Tekstversie JAARVERSLAG Online jaarverslag op

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl"

Transcriptie

1 Tekstversie JAARVERSLAG 2012 Online jaarverslag op Fonds Slachtofferhulp

2 Samenvatting... 2 Inleiding... 4 Wat doet het Fonds Slachtofferhulp... 6 Financieren projecten... 6 Noodhulp SlachtofferWijzer Belangenbehartiging Samenwerking en samenleving VriendenLoterij Bedrijven Evenementen Cheques Communicatie en informatie Uitgangspunten communicatie Campagne Benchmark charibarometer Huisstijl Nationaal Onderzoek In de media Donateursacties Nieuwsbrief HulpPost Direct Mail Telefonische acties Deur aan deurwerving Online Evaluatie Beleidsverantwoording Transparantie en verantwoording Strategie en activiteiten Werkwijze Doelstellingen en resultaten Reflectie en toekomst Bestuur en organisatie Bestuur Bestuurscommissies en adviesorganen Directie Organisatie Keurmerken Financieel jaarverslag Pagina 1 van 42

3 Samenvatting Het Fonds Slachtofferhulp is inmiddels 23 jaar actief als particuliere financier van slachtofferhulpverlening in Nederland. We investeren in vernieuwing van de hulpverlening en in onderzoek dat bijdraagt aan de verbetering van de positie van slachtoffers. We zijn daarvoor gesprekspartner voor politiek, media en andere instanties en vanzelfsprekend zijn we altijd in contact met de andere partijen in het werkveld. Samenwerking vinden we noodzakelijk. Wij vinden het belangrijk dat thema s die voor slachtoffers belangrijk zijn het nieuws halen en zo bij het publiek bekend raken. Dat gebeurde in 2012 geregeld. Beleid en bestedingen De missie van het Fonds Slachtofferhulp, en de passie van de mensen die er werken, is de positie van diverse groepen slachtoffers in onze samenleving te verbeteren. Of het nu gaat om de juiste opvang, juridische positie, schadevergoeding of erkenning, op ieder van deze fronten willen wij het mogelijk maken bestaande hulp kritisch te bekijken en innovaties helpen mogelijk maken. Bij gebleken succes willen wij ook helpen de financiering van die hulp structureel onder te brengen bij de overheid of marktpartijen was een jaar van grote beweging voor de positie van slachtoffers in Nederland. Met name de ontwikkelingen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie zijn hoopgevend. In mei werd onze website SlachtofferWijzer gelanceerd, waarop slachtoffers de weg vinden naar de voor hen juiste hulp. De website voldoet aan een vraag: inmiddels zijn er dagelijks ruim 1000 bezoekers op de site. We zagen opnieuw een toename in noodhulpuitkeringen, zowel qua materiele zaken als op adviesgebied. In november lanceerden we samen met het Platform Slachtofferorganisaties en de Nationale ombudsman de Spelregels voor het omgaan met slachtoffers. Hierin legt een aantal overheidsorganisaties die zich bezighouden met slachtoffers in het strafrecht, zich vast om zich aan bepaalde regels te houden. Hierdoor krijgen slachtoffers en nabestaanden een behoorlijke en voorspelbare behandeling als zij met de overheid te maken hebben nadat er een ernstig delict is gebeurd. Begin december ontvingen wij de uitkomsten van het onderzoek over hoe de opvang van slachtoffers van medische incidenten het beste kan worden geregeld door de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU). Het Fonds Slachtofferhulp was opdrachtgever voor het onderzoek omdat wij het belangrijk vinden dat er opvang is voor slachtoffers die zoiets overkomt. Hun situatie lijkt sterk op die van slachtoffers van misdrijven en verkeersslachtoffers, maar toch is voor hen nog helemaal niets geregeld. Aan de implementatie van de verbeterpunten die uit het onderzoek voortkomen, zullen wij samen met de VU en andere partijen in 2013 verder werken. Per 1 januari 2013 is een nieuwe leerstoelhouder op de Pieter van Vollenhovenleerstoel benoemd, prof. dr. Peter van der Velden. Deze voltijdsleerstoel aan het instituut Intervict van de Universiteit van Tilburg is voor het Fonds een belangrijke partner in de kennis over het werkveld. Met de leerstoelhouder en anderen zullen we in 2013 een nieuw beleidsprogramma voor de komende jaren maken. Bijdragen VriendenLoterij en bedrijven Om dit werk te kunnen doen, is het Fonds Slachtofferhulp afhankelijk van giften uit de samenleving. In 2012 ontvingen wij uit de samenleving verschillende bijdragen. Van de VriendenLoterij ontvingen wij een substantiële bijdrage van ,-, goed voor een vierde van onze inkomsten in het afgelopen jaar. Het bedrijfsleven droeg voor 35% bij aan Pagina 2 van 42

4 ons doelstellingsbudget. Zij steunen ons met financiële en natura bijdragen en gaven acte de présence tijdens de verschillende evenementen zoals het jaarlijkse gala en het golftoernooi. Communicatie en informatie We stelden in 2012 nieuwe richtlijnen op voor onze communicatie gericht op optimaal gebruik van de tegenwoordige digitale mogelijkheden en met oog voor de ontvanger. Ook kreeg onze huisstijl een opfrisbeurt. Sinds oktober 2012 wordt de nieuwe huisstijl geleidelijk toegepast om kosten- en milieu zoveel mogelijk te sparen. We voerden vanaf de lancering campagne voor SlachtofferWijzer, omdat wij het belangrijk vonden dat zoveel mogelijk Nederlanders deze zo snel mogelijk leerden kennen. De campagne was succesvol, mede dankzij de free publicity die er omheen werd gegenereerd. Ook andere onderwerpen die belangrijk zijn voor slachtoffers in Nederland en projecten die wij steunen haalden geregeld het nieuws. Dit vertaalt zich in een hogere donatiebereidheid zo blijkt uit het benchmarkonderzoek waarin wij jaarlijks participeren. Donateursacties Zo n particuliere donateurs droegen een- of meermalig bij met een gift. De som van deze giften bedroeg in Alle gelegenheden waarbij wij met het publiek in contact zijn, zetten we in om mensen voor te lichten over ons werk. Dat geldt voor onze communicatie met onze achterban en voor onze fondsenwervingsactiviteiten naar potentiële donateurs. Het afgelopen jaar stuurden we nieuwsbrieven, projectmailingen en prospectmailingen, wierven we deur aan deur en deden we verschillende telemarketingacties. We coördineren deze activiteiten zelf, de uitvoeringen besteden we uit aan derden. Kerncijfers 2012 Inkomsten totaal: Inkomsten eigen fondsenwerving Inkomsten VriendenLoterij Inkomsten verkopen artikelen 457 Inkomsten uit beleggingen Uitgaven totaal: Uitgaven aan doelstelling: Kosten werving baten: Kosten beheer/administratie: Medewerkers 12 Pagina 3 van 42

5 Inleiding Slachtoffers en nabestaanden van misdrijven, verkeersongevallen, rampen en medische incidenten; voor hun positie en ondersteuning maakt het Fonds Slachtofferhulp zich al jaren sterk. De hulp aan slachtoffers heeft in die tijd al een grote ontwikkelingen doorgemaakt, maar ook nu zijn nog steeds belangrijke verbeteringen nodig. Wet versterking positie slachtoffers De laatste jaren is er voor slachtoffers van misdrijven, met name voor slachtoffers van geweldsdelicten, veel ten goede veranderd. In 2011 werd met de inwerkingtreding van de Wet versterking positie slachtoffers in het strafrecht veel bereikt. Op papier. Nu moeten die rechten nog in de praktijk, structureel, vorm krijgen. Nog lang niet in alle onderdelen van de overheid kan men met de nieuwe positie van slachtoffers en nabestaanden uit de voeten. Practice what you preach, was daarom onze boodschap aan het kabinet dit jaar en zal dit ook de komende jaren zijn. Met Platform Slachtofferorganisaties strijden voor beter toezicht Het Fonds Slachtofferhulp was dit jaar initiatiefnemer van een platform waarin alle slachtofferorganisaties samenwerken aan verbeteringen op ons gezamenlijke werkterrein. Samen met de Nationale Ombudsman heeft het platform spelregels ontworpen om rechten ook in de praktijk goed uit te voeren. De komende jaren is het belangrijk dat die regels worden omgezet in wettelijk toezicht op de uitvoerders. Wij merken bij de staatssecretaris, bij het Openbaar Ministerie en bij andere justitieorganisaties dat de wil om slachtoffers goed te bedienen er is. Met de ontwikkeling voor beter toezicht moet het ons lukken om de rechten van slachtoffers in alle geledingen van het openbaar bestuur in te voeren. Dat is een belangrijke en nodige vooruitgang voor burgers die buiten hun schuld met het strafrecht te maken krijgen. Wij houden ook met het nieuwe Meldpunt van het Fonds Slachtofferhulp een vinger aan de pols! Principiële keuzes over publiek-private samenwerking We zien zeer positieve ontwikkelingen op het gebied van de positie van slachtoffers. Tegelijkertijd constateren wij dat door de vele bezuinigingen en hervormingen de overheid ook principiële keuzes moet maken over waar de grenzen van de overheid liggen. Wat kan zij zelf waarmaken in het aanbod aan burgers en wat moet tot stand komen via het particuliere initiatief? Aan die discussie zal ook het slachtofferbeleid niet ontkomen. In de afgelopen jaren is het Fonds Slachtofferhulp vaak gesprekspartner in de publiek-private samenwerking met de overheid geweest. Ook in de toekomt dragen wij graag bij met een gefundeerde, onafhankelijke stellingname gericht op de lange termijn. Positie slachtoffers verkeer moet beter Iets dat zeker onderdeel moet zijn van de discussie over het overheidsaanbod, is de positie van slachtoffers en nabestaanden van verkeersmisdrijven. Hun positie is zeer achtergesteld bij die van slachtoffers van geweldsmisdrijven. Voor hen bijvoorbeeld nog geen uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven en voorschotregeling, weinig rechtsbescherming en geen hulp van casemanagers. Samen met andere organisaties streven wij ernaar dit de komende jaren te verbeteren. Ontwikkelingen 2013 In het nieuwe jaar dienen zich ook andere interessante ontwikkelingen aan. Ik noem u de toenemende kwaliteit van de digitale hulpverlening. De decentralisatie van GGZ en Pagina 4 van 42

6 welzijnsorganisaties die vanaf volgend jaar worden ondergebracht bij de gemeenten en ook gevolgen zullen hebben voor het hulpaanbod aan slachtoffers. De hoopvolle modernisering en professionalisering van het Openbaar Ministerie ten aanzien van slachtoffers. Maar ook de uitkomsten van het door ons gefinancierde VU-onderzoek naar de opvang van slachtoffers van medische incidenten, waarin oplossingen worden geboden voor mensen die nu verstoken blijven van erkenning en ondersteuning. De bijdrage van het Fonds aan al deze ontwikkelingen is altijd vanuit een helder basisprincipe, namelijk het lange termijn belang van slachtoffers en de lange termijn borging van de zorg voor gewone mensen die door toedoen van een ander in een ellendig positie geraken. En daar kunt u ook in het nieuwe jaar op rekenen. Pagina 5 van 42

7 Wat doet het Fonds Slachtofferhulp Het Fonds Slachtofferhulp financiert projecten en activiteiten die op verschillende niveaus een positieve impact hebben op slachtoffers en hun directe omgeving. Dit gebeurt op individueel niveau via noodhulp, voor groepen slachtoffers via hulpverleningsprojecten, lotgenotencontact, belangenbehartiging van een specifieke groep slachtoffers of via wetenschappelijk onderzoek. Met alles wat we doen, beogen we innovaties van de hulpverlening te stimuleren, de (rechts)positie van slachtoffers te verbeteren en te zorgen dat zoveel mogelijk slachtoffers de hulp krijgen die zij nodig hebben. Behalve als financier, werkt het Fonds ook als samenwerkingspartner en belangenbehartiger binnen het werkveld aan de verbetering van de positie van slachtoffers en nemen we met eigen projecten het initiatief om leemten die we in het werkveld zien, aan te pakken. Lees in onze beleidsverantwoording meer over de doelstellingen en resultaten van onze activiteiten. Hoogtepunten in 2012 In 2012 maakten de bijdragen mogelijk dat meer dan slachtoffers werden bijgestaan door deskundige vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland. Slachtoffers van ernstig geweld of een verkeersongeval kwamen geregeld samen op lotgenotenbijeenkomsten. Deze zijn van grote waarde en bieden steun die de reguliere hulpverlening niet kan geven. Een zeer directe impact op het leven van slachtoffers heeft de noodhulp die wordt gegeven via ons noodhulpfonds het Pieter van Vollenhoven Fonds. We hielpen ruim 1100 slachtoffers met een noodbijdrage. Het in 2012 gestarte subsidieproject van het Centrum Seksueel Geweld betekent een belangrijke innovatie in de hulp aan slachtoffers van een verkrachting door haar multidisciplinaire aanpak, waardoor iemand na een verkrachting de beste, gespecialiseerde opvang kan krijgen. Het krijgt een landelijk vervolg. De in mei gelanceerde SlachtofferWijzer werd in 2012 meer dan keer geraadpleegd. Vele slachtoffers vonden zo de weg naar de juiste hulp. De stem van het slachtoffer werd in 2012 nadrukkelijk gehoord door politici, beleidsmakers en het algemene publiek tijdens onder meer de Dag Herdenken Geweldsslachtoffers en de Landelijke Herdenking Verkeersslachtoffers. Deze bijeenkomsten hebben grote maatschappelijke impact. We bundelden onze krachten met die van Intervict en Slachtofferhulp Nederland in het Platform Slachtofferorganisaties. Het Platform vond in de Nationale ombudsman een goede samenwerkingspartner om de rechtspositie van slachtoffers in Nederland op de kaart te zetten. Eind 2012 werden de Spelregels voor het omgaan met slachtoffers gepresenteerd. Financieren projecten Algemeen De gefinancierde projecten van derden worden hier in de genoemde vier doelgroepen ondergebracht. We onderscheiden één extra categorie; eerste hulp bij slachtofferschap. Dit is de hulpverlening die door Slachtofferhulp Nederland wordt geboden. De genoemde projecten zijn geen volledig overzicht maar bieden inzicht in het soort activiteiten dat we steunen en waarom dit nodig is. Voor een uitgebreid financieel verslag over deze uitgaven verwijzen wij u naar de financiële paragraaf van dit jaarverslag. Pagina 6 van 42

8 Eerste hulp bij slachtofferschap Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers op praktisch, emotioneel en juridisch gebied. Die hulp wordt zowel door beroepskrachten als vrijwilligers verleend. In 2012 hielpen zijn slachtoffers. Wij financierden in 2012 veel van de directe hulpverleningskosten die de hulpverleners van Slachtofferhulp Nederland maken. Door een financiële bijdrage te leveren aan de opleiding van vrijwilligers via de Slachtofferhulp Academie, proberen wij innovatie en kwaliteitsverbetering te stimuleren. Ook financierden wij diverse lotgenotenbijeenkomsten die in 2012 werden georganiseerd. Tot slot financiert het Fonds Slachtofferhulp een meerjarig onderzoek naar kwaliteitsverbetering van de hulpverlening en een forum voor online lotgenotencontact. In totaal ontving Slachtofferhulp Nederland in 2012 een bijdrage van ,- van het Fonds Slachtofferhulp. Vrijwilligersbijdrage ,- Het Fonds Slachtofferhulp nam ook in 2012 de onkosten, reiskosten en bindingskosten van de vrijwilligers voor haar rekening. De onkostenvergoeding van de vrijwilligers betreffen declaraties, anders dan reiskosten. Denk aan representatiekosten, vergoeding van opgelopen schade tijdens werktijden, maar bijvoorbeeld ook telefoonkosten. De bindingskosten betreffen vooral gezamenlijke activiteiten. Hiermee maakten wij mogelijk dat er meer dan slachtoffers door 1300 gemotiveerde vrijwilligers zijn geholpen. Slachtofferhulp Academie ,- Om slachtoffers op een zo goed mogelijke manier bij te staan is het belangrijk dat de hulpverleners goed getraind zijn. Sinds 2009 zijn alle trainingen ondergebracht bij de Slachtofferhulp Academie. Naast een basisopleiding volgen vrijwilligers geregeld verdiepings- en specialisatietrainingen. Het Fonds Slachtofferhulp is financier van de trainingen van de vrijwillige hulpverleners, met speciale aandacht voor innovaties in het trainingsaanbod. Lotgenotencontactgroepen ,- Het Fonds Slachtofferhulp steunt meerdere vormen van lotgenotencontact van diverse organisaties en heeft dat in 2012 ook voor Slachtofferhulp Nederland gefinancierd. Er werden vijf bijeenkomsten georganiseerd voor nabestaanden van verkeersslachtoffers, één voor zedenslachtoffers en één voor ouders van misbruikte kinderen. Onderzoek kwaliteitsverbetering ,- Inzicht in de effectiviteit en wenselijkheid van de hulpverlening is cruciaal om de kwaliteit van de dienstverlening aan slachtoffers te garanderen en verder te ontwikkelen. Met dit vierjarig onderzoeksproject willen wij Slachtofferhulp Nederland in staat stellen om inzicht te krijgen in wat ze aan hun hulpverlening kunnen veranderen om de kwaliteit te verhogen, beter aan te sluiten bij de behoeften van slachtoffers, leemten op te sporen in de huidige dienstverlening en te innoveren. Online forum ,- Doel van het online forum van Slachtofferhulp Nederland is om het voor slachtoffers, betrokkenen en getuigen mogelijk te maken om bij elkaar (h)erkenning, sociale en praktische steun te vinden. Zij kunnen hun verhaal kwijt, ervaringen en tips uitwisselen. Pagina 7 van 42

9 Het forum is opgedeeld in vier categorieën: inbraak/diefstal, geweld, seksueel misbruik en verkeersongeluk. Met deze aanvulling op hun website beoogt Slachtofferhulp Nederland betere hulp te bieden en nieuwe groepen slachtoffers en nabestaanden te bereiken. Misdrijven Jaarlijks zijn vier miljoen Nederlanders het slachtoffer van een misdrijf. De zwaarte van het misdrijf verschilt enorm. Bij slachtoffers van misdrijven moet je denken aan slachtoffers van geweld, seksueel misbruik, diefstal, oplichting of zelfs moord. Bij de lichtere misdaden kunnen slachtoffers vaak zelf zonder hulp de draad van het leven weer oppakken. Bij zwaardere misdrijven is dit soms lastiger. Uit onderzoek van het Fonds Slachtofferhulp bleek eerder dat circa slachtoffers op jaarbasis behoefte hebben aan praktische, emotionele, juridische of financiële ondersteuning. Twee derde van hen krijgt die hulp nog niet. Hieronder leest u over een aantal van de initiatieven die wij in 2012 steunden om de hulpverlening aan slachtoffers van een misdrijf te verbeteren en innoveren, om de best denkbare hulp aan kwetsbare groepen voor zoveel mogelijk slachtoffers beschikbaar te maken en om aandacht te vragen voor de positie van slachtoffers en nabestaanden van ernstige misdrijven. Leerstoel Victimologie Universiteit Tilburg Bijdrage in ,- Het Fonds Slachtofferhulp financiert wetenschappelijk onderzoek, om te achterhalen wat er met slachtoffers gebeurt, waar zij behoefte aan hebben, hoe de hulpverlening of rechtspositie in Nederland kan worden verbeterd en welke innovaties mogelijk zijn. Het Fonds Slachtofferhulp startte de leerstoel Victimologie bij Intervict aan de Universiteit van Tilburg in 2005, met als leerstoelhouder prof. Jan van Dijk. In 2012 ontving Jan van Dijk uit handen van Koningin Silvia van Zweden de Stockholm Prize in Criminology. Hij ontving deze prijs vanwege het opzetten van een internationale slachtofferenquête. Deze enquête naar ervaringen van burgers met criminaliteit, is sinds 1989 een of meerdere keren uitgevoerd in tachtig verschillende landen. In totaal is de enquête afgenomen onder ruim burgers. In 2012, zijn laatste jaar als leerstoelhouder, was Jan van Dijk actief betrokken bij het initiatief van het Platform Slachtofferorganisaties om in samenwerking met de Nationale ombudsman spelregels voor het omgaan met slachtoffers te ontwikkelen. Daarnaast leidde hij een onderzoek naar leemten in de hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting. De aanbevelingen zijn gericht op het voorkomen van secundaire victimisatie door de wijze waarop slachtoffers in de strafrechtelijke procedure behandeld worden, het op orde krijgen van registratiecijfers waar nu overheidsbeleid op wordt gebaseerd, de blinde vlek die er lijkt te zijn voor de medische en psychische gevolgen van dit slachtofferschap en de impact daarvan op de deelname aan het strafproces en de mogelijkheden van multidisciplinaire opvang. In 2013 zal het Fonds bijdragen aan de implementatie van de aanbevelingen uit het onderzoek. Per 1 januari 2013 is prof. dr. Peter van der Velden de nieuwe leerstoelhouder. Centrum Seksueel Geweld Totale bijdrage ,- Bijdrage in ,- In Nederland heeft 12% van de vrouwen en 3% van de mannen ooit een verkrachting meegemaakt. Dit zijn bijna vrouwen en mannen. Van de jongeren tussen 12 en 25 jaar maakt 1 op de 6 meisjes en 1 op de 25 jongens gedwongen seks mee. Circa de helft van de slachtoffers verwerkt het op eigen kracht. De andere helft loopt vast en ontwikkelt psychische schade zoals PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis). Pagina 8 van 42

10 In Nederland hebben slachtoffers van verkrachting helaas te maken met een gefragmenteerd opvang- en zorgsysteem. Dit is niet bevorderlijk voor hun herstel. Juist slachtoffers van verkrachting hebben veel baat bij snelle en geïntegreerde medische en psychologische hulp. Om die reden is in januari 2012 in Utrecht het eerste Nederlandse Centrum Seksueel Geweld geopend. Dit centrum is geïnitieerd door het Landelijke Psychotrauma Centrum. In het Centrum Seksueel Geweld werken politie, (forensische) artsen, verpleegkundigen en psychologen onder één dak samen om medische en psychische zorg te bieden aan slachtoffers van recent seksueel geweld. Concreet bestaat de meerwaarde voor het slachtoffer uit een vermindering van de tijd waarin men last heeft van acute problemen (angst, schaamte, SOA, HIV, letsel, ongewenste zwangerschap) en het verkleinen van het risico dat zich hardnekkige klachten (PTSS, depressie, seksuele problemen, revictimisering) ontwikkelen. De maatschappelijke winst bestaat uit een beperking van de tijd waarin het slachtoffer niet goed op school of werk functioneert, beperking van slachtoffers die in de ziektewet komen, het minimaliseren van de behoefte van langdurige psychologische hulp, het efficiënter organiseren van de psychologische hulpverlening en het voorkomen van psychiatrische opnames. Tot slot biedt vroege en snelle interventie de grootste kans op het vinden van (sporen van) de dader. De ervaringen tot dusver van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) zijn zeer positief en werden deze zomer gedeeld tijdens een drukbezocht symposium. Met de subsidie van het Fonds Slachtofferhulp professionaliseert het Centrum Seksueel Geweld haar huidige zorg in Utrecht en werkt het samen met andere regio s toe naar een landelijke uitrol, zodat meer slachtoffers in Nederland geïntegreerde medische en psychologische hulp kunnen krijgen direct na seksueel geweld. Onderzoek emotionele gevolgen van moord Rijks Universiteit Groningen Bijdrage in Gemiddeld worden in Nederland elke week drie mensen vermoord. Bijna driekwart van hun nabestaanden kampt gemiddeld elf jaar later nog steeds met ernstige rouwklachten en klachten die samenhangen met een posttraumatische stress-stoornis. De cijfers zijn gebaseerd op onderzoek onder ruim 200 ouders, partners, volwassen kinderen en broers en zussen die zijn aangesloten bij lotgenotenverenigingen of hulp ontvangen via Slachtofferhulp Nederland. De Rijksuniversiteit Groningen voert sinds september 2010 een vierjarig onderzoek uit naar de effectiviteit van een behandeling voor nabestaanden van moord en doodslag. In verband hiermee is in het voorjaar van 2012 een netwerk opgezet van psychologen die getraind zijn in het behandelen van nabestaanden. Het netwerk bestaat uit ervaren psychologen, verspreid door Nederland. Het effect van de behandeling wordt wetenschappelijk geëvalueerd. Er wordt onderzocht in hoeverre deelname aan de behandeling leidt tot minder klachten op het gebied van rouw en posttraumatische stress. Het onderzoek maakt deel uit van een promotietraject en resulteert in een proefschrift. Tientallen mensen zijn inmiddels al in behandeling via het netwerk. In oktober 2012 is als onderdeel van dit project de website gelanceerd. Op deze site kunnen nabestaanden meer lezen over rouw, het onderzoek en zich aanmelden voor de behandeling. De lancering van deze website heeft veel publiciteit opgeleverd met als gevolg een toename in het aantal aanmeldingen voor de behandeling maar ook voor het therapeutennetwerk. De website blijkt een goed communicatiemiddel te zijn. Het is laagdrempelig en mensen kunnen gemakkelijk informatie over het onderzoek en de behandeling vinden. Dag Herdenken Geweldslachtoffers Bijdrage in Pagina 9 van 42

