Jaarverslag Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april Fonds Slachtofferhulp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp

2 Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen en resultaten... 4 Reflectie en toekomst Ons werk... 7 Projecten... 7 Misdrijven... 7 Ongevallen Medische Fouten Noodhulp Algemeen Pieter van Vollenhoven Fonds Noodhulpregeling RijZeker-training Financial coaches Kerstpakketten Voorbeelden uitkeringen Pieter van Vollenhoven Fonds SlachtofferWijzer Belangenbehartiging/beleidsbeïnvloeding Adviesrecht Uitbreiding Schadefonds Platform Slachtofferorganisaties Samenwerking Vooruitblik Leerstoel Maatschappij VriendenLoterij Donateursraad Bedrijven Evenementen Cheques Communicatie Uitgangspunten communicatie Campagnes Corporate campagne Najaarscampagne SlachtofferWijzer Pagina 1 van 43

3 Benchmark charibarometer Online communicatie Website Social media E-nieuwsbrieven Google Adwords Media en samenwerking Donateurs Inleiding Nieuwsbrief HulpPost Direct Mail Projectmailingen Heractiveringsmailingen Prospectmailingen Telefonische acties Vraag-een-vriend-campagne Opwaarderingscampagne Heractiveringscampagne Conversiecampagne Welkomgeprekken Deur aan deurwerving Voorlichting en werving Evaluatie Organisatie Bestuur Risicomanagement Bestuursevaluatie Profiel en rooster van aftreden Besturen en toezicht houden Bestuurscommissies en adviesorganen Directie Organisatie Keurmerken Financieel Pagina 2 van 43

4 1. Verantwoording Transparantie en verantwoording Verantwoord omgaan met de gelden van donateurs vindt het Fonds Slachtofferhulp vanzelfsprekend. Daarbij gaat het zowel om de kosten die een organisatie maakt, als de kwaliteit van de bestedingen om onze doelstellingen te bereiken. Het Fonds Slachtofferhulp voldoet aan alle regels die in de goede doelenbranche gelden. Al die regels worden onder andere gekeurd door het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving. Het Fonds Slachtofferhulp heeft op grond van die keuring al 13 jaar het CBF keurmerk. We hebben ook het ANBI-keurmerk van de belastingdienst. Tot slot controleert ook de VriendenLoterij, waarvan het Fonds een grote bijdrage ontvangt, of het geld van de loterijdeelnemers goed wordt besteed. Behalve alle verplichte regels heeft het Fonds zichzelf een aantal aanvullende regels opgelegd. Zo vinden wij het belangrijk een steentje bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. Inkoop van materialen, energiebeheer van het kantoorpand, voorzieningen voor het personeel en onze beleggingen hebben wij allemaal duurzaam en verantwoord ingevuld, met oog voor de mens en de aarde. Kernwaarden De kernwaarden en de filosofie van het Fonds Slachtofferhulp zijn het uitgangspunt voor onze beleidsdoelstellingen, activiteiten en keuzes. Het Fonds Slachtofferhulp - vindt dat de maatschappij een slachtoffer een helpende hand moet reiken wanneer hem buiten de eigen schuld iets is aangedaan door iemand uit diezelfde maatschappij; - ziet veiligheid en de zorg voor slachtoffers als een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, burgers en organisaties; - is onafhankelijk; - stelt het belang van slachtoffers centraal; - gelooft in empowerment van slachtoffers; - gelooft in de kracht van vernieuwing; - zet zich in voor slachtoffers maar zet zich daarmee niet automatisch af tégen de rechten van verdachten en daders. Missie Het Fonds Slachtofferhulp is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie voor slachtoffers. Het is onze opdracht om de positie van slachtoffers te verbeteren; voor ieder slachtoffer de juiste hulp. Wij werven middelen teneinde te kunnen investeren in de best mogelijke opvang voor slachtoffers en ons in te kunnen zetten voor de belangen van slachtoffers. We zijn gesprekspartner en samenwerkingspartner. Ambitie Wij streven naar een maatschappij waarin - De best mogelijke opvang voor slachtoffers beschikbaar is om de gevolgen van slachtofferschap zo beperkt mogelijk te houden; - De slachtoffers die hulp nodig hebben worden bereikt en waarin slachtoffers eenvoudig zelf de weg naar de juiste hulpverlening kunnen vinden; Pagina 3 van 43

5 - De stem van het slachtoffer wordt gehoord, er wordt geluisterd naar de ervaringen en wensen van slachtoffers en waarin het slachtoffer zelf een stem heeft in belangrijke keuzes en beslissingen; - Wat er op papier in wetten en richtlijnen voor slachtoffers is geregeld in de dagelijkse praktijk ook wordt nageleefd; - Het voor slachtoffers duidelijk is wat zij wel en niet van de overheid en van de hulpverlening mogen verwachten; - Overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers allen hun verantwoordelijkheid nemen in de zorg voor slachtoffers en hierin samenwerken. Strategie en activiteiten Van oudsher was het Fonds Slachtofferhulp in de eerste plaats fondsenwerver en in de tweede plaats financier. In de loop der jaren is de rol van financier steeds meer voorop komen te staan, waarbij fondsenwerving geen doel maar middel is geworden. In de laatste jaren zijn daar geleidelijk nog verschillende andere rollen bijgekomen: het Fonds Slachtofferhulp is nu ook samenwerkingspartner, aanjager, belangenbehartiger, hulpverlener en wegwijzer. Het verstrekken van individuele financiële noodhulp is tot een substantiële voorziening uitgegroeid. Het Fonds Slachtofferhulp is vandaag de dag een onafhankelijke maatschappelijke organisatie voor slachtoffers, met alle activiteiten die daarbij mogen worden verwacht. Beleidsplan Voor de periode is een nieuw meerjarenbeleidsplan opgesteld. Hierin is uitgewerkt hoe wij, om onze ambities voor slachtoffers waar te kunnen maken, een aantal zaken centraal willen stellen: verantwoordelijkheid nemen als belangenbehartiger, geloven in de kracht van vernieuwing en daar naar handelen, de moeilijkheden in de wervingsmarkt overwinnen en de kansen benutten en duidelijke focus aanbrengen in onze inhoudelijke, wervende en communicatieve activiteiten. Doelstellingen en resultaten Innovatie van de hulpverlening We stellen ons ten doel dat slachtoffers de best denkbare hulp ontvangen. We zien innovatiemogelijkheden in projecten die gericht zijn op verbetering van toegang, kwaliteit en maatwerk van de hulpverlening. In 2013 hebben we beleidsmakers bij de overheid en in het werkveld bereikt met aanbevelingen uit twee onderzoeksprojecten: een onderzoek naar het slachtofferperspectief bij mensenhandel en een onderzoek naar de opvang van slachtoffers van een medische fout. Daarnaast heeft het Centrum Seksueel Geweld in Utrecht met onze steun als aanjager kunnen werken aan een gewenste landelijke uitrol van hun veelbelovende multidisciplinaire hulp aan slachtoffers na een verkrachting. Deze landelijke uitrol is onderdeel van het nieuwe beleidsprogramma seksueel geweld; een van de speerpunten voor 2014 en verder. In 2014 willen we daarnaast met een pilot casemanagement voor nabestaanden van verkeersslachtoffers een impuls geven aan verbetering van de kwaliteit van de hulp aan deze groep mensen. Deze pilot is onderdeel van het nieuwe beleidsprogramma verkeer. Verder gaan we met twee nieuwe meerjarige Pagina 4 van 43

