Sociale Maribel L350

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale Maribel L350"

Transcriptie

1 Sociale Maribel L350 Versie Datum Verschillen met vorige versie Toevoegen voorbeelden Aanpassingen naar aanleiding van vergadering dd 10/09/ Controle persoonsgegevens KSZ en daaruit volgende overstap naar Z-stroom Periodes en hoedanigheidcodes in prefixen Correctie prefix p Toevoeging extra SubSub paritair comité Voorbeeld antwoord X Toevoegen informatie MvM (prerequisites), effectieve gegevensuitwisseling (FTP-cassettes) Status: werkdocument

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Inhoud berichten Controle persoonsgegevens Controle loonkost Prerequisites SmalS-MvM Schematische weergave raadpleging Scenario 1: Syntax- en veiligheidsproblemen Scenario 2: Identificatieproblemen Scenario 3: De voorlegging wordt doorgestuurd Effectieve gegevensuitwisseling Returncodes Returncodes na controle persoonsgegevens KSZ Returncodes in het data-gedeelte na controle van RSZ Prefix Voorbeeld Voorlegging FOD WASO KSZ Antwoord RSZ KSZ Positief antwoord Negatief antwoord (X001)...14 Sociale Maribel controle maximale loonkost 2/14

3 1 Inleiding Het KB van 18 juli 2002, houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector voorziet in een aantal controleprocedures. Eén procedure houdt een controle in van persoonsgegevens en zal daarom via de KSZ verlopen. Meer bepaald moet nagegaan worden of persoon x meer of minder verdient dan een bepaalde grenswaarde. De werknemers die het recht openen op vermindering, zijn niet dezelfde als diegene wiens loon betaald wordt door het Fonds Sociale Maribel. Het zijn de lonen van de werknemers die via het Fonds betaald worden, die gecontroleerd moeten worden. De Fondsen voor Sociale Maribel geven informatie aan FOD WASO, die instaat voor het doorsturen van de gegevens via KSZ naar RSZ. Na controle antwoordt RSZ via KSZ aan FOD WASO. In dit document wordt enkel de gegevensuitwisseling besproken tussen FOD WASO, KSZ en RSZ. De gegevensuitwisseling tussen de werkgevers, de Fondsen Sociale Maribel en de FOD WASO maken geen deel uit van dit document. De gegevens van de fondsen moeten volgens het KB jaarlijks uiterlijk op 30 juni, volgend op het jaar waarop de gegevens betrekking hebben, langs elektronische weg aan de RSZ worden toegestuurd. Het antwoord van de RSZ moet uiterlijk tegen 30 november aan de fondsen worden teruggestuurd. Het eerste kalenderjaar waarvoor gegevens moeten worden uitgewisseld is De FOD WASO moet tijd hebben om laattijdige fondsen te contacteren en de vragen aan te maken. Concreet zullen de voorleggingen daarom in de loop van september verzonden worden. Voor de werknemers die niet voldoen aan de voorwaarde van de maximale loonkost (antwoordcode N ) vordert het sectoraal fonds de onterecht toegekende kredieten terug bij de werkgever. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de effectieve loonkost, zoals medegedeeld door de RSZ. In het geval de combinatie PC/KBO-nr/INSZ niet kan gevonden worden bij RSZ wordt een returncode gegenereerd. Het feit dat de combinatie niet gevonden wordt, kan het gevolg zijn van een foute aangifte bij het Fonds of bij RSZ. Het Fonds zal de werkgever op de hoogte brengen dat er een probleem is, zodat deze de kans krijgt een verbetering te maken in zijn kwartaalaangifte of in de aanvraag naar het Fonds toe. 24 maanden na afloop van het jaar waarop de gegevens betrekking hebben stuurt het fonds, voor de werknemers bij wie een anomalie werd ontdekt, de vraag opnieuw naar de cel Sociale Maribel die ze via de KSZ aan de RSZ overmaakt, volgens dezelfde principes. Als uit het antwoord van de RSZ blijkt dat de situatie nog steeds niet in orde is (opnieuw een anomaliecode of een N ) gaat het fonds over tot de definitieve terugvordering bij de werkgever. Sociale Maribel controle maximale loonkost 3/14

4 2 Inhoud berichten Alle verwerkingen gebeuren off-line, de verzending van de bestanden gebeurt via FTP. Er wordt gebruik gemaakt van een Z-stroom. 2.1 Controle persoonsgegevens FOD WASO en KSZ controleren de combinatie INSZ - (voor)naam - geboortedatum. RSZ zelf zal enkel werken met het INSZ, de andere persoonsgegevens zijn optioneel. De KSZ zal de combinatie INSZ - (voor)naam geboortedatum controleren op basis van de voorlegging die gemaakt wordt door de FOD WASO aan RSZ in het kader van de sociale maribel (L350). Er wordt met andere woorden geen gebruik gemaakt van de standaard procedures met integratie in het verwijzingsrepertorium en integratiecontrole. Als de combinatie INSZ - (voor)naam geboortedatum niet correct is, zal FOD WASO een negatief antwoord krijgen van de KSZ. De voorlegging zal niet doorgestuurd worden naar RSZ. Eventueel kan na correctie van de persoonsgegevens de vraag opnieuw doorgestuurd worden als dit nog binnen de afgesproken timing kan. Er kunnen BIS-nummers voorkomen. Er bestaan mensen zonder voornaam. Ook mensen die dood zijn mogen doorgestuurd worden. De KSZ vergelijkt ook INSZ uit prefix en gegevensgedeelte en verwerpt de voorlegging indien deze verschillend zijn. Doordat de eerste versie van het KB geen rekening gehouden had met de controle van de persoonsgegevens is er geen geboortedatum gevraagd. Er is in de eerste uitvoering enkel een controle mogelijk op de voornaam en de naam. Na de evaluatie van de eerste verwerking in productie zal de 2 e fase geïmplementeerd worden, met controle geboortedatum en verwerping van geannuleerde nummers. Het antwoord van de KSZ bevat géén Request-blok. De KSZ zal na de eigen verwerking 2 types antwoorden terugsturen naar de FOD WASO. 1. Een positief antwoord X001 de voorlegging is doorgestuurd naar RSZ. 2. Het negatieve antwoord zal een N000 zijn, een prefix met een applicatiereturncode voor: a. Structuurfout = b. INSZ prefix en gegevensgedeelte zijn verschillend = c. Vervangen RR-nrs = d. Vervangen Bisnrs = e. Verschil foneem = f. In een tweede fase moet nog een returncode voorzien worden voor de geannuleerde nummers. Sociale Maribel controle maximale loonkost 4/14

5 2.2 Controle loonkost FOD WASO stuurt per persoon een vraag aan RSZ voor controle van de loonkost. Elk bericht bestaat uit een prefix in plat formaat, gevolgd door een XML-gegevensgedeelte. Elk bericht bevat: (1) Nummer van het Paritair Comité (JointCommissonNbr) (2) Een code toegekend door FOD WASO van een subcomité (JointCommissionSubCode) (3) Een subcode van een subcomité (JointCommissionSubSubCode) (4) Jaar waarop de vraag betrekking heeft. (ReferenceYear) (5) KBO-nummer van de werkgever (CompanyID) of RSZ-nummer van de werkgever (NLOSSRegistrationNbr), eventueel aangevuld met de naam van de werkgever (Name) (6) Persoonsgegevens van de betrokken werknemer (gegevensblok Worker) met voornaam (FirstName), naam (LastName), INSZ (Rijksregisternummer of bisnummer) van de werknemer (INSS) en de geboortedatum (Birthdate in de vorm YYYY-MM-DD). (7) Een verzendingsdatum (SendingDate) van de gegevens afkomstig van het betrokken fonds naar FOD WASO. De datum van verzending door FOD WASO naar KSZ staat in het prefix. (8) Een unieke code (in het prefix) bestaande uit 15 alfanumerieke posities, bestaande uit: o Jaar (4 posities) o Een subcode van het fonds (5 posities) o Volgnummer Per bericht (persoon) geeft RSZ één van volgende types antwoorden: 1. Y = werknemer voldoet aan de voorwaarde van maximale loonkost (ExceededMaximumIndicator) 2. N = loonkost van de werknemer overschrijdt het wettelijk maximum van ,84 (ExceededMaximumIndicator); aangevuld met het bedrag van de volledige loonkost op jaarbasis (Salary) 3. code 0, 1, 2, 3 of 4 (Errorcode): 0 = het nummer van het Paritair Comité bestaat niet; 1 = voor het opgegeven Paritair Comité werden noch de werknemer, noch de werkgever gevonden; 2 = voor het opgegeven Paritair Comité werd wel de werknemer gevonden, maar niet de werkgever; 3 = voor het opgegeven Paritair Comité werd wel de werkgever gevonden, maar niet de werknemer; 4 = voor het betrokken Paritair Comité werden zowel de werknemer als de werkgever gevonden, maar niet in combinatie met elkaar 4. Een technische returncode als het bericht niet kan verwerkt worden door de toepassing (X001). In de antwoorden types 1 tot 3 wordt telkens ook de volledige vraag herhaald. Sociale Maribel controle maximale loonkost 5/14

6 L350 Vraag Antwoord X001 PC J/N Resultaat Referentiejaar Salaris Returncode Werkgever ErrorCode Codelijst Werk-nemer Datum verzending Sociale Maribel controle maximale loonkost 6/14

7 2.3 Prerequisites SmalS-MvM a) Voorlopig identificeert alleen het stamnummer (= NossRegistrationNbr) de werkgever in de DmfA-databanken. Indien zowel het KBO-nummer als het stamnummer aanwezig zijn wordt het KBO-nummer buiten beschouwing gelaten. Als alleen het KBO-nummer aanwezig is worden alle corresponderende stamnummers (ook historische) opgezocht in de meest recente repertoriumontlading en worden al deze stamnummers als 1 werkgever behandeld. b) Paritair Comité (PC): JointCommissionSubSubCode heeft voorrang op JointCommissionSubCode en JointCommissionSubCode heeft voorrang op JointCommissionNbr. M.a.w. als JointCommissionSubSubCode is ingevuld worden de overige JointCommission-velden niet meer beschouwd. c) JointCommissionSubNbr, JointCommissionSubCode en JointCommissionSubSubCode zijn aanwezig in het formaat zoals beschreven in het DmfA-glossarium voor het attribuut met XML-tag JointCommissionnbr. d) Het rijksregisternummer (=YYMMDDNNNCC) identificeert de werknemer. Het valabele rijksregisternummer op het ogenblik van de ontlading van de DmfA-tabellen (zie verder) wordt hiervoor genomen. e) Jaar = de meest volledige standaardontladingen van het statistiekcircuit (rszsdmf) die op het ogenblik van de uitvoering beschikbaar zijn voor de 4 betrokken kwartalen van het gewenste jaar. In praktijk zal het gaan om ontlading T+07 of T+10. o T+07 = Ontlading 7 maanden na het einde van het kwartaal o T+10 = Ontlading 10 maanden na het einde van het kwartaal f) Voorloopnullen zullen indien nodig meegegeven worden om het vereiste aantal posities in elke zone te bereiken. g) De loonkost staat in eurocent. = loonkost op jaarbasis per PC-Werkgever-werknemer = Som voor alle tewerkstellingen ((Som (van alle remunamounts voor de remuncodes 1, 2, 3, 4, 5, 6) + corresponderende Werkgeversbijdragen) / tewerkstellingsbreuk*100) * (4 / (aantal kwartalen aanwezig)) Met Remunamount = Zie glossarium DmfA, Remuncode = Zie glossarium DmfA, Werkgeversbijdragen = AFEmployerCtrbAmount, zijnde de werkgeversbijdragen per tewerkstelling berekend in het kader van het statistiekcircuit en tewerkstellingsbreuk = het effectieve tewerkstellingspercentage op tewerkstellingsniveau. Een interne zone van de DmfA. Sociale Maribel controle maximale loonkost 7/14

8 3 Schematische weergave raadpleging 3.1 Scenario 1: Syntax- en veiligheidsproblemen Voorlegging FOD WASO KSZ Antwoord De KSZ ontvangt een voorlegging van FOD WASO en controleert deze. De voorlegging wordt verworpen omwille van veiligheidsproblemen, syntactische problemen prefix. Het antwoord blijft beperkt tot een prefix antwoord met een returncode en slagingstroom = E. Dit is een definitief antwoord. 3.2 Scenario 2: Identificatieproblemen Voorlegging FOD WASO KSZ Antwoord - variante X000 De KSZ ontvangt een voorlegging van de ISZ en controleert de voorlegging. De voorlegging wordt verworpen omwille van problemen met de integratiecontrole bij RSZ of omwille van identificatieproblemen van de combinatie INSZ - (voor)naam - geboortedatum. Het definitieve antwoord is een N000 met een returncode en slaging_stroom = E. Sociale Maribel controle maximale loonkost 8/14

9 3.3 Scenario 3: De voorlegging wordt doorgestuurd voorlegging voorlegging FOD WASO KSZ RSZ antwoord antwoord De KSZ ontvangt een voorlegging van FOD WASO en controleert de voorlegging. De voorlegging wordt niet verworpen. De KSZ stuurt de voorlegging naar de RSZ en stuurt FOD WASO een positief antwoord met de code slaging_stroom = A. Het prefix wordt gevolgd door een X001 gegevensgedeelte met de bestemmeling. De KSZ ontvangt een definitief positief of negatief antwoord van de RSZ en stuurt dit door naar FOD WASO. Indien het gaat om een positief antwoord met de code slaging_stroom = A wordt het prefix gevolgd door een gegevensgedeelte dat het antwoord op de voorleggging bevat en de vraag herhaalt. Indien het gaat om een negatief antwoord met de code slaging_stroom = E, aangeduid door de variante X001, wordt het prefix gevolgd door een gegevensgedeelte met in het Resultblok een returncode met de reden van nietantwoord. 3.4 Effectieve gegevensuitwisseling Tussen de FOD WASO en de KSZ zullen de mailboxen uitgewisseld worden via FTP volgens de bestaande overeenkomsten. De KSZ zal de mailbox via FTP naar RSZ (SmalS-MvM) sturen. RSZ (SmalS-MvM) zal de antwoorden terugsturen op cassette. Op een later nog niet gedetermineerd tijdstip, wanneer het mailboxsysteem is uitgebreid tot niet-mainframe omgeving, kan deze stroom eveneens geïntegreerd worden in de uitwisseling via FTP. Sociale Maribel controle maximale loonkost 9/14

10 4 Returncodes Voor meer uitleg over de returncodes uit het prefix (N000), of de lijst met netwerk- en applicatiereturncodes wordt verwezen naar de website van de Kruispuntbank Returncodes na controle persoonsgegevens KSZ o Een positief antwoord X001 de voorlegging is doorgestuurd naar RSZ. o Het negatieve antwoord zal een N000 zijn, een prefix met een applicatiereturncode voor: a. Structuurfout in de XML-lay-out = b. INSZ prefix en gegevensgedeelte zijn verschillend = c. Vervangen RR-nrs = d. Vervangen Bisnrs = e. Foute naam = f. Foute voornaam = g. In een tweede fase moet nog een returncode voorzien worden voor de geannuleerde nummers en foute geboortedata. 4.2 Returncodes in het data-gedeelte na controle van RSZ De volledige lijst nummer 350 is ook beschikbaar op de website van de KSZ. 0 = het nummer van het Paritair Comité (fonds) dat in de vraag werd vermeld, bestaat niet (jaar- PC-combinatie bestaat niet) 1 = voor het opgegeven fonds werden noch de werknemer, noch de werkgever gevonden (jaar- PC-Werkgever-combinatie EN jaar-pc-werknemer-combinatie bestaan niet) 2 = voor het opgegeven fonds werd wel de werknemer gevonden, maar niet de werkgever (de jaar-pc-werknemer-combinatie bestaat EN de jaar-pc-werkgever-combinatie bestaat niet) 3 = voor het opgegeven fonds werd wel de werkgever gevonden, maar niet de werknemer; (de jaar-pc-werkgever-combinatie bestaat EN de jaar-werknemer-combinatie bestaat niet) 4 = voor het betrokken fonds werden zowel de werknemer als de werkgever gevonden, maar niet in combinatie met elkaar (de jaar-pc-werkgever-combinatie bestaat EN de de jaar- Werknemer-combinatie bestaat) 4.3 Prefix Elk XML-gegevensgedeelte wordt voorafgegaan door een prefix in plat formaat. Op de volgende pagina wordt een prefix voorbeeld gegeven per onderdeel van verzending. Legende: Verplichte zone Tekst is vaste waarde Tekst is een leidraad 1 Sociale Maribel controle maximale loonkost 10/14

11 L350 ISZ KSZ KSZ ISZ KSZ RSZ RSZ KSZ KSZ ISZ Prefix gedeelte netwerk Constante / netwerkreturncode TAPE Code KSZ TAPE Versie_prefix A1 A1 A1 A1 A1 Sector (= KSZ) 025 (= KSZ) 026 Type_instelling Interne_referentie_sector Abc Abc KSZ KSZ Abc User_id Soort_aanvraag / antwoord D0Z F0Z D0Z F0Z F0Z INSZ YYMMDDNNNCC YYMMDDNNNCC YYMMDDNNNCC YYMMDDNNNCC YYMMDDNNNCC Returncode_toepassing Prefix gedeelte formulier Formulier L350 L350 L350 L350 L350 Variante blanco N000 of X001 blanco blanco of X001 blanco of X001 Gedeelte_bericht blanco blanco blanco blanco blanco Prefix gedeelte beheer antwoord Identificatie_toepassing blanco blanco blanco blanco blanco Interne_referentie_antwoorder blanco KSZ blanco ISZ KSZ Datum_versturen_vraag YYMMDDHHMM YYMMDDHHMM YYMMDDHHMM YYMMDDHHMM YYMMDDHHMM Datum_versturen_antwoord YYMMDDHHMM YYMMDDHHMM YYMMDDHHMM Antwoord_termijn M03 M03 Actie_time-out S S Slagen_stroom 0 (= origineel) E (= geweigerd) A (= aanvaard) 0 (= origineel) A (= aanvaard) E (= geweigerd) A (= aanvaard) E (= geweigerd) Prefix gedeelte repertorium Hoedanigheidcode Fase Begin_repertorium blanco blanco YYYYMMDD YYYYMMDD blanco Einde_repertorium blanco blanco YYYYMMDD YYYYMMDD blanco Begin_bericht (referentiejaar) YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD Einde_bericht (referentiejaar) YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD YYYYMMDD Sector_leverancier Instelling_leverancier Sociale Maribel controle maximale loonkost 11/14

12 5 Voorbeeld 5.1 Voorlegging FOD WASO KSZ Dit is een voorbeeld van een voorlegging zoals FOD WASO die naar KSZ stuurt. Deze ingevulde waarden zijn indicatief. TAPEA abc D0ZYYMMDDNNNCCL350 YYMMDDHHMMM03S <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><l350 xmlns=" xmlns:xsi=" xsi:schemalocation=" Q:\XML3\XmlSchema\L350.xsd" processtype="z" version="002"> <Request> <JointCommissionNbr>318</JointCommissionNbr> <JointCommissionSubCode>31802</JointCommissionSubCode> <JointCommissionSubSubCode> </ JointCommissionSubSubCode> <ReferenceYear>2003</ReferenceYear> <Employer> <NLOSSRegistrationNbr> </NLOSSRegistrationNbr> <CompanyID> </CompanyID> <Name>Gezinszorg Villers vzw</name> </Employer> <Worker> <FirstName>Els</FirstName> <LastName>Moelans</LastName> <INSS>YYMMDDNNNCC</INSS> <BirthDate> </BirthDate> </Worker> <SendingDate> </SendingDate> </Request> </L350> Sociale Maribel controle maximale loonkost 12/14

13 5.2 Antwoord RSZ KSZ Dit is een voorbeeld van een antwoord van RSZ naar KSZ, na verwerking stuurt KSZ dit door naar FOD WASO. Deze ingevulde waarden zijn indicatief Positief antwoord 0000A KSZ F0ZYYMMDDNNNCC000000L350 ISZ YYMMDDHHMMYYMMDDHHMMA01000YYYYMMDDYYY YMMDD <?xml version="1.0" encoding="utf- 8"?><L350 xmlns=" xmlns:xsi=" xsi:schemalocation=" Q:\XML3\XmlSchema\L350.xsd" processtype="z" version="002"> <Request> <JointCommissionNbr>318</JointCommissionNbr> <JointCommissionSubCode>31802</JointCommissionSubCode> <JointCommissionSubSubCode> </ JointCommissionSubSubCode> <ReferenceYear>2003</ReferenceYear> <Employer> <NLOSSRegistrationNbr> </NLOSSRegistrationNbr> <CompanyID> </CompanyID> <Name>Gezinszorg Villers vzw</name> </Employer> <Worker> <FirstName>Els</FirstName> <LastName>Moelans</LastName> <INSS>YYMMDDNNNCC</INSS> <BirthDate> </BirthDate> </Worker> <SendingDate> </SendingDate> </Request> <Answer> <ExceededMaximumIndicator>Y</ExceededMaximumIndicator> <Salary>0</Salary> <ErrorCode>7</ErrorCode> </Answer> </L350> Sociale Maribel controle maximale loonkost 13/14

14 5.2.2 Negatief antwoord (X001) 0000A KSZ F0ZYYMMDDNNNCC000000L350 X001 ISZ YYMMDDHHMMYYMMDDHHMME01000YYYYMMDDYYY YMMDD <?xml version="1.0" encoding="utf- 8"?><L350 xmlns=" xmlns:xsi=" xsi:schemalocation=" Q:\XML3\XmlSchema\L350.xsd" processtype="z" version="002"> <X001> <Result> <ReturnCode>009012</ReturnCode> 2 <Codelist>020</Codelist> </Result> </X001> </L350> 2 Returncode = Geen toepassingsmodule gevonden of = Toepassing niet beschikbaar van MvM-lijst nummer 20. Sociale Maribel controle maximale loonkost 14/14

Handleiding L - stromen

Handleiding L - stromen Handleiding L - stromen Handleiding L stromen - Blz. 1 - Inhoudstafel 1 INLEIDING... 3 2 BASISPRINCIPES EN CONTROLES... 4 2.1 ONLINE CONSULTATIES... 4 2.2 BATCH CONSULTATIES...4 2.2.1 De afzender vult

Nadere informatie

Attest tegemoetkoming aan een Persoon met een Handicap A009

Attest tegemoetkoming aan een Persoon met een Handicap A009 Attest tegemoetkoming aan een Persoon met een Handicap A009 Versie Datum Verspreiding Verschillen met vorige versie 0.0 22.05.2006 Intern -- 0.1 08.08.2006 werkgroep vertaling Status: werkdocument A009

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN 910M

BESCHRIJVING VAN 910M Kruispuntbank van de sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 1040 Brussel tel 02-741 83 11 fax 02-741 83 00 BESCHRIJVING VAN 910M Inhoudstafel I. ALGEMEEN...1 II. DE GEGEVENSSTROOM...1 II.A.1. Algemeen...1

Nadere informatie

Handleiding M en Z stromen

Handleiding M en Z stromen Handleiding M en Z stromen 1 / 14 Inhoudstafel Handleiding Generieke M_8.2.1.docx 1 INLEIDING... 3 2 BASISPRINCIPES EN CONTROLES.... 4 2.1 VERSCHIL M EN Z STROMEN.... 4 2.1.1 M - stromen... 4 2.1.2 Z -

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg

Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg A424 1. Inleiding De personen die in het buitenland

Nadere informatie

Personeelsbestand via appc L950 A950

Personeelsbestand via appc L950 A950 Personeelsbestand via appc L950 A950 Versie Datum Verspreiding Verschillen met vorige versie 0.0 27.11.2002 Intern -- 0.1 22.04.2003 Werkgroep Mutaties 0.2 - Toevoegen code S, N - Verbeteren voorbeelden

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende attest einde wachttijd schoolverlater

Gegevensstroom betreffende attest einde wachttijd schoolverlater Gegevensstroom betreffende attest einde wachttijd schoolverlater A015, M: Gegevensstroom van RVA naar RKW, RSVZ en NIC met de mededeling van het einde van de wachttijd van een schoolverlater Auteur: Claudia

Nadere informatie

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Ce document vous est offert par la Banque Carrefour de la sécurité sociale. Il peut être diffusé librement, à condition de mentionner la source et l URL Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Chaussée

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, L: Consultatie bij de RVA van de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet door het NIC en het FBZ A014,

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten

Gegevensstroom betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten Gegevensstroom betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten A077, Z: Gegevensstroom waarmee de RVA via de KSZ de gegevens betreffende deeltijdse werknemers met behoud van rechten meedeelt aan

Nadere informatie

Algemene toelichting A038, M/L

Algemene toelichting A038, M/L Algemene toelichting A038, M/L De vakantiekassen en de RJV als leverancier van gegevens betreffende de jaarlijkse vakantie. Page 1 of 22 Versie Datum Verspreiding Commentaar 0 2000 Werkgroep Ontwerpdocument

Nadere informatie

Algemene toelichting A038, M/L

Algemene toelichting A038, M/L Algemene toelichting A038, M/L De vakantiekassen en de RJV als leverancier van gegevens betreffende de jaarlijkse vakantie. Page 1 of 22 Versie Datum Verspreiding Commentaar 0 2000 Werkgroep Ontwerpdocument

Nadere informatie

Attesten Sociale MAF v2.4 ATTESTEN SOCIALE MAXIMUMFACTUUR A003

Attesten Sociale MAF v2.4 ATTESTEN SOCIALE MAXIMUMFACTUUR A003 ATTESTEN SOCIALE MAXIMUMFACTUUR A003 Referentie: rubriek 7180, domein 024 Auteurs: Filip Bauters & Leo Van Broekhoven Herziening: Françoise Tomasetti Type document: Toelichting voor de betrokken sectoren

Nadere informatie

Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies

Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies 1) Inhoud van de L608 De soort informatie heeft als kenmerk L608. De constante van de prefix is gelijk

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten A016, M: Gegevensstroom van RVA naar CIMIRe met de mededeling van de gelijkgestelde periodes voor

Nadere informatie

Elektronische doorgave van papieren bijdragebons A911

Elektronische doorgave van papieren bijdragebons A911 Elektronische doorgave van papieren bijdragebons A911 Versie Datum Verspreiding Verschillen met vorige versie 0.0 16.07.2007 website -- 0.2 18-05-2010 Website Aanvulling ExecutionType code 10 Status: werkdocument

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de betaling van werkloosheidsuitkeringen

Gegevensstroom betreffende de betaling van werkloosheidsuitkeringen Gegevensstroom betreffende de betaling van werkloosheidsuitkeringen A417, M: Gegevensstroom van de RVA naar de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, FOREM, ADG) alsook naar de Directie

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Gegevensstromen met betrekking tot de periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting. ingeval van beroepsziekte

Gegevensstromen met betrekking tot de periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting. ingeval van beroepsziekte Gegevensstromen met betrekking tot de periodes van inactiviteit of toegelaten deeltijdse werkhervatting A045, M: Gegevensstroom opgestart op het initiatief van het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) naar

Nadere informatie

Versie : Auteur : Smals Referentie : 20141_Annulatie_Aanvraag_NL.docx

Versie : Auteur : Smals Referentie : 20141_Annulatie_Aanvraag_NL.docx MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: ASR Aanvraag Sector Uitkeringen Richtlijnen bij het opstellen een annulatie van aanvraag in het batch-ciruit Versie : 20141 Auteur : Smals Referentie : 20141_Annulatie_Aanvraag_NL.docx

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBEM en FOREM) met de gegevens STAT-INFO (RVA)

Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBEM en FOREM) met de gegevens STAT-INFO (RVA) Referenties : G\R3\projectdocumentatie\A042\beschrijving Titel : Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBE en FORE) met de gegevens STAT-INFO (RVA) A042 Auteur : Patrick Laureyns Datum laatste wijziging:

Nadere informatie

Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval

Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval A044, M: Gegevensstroom van het FAO naar verschillende bestemmelingen (VSI, RKW, NIC, RJV, SIGeDIS)

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, L: Consultatie bij de RVA van de periodes van volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

SECUNDAIR NETWERK VAN DE OCMW'S

SECUNDAIR NETWERK VAN DE OCMW'S MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN SMALS-MVM SECUNDAIR NETWERK VAN DE OCMW'S MULTIFUNCTIONEEL ATTEST TE VERSTUREN AAN DE INSTELLINGEN VAN VERZEKERING TEGEN ZIEKTE EN INVALIDITEIT. Situering van het document

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen A021, M: Gegevensstroom van RVA naar SIGeDIS met de mededeling van de gelijkgestelde periodes voor het bijhouden van de individuele

Nadere informatie

Attest arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust

Attest arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Referentie Onderwerp Auteur Laatste wijziging 10/11/2005 Pagina s 12 Versie 6 G1/G1/R4/funcan/A020 Attest arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust Mark Demol Attest

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet A0, M: Gegevensstroom van RVA naar SIGeDIS met de mededeling van de gelijkgestelde periodes voor

Nadere informatie

Gegevensstroom in het kader van de uitwisseling van gegevens betreffende chronisch zieken

Gegevensstroom in het kader van de uitwisseling van gegevens betreffende chronisch zieken Gegevensstroom in het kader van de uitwisseling van gegevens betreffende chronisch zieken A023, Z: Gegevensstroom waarmee de FOD Sociale Zekerheid en de RVP via de KSZ de attesten i.v.m. chronisch zieken

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen en werknemers in loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen en werknemers in loopbaanonderbreking / tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor werklozen en werknemers in loopbaanonderbreking / tijdskrediet A013, M: Gegevensstroom van RVA naar CIMIRe met de mededeling van de gelijkgestelde

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, M: Gegevensstroom van de RVA naar verschillende bestemmelingen met de mededeling van de periodes van loopbaanonderbreking

Nadere informatie

Attest Jonge werkzoekende

Attest Jonge werkzoekende Attest Jonge werkzoekende A200, M: gegevensuitwisseling van de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling naar RKW en RSVZ met betrekking tot de jonge werkzoekenden Auteurs : Vincent Turine Dernière

Nadere informatie

AANPASSINGEN IN OPEENVOLGENDE VERSIES Ver Datum Verspreiding Commentaar

AANPASSINGEN IN OPEENVOLGENDE VERSIES Ver Datum Verspreiding Commentaar Project Afgeleide rechten De Lijn Gratis Pas Documentatie opgesteld door de KSZ in verband met de gegevensuitwisseling Ref: R1/R1 (O2/O2 vanaf versie 0.4) (R6/R6 vanaf versie 1.0) AANPASSINGEN IN OPEENVOLGENDE

Nadere informatie

DmfA - Gegevensstroom betreffende de periodes van inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid

DmfA - Gegevensstroom betreffende de periodes van inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid DmfA - Gegevensstroom betreffende de periodes van inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid A037, M: Gegevensstroom van de UI s via de RVA naar de RKW, de RJV, het NIC, de VSI, CIMIRe en het FBZ met

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

XMLite + message L950 (raadpleging personeelsbestand RSZ/PPO) Inhoud

XMLite + message L950 (raadpleging personeelsbestand RSZ/PPO) Inhoud XMLite + message L950 (raadpleging personeelsbestand RSZ/PPO) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Hoe werkt het?... 3 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een goede

Nadere informatie

PersonnelFile (mutaties van personeelsfiche) Inhoud

PersonnelFile (mutaties van personeelsfiche) Inhoud PersonnelFile (mutaties van personeelsfiche) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Hoe werkt het?... 2 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een goede overdracht van de

Nadere informatie

OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud

OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijn?...

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Attest Jonge werkzoekenden. A200.

Attest Jonge werkzoekenden. A200. Attest Jonge werkzoekenden. A200. Inleiding. Dit attest voorziet in het electronisch afleveren van attesten ten behoeve van schoolverlaters die zich laten inschrijven als werkzoekenden met het oog op het

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende het bewijs van werkloosheid of van rechthebbende op een loopbaanonderbrekingsuitkering

Gegevensstroom betreffende het bewijs van werkloosheid of van rechthebbende op een loopbaanonderbrekingsuitkering Gegevensstroom betreffende het bewijs van werkloosheid of van rechthebbende op een loopbaanonderbrekingsuitkering A012, Z: Gegevensstroom waarmee enerzijds de uitbetalingsinstellingen van de sector werkloosheid

Nadere informatie

Pensioenkadaster epk - Batch-aangiften aan het Pensioenkadaster Documentatie voor de instellingen

Pensioenkadaster epk - Batch-aangiften aan het Pensioenkadaster Documentatie voor de instellingen Versie 1.2 26/01/2012 Pensioenkadaster Documentatie voor de instellingen Ter attentie van: Contact: Instellingen die pensioenen uitbetalen en dienstverleners die aangiften doen aan het Pensioenkadaster

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN WERK GEEFATTESTLOOPBAANONDERBREKING 2.0. Versie /// 2.0 Publicatiedatum /// /// Gebruikershandleiding

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN WERK GEEFATTESTLOOPBAANONDERBREKING 2.0. Versie /// 2.0 Publicatiedatum /// /// Gebruikershandleiding /// Gebruikershandleiding GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN WERK GEEFATTESTLOOPBAANONDERBREKING 2.0 Versie /// 2.0 Publicatiedatum /// 16-08-2017 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen

Nadere informatie

Ecaro: Gebruikersgids

Ecaro: Gebruikersgids Ecaro: Gebruikersgids Page1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Hoe krijgt u toegang tot de onlinedienst?...4 3. Selectiescherm...5 Selectiescherm werkgever...5 Selectiescherm mandataris...5 Opties, velden en knoppen...6

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en de URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/037 BERAADSLAGING NR. 17/019 VAN 7 MAART 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: Sector Uitkeringen. Scenario 2: Controles

MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: Sector Uitkeringen. Scenario 2: Controles MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: Sector Uitkeringen Scenario 2: Controles Versie : 20124 Auteur : Smals Referentie : ZIMA002_Controles_Versie_20124_DocLib.doc Creatiedatum : 12/11/2012 Inhoudstafel

Nadere informatie

Deze PDF is in base64 geconverteerd en geïntegreerd in een GenericXML met DEFI als identificatie.

Deze PDF is in base64 geconverteerd en geïntegreerd in een GenericXML met DEFI als identificatie. De eindbeslissing van de RVA in een gestructureerd bericht 1. De eindbeslissing in gestructureerd bericht Voortaan stuurt de RVA naar elke verzender van een batch-aangifte van tijdelijke werkloosheid in

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/085 BERAADSLAGING NR 10/016 VAN 2 MAART 2010, GEWIJZIGD OP 6 JULI 2010, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

6.4 XML label: JustificationDate zone 00537... 35 6.5 XML label: Justification zone 00545... 36 6.6 XML label: MuSpecialContribution zone 100075...

6.4 XML label: JustificationDate zone 00537... 35 6.5 XML label: Justification zone 00545... 36 6.6 XML label: MuSpecialContribution zone 100075... 99 DmfA Bijlage 1: XML 1 Inhoud... 3 2 XML-blokken A820... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Identifier... 4 2.3 Distribution... 4 2.4 Request... 4 2.5 Part... 6 2.6 Next... 6 2.7 Localization... 7 2.8 X001... 7

Nadere informatie

Personeelsbestand via LDM/Webservice. dimonadistribution WSCentralPersonnelFile WSDimona

Personeelsbestand via LDM/Webservice. dimonadistribution WSCentralPersonnelFile WSDimona Personeelsbestand via LDM/Webservice dimonadistribution WSCentralPersonnelFile WSDimona Versie Datum Verspreiding Verschillen met vorige versie 0.0 10-03-2010 Basis document A950_- _L950_Personeelbestand_basisdocumentatie.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/064 BERAADSLAGING NR. 08/022 VAN 8 APRIL 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

DB2P Release Note. DB2P WAP/AWAP v1.22 is beschikbaar in Simulatie en Productie

DB2P Release Note. DB2P WAP/AWAP v1.22 is beschikbaar in Simulatie en Productie DB2P Release Note DB2P WAP/AWAP v1.22 is beschikbaar in Simulatie en Productie DB2P v1.22 is beschikbaar in Simulatie & Productie. Deze release biedt de volgende functionaliteiten die zowel via batch als

Nadere informatie

Mutaties rijksregister: H140 gezinssamenstelling

Mutaties rijksregister: H140 gezinssamenstelling Mutaties rijksregister: H140 gezinssamenstelling Algemeen principe mutaties rijksregister Elke week ontvangt de KSZ van het rijksregister mutaties. Deze mutaties zijn gekoppeld aan één INSZ. Wanneer een

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/032 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/143 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/12/326 BERAADSLAGING NR. 12/103 VAN 6 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief)

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Contents Social Rate Investigation... 1 (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/15/004 BERAADSLAGING NR 06/082 VAN 14 NOVEMBER 2006, GEWIJZIGD OP 13 JANUARI 2015, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Unieke Werfmelding. Batchverzending: notificatie. Contact:

Unieke Werfmelding. Batchverzending: notificatie. Contact: Unieke Werfmelding Batchverzending: notificatie Contact: h30bis@smals.be 1. Introductie...2 2. Notificatie...3 Algemeen deel...3 De interne referentie die u bij de verzending hebt gecommuniceerd...3 Referentie

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

BERICHT RIP GEBRUIKERSGIDS. Deze gids is bestemd voor de kinderbijslaginstellingen geïntegreerd in het Kadaster.

BERICHT RIP GEBRUIKERSGIDS. Deze gids is bestemd voor de kinderbijslaginstellingen geïntegreerd in het Kadaster. BERICHT RIP GEBRUIKERSGIDS Deze gids is bestemd voor de kinderbijslaginstellingen geïntegreerd in het Kadaster. Het is de kritische lectuur van een RIP-bericht m.b.t. een rechthebbende (rolcode 101 in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.02.2008 uw ref. contact Johan Buyck Vincentia Michiels attachés telefoon 02-237 29 33 02-237

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende het werkloosheidsattest voor uitbetaling kinderbijslag werklozen

Gegevensstroom betreffende het werkloosheidsattest voor uitbetaling kinderbijslag werklozen Gegevensstroom betreffende het werkloosheidsattest voor uitbetaling kinderbijslag werklozen A011, Z: Gegevensstroom waarmee de uitbetalingsinstellingen van de sector werkloosheid via de KSZ de attesten

Nadere informatie

Bericht A055 - gegevenstransmissie waarmee de RVA aan de RSZ en de RSZPPO gerechtigden op werkgeversbijdrageverminderingen meedeelt

Bericht A055 - gegevenstransmissie waarmee de RVA aan de RSZ en de RSZPPO gerechtigden op werkgeversbijdrageverminderingen meedeelt Titel: Bericht A055 - gegevenstransmissie waarmee de RVA aan de RSZ en de RSZPPO gerechtigden op werkgeversbijdrageverminderingen meedeelt Gegevenslexicon Auteur : Patrick Laureyns / Claudia Laeremans

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/101 BERAADSLAGING NR 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/83 1 BERAADSLAGING NR. 05/030 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN DE WERKLIEDEN UIT HET BOUWBEDRIJF AAN DE UITBETALINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L891

HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L891 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid R2/R2/00025807 HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L891 Consultatie van het Verzekerbaarheidsbestand bij de Verzekeringsinstellingen door de OCMW s via het POD Maatschappelijke

Nadere informatie

Release Note -V2 Versie 1.24

Release Note -V2 Versie 1.24 Release Note -V2 Versie 1.24 Datum van publicatie Release Note:. 2015 Datum van inproductiestelling Dimona :. 2015 Contact: Eranova Telefoon: + 32 (0)2 511.51.51 Fax: + 32 (0)2 788.51.58 RSZ - DIBISS Page

Nadere informatie

XMLite + message A701 (raadpleging van repertorium van werkgevers) Inhoud

XMLite + message A701 (raadpleging van repertorium van werkgevers) Inhoud XMLite + message A701 (raadpleging van repertorium van werkgevers) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 3 4) Hoe werkt het?... 3 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een

Nadere informatie

Gelet op het sectoraal pensioenreglement gevoegd als bijlage bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006;

Gelet op het sectoraal pensioenreglement gevoegd als bijlage bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006; SCSZ/07/003 1 BERAADSLAGING NR. 07/005 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE INRICHTER EN DE PENSIOENINSTELLING

Nadere informatie

Vademecum bij het in productie stellen van KSZ-stromen

Vademecum bij het in productie stellen van KSZ-stromen Vademecum bij het in productie stellen van KSZ-stromen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van testen... 3 2 Differentiatie bij de testen... 4 2.1 Testen met nieuwe sectoren... 4 2.2 Wijziging in bestaande

Nadere informatie

HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L410

HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L410 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid R2/R2/00035306 HANDLEIDING EINDGEBRUIKERS L410 GEGEVENSSTROOM TUSSEN VI EN SVF VIA HET NETWERK M.B.T. DE VERZEKERBAARHEIDSGEGEVENS VAN EEN ZELFSTANDIGE IN GEVAL VAN

Nadere informatie

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 februari 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 februari 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/06/044 1 BERAADSLAGING NR. 06/032 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PENSIOENINSTELLING VAN DE SECTOR VAN

Nadere informatie

OCMWCPASIdentifyPerson (identificatie persoon)

OCMWCPASIdentifyPerson (identificatie persoon) OCMWCPASIdentifyPerson (identificatie persoon) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie?... 2 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden

Nadere informatie

ListOfAttestation (opvragen van informatie inzake installatiepremies, vrijstellingen en formulieren leefloon / Wet 65 per dossier) Inhoud

ListOfAttestation (opvragen van informatie inzake installatiepremies, vrijstellingen en formulieren leefloon / Wet 65 per dossier) Inhoud ListOfAttestation (opvragen van informatie inzake installatiepremies, vrijstellingen en formulieren leefloon / Wet 65 per dossier) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

DMFA aangifte 1 ste kwartaal 2004

DMFA aangifte 1 ste kwartaal 2004 DMFA aangifte 1 ste kwartaal 2004 Hierbij zenden wij U informatie over de DMFA aangifte aan te maken voor het 1 ste kwartaal 2004. Verminderingen Vanaf het eerste kwartaal 2004 schakelt de RSZ over naar

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/093 BERAADSLAGING NR. 13/037 VAN 2 APRIL 2013 AANGAANDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/180 BERAADSLAGING NR 08/064 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Bijzonder formulier DB2P voor Buitenlandse Entiteiten: Bijkomende registratie van (een) natuurlijk(e) perso(o)n(en) Inleiding

Nadere informatie

Capelo Historische Gegevens

Capelo Historische Gegevens Capelo Historische Gegevens Carrière publique électronique Elektronische loopbaan overheid Module PDOS - 2012 Agenda 2 Algemene presentatie Capelo historische gegevens Wijze van inzameling, statussen van

Nadere informatie

HealthCareInsurance (Raadpleging van de verzekerbaarheid)

HealthCareInsurance (Raadpleging van de verzekerbaarheid) HealthCareInsurance (Raadpleging van de verzekerbaarheid) Contents 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie voor welke behoeftes?... 3 5) Wat zijn de vereisten

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/199 BERAADSLAGING NR. 16/004 VAN 2 FEBRUARI 2016, GEWIJZIGD OP 4 OKTOBER 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de inhoudingen op: - Brugpensioen - Werkloosheidsuitkeringen (Canada-dry) - Uitkeringen tijdskrediet (Canada-dry)

Gegevensstroom betreffende de inhoudingen op: - Brugpensioen - Werkloosheidsuitkeringen (Canada-dry) - Uitkeringen tijdskrediet (Canada-dry) Gegevensstroom betreffende de inhoudingen op: - Brugpensioen - Werkloosheidsuitkeringen (Canada-dry) - Uitkeringen tijdskrediet (Canada-dry) A090, Z: Gegevensstroom waarmee de RVA via de KSZ de informatie

Nadere informatie

OCMWCPASHealthInsurance (raadpleging verzekerbaarheid bij de mutualiteit) Inhoud

OCMWCPASHealthInsurance (raadpleging verzekerbaarheid bij de mutualiteit) Inhoud OCMWCPASHealthInsurance (raadpleging verzekerbaarheid bij de mutualiteit) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie?... 2 5) Wat zijn

Nadere informatie

Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling Index

Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling Index Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling Index Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling... 1 Index... 1 Doel van het document...2 Scope... 2 1. Glossarium... 2 1.1. Functioneel... 2 1.2. Technisch...

Nadere informatie

TC/01/82. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/01/82. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/01/82 BERAADSLAGING NR. 01/70 VAN 14 AUGUSTUS 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE KRUISPUNTBANK AAN DE DRUKKER VAN DE GRATIS PASSEN VANWEGE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/073 BERAADSLAGING NR 10/042 VAN 1 JUNI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

WERKLOOSHEID. Mevr.. Van Damme. Infosessies 11/2005 1

WERKLOOSHEID. Mevr.. Van Damme. Infosessies 11/2005 1 WERKLOOSHEID Mevr.. Van Damme Infosessies 11/2005 1 Wettelijk kader ASR-werkloosheid Wet Modernisering Beheer Sociale zekerheid van 24 februari 2003 en artikel 138 bis van het werkloosheidsbesluit (K.B.

Nadere informatie

Infoblad werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden preliminaire voorwaarden

Infoblad werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden preliminaire voorwaarden Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad werkgevers

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/132 BERAADSLAGING NR. 14/070 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie