concepten. Ik geef enkele voorbeelden, zegt De tussen acute en geplande zorg, nieuwe indelingen van ziektegroepen en de zorg buiten de muren, lei-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "concepten. Ik geef enkele voorbeelden, zegt De tussen acute en geplande zorg, nieuwe indelingen van ziektegroepen en de zorg buiten de muren, lei-"

Transcriptie

1 Nummer 11 Jubileumcongres over nieuwe concepten in de zorgbouw Nieuwsbrief uitgave mei 2002 Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen bestaat 30 jaar en dat is aanleiding voor een feestje: op 10 oktober 2002 zal in Den Haag een jubileumcongres gehouden worden. Op dit congres stellen we thema s aan de orde die het Bouwcollege belangrijk vindt voor de toekomst van de zorgbouw in Nederland, zegt voorzitter Hans de Boer. Het hoofdon- TEN GELEIDE Deze Nieuwsbrief besteedt ruim aandacht aan de kwaliteit van de zorginfrastructuur. Het hoofdartikel op de middenpagina s gaat in op de rol die het Bouwcollege speelt bij een belangrijk onderdeel daarvan: het monitoren van de gebouwkwaliteit. Op deze pagina wordt vooruitgeblikt op het jubileumcongres dat het Bouwcollege in oktober organiseert, met veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in de zorgbouw. Ten slotte schenken we aandacht aan een bijeenkomst van het EU Health Property Network in Dublin, en met name aan de aldaar besproken ontwerpcriteria voor zorgbouw. derwerp is zorg in relatie tot architectuur, waarbij we niet alleen aandacht besteden aan de esthetiek, maar ook aan nieuwe concepten in de zorgbouw, de kwaliteit van de infrastructuur en de invloed van de gebouwde omgeving op het genezingsproces. De thematiek van het jubileumcongres past heel vragen gekoppeld, waarin prijzen zullen worden goed bij de toekomstige rol van het Bouwcollege, uitgeloofd voor vernieuwende concepten in zowel waarin de ontwikkeling van de expertisefunctie een de cure als de care. meer moet opleveren voor bijvoorbeeld de instellingsdirecteur die van plan is te gaan bouwen. Healing environment Wij willen de instellingen van dienst zijn bij het Gedurende de dag zal in het programma een aanzet ontwikkelen van bouwplannen, zegt De Boer. gegeven worden tot een verdieping van nieuwe Daarbij is ook belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen in de zorgbouw op tijd gesignaleerd worden en Boer. In de sector ziekenhuizen zien we dat nieu- concepten. Ik geef enkele voorbeelden, zegt De kunnen leiden tot optimale zorgbouw, waarvan de we concepten ontstaan rondom de organisatie van toekomstige gebruiker kan profiteren. We willen ook de zorg, waarbij thema s als ICT, het onderscheid graag vernieuwing, goede vormen van innovatie stimuleren. Daarom hebben we aan het congres prijs- van ziektegroepen en de zorg buiten de muren, lei- tussen acute en geplande zorg, nieuwe indelingen den tot een vernieuwende werkwijze in het ziekenhuis. Het is voor ons spannend om te zien welke invloed dit heeft op de vormgeving van het ziekenhuis van de toekomst. In het ziekenhuis is ook veel meer aandacht ontstaan voor de invloed van de gebouwde omgeving op het genezingsproces. Internationaal bestaat hiervoor meer belangstelling dan in Nederland. Vandaar dat we de discussie over de zogenaamde healing environment ook nadrukkelijk aan de orde willen stellen. Menselijke maat Het thema kleinschaligheid, de menselijke maat, speelt ook in de ouderenzorg: meer ruimte voor pri- HANS DE BOER: JUBILEUMCONGRES STARTSEIN VOOR NIEUWE THEMA S vacy en het individuele. We zien het verlaten van oude concepten van grootschalige voorzieningen in de verpleeg- en verzorgingshuizen en een zoeken naar nieuwe vormen, waarbij de cliënt niet meer in een geïnstitutionaliseerde omgeving verzorgd wordt. Ook dit proces zal grote gevolgen hebben voor de organisatie van de instelling, en vervolgens voor de concrete vormgeving van de infrastructuur. Asielfunctie Als laatste voorbeeld noem ik iets heel anders: binnen de GGZ hebben we de laatste jaren een ontwikkeling gezien in de richting van vermaatschappelijking van de hulpverlening. Er wordt veel meer ambulante zorg verleend en opnamen zijn belangrijk verkort, maar er zal altijd een groep cliënten blijven bestaan die langdurig opgenomen zal moeten blijven. De vraag is dan hoe we die zogenaamde asielfunctie zo humaan mogelijk kunnen maken. Het ergste zou zijn als voor deze mensen een soort verwaarloosde getto s zou ontstaan. Daarom zullen we de humanisering van de asielfunctie op het congres bespreken. De congresonderwerpen zijn dus actueel. Het is tegelijkertijd duidelijk dat de omvangrijke thematiek op het congres niet afgerond kan worden. Het zijn de thema s van de toekomst, die voor het Bouwcollege het begin zijn voor het werkprogramma 2003, waarin deze onderwerpen ook opgenomen zullen worden.

2 ACHTERGROND Bouwcollege gaat kwaliteit zorggebouwen monitoren Het Bouwcollege is dit jaar begonnen met het monitoren, het in kaart brengen van de kwantiteit en kwaliteit van de gebouwen in de intramurale gezondheidszorg. Het is de bedoeling dat ieder jaar een zorgsector aan de beurt komt. We beginnen met de GGZ en de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang, zegt drs. Harry Post, die als projectleider het onderzoek begeleidt. Behalve voor het meten van de gebouwkwaliteit zijn de gegevens ook van belang om toekomstig beleid te kunnen formuleren over bijvoorbeeld de bevordering van de privacy en de vermaatschappelijking binnen de care-sectoren. Juist nu de overheid zich steeds meer terugtrekt en minder regels vooraf stelt, blijft het van belang dat de bouwkundige en functionele kwaliteit op een hoog peil blijft. Monitoring wordt een structurele taak van het Bouwcollege. Ook in het ontwerp van de Wet exploitatie zorginstellingen (WEZ), de beoogde opvolger van de WZV, is deze taak opgenomen. De rol van de overheid zal steeds minder nadrukkelijk worden, zegt Post. Deregulering is een belangrijk aspect daarvan: steeds meer bouwinitiatieven zijn niet vergunningplichting, maar vallen onder de meldingsregeling. Instellingen krijgen daarmee veel meer vrijheid en verantwoordelijkheid, omdat de procedures vereenvoudigd zijn. Minder regelgeving betekent niet dat de overheid zich helemaal terugtrekt uit de gezondheidszorg. Ze blijft immers verantwoordelijk voor onder meer de kwaliteit van de bouwkundige zorginfrastructuur. Om die kwaliteit te kunnen waarborgen is informatie over de bouwkundige en functionele gebouwkwaliteit noodzakelijk, waarna de overheid eventueel op onderdelen haar beleid kan aanpassen. Monitoren is dus een instrument om het gevoerde beleid te toetsen, te interpreteren en indien nodig te wijzigen. Eerst de GGZ In de geestelijke gezondheidszorg gaat het om ongeveer 1700 gebouwen, die echter niet alle even diepgaand onderzocht kunnen worden. Monitoring zal zich vooral richten op gebouwen die belangrijk zijn voor cliënten, dus met name daar waar verblijf- en behandelfuncties worden aangeboden. Voorzieningen als kantoren worden niet onderzocht. De benodigde gegevens zijn onderverdeeld in kwantiteit en kwaliteit. We maken daarbij ook gebruik van eerdere onderzoeken, zegt ing. Henk van der Eng, die door zijn grote praktijkervaring met onder meer het zgn. PIV-onderzoek (gebouwkwaliteit verzorgingshuizen) een belangrijke inbreng heeft. De bestaande onderzoeken kunnen voor een deel als basis gebruikt worden voor het monitoren. Het gaat er vooral om vast te stellen in hoeverre bepaalde typen voorzieningen blijvend geschikt zijn voor de verschillende doelgroepen in de GGZ. Monitoring zal nauwkeurig inzoomen op wat er precies verstaan wordt onder kwaliteit. Vooral verblijf- en behandelruimten zullen onderzocht worden Veldonderzoek Kwantitatief gaat het om de feitelijke capaciteit, kwalitatief vooral om bouwkundige en functionele aspecten, waarbij de basiskwaliteitseisen leidend zijn voor de kenmerken die de functionele kwaliteit typeren. Naar verwachting zullen de resultaten in het voorjaar van 2003 bekend zijn. Het veldonderzoek wordt uitbesteed aan een extern bureau, dat de gegevens verzamelt. De inspecteurs zullen waarschijnlijk met laptops en meetapparatuur een vragenlijst afwerken met een doorkliksysteem: als een vraag niet van toepassing is, wordt deze niet gesteld. Later worden de resultaten ter verificatie aan de betreffende instelling voorgelegd. De interpretatie van de gegevens zal op macroniveau plaatsvinden door medewerkers van het Bouwcollege, waarna rapportage aan het ministerie van VWS volgt. Het is niet de bedoeling dat uit de eindrapportage concrete gegevens over instellingen herleid kunnen worden. HENK VAN DER ENG

3 Bouwcollege HARRY POST Groot draagvlak Het Bouwcollege ontwikkelt in nauw overleg met de veldpartijen een methodiek om de objectiviteit van de meetgegevens te kunnen waarborgen. Het draagvlak voor monitoren is daardoor groot, stelt Post. De instellingen kunnen ook zeker hun voordeel doen met de resultaten. Het kan immers zijn dat bepaalde aspecten van de bouwkundige of functionele gebouwkwaliteit onder de in de basiskwaliteitseisen gestelde normen vallen. De instelling kan dan zelf actie ondernemen door in het langetermijnhuisvestingsplan (LTHP) aan te geven wat haar visie is op verbetering van de kwaliteit. De informatie die door monitoring beschikbaar komt moet desgewenst gemakkelijk te gebruiken zijn bij het opstellen van het LTHP. De terminologie zal daarom aansluiten op die van het LTHP. Bovendien is het de bedoeling dat iedere sector om de vier jaar aan de beurt komt. Instellingen zijn door deze cyclische structuur altijd op de hoogte van actuele gegevens. Draagvlak voor monitoren is groot Bouwbehoefte-onderzoek Op verzoek van de minister onderzoekt het Bouwcollege elke 3 à 4 jaar de bouwbehoefte in de gezondheidszorg. In het bouwbehoefte-onderzoek kan worden vastgesteld hoeveel geld er de komende jaren beschikbaar moet zijn om de kwaliteit van de gezondheidszorggebouwen op peil te houden, zegt Post. Bouwbehoefte gaat ook over de beschikbare of benodigde capaciteit. Uitbreiding van de capaciteit is een van de middelen om op termijn de wachtlijsten te reduceren, wat de hoogste prioriteit heeft. IN MEMORIAM Geschokt heeft het Bouwcollege kennisgenomen van het overlijden, als gevolg van een daad van zinloos geweld, van een van zijn medewerkers, Sandra Drachter. Sandra werkte sinds 1998 bij het Bouwcollege, eerst als directiesecretaresse, daarna als secretaresse van de Gemachtigden bouw. Wij leven mee met haar ouders, familie en vrienden, voor wie dit verlies nauwelijks te dragen zal zijn. Uitvoeringstoetsen In een ingelaste vergadering op 18 maart heeft het Bouwcollege een uitvoeringstoets vastgesteld over: de modernisering van de AWBZ Het gaat om een nadere uitwerking van een functiegerichte benadering van de aanspraken ex AWBZ. Het Bouwcollege heeft zich in de eerste fase beperkt tot beantwoording van een tweetal vragen over de bouwkundige zorginfrastructuur bij scheiden van wonen en zorg en de woonzorgstimuleringsregeling van VROM. Nog vóór de zomer zullen de resterende vragen beantwoord worden over de omvorming van bouwmaatstaven tot prestatie-eisen en het opnemen van capaciteiten in de toelatingsbeschikking voor de functie verblijf. In de reguliere vergadering van 8 april is een uitvoeringstoets vastgesteld over: voorzieningen voor lichamelijk gehandicapten Het Bouwcollege constateert dat er meer woningen moeten komen voor lichamelijk gehandicapten. Om in de vraag te voorzien zal het aantal aangepaste zelfstandige woningen met 1500 à 2000 moeten toenemen en het aantal clusterwoningen met ADL-assistentie met 900 à Omdat de vraag naar zorg in grote woonvormen afneemt, zal capaciteitsuitbreiding aldaar niet nodig zal zijn. Wel zal het aantal plaatsen in dagactiviteitencentra voor in verpleeghuis of grote woonvorm verblijvende lichamelijk gehandicapten met 700 à 1200 moeten groeien. Signaleringsrapport Op 8 april is het volgende signaleringsrapport vastgesteld: Brutering voor de care-sectoren Het gaat om het voornemen van de minister de financiële verschillen tussen instellingen (in kapitaallasten) te beperken en daarmee een evenwichtige uitgangspositie van zorgaanbieders te bereiken in een situatie van vraaggerichte zorg. Het Bouwcollege is geen voorstander van een generieke bruteringsoperatie, omdat deze op korte termijn vele tientallen miljarden zou kosten zonder dat daar extra zorg of privacy tegenover staat. Wel zou brutering op individueel niveau mogelijk moeten zijn, bijvoorbeeld als een instelling overgaat op scheiden van wonen en zorg. In dat kader wordt voorgesteld het huidige boekcriterium te laten vervallen. Ook kan gedacht worden aan het in de tarieven buiten beschouwing laten van de kosten van de gebouwen, zoals in sommige andere Europese landen reeds gebeurt. Overige onderwerpen Verder zijn op 8 april besproken: het referentiekader basiskwaliteitseisen bestaande voorzieningen voor langdurige zorg in de GGZ. de voortgang in de zorgbouw 2001 de continuering van de Tijdelijke Werkgroep Verzorgingshuizen Ten slotte is de Jaarrekening over 2001 vastgesteld.

4 AGENDA BOUWCOLLEGE Het Bouwcollege vergadert op 3 juni over onder meer de volgende onderwerpen: een wijziging in de bouwmaatstaf berekeningsmethode inbrengverplichting de kortetermijnvoorstellen van de Commissie De Beer (verzoek uitvoeringstoets) de voortgang met betrekking tot de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen de uitwerking van de VWS-nota Vraag aan bod Verder wordt het Jaarverslag van het Bouwcollege over 2001 vastgesteld. Ten slotte worden presentaties gehouden over het zogeheten EU Health Property Network en over het komende jubileumcongres van het Bouwcollege (aan beide onderwerpen wordt ook elders in deze Nieuwsbrief aandacht besteed). COMMISSIE ZORG Naast enkele onder de rubriek Bouwcollege al genoemde onderwerpen, die door de commissie werden voorbereid, kwamen op 10 april onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: Vergrijzing: deelthema allochtone ouderen: in een tussenrapportage wordt ingegaan op de verwachte specifieke zorgvraag van oudere allochtonen, met name Turken