6 projecten werken aan betere opvang en hulp voor verwanten van langdurig vermiste personen en de begeleiding van pleegkinderen met een verleden van mishandeling. Directe (nood)hulp We stellen ons ten doel dat alle slachtoffers in Nederland geholpen kunnen worden op emotioneel, praktisch en juridisch vlak. In situaties van financiële nood willen we dat slachtoffers een steuntje in de rug kunnen krijgen. In 2013 hebben we het werk van de vrijwillige hulpverleners van Slachtofferhulp Nederland gesteund, een helpdesk voor slachtoffers van een medische fout, empowermentdagen voor slachtoffers van (ex)partnergeweld. Een zeer directe impact op het leven van slachtoffers heeft de noodhulp die wordt gegeven via de onder onze vleugels opererende stichting het Pieter van Vollenhoven Fonds. Voor de komende jaren hebben we een nieuw programma Noodhulp opgesteld. Met onze activiteiten op het gebied van noodhulp helpen wij slachtoffers die door een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit tussen wal en schip zijn beland. Dit is geen routinewerk maar maatwerk. Hiermee willen we zo veel mogelijk slachtoffers in staat te stellen weer zo zelfstandig mogelijk hun leven te leiden. Deskundigheidsbevordering We stellen ons ten doel dat slachtoffers in Nederland worden geholpen door mensen die daar volgens recente inzichten voor zijn opgeleid. In 2013 deden we dat door via projectfinanciering onder andere de opleidingen voor de hulpverleners van Slachtofferhulp Nederland mogelijk te maken. Verder hebben we bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van het landelijk netwerk van gespecialiseerde advocaten voor slachtoffers van zedendelicten en ernstig geweld; een samenwerking die in 2014 nog verder wordt uitgebreid. Lotgenotencontact We stellen ons ten doel dat slachtoffers en nabestaanden in contact kunnen komen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als zijzelf. In 2013 hebben wij dat gedaan door lotgenotenorganisaties te steunen voor nabestaanden van moord, slachtoffers van ernstig geweld, verkeersslachtoffers slachtoffers van seksueel geweld en volwassenen die als kind mishandeld zijn. Lotgenotenbijeenkomsten zijn voor de deelnemers van grote waarde en bieden steun die de reguliere hulpverlening niet kan geven. In 2014 zetten wij dit werk voort. Belangenbehartiging / stem van het slachtoffer We stellen ons ten doel om in samenwerking met andere partijen een bijdrage te leveren aan de belangenbehartiging van de (rechts)positie van slachtoffers. Hierbij moet de stem van het slachtoffer zelf worden gehoord door beleidsmakers, wetgever en hulpverlening. We willen dat wat er op papier in wetten en richtlijnen voor slachtoffers is geregeld, in de dagelijkse praktijk ook nageleefd wordt en dat het voor slachtoffers duidelijk is wat zij wel en niet van de overheid en van de hulpverlening mogen verwachten. In 2013 hebben we op verzoek van de staatsecretaris voor Veiligheid en Justitie advies uitgebracht over enkele concept wetsvoorstellen. Zo hebben we de invoering van een adviesrecht voor slachtoffers afgeraden en de voorgenomen uitbreiding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven gesteund, opdat ook nabestaanden van verkeersslachtoffers in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. In 2014 willen we ons naast de algemene rechtspositie van slachtoffers inzetten voor verbetering van de specifieke situaties van slachtoffers van seksueel geweld en Pagina 5 van 43

7 verkeersslachtoffers. We richten ons op minderjarige zedenslachtoffers in het strafproces, onderzoeken de mogelijke oorzaken voor de geringe kans dat iemand voor een verkrachting veroordeeld wordt en zullen werken aan empowerment van slachtoffers met letselschade. Voorlichting / bewustmaking We stellen ons ten doel dat slachtoffers die hulp nodig hebben worden bereikt en dat slachtoffers eenvoudig zelf de weg naar de juiste hulpverlening kunnen vinden. Op verschillende niveaus en in verschillende vormen zetten we ons met voorlichting in voor slachtoffers. In 2013 is onze SlachtofferWijzer bijna keer bezocht. Deze online dienst helpt slachtoffers de weg naar de juiste hulpverlening te vinden. Dit is een vorm van directe voorlichting aan slachtoffers, gericht op empowerment. We hebben gewerkt aan een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak en (actieve) betrokkenheid bij onze doelstellingen. In onze communicatie met de achterban van het Fonds Slachtofferhulp hebben we preventieve maatregelen onder de aandacht gebracht voor veilige verkeersdeelname en verspreidden we de persoonlijke HulpPas, waarnaar veel vraag is. In 2014 zet het Fonds in op de landelijke uitrol van de centra voor seksueel geweld, waarvoor we een projectbijdrage van de VriendenLoterij hebben aangevraagd. Daarnaast willen we de mogelijkheid en de te verwachten effecten onderzoeken van een vrijwilliger van het jaaraward. Ook hebben we in samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en Intervict een scriptie- en dissertatieprijs in het leven groepen die in 2014 voor het eerst uitgereikt zal worden. Hiermee willen we binnen de universitaire wereld (waar de professionals in de strafrechtketen van morgen worden opgeleid) de aandacht voor de positie van het slachtoffer bevorderen. Vergelijkbaar aan de SlachtofferWijzer willen we, in samenwerking met andere partijen, een nieuwe online tool ontwikkelen voor slachtoffers die na een verkeersongeval of medisch incident op zoek zijn naar een belangenbehartiger. Tot slot willen we de samenwerking binnen het Platform Slachtofferorganisaties bevorderen door het maken van een gezamenlijke meerjarenagenda. Reflectie en toekomst De samenleving zal in de komende jaren naar sterk veranderen. Een terugtredende overheid zal steeds scherper keuzes moeten maken waarvoor ze verantwoordelijkheid draagt en waar private oplossingen moeten worden gevonden om maatschappelijke taken onder te brengen. Publiek-private samenwerking zal op steeds meer onderwerpen gezocht moeten worden om taken overeind te kunnen houden. Decentralisatie van taken in de welzijns-en gezondheidszorg naar gemeenten is in gang gezet en zal doorgaan. Daarmee zal er ook een grotere diversiteit in het aanbod komen. Dit zal mogelijk ook gevolgen hebben voor de hulp aan slachtoffers. In de afgelopen jaren is de positie van het slachtoffer in de strafrechtsketen sterk verbeterd. De Wet versterking positie slachtoffers die in 2011 in werking trad, waarin basisrechten werden vastgelegd, werd aangevuld met de nota Recht doen aan Slachtoffers die de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie eind 2012 naar de Kamer zond. Nederland heeft daarmee een goed arrangement voor geweldsslachtoffers die met het strafrecht te maken krijgen. Nadruk zal de komende jaren daarom vooral liggen op de uitvoering van slachtofferrechten, die in de praktijk in de uitvoerende organisaties van de overheid nog lang niet overal worden geborgd. Pagina 6 van 43

8 Vanaf 2014 zal verder op alle onderdelen van de justitieketen fors worden bezuinigd. Het lijkt daarbij onvermijdelijk dat het ministerie principieel keuzes zal moeten maken voor welke groepen slachtoffers zij er wil zijn en voor welke groepen oplossingen buiten de overheid moeten worden gevonden. Het gros van de slachtoffers komt niet in de strafrechtsketen terecht, om uiteenlopende redenen. Steeds vaker zien we dat deze slachtoffers, mede ook door de economische verslechtering, aan de onderkant van de samenleving terecht komen en door een complex van factoren in een uitzichtloze situatie komen. Nieuwe ideeën, op het gebied van digitale hulpverlening, meer (lokale) samenwerking, acceptatie van een divers aanbod in plaats van eenheidsconstructies, een grotere bereidheid van burgers om voor een ander iets te betekenen, maken dat in de komende jaren een interessant werk- en krachtenveld ontstaat waar concrete, praktische, publiek-private oplossingen kunnen bijdragen om de hulp aan en de positie van alle slachtoffers te verbeteren. Het Fonds wil, samen met haar vele partners in het werkveld, daaraan een zo goed mogelijke bijdrage leveren. 2. Ons werk Projecten Misdrijven Jaarlijks zijn vier miljoen Nederlanders het slachtoffer van een misdrijf. De zwaarte van het misdrijf verschilt enorm. Bij slachtoffers van misdrijven moet je denken aan slachtoffers van geweld, seksueel misbruik, diefstal, oplichting of zelfs moord. Sommige slachtoffers kunnen zonder hulp de draad van het leven weer oppakken. Anderen hebben hulp nodig. Uit onderzoek van het Fonds Slachtofferhulp bleek eerder dat jaarlijks circa slachtoffers behoefte hebben aan praktische, emotionele, juridische of financiële ondersteuning. In 2013 steunden wij opnieuw tientallen initiatieven om de hulpverlening aan slachtoffers van een misdrijf te verbeteren en innoveren, om de best denkbare hulp aan kwetsbare groepen voor zoveel mogelijk slachtoffers beschikbaar te maken en om aandacht te vragen voor de positie van slachtoffers en nabestaanden van ernstige misdrijven. Een overzicht van een deel van deze activiteiten: Onderzoek emotionele gevolgen van moord Rijks Universiteit Groningen Totale bijdrage: ,- euro Bijdrage in 2013: ,- euro Gemiddeld worden in Nederland elke week drie mensen vermoord. Bijna driekwart van hun nabestaanden kampt gemiddeld tien jaar later nog steeds met ernstige rouwklachten en / of klachten die samenhangen met een posttraumatische stress-stoornis. De Rijksuniversiteit Groningen voert sinds september 2010 een vierjarig onderzoek uit naar de effectiviteit van een behandeling met EMDR en cognitieve gedragstherapie voor deze nabestaanden. Het onderzoek maakt deel uit van een promotietraject en zal in 2014 uitmonden in een proefschrift. Pagina 7 van 43

9 In verband met het onderzoek is inmiddels een netwerk van psychologen actief die getraind zijn in het behandelen van nabestaanden. Het netwerk bestaat uit ervaren psychologen, verspreid door Nederland. Zij behandelen de nabestaanden en de resultaten van deze behandelingen worden vastgelegd en geanalyseerd. De eerste analyse over de helft van de gegevens laat zien dat mensen die de behandeling hebben gevolgd significant minder rouwen PTSD -klachten ervoeren in vergelijking met mensen die de behandeling (nog) niet hebben gevolgd. Als onderdeel van dit project is ook de website gelanceerd. Op deze site kunnen nabestaanden meer lezen over rouw en het onderzoek, en kun je je aanmelden voor de behandeling. De website blijkt een goed communicatiemiddel te zijn. Het is laagdrempelig en mensen kunnen gemakkelijk informatie over het onderzoek en de behandeling vinden. Op de website is ook de verkorte versie van de film opgenomen die het onderzoeksteam over de behandelmethode EMDR heeft gemaakt. De film geeft een beeld van wat je van deze behandeling kunt verwachten, wat deelname laagdrempeliger maakt. De film is niet alleen op de website te zien, maar wordt ook getoond tijdens voorlichtingsbijeenkomsten (voor slachtoffers/nabestaanden) en op congressen (voor therapeuten). Er is veel externe interesse voor de bevindingen van het onderzoek en voor het hulpmiddel wat via het therapeutennetwerk geboden wordt. In 2013 heeft de onderzoeksprojectteam van de Universiteit Groningen meerdere presentaties, voorlichtingen en interviews gegeven waar website, film en natuurlijk de bevindingen een belangrijke rol in spelen. Onderzoek Mensenhandel Intervict Totale bijdrage:57.056,- euro Het door ons gefinancierde onderzoek Mensenhandel van INTERVICT is in 2013 afgerond. De bevindingen zijn gebundeld in het rapport Mensenhandel, het slachtofferperspectief. Enkele conclusies zijn : Er zijn duidelijke verschillen tussen de hulpbehoeften van slachtoffers van arbeidsuitbuiting en slachtoffers van seksuele uitbuiting. De registratiecijfers van aantallen slachtoffers lijken niet op orde, terwijl die wel uitgangspunt voor overheidsbeleid zijn. De wijze waarop slachtoffers gedurende de strafrechtelijke procedure behandeld worden is zeer belastend en leidt tot secundaire victimisatie. Belangrijk aspect hierin is dat er geen aandacht is voor de medische en psychische gevolgen van het slachtofferschap, en de impact die dat kan hebben op de wijze waarop een slachtoffer in de strafrechtelijke procedure kan participeren. Op 10 september 2013 namen ruim 100 specialisten op het gebied van mensenhandel deel aan het symposium dat INTERVICT en het Fonds Slachtofferhulp hierover organiseerden. Betrokken organisaties reflecteerden op het onderzoek naar de behoeften en belangen van slachtoffers mensenhandel. Tijdens het symposium stonden de neuzen dezelfde kant op. Iedereen vindt dat er aan de bescherming en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel nog veel valt te verbeteren. De vraag die overbleef was: wat gaan we doen om door te stoten om de problemen echt aan te pakken? Het antwoord op deze vraag zal door het werkveld gezamenlijk gegeven gaan worden. In 2014 wordt een nationaal verwijzingsmechanisme mensenhandel ontwikkeld door de Ministeries van V&J en VWS in samenwerking met het werkveld en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. De adviezen en aanbevelingen uit het onderzoek worden hierbij in Pagina 8 van 43

10 overweging genomen. Stichting Zijweg na stalking en huiselijk geweld Bijdrage in 2013: ,- euro Stichting Zijweg behartigt de belangen van vrouwen die te maken hebben met (ex)partnergeweld én hun kinderen (huiselijk geweld en/of stalking). Stichting Zijweg komt vooral op voor slachtoffers waarbij de veiligheid het grootste probleem is. Het Fonds steunt Zijweg al enkele jaren met bijdragen voor de algemene werkzaamheden en vrijwilligerskosten. Daarnaast financieren wij de Empowermentdagen die Stichting Zijweg organiseert. In 2013 waren dit er drie op de locaties: Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Tijdens een Empowermentdag ontmoeten vrouwelijke slachtoffers van ernstig (ex-) partnergeweld elkaar en krijgen zij een aanbod van workshops en theater/film, specifiek gericht op het hervinden van de eigen kracht. De reacties van de deelnemers zijn zeer positief. Vaak komen deze vrouwen tijdens zo n bijeenkomst voor het eerst in het openbaar uit voor wat hen is aangedaan. Een belangrijke stap in het herstel. Dag Herdenken Geweldslachtoffers Bijdrage in 2013: 3.500,- euro Tijdens de Dag Herdenken Geweldslachtoffers komen ouders, broers, zussen, partners en kinderen samen om hun naasten te herdenken die hen door geweld zijn ontvallen. Een beladen en emotionele dag, maar ook een dag die de aanwezigen de kans geeft om dit alles te delen met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. Die herkenning is heel belangrijk. Tijdens de herdenkingsdag 2013 werden, na een ochtendprogramma met gedichten en muziek, zeven linten met een totale lengte van 350 meter en daarop de namen van de slachtoffers door het centrum van Venlo gedragen door nabestaanden, vrienden en genodigden. Een aantal van deze genodigden, waaronder staatssecretaris Teeven, Nina Huygen van het Schadefonds Geweldslachtoffers en Carlo Contino van het Fonds Slachtofferhulp lazen na de tocht de namen van de slachtoffers voor. Ook werden toespraken gehouden zoals door Mr. H.J. Bolhaar, voorzitter van het College van procureurs-generaals. Het Fonds Slachtofferhulp maakt al vele jaren, naast de Dag Herdenken Geweldslachtoffers, belangenbehartiging en lotgenotencontact mogelijk. Zo steunt het Fonds het lotgenotencontact en andere activiteiten van de drie organiserende partijen van de herdenkingsdag: Vereniging voor Veiligheid Respect en Solidariteit, Stichting Aandacht Doet Spreken en de Vereniging Ouders van een Vermoord Kind. Room of my own Federatie Opvang Totale bijdrage:35.666,- euro Bijdrage in 2013: ,- euro Federatie Opvang is een brancheorganisatie voor instellingen voor maatschappelijke opvang, beschermd & begeleid wonen en vrouwenopvang. Wij steunen een aantal projecten bij deze organisatie, zoals de Multibox van Spelenderwijs Sporten en het project, Room of my own (jongeren). Room of my own (jongeren) richt zich op jongeren van 12 tot 18 jaar die in de vrouwenopvangcentra of maatschappelijke opvangcentra in Nederland verblijven. Onderzoek heeft aangetoond dat deze kinderen in grote soberheid worden opgevangen en van primaire levensbehoeften worden voorzien en dat er weinig mogelijkheden zijn voor individuele zorg of Pagina 9 van 43