11 Tijdens de Dag Herdenken Geweldslachtoffers komen ouders, broers, zussen, partners en kinderen samen om hun naasten te herdenken die hen door geweld zijn ontvallen. Een beladen en emotionele dag, maar ook een dag die de aanwezigen de kans geeft om dit alles te delen met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. Die herkenning is heel belangrijk. Tijdens de herdenkingsdag 2012 werden in aanwezigheid van Minister-President Mark Rutte, Staatssecretaris Fred Teeven en diverse Kamerleden de namen voorgelezen van moordslachtoffers. Diezelfde namen werden op een bijna 400 meter lang lint door Den Haag gedragen. Een indrukwekkend moment, net als de vele persoonlijke verhalen die deze dag werden gedeeld. De aanwezigheid van politici is heel belangrijk voor de nabestaanden. Tijdens deze dag is er de kans persoonlijk contact te leggen en om prangende vragen onder de aandacht te brengen. Het gaat daarbij niet alleen om hun eigen verhaal en positie, maar juist ook om die van toekomstige slachtoffers. Aan hun rechtspositie is nog veel te verbeteren. Fondsdirecteur Ineke Sybesma sprak tijdens deze bijeenkomst over de rechtspositie van slachtoffers. Het Fonds Slachtofferhulp maakt al vele jaren belangenbehartiging en lotgenotencontact mogelijk. Zo steunt het Fonds het lotgenotencontact en andere activiteiten van de drie organiserende partijen van de Herdenkingsdag: Vereniging voor Veiligheid Respect en Solidariteit, Stichting Aandacht Doet Spreken en de Vereniging Ouders van een Vermoord Kind. Ongevallen Dagelijks vallen er slachtoffers in het verkeer. In Nederland vallen ieder jaar ongeveer 650 dodelijke slachtoffers bij een verkeersongeluk en gewonden. 5% van de verkeersdoden zijn kinderen tussen de 0-14 jaar. Dat zijn bijna 40 kinderen per jaar die sterven in het verkeer. Een verkeersongeluk heeft grote impact op betrokkenen. Naast lichamelijke klachten kan het namelijk ook vergaande psychosociale en financiële gevolgen hebben. Het Fonds Slachtofferhulp draagt al jaren bij aan psychosociale hulpverlening en aan lotgenotencontact. In 2012 droegen wij onder andere zorg voor de volgende projecten voor verkeersslachtoffers: Lotgenotenbijeenkomsten Bijdrage 2.000,- De Vereniging Verkeersslachtoffers (VVS) is in 1995 opgericht. Haar doel is om verkeersslachtoffers te verenigen, hen een gezicht te geven en een krachtige stem. De VVS biedt steun aan verkeersslachtoffers en nabestaanden, behartigt hun belangen en draagt bij aan het terugdringen van de verkeersonveiligheid en het optimaliseren van de hulpverlening. De behoefte aan lotgenotencontact onder de leden van de vereniging is erg groot. Daarom financieren wij hun lotgenotenbijeenkomsten. Hier hebben verkeersslachtoffers en nabestaanden de gelegenheid om met elkaar in contact te komen om ervaringen met elkaar uit te wisselen, van elkaar te leren en om leed en verdriet met elkaar te delen. Dit zorgt voor erkenning en herkenning van hetgeen hen is aangedaan en draagt bij aan herstel. In 2012 zijn er 3 regionale lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd. Per bijeenkomst waren er tussen de 20 en 30 lotgenoten aanwezig. Nationale Herdenking Verkeersslachtoffers Bijdrage 9.000,- Op 18 november 2012 woonden ruim zeventig mensen de Landelijke Herdenking Verkeersslachtoffers in het Cobra Museum te Amstelveen bij. De herdenking werd Pagina 10 van 42

12 georganiseerd door de Vereniging Verkeersslachtoffers. Onder de aanwezigen waren vele nabestaanden van verkeersslachtoffers, maar ook mensen die hun ernstige verkeersongeval overleefden en nog dagelijks de gevolgen daarvan ervaren. Samen deelden zij in hun verdriet. De jaarlijks terugkerende herdenking levert een belangrijke bijdrage aan het verwerken van de traumatische ervaring van verkeersslachtoffers en hun nabestaanden. Er werd aandacht gevraagd voor de positie van verkeersslachtoffers en hierbij zette het door de organisatie gekozen thema Veranderde Levens aan tot denken. Tijdens de herdenking vertelden diverse sprekers hun persoonlijke verhaal en kwamen hielden diverse professionals uit de hulpverlening een toespraak. Rampen Het Fonds Slachtofferhulp zet zich in voor slachtoffers van rampen. In het verleden steunden wij diverse initiatieven. Enkele voorbeelden hiervan zijn een Herdenking Vliegramp Zanderij, een lotgenotendag voor slachtoffers en nabestaanden van de Faroramp, een lotgenotenbijeenkomst van enkele slachtoffers van de aanslag Koninginnedag te Apeldoorn en in 2011 de eerste Herdenking van de slachtoffers van de vliegramp Tripoli. Stichting Vliegramp Tripoli Bijdrage in ,- Bij de vliegtuigcrash op 12 mei 2010 in Tripoli te Libië lieten 103 mensen het leven, waaronder 70 Nederlanders. Een jaar later heeft in Den Haag in besloten kring de eerste herdenkingsbijeenkomst plaatsgevonden. Het Fonds Slachtofferhulp maakte de herdenking mede mogelijk. Ter nagedachtenis aan deze ramp en ter ondersteuning van de nabestaanden en op initiatief van enkele nabestaanden is op 19 juli 2011 de Stichting Vliegramp Tripoli (SVT) opgericht. Deze stichting heeft zich tot doel gesteld om de lotgenoten van de vliegramp te helpen bij het verwerken, het herdenken van de traumatische ervaring en het behartigen van hun belangen in de meest ruime zin des woords. In 2012 kon de Stichting Vliegramp Tripoli op de steun van het Fonds Slachtofferhulp rekenen. Onze financiële bijdrage is gebruikt voor de tweede Herdenking, maar ook voor de ontwikkeling van een website en andere opstartactiviteiten van de stichting, zoals de voorbereidingen ten aanzien van een herdenkingsmonument en van lotgenotenbijeenkomsten. Medische incidenten De opvang van slachtoffers van medische incidenten is om twee redenen een ernstig probleem in Nederland. Ten eerste gaat het om grote aantallen. Jaarlijks overlijden naar schatting meer dan 2000 patiënten als gevolg van een medisch incident. Naar schatting nog eens patiënten worden geconfronteerd met onbedoelde, vermijdbare gevolgen van een behandeling (waarvan 6000 met blijvend letsel). Ten tweede laat de kwaliteit van de opvang van de slachtoffers te wensen over. Patiënten hebben veelal het gevoel dat hen na een medisch incident op het gebied van opvang en bejegening onrecht wordt aangedaan. Het Fonds Slachtofferhulp steunt een tweetal projecten ter verbetering van de opvang van slachtoffers van medische incidenten. Hieronder worden beide projecten toegelicht. Onderzoek slachtoffers opvang medische incidenten Vrije Universiteit Amsterdam Totale bijdrage ,- Bijdrage in Pagina 11 van 42

13 Het Fonds Slachtofferhulp financiert een onderzoek naar de beste invulling van hulp aan slachtoffers van medische incidenten. Het onderzoek is in 2010 van start gegaan aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en staat onder leiding van prof. mr. A.J. Akkermans en prof. J.L. Smeehuijzen. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de omvang van het probleem, van de behoeften die slachtoffers van medische incidenten hebben en het nagaan welke concrete opvangmaatregelen nodig zijn en hoe deze opvang in Nederland georganiseerd en gefinancierd zou kunnen worden. De aanbevelingen hebben betrekking op de eerste opvang en bejegening in het ziekenhuis, de afhandeling van klachten en schadevergoeding en praktische/juridische/psychosociale hulp van buiten het ziekenhuis. Deze worden in april 2013 gepresenteerd tijdens een symposium. Afhankelijk van de definitieve aanbevelingen zal het Fonds Slachtofferhulp zich in 2013 inspannen om te helpen de implementatie te bevorderen. De Letselschade Raad Bijdrage in ,- Sinds 2010 zet de Letselschaderaad zich, naast verkeersslachtoffers, ook in voor slachtoffers van medische incidenten. In 2010 is de GOMA (Gedragscode Openheid Medische Incidenten) geïntroduceerd en in 2011 is gestart met de uitbreiding van het Bemiddelingsloket van de Letselschade Raad voor het beantwoorden van vragen en het eventueel bemiddelen in medische zaken. Uit evaluaties blijkt inmiddels dat het bemiddelingsloket van de Letselschade Raad duidelijk voorziet in een behoefte. Voorts is in juli 2011 een nieuwe website Na een medische fout gelanceerd die voor slachtoffers van medische incidenten fungeert als neutrale wegwijzer, slachtoffers informeert en zo nodig doorverwijst. De website wordt goed bezocht. De afgelopen jaren heeft de Letselschade Raad bewezen dat de opvang en voorlichting die zij biedt aan slachtoffers van een medisch incident een huidige leemte opvult in de hulpverlening. Ook in 2013 zal de financiële steun voor dit project aan de Letselschade Raad worden voortgezet. Noodhulp Algemeen Hulpverleners zetten zich voortdurend in voor het welzijn van anderen; slachtoffers van een misdrijf, ongeval of calamiteit. Ze staan hen bij met praktisch, juridisch, financieel en emotioneel advies. Soms is advies echter niet voldoende. Dan is het nodig dat er direct brood op de plank komt, vervoer van A naar B wordt geregeld of er even lucht komt in de financiën. Dat is waar het Fonds Slachtofferhulp in beeld komt. Wij zijn er niet alleen voor de financiering van organisaties en projecten. We beschikken ook over noodhulpfondsen om slachtoffers die in financiële of emotionele nood verkeren, bij te staan. Vanuit deze fondsen kunnen incidentele uitkeringen in geld of natura worden gedaan aan slachtoffers mits deze worden gemeld via Slachtofferhulp Nederland. Een aanvraag ingediend door Slachtofferhulp Nederland is voor het Fonds Slachtofferhulp een garantie van de betrouwbaarheid en correctheid van de aanvraag. We hebben diverse noodhulpfondsen: het Pieter van Vollenhoven Fonds, het Dion Pieper Fonds, Fonds Bert Pelleboer. In 2012 werden trainingsmateriaal en een folder gemaakt ten behoeve van (nieuwe) medewerkers van Slachtofferhulp Nederland om deze noodhulpfondsen extra onder de aandacht te brengen. Het resultaat is stijgende aanvragen. Pagina 12 van 42

14 Pieter van Vollenhoven Fonds Het Pieter van Vollenhoven Fonds is onderdeel van het Fonds Slachtofferhulp. Slachtoffers die buiten hun schuld om in financiële problemen zijn geraakt en in een noodsituatie verkeren kunnen aanspraak maken op bekostiging van hun eerste levensbehoeften. Een dak boven het hoofd, kleren aan het lijf en een gevulde maag. Een klein bedrag maakt dan een groot verschil. Een hulpverlener van Slachtofferhulp Nederland kan voor deze slachtoffers bij het Pieter van Vollenhoven Fonds een aanvraag indienen. In 2012 werd er voor ruim ,- aan individuele noodhulp geboden uit het Pieter van Vollenhoven Fonds. Naast uitkeringen in geld werden er ook sponsorbijdragen in natura gedaan, zoals het beschikbaar stellen van fietsen door Batavus, computers van Datamex en gratis entreebewijzen voor het Attractiepark Duinrell in Wassenaar. Voorbeelden Berooid, alleen en zwanger na moord op vriend De 30-jarige Roger wordt midden op straat vermoord. Zijn vriendin Amy is op dat moment 16 weken in verwachting van hun eerste kindje. Roger was zelfstandig ondernemer en Amy heeft zelf geen betaalde baan; en op een zwangere werkneemster in geestelijke nood zitten weinig werkgevers te wachten. Plotseling staat Amy er alleen voor en naast haar grote verdriet heeft ze grote financiële zorgen. Er ontstaat een betaalachterstand voor de huur en daardoor dreigt zij het huis waar ze samen met haar vriend woonde kwijt te raken. Vanuit het Pieter van Vollenhoven Fonds deden we een bijdrage waardoor ze de huur en andere vaste lasten kon betalen tot de bijstandsuitkering rond is. Bejaarde man op scootmobiel overvallen Een 71-jarige man wordt overvallen terwijl hij in zijn scootmobiel zit. Zijn wagen wordt omver gegooid en terwijl hij machteloos op de grond ligt slaat één van de daders met een knuppel op hem en de wagen in. De ander doorzoekt zijn kleding. De buit bedraagt 8,-. Voor dit bedrag is de invalide chauffeur zijn voortanden kwijt, is zijn voertuig rijp voor de sloop en is zijn kleding kapot en bebloed. De aanschaf van een nieuwe scootmobiel wordt verhaald bij de verzekering. Hij blijft heel emotioneel door wat hem is aangedaan en heeft geen geld om een nieuwe winterjas en broek aan te schaffen. Het Pieter van Vollenhoven Fonds springt op verzoek van een hulpverlener bij met een bijdrage. Vrouw beroofd na date Een vrouw is haar gewelddadige echtgenoot ontvlucht en woont alleen met haar drie kinderen. Voorzichtig wil ze zich weer wat meer openstellen voor een nieuwe relatie en ze schrijft zich in op een datingsite. Op de eerste date spreekt ze thuis af en dat gaat mis. De date randt haar aan en bedreigt haar ernstig. Als hij weggaat neemt hij haar tas mee, waar onder andere haar huissleutels inzitten. Alle eerdere angst komt weer terug en ze is ontzettend bang dat de man haar huis zal binnendringen. De woningbouwvereniging wil alleen nieuwe sloten plaatsen als ze de kosten voor haar rekening neemt, maar dat kan ze niet betalen. Een vrijwilliger die haar begeleidt, dient een aanvraag in om deze kosten te betalen. Het Pieter van Vollenhoven Fonds betaalt de nieuwe sloten op de deur en geeft kaartjes voor een dagje dierentuin met het hele gezin. Tatoeage van loverboy Als een jonge vrouw wordt uitgehuwelijkt aan een twee keer zo oude man, besluit ze te vluchten. Ze komt dan in contact met mensen die beloven haar te helpen, maar die hele verkeerde bedoelingen met haar hebben. Twee jaar lang wordt ze tegen haar wil in geprostitueerd en met de dood bedreigd als ze weg probeert te lopen. Uiteindelijk lukt het toch om te ontsnappen en ze doet aangifte. Drie mannen worden veroordeeld, maar door vertragingsmethoden van hun advocaat heeft de vrouw nog altijd geen schadevergoeding toegewezen gekregen. Een tatoeage in haar nek herinnert haar bovendien iedere dag aan deze afschuwelijke periode; deze werd onder dwang gezet en is een Pagina 13 van 42

15 brandmerk, een teken van wie ze is. Het Pieter van Vollenhoven Fonds besluit de behandelingen te betalen die nodig zijn om de tatoeage te laten verwijderen. Plaatsing dievenklauwen na inbraak bij weduwe Een paar weken na het overlijden van haar echtgenoot wordt er ingebroken bij een weduwe. Het maakt haar heel angstig. In de wijk wordt veel ingebroken bij alleenstaande vrouwen. De verzekering vergoedt de schade en de gestolen goederen, maar voor haar gemoedsrust wil zij ook extra sloten laten aanbrengen. Omdat die extra kosten niet door haar kunnen worden gedragen, krijgt ze een bijdrage vanuit het Pieter van Vollenhoven Fonds. Dion Pieper Fonds Het Dion Pieperfonds werd opgericht door familie en vrienden, ter nagedachtenis aan Dion Pieper. In de zomer van 2007 kwam Dion op 19-jarige leeftijd door een verkeersmisdrijf om het leven. Met zijn motor kon hij een automobilist die hem geen voorrang verleende, niet meer ontwijken. Dion had geld gespaard, en dat wilde hij graag goed besteden. Omdat hij dat niet meer zelf kan, heeft zijn familie besloten dat voor hem te doen via het Dion Pieperfonds. Het fonds is een blijvende herinnering aan Dion. Dit Fonds is er dus speciaal voor slachtoffers die buiten hun schuld om als gevolg van een verkeersongeval in de financiële problemen zijn geraakt. Een hulpverlener van Slachtofferhulp Nederland kan voor deze slachtoffers bij het Dion Pieper Fonds een aanvraag indienen. In 2012 werd er voor aan individuele noodhulp geboden uit het Dion Pieper Fonds. Fonds Bert Pelleboer Het Fonds Bert Pelleboer is een fonds-op-naam dat in 1992 is opgericht ter nagedachtenis aan Bert Pelleboer, die in 1991 op 29-jarige leeftijd in Ierland is omgekomen bij een verkeersongeval. Als je naaste iets ernstigs overkomt in het buitenland en daardoor het leven laat of in een levensbedreigende situatie verkeert, dan wil je zo snel mogelijk bij diegene zijn. Via het Fonds Bert Pelleboer kan dit in strikt omschreven situaties gefinancierd worden. Een hulpverlener van Slachtofferhulp Nederland kan een aanvraag indienen. In 2012 werd er voor aan individuele noodhulp geboden uit het Fonds Bert Pelleboer. ABN AMRO Project Geregeld komen mensen door hun slachtofferschap in een schrijnende situatie met ernstige financiële problemen terecht. Dit kan variëren van geen overzicht meer hebben in de financiële gezinssituatie (door de bomen het bos niet meer zien) tot het belanden in grote schulden door bijvoorbeeld verlies van inkomen. ABN AMRO, Fonds Slachtofferhulp en Slachtofferhulp Nederland zijn daarom een samenwerking aangegaan om mensen in dit soort situaties bij te staan. Maart 2012 is deze samenwerking gestart met een pilot van 6 maanden. Doelstelling was het verlenen van ondersteuning door financieel advies in de vorm van coaching. De pilot draaide in de regio s Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Na een training zijn in eerste instantie acht financiële coaches van de ABN AMRO aan de slag gegaan. Ze kwamen in actie wanneer casemanagers van Slachtofferhulp Nederland aangaven dat er hulp nodig was om de financiële huishouding bij slachtoffers op orde te brengen. De pilot is positief geëvalueerd door de nabestaanden die zijn gecoacht en door de overige betrokken partijen. Vervolgens zijn in het laatste kwartaal van 2012 zeventien nieuwe coaches getraind. Naar aanleiding van de positieve resultaten wordt in 2013 het project uitgebreid naar alle regio s. Pagina 14 van 42

16 In de HulpPost van december werd aandacht besteed aan de ABN-AMRO. Lees hier het artikel. SlachtofferWijzer In 2012 werd SlachtofferWijzer gelanceerd. De voorbereidingen waren reeds in 2011 gestart. Op 15 mei is de site gelanceerd. De bezoekersaantallen gaan de verwachtingen die wij vooraf hadden ver te boven. In de 7,5 maand tussen lancering en eind 2012 is de site keer bezocht. Ruim unieke bezoekers die ruim pagina s hebben bekeken. De profielpagina s van hulporganisaties zijn in totaal bijna keer geraadpleegd. Dagelijks wordt de site door ongeveer mensen bezocht. Het is gelukt om op een aantal momenten veel media-aandacht voor de SlachtofferWijzer te krijgen. Wij vinden dit belangrijk, want wij willen zoveel mogelijk slachtoffers bekend maken met de wijzer. Rondom de lancering besteedden onder meer Hart van Nederland, Koffietijd en Radio 1 aandacht aan de wijzer. Toen twee maanden later de eerste bezoekers een feit waren werd dit opnieuw breed opgepakt door landelijke dagbladen, radiozenders en websites. We merken dat er gaandeweg ook steeds meer online verwijzingen worden geplaatst op websites en social media. De reacties die wij uit het werkveld ontvangen zijn vrijwel allemaal positief; hulporganisaties zijn blij opgenomen te zijn in de wijzer en op die manier beter gevonden te kunnen worden, hulpverleners gebruiken de site om hun cliënten beter te kunnen adviseren. De eerste resultaten en reacties scheppen verwachtingen ten aanzien van het vervolg. Na het eerste halfjaar staan we met SlachtofferWijzer nog echt aan het begin. Het is een uitdaging voor het Fonds om op deze eerste resultaten voort te bouwen en de effectiviteit van SlachtofferWijzer de komende tijd te versterken. Een half jaar is nog een betrekkelijk korte periode om concrete beleidsmatige conclusies te trekken uit de statistieken van de site, maar er zijn wel enkele duidelijke signalen. In de eerste resultaten springt de behoefte aan informatie en hulp op het onderwerp oplichting er uit. Ook in de hulpvragen die per mail zijn ontvangen, valt op dat er veel vragen zijn over met name oplichting via internet en andere vormen van cybercrime. Hier zou sprake kunnen zijn van een leemte in de hulpverlening. We zullen de SlachtofferWijzer op dit onderwerp verbeteren. De informatie is ook relevant voor het werkveld. Nader onderzoek is nodig om te bepalen of en zo ja op welke wijze de positie van slachtoffers van cybercrime verbeterd kan worden. Ook andere interessante trends en signalen binnen de wijzer worden gemonitord. Begin 2013 krijgt de website een update op basis van de evaluatie van de eerste zes maanden. Voor de ontwikkeling, promotie en analyses in 2011 en 2012 zijn bijdragen ontvangen van de VriendenLoterij, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en enkele bedrijven, voor het vervolgtraject zijn we in gesprek met partijen. Belangenbehartiging Het Fonds Slachtofferhulp gaf in 2012 haar werkzaamheden op het gebied van belangenbehartiging met name gestalte in het Platform slachtofferorganisaties. Dit platform is in 2011 op initiatief van het Fonds opgericht. Doel van het platform is versterking van de positie van slachtoffers en nabestaanden op het gebied van preventie, opvang en hulpverlening, rechtspositie en schadecompensatie. Het platform verbindt, benoemt problemen en draagt oplossingen aan. In het platform verenigen zich partijen uit het werkveld die zich inzetten voor hetzelfde doel: slachtoffers. Er is een kerngroep bestaande uit het Fonds Slachtofferhulp en Slachtofferhulp Pagina 15 van 42

17 Nederland. Het Internationale Victimologie Instituut INTERVICT voorziet in wetenschappelijke ondersteuning. Afhankelijk van het onderwerp dat het platform oppakt, kunnen andere organisaties en groeperingen zich bij het platform aansluiten. Door de krachten te bundelen, kunnen we een sterke, eenduidige stem laten horen. We zetten erop in dat we worden gehoord, de problemen worden erkend en de aangedragen oplossingen standaard beleid worden. In deze eerste periode is onze directeur Ineke Sybesma voorzitter van het platform. Daarnaast is het secretariaat van het platform bij het Fonds ondergebracht. Versterking positie slachtoffers in strafrecht Het eerste thema dat het platform heeft opgepakt is versterking van de positie van slachtoffers in het strafrecht. Voor dit project hebben drie lotgenotenorganisaties van nabestaanden van moord en doodslag zich bij het platform aangesloten. Deze lotgenoten komen bij uitstek veelvuldig in aanraking met het strafrecht. Die lotgenotenorganisaties zijn Aandacht Doet Spreken, de Vereniging Ouders van een Vermoord Kind en de Vereniging voor Veiligheid, Respect en Solidariteit. Het thema behoeft aandacht omdat slachtoffers zich soms opnieuw slachtoffer voelen als ze met het strafproces in aanraking komen. De overheid houdt maar al te vaak onvoldoende rekening met het belang van slachtoffers. Slachtoffers vinden bijvoorbeeld geen gehoor, of worden onverwachts met de dader geconfronteerd die op proefverlof mag. Op initiatief van het platform heeft de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer in 2012 spelregels voor het omgaan met slachtoffers ontwikkeld. Deze spelregels zijn bedoeld voor alle organisaties in de strafrechtketen, en zijn terug te vinden op de website van de Nationale ombudsman. Reflectie en vooruitblik Het platform is enthousiast over de door de Nationale ombudsman gepresenteerde spelregels. Alle organisaties uit de strafrechtketen zijn immers (meer) bewust gemaakt van het belang van goede omgang met slachtoffers. Op dit moment worden de spelregels geïmplementeerd. Eind 2013 wordt met de betrokken partijen de opvolging geëvalueerd. Bovendien is nu inzichtelijk wat je als slachtoffer van de overheid mag verwachten. Wanneer de regels worden overtreden kunnen slachtoffers overheidsinstanties daarop aanspreken, en zich eventueel wenden tot de Nationale ombudsman. Tegelijk realiseert het platform zich dat door invoering van de spelregels niet alle problemen worden opgelost. Waar het volgens ons nog in het bijzonder aan ontbreekt is jaarlijks onderzoek naar de mate waarin betrokken organisaties de spelregels in de praktijk naleven. Door dergelijk onderzoek zal een gefundeerd beeld ontstaan van de praktijksituatie. Indien onderzoekresultaten daartoe aanleiding geven, kunnen betreffende instanties worden aangesproken, en kan eventueel worden ingegrepen. Het platform zal zich dan ook inzetten om dit jaarlijkse onderzoek te laten plaatsvinden. Er zijn meer onderwerpen waar een bundeling van krachten gewenst is om de positie van slachtoffers te versterken. Het platform is inmiddels door diverse partijen benaderd om zich ook op andere thema s te gaan richten. Pagina 16 van 42

18 Samenwerking en samenleving VriendenLoterij De VriendenLoterij steunt organisaties op het gebied van gezondheid en welzijn in Nederland. Het Fonds Slachtofferhulp is één van de 42 goede doelen die van de VriendenLoterij jaarlijks een structurele bijdrage en daarnaast een geoormerkte bijdrage ontvangt. De VriendenLoterij heeft hiermee een belangrijke inbreng in de verwezenlijking van de doelstellingen van het Fonds Slachtofferhulp. De geoormerkte bijdrage wordt bij elkaar gespeeld door deelnemers van de VriendenLoterij die met een lot voor het Fonds Slachtofferhulp meespelen. Jaarlijks ontvangen wij een vast bedrag van De geoormerkte bijdrage bedroeg in Bedrijven Bedrijfsinkomsten zijn een van de drie pijlers waarop het Fonds Slachtofferhulp steunt om haar werk te kunnen doen. Zo n 35% van de totale wervingsomzet is afkomstig uit het bedrijfsleven. Inmiddels zetten ruim 70 bedrijven zich in voor het Fonds Slachtofferhulp. Dat doen zij door het geven van een cash bijdrage, ondersteuning van één van onze noodhulpfondsen, sponsoring in natura, mediasponsoring en het ondersteunen van de member-get-member acties. Het is fantastisch om te ervaren dat bedrijven en hun medewerkers oog hebben voor maatschappelijke thema s zoals veiligheid en de gevolgen van een ernstig ongeval of misdrijf voor slachtoffers. Bedrijven beseffen dat, ondanks het economische klimaat, hun steun aan het Fonds Slachtofferhulp en de projecten die wij financieren juist nu zo hard nodig is. Voor 2012 hadden wij een groeidoelstelling van 20% ten opzichte van het voorgaande jaar ten doel gesteld. In de loop van het jaar bleek deze doelstelling niet langer realistisch vanwege een veranderende wervingsmarkt, onder meer door toetreding van nieuwe fondsenwervende instellingen en de tegenvallende economische groei. Uiteindelijk hebben we een groei van 6% weten te realiseren ten opzichte van De bedrijvenmarkt is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Het Fonds Slachtofferhulp zet zich actief in om sponsoren breed te informeren over de ontwikkelingen in het werkveld van de hulpverlening aan slachtoffers die mede door hun (structurele) steun mogelijk is gemaakt. Daarnaast betrekken we sponsoren waar mogelijk bij projecten, door de inzet van advisering, mankracht of goederen. Het Fonds Slachtofferhulp hecht eraan om met sponsoren tot een (inhoudelijke) samenwerking te komen die past bij de uitgangspunten en de cultuur van zowel de sponsor als het Fonds Slachtofferhulp. Om grote projecten te kunnen financieren maar ook voor de continuïteit van de werkzaamheden van het Fonds Slachtofferhulp als organisatie, is structurele steun essentieel. Structurele steun bestaat, naast de financiële bijdrage van de Founding Members, uit meerjarige sponsorcontracten met Sponsoring Members en Vrienden. Zie hier met welke bedrijven wij in 2012 samenwerkten. Evenementen Naast persoonlijk contact met bedrijven vinden wij het belangrijk om ieder jaar onderscheidende (relatie)evenementen te organiseren. Bij deze evenementen ligt de nadruk op het werk van het Fonds Slachtofferhulp. In de aanloop naar een evenement werven wij nieuwe sponsoren. Zij kunnen dan direct participeren in ons bedrijvennetwerk. Eén van de doelstellingen van 2012 was om de betrokkenheid van bedrijven bij het werk van het Fonds Slachtofferhulp te vergroten. Met een activiteit als aanleiding, wordt er gepraat Pagina 17 van 42

19 over de impact van slachtofferschap en het positieve effect van goede en passende hulpverlening. Maar er wordt ook gesproken over hetgeen er nog moet worden bereikt om alle slachtoffers te kunnen helpen. Het Fonds Slachtofferhulp gelooft in kleinschalige evenementen met de juiste sfeer. Het organiseren van evenementen kan niet zonder kosten te maken. We proberen deze zo laag mogelijk te houden door de steun en inzet van verschillende sponsoren. Met diensten, faciliteiten en/of producten leveren zij hun belangrijk bijdrage. Hiervoor zijn wij hen enorm dankbaar. Fonds Slachtofferhulp Princess Sportsgear & Traveller Cup De Fonds Slachtofferhulp Princess Sportsgear & Traveller Cup 2012, het jaarlijkse golftoernooi van het Fonds Slachtofferhulp, vond plaats op vrijdag 14 september bij het Efteling Golfpark. Zij stelde wederom haar baan kosteloos ter beschikking voor deze sportieve wedstrijd tussen nieuwe en trouwe bedrijfssponsoren van het Fonds Slachtofferhulp. Aad Ouborg van Princess Sportsgear & Traveller B.V. is al zes jaar de hoofdsponsor van het golftoernooi; in de loop der jaren wist hij menig bedrijf te enthousiasmeren voor de hulp aan slachtoffers. Zo werd er dit jaar een recordopbrengst van ,- bijeengebracht dat geheel ten goede komt aan de projecten die het Fonds steunt en initieert. De betrokkenheid van onze sponsoren is groot. Ze komen graag bijeen en het golftoernooi is een goede manier om informeel te praten over ontwikkelingen en hoe zij kunnen bijdragen om de positie van slachtoffers te verbeteren, zegt Ineke Sybesma, directeur van het Fonds Slachtofferhulp. Samen kunnen we het verschil maken voor slachtoffers en nabestaanden. Aad Ouborg: Bijdragen aan het werk van het Fonds Slachtofferhulp is voor mij een continu proces, niet iets van eenmalige of voorbijgaande aard. Vandaar dat ik al vele jaren de hoofdsponsor ben van dit golftoernooi en daar ben ik ook trots op, zeker omdat het ook lukt andere ondernemers mee te krijgen in dit traject. Slachtoffers in Nederland verdienen hulp en dankzij het Fonds krijgen ze die ook. Helaas vinden nog niet alle slachtoffers de juiste hulp, en daarom roep ik iedereen op het Fonds Slachtofferhulp ook financieel te steunen. Fonds Slachtofferhulp Gala Op 17 december 2012 werd ook tijdens het Fonds Slachtofferhulp Gala op Paleis Het Loo in Apeldoorn gepleit voor een betere positie van slachtoffers. De avond leverde een geweldige opbrengst op van ,- bijeengebracht door de aanwezige bedrijven Voorzitter van het Fonds, prof. mr. Pieter van Vollenhoven vroeg, in het kosteloos ter beschikking gestelde Paleis het Loo, extra aandacht voor het werk van het Fonds Slachtofferhulp. Hij stond stil bij de noodzaak van slachtofferhulpverlening en het belang van het voorkomen van slachtofferschap in Nederland. Mr. Richard Korver, advocaat, en mr. Herman Bolhaar, voorzitter van het College van Procureurs Generaal, gaven hun visie over de positie van slachtoffers. Korver benadrukte dat slachtoffer worden iedereen kan overkomen. In zijn boek Recht van Spreken geeft Korver een inkijk in de ontluisterende werkelijkheid van slachtoffers in het strafproces. Bolhaar onderstreepte het belang van de gezamenlijke inspanning om het vertrouwen van slachtoffers in de overheid en in de samenleving te versterken en het succesvolle beleid van het Openbaar Ministerie om slachtoffers een steeds betere plek te geven in het strafproces. Gastheer Van Vollenhoven presenteerde de loterij. Onder leiding van veilingmeester Alexander Pechtold werd een 7-tal kavels geveild. Pechtold wist de gasten ertoe te bewegen een goed bod neer te leggen. Uiteindelijk hamerde hij het laatste item, een unieke vogelexcursie met de heer Van Vollenhoven en vogelexpert Nico de Haan, zelfs twee keer af voor een bedrag van 8.500,-. Staatssecretaris Fred Teeven overhandigde de voorzitter van Pagina 18 van 42

20 het Fonds Slachtofferhulp een cheque met daarop de opbrengst van de avond, speciaal bestemd voor de noodhulp aan slachtoffers. Noodhulpactieweek Eind 2012 organiseerde het Fonds Slachtofferhulp een noodhulpactieweek. Tijdens deze week riepen we onze achterban en de rest van Nederland op: Help elke dag drie slachtoffers!. Want iedere dag komen er bij onze noodhulpfondsen drie aanvragen binnen voor mensen in acute nood. Hele gezinnen die door hun slachtofferschap van de een op de andere dag niet meer kunnen voorzien in hun primaire levensbehoeften: een dak boven hun hoofd, eten op de plank, kleren aan het lijf. Tijdens de actieweek verspreidden we flyers door middel van een insert in het 100% NL Magazine, werden banners geplaatst bij onze bedrijfsvrienden, versierden ambassadeurs de Christmas Tree for Charity van Skyradio (en wonnen die) en voltrok onze voorzitter prof. mr. Pieter van Vollenhoven de Tree Lighting Ceremony van het InterContinental Amstel Hotel. Cheques Op verschillende momenten mocht het Fonds Slachtofferhulp in 2012 een steunbetuiging in de vorm van een eenmalige bijdrage voor het werk van het Fonds Slachtofferhulp in ontvangst nemen. Het is geweldig dat het thema zorg voor slachtoffers en goede hulpverlening breed in de samenleving leeft. De spontane bijdragen helpen ons net een stap meer te kunnen doen om onze doelstelling, het verbeteren van de positie van slachtoffers, te realiseren. Wij danken alle chequegevers hartelijk voor hun initiatief. Postcode Loterij geeft voor noodhulp De Nationale Postcode Loterij verraste ons met een geweldige bijdrage van euro ten behoeve van ons noodhulpfonds, het Pieter van Vollenhoven Fonds. Op dit fonds, dat uitkeert aan individuele slachtoffers, wordt ieder jaar een groter beroep gedaan. Dankzij deze bijdrage konden honderden slachtoffers direct worden geholpen. Mooie opbrengst Vebon Safety & Security Masters Het jaarlijks terugkerende golfevenement van de beveiligingsbranche, de Safety & Security Masters, heeft afgelopen editie 5.000,- opgebracht. Dit bedrag komt geheel ten goede aan het Fonds Slachtofferhulp. Deelname aan de Safety & Security Masters staat open voor alle bedrijven en organisaties in de safety & security branche. De organisatie is in handen van onze bedrijfsvriend Vebon. Volgend jaar worden de Safety & Security Masters georganiseerd op woensdag 26 juni. Wilt u alvast meer informatie over het evenement en het steunen daarvan? Kijk op Jubilerend VEB doneert 5.000,- aan Fonds Slachtofferhulp Ter ere van het jubileum doneerde de VEB 5.000,- aan het Fonds Slachtofferhulp ten behoeve van het Pieter van Vollenhoven Fonds. Tijdens de door staatssecretaris Fred Teeven geopende bijeenkomst in Slot Zeist stond het slachtoffer centraal. Van Vollenhoven gaf in een videoboodschap de aftrap van een forumdiscussie waarin geprobeerd werd meer inzicht te krijgen in het vraagstuk hoe de overheid, de politie, de verzekeraars, slachtoffers en een maatschappelijk betrokken organisatie zoals het Fonds Slachtofferhulp omgaan met het helaas toenemend aantal slachtoffers van criminaliteit met buitenproportioneel geweld. Vertegenwoordigers van de organisaties gingen dieper in op de maatschappelijke gevolgen van criminaliteit voor slachtoffers van geweldsdelicten. Pagina 19 van 42

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

25 jaar Fonds Slachtofferhulp Een terugblik en kijk op de toekomst

25 jaar Fonds Slachtofferhulp Een terugblik en kijk op de toekomst Jubileumuitgave December 2014 Gerard van Jaarsveld verloor zijn dochter Ysabelle bij een verkeersongeluk Prof. mr. Pieter van Vollenhoven: sinds 1989 in actie voor slachtoffers 25 jaar Fonds Slachtofferhulp

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

IN EEN HOGERE VERSNELLING IN EEN HOGERE VERSNELLING JAAR VER SLAG. De Letselschade Raad Jaarverslag 2014 1

IN EEN HOGERE VERSNELLING IN EEN HOGERE VERSNELLING JAAR VER SLAG. De Letselschade Raad Jaarverslag 2014 1 IN EEN HOGERE IN EEN HOGERE JAAR VER SLAG De Letselschade Raad Jaarverslag 2014 1 2 IN EEN HOGERE Over De Letselschade Raad De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van letselschade

Nadere informatie

Ver anderen door doen

Ver anderen door doen Ver anderen door doen Ver anderen door doen Inhoudsopgave Voorwoord 7 Missie en visie 8 Ongedocumenteerden in Nederland 11 Als hulp nodig is 15 Veranderen door doen 20 Zichtbaarheid 25 De organisatie 28

Nadere informatie

BELEIDSDOORLICHTING SLACHTOFFERBELEID

BELEIDSDOORLICHTING SLACHTOFFERBELEID BELEIDSDOORLICHTING SLACHTOFFERBELEID Beleidsdoorlichting Slachtofferbeleid, Ministerie van Justitie, Den Haag, maart 2007 2 Inhoudsopgave Pagina Inleiding en samenvatting 4 Vraag 1 6 Wat was het probleem

Nadere informatie

In de bres voor slachtofferschap

In de bres voor slachtofferschap In de bres voor slachtofferschap De impact van 20 jaar SASS Roselien Herderschee Uitgebracht door Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, mei 2015 www.sass.nl 2 Samenvatting Sinds 1994 stimuleert

Nadere informatie

6234_Omslag_Slachtofferbeleid 10-04-2007 15:33 Pagina 1. Beleidsdoorlichting Slachtofferbeleid

6234_Omslag_Slachtofferbeleid 10-04-2007 15:33 Pagina 1. Beleidsdoorlichting Slachtofferbeleid 6234_Omslag_Slachtofferbeleid 10-04-2007 15:33 Pagina 1 Beleidsdoorlichting Slachtofferbeleid 6234_Bw_Slachtofferbeleid 10-04-2007 15:33 Pagina 1 Beleidsdoorlichting Slachtofferbeleid Ministerie van Justitie,

Nadere informatie

Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven

Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Gebruik, bereik en draagvlak C.J. Maas-de Waal Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, april 2006 Het Sociaal

Nadere informatie

Jaargang 16, Nr. 1 www.verkeersslachtoffer.nl Januari 2011 Inhoud pag.

Jaargang 16, Nr. 1 www.verkeersslachtoffer.nl Januari 2011 Inhoud pag. Jaargang 16, Nr. 1 Januari 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Gelukkig Nieuwjaar 2 Verslag Herdenking 3 Wist u? 5 Impresies herdenking: 1. Herdenking verkeersslachtoffers 6 2. Nationale herdenking

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

POLITIEPOST. dader én. Aandacht voor. editie december 2010. Hollands Midden

POLITIEPOST. dader én. Aandacht voor. editie december 2010. Hollands Midden POLITIEPOST P2 P4 P7 Hollands Midden HM editie december 2010 Aandacht voor dader én slachtoffer 2 POLITIEPOST DECEMBER 2010 POLITIEPOST DECEMBER 2010 3 Deze PolitiePost laat goed zien hoe Politie Hollands

Nadere informatie

Op Eigen Kracht-training

Op Eigen Kracht-training Rapportage Op Eigen Kracht-training Resultaten 213 Project Op Eigen Kracht Op Eigen Kracht-training MSc Hille Hoogland Jonathan Berg Onze sponsoren Voorwoord Voor u ligt de rapportage van Op Eigen Kracht

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering Advies- en steunpunten huiselijk geweld Focusgesprekken met cliënten, medewerkers en ketenpartners

Kwaliteitsverbetering Advies- en steunpunten huiselijk geweld Focusgesprekken met cliënten, medewerkers en ketenpartners Kwaliteitsverbetering Advies- en steunpunten huiselijk geweld Focusgesprekken met cliënten, medewerkers en ketenpartners Maart 2010 Sietske Dijkstra, Edith Geurts en Jessica van Rossum Bilthoven / Utrecht:

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan MANTELZORG AAN DE WATERKANT Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan Versie 1 april 2008 Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 3 DEEL 1 1. Aanleiding tot het formuleren van mantelzorgbeleid 4 2. Visie op mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht

De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht Initiatiefnota van het lid Recourt 25 november 2014 Inleiding De laatste decennia is geprobeerd om de positie van het slachtoffer in het strafproces

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Inhoud. Gedragscode Behandeling. Letselschade. In het nieuws... 2 Letseljournaal Oktober 2009

Inhoud. Gedragscode Behandeling. Letselschade. In het nieuws... 2 Letseljournaal Oktober 2009 Vereniging voor Letselschade-Slachtoffers Letseljournaal Nieuwsjournaal voor Letselschadeland, een uitgave van de VvLS Gedragscode Behandeling Letselschade Ervaringen van Letselschade-Slachtoffers met

Nadere informatie

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen Jaarverslag 2012 Jongeren actief voor de Maand van het geld. Jonge moeders vinden elkaar bij de jonge moedergroep Project Somaliërs. Vertrouwen winnen en samenwerken Schoolmaatschappelijk werk succesvol

Nadere informatie

Voorwoord 5. 1. In het kort 6

Voorwoord 5. 1. In het kort 6 Jaarverslag 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. In het kort 6 2. De organisatie 8 De Commissie 8 Het bureau 8 Relevant beleid 9 Relevant onderzoek 9 Samenwerken met ketenpartners 10 De Europese schadefondsen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie