DUPLICAAT EIGENDOM FD: Om de bronnen te beschermen is de tekst van de originele DNB-brief aan ABN Amro overgezet in een ander bestand.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUPLICAAT EIGENDOM FD: Om de bronnen te beschermen is de tekst van de originele DNB-brief aan ABN Amro overgezet in een ander bestand."

Transcriptie

1 De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht horizontale functies en integriteit Thematisch toezicht integriteit Postbus AB Amsterdam Handelsregister Datum 04 februari 2015 Uw kenmerk Ons kenmerk 2014/ Behandeld door Kasteele, P.L. van de (drs.) (telefoonnummer verwijderd) ( adres verwijderd) Bijlagen 1 CONFIDENTIEEL ABN AMRO Bank N.V. T.a.v. dr. G. Zalm Postbus EA Amsterdam CC: mw. Drs. C.E. Princen, Lid Raad van Bestuur Mw. Drs. G. van Tunen, Chief Compliance Officer Onderwerp ABN AMRO Validatieonderzoek Corruptie en onderzoek Belangenverstrengeling ECT Geachte heer Zalm, Met deze brief wil de Nederlandsche Bank (DNB) u een terugkoppeling geven van de bevindingen uit haar bij ABN AMRO BANK N.V. (AAB) gehouden gecombineerde onderzoek in het kader van de thema s Corruptie (2013) en Belangenverstrengeling (2014). Conclusie DNB heeft tekortkomingen geconstateerd in de door AAB gedane bank-brede aanpassingen in de identificatie en mitigatie van corruptierisico s. AAB dient de tekortkomingen te adresseren en DNB daarover te informeren. Het onderzoek In 2013 heeft DNB een thematisch onderzoek uitgevoerd naar de mate van beheersing van het corruptierisico (door middel van omkoping en/of belangenverstrengeling) door AAB. Uit dit onderzoek is een aantal bevindingen gekomen, zoals aan AAB gecommuniceerd op 31 oktober 2013 (zie brief met kenmerk 2013/641447). Op basis van deze bevindingen heeft AAB een plan van aanpak opgesteld dat op 12 december 2013 is gecommuniceerd aan DNB, en vervolgens op 22 januari 2014 is besproken met mevrouw drs. G. van Tunen. Daarbij is aangegeven dan DNB voornemens was om in 2014 door middel van een vervolgonderzoek, de opvolging die AAB aan dit plan van aanpak heeft gegeven, te valideren.

2 Vervolgens heeft DNB AAB eveneens geselecteerd voor onderzoek in het kader van het thema Belangenverstrengeling (2014), voor wat betreft haar Energy, Commodities & Transportation activiteiten (ECT). Zoals aangekondigd in de brief d.d. 10 april 2014 (zie brief met kenmerk 2014/302091) heeft DNB het onderzoek naar de validatie van het plan van aanpak van AAB en het onderzoek bij ECT gecombineerd. De focus lag tijdens dit gecombineerde onderzoek derhalve op de volgende onderdelen: een validatie van de door AAB gegeven invulling aan de concrete actiepunten voortkomend uit het bovengenoemde plan van aanpak van AAB; een nader onderzoek bij het bedrijfsonderdeel ECT naar de systematische analyse van integriteitsrisico s waaronder corruptie door middel van omkoping en/of belangenverstrengeling en de inrichting en (tot op zekere hoogte) de werking van het beheersingskader gericht op het vroegtijdig herkennen en aanpakken van corruptierisico. Het onderzoek is namens DNB uitgevoerd door mr. M.Y. Ridderikhof, drs. P.L. van de Kasteele, drs. E. Metz en M.C. Ligthart RA. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode tussen 24 september en 24 oktober Tijdens deze periode zijn gesprekken gevoerd met verschillende medewerkers van AAB en is ter beschikking gestelde informatie en documentatie bestudeerd. Bevindingen Organisatie & cultuur: het bewustzijn ( awareness ) ten aanzien van het corruptierisico is verbeterd. Voor wat betreft het onderdeel ECT heeft DNB op basis van de gevoerde gesprekken opgemerkt dat awareness bij de eerste lijn sterk verbeterd is. Ook is vastgesteld dat met de veranderingen in het management van ECT de cultuur binnen dit onderdeel in positieve zin is aangepast; AAB s aanpak ter voorkoming van corruptie is verder gestructureerd, met name door middel van het verduidelijken en specificeren van de verantwoordelijkheden en taken van Compliance en Security & Intelligence Management (SIM). Hiermee lijkt een incident driven aanpak zoals deze door DNB in 2013 is bevonden, verder te voorkomen; de noodzakelijke aanpassingen aan de Reporting & prevention of security incidents and compliance breaches zijn nog niet geformaliseerd; in opzet is de vernieuwde gifts, hospitality & entertainment policy voldoende, er heeft echter nog geen monitoring vanuit Compliance plaatsgevonden ter vaststelling van een adequate implementatie. Governance: er is onvoldoende gebleken dat binnen AAB de eerste lijn (de business) op adequate wijze betrokken is én wordt bij het opstellen en aanpassen van het beleid ter voorkoming van corruptie; er is onvoldoende gebleken dat de bevindingen met betrekking tot het uitvoeren van een systematische analyse betreffende het corruptierisico zijn geadresseerd door AAB. Er is niet gebleken dat AAB de inherente corruptierisico s voor haar organisatie en/of activiteiten in het bijzonder voor ECT heeft geïdentificeerd. Third party risico: er is (nog) geen beleid met betrekking tot de beheersing van het third party risico vastgesteld. Dit uit zich ook bij ECT: er wordt geen due dilligence uitgevoerd op partijen die bijvoorbeeld ten behoeve van AAB controles uitvoeren op warehouses en voorraden; wel heeft Procurement ter voorbereiding op het te ontwikkelen third party beleid suggesties gedaan voor aanpassing van haar proces tot leverancierselectie; Procurement heeft nog geen inzicht in de integriteitsrisico s betreffende haar inkoop voor AAB (wereldwijd); de wijzigingen met betrekking tot het sponsoring-beleid zijn onvoldoende doorgevoerd. Er is wel sprake van een verwijzing naar het voorkomen van corruptie via het expliciet benoemen van de toepasselijkheid van de Corporate Values en de Business Principles, maar er is niet voorzien in een integriteitscheck van een (potentieel) te sponsoren partij. Netwerken (nevenfuncties en privébelangen:

3 de wijzigingen in de procedures om een goede inzage te hebben in de nevenfuncties en privébelangen van de leden van de Raad van Commissarissen ( R.v.C. ) van AAB zijn nog niet geformaliseerd; de registers c.q. bestanden van nevenfuncties en privébelangen worden nog onvoldoende gebruikt ten behoeve van het voorkomen van belangenverstrengeling. AAB heeft aangegeven dit vanwege IT-beperkingen niet in 2014 te hebben kunnen afronden; ook de aanpassing van de insiderregeling en het doen van opgave van privébelangen buiten deze regeling om, zijn doorgeschoven naar Specifiek met betrekking tot ECT moet daarnaast worden opgemerkt dat bij bestudering van een klantdossier het corruptierisico gelieerd aan deze klant, door zowel de eerste als de tweede lijn onvoldoende diepgaand geanalyseerd is. Voor een volledig overzicht van de gedetailleerde tekortkomingen verwijzen wij naar de bijlage. Vervolg DNB heeft ook in 2015 focus op het thema corruptie door middel van omkoping en/of belangenverstrengeling. In dit kader en als onderzoek naar een spoedige en adequate implementatie door AAb van de noodzakelijke verbeteringen van gesignaleerde tekortkomingen, is DNB van plan om in 2015 een nader onderzoek bij AAB uit te voeren. Op korte termijn wordt DNB graag geïnformeerd hoe en binnen werlke tijdslijnen AAB de geconstateerde tekortkomingen zal adresseren. Hoogachtend, De Nederlansche Bank N.V. drs. F. Schellekens RO Afdelingshoofd mr. M.Y. Ridderikhof Projectleider Bijlage bij brief met kenmerk 2014/ betreffende Validatieonderzoek Corruptie en onderzoek Belangenverstrengeling ECT I. Algemeen 1. Door middel van onze brief d.d. 10 april 2014 (2014/40532) is aangekondigd dat door de Nederlandsche Bank (DNB) een vervolgonderzoek bij ABN AMRO Bank N.V. (AAB) zal worden uitgevoerd in het kader van het thema corruptie door middel van belangenverstrengeling en/of omkoping. Dit vervolgonderzoek is gericht op de validatie van het door AAB uitgevoerde actieplan dat is opgesteld om de door DNB geconstateerde tekortkomingen in het kader van het themaonderzoek Corruptie in 2013 te adresseren. Eveneens is een verdiepend onderzoek bij het bedrijfsonderdeel Energy, Commodities & Transportation (ECT) uitgevoerd om een nader beeld van (de verbeteringen in) de werking van de door AAB genomen maatregelen ter beheersing van corruptierisico s door middel van belangenverstrengeling en/of omkoping te krijgen. 2. Het onderzoek is gebaseerd op de artikelen 3:10 en 3:17 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de uitwerking van deze artikelen in het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). Ingevolge deze artikelen dienen instellingen een integere en beheerste bedrijfsvoering te waarborgen. Een integere bedrijfsvoering vereist dat instellingen voorkomen dat zij of hun medewerkers betrokken raken bij belangenverstrengeling en wetsovertredingen en/of handelingen die maatschappelijk onbetamelijk zijn, waardoor het vertrouwen in de instelling of de financiële markten kan worden geschaad. Daarnaast moet de bedrijfsvoering beheerst zijn. Dit houdt mede in dat de bedrijfsvoering dient te zijn afgestemd op de aard, omvang, risico s en complexiteit van de activiteiten van de instelling. Als onderdeel van de integere en beheerste bedrijfsvoering dienen instellingen het risico op corruptie door middel van belangenverstrengeling en/of omkoping te identificeren en maatregelen te nemen om dat risico te beheersen.

4 3. In het kader van dit onderzoek heeft DNB AAB in de periode van 24 september tot en met 24 oktober 2014 op verschillende moment bezocht. Gedurende deze dagen zijn met verschillende medewerkers gesprekken gevoerd. Daarnaast is de ter beschikking gestelde documentatie bestudeerd. 4. De onderdelen die het beoordelingskader voor het ondezoek vormen, zijn de hieronder schematisch weergegeven punten uit het actieplan van AAB d.d. 12 december A: Organisatie & Cultuur - awareness; - taken en verantwoordelijkheden SRA; - procedure incidentmelding - gifts, hospitality & entertainment beleid. B: Governance - aanpassen en implementeren van beleid; - rol van de eerste lijn ; - reporting. C: Third parties - third party beleid; - oversight op third parties in het buitenland; - informeren van third parties aangaande AAB-beleid; -zicht op ingehuurde en afgewezen third parties. D: Netwerk - inzicht in nevenfuncties; - monitoren opgaven van nevenfuncties; - gebruik registers van nevenfuncties bij voorkomen van belangenverstrengeling; - opgave van privébelangen. E: Verdiepend onderzoek bij ECT - werking van het beleid II Bevindingen A. Organisatie & Cultuur het bewustzijn ( awareness ) ten aanzien van het corruptierisico is verbeterd en voor wat betreft het onderdeel ECT zelfs sterk verbeterd; met de veranderingen in het management van ECT is de cultuur binnen dit onderdeel in positieve zin aangepast AAB s aanpak ter voorkoming van corruptie is verder gestructureerd, met name door middel van het verduidelijken en specificeren van de verantwoordelijkheden en taken van Compliance en van Security & Intelligence Management (SIM). Hiermee lijkt een incident driven aanpak zoals deze door DNB in 2013 is bevonden, verder te worden voorkomen de noodzakelijke aanpassingen aan de Reporting & prevention of security incidents and compliance breaches zijn echter nog niet geformaliseerd; in opzet is de vernieuwde gifts, hospitality & entertainment policy voldoende, er heeft echter nog geen monitoring vanuit Compliance plaatsgevonden ter vaststelling van een correcte implementatie 5. Een aspect dat in 2013 als onvoldoende is beoordeeld was de awarness binnen AAB ten aanzien van het corruptierisico bij de eerste lijn. Op basis van de verschillende gesprekken die zijn gevoerd is vastgesteld dat, zeker als gevolg van het ECT Dubai incident, de awareness bij het senior management maar ook bij medewerkers bij dit onderdeel sterk is verbeterd. Men is zich meer bewust van de risico s en potentiële red flags zoals bovenmatig declareren. De heer Terlouw heeft op een inzichtelijke en overtuigende wijze duidelijk gemaakt dat er daadwerkelijk een cultuuromslag is ingezet en dat men zich, als gevolg daarvan, meer en meer de mogelijke concrete risico s voor AAB en met name ECT realiseert. Daarbij is vastgesteld dat het risicoprofiel en de KPI s voor de medewerkers van ECT zodanig zijn opgezet dat dit mitigeren kan werken voor wat betreft risicovol gedrag in het kader van corruptie.

5 6. De taken en verantwoordelijkheden betreffende de aanpak ter voorkoming van corruptie zijn binnen AAB verder gestructureerd. AAB heeft de roles&responsabilities van Compliance en van Security & Intelligence Management (SIM) verder gespecificeerd. Vastgesteld was dat er binnen AAB een diffuse situatie bestond waarbinnen beide organisatieonderdelen vernatwoordelijk waren voor onderdelen van het anti-bribery & corruptie beleid ( ABCbeleid ) of juist verantwoordelijkheden niet duidelijk belegd waren. AAB heeft deze situatie aangepakt en duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd over het eigenaarschap, onderhoud en implementatie van het ABC-beleid, inclusief het hanteren van de nodige rapportagelijnen, Hiermee lijkt een incident driven aanpak zoals deze door DNB in 2013 is vastgesteld, verder te worden voorkomen. 7. Van belang is dat er in het geval van een incident zo snel mogelijk een melding wordt gedaan aan DNB. De aan DNB verstrekte procedure Reporting and Prevention of Security Incidents and Compliance Breaches voorziet in heldere taken en verantwoordelijkheden in het geval van een incident en maakt ook onderscheid tussen de verschillende vormen waarin incidenten zich zouden kunnen voordoen. Ook zijn in deze nieuwe versie omkoping en belangenverstrengeling expliciet opgenomen als mogelijk security incident. Echter, op het moment van onderzoek zijn de procedure en daarmee de noodzakelijke aanpassingen, nog niet door AAB geformaliseerd. 8. In 2013 is vastgesteld dat het beleid ten aanzien van gifts, hospitality & entertainment ( G, h & e-beleid ) abstract was vormgegeven. Eveneens was monitoring niet afdoende geregeld. Vastgesteld is dat met de nieuw opgestelde Regeling Giften een concrete invulling wordt gegeven aan dit beleid. Deze regeling kent onder meer een duidelijke omschrijving van wat onder een gift moet worden verstaan. Als positief element in de aanpak is ook op te merken dat, in aanvulling op de Regeling giften, een nader guidance voor de medewerkers is opgesteld in de vorm van een beslisboom. AAB heeft aangegeven dat de Regeling giften een subject to formal monitoring and testing is maar hiermee is niet vastgesteld dat monitoring door Compliance op de implementatie en effectieve werking van dit beleid daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Uit opgevraagde registers waarin ontvangen en verstrekte gifts, hospitality & entertainment worden geregistreerd, komt wel het beeld naar voren dat gifts, hospitality & entertainment nu door de medewerkers stelselmatiger gemeld worden, zowel bij het aanbieden als het ontvangen hiervan. Hiermee is, na uitvoering van de monitoring, voldoende opvolging gegeven aan de door DNB geïdentificeerde tekortkoming. B. Governance er is onvoldoende gebleken dat binnen AAB de eerste lijn (de business) betrokken is en blijft bij het opstellen en aanpassen van het beleid ter voorkoming van corruptie; er is in onvoldoende mate gebleken dat de geconstateerde tekortkomingen met berekking tot het uitvoeren van een systematische analyse betreffende het corruptierisico zijn geadresseerd door AAB. Er is niet gebleken dat AAB de inherente corruptierisico s voor haar organisatie en/of activiteiten in het bijzonder voor ECT heeft geïdentificeerd. 9. De betrokkenheid van de eerste lijn, is noodzakelijk bij het opstellen en aanpassen van het anti-corruptie beleid. Het maakt dat er meer eigenaarschap zal worden getoond, terwijl er een awareness verhogende werking van uit gaat. AAB heeft aangegeven dat beleidswijzigingen, ook voor wat betreft het ABC-beleid, ter accordering aan het Business Risk Comité aangeboden zullen worden. Dt maakt echter nog niet dat de business zelf betrokken is bij het opstellen van het beleid, er is een beperkte inhoudelijke rol voor de business vastgesteld. zo wordt, op basis van de COO PR&I Update Policy, de business in het geval van harmonize [the] need for policy change geconsulteerd, doch is zijn niet bij de inhoudelijke adviseren ( provide advice on policy change ) of de finalisering van het beleid ( finalize policy change ) betrokken. Door AAB is aangegeven dat, als gevolg van een niet-materiele wijziging, de business in 2014 niet is geconsulteerd. Hierdoor heeft DNB niet kunnen vaststellen of de business voldoende betrokken is bij zowel het opstellen als het aanpassen van het beleid ter voorkoming van corruptie.