11 begeleiding van deze kinderen. Dit is zorgelijk omdat ook wetenschappelijk is vastgesteld dat 1 op de 3 jongeren met huiselijk geweld ervaringen zelf later ook dader of slachtoffer van huiselijk geweld wordt (intergenerationele overdracht). Jaarlijks gaat het om 1600 kinderen. Wij willen erger leed voorkomen door dit project te steunen waar een belangrijke koppeling wordt gelegd tussen de virtuele wereld en de echte wereld. Binnen de beveiligde, individuele webomgeving worden thema s behandeld die relevant zijn voor tieners met huiselijk geweld ervaringen. Denk aan het omgaan met problemen, relatievorming en ouderschap. Aan de hand van vragen en opdrachten worden jongeren aangezet tot reflectie op en verwerking van de gebeurtenissen. Daarnaast zet het de jongere aan tot nadenken over hoe hij/zij een positieve wending kan geven aan zijn/haar toekomst. De jongere kan zelf met het instrument aan de slag maar dit gebeurt binnen de veilige context van een hulpverlenersrelatie binnen de opvang. Het is de bedoeling Room of my own (jongeren) in te bedden binnen de bestaande methodieken binnen de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang zodat er een geïntegreerd aanbod zal ontstaan van digitale hulpverlening voor de hele sector van instellingen voor maatschappelijke opvang- en vrouwenopvang die zijn aangesloten bij de Federatie Opvang. De verwachting is dat Room of my own medio 2014 gereed is. Spelenderwijs Sporten Federatie Opvang Totale bijdrage:20.000,- euro Bijdrage in 2013:10.000,- euro Federatie Opvang is een brancheorganisatie voor instellingen voor maatschappelijke opvang, beschermd & begeleid wonen en vrouwenopvang. Wij steunen een aantal projecten bij deze organisatie, zoals het project Life (P)review en ook dit project, de Multibox van Spelenderwijs Sporten. Spelenderwijs Sporten is gericht op kinderen van 4 t/m 11 jaar oud en hun moeders, die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, stalking en/of eergerelateerd geweld en opgevangen worden in een vrouwenopvanghuis. Met het project maken kinderen kennis met sport en bewegen en worden zij gestimuleerd vaker te sporten. Volgens de Federatie Opvang worden kinderen namelijk onvoldoende gestimuleerd om binnen deze instellingen te bewegen. Dit komt omdat de instellingen niet beschikken over geschikte materialen en medewerkers niet altijd weten hoe ze deze kinderen kunnen prikkelen om te gaan bewegen. Daarbij speelt de veiligheid een rol, waardoor het voor deze kinderen niet makkelijk is voor sport of een beweegactiviteit naar buiten te gaan. Sport en beweging bevordert de ontwikkeling van kinderen, beïnvloed hun herstel positief en verminderd gedragsproblemen. Omdat ook de moeders worden betrokken bij de activiteiten, krijgt bovendien de moeder-kind relatie een positieve impuls. Bij dit project wordt aangehaakt op een bestaand concept Guppiesport dat zich buiten opvanginstellingen in de praktijk (o.a. op scholen) al bewezen heeft. Dit houdt in dat in de instellingen een multibox wordt ingezet. Dit innovatieve opbergmeubel vol met sport- en spelmaterialen is tegelijkertijd een gymtoestel en kan gecombineerd worden met allerlei andere materialen, zoals een bank, duikelstang en een wandrek. Dit maakt de Multibox geschikt voor ruimtes met een ruimtebeperking. Pagina 10 van 43

12 Dankzij de subsidie van het Fonds Slachtofferhulp, konden de instellingen tegen geringe kosten de Multibox en bijhorende activiteiten map aanschaffen. Tientallen instellingen maakten gebruik van deze regeling. Centrum Seksueel Geweld Totale bijdrage: ,- euro Bijdrage in 2013: ,- euro In Nederland heeft 12% van de vrouwen en 3% van de mannen ooit een verkrachting meegemaakt. Dit zijn bijna vrouwen en mannen. De helft hiervan maakt meerdere keren seksueel geweld mee. Van de jongeren tussen 12 en 25 jaar maakt 1 op de 6 meisjes en 1 op de 25 jongens gedwongen seks mee. Circa de helft van de slachtoffers verwerkt dat op eigen kracht. De andere helft loopt vast en ontwikkelt psychische schade zoals PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis). De helft van alle slachtoffers heeft lichamelijk letsel zoals verwondingen of een SOA. Uit onderzoek in de Verenigde Staten is gebleken dat gecoördineerde en geïntegreerde opvang direct na een verkrachting leidt tot sneller herstel en toename van aangiftes. Het Rape Center model is daar vanaf de jaren 70 bekend. De basis van de multidisciplinaire werkwijze is dat de verschillende experts, zoals artsen, politie, en psychologen, in de acute fase samenwerken in het belang van het slachtoffer. Het streven is onder andere dat het slachtoffer zich maar eenmalig hoeft uit te kleden en het verhaal vertelt. De gedachte erachter is: zo min mogelijk, maar zo goed mogelijk. In Nederland werd in de jaren 90 bekend dat medische, psychologische en forensische disciplines onvoldoende samenwerken direct na een verkrachting. Hierdoor ervaren slachtoffers de hulp als versnipperd en haken velen af. Ondanks de aanbeveling in die periode om Rape Centers verspreid over Nederland op te zetten, is dit niet tot uitvoering gebracht. In januari 2012 is het eerste Centrum Seksueel Geweld opgezet in het UMC Utrecht. Hier worden slachtoffers eerst opgevangen door een (forensisch) verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp, waarna forensische, medische en psychologische deskundigen gezamenlijk hun werk doen. In de afgelopen twee jaar heeft het centrum contact gehad met 800 slachtoffers van seksueel geweld. 150 van hen kwamen direct nadat de verkrachting had plaats gevonden in het centrum terecht. In de helft van die gevallen betrof het kinderen. Het Fonds Slachtofferhulp maakte in 2013 een kwaliteitsverbetering van het Centrum Seksueel Geweld in het UMC Utrecht mogelijk. Tevens is met subsidie van Fonds Slachtofferhulp een start gemaakt in de landelijke uitrol van deze werkwijze. In Utrecht Nijmegen en Limburg kunnen slachtoffers van een acute verkrachting nu rekenen op adequate en geïntegreerde zorg en onderzoek. Leiden en Leeuwarden zijn bezig met de voorbereidingen. De meerwaarde van de multidisciplinaire werkwijze voor acute slachtoffers in Nederland is onlangs aangetoond met onderzoek dat in opdracht van de ministeries van Veiligheid & Justitie en VWS naar het Centrum werd gedaan. Samen met het team van het Centrum Seksueel Geweld in Utrecht heeft het Fonds Slachtofferhulp een aanvraag ingediend bij de VriendenLoterij om via een extra projectbijdrage in 2014 de volledige uitrol naar een landelijk netwerk met 10 actieve Centra Seksueel Geweld mogelijk te maken. Onderdeel van deze aanvraag is landelijke publiciteit om zoveel mogelijk slachtoffers te kunnen bereiken. Het plan is om in 2014 een centrale website en een centrale telefonische hulplijn te openen. Ook zal via meelopend onderzoek in samenwerking met de Landelijke Politie en Openbaar Ministerie in kart worden gebracht hoe de opsporing en veroordeling van daders verbeterd kan worden. Pagina 11 van 43

13 Tijdens het Goed Geld Gala van de VriendenLoterij in februari 2014 is bekend gemaakt dat wij de projectbijdrage van Euro gewonnen hebben. Dat betekent dat in 2014 de landelijke uitrol van het Centrum Seksueel Geweld een van onze speerpunten is. Vrijwilligersbijdrage Slachtofferhulp Nederland Bijdrage in 2013: ,- euro Het Fonds Slachtofferhulp nam ook in 2013 de onkosten, reiskosten en bindingskosten van de vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland voor haar rekening. De onkostenvergoeding van de vrijwilligers betreffen declaraties, anders dan reiskosten. Denk aan representatiekosten, vergoeding van opgelopen schade tijdens werktijden, maar bijvoorbeeld ook telefoonkosten. De bindingskosten betreffen vooral gezamenlijke activiteiten. Slachtofferhulp Academie Slachtofferhulp Nederland Bijdrage in 2013: ,- euro Om slachtoffers op een zo goed mogelijke manier bij te staan is het belangrijk dat de hulpverleners goed getraind zijn. Sinds 2009 zijn alle trainingen van Slachtofferhulp Nederland ondergebracht bij de Slachtofferhulp Academie. Naast een basisopleiding volgen vrijwilligers geregeld verdiepings- en specialisatietrainingen. Het Fonds Slachtofferhulp is financier van de trainingen van de vrijwillige hulpverleners, met speciale aandacht voor innovaties in het trainingsaanbod. Lotgenotengroepen misdrijven Slachtofferhulp Nederland Bijdrage in 2013:18.429,- euro In 2013 zijn door Slachtofferhulp Nederland drie lotgenotengroepen misdrijven georganiseerd. Een voor slachtoffers van een overval of gewelddadige inbraak, een voor slachtoffers van levensbedreigende misdrijven en een laatste voor ouders van seksueel misbruikte kinderen. Gemiddeld nemen 10 personen deel aan een lotgenotengroep. In totaal komen de lotgenoten ongeveer 7 keer bij elkaar. De doelstelling van een lotgenotengroep is om personen die hetzelfde hebben meegemaakt bij elkaar te brengen om pijnlijke en nare ervaringen met elkaar te delen, bij elkaar herkenning en erkenning te vinden en tot slot om advies en informatie uit te wisselen. In de eerste bijeenkomsten staat vaak het verwerkingsproces centraal. In de laatste bijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan persoonlijke groeiprocessen met betrekking tot het omgaan met de traumatische gebeurtenis van iedere deelnemer afzonderlijk. Lotgenotendag Stichting Geheim Geweld Bijdrage in 2013: 5000,- euro Jaarlijks worden in Nederland ruim kinderen mishandeld en wekelijks overlijdt minstens één kind aan de gevolgen hiervan. Maar de gevolgen van kindermishandeling stoppen natuurlijk niet bij het volwassen worden. Er kampen naar schatting maar liefst 1 miljoen volwassenen met de gevolgen van hun traumatische verleden. Pagina 12 van 43

14 De Stichting Geheim Geweld is opgericht in 2005 en vraagt aandacht voor de lange termijn gevolgen van kindermishandeling. De stichting biedt lotgenotencontact en advies aan mensen die lijden aan de gevolgen van kindermishandeling. Dit doen zij vanuit ervaringsdeskundigheid. De twee pijlers waar de stichting op rust zijn ondersteuning van slachtoffers maar ook hulpverleners enerzijds en de belangenvertegenwoordiging anderzijds. Afgelopen jaar heeft het Fonds Slachtofferhulp een subsidie van vijfduizend euro toegekend ten behoeve van de zesde jaarlijkse themabijeenkomst van Stichting Geheim Geweld. Deze vond plaats in Den Haag op 19 september 2013 en was genaamd Samen het zwijgen doorbreken. De focus lag vooral op innerlijke kracht, empowerment, (h)erkenning en grip krijgen op het leven. De deelnemers kregen concrete handvatten en inzichten in de impact en de gevolgen van kindermishandeling. Ongevallen Hoewel Nederland relatief goed scoort wat betreft verkeersveiligheid, neemt dat niet weg dat er jaarlijks toch heel veel mensen gedupeerd worden door een verkeersongeval. Er gebeuren jaarlijks namelijk wel zo n 3 miljoen verkeersongelukken. Jaarlijks zijn er zo n 700 doden in het verkeer te betreuren. 30 hiervan zijn kinderen tussen de 0 en 15 jaar oud. Het overgrote deel van deze ongelukken leidt niet tot letsel. Volgens het Nationaal Kompas Volksgezondheid zijn er elk jaar ongeveer verkeersslachtoffers die schade aan de gezondheid oplopen. Ongeveer hiervan worden medisch behandeld. Zo n door de huisarts en op de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Uit cijfers van het SWOV blijkt dat er hiervan ongeveer ernstig aan toe zijn. Denk daarbij aan een fractuur en/of hersenletsel. Deze groep ernstig verkeersgewonden neemt de laatste jaren alsmaar toe. Een verkeersongeluk heeft grote impact op alle betrokkenen. Fysieke, psychosociale en financiële gevolgen kunnen het leven ingrijpend ontwrichten. Soms tijdelijk, soms blijvend. Voor een slachtoffer met hersenletsel of voor een nabestaande wordt het leven nooit meer hetzelfde. Het Fonds Slachtofferhulp draagt al jaren bij aan psychosociale hulpverlening en aan lotgenotencontact. In 2013 droegen wij onder andere zorg voor de volgende projecten voor verkeersslachtoffers: Lotgenotengroepen verkeer Slachtofferhulp Nederland Bijdrage in 2013:24.571,- euro In onze individuele contacten met nabestaanden en slachtoffers blijkt keer op keer hoe groot de behoefte is aan lotgenotencontact. Lotgenotencontact draagt bij aan een positief welbevinden, het genereert sociale steun en levert kennis op. Door ervaringen uit te wisselen vindt men herkenning en erkenning. Men ondersteunt en bemoedigt elkaar. Moed der wanhoop wordt omgezet in levensmoed. Daarom financieren wij de lotgenotengroepen van Slachtofferhulp Nederland. In 2013 zijn er vier bijeenkomsten voor nabestaanden van verkeer georganiseerd verspreid in Nederland. Per bijeenkomst waren er ongeveer 10 lotgenoten aanwezig. Eén van de groepen was speciaal gericht op nabestaanden broers en zussen, dus jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Pagina 13 van 43

15 Nationale Herdenking Verkeersslachtoffers Vereniging Verkeersslachtoffers Bijdrage in 2013: 2.500,- euro De Vereniging Verkeersslachtoffers wil verkeersslachtoffers verenigen, hen een gezicht te geven en een krachtige stem. Ze biedt steun aan verkeersslachtoffers en nabestaanden, behartigt hun belangen en draagt bij aan het terugdringen van de verkeersonveiligheid en het optimaliseren van de hulpverlening. Op 17 november 2013 woonden ruim 70 mensen de Landelijke Herdenking Verkeersslachtoffers in het Natuurmuseum Brabant te Tilburg bij. Onder de aanwezigen waren vele nabestaanden van verkeersslachtoffers, maar ook mensen die hun ernstige verkeersongeval overleefden en nog dagelijks de gevolgen daarvan ervaren. Samen deelden zij in hun verdriet. De jaarlijks terugkerende herdenking levert een belangrijke bijdrage aan het verwerken van de traumatische ervaring van verkeersslachtoffers en hun nabestaanden. Tijdens de bijeenkomst werd door de diverse sprekers aandacht gevraagd voor de positie van verkeersslachtoffers in Nederland. Medische Fouten Voor slachtoffers van medische incidenten bestaat in Nederland niet dezelfde opvang, erkenning en aandacht als voor slachtoffers van bijvoorbeeld misdrijven. Terwijl er vaak sprake is van uiterst schrijnende situaties waar hulp hard nodig is. Bestaande schattingen gaan uit van jaarlijks sterfgevallen als gevolg van een medische fout en patiënten met onbedoelde, vermijdbare gevolgen, waarvan met blijvend letsel. De impact van een medisch incident kan in emotioneel, financieel en praktisch opzicht groot zijn. Dat geldt met name als het gaat om ernstige gezondheidsschade of overlijden. Het Fonds Slachtofferhulp steunde in 2013 een tweetal projecten ter verbetering van de opvang van slachtoffers van medische incidenten. Hieronder worden beide projecten toegelicht. Onderzoek slachtoffers opvang medische incidenten Vrije Universiteit Amsterdam Totale bijdrage : ,- euro Het Fonds Slachtofferhulp heeft een onderzoek naar de beste invulling van hulp aan slachtoffers van medische incidenten gefinancierd. Het onderzoek is in 2010 van start gegaan en in 2013 afgerond. Het stond onder leiding van prof. mr. A.J. Akkermans en prof. J.L. Smeehuijzen van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Het onderzoek richtte zich op het in kaart brengen van de omvang van het probleem, van de behoeften die slachtoffers van medische incidenten hebben en het nagaan welke concrete opvangmaatregelen nodig zijn en hoe deze opvang in Nederland georganiseerd en gefinancierd zou kunnen worden. Hiertoe heeft de VU bij 150 slachtoffers en nabestaanden interviews afgenomen. De kern van de aanbevelingen is dat ziekenhuizen na een medisch incident zelf het initiatief tot adequate opvang van de patiënt moeten nemen. Dat het belangrijk is dat er binnen de instelling iemand is die de patiënt in beeld houdt en hem bijstaat. Verder zou er op het terrein van de schadevergoeding een vereenvoudigde procedure moeten komen, omdat de procedure die nu bestaat te lang duurt en voor de patiënt erg belastend is. Tenslotte moet bij Pagina 14 van 43

16 incidenten met grote persoonlijke gevolgen opvang beschikbaar komen op juridisch, administratief en psychologisch terrein. De beleidsaanbevelingen zijn op 9 april 2013 gepresenteerd tijdens een symposium in Amsterdam. Het onderzoeksrapport is daar namens de Minister door een vertegenwoordiger van het Ministerie van VWS in ontvangst genomen. Het is nu zaak deze praktische aanbevelingen in de praktijk te gaan toepassen. Het Fonds Slachtofferhulp zal dit de komende tijd waar mogelijk stimuleren. De Letselschade Raad Bijdrage in 2013: ,- euro Het Fonds Slachtofferhulp steunt de Letselschade Raad reeds enkele jaren. Sinds 2010 zet de Letselschaderaad zich, naast verkeersslachtoffers, ook in voor slachtoffers van medische incidenten. De afgelopen jaren heeft de Letselschade Raad bewezen dat de opvang en voorlichting die zij biedt aan slachtoffers van een medisch incident een huidige leemte opvult in de hulpverlening. Het Fonds Slachtofferhulp draagt hier dan ook graag een steentje aan bij. In 2011 is De Letselschade Raad met financiële hulp van het Fonds Slachtofferhulp gestart met de uitbreiding van het Bemiddelingsloket voor het beantwoorden van vragen en het eventueel bemiddelen in medische zaken. Uit evaluaties blijkt hoezeer het bemiddelingsloket van de Letselschade Raad voorziet in een grote behoefte. In juli 2011 is de website gelanceerd die voor slachtoffers van medische incidenten fungeert als neutrale wegwijzer, slachtoffers informeert en zo nodig doorverwijst. Op 31 mei 2013 werd op het congres Krijg nou de GOMA! verantwoorde zorg is transparante zorg het GOMA Register gelanceerd. Zorgaanbieders, verzekeraars en letselschadebureaus geven door inschrijving in het GOMA Register aan openheid en transparantie hoog in het vaandel te dragen en de gedragscode te willen naleven. Hiermee is weer in stap in de verbetering van de opvang van slachtoffers van medische incidenten gezet. Noodhulp Algemeen Hulpverleners zetten zich voortdurend in voor het welzijn van anderen; slachtoffers van een misdrijf, ongeval of calamiteit. Ze staan hen bij met praktisch, juridisch, financieel en emotioneel advies. Soms is advies echter niet voldoende. Dan is het nodig dat er direct brood op de plank komt, vervoer van A naar B wordt geregeld of er even lucht komt in de financiën. Dat is waar het Fonds Slachtofferhulp in beeld komt. Wij zijn er niet alleen voor de financiering van organisaties en projecten. Het Fonds Slachtofferhulp heeft een noodhulpfonds dat kan voorzien in steun aan slachtoffers in acute gevallen. Het noodhulpfonds biedt bovendien nog een aantal speciale voorzieningen voor slachtoffers. Pieter van Vollenhoven Fonds Het Pieter van Vollenhoven Fonds is het noodhulpfonds van het Fonds Slachtofferhulp. De noodhulp is beschikbaar voor slachtoffers van misdrijven, ongevallen, rampen en medische fouten. Het gaat om slachtoffers die door hun slachtofferschap in de financiële problemen zijn gekomen, in een noodsituatie verkeren en niet of onvoldoende geholpen worden door Pagina 15 van 43

