BUSINESSPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUSINESSPLAN 2010-2020"

Transcriptie

1 december 2010 CONCEPT BUSINESSPLAN CENTRUM VOOR REUMA EN REVALIDATIE ROTTERDAM Opgesteld ten behoeve van de dialoog met belanghebbenden over de toekomst van het RRR in relatie tot de nieuwbouw Tom Bank en Wim van Deventer VAN BEETHOVENLAAN JD ROTTERDAM T

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De oorsprong Missie, visie en doelstelling Visie Missie De doelstelling Wat maakt het RRR uniek? Samenwerking De deur tot deur aanpak De opname De behandeling Een zinvolle dagbesteding Kwaliteit De noodzaak van nieuwbouw De medewerkers De nieuwbouw De voorzieningen Flexibiliteit en duurzaamheid Fasering Marketing Demografische analyse Waar wonen de patiënten Diagnose groepen Communicatie

3 16. Belanghebbenden (stakeholders) De zorgverzekeraars Vraag en aanbod in perspectief De Patiëntenraad De bedrijfsvoering De financiering Eigen bijdragen Fondswerving Juridische structuur Concurrentieanalyse De resultaten Bijlage Gebruikte afkortingen

4 1. Inleiding Het businessplan heeft dezelfde uitgangspunten en dezelfde ontwikkelingsrichting als het Strategische Beleidsplan 1990 en de Beleidsstrategie Het plan houdt rekening met actuele in- en externe ontwikkelingen. Vanaf 1992 is het Strategisch Beleidsplan tijdens het college Strategisch Management in gezondheidszorg aan de Erasmusuniversiteit (BMG) gepresenteerd. Vrijwel jaarlijks is het plan daardoor bijgesteld en afgestemd op recente theoretische inzichten. In 2010 zijn delen van het businessplan o.a. gepresenteerd tijdens het jaarlijkse congres van de zorgverzekeraars in St Paul de Vence, Frankrijk 1 en op uitnodiging van Microsoft tijdens de Himms in Atlanta (VS). De erkenning als revalidatiecentrum naast de erkenning als somatisch verpleeghuis is het resultaat van in het verleden gemaakte strategische keuzen en de gezamenlijke inspanning van medewerkers. Patiënten en medewerkers inspireren de bestuurders. Deze inspiratie in combinatie met kleinschaligheid en zelfstandigheid maken de eigen koers van het RRR mogelijk. Figuur I visualiseert de interactie tussen in- en externe ontwikkelingen en de structuur. Strategische analyse Extern: Intern: Structuur: Voor de toekomst van het RRR zijn onderstaande externe ontwikkelingen belangrijk: emancipatie van patiënten en medewerkers vergrijzing, minder arbeidskrachten en meer ouderen krimpende zorgbudgetten meer aandacht voor preventie 1 Lijst van overige sprekers in St Paul de Vence: De heer drs. M.J. van Rijn, Voorzitter Raad van Bestuur PGGM; De heer drs. W.A. van der Meeren Voorzitter Raad van Bestuur CZ, De heer J.A.S. van Breda Vriesman Lid Raad van Bestuur Eureko; De heer drs. G.H.J. Huffmeijer Voorzitter Raad van Bestuur Haga Ziekenhuis; De heer drs. H. Feenstra Lid Raad van Bestuur Martini Ziekenhuis; De heer dr. C.B. Leerink Lid Raad van Bestuur Menzis; De heer mr.drs. T.W. Langejan Voorzitter Raad van Bestuur Nederlandse Zorgautoriteit; De heer prof.dr. P. Schnabel Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau; De heer M.J.W. Bontje Lid Raad van Bestuur Univé VGZ IZA Trias; De heer drs. L.A.M. van Halder Directeur-generaal Curatieve Zorg, ministerie van VWS

5 Belangrijke interne ontwikkelingen zijn: communicatie met medewerkers, patiënten en mantelzorgers training en opleiding aandacht voor kwaliteit logistiek, planning en ICT administratieve verantwoording. De belangrijkste structurele veranderingen hebben betrekking op: de erkenning als aanbieder van gespecialiseerde revalidatie zorg aan ouderen in combinatie met het deur tot deur concept, gericht op duurzaam herstel binnen een healing environment. Hoewel de nieuwbouw nog moet starten worden de in het businessplan beschreven innovaties op het vlak van het revalideren van ouderen nu al geïmplementeerd. Zo zijn 2/3 van de revalidatiebedden op basis van reguliere productieafspraken al in gebruik. De polikliniek startte in In 2010 werden in totaal RBU s gedeclareerd De oorsprong Rond 1960 was Christina Brouwer jong, geëmancipeerd en afhankelijk vanwege een ernstige vorm van reuma. Zij stichtte het Rheumaverpleeghuis. Een centrum waar zij, samen met lotgenoten, onder gunstige omstandigheden oud kon worden. Aan het eind van de jaren zestig wandelde de eerste reumapatiënt binnen. Mw. Brouwer maakte zelf nooit gebruik van de voorziening. Ondanks haar lichamelijke beperkingen kon zij zelfstandig blijven wonen. De visie van mw. Brouwer is nog altijd de inspiratiebron van het RRR. Professionele behandeling die emancipatie, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van cliënten mogelijk maken staan nog steeds centraal in de visie van het RRR. Een aantrekkelijk werkklimaat en een gezonde financiële huishouding moeten dit, ook op lange termijn, mogelijk maken. Het RRR anno 2010 heeft een revalidatiefunctie en een woonfunctie mét behandeling. In eerste instantie werken cliënten aan zo lang mogelijk thuis wonen of terugkeer naar huis. Langdurige opname volgt alleen wanneer dit niet mogelijk blijkt. In dat geval kunnen patiënten rekenen op goede zorg met services en comfort.

6 2. Missie, visie en doelstelling Het RRR is een gezondheidscentrum dat open staat voor zijn directe omgeving en oog heeft voor de noden van de samenleving. In de directe omgeving wonen veel ouderen die te weinig bewegen. Op den duur maakt hen dat kwetsbaar en afhankelijk van de gezondheidszorg. De samenleving vergrijst. De zorgvraag neemt hierdoor toe terwijl er onvoldoende jonge arbeidskrachten zijn om de zorg te leveren. (zie ook hoofdstuk 15) De verwachting is dat de kosten van de zorg een te zware financiële last zijn voor de samenleving. Het RRR ontwikkelt samen met de eerstelijnszorg preventieve programma s voor ouderen uit de directe omgeving. Hiertoe werd met onder andere de Consumentenbond, Ouderenorganisaties en NOC/NSF het initiatief genomen voor Fit for Life. De toename van het aantal ouderen heeft minder dramatische gevolgen dan verwacht als het RRR haar doel verwezenlijkt. 2.1 Visie Wanneer mensen ouder worden gaan zij steeds minder bewegen. Hierdoor neemt hun vermogen om te bewegen af. Het gevolg is een maatschappelijk isolement 2. In de omgeving van de moderne mens is alles gericht op comfort (de sluipmoordenaar). Er zijn liften in plaats van trappen en tal van hulpmiddelen om maar zo min mogelijk te lopen. Het gemak dient te mens en wordt tegelijkertijd zijn ondergang. Onderzoek toont aan dat bij een verblijf in bed van 14 dagen de spiermassa afneemt met 15%. (oratie Prof. dr. Marijke Hopman-Rock) Voor ouderen geldt dat hun spierweefsel snel afneemt wanneer zij passief zijn. Hun mobiliteit vermindert. Ouderen hebben ook een groot herstellend én aanpassend vermogen. Dit geldt zowel voor de elasticiteit van de hersenen (Prof. dr. A. Hofman) als voor het bewegingsstelsel (Prof dr. H. Stam). Mensen blijken op hoge leeftijd veel vitaler dan waarvan tot voor kort werd uit gegaan. 3 Problemen samenhangend met ouder worden zijn te voorkomen en omkeerbaar 2 De reumapatiënten vereniging onderschrijft deze stelling en draagt hem ook uit. 3 Michael R. Rose, Scientific American, special edition: the Science of staying young, page 25

7 2.2 Missie Uit bovenbeschreven visie volgt de missie van het RRR. Het RRR wil samen met patiënten met ernstige beperkingen werken aan zo lang mogelijk thuis wonen en dezelfde activiteiten blijven ondernemen als in het verleden. dit duurzaam bereiken met een minimale inzet van professionele hulp. een kwalitatief hoogwaardige verblijfsfunctie aanbieden in combinatie met verpleging, verzorging en behandeling, als thuis wonen tijdelijk of structureel niet mogelijk is. 2.3 De doelstelling Het RIVM toont aan dat een gezond leven leidt tot een langer leven maar niet tot hogere zorgkosten. Mede op grond hiervan is de samengevatte doelstelling van het RRR: Gezondheidswinst voor ouderen

8 3. Wat maakt het RRR uniek? Van oudsher financierde de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) het RRR. Vanwege het algemene karakter bood de AWBZ onvoldoende mogelijkheden om de ambitie van het RRR (waardetoevoeging vanuit het perspectief van de cliënt) te ondersteunen. Het RRR investeerde in een groot behandelteam. Groot in vergelijking met behandelteams in andere somatische verpleeghuizen. De laatste tien jaar werden in het RRR meer dan 3000 patiënten behandeld na een beroerte (ofwel: CVA cerebraal vasculair incident). Een vergelijkbaar aantal werd behandeld voor een reumatische aandoening in combinatie met andere zorgvragen (w.o. diabetes, kanker, neurologische aandoeningen en hart- en vaatziekten). Vanaf 2006 is het RRR voor het leveren van (poli)klinische revalidatie toegelaten als ziekenhuisvoorziening. Hierdoor is het mogelijk de aard en omvang van revalidatie af te stemmen op de specifieke behoefte van de patiënt. De revalidant is niet meer afhankelijk van een ZZP (zorgzwaarte pakket). Het RRR maakt sinds 2006 met zorgverzekeraars ACHMEA en DSW een substantiële productieafspraak voor (poli)klinische revalidatie. Zorgverzekeraars Nederland ondersteunt deze productieafspraak. Met deze ontwikkeling heeft het RRR een bijzondere en vooruitgeschoven positie in de gezondheidszorg voor ouderen. Hiermee wordt geanticipeerd op de nieuwe Zorgverzekeringswet (2012/2012) die kortdurende zorg financiert. Door aanzienlijke investeringen ontwikkelde het RRR zich op het gebied van: logistiek, administratie, planning en automatisering. Door de combinatie van kleinschaligheid en specialisatie kreeg het RRR kennis van duurzame revalidatie en behandeling van ouderen. Enkele verpleeghuizen, waaronder Antonius Binnenweg en Antonius IJsselmonde functioneren als proeftuin binnen de AWBZ. Hierdoor kunnen ook zij meer behandeling aanbieden. Maar de omvang van deze extra behandelingen blijft nog beperkt.

9 4. Samenwerking Het RRR werkt in Rotterdam samen met het Sint Franciscus Gasthuis, het IJssellandziekenhuis, het Havenziekenhuis en het Erasmus Medisch Centrum. In Schiedam met het Vlietlandziekenhuis. De samenwerking met vier ziekenhuizen maakt het RRR onafhankelijk. In Nederland zijn verpleeghuizen veelal gekoppeld aan één ziekenhuis waardoor de afhankelijkheid toeneemt. In Rotterdam zijn de zorghotels hiervan een voorbeeld. Het Erasmus Medisch Centrum neemt een bijzondere plaats in door de intensieve samenwerking met diverse afdelingen w.o.: neurologie, reumatologie, geriatrie, epidemiologie en revalidatiegeneeskunde. Met het Haven ziekenhuis wordt samengewerkt op het vlak van de geriatrie. Andere samenwerkingspartners zijn: het Revalidatiecentrum Rijndam, de Stichting Afasie Rotterdam, Thuiszorgorganisaties, Collega zorgaanbieders en huisartsen. Het RRR is partner in het Geriatrisch netwerk Rotterdam. Kennisuitwisseling vindt ook internationaal plaats. Werkbezoeken werden afgelegd aan ziekenhuizen en universiteiten in Rome, New York en Montréal. Ziekenhuizen streven er naar om het verblijf te verkorten, Zij willen hun patiënten vier dagen na opname ontslaan.

10 5. De deur tot deur aanpak Uit onderzoek blijkt dat ouderen zolang mogelijk thuis willen blijven wonen 4. Bij opname in een ziekenhuis vragen ouderen steeds kan ik hierna weer terug naar huis?. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Uit onderzoek van Medisch Centrum Utrecht blijkt dat meer dan één op de drie ouderen met meer beperkingen het ziekenhuis verlaten dan waarmee zij werden opgenomen. Dit kan betekenen dat ouderen na ziekenhuisopname nog langdurig aanvullende zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld in een verpleeghuis, een verzorgingshuis om van een thuiszorgorganisatie. Het RRR wil ouderen beter voorbereiden op een ziekenhuisopname maar ook daarna begeleiding aanbieden. De kans op terugkeer naar huis zonder langdurige aanvullende hulp neemt hierdoor aanzienlijk toe. Deze aanpak wordt deur tot deur genoemd. De patiënt gaat weg en komt terug via dezelfde deur. Zijn eigen deur. Op dit moment komen patiënten vooral in contact met het RRR als zij bijna ontslagen worden uit het ziekenhuis. Of na een medische ingreep waarna zij in een invaliderende spiraal terecht zijn gekomen. Veelal is er sprake van multiple problematiek. In de toekomst wil het RRR al voorafgaand aan een ziekenhuisopname afspraken maken met alle behandelaars in de keten. Het hele zorgpad dat de patiënt aflegt van behandelaar tot behandelaar kan dan geëffend worden. 5.1 De opname Het RRR trieert (beoordeelt/selecteert) patiënten in een op herstel gerichte omgeving. De gesprekken met de patiënt hebben tot doel hem te inspireren om te kiezen. Zijn keuze is wel of niet samenwerken met het RRR. In het RRR is passief blijven geen keuze. Ouderen moeten (soms) leren leven met beperkingen zoals kinderen omgekeerd in hun ontwikkeling leren leven met nieuwe mogelijkheden. Ouderenrevalidatie is net als kinderrevalidatie een specialisme. is geldt dat evenzeer voor de revalidatie voor ouder wordende mensen. Multidisciplinair werkende teams waaraan ook wordt deelgenomen door medisch specialisten voeren gestandaardiseerde behandelprogramma s uit. 4 het onderzoek naar vragen, wensen en behoeften van huidige en toekomstige 65-plussers in de provincie Noord-Brabant is uitgevoerd onder begeleiding van het lectoraat gerontologie van Avans Hogeschool in opdracht van het VBOB/Brabants Ouderen Platform

11 Uit wetenschappelijke publicaties was al bekend dat groepsgewijze behandeling, met name bij ouderen, heel effectief kan zijn. Het RRR koos er bewust voor om niet langer stil te staan bij waar de patiënt vandaan komt (op basis van de diagnose5). Het RRR kijkt naar waar de patiënt naar toe wil. Zijn persoonlijke doelstelling en het niveau van functioneren zoals gedefinieerd in het ICF-model (International Classification of Functioning, Disability and Health). De WHO ( World Health Organisation) ontwikkelde dit model. Het ICF-model maakt het mogelijk de context van de patiënt in kaart te brengen in plaats van te focussen op klachten, symptomen en medische problemen. Het RRR ontwikkelde enkele modules waaraan de patiënt groepsgewijs kan deelnemen. De motivatie van de patiënt is uitgangspunt van de groepsindeling6). Belangrijke vernieuwing in dit behandelconcept is de combinatie van individuele training en groepsgewijze interactieve educatie. De educatie richt zich op gedragsaspecten van bewegen en andere belangrijke gezondheidsaspecten zoals valpreventie, voeding en rouw- en verliesverwerking. 5 Met name met het Erasmus Medisch Centrum wordt samengewerkt met de afdelingen Neurologie (dr. D. Dippel en prof. dr. P. Koudstaal, Geriatrie (dr. T. vd Cammen en dr. F. Mattace-Raso) en Reumatologie (Prof. dr. M. Hazes). 6 In samenwerking met Smart Agent

12 6. De behandeling Patiënten doorlopen een traject met een aantal fasen: 1. algemene preventie: meer bewegen en gezonder eten 2. specifieke conditieverbetering ter voorbereiding op een medische ingreep 3. informatie voor en overleg met de behandelend medisch specialist 4. kortdurende verpleging en verzorging als vervolg op een ziekenhuisopname 5. kortdurende klinische of poliklinische revalidatie waardoor zelfstandig wonen mogelijk blijft 6. begeleiding en instructie van de partner/mantelzorger 7. nazorg en begeleiding vanuit de directe woonomgeving 8. periodieke evaluatie In iedere fase wordt multidisciplinaire behandeld. Hiervoor ontwikkelde het RRR modules. Belangrijke kenmerken hiervan zijn: de aansluiting op de individuele doelstelling van de patiënt, de focus die ligt op de volgende fase en het duurzame karakter van het herstel.

13 7. Facilitaire diensten en services Het RRR heeft een healing environment. Dat wil zeggen dat de patiënt een zinvolle en stimulerende dagbesteding heeft in een de gezondheid bevorderende omgeving. De dagbesteding is aanvullend op de behandeling. Patiënten kunnen veel voor zichzelf en voor andere patiënten betekenen. Professionele begeleiding is hiervoor niet persé noodzakelijk. Professionals zijn altijd in de buurt om, als dat nodig is, te ondersteunen. De tuin, de ateliers, de restaurants, en het sportcentrum zijn plaatsen waar het aangenaam vertoeven is en men tegelijkertijd samen met anderen wordt gestimuleerd tot activiteiten. Zowel AWBZ, ZVW en WMO kunnen het RRR financieren. Verrichtingen die kwalitatief of kwantitatief boven de AWBZ uitstijgen, kunnen hierdoor worden vergoed. Dit geldt ook voor het laatste deel van de revalidatie, dat zoveel mogelijk poliklinisch plaatsvindt. De wetenschap heeft grote belangstelling voor het objectiveren van de vraag hoeveel en welke zorg noodzakelijk of wenselijk is. Kennis nemen van onderzoek, deze overbrengen en toepassen in een multidisciplinaire context én het publiceren van de bereikte resultaten vormt een waardevolle aanvulling op de reguliere ouderenzorg, die in het RRR gestalte krijgt. Het eigen onderzoek kan een bijdrage leveren aan de kennis over het ontstaan en beloop van de ziekten die in het RRR behandeld worden en zal zich richten op de effectiviteit van de behandeling en de kwaliteit van het leven na ontslag. Het basispakket zorg wordt in Nederland kritisch bekeken met het oog op kostenbeheersing. Het basispakket wordt in omvang en verscheidenheid beperkt. Voor aanvullende zorg is een aanvullende verzekering nodig of moet worden bijbetaald. Ook aanvullende service en voorzieningen die geen directe relatie hebben met de reden van opname vallen buiten het basis pakket. De naoorlogse generatie wil gebruik kunnen maken van extra service en voorzieningen en is bereid hiervoor extra te betalen. Het RRR wil hierop inspelen. Haar locatie leent zich hiervoor bijzonder goed. De Van Beethovenlaan ligt aan de rand van Hillegersberg in het koopkrachtigste deel van Rotterdam. Bij de opzet van dit Businessplan is niet uitgegaan van een aanvullende eigen bijdrage. Het RRR wil hierop wel anticiperen. 7.1 Een zinvolle dagbesteding Het inzicht dat een zinvolle dagbesteding in een stimulerende, positief ervaren omgeving bijdraagt aan herstel wint aan erkenning. De natuurlijke omgeving draagt bij aan stressreductie, verliesverwerking en biedt mogelijkheden om verloren vaardigheden weer aan te leren. Zowel actieve als passieve vormen van sportbeoefening en culturele activiteiten vormen voor vele patiënten een bron van inspiratie. De bereiding, presentatie en het gebruik van maaltijden krijgt veel aandacht. De maaltijden vormen dan ook een integraal onderdeel van de dagbesteding.

14 8. Kwaliteit Het RRR werkt gestructureerd aan kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering. Het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt en borgt het beleid. In alle processen is de verbetercyclus van toepassing. Ook op de bedrijfsvoering. Alle medewerkers werken met de intentie om het nóg beter te doen. Alle diensten, clusters en commissies maken jaarlijks plannen. Het bestuur geeft daarvoor de koers aan. Elk voor- en najaar vinden evaluaties plaats. De verantwoording van de bereikte resultaten wordt op diverse websites gepubliceerd, bijvoorbeeld Kiesbeter.nl. De doelstelling van het kwaliteitsbeleid is om optimaal aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van onze belanghebbenden. De belangrijkste prestatie-indicator is de patiënt- en klanttevredenheid. De patiëntenraad is intensief betrokken bij vele facetten van de bedrijfsvoering en heeft een duidelijke stem in het beleid. Voor het management is de mening van de patiënt van vitale betekenis. Het bestuur baseert zich ook op andere informatiebronnen te weten: - gestructureerde onderzoeken naar patiëntervaringen en zorgprestaties - tevredenheidsonderzoek onder medewerkers - MIC meldingen, incidenten in de patiëntenzorg - KAM-meldingen, kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu - Klachten - Auditresultaten - Eigen waarneming en opvattingen Sinds 2008 is eveneens een intern auditteam actief dat op basis van een jaarplan de uitvoering van de zorg in het RRR toetst aan protocollen en werkinstructies. Ieder auditresultaten worden opgevolgd met een verbeterplan. Het RRR participeert in verschillende externe onderzoekstrajecten zoals het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg (CQ-index en zorgindicatoren), het Benchmarkonderzoek van Actiz (brancheorganisatie), Cliëntervaringen van NPCF en Gastvrijheidszorg.

15 Het RRR kreeg in 2007 het Bronzen Keurmerk van Perspekt en kreeg in 2009 drie sterren van Gastvrijheidszorg. Momenteel werkt het RRR aan HKZ-certificering voor het verpleeghuis én voor het revalidatiecentrum. Het HKZ-keurmerk (Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector worden gesteld en door financiers, patiënten/consumenten en de overheid. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling. Andere kwaliteitsresultaten van het RRR zijn zichtbaar op: links naar publicaties en/of naar websites met publieke informatie (zie bijlage: RRR kwaliteit openbaar, versie 7 juli 2010).

16 9. De noodzaak van nieuwbouw De voorgaande positieve en negatieve kenmerken van het RRR zijn samengevat in onderstaande sterkte/zwakte analyse. Sterkte Zwakte Intern Opgebouwde kennis, kunde Privacy en preventie Technische hulpmiddelen Patiënt oriëntatie Kleinschaligheid Logistiek Eigen vermogen Kansen afwezigheid van een Therapeutisch zwembad Polikliniek Services Arbeidsomstandigheden Bedreigingen Extern Erkenning als ziekenhuisvoorziening. Rente + bouwmarkt Koopkracht Bureaucratie en regelgeving Traagheid Het pand van het RRR werd 40 jaar geleden opgeleverd. Het is gebouwd volgens de inzichten van die tijd. Toen werd gekozen voor een indeling die aansloot bij de inrichting van ziekenhuizen. Lange gangen met aan de ene kant meerbedskamers en aan de andere kant facilitaire ruimten. Sindsdien verbeterde de kwaliteit van de gezondheidszorg door inhoudelijke veranderingen. De belangrijkste zijn: 1. de toegenomen aandacht voor de privacy van de patiënten. 2. de aandacht voor het voorkomen van infectieziekten 3. de uitbreiding van het aantal elektrische rolstoelen en tilliften 4. de aandacht voor arbeidsomstandigheden 5. de schaalgrootte van instelling in relatie tot het budget 6. de wens van patiënten om terug te keren naar de thuissituatie en het toegenomen belang van revalidatie. 7. het belang van een healing environment 8. de toegenomen lengte van mensen 9. de noodzaak van preventie Voor deze veranderingen zijn meer vierkante meters nodig. Alleen dan kan een organisatie verantwoord en innovatief zorg en behandeling blijven geven.

17 Het is op basis van (1) maximaal toelaatbaar om twee patiënten op 1 kamer te verplegen. Als het verblijf langer duurt heeft een eenpersoonskamer de voorkeur. Ook op basis van (2) gaat de voorkeur uit naar één persoonkamers. Op basis van (3) is er meer manoeuvreerruimte nodig en opslagruimte. Hulpmiddelen in brede zin (4) vereisen extra ruimte en voorzieningen om de kwaliteit van het werkmilieu te verbeteren (temperatuur en luchtkwaliteit). Uit economisch oogpunt (5) is een schaalgrootte van 180 bedden op één locatie optimaal. Revalidatie (6) is arbeidsintensief. Er zijn meer behandelaars en meer behandelruimten nodig. Een zwembad is een noodzakelijke voorziening. In een healing environment (7) ontbreken hinderlijke zaken zoals geluidsoverlast en zijn veel aangename voorzieningen aanwezig zoals planten en een goede luchtkwaliteit. De bedden zijn aangepast aan de lengte van de patiënten (8). Hierdoor is meer manoeuvreerruimte nodig. Het RRR is mede initiatiefnemer van fit for life. Dit is een Europees initiatief om de gezondheid van mensen te verbeteren door meer te bewegen (9). De toekomstige voorzieningen in het RRR (SPA faciliteiten, ateliers) zijn ook beschikbaar voor mensen uit de directe omgeving. De kosten voor onderhoud en energie zijn momenteel hoog (10). Vertaald in m2 levert dit het volgende beeld op: verblijf en verpleging centrum voorzieningen SPA, behandeling en fitnes Bouwdeel Bouwdeel Bruto totale totale oppervlakte Nieuwbouw fase Nieuwbouw Fase 2 Situatie

18 10. De medewerkers De vraag naar personeel neemt in de komende jaren toe door de vergrijzing. Dit stelt het CBS. Jaarlijks stijgt de vraag met 1,2 % per jaar tot fulltimers in De beroepsbevolking krimpt. Daardoor is het onduidelijk of er in de toekomst voldoende zorg beschikbaar is. Minder medewerkers zullen meer werk moeten verrichten. De productiviteit van medewerkers moet omhoog. Gebruik van technische hulpmiddelen, ICT en e-health biedt mogelijkheden net als standaardisatie, intensivering van het proces en meer directe patiëntenzorg. De organisatiestructuur van het RRR is plat. Er zijn 3 hiërarchische niveaus. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Zorg en behandeling zijn rondom de cliënt georganiseerd. Alle medewerkers onderschrijven de waarden: respect, vertrouwen en openheid. Het personeelsbeleid stimuleert medewerkers om actief bij te dragen aan het bereiken van de doelstellingen en ambities. Organogram RRR RvT bestuur OR / BR / VR revalidatiearts vertrouwenspersoon staf behandeling zwo Facilitair medisch paramedisch Psycho soc 222 ZWO-staf financien administratie hotelmatig revalidatie intensieve zorg Toelichting: Ondernemingsraad (OR), Bewonersraad (BR) en Vrijwilligersraad (VR) overleggen direct met het bestuur. 222 groep gediplomeerd verpleegkundigen van af nivo 4, die volcontinu de verpleegkundige eindverantwoordelijkheid draagt. Oktober 2009 Het RRR wil een goed werkgever zijn zonder voorbij te gaan aan het feit dat iedereen hard moet werken. Bijna altijd is dat in teamverband. De positieve motivatie van de medewerkers is van groot belang. Het RRR heeft een laag ziekteverzuim (4,5%) en vacatures kunnen vrijwel onmiddellijk worden vervuld. In de visie van het RRR is 'Zich gewaardeerd voelen' en 'eigen talenten kunnen ontplooien' belangrijk. Oudere medewerkers blijven gewaardeerde krachten en krijgen als dat nodig is individuele ondersteuning.

19 Het RRR telt momenteel (2010) ruim 320 medewerkers. Dat zijn ongeveer 200 fulltimers. De medewerkers hebben circa 30 verschillende landen van herkomst. Ruim 50 van hen hebben ten minste een HBO opleiding afgerond. De personeelsformatie in de periode 2008 tot 2015 groeit tot ongeveer 280 fte. Dat is een toename met 100 fte. Vooral het aantal behandelaars zal aanzienlijk groeien. De medische staf bestaat uit revalidatieartsen, specialisten ouderenzorg, basisartsen en een specialist ouderenzorg in opleiding. De medische staf werkt daarnaast ook samen met diverse andere specialisten w.o. reumatologen en geriaters. Deze specialisten werken veelal op consultbasis voor het RRR. De specialismen Specialist Ouderen Geneeskunde en Revalidatiearts zijn schaars. Beide specialismen worden efficiënt ingezet. Veel van het werk wordt ook nu al gedelegeerd. Dit stelt hoge eisen aan alle hierbij betrokken medewerkers. In de toekomst zal hiertoe ook het aantal nurse practitioners 7 en physical assistances 8 worden uitgebreid. Het RRR is een kleinschalige organisatie, een leerbedrijf van Calibris (zorg, welzijn en sport), Ecabo (administratief en facilitair), Kenwerk (Kenniscentrum voor Horeca, Bakkerij, Reizen en Recreatie), KOC (Kennis Ontwikkeling en Uiterlijke verzorging). Ook studenten van de Hogescholen en Universiteiten lopen in het RRR stage. Jaarlijks worden nu al zeker 100 stagiaires begeleid. Nieuwe medewerkers solliciteren vaak spontaan na een inspirerende stageperiode. Het management verwacht dan ook weinig hinder te hebben van de schaarste op de arbeidsmarkt. Vacatures zullen relatief snel vervuld zijn. Een betrokken en goed functionerende ondernemingsraad is in het belang is van de totale organisatie. Voorstellen uit de RIE (Risicoinventarisatie) worden meegenomen in het ontwerp van de nieuwbouw en verbeteren de kwaliteit van de toekomstige werkomstandigheden. Naast de OR zullen ook de medewerkers worden geconsulteerd over de en de daarmee samenhangende keuzes. Speerpunt van beleid is het voorkomen van duurzame belasting van medewerkers. 7 Nurse practitioners zijn zorgprofessionals met een relatief nieuwe functie in het huidige gezondheidszorgstelsel. Nurse practitioners integreren als zelfstandig behandelaar of medebehandelaar medische en verpleegkundige zorg, waardoor de zorg voor patiënten beter en toegankelijker wordt. 8 Het beroep PA is gepositioneerd in het medisch continuüm. De PA werkt onder supervisie van de specialist en biedt professionele medische zorg. Verwacht wordt dat de introductie van het beroep PA in Nederland zal leiden tot meer continuïteit en kwaliteit in de gezondheidszorg en tot een verhoging van efficiency en arbeidsproductiviteit in zowel de eerste- als in de tweedelijns zorg.

20 Elektrische hulpmiddelen zoals bedden, tilliften en douchestoelen zijn nu al voldoende beschikbaar maar zullen dat in de toekomst zeker ook zijn. Door het gebruik van zgn. plafondliften zal de belasting van medewerkers verder afnemen. De administratieve belasting van medewerkers is gereduceerd door het gebruik van Caretracker, een softwareprogramma in combinatie met een touchscreen. Het RRR participeert in verschillende Nationale projecten op het gebied van: decubitus pre Het RRR heeft goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers. In de zorg verschoof de laatste jaren het accent van niveau 2 naar niveau 3 (verpleeghuiszorg) en 4 (revalidatie). De samenwerking met Regionale Opleidingscentra (ROC) wordt in de toekomst uitgebreid.

De De stem van patiënten en en consumenten

De De stem van patiënten en en consumenten NEDERLANDSE NEDERLANDSE PATIËNTEN PATIËNTEN CONSUMENTEN CONSUMENTEN FEDERATIE FEDERATIE Zorgpaden herstelgerichte zorg De De stem van patiënten en en consumenten Wat patiënten belangrijk vinden Zorgpaden

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

RVZ raad in gezondheidszorg

RVZ raad in gezondheidszorg Beter zonder AWBZ? RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Pluspunten voor de zorg

Pluspunten voor de zorg Pluspunten voor de zorg Naar een betaalbaar en transparant zorgstelsel Ivo Timmermans Joop Blom Pluspunten voor de zorg Naar een betaalbaar en transparant zorgstelsel Ivo Timmermans Joop Blom 1 Pluspunten

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

Integrale zorg Naar nieuwe coalities in de zorg

Integrale zorg Naar nieuwe coalities in de zorg KPMG GEZONDHEIDSZORG Integrale zorg Naar nieuwe coalities in de zorg kpmg.nl kpmgplexus.nl 2 Integrale zorg - naar nieuwe coalities in de zorg Integrale zorg: een nieuw, maar begaanbaar pad voor de toekomst

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Zorgen voor Zorg Zorgen voor Zorg Ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 2030 Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Van patiënt tot klant Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zoetermeer, 2003 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Adviesopdracht

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Het cement tussen wonen en zorg BESTUURLIJKE AGENDA VOOR DE RUIMTELIJKE OPGAVE WONEN MET ZORG EN VOORZIENINGEN

Het cement tussen wonen en zorg BESTUURLIJKE AGENDA VOOR DE RUIMTELIJKE OPGAVE WONEN MET ZORG EN VOORZIENINGEN Het cement tussen wonen en zorg BESTUURLIJKE AGENDA VOOR DE RUIMTELIJKE OPGAVE WONEN MET ZORG EN VOORZIENINGEN Het cement tussen wonen en zorg Bestuurlijke agenda voor de ruimtelijke opgave wonen met

Nadere informatie