2. Wie beslist over het volgen van de BUS-procedure? De saneerder of het bevoegd gezag?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Wie beslist over het volgen van de BUS-procedure? De saneerder of het bevoegd gezag?"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen en antwoorden over BUS Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over BUS. 1. Waar is de regelgeving over het BUS te vinden? 2. Wie beslist over het volgen van de BUS-procedure? De saneerder of het bevoegd gezag? 3. Mag de saneerder kiezen voor de procedure van het saneringsplan als de sanering onder de BUS-criteria valt? 4. Hoe wordt een â Simmobiele verontreinigingssituatieâ gedefinieerd binnen BUS? 5. Hoe wordt een â Smobiele verontreinigingssituatieâ gedefinieerd binnen BUS? 6. Vallen kleinschalige saneringen van waterbodems ook binnen BUS? 7. Hoe is de samenhang tussen BUS en de Woningwet voor het verkrijgen van een bouwvergunning en de start van de bouw? 8. Waartoe dient de publicatie van de BUS-melding? In artikel 39b van de Wbb staat namelijk niet wat er dan moet gebeuren, ook niet dat zienswijzen naar voren mogen worden gebracht. 9. Bij de categorie â "tijdelijk uitplaatsenâ " kan al na vijf werkdagen na de melding worden gestart met de sanering. Moet de melding dan toch worden gepubliceerd? 10. De verontreiniging is perceelsoverschrijdend. Past dit binnen BUS? 11. Kan ik binnen vijf weken starten met saneren als er voor zover bekend geen belanghebbende derden zijn die bezwaren hebben en het bevoegd gezag geen bezwaar heeft tegen het eerder beginnen dan na vijf weken? 12. Komen BUS-saneringen in aanmerking voor subsidie krachtens de Bedrijvenregeling? 13. Valt een BUS-sanering ook onder kwalibo? 14. Moeten BUS-meldingen en besluit op het evaluatieverslag van een uniforme sanering geregistreerd worden in het kader van de Wkpb? 15. Hoe kan binnen de categorie mobiel worden omgegaan met een verontreiniging op moeilijk bereikbare plaatsen? 16. Welke voorzieningen moeten worden getroffen bij een achtergebleven mobiele verontreiniging en is nazorg noodzakelijk? Kan het bevoegd gezag aanvullende maatregelen eisen? 17. Is het mogelijk een BUS-melding te doen voor de aanpak van een mobiele verontreiniging op een locatie, waarbij de toplaag eveneens (sterk) verontreinigd is met immobiele verontreinigingen (bijvoorbeeld zware metalen of PAK)? 18. Welke afwijkende regels gelden specifiek voor spoorwegterreinen? 19. Hoe wordt de Regeling uniforme saneringen aangepast op het Besluit bodemkwaliteit? Worden

2 oude bodemgebruikswaarden vervangen door de maximale waarden uit het Besluit bodemkwaliteit? Komen er mogelijkheden om op lokaal niveau gebiedsgerichte bodemgebruikswaarden toe te voegen? 1. Waar is de regelgeving over het BUS te vinden? De regelgeving over het BUS is te vinden in art. 39b Wbb, in het Besluit uniforme saneringen, in de Regeling uniforme saneringen en in de Handreiking uniforme saneringen. Zie ook 2. Wie beslist over het volgen van de BUS-procedure? De saneerder of het bevoegd gezag? De saneerder beslist. De saneerder is vrij om te kiezen voor de procedure van het saneringsplan of als de sanering onder de BUS-criteria valt, voor het doen van een BUS-melding. Wanneer de saneerder een BUS-melding doet, heeft het bevoegd gezag geen mogelijkheid om de melding niet te accepteren (tenzij de melding niet in overeenstemming is met BUS). Het bevoegd gezag heeft ook geen mogelijkheid om de melding als een saneringsplan te beschouwen in de zin van art. 39 Wbb. 3. Mag de saneerder kiezen voor de procedure van het saneringsplan als de sanering onder de BUS-criteria valt? Ja, dat mag. 4. Hoe wordt een â Simmobiele verontreinigingssituatieâ gedefinieerd binnen BUS? Een immobiele verontreinigingssituatie wordt gedefinieerd als een situatie waarbij de in de bodem aanwezige verontreinigende stoffen zich niet (significant) hebben verspreid naar het (freatisch) grondwater. Als maximum hiervoor wordt de tussenwaarde (T-waarde) gehanteerd van verontreinigende stoffen in de bodem op de saneringslocatie. De tussenwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de streefwaarde en de interventiewaarde van een verontreinigende stof (ofwel T = (I+S) / 2). Zie ook artikel 1.1 van de Regeling. NB: voorwaarde voor de categorie immobiel is dat het moet gaan om stof(fen) of stofgroep(en), die zijn genoemd in Bijlage 6 van de Regeling. Zie ook artikel 3.1.1, sub e van de Regeling. 5. Hoe wordt een â Smobiele verontreinigingssituatieâ gedefinieerd binnen BUS? Een mobiele verontreinigingssituatie betreft een situatie waarbij de in de bodem op de saneringslocatie aanwezige stoffen zich tot meer dan de tussenwaarde hebben verspreid naar het grondwater. De tussenwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de streefwaarde en de interventiewaarde van een verontreinigende stof (ofwel T = (I+S) / 2). Zie ook artikel 1.1 van de Regeling. NB: voorwaarde voor de categorie mobiel is dat het moet gaan om stof(fen) of stofgroep(en), die zijn genoemd in Bijlage 6 van de Regeling. Zie artikel 3.2.1, sub d van de Regeling. 6. Vallen kleinschalige saneringen van waterbodems ook binnen BUS? Nee. Het Besluit biedt hiervoor wel de ruimte, maar de ministeriã«le regeling beperkt die ruimte echter vooralsnog tot landbodems. 7. Hoe is de samenhang tussen BUS en de Woningwet voor het verkrijgen van een bouwvergunning en de start van de bouw? In de Woningwet geldt op grond van artikel 52a een aanhoudingsplicht voor bouwvergunningen. De aanhoudingstermijn van de bouwvergunning op grond van (het gewijzigde) artikel 52a van de Woningwet is voor uniforme saneringen sterk ingekort. Aan artikel 52a, tweede lid, is de volgende zin toegevoegd: In geval van een melding als bedoeld in artikel 28 juncto 39b van de Wet bodembescherming, duurt de aanhouding totdat is gebleken dat de melding overeenkomstig de bij of krachtens die wet gestelde eisen is gedaan. De aanhouding duurt vijf weken. Dit voorzover de saneerder een mededeling heeft ontvangen dat de melding in overeenstemming is met het Besluit en de Regeling. Dat betekent dat de duur van de aanhoudingsplicht is gekoppeld aan het moment waarop gebleken is dat de BUS-melding conform de eisen van artikel 39b van de Wet bodembescherming is gedaan. In dit geval dus maximaal vijf weken als de melding voldoet aan de eisen van het Besluit en de Regeling. Als het bevoegd gezag eerder tot de conclusie komt dat de melding voldoet aan de eisen van Besluit en Regeling kan de duur uiteraard ook korter zijn.