17 bestaande voorzieningen. We doen een bijdrage in geld of in de vorm van een product of dienst. Zoals een financiële bijdrage om te wonen, kleding of eten te kunnen bekostigen. Een klein bedrag maakt dan een groot verschil. Denk ook aan een fiets, inbraakinspectie of een dagje uit. Hiervoor hebben we samenwerkingen met Batavus B.V. / Sparta B.V., de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB), de hotelketens Bilderberg en pretpark Duinrell. De uitkeringen in geld of natura worden gedaan mits de cliënten worden gemeld via Slachtofferhulp Nederland. Een aanvraag ingediend door Slachtofferhulp Nederland is voor het Fonds Slachtofferhulp een garantie van de betrouwbaarheid en correctheid van de aanvraag. In 2013 werd er voor Euro aan individuele noodhulp geboden uit het Pieter van Vollenhoven Fonds aan circa duizend mensen. Noodhulpregeling Soms kan het niet wachten tot een noodhulpaanvraag in behandeling is genomen. Dan moet direct actie worden ondernomen. Denk bijvoorbeeld aan een aanvraag op vrijdagavond die pas op maandag wordt behandeld, maar de cliënt heeft dat weekend geen eten. Hiervoor heeft het Fonds Slachtofferhulp een noodhulpregeling, waarbij een eenmalige uitkering tot maximaal 50 euro wordt gedaan. De hulpverlener van Slachtofferhulp Nederland schiet het bedrag voor en declareert achteraf de kosten bij ons. RijZeker-training In samenwerking met de ANWB biedt het Fonds Slachtofferhulp trainingen op maat aan voor mensen die na een ongeluk angstig zijn in het verkeer. Gedurende een drie uur durende training krijgt men van een ervaren en erkende rij-coach tips en informatie hoe de eigen veiligheid in het verkeer kan worden verhoogd en hoe je kunt omgaan met afwijkende verkeerssituaties. De training wordt voorafgegaan door een intakegesprek waarin de deelnemer persoonlijke wensen kan aangeven. Het Fonds Slachtofferhulp vergoedt de training van cliënten die het niet zelf kunnen bekostigen. In 2013 zijn er door het Fonds Slachtofferhulp 69 trainingen mogelijk gemaakt. Financial coaches Als iemand door slachtofferschap in de financiële problemen raakt is hij niet altijd geholpen met een financiële bijdrage. Vaak is er juist behoefte aan praktische hulp om de financiën weer op orde te krijgen. Bijvoorbeeld wanneer iemand het overzicht is verloren in zijn financiële gezinssituatie, of wanneer er grote schulden zijn ontstaan door verlies van inkomen. Om die reden werken het Fonds Slachtofferhulp en de ABN AMRO sinds 2012 samen op het gebied van financial coaching. Hierbij worden slachtoffers gekoppeld aan medewerkers van deze bank. De aanmeldingen lopen via Slachtofferhulp Nederland. Een financial coach is een medewerker van de ABN AMRO die op vrijwillige basis deelneemt aan dit initiatief. De bankmedewerkers is getraind in het begeleiden van slachtoffers en nabestaanden. Door het hele land zijn financial coaches actief. In een aantal gesprekken bij de cliënt thuis helpt de financial coach om de financiële situatie zo begrijpelijk mogelijk in kaart te brengen. Zo maakt hij bijvoorbeeld samen met de cliënt een inventarisatie van de financiële huishouding en een analyse van inkomsten en uitgaven. Pagina 16 van 43

18 Of hij helpt bij het opstellen van een stappenplan met betrekking tot het afbetalen van opgelopen schulden. De cliënt krijgt begeleiding bij het oppakken van achterstallige rekeningen en bij het benaderen van instanties zoals verzekeringen en Belastingdienst. Tegelijkertijd denkt hij mee over mogelijkheden op de langere termijn. Na het begeleidingstraject is de cliënt in staat om zelf weer zijn financiën te beheren en op orde te houden. In 2013 zijn 33 mensen bijgestaan door een financial coach. Vanwege de bewezen affectiviteit van deze werkwijze, gaan we het financial coaching traject in 2014 verder uitbreiden met meerdere doelgroepen en meer aanbieders. Kerstpakketten 150 slachtoffers en/of nabestaanden hebben in 2013 van het Fonds Slachtofferhulp een kerstpakket ontvangen. Met dit geschenk wilden we hen, naast de uitkering die zij ontvingen vanuit het Pieter van Vollenhoven Fonds, een extra hart onder de riem steken. Hieronder volgen enkele berichten van ontvangers: Bijzonder sympathiek dat u op deze wijze mijn financiele nood rond de komende feestdagen met uw gift heeft doen verdwijnen. Zónder was het een kale, kille kerst geworden. U was mijn Reddende Engel! Dank daarvoor en prettige feestdagen toegewenst. Bij deze wil ik jullie nog even persoonlijk bedanken voor zowel de gift (in het begin van het jaar) en voor het lieve kerstpakket! Het heeft mij door een moeilijke tijd heen geholpen. Het kerstpakket kwam zeer onverwachts, en kreeg het er warm van. Juist toen eigenlijk de rest van de wereld mijn trauma alweer was vergeten dachten jullie aan mij! Ik heb er wel even een traantje om gelaten maar ben jullie echt heel dankbaar voor zo n warm gebaar. Bedankt hiervoor en bedankt dat jullie er zijn. Moeilijke dagen, we staan op overlevingsstand. Maar voor de kinderen van onze dochter moeten we door. Verjaardagen, Kerst, Oud & Nieuw, wij moeten het gezellig maken voor haar kinderen die hier wonen. Maar wat een pijn, wat een gemis. Zoveel verdriet. En dan komt de postbode. Ja pfff een doos van het Fonds Slachtofferhulp Jeetje, wachten tot de kinderen thuis zijn en met zijn allen openmaken. Brok in mijn keel, slik, tranen. Bedankt! Een lichtpuntje in deze donkere dagen voelt als een warme deken. Voorbeelden uitkeringen Pieter van Vollenhoven Fonds Grooming-slachtoffer naar veilige opvangplaats Fleur is net 13 als haar vader overlijdt. Zij, haar zussen en moeder gaan door een hele moeilijke tijd. Als Fleur op internet in contact komt met een leuke jongen, is het fijn dat ze bij hem haar hart kan luchten. Ze worden ontzettend verliefd en ze willen elkaar graag ontmoeten. Groot is de schrik als hij een stuk ouder blijkt te zijn dan ze dacht, ver in de twintig. Hij vertelt haar dat dit niet uitmaakt want ze zijn toch verliefd? Ze krijgen een seksuele relatie, maar die moet geheim blijven, zegt hij. Als ze het toch aan haar moeder vertelt, slaan de stoppen bij hem door en hij mishandelt haar ernstig. Fleur gaat naar de politie, die haar naar een veilige opvangplaats ver weg brengt. Daar moet ze een lange tijd blijven. Haar moeder mag haar opzoeken, maar kan de reiskosten niet opbrengen. Wij vergoeden reiskosten en extra s. De band tussen Fleur en haar moeder en zussen is ontzettend belangrijk voor haar herstel. Pagina 17 van 43