6 10. In 2013 is tijdens het onderzoek vastgesteld dat de analyse van de corruptierisico s zich met name leek te richten op de bestaande beheerstmaatregelen (controls) en niet zozeer op de inherente risico s die van toepassing zouden kunnen zijn op (onderdelen van) AAB. Als onderdeel van onderhavig onderzoek zijn analyses waarin wordt gekeken naar de inherente risico s opgevraagd bij AAB. In het gesprek met het Global Head Compliance is aangegeven dat binnen AAB op meerdere fronten discussies lopen betreffende de vraag hoe AAB duidelijk maakt dat een systematische risicoanalyse naar de inherente risico s heeft plaatsgevonden. AAB is echter naar eigen zeggen nog onvoldoende in staat om een en ander goed over het voetlicht te brengen. 11. In lijn met de verplichtingen omtrent de integere uitoefening van het bedrijf die zijn opgenomen in de artikelen 3:10 en 3:17 van de Wft en de uitwerking hiervan in (hoofdstuk 3 van) het Bpr, dient een instelling er zorg voor te dragen een systematische analyse van de integriteitsrisico s uit te voeren. DNB verwacht dat binnen deze analyse ook voldoende aandacht bestaat voor het risico op omkoping en belangenverstrengeling. Door AAB is aangegeven, dat onder meer door toepassing van de ELCA-methodiek per business line inzichtelijk gemaakt zou moeten (kunnen) worden waar de concrete risico s zich zouden kunnen manifesteren. Ondanks herhaaldelijke verzoeken heeft DNB geen systematische risicoanalyse ontvangen betreffende het onderdeel ECT. DNB heeft weliswaar het Corruption Risk Template ontvnagen, maar heeft nog geen concrete voorbeelden gekregen op basis waarvan een oordeel gegeven kan worden over de toegepaste risicoanalyse. Daarnaast is niet inzichtelijk, hoe AAB de risicoanalyse structureel onderdeel heeft gemaakt va de systematische risicio- identificatie- en beheersingscyclus. De vastgestelde tekortkoming uit 2013 is hiermee onvoldoende geadresseerd. C. Third parties er is nog geen beleid met betrekking tot de beheersing van het third party risico vastgesteld. Dit uit zich ook bij ECT: er wordt geen due diligence uitgevoerd op partijen die bijvoorbeeld ten behoeve van AAB controles uitvoeren op warehouses en voorraden; wel heeft Procurement ter voorbereiding op het te ontwikkelen third party beleid suggesties gedaan voor aanpassing van haar proces tot leverancierselectie; Procurement heeft nog geen inzicht in de integriteitsrisico s betreffende haar inkoop voor AAB (wereldwijd); de wijzigingen met betrekking tot het sponsoringbeleid zijn onvoldoende doorgevoerd. Er is wel sprake van een verwijzing naar het voorkomen van corruptie via het expliciet benoemen van de toepasselijkheid van de Corporate Values en de Business Principles. er is echter niet voorzien in een integriteitscheck van een (potentieel) te sponsoren partij. 12. Instellingen dienen te beschikken over beleid en procedures die gericht zijn op de beheersing van integriteitsrisicio s (waaronder corruptie) vanwege gebruik van third parties in de uitoefening van hun activiteiten. Als onderdeel van een dergelijk beleid moeten instellingen middels het verrichten van onderzoek (due diligence) vaststellen of en in hoeverre een relatie met een third party integriteitsrisico s met zich meebrengt. Een van de bevindingen uit het onderzoek uit 2013 was het feit dat AAB haar third party-risico nog onvoldoende had geadresseerd, waardoor feitelijk alleen agenten en intermediairs het onderwerp van due diligence zijn. Tijdens het validatieonderzoek is vastgesteld dat AAB tot op heden nog niet beschikt over een overkoepelend third party-beleid waarin is aangegeven hoe omgegaan dient te worden met third parties. Door AAB is aangegeven dat een Third Party Risk Policy in januari 2015 aan het Group Risk Committee ter accordering aangeboden zal worden. ECT maakt gebruik van third parties bij het controleren van voorraden commodities die als collateral dienen. Op deze warehouse(s) en de controleurs is door ECT geen due diligence uitgevoerd. Hierbij is door AAB aangegeven dat dit het gevolg is van het feit dat men al jaren zaken doet met deze partijen. 13. Om meer grip te houden op de selectie van leveranciers zijn een centrale aansturing en ondersteuning van lokale inkoop noodzakelijk. Instructies zijn door Procurement gegeven om het hoofdkantoor te betrekken bij alle inkooptrajecten met een bedrag groter dan EUR , zodat de juiste due diligence checks uitgevoerd worden. Aangegeven is dat lokaal Procurement verantwoordelijk blijft voor de resultaten van hun projecten. De centrale

7 Procurement-functie zal dit proces ondersteunen. Inmiddels zijn door AAB instructies richting dochters/landen uitgevaardigd. 14. Geconstateerd is dat er door Procurement onvoldoende zicht is op het onderhouden van relaties met third parties in het buitenland. Hierop is door AAB aangegeven dat Procurement de handhaving van haar mandaat en de bijbehorende controles zal verstevigen. Tijdens het validatieonderzoek is vastgesteld dat er nog geen global oversight is op haar inkoop voor wat betreft de beheersing van de relevante integriteitsrisico s. In lijn met het door AAB opgeleverde plan van aanpak zal op een aantal locaties pas in 2015 gestart worden met het centralisatieproject. Als gevolg hiervan zullen deze locaties mogelijk pas in 2016 al hun contracten met third parties centraal opslaan. 15. In 2013 is geconstateerd dat er in het opsporing-beleid geen ruimte of beschrijving was opgenomen gericht op het voorkomen van corruptie door middel van omkoping en/of belangenverstrengeling. Het beleid zag op de algehele reputatie en het voorkomen van corruptie bleef buiten zicht. In het aangepast beleid is er inmiddels sprake van een verwijzing naar het voorkomen van corruptie via de expliciete benoeming van toepasselijkheid van de Corporate Values en de Business Principles. Echter, er is vooralsnog niet voorzien in een integriteitscheck van een (potentieel) te sponsoren partij of een verwijzing naar een due diligence beleid. AAB heeft aangegeven dat bij de volgende review van haar sponsoring-beleid, een integreitscheck expliciet opgenomen zal worden. De risico s zoals door DNB geïdentificeerd voor wat betreft het AAB sponsoring-beleid zijn hiermee vooralsnog onvoldoende aangepakt. D. Netwerk de wijzigingen in de procedures om een goede inzage te hebben in de nevenfuncties en privébelangen van de leden van de R.v.C. zijn nog niet geformaliseerd; het gebruik van registers c.q. bestanden van nevenfuncties en privébelangen worden nog onvoldoende gebruikt ten behoeve van het voorkomen van belangenverstrengeling. Vanwege IT-beperkingen lijkt dit niet in 2014 afgerond te kunnen worden; Ook met betrekking tot de aanpassing van de insiderregelingen en het doen van opgave van privébelangen buiten deze regeling om, is doorgeschoven naar DNB heeft vastgesteld dat er onvoldoende inzicht bestond in nevenfuncties en privébelangen van de leden van de Raad van Commissarissen (R.v.C.). Inzicht was immers alleen vereist als er sprake zou zijn van een concrete transactie. AAB heeft inmiddels een procedure overlegd die het inzicht in nevenfuncties en privébelangen van de R.v.C.-leden versterkt. Het is echter niet duidelijk gemaakt of deze procedure inmiddels door de R.v.C. is geaccordeerd. 17. Instellingen dienen te beschikken over procedures en maatregelen om belangenverstrengeling bij personen werkzaam voor de organisatie te voorkomen. Dat betekend dat moet worden voorkomen dat privébelangen van medewerkers en beleidsbepalers conflicteren met de zakelijke belangen in de uitoefening van hun functie. Daarbij moet onder meer duidelijk zijn hoe op een voldoende mitigerende wijze wordt omgegaan met nevenfuncties en privébelangen van medewerkers en beleidsbepalers. Aangegeven wordt dat insiders van AAB een allocatieverplichting hebben om hun privébelangen (aandelenbezit) aan te houden bij AAB. 18. De gerichte aanpak van deo pdit vlak in 2013 geconstateerde tekortkomingen is nog niet afgerond en is nog hangende de implementatie van een IT-systeem genaamd B-Next. Door het Global Head Compliance is aangegeven dat na de implementatie van dit systeem de mogelijkheid zal bestaan om direct een link te maken tussen door AAB eventueel uit te voeren transacties en opgegeven nevenfuncties en privébelangen. Naar verwachting van AAB zal dit systeem in het eerste kwartaal van 2015 geimplementeerd zijn, na oplossing van een aantal IT-uitdagingen. Hierna zal AAB in staat moeten zijn om 24 uur per dag real time te monitoren. E. ECT

8 voor wat betreft het onderdeel ECT heeft DNB op basis van de gevoerde gesprekken opgemerkt dat de awareness bij de eerste lijn sterk verbeterd is; het remote office risk wordt door AAB nog onvoldoende herkend; signalen met betrekking tot mogelijke corruptie zijn in een besproken klantdossier door zowel de eerste lijn als door compliance onvoldoende opgepakt en geanalyseerd. 19. Als onderdeel van het onderzoek is een verdiepend onderzoek uitgevoerd bij de afdeling ECT naar de beheersing van het corruptierisico. Door middel van interviews met zowel het management als ook Credit risk management en Compliance is een beeld gevormd van de mate waarin het corruptierisico wordt gepercipieerd,m aar ook hoe de risicoanalyse heeft plaatsgevonden en is vertaald naar mitigerende maatregelen en monitoringacties. Daarnaast is op basis van de interview een beeld gevormd van de awareness en de tone at/from-the-top en is documentatie opgevraagd waaronder de giftenregisters en auditrapporten. Tot slot is eveneens een klantdossier bespreken waarbij concrete corruptiesignalen in de openbaarheid hebben gecirculeerd. 20. De awareness binnen het management van ECT is als goed te bestempelen. Zeker als gevolg van het ECT Dubai- incident en de als gevolg daarvan uitgevoerde audits is het besef gekomen dat er een cultuuromslag moest komen. AAB heeft aangegeven dat met name binnen het Commodities Energy team een eigen subcultuur was ontwikkeld en teveel was afgedreven van de cultuur die AAB voorstaat. Met het aanstellen van een nieuw Global Head Commodities, een nieuw Global Head Commodities Energy team alsmede een nieuw Global Head ECT is een omslag teweeg gebracht. Op basis van de interview is vastgesteld dat het nieuwe management een verandering in de werkwijze heeft ingezet, waarin meer aandacht is voor integriteit. Commerciële targets zijn daarbinnen een beperkter onderdeel van de gehele beoordeling van een medewerker geworden. Ook is aandacht besteed aan het declaratiegedrag van medewerkers bij het onderdeel ECT. Een audit heeft inzichtelijk gemaakt dat het declaratiegedrag van het Commodities Energy team afweek van de rest van ECT en bankbreed als afwijkend kon worden beschouwd. Door middel van gerichte communicatie vanuit het management, maar ook door het strenger controleren van ingediende declaraties, wordt nu naar eigen zeggen - paal en perk gesteld aan hoge declaraties. Medewerkers die alsnog proberen een buitengewone declaratie in te dienen worden hierop direct aangesproken. Door AAB is aangegeven dat Group Audit in januair 2014 heeft vastgesteld dat het declaratiegedrag van het Commodities Energy team niet meer uit de pas loopt. 21. Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat het management integriteit hoger aanslaat is het feit dat een medewerker die de interne regels omtrent privétransacties heeft overtreden, persoonlijk bij het hoofd ECT ter verantwoording is geroepen en nu verantwoordleijk is gemaakt voor het expliciet onder de aandacht brengen van het onderwerp insider-trading bij zijn afdeling. 22. Bij het opzetten van een kantoor op een locatie die zowel fysiek als qua controles veraf staat van het hoofdkantoor, kan zich een zogenaamde remote office risk manifesteren. Dit risico kan zich voordoen als het kantoor door de grote afstand van het hoofdkantoor een eigen afwijkende en ongewenste subcultuur en dynamiek ontwikkelt en er te weinig sturing en controle is om dit proces te detecteren en tijdig tegen te gaan. Dit risico wordt vergroot in die situaties waarin het kantoor een opdracht heeft meegekregen om binnen een (beperkte) tijdspanne een redelijke portfolio op te bouwen. Het remote office risk kan zich met name ook voordoen als, door een gebrek aan voldoende controle, het plaatselijke hoofd zich als een zogenoemde zonnekoning gaat gedragen, waardoor deze persoon meent dat gedragsregels niet voor hem gelden. 23. Door middel van meedere maatregelen beoogt AAB ECT het remote office risk te mitigeren. Dit blijkt onder meer door het instellen van een centraal klantacceptatie platform, centralisatie van de kredietaccordering en frequente bezoeken van deskhoofden aan de verschillende locaties waar ECT actief is. Toch is uit de gesprekken die DNB heeft gevoerd het beeld ontstaan dat bij medewerkers het risico beperkt wordt herkend en erkend. Jusit vanwege het Dubai-incident en de erkenning door Global Head Energy Commodities dat

9 deze afdeling was afgedreven van de AAB-cultuur, zou het risico scherp op het netvlies moeten staan. 24. Bij de bespreking van een concreet klantdossier (Gunvor), heeft DNB geconstateerd dat de signalen over corruptie die al jaren rond deze klant hangen, slechts gedeeltelijk door AAB zijn opgepakt en geanalyseerd. Al sinds 2007 wordt over signalen betreffende een geheim aandelenbelang van de Russische president Poetin in Gunvor gepubliceerd. Gunvor zou in de eerste jaren van haar bestaan geprofiteerd hebben van de mogelijke relatie van één van de primaire aandeelhouders (de heer Timchenko) met de heer Poetin. Dit zou er toe geleid hebben dan Gunvor mocht inspringen in het gat dat Yukos Oil heeft achtergelaten na de ontmanteling van dit bedrijf. 25. AAB vertrouwt in dit dossier sterk op de schriftelijke ontkenningen die door de klant zijn gedaan, zonder hier zelf een gedegen onderzoek tegenover te stellen. DNB heeft geen (recenten) zelfstandige analyses of onderzoeken aangetroffen van de eerste nog van de tweede lijn (compliance), waarin men op basis van eigen onderzoek een afweging maakt in hoeverre de geruchten enige grond zouden kunnen hebben. de laatste uitgevoerde anaqlyse van Compliance ten aanzien van de bovengenoemde geruchten dateert uit juni Het feit dat het Amerikaanse ministerie van Financiën in maart 2014 heeft gesteld dat Putin has investments in Gunvor and may have access to Gunvor funds. is geen reden geweest voor Compliance om hier contact over op te nemen met het Amerikaanse ministerie van Financiën. Gesteld is dat het ECT-management de klant hierop gewezen heeft en Gunvor heeft verzocht zelf hierover contact op te nemen met het ministerie. De door AAB aangeleverde documenten en correspondentie hebben een primaire focus op de vraag of: (1) de aandelenoverdracht door de heer Timchenko aan de heer Tornquist daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, en (2) wat de implicaties hiervan waren voor Gunvor in relatie tot de sancties zoals ingesteld op de heer Timchenko. In de documentatie is geen correspondentie met het Amerikaanse ministerie van Financiën aangetroffen die ingaat op bovenstaand statement. 26. Zoals hierboven aangegeven is de inspanning van Compliance, als ook van de business, sterk gericht geweest op het vaststellen of de aandelenoverdracht daadwerkelijk had plaatsgevonden en of de klant het doelwit van sancties was of zou zijn. Onvoldoende is gebleken dat door Complance de vraag is opgeworpen op welke wijze de financiering van een zeer omvangrijk aandelenpakket had plaatsgevonden. Evenmin is er inzage verkregen in de waarderingsgrondslag van het pakket. Het MT van de Commodity Energy desk heeft het financieringsvraagstuk aan de klant voorgelegd, maar nadat de klant weigerde hier inzage in te geven heeft men het hier min of meer bij gelaten. Op initiatief van Credit Risk Management zou de klant geïnformeerd worden dat, als hij/zij geen inzage zou geven in de financiering, dit gevolgen zou kunnen hebben voor de toekomstige relatie tussen AAB en de klant. 1 Zoals aangegeven in het door AAB aangeleverde document Chronological overview, Gunvor Due Diligence File.

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Trustkantoren DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Sinds 2012 publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) drie keer per jaar de Nieuwsbrief Trustkantoren. Zij publiceert de Nieuwsbrief Trustkantoren om de wederzijdse

Nadere informatie

Good practices. bestrijden corruptie

Good practices. bestrijden corruptie Good practices bestrijden corruptie Inhoudsopgave Inleiding 5 Deel I Beheersen corruptierisico 1.1 Systematische risicoanalyse 7 1.2 Het risico beheersingsproces 7 1.3 Welke risico s? 8 1.4 Good practices

Nadere informatie

BNG Compliance Charter

BNG Compliance Charter BNG Compliance Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Contactpersoon Compliance, Integriteit en Veiligheidszaken T 070 3750 677 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum Betreft Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum Betreft Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Compliance Charter. a.s.r

Compliance Charter. a.s.r Compliance Charter a.s.r Status: definitief Versie: 4.0 Datum opgesteld: 19 september 2013 Goedgekeurd door: Raad van Bestuur op 29 november 2013 Goedgekeurd door: Audit & Risicocommissie op 9 december

Nadere informatie

Verlening van de aanvankelijke verklaringen van geen bezwaar

Verlening van de aanvankelijke verklaringen van geen bezwaar Directie Financiële Markten De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 februari 2008 FM 2008-00445 M Onderwerp ABN

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

Meldplicht(en) financiële ondernemingen

Meldplicht(en) financiële ondernemingen Meldplicht(en) financiële ondernemingen Meer dan alleen! augustus 2013 Meldplicht(en) financiële ondernemingen 1 Inleiding De Wet op het financieel toezicht (Wft) is een zeer brede wet waarin regels zijn

Nadere informatie

CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars

CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars Good Practice van De Nederlandsche Bank N.V. van [DATUM] 2014, houdende een leidraad met betrekking tot het kapitaalbeleid

Nadere informatie

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Anti-Omkoping en Corruptie Beleid 1. Inleiding 1.1 Doel Dit beleid consolideert de opstelling van ABN AMRO Groep* (hierna ABN AMRO) ten aanzien van omkoping en corruptie en vormt een aanvulling op de Core

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 Vrijstellingsregeling Wft Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 In deze brochure leest u óf u iets moet doen en wat Charco & Dique

Nadere informatie

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II Confidentieel 1 Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II 1 Inleiding Instellingen die op grond van art. 112, 230 of 231 van de Solvency II richtlijn (richtlijn 2009/139/EC)

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek Financiële opzet en informatie. Geachte voorzitter,

Uitkomsten onderzoek Financiële opzet en informatie. Geachte voorzitter, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Uitkomsten onderzoek Financiële opzet en informatie Handelsregister 3300 3396 Geachte

Nadere informatie

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 In het kader van de integere bedrijfsvoering is een trustkantoor met ingang van 1 januari 2015 verplicht om zorg te

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

Anti-corruptie beleid de Volksbank N.V.

Anti-corruptie beleid de Volksbank N.V. Anti-corruptie beleid de Volksbank N.V. RISK POLICY Versie: 1.0 / Datum vaststelling: 1 juli 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 1.1 Doelstelling en scope... 2 1.2 Naleving... 2 2. BELEIDSUITWERKING...

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen Regeling Incidenten Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail N.V.

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Koninkrijk seminar Lisette Buckley Senior Policy Advisor Integrity Supervision

Koninkrijk seminar Lisette Buckley Senior Policy Advisor Integrity Supervision Koninkrijk seminar 2016 Lisette Buckley Senior Policy Advisor Integrity Supervision 1 Integriteit in de financiële sector Integere uitoefening van het bedrijf Richtlijn Integere Bedrijfsvoering Wat wordt

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

COMPLIANCE RICHTLIJNEN

COMPLIANCE RICHTLIJNEN Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Afdeling Toezicht COMPLIANCE RICHTLIJNEN Ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wet MOT en WID, voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en

Nadere informatie

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie,

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht horizontale functies en integriteit Expertisecentrum markttoegang Onderwerp Verzoek om reactie vanwege de vrijstelling van kleine schadeverzekeraars Postbus 98 1000

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland T0ezicht expertisecentra De Nederlandsche Bank NV (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft Financiële ondernemingen t.a.v. het Bestuur Datum 29 april 2011 Pagina 1 van 6 Betreft Beheerst Beloningsbeleid Geachte heer, mevrouw, Om ervoor te zorgen dat financiële ondernemingen ook in hun beloningsstructuren

Nadere informatie

Integriteitbeleid. Risicoanalyse

Integriteitbeleid. Risicoanalyse Integriteitbeleid Inleiding Integriteit is een wezenlijk kenmerk van een professionele en betrouwbare organisatie. Het bevordert niet alleen de efficiëntie, de interne transparantie en samenwerking, maar

Nadere informatie

Belangenverstrengeling: een belangwekkend thema

Belangenverstrengeling: een belangwekkend thema Belangenverstrengeling: een belangwekkend thema Pensioenfondsen beschikken gezamenlijk over circa 1000 miljard euro. Vrijwel alle werkzaamheden in het kader van het beheer van dit omvangrijke vermogen en

Nadere informatie

Aan dtkv. 10 juni 2015 17 juni 2015

Aan dtkv. 10 juni 2015 17 juni 2015 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer Stanley M. Palm AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummer (letter): 2015/027730 2015/027741 2015/029746 Uw brieven

Nadere informatie

Gelet op artikel 26 van de statuten en artikel 17 van het reglement van orde van De Nederlandsche Bank NV;

Gelet op artikel 26 van de statuten en artikel 17 van het reglement van orde van De Nederlandsche Bank NV; DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Regeling onverenigbare functies en werkzaamheden directieleden en commissarissen De raad van commissarissen, Gelet op artikel 26 van de statuten en artikel 17 van het reglement

Nadere informatie

Internal Audit Charter

Internal Audit Charter Interne Audit Dienst Versie 3.0 (vervangt bij vaststelling door RvB vorige versie 2.0) Pagina 1 van 5 Artikel 1 Het doel, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de internal auditfunctie zijn in dit

Nadere informatie

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid Werving & Selectie Werving en selectie Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Human Resource Management Pagina 1 van 9 Werving & Selectie Inleiding Met ingang van 1 juli 2012 hebben DNB en AFM

Nadere informatie

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink Workshop Pensioenfondsen Gert Demmink 13 november 2012 Integere Bedrijfsvoering Integere bedrijfsvoering; Bas Jennen Bestuurderstoetsingen; Juliette van Doorn Integere bedrijfsvoering, beleid & uitbesteding

Nadere informatie

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Daar waar in de integriteitscode gesproken wordt van hij en zijn kan ook zij en haar worden gelezen. Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond De leden van het bestuur van de KNBB (hierna

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V.

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 1. Inleiding Het Risk & Compliance Charter (charter) bevat de uitgeschreven principes, doelstellingen en bevoegdheden

Nadere informatie

5. Beschrijving van het onderzoek

5. Beschrijving van het onderzoek 5. Beschrijving van het onderzoek 5.1 Doel van het onderzoek Het toezicht van de AFM op accountantsorganisaties is erop gericht de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren en duurzaam te waarborgen.

Nadere informatie

Delta Lloyd beoogt afronding van juridisch geschil met DNB

Delta Lloyd beoogt afronding van juridisch geschil met DNB Persbericht Amsterdam, 3 augustus 2015 Delta Lloyd beoogt afronding van juridisch geschil met DNB DNB boete aan Delta Lloyd Leven bepaald op 22.680.000 Delta Lloyd respecteert het vonnis van de rechtbank

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L0884 Woningstichting Goed Wonen Koedijk Sint-Pancras t.a.v. het bestuur Bovenweg 180 A 1834 CJ SINT PANCRAS Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Pagina 1 van 6 Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële)

Nadere informatie

INTEGRITEITSBELEID STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN TEXTIELGOEDEREN EN AANVERWANTE ARTIKELEN. Integriteitsbeleid - Bpf Tex

INTEGRITEITSBELEID STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN TEXTIELGOEDEREN EN AANVERWANTE ARTIKELEN. Integriteitsbeleid - Bpf Tex INTEGRITEITSBELEID STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN TEXTIELGOEDEREN EN AANVERWANTE ARTIKELEN Juli 2014 Integriteitsbeleid - Bpf Tex H OOFDSTUK 1 AAN L E I DI NG Het bestuur van

Nadere informatie

- 1 - BESLUIT de Nederlandsche Bank NV (hierna: DNB) het navolgende.

- 1 - BESLUIT de Nederlandsche Bank NV (hierna: DNB) het navolgende. - 1 - Gelet op de artikelen 3:5, eerste lid, 1:72, eerste lid, en 1:79 van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) en de artikelen 3:2, 3:4, tweede lid, 3:46, 4:8, tweede lid, 5:16, 5:20, eerste

Nadere informatie

DNB Pensioendag. Parallelsessie Beheersing en waardering innovatieve beleggingen. Update DNB themaonderzoek innovatieve beleggingen 21 september 2011

DNB Pensioendag. Parallelsessie Beheersing en waardering innovatieve beleggingen. Update DNB themaonderzoek innovatieve beleggingen 21 september 2011 DNB Pensioendag Parallelsessie Beheersing en waardering innovatieve beleggingen Update DNB themaonderzoek innovatieve beleggingen 21 september 2011 Inleiding DNB verricht in 2011 bij een aantal geselecteerde

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1875 Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken t.a.v. het bestuur Postbus 329 1200 AH HILVERSUM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil uw aandacht vragen voor de integriteitsrisico s die accountantsorganisaties lopen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil uw aandacht vragen voor de integriteitsrisico s die accountantsorganisaties lopen. NeeV.J.M.MVtDr-17111938 - Aandacht voor integriteitsrisico's Datum 7 november 2017 Pagina 1 van 5 Email AOintegriteit@afm.nl Aandacht voor integriteitsrisico's Betreft Geacht bestuur, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor

Nadere informatie

Implementatie Code Banken

Implementatie Code Banken Implementatie Code Banken Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

BELEID VOOR DE IDENTIFICATIE, DE PREVENTIE EN HET BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN

BELEID VOOR DE IDENTIFICATIE, DE PREVENTIE EN HET BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN BELEID VOOR DE IDENTIFICATIE, DE PREVENTIE EN HET BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN INHOUDSOPGAVE 1 DOELSTELLINGEN... 2 2 DEFINITIE VAN "BELANGENCONFLICT"... 2 3 DE ACTIVITEITEN VAN CANDRIAM INVESTOR GROUP

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Onderwerp Nadere guidance omtrent onderzoek IAD naar beheersing volmachten

Onderwerp Nadere guidance omtrent onderzoek IAD naar beheersing volmachten Toezicht verzekeraars Nationale verzekeringsgroepen Postbus 98 1000 AB Amsterdam Datum Uw kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer Bijlage(n) 1 Onderwerp Nadere guidance omtrent onderzoek IAD naar beheersing

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl.

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den H aag P ostbus 20201 2500 EE D en

Nadere informatie

Regeling zorgvuldig omgaan met informatie

Regeling zorgvuldig omgaan met informatie DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Regeling zorgvuldig omgaan met informatie Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. DNB: De Nederlandsche Bank N.V.; b. digitale bedrijfsmiddelen: de door DNB aan de

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor uitvoeringsorganisaties

Compliance Charter. Voor uitvoeringsorganisaties Compliance Charter Voor uitvoeringsorganisaties September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3 Missie van compliance 6 4 Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden compliance

Nadere informatie

Collectieve Beheersorganisaties Stand van zaken 2014

Collectieve Beheersorganisaties Stand van zaken 2014 RAPPORT Goed Bestuur en Integriteit a Collectieve Beheersorganisaties Stand van zaken 2014 College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten Juni 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Belangenconflictenbeleid

Belangenconflictenbeleid Belangenconflictenbeleid april 2014 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Belangenconflictenbeleid Inhoud 1. Situering...3 2. Belangenconflictenbeleid...3 3. Identificatie van belangenconflicten...4

Nadere informatie

Klachtenregeling. Actan accountants & adviseurs

Klachtenregeling. Actan accountants & adviseurs Actan accountants & adviseurs Om eventuele klachten en meldingen van onregelmatigheden of incidenten adequaat af te handelen maken wij gebruik van deze klachten- en meldingsprocedure. Klachten en meldingen

Nadere informatie

BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV

BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV Verzekeringsbemiddelingsdiensten moeten altijd het belang van verzekerden respecteren. Euromex NV heeft een jarenlange ervaring als onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 april 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 april 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden

Nadere informatie

ABDTOPConsult. Dichtbij en onafhankelijk. ABDTOPConsult. Dichtbij en onafhankelijk

ABDTOPConsult. Dichtbij en onafhankelijk. ABDTOPConsult. Dichtbij en onafhankelijk AM-onderzoek bij NS Rapportage aan opdrachtgevers over de toets op het AM-onderzoek bij NS Dichtbij en onafhankelijk Dichtbij en onafhankelijk 1. De opdracht a. Op 6 augustus heb ik van de Minister van

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3 Inhoudsopgave Contents 1. ALGEMEEN... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE... 3 1.3 DE KERNWAARDEN VAN KAS BANK... 3 2. GEDRAGSREGELS... 4 2.1 ALGEMENE GEDRAGSREGELS BETREFFENDE INTEGRITEIT...

Nadere informatie

Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM DE LOOP VAN DE PROCEDURE

Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM DE LOOP VAN DE PROCEDURE Voorlichting/belangen niet-opdrachtgever. Ontbreken schriftelijke vastlegging koopovereenkomst. Verkoop aan derde. Bevoegdheid t.a.v. schadevergoeding. Klaagster was geïnteresseerd in een woning die beklaagde

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V.

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V. Donderdag 18 september 2014, 10:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp, Nederland 1 Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Beloningsbeleid Maart 2015

Beloningsbeleid Maart 2015 Beloningsbeleid Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Relevante wet- en regelgeving... 2 4. Bestuur (directie)... 3 5. Raad van Commissarissen... 3 6. Medewerkers... 3 7. Publicatie... 5 8. Governance

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

23 MAART 2016 MONITORING COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PROF. DR. BARBARA BAARSMA AMSTERDAM, EUMEDION EN CLIFFORD CHANCE

23 MAART 2016 MONITORING COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PROF. DR. BARBARA BAARSMA AMSTERDAM, EUMEDION EN CLIFFORD CHANCE 23 MAART 2016 MONITORING COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PROF. DR. BARBARA BAARSMA AMSTERDAM, EUMEDION EN CLIFFORD CHANCE De huidige Code» Wat is de achtergrond van de Code?» Wat is het doel van de Code?»

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Actiepunten energiebedrijven m.b.t. uitvoering van het kolenconvenant

Actiepunten energiebedrijven m.b.t. uitvoering van het kolenconvenant Actiepunten energiebedrijven m.b.t. uitvoering van het kolenconvenant Het kolenconvenant zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de energiebedrijven E.ON, EPZ, Essent, NUON en GDF Suez dat hebben

Nadere informatie

De aanpak van financieeleconomische. door De Nederlandsche Bank. Wat is financieel-economische criminaliteit?

De aanpak van financieeleconomische. door De Nederlandsche Bank. Wat is financieel-economische criminaliteit? De aanpak van financieeleconomische criminaliteit door De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een rol in het aanpakken van financieel-economische criminaliteit. Deze toezichttaak is een

Nadere informatie

Aan dtkv. 2015/ Uw brief van: 3 augustus 2016 Ons nummer: Willemstad, 23 augustus 2016

Aan dtkv. 2015/ Uw brief van: 3 augustus 2016 Ons nummer: Willemstad, 23 augustus 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/046319 Uw brief van:

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1557 Woningstichting Progrez t.a.v. het bestuur Postbus 8008 3301 CA DORDRECHT Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Pensioenfonds Legal & General Eigenaar regeling: Bestuur Auteur: A.H.M. Dasselaar /Compliance Officer 1 Documenthistorie Versie Status Datum Omschrijving 0.1 concept 01-08-2016

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Bouwmeester (PvdA) en Bruins Slot (CDA) over de fraude met AGB-codes (2013Z17155).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Bouwmeester (PvdA) en Bruins Slot (CDA) over de fraude met AGB-codes (2013Z17155). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 8 maart 2017 Ons nummer: Willemstad, 13 april 2017

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 8 maart 2017 Ons nummer: Willemstad, 13 april 2017 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Financiën Mevr. L.D Alberto Pietermaai # 4-4A Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2017/009183 Uw brief van: 8 maart 2017 Ons nummer: 13042017.01

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Wft: Wet op het financieel toezicht Bpr: Besluit prudentiële regels Wft Wta: Wet toezicht accountantsorganisaties

Nadere informatie

Relevante wet- en regelgeving aanvraag elektronischgeldinstelling

Relevante wet- en regelgeving aanvraag elektronischgeldinstelling Relevante wet- en regelgeving aanvraag elektronischgeldinstelling In dit document vindt u een overzicht van relevante wetsartikelen en beleidsregels die van toepassing zijn op een vergunningaanvraag van

Nadere informatie

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Pagina 1 Luchthavens in Nederland zijn ingericht en uitgerust in overeenstemming met (inter)nationale voorschriften. Dit bevordert het veilig gebruik

Nadere informatie

«Naam instelling» T.a.v. het Bestuur «Adres» «huisnummer» «Postcode» «woonplaats» Geacht bestuur,

«Naam instelling» T.a.v. het Bestuur «Adres» «huisnummer» «Postcode» «woonplaats» Geacht bestuur, Overgang van ra pportagepo rtaal e-line DNB na ar Digitaa l Loke t RapportagesOverga ng van ra pportagepo rtaal e- Line DNB naar Digitaal Loke t Rapportages DNB BriefCelik, H. (Hava) (STAT _OF IS) «Naam

Nadere informatie