HET CREËREN VAN MEETBARE WAARDE VOOR SOCIAL MEDIA. De meeste whitepapers over Social Media beginnen met een opsomming van technieken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET CREËREN VAN MEETBARE WAARDE VOOR SOCIAL MEDIA. De meeste whitepapers over Social Media beginnen met een opsomming van technieken."

Transcriptie

1 HETCREËRENVANMEETBAREWAARDEVOORSOCIALMEDIA DemeestewhitepapersoverSocialMediabeginnenmeteenopsomming vantechnieken. Techniekendievoorjouhetverschilmoeten gaanmakenindegrotenieuwewereldvan desocialmedia.vaakmondenditsoort papersdanookuitindewelbekende stappenplannerdiejenaastjetoetsenbord kuntleggen,ofiniedergevalzodaniginhet zicht,zodatjecollega sdeperceptiehebben datjijhet hele Social Media gebeuren wel snapt. Dezepaperbegintvoordeveranderingmetwatweníetgaandoen.Er wordtgeenuitleggegevenoverhoetwitteroffacebookwerkt.ookgaan wegoogle+nietvergelijkenmetandereplatformen.vandewoorden: stappenen planblijvenweookverweg. Ikgaervanuitdatjeditallemaalinmiddelswelweetendatjeprimain staatbentjefacebookpaginatekoppelenaanjetwitteraccountenviceversa.verwachtjeduseenkant en klaarkookboekofstappenplan,stop dangerustmetlezen. Watgaanwedanweldoen?WebeginnenmeteenverdiepinginSocial Mediabeleidalsgeheelendefundamentenhiervan.Pasalsweditgoed begrijpenkunnenwedestapmakennaarwaarhetwerkelijkomgaatin dezewhitepaper:meetbarewaardecreatiedoormiddelvansocialmedia. Nahetlezenvandezepaperbenjebeterinstaattebegrijpenwatde gedachtegangachtersocialmediaisenwatnuechtbelangrijkisommet SocialMediawaardetecreëren. Mochtjenahetlezenvandezepapernogvragenhebben,maildiegerust

2 Veelpsychologischeensociologischefactorenvormensamende bestaansredenenvandesocialmedia.neembijvoorbeeldde welbekendepiramidevanmaslowmetdaarindebasisbehoeftenvande mens.dederdelaag,behoefteaansociaalcontactiswaarhetbijsocial Mediaomdraait.Mensenzijnrelationelewezens.SocialMedia,ofhetnu B2BofB2Cis,hetvaltofstaatmetdemensenerachter. Mensenzijnsocialewezens.Menvindhetdanookvaakprettigommet gelijkgestemdentepratenengedachtenuittewisselen.denkaanappleusersopappleforum,vrouwenophetlibelleforumenbijvoorbeeld slachtoffersvangeweldsdelictenopdeverschillendeslachtoffer en lotgenotenfora.hetisnueenmaalprettigomtezien/horenoflezendat eranderemensenzijndietegendezelfdeuitdagingenenproblemen aanlopenwaarjijinhetdagelijksleventegenaanlooptofom(zoalsophet Appleforum),tegenietenvanhetcomputerplatformvanhunkeuze.(je magradenopwatvoorcomputerikdezepapergeschrevenheb! ). Legjehiernaastooknogeenshetfeitdat78%vande mensenblinddeaanbevelingenvanvriendenvertrouwt, danwordthetalsnelduidelijkdatsocialmediaeen machtigwapenisom(meetbaar)waardetecreëren voorjebedrijfofvoorjezelfalspersonalbrand.maar zoalsmetelkwapenmoetjehiermetzorgmee omgaan,zoookdusmetsocialmedia.wapenshebben nueenmaaldevervelendeeigenschapdatzepotentieel

3 veelschadekunnentoebrengenenbijonoordeelkundiggebruikdusook aanjezelf. Voordatjenuaandeslaggaatom likers en followers bijelkaarte gaanzoekenopfacebookentwitter,ishetvangrootbelangeerstgoed overdezezakennatedenkenenzakendie(nog)nietopordezijneerstin ordetemaken.watjedoetopsocialmediavlakblijftvaakjarennadien nogtraceerbaarophetinternet.bijactiefgebruikvansocialmediamaak jejezelfenjebedrijftoegankelijk(er)voormensenvanbuitenaf. Customerintimacy(jeklantenlaten meekijkenindekeuken )isgoed, mitsgoeddoordachtengoeduitgevoerd,maareenslechtecustomer intimacystrategiekanookhelenadeligeconsequentieshebbenvooreen organisatie.ziehetmaaralseenopenkeukenineenrestaurant:ophet momentdatdaarnietefficiëntenhygiënischgewerktworddanisde krachtdieeenopenkeukenkanzijnvoorjeorganisatieookalgauwje grootstestruikelblok.(denkmaaraaneenprogrammaalsde Smaakpolitie)Eengoedenaamissnellerafgebrokendanopgebouwd! Ermoetdusbesefzijnvandeconsequentiesdieeenlaagdrempelig contactmetdegrotebuitenwereldmetzichmeebrengt.isje serviceniveaulaag,zijnjewerknemerschagrijnigenwordenklantendoor deinterneorganisatiealslastigondervondendanhebjeeengroot probleemenwiljehelemaalnietdatmenzomaarbijjouindekeuken kankijken!ishetomgekeerdehetgevaldanzijnsocialmediaeen uitgelezenkansomhetbestevanjezelfenjeorganisatietelatenzien. WYSIWYG(WhatYouSeeIsWhatYouGet)isdanookgeheelvan toepassingopsocialmedia.wordterbijvoorbeeldvlotgereageerden wordendeklantenopeenvriendelijkemanierbejegend,danzulje merkendatditdirectbijdraagtaanhetontstaanvanhetimagodatjeeen klantvriendelijkeenbehulpzameorganisatiebent.ditbereikjeechter nietmetdrieuurperdaggeplandengeforceerdfacebookenoftwitteren. HetgebruikvanSocialMediamoeteenwezenlijkennatuurlijkonderdeel vormenvandebedrijfsvoeringwaarbijhetklantbelangalshoogstegoed beschouwddientteworden.postsmetinformatiewaardeklantechtwat aanheeftwordendoordiezelfdeklanthooggewaardeerd.onzinberichtenofdoellozereclamewordtdaarentegendoordeklant afgestraftomdatmendenktdatjeblijkbaarniksbeterstedoenhebtdan hetversturenvaneenhoopgebakkenlucht.deimpactvanhet

4 implementerenvansocialmediaineenorganisatie,ofditnueen éénmanszaakofeengrootconcernbetreftisdanooknietvoornietsvaak vrijgroot. VoordatjemetklantencontactzoektviaSocialMediamoetjewetenhoe jeklantentegenjoualspersoonoforganisatieaankijken(enditzouje eigenlijkzeerregelmatigmoetenonderzoeken,maardaarkomikineen volgendewhitepaperopterug).waarhetinfeiteopneerkomtisdatje eenstukzelfreflectiebetrachtengoedinkaarthebthoejouwdnaeruit zietenhoejeditkuntoverbrengenviasocialmedia. Wanneerereendiscrepantieistussenhetbeelddatjeneerzetende verwachtingendieklantenvanjehebbendanhebjeeenprobleemen komtjeboodschapnietaan. Bijvoorbeeld:Alsverzekeraarverkoopjebijvoorbeeldgeenpolissen, maareengevoelvanzekerheidenvertrouwen.metdezekennisbenader jejedoelgroeptotaalandersdanwanneerjejefocustop het slijtenvanpolissen.jewordtjezomeerbewustvandeproblemen vanjeklantenenwaarjouwwaardepropositieaansluitopdeze problemen.integenstellingtotwatvelendenkenissocialmediadusniet toegespitstopdebuitenkantvanjeorganisatie,maarkomtjuistvoortuit debinnenkantvanjeorganisatie.jouwcorevaluedus! Zodrajeditgoedinkaarthebtenbeseftwatjeechtewaardepropositieis, benjeklaaromsocialmediaintezettenomwaardetecreëren.ziehet alseeneerstedate;jekuntjevoordoenalseenanderpersoon,maarals hetnietsamenhangtmetjeechtepersoonlijkheid,jeinnerlijk,zaleen potentiëlerelatiealtijdstranden. AlvorensjeechteffectieftoegevoegdewaardecreëertmetSocialMedia moetjenatuurlijkwelwetenwatdietoegevoegdewaardepreciesis.dit klinktvreemdomdathetzovoordehandligt,maartochziethetgrosvan debedrijvensocialmedianogsteedsalsdoelennietalsmiddel(!) Hetcreërenvanwaardekanzowelkwalitatiefalskwantitatiefuitgedrukt wordenineendoelstelling.denkhierbijintermenalsverhogingvan brand awareness,verhoogdeklantretentie(enverlagingvanchurn),het genererenvanleadsofeenverhogingvanklant feedback.ditallesis goedtemeten.jekuntbijvoorbeeldhetaantallikesoffollowersals maatstafnemenvoorbrand awareness.klantretentieismeetbaardoor

5 delevensduurvanklanten(detijddatmenklantbijjeis)tesegmenteren opsociaalwelensociaalnietactief(feedbackvanklanten).leadszijnmet webanalyticspakkettenookgoedtemetenenteoptimaliserenzodater (meetbare)conversieplaatsvindt.zokunnenwenogwelevendoorgaan. Deboodschapisdusdatjealspersoonofalsorganisatieheelduidelijk voorogenmoethebbenwatjedoelstellingviajesocialmedia aanwezigheidis. Wanneerjeduidelijkvoorogenhebtwaarjijofjeorganisatievoorstaat, wiejedoelgroepis,watjeboodschapisenwatjewiltbereiken,dankun jebeginnenmetbouwenaanjesocialepresentie.maarletwel,romeis nietinééndaggebouwdendatgeldtzekerookvoorjesocialepresentie. Hetisnuzaakdatjeconsistentjeboodschapuitdraagtenditonderogen brengtbijjedoelgroep(bijvoorbeelddoorcampagnes).probeereen installedbasetekrijgendoorjeloyaleengoedeklantentebetrekkenen teactiverenomsocialmediategebruikenenalsambassadeurvoorjein hetstrijdperktetreden.afhankelijkvanjebrancheenpropositiezijner voldoendemogelijkhedenomeenincentivetecreërendiejeklanten triggerenombetrokkentezijnbijjesocialeactiviteiten.(hetgratis aanbiedenvaneenwhitepaperalsdezekaneengoedestartzijn! )Het doelmoetaltijdzijnomloyaleklantentegenererendieuiteindelijk ambassadeursworden! HetAIDA model,bekenduitdemarketing,isgoedvantoepassingophet opzettenvansocial mediapresentie:

6 Decruxzit mechterhierindat,waarhetaidamodel(endeklassieke marketing)vaakstoptbijdeavanaction(aankoopofconversie),wijop zoekzijnnaareenvervolg.jewiltdatjeklanteenambassadeurwordt omdathijofzijgoedeervaringenheeftmethetdoorjouaangebodene. McKinseyspreektsindseenaantaljarenoverde'consumerdecision journey'enforresterresearchspreektsindskortoverde'customerlife cycle'.hetéénrichtingsverkeerplaatjevanaidazieterdanopeensheel andersuit: Erontstaateenzichzelfinstandhoudendelifecyclewaarbijloyale klantenfanswordenenalsambassadeur(advocates)anderenweer wijzenophetbestaanvanjouwpersoon,productofdienst. Tussendeverschillendefaseszitnatuurlijkeenbepaaldetijd.Dezeis afhankelijkvandebranchewaarinjejebeweegt(eencoachingstraject van 3000, heeftnueenmaaleenlangerbeslissingstrajectnodigdan eenzakaardappelenvan 2,50)Maarookjepropositieendescherpte vanjeeventueleaanbiedingenspelenhierinmee. Hebjeechtereenmaaldelaatstefasebereikt,danishetookveel gemakkelijkeromverdertegroeienendezefansreclamevoorjetelaten maken.indienjejefanszoverkrijgtdatzijhunpositieveervaringendelen, zal72%vanjeleads,conformhetonderzoekvannielsen,blindopde ervaringenvanjefansafgaanendusgemakkelijkerconverteren.

7 Wanneerdefront endvandezecycluseenmaalgoedopgangisdanis hetzaakomdeprocesgangbinnenhetbedrijfgoedindegatente houdenenteverbeterenzodatereenconstanteverbeteringontstaatdie gecommuniceerdwordtnaardeambassadeursdiedaarmeedecyclusin ganghouden.testimonialsenbest practiceverhalenhelpenjehierbijen desocialemediazijnhiervoorhetperfectemedium. HetisvanbelangomgoedtekijkennaardeCustomerLifetimeValue (CLV).DeCLVstaatvoordeinkomstendieeenklantgenereerdtijdens zijngeheleperiodealsklant.stel:eenklantlevert 100, permaandop enhijofzijisdriejaarklant,danisdeclvvandezeklantdus 3.600, Eenvuistregelisdateenonderneminggemiddeld10%vandeCLV investeertinhetwervenvandieklant,danmagjeerinditgevalvanuit gaandatje 360, aanaquisitiekuntuitgevenaandezeklant.maaknu duseenopsommingmetbijvoorbeeld: Loon enanderekostengemoeidmetdewebcare Campagnekosten Overigekosten(aanbiedingenetc.) Stelnudatdezekostenintotaal 6000, bedragenendatdeze investeringgoedisvoor20nieuweklantendanisdecostpersale(cps) 300, ofwel 60, onderhetaanvaardbareaquisitiebedrag.jekuntdus vantevorenbepalendatjeintotaal 6000, uitgeeftenhiervoor minimaal20klantenwiltwerven.ditkunjevervolgenscontinumeten metdezewaardeninhetachterhoofd.daarmeekunjedandeprestaties vanjeactiviteitenencampagnesbeoordelenenwaarnodigbijsturen. Naasthetwervenvanklanten ishetookdekunstomeen hogerrendementofroi (ReturnOnInvestment)te krijgendoorklantenlanger aanjetebindenen/ofmeer telatenuitgeveninde periodedatzeklantbijje zullenzijn.ditvaltalleente bereikendoorjeklanten tevredentehoudenenze

8 waarvoorhungeldtebieden.deroiwordtalleenmaarhogernaarmate jedeklantlangervastentevredenweettehouden. Conclusies: Beginniet maarwattedoen ophetgebiedvansocialmedia.hetidee datsocialmediavooreengrootdeelgratisisbrengtbedrijveninde verleidingomermaarwatmeetegaanexperimenteren.vergeetechter nooitdatsocialmediaeen(steedsbelangrijkerwordende)marketingtool isdiejemaaréénkeergoedkuntinzetten.juistomdatjegeschiedenisop internetjejarenlangkanblijvenachtervolgenblijkteenamateuristische insteekvaakeendurefoutopdelangetermijn. Gaeerstmetjeorganisatie(of,alsjealleenbentmeteengoeiekop koffie)omtafelzittenomtebedenken,teevaluerenentediscussiëren wiejenueigenlijkbentalsorganisatie,hoejeklantentegenjeaankijken, wathuneventuelepijnisenhoejemethenindialoogwilttreden.zorg, voordatjeuitstaptinsocialemedia,datjejezaakjesgoedopordehebt. Ikhebhetaleerdergezegdenikkanhetnietgenoegbenadrukken:Je hebtmaaréénkansomeeneersteindruktemakenennegatieve indrukkenblijvenlanghangenophetinternet! Laatjeboodschapconsistentzijn,vanbinnenuitkomenenweetdatje imagovoorkomtuitjeidentiteitennietandersom!jekuntproberen jezelfeenbepaaldimagoaantemeten,maaralsditimagonietinhet DNAvanjouofjebedrijfzitdanheeftdebuitenwachtditsneldoor! Hetaloudespreekwoordgaatookhierop:Vertrouwenkomttevoeten gaattepaard,oftewel:hetisgemakkelijkerjegoedenaamkwijtteraken dan moptebouwen(zowelinmoeitealsintijd)weeseerlijkoverwieje bent.demoderneklantisopzoeknaarintegriteit. EensuccesvolleSocialMediapresentiebegintdanooknietaanhet toetsenbordvanjecomputeren/oftelefoonmaardezekomtvoortuit zorgvuldigeoverleggingenintegriteitingedrag.neemjeditallein overwegingdanzijndesocialmediadekrachtigstemarketingtoolsdieer momenteeltevindenzijn!veelsucces! Opjouwsucces! 2012LegacyConsultancy

Evaluatierapport Trendprofessional Onderwijs opleiding mei 2014

Evaluatierapport Trendprofessional Onderwijs opleiding mei 2014 Evaluatierapport Trendprofessional Onderwijs opleiding mei 214 www.mediaenmaatschappij.nl De Trendprofessional Onderwijs opleiding wordt als goed en zelfs uitstekend beoordeeld, door de bevlogenheid van

Nadere informatie

Magazine Media Social Media Monitor Q4-2016

Magazine Media Social Media Monitor Q4-2016 Magazine Media Social Media Monitor Q-0 ........0.......00... Totaal aantal likers / volgers per sociaal netwerk binnen magazine media branche ( december 0) Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+

Nadere informatie

DeDigitaleSnelweg:DoorgaandeRoutenaarInzichten LezinginHotelDeFilosoof,3april1997 Wijsheid? EenKeerpuntindeGeschiedenis? JanvanEijck twintigregelsergensachterin([4],blz.206).ditkeerpuntindegeschiedenisvanstaden

Nadere informatie

Contacteer ons snel als u interesse hebt om een vacature te publiceren of een pakket aan te kopen. Stuur ons een e-mail via hello@careerstyler.

Contacteer ons snel als u interesse hebt om een vacature te publiceren of een pakket aan te kopen. Stuur ons een e-mail via hello@careerstyler. PRIJZEN EN PAKKETTEN Contacteer ons snel als u interesse hebt om een vacature te publiceren of een pakket aan te kopen. Stuur ons een e-mail via hello@careerstyler.com BESCHIKBARE PAKKETTEN 1 JOB 3 JOBS

Nadere informatie

Magazine Media Social Media Monitor Q3-2017

Magazine Media Social Media Monitor Q3-2017 Magazine Media Social Media Monitor Q-0 Q-0.....0...0. Totaal aantal likers / volgers per sociaal netwerk binnen magazine media branche (0 september 0) Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Youtube

Nadere informatie

Inzet van social media

Inzet van social media Inzet van social media bij de Nederlandse ziekenhuizen 2011 Anne van der Heyden De social media 11,5 unieke gebruikers 2011 De Burger 7,3 miljoen 2011 De Burger 6,9 miljoen 2011 De Burger 3,3 miljoen 2011

Nadere informatie

groepsportfolio M0302E 28 oktober 2016 Carmen, Anne, Floor & Jauke [subtitel] update update update update update update update update update update

groepsportfolio M0302E 28 oktober 2016 Carmen, Anne, Floor & Jauke [subtitel] update update update update update update update update update update [Media, Informatie en Communicatie] of [Communicatie] [Titel] [subtitel] [Plan van Aanpak] [Naam] [Klas] groepsportfolio M0302E 28 oktober 2016 Carmen, Anne, Floor & Jauke UPDATE MO302E ANNE CARMEN JAUKE

Nadere informatie

Reclame-investeringen 2015 Q Q2 (Nationaal)

Reclame-investeringen 2015 Q Q2 (Nationaal) Reclame-investeringen 2015 Q2 2014 Q2 (Nationaal) Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werd er voor 949 miljoen euro aan reclame geïnvesteerd ofwel 2,21% minder dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Nadere informatie

Brand Meester! En dan? HRO Conferentie, 21 januari 2016

Brand Meester! En dan? HRO Conferentie, 21 januari 2016 Brand Meester! En dan? HRO Conferentie, 21 januari 2016 Een introductiefilmpje Even voorstellen Anneliek van Maarseveen Hogere Veiligheidskundige (RVK) bij Carante Groep Adviseer 12 aangesloten stichtingen

Nadere informatie

Formulier voor het uitdagen van dwangklachten

Formulier voor het uitdagen van dwangklachten 10/13/2009 18:38:17 Langs de vrieskist lopen Spanning Als ik de vrieskist niet controleer Hoe kan er brand uit Niemand controleert 5 breekt er brand uit breken? de vrieskist extra Hoe vaak moet ik controleren

Nadere informatie

Promoting)events)via)sociale)media)/)Ruben)Shobiye)3EPM2! 1!

Promoting)events)via)sociale)media)/)Ruben)Shobiye)3EPM2! 1! Promoting)events)via)sociale)media)/)Ruben)Shobiye)3EPM2 1 =)INLEIDING)=) ) Museumnacht is een jaarlijks initiatief van de stad Gent en ging door op donderdag 28 november.hetwordtgecoördineerdvanuithetstam(stadsmuseumgent).tijdensdezeavond

Nadere informatie

Algemene conclusies van het onderzoek

Algemene conclusies van het onderzoek PERSBERICHT Brussel, donderdag 18 april 2013 JCDecaux, Clear Channel en GfK Panel services voeren een uniek onderzoek: de effecten van out-of-home advertising voor FMCG-producten. Out-of-home advertising

Nadere informatie

Dutch PR Award 2012. Martin Bobeldijk, oprichter-eigenaar

Dutch PR Award 2012. Martin Bobeldijk, oprichter-eigenaar Dutch PR Award 2012 Martin Bobeldijk, oprichter-eigenaar Een florerende economie door vrede en veiligheid, dankzij: onze mannen en vrouwen die zich in het belang van alle Nederlanders 24/7/365 inzetten

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Prijsontwikkeling koopwoningen

Prijsontwikkeling koopwoningen Prijsontwikkeling koopwoningen 1. Doelen De doelen van deze les zijn: Leerlingen leren het belang van definities en hoe verschillende definities kunnen leiden tot verschillende uitkomsten en conclusies;

Nadere informatie

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat Hot Pink Media blijft zich als online blogger/influencers netwerk met een bereik van 8,6 miljoen per maand continue ontwikkelen. Met de lancering van het mannenlabel & ons travel channel verbreed Hot Pink

Nadere informatie

YouTube. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden

YouTube. Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden YouTube Voor Utrechtse initiatieven die bekender willen worden Deze informatie is opgesteld door Team 2015 Utrecht om Utrechtse initiatieven te ondersteunen bij hun PR. We verwelkomen het gebruik van dit

Nadere informatie

BRAND & DESIGN YOUR BIZ!

BRAND & DESIGN YOUR BIZ! Manon Toma BRAND & DESIGN YOUR BIZ! Ik wil dat jouw potentiële klant ZIET hoe tof jouw merk is! invulsheet: Wat is het DNA van jouw brand en business? BRANDING IS NIET ALLEEN VOOR DE BIG BOYS! Het is juist

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Algemene'voorwaarden'

Algemene'voorwaarden' Algemene'voorwaarden' Artikel'1:'Algemeen' 1.# Deze#algemene#voorwaarden#zijn#van#toepassing#op,#en#maken#deel#uit#van,#alle#aanbiedingen#van#Frank#Vogel# financieel#advies#bv#en#alle#overeenkomsten,#inclusief#eventuele#vervolgopdrachten,#gesloten#tussen#frank#vogel#financieel#

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Branded Content Strategie De cursus Branded Content Strategie duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Altijd en overal tickets voor voetbalwedstrijden kopen

Altijd en overal tickets voor voetbalwedstrijden kopen De Duitse Voetbalbond snapt hoe je stadions kunt vullen Altijd en overal tickets voor voetbalwedstrijden kopen Duitse voetbalfans willen uiteraard geen voordelige aanbieding missen als het gaat kaarten

Nadere informatie

Preek de passie! Twee onderwerpen 14-1-2013. Presentatie Rien Cardol bij NBC cursus Natuurbescherming in de Praktijk

Preek de passie! Twee onderwerpen 14-1-2013. Presentatie Rien Cardol bij NBC cursus Natuurbescherming in de Praktijk Preek de passie! Interactieve presentatie: Vrijwilligers en Actie Rien Cardol, verenigingssecretaris IVN Twee onderwerpen Werven en activeren van vrijwilligers Actie in de praktijk: een voorbeeld van twee

Nadere informatie

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Algemene bepalingen Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meester Penning B.V., hierna te noemen "Meester Penning B.V.", op alle door Meester Penning B.V. gesloten

Nadere informatie

1 pas op, hier wordt aan de weg gewerkt. 2 pas op, gevaarlijk kruispunt. 3 pas op, de weg wordt smaller. 4 pas op, de weg maakt een bocht.

1 pas op, hier wordt aan de weg gewerkt. 2 pas op, gevaarlijk kruispunt. 3 pas op, de weg wordt smaller. 4 pas op, de weg maakt een bocht. 2 pas op, gevaarlijk kruispunt. 4 pas op, de weg maakt een Je moet hier... 4 kijk, hier mag jij eerst als er verkeer tegemoet komt Je moet hier... Je moet hier... Je moet hier... 2 je moet hier rechtsaf

Nadere informatie

Sponsorpakketten. actie groepduits

Sponsorpakketten. actie groepduits Sponsorpakketten actie groepduits Doel van de Actiegroep Duits Duitsland is naast onze grootste handelspartner ook op andere gebieden het belangrijkste Nederlandse buurland. Toch gaat de kennis van de

Nadere informatie

Workshop Profileren. laat zien wie je bent. 25 mei 2011

Workshop Profileren. laat zien wie je bent. 25 mei 2011 Workshop Profileren laat zien wie je bent 25 mei 2011 Inhoud Speeddate: de eerste indruk Branding en Personal Branding Laat zien wie JIJ bent - Jij zelf: TAP - Logische niveas van verandering LAAT ZIEN

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot overname van personeelsleden van vzw Info-Toerisme naar het Intern Verzelfstandigd Agentschap Toerisme Vlaanderen

ONTWERP VAN DECREET. tot overname van personeelsleden van vzw Info-Toerisme naar het Intern Verzelfstandigd Agentschap Toerisme Vlaanderen Stuk 643 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 5 januari 2006 ONTWERP VAN DECREET tot overname van personeelsleden van vzw Info-Toerisme naar het Intern Verzelfstandigd Agentschap Toerisme Vlaanderen 1494

Nadere informatie

JAARREKENING Gevestigd te Hilversum en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

JAARREKENING Gevestigd te Hilversum en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer JAARREKENING 2016 Gevestigd te Hilversum en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32023920. 1 Hilversum, 27-03-2017 Inhoudsopgave Pagina Bedrijfsgegevens 3 Balans enkelvoudig per 31-12-2016

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt?

Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt? Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt? Bijstandsmoeder heeft ongeveer 1.750 netto per maand Voltijds werken levert altijd meer op; maar kosten kinderopvang drukken opbrengst arbeid Individuele verschillen

Nadere informatie

Stuknummer: AM 2.07041. GSMfcfcNTE DEN HELDER in :- i

Stuknummer: AM 2.07041. GSMfcfcNTE DEN HELDER in :- i Stuknummer: AM 2.07041 voor GSMfcfcNTE DEN HELDER in :- J U 2 2 i Gemeente Den Helder T.a.v. Gemeenteraad Postbus 36 1780 AA Den Helder WERKGROEP ë Purmerend, 24 juli 2012 Betreft: kamelenrace tijdens

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek Tevredenheidsonderzoek 2015 - mei 2016 Inleiding Stichting Onderwijsbegeleiding biedt aan jongeren en hun ouders, van wie de inkomenssituatie en/of thuissituatie onvoldoende is, de mogelijkheid om hun

Nadere informatie

Amsterdam Beach. 3 maart 2015

Amsterdam Beach. 3 maart 2015 Amsterdam Beach 3 maart 2015 Annette Baerveldt Wethouder gemeente Velsen Frans van der Avert Algemeen Directeur Amsterdam Marketing 4 Voor wie? Beslissers Internationale bedrijven (zakelijke) bezoekers

Nadere informatie

T-Mobile zet social media in voor klantcontact.

T-Mobile zet social media in voor klantcontact. T-Mobile zet social media in voor klantcontact. Henny van der Heiden, Directeur Corporate Communications, 9 april 2010. Social media & T-Mobile 9 april 2010Social Media & T-Mobile 1 Agenda. Waarom zet

Nadere informatie

Financiële profielen zoeken, vinden en houden! Anne Van Oudenhove Hoofd Rekrutering en Potentieelinschatting KBC

Financiële profielen zoeken, vinden en houden! Anne Van Oudenhove Hoofd Rekrutering en Potentieelinschatting KBC Financiële profielen zoeken, vinden en houden! Anne Van Oudenhove Hoofd Rekrutering en Potentieelinschatting KBC Inhoud Enkele cijfers Financiële profielen zoeken: 9tolife: backstage Sociale Media Financiële

Nadere informatie

1. Waarom? 2. Hoe? Beantwoord de volgende vragen en vul in bij je digitale paspoort:

1. Waarom? 2. Hoe? Beantwoord de volgende vragen en vul in bij je digitale paspoort: Beantwoord de volgende vragen en vul in bij je digitale paspoort: 1. Waarom? Waarom is het voor jou belangrijk om slim naar reclame te kijken en je niet zomaar te laten beïnvloeden door reclame trucjes?

Nadere informatie

Kunstvak Beeldend- Tekenen (bte) Niveau Mavo. 2014-2015 Naam Vak geldend voor klas 9

Kunstvak Beeldend- Tekenen (bte) Niveau Mavo. 2014-2015 Naam Vak geldend voor klas 9 geldend voor klas 9 Kunstvak Beeldend- Tekenen (bte) Niveau Mavo 9 Toets 1 PO & procesverslag 1. licht 9/trim3 20% nee 10 Toets 2 beeldaspect kleur 2. kleur 10/trim1 20% nee 10 Toets 3 PO & procesverslag

Nadere informatie

Als je alles met je mobiel doet, wil je er ook mee kunnen bankieren

Als je alles met je mobiel doet, wil je er ook mee kunnen bankieren Als je alles met je mobiel doet, wil je er ook mee kunnen bankieren Rabobank. Een bank met ideeën. Naomi Bisschop 1 december 2011 De klantcoöperatie Rabobank een bank van 1.8 milj. leden en nog veel meer

Nadere informatie

Docenten vergadering 12.12.2014. Auteur: Emilia Simion

Docenten vergadering 12.12.2014. Auteur: Emilia Simion Docenten vergadering 12.12.2014 Auteur: Emilia Simion AGENDA 1. Wie ben ik - pg. 3 2. Resultaten docentenonderzoek de barn - pg.4-8 3. VUA missie en visie - pg.9 4. Feiten - pg.10 5. Wat hebben we al gedaan-

Nadere informatie

Social Media B@rd. lesfiche. Charlotte Schreuer

Social Media B@rd. lesfiche. Charlotte Schreuer Social Media B@rd lesfiche 1 1 Auteur: Volledige titel: Omschrijving: Doelgroep: Duur: Benodigd materiaal: Charlotte Schreuer Social Media Ganzenbord Aan de hand van dit Social Media Ganzenbord worden

Nadere informatie

40 Waardevolle gratis tips. tips

40 Waardevolle gratis tips. tips 47 40 Waardevolle gratis tips tips Attention Marketing Hartelijk gefeliciteerd met 40 waardevolle tips! Waarom dit ebook? Ten eerste wil ik je hartelijk bedanken voor de getoonde interesse. Facebook is

Nadere informatie

De mensen kunnen opgeroepen worden via de telefoon met een gesproken boodschap of via sms.

De mensen kunnen opgeroepen worden via de telefoon met een gesproken boodschap of via sms. Het basis principe OOV Alert is een multimediaal systeem dat het mogelijk maakt snel (groepen) mensen multimediaal te informeren over een calamiteit of een gebeurtenis en die mensen snel te mobiliseren.

Nadere informatie

Social media plan. bit. creations

Social media plan. bit. creations Social media plan bit. creations 1 2 INDEX Communicatiestrategie PR Duncan Laurence 2017 Social Media plan Posters Albumcover Duncoin 5 6 8 11 12 13 3 4 PRODUCT Communicatiedoel coole dingen maken voor

Nadere informatie

Weken mystery calling 29 september 2014 t/m 14 november 2014

Weken mystery calling 29 september 2014 t/m 14 november 2014 Beoordelingsformulier telefonische bereikbaarheid Naam verzekeraar Klaverblad Verzekeringen Weken mystery calling 29 september 2014 t/m 14 november 2014 Te bellen telefoonnummers Receptie (079)3204204

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Energiefabriek

Nieuwe energie voor de Energiefabriek Nieuwe energie voor de Energiefabriek Terugkoppeling interviewresultaten MOC & R Daan Schuurbiers De Proeffabriek EF Inspiratiedag, 26-09-2011, Amersfoort 1. Visie respondenten op EF Alle respondenten

Nadere informatie

New Land. Almere, 21 oktober 2014

New Land. Almere, 21 oktober 2014 New Land Almere, 21 oktober 2014 1 Jan Nico Appelman Gedeputeerde provincie Flevoland 2 RinkjeTromp Marketing Manager Toerisme Flevoland 3 Frans van der Avert Directeur Amsterdam Marketing 4 Wat zijn

Nadere informatie

Marketingtrends 2012. De klant centraal in social media. Onno Ponfoort. Utrecht, 25 april 2012. Courtesy of

Marketingtrends 2012. De klant centraal in social media. Onno Ponfoort. Utrecht, 25 april 2012. Courtesy of Marketingtrends 2012 De klant centraal in social media Onno Ponfoort Utrecht, 25 april 2012 Courtesy of 1 Courtesy of Marketingtrends 2012 Opzet van het onderzoek Uitkomsten 2012 Trends over de jaren Sector

Nadere informatie

Masterclass - Jouw digitale strategie #4

Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Op weg naar connectie met de eindgebruiker #vananaloognaardigitaal Fanship, Conversie en Waarde (c) 2014 DDMCA/Denis Doeland All rights reserved contact: denis.doeland@ddmca.com

Nadere informatie

Koopstromenmonitor Oisterwijk. t.b.v. Concept-detailhandelsvisie

Koopstromenmonitor Oisterwijk. t.b.v. Concept-detailhandelsvisie Koopstromenmonitor Oisterwijk t.b.v. Concept-detailhandelsvisie Frits Oevering 11 april 2016 Concept-detailhandelsvisie Oisterwijk Agenda Detailhandel in Midden- en Oost-Brabant De Oisterwijkse detailhandel

Nadere informatie

Expeditie Geestenberg

Expeditie Geestenberg Expeditie Geestenberg Proefexpeditie Ontmoeten, workshop Social Media 24 april 2013 Facebook, Twitter, en tweets, LinkedIn, Podcast en QR readers, dit soort termen vliegen je om de oren als je de eerste

Nadere informatie

Uitleg van het bovenmenu:

Uitleg van het bovenmenu: Windows Media Player Open de media player via alle programma s of via een pictogram op het bureaublad Dit is een voorbeeld hoe het er ongeveer kan zien. Uitleg van het bovenmenu: Nu afspelen Mediabibliotheek

Nadere informatie

DOELGROEP ZES KEER PER JAAR IN PRINT EN DAGELIJKS VIA ONZE ONLINE EN SOCIAL MEDIA-KANALEN.

DOELGROEP ZES KEER PER JAAR IN PRINT EN DAGELIJKS VIA ONZE ONLINE EN SOCIAL MEDIA-KANALEN. SINDS 1991 ELLE DECORATION Met 28 edities en meer dan 8 miljoen lezers over de hele wereld is ELLE Decoration het best verkochte luxe en moderne interieurmagazine. Het is het enige internationale interieurtijdschrift

Nadere informatie

Uniformering loonbegrip 2013

Uniformering loonbegrip 2013 Uniformering loonbegrip 2013 Inhoud In het kort...1 Doelstellingen: simpeler, korter en goedkoper...1 Situatie anno 2012...2 Maatregelen uniformering loonbegrip...3 Resultaat: in 2013 nog maar twee grondslagen...4

Nadere informatie

Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Hoe bepaal je de impact van een evenement? En kan dat ook voor het plaatsvindt?

Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Hoe bepaal je de impact van een evenement? En kan dat ook voor het plaatsvindt? Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Hoe bepaal je de impact van een evenement? En kan dat ook voor het plaatsvindt? (Antwerpen) 15 december Hoe de impact van een toekomstig publieksevenement

Nadere informatie

agenda Top 100 Nederland, maart 2014

agenda Top 100 Nederland, maart 2014 Welkom #TOP100 agenda Top 100 Nederland, maart 2014 15:00 Welkom / Interna0onal Benchmark Employer Brand Management Bjorn Veenstra, Job Mensink 15:30 Neuro imaging voor marke0ng en communica0e! en recruitment?

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht

Zorgboerderij Molenzicht Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk.

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. Wie zijn wij? Overcommunicatief Social Media Fanatic Shop-a-holic Boekenwurm Heeft identieke tweelingzus Marketing Manager E- communicatie en

Nadere informatie

Zowel online als offline

Zowel online als offline Zowel online als offline reclame creëren online interesse in een merk Volgens bepaalde experts dient reclame tegenwoordig slechts een enkel doel: de consument naar de website van het betrokken merk lokken

Nadere informatie

Multi-Advertising: hoe een landelijke campagne lokaal rendement oplevert

Multi-Advertising: hoe een landelijke campagne lokaal rendement oplevert Multi-Advertising: hoe een landelijke campagne lokaal rendement oplevert Uitdagingen en oplossingen voor franchise- en dealerorganisaties bij digitaal adverteren Inhoudsopgave Introductie Pagina 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking

Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking Managementsamenvatting Inzicht in kritische factoren bij fatale woningbranden is onontbeerlijk om gericht en effectief brandveiligheidsbeleid

Nadere informatie

Elke oproepeenheid heeft zijn eigen vulgraad. Dit is het aantal mensen dat binnen de betreffende oproepeenheid minimaal aanwezig moet zijn.

Elke oproepeenheid heeft zijn eigen vulgraad. Dit is het aantal mensen dat binnen de betreffende oproepeenheid minimaal aanwezig moet zijn. Het basis principe OOV Alert is een multimediaal systeem dat het mogelijk maakt snel (groepen) mensen multimediaal te informeren over een calamiteit of een gebeurtenis en die mensen snel te mobiliseren.

Nadere informatie

S#ch#ng Golfenvoorkika Nieuws Brief nummer 2 19 juni 2013. Wat te lezen in deze tweede nieuwsbrief:

S#ch#ng Golfenvoorkika Nieuws Brief nummer 2 19 juni 2013. Wat te lezen in deze tweede nieuwsbrief: S#ch#ng Golfenvoorkika Nieuws Brief nummer 2 19 juni 2013 Wat te lezen in deze tweede nieuwsbrief: ANBI Status Wie zijn wij en waarom doen we dit? Flyers Publiciteit Wat kunnen jullie voor ons doen? Deelname

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

Andreas van Wagenberg Office for Human Environments Vlissingen

Andreas van Wagenberg Office for Human Environments Vlissingen Andreas van Wagenberg Office for Human Environments Vlissingen Overzicht van het verhaal Afbakening van het onderwerp i.v.m. de discussie Presentatie van zeven stellingen waarvan stelling nr. vijf uit

Nadere informatie

Old Holland 27 januari Volendam

Old Holland 27 januari Volendam Old Holland 27 januari Volendam Wim Rijkenberg Wethouder gemeente Edam-Volendam Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 4 Voor wie? Beslissers Internationale bedrijven (zakelijke)

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST departement Algemene Zaken en Financiën - adrntrzlmatie Ambte,mm& afdeling Statutaire Aangelegenheden.. '. protocol nr. 108.284 PROTOCOL HOUDENDE

Nadere informatie

Afstudeerrichting Marketing Management

Afstudeerrichting Marketing Management Afstudeerrichting Marketing Management Doel van vandaag Informeren over het belang van marketing Een overzicht geven van de afstudeerrichting en de aanpak Schetsen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

HEEMSTEDE Jan van Goyenstraat

HEEMSTEDE Jan van Goyenstraat HEEMSTEDE Jan van Goyenstraat onderzoek ontwikkelingsmogelijkheden horeca Heemstede onderzoekontwikkelingsmogelijkhedenhoreca JanvanGoyenstraat identificatie planstatus projectnummer: datum: 039700.18452.00

Nadere informatie

VWEC: kritische reflectie Alex Van Leeuwen Social Media Monitoring

VWEC: kritische reflectie Alex Van Leeuwen Social Media Monitoring 2012 VWEC: kritische reflectie Alex Van Leeuwen Social Media Monitoring Robin Vandebroek Lezing De presentatie van Alex Van Leeuwen over social media monitoring ging over de producten die het bedrijf Buzzcapture

Nadere informatie

Certificering Brandveiligheid

Certificering Brandveiligheid Certificering Brandveiligheid Inleider: Ronald van Brakel EFPC (European Fire Protection Consultants) Adviesbureau brand- en inbraakbeveiliging Bouwregelgeving, Sprinkler, Brandmeld, RWA Utiliteit, Industrie,

Nadere informatie

BOBBI EDEN HAKEN IEDEREEN KAN. Stap voor stap en met humor leert Bobbi ook jou grappige en schattige UKKEPUKKI S haken!

BOBBI EDEN HAKEN IEDEREEN KAN. Stap voor stap en met humor leert Bobbi ook jou grappige en schattige UKKEPUKKI S haken! BOBBI EDEN IEDEREEN KAN HAKEN Stap voor stap en met humor leert Bobbi ook jou grappige en schattige UKKEPUKKI S haken! BOBBI EDEN IEDEREEN KAN HAKEN 2 COLOFON Dit boek is gepubliceerd door Kosmos Uitgevers

Nadere informatie

De nieuwe generatie verkiezingsborden

De nieuwe generatie verkiezingsborden Telefoon 070-3151090 www.imagebuilding.com www.trotter.eu De nieuwe generatie verkiezingsborden Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019 Waterschapsverkiezingen

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst Maandtabel loonbelasting en premies 2015

Caribisch Nederland Belastingdienst Maandtabel loonbelasting en premies 2015 HEFFING ALS: BELASTINGVRIJE SOM Caribisch Nederland Belastingdienst Maandtabel loonbelasting en premies 2015 WERKGEVERSPREMIE 6,00 1,82 0,00 0,00 0,00 33,97 0,96 0,13 12,00 3,64 0,00 0,00 0,00 33,97 1,93

Nadere informatie

SUCCES IN DE PRAKTIJK

SUCCES IN DE PRAKTIJK SUCCES IN DE PRAKTIJK Wat u kunt leren van uw klant en concullega s Jonneke Heins - GfK GfK 2013 Succes in de praktijk Textilia Mode Experience 2013 1 Inhoud Markt Koper Toekomst Kansen Jonneke Heins Consultant

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN VICEMINISTER PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

PERSMEDEDELING VAN VICEMINISTER PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING persberichtregionaleomroepen PERSMEDEDELINGVANVICEMINISTER PRESIDENTINGRIDLIETEN VLAAMSMINISTERVANINNOVATIE,OVERHEIDSINVESTERINGEN,MEDIAEN ARMOEDEBESTRIJDING Woensdag28december2011 OnderimpulsvanministerLietenkomenregionaleomroepenenTelenettot

Nadere informatie

Merken als mensen. prof. dr. Peter Kerkhof Vrije Universiteit Amsterdam Mastersessie Humanizing Brands PvKO, 14 oktober 2015 @PeterKerkhof

Merken als mensen. prof. dr. Peter Kerkhof Vrije Universiteit Amsterdam Mastersessie Humanizing Brands PvKO, 14 oktober 2015 @PeterKerkhof Merken als mensen prof. dr. Peter Kerkhof Vrije Universiteit Amsterdam Mastersessie Humanizing Brands PvKO, 14 oktober 2015 @PeterKerkhof Merken als mensen The human brand Merken die als menselijk worden

Nadere informatie

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/. Laatst bijgewerkt: 17 mei 2008

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/. Laatst bijgewerkt: 17 mei 2008 Handleiding website Laatst bijgewerkt: 17 mei 2008 In deze handleiding staat alles wat u nodig heeft om een bericht op de website van de Reddingsbrigade Aoreven Heythuysen te plaatsen. Alles wordt in woord

Nadere informatie

Factsheet brandblusdekens

Factsheet brandblusdekens Factsheet brandblusdekens Versie 01 Datum 6 december 2013 NVWA Ruud Nieuwenhuijs Brandblusdekens 3 december 2013 Inhoud Inleiding...5 1 Opzet onderzoek... 6 2 Resultaten... 7 3 Conclusies... 8 Pagina

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek behoefteanalyse. Creatieve sector Groningen

Rapportage Onderzoek behoefteanalyse. Creatieve sector Groningen RapportageOnderzoekbehoefteanalyse CreatievesectorGroningen Opdrachtgever Opdrachtnemer :GemeenteGroningen :Onderneem t Datum :31januari2012 Onderneem t 1 2 Inhoud 1.OnderzoekbehoefteanalysecreatievesectorGroningen

Nadere informatie

Oude Nieuwe Social Media

Oude Nieuwe Social Media #SDVdoedag Oude Nieuwe Social Media SDV Doe-dag Even voorstellen.. Guy STRIJBOSCH E-mail: Twitter: LinkedIn: Website: info@gscoach.nl @guystrijbosch nl.linkedin.com/in/guystrijbosch www.gscoach.nl Wanneer

Nadere informatie

Uitkomsten CommunicatieMonitor 2015

Uitkomsten CommunicatieMonitor 2015 Uitkomsten Een onderzoek naar communicatiebeleid en de effecten daarvan bij woningcorporaties Amsterdam/Almere, juni 2015 Pagina: 2 van 20 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Welk doel dient de communicatiefunctie?...

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

Indien u de SmartCard verkeerdelijk heeft ingestoken, brandt het rode Error lampje op de handterminal:

Indien u de SmartCard verkeerdelijk heeft ingestoken, brandt het rode Error lampje op de handterminal: 1 1. Actie voor het vertrek 1.1. Insteken van de SmartCard in de handterminal Steek vóór vertrek met de wagen uw persoonlijke SmartCard (= geheugenkaart) op correcte wijze in de gleuf (aan de bovenzijde)

Nadere informatie

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief december 2013 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf

Nadere informatie

Centrale thema s vandaag. integriteit in perspectief goed besturen; integritisme integriteit? centrale dilemma s / thema s wat te doen: wie, wat?

Centrale thema s vandaag. integriteit in perspectief goed besturen; integritisme integriteit? centrale dilemma s / thema s wat te doen: wie, wat? INTEGRITEIT VAN BESTUREN Waar het om gaat, wat mis gaat en wat beter kan 8 april 2015 Leo Huberts VU GOED EN INTEGER BESTUREN Centrale thema s vandaag integriteit in perspectief goed besturen; integritisme

Nadere informatie

Rabo OndernemersCafé

Rabo OndernemersCafé Rabo OndernemersCafé Social Media Rabo Ondernemerscafé 13 oktober 2011 Wie ben ik? Julian Natte: - 10 jaar ervaring internet marketing strategie - Ik schrijf voor Emerce, Molblog en eigen blogs, blogs

Nadere informatie

EEN NIEUW PUBLIEK? Prof. mr J.H. Spoor. AIPPI, Zeist 15 maart AIPPI, Zeist 15 maart

EEN NIEUW PUBLIEK? Prof. mr J.H. Spoor. AIPPI, Zeist 15 maart AIPPI, Zeist 15 maart EEN NIEUW PUBLIEK? Prof. mr J.H. Spoor AIPPI, Zeist 15 maart 2017 AIPPI, Zeist 15 maart 2017 1 Auteursrechtrichtlijn, artikel 3, lid 1 De lidstaten voorzien ten behoeve van auteurs in het uitsluitende

Nadere informatie

Bent u een echte zelfstandige? 17-05-2016 W E L K O M

Bent u een echte zelfstandige? 17-05-2016 W E L K O M W E L K O M 17 mei 2016 1 Wie nu een echte zelfstandige is, is dat straks ook. En wie straks geen echte zelfstandige blijkt, is dat nu ook niet! (E. Wiebes) van VAR naar DBA... 2 17 mei 2016 - Verklaring

Nadere informatie

Search Engine Optimalisation Rapport mrcreezy.be

Search Engine Optimalisation Rapport mrcreezy.be 1 SEO Rapport www.mrcreezy.be Search Engine Optimalisation Rapport mrcreezy.be Geschreven door Unicmedia 2 SEO Rapport www.mrcreezy.be Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Huidige ranking & indexatie (Google)

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek stichting OOG 2016

Kwaliteitsonderzoek stichting OOG 2016 WWW.SKWADRAAT.NL Kwaliteitsonderzoek stichting OOG 2016 Rapportage OJBS De Ieme Veghel, april 2016 Sanne Smeenk ii Kwaliteitsonderzoek 2016 2016 S 2 Onderzoek & Advies Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Quick scan tool Social Media monitoring

Quick scan tool Social Media monitoring Quick scan tool Social Media monitoring @HU_TNL @VRUtrecht Inhoud presentatie VRU en crisiscommunicatie Project The Next Level Opdrachtformulering Het resultaat Social Media analyse Discours Analyse Hoe

Nadere informatie

ACTIETOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGINGEN TOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGING

ACTIETOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGINGEN TOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGING ACTIETOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGINGEN TOOLKIT VOOR SCHOLEN & VERENIGING INTRODUCTIE INTRODUCTIE Wij zijn ontzettend blij en dankbaar dat jullie in actie willen komen voor Spieren voor Spieren! Zoals

Nadere informatie

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE 1 Lies Spruit Burgemeester gemeente Lisse 2 Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 Fusie tot Amsterdam Marketing Congressen Cultuur marketing

Nadere informatie

Reken je (niet) rijk

Reken je (niet) rijk Reken je (niet) rijk Inleiding Studeren of werken? Of studeren en werken? Wat zijn de voordelen en nadelen, financieel gezien, maar ook wat betreft je vrije tijd? Heb jij inzicht in je inkomsten en uitgaven?

Nadere informatie

Werken in de techniek

Werken in de techniek 08740 Arbeidsmarkt Assistent 05-06-2008 10:44 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 Werken in de techniek Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Wat laat je zien? Je komt op tijd en houdt je aan afspraken Je assisteert

Nadere informatie

Infovergadering: Bedrijfswagens

Infovergadering: Bedrijfswagens Agenda Verwelkoming en inleiding Wat is een voordeel alle aard (kortweg VAA) Hoe wordt het VAA bedrijfswagen berekend, vroeger en nu? Voorbeelden en kostprijs van de wijziging VAA bedrijfswagen? Zijn er

Nadere informatie

Producten en Services Jouw Strategisch Marketingplan. BDF 6.3 - Werkblad - Jouw Strategisch Marketingplan - Pagina 1

Producten en Services Jouw Strategisch Marketingplan. BDF 6.3 - Werkblad - Jouw Strategisch Marketingplan - Pagina 1 BDF 6.3 - Werkblad - - Pagina 1 Als je gefrustreerd raakt over het feit dat niet meer mensen je producten kopen dan kan dit te maken hebben met je positionering en wat je benadrukt. Je missie is nu om

Nadere informatie