19 Ernstig letsel 7-jarige na aanrijding tijdens achtervolging Tijdens een politieachtervolging worden twee meisjes van 7 jaar geschept door een voortvluchtige, terwijl ze met hun moeder op de stoep lopen. De moeder weet het ene meisje onder de auto vandaan te krijgen, maar haar eigen dochter kan ze niet bevrijden. Ze moet lijdzaam toezien hoe de dader tot 3 keer toe gas geeft om te ontsnappen, terwijl hij daarmee herhaaldelijk over het hoofd van het meisje rijdt. Er ontstaat ernstig letsel. Ze verblijft een lange tijd in het ziekenhuis waar ze in coma wordt gehouden, maar uiteindelijk wordt ze beter en mag ze weer naar huis. Gedurende de ziekenhuisopname maken de ouders veel extra kosten die zij vanwege hun financiële situatie niet goed kunnen opvangen. Het gaat om kosten voor vervoer naar en verblijf in de buurt van het ziekenhuis. Vanuit ons noodhulpfonds komen wij hen tegemoet in deze situatie. In half uur alle spaarcenten weg Bij een pinbetaling in de HEMA kan een mevrouw van 72 opeens niet betalen, omdat er onvoldoende saldo is. Dat kan niet kloppen, want ze komt moeilijk rond en is daarom heel secuur in het bijhouden van de boekhouding. Ze ruikt onraad en gaat meteen naar de bank om haar pasje te blokkeren. Daar blijkt dat haar spaargeld weg is. Het gaat om 600 euro. Voor sommige mensen is dat vooral vervelend, maar als alleenstaande met enkel AOW is het een ramp. De bank vergoedt haar vanwege de snelle reactie de helft van de geleden schade. Wij besluiten de andere helft bij te leggen, zodat ze door dit voorval niet in de financiële problemen raakt. Aangerand in eigen studentenkamer Een studente wordt midden in de nacht wakker doordat er een naakte man bij haar in bed kruipt. Zodra hij merkt dat ze wakker is knijpt hij haar de keel dicht. Ze begint te vechten, wurmt zich los en weet alarm te slaan en het licht aan te doen. Dit maakt dat hij vlucht. Met haar actie heeft ze erger weten te voorkomen, maar vanaf dit moment is ze doodsbang in haar eigen studentenkamer en slaapt slecht. Ze heeft geen geld om te verhuizen. Het Fonds Slachtofferhulp betaalt voorzieningen voor beveiliging. Therapie na misbruik door leraar Een 10-jarige jongen wordt speciaal onderwijs geadviseerd, omdat hij een andere aanpak nodig heeft dan in het reguliere onderwijs wordt geboden. In plaats van beter gaat het op de nieuwe school alleen maar slechter met hem. Na verloop van tijd wordt de oorzaak ontdekt: een docent aan de school vergrijpt zich regelmatig aan de jongen. Duidelijk is dat zodra het onderzoek is afgerond er direct een therapietraject moet worden opgestart. De ouders kunnen de kosten hiervoor echter niet dragen. Wij doen een uitkering uit ons noodhulpfonds om deze last van hun schouders te nemen en te zorgen dat de jongen direct goed wordt begeleid. Seksueel misbruik door vader Als een meisje aan haar moeder vertelt dat haar vader haar al een paar jaar geregeld seksueel misbruikt, confronteert zij haar man hier mee en geeft hij toe. Ze twijfelt geen minuut en vertrekt samen met de kinderen. Ze nemen hun intrek in een vakantiehuisje. Doordat ze parttime werkt, het regelen van een uitkering en alimentatie een tijd zal duren én haar man al het geld van de gezamenlijke rekening opneemt, is direct een financieel probleem ontstaan. Wij geven geld zodat de eerste zes weken kunnen worden overbrugd en in de primaire levensbehoeften kan worden voorzien. Pagina 18 van 43

20 SlachtofferWijzer De in mei 2012 gelanceerde SlachtofferWijzer helpt slachtoffers de weg naar de juiste hulpverlening te vinden. De website biedt algemene informatie en een overzicht van hulpverlenende organisaties waar men terechtkan voor praktische, juridische, financiële en emotionele hulp. SlachtofferWijzer ontwikkelt zich tevens tot een interessant platform waar ook professionals nu geïnformeerd worden over actuele ontwikkelingen. Dit doen we door actief deel te nemen aan Twitter, en door op de site een nieuwsrubriek en een agendafunctie bij te houden. Begin 2013 is de gebruiksvriendelijkheid van de site verbeterd. Verder investeerden we in 2013 veel in de communicatie over en inhoud van de site. Campagne scholen 1 op de 4 jongeren wordt jaarlijks slachtoffer van een misdrijf of ongeluk. Om ook hen de weg naar de juiste hulp te laten vinden, is SlachtofferWijzer een campagne gestart op scholen. Op 17 september hebben duizenden scholen een drietal posters van SlachtofferWijzer ontvangen om op centrale plaatsen op te hangen. Uit de landelijke Jeugdmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2012) blijkt dat bijna 26 procent van de jongeren één of meer keer het slachtoffer was van criminaliteit. Bij het merendeel hiervan ging het om een vermogensdelict, zoals inbraak, fietsdiefstal of zakkenrollerij. Vandalisme en geweldsdelicten, waaronder seksuele delicten, mishandeling en bedreiging komen ook veel voor. Door de SlachtofferWijzer voor hen zichtbaar te maken, kunnen deze jongeren anoniem een eerste stap naar hulp zetten. De posters zijn toegestuurd aan middelbare scholen en het beroepsonderwijs. Tevens wordt op een bannerpakket ter download aangeboden, zodat scholen ook online kunnen doorverwijzen. In oktober en november werd wordt in de bladen Schoolmagazine en De Schoolkrant ook aandacht besteed aan SlachtofferWijzer. Najaarscampagne radio en openbaar vervoer Medio oktober voerden we twee weken campagne voor SlachtofferWijzer. Deze richtte zich op het algemene publiek, waarbij we extra aandacht besteden aan de jongere doelgroep (12-25 jaar). Meer over deze campagne en het bereik leest u bij communicatie Bezoekers Er zijn in totaal bijna bezoeken aan de SlachtofferWijzer gemeten in 2013, waaronder unieke bezoekers. Aan het einde van 2014 is een forse stijging ingezet. In oktober werden er unieke bezoekers geregistreerd en een maand later Dit zijn ruim bezoekers meer dan het maandgemiddelde van 2013 (26.145). De bezoekers bekeken gezamenlijk 1 miljoen pagina s. De vijf meest bezochte thema s van het jaar 2013 zijn huiselijk geweld, oplichting/fraude, seksueel misbruik, loverboys en diefstal. De minst bezocht thema s zijn bedrijfsinbraak, woninginbraak en moord/doodslag. Inhoud In 2013 is veel inzet gepleegd om de inhoud van de SlachtofferWijzer verder te verbeteren. We streven naar een inhoudelijk correcte, complete en zeer toegankelijke website. Uitgangspunt daarbij is dat de huidige inhoud van de SlachtofferWijzer goed is, maar dat het nog altijd beter kan. We voegden het thema ouderenmishandeling en een aantal hulpverlenende organisaties toe, zoals Stichting Emotionele Support, Stichting Geheim Geweld en de Geschillencommissie. Ook hebben we veel informatie toegankelijker en vollediger gemaakt. Om dit te bereiken hebben we actief organisaties in het werkveld Pagina 19 van 43

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

HUN VERLEDEN IS NIET HUN TOEKOMST. Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/ mensenhandel in de zorg voor jeugd

HUN VERLEDEN IS NIET HUN TOEKOMST. Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/ mensenhandel in de zorg voor jeugd HUN VERLEDEN IS NIET HUN TOEKOMST Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/ mensenhandel in de zorg voor jeugd HUN VERLEDEN IS NIET HUN TOEKOMST Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken loverboyproblematiek Handreiking

veiligheid door samenwerken loverboyproblematiek Handreiking veiligheid door samenwerken Aanpak loverboyproblematiek Handreiking aanpak loverboyproblematiek aanpak loverboyproblematiek handreiking Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Utrecht, 2012

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Gezin in Balans Terug in het gezin en terug in de samenleving Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Waar werkt Gezin

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Vechtende ouders, het kind in de knel. Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen

Vechtende ouders, het kind in de knel. Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen Vechtende ouders, het kind in de knel Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen Datum: 31 maart 2014 Advies: KOM003/2014 2 Vechtende ouders, het kind in de knel

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Magazine. We tolereren het niet meer. Het geheim van Accare20 Naar nul separaties in de jeugdpsychiatrie. Cultuuromslag vanaf 23 de werkvloer zelf

Magazine. We tolereren het niet meer. Het geheim van Accare20 Naar nul separaties in de jeugdpsychiatrie. Cultuuromslag vanaf 23 de werkvloer zelf Magazine Magazine over het voorkomen en beheersen van agressie in de zorg en jeugdzorg Nr. 1 2013-2014 7 We tolereren het niet meer Verzorgers Archipel geven hun grenzen aan Het geheim van Accare20 Naar

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND MODERNE SLAVERNIJ, DICHTERBIJ DAN JE DENKT Inhoudsopgave Inleiding 3 Feiten en cijfers 4 Het verhaal van Anna en de rol van cultural mediators 5 Het verhaal van Marek en

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie