KEURMERK PAARD EN WELZIJN REGLEMENT versie december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KEURMERK PAARD EN WELZIJN REGLEMENT versie 1.0-3 december 2014"

Transcriptie

1 INHOUD: KEURMERK PAARD EN WELZIJN REGLEMENT versie december Inleiding 2. Doelstelling 2.1. Welzijn van het individuele paard 2.2. Niveau van paardenwelzijn in de sector 2.3. Goedkeuring door EZ 2.4. Aanpassingen in de toekomst 3. Reglement 3.1. De welzijnsnormen 3.2. Het meten van welzijn 3.3. Metingen door KPW- inspecteurs 3.4. Keuring door KPW- dierenarts 3.5. Instrumentarium Steekproefbepaling door KPW- inspecteurs Checklist KPW- inspecteur Voeding Huisvesting Gedrag Checklist KPW- dierenarts Rekenmodel scores paardenwelzijn 3.6. Het keurmerk 3.7. Organisatie KPW Directie College van deskundigen Toetsing door VERIN 4. Doelgroep 5. Keurmerk 5.1. Aanvragen van het keurmerk 5.2. Bezoek KPW- inspecteur 5.3. Bezoek KPW- dierenarts 5.4. Beoordeling voor het keurmerk 5.5. Verstrekken van het keurmerk 5.6. Behoud van keurmerk door het bedrijf 5.7. Controlebezoek door VERIN 5.8. Overzicht bezoeken 5.9. Tarieven Tarieven in jaar van aanvraag Tarieven in vervolgjaren Inname van het keurmerk Inname na controle door KPW- inspecteur Inname na controle door KPW- dierenarts Inname na controle door VERIN 6. Bezwaar en beroep 6.1. Bezwaar 6.2. Geschillencommissie 1

2 1. Inleiding In 2007 schreef de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Nota Dierenwelzijn 1 dat een groeiend deel van de Nederlandse samenleving zich zorgen maakt over de wijze waarop wordt omgegaan met dieren. De beleidsnota wilde een dierenwelzijnskompas zijn voor jaren daarna en riep met name ondernemers op te streven naar dierenwelzijn als integraal onderdeel van een duurzame houderij. Uitvoering werd vooral bij de sectoren gelegd: de houder werd zelf verantwoordelijk geacht voor duurzame dierhouderij, terwijl de consument en de ondernemer elkaar zouden moeten aanspreken op hun verantwoordelijkheden. In de jaren daarna is inderdaad in verschillende sectoren en categorieën van landbouwhuisdieren uitvoering gegeven aan het streven naar dierenwelzijn. Voor hobbymatig gehouden dieren gelden echter specifieke welzijnsproblemen waarmee - volgens de beleidsnota uit de sector, de houders en de consumenten nauwelijks bekend waren. De minister riep met name de paardensector op snel met een plan van aanpak te komen tot noodzakelijke welzijnsverbeteringen ten aanzien van huisvesting, voeding, transport en trainingsmethoden. In de paardensector stelden de KNHS, de fokkerij en de ondernemers - verenigd in de Sectorraad Paarden - in januari 2009 richtlijnen op voor het bevorderen van paardenwelzijn 3 en eerder al publiceerde de KNHS een notitie over welzijn bij het houden, gebruiken en trainen van paarden 4. In 2011 pleitte de Dierenbescherming voor een Algemene Maatregel van Bestuur onder de Wet Dieren, waarvoor Het Paardenbesluit 5 een basis zou moeten zijn. Datzelfde jaar is de Gids Goede Praktijken gepubliceerd met 12 richtlijnen voor paardenhouders. Uit deze initiatieven ontstond in 2012 vervolgens de publicatie Welzijnsmonitor Paardenhouderij 6 van Wageningen UR Livestock Research, gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, de FNHO, LTO, KNHS en de Dierenbescherming. De Welzijnsmonitor Paardenhouderij biedt, met zijn Europese Welfare Quality methodologie, een degelijke basis voor ontwikkelen en uitvoeren van welzijnsbeleid. Het fundament is nu daarvoor gelegd dankzij de systematiek van meten van welzijn en toetsen aan specifieke normen. De paardensector heeft dus niet stilgezeten. Maar in vergelijking met andere categorieën van landbouwhuisdierhoudende bedrijven is tot nu toe nauwelijks concrete uitvoering gegeven aan de eerder genoemde wensen en plannen voor paardenwelzijn. De sector blijkt wel ontvankelijk te zijn voor een systeem dat paardenwelzijn daadwerkelijk bevordert, maar ontbeert nog een systematische, onafhankelijke aanpak. Die concrete aanpak is er nu wel. In intensief overleg met verschillende organisaties in de sector ontstaat in 2014 een initiatief voor een keurmerk voor het welzijn van paarden, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de eerdere plannen en ideeën. Met dit reglement wordt het 'Keurmerk Paard en Welzijn' (KPW) gepresenteerd. Het is een concrete aanpak voor het bevorderen van paardenwelzijn door het welzijn van paarden op bedrijven zorgvuldig en systematisch te meten, door de resultaten te toetsen aan 1 Nota Dierenwelzijn, departement Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, (specifiek paragraaf 8: "Paarden"). 2 De Nota Dierenwelzijn 2007 verwijst naar de Wageningen- UR analyse van welzijnsproblemen in de paardenhouderij. 3 Welzijn in de sector Paardenhouderij, Plan van Aanpak - SRP januari Sleutelrol voor welzijn, Notitie welzijn - KNHS, 30 oktober Dierenbescherming (januari 2011): Het Paardenbesluit en Toelichting op Het Paardenbesluit. 6 Welzijnsmonitor Paardenhouderij - Wageningen UR Livestock Research; Lelystad

3 wetenschappelijk gefundeerde welzijnsnormen, door paardenbedrijven over welzijn te adviseren en tenslotte door een keurmerk te verlenen aan paardenbedrijven die voldoen aan de welzijnscriteria. 2. Doelstelling 2.1. Welzijn van het individuele paard Keurmerk Paard en Welzijn (KPW) is een systeem voor bevordering en controle van het welzijn van het individuele paard op paardenbedrijven in Nederland en geeft op die wijze uitvoering aan eerder genoemde beleidsvoornemens van de overheid en de sector. De systematiek van normen, criteria, checklists en beoordelingen moet een middel zijn voor paardenbedrijven om het welzijn van paarden te bevorderen. Keurmerk Paard en Welzijn is gebaseerd op de door de Wageningen UR ontwikkelde Welzijnsmonitor Paardenhouderij 7 (gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, de FNHO, LTO, KNHS en de Dierenbescherming) die op zijn beurt is gebaseerd op de internationaal erkende methodiek van Welfare Quality. Met die methode wordt niet primair gekeken naar de omgeving van het dier maar vooral naar het dier zelf. Hierbij worden alle aspecten van welzijn meegenomen: voeding, huisvesting, gedrag en gezondheid. Dit Reglement Keurmerk Paard en Welzijn bepaalt hoe paardenbedrijven kunnen voldoen aan de welzijnsnorm voor het paard, zodat zij het keurmerk mogen voeren Niveau van paardenwelzijn in de sector KPW zet zijn gevalideerde, gevoelige, specifieke en betrouwbare instrumenten in voor paardenbedrijven. Maar het keurmerk biedt ook een indicator voor het niveau van het paardenwelzijn aan de hele sector. Het KPW is weliswaar primair bedoeld voor individuele bedrijven in de paardensector maar het richt zich indirect ook op de overheid, de sportkoepel, de brancheorganisaties en de consument Goedkeuring door EZ In september 2017 moet een substantieel deel van de paardenbedrijven in Nederland (in 2011 een populatie van hippische bedrijven 8 ) gekeurd zijn en voorzien zijn van het keurmerk. KPW zal tegen die tijd zijn Reglement voorleggen aan het Ministerie van Economische Zaken teneinde goedkeuring te krijgen en implementatie in de volledige sector te bespoedigen Aanpassingen in de toekomst KPW heeft de intentie over enkele jaren een classificeringssyteem in te voeren. In aanvulling op het afgeven van een keurmerk kan door middel van die classificering onderscheid worden gemaakt tussen bepaalde deelgebieden aan de hand van de dan geldende normen voor paardenwelzijn. Een gekeurd bedrijf zou zich dan kunnen onderscheiden op huisvesting, voeding, gedrag en gezondheid - op een of meerdere deelgebieden. Daarvoor is vereist dat alle vragen in de checklists met betrekking tot die deelgebieden positief (voor het paardenwelzijn) zijn beantwoord. De criteria die hiervoor gaan gelden zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt op de website Uitgangspunt zijn de reeds opgestelde checklists, 7 Zie Paardenhouderij- maakt- dierenwelzijn- concreet.htm 8 Agriholland, CBS, bedrijven in

4 die zullen worden aangevuld met criteria op basis van eventuele politieke besluiten en na advies door het college van deskundigen van KPW. 3. Reglement Dit Reglement Keurmerk Paard en Welzijn omvat een geïntegreerd systeem van welzijnsnormen, procedures en instrumenten voor aanvragen, beoordelen, verstrekken en controleren van welzijnskeuringen op paardenbedrijven. Daarnaast beschrijft het Reglement KPW de keurmerkorganisatie zelf, de onafhankelijke toetsing en het college van deskundigen De welzijnsnormen Een welzijnsnorm is een minimale standaard die het KPW aanhoudt voor een positieve beoordeling van paardenwelzijn op een bedrijf. De Welzijnsmonitor Paardenhouderij (WMP, WUR 2012), de welzijnsnota van het ministerie van LNV, het Paardenbesluit van de Dierenbescherming en de Gids Goede Praktijken van de Sectorraad Paarden zijn sturend voor de definities en de operationalisaties van KPW- welzijnsnormen. Volgens de WMP is de totale beoordeling van welzijn het resultaat van een multidisciplinair proces. Verschillende parameters moeten samen een volledig beeld geven van het welzijn van een dier. Daarom bestaat het meetprotocol voor het beoordelen van het welzijn van paarden uit zowel fysiologische als gedragsparameters, waarbij de nadruk ligt op gezondheid en gedrag. De WMP baseert zich op de methodologie van Welfare Quality. Voor elke parameter volgt een beschrijving van de methode van uitvoeren en de bijbehorende score opties (classificatie) binnen de criteria geldend voor Welfare Quality Het meten van welzijn Het meetmodel dat in de WMP wordt gepresenteerd is de basis voor het Keurmerk Paard en Welzijn. Het meetprotocol voor het welzijn van paarden bestaat uit parameters die aan het dier worden gemeten en parameters in de omgeving van het dier. Verder worden algemene kenmerken van het bedrijf en de paarden geregistreerd. Op een steekproef van een beperkt aantal paarden wordt per dier een score toegekend op elke parameter. Op schaalscores worden paardenbedrijven tenslotte geclassificeerd in termen van Welfare Quality, in dit geval paardenwelzijn. In het eerste jaar wordt een bedrijf bezocht door zowel een KPW- inspecteur als een KPW- dierenarts. De volgende jaren vinden de bezoeken afwisselend door een van deze twee keurmeesters plaats. Zie voor het bezoekschema de tabel Inspecties in paragraaf Metingen door KPW- inspecteurs Voor het Keurmerk Paard en Welzijn kunnen metingen op paardenbedrijven uitsluitend worden verricht door KPW- inspecteurs die uitvoerige opleiding hebben gekregen van erkende trainers. De opleiding van KPW- inspecteurs duurt initieel vier dagen en er is een afsluitend examen. Jaarlijks is er verplicht bijscholing voor alle KPW- inspecteurs. Zie ook paragraaf 5.2 over het bezoek door KPW- inspecteurs Keuring door KPW- dierenarts De KPW- dierenarts is een erkend paardendierenarts (sinds 1 juli 2014 opgenomen in het CKRD register 9 ) met minimaal drie jaar praktijkervaring en speciale interesse in het begeleiden van paardenbedrijven. KPW- dierenartsen worden door KPW opgeleid voor het keuren op welzijnscriteria. Daarnaast volgen zij bijscholing die wordt georganiseerd in 9 CKRD register 4

5 samenwerking met KPW. Uit oogpunt van onafhankelijkheid en neutraliteit keurt de KPW- dierenarts alleen bedrijven waar hij of zij geen verbinding mee heeft. KPW- dierenartsen controleren de gezondheid van paarden in de steekproef op een aantal criteria. Naast klinische beoordeling worden ook stand en beweging beoordeeld. Tevens let de KPW- dierenarts op omgevingsvoorzieningen en op veiligheid in huisvesting Instrumentarium Om systematische en verantwoorde beoordeling te garanderen heeft KPW enkele instrumenten ontwikkeld. Er is een model voor het trekken van een steekproef uit de paarden bij bedrijven met meer dan 10 paarden (op kleinere bedrijven worden alle paarden gekeurd), er zijn checklists voor meting door KPW- inspecteurs en voor keuring door KPW- dierenartsen en tenslotte is er een rekenmodel voor het calculeren van scores op een groot aantal criteria in de checklists Steekproefbepaling door KPW- inspecteurs Afhankelijk van het aantal individueel gehuisveste paarden en het aantal paarden in groepshuisvesting trekt de KPW- inspecteur aan de hand van het steekproefschema een willekeurige steekproef uit de dieren. Met het steekproefschema bepaalt hij of zij het interval voor de selectie van dieren. Bij bedrijven met 10 paarden of minder worden alle dieren bekeken Checklist KPW- inspecteur De KPW- inspecteur inventariseert een groot aantal details van het bedrijf en van de paarden in de steekproef. Dat gebeurt aan de hand van een checklist op een drietal domeinen: voeding, huisvesting en gedrag. Gezondheid (het vierde domein van de Welzijnsmonitor Paardenhouderij) wordt door de KPW- dierenarts gemeten Voeding KPW- inspecteurs zullen de plaatsen waar het ruwvoer voor de dagelijkse voeding ligt willen zien: hooikar, hooiberg of elders. Zij controleren het ruwvoer met name op schimmel en op stoffigheid. Ook op plaatsen waar de steekproefpaarden staan zullen KPW- inspecteurs kijken naar de staat van het ruwvoer. Leesbaarheid van rantsoenen wordt nagegaan. Beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwater worden vastgesteld Huisvesting Na het gesprek met de eigenaar zal de KPW- inspecteur over het terrein lopen om een algemene indruk van het bedrijf te krijgen en eventueel de steekproefpaarden te selecteren. Buiten zullen wei, paddock en molen worden bezocht, binnen de stal en de groepshuisvesting. KPW- inspecteurs gaan na of paarden die meestal buiten staan bij extreem slecht weer naar binnen kunnen of dekens krijgen. Verder controleren zij bijvoorbeeld afrastering (vooral op aanwezigheid van prikkeldraad) en beoordelen zij de veiligheid van ruimten. Daarbij hebben zij onder meer aandacht voor uitstekende spijkers, grote spleten, hoge en ongelijke opstappen, losse draden, gladde of ongelijke vloeren. Bij hengsten is de mate waarin zij zich vrij kunnen beweging aandachtspunt Gedrag De KPW- inspecteur kijkt naar de mogelijkheden voor sociaal contact tussen paarden over een periode van 24 uur. Dit wordt gemeten over een etmaal omdat per paard gedurende de dag meerdere situaties mogelijk zijn. De verschillende interactiemogelijkheden worden geregistreerd in uren van de dag. Er wordt gelet op de mogelijkheid tot volledige interactie en groomen in groepen en op gelegenheid tot knabbelen en gedeeltelijk groomen dankzij bijvoorbeeld 5

6 lage stalwanden, over paddock of afscheidingen van weiden. Ook gaat de KPW- inspecteur na of er mogelijkheid is tot snuffelen in boxen met een buurpaard, bijvoorbeeld door tralies of via een snuffelluik. Verder wordt vastgesteld of er zichtcontact is met andere paarden. Het hebben van een visuele horizon is belangrijk voor de voorspelbaarheid van gebeurtenissen op het bedrijf. De KPW- inspecteur bepaalt hoe groot de visuele horizon van het paard is Checklist KPW- dierenarts De KPW- dierenarts controleert de gezondheid van de paarden in de steekproef op een aantal criteria. Zo stelt hij of zij vast of een steekproefpaard huidirritatie aan onderbenen (roodheid, schilfers, korsten, kloven, zwellingen) en algemene huidproblemen (zonnebrand) heeft. Schuurplekken bij staartwortel en manenkam (zoals zichtbaar via verstoorde ligging van de haren) en de conditie van de vacht (niet dor, droog of met opstaande haren) krijgen ook aandacht. Tijdens de klinische beoordeling let de arts bij het paard op regelmatig stampen met de benen en schuren met het hoofd als gevolg van jeuk. Verwondingen worden gecontroleerd, waarbij de ernst van de wond of de zwelling wordt vastgesteld. De KPW- dierenarts kijkt ook even naar oude verwondingen en verhardingen. Afwijkingen in de hoefconditie worden ook geregistreerd, evenals kloofjes en roodheid bij mondhoeken en de lagen. Stand en beweging van het paard worden beoordeeld. Door het te laten lopen, wegstappen, draaien en draven let de arts onder meer op hoefritme, knikken van het hoofd en aanwijzingen dat het paard stram of kreupel is. De eigen private ruimte van het paard wordt gecontroleerd op veiligheid. In de stal let de KPW- dierenarts verder op omgevingsvoorzieningen, zoals een deken tegen eczeem en middelen voor stalondeugd- interventie, zoals een luchtzuigband. Ook bekijkt hij of zij verse mest en eventuele voerproppen. Bij controle op ziekten kijkt de KPW- dierenarts of de manier van ademhalen afwijkt, hoe vaak het dier hoest en hoe sterk de neusuitvloeiing (in rust) en de ooguitvloeiing (vies oog of traanstreep) is. Met de Body Condition Score (BCS) bepaalt de arts of het paard zeer mager, schraal, normaal, dik of vet is Rekenmodel scores paardenwelzijn Keuring van individuele steekproefpaarden betreft een momentopname en het resultaat draagt maar voor een deel bij aan de algehele beoordeling van het paardenbedrijf. Het is niet zo dat een enkele minder goede score meteen betekent dat geen keurmerk kan worden verleend. Scores op al deze punten worden zorgvuldig gewogen in een rekenmodel dat is gebaseerd op de methode van de Welzijnsmonitor Paardenhouderij. De berekening gaat heel zorgvuldig. Een geavanceerd rekenmodel bepaalt een gewogen score voor een bedrijf op basis van de gegevens die de KPW- inspecteur en de KPW- dierenarts in hun bezoeken hebben verzameld. Dat rekenmodel is afgeleid van de eerder genoemde Welzijnsmonitor Paardenhouderij. Veel aspecten binnen de vier domeinen (voeding, huisvesting, gedrag en gezondheid) worden meegenomen in de checklists en meegewogen in een index. Gezondheid is vanzelfsprekend exclusief domein van de KPW- dierenarts. Als een bedrijf op een of meer aspecten een minder goede score krijgt wordt het in principe nog niet uitgesloten voor het Keurmerk Paard en Welzijn, maar er zijn wel bepaalde taboes die een positieve beoordeling absoluut verhinderen, zoals bijvoorbeeld prikkeldraad. 6

7 3.6. Het keurmerk Paardenbedrijven die na keuring blijken te voldoen aan de welzijnsnorm en het Keurmerk Paard en Welzijn ontvangen een gevelbord met het beeldmerk van het keurmerk. Daarnaast mogen zij het KPW- logo gebruiken op de eigen website en in overige communicatie. Alleen bedrijven die zijn goedgekeurd door een dierenarts die is aangewezen door KPW mogen het keurmerk voeren. De website vermeldt de bedrijven waaraan het keurmerk is verstrekt met naam, adres en website. Ook op de Facbook- pagina van KPW en in andere media, zoals in de Paardenkrant en Bit (Eisma publicaties) en op de blog Paardvisie worden de goedgekeurde bedrijven vermeld. Bij eventuele inname van het keurmerk zal gedurende één jaar op de KPW- website vermeld worden dat van het betreffende bedrijf het keurmerk is ingenomen Organisatie KPW Directie De directie van het Keurmerk Paard en Welzijn verzorgt de leiding en houdt de controle over de processen van het aanvragen, meten, beoordelen en verstrekken van het keurmerk. De actuele samenstelling van de directie staat op de website College van deskundigen Het college van deskundigen bestaat uit onafhankelijke autoriteiten uit de paardenwereld en de wetenschap. Deze experts bewaken de methode en de systematiek en zij adviseren de directie. De actuele samenstelling van het college staat op de website Toetsing door VERIN VERIN is een onafhankelijke certificatie- instelling, gespecialiseerd in het beoordelen en certificeren van producten, productieketens, diensten en kwaliteitsprogramma s. VERIN verricht bij circa 20% van de paardenbedrijven, die van KPW het Keurmerk Paard en Welzijn hebben ontvangen, een controlebezoek. Deze controle vindt plaats om de onafhankelijkheid van KPW te waarborgen. KPW maakt gebruik van de deskundigheid en het advies van VERIN om de eigen werkwijze voortdurend te monitoren en waar mogelijk te verbeteren. 4. Doelgroep Het Reglement KPW is primair bedoeld voor de paardenhouderij. Het reglement staat open voor alle paardenbedrijven in Nederland die in aanmerking willen komen voor het keurmerk. Onder paardenbedrijven worden de volgende bedrijven gerekend: sportstallen handelsstallen trainingsstallen manegebedrijven opfokbedrijven hengstenhouderijen pensionstallen logies met paardenstallen particulieren, bijvoorbeeld instructeurs Uitgesloten zijn paardenklinieken. 7

8 5. Keurmerk 5.1. Aanvragen van het keurmerk Bedrijven kunnen een aanvraag plaatsen voor het Keurmerk Paard en Welzijn door het aanmeldformulier op de website in te vullen en op te sturen (digitaal, via de website). Na ontvangst van de aanmelding en van de aanbetaling van 150,00 excl. btw neemt een KPW- inspecteur contact op om een bezoek af te spreken. Schema proces aanvragen keurmerk Paardenbedrijven worden aan de hand van checklists getoetst en gecontroleerd op naleving van richtlijnen voor paardenwelzijn. Deze checklists voor KPW- inspecteurs en voor KPW- dierenartsen zijn exclusief voor Keurmerk Paard en Welzijn opgesteld aan de hand van de Welzijnsmonitor Paardenhouderij, de ministeriële Welzijnsnota 2009, het Paardenbesluit 2011 van de Dierenbescherming en de Gids Goede Praktijken 2014 van de SRP. Dankzij vaste criteria in hun checklists is het voor de KPW- inspecteurs en de KPW- dierenartsen goed mogelijk objectief te werken. Objectiviteit wordt verder gewaarborgd doordat KPW- dierenartsen worden geselecteerd die geen verbinding hebben met het te keuren bedrijf. Op geen enkele wijze mag en kan sprake zijn van belangenverstrengeling. Daarnaast heeft het KPW de organisatie VERIN ingeschakeld om zijn procedures te toetsen. Richtlijnen kunnen ook worden aangepast naar aanleiding van politieke besluitvorming of na eventuele tussentijdse evaluatie door het college van deskundigen Bezoek KPW- inspecteur De KPW- inspecteur bezoekt het bedrijf en spreekt dan eerst met de eigenaar over de verstrekte informatie in het aanmeldformulier. Bij paardenbedrijven met meer dan 10 paarden trekt de KPW- inspecteur een steekproef uit de paarden. 8

9 Vervolgens meet de KPW- inspecteur op het paardenbedrijf enkele omgevingsparameters en bekijkt hij of zij de aanwezige (steekproef- ) paarden op criteria van paardenwelzijn, aan de hand van de checklist KPW- inspecteur (zie 3.5.2). De KPW- inspecteur stuurt vervolgens de resultaten naar de administrateur van KPW, die het rekenmodel voedt met de scores van het bedrijf. De uiteindelijke welzijnsscore wordt dan nog niet bepaald omdat de individuele keuringsgegevens van de KPW- dierenarts nog moeten volgen. De resultaten van het bezoek van de inspecteur zijn wel beslissend voor de volgende stap: of er een afspraak met de KPW- dierenarts wordt gemaakt of dat er eerst nog een nieuwe afspraak met de KPW- inspecteur nodig is Bezoek KPW- dierenarts De KPW- dierenarts voert na een volledige rondgang op het bedrijf een kort algemeen onderzoek uit bij het individuele dier. Het aantal dieren dat onderzocht wordt is afhankelijk van de bedrijfsgrootte, met een maximum van 10 dieren op het bedrijf. De KPW- dierenarts kiest deze dieren zelf uit tijdens de rondgang over het bedrijf. Zie voor een overzicht van de punten waarop de KPW- dierenarts controleert. Nadat de KPW- dierenarts de resultaten van het bezoek naar de administrateur van KPW heeft gestuurd wordt het rekenmodel, dat deels al is gevoed met de gegevens en de scores die de KPW- inspecteur had opgestuurd, gecompleteerd Beoordeling voor het keurmerk Het Keurmerk Paard en Welzijn wordt vanzelfsprekend alleen verleend aan paardenbedrijven die dat verdienen. Maar een bedrijf hoeft niet op elk aspect een top- score te halen. Een bedrijf verdient een keurmerk wanneer het goed genoeg is en verder niet afvalt op enkele doodzonden, zoals de aanwezigheid van prikkeldraad in de wei en andere taboes. Als een bedrijf op een of meer aspecten een minder goede score krijgt wordt het in principe dus nog niet uitgesloten voor het Keurmerk Paard en Welzijn. Bovendien kunnen de KPW- inspecteur en de KPW- dierenarts ook advies geven ten aanzien van aspecten die verbeterd kunnen worden, zodat wanneer een herkeuring nodig zou blijken alle gelegenheid bestaat voor correcties. De uiteindelijke beoordeling gaat zeer zorgvuldig. Veel aspecten binnen de vier domeinen (voeding, huisvesting, gedrag en gezondheid) worden meegenomen in de checklists en meegewogen in een index. Gezondheid is vanzelfsprekend exclusief domein van de KPW- dierenarts. Een geavanceerd rekenmodel berekent een gewogen score voor een bedrijf op basis van de gegevens die de KPW- inspecteur en de KPW- dierenarts in hun bezoeken hebben verzameld. Dat rekenmodel is exclusief voor KPW door wetenschappelijk onderzoekers afgeleid van de eerder genoemde Welzijnsmonitor Paardenhouderij Verstrekken van het keurmerk De welzijnsscore bepaalt of een bedrijf het Keurmerk Paard en Welzijn verdient. Paardenbedrijven die volgens KPW voldoen aan de welzijnsnormen zoals gemeten door KPW- inspecteurs en KPW- dierenartsen en (steekproefgewijs gecontroleerd) door VERIN, krijgen een KPW- gevelbord toegestuurd, worden vermeld op de website en de Facebook- pagina van KPW en mogen het KPW- logo (met vermelding van het verkregen keurmerk) gebruiken op hun website, op briefpapier en in overige communicatie Behoud van keurmerk door het bedrijf Bedrijven met het Keurmerk Paard en Welzijn worden na een jaar bezocht door - afwisselend - een KPW- inspecteur en een KPW- dierenarts (zie Schema proces behoud van keurmerk hieronder). In de vervolgjaren kunnen de bezoeken zowel op afspraak en aangekondigd zijn als onaangekondigd. Die bezoeken resulteren in adviezen en 9

10 beoordelingen. Eventuele wijzigingen, die sinds de vorige keuring in de KPW- checklists en in de criteria zijn aangebracht (bijvoorbeeld naar aanleiding van politieke besluitvorming of naar aanleiding van evaluatie door het college van deskundigen), zullen ook tijdens die controlebezoeken aan de orde komen. Schema proces behoud van keurmerk 5.7. Controlebezoek door VERIN KPW wil een onafhankelijk en toetsbaar instituut zijn. Om dit te waarborgen wordt het KPW door VERIN getoetst ( Bovendien zal Verin bij 20% van de keurmerkwaardige bedrijven jaarlijks de juistheid van afgifte van het keurmerk beoordelen Overzicht bezoeken Inschrijving Jaar 1 Controle Jaar 2 Controle Jaar 3 Controle Jaar 4 KPW- inspecteur X X X KPW- dierenarts X X Inspecteur VERIN eventueel steekproef (20%) eventueel steekproef (20%) eventueel steekproef (20%) eventueel steekproef (20%) 10

11 5.9. Tarieven Tarieven in jaar van aanvraag Na goedkeuring op de ingevulde checklist door de KPW- inspecteur volgt de factuur voor het eerste jaar. De aanbetaling van 150,00 excl. 21% btw bij de aanvraag (zie 5.1) wordt daarop in mindering gebracht. De afspraak met de KPW- dierenarts wordt gemaakt na ontvangst van dat bedrag Tarieven in vervolgjaren Vooruitlopend op de afgifte van het keurmerk geeft het bedrijf een incassomachtiging af voor de jaarlijkse kosten van het keurmerk. Het bedrag voor het tweede jaar wordt 11 maanden na het verstrekken van het keurmerk automatisch geïncasseerd. Kosten / jaar excl. 21% btw Jaar 1 10 ) inclusief inschrijven Per volgend jaar Eventuele herkeuring door KPW- dierenarts Eventuele herkeuring door KPW- inspecteur Eventueel nieuw logobord Bedrijfsgrootte t/m 5 paarden paarden > 60 paarden Inname van het Keurmerk Paard en Welzijn Het Keurmerk Paard en Welzijn is verdiend door een bedrijf dat volgens KPW voldoet aan de welzijnsnormen. Na het verstrekken van het keurmerk vinden jaarlijks controles plaats door een KPW- inspecteur of een KPW- dierenarts en eventueel de VERIN. Die controles kunnen voor KPW aanleiding zijn het keurmerk in te nemen. Wordt het keurmerk ingenomen dan dient het betreffende jaar nog betaald te worden, waarna de incasso wordt stopgezet. Bij gebleken ernstige misstanden met betrekking tot het paardenwelzijn, bij aangetoonde mishandeling en dergelijke, wordt na controle bovendien melding gemaakt bij de LID, de politie of bij overige belanghebbende instanties Inname na controle door KPW- inspecteur Indien na bezoek door de KPW- inspecteur niet meer blijkt te worden voldaan aan de criteria dan krijgt het bedrijf vier weken respijt voor het treffen van maatregelen op de relevante punten. Indien het bedrijf ook na een controlebezoek door de KPW- inspecteur het keurmerk 'onwaardig' wordt bevonden dan volgt inname van het Keurmerk Paard en Welzijn. KPW maakt daarvan melding op zijn website. Het bedrijf blijft dan betaling voor deelname verschuldigd. Het bedrijf kan daarna opnieuw het keurmerk aanvragen, maar zal het gehele traject weer moeten doorlopen met een extra ingevoegde controle door de KPW- dierenarts na 6 maanden (zie actuele specificatie van die extra kosten op de KPW- website) Inname na controle door KPW- dierenarts Indien na bezoek door de KPW- dierenarts niet meer blijkt te worden voldaan aan de criteria dan krijgt het bedrijf vier weken respijt voor het treffen van maatregelen op de relevante punten. Indien het bedrijf ook na een controlebezoek door de KPW- dierenarts het keurmerk 'onwaardig' wordt bevonden dan volgt inname van het Keurmerk Paard en Welzijn. KPW maakt daarvan melding op zijn website. Het bedrijf blijft dan betaling voor deelname verschuldigd. 10 De kosten van Inschrijving zijn inclusief de initiële bezoeken van de KPW- inspecteur en de KPW- dierenarts, de administratiekosten en een logobord. De kosten voor het tweede jaar zijn inclusief de bezoeken door de KPW- inspecteur of de KPW- dierenarts en de administratiekosten. 11

12 Het bedrijf kan daarna opnieuw het keurmerk aanvragen, maar zal het gehele traject weer moeten doorlopen met een extra ingevoegde controle door de KPW- dierenarts na 6 maanden (zie actuele specificatie van die extra kosten op de KPW- website) Inname na controle door VERIN Indien na controle door VERIN blijkt dat het bedrijf ten onrechte het Keurmerk Paard en Welzijn heeft gekregen dan krijgt het vier weken respijt voor het treffen van maatregelen op de relevante punten. Als na herkeuring door KPW- dierenarts opnieuw het oordeel 'onwaardig' is dan volgt inname van het Keurmerk Paard en Welzijn en melding daarvan op de KPW- website. Het bedrijf blijft dan betaling voor deelname verschuldigd. Het bedrijf kan daarna opnieuw het keurmerk aanvragen, maar zal het gehele traject weer moeten doorlopen met een extra ingevoegde controle door de KPW- dierenarts na 6 maanden (zie actuele specificatie van die extra kosten op de KPW- website). 6. Bezwaar en beroep 6.1. Bezwaar Een bedrijf dat het niet eens is met het onthouden van het keurmerk of met het innemen van het keurmerk kan bezwaar maken bij de geschillencommissie KPW. Daartoe moet een bedrijf binnen 4 weken na bericht van onthouden of van inname van het keurmerk schriftelijk zijn bezwaar kenbaar maken aan Geschillencommissie Keurmerk Paard en Welzijn, Postbus AB Bloemendaal. De geschillencommissie bepaalt of een herkeuring plaatsvindt op het betreffende bedrijf. Wanneer herkeuring positief uitvalt voor het bedrijf zijn de kosten voor KPW Geschillencommissie De commissie bestaat uit personen die onafhankelijk van KPW zijn. De samenstelling van de geschillencommissie is gespecificeerd op de website KPW Reglement versie december

GESLAAGD Keurmerk Paard en Welzijn april mei 2017

GESLAAGD Keurmerk Paard en Welzijn april mei 2017 Human Horse Power, Wildforsterweg 2, 3881 NJ Putten Bezoek inspecteur: 7 februari 2016 KPW-inspecteur: Rik Bremer aantal steekproefdieren: 18 Keuring KPW-dierenarts: 24 maart 2016 KPW-dierenarts: Amber

Nadere informatie

Welzijnsmonitor Paardenhouderij

Welzijnsmonitor Paardenhouderij Welzijnsmonitor Paardenhouderij Colofon Welzijnsmonitor Paardenhouderij dataverwerking en waardering resultaten versie 3.0 Rapportnummer 571 Uitgever Wageningen UR Livestock Research Postbus 65, 8200 AB

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Landbouw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum DL. 2009/481 6 maart 2009 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. In 2007 is de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) opgericht, het

Nadere informatie

Beleving van welzijn door het dier

Beleving van welzijn door het dier Beleving van welzijn door het dier Dr. Ir. Kathalijne Visser-Riedstra Hartmann Studie Zoötechniek Universiteit Wageningen Promotie onderzoek: Horsonality, a study on the personality of the horse Wetenschappelijk

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. Ichthus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. Ichthus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. Ichthus Plaats : Zoutkamp BRIN-nummer : 08BW Onderzoeksnummer : 122849 Datum schoolbezoek : 31 mei Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

DEELNAMEVOORWAARDEN Green Key

DEELNAMEVOORWAARDEN Green Key DEELNAMEVOORWAARDEN Green Key Artikel 1. Aanmelding voor keuring 1. Voor de criteria die gelden voor de drie niveaus van de Green Key 2. De ondernemer voert de noodzakelijke maatregelen uit of investeert

Nadere informatie

*PDOC01/206186* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

*PDOC01/206186* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

Bemonstering bij continue productie van vaste mest

Bemonstering bij continue productie van vaste mest Bemonstering bij continue productie van vaste mest Paul Hoeksma Wageningen UR Livestock Research februari 2016 1 Wageningen UR (University & Research centre) Inleiding Het Accreditatieprogramma bemonstering

Nadere informatie

EQUILABEL. Jan De Boitselier manager Vlaams Paardenloket

EQUILABEL. Jan De Boitselier manager Vlaams Paardenloket EQUILABEL Jan De Boitselier manager Vlaams Paardenloket Equilabel Inhoud Ontstaan Hoe werkt het? Kostprijs en voordelen Equilabel Ontstaan Pionierswerk in 2004 Sterrensysteem voor paardenhouderijen NAVEMA

Nadere informatie

Stichting Zuivelplatform

Stichting Zuivelplatform REGLEMENT IKM-DIERENARTS 1. INTRODUCTIE De Stichting Zuivelplatform is regelinghouder van het Reglement IKM- dierenarts. De Stichting is door de zuivelindustrie opgericht. De Stichting heeft ten doel het

Nadere informatie

*PDOC01/85346* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

*PDOC01/85346* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Directie juridische Zaken Prins Clauslaan 8 2595 AJ DEN HAAG Postbus

Nadere informatie

Administratieve procedures

Administratieve procedures inhoudsopgave 1. Kentekenbewijs... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Geldigheid... 1 2. Raadplegen kentekenregister... 2 3. Controle van gegevens op het kentekenbewijs met het voertuig en controle kentekenplaten...

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rotterdamse Montessorischool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rotterdamse Montessorischool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rotterdamse Montessorischool Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 08CK Onderzoeksnummer : 124361 Datum schoolbezoek : 22 november 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Bron. : Nieuw-Amsterdam

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Bron. : Nieuw-Amsterdam RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Bron Plaats : Nieuw-Amsterdam BRIN-nummer : 03RZ Onderzoeksnummer : 121204 Datum schoolbezoek : 11 januari Datum vaststelling :

Nadere informatie

Informatie betreffende Keurmerk PDL voor Waren en Diensten

Informatie betreffende Keurmerk PDL voor Waren en Diensten Informatie betreffende Keurmerk PDL voor Waren en Diensten Algemene informatie over het collectief merk PDL... 2 Reglement van het collectief merk PDL... 3 Toetsingscommissie... 5 Procedure aanvraag Keurmerk

Nadere informatie

Toelichting. Algemene Vergadering NOC*NSF. Bestuur NOC*NSF. Procedurehandboek Kwaliteit Sportaccommodaties. Donderdag 28 april 2011

Toelichting. Algemene Vergadering NOC*NSF. Bestuur NOC*NSF. Procedurehandboek Kwaliteit Sportaccommodaties. Donderdag 28 april 2011 Toelichting Aan Van Betreft Datum, Kenmerk Datum behandeling Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF Procedurehandboek Kwaliteit Sportaccommodaties Donderdag 28 april 2011 Dinsdag 17 mei 2011 Aanleiding

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 24CT Onderzoeksnummer : 125947 Datum schoolbezoek : 16 april 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen Reglement werkwijze Expertgroep toetsen Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: a. Expertgroep: Expertgroep toetsen PO, bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

in 2010 Voortgangsrapportage Plan van Aanpak Welzijn in de sector Paardenhouderij

in 2010 Voortgangsrapportage Plan van Aanpak Welzijn in de sector Paardenhouderij Voortgangsrapportage Plan van Aanpak Welzijn in de sector Paardenhouderij in 2010 Voortgangsrapportage Plan van Aanpak Welzijn in de sector Paardenhouderij 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 HUISVESTING...

Nadere informatie

Artikel 5. Vrijwillig register a) Registratie in het register is op basis van vrijwilligheid. b) Als de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet wordt h

Artikel 5. Vrijwillig register a) Registratie in het register is op basis van vrijwilligheid. b) Als de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet wordt h Reglement CIBV Register Vakbekwaamheid Versie 1.1 Artikel 1. Eigenaar en houderschap Eigenaar en houder van het Register Vakbekwaamheid is het CIBV (Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid)

Nadere informatie

Inspectierapport Koekoek (GOB) Markesingel 44 7496BB HENGEVELDE Registratienummer 857358327

Inspectierapport Koekoek (GOB) Markesingel 44 7496BB HENGEVELDE Registratienummer 857358327 Inspectierapport Koekoek (GOB) Markesingel 44 7496BB HENGEVELDE Registratienummer 857358327 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hof van Twente Datum inspectie: 13-07-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Ingangsdatum 1 juli 2015 1.Registratie en verlenging 1.1 Een registratiejaar loopt van datum van inschrijving tot een jaar na dato. Voor professionals die geregistreerd zijn vóór 1

Nadere informatie

Q&A Onderzoek prestatie-indicatoren. 1. Algemeen. 1-1 In het protocol staat dat onjuistheden groter dan 2% (per indicator) worden vastgesteld?

Q&A Onderzoek prestatie-indicatoren. 1. Algemeen. 1-1 In het protocol staat dat onjuistheden groter dan 2% (per indicator) worden vastgesteld? Q&A Onderzoek prestatie-indicatoren 1. Algemeen 1-1 In het protocol staat dat onjuistheden groter dan 2% (per indicator) worden vastgesteld? 1-2 Hoe pas je de tolerantie van 2% toe op de verantwoorde indicatoren

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Toelichting op het paardenbesluit Januari 2011

Toelichting op het paardenbesluit Januari 2011 Toelichting op het paardenbesluit Januari 2011 Toelichting Algemeen: De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit heeft eind 2007 aangegeven wetgeving te overwegen als de paardensector niet

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

DE ROOTS VHIVER 1-10-2013

DE ROOTS VHIVER 1-10-2013 HET PAARDENPASPOORT DE ROOTS VHIVER 1-10-2013 VOORSTELLEN GEBOREN 1955 GRONINGEN PONY CAESAR DIERENARTSEXAMEN 1981 VHIVER 1-10-2013 HOBBY EN WERK BEGONNEN OP HET DPN / LIMBURG DAC OOSTERWOLDE FRL WERKZAAM

Nadere informatie

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U 20 mei 2015 1 FedEC CKB (Certificaat Kwaliteits Borging) EPA-U voor adviseurs, 20 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 FedEC-Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U...

Nadere informatie

Meest gestelde vragen Fair Produce Nederland

Meest gestelde vragen Fair Produce Nederland . Meest gestelde vragen Fair Produce Nederland Organisatie Hoe is Fair Produce Nederland opgebouwd? De Stichting Fair Produce Nederland is opgericht door de vereniging voor groothandelaren in groenten

Nadere informatie

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Het bestuur van de KNMvD heeft op advies van de Stuurgroep Veterinair Kwaliteitsbeleid (VK) dit beslissingsprotocol

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Natuur De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 14 mei 2008 2070820070 DN. 2008/1842 3 juli 2008 10 juni

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Meander

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Meander RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Meander Plaats : Hendrik-Ido-Ambacht BRIN-nummer : 12GN Onderzoeksnummer : 120272 Datum schoolbezoek : 7 oktober 2010 Rapport

Nadere informatie

EPA (European Practice Assessment) De weg naar verbetering van uw huisartsenpraktijk

EPA (European Practice Assessment) De weg naar verbetering van uw huisartsenpraktijk EPA (European Practice Assessment) De weg naar verbetering van uw huisartsenpraktijk Het EPA-instrument Het European Practice Assessment (EPA) 2005 werd tussen 2001 en 2005 ontwikkeld door de TOPAS-Europe

Nadere informatie

Verwilderde paarden, zoals we die ook nu nog kennen, vormen kleine hiërarchische groepen. Hier zien we drie soorten in:

Verwilderde paarden, zoals we die ook nu nog kennen, vormen kleine hiërarchische groepen. Hier zien we drie soorten in: Lezing Machteld van Dierendonck Op dinsdagavond 25 oktober 2016 gaf klinisch etholoog Machteld van Dierendonck een hele interessante lezing over gedrag en welzijn op De Paardenkamp. Hieronder een verslag.

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE Plaats : Loppersum BRIN-nummer : 07ZS Onderzoeksnummer : 117870 Datum schoolbezoek : 10 Rapport vastgesteld te : 11 februari

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool Plaats : Akkrum BRIN-nummer : 15BD Onderzoeksnummer : 122393 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

[: gwur.nl] 17-9-2013. Kennis Online Help Desk Question Page 1 of 3. dinsdag 4 december 2012 11:25. Helpdesk VoedselDierEnConsument

[: gwur.nl] 17-9-2013. Kennis Online Help Desk Question Page 1 of 3. dinsdag 4 december 2012 11:25. Helpdesk VoedselDierEnConsument Kennis Online Help Desk Question Page 1 of 3 Van: Verzonden: Aan: [: gwur.nl] dinsdag 4 december 2012 11:25 Helpdesk VoedselDierEnConsument CC: Onderwerp: Bijlagen: RE: Kennisonline: uw kennisvraag Offerte

Nadere informatie

Regeling ter uitvoering van de artikelen 21, 26, 27 en 39 van het Besluit spoorwegpersoneel (Regeling spoorwegpersoneel)

Regeling ter uitvoering van de artikelen 21, 26, 27 en 39 van het Besluit spoorwegpersoneel (Regeling spoorwegpersoneel) (Tekst geldend op: 30-12-2008) Regeling ter uitvoering van de artikelen 21, 26, 27 en 39 van het Besluit spoorwegpersoneel (Regeling spoorwegpersoneel) De Minister van Verkeer en Waterstaat, Gelet op de

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

Skal-Tarievenblad 2017

Skal-Tarievenblad 2017 Skal-Tarievenblad 2017 Dit reglement is door het bestuur van Stichting Skal vastgesteld op 19 december 2016, goedgekeurd door de Staatssecretaris van Economische Zaken op 23 december 2016 en treedt in

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino Plaats : Sneek BRIN-nummer : 07VU Onderzoeksnummer : 124713 Datum schoolbezoek : 31 januari 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44795 11 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 7 december 2015, nr. WJZ/15103002, tot

Nadere informatie

Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan!

Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan! Uitgebreid Artikel Rijles, autisme, adhd Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan! Inleiding Tegenwoordig kun je al starten met lessen als je 16,5 jaar bent. Iedere jongere wil wel

Nadere informatie

2015; definitief Verslag van bevindingen

2015; definitief Verslag van bevindingen Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Nederweert Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Programma 8 Postbus 90801 2509 LV

Nadere informatie

(PAARDEN-) ASIELEN, IN BESLAGNAME EN OPVANG IN VLAANDEREN: REGELGEVING KARLIEN DE PAEPE - DIENST DIERENWELZIJN

(PAARDEN-) ASIELEN, IN BESLAGNAME EN OPVANG IN VLAANDEREN: REGELGEVING KARLIEN DE PAEPE - DIENST DIERENWELZIJN (PAARDEN-) ASIELEN, IN BESLAGNAME EN OPVANG IN VLAANDEREN: REGELGEVING KARLIEN DE PAEPE - DIENST DIERENWELZIJN 2 (Paarden-) asielen, in beslagname en opvang in Vlaanderen: Regelgeving Karlien De Paepe

Nadere informatie

Beoordelingsprotocol objectkenmerken

Beoordelingsprotocol objectkenmerken WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Beoordelingsprotocol objectkenmerken Datum: 7 februari 2014 Bijlage(n): - BEOORDELINGSPROTOCOL OBJECTKENMERKEN Inleiding De juiste registratie van alle gegevens over een

Nadere informatie

PDL Keurmerk voor producten en diensten. Inhoudsopgave. Algemene informatie over het collectief merk PDL... 2

PDL Keurmerk voor producten en diensten. Inhoudsopgave. Algemene informatie over het collectief merk PDL... 2 Notitie: PDL Keurmerk voor producten en diensten. Vorige versie: 1995 Versie januari 2017 Stichting PDL Gouwakker 24 5321 WG Hedel Inhoudsopgave Algemene informatie over het collectief merk PDL... 2 Reglement

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Graaf Jan van Nassauschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Graaf Jan van Nassauschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de Graaf Jan van Nassauschool Plaats : Vlissingen BRIN-nummer : 03IA Onderzoeksnummer : 124470 Datum schoolbezoek : 8 december 2011 Rapport

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2014/2015

Algemene voorwaarden 2014/2015 Algemene voorwaarden 2014/2015 PEP coach Coaching, begeleiding en advies in het onderwijs Website: www.pepcoachsusan.nl E-mail: info@pepcoachsusan.nl Telefoon: 06-12713919 Dit document hoeft niet ondertekend

Nadere informatie

Bijlage 12: Beoordelingssysteem vleeskuikens

Bijlage 12: Beoordelingssysteem vleeskuikens IKB KIP Beoordelingssysteem vleeskuikens IKB Kip Bijlage 12: Beoordelingssysteem vleeskuikens Het bestuur van het Productschap Pluimvee en eieren heeft, gelet op Bijlage 1.1B Voorschriften IKB Kip slachterijen

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Internationaal dierenwelzijnsbeleid

Internationaal dierenwelzijnsbeleid Internationaal dierenwelzijnsbeleid Stand: februari 2016 Onze visie Eenvoud, verantwoord, betrouwbaar: al meer dan 100 jaar ligt koopmanschap ten grondslag aan het succes van ALDI. Een belangrijke voorwaarde

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23UN Onderzoeksnummer : 118799 Datum schoolbezoek : 18 maart 2010 Rapport

Nadere informatie

Systeemtoets. Wordt de (departementale) toetsing op regeldruk goed en consequent uitgevoerd?

Systeemtoets. Wordt de (departementale) toetsing op regeldruk goed en consequent uitgevoerd? Systeemtoets Wordt de (departementale) toetsing op regeldruk goed en consequent uitgevoerd? De systeemtoets van Actal Het College heeft tot taak de regering of beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren

Nadere informatie

Aan betrokken brancheorganisaties, registerhouders, certificatie-instellingen en andere betrokken organisaties. Geachte mevrouw, heer,

Aan betrokken brancheorganisaties, registerhouders, certificatie-instellingen en andere betrokken organisaties. Geachte mevrouw, heer, Aan betrokken brancheorganisaties, registerhouders, certificatie-instellingen en andere betrokken organisaties Kenmerk : sna.bri.25 Betreft : Stand van zaken Stichting Normering Arbeid Datum : 21 december

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PC Basisschool Samen Op Weg. : Alphen aan den Rijn

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PC Basisschool Samen Op Weg. : Alphen aan den Rijn RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PC Basisschool Samen Op Weg Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN-nummer : 15JS Onderzoeksnummer : 126159 Datum schoolbezoek : 14 mei 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

F A L A B E L L A S T A M B O E K. Beleidsplan Welzijn

F A L A B E L L A S T A M B O E K. Beleidsplan Welzijn F A L A B E L L A S T A M B O E K Beleidsplan Welzijn 2009-2012 1 Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF...3 2. WAT IS DE STAND VAN ZAKEN?...3 3. WAT IS DE RICHTING IN DE TOEKOMST?...4 MISSIE... 4 VISIE... 4 4.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP SAMENWERKINGSSCHOOL DE AQUAREL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP SAMENWERKINGSSCHOOL DE AQUAREL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP SAMENWERKINGSSCHOOL DE AQUAREL Plaats : Sebaldeburen BRIN-nummer : 09HB Onderzoeksnummer : 117591 Datum schoolbezoek : 5 november 2009 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AY Onderzoeksnummer : 124872 Datum schoolbezoek : 24 January 2012 Rapport

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 mei 2010 Betreft Dierenmishandeling in Batenburg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 mei 2010 Betreft Dierenmishandeling in Batenburg > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl

Nadere informatie

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut,

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, Algemene Voorwaarden bij het register voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. (Algemene Voorwaarden Opleidingsregister) Vastgesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade

Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Inhoudsopgave 1. Begrippen... 1 2. De organisatie... 2 2.1 Het bestuur... 2 2.2 De directie... 3 2.3 College van Advies... 3 2.4 Klachtenfunctionaris...

Nadere informatie

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Korte inleiding In 2014 heeft de Taskforce Voedselvertrouwen een set criteria opgesteld waaraan private

Nadere informatie

nieuwe vormen van groepshuisvesting voor voedsters: ontwerpen en de visie van stakeholders

nieuwe vormen van groepshuisvesting voor voedsters: ontwerpen en de visie van stakeholders nieuwe vormen van groepshuisvesting voor voedsters: ontwerpen en de visie van stakeholders inleiding Het netwerk Innovatieve Konijnenhouderij en haar activiteiten Deze brochure gaat over een aantal activiteiten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 16 mei 2017 Betreft Motie Voortman

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 16 mei 2017 Betreft Motie Voortman > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Protocol Toetsing en Selectie Asiel, Migratie en Integratiefonds 2014-2020. Deel A

Protocol Toetsing en Selectie Asiel, Migratie en Integratiefonds 2014-2020. Deel A vast moeten stellen voor het selecteren en uitvoeren van projecten. Art 24 lid 4 van Verordening EU 514-2014 stelt dat de lidstaten transparante regels en procedures bijdrage van de Unie in het kader van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. c.b.s. Roemte

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. c.b.s. Roemte RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK c.b.s. Roemte Plaats : Loppersum BRIN nummer : 07ZS C1 Onderzoeksnummer : 151135 Datum onderzoek : 14 februari 2013 Datum vaststelling : 3 april 2013 Pagina

Nadere informatie

Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht St. Lucas Onderwijs Postbus 93231 2509 AE 'S-GRAVENHAGE Locatie Utrecht Park Voorn

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid KNMvD CKRD. Linda van Gaalen / Joost van Herten

Kwaliteitsbeleid KNMvD CKRD. Linda van Gaalen / Joost van Herten Kwaliteitsbeleid KNMvD CKRD Linda van Gaalen / Joost van Herten Presentatie Aanleiding kwaliteitsbeleid CKRD Beroepscompetentieprofiel Nascholing Accreditatie Herregistratie Plaats van specifieke registers

Nadere informatie

Project: Efficiënter toezicht kalverslachterij

Project: Efficiënter toezicht kalverslachterij Project: Efficiënter toezicht kalverslachterij Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie. INHOUDSOPGAVE 1 Projectomschrijving...3 1.1 Achtergrond...

Nadere informatie

Tussen onafhankelijkheid, controle en haalbaarheid: Het toetsen van dierexperimenteel onderzoek in praktijk

Tussen onafhankelijkheid, controle en haalbaarheid: Het toetsen van dierexperimenteel onderzoek in praktijk Tussen onafhankelijkheid, controle en haalbaarheid: Het toetsen van dierexperimenteel onderzoek in praktijk Dr. Franck Meijboom UHD Departement Dier in Wetenschap Maatschappij (fd) & Ethiek Instituut Voorzitter

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE ZAAIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE ZAAIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE ZAAIER School : Basisschool De Zaaier Plaats : Teuge BRIN-nummer : 04UH Onderzoeksnummer : 92551 Datum schoolbezoek : 26 april 2007 Datum vaststelling : 27 juni

Nadere informatie

Ontwikkelen van een training voor inspecteurs in de vleeskalversector

Ontwikkelen van een training voor inspecteurs in de vleeskalversector Ontwikkelen van een training voor inspecteurs in de vleeskalversector In opdracht van Animal Sciences Group en Lectoraat Welzijn van Dieren Eveline van der Tuin & Femke de Vries 10 juli 2009 ??? Training???

Nadere informatie

Reglement van registratie preventieassistenten

Reglement van registratie preventieassistenten Reglement van registratie preventieassistenten Ingangsdatum en versie: 1 januari 2014, versie 2 Wijzigingen in dit reglement t.o.v. versie 1 betreffen de overgangsregeling (artikel 5.2), die verlengd is.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

Cross Compliance controles

Cross Compliance controles INTERPROVINCIAAL OVERLEG EN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Cross Compliance controles I. ALGEMEEN Werkinstructie voor provincies EINDVERSIE, 6 juni 2016 De werkinstructie voor provincies bestaat uit

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LINDE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LINDE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LINDE School : basisschool De Linde Plaats : Oldenzaal BRIN-nummer : 18JB Onderzoeksnummer : 113589 Datum schoolbezoek : 2

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE PROCEDURE REGISTRATIE WERKWIJZE SNF-INHUUR-REGISTER

PROCEDURE REGISTRATIE PROCEDURE REGISTRATIE WERKWIJZE SNF-INHUUR-REGISTER PROCEDURE REGISTRATIE PROCEDURE REGISTRATIE WERKWIJZE SNF-INHUUR-REGISTER Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. Versie 1.0 1 oktober 2014 snf.div.28-1 Reikwijdte en werkwijze inspectie Inleiding Doel

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 13YM Onderzoeksnummer : 127560 Datum schoolbezoek : 25 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Naar aanleiding van de op 30 juli jl. gepubliceerde Nota van Inlichtingen

Nadere informatie