Algemene Verkoopvoorwaarden 2010 betreffende de verkoop van (bouw)kavels door de gemeente Wijchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Verkoopvoorwaarden 2010 betreffende de verkoop van (bouw)kavels door de gemeente Wijchen"

Transcriptie

1 CVDR Officiële uitgave van Wijchen. Nr. CVDR105215_1 25 oktober 2016 Algemene Verkoopvoorwaarden 2010 betreffende de verkoop van (bouw)kavels door de gemeente Wijchen Artikel 1 Geldigheid Deze algemene verkoopvoorwaarden 2010 betreffende de verkoop van (bouw)kavels door de gemeente Wijchen behoren bij iedere koopovereenkomst aangaande de verkoop tussen de gemeente Wijchen en haar koper(s), waarin ze uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard en vormen daarmee een onverbrekelijk geheel, een en ander voor zover in de bijzondere bepalingen van de koopovereenkomst van de inhoud van deze verkoopvoorwaarden niet uitdrukkelijk is afgeweken. Artikel 2 Definities In deze algemene verkoopvoorwaarden betreffende de verkoop van (bouw)kavels door de gemeente Wijchen wordt verstaan onder: Algemene verkoopvoorwaarden: de verkoopvoorwaarden van de gemeente Wijchen die bestemd zijn om te gelden bij gemeentelijke koopovereenkomsten. Bouwplan: een plan voor de bebouwing van de grond met een gebouw. Een gebouw is een bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen. Erfdienstbaarheid: zakelijk recht op een erf ten gunste van de eigenaar van een ander erf. Feitelijke levering: de datum waarop de grond in bezit wordt gesteld aan de koper. Gemeente: de gemeente Wijchen, ook te noemen: verkoper. Ingebruikneming: het moment waarop de koper voor het eerst feitelijk over de grond beschikt. Kavel: een kavel is een stuk grond, soms fysiek begrensd door middel van een omheining of een natuurlijke afscheiding. De afmetingen zijn vastgelegd in het kadaster. Kettingbeding: een bepaling die telkens wordt doorgegeven aan iedere opvolgende eigenaar of rechthebbende op de grond door deze te verplichten het beding letterlijk op te nemen en weer door de te geven met dezelfde verplichting. Koopovereenkomst: de op schrift gestelde, tot levering verplichtende en door partijen ondertekende overeenkomst van koop en verkoop, waarop deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn. Koopsom: het verschuldigde bedrag voor de grond zoals vermeld in de koopovereenkomst. Kwalitatieve verplichting: een bij overeenkomst bedongen verplichting om iets te dulden of niet te doen welke, door inschrijving van de overeenkomst in de openbare registers, zal overgaan op derden die de grond of een recht daarop zullen verkrijgen. Levering: overdracht van goederen of rechten krachtens een rechtsverhouding. Notariële akte: de voor de eigendomsovergang van de grond vereiste akte van levering. Overdracht: de eigendomsovergang van een onroerende zaak door inschrijving van de notariële akte in de openbare registers. Passeren: het passeren van de notariële akte bij de notaris. Vervreemden: juridische of economische eigendomsovergang, bezwaring met beperkte (zakelijke) rechten dan wel verhuur of pacht. Wettelijke rente: rente die onder bepaalde voorwaarden verschuldigd is omdat een geldbedrag of schuld te laat wordt betaald. Artikel 3 Aanvraag Ieder die grond van de gemeente in eigendom wenst te verkrijgen, moet daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente. Artikel 4 Waarborgsom 1. Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht om een waarborgsom te storten op de derdengeldenrekening van de notaris van tien procent van de koopsom, inclusief omzetbelasting, met een minimum van 1.250,=. 2. De waarborgsom is verschuldigd binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst. 3. De waarborgsom vervalt aan de gemeente indien, na het besluit van burgemeester en wethouders, de notariële akte van levering niet tot stand komt, als gevolg van aan koper toe te rekenen omstandigheden. 4. Bij het passeren van de notariële akte van levering wordt de gestorte waarborgsom met de koopsom verrekend. 1

2 5. In de overige gevallen wordt de gestorte waarborgsom aan de koper gerestitueerd. Over de betaalde waarborgsom kan geen rente- of kostenvergoeding worden gevorderd. Artikel 5 Koopsom 1. De betaling van de koopsom en van de overige kosten, rechten en belastingen vindt plaats via de notaris (van de kostendragende partij) die de akte verlijdt, zodanig dat de notaris ten tijde van het ondertekenen van de notariële akte van levering over het verschuldigde kan beschikken. 2. Indien de koopsom niet is voldaan op het in lid 1 van dit artikel vermelde uiterlijke tijdstip zal de notariële akte niet worden verleden en is de koper zonder ingebrekestelling in verzuim overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:83 BW en kan de gemeente de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden. De koper kan daarnaast ten behoeve van de gemeente een zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete verbeuren van tien procent van de totale koopsom. Voor zover de gemeente meer schade lijdt, heeft zij, naast de boete, recht op aanvullende schadevergoeding. Artikel 6 Baten, lasten en belastingen 1. Eventuele kosten, rechten en belastingen met betrekking tot de koopovereenkomst alsmede die met betrekking tot de overdracht en de ingebruikneming zijn voor rekening van de koper. 2. Alle lasten en belastingen, welke van de grond worden geheven, komen met ingang van de dag na het passeren van de notariële akte voor rekening van de koper, of zoveel eerder als de feitelijke levering plaatsvindt. 3. Alle baten, welke van de grond worden geheven, komen met ingang van de dag na het passeren van de notariële akte ten gunste van de koper, of zoveel eerder als de feitelijke levering plaatsvindt. Artikel 7 Feitelijke levering 1. Tenzij partijen anders overeenkomen, wordt de grond geleverd in de staat waarin deze zich bevindt op de datum van totstandkoming van de overeenkomst. 2. De feitelijke levering van het verkochte zal in beginsel geschieden bij de ondertekening van de notariële akte van levering. Artikel 8 Vervroegde ingebruikneming Vooruitlopend op het passeren van de notariële akte kan de koper met schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders de grond vervroegd in gebruik nemen, doch niet eerder dan dat de koper de volledige koopsom heeft voldaan. Artikel 9 Vrijwaring, risico 1. Het verkochte komt voor rekening en risico van de koper vanaf de datum van ondertekening van de notariële akte van levering. 2. Indien feitelijke levering plaatsvindt voorafgaand aan de datum van akte van levering, dan komt het verkochte voor rekening en risico van de koper vanaf het tijdstip van de ingebruikneming. 3. De koper vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken van derden op vergoeding van schade die na de levering is dan wel zal ontstaan. Artikel 10 Passeren akte van levering 1. De akte van levering moet verleden worden binnen drie maanden na de datum van ondertekening van de koopovereenkomst. 2. Burgemeester en wethouders kunnen op verzoek verlenging van de in het eerste lid genoemde termijn toestaan. 3. Bij verlenging, als bedoeld in lid 2, is de koper na de drie maanden een rentevergoeding verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente over de koopsom tot de datum van het passeren van de notariële akte van levering, vermeerderd met omzetbelasting. Deze rentevergoeding moet worden voldaan ten tijde van het passeren van de akte. Artikel 11 Juridische levering 1. De gemeente staat er voor in dat zij gerechtigd is de eigendom van de grond over te dragen. 2. De grond wordt overgedragen vrij van hypothecaire inschrijvingen en beslagen, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, met uitzondering van die lasten of beperkingen welke uitdrukkelijk door de koper zijn aanvaard. 2

3 3. De gemeente informeert de koper inzake alle haar bekende lasten uit hoofde van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en alle overige bijzondere lasten en beperkingen, al dan niet kenbaar uit de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 BW. 4. Alle lasten voor zover bekend die rusten op de grond worden zowel in de koopovereenkomst als in de notariële akte van levering opgenomen en door de koper uitdrukkelijk aanvaard. Artikel 12 Bouwkavel, bouwrijp overdragen 1. Wanneer het verkochte een bouwkavel betreft, dan wordt dit overgedragen in bouwrijpe staat. Bij eerdere ingebruikneming wordt de grond echter feitelijk ter beschikking gesteld in de toestand waarin deze zich bevindt op de datum van ingebruikneming. 2. Onder bouwrijpe staat wordt verstaan: opgeschoond terrein, eventueel opgehoogd met zand, vrij van opstallen en bosschages, en voorzien van alle nutsvoorzieningen zoals riolering, gas, water, elektra, telefoon en kabelvoorzieningen, evenals aansluitmogelijkheden ten behoeve van de afvoer van hemelwater, vuil en drainage. De nutsvoorzieningen worden door de diverse nutsbedrijven aangelegd. Voorts zal de grond bereikbaar zijn vanaf het openbare gebied en vrij van feitelijke belemmeringen die de bouw en/of de ingebruikneming verhinderen of beperken op een wijze die niet in redelijkheid voor rekening van de koper behoort te komen. Artikel 13 Openbare voorzieningen en aanleg inrit 1. De kosten die samenhangen met de aansluiting van het verkochte, dan wel van de op het verkochte te stichten bebouwing, op openbare nutsvoorzieningen en openbare werken, zijn voor rekening van de koper. 2. De koper is verplicht op zijn kosten zorg te dragen voor een uitwegvergunning, het aanleggen van een inrit en de aansluiting van het verkochte op de openbare weg. 3. Indien er parkeerplaatsen gerealiseerd worden, dienen hiervoor de normen als genoemd in publicatie 182 van CROW in acht te worden genomen. Artikel 14 Recht van afscheiding De door de koper gewenste erfafscheidingen worden door koper en voor diens rekening geplaatst. De koper doet daarmee ten behoeve van gronden in eigendom van de gemeente afstand van zijn rechten als bedoeld in de artikelen 5:46 en 5:49 BW. Artikel 15 ABC-verkoop 1. Indien de grond door de gemeente wordt verkocht aan een bouwondernemer, projectontwikkelaar of daarmee gelijk te stellen ondernemer, is het koper toegestaan zijn rechten op levering van de grond over te dragen aan de kopers van de door hem te bebouwen kavels, eventueel voordat die bebouwing tot stand is gekomen. Dit onder de voorwaarde dat de verplichtingen die de koper op grond van deze verkoopvoorwaarden ten aanzien van het verkochte heeft, aan ieder der kopers in de koop- of aannemingsovereenkomsten en in de akten van levering als persoonlijke verplichtingen worden opgelegd. 2. De levering (doorverkoop) moet geschieden tegen dezelfde verkoopprijs als waartegen de gemeente de grond aan koper verkoopt, en wel in die zin, dat de som van alle kavelprijzen tezamen gelijk moet zijn aan de totale verkoopprijs van de gemeente. 3. De koper stelt zich tegenover de gemeente garant voor de bouw, waartoe zij zich tegenover de kopers heeft verplicht. 4. Overdracht van de rechten op levering als bedoeld in lid 1 ontslaat de koper niet van zijn verplichtingen tegenover de gemeente. Burgemeester en wethouders kunnen evenwel op schriftelijk verzoek van de koper toestemming verlenen de koopsom in gedeelten te voldoen. 5. In het geval als bedoeld in lid 1 is koper verplicht een door de gemeente goedgekeurde verkavelingstekening in tweevoud aan de gemeente aan te bieden, voordat enige kavel aan een derde wordt doorverkocht Artikel 16 Bouwplan 1. De koper is verplicht de bouwkavel te bebouwen overeenkomstig een door de koper voorgelegd en door de gemeente goedgekeurd bouwplan. 2. Het bouwplan moet zijn ingediend bij de gemeente binnen drie maanden na het passeren van de notariële akte. 3. Een eventuele wijziging van het bouwplan als genoemd in lid 1 kan alleen geschieden na toestemming van burgemeester en wethouders en kan gevolgen hebben voor de overeengekomen koopsom. Indien de wijziging een nieuw bouwplan vereist, zal deze opnieuw moeten worden ingediend. 3

4 Artikel 17 Bouwplicht Koper is, nadat een bouwvergunning onherroepelijk is geworden, verplicht om: 1. binnen 26 weken te beginnen met de bebouwing van de grond overeenkomstig het blijkens de bouwvergunning door de gemeente goedgekeurde bouwplan; 2. de onder 1. bedoelde bebouwing te voltooien en gereed te melden binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning, tenzij op grond van bijzondere omstandigheden in overleg met de koper door het college van burgemeester en wethouders schriftelijk uitstel wordt verleend; 3. de onbebouwde grond op behoorlijke wijze overeenkomstig de in de notariële akte van levering aangegeven bestemming in te richten en ingericht te houden; 4. de grond en de opstallen overeenkomstig in de notariële akte van levering aangegeven bestemming in gebruik te nemen. Artikel 18 Verplichting tot zelfbewoning en vervreemdingsverbod 1. De koper verplicht zich de op de grond te bouwen woning, gedurende drie achtereenvolgende jaren vanaf de datum van voltooiing van de woning, uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (met eventuele gezinsleden) te bewonen. Als maatstaf geldt hierbij de datum waarop en de tijd gedurende welke de koper als bewoner van het desbetreffende adres in het bevolkingsregister is ingeschreven. 2. Zolang de op de grond te realiseren woning niet is voltooid en gedurende drie achtereenvolgende jaren vanaf de datum van voltooiing van de woning is het de koper niet toegestaan de woning met de daarbij behorende grond aan derden in juridische of economische eigendom over te dragen dan wel te bezwaren met een persoonlijk of beperkt zakelijk recht waardoor het (recht op) gebruik van de woning op een derde overgaat. De vestiging van een recht van hypotheek wordt hier niet onder begrepen. 3. Het bepaalde in lid 1 en/of lid 2 is niet van toepassing in geval van: a) verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 3:174 BW; b) executoriale verkoop door hypothecaire schuldeisers als bedoeld in artikel 3:268 BW. 4. Burgemeester en wethouders kunnen na schriftelijk verzoek daartoe ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 1 en/of lid 2 indien toepassing van deze bepalingen zou leiden tot onbillijkheid. Burgemeester en wethouders zullen deze ontheffing mits koper daartoe relevante schriftelijke bewijzen kan overleggen verlenen in het geval van: a) overlijden van koper of één van zijn gezinsleden; b) ontbinding van het huwelijk van koper door echtscheiding of ontbinding van het samenlevingsverband dan wel het geregistreerd partnerschap; c) woningen, of woningen met bedrijfsruimte, met een marktconforme waarde, waarbij de dan geldende norm van de Stadsregio als uitgangspunt wordt gehanteerd. Burgemeester en wethouders kunnen aan de ontheffing nadere voorwaarden verbinden. Artikel 19 Milieukundig onderzoek 1. Omtrent de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen in de grond, wordt door de gemeente op haar kosten een verkennend bodemonderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek worden vastgelegd in een rapport dat bij de gemeente kan worden ingezien. In dit rapport zal de toestand van de grond worden beschreven en hieruit dient te blijken dat er geen reden is om aan te nemen dat zich in de grond stoffen bevinden, die naar de huidige maatstaven schadelijk zijn te achten voor het milieu, of anderszins onaanvaardbaar zijn. 2. Indien tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het op de grond te realiseren bouwplan, doch voor het moment van het passeren van de notariële akte, zou blijken van de aanwezigheid van voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen, die van zodanige concentratie en aard zijn dat van koper in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij, zonder sanering van de grond, tot bebouwing van de grond over kan gaan, heeft koper het recht eenzijdig de overeenkomst te ontbinden en de grond ter vrije beschikking van de gemeente te stellen, voor zover redelijkerwijs mogelijk in de toestand waarin deze zich bevond bij het aangaan van de koopovereenkomst. De koper heeft geen recht op vergoeding van geleden schade. 3. Onder voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen wordt niet verstaan: funderingsrestanten, puin of andere restanten van bouwkundige aard, tenzij deze materialen stoffen bevatten die genoemd zijn in de Wet milieubeheer. Evenmin wordt hieronder verstaan de aanwezigheid van de draagkracht van de grond beïnvloedende omstandigheden, noch stobben van bomen of struiken. 4

5 Artikel 20 Kabels en leidingen 1. Koper is verplicht, voordat met graafwerkzaamheden wordt begonnen, onderzoek te doen naar de aanwezigheid van kabels, rioleringen en mogelijke andere soortgelijke voorzieningen ten behoeve van openbare doeleinden in de grond. 2. De koper is tevens verplicht op, in, aan of boven de grond de aanwezigheid van door of vanwege de gemeente aangebrachte leidingen, kabels, palen, rioleringen, drainagebuizen en andere soortgelijke voorzieningen ten behoeve van openbare doeleinden te gedogen en toe te laten dat deze voorzieningen worden onderhouden en vernieuwd, voor zover in verband met het onderhoud noodzakelijk. De gemeente is niet gehouden tot het betalen van enige vergoeding ter zake van het gedogen. 3. De verplichtingen uit dit artikel worden door de koper aanvaard als een kwalitatieve verplichting ex artikel 6:252 BW ten behoeve van de gemeente en rustende op de grond, en gaat derhalve over op opvolgende verkrijgers. Artikel 21 Boetebepaling 1. Voor elke toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verplichting, voortvloeiende uit de koopovereenkomst en deze daarin van toepassing verklaarde algemene verkoopvoorwaarden, verbeurt de koper, na ingebrekestelling en bij uitblijven van de nakoming door de koper binnen de in die ingebrekestelling bepaalde termijn, ten behoeve van de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van tien procent van de koopsom welke wordt vermeerderd met omzetbelasting. 2. Naast het gestelde in lid 1 van dit artikel behoudt de gemeente de bevoegdheid om een vergoeding te vorderen voor eventuele schade die is ontstaan en die de boete te boven gaat en in rechte nakoming te vorderen. 3. Alle kosten die voortkomen uit de toerekenbare tekortkoming in de nakoming, komen voor rekening van de nalatige koper of diens rechtsverkrijger(s). Artikel 22 Ontbinding, faillissement en beslag 1. Indien de koper voor de datum van het passeren van de notariële akte in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling of gerechtelijke schuldsanering van de koper is aangevraagd of in geval van verlies van rechtspersoonlijkheid, feitelijke liquidatie of ontbinding van de vennootschap, alsmede wanneer er voor de datum van het passeren van de notariële akte executoriaal beslag op zaken en vermogensrechten van de koper wordt gelegd, is de gemeente bevoegd de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. 2. Indien reeds ingebruikneming heeft plaatsgevonden is de koper verplicht het afgeleverde onverwijld weer in de macht van de gemeente terug te brengen, voor zover mogelijk in de staat waarin dit zich bevond ten tijde van de feitelijke ingebruikneming van de onroerende zaak. Artikel 23 Over- en ondermaat Over- of ondermaat van het verkochte zal aan geen van partijen enig recht verlenen, tenzij deze afwijking meer dan vijf procent van de in de koopovereenkomst genoemde grondoppervlakte betreft en een minimale waarde van 500,= vertegenwoordigt. Artikel 24 Geschillenregeling Alle geschillen, die naar aanleiding van de koopovereenkomst en het daarin van toepassing verklaarde deel van deze algemene verkoopvoorwaarden mochten ontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Artikel 25 Domicilie De koper zonder werkelijke of gekozen woonplaats binnen Nederland is verplicht, met betrekking tot de gevolgen voor de verkoop en levering, bij de akte van levering domicilie te kiezen binnen de gemeente Wijchen ten kantore van de notaris ten overstaan van wie de akte van levering wordt verleden. Artikel 26 Kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen Bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van de grond binnen de termijnen die zijn opgenomen in deze algemene verkoopvoorwaarden dan wel de koopovereenkomst, gaan deze bepalingen over op de opvolgende verkrijger. De koper en de opvolgende verkrijger zijn verplicht de inhoud van deze bepalingen, alsmede onderhavige bepaling, als kettingbeding op te nemen in de koopovereenkomst en de notariële akte van levering, zulks op verbeurte aan de gemeente Wijchen van een dadelijk opeisbare boete van ,= (honderdduizend euro), onverminderd de rechten van de gemeente eventuele geleden schade te verhalen op de koper. 5

6 Artikel 27 Hoofdelijke aansprakelijkheid en ondeelbaarheid 1. Indien de verkoop aan twee of meer personen plaatsvindt, is ieder van hen hoofdelijk tegenover de gemeente aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, die uit de verkoop voortvloeien. 2. De verplichtingen die voor de koper uit de verkoop voortvloeien, zijn steeds ten opzichte van de gemeente ondeelbaar. Artikel 28 Afwijkingsbevoegdheid 1. Het college van burgemeester en wethouders kan, na een schriftelijk verzoek daartoe, besluiten dat van een of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt afgeweken. 2. Indien het college van burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de algemene verkoopvoorwaarden, dan kan zij hieraan voorwaarden verbinden. Artikel 29 Citeertitel Deze verkoopvoorwaarden kunnen worden aangehaald onder de titel Algemene Verkoopvoorwaarden 2010 betreffende de verkoop van (bouw)kavels door de gemeente Wijchen, of verkort als AV

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN BOUWTERREIN IN DE GEMEENTE BORSELE 2010

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN BOUWTERREIN IN DE GEMEENTE BORSELE 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele; overwegende dat het aanbeveling verdient de huidige algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterrein aan te passen; gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek

OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek De gemeente Wijk bij Duurstede, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.M.M. van den

Nadere informatie

VERKOOPVOORWAARDEN BOUWTERREINEN PLAN LINDEWIJK TE WOLVEGA

VERKOOPVOORWAARDEN BOUWTERREINEN PLAN LINDEWIJK TE WOLVEGA VERKOOPVOORWAARDEN BOUWTERREINEN ARGUSVLINDER 1 T/M 13 (ONEVEN) ARGUSVLINDER 2 T/M 18 (EVEN) EIKEPAGE 2 T/M 14 (EVEN) PLAN LINDEWIJK TE WOLVEGA vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. voor de verkoop van onroerende zaken. in de gemeente Berkelland

ALGEMENE VOORWAARDEN. voor de verkoop van onroerende zaken. in de gemeente Berkelland ALGEMENE VOORWAARDEN voor de verkoop van onroerende zaken in de gemeente Berkelland Artikel 1.: GELDIGHEID 1. Deze Algemene voorwaarden behoren bij iedere verkoop-overeenkomst tussen de gemeente Berkelland

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONROERENDE ZAKEN BLOEMENDAAL 2005

Gemeente Bloemendaal ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONROERENDE ZAKEN BLOEMENDAAL 2005 Gemeente Bloemendaal ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONROERENDE ZAKEN BLOEMENDAAL 2005 Inleiding In dit boekje treft u de Algemene Verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken van de gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. verkoop openbare ruimte. Definitief 12-11-12

Algemene voorwaarden. verkoop openbare ruimte. Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden verkoop openbare ruimte Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden voor de verkoop van openbare ruimte in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007)

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007) HOOFDSTUK 1 : BEPALINGEN ALGEMEEN. Artikel 1.1. : Geldigheid. a. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

In dit boekje staan de algemene verkoopvoorwaarden vermeld die door de gemeente Landerd bij de verkoop van woningbouwkavels worden gehanteerd.

In dit boekje staan de algemene verkoopvoorwaarden vermeld die door de gemeente Landerd bij de verkoop van woningbouwkavels worden gehanteerd. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van bouwkavels voor woningen. In dit boekje staan de algemene verkoopvoorwaarden vermeld die door de gemeente Landerd bij de verkoop

Nadere informatie

Concept Verkoopovereenkomst Bouwkavels Nijbroek Vrijstaande woning

Concept Verkoopovereenkomst Bouwkavels Nijbroek Vrijstaande woning Concept Verkoopovereenkomst Bouwkavels Nijbroek Vrijstaande woning Ondergetekenden: a. De gemeente Voorst, gevestigd H.W. Iordensweg 17, 7390 HA te Twello te dezen vertegenwoordigd door de heer B.M. Hoogeslag,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN "ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE MARUM" HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1.1 Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanbieding:

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE LEEK

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE LEEK ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE LEEK HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1.1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieding: een

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert

Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert Beekstraat 54 Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert Telefoon: (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail:

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 2., KvK-nummer, kantoorhoudende aan, te, vertegenwoordigd door, geboren te op wonende aan,, hierna te noemen: KOPER ;

KOOPOVEREENKOMST. 2., KvK-nummer, kantoorhoudende aan, te, vertegenwoordigd door, geboren te op wonende aan,, hierna te noemen: KOPER ; BEDRIJVENTERREIN KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De gemeente Wierden, voor en namens welke de ondergetekende, de heer J.H.M. Robben, ten deze handelend als burgemeester van de gemeente Wierden, ter

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WOONKAVELS ACKERSWOUDE FASE B2 GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP 2014

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WOONKAVELS ACKERSWOUDE FASE B2 GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP 2014 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WOONKAVELS ACKERSWOUDE FASE B2 GEMEENTE PIJNACKER-NOOTDORP 2014 de Gemeente: 1 de Koper: Hoofdstuk 1. Definities In deze Algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Aflevering:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: BEPALINGEN ALGEMEEN

HOOFDSTUK 1: BEPALINGEN ALGEMEEN No.: 6-9 Onderwerp: Algemene uitgiftevoorwaarden -------------------------------------- De raad van de gemeente Hattem; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 februari 1995, no. 6; gelet op de Algemene

Nadere informatie

Concept Verkoopovereenkomst Achter t Holthuis (11 e fase) Twee-onder-één-kap woning

Concept Verkoopovereenkomst Achter t Holthuis (11 e fase) Twee-onder-één-kap woning Concept Verkoopovereenkomst Achter t Holthuis (11 e fase) Twee-onder-één-kap woning Ondergetekenden: a. de gemeente Voorst, krachtens "Mandaatbesluit 2004" d.d. 21 december 2004 te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Definities. Algemene verkoopvoorwaarden: deze voorwaarden van de gemeente Dalfsen zijn bestemd te gelden bij verkoop van of vestiging van een beperkt recht van erfpacht of opstal op

Nadere informatie

voorbeeld KOOPOVEREENKOMST

voorbeeld KOOPOVEREENKOMST voorbeeld KOOPOVEREENKOMST De ondergetekende: De gemeente Coevorden, gevestigd te Coevorden, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet en het algemeen mandaatbesluit Coevorden 2010 d.d. 20 april 2010 vertegenwoordigd

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente gouda (av gouda)

algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente gouda (av gouda) omslag-alg.voorw. verk. OZ 08-04-2004 10:06 Pagina 1 algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente gouda (av gouda) vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

2. De bovenomschreven rechten worden verleend voor onbepaalde tijd en zijn niet opzegbaar.

2. De bovenomschreven rechten worden verleend voor onbepaalde tijd en zijn niet opzegbaar. OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Het Broek Westhoek Hengelo Alverstraat 11 t/m 19 (oneven nummers) en Kolbleistraat 16 t/m 24

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden bouwgrond

Algemene verkoopvoorwaarden bouwgrond Gemeenteblad nr. 244, 22 oktober 2015 Rectificatie aanvulling voorwaarden woningbouwkavels, 23 oktober 2015 Algemene verkoopvoorwaarden bouwgrond gemeente Deurne 2015 Bedrijfskavels Hoofdstuk 1 Bepalingen

Nadere informatie

*verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: die *verklaart/verklaren van verkoper te hebben gekocht:

*verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: die *verklaart/verklaren van verkoper te hebben gekocht: - 1 - KOOPOVEREENKOMST WEIVER 117 TE WESTZAAN 10181/ak De ondergetekende*: 1. * hierna *tezamen genoemd: verkoper; *verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: 2. * hierna *(tezamen)

Nadere informatie

Algemene gronduitgiftevoorwaarden van de Gemeente Olst-Wijhe 2014

Algemene gronduitgiftevoorwaarden van de Gemeente Olst-Wijhe 2014 Verkoop van onroerende zaken Algemene Uitgiftevoorwaarden gemeente Olst-Wijhe: vastgesteld op 21 januari 2014 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe ter vervanging van

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Informatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST Blok D, Parkeerplaats(en)

KOOPOVEREENKOMST Blok D, Parkeerplaats(en) Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft Barbarasteeg 2 2611 BM Delft Postbus 3137 2601 DC Delft Project Nieuw Delft Coendersbuurt, CB xxx Delft datum: xx-xx-xxxx De ondergetekenden: KOOPOVEREENKOMST Blok

Nadere informatie

DEFINITIES/BEGRIPSBEPALINGEN 6 HOOFDSTUK 1 BEPALINGEN ALGEMEEN 7

DEFINITIES/BEGRIPSBEPALINGEN 6 HOOFDSTUK 1 BEPALINGEN ALGEMEEN 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 5 DEFINITIES/BEGRIPSBEPALINGEN 6 HOOFDSTUK 1 BEPALINGEN ALGEMEEN 7 Artikel 1.1 Geldigheid 7 Artikel 1.2 Definities 7 Artikel 1.3 Tekening 7 Artikel 1.4 Informatieplicht verkoper,

Nadere informatie

verklaart voor en namens de gemeente Ommen te hebben verkocht aan de medeondergetekende:

verklaart voor en namens de gemeente Ommen te hebben verkocht aan de medeondergetekende: BIJLAGE 2 KOOPOVEREENKOMST GROND De ondergetekende(n): 1. De gemeente Ommen, overeenkomstig artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd namens de burgemeester door de heer F. van Weeghel, teamleider

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ONROERENDE ZAKEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2004

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ONROERENDE ZAKEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2004 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ONROERENDE ZAKEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2004 Inhoudsopgave INLEIDING 1 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 GELDIGHEID 2 1.1.1 Geldigheid 2 1.2 DEFINITIES 2 1.2.1 Definities 2

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREIN RICHELLEWEG

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREIN RICHELLEWEG ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREIN RICHELLEWEG GEMEENTE SOEST 2015 (Avv Richelleweg 2015) augustus 2015 Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders op: 8 september 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken 2008 van de gemeente Son en Breugel

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken 2008 van de gemeente Son en Breugel - 0 - Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken 2008 van de gemeente Son en Breugel Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Son en Breugel op 26 augustus 2008 H:\Sonniuspark\Algemeen\Diversen\Algemene

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST BLOEMENZOOM

KOOPOVEREENKOMST BLOEMENZOOM Koopovereenkomst : Bloemenzoom 1 van 9 KOOPOVEREENKOMST BLOEMENZOOM Ondergetekenden: 1. De gemeente Dronten, kantoor houdende De Rede 1 te Dronten, te dezen vertegenwoordigd door R. Sol, ambtenaar in dienst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN GROND DOOR DE GEMEENTE SINT ANTHONIS.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN GROND DOOR DE GEMEENTE SINT ANTHONIS. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN GROND DOOR DE GEMEENTE SINT ANTHONIS. In deze brochure staan de Algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Sint Anthonis vermeld. Als u een koopovereenkomst voor

Nadere informatie

Concept Verkoopovereenkomst De Schaker (kx/f1)

Concept Verkoopovereenkomst De Schaker (kx/f1) Concept Verkoopovereenkomst De Schaker (kx/f1) Ondergetekenden: a. De gemeente Voorst, gevestigd H.W. Iordensweg 17, 7390 HA te Twello te dezen vertegenwoordigd door de heer B.M. Hoogeslag, senior grondzaken

Nadere informatie

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND Tel.: +31 (0)883040304 Fax: +31 (0)8830403 05 E-mail: info@metisnotarissen.nl Internet: www.metisnotarissen.nl VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Concept verkoopovereenkomst, plandeel Holthuis Oost, De Schaker (kx/fx)

Concept verkoopovereenkomst, plandeel Holthuis Oost, De Schaker (kx/fx) Concept verkoopovereenkomst, plandeel Holthuis Oost, De Schaker (kx/fx) Ondergetekenden: a. De gemeente Voorst, gevestigd H.W. Iordensweg 17, 7390 HA te Twello te dezen vertegenwoordigd door de heer B.M.

Nadere informatie

concept model koopovereenkomst bouwkavel De Hoven

concept model koopovereenkomst bouwkavel De Hoven concept model koopovereenkomst bouwkavel De Hoven < Dit is een model koopovereenkomst, bedoeld als indicatie van de verkoopvoorwaarden, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Op het moment van verkoop

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

- 1 - Mobers & Dings notarissen

- 1 - Mobers & Dings notarissen Mobers & Dings notarissen - 1 - J.F. Kennedylaan 6 5981 XC Panningen 077-3071490 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Object: weiland en cultuurgrond aan de Lorbaan en Venweg te Grashoek kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32).

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). Artikel 1 1. Huurkoop in de zin van deze wet is de koop en verkoop van onroerend goed, waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BOUWGROND GEMEENTE BARENDRECHT

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BOUWGROND GEMEENTE BARENDRECHT Notariskantoor Lautenbach Kerklaan 11 1961 GA Heemskerk Tel: 0251-203203 Fax: 0251-203205 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BOUWGROND GEMEENTE BARENDRECHT Artikel 1 Overdracht en aanvaarding 1. De akte tot levering

Nadere informatie

GEMEENTK OTOEWATKR In&ckomcn 2 3APR ZOU. Koopovereenkomst

GEMEENTK OTOEWATKR In&ckomcn 2 3APR ZOU. Koopovereenkomst GEMEENTK OTOEWATKR n&ckomcn A 2 3APR ZOU ^ Gemeente Oudewater Koopovereenkomst Gemeente Woerden 14L06133 De ondergetekende: 1. DE GEMEENTE OUDEWATER, hierna ook genoemd: verkoper, namens wie de heer mr.

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST BOUWKAVEL REUTSDAEL

KOOPOVEREENKOMST BOUWKAVEL REUTSDAEL KOOPOVEREENKOMST BOUWKAVEL REUTSDAEL Ondergetekenden: De Gemeente Maasgouw, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester S.H.M. Strous, ten dezen handelend ter uitvoering van het besluit van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: "de Gemeente"

KOOPOVEREENKOMST. 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: de Gemeente KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: "de Gemeente" En 2. @ hierna (tezamen) te noemen de Koper De

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Algemene Verkoopvoorwaarden LET OP! Bij het uitbrengen van een bod op één van onderstaande woningen wordt u geacht met onderstaande voorwaarden bekend te zijn en daarmee akkoord te zijn. Bij eventuele

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; Sector : II Nr. : 39 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; gelet op artikel 160, sub e van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN RECHT VAN OPSTAL VEENSCHUUR ELSENHOVE

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN RECHT VAN OPSTAL VEENSCHUUR ELSENHOVE OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN RECHT VAN OPSTAL VEENSCHUUR ELSENHOVE Ondergetekenden: I. de Gemeente Amstelveen, ten deze vertegenwoordigd door het Hoofd Vastgoed, de heer en A. Renting, hiertoe aangewezen

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

3 BESTEMMING EN GEBRUIK

3 BESTEMMING EN GEBRUIK ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE VESTIGING VAN DE ZAKELIJKE RECHTEN VAN ERFPACHT EN OPSTAL IN HET BUNGALOWPARK STILLE WILLE TE OOST-, WEST-, EN MIDDELBEERS (GEMEENTE OIRSCHOT) De Erfpachtbepalingen vastgesteld

Nadere informatie

ALGEMENE (UITGIFTE) VOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE HOUTEN 2010

ALGEMENE (UITGIFTE) VOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE HOUTEN 2010 ALGEMENE (UITGIFTE) VOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE HOUTEN 2010 Hoofdstuk I Definities Artikel 1 BIJLAGE IA: Een bij de koopovereenkomst behorende lijst van afspraken ten behoeve van de bouw van woningen,

Nadere informatie

4. Onder notaris wordt in deze bepalingen verstaan de in de koop-/aannemingsovereenkomst aangewezen notaris.

4. Onder notaris wordt in deze bepalingen verstaan de in de koop-/aannemingsovereenkomst aangewezen notaris. ALGEMENE VOORWAARDEN voor de koop-/aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten Definities 1. Onder koop-/aannemingsovereenkomst wordt in deze bepalingen verstaan de schriftelijke koop- /aannemingsovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

R I J K S I N K O O P V O O R W A A R D E N

R I J K S I N K O O P V O O R W A A R D E N A L G E M E N E R I J K S I N K O O P V O O R W A A R D E N Vastgesteld bij besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 1 september 1993, nr. 93M005925 VERKORTE BENAMING: ARIV 1993

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper;

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper; Intentie koopovereenkomst roerende zaak De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper en hierna te noemen Koper; verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Koper en Verkoper hierna te noemen Partijen

Nadere informatie

4 oktober 2010 STANDAARD PARKREGELS BEDRIJVENPARK BORCHWERF II

4 oktober 2010 STANDAARD PARKREGELS BEDRIJVENPARK BORCHWERF II 4 oktober 2010 STANDAARD PARKREGELS BEDRIJVENPARK BORCHWERF II Inhoud 1 ALGEMEEN... 3 2 BELANRIJKSTE PARKREGELS BOUWFASE EN WOONFASE... 4 3 HANDHAVING EN BOETELIJST UIT ALGEMENE VESTIGINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Bloemstraat 5-5a 8081 CV Elburg

Bloemstraat 5-5a 8081 CV Elburg Bloemstraat 5-5a 8081 CV Elburg Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis annex bedrijfsruimte, erf, tuin en ondergrond. Prachtig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

Verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt:

Verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt: KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Verkoper: de heer Cornelis Johan Schoonen, wonende op Curacao, Boebiweg 6, geboren te Curacao op 29 mei 1949, ten deze handelende als bestuurder van de te Bonaire

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten. Algemene voorwaarden IMenz BV (Versie 2007-02) 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JB KAMPEERAUTO S BV SOEST

Algemene Voorwaarden LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JB KAMPEERAUTO S BV SOEST Algemene Voorwaarden LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JB KAMPEERAUTO S BV SOEST De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichtingen van diensten ten

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel ten behoeve van agrarische doeleinden aan en nabij het Noorderdiep te Drouwenermond, kadastraal

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene en Bijzondere Inschrijvings- en verkoopvoorwaarden Prof. Einthovenstraat 35, 7316 LW Apeldoorn

Algemene en Bijzondere Inschrijvings- en verkoopvoorwaarden Prof. Einthovenstraat 35, 7316 LW Apeldoorn Algemene en Bijzondere Inschrijvings- en verkoopvoorwaarden Prof. Einthovenstraat 35, 7316 LW Apeldoorn Wijze van bieden Artikel 1 De biedingen kunnen uitsluitend schriftelijk en in een gesloten enveloppe

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T

C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T C O N C E P T K O O P O V E R E E N K O M S T ONDERGETEKENDEN: De gemeente Velsen, ten deze krachtens de bepalingen van de gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester van deze gemeente, die als zodanig

Nadere informatie

31 maart 2015. HS/539089506/KOOPAKTE Woningen "Kerklaan 81" te Wateringen DE ONDERGETEKENDEN:

31 maart 2015. HS/539089506/KOOPAKTE Woningen Kerklaan 81 te Wateringen DE ONDERGETEKENDEN: 1 HS/539089506/KOOPAKTE Woningen "Kerklaan 81" te Wateringen 31 maart 2015 DE ONDERGETEKENDEN: 1. Schouten & De Jong Projectontwikkeling B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Ondergetekenden, Drs. Henricus Petrus Theresia Maria Willems, wonende aan de Jeroen Boschlaan 8 te Drunen, burgemeester van de gemeente Heusden, ten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Artikel 1 Definities 1. Zomerperspectief, ingeschreven bij K.v.K. Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 52501353 opdrachtnemer. 2. Contractant / opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand

ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand Artikel 1: begripsomschrijving Ideavelop B.V.: wederpartij: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Ideavelop B.V. op enigerlei

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

3.4 De werkzaamheden van Just Housing vormen geen garantie voor het vinden van een geschikte) woonruimte.

3.4 De werkzaamheden van Just Housing vormen geen garantie voor het vinden van een geschikte) woonruimte. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en)

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening De partijen: I. De gemeente Asten, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SWK.doc

Algemene Voorwaarden SWK.doc ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE EN WAARBORGREGELING WAARAAN HET KEURMERK VAN DE STICHTING GARANTIEWONING IS VERLEEND (gereed gekomen

Nadere informatie