HET CREËREN VAN MEETBARE WAARDE VOOR SOCIAL MEDIA. De meeste whitepapers over Social Media beginnen met een opsomming van technieken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET CREËREN VAN MEETBARE WAARDE VOOR SOCIAL MEDIA. De meeste whitepapers over Social Media beginnen met een opsomming van technieken."

Transcriptie

1 HETCREËRENVANMEETBAREWAARDEVOORSOCIALMEDIA DemeestewhitepapersoverSocialMediabeginnenmeteenopsomming vantechnieken. Techniekendievoorjouhetverschilmoeten gaanmakenindegrotenieuwewereldvan desocialmedia.vaakmondenditsoort papersdanookuitindewelbekende stappenplannerdiejenaastjetoetsenbord kuntleggen,ofiniedergevalzodaniginhet zicht,zodatjecollega sdeperceptiehebben datjijhet hele Social Media gebeuren wel snapt. Dezepaperbegintvoordeveranderingmetwatweníetgaandoen.Er wordtgeenuitleggegevenoverhoetwitteroffacebookwerkt.ookgaan wegoogle+nietvergelijkenmetandereplatformen.vandewoorden: stappenen planblijvenweookverweg. Ikgaervanuitdatjeditallemaalinmiddelswelweetendatjeprimain staatbentjefacebookpaginatekoppelenaanjetwitteraccountenviceversa.verwachtjeduseenkant en klaarkookboekofstappenplan,stop dangerustmetlezen. Watgaanwedanweldoen?WebeginnenmeteenverdiepinginSocial Mediabeleidalsgeheelendefundamentenhiervan.Pasalsweditgoed begrijpenkunnenwedestapmakennaarwaarhetwerkelijkomgaatin dezewhitepaper:meetbarewaardecreatiedoormiddelvansocialmedia. Nahetlezenvandezepaperbenjebeterinstaattebegrijpenwatde gedachtegangachtersocialmediaisenwatnuechtbelangrijkisommet SocialMediawaardetecreëren. Mochtjenahetlezenvandezepapernogvragenhebben,maildiegerust

2 Veelpsychologischeensociologischefactorenvormensamende bestaansredenenvandesocialmedia.neembijvoorbeeldde welbekendepiramidevanmaslowmetdaarindebasisbehoeftenvande mens.dederdelaag,behoefteaansociaalcontactiswaarhetbijsocial Mediaomdraait.Mensenzijnrelationelewezens.SocialMedia,ofhetnu B2BofB2Cis,hetvaltofstaatmetdemensenerachter. Mensenzijnsocialewezens.Menvindhetdanookvaakprettigommet gelijkgestemdentepratenengedachtenuittewisselen.denkaanappleusersopappleforum,vrouwenophetlibelleforumenbijvoorbeeld slachtoffersvangeweldsdelictenopdeverschillendeslachtoffer en lotgenotenfora.hetisnueenmaalprettigomtezien/horenoflezendat eranderemensenzijndietegendezelfdeuitdagingenenproblemen aanlopenwaarjijinhetdagelijksleventegenaanlooptofom(zoalsophet Appleforum),tegenietenvanhetcomputerplatformvanhunkeuze.(je magradenopwatvoorcomputerikdezepapergeschrevenheb! ). Legjehiernaastooknogeenshetfeitdat78%vande mensenblinddeaanbevelingenvanvriendenvertrouwt, danwordthetalsnelduidelijkdatsocialmediaeen machtigwapenisom(meetbaar)waardetecreëren voorjebedrijfofvoorjezelfalspersonalbrand.maar zoalsmetelkwapenmoetjehiermetzorgmee omgaan,zoookdusmetsocialmedia.wapenshebben nueenmaaldevervelendeeigenschapdatzepotentieel

3 veelschadekunnentoebrengenenbijonoordeelkundiggebruikdusook aanjezelf. Voordatjenuaandeslaggaatom likers en followers bijelkaarte gaanzoekenopfacebookentwitter,ishetvangrootbelangeerstgoed overdezezakennatedenkenenzakendie(nog)nietopordezijneerstin ordetemaken.watjedoetopsocialmediavlakblijftvaakjarennadien nogtraceerbaarophetinternet.bijactiefgebruikvansocialmediamaak jejezelfenjebedrijftoegankelijk(er)voormensenvanbuitenaf. Customerintimacy(jeklantenlaten meekijkenindekeuken )isgoed, mitsgoeddoordachtengoeduitgevoerd,maareenslechtecustomer intimacystrategiekanookhelenadeligeconsequentieshebbenvooreen organisatie.ziehetmaaralseenopenkeukenineenrestaurant:ophet momentdatdaarnietefficiëntenhygiënischgewerktworddanisde krachtdieeenopenkeukenkanzijnvoorjeorganisatieookalgauwje grootstestruikelblok.(denkmaaraaneenprogrammaalsde Smaakpolitie)Eengoedenaamissnellerafgebrokendanopgebouwd! Ermoetdusbesefzijnvandeconsequentiesdieeenlaagdrempelig contactmetdegrotebuitenwereldmetzichmeebrengt.isje serviceniveaulaag,zijnjewerknemerschagrijnigenwordenklantendoor deinterneorganisatiealslastigondervondendanhebjeeengroot probleemenwiljehelemaalnietdatmenzomaarbijjouindekeuken kankijken!ishetomgekeerdehetgevaldanzijnsocialmediaeen uitgelezenkansomhetbestevanjezelfenjeorganisatietelatenzien. WYSIWYG(WhatYouSeeIsWhatYouGet)isdanookgeheelvan toepassingopsocialmedia.wordterbijvoorbeeldvlotgereageerden wordendeklantenopeenvriendelijkemanierbejegend,danzulje merkendatditdirectbijdraagtaanhetontstaanvanhetimagodatjeeen klantvriendelijkeenbehulpzameorganisatiebent.ditbereikjeechter nietmetdrieuurperdaggeplandengeforceerdfacebookenoftwitteren. HetgebruikvanSocialMediamoeteenwezenlijkennatuurlijkonderdeel vormenvandebedrijfsvoeringwaarbijhetklantbelangalshoogstegoed beschouwddientteworden.postsmetinformatiewaardeklantechtwat aanheeftwordendoordiezelfdeklanthooggewaardeerd.onzinberichtenofdoellozereclamewordtdaarentegendoordeklant afgestraftomdatmendenktdatjeblijkbaarniksbeterstedoenhebtdan hetversturenvaneenhoopgebakkenlucht.deimpactvanhet

4 implementerenvansocialmediaineenorganisatie,ofditnueen éénmanszaakofeengrootconcernbetreftisdanooknietvoornietsvaak vrijgroot. VoordatjemetklantencontactzoektviaSocialMediamoetjewetenhoe jeklantentegenjoualspersoonoforganisatieaankijken(enditzouje eigenlijkzeerregelmatigmoetenonderzoeken,maardaarkomikineen volgendewhitepaperopterug).waarhetinfeiteopneerkomtisdatje eenstukzelfreflectiebetrachtengoedinkaarthebthoejouwdnaeruit zietenhoejeditkuntoverbrengenviasocialmedia. Wanneerereendiscrepantieistussenhetbeelddatjeneerzetende verwachtingendieklantenvanjehebbendanhebjeeenprobleemen komtjeboodschapnietaan. Bijvoorbeeld:Alsverzekeraarverkoopjebijvoorbeeldgeenpolissen, maareengevoelvanzekerheidenvertrouwen.metdezekennisbenader jejedoelgroeptotaalandersdanwanneerjejefocustop het slijtenvanpolissen.jewordtjezomeerbewustvandeproblemen vanjeklantenenwaarjouwwaardepropositieaansluitopdeze problemen.integenstellingtotwatvelendenkenissocialmediadusniet toegespitstopdebuitenkantvanjeorganisatie,maarkomtjuistvoortuit debinnenkantvanjeorganisatie.jouwcorevaluedus! Zodrajeditgoedinkaarthebtenbeseftwatjeechtewaardepropositieis, benjeklaaromsocialmediaintezettenomwaardetecreëren.ziehet alseeneerstedate;jekuntjevoordoenalseenanderpersoon,maarals hetnietsamenhangtmetjeechtepersoonlijkheid,jeinnerlijk,zaleen potentiëlerelatiealtijdstranden. AlvorensjeechteffectieftoegevoegdewaardecreëertmetSocialMedia moetjenatuurlijkwelwetenwatdietoegevoegdewaardepreciesis.dit klinktvreemdomdathetzovoordehandligt,maartochziethetgrosvan debedrijvensocialmedianogsteedsalsdoelennietalsmiddel(!) Hetcreërenvanwaardekanzowelkwalitatiefalskwantitatiefuitgedrukt wordenineendoelstelling.denkhierbijintermenalsverhogingvan brand awareness,verhoogdeklantretentie(enverlagingvanchurn),het genererenvanleadsofeenverhogingvanklant feedback.ditallesis goedtemeten.jekuntbijvoorbeeldhetaantallikesoffollowersals maatstafnemenvoorbrand awareness.klantretentieismeetbaardoor

5 delevensduurvanklanten(detijddatmenklantbijjeis)tesegmenteren opsociaalwelensociaalnietactief(feedbackvanklanten).leadszijnmet webanalyticspakkettenookgoedtemetenenteoptimaliserenzodater (meetbare)conversieplaatsvindt.zokunnenwenogwelevendoorgaan. Deboodschapisdusdatjealspersoonofalsorganisatieheelduidelijk voorogenmoethebbenwatjedoelstellingviajesocialmedia aanwezigheidis. Wanneerjeduidelijkvoorogenhebtwaarjijofjeorganisatievoorstaat, wiejedoelgroepis,watjeboodschapisenwatjewiltbereiken,dankun jebeginnenmetbouwenaanjesocialepresentie.maarletwel,romeis nietinééndaggebouwdendatgeldtzekerookvoorjesocialepresentie. Hetisnuzaakdatjeconsistentjeboodschapuitdraagtenditonderogen brengtbijjedoelgroep(bijvoorbeelddoorcampagnes).probeereen installedbasetekrijgendoorjeloyaleengoedeklantentebetrekkenen teactiverenomsocialmediategebruikenenalsambassadeurvoorjein hetstrijdperktetreden.afhankelijkvanjebrancheenpropositiezijner voldoendemogelijkhedenomeenincentivetecreërendiejeklanten triggerenombetrokkentezijnbijjesocialeactiviteiten.(hetgratis aanbiedenvaneenwhitepaperalsdezekaneengoedestartzijn! )Het doelmoetaltijdzijnomloyaleklantentegenererendieuiteindelijk ambassadeursworden! HetAIDA model,bekenduitdemarketing,isgoedvantoepassingophet opzettenvansocial mediapresentie:

6 Decruxzit mechterhierindat,waarhetaidamodel(endeklassieke marketing)vaakstoptbijdeavanaction(aankoopofconversie),wijop zoekzijnnaareenvervolg.jewiltdatjeklanteenambassadeurwordt omdathijofzijgoedeervaringenheeftmethetdoorjouaangebodene. McKinseyspreektsindseenaantaljarenoverde'consumerdecision journey'enforresterresearchspreektsindskortoverde'customerlife cycle'.hetéénrichtingsverkeerplaatjevanaidazieterdanopeensheel andersuit: Erontstaateenzichzelfinstandhoudendelifecyclewaarbijloyale klantenfanswordenenalsambassadeur(advocates)anderenweer wijzenophetbestaanvanjouwpersoon,productofdienst. Tussendeverschillendefaseszitnatuurlijkeenbepaaldetijd.Dezeis afhankelijkvandebranchewaarinjejebeweegt(eencoachingstraject van 3000, heeftnueenmaaleenlangerbeslissingstrajectnodigdan eenzakaardappelenvan 2,50)Maarookjepropositieendescherpte vanjeeventueleaanbiedingenspelenhierinmee. Hebjeechtereenmaaldelaatstefasebereikt,danishetookveel gemakkelijkeromverdertegroeienendezefansreclamevoorjetelaten maken.indienjejefanszoverkrijgtdatzijhunpositieveervaringendelen, zal72%vanjeleads,conformhetonderzoekvannielsen,blindopde ervaringenvanjefansafgaanendusgemakkelijkerconverteren.

7 Wanneerdefront endvandezecycluseenmaalgoedopgangisdanis hetzaakomdeprocesgangbinnenhetbedrijfgoedindegatente houdenenteverbeterenzodatereenconstanteverbeteringontstaatdie gecommuniceerdwordtnaardeambassadeursdiedaarmeedecyclusin ganghouden.testimonialsenbest practiceverhalenhelpenjehierbijen desocialemediazijnhiervoorhetperfectemedium. HetisvanbelangomgoedtekijkennaardeCustomerLifetimeValue (CLV).DeCLVstaatvoordeinkomstendieeenklantgenereerdtijdens zijngeheleperiodealsklant.stel:eenklantlevert 100, permaandop enhijofzijisdriejaarklant,danisdeclvvandezeklantdus 3.600, Eenvuistregelisdateenonderneminggemiddeld10%vandeCLV investeertinhetwervenvandieklant,danmagjeerinditgevalvanuit gaandatje 360, aanaquisitiekuntuitgevenaandezeklant.maaknu duseenopsommingmetbijvoorbeeld: Loon enanderekostengemoeidmetdewebcare Campagnekosten Overigekosten(aanbiedingenetc.) Stelnudatdezekostenintotaal 6000, bedragenendatdeze investeringgoedisvoor20nieuweklantendanisdecostpersale(cps) 300, ofwel 60, onderhetaanvaardbareaquisitiebedrag.jekuntdus vantevorenbepalendatjeintotaal 6000, uitgeeftenhiervoor minimaal20klantenwiltwerven.ditkunjevervolgenscontinumeten metdezewaardeninhetachterhoofd.daarmeekunjedandeprestaties vanjeactiviteitenencampagnesbeoordelenenwaarnodigbijsturen. Naasthetwervenvanklanten ishetookdekunstomeen hogerrendementofroi (ReturnOnInvestment)te krijgendoorklantenlanger aanjetebindenen/ofmeer telatenuitgeveninde periodedatzeklantbijje zullenzijn.ditvaltalleente bereikendoorjeklanten tevredentehoudenenze

8 waarvoorhungeldtebieden.deroiwordtalleenmaarhogernaarmate jedeklantlangervastentevredenweettehouden. Conclusies: Beginniet maarwattedoen ophetgebiedvansocialmedia.hetidee datsocialmediavooreengrootdeelgratisisbrengtbedrijveninde verleidingomermaarwatmeetegaanexperimenteren.vergeetechter nooitdatsocialmediaeen(steedsbelangrijkerwordende)marketingtool isdiejemaaréénkeergoedkuntinzetten.juistomdatjegeschiedenisop internetjejarenlangkanblijvenachtervolgenblijkteenamateuristische insteekvaakeendurefoutopdelangetermijn. Gaeerstmetjeorganisatie(of,alsjealleenbentmeteengoeiekop koffie)omtafelzittenomtebedenken,teevaluerenentediscussiëren wiejenueigenlijkbentalsorganisatie,hoejeklantentegenjeaankijken, wathuneventuelepijnisenhoejemethenindialoogwilttreden.zorg, voordatjeuitstaptinsocialemedia,datjejezaakjesgoedopordehebt. Ikhebhetaleerdergezegdenikkanhetnietgenoegbenadrukken:Je hebtmaaréénkansomeeneersteindruktemakenennegatieve indrukkenblijvenlanghangenophetinternet! Laatjeboodschapconsistentzijn,vanbinnenuitkomenenweetdatje imagovoorkomtuitjeidentiteitennietandersom!jekuntproberen jezelfeenbepaaldimagoaantemeten,maaralsditimagonietinhet DNAvanjouofjebedrijfzitdanheeftdebuitenwachtditsneldoor! Hetaloudespreekwoordgaatookhierop:Vertrouwenkomttevoeten gaattepaard,oftewel:hetisgemakkelijkerjegoedenaamkwijtteraken dan moptebouwen(zowelinmoeitealsintijd)weeseerlijkoverwieje bent.demoderneklantisopzoeknaarintegriteit. EensuccesvolleSocialMediapresentiebegintdanooknietaanhet toetsenbordvanjecomputeren/oftelefoonmaardezekomtvoortuit zorgvuldigeoverleggingenintegriteitingedrag.neemjeditallein overwegingdanzijndesocialmediadekrachtigstemarketingtoolsdieer momenteeltevindenzijn!veelsucces! Opjouwsucces! 2012LegacyConsultancy

Uniformering loonbegrip 2013

Uniformering loonbegrip 2013 Uniformering loonbegrip 2013 Inhoud In het kort...1 Doelstellingen: simpeler, korter en goedkoper...1 Situatie anno 2012...2 Maatregelen uniformering loonbegrip...3 Resultaat: in 2013 nog maar twee grondslagen...4

Nadere informatie

M * V = P * T (T kan ook Y (reëel inkomen zijn)

M * V = P * T (T kan ook Y (reëel inkomen zijn) Centrale bank leent aan banken geld. Banken kunnen geld uitlenen aan gezinnen en bedrijven. Gezinnen consumeren meer, bedrijven investeren meer. De bedrijven gaan meer produceren. (Er ontstaat meer welvaart

Nadere informatie

Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2014

Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2014 Belastingdienst Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2014 (Uitgave januari) LH 303-1Z41FD Toelichting Deze tabellen moet u gebruiken voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, uitbetaald

Nadere informatie

Witte dag tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2014

Witte dag tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2014 Belastingdienst Witte dag tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2014 (Uitgave januari) LH 300-1Z41FD Toelichting Deze tabellen moet u gebruiken voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, uitbetaald

Nadere informatie

De werkkostenregeling vanaf 2011

De werkkostenregeling vanaf 2011 De werkkostenregeling vanaf 2011 Vrijheid en verantwoordelijkheid 21 oktober 2010 Onderwerpen Hoe is het nu geregeld? Wat gaat het worden? De werkkostenregeling Wat kunt u het beste doen? Hoe is het nu

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Angst om je job te verliezen

Angst om je job te verliezen Angst om je job te verliezen Redactioneel onderzoek 3.483 Vlamingen Afname enquête 20nov 30 nov 2009 Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Wie ondervraagd? Aantal % Aantal % Heb je momenteel betaald

Nadere informatie

Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015

Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015 Belastingdienst Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015 (Uitgave januari) LH 303-1Z51FD Toelichting Deze tabellen moet u gebruiken voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, uitbetaald

Nadere informatie

LEREN MAAK ER WERK VAN. Opdrachtgever: Programma Management Cultuuromslag Wajong Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid LEREN

LEREN MAAK ER WERK VAN. Opdrachtgever: Programma Management Cultuuromslag Wajong Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid LEREN Opdrachtgever: Programma Management Cultuuromslag Wajong Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Leren maak er werk van is een initiatief van LWV Praktijkonderwijs en LECSO en gefinancierd door

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering Een extra reden om mij aan te nemen Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft of heeft gehad Waarom deze brochure? U heeft een tijd niet kunnen werken omdat u arbeids ongeschikt

Nadere informatie

Boeken & Crofun. Vragen voor uitgevers,boekhandelaars,bibliotheken, auteurs en lezers. 26/04/13. De staat van het boek en crowdfunding

Boeken & Crofun. Vragen voor uitgevers,boekhandelaars,bibliotheken, auteurs en lezers. 26/04/13. De staat van het boek en crowdfunding De staat van het boek en crowdfunding Boeken & Crofun Wat is crowdfunding Wat is crowdfunding via Crofun Voorbeelden Nederland Voorbeelden Belgie Vragen voor uitgevers,boekhandelaars,bibliotheken, auteurs

Nadere informatie

De mate waarin de gevraagde hoeveelheid van een product(qv) gevoelig is voor een verandering van de prijs van het product (p).

De mate waarin de gevraagde hoeveelheid van een product(qv) gevoelig is voor een verandering van de prijs van het product (p). 1. Prijselasticiteit van de vraag De mate waarin de gevraagde hoeveelheid van een product(qv) gevoelig is voor een verandering van de prijs van het product (p). %-verandering gevraagde hoeveelheid (gevolg)

Nadere informatie

01/06. Websites Nederland over. Webcare. Whitepaper #02/2013. Rauric Schelvis internet marketeer

01/06. Websites Nederland over. Webcare. Whitepaper #02/2013. Rauric Schelvis internet marketeer 01/06 Websites Nederland over Webcare Rauric Schelvis internet marketeer 02/06 Webcare Vroeger?! Vroeger was er nog geen social media, toen belden we nog gewoon naar de klantenservice met onze vragen,

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

GOED VERZEKERD Opdrachtenblad Niveau:

GOED VERZEKERD Opdrachtenblad Niveau: Opdrachten Opdracht 1 Wat denk jij? Is Jasmina hiervoor verzekerd? Hoe heet de verzekering die schade aan anderen vergoedt? Heb je zelf wel eens schade bij iemand anders veroorzaakt? Wat gebeurde er? Is

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Eindexamen Nederlands havo 2011 - I

Eindexamen Nederlands havo 2011 - I Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De multitasker als informatiejager 1 D 2 B 3 maximumscore 1 je afsluiten/regelmatig pauzeren taken opschorten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Onderzoeksverantwoording. 3. Managementsamenvatting. 4. Resultaten

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Onderzoeksverantwoording. 3. Managementsamenvatting. 4. Resultaten Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksverantwoording 3. Managementsamenvatting 4. Resultaten 1. Inleiding Om meer inzicht te krijgen in de rol en betekenis van Social Media voor Interne Communicatie

Nadere informatie

Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015

Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015 Belastingdienst Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015 Werknemers vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar (Uitgave januari) LH 312-1Z51FD Toelichting Deze tabellen

Nadere informatie

Personeelskosten. Handboek p. 143 tot 173 ANDERE VERRICHTINGEN PERSONEELSCYCLUS INVESTERINGEN FINANCIERINGEN

Personeelskosten. Handboek p. 143 tot 173 ANDERE VERRICHTINGEN PERSONEELSCYCLUS INVESTERINGEN FINANCIERINGEN Personeelskosten Handboek p. 143 tot 173 ANERE VERRIHTINGEN PERSONEELSYLUS INVESTERINGEN FINANIERINGEN 1 ANERE VERRIHTINGEN (vervolg) Betreft verrichtingen die niet uit een wel bepaalde courante transactie

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Prijslijst. Strategie & teksten ~ voor websites, contentmarketing & e-mailmarketing

Prijslijst. Strategie & teksten ~ voor websites, contentmarketing & e-mailmarketing Prijslijst Strategie & teksten ~ voor websites, contentmarketing & e-mailmarketing Bij Supercontent rekenen we per prestatie in plaats van per uur of dag. Waarom? Wat de een op een half uurtje fikst, daar

Nadere informatie

:DDURPJLQJHQJURHQWHNZHNHUVZHORYHUWRWGHWHHOWYDQEORHPEROOHQ"

:DDURPJLQJHQJURHQWHNZHNHUVZHORYHUWRWGHWHHOWYDQEORHPEROOHQ '(%2//(1.:(.(5,QGH%ROOHQVWUHHNWXVVHQ+DDUOHPHQ/HLGHQZDUHQRRUVSURQNHOLMNJHPHQJGH ODQGERXZEHGULMYHQPHWYHHWHHOWDNNHUERXZHQZDWJURHQWHWHHOW 'HNZHNHULMHQZDUHQRRNQLHW]RJURRW1DDVWGHEDDVZHUNWHQHUHHQDDQWDO NQHFKWHQ

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP Winst voor twee VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP Foto omslag: De jongens hebben een goede conditie en willen in weer en wind trainen. Ze hebben hun doel al bijgesteld. Ze willen zeker 10 kilometer

Nadere informatie

Boekje met opdrachten

Boekje met opdrachten Boekje met opdrachten Welkom bij de Bibliotheekservice Fryslân. Vandaag gaan we eens kijken hoe we zelf kleine computerprogramma s kunnen maken. Het zelf maken van computerprogramma s heet programmeren.

Nadere informatie

Minigids Event Network Hoe en waarom faciliteer ik netwerken op mijn bedrijfsevenement?

Minigids Event Network Hoe en waarom faciliteer ik netwerken op mijn bedrijfsevenement? Minigids Event Network Hoe en waarom faciliteer ik netwerken op mijn bedrijfsevenement? Introductie Evenementen en congressen zijn nog steeds een belangrijk moment om nieuwe klanten aan te trekken en bestaande

Nadere informatie

Digitalisering van een familiebedrijf.

Digitalisering van een familiebedrijf. Digitalisering van een familiebedrijf. Geschreven in september 2014, onder webshop. De opdracht Gassan Diamonds is al bijna zeventig jaar een begrip op het gebied van diamanten en juwelen. Met winkels

Nadere informatie

Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schade- en inkomensverzekeringen

Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schade- en inkomensverzekeringen Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schade- en De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars heeft op 16 december 2009 de volgende bedrijfsregeling voor

Nadere informatie