat, handelend in hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen de minister van EZK, de

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne

Bestuursovereenkomst Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Bestuursovereenkomst Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne De ondergetekenden: De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Defensie, mevrouw J.A. Hennis-Plasschaert, hierna

Nadere informatie

CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE

CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE Partijen, - de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39157 4 november 2015 Overeenkomst Staat NEN en NEC Partijen: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd

Nadere informatie

De Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 wordt als volgt gewijzigd:

De Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 wordt als volgt gewijzigd: Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van nr., tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN

Nadere informatie

CONCEPT Bestuursovereenkomst inzet DAW provincie Groningen en waterschappen Hunze en Aa s en Noorderzijlvest

CONCEPT Bestuursovereenkomst inzet DAW provincie Groningen en waterschappen Hunze en Aa s en Noorderzijlvest CONCEPT Bestuursovereenkomst inzet DAW provincie Groningen en waterschappen Hunze en Aa s en Noorderzijlvest Versie 30 mei 2017 Partijen, Provincie Groningen bij deze vertegenwoordigd door gedeputeerde

Nadere informatie

Overeenkomst nummer

Overeenkomst nummer Overeenkomst nummer 4239402 Uitvoeringsovereenkomst tussen de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Reusel-De Mierden ter regeling van de uitvoering van onderhoudswerken aan de provinciale weg N284 tussen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg

Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg 1 van 5 Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg Ondergetekenden/Partijen: A. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Pijnacker-Nootdorp,,gevestigd te Pijnacker-Nootdorp en kantoorhoudende

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Logo GGD HN De ondergetekenden: I. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden, ten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18984 30 april 2019 Convenant Batch 1588 Partijen, De Minister van Economische Zaken en Klimaat, handelend in hoedanigheid

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek De ondergetekenden: a. Gemeente Aalten, rechtsgeldig

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING]

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING] SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en [NAAM UITVAARTVERENIGING] aangesloten bij de vereniging Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie --------------------------

Nadere informatie

BEËINDIGINGSOVEREENKOMST UITPLAATSING TNO-VESTIGINGEN YPENBURG EN RIJSWIJK NAAR HOGEZANDSE POLDER IN DE GEMEENTE CROMSTRIJEN VAN [ ] 2011.

BEËINDIGINGSOVEREENKOMST UITPLAATSING TNO-VESTIGINGEN YPENBURG EN RIJSWIJK NAAR HOGEZANDSE POLDER IN DE GEMEENTE CROMSTRIJEN VAN [ ] 2011. DSO2011.656 bijlage 1 TNO definitief concept Beëindigingsoverekomst 16-5- 2011.doc.docm/Concept/1003354 2/F687 BEËINDIGINGSOVEREENKOMST UITPLAATSING TNO-VESTIGINGEN YPENBURG EN RIJSWIJK NAAR HOGEZANDSE

Nadere informatie

Belastingdienst. Inspectie Leefomgeving en Transport. Convenant tussen de Belastingdienst en. Autoriteit woningcorporaties. Datum 15 juni 2019

Belastingdienst. Inspectie Leefomgeving en Transport. Convenant tussen de Belastingdienst en. Autoriteit woningcorporaties. Datum 15 juni 2019 CONCEPT Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport Belastingdienst Convenant tussen de Belastingdienst en Autoriteit woningcorporaties Datum 15 juni 2019 Convenant Belastingdienst

Nadere informatie

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen "partijen";

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen partijen; Datum: 6 maart 2014 Versie 1.1 CONCEPT Dienstverleningsovereenkomst Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve

Nadere informatie

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Onder nummer : 20140827.01 Datum : 24-09-2014 Raamovereenkomst voor het leveren van een

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland 2017-2020 PARTIJEN: De provincie Zuid Holland, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedeputeerde voor Verkeer

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST ONDERNEMERSFONDS BINNENSTAD BREDA GEMEENTE BREDA STICHTING BREDAAS ONDERNEMERSFONDS TUSSEN D.D. [ ] Concept d.d.

CONCEPT OVEREENKOMST ONDERNEMERSFONDS BINNENSTAD BREDA GEMEENTE BREDA STICHTING BREDAAS ONDERNEMERSFONDS TUSSEN D.D. [ ] Concept d.d. CONCEPT OVEREENKOMST ONDERNEMERSFONDS BINNENSTAD BREDA TUSSEN GEMEENTE BREDA EN STICHTING BREDAAS ONDERNEMERSFONDS D.D. [ ] Concept d.d. 23-04-2014 2 Ondergetekenden, Gemeente Breda, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bestuursovereenkomst Zuidelijke Ringweg Groningen, Fase 2

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Bestuursovereenkomst Zuidelijke Ringweg Groningen, Fase 2 STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 17718 23 november 2009 Bestuursovereenkomst Zuidelijke Ringweg Groningen, Fase 2 Ondergetekenden 1. Minister van Verkeer

Nadere informatie

Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Wmo Gemeente Leek Gemeente Marum Gemeente Grootegast Gemeente Zuidhorn

Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Wmo Gemeente Leek Gemeente Marum Gemeente Grootegast Gemeente Zuidhorn Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2015 Gemeente Leek Gemeente Marum Gemeente Grootegast Gemeente Zuidhorn 1 2015-11-02 WMO Westerkwartier INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 DEFINITIES... 5 ARTIKEL 2 VOORWERP

Nadere informatie

Taakuitvoeringsovereenkomst

Taakuitvoeringsovereenkomst Gewijzigd model TUO i.v.m. activiteiten ter intensivering van wettelijke basistaken voor repressieve huisvesting Taakuitvoeringsovereenkomst Gemeente [naam] Veiligheidsregio Utrecht Taakuitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Overeenkomst VNG en Stichting Sensoor inzake de Anonieme hulp op afstand voor het jaar 2017

Overeenkomst VNG en Stichting Sensoor inzake de Anonieme hulp op afstand voor het jaar 2017 Overeenkomst VNG en Stichting Sensoor inzake de Anonieme hulp op afstand voor het jaar 2017 Partijen: I De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging van Nederlandse Gemeenten, KvK-nummer 40409418,

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel met Veilig Thuis

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel met Veilig Thuis Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel met Veilig Thuis De ondergetekenden: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel, te

Nadere informatie

OVEREENKOMST. CONCEPT tekst van Henk Strubbe en Peter den Otter. Contractanten: Provincie Utrecht Gemeente Montfoort

OVEREENKOMST. CONCEPT tekst van Henk Strubbe en Peter den Otter. Contractanten: Provincie Utrecht Gemeente Montfoort OVEREENKOMST Regelende de aanleg, het beheer en onderhoud, het eigendom, de aansprakelijkheid, de instandhouding en de financiering van de rotonde N204 / Blokland te Montfoort. CONCEPT tekst van Henk Strubbe

Nadere informatie

ANTERIEURE OVEREENKOMST VLEETWEG 4 TE BIDDINGHUIZEN

ANTERIEURE OVEREENKOMST VLEETWEG 4 TE BIDDINGHUIZEN Anterieure overeenkomst: Vleetweg 4 1 van 4 ANTERIEURE OVEREENKOMST VLEETWEG 4 TE BIDDINGHUIZEN ONDERGETEKENDEN: A. De Gemeente Dronten, zetelende te Dronten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester

Nadere informatie

De Vereniging BIZ Amsterdamstraat rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer N. Kettelerij, hierna te noemen Vereniging,

De Vereniging BIZ Amsterdamstraat rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer N. Kettelerij, hierna te noemen Vereniging, Uitvoeringsovereenkomst BIZ Amsterdamstraat 2019-2023 Vereniging BIZ Amsterdamstraat en de Gemeente Haarlem De Vereniging BIZ Amsterdamstraat rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer

Nadere informatie

OVEREENKOMST Planschade en kwaliteitsbijdrage. herziening bestemmingsplan Buitengebied - Meinweg.2Herkenbosch -

OVEREENKOMST Planschade en kwaliteitsbijdrage. herziening bestemmingsplan Buitengebied - Meinweg.2Herkenbosch - OVEREENKOMST Planschade en kwaliteitsbijdrage herziening bestemmingsplan Buitengebied - Meinweg.2Herkenbosch - Pagina 2 van 5 Bestemmingsplan Memweg 2 Herkenbosch Ondergetekenden: De gemeente Roerdalen,

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst VLIEGBASIS SOESTERBERG. Bijlage 7 vergadering BP

Samenwerkingsovereenkomst VLIEGBASIS SOESTERBERG. Bijlage 7 vergadering BP Samenwerkingsovereenkomst VLIEGBASIS SOESTERBERG Bijlage 7 vergadering 10-3-2010 BP SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VLIEGBASIS SOESTERBERG Partijen: 1. De provincie Utrecht als rechtspersoon, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Concept Bestuursovereenkomst Prinses Beatrixlaan Rijswijk

Concept Bestuursovereenkomst Prinses Beatrixlaan Rijswijk Concept Bestuursovereenkomst Prinses Beatrixlaan Rijswijk Bestuursovereenkomst Prinses Beatrixlaan Rijswijk 1 Ondergetekenden, 1. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2015 Gemeente Westerkwartier

Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2015 Gemeente Westerkwartier Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2015 Gemeente Westerkwartier Deelovereenkomst Wmo Westerkwartier versie 01-06-2019 1 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 DEFINITIES... 5 ARTIKEL 2 VOORWERP VAN DE DEELOVEREENKOMST...

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

de stichting haar ambitieniveau heeft vastgelegd in het BIZ Activiteitenplan voor Stichting BIZ Winkelhart Ridderkerk ;

de stichting haar ambitieniveau heeft vastgelegd in het BIZ Activiteitenplan voor Stichting BIZ Winkelhart Ridderkerk ; Uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 7, lid 3 van de wet op de Bedrijveninvesteringszones Gemeente Ridderkerk / Stichting BIZ Winkelhart Ridderkerk Ondergetekenden, De gemeente Ridderkerk, hierbij

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. De Gemeente Haarlemmermeer. het consortium van huisartsen. ten behoeve van de realisering van een

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. De Gemeente Haarlemmermeer. het consortium van huisartsen. ten behoeve van de realisering van een concept 15-06-2004 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen De Gemeente Haarlemmermeer en het consortium van huisartsen ten behoeve van de realisering van een multidisciplinair gezondheidscentrum Bijlagen: 1.

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST ZUIDELIJKE RINGWEG GRONINGEN, FASE 2

BESTUURSOVEREENKOMST ZUIDELIJKE RINGWEG GRONINGEN, FASE 2 BESTUURSOVEREENKOMST ZUIDELIJKE RINGWEG GRONINGEN, FASE 2 ONDERGETEKENDEN 1. Minister van Verkeer en Waterstaat, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, de heer

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Beslisdocument Investeringdsdossier 2018 BIJLAGE 3 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 12 april 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen

Nadere informatie

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen.

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Startbeslissing Verbreding A4 Vlietland N14 Datum 12 september 2013 Status Eindversie De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Afbakening

Nadere informatie

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen:

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen: Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg Partijen: 1. De gemeente Roermond, ten dezen vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer H.M.J.M. van Beers, de gemeente Roermond ingevolge

Nadere informatie

Overeenkomsten d.d

Overeenkomsten d.d mm 15 MRT2016 Gemeente Delft Partijen/ondergetekenden: / Overeenkomsten d.d. 18-12-2015 A) Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Delft, adres: Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft,

Nadere informatie

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort Cultuurconvenant 2009 2012 OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuurorgaan,

Nadere informatie

LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.)

LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.) LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.) DE ONDERGETEKENDEN: 1. (KvK), statutair gevestigd te, met adres:, hierna te noemen: A/B/C-Lid of tezamen met de andere leden de Leden, en 2.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7775 18 maart 2015 Overeenkomst inzake de vaststelling van een voorkeursalternatief en de daarop volgende planuitwerking

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 64976 13 november 2017 Besluit van 31 oktober 2017 van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, nr.

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST. ter afronding van de Verkenningsfase en start van de Planstudiefase voor N35 ZWOLLE - WIJTHMEN

BESTUURSOVEREENKOMST. ter afronding van de Verkenningsfase en start van de Planstudiefase voor N35 ZWOLLE - WIJTHMEN BESTUURSOVEREENKOMST ter afronding van de Verkenningsfase en start van de Planstudiefase voor N35 ZWOLLE - WIJTHMEN 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1. De Minister van Verkeer en Waterstaat, de heer C.M.P.S. Eurlings,

Nadere informatie

OVEREENKOMST N31 TRAVERSE HARLINGEN. Partijen: Het Rijk De Provincie Fryslân De Gemeente Harlingen. Plaats, XX 2012.

OVEREENKOMST N31 TRAVERSE HARLINGEN. Partijen: Het Rijk De Provincie Fryslân De Gemeente Harlingen. Plaats, XX 2012. OVEREENKOMST N31 TRAVERSE HARLINGEN Partijen: Het Rijk De Provincie Fryslân De Gemeente Harlingen Plaats, XX 2012. NB Deze overeenkomst komt niet tot stand dan nadat de bevoegde bestuursorganen van partijen

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bewerkersovereenkomst de gemeente Scherpenzeel met Jeugdbescherming Gelderland

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bewerkersovereenkomst de gemeente Scherpenzeel met Jeugdbescherming Gelderland Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bewerkersovereenkomst de gemeente Scherpenzeel met Jeugdbescherming Gelderland De ondergetekenden: 1) het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel,

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval DE ONDERGETEKENDEN: 1. de gemeente x, vertegenwoordigd door naam, functie, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie

Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie De ondergetekenden 1. Tandartspraktijk A, gevestigd aan [de straatnaam] te [plaatsnaam] en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst overdracht bevoegdheden inzake realisatie windopgave gemeente Brielle

Bestuursovereenkomst overdracht bevoegdheden inzake realisatie windopgave gemeente Brielle Bestuursovereenkomst overdracht bevoegdheden inzake realisatie windopgave gemeente Brielle Partijen: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, vertegenwoordigd door gedeputeerde de heer J.F. Weber, daartoe

Nadere informatie

De BIZ-stichting Eigenaren Cronjé Haarlem rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter Gerard van den Nouwland, hierna te noemen Stichting,

De BIZ-stichting Eigenaren Cronjé Haarlem rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter Gerard van den Nouwland, hierna te noemen Stichting, Uitvoeringsovereenkomst BIZ Cronjé 2018-2022 BIZ-stichting Eigenaren Cronjé Haarlem en de Gemeente Haarlem De BIZ-stichting Eigenaren Cronjé Haarlem rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter Gerard

Nadere informatie