3 8. Waartoe dient de publicatie van de BUS-melding? In artikel 39b van de Wbb staat namelijk niet wat er dan moet gebeuren, ook niet dat zienswijzen naar voren mogen worden gebracht. De publicatie dient ter bescherming van derden die hun bevindingen kunnen doorgeven aan het bevoegd gezag. Daarmee kan het bevoegd gezag de gemelde gegevens nader controleren en vergelijken met de feitelijke omstandigheden. 9. Bij de categorie â "tijdelijk uitplaatsenâ " kan al na vijf werkdagen na de melding worden gestart met de sanering. Moet de melding dan toch worden gepubliceerd? Ja. Volgens artikel 39b van de Wbb moet een melding in het kader van BUS altijd worden gepubliceerd. Dat geldt dus ook voor de categorie â "tijdelijk uitplaatsenâ ". In de praktijk blijkt vaak dat publicatie plaatsvindt na aanvang van de werkzaamheden. Tijdens de evaluatie van het BUS wordt bekeken of er bij de categorie â "tijdelijk uitplaatsenâ " anders kan worden omgegaan met het publiceren van de melding. 10. De verontreiniging is perceelsoverschrijdend. Past dit binnen BUS? Of een dergelijke situatie past binnen BUS is van een aantal zaken afhankelijk: De saneringslocatie wordt in het Besluit omschreven als het gedeelte van het grondgebied van het geval van verontreiniging van een land- of waterbodem waarop de melding betrekking heeft (zie artikel 1, onder c, Besluit). De melding betreft in beginsel à à n of meer aaneengesloten kadastrale percelen van dezelfde eigenaar of erfpachter (zie artikel 1.3, derde lid, Regeling). Dit kunnen dus ook kleine hoeveelheid (< 25 m3) zijn die onderdeel is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Een belangrijke randvoorwaarde binnen het Besluit is dat de uniforme sanering alleen wordt uitgevoerd op het perceel van de eigenaar/erfpachter (met uitzondering van de categorie tijdelijk uitplaatsen). Het meldingsformulier wordt daarom minimaal ondertekend door de eigenaar (en de eventuele mede-eigenaren) dan wel de erfpachter en de saneerder. Het gebied waar de melding op betrekking heeft (in het vervolg genoemd de saneringslocatie) moet zich dus bevinden binnen de grenzen van het perceel of de percelen van de eigenaar of erfpachter. 11. Kan ik binnen vijf weken starten met saneren als er voor zover bekend geen belanghebbende derden zijn die bezwaren hebben en het bevoegd gezag geen bezwaar heeft tegen het eerder beginnen dan na vijf weken? Nee, dit is in strijd met artikel 39b lid 4 van de Wbb. De reden dat het bevoegd gezag niet moet toestaan dat eerder dan na afloop van de termijn van vijf weken wordt begonnen, is de beperkte rechtsbescherming van derden. Derden hebben dan in ieder geval na publicatie nog enige tijd (tot het einde van de vijf-wekentermijn) om een reactie (geen bezwaarschrift) aan het bevoegd gezag door te geven. 12. Komen BUS-saneringen in aanmerking voor subsidie krachtens de Bedrijvenregeling? Ja, als aan de voorwaarden van het Besluit financiã«le bepalingen bodemsanering, waarin de Bedrijvenregeling is opgenomen, is voldaan, kan ook subsidie voor een BUS-sanering worden verleend. Indien er geen beschikking is waarin is bepaald dat sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging dat spoedig moet worden gesaneerd, moet worden aangetoond dat de saneringsnoodzaak is ontstaan naar aanleiding van voorgenomen activiteiten op het desbetreffende bedrijfsterrein (art. 11 lid 1 onder e Besluit financiã«le bepalingen bodemsanering). De BUS-melding treedt ingevolge art. 13 lid 1 sub a Besluit financiã«le bepalingen bodemsanering in de plaats van het saneringsplan. Aangezien de proceduretijd voor de Bedrijvenregeling langer is dan voor BUS (het bevoegd gezag moet binnen 13 weken een beslissing nemen en kan die termijn verlengen met nog eens 13 weken), moet de BUS-saneerder die subsidie aanvraagt, deze extra tijd wel voor lief nemen. Hij kan dat niet oplossen door de subsidieaanvraag eerder in te dienen dan de BUS-melding, omdat hij zonder BUS-melding verplicht is een saneringsplan in te dienen. Hij zal dus, nadat de BUS-termijn van vijf weken is verstreken, de beslissing op de subsidieverlening moeten afwachten voordat hij met de uitvoering van de sanering kan beginnen. 13. Valt een BUS-sanering ook onder kwalibo? Sinds 1 juli 2007 moeten aannemers die BUS-saneringen uitvoeren over een erkenning beschikken. Hiervoor dienen zij een certificaat op basis van de BRL SIKB 7000 te behalen en erkenning aan te vragen bij Bodem+. BUS-saneringen vallen dus onder de erkenningsregeling Kwalibo. Dit geldt voor alle categorieã«n en saneringsaanpakken binnen BUS. Voor de milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen op basis van de BRL SIKB 6000 (inclusief persoonsregistratie) is eveneens sinds 1 juli erkenning vereist.

4 14. Moeten BUS-meldingen en besluit op het evaluatieverslag van een uniforme sanering geregistreerd worden in het kader van de Wkpb? Registratie van de melding van een uniforme sanering is geregeld in artikel 1, onderdeel b, onder 2º, van de Wkpb, zoals dat is gewijzigd bij de Invoeringswet Wkpb. Met deze wijziging wordt een melding rechtstreeks aangemerkt als een beperkingenbesluit. De melding dient derhalve krachtens de Wkpb te worden ingeschreven en geregistreerd. Het besluit tot instemming met het evaluatieverslag van een uniforme sanering wordt slechts als beperkingenbesluit aangewezen indien er sprake is van nazorg. Hiervan is sprake bij het instandhouden van een aangebrachte isolatielaag (saneringsaanpak als bedoeld in artikel 3 eerste lid onder c of van een combinatie van de saneringsaanpakken bedoeld in artikel 3, eerste lid onder b en c van het Besluit uniforme saneringen). Indien er geen sprake is van nazorg volgens de regels van het BUS dan wordt het besluit tot instemming met het evaluatieverslag van een uniforme sanering beschouwd als een besluit waarbij de opgelegde publiekrechtelijke beperking die voortvloeit uit de BUS-melding komt te vervallen (zie hierover verder de Nota van Toelichting bij het Aanwijzingsbesluit Wkpb ). 15. Hoe kan binnen de categorie mobiel worden omgegaan met een verontreiniging op moeilijk bereikbare plaatsen? Voor situaties waarbij een (over het algemeen klein) deel van de verontreiniging zich bevindt op moeilijk of niet bereikbare plaatsen ten gevolge van boven- of ondergrondse infrastructurele werken en waarbij ontgravingswerkzaamheden schade zou kunnen veroorzaken aan deze infrastructuur, is het binnen de nieuwe Regeling toegestaan om het niet bereikbare deel van de verontreiniging buiten de saneringslocatie te laten. Hier kan gedacht worden aan verontreinigingen onder gebouwen, wegconstructies, hoofd(transport)leidingen en overige belangrijke (ondergrondse) infrastructuur. Zie hiervoor artikel 3.2.1, sub e van de Regeling. In de fase van de toetsing van de melding wordt gecontroleerd of het totale bodemvolume van de verontreiniging niet groter is dan m 3 (2.000 m 3 voor spoorwegterreinen). Op een tekening, die bij de BUS melding moet worden verstrekt, kan worden aangegeven welk deel van de verontreinigingssituatie als gevolg van fysieke belemmeringen niet tot de saneringslocatie wordt gerekend. Overigens blijft wel gelden dat de verontreiniging conform de algemene eisen van het BUS de aard en omvang te worden bepaald voor de gehele verontreinigingssituatie. In principe dient de verontreiniging te worden afgeperkt tot aan de streefwaarde. Saneringen waarbij grotere restverontreinigingen achterblijven op onbereikbare plaatsen of spoedeisende saneringen mogen in principe ook via het BUS worden gemeld. De saneerder is uiteraard ook vrij om te kiezen voor de reguliere saneringsplanprocedure. Meer informatie over het omgaan met mobiele verontreinigingen op moeilijk bereikbare plaatsen is te vinden in hoofdstuk 6 en bijlage 2 van de Handreiking uniforme saneringen, die te downloaden is vanaf de website van VROM. 16. Welke voorzieningen moeten worden getroffen bij een achtergebleven mobiele verontreiniging en is nazorg noodzakelijk? Kan het bevoegd gezag aanvullende maatregelen eisen? De saneerder heeft zelf de verantwoordelijkheid voor het deel van de verontreiniging dat niet kan worden gesaneerd alsmede de eventuele gevolgen daarvan (herverontreiniging van de gesaneerde locatie). In de Regeling is in artikel echter wel verplicht gesteld dat op het grensvlak van de saneringslocatie met de achtergebleven verontreiniging een isolatiefolie en horizontale drain moet worden aangebracht. Met deze voorzieningen wordt de kans zo veel mogelijk verkleind dat herverontreiniging van het gesaneerde deel plaatsvindt. Het isolatiefolie moet worden aangebracht op de gehele putwand vanaf een diepte van 30 centimeter beneden de ontgravingsdiepte tot aan het maaiveld. De horizontale drain moet aan de achterzijde van het folie worden aangebracht op een niveau van ten hoogste 50 cm beneden de gemiddelde grondwaterstand. In bijlage 2 bij de Toelichting van de wijziging van de Regeling is dit schematisch toegelicht. De aan te brengen voorzieningen en de restverontreiniging moeten op tekening worden weergegeven en worden gerapporteerd in het Evaluatieverslag. In de Regeling zijn geen specifieke eisen opgenomen aan het functioneren van de aangebrachte voorzieningen. Het is dus niet verplicht om de drain aan te sluiten op een pompput en inwerking te stellen. Ook het opstellen van een nazorgplan of het (periodiek) monitoren van de grondwaterkwaliteit

5 is niet voorgeschreven. De saneerder mag dus ook zelf bepalen of de effectiviteit van de voorzieningen gecontroleerd moet worden (monitoren) of zonodig aangepast moet worden. Uiteraard staat het de saneerder vrij om de aangebrachte drain wel in werking te stellen. Het is voor het bevoegd gezag niet mogelijk om (aanvullende) eisen te stellen aan de controle of aanpak van de achtergebleven verontreiniging. Bedenk hierbij dat het meestal gaat om niet spoedeisende saneringen, die op vrijwillige basis worden gesaneerd door de initiatiefnemer. De restverontreinigingen, die over het algemeen beperkt van omvang zullen zijn, worden bovendien weer meegenomen in het geval van toekomstige ontwikkeling van de locatie (bijvoorbeeld na sloop van een gebouw of vervangen van kabels en leidingen). In sommige (meer complexe) gevallen verdient het aanbeveling om toch te kiezen voor een sanering via de saneringsplanprocedure. Bijvoorbeeld in het geval van een spoedeisende sanering als gevolg van de aanwezigheid van een drijflaag of ondergrondse tanks met product, die deels aanwezig zijn op moeilijk of niet bereikbare plaatsen. In dat geval kunnen maatwerkafspraken gemaakt worden over de saneringsaanpak, saneringsresultaat en nazorgmaatregelen. 17. Is het mogelijk een BUS-melding te doen voor de aanpak van een mobiele verontreiniging op een locatie, waarbij de toplaag eveneens (sterk) verontreinigd is met immobiele verontreinigingen (bijvoorbeeld zware metalen of PAK)? Ja, dit is mogelijk. Zie hiervoor artikel 3.2.2a uit de Regeling. Dit artikel maakt het mogelijk om een mobiele verontreiniging te saneren, waarbij de in de bovengrond aanwezige immobiele verontreiniging, die deel uitmaakt van een groter gebied, niet wordt gesaneerd. Een voorbeeld hiervan kan een industrieterrein zijn waarvan de bovengrond sterk verontreinigd is met zware metalen en ter plaatse van een voormalig tankpark een olieverontreiniging voorkomt. De aanpak bestaat uit het tijdelijk uitplaatsen van de met immobiele stoffen verontreinigde bovengrond, waarna de mobiele verontreiniging wordt gesaneerd tot de terugsaneerwaarden, zoals genoemd in artikel 3.2.4, lid 1 van de Regeling en wordt afgevoerd van de locatie. Het aanvullen van de ontgraving vindt plaats met grond van vergelijkbare of betere kwaliteit als de aansluitende bodem met daarboven op de eerder tijdelijke uitgeplaatste (met immobiele stoffen verontreinigde) grond. 18. Welke afwijkende regels gelden specifiek voor spoorwegterreinen? In de gewijzigde Regeling zijn enkele afwijkende regels opgenomen die specifiek gelden voor spoorwegterreinen. Spoorwegterreinen zijn kadastrale percelen die in eigendom zijn van NS Vastgoed BV en Railinfratrust BV. Hieronder zijn deze afwijkende regels voor spoorwegterreinen op een rij gezet: Binnen de saneringsaanpak â Üaanbrengen isolatielaagâ " binnen de categorie â?üimmobielâ?" mag de aan te brengen duurzaam aaneengesloten afdeklaag tevens bestaan uit een laag ballastmateriaal met daaronder een aaneengesloten waterdoorlatend geotextiel. Ook mag de laag bestaan uit een splitbed met een minimum dikte van 25 centimeter met daaronder een aaneengesloten waterdoorlatend geotextiel op een fundatielaag bestaande uit zand. Zie artikel 3.1.3, sub c uit de Regeling. Binnen de categorie â Ümobielâ " is het maximaal toegestane bodemvolume tot boven de streefwaarde verontreinigde grond en grondwater ten hoogste gelijk aan m3. Zie artikel 3.2.1, sub g uit de Regeling. 19. Hoe wordt de Regeling uniforme saneringen aangepast op het Besluit bodemkwaliteit? Worden oude bodemgebruikswaarden vervangen door de maximale waarden uit het Besluit bodemkwaliteit? Komen er mogelijkheden om op lokaal niveau gebiedsgerichte bodemgebruikswaarden toe te voegen? In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is een normenkader ontwikkeld dat ook kan gelden bij bodemsanering. Middels een wijziging van de Regeling uniforme saneringen per 1 oktober 2008 worden de terugsaneerwaarden en kwaliteitseisen voor aanvulgrond en leeflagen aangesloten op de normen voor het hergebruik van grond en baggerspecie. De bodemgebruikswaarden (BGWâ "s) worden per 1 oktober 2008 vervangen door de Maximale Waarden uit het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Gemeenten dienen in het kader van het Bbk te kiezen voor generiek of gebiedsspecifiek beleid. Voor de normen voor de terugsaneerwaarde of kwaliteitseis voor de aanvulgrond of leeflaag betekent dat het volgende: Bij de keuze van een gemeente voor generiek beleid gelden de landelijke normen voor de Achtergrondwaarde 2000, de Maximale Waarde Wonen en de Maximale Waarde Industrie, die zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. Per locatie moet aan de hand van een door de gemeente vastgestelde bodemfunctiekaart worden nagegaan in welke bodemfunctieklasse het

6 gebied is ingedeeld. Als een gebied niet is ingedeeld op de bodemfunctiekaart of geen bodemkfunctiekaart is vastgesteld dienen de Achtergrondwaarden 2000 te worden gebruikt. In het geval van gebiedsspecifiek beleid gelden de door de gemeente vastgestelde Lokale Maximale Waarden op de bodemkwaliteitskaart. De wijzigingen in de Regeling uniforme saneringen treden in werking met ingang van 1 oktober Saneringen die zijn gemeld voor 1 oktober 2008 dienen te worden uitgevoerd volgens de toen geldende regels. Dat betekent dat voor deze saneringen de BGWâ "s nog gebruikt worden. Saneringen, die worden gemeld op of na 1 oktober 2008 moeten voldoen aan de gewijzigde Regeling. In dat geval wordt gebruikt gemaakt van de Maximale Waarden uit het Besluit bodemkwaliteit. Naast de Regeling uniforme saneringen is ook de circulaire bodemsanering 2006 aangepast. Hiermee is sprake van een aanzienlijke vereenvoudiging van het bodembeleid doordat zoveel mogelijk een eenduidig normenstelsel voor zowel grondverzet als bodemsanering gehanteerd wordt. (c) Copyright SenterNovem 2008 Dit PDF bestand is gegenereerd op: 1 september 2008 ( originele url )

Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen)

Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen) (Tekst geldend op: 11-03-2010) Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Gemeente Terneuzen t.a.v. de heer A. Buyck Postbus 35 4530 AA Terneuzen Kenmerk: B-BSBE140042/ 00084997 Afdeling: Vergunningen Datum: 31 oktober 2014

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Waterschap Scheldestromen Postbus 1000 4330 ZW Middelburg B-BSBE140050/00089339 Afdeling: Vergunningen Datum: 12 februari 2015 Onderwerp: Beschikking

Nadere informatie

BESCHIKKING. Globiscode DR 011800247

BESCHIKKING. Globiscode DR 011800247 BESCHIKKING Globiscode DR 011800247 Aanvrager Onderwerp Hofstra Vastgoed BV Bodemsanering; locatie Dr. A. Philipsstraat 12-14 te Hoogeveen, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

BESCHIKKING. Bijlage 1. Kadastrale kaart met daarop de situatie na sanering. 2. Kadastrale kaart met daarop aangegeven de nazorg.

BESCHIKKING. Bijlage 1. Kadastrale kaart met daarop de situatie na sanering. 2. Kadastrale kaart met daarop aangegeven de nazorg. BESCHIKKING Globiscode DR 011900327 Aanvrager Onderwerp de Stichting Bodemsanering NS Bodemsanering; locatie NS-locatie, Wet bodembescherming (WBB), geval 8, 10, 11 en 12, gemeente Meppel, beschikking

Nadere informatie

Alleen basisgegevens in te vullen door bevoegd gezag

Alleen basisgegevens in te vullen door bevoegd gezag Regeling uniforme saneringen melding sanering categorie projectgebied De Kempen (art. 1.2.d) Basisgegevens Alleen basisgegevens in te vullen door bevoegd gezag Behandelnummer Dossier Datum van ontvangst

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Gemeente Vlissingen t.a.v. de heer P, de Koster Postbus 3000 4380 GV Vlissingen B-BSBE140006/00051608 Afdeling: Vergunningen Datum: 10 september

Nadere informatie

Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag

Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag (ONTWERP)BESCHIKKING Globiscode Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk DR010900125 ISC Beheer BV Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

BESCHIKKING 2015011064 / CHK

BESCHIKKING 2015011064 / CHK Zaaknummer 0138912 Dossier 913198 Ons kenmerk 2015011064 / CHK BESCHIKKING De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 4 november 2014 een melding ontvangen

Nadere informatie

HANDREIKING. uniforme saneringen. Inhoudelijke en procedurele eisen. Bestemd voor gemeenten, provincies, particulieren en bedrijven

HANDREIKING. uniforme saneringen. Inhoudelijke en procedurele eisen. Bestemd voor gemeenten, provincies, particulieren en bedrijven HANDREIKING uniforme saneringen Inhoudelijke en procedurele eisen Bestemd voor gemeenten, provincies, particulieren en bedrijven Versie: definitief Datum: januari 2012 Auteurs: mr. W.J. Kattenberg voormalig

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN

MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN Dit formulier alleen indienen als de provincie heeft ingestemd met het saneringsplan (Niet van toepassing bij saneringen uitgevoerd in het kader van het Besluit

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Algemeen 1. Gegevens locatie Locatienaam 2. Melding betreft Nader onderzoek (art. 29 in samenhang met art. 37) Saneringsplan (art. 28/39) Deelsaneringsplan

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN

MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN Dit formulier alleen indienen als de provincie heeft ingestemd met het saneringsplan (Niet van toepassing bij saneringen uitgevoerd in het kader van het Besluit

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE. Geachte heer / mevrouw,

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE. Geachte heer / mevrouw, 1 Afdeling Handhaving Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties Bodemrapportage Dynamisch Rapport - 27-08-2014 Legenda Geselecteerd gebied 25-meter buffer Bodemonderzoeken Historisch Bodembestand (HBB) Bodemlocaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt:

Nadere informatie

12 september : Admiraal Trompstraat 2 (voormalig Wilton Fijenoord terrein) te Schiedam

12 september : Admiraal Trompstraat 2 (voormalig Wilton Fijenoord terrein) te Schiedam Huisman Vastgoed b.v. T.a.v. de heer I. Spijker Admiraal Trompstraat 2 3115 HH SCHIEDAM gemeente Schiedam Cluster Stedelijke Ontwikkeling afdeling Ruimtelijk gebruik Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Stadskantoor

Nadere informatie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Gelet op artikel 55, tweede lid, van de Wet bodembescherming;

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Gelet op artikel 55, tweede lid, van de Wet bodembescherming; Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 juni 2007, nr. LMV 2007058967, houdende regels voor het uniformeren van publiekrechtelijke beperkingen Wet bodembescherming

Nadere informatie

Beschikking Wet bodembescherming instemming saneringsplan Bouwerskamp 15 te Emmeloord

Beschikking Wet bodembescherming instemming saneringsplan Bouwerskamp 15 te Emmeloord Beschikking Wet bodembescherming instemming saneringsplan Bouwerskamp 15 te Emmeloord Beschikking Wet bodembescherming Beschikking op grond van de Wet bodembescherming op het saneringsplan voor het geval

Nadere informatie

BESCHIKKING. Bodemsanering; locatie: Willemskade 27, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag en nazorgplan

BESCHIKKING. Bodemsanering; locatie: Willemskade 27, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag en nazorgplan BESCHIKKING Globiscode DR 011800167 Aanvrager Onderwerp J.M. Deurwaarder Projectontwikkeling BV Bodemsanering; locatie: Willemskade 27, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

Stadszaken. Milieu. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: O.F. Jelsma van de afdeling Milieu - bureau Bodem, telefoonnummer

Stadszaken. Milieu. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: O.F. Jelsma van de afdeling Milieu - bureau Bodem, telefoonnummer Stadszaken Milieu Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem Grondslag B.V. De heer A. van Steenderen Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik Datum 19 juni 2017 Uw brief mail d.d. 19 april 2017 Ons kenmerk

Nadere informatie

Meldingsformulier afronding bodemsanering

Meldingsformulier afronding bodemsanering Meldingsformulier afronding bodemsanering Van dit formulier maakt u gebruik als u een sanering wilt afronden. U vult dit formulier in en stuurt het samen met het evaluatieverslag van de sanering op aan

Nadere informatie

Handreiking uniforme saneringen

Handreiking uniforme saneringen www.vrom.nl Handreiking uniforme saneringen Inhoudelijke en procedurele eisen bestemd voor gemeenten, provincies, particulieren en bedrijven 1 oktober 2008 Handreiking uniforme saneringen Inhoudelijke

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING. Bijlage 1. Kadastrale kaart met daarop de situatie na sanering (interventiewaardecontour)

ONTWERPBESCHIKKING. Bijlage 1. Kadastrale kaart met daarop de situatie na sanering (interventiewaardecontour) ONTWERPBESCHIKKING Globiscode DR 173100096 Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk gemeente Midden-Drenthe Bodemsanering; locatie Havenstraat 2 en Brunstingerstraat 5 te Beilen, gemeente Midden-Drenthe, ontwerpbeschikking

Nadere informatie

Besluit Uniforme Saneringen (BUS)

Besluit Uniforme Saneringen (BUS) Besluit Uniforme Saneringen (BUS) Minder regels, sneller saneren Een procedure voor een bodemsanering is voor een saneerder vaak een langdurige en kostbare kwestie. Zelfs als het gaat om een kleine bodemverontreiniging

Nadere informatie

Casus workshop 3 Boaregistratiesysteem op PTB 9 november 2010

Casus workshop 3 Boaregistratiesysteem op PTB 9 november 2010 Casus workshop 3 Boaregistratiesysteem op PTB 9 november 2010 1. Voorbereiding en uitvoering sanering Er wordt een Busmelding ingediend, waarin wordt aangegeven dat op 1 november wordt gestart met een

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum De heer H. van Marsbergen Postbus 9900 1201 GM HILVERSUM. 13 mei 2016 1. 124949/BHZ_BDM_BS-44750

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum De heer H. van Marsbergen Postbus 9900 1201 GM HILVERSUM. 13 mei 2016 1. 124949/BHZ_BDM_BS-44750 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum De heer H. van Marsbergen Postbus 9900 1201 GM HILVERSUM Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 13 mei 2016 1. 124949/BHZ_BDM_BS-44750 Onderwerp: Wet bodembescherming

Nadere informatie

Wet bodembescherming (verder: Wbb ) van een voornemen om de bodem op

Wet bodembescherming (verder: Wbb ) van een voornemen om de bodem op Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Gemeente Amsterdam De heer G.M.T. Dolmans Postbus 37608 1030 BB AMSTERDAM Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: beschikking ingevolge de Wet bodembescherming

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst Locatienaam: Onder dit nummer zijn de onderzoeksrapporten opgeslagen bij de gemeente Eindhoven. Indien aanvullende informatie wordt opgevraagd bij de gemeente, dat dient dit nummer

Nadere informatie

BESCHIKKING. Stichting Bodemsanering NS te Utrecht

BESCHIKKING. Stichting Bodemsanering NS te Utrecht BESCHIKKING Globiscode DR 010600796 Aanvrager Onderwerp Stichting Bodemsanering NS te Utrecht Bodemsanering; locatie NS-locatie Assen (ten zuiden van de Vriezerweg), WBB-geval 6 en 7, gemeente Assen, beschikking,

Nadere informatie

GEMEENTE. Hierbij ontvangt u het Besluit instemming evaluatieverslag dat op deze verontreiniging betrekking heeft.

GEMEENTE. Hierbij ontvangt u het Besluit instemming evaluatieverslag dat op deze verontreiniging betrekking heeft. Afdeling Projectmanagement en ruimtelijke kwaliteit GEMEENTE»» ymegen Woonfront Genestetlaan Nijmegen B V. T.a.v. B. van de Ven Postbus 320 5100 AH Dongen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Buro Ruimte en Groen, t.a.v. dhr. W. J. Joosse Plein 19 4454AS Borssele B-BSBE140034/00083264 Afdeling: Vergunningen Datum: 15 september 2014

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING. Gasunielocatie S-4735 van K. Brokweg te Witteveen, gemeente Midden-Drenthe, instemming met het evaluatieverslag

ONTWERPBESCHIKKING. Gasunielocatie S-4735 van K. Brokweg te Witteveen, gemeente Midden-Drenthe, instemming met het evaluatieverslag ONTWERPBESCHIKKING Globiscode DR 173100247 Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk NV Nederlandse Gasunie Gasunielocatie S-4735 van K. Brokweg te Witteveen, gemeente Midden-Drenthe, instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

BESCHIKKING. Globiscode DR

BESCHIKKING. Globiscode DR BESCHIKKING Globiscode DR 010601763 Aanvrager Onderwerp Gemeente Assen Bodemsanering; beschikking evaluatieverslag voor locatie Dammen in Het Kanaal ter hoogte van de Nobellaan en de Groningerstraat te

Nadere informatie

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen.

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen. FORMULIER EVALUATIE NAZORG BODEMSANERING IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE 01 Type evaluatie (aankruisen wat van toepassing is) Tussenevaluatie van fase Eindevaluatie volledige

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Gemeente Terneuzen Postbus 35 4530 AA Terneuzen Kenmerk: B-BSEV150027/ 00101576 Afdeling: Vergunningen Datum: 14 juli 2015 Onderwerp: Beschikking op

Nadere informatie

Melding bodemverontreiniging/bodemsanering

Melding bodemverontreiniging/bodemsanering Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Melding bodemverontreiniging/bodemsanering Doel van de melding Meerdere

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Plaats: Datum: Middelburg ^jjtjp&t? Afdeling: " Milieuhygiene Globiscode: ZL070300108 Provincie Zeeland GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aanleiding Op 1 mei 2007 hebben wij een evaluatieverslag op grond

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong,

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong, 1 Afdeling Handhaving Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

DCMR milieudienst Rijnmond

DCMR milieudienst Rijnmond Gemeente Lansingerland T.a.v. de heer M. van Postbus 1 Holten 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Onderwerp Locatie Gemeente Wbb-code TC-nummer Ons Uw kenmerk kenmerk Gemeente Lansingerland 01 Inkomende Post d.d.

Nadere informatie

BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 10 juli 2012 Nummer besluit : 2012-009682 Geval van verontreiniging : voormalige stortplaats De Mansberg Plaats

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland 01 Inkomende Post d.d. 03/10/ Beschikking

Gemeente Lansingerland 01 Inkomende Post d.d. 03/10/ Beschikking Gemeente Lansingerland 01 Inkomende Post d.d. 03/10/2014 114.42029 m DCMR milieudienst Rijnmond Projectbureau De Groenzoom T a v. de heer M. Lankwarden Kleihoogt 7a 2651 KV BERKEL EN RODENRIJS Onderwerp

Nadere informatie

VERZONDEN ÎOJ JLI2Ol BESCHIKKING

VERZONDEN ÎOJ JLI2Ol BESCHIKKING pioo iori, h rir'vesterbrink r, Assen posta,dres Postbus rzz, 94oo ac Assen www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 provinci renthe VERZONDEN ÎOJ JLI2Ol BESCHIKKING Globiscode DR 01 1803962 Aanvrager Onderwerp

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 BUS-melding. Aan: Altena T.a.v. de heer H. Altena Insingerstraat 76 3766 MC Soest. Geachte heer Altena,

1 Inleiding. 2 BUS-melding. Aan: Altena T.a.v. de heer H. Altena Insingerstraat 76 3766 MC Soest. Geachte heer Altena, 1 Afdeling Handhaving Aan: Altena T.a.v. de heer H. Altena Insingerstraat 76 3766 MC Soest Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Meldingsformulier C Wet bodembescherming

Meldingsformulier C Wet bodembescherming Meldingsformulier C Wet bodembescherming Gegevens evaluatie en nazorg Dit formulier volledig* ingevuld en met het meldingsformulier algemeen, eventueel andere formulieren en de gevraagde bijlagen in tweevoud

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit :10 juli 2012 Nummer besluit : 2012-009682 Geval van verontreiniging : voormalige stortplaats

Nadere informatie

In bijlage 2 is de ligging van de sterke verontreiniging met vinylchloride.

In bijlage 2 is de ligging van de sterke verontreiniging met vinylchloride. Saneringsplan kavel 19 (Papaverweg vml. 47-51) te Amsterdam-Noord D.d. 24 juli 2017 Inleiding Ten behoeve van het bouwrijp maken van het perceel kavel 19 Buiksloterham (ter hoogte van Papaverweg vml. 47-51)

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 21 februari 2014 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2013-017626 Locatie

Nadere informatie

Melding Immobiel BUS sanering

Melding Immobiel BUS sanering Melding Immobiel BUS sanering Administratieve gegevens (invullen door overheid) dag maand jaar Datum van ontvangst Behandelnummer Dossier nummer 1 Saneringslocatie 1.1 Locatienaam 1.2 Adres Statenboomweg

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING. Globiscode DR 173000111. Stichting Bodemsanering NS

ONTWERPBESCHIKKING. Globiscode DR 173000111. Stichting Bodemsanering NS ONTWERPBESCHIKKING Globiscode DR 173000111 Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk Bijlage Stichting Bodemsanering NS Bodemsanering; locatie NS-emplacement Vries, Zanderij, gemeente Tynaarlo, ontwerpbeschikking

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Gemeente Vlissingen Stadhuisplein 2 4382 LG Vlissingen B-BSBE170009/00160738 Vergunningen Datum: 17 mei 2017 Onderwerp: Beschikking

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 BUS-melding. Aan: Blokvast XV BV en Beheer en Handelsmij Blokker BV T.a.v. de heer E Pot Van der Madeweg BS Amsterdam

1 Inleiding. 2 BUS-melding. Aan: Blokvast XV BV en Beheer en Handelsmij Blokker BV T.a.v. de heer E Pot Van der Madeweg BS Amsterdam 1 Afdeling Handhaving Aan: Blokvast XV BV en Beheer en Handelsmij Blokker BV T.a.v. de heer E Pot Van der Madeweg 13 15 1099 BS Amsterdam Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Er kan alleen een beschikking op een saneringsplan worden genomen als ernst en spoed zijn vastgesteld in een eerdere beschikking op het nader onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland 01 Inkomende Post d.d. 31/12/2015 115.47211

Gemeente Lansingerland 01 Inkomende Post d.d. 31/12/2015 115.47211 Gemeente Lansingerland 01 Inkomende Post d.d. 31/12/2015 \\"\\ll llll 11"1llll IlllIl lilillilil 115.47211 11"1Illll IllIIllI \)ffi1 DCMR milieudienst Rijnmond De heer J.C Ripping Hoeksekade 152 2661 JL

Nadere informatie

provincie:: Utrecht VERZO N D EN 0 1 APR 2003 Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn

provincie:: Utrecht VERZO N D EN 0 1 APR 2003 Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn provincie:: Utrecht Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn Tel. 030-2589111

Nadere informatie

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen:

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: Toelichting op meldingsprocedure en meldingsformulier Wbb Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: A B Algemene informatie over de Meldingprocedure bodemsanering; Een toelichting

Nadere informatie

Aan: Rijn en Vecht Ontwikkeling t.a.v. de heer M.J. Rövekamp Rietland GZ Breukelen. Geachte heer Rövekamp,

Aan: Rijn en Vecht Ontwikkeling t.a.v. de heer M.J. Rövekamp Rietland GZ Breukelen. Geachte heer Rövekamp, Aan: Rijn en Vecht Ontwikkeling t.a.v. de heer M.J. Rövekamp Rietland 23 3621 GZ Breukelen Datum 11 juli 2005 Nummer 2005WEM002790i Uw brief van Uw nummer Bijlage Lijst met bijbehorende rapporten Sector

Nadere informatie

- beschikking - vaststelling ernst en urgentie en instemming saneringsplan Voormalige brandstofloods NS Emplacement Houten (km. 8.

- beschikking - vaststelling ernst en urgentie en instemming saneringsplan Voormalige brandstofloods NS Emplacement Houten (km. 8. - beschikking - vaststelling ernst en urgentie en instemming saneringsplan Voormalige brandstofloods NS Emplacement Houten (km. 8.05) Houten datum 2 september 2005 nummer 2004WEM003722i bijlage kadastrale

Nadere informatie

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen.

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen. FORMULIER EVALUATIE NAZORG BODEMSANERING IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE 01 Type evaluatie (aankruisen wat van toepassing is) Tussenevaluatie van fase Eindevaluatie volledige

Nadere informatie

1 van :06

1 van :06 1 van 79 9-7-2014 17:06 Regeling uniforme saneringen (Tekst geldend op: 09-07-2014) Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 februari 2006, nr.

Nadere informatie

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen.

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen. FORMULIER EVALUATIE NAZORG BODEMSANERING IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE 01 Type evaluatie (aankruisen wat van toepassing is) Tussenevaluatie van fase Eindevaluatie volledige

Nadere informatie

Meldingsformulier onderzoek en aanpak bodemverontreiniging

Meldingsformulier onderzoek en aanpak bodemverontreiniging Meldingsformulier onderzoek en aanpak bodemverontreiniging De gemeente Hengelo is bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming. Zodoende heeft u in verschillende omstandigheden instemming van

Nadere informatie

IN13.08062. GEMEENTE BĖUNIhGEN INGEKOMEN 18 OKT 2013

IN13.08062. GEMEENTE BĖUNIhGEN INGEKOMEN 18 OKT 2013 IN13.08062 Gemeente Beuningen t.a.v. de heer K. Antonise Postbus 14 6640 AA BEUNINGEN GEMEENTE BĖUNIhGEN INGEKOMEN 18 OKT 2013 Onderwerp: Evaluatie sanering Burgemeester Geradtslaan 70-72 Datum 1 7 ÖKĨ.

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 12 april 2017 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2017-003957 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

- beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen

- beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen - beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen datum 1 augustus 2005 nummer 2005WEM003174i bijlage kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING. Stichting Bodemsanering NS (SBNS)

ONTWERPBESCHIKKING. Stichting Bodemsanering NS (SBNS) ONTWERPBESCHIKKING Globiscode Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk DR010900256 Stichting Bodemsanering NS (SBNS) Bodemsanering; locatie NS-emplacement Coevorden (WBB-gevallen 2 tot en met 5), gemeente Coevorden,

Nadere informatie

Bodemrapportage. Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek. Geselecteerde locatie. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek. Geselecteerde locatie. Bodemlocaties Bodemrapportage Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek Geselecteerde locatie 25-meter contour Bodemlocaties Onderzoek Adreslocaties Tanks Gemeente Heerlen - Pagina 1 van 10-01-06-2016 Welke informatie

Nadere informatie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 19 augustus 2008, nr. DGR/LOK 2008080112, houdende wijziging van de Regeling uniforme saneringen in verband met

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de beschikking met betrekking tot de door u gemelde

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de beschikking met betrekking tot de door u gemelde Gedeputeerde Staten s provincie HOLLAND GHA 22.01.2010 0332 Projectorganisatie De Volgerlanden t.a.v. de heer A.H.M. Dirkx Postbus 34 3340 AA HENDRIK-IDO-AMBACHT Directie Omgevingsdiensten Afdeling Bodemsanering

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: de heer P.A.G. van den Bosch Verlengde Slotlaan CD Zeist. Geachte heer Van den Bosch,

1 Inleiding. Aan: de heer P.A.G. van den Bosch Verlengde Slotlaan CD Zeist. Geachte heer Van den Bosch, 1 Afdeling Handhaving Aan: de heer P.A.G. van den Bosch Verlengde Slotlaan 97 3707 CD Zeist Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Melding Evaluatie Bodemsanering

Melding Evaluatie Bodemsanering Versie juli 2014 Melding Evaluatie Bodemsanering IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING (MELDER) OF DIENS GEMACHTIGDE De gebruikte begrippen worden toegelicht in de bij dit formulier behorende toelichting.

Nadere informatie

- beschikking - vaststelling ernst en urgentie en instemming saneringsplan Ter Aase Zuwe 4 Nieuwer ter Aa, gemeente Breukelen

- beschikking - vaststelling ernst en urgentie en instemming saneringsplan Ter Aase Zuwe 4 Nieuwer ter Aa, gemeente Breukelen - beschikking - vaststelling ernst en urgentie en instemming saneringsplan Ter Aase Zuwe 4 Nieuwer ter Aa, gemeente Breukelen datum 28 februari 2005 nummer 2005WEM00881i bijlage kadastrale kaart sector

Nadere informatie

Meldingsformulier Wet bodembescherming

Meldingsformulier Wet bodembescherming Meldingsformulier Wet bodembescherming Wanneer dit formulier invullen? Als u een uitspraak wenst inzake de ernst en de noodzaak voor het het uitvoeren van een spoedige sanering Als u instemming behoeft

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 BUS-melding. Aan: Beelen Sloopwerken BV T.a.v. de heer K.K. van Es Postbus AJ HARDERWIJK. Geachte heer Van Es,

1 Inleiding. 2 BUS-melding. Aan: Beelen Sloopwerken BV T.a.v. de heer K.K. van Es Postbus AJ HARDERWIJK. Geachte heer Van Es, 1 Afdeling Handhaving Aan: Beelen Sloopwerken BV T.a.v. de heer K.K. van Es Postbus 380 3840 AJ HARDERWIJK Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

ijmegen Datum besluit: Nummer besluit: Locatiecode: NM Adres: Waterstraat in NIJMEGEN Melder: Gemeente Nijmegen

ijmegen Datum besluit: Nummer besluit: Locatiecode: NM Adres: Waterstraat in NIJMEGEN Melder: Gemeente Nijmegen G E M E E N T E ijmegen BESLUIT VASTSTELLING ERNST BODEMVERONTREINIGING EN SPOEDEISENDHEID SANERING DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE NIJMEGEN (Artikel 2 9 Wet bodembescherming)

Nadere informatie

Referentie Doorkiesnummer Faxnummer adres Onderwerp

Referentie Doorkiesnummer Faxnummer  adres Onderwerp provincie:: Utrecht Dienst Water en Milieu Aan: G.J. Derksen Wegenbouw B.V. T.a.v. de heer G.J. Derksen Oud Aa 16 3621 LC Breukelen Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax

Nadere informatie

Via deze website kunnen onder meer de meldingsformulieren worden gedownload.

Via deze website kunnen onder meer de meldingsformulieren worden gedownload. Algemeen deel Dit meldingsformulier is niet van toepassing voor meldingen in het kader van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen (BUS-meldingen). Voor een melding in het kader van BUS wordt verwezen

Nadere informatie

Bodemverontreiniging bij aankoop en bouw

Bodemverontreiniging bij aankoop en bouw 1 Sprekende Gemeente kopregel Den Haag Dienst Stadsbeheer September 2006 Bodemverontreiniging bij In deze folder leest u meer over bodemverontreiniging en met name over de gevolgen die dat kan hebben voor

Nadere informatie

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk 1. Inleiding Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Noordwijk. Het opstellen van deze kaart is een verplichting op grond van het Besluit

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Autobedrijf J.H. van Bemmelen T.a.v. de heer J.H. van Bemmelen De Hoef Oostzijde AH De Hoef

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Autobedrijf J.H. van Bemmelen T.a.v. de heer J.H. van Bemmelen De Hoef Oostzijde AH De Hoef Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Aan: Autobedrijf J.H. van Bemmelen T.a.v. de heer J.H. van Bemmelen De Hoef Oostzijde 97 1426 AH De Hoef Tel. 030-2589111 Fax 030-2583042

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 61312/ :00

Onroerende Zaken Hyp4 : 61312/ :00 Onroerende Zaken Hyp4 : 61312/104 29-05-2012 09:00 Verklaring: Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op 29-05-2012 om 09:00 in register

Nadere informatie

Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging

Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging De gemeente Leiden is sinds 1 januari 2002 bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb) voor haar eigen grondgebied. Deze taken zijn overgenomen van

Nadere informatie

Onderwerp: Wet bodembescherming. Locatie Hof van Twente Het Gijmink fase 7 en 8 in Goor. Beschikking instemmen met een evaluatieverslag.

Onderwerp: Wet bodembescherming. Locatie Hof van Twente Het Gijmink fase 7 en 8 in Goor. Beschikking instemmen met een evaluatieverslag. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 www.overijssel.nl postbus@overijssel.nl Provincie Overijssel J.G.M. van Dartel Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE KvK

Nadere informatie

Meldingsformulier BODEMVERONTREINIGING / -SANERING

Meldingsformulier BODEMVERONTREINIGING / -SANERING Meldingsformulier BODEMVERONTREINIGING / -SANERING Dit formulier met bijbehorende stukken moet in viervoud worden ingediend bij het college van de gemeente Tilburg. In te vullen door melder 1 Melding volgens

Nadere informatie

Melding Immobiel BUS sanering

Melding Immobiel BUS sanering Melding Immobiel BUS sanering Administratieve gegevens (invullen door overheid) dag maand jaar Datum van ontvangst Behandelnummer Dossier nummer 1 Saneringslocatie 1.1 Locatienaam 1.2 Adres Plein 19 4

Nadere informatie

Meldingsformulier bodemverontreiniging en bodemsanering Gemeente Amersfoort (september 2006)

Meldingsformulier bodemverontreiniging en bodemsanering Gemeente Amersfoort (september 2006) Meldingsformulier bodemverontreiniging en bodemsanering Gemeente Amersfoort (september 2006) Aan: Gewest Eemland Team Bodem en Geluid Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Lees voor het invullen eerst de toelichting

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING. Bijlage 1. Kadastrale kaart met daarop de situatie na sanering

ONTWERPBESCHIKKING. Bijlage 1. Kadastrale kaart met daarop de situatie na sanering ONTWERPBESCHIKKING Globiscode DR 010600180 Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk Van Noort Gassler & Co Bodemsanering; locatie " Het Palet" Rembrandtlaan (voormalig Coveco-terrein) te Assen, gemeente Assen,

Nadere informatie

VERZO NOEN 3 1 JUL 2002

VERZO NOEN 3 1 JUL 2002 provincie :: Utrecht VERZO NOEN 3 1 JUL 2002 - Beschikking - ernst en urgentie bodemverontreiniging Kooijdijk Maartensdijk datum nummer bijlagen sector referentie locatiecode 29 juli 2002 2002WEM002747i

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: CNL Management B.V. T.a.v. de heer A.C.C. Hoogendijk Plesmanstraat KZ Veenendaal. Geachte heer Hoogendijk,

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: CNL Management B.V. T.a.v. de heer A.C.C. Hoogendijk Plesmanstraat KZ Veenendaal. Geachte heer Hoogendijk, 1 Afdeling Handhaving Aan: CNL Management B.V. T.a.v. de heer A.C.C. Hoogendijk Plesmanstraat 62 3905 KZ Veenendaal Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Verontreinigingssituatie. Aan: De heer G.A.T.M. Groenewoud Postbus 2099 5260 CB Vught. Geachte heer Groenewoud,

1 Inleiding. 2 Verontreinigingssituatie. Aan: De heer G.A.T.M. Groenewoud Postbus 2099 5260 CB Vught. Geachte heer Groenewoud, Dienst Water en Milieu Aan: De heer G.A.T.M. Groenewoud Postbus 2099 5260 CB Vught Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583042 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie

Checklist saneringsplan

Checklist saneringsplan Checklist saneringsplan Tbv dossier Versie januari 2013 Locatienaam: Locatiecode: Beoordeeld door: Gemeente: Datum: + betekent voldoet, ook inhoudelijk -- betekent voldoet niet, toelichting, nadere uitwerking

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088 369 03 69 I : www.odzob.nl Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Kenmerk Datum Aan de gemeente Valkenswaard voor beoordeling van een saneringsverslag

Nadere informatie

Meldingsformulier Algemeen Wet bodembescherming

Meldingsformulier Algemeen Wet bodembescherming Meldingsformulier Algemeen Wet bodembescherming Dit formulier volledig* ingevuld, ondertekend en met de gevraagde formulieren en in tweevoud toezenden aan: RUD NHN Postbus 2095 1620 EB HOORN (* Indien

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Beschikking saneringsplan. Aan: de heer A.W. van de Grift Kerkstraat 83a 3764 CS Soest. Geachte heer Van de Grift,

1 Inleiding. 2 Beschikking saneringsplan. Aan: de heer A.W. van de Grift Kerkstraat 83a 3764 CS Soest. Geachte heer Van de Grift, Afdeling Handhaving Aan: de heer A.W. van de Grift Kerkstraat 83a 3764 CS Soest Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583042 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 6

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 BUS-melding. 3 Evaluatieverslag. Aan: Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V. T.a.v. de heer M. Zwart Postbus 15 3870 DA Hoevelaken

1 Inleiding. 2 BUS-melding. 3 Evaluatieverslag. Aan: Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V. T.a.v. de heer M. Zwart Postbus 15 3870 DA Hoevelaken 1 Afdeling Handhaving Aan: Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V. T.a.v. de heer M. Zwart Postbus 15 3870 DA Hoevelaken Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Ib-o^ -Tul I aoü - I5fe' r I KiMOyt I-I O DO

Ib-o^ -Tul I aoü - I5fe' r I KiMOyt I-I O DO VROM Regeling uniforme saneringen melding sanering categorie immobiel (art. 1.2.a) Dit formulier is ingevuld met versie 3.5-18-11-2009 van het Meldingsformulier Basisgegevens Datum van ontvangst: Alleen

Nadere informatie

Notitie. Randvoorwaarden terreingebruik voor, tijdens en na de bodemsanering bij Chemie-Pack e.o.

Notitie. Randvoorwaarden terreingebruik voor, tijdens en na de bodemsanering bij Chemie-Pack e.o. Notitie Onderwerp Rand terreingebruik voor, tijdens en na de bodemsanering bij Chemie-Pack e.o. 1. Inleiding Als gevolg van de brand bij Chemie-Pack is een omvangrijke grond- en grondwaterverontreiniging

Nadere informatie

Rapport bodeminformatie

Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie Percelen Perceelnummers Geselecteerd gebied Locatiegegevens Locatienaam Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) middelpunt: x 258014.8 y 492124.2

Nadere informatie

Meldingsformulier A Wet bodembescherming

Meldingsformulier A Wet bodembescherming Meldingsformulier A Wet bodembescherming Onderzoeks- en verontreinigingsgegevens Dit formulier volledig* ingevuld, ondertekend en met de gevraagde formulieren en bijlagen in tweevoud toezenden aan: Gedeputeerde

Nadere informatie

Aan: De heer O. van der Plaat en mevrouw J.E. Smits Viergang BJ MIJDRECHT. Geachte heer van der Plaat en mevrouw Smits,

Aan: De heer O. van der Plaat en mevrouw J.E. Smits Viergang BJ MIJDRECHT. Geachte heer van der Plaat en mevrouw Smits, Dienst Water en Milieu Aan: De heer O. van der Plaat en mevrouw J.E. Smits Viergang 1 3642 BJ MIJDRECHT Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Aan: Bouwbedrijf Bakker B.V T.a.v. de heer J. van Melsen Nieuw Loosdrechtsedijk KR Loosdrecht. Geachte heer Van Melsen,

Aan: Bouwbedrijf Bakker B.V T.a.v. de heer J. van Melsen Nieuw Loosdrechtsedijk KR Loosdrecht. Geachte heer Van Melsen, Dienst Water en Milieu Aan: Bouwbedrijf Bakker B.V T.a.v. de heer J. van Melsen Nieuw Loosdrechtsedijk 137 1231 KR Loosdrecht Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140

Nadere informatie