HEEMSTEDE Jan van Goyenstraat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HEEMSTEDE Jan van Goyenstraat"

Transcriptie

1 HEEMSTEDE Jan van Goyenstraat onderzoek ontwikkelingsmogelijkheden horeca

2

3 Heemstede onderzoekontwikkelingsmogelijkhedenhoreca JanvanGoyenstraat identificatie planstatus projectnummer: datum: projectleider: opdrachtgever: drs.g.welten gemeenteheemstede

4 Rho Adviseurs bv Niets

5 Inhoud 1. Inleiding blz.3 2. Ontwikkelingentrends Eerstetekenenvanherstelhorecasector Horecanaarbezoekmoment Spreidinghorecanaarbezoekmomentbinnengemeente 8 3. HorecaJanvanGoyenstraat Positie(horeca)JanvanGoyenstraat Benchmark Parkeren Conclusies 15 Rhoadviseursvoorleefruimte vestigingrotterdam

6 2 Inhoud Figuur1.1WinkelcentrumJanvanGoyenstraat(roodkader)enomgeving Rhoadviseursvoorleefruimte vestigingrotterdam

7 1. Inleiding 3 Aanleiding WinkelcentrumJanvanGoyenstraat(figuur1.1)ishetwijkwinkelcentrumvoordeinwonersvanhet noordoostelijkedeelvanheemstedeeneendeelvanhaarlem(buurtdenhout).onderdeelvande wijkverzorgendefunctieisdehoreca.ookcombineerthetwinkelendpubliekhetwinkelenmethoreca bezoek.daarmeeisdehorecasectoreenbronvanontspanning.ookisheteenbelangrijkewerkgever. DegemeentestreeftnaareenoptimaalfunctionerendwijkcentrumindeJanvanGoyenstraat.Hetge biedisvooralbedoeldalsboodschappenvoorzieningwaardoorhorecanietdeoverhandmoetkrijgen.in dezenotitiewordtbekekenwelkeomvangvandehorecaaansluitbijdefunctievandejanvangoyen straat. Achtergrond Omdatdehorecasectordoordeeconomischelaagconjunctuur,doordeveranderendebevolkingssa menstellingendoornieuwewetenregelgevingonderdrukstaat(khn,2013),ishetvanbelangdat horecabedrijvenderuimtekrijgenomteinnoveren.dezeruimteuitzichinverminderingvanregeldruk enhetruimbaangevenaanverantwoordelijkeondernemersdoormiddelvansnellerevergunningpro cedures,flexibiliteitenruimtevoorinitiatieven. Degemeentehoudtrekeningmetdebelangenvanomwonendenvanhorecabedrijven.Meerruimte voorhorecaactiviteitenkanoverlastindeopenbareruimtemetzichmeebrengen.totopzekerehoogte kanhieropgestuurdwordendoormiddelvanruimtelijkeordening.inditonderzoekwordtdaaromna gegaanwelkhorecaaanbodpassendisinhetwijkwinkelcentrumjanvangoyenstraat.voorhetover grotedeelzaleventueleoverlastmoetwordenbeperkt/aangepaktdoortoepassingvanoverigeweten regelgeving,zoalsgemeentelijkeverordeningenenhetstrafrecht. Onderzoek Omdevraagtebeantwoordenwelkeomvangensamenstellingvanhethorecaaanbodpassendisvoor dejanvangoyenstraatwordendevolgendeaspectenonderzocht: - destandvanzakenindehorecasectorinhetalgemeen; - detrendsenontwikkelingen; - depositievanwijkcentrumjanvangoyenstraatbinnendegemeente; - eenvergelijkingvandeomvangvanhethorecaaanbodmiddelseenbenchmark; - deparkeermogelijkhedenindejanvangoyenstraatinrelatietotdeparkeerbehoeftevanhoreca. Leeswijzer Inhoofdstuk2komendestandvanzakenendetrendsenontwikkelingindehorecainNederlandaan bod.inhoofdstuk3wordendezezakengekoppeldaandespecifiekesituatieinwijkcentrumjanvan Goyenstraat.Hoofdstuk4bevatdebelangrijksteconclusies. Rhoadviseursvoorleefruimte vestigingrotterdam

8 4 Inleiding Rhoadviseursvoorleefruimte vestigingrotterdam

9 2. Ontwikkelingentrends 5 UitgangspuntvoordemogelijkhedenvoorhorecainwijkwinkelcentrumJanvanGoyenstraatzijnde huidigeontwikkelingenentrendsindehorecadieindithoofdstukaandeordezijn Eerstetekenenvanherstelhorecasector Voorzichtherstelverwachtin2014 AlenigejarenstaatdeomzetindehorecainNederlandonderdrukdoorhetlageconsumentenvertrou wen.in2013namvooralbijcafésencafetaria'shetaantalverkochteconsumptiesforsaf.dieafzetda lingishetgevolgvanhetvoorlopigedieptepuntinhetconsumentenvertrouwenenhetkoudeweerdat langaanhielddatjaar. 2014biedtuitzichtopeenvoorzichtigherstel(KwartaalberichtHoreca,ING,2013).Hetrecenteverleden laatnamelijkziendateenoplevingvanhetvertrouwensnelindehorecacijferskandoorwerken.verbe teringvanhetperspectiefenhetvertrouwenbijdebinnenlandseconsumentkomtvoortuithetafvlak kenvandetoenamevandewerkloosheidendeverbeteringvanhetsentimentopdewoningmarkt. Ontwikkelingpersector Dehorecawordttraditioneelingedeeldindevolgendesectoren: - drankensector(café,dancing,discotheek,coffeecorner); - fastservicesector(lunchroom,ijssalon,snackbar,pannenkoekenrestaurant); - restaurantsector; - hotelsector; - cateringsector. Detoekomstperspectievenverschillenpersector. Drankensector Dedrankensectorstaatreedsjarenonderdrukvanwegeeenjarenlangedalingvanhetcaféendisco theekbezoek.deinvoeringvanhetrookverbodheeftdedalingversterkt.ditheeftgeleidtoteenver sterkteafnamevanhetaantalcafésendiscotheken.inhetaanbodiseenverschuivingteconstateren vanalcoholischedrankennaarmeerkoffie/theeafzet. Fastservicesector Indefastservicesectorvindtveelinnovatieplaats.Tegelijkontwikkelendetraditionelebedrijvenzich negatief.zokomtdetraditionelesnackbarsteedsmeeronderdruktestaanenondervindtdezeintoe nemendemateconcurrentievansupermarkten.daartegenoverontwikkelenlunchroomszichpositief. Meteengezondheidsconceptwetendezeaanbiedersdeaandachtvandeconsumententetrekken.Ook ijssalonsmogenzichineengoedebelangstellingvandeconsumentverheugen.dituitzichonderandere ineentoenamevanhetaantalijssalonsenlunchrooms. Restaurantsector Dezesectorwordtalsgevolgvandeeconomischecrisisgetroffendoormeerterughoudendheidbijde zakelijkemarkt.daarentegenblijfthetaantalconsumentendatbuitendedeureetrelatiefhoog.naar Rhoadviseursvoorleefruimte vestigingrotterdam

10 6 Ontwikkelingentrends verwachtingisdegroeivanhetaantalpersonenindeleeftijdvan50+hiereenoorzaakvan,omdatdeze bevolkingsgroepeneenrestaurantbezoekprefererenboveneenbezoekaaneencafé. Omdatdeprijsstijginginderestaurantsectorrelatiefbeperktisgebleven,isinrelatievezindebetaal baarheidvanrestaurantbezoekbevorderd.hierdoorisdeomzetindezesectorenigszinsoppeilgeble vendeafgelopenperiode.voordelangetermijnwordteenflinkeshakeoutindebrancheverwachten zulleninnoverendeenonderscheidendeconceptenoverleven. Hotelsector Dedalendekoopkrachtdruktdeconsumentenbestedingenendestagnerendeeconomieheefteenne gatiefeffectopdezakelijkemarkt.dezezakenhebbeneendrukkendeffectopdeomzetontwikkelingin dehotelsector.omeengroteterugvaltevoorkomen,heeftdehotelsectoractiefhetprijsinstrument ingezet.medehierdoorishetaantalovernachtingenredelijkoppeilgebleven. Voordelangetermijnisdeverwachtingdat'valueformoney'belangrijkblijftendatmetnamede2en 3sterrenhotelssteedsmeerzullenopschuivenrichtingdeluxehotellerie.HetaantalB&B'szalblijven groeienenhetb&bsegmentzalsteedsvakereenconcurrentwordenvoordezakelijkehotels. Cateringsector Ditsegmentondervindteveneensdegevolgenvandeongunstigeeconomischeontwikkeling.Bedrijven kijkenbijvoorbeeldkritischnaardekostenvandebedrijfskantineofnaardekostenvanbedrijfsevene menten(personeelsfeest,nieuwjaarsreceptieendergelijke).ookindekomendeperiodezullen,gezien deeconomischongunstigesituatie,deuitgavenaancateringafblijvennemen Horecanaarbezoekmoment Driebezoekmomenten Deindelinginparagraaf2.1gaatvoorbijaanhetgedragvanconsumenten,terwijldezedetoekomstvan desectorbepaalt.vanuitconsumentenredenerendkandehorecawordeningedeeldnaardriebezoek momenten. 1. horecavoorthuisofdichtbijhuis; 2. horecavooréchtuit; 3. horecavoorgemakkelijkensmakelijktussendoor. Metdezebezoekmomentenalsuitgangspuntwordtbekekenwelkehorecasectorenpassendzijninwijk centra. Thuisofdichtbij Voorgebruikvanproductenthuisofdichtbijhuisbezoektdeconsumenteninhoofdzaakfastservicebe drijvenendedetailhandel,endanmetnamedesupermarkt.hetgroeiendaantaléénentweeper soonshuishoudenszoektsteedsmeergemak.alsdeconsumentnietzelfkooktdanwordtdatminder vaakvervangendooreenbezoekaandesnackbar,ensteedsvakerdooreenkantenklaremaaltijd(sala de)uitdesupermarktofeenluxemaaltijdvandetottraiteuromgeturndespeciaalzaak.deaangeboden maaltijdenwordensteedsgezonderengedifferentieerder.,enookindedetailhandelwordendezeter plekkebereid Rhoadviseursvoorleefruimte vestigingrotterdam

11 Ontwikkelingentrends 7 Versbereidesushiindesupermarkt JumboFoodmarkt,Breda Échtuit Oméchtuittegaanbezoektdeconsumentdoorgaanseenrestaurant.Deomzetinderestaurantsector isredelijkoppeilgebleven(paragraaf3.2),omdatdeconsumentdezevormvanontspanningblijftwaar deren.bedrijvengerichtopéchtuitbiedenmethetoogopdecrisissteedsmeeralternatievenvoorde kleineportemonnee.ervindtdaardooreenverschuivingplaatsnaareengunstigereprijskwaliteitver houding. Traditionelecafésgerichtopéchtuitdreigeneendeelvanhunfunctieteverliezen.Zijwordenvervan gendoorkoffielounges,evenementenofdoordethuistap.dezeontwikkelingwordtbevorderddoorde enormeprijsdrukvanuitdesupermarkt.deconsumentervaarthetdrinkenindehorecaalszeerprijzig invergelijkingmethetprijsniveauindesupermarkt.omhethoofdbovenwatertehouden,wordtdoor horecaondernemersvaakingezetopdeombouwvandranknaareten.daarbijwordtdanvaakdemul tifunctionaliteitvandelocatieingezetmeteerstdinerenendaarnauitgaan(grandcafé). Grandcafé eerstdineren,daarnauitgaan Rhoadviseursvoorleefruimte vestigingrotterdam

12 8 Ontwikkelingentrends Gemakkelijkensmakelijktussendoor Hetbezoekmomentgemakkelijktussendoorissterkinontwikkeling.Voorditmarktgebiediseentwee delingtemakenin: - recreatief:tijdensrecreatieveactiviteitenzoals,pretpark,sport,winkelen,reizenofevents; - functioneel:tijdenshetwerk,indezorg,opschoolofonderweg. Vooralderecreatievetakiseengroeimarkt,omdatconsumentensteedsmeerdagtripsmaken.Temeer, omdattegenwoordigoveralenopiedermomentwelietstedoenisindevormvaneencultureelfestival ofeenmarkt.daarbijheeftdeconsumentbehoefteaangemakkelijk,informeelensnel.koffiecafés, authentiekebroodzaken,laagdrempeligezelfserviceformulesentrendygrandcafésvervullendiebe hoefte.hierdoorzienwijeenpositieveontwikkelingvandekoffieentheehuizen,dehorecabijdetail handelenophightrafficlocatiesalsstationsenbijrecreatie. Hetfunctioneledeelvanditmarktveldzijnvooraldebedrijfsrestauratievevoorzieningen,dezorgenhet onderwijs.supermarkten,bezorgdienstenzoalswww.albert.nl,lokaletraiteurs,cateraars,restaurants enfastfoodbezorgdienstenspringenhieropin Spreidinghorecanaarbezoekmomentbinnengemeente BinnendegemeenteHeemstedeissprakevaneendiversiteitaanhoreca,waarbijdewinkelgebieden zichrichtenopdeverschillendebezoekmomentenvandedoelgroepen. Inhetcentrumgebiedisruimtevoorhorecameteenopenuitstralingdiezichrichtopderecreatieve bezoekersvanuitdegemeenteenvandaarbuiten:hetbezoekmomentéchtuit.ditbetreftveelalbrede horecazakendiezich(ook)richtenopavondennachtbezoek.veelhorecainhetcentrumgebiedis daarmeeeenbezoekdoelopzich. Inhetcentrumgebiedpassentevenshorecabedrijvenmeteenondersteunendefunctievoordedetail handel,gerichtopsmakelijktussendoor. Passendinhetcentrumgebiedzijndevolgendehorecasectoren: - drankensector; - restaurantsector; - fastservicesector; - hotelsector. Indewijkcentrabevindenzichallereerstvoorzieningengerichtopdeomliggendewijk.Dehorecaineen wijkcentrumrichtzichdaaromophetbezoekmomentthuisofdichtbij.dehorecaheeftdaarmeeeen meerfaciliterenderol. Ingroterewijkcentra,zoalsdeJanvanGoyenstraat,ondersteuntdehorecadehoofdfunctie'bood schappendoen'.erligtdaaromeenkansvoorhorecagerichtophetbezoekmomentsmakelijktussen door. Beidebovenstaandebezoekmomentenkunnenbediendwordendoordetailhandelenhorecametfast service.conceptenmetmodernemogelijkhedentotafhalenofdirectgebruikgerichtopgezondheiden luxezijndankansrijk. Hetmeestpassendineenwijkcentrumzijndevolgendehorecasectoren: - restaurantsector; - fastservicesector(zoalslunchroom,ijssalon,cafetaria) Rhoadviseursvoorleefruimte vestigingrotterdam

13 3. HorecaJanvanGoyenstraat 9 Uithetvoorgaandekomtnaarvorendatdehorecasectorweliswaaronderdrukstaat,maardater(mis schienmededaardoor)veelvernieuwingplaatsvindt.dezetoekomstgerichteconceptenkunneneen aanvullingzijnopdewijkverzorgendefunctievanwinkelcentrumjanvangoyenstraat.indithoofdstuk wordtonderzochtinhoeverreerruimteisvoordeontwikkelingvandehorecasectorinhetgebied Positie(horeca)JanvanGoyenstraat Kenmerkenverzorgingsgebied HetprimaireverzorgingsgebiedvanwinkelcentrumJanvanGoyenstraatzijndeomliggendebuurten (figuur3.1)heemsteedsedreef,schildersbuurtenomgeving,schouwbroekerpolderendehaarlemse buurtdenhout(toekomstperspectiefbuurtsupermarkten.ecorys,april2008).hetgemiddeldeinkomen indezebuurtenbevindtzichforsbovenhetlandelijkgemiddelde(tabel3.1).vooralhetinkomenper inwonerindebuurtwaarinhetwinkelcentrumzichbevindt HeemsteedseDreef,Schildersbuurte.o. isrelatiefzeerhoog. Deinkomenselasticiteitvanbestedingenaandagelijksegoederenis0,25(HBD,2013).Ditkomterop neerdatiedereprocentdieeenpersoonmeerverdienttotgevolgheeftdathij/zij0,25%meeruitgeeft aandagelijksegoederendangemiddeld.terverduidelijking:in2013warendegemiddeldeuitgavenaan dagelijksegoedereninnederland 2.315,perpersoonperjaar.Hetinkomeninhetverzorgingsgebied vanwinkelcentrumjanvangoyenstraatligt77%bovenhetlandelijkgemiddelde.hetgeenindesector dagelijksegoedereneengemiddeldbestedingsniveaugeeftvan 2.760,perpersoonperjaar. Tabel3.1InwonertaleninkomenverzorgingsgebiedJanvanGoyenstraat(CBSStatline,2013) gemiddeldinkomenperinwo gebied aantalinwoners ner(x 1.000,) HeemsteedseDreef,Schildersbuurte.o ,8 Schouwbroekerpolder ,5 DenHout(gemeenteHaarlem) ,6 Totaalverzorgingsgebied ,6 Nederlandsgemiddelde 21,7 Verschil 77% Rhoadviseursvoorleefruimte vestigingrotterdam

14 10 HorecaJanvanGoyenstraat Figuur3.1BegrenzingverzorgingsgebiedJanvanGoyenstraat(rood)(bron:CBSenGoogleEarth) KenmerkenwinkelcentrumJanvanGoyenstraat Deinwonersvanhetverzorgingsgebiedbestedenrelatiefmeergeldaanversproducten.Zijzullenniet meereten,maarjuistbijzondere,hogergeprijsdeproductenkopen.ditmaakthetbezoekmomentsma kelijktussendoorkansrijk(zieparagraaf2.2).hetisdaarmeeeenkansrijkbezoekmomentvoordehoreca ineenwijkwinkelcentrum,zoalsjanvangoyenstraat. Voordeefficiënte(bulk)week/weekendboodschappenwordthetcentrumgebiedvanHeemstedebe zocht,ofzelfshetpickuppointaancruquiusweg(n201) Rhoadviseursvoorleefruimte vestigingrotterdam

15 HorecaJanvanGoyenstraat 11 HethuidigewinkelendienstenaanbodinwinkelcentrumJanvanGoyenstraatisreedssterkgerichtop luxe(re)producten.indehuidigeopbouwvanhetwinkelcentrum( aantalkenmerkenop: - dewinkelsinversproductenzijnrelatiefluxe:keurslager,traiteur,wijnhandel; - ookdesupermarktsluithierbijaan:plusheefteenrelatiefhogergeprijsdassortiment;zoisplusal eenaantalmalenuitgeroepentotbeste'wijnsupermarkt'vanhetjaar; - erisgeen(dag)horecainsegment'fastservice'aanwezig,weltweerestaurantseneencafé; - erzijnrelatiefveeldienstverlenersgerichtopdepersoonlijkeverzorging:kappers,schoonheidssa lons. Desamenstellingvanhetwinkelaanbodenhetbestedingspatrooninhetverzorgingsgebiedleidttotde conclusiedatconsumentendejanvangoyenstraatbezoekenom'onthaast'boodschappentedoen, waarbijdeaankoopvanluxe(vers)productenvaakwordtgecombineerdmetpersoonlijkeverzorgingof eenhorecabezoekalsrustmomenten/ofsocialegebeurtenis. Inhetverlengdehiervanpassenhorecaconceptendiezichrichtenopdedirecteconsumptiedanwelhet afhalenvanhogekwaliteitversproducten,vooraltijdenswinkelopeningstijden.debezoekmomenten smakelijktussendoorenthuis/dichtbijhuispassen/sluitenhieropaan.dezebedrijven,die'fastservice' bieden,kunnenzowelopzichzelfstaandehorecabedrijvenzijnalseenonderdeelvaneenwinkelbedrijfof dienstverlener.momenteelontbreektdergelijkehorecainwijkcentrumjanvangoyenstraat. DehuidigesamenstellingvanhethorecaaanbodindeJanvanGoyenstraat tweerestaurantsenéén café geefteenindicatiedathetwinkelcentrumeenvolwaardigeverzorgingsfunctieheeftvoorde buurt.ookbuitenwinkelopeningstijdenzulleninwonersvanhetverzorgingsgebiedhetwijkcentrum bezoekenvoorontspanningensocialecontacten. HorecaclusterJanvanGoyenstraat(Google) 3.2. Benchmark Uithetvoorgaandekanwordengeconcludeerddatinkwalitatievezinbehoeftebestaataanversterking vanhethorecaaanbodindejanvangoyenstraat.omtekomentotinzichtindekwantitatievebehoefte aanhorecainhetwijkcentrumwordtindezeparagraafeenanalysegemaaktvandeomvangvanhet horecaaanbodineenbenchmarkvandewijkcentravanvergelijkbaregemeenten.hiertoezijn,naast Heemstede,de10gemeenteninhetnoordwestelijkedeelvandeRandstadgeselecteerdmeteenrela tiefhooggemiddeldinkomenperinwoner(>25%bovenhetlandelijkgemiddelde).intabel3.2iseen overzichtgegevenvandebenchmarkselectie.alleendegemeentelarenkannietmeegenomenworden Rhoadviseursvoorleefruimte vestigingrotterdam

16 12 HorecaJanvanGoyenstraat indebenchmark,omdatdezegemeentenietbeschiktoverwijkcentra(zoalsdoordataleverancierloca tusgedefinieerd). Indebenchmarkvaltopdatveelwijkcentrabeschikkenoverdriehorecazaken.Debandbreedteinhet aantalhorecazakenindewijkcentraindebenchmarkloopttotvijf. OmtekomentoteengoedeindicatievoorderuimtevoorhorecaaandeJanvanGoyenstraatwordt uitgegaanvandebandbreedteindeomvangvanhethorecaaanbod.dezelooptvantweehorecazaken inhetgebiedtotmaximaalvijfzaken.degroeivanhetaanbodkanplaatsvindenbinnendezeband breedte.dezegroeizoudangevondenmoetenwordenin1of2bedrijvendieeenkwalitatieveverster kingzijntenopzichtevanhethuidiegaanbod.uitvoorgaandekwalitatieveanalysekomtnaarvorendat dezedanafkomstigmoetenzijnuitdefastservicesector,zoalseenlunchroom,eenijssalon,eenafhaal restaurantmetbeperktezitplaatsenofeencombinatiehiervan. Tabel3.2 AantalhorecazakeninbuurtcentravanquainkomenperinwonermetHeemstedevergelijk baregemeenten(2014) inkomenperinwonervan gemeentetenopzichtevan Nederlandsgemiddelde* aantalhorecazaken wijkcentrum** gemeente naamwijk/wijkcentrum Bloemendaal 55% Oudekern(Bennebroek) 3 Wassenaar 49% Zijlwetering 2 Blaricum 46% Bijvanck 2 Naarden 42% Tuindorp 3 Heemstede 39% JanvanGoyenstraat 3 Zandvoortselaan 3 Laren(NH.) 37% geenbuurtcentraaanwezig Oegstgeest 30% Bloemenbuurt 5 Bussum 28% Batterijlaan 5 Cereslaan 3 Laarderwegkwartier 3 OuderAmstel 27% OuderkerkaandeAmstel 3 DeBilt 27% Weltevreden(Bilthoven) 2 Muiden 26% Muiderberg 3 bandbreedteinomvanghorecasector 2tot5 * CBS,2013. ** Locatus,januari Parkeren Oppervlakpervestiging IndebestaandesituatieisaandeJanvanGoyenstraat2.100m²brutovloeroppervlak(bvo)aandetail handelaanwezig.uitbreidinghiervanisnietmogelijk.degemiddeldewinkelheefteenbvovan100m² (exclusiefdeaanwezigeplussupermarkt).ditbetekentdatdevestigingvannieuwehorecaalleenmoge lijkisbinnenhetbestaandevloeroppervlakendathetoppervlakvanelkehorecavestigingookcirca 100m²bvobedraagt. Parkeerbehoefteperfunctie Eenfunctiewijzigingvandetailhandelnaarhorecabetekenteenveranderingvandeparkeerbehoefte. DeparkeernormvoordetailhandelszakenrondomdeJanvanGoyenstraatbedraagt,conformde'Nota parkeernormenheemstede'(gemeenteheemstede,2010)4,0parkeerplaatsenper100m²bvo.inpara graaf2.3isaangegevendatbinneneenwijkcentrum,zoalshetgebiedaandejanvangoyenstraatis gedefinieerd,dehorecasectoren'restaurant'en'fastservice'(lunchroom,cafetaria)hetmeestpassend zijn.voordezesectorengeldenrespectievelijkparkeernormenvan14,0parkeerplaatsenen7,0par keerplaatsenper100m²bvo.doorde(theoretische)nettotoenamevandeparkeerbehoeftealsgevolg Rhoadviseursvoorleefruimte vestigingrotterdam

17 HorecaJanvanGoyenstraat 13 vandefunctiewijzigingteverrekenenmetdewerkelijkgemetenparkeerdruk,kandeveranderinginde parkeerdrukinzichtelijkwordengemaakt.degemeentelijkeparkeergegevensuithetrecenteparkeer onderzoekvormenhetreferentiekader.ookmoetrekeningwordengehoudenmetdeaanwezigheids percentagesperfunctieoververschillendedagdelen. Recentparkeeronderzoek UitactueelonderzoekvandegemeenteblijktdatinhetgebiedrondomdeJanvanGoyenstraatdepar keerdruktijdensdezaterdagmiddaghethoogstis.inhetonderzoekisnietalleendeparkeerdrukinde JanvanGoyenstraatzelfinzichtelijkgemaakt,maarbinneneengroteronderzoeksgebied.Onderstaande figuurgeefteenoverzichtvanditgebied,waarbinnenintotaal182openbareparkeerplaatsenaanwezig zijn. Figuur3.2Overzichtonderzoeksgebiedparkeeronderzoek Binnenhetonderzoekisoptweezaterdagendeparkeerdrukinhetgeheleonderzoeksgebiedbepaald. Opeengemiddeldezaterdagbedraagtdezetenhoogstecirca87%.Ditbetekentdatvande182open bareparkeerplaatsen159plekkenbezetzijn.ophetdrukstemomentzijnindehuidigesituatienog23 parkeerplaatsenuitgeefbaar.uitgaandevandeparkeernormvoordetailhandelenhetbestaandebvo zijn58vande159bezetteparkeerplaatseningebruiktenbehoevevandeaanwezigedetailhandelsza ken. Ruimtevoorhorecagerelateerdaanparkeerbehoefte Indevolgendetabellenisvoordebeidetypenhorecasectorbepaaldhoeveelvanhetbestaandevloer oppervlakdetailhandelgewijzigdkanwordeninhoreca,zonderdatdeparkeerdrukbinnenhetonder zoeksgebiedtijdensdezeperiodeoploopttotbovende100%.dezeberekeningvande(theoretische) nettotoenamevandeparkeerbehoefteisgebaseerdopdeparkeernormenvandegemeenteheemst ede,zoalsopgenomeninde'notaparkeernormen'(gemeenteheemstede,2010). Tijdenshetbenoemdedrukstemomentgeldtvoordetailhandeleenaanwezigheidspercentagevan 100%.Voordehorecasector'restaurant'bedraagtdeze70%envoordesector'fastservice'75%. Rhoadviseursvoorleefruimte vestigingrotterdam

18 14 HorecaJanvanGoyenstraat Tabel3.3Berekeningparkeerdrukzaterdagmiddag(piekmoment)nafunctiewijziging situatie invulling sector'res taurant' invulling sector'fast service' oppervlak functiewijzi ging bestaandepar keerbehoefte (detailhandel)* parkeerbehoefte horeca* nettotoe namepar keerdruk parkeerdruk nafunctie wijziging 100m²bvo m²bvo m²bvo m²bvo m²bvo m²bvo m²bvo m²bvo m²bvo m²bvo m²bvo m²bvo m²bvo m²bvo m²bvo m²bvo m²bvo m²bvo * Rekeninghoudendmeteengeldendaanwezigheidspercentageennaarbovenafgerondopgeheelgetal. Uittabel3.3isoptemakendatbijeenfunctiewijzigingvandetailhandelnaardehorecasector'restau rant'maximaal300m²bvoomgezetkanworden.tijdenshetdruksteparkeermoment(zaterdagmiddag) bedraagtdeparkeerdrukdan97%enzijnernogcirca5plekkenvrij.hettoevoegenvan100m²extra vloeroppervlakaanrestaurantzaldanleidentoteenparkeerprobleem. Defunctiewijzigingvandetailhandelnaardehorecasector'fastservice'isopveelgrotereschaalmogelijk. Vrijwelhetgehelebestaandeoppervlakaandetailhandelzouomgezetkunnenwordennaardittype horeca,zonderdatditopeendrukkezaterdagmiddagleidttoteentehogeparkeerdruk. Bovenstaandeberekeningisopgesteldvoorhetdruksteparkeermomentindehuidigesituatie.Zoals aangegevengeldtindezeperiodeeenaanwezigheidspercentagevan70%(restaurants)tot75%(fastser vice).tijdensdeavondperiodeopweekenweekenddagenneemtvoorbeidesectorendeaanwezigheid toe.indeavondperiodeneemtookdeaanwezigheidvanbewonerstoetenopzichtevandezaterdag middag.opdezaterdagmiddagbedraagtdeze60%.indiezinzouverwachtkunnenwordendatdefunc tiewijzigingjuistindeavondurenzalzorgenvooreentoenamevandeparkeerdruk.eenaanzienlijkdeel vanhetaantalparkeerplaatsenopmetnamedejanvangoyenstraatzelfzalechter,tenopzichtevande drukkezaterdag,indeavondperiodebeschikbaarzijn,omdatdeplussupermarkt'savondsgeslotenis Rhoadviseursvoorleefruimte vestigingrotterdam

19 4. Conclusies 15 OmdatdesupermarkteninhetcentrumvanHeemstedeenhetpickuppointaandeN201steedsbeter toegerustzijnophetzoefficiëntmogelijkdoenvandeboodschappen,moetvoorkomenwordendatde JanvanGoyenstraatnogslechtsvoorde'vergeten'boodschappenwordtbezocht.Ditisnamelijkde onvermijdelijketoekomstinwijkcentrawaarvernieuwinguitblijft. Doorzichteblijvenrichtenophethogereprijssegment,aangevuldmetontspannendeelementenals horecaenpersoonlijkeverzorging,kandejanvangoyenstraatzijneigen,uniekemarktpositiebehouden enzelfsuitbouwen.dehorecazouzichdaarbijmoetenrichtenopdebezoekmomentensmakelijktus sendoorenthuis/dichtbijhuis. Hetbezoekmomentéchtuitblijftdanvoorbehoudenvoorhetcentrumgebied. IndeJanvanGoyenstraatzijnmomenteeltweerestaurantseneencafégevestigd.Dezehebbeneen verzorgingsfunctievoordebuurtdoorhetbiedenvanruimtevoorontspanningenhetopdoenvanso cialecontacten.metditaanbodwordtvoldaanaandebredeverzorgingsfunctiediehetcentrumvoorde wijkheeft/moethebben. WatontbreektindeJanvanGoyenstraatishoreca,gerichtopsnelleservicemetconceptendiezich richtenopdedirecteconsumptiedanwelhetafhalenvanhogekwaliteitversproducten.ditsluitaanop hetbezoekmomentvanconsumentenaanhetwijkcentrum:smakelijktussendoorenthuis/dichtbijhuis. Deomvangensamenstellingvanhetwijkcentrumisgerichtop'onthaast'boodschappendoen,waarbij deaankoopvanluxe(vers)productenvaakwordtgecombineerdmetpersoonlijkeverzorgingofeen horecabezoekalsrustmomenten/ofsocialegebeurtenis. Indicatiefisruimtevoor1of2fastservicebedrijvendieoverdageninhetbeginvandeavond(tot21:00 uur)geopendzijn.opgeteldbijdedriebestaandezakenbeschiktdejanvangoyenstraatdaarmeeover maximaal5horecabedrijven.dezeomvangvanhethorecaaanbodsluitdanaanbijdebandbreedtein debenchmarkvanvergelijkbarewijkcentra.ookzalbijdezeomvangdefunctievanhetgebiedalswin kelcentruminstandblijven.intabel4.1isdepassendeomvangensamenstelling(binnenbandbreedtes) weergegeven. Tabel4.1PassendesamenstellinghorecaaanbodJanvanGoyenstraat sector passendeomvang momenteelaanwezig(eind2013) fastservice 12 0 restaurants 12 2 drankverstrekkers 01 1 totaal 35 3 Deparkeerberekeninginparagraaf3.3toontaandatdefunctiewijzigingvandetailhandelnaarhoreca leidttoteentoenamevandeparkeervraagtijdenshetdruksteparkeermomentvandeweek,maardat ditnietdirectleidttotparkeerproblemen.dewijzigingnaardesector'restaurants'ismogelijktoteen oppervlakvan300m²bvo,oftewelmaximaal3restaurants.voordesector'fastservice'iswijzigingvan eengroteroppervlakmogelijk,zonderdatproblemenophetgebiedvanparkerenzijnteverwachten. Rhoadviseursvoorleefruimte vestigingrotterdam

20 16 Conclusies Hetvergrotenvanhetaanbodaan'fastservice'met1of2bedrijvenzalindiezinnietleidentoteen sterketoenamevandeparkeerdrukopenrondomdejanvangoyenstraat.ookvoorkomenbeperkte openingstijdenbinnendefastservicesector(overdageninhetbeginvandeavond)vooreengrootdeel overlapinhetparkerendoorbezoekersvandehorecabedrijvenenomwonenden Rhoadviseursvoorleefruimte vestigingrotterdam

Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers

Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Een beschrijving van het horeca onderwijs en de horeca arbeidsmarkt per provincie Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Een beschrijving

Nadere informatie

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00 Amersfoort Euterpeplein ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 081530.17896.00 04-07-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten Hoorne Vastgoed R.008/04 gecertificeerd

Nadere informatie

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Kapelle Woonzorgcomplex Wemeldinge Parkeeronderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 130183.009393.00 27-11-2013 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: PMB Marsaki b.v. auteur(s):

Nadere informatie

Actieprogramma Horeca Dordrecht. Adviesraad voor de detailhandel, 26 februari 2014

Actieprogramma Horeca Dordrecht. Adviesraad voor de detailhandel, 26 februari 2014 Actieprogramma Horeca Dordrecht Adviesraad voor de detailhandel, 26 februari 2014 Actieprogramma 2007-2012 Inzet op: 1. Acquisitie: inzet op midden en topsegment (specifiek restaurants en natte horeca)

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Verwijderen bestemming Archeologie Sluiskiltunnel

Verwijderen bestemming Archeologie Sluiskiltunnel VerwijderenbestemmingArcheologieSluiskiltunnel identificatie planstatus Terneuzen wijzigingsplan identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0715.WPBG07VG99 17042014 ontwerp projectnummer: 24062014 vastgesteld

Nadere informatie

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. Memo : Parkeren Inter Chalet Horst Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers Ter attentie van Projectnummer : Pieter Maessen : 211x05595 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

Nadere informatie

c RBOI-Rotterdam bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan door de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

c RBOI-Rotterdam bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan door de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van c RBOI-Rotterdam bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan door de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan

Nadere informatie

gemeente Krimpen aan den IJssel

gemeente Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel Krimpenerwaard College nota van aanpassingen identificatie planstatus projectnummer: 054200.17837.00 datum: 19-06-2013 projectleider: opdrachtgever: ing. P.J.P. Hommel gemeente Krimpen

Nadere informatie

Heemstede. distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar 039700.16627.00 29-03-2012. drs. G. Welten ing. P.J.P. Hommel.

Heemstede. distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar 039700.16627.00 29-03-2012. drs. G. Welten ing. P.J.P. Hommel. Heemstede distributieplanologisch onderzoek ontwikkeling Vomar identificatie planstatus projectnummer: datum: 039700.16627.00 29-03-2012 projectleider: opdrachtgever: drs. J.H.M. Seerden gemeente Heemstede

Nadere informatie

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam.

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Vacatures, stageplaatsen, snuffel stages, SROI projecten en leerwerkplekken

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 2011

Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 2011 Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 211 versie gebaseerd op huidige stand van het plan volgens normering gemeente Leusden EXCLUSIEF Hamersveld: Voorziet volledig in

Nadere informatie

De duurste buurten en straten van Nederland in 2011

De duurste buurten en straten van Nederland in 2011 Inhoud: Rijkste enclaves Duurste buurten Duurste straten Meeste miljoenenwoningen Prijsontwikkelingen Calcasa Jaarverslag 2011 Miljoenenwoningen De duurste buurten en straten van Nederland in 2011 Jaarlijks

Nadere informatie

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek Uden wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 085600.18534.00 06-06-2014 projectleider: drs. G. Welten opdrachtgever: gemeente Uden

Nadere informatie

BROCHURE. Café met zaal en woning te huur in Lambertschaag (West Friesland) Te huur aangeboden: Ca. 520 M2 horecaruimte

BROCHURE. Café met zaal en woning te huur in Lambertschaag (West Friesland) Te huur aangeboden: Ca. 520 M2 horecaruimte BROCHURE Café met zaal en woning te huur in Lambertschaag (West Friesland) Te huur aangeboden: Ca. 520 M2 horecaruimte OBJECTGEGEVENS Huurprijs: 2.500,- p/mnd exclusief btw OBJECTOMSCHRIJVING Bedrijfsnaam

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 120 Haarlem, 14 november 2006 Onderwerp: Wet maatschappelijke ondersteuning Ondersteuningsprogramma provincie Noord-Holland 2007 2008 Bijlagen: - ontwerpbesluit

Nadere informatie

Reimerswaal. Meer Waarde. Bezonningsstudie 180294.008415.30 06-02-2012. ing. J. van Broekhoven. ir. S. Tamminga ing. S.A.P. Luijten.

Reimerswaal. Meer Waarde. Bezonningsstudie 180294.008415.30 06-02-2012. ing. J. van Broekhoven. ir. S. Tamminga ing. S.A.P. Luijten. Reimerswaal Meer Waarde Bezonningsstudie identificatie planstatus projectnummer: datum: 180294.008415.30 06-02-2012 opdrachtleider: opdrachtgever: ing. J. van Broekhoven R&B Wonen auteur(s): ir. S. Tamminga

Nadere informatie

Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad

Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad Inleiding Op 1 oktober 2012 is een meting van de nultredenwoningen binnen de sociale huurwoning voorraad, die in

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Opdrachtgever: M.J. de Nijs Care ECORYS Transport en Mobiliteit Amsterdam, 23 september 2011 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam

Nadere informatie

Het onderzoek SBR in Bedrijf

Het onderzoek SBR in Bedrijf Het onderzoek SBR in Bedrijf Conferentie SBR, the next step 20 juni 2013 Jesse Weltevreden, Lector Online Ondernemen Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) j.weltevreden@hva.nl 1

Nadere informatie

Horeca Barometer. Periode: eerste kwartaal 2011. knowledge. In samenwerking met en in opdracht van: Bedrijfschap Horeca en Catering

Horeca Barometer. Periode: eerste kwartaal 2011. knowledge. In samenwerking met en in opdracht van: Bedrijfschap Horeca en Catering knowledge Horeca Barometer Periode: eerste kwartaal 2011 In samenwerking met en in opdracht van: Bedrijfschap Horeca en Catering Datum: 28 april 2011 Project: 93929 Copyright: Gebruik en overname van (delen

Nadere informatie

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos'

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' AM Noord Holland Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' Datum 16 november 2009 Kenmerk AMW027/Rta/0088 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Het zorgcentrum Het Overbos in Heemstede wordt volledig

Nadere informatie

Beheersverordening LVERKEER PLANTSOEN WATSPORTHAL STRAAT VERKEERSPLEIN VERKEER RAILVERKEER STRAAT KANTOOR RAIL RK KAN

Beheersverordening LVERKEER PLANTSOEN WATSPORTHAL STRAAT VERKEERSPLEIN VERKEER RAILVERKEER STRAAT KANTOOR RAIL RK KAN Ontwikkeling Beheersverordening W LVERKEER PLANTSOEN SOEN OEN PAR PARK PARKE PARKER TUIN TUIN TUIN TUIN UIN N UIS STATIONSUITGANG STATIONSGEBOUW MET HORECA VERKEERSPLEIN LENING DETAILHANDEL KANTOOR PARKEREN

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Reglement Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Gelet op artikel 3 van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4 Puntensysteem voor : - huurovereenkomsten voor een woning met een energielabel (ongeacht wanneer de uurovereenkomst is ingegaan) - en voor alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2008 zijn ingegaan

Nadere informatie

Herziening Ontwikkelingskader Horeca Utrecht

Herziening Ontwikkelingskader Horeca Utrecht + Herziening Ontwikkelingskader Horeca Utrecht + Co-productie/ integraal beleid: uitgebreid proces interne en externe consultatie Alles ligt gevoelig (parallelle belangen bewoners en ondernemers vs maatschappelijk

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Advies ten behoeve van de Horecavisie Gemeente Leiden. 2014-R-033/1041 20 juni 2015

Advies ten behoeve van de Horecavisie Gemeente Leiden. 2014-R-033/1041 20 juni 2015 Advies ten behoeve van de Horecavisie Gemeente Leiden 2014-R-033/1041 20 juni 2015 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Benchmark 2.1 Inleiding 2.2 Consumenten 2.3 Arbeid & detailhandel 2.4 Attracties

Nadere informatie

Terneuzen Oostelijke Kanaaloever BEHEERSVERORDENING 2 E WIJZIGING

Terneuzen Oostelijke Kanaaloever BEHEERSVERORDENING 2 E WIJZIGING Terneuzen Oostelijke Kanaaloever BEHEERSVERORDENING 2 E WIJZIGING Beheersverordening Oostelijke Kanaaloever Terneuzen 2 e wijziging identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0715.BVOKO03-VG99

Nadere informatie

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Moerdijk. Woonwijken Zevenbergen. nota zienswijzen 170900.13925.00 08-02-2012. drs. W. Kraaijeveld. auteur(s):

Moerdijk. Woonwijken Zevenbergen. nota zienswijzen 170900.13925.00 08-02-2012. drs. W. Kraaijeveld. auteur(s): Moerdijk Woonwijken Zevenbergen nota zienswijzen identificatie planstatus projectnummer: datum: 170900.13925.00 08-02-2012 projectleider: opdrachtgever: mw. mr. C.T. Ploeger gemeente Moerdijk auteur(s):

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o.

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o. BESTEMMINGSPLAN NOORDERHAVEN PARKEERNORMEN In tabel 1 is per functie een parkeernorm opgenomen. De parkeernormen zijn gebaseerd op de landelijke parkeerkencijfers die door het kenniscentrum CROW uit (literatuur)onderzoek

Nadere informatie

m a s t e r p l a n 2. 0 mooi bergen p r o g r a m m a d e e lg e b i e d e n schaal 1:500

m a s t e r p l a n 2. 0 mooi bergen p r o g r a m m a d e e lg e b i e d e n schaal 1:500 m a s t e r p l a n 2. 0 mooi bergen p r o g r a m m a d e e lg e b i e d e n schaal 1:500 in opdracht van de gemeente bergen ontwerp aad trompert 5 december 2014 p l a n d e l e n m a s t e r p l a n

Nadere informatie

Samenstellers: J.P. van Spronsen G. Verschoor L. Rietveld N. Timmermans E. Termote HORECA PERSONEELSONDERZOEK 2006

Samenstellers: J.P. van Spronsen G. Verschoor L. Rietveld N. Timmermans E. Termote HORECA PERSONEELSONDERZOEK 2006 Samenstellers: J.P. van Spronsen G. Verschoor L. Rietveld N. Timmermans E. Termote HORECA PERSONEELSONDERZOEK 2006 Leiderdorp, 29 december 2006 -2- INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 RESPONDENT IN BEELD...4 SITUATIE

Nadere informatie

Voorstraat:!De!weg!naar!een!nieuwe!toekomst!!

Voorstraat:!De!weg!naar!een!nieuwe!toekomst!! Voorstraat:Dewegnaareennieuwetoekomst Student: KallayavanKessel Studentennummer: 2053528 Inhoudsdeskundige: JanDerickx Opdrachtgever: GemeenteVianen Bedrijfsmentor: Drs.IlsePonsen Inleverdatum: 10Juni2014

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai

Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Bijlage 1 Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Hendrik-Ido-Ambacht Scholencluster Kruiswiel Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Rho Adviseurs bv Niets

Nadere informatie

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid Uw wens: een betaalbaar koophuis in de Gooi- en Vechtstreek. Een droom? Niet met Kopen naar Wens van Dudok Wonen. Het

Nadere informatie

Horeca Barometer. Periode: derde kwartaal 2010. knowledge. In samenwerking met en in opdracht van: Bedrijfschap Horeca en Catering

Horeca Barometer. Periode: derde kwartaal 2010. knowledge. In samenwerking met en in opdracht van: Bedrijfschap Horeca en Catering knowledge Horeca Barometer Periode: derde kwartaal 2010 In samenwerking met en in opdracht van: Bedrijfschap Horeca en Catering Datum: 9 november 2010 Project: 93007 Copyright: Gebruik en overname van

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 maart 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 maart 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 maart 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester De heer

Nadere informatie

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf :

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Memo Datum : 18 september 2012 Bestemd voor : Staetendam Invest B.V. Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Projectnummer : 20100157-00 Betreft : Parkeerbalans Leisure Centre Inleiding De toekomstige ontwikkeling

Nadere informatie

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 memo Postbus 0, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2055 Fax: 010-21039 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Verkeers bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 Referte: ing. Hanno Hommel De verkeers van de

Nadere informatie

TROMPENBURG ADVOCATEN

TROMPENBURG ADVOCATEN VIA FALK COURIER Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heemstede De heer M. Jansen Raadhuisplein 1 2101 HA HEEMSTEDE 12NOV,2014 Mr KW. Hulzinga Mr J.W. Spanjer Mr D.E.J. Maes Mr A.

Nadere informatie

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS Versie 28-11-2012 OVERZICHT SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS HUIDIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN LEERLINGAANTALLEN OP DE SCHOLEN EN BINNEN DE AMBULANTE BEGELEIDING

Nadere informatie

Rapport: Onderzoek effecten rookvrije horeca

Rapport: Onderzoek effecten rookvrije horeca Rapport: Onderzoek effecten rookvrije horeca Voor: Bedrijfschap Horeca en Catering Dhr. H. Fransen Door: Synovate Kees Sanderse Research Executive Datum: 20 oktober 2008 Project: 81303 Copyright: 2008.

Nadere informatie

Indicator 5 Gezondheid

Indicator 5 Gezondheid Indicator Gezondheid Gezondheid wordt in de GDI uitgedrukt door middel van de data voor obesitas. Obesitas wordt wereldwijd als een als een ernstig en toenemend probleem gezien, met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Calcasa Jaarverslag 2014 Miljoenenwoningen

Calcasa Jaarverslag 2014 Miljoenenwoningen Inhoud: Prijsontwikkeling Voorraadontwikkeling Aanbod & transacties Verschil koopsom en vraagprijs Duurste regio s, gemeenten, buurten en straten Calcasa Jaarverslag 2014 Miljoenenwoningen Aantal miljoenenwoningen

Nadere informatie

Foodstep Marktontwikkeling

Foodstep Marktontwikkeling Foodstep Marktontwikkeling Onze filosofie Ons doel is mensen en organisaties in food en services stap voor stap te verbeteren door inzicht te geven in de markt en uw marktpositie en de basis te leggen

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 2 Colofon Redactionele informatie Redactie Cor Hylkema (eindredactie) Willem Bosveld Eric Slot Michelle Huffener Stefan

Nadere informatie

Kaarten bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. 29 mei 2009

Kaarten bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. 29 mei 2009 Kaarten bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 29 mei 2009 HOOFDSTUK 3 GROENE RUIMTE Titel 3.1 Rijksbufferzones Kaart 1a : rijksbufferzone mstelland - Vechtstreek Kaart 1b : rijksbufferzone

Nadere informatie

Verkoopbrochure Exploitatie

Verkoopbrochure Exploitatie Verkoopbrochure Exploitatie Voormalig restaurant Samos Rotterdamsedijk 425a te Schiedam TiHM Horecamakelaardij Wijnbrugstraat 204 3011XW Rotterdam Website: www.tihm.nl Horecamakelaar: Tim Ouwerkerk Telefoon:

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget. Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep

Verordening Persoonsgebonden Budget. Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep 2008 VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING

Nadere informatie

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

Moerdijk. Woonwijken Zevenbergen. nota zienswijzen 170900.13925.00 08-02-2012. drs. W. Kraaijeveld. auteur(s):

Moerdijk. Woonwijken Zevenbergen. nota zienswijzen 170900.13925.00 08-02-2012. drs. W. Kraaijeveld. auteur(s): Moerdijk Woonwijken Zevenbergen nota zienswijzen identificatie planstatus projectnummer: datum: 170900.13925.00 08-02-2012 projectleider: opdrachtgever: mw. mr. C.T. Ploeger gemeente Moerdijk auteur(s):

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Initiatief. Verkeerstoets Tetterodegebouw. Afima BV. Actualisering verkeersproductie en attractie en parkeren

1 Inleiding. 2 Initiatief. Verkeerstoets Tetterodegebouw. Afima BV. Actualisering verkeersproductie en attractie en parkeren Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Presentatie Jan-Willem Grievink FoodService Instituut Nederland en EFMI Business School Maart 2011. Jan-Willem Grievink

Presentatie Jan-Willem Grievink FoodService Instituut Nederland en EFMI Business School Maart 2011. Jan-Willem Grievink concepten 2 Volatiele wereldeconomie Belangrijke maatschappelijke veranderingen Stress in housholds with children 1. 2. Growing to 35% 1-p household 3. Baby boomers 4. New Europeans 3 1 4 Single portions

Nadere informatie

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00

Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 Bijlage 6 Parkeeronderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Annet ter Huurne Van : Peter Siemensma, Jos Hengeveld Interne controle: Erik Groot

Nadere informatie

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid initiatief van woningcorporaties Kopen naar Wens Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid Uw wens: een betaalbaar koophuis

Nadere informatie

Nota van beantwoording Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening Bedrijvencentrum Osdorp.

Nota van beantwoording Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening Bedrijvencentrum Osdorp. Nota van beantwoording Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening Bedrijvencentrum Osdorp. Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West, februari 2013 In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1

Nadere informatie

Diemen. Hilversum. Bussum

Diemen. Hilversum. Bussum Beleidsterrein Burgerzaken ICT Inkoop Archief Sport Kinderopvang Wmo (beleid) Wmo (uitvoering) Sociaie Zaken Sociaie Zaken (administratief) Volksgezondheid WWZ-zone Cultuur nota Subsidiebeleid Bureau Halt

Nadere informatie

Droomkavels in een Prachtige Villawijk

Droomkavels in een Prachtige Villawijk N200 A10 N201 A6 ANENBURG AMSTERDAM ALMERE DIEMEN BADHOEVEDORP A10 DUIVENDRECHT A1 MUIDEN MUIDERBERG Schiphol AMSTERDAM- ZUIDOOST OUDERKERK AAN DE AMSTEL WEESP NAARDEN HUIZEN 7 N305 AMSTELVEEN N236 ABCOUDE

Nadere informatie

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1 Breda blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 2 VERKEERSCIRCULATIE OP EIGEN TERREIN 3 2.1 Kemerken interne verkeerscirculatie 3 2.2 Toetsing interne verkeerscirculatie 3 2.3 Conclusie 4 3 PARKEERBALANS 5 3.1

Nadere informatie

Bijlage 2 (bij Kantorenstrategie Eindhoven 2012 2020) Overzicht kantoorlocaties behorende tot de planvoorraad in Eindhoven

Bijlage 2 (bij Kantorenstrategie Eindhoven 2012 2020) Overzicht kantoorlocaties behorende tot de planvoorraad in Eindhoven Bijlage 2 (bij Kantorenstrategie Eindhoven 2012 2020) Overzicht kantoorlocaties behorende tot de planvoorraad in Eindhoven Eindhoven, stationsgebied: Lichthoven (vh. Stationsgebied Zuidoost) Ca. 30.000

Nadere informatie

Notitie 20122313-02 Herontwikkeling Willem de Zwijgerlaan 334-338 te Amsterdam. Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten. 1 Inleiding

Notitie 20122313-02 Herontwikkeling Willem de Zwijgerlaan 334-338 te Amsterdam. Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten. 1 Inleiding Notitie 20122313-02 Herontwikkeling Willem de Zwijgerlaan 334-338 te Amsterdam. Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten. Datum Referentie Behandeld door 24 juni 2013 20122313-02 T. Sweerts/RBi 1 Inleiding

Nadere informatie

Midden-Delfland. 4 e Partiële herziening uitwerkingsplan Harnaschpolder-Noord, fase 1. uitwerkingsplan. 31-01-2012 concept voorontwerp

Midden-Delfland. 4 e Partiële herziening uitwerkingsplan Harnaschpolder-Noord, fase 1. uitwerkingsplan. 31-01-2012 concept voorontwerp Midden-Delfland 4 e Partiële herziening uitwerkingsplan Harnaschpolder-Noord, fase 1 uitwerkingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: 31-01-2012 concept voorontwerp projectnummer:

Nadere informatie

TE HUUR. Bedrijfshal ca. 272 m² met kantoor ca. 100 m². Irislaan 11 5595 EH Leende

TE HUUR. Bedrijfshal ca. 272 m² met kantoor ca. 100 m². Irislaan 11 5595 EH Leende TE HUUR Bedrijfshal ca. 272 m² met kantoor ca. 100 m² Irislaan 11 5595 EH Leende Te huur: Kleinschalige bedrijfsruimte (ca. 272 m²) met bordesvloer (ca. 68 m²) en kantoren (ca. 100 m²) gelegen in een bedrijfsverzamelgebouw

Nadere informatie

Plankosten - conform ministeriële ontwerpregeling plankosten

Plankosten - conform ministeriële ontwerpregeling plankosten Bijlage 9 Plankosten - conform ministeriële ontwerpregeling plankosten 020300.14749.10 Rho adviseurs voor leefruimte Verkorte * toelichting excel model behorend bij het ontwerp van de ministeriële regeling

Nadere informatie

joppensz-toren 20.02.2015

joppensz-toren 20.02.2015 joppensz-toren 20.02.2015 mei architects and planners www.mei-arch.eu verkenning 01 Inleiding 02 Situatie 03 Voorstel Inhoud 2 Op de huidige kantorenlocatie Kanaalpark zal ten oosten van het Betaplein

Nadere informatie

Aanpassingen woningwaarderingsstelsel

Aanpassingen woningwaarderingsstelsel > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag de Aan: colleges van burgemeester & wethouders, de besturen colleges van burgemeester de toegelaten & instellingen wethouders, Aedes. besturen de Vereniging

Nadere informatie

TE HUUR. Mauritsstraat 85 Eindhoven

TE HUUR. Mauritsstraat 85 Eindhoven TE HUUR Mauritsstraat 85 Eindhoven Mauritsstraat 85 te Eindhoven Locatie : Deze moderne en duurzame kantoor-/winkelruimte is gelegen op de hoek van de Mauritsstraat en de Hoogstraat. Het object heeft

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Gerben van Lunteren, Feike van der Zandt, Aernoud Olde, Renske den Exter, Raoul Santibanez Gemeenten: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden,

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 13 november 2012, nr. 80148/80148, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord- Holland 2012.

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2012

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2012 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2012 2 Colofon Redactionele informatie Redactie Cor Hylkema Willem Bosveld Ivo de Bruijn Auteur Jannes ten Berge Vormgeving, zetwerk, omslag, druk en afwerking SDA Print

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Gooi- en Vechtstreek connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Noord-Holland, Gooi- en Vechtstreek. December 2012

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Noord-Holland, Gooi- en Vechtstreek. December 2012 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Noord-Holland, Gooi- en December 2012 15 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

Nadere informatie

goes mannee 1e herziening bestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs in ruimtelijke ordening

goes mannee 1e herziening bestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs in ruimtelijke ordening goes mannee 1e herziening bestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs in ruimtelijke ordening goes mannee 1 e herziening bestemmingsplan identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 728.007513.71

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS DTM RACES

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS DTM RACES BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS DTM RACES Het DTM Circus is voor de negende maal op rij aanwezig op Circuit Park Zandvoort. Ook dit jaar wordt de nodige drukte weer verwacht. Gelukkig zijn er meerdere

Nadere informatie

Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten

Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten 1328 / Herontwikkeling Woonzorgcentrum Tuindorp Oost Utrecht Participatietraject 1 dd 03-04-2014 / workshop resultaten ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen

Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen ECORYS Transport en Mobiliteit Rob Jeuring Amsterdam, 3 september 2010 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen, 03-09-2010 1 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Slapen in de Nederlandse horeca. Tabellenbijlage

Slapen in de Nederlandse horeca. Tabellenbijlage Slapen in de Nederlandse horeca Tabellenbijlage Dit is een uitgave van het bedrijfschap Horeca en Catering bedrijfschap Horeca en Catering Overname van informatie uit deze publicatie is toegestaan, mits

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn de nieuwe dienstregeling per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn d Nieuw: Snel en comfortabel, lijn 320 Hilversum - Huizen - Amsterdam ]] Regio Gooi

Nadere informatie

Investeringsreglement

Investeringsreglement Definities Algemene Inkoopvoorwaarden Eigen vermogen dat aan een doelonderneming wordt verstrekt door de verwerving van aandelen in die doelonderneming. Beheerder Privium Fund management B.V., welke door

Nadere informatie

Vervoerplan Connexxion, verschil tussen aangeboden dienstregeling per juli 2011 en huidige situatie/pve

Vervoerplan Connexxion, verschil tussen aangeboden dienstregeling per juli 2011 en huidige situatie/pve Vervoerplan Connexxion, verschil tussen aangeboden dienstregeling per juli 2011 en huidige situatie/pve Datum:10 juni 2010 Blaricum Lijn 320 Hilversum Blaricum Carpoolplaats Huizen Amsterdam Amstel Nieuwe

Nadere informatie

Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011. Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011

Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011. Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 78 Bijlage 5 Nota Parkeeren Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011 Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 Deze nota vervangt paragraag 3.2 van het Integraal Parkeerbeleidsplan

Nadere informatie

Hoogte van de parkeernormen

Hoogte van de parkeernormen Inleiding Het aantal parkeerplaatsen dat ten behoeve van een te ontwikkelen functie of gebied dient te worden gerealiseerd, wordt bepaald aan de hand van parkeernormen. Een parkeernorm geeft het aantal

Nadere informatie

Bijlage 5 Parkeernormen

Bijlage 5 Parkeernormen Bijlage 5 Parkeernormen In onderstaande tabel zijn de parkeernormen voor de kom van Bathmen opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt in functies en bruto vloer oppervlak (BVO). Tabel parkeernormen functie

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

Pampusweg 4 te Muiden

Pampusweg 4 te Muiden Pampusweg 4 Muiden Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter

Nadere informatie

Reactienota inspraak en overleg bestemmingsplan Meppel - Ziekenhuis

Reactienota inspraak en overleg bestemmingsplan Meppel - Ziekenhuis Reactienota inspraak en overleg bestemmingsplan Meppel - Ziekenhuis 1 Samenvatting van en gemeentelijke reactie op inspraak- en overlegreacties Februari 2013 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013 Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 1 Voorwoord De tweede, verbeterde versie van de ilocator monitor Werkgebieden wordt in juni gelanceerd. De belangrijkste toevoeging aan

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 1

VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 1 Inhoud De VVD Kamercentrale Haarlem... 2 Huishoudelijk Reglement... 2 Belangrijke Kamercentrale... 2 Overleg Hoofdbestuur... 3 Bijeenkomsten... 3 Inhoudelijke discussie... 4 Communicatie en Public Relations...

Nadere informatie

Grondprijzentabel 2014 Gemeente Leidschendam-Voorburg

Grondprijzentabel 2014 Gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam-Voorburg 2014 Afdeling Ruimtelijk Juridisch Beleid In de Nota Grondprijsbeleid 2011 is het beleid vastgelegd over de te hanteren grondprijzen voor verschillende functies zoals woningbouw,

Nadere informatie

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN AAN: VAN: VAN RIEZEN EN PARTNERS P. KROEZE ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN DATUM: 12 MEI 2014 Vraagstelling Het voormalige kantoorpand van Shell aan de Oostduinlaan 75

Nadere informatie

GEWIJZIGDE ADVERTENTIESLUITTIJDEN EN UITGAVEN ROND DE FEESTDAGEN HUIS-AAN-HUISKRANTEN HOLLAND COMBINATIE

GEWIJZIGDE ADVERTENTIESLUITTIJDEN EN UITGAVEN ROND DE FEESTDAGEN HUIS-AAN-HUISKRANTEN HOLLAND COMBINATIE GEWIJZIGDE ADVERTENTIESLUITTIJDEN EN UITGAVEN ROND DE FEESTDAGEN HUIS-AAN-HUISKRANTEN HOLLAND COMBINATIE Maandag 21 april (2 e paasdag) zijn onze kantoren gesloten. Regio Editie Titelcode Verschijning

Nadere informatie

Enquete fusie. Juni 2014

Enquete fusie. Juni 2014 Enquete fusie Juni 204 Enquete fusie In de periode 2 t/m 22 mei 204 is de enquete opengesteld via internet, social media en schriftelijk In totaal respondenten; representatieve steekproef voor Bussum Iets

Nadere informatie