Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbericht DELTA N.V. 2013"

Transcriptie

1 Jaarbericht DELTA N.V. 2013

2 2

3 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel mogelijk geïntegreerd in één verslag. Voor DELTA is dat een logisch gevolg van de samenhang tussen de operationele, financiële en maatschappelijke activiteiten. DELTA werkt aan transparantie en een open dialoog met de stakeholders. Financiële en maatschappelijke verantwoording De financiële verantwoording is opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS) en de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (BW). In 2013 hebben we in de financiële cijfers de nieuwe regelgeving voor de presentatie van deelnemingen gevolgd. DELTA heeft een aantal belangrijke activiteiten die samen met partners in de vorm van een joint venture worden gedreven. De activiteiten die in een aparte juridische entiteit worden uitgevoerd, en waar DELTA gelijke rechten en verplichtingen als de partners heeft uit hoofde van aandeelhouderschap en als afnemer, worden vanaf 2013 anders meegenomen in de geconsolideerde cijfers. In plaats dat we het aandeel in het vermogen van de betreffende joint venture op onze balans houden met het aandeel in het resultaat van de activiteit in de resultatenrekening, tellen we ons aandeel in alle afzonderlijke activa en passiva, en opbrengsten en kosten, op bij onze cijfers. Dit geeft meer inzicht in de opbouw van ons vermogen en resultaat. De verschillen in de cijfers tussen beide methodes worden toegelicht in de jaarrekening. Bij de maatschappelijke verantwoording ligt de nadruk op de energie-activiteiten van het bedrijf, in het bijzonder binnen de groepsmaatschappijen en joint ventures. De afvalverwerkingsactiviteiten zijn volledig ondergebracht bij dochteronderneming Indaver. Indaver brengt zelf een MVO-rapportage uit (te downloaden via Ook waterbedrijf Evides, waarin DELTA een belang heeft van 50%, is niet meegenomen in dit verslag. Evides brengt via zelf verslag uit over het MVO-beleid en de activiteiten die hieruit voortvloeien. De belangrijkste informatie over de elektriciteits- productie wordt in dit verslag samengevat weergegeven. Uitvoeriger informatie is te vinden op en Transparantiebenchmark 2013 DELTA MVO beleid heeft nog niet de structuur, zoals die is vastgelegd bij met name beursgenoteerde ondernemingen. DELTA heeft bij het opstellen van dit jaarbericht de criteria van de Transparantiebenchmark als uitgangspunt genomen. Wij realiseren ons dat we niet volledig aan deze criteria kunnen voldoen. In 2014 hebben we de ambitie verder te werken aan transparante verslaglegging op maatschappelijk gebied. Jaarbericht DELTA N.V

4 1Jaarbericht

5 Inhoudsopgave Jaarbericht 1 Jaarverslag DELTA verbindt toekomstgericht Profiel en kerncijfers Toelichting op de financiën Focus DELTA en MVO DELTA en zijn mensen DELTA en corporate governance Kansen en risico s Energie & MultiMedia Netwerken Afvalverwerking Verklaring Raad van Bestuur 50 2 Jaarrekening Overige gegevens bij de Jaarrekening DELTA in cijfers 152 Jaarbericht DELTA N.V

6 1.1 DELTA verbindt toekomstgericht DELTA verbindt toekomstgericht 2013 stond voor DELTA in het teken van verbinden. Intern werden logische verbindingen gelegd tussen verschillende activiteiten om nog beter in te kunnen spelen op marktontwikkelingen en het ontzorgen van onze klanten. Extern ging DELTA nieuwe, innovatieve verbindingen aan met partners uit zorg, welzijn en toerisme en verbond DELTA als werkgever, partner, leverancier en organisatie mensen en activiteiten met elkaar, binnen én buiten Zeeland. Ook in 2013 hebben wij de robuustheid en stabiliteit van het multi-utility concept aan kunnen tonen door hoge scores voor klanttevredenheid en heeft de diversiteit van onze activiteiten een goed evenwicht gecreëerd tussen risico s, rendement en werkgelegenheid én waarborging van de sociaaleconomische impact in de Zuidwestelijke Delta. Relatief goed financieel resultaat Dankzij het diverse karakter van DELTA was 2013 een relatief goed jaar. De energiemarkt heeft nog weinig verandering laten zien en is zelfs verder verslechterd in Structureel economische herstel is nog uitgebleven met de bijbehorende negatieve effecten op elektriciteitsproducenten. Groei werd in 2013 vooral gerealiseerd door de andere DELTA activiteiten. We boekten een nettoresultaat van bijna 75 miljoen en realiseerden een netto omzet van 2,1 miljard. Een resultaat waar we gelet op de marktomstandigheden tevreden mee en trots op zijn. Per voornaamste activiteit Bij Multimedia lag de focus op een verdere verschuiving van analoge naar digitale dienstverlening. In combinatie met het leggen van nieuwe verbindingen en kansen voor multimediale oplossingen in diverse sectoren, zorgde dat voor een positief financieel resultaat in Voor betere synergie tussen de Energie en Multimedia activiteiten, en voor grotere flexibiliteit in het volgen van de markt, zijn de activiteiten per 1 juli 2013 samengegaan in één divisie: Energie & MultiMedia. De waardering voor ons aanbod kregen we vertaald in een hoge mate van klanttevredenheid maar ook in het binnenhalen van aan aantal nieuwe klanten in met name het zakelijke segment. DELTA heeft een goede mix van energieproductie. Als gevolg van de diversiteit zijn wij gebalanceerd en goed gepositioneerd om in te kunnen spelen op de diverse ontwikkelingen in de markt. Onze productie eenheden wekken stroom op uit kernenergie (EPZ), gas (ELSTA en Sloe centrales), kolen (EPZ), wind en kippenmest (BMC). Ook het DELTA netwerkbedrijf en DELTA Infra hebben in 2013 goed gepresteerd. In 2013 zijn alle voorbereidingen getroffen voor het samengaan van deze twee divisies in de DELTA Netwerkgroep die sinds 1 januari 2014 een feit is. Samengaan van de twee divisies zorgt dat de nieuwe Netwerkgroep nog effectiever en efficiënter kan werken en proactief op marktontwikkelingen kan inspelen. Het afvalverwerkingsbedrijf Indaver, waarin DELTA een belang heeft van 75%, heeft een goed jaar gehad. Ondanks toenemende prijsdruk in de markt, vooral door kostenbesparingen bij overheden, groeide de omzet en het klantenbestand in Nederland, België, Duitsland en Ierland. Indaver heeft zich in 2013 een plek verworven tussen de belangrijke Europese spelers in afvalverwerking. Het drink- en industrie-waterbedrijf Evides waar DELTA voor 50% eigenaar van is heeft 2013 af weten te sluiten met indrukwekkende resultaten. Dit is te meer indrukwekkend omdat wederom in 2013 de tarieven voor drinkwater niet zijn verhoogd was voor DELTA een relatief goed jaar. We boekten een nettoresulaat van bijna 75 miljoen. 6

7 DELTA en MVO De MVO strategie van DELTA is gebaseerd op drie pijlers: de energietransitie, het voeren van een verantwoorde bedrijfsvoering en Zeeuwse betrokkenheid. Duurzame energie DELTA werkt op allerlei manieren mee aan de transitie naar een duurzamer energiesysteem, met projecten op het gebied van wind- en zonne-energie, biomassa en groen gas. DELTA is actief betrokken bij de ontwikkeling van projecten op het gebied van waterkracht en wind (op zee). Voor windenergie was 2013 een belangrijk jaar, in september nam DELTA samen met Eneco, Scheldewind en Winvast, het Windpark Kreekraksluis in gebruik. Dit windpark vergroot in één klap de totale windenergiecapaciteit in Zeeland met 25%. Het DELTA deel betreft 16 molens met een opgesteld vermogen van 42 MWh. DELTA s ambitie in 2013 was om de kolencentrale om te bouwen tot een biomassa gestookte centrale. Samen met een bijdrage van de landelijke overheid wilde DELTA bijdragen aan de verdere verduurzaming van de energieproductie en vermindering van de CO 2-uitstoot. In het Energieakkoord werd biomassa helaas uitgesloten waar het grotere toepassingen betreft. DELTA blijft in overleg met betrokken partijen om tot een voor ons bedrijf uitgebalanceerde uitvoering van het akkoord te komen. Ook op het vlak van kleinschalige opwekking werd gewerkt aan vergroting van het aandeel duurzame energie. In het najaar van 2012 introduceerde DELTA Zon Garant, een aanbod waarmee consumenten zelf elektriciteit kunnen opwekken. Ook ziet DELTA bewustwording rond energieverbruik als één van haar maatschappelijke taken. Zo werd in 2013 bijvoorbeeld de DELTA Comfort Wijzer voor consumenten geïntroduceerd die beter inzicht geeft in energieverbruik. Om reductie van energieverbruik verder te stimuleren initieerde DELTA in 2013 een aantal projecten, waaronder het DELTA Op-maat advies, aansluiting bij platform Meer met Minder en de basisscholierenactie Sjaak zoekt Sjakies. Verantwoorde bedrijfsvoering DELTA maakt in zijn bedrijfsvoering, daar waar mogelijk, verantwoorde keuzes. Deze hebben betrekking op inkoop, energiegebruik, recycling, en autogebruik. Maar ook op de manier waarop DELTA met zijn medewerkers omgaat, met aandacht voor thema s als veiligheid, persoonlijke ontwikkeling en ziekteverzuim. Persoonlijke veiligheid en veilige werk- en productieprocessen zijn voor DELTA cruciaal. De in onze industrie gebruikelijke maatstaf van afwezigheidsuren als gevolg van een bedrijfsongeval, de zogenaamde LTIR 2013 is uitgekomen op 2,30 en is gelijk aan die van Dit cijfer willen we verder verbeteren. We hebben in 2013 een stijgend aantal leermomenten en de opvolging hiervan mogen waarnemen. Ook is in 2013 de variabele beloningscomponent van leidinggevenden afhankelijk gemaakt van de bijdrage die zij leveren aan een veilige organisatie. In 2013 heeft DELTA de reorganisatie Redesign doorgevoerd. Voor mensen op functies die hierdoor kwamen te vervallen is zorgvuldig intern naar andere vacatures gezocht. Als dit niet lukte zijn zij begeleid door een reorganisatiebedrijf. Gedurende het proces is zoveel mogelijk ruimte ingebouwd voor de dialoog met medewerkers. We zijn betrokken bij vele maatschappelijke ontwikkelingen en activiteiten in de regio Betrokken Zeeuwse organisatie DELTA is een Zeeuws bedrijf. Dat uit zich in de grote betrokkenheid bij vele maatschappelijke ontwikkelingen en activiteiten in de regio. Samen met veel Zeeuwen en bezoekers van buiten Zeeland genoten we dit jaar weer van de DELTA Ride for the Roses en Concert at SEA. Maar ook was DELTA ondersteunend aan gemeenschappelijke projecten met o.a. Welzijn voor Ouderen, Sport Zeeland, SCOOP en de Zeeuwse Bibliotheek. Vanuit het DELTA Zeeland Fonds zijn ook weer tal van projecten op gebied van kunst & cultuur, natuur & milieu, sport & vrije tijd en zorg & welzijn in de regio gerealiseerd. Blik op de toekomst Ondanks het goede DELTA resultaat in 2013, is de toekomst niet zo zeker als wij zouden willen. De vooruitzichten voor de energiemarkt blijven uitdagend. Wisseling en onduidelijkheid van subsidiebeleid zorgen voor veel onzekerheid en verstoring van de marktwerking terwijl we gezamenlijk invulling proberen te geven aan een verdere verduurzaming van onze samenleving. Ook de al dan niet gedwongen splitsing van ons bedrijf blijft een zaak van veel aandacht. Het afsplitsen van onze netbeheerder is door ons altijd beschreven als een slechte oplossing voor een niet bestaand probleem. De procedure bij de rechter loopt nog steeds. In de loop van 2014 zal de uitspraak van de Hoge Raad meer duidelijkheid geven of de netbeheerder zich volledig moet afsplitsen. DELTA blijft op het standpunt staan dat splitsing niet bijdraagt aan meer concurrentie op de markt, maar wel zorgt voor een financieel minder gezond bedrijf. Daarnaast heeft de wet een vergaande scheiding tussen leverancier en netbeheerder al geregeld en is het toezicht door ACM optimaal. Ook zijn er nieuwe inzichten over de netbeheerders die samenwerkend met energie bedrijven decentrale opwek mogelijk maken. Er is dan ook geen enkele noodzaak voor splitsing. Voor Zeeland zou splitsing Jaarverslag DELTA N.V

8 DELTA verbindt toekomstgericht uiteindelijk ook slecht zijn voor de werkgelegenheid, omdat de kans groter is dat een losstaande energieleverancier en een netbeheerder op termijn in grotere verbanden worden ondergebracht. Het is nu zaak de juiste strategie te kiezen die rekening houdt met de uitdagingen van een snel, en voortdurend, veranderende energiemarkt. De keuze voor een zelfstandig DELTA, een fusie of (gedeeltelijke) verkoop staat in het voorjaar van 2014 op de agenda. DELTA In oktober 2013 verliet CEO Rob Frohn DELTA. In januari 2014 benoemde de Raad van Commissarissen de nieuwe CEO Arnoud Kamerbeek. Wij zijn Rob Frohn dankbaar voor de bijdrage die hij heeft geleverd aan DELTA. Samenvattend kunnen we zeggen dat DELTA in 2013, ondanks een aantal uitdagingen en voortdurende onzekerheden, een goed resultaat heeft behaald. Dit is een collectief resultaat en wij spreken onze dank dan ook uit aan al onze werknemers en natuurlijk onze trouwe en loyale klanten. Wij koesteren de sterke verbindingen tussen DELTA en zijn omgeving en zien deze als garantie voor een duurzame toekomst van onze organisatie. Arnoud Kamerbeek, CEO per 16 januari Frank Verhagen, CFO, CEO a.i. tussen 1 november 2013 en 16 januari 2014 DELTA momenten 2013 Januari Februari Maart DELTA Netwerkbedrijf wint Europese Innovatie Award Start project Goes proeftuin 100ste opstelpunt WiFi ZEELAND Indaver start bouw GFT vergister in Alphen aan den Rijn HD zenders worden gratis en introductie Second screen Introductie nieuwe Alles-in-1 pakketten RepTrak April Mei Juni DELTA wint customer centric Marieke Schöningh nieuw lid Raad van Energiecafé in Zeeuwse Bibliotheek DNA Award en ZeelandNet beste Commissarissen provider volgens Consumentenbond DELTA lanceert storings-app en Comfort Wijzer Start bouw windturbine van DELTA en Kloosterboer Introductie DELTA Comfort Wijzer DELTA Ride for the Roses en Concert at SEA Juli Augustus September DELTA krijgt nieuw DELTA verbindt logo Opening Windpark Kreekraksluis Energieakkoord: DELTA blijft inzetten op biomassa DELTA klantvriendelijkste energieleverancier van Nederland Oktober November December ZeelandNet verhoogt internetsnelheden Sjaak gaat weer op zoek naar Sjakies Uitbreiding standaard pakket digitale televisie ZeelandNet.nl gekozen tot Website van het Jaar in de sector telecommunicatie DELTA TV krant op de mat bij alle Zeeuwen 8

9 Jaarverslag DELTA N.V

10 1.2 Profiel en kerncijfers Profiel en kerncijfers DELTA is een zelfstandige leverancier van energie en afval diensten. Het bedrijf levert energie, afvalverwerking, infrastructuur en digitale diensten. DELTA wil het de klant zo makkelijk mogelijk maken en zoekt voortdurend naar manieren om toegevoegde waarde te bieden. Het bedrijf is één van de weinige leveranciers van dergelijke diensten die nog in publieke handen is. De aandelen zijn in het bezit van Zeeuwse, Brabantse en Zuid-Hollandse gemeenten en de provincie Zeeland en Noord-Brabant. Het hoofdkantoor van DELTA is gevestigd in Middelburg. Het personeelsbestand van DELTA en zijn dochterondernemingen bestaat uit fte s Wat we doen Groepsmaatschappijen DELTA Netwerkgroep DELTA N.V. Energie & Multimedia Afval Producten en diensten DELTA wekt elektriciteit op, handelt in energie en levert gas, elektriciteit en digitale diensten aan particuliere en zakelijke klanten in Zeeland en daarbuiten. Daarnaast biedt DELTA drinkwater en diensten op het gebied van afvalwater via de deelneming in Evides. De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD), dochter van Indaver, exploiteert milieustraten door heel Zeeland en verzorgt de inzameling van huishoudelijk afval voor bijna alle Zeeuwse gemeenten. Zeeuwse Netwerkholding DELTA Netwerkbedrijf DELTA Infra DELTA Energy DELTA Comfort Indaver N.V. Een overzicht van de geconsolideerde en niet geconsolideerde deelnemingen is te vinden op pagina XX van de jaarrekening. Netwerkgroep DELTA Netwerkbedrijf B.V. (DNWB) en DELTA Infra B.V. zijn vanaf 1 januari 2014 samengevoegd in de DELTA Netwerkgroep. DNWB is de regionale netbeheerder voor elektriciteit en gas. Het bedrijf is verantwoordelijk voor het beheer van de distributienetwerken voor gas en elektriciteit in Zeeland. DELTA Infra B.V. verzorgt de aanleg van en het onderhoud aan deze netten, evenals het onderhoud en de aanleg van waterleidingnetten van Evides waterbedrijf en het kabelnetwerk van DELTA. Daarnaast voert DELTA Infra B.V. ook activiteiten uit op het gebied van onder andere hoogspanning en meettechniek, zowel in Zeeland als in de rest van Nederland. 10

11 Afvalverwerking De bedrijfsactiviteiten van DELTA op het gebied van afvalverwerking zijn samengebracht in dochteronderneming Indaver N.V., waarvan DELTA voor 75% eigenaar is. Indaver biedt hoogwaardige, duurzame oplossingen voor het afvalbeheer van industriële bedrijven en overheden. De focus ligt daarbij steeds op een milieuveilige verwerking van alle afvalstoffen en maximaal hergebruik van energie en materialen. Het bedrijf verwerkt afval in eigen installaties, maar ook in installaties van andere partijen. De onderneming kiest voor elke soort afval de beste verwerkingstechniek: recycling, verwerking tot biomassa of Waste-to-Energy (verbranding). Indaver groeide de afgelopen jaren uit tot een internationale speler in Europa, met installaties en activiteiten in België, Duitsland, Ierland en Nederland. Het bedrijf beheert jaarlijks zo n 5 miljoen ton afvalstoffen en heeft zo n medewerkers Waar we voor staan DELTA biedt zijn klanten het gemak van duurzame en innovatieve multi-utility oplossingen. Het bedrijf staat garant voor continuïteit in aanbod en relatie. DELTA is de vanzelfsprekende partner voor de afnemers van utility diensten en producten zoals energie, water, digitale diensten en afvalinzameling en -verwerking, op kleine én grote schaal. Ook DELTA ziet dat traditionele energiebronnen eindig zijn. Daarom investeert DELTA in het verduurzamen van zijn processen en technieken. Zowel voor het opwekken van energie als voor afvalverwerking en water. In een steeds complexer wordende omgeving zal DELTA zijn producten en diensten verder integreren om in te spelen op de behoefte aan inzicht en gemak van klanten. DELTA streeft naar een CO 2-neutrale elektriciteitsopwekking in Als alle opgewekte energie gemaakt is vanuit CO 2-vrije opwekkingsmethoden, spreken we van CO 2-neutraal. Een andere variant bestaat eruit dat zoveel aanvullende maatregelen zijn genomen die deze CO 2-uitstoot compenseren. Een volledig duurzame energiehuishouding is in de komende decennia nog niet haalbaar. De visie van DELTA op energievoorziening is dat kernenergie nodig om de betrouwbaarheid van de energievoorziening op peil te houden en om nodeloze uitstoot van broeikasgassen te vermijden. Kernenergie heeft bij de opwekking geen CO 2-uitstoot en minder uitstoot van andere vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden (NO x ), zwaveldioxide (SO 2 ) en roet. DELTA vindt het daarom een verantwoorde manier van energieopwekking De wereld waarin we opereren DELTA is, door zijn publieke aandeelhouders en klanten, sterk verbonden met de omgeving. Het bedrijf staat dichtbij de Zeeuwse maatschappij en neemt graag zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wat goed is voor DELTA, is immers ook goed voor de Zuidwestelijke Delta. In 2012 is DELTA gestart met een reputatieonderzoek onder het algemeen publiek en stakeholders in Zeeland en zakelijke klanten in Nederland. Het onderzoek, de RepTrak wordt verzorgd door het Reputation Institute. Dit instituut onderzoekt de reputatie van tal van organisaties over de gehele wereld. In 2013 scoorde DELTA 79.2 in de RepTrak. Deze hoge score is uniek in de branche en geeft aan dat het algemeen publiek DELTA zeer hoog waardeert. In 2014 is de ambitie deze unieke hoge score minimaal vast te houden. Naast het ontwikkelen van een KPI-model wordt de reputatie in plaats van jaarlijks, maandelijks onderzocht. Op deze manier wil DELTA nog beter kunnen sturen op de reputatie. Traditionele energiebronnen zijn eindig. Daarom investeren we in het verduurzamen van processen en technieken. Het multi-utility concept biedt DELTA een stabiele basis. De spreiding van de activiteiten over verschillende business-segmenten (energie en multimedia, netwerken en afvalverwerking) verlaagt het risicoprofiel van de onderneming en maakt dat DELTA minder gevoelig is voor conjuncturele schommelingen. DELTA heeft het schaalnadeel gecompenseerd door risicospreiding en stabiele inkomstenbronnen. Daarom zoekt DELTA voortdurend naar manieren om toegevoegde waarde te bieden en klanten te ontzorgen. Bijvoorbeeld door meerdere producten te leveren of maatwerkoplossingen te bieden. De situatie waarin DELTA verkeert is complex maar biedt kansen. DELTA moet erin zien te slagen de financiële ratio s op een beter niveau te krijgen. Hiervoor zijn een eenduidige, behoudende strategie en uitvoering van noodzakelijke maatregelen vereist. Deze maatregelen zullen niet altijd eenvoudig zijn en het kost tijd ze te implementeren, maar het is noodzakelijk voor de continuïteit van de onderneming. Jaarverslag DELTA N.V

12 Profiel en kerncijfers Financieel Financiële highlights (in mln ) Netto-omzet Bruto marge EBITDA Netto resultaat Investeringen in (im)materiele vaste activa Net Debt Omzetverdeling (in mln ) Levering van en handel in elektriciteit Levering van en handel in gas Transport elektriciteit & gas Kabel, internet en telecommunicatie Afvallogistiek en milieudiensten Overige omzet Totaal netto omzet Netto resultaat toekomend aan de aandeelhouders 74,8 81,0 82,7 Maatschappelijk resultaat (in ) Dividend , , ,- Investeringen in onderwijs , ,- Roosevelt Academy Sponsoring en donaties: , , ,- Milieu Aandeel CO 2-neutrale en hernieuwbare CO 2 -neutraal 27,2% 28,3% Nucleair 17,3% 18,0% Hernieuwbaar* 9,9% 10,3% (*wind/water/biomassa) CO 2 -uitstoot DELTA (g/kwh) ,3 376,6 De CO 2 -gegevens voor 2013 met betrekking tot de brandstofmix zijn ten tijde van de vervaardiging van het jaarbericht nog niet gereed. De definitieve emissieverslagen komen pas later dit jaar beschikbaar. Het aandeel CO 2 - neutrale en hernieuwbare energie daalde in 2012 ten opzichte van Deze daling wordt naar verwachting ook in 2013 doorgezet. Door de huidige economische omstandigheden draait de Sloecentrale veel minder, terwijl de Kolencentrale baseload draait. In 2013 heeft bovendien de kerncentrale een aantal weken stil gelegen, waardoor er verhoudingsgewijs meer opwek met CO 2 - uitstoot heeft plaatsgevonden. De vaststelling van de CO 2 -footprint 2013 wordt in juni van 2014 gedaan. 12

13 Passie voor de klant van DELTA Energie voor de Klein Zakelijke Markt: die passie deelt DELTA met zijn klanten, dat is wat ons verbindt. Jaarverslag DELTA N.V

14 1.3 Toelichting op de financiën Toelichting op de financiën Veelzijdigheid bedrijfsactiviteiten en scherp financieel beleid zorgen voor positieve afsluiting 2013 DELTA heeft in 2013 dankzij de veelzijdigheid en spreiding aan activiteiten, de uitvoering van een reorganisatie en scherp financieel beleid, een relatief goed jaar gekend. Het nettoresultaat bedroeg 74,8 miljoen en er werd een omzet gerealiseerd van 2,1 miljard. De energiemarkt heeft nog weinig verandering laten zien. Structureel economisch herstel bleef uit, met de bijbehorende negatieve effecten voor het resultaat van de elektriciteitsproductie. De prijzen voor elektriciteit zijn in 2013 verder verslechterd. Dankzij de goede resultaten van de overige onderdelen kijken we toch tevreden terug op MultiMedia noteerde een positief financieel resultaat en ook DELTA Netwerkbedrijf, DELTA Infra en de deelnemingen Indaver en Evides presteerden in 2013 goed. Toepassing IFRS 10, 11, 12, IAS 19 (herzien) en IAS 27 (herzien) en 28 (herzien) In het verslagjaar zijn de nieuwe regels onder IFRS, alle endorsed in 2012, toegepast. Hierdoor zijn de deelnemingen waarin DELTA samen met een partner een belang heeft opnieuw bezien; hierbij is beoordeeld of deze moeten worden verwerkt als gezamenlijke bedrijfsactiviteit (partiële consolidatie), dan wel als joint venture (consolidatie op basis van de equity methode). De vergelijkende cijfers zijn volgens de voorschriften in de regelgeving aangepast, inclusief het verloop tussen de cijfers op basis van de oude wijze van consolideren en de nieuwe wijze. De onderstaande toelichting is gebaseerd op de cijfers 2013 en de naar de nieuwe regels opgestelde cijfers Omzet en resultaat De omzet in het verslagjaar was iets lager dan het niveau van Het multimedia bedrijf realiseerde een goed resultaat door goed in te spelen op de verschuiving van analoog naar digitaal. Ook het netwerkbedrijf en DELTA Infra kenden goede resultaten. Het afvalverwerkingsbedrijf Indaver, waarin DELTA een belang heeft van 75%, heeft een goed jaar gehad ondanks toenemende prijsdruk in de markt, vooral door kostenbesparingen bij overheden, groeide het klantenbestand in Nederland, België, Duitsland en Ierland. Indaver heeft zich in 2013 een plek verworven tussen de belangrijke Europese spelers in afvalverwerking was ondanks het uitblijven van een tariefstijging voor drinkwater voor waterbedrijf Evides waar DELTA voor 50% eigenaar van is, zeer succesvol. Het netwerksegment zette de lijn van 2012 voort en profiteerde van de gunstige tarifering van het gereguleerde transport van elektriciteit en gas. Hierdoor nam de omzet met 6% in het netwerkbedrijf toe. Het infrabedrijf had een aantal grote contracten onderhanden en de omzet en brutomarge bleven op het niveau van Binnen het energiesegment daalde het salesvolume, onder andere door het faillissement van een grote klant medio 2012 en de vorig jaar ingezette strategie om op toegevoegde waarde te sturen in plaats van omzet. Verder zorgde een strikt debiteurenbeheer wederom voor een aanzienlijke vermindering van het werkkapitaalbeslag. Afvalverwerkingsbedrijf Indaver behaalde opnieuw een omzet van boven de 500 mln. De hoge bezettingsgraad van de installaties was hiervan de voornaamste oorzaak. Ten opzichte van het vorig boekjaar is de totale brutomarge afgenomen met 50 mln. (- 5,8%). De belangrijkste oorzaak hiervan was de uitval van de kerncentrale binnen EPZ, waar een storing in het conventionele gedeelte van de centrale tot gevolg had dat de centrale 2,5 maand van het net lag. 14

15 De bedrijfslasten bleven onder controle door het voortdurende kostenbesparingsprogramma en de efficiencyverbeteringen. In het verslagjaar is de reorganisatie Redesign uitgevoerd die heeft geleid tot een kleinere staf op Holdingniveau en een verhoogde efficiency in de divisies door het plaatsen van ondersteunende diensten in de divisies. Het aantal medewerkers is gedurende het verslagjaar licht gedaald. Ultimo 2013 was sprake van FTE bij de verschillende groepsmaatschappijen, ten opzichte van eind Deze cijfers zijn inclusief het voltallige personeel in de betreffende gezamenlijke bedrijfsactiviteiten. De afname is het gevolg van strikt aannamebeleid en ingevoerde efficiencyprogramma s. In 2013 ligt het resultaat uit deelnemingen met 41,5 mln. onder het niveau van 2012 ( 73,2 mln.). De daling wordt verklaard door de boekwinst in 2012 op de verkoop van de participatie in N.V. KEMA. Ten opzichte van 2012 is de externe financieringsbehoefte in het verslagjaar verbeterd met 17,4 mln. De rentedragende schulden onder aftrek van de beschikbare liquiditeiten namen in het verslagjaar toe met 2,6 mln. naar 632,7 mln. ultimo De betaalde intrestlasten bedroegen 26,6 mln. in De rentedotatie aan de voorzieningen bleef op niveau met 18,4 mln, 1,5 mln lager dan in In 2012 werden de financiële baten en lasten positief beïnvloed door ontvangen gelden uit de zgn. Landsbanki-claim. Het totaal van de financiële baten en lasten nam in het verslagjaar toe ten opzichte van afgelopen jaar. De hoogte van de vennootschapsbelastinglast werd sterk beïnvloed door een lager fiscaal resultaat in 2013, restituties uit voorgaande boekjaren (zowel bij DELTA N.V. als bij Indaver N.V.) en lagere vpb-last bij de gezamenlijke bedrijfsactiviteiten EPZ en Sloe. De nagekomen resultaten verantwoord onder resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten houden verband met de verkochte deelneming van DELTA Industriële Reiniging begin 2013 Per saldo wordt 2013 afgesloten met een winst na belastingen van 74,8 mln. (2012: 81,0 mln), toekomende aan de aandeelhouders van DELTA N.V. Kasstroom en investeringen Met uitzondering van het energieproductiesegment zijn de kasstromen uit de bedrijfsactiviteiten positief. De operationele kasstroom werd positief beïnvloed door de beheersing van het werkkapitaal. Vooral in het zakelijke energiesegment heeft dit tot goede resultaten heeft geleid. In totaal was sprake van een operationele kasstroom van 224,6 mln. De investeringskasstroom bedroeg 187,2 mln. Hiervan heeft 37,9 mln. betrekking op het segment Netwerken (uitbreiding en vervanging netwerken en equipment), exclusief de bijdragen van derden op deze investeringen, 39,8 mln. heeft betrekking op afvalverwerkingsactiviteiten (naast reguliere vervangingsinvesteringen werd gebouwd aan een nieuwe vergistingsinstallatie in Nederland), EPZ investeerde 33,7 mln., waarvan circa 31 mln (onderhouds)investeringen in de kerncentrale en de bijbehorende conventionele systemen. De investeringen in het Energie & MultiMediasegment betroffen Windpark Kreekraksluis, het nieuwe facturatiesysteem voor de consument en in het kabelnetwerk. In het verslagjaar waren de uitgaven voor investeringen in Materiële vaste activa en Immateriële vaste activa in evenwicht met de afschrijvingen. De verkoopopbrengst van het minderheidsaandeel KEMA in 2012 is in dat jaar onder vervreemding van groepsmaatschappijen en deelnemingen opgenomen. De vrije kasstroom na betaling van een dividend van 40 mln. aan onze aandeelhouders bedroeg 2,6 mln. negatief. In een jaar waarin de activiteiten op het gebied van energieproductie sterk onder druk stonden en waarbij de uitval van een belangrijke centrale voor DELTA een aanvullende kasuitstroom met zich meebracht, is dit een positief resultaat. Vermogenspositie en solvabiliteit Het saldo van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten in 2013 bedraagt 79,8 mln. Door de toevoeging van dit resultaat aan de reserves, de waardetoename van de putoptie Indaver van 5,1 mln., en de uitkering van dividend aan onze aandeelhouders van 40 mln. is het eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van DELTA N.V. toegenomen tot mln. De solvabiliteit bedraagt ultimo ,8%; dit is een lichte verbetering ten opzichte van ultimo 2012 toen deze 31,1% bedroeg. Het behaalde resultaat in 2013 stelt ons in staat om 20 mln. dividend uit te keren. Dit is minder dan over 2012 omdat de slechte omstandigheden op de energiemarkt aanhouden en wij onze financiële reserves op peil moeten houden als buffer voor een onzekere toekomst. Het dividendvoorstel zal in de aandeelhoudersvergadering worden gebracht. Vooruitzichten De vooruitzichten voor de energiemarkt blijven negatief. Onduidelijkheid over het subsidiebeleid zorgen voor veel onzekerheid en verstoring van de marktwerking. Ook de al dan niet gedwongen splitsing van ons bedrijf blijft een zaak van veel aandacht. Directie en RvC stellen zich tot doel de juiste strategie voor DELTA te kiezen, een strategie die rekening houdt met de uitdagingen van een snel, en voortdurend, veranderende energiemarkt. Deze keuze voor een zelfstandig DELTA, een fusie of (gedeeltelijke) verkoop staat in het voorjaar van 2014 op de agenda. Jaarverslag DELTA N.V

16 1.4 Focus Focus De situatie van DELTA is complex, maar biedt ook mooie kansen. Om de financiële ratio s van DELTA in 2013 op een beter niveau te krijgen, is gekozen voor een eenduidige, behoudende strategie en uitvoering van noodzakelijke maatregelen. Met als doel een zelfstandig en gezond bedrijf. Voor de totstandkoming van de strategie van DELTA in het jaar 2013 zijn meerdere scenario s nauwkeurig afgewogen. Van belang daarbij waren de discussie over zelfstandigheid, over al dan niet tegenvallende financiële resultaten, de onzekere economische omstandigheden, de verder onder druk komende energiemarkt en verdergaande wet- en regelgeving. Alles in aanmerking nemend was de keuze voor zelfstandig en gezond evident. Focus van de strategie in 2013 was: behoud van de robuustheid en stabiliteit van het multi-utility concept, versterking van de continuïteit van DELTA, een goed evenwicht creëren tussen risico s, rendement en werkgelegenheid én waarborging van de sociaaleconomische impact in de Zuidwestelijke Delta. In 2013 lag de focus op zelfstandig en gezond. Voor de komende jaren hebben we een aangepaste strategie nodig. In 2013 is versterkt de focus gericht op rendement en kasstromen, zijn geen grote investeringen gedaan, is de organisatie in lijn gebracht met de bedrijfseconomische omstandigheden, zijn divisies efficiënter georganiseerd, is meer verantwoordelijkheid in de divisies komen te liggen, is een kleinere holdingstaf in Middelburg gecreëerd, en is de controle op bedrijfs- en financiële processen verder geprofessionaliseerd. De specifieke uitwerking van deze strategie beschrijven we in dit verslag per divisie. Wil DELTA ook in de toekomst rendement voor de aandeelhouders realiseren, werkgelegenheid in Zeeland behouden, en zijn maatschappelijke rol vervullen, dan is een aangepaste strategie nodig voor 2014 en de jaren daarna. Die strategie is een van de onderwerpen van gesprek met de aandeelhouders en andere stakeholders. Eind 2013 hebben de aandeelhouders de Raad van Bestuur verzocht een onderzoek te verrichten naar drie opties: fusie, overname of verder gaan met als uitgangspunt de strategie zelfstandig en gezond. 16

17 Jaarverslag DELTA N.V

18 1.5 DELTA en MVO DELTA en MVO DELTA is onlosmakelijk verbonden met Zeeland. Verbonden door de kabels en leidingen die Zeeuwen van elektriciteit, gas en internet voorzien, maar ook doordat DELTA één van de grootste werkgevers in de regio is. En door de manier waarop DELTA zijn maatschappelijke taak vervult met het steunen van projecten en evenementen. Daar wil DELTA ook verantwoording over afleggen. De afgelopen jaren heeft DELTA jaarlijks een apart MVO-verslag uitgebracht. Dit jaar is de MVO verslaglegging geïntegreerd in het financiële jaarbericht. Voor DELTA is dit een logische stap: maatschappelijk verantwoord ondernemen is immers integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Zowel op bedrijfsniveau als in de divisies is het besef onderdeel te zijn van, en verantwoordelijkheid te nemen voor de maatschappij, diep geworteld. MVO komt bij DELTA terug op drie gebieden: energietransitie, verantwoorde bedrijfsvoering en een betrokken Zeeuwse organisatie. In dit hoofdstuk bespreken we de MVOresultaten van DELTA in 2013 op bedrijfsniveau. De divisies hebben elk de verantwoordelijkheid voor het vaststellen, en realiseren van MVO-doelstellingen. Afzonderlijk MVO resultaten per divisie zijn terug te vinden in de betreffende hoofdstukken. DELTA realiseert zich dat er op het gebied van MVO nog winst te behalen is. Bij het werken aan MVO kijkt DELTA naar de ISO leidraad. De daarin verwoorde zeven belangrijke principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn: verantwoording afleggen, transparantie, ethisch gedrag, respect voor stakeholdersbelangen, respect voor de wet, respect voor internationale gedragsregels en respect voor mensenrechten. Communicatie DELTA heeft zijn communicatiekanalen zo ingericht dat stakeholders altijd met DELTA de dialoog kunnen aangaan. De afdeling Communicatie en Public Affairs verstuurt informatie over belangrijke gebeurtenissen, rapporteert over financiën en resultaten en heeft via traditionele en sociale media, maar ook persoonlijk, contact met stakeholders. Periodiek kwam het omgevingsblad Zeeland Magazine uit, dat ook online te lezen was. Vanwege kostenbesparende maatregelen is de uitgave van het blad in maart 2013 gestopt. Ter vervanging worden nu regelmatig digitale nieuwsbrieven verstuurd. Sociaal-economische impact Onder andere door de hoofdkantoorfunctie en de consumentenbestedingen van DELTA-medewerkers draagt DELTA 600 miljoen bij aan het Bruto Regionaal Product van Zeeland. Daarnaast is het dividend voor provincie en gemeenten een belangrijke financiële motor achter lokale en regionale beleidsinitiatieven. DELTA is daarmee van groot belang voor de regionale werkgelegenheid en zorgt daarmee voor een substantiële bijdrage aan de regionale economie. MVO is integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Al realiseren we ons wel dat er nog winst te behalen is. Veranderingen in de energievoorziening De elektriciteitsmarkt is al jaren sterk in beweging. In Nederland is er op dit moment sprake van overcapaciteit door een dalende vraag vanwege de economische situatie. Het prijsniveau van elektriciteit nivelleert en de prijs van CO 2-emissierechten is laag. Maar ook buitenlandse ontwikkelingen hebben steeds meer direct effect op de Nederlandse elektriciteitsmarkt, denk aan de winning van schaliegas in Amerika, en de versnelde Energiewende in Duitsland waardoor (goedkope) Duitse elektriciteit de Nederlandse markt instroomt. 18

19 Energieakkoord In september 2013 is het Energieakkoord gepresenteerd. Ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, verbinden zich aan het Energieakkoord voor duurzame groei. Kern van het akkoord is hoe in % duurzame energie kan worden gerealiseerd, op welke manier energiebesparing kan worden gestimuleerd en hoe CO 2-reductie kan worden bereikt. De afspraken uit het Energieakkoord zijn van invloed op de huidige en toekomstige bedrijfsvoering van DELTA. Meer hierover leest u in de betreffende hoofdstukken. Verantwoorde bedrijfsvoering DELTA maakt in zijn bedrijfsvoering, daar waar mogelijk, verantwoorde keuzes. Deze hebben betrekking op inkoop, energiegebruik, recycling, en autogebruik. Maar ook op de manier waarop DELTA met zijn medewerkers omgaat, met aandacht voor thema s als veiligheid, persoonlijke ontwikkeling en ziekteverzuim. Meer hierover leest u in het hoofdstuk DELTA en zijn mensen CO 2 -footprint DELTA voert al een aantal jaren een CO 2-benchmark uit, mede om te zien op welke terreinen reductie mogelijk is. De CO 2-footprint van de kantoororganisatie van DELTA is in 2012 voor het laatst gemeten. De footprint van 2013 wordt in de zomer van 2014 gedaan, de resultaten daarvan zullen worden meegenomen in het verslag over DELTA probeert zoveel mogelijk te besparen en zijn CO 2-uitstoot te verminderen. Dit blijft een aandachtspunt, want de uitstoot van DELTA ligt nog altijd 22% hoger dan van de gemiddelde (vergelijkbare) kantoororganisatie. Vooral de factoren vervoer en verwarming van een oud monumentaal pand dragen bij aan de CO 2-footprint. De CO 2-footprint is in 2012 met 5% gestegen ten opzichte van 2011 naar ton CO 2. Het inkopen van groene stroom levert een grote bijdrage aan het verlagen van de uitstoot. In vergelijking met de benchmark is er in totaal theoretisch circa 62% te reduceren. Vanwege beperkte beschikbaarheid van openbaar vervoer in Zeeland zal deze totale reductie praktisch niet haalbaar zijn. Wel is er op het gebied van vervoer in 2012 een kleine daling gerealiseerd door de bescheiden inzet van elektrische auto s in het wagenpark van DELTA In dialoog met de stakeholders DELTA gaat graag het gesprek aan met iedereen die op wat voor manier dan ook een belang heeft bij de ontwikkelingen van de organisatie. Op het hoofdkantoor in Middelburg staat daartoe de deur open. DELTA zorgt ervoor dat de onderneming met al zijn stakeholders de dialoog aangaat, en dat ieders belang afgewogen wordt bij beleidskeuzes. DELTA is trots op zijn rol en reputatie in de Zeeuwse samenleving en gaat daar zorgvuldig mee om. Die zorgvuldigheid uit zich in de vele interacties die de onderneming heeft met zijn stakeholders. DELTA zoekt We gaan graag het gesprek aan met onze stakeholders. De deur op het hoofdkantoor staat altijd open. stakeholders die rechtstreeks betrokken zijn op, zodat ze mee kunnen praten over een specifiek onderwerp. Daarbij moeten de stakeholders zelf een duidelijk belang hebben of behartigen bij een bepaald onderwerp. Belangrijke (nieuwe) thema s verkent DELTA regelmatig in structureel of ad hoc overleg met gesprekspartners. DELTA zoekt zoveel mogelijk pro-actief de dialoog op door aanwezig te zijn bij regionale evenementen op het gebied van sport of cultuur, of bij vakinhoudelijke bijeenkomsten die een link met de werkgebieden van DELTA hebben of relevant voor de regio zijn. DELTA s stakeholders zijn o.a.: klanten (zakelijk en consumenten), vak-, branche en netwerkorganisaties (energie, afval, netwerken, multimedia, algemeen), overheden (regionaal, landelijk en Europees), maatschappelijke organisaties, leveranciers en partners, onderwijsinstellingen, (sport, cultuur en andere) verenigingen, toezichthouders, financiers, leveranciers en natuurlijk de aandeelhouders. DELTA medewerkers zijn een zeer belangrijke groep stakeholders, informatie hierover staat op pagina 22. Steenkooldialoog In juni 2010 nam EnergieNederland het initiatief tot het opzetten van de Steenkooldialoog waarin energiebedrijven, mijnbouwbedrijven, NGO s en vakbonden de invulling van ketenverantwoordelijkheid van Nederlandse energiebedrijven agendeerden. De aanleiding voor dit initiatief vormden publicaties over Nederlandse energiebedrijven die steenkool kopen bij mijnbouwbedrijven in Colombia en Zuid-Afrika. Deze mijnbouwbedrijven zouden mogelijk betrokken zijn bij ernstige schendingen van de mensenrechten. DELTA is een van de partijen die meedoet aan de steenkooldialoog. Smart Delta Resources Begin 2013 is DELTA de aanjager geweest van een manifest voor de ombouw van de kolencentrale naar een Bio-energiecentrale. Vooraanstaande vertegenwoordigers van acht Zeeuwse organisaties ondertekenden op dinsdag 15 januari 2013 een manifest, waarin zij de politiek oproepen subsidie mogelijk te maken voor dit voor Nederland unieke duurzame project. Het manifest heeft begin 2014 een vervolg gekregen met de oprichting van Jaarverslag DELTA N.V

20 DELTA en MVO het Smart Delta Resources platform. Twaalf energie- en grondstof-intensieve bedrijven, waaronder DELTA, willen door samenwerking de Zeeuwse industrie versterken. De deelnemende bedrijven hebben een gezamenlijk energieverbruik van ongeveer 25% van de totale Nederlandse gasconsumptie. Dit biedt grote mogelijkheden voor synergie en innovatie. Ze zoeken gezamenlijk naar slimme oplossingen voor het huidige internationale concurrentienadeel en verlies van werkgelegenheid als gevolg van de nadelige energie- en grondstoffenpositie. Klantgericht DELTA wil graag weten wat de klant belangrijk vindt en hoe deze klant de dienstverlening waardeert. Daarvoor gaat het bedrijf zelf de dialoog met klanten aan via de klantenservice, de website en in persoonlijke gesprekken. Daarnaast zijn er in 2013 Advisory Boards gestart. DELTA gaat ook serieus om met alle klachten. In 2013 ontving DELTA de Customer Centric DNA Award in de categorie energie. DELTA ontving deze prijs omdat het van alle energiebedrijven de beste ontwikkeling op klantgerichtheid liet zien. Dit bleek uit TNO NIPO onderzoek naar de ervaringen met klantgerichtheid van o.a. de energiesector onder consumenten. Overheden Energie beweegt zich op een sterk gereguleerde markt, een regulering die afkomstig is van de nationale en de Europese wetgever. De uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en leveringszekerheid staan hoog op de politieke agenda. Om de posities in deze discussies goed te bepalen en hierover de politieke en ambtelijke stakeholders te informeren, heeft DELTA een Public Affairs afdeling. De verantwoordelijkheid van de afdeling is niet alleen landelijk of Europees, maar ook regionaal. DELTA onderhoudt binnen Zeeland nauw contact met de politieke en ambtelijke stakeholders. Ook worden samen met de regionale overheden verschillende projecten uitgevoerd. Maatschappelijk In 2013 heeft DELTA diverse dialogen met stakeholders gevoerd. Zo is er gesproken met partijen uit de zorgsector over het faciliteren met multimedia voorzieningen, die ouderen helpen langer thuis en zelfstandig te wonen. DELTA is betrokken bij de stichting Vier het Leven en spreekt met ouderenorganisaties over het welzijn van ouderen. Samen met partijen als de Zeeuwse Milieufederatie, de Zeeuwse Bibliotheek en de Provincie is nagedacht over de verspreiding van kennis en het faciliteren van de dialoog over verduurzaming van energie, wat resulteerde in Energie in de etalage, een digitaal platform over duurzame energie. In 2013 heeft het initiatief Elke stap telt van de Zeeuwse vereniging Welzijn Ouderen en SportZeeland samen met DELTA vorm gekregen. Dit is een laagdrempelig wandelproject voor senioren, waarbij het opbouwen van de conditie en het stimuleren van sociale contacten centraal staan. Kennis DELTA neemt deel aan de dialoog van de Wetenschappelijke Raad Zeeland (WRZ) over de kennisinfrastructuur in Zeeland, als motor van innovatie en economische groei voor de regio. Een nieuwe lichting monteurs heeft de DELTA Infra vakopleiding (DIVO) afgerond. Deze opleiding is in 2012 in samenwerking met opleidingsbedrijf InstallatieWerk Brabant-Zeeland en het Markiezaat College in Bergen op Zoom opgezet. Aandeelhouders De belangrijkste dialoog die in 2013 gevoerd is, is de dialoog over de toekomst van DELTA. In november heeft de Provincie, als belangrijkste aandeelhouder, gesproken over de aandeelhoudersstrategie. Deze is bepalend voor de toekomst van DELTA. Er is gediscussieerd over drie mogelijke opties: zelfstandig verder gaan, fusie of overname. Besloten is om deze opties uit te diepen, de dialoog hierover is gaande tussen DELTA en de aandeelhouders. Een belangrijke dialoog die we in 2013 voerden, was die over onze toekomst. Daar gaan we in 2014 mee verder. 20

Een werkomgeving. creëren waarin talent tot bloei komt.

Een werkomgeving. creëren waarin talent tot bloei komt. Een werkomgeving creëren waarin talent tot bloei komt. DELTA en maatschappelijk verantwoord ondernemen Update 2012 Vooraf Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent: voortdurend afwegingen maken

Nadere informatie

DELTA Zakelijk. Meeting with DACT 27 oktober 2011. Als energie een substantiële kostenfactor is, is energie al snel van strategisch belang

DELTA Zakelijk. Meeting with DACT 27 oktober 2011. Als energie een substantiële kostenfactor is, is energie al snel van strategisch belang DELTA Zakelijk Meeting with DACT 27 oktober 2011 Als energie een substantiële kostenfactor is, is energie al snel van strategisch belang Agenda Bedrijfspresentatie DELTA NV DELTA: Uw strategische gesprekspartner

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering 19 januari 2016 Informatiebijeenkomst Overwegingen Herstructurering Opdelen van de onderneming in onderdelen is onvermijdelijk Centrales & Trade Levering Retail Multimedia Zelfstandig levensvatbaar Verlieslatend

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Gesegmenteerde jaarrekening 2013 DELTA Netwerkbedrijf B.V.

Gesegmenteerde jaarrekening 2013 DELTA Netwerkbedrijf B.V. Gesegmenteerde jaarrekening 2013 DELTA Netwerkbedrijf B.V. Profiel DELTA Netwerkbedrijf B.V. (DNWB) is de regionale netbeheerder voor elektriciteit en gas in de provincie Zeeland en is gehuisvest in Goes.

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen Eneco Groep Duurzame energie voor iedereen Duurzame koploper Eneco is het grootste energiebedrijf van Nederland in publieke handen. Onze missie is betaalbare duurzame energie mogelijk maken die altijd,

Nadere informatie

halfjaarbericht 2012 Middelburg, september 2012

halfjaarbericht 2012 Middelburg, september 2012 halfjaarbericht 2012 Middelburg, september 2012 inhoud DELTA HALFJAARbERicHT 2012 inhoud Profiel...................................................... 3 Inleiding.....................................................

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Agenda. De huidige structuur. De strategische stappen. De tijdslijn. De wettelijke splitsing. Vragen

Agenda. De huidige structuur. De strategische stappen. De tijdslijn. De wettelijke splitsing. Vragen Agenda De huidige structuur De strategische stappen De tijdslijn De wettelijke splitsing Vragen 1 Agenda De huidige structuur 2 Huidige Structuur DELTA NV 70% 50% Wholesale (=Delta Energy bv)/ Retail (=Delta

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Persbericht. Toename van de omzet door koud voorjaar en hogere gereguleerde transporttarieven

Persbericht. Toename van de omzet door koud voorjaar en hogere gereguleerde transporttarieven Persbericht Corporate Communicatie & Public Affairs Datum: 6-08-2013 Aantal pagina's: 8 Eneco Groep op koers Toename omzet en nettoresultaat in eerste helft 2013 Nettoresultaat stijgt met vijf procent

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 22 mei 2006 Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten

Nadere informatie

Strategische Rationale Bijlage bij DEEL A 1. De missie van DELTA 2. De bedrijfsactiviteiten van DELTA

Strategische Rationale Bijlage bij DEEL A 1. De missie van DELTA 2. De bedrijfsactiviteiten van DELTA Strategische Rationale Bijlage bij DEEL A Deze Strategische Rationale is een toelichting op de algehele bedrijfsstrategie en activiteiten van de DELTA- groep. In het kader van dit voorstel van KCBII wordt

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Persbericht Hilversum, 19 maart 2012 Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Vivenda Media Groep NV (VMG) publiceert vandaag haar kerncijfers 2011.

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Aandeelhouders DELTA 16/17/18 januari 2017 Doel informatiebijeenkomst Toelichting verkoop DELTA Retail als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor DELTA

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014 Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014 15 december 2014 Agenda voor vanavond Centraal staat het raadsbesluit van 24 juni met opdrachten aan het college om : 1. Principediscussie over

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en)

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en) ALGEMEEN Naam bedrijf/organisatie: Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen Naam student(en) 1 In wat voor sector is het bedrijf waar je stage loopt werkzaam? 2 Wat is het karakter van de hoofdactiviteit

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van aandeelhouders. 11 maart 2010

Buitengewone vergadering van aandeelhouders. 11 maart 2010 Buitengewone vergadering van aandeelhouders 11 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Besluit/Stemming : Aankoop 75% belangen in Timmerije ( Holding) BV en Euro BV 3. Besluit/Stemming : 4. Sluiting Statutenwijzigingen

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 318 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Aanvullende informatie Aanvullende stakeholderinformatie SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Aanvullende informatie 319

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Onderzoek. Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012. Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent

Onderzoek. Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012. Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Onderzoek Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012 Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Datum: 9 september 2013 Vragen of reacties kunt u sturen

Nadere informatie

Energie van ons allemaal

Energie van ons allemaal VNO-NCW Themabijeenkomst Energietransitie Michael Fraats Trianel Energie B.V. 28 November 2011 1 Energie van ons allemaal 30-11-2011 2 Energie van ons allemaal is de essentie van Trianel Energie: Gericht

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in KBC Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Social Responsibility of CSR)

Nadere informatie

Eljo Vos-Brandjes HVC. Stage raadsleden Dordrecht

Eljo Vos-Brandjes HVC. Stage raadsleden Dordrecht Eljo Vos-Brandjes HVC Stage raadsleden Dordrecht Historie HVC Opgericht (1991) voor verwerken huishoudelijk en bedrijfsafval uit regio Na loslaten beleidsuitgangspunt regionale/provinciale zelfvoorziening

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Doel van vandaag. Toelichting op verkoop DNWG als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor PZEM

Doel van vandaag. Toelichting op verkoop DNWG als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor PZEM Doel van vandaag I Toelichting op verkoop DNWG als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor PZEM II Voorbereiding goedkeuring verkoop DNWG door aandeelhouders op 12 juni 2017

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

Resultaat Eneco tevredenstellend

Resultaat Eneco tevredenstellend Persbericht Communicatie en Public Affairs Datum: 7 maart 2013 Aantal pagina s: 5... PARTNERSCHAPPEN VERSTERKEN DUURZAME STRATEGIE Resultaat Eneco tevredenstellend Omzet van 5 miljard naar 5,3 miljard

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Slotconferentie WCWM. Erik Duim DELTA Netwerkgroep

Slotconferentie WCWM. Erik Duim DELTA Netwerkgroep Slotconferentie WCWM Erik Duim DELTA Netwerkgroep 1 Even voorstellen: DELTA NV Energiedienstverlener in Zeeland Producent, leverancier, neteigenaar Elektriciteit, gas, datadiensten Ook water (via Joint

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Nationale Energieverkenning 2014

Nationale Energieverkenning 2014 Nationale Energieverkenning 2014 Remko Ybema en Pieter Boot Den Haag 7 oktober 2014 www.ecn.nl Inhoud Opzet van de Nationale Energieverkenning (NEV) Omgevingsfactoren Resultaten Energieverbruik Hernieuwbare

Nadere informatie

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen Financiële positie FC Twente heeft in de periode 2007 t/m 2013 op alle functionele gebieden een sterke groei doorgemaakt. De ambitie om de stap te maken van middenmoter naar top 5 club is, door te investeren

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Energie van DELTA voordelig en dichtbij. Leveringsprijzen per 1 januari 2011. www.delta.nl

Energie van DELTA voordelig en dichtbij. Leveringsprijzen per 1 januari 2011. www.delta.nl Energie van DELTA voordelig en dichtbij Leveringsprijzen per 1 januari 2011 www.delta.nl Zoals u van DELTA gewend bent, doen wij er alles aan om de energieprijzen zo laag mogelijk te houden. Per 1 januari

Nadere informatie

Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening

Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening Verschillende overheidsregelingen eisen van ondernemingen financiële bijdragen voor de kosten van het opruimen van producten of productiefaciliteiten van die

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2015 Samen Sterker! Resultaten H1-2015 Financiële positie 30 juni 2015 Prognose 2015 1 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

allander Gesprek met Friese Statenleden over groeistrategie Alliander Leeuwarden, 5 maart 2014

allander Gesprek met Friese Statenleden over groeistrategie Alliander Leeuwarden, 5 maart 2014 Gesprek met Friese Statenleden over groeistrategie Alliander ] allander Leeuwarden, 5 maart 2014 Ir. Peter Molengraaf Voorzitter Raad van Bestuur Raad van Bestuur Alliander 1 Toename decentrale opwek de

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG 2012 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 V0.3 Inhoud presentatie Highlights Cijfers IFRS Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Highlights 2005 Omzet gestegen

Nadere informatie

Toelichting GRI tabel

Toelichting GRI tabel Toelichting GRI tabel Bij de samenstelling van het verslag is zoveel mogelijk rekening gehouden met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), een onafhankelijke organisatie, gevestigd in

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Uitdagingen van de energie transitie

Uitdagingen van de energie transitie Uitdagingen van de energie transitie Presentatie Congres Energy Next Dordrecht 10 december 2015 Remko Bos Directeur Energie ACM Vicepresident CEER 1 ACM als toezichthouder ACM bevordert kansen en keuzes

Nadere informatie

voor ons. Zij kennen het net, bieden goede dienstverlening en weten scherpe prijzen neer te zetten.

voor ons. Zij kennen het net, bieden goede dienstverlening en weten scherpe prijzen neer te zetten. Resultaten 2012 Jaarbericht 1. Profiel en kerncijfers 5 2. Zelfstandig en gezond 7 3. Financiële gang van zaken 11 4. Netwerken 15 5. Energie en Multimedia 19 6. Afvalverwerking 25 7. Bericht van de Raad

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie 1 Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie Wij willen Betaalbare, Duurzame, Eigen Energie in Oosterhout 3 Waarom ONE Betaalbaar Duurzaam Eigen Samen Goedkoper dan de markt Winsten

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Visie en Beleid (samenvatting) MVO loont! Duurzaamheid is onontbeerlijk om onze planeet en maatschappij voor nu en op langere termijn leefbaar te houden. Maatschappelijk

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017 Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017 0 Aandeelhoudersvergadering Triodos Multi Impact Fund Agenda 1. Opening 2. Verslag van het bestuur over het verlengde boekjaar 2016

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Delta Lloyd Groep Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Aanwezige leden van de Raad van Bestuur Niek Hoek CEO Emiel Roozen CFO Voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 april 2015 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten

Nadere informatie

Rapportage voortgang

Rapportage voortgang Rapportage voortgang 2016-01 Project Rapportage voortgang 2016-01 Auteur Marjolein Hoefsloot Opdrachtgever Directie Hollander Techniek Datum 26-08-2016 Versie 1.0 Status Definitief Aantal pagina s 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DELTA levert niet alleen energie maar bouwt ook een nieuw hoogspanningsverdeelstation

DELTA levert niet alleen energie maar bouwt ook een nieuw hoogspanningsverdeelstation Resultaten 2012 Jaarbericht 1. Profiel en kerncijfers 5 2. Zelfstandig en gezond 7 3. Financiële gang van zaken 11 4. Netwerken 15 5. Energie en Multimedia 19 6. Afvalverwerking 25 7. Bericht van de Raad

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS PERSBERICHT ARNHEM augustus 006 HALFJAARRESULTAAT 006: ESSENT OP KOERS Alle bedrijfsonderdelen laten een resultaatstijging zien De kabelactiviteiten zijn niet langer onderdeel van de doorlopende bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010 Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen Energiemonitor 2010 Index 1. Inleiding 2. Populariteit energievormen 3. Bouwen tweede kerncentrale 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015 Resultaten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO Den Haag, 4 februari 2015 Hoofdpunten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Operationele en financiële positie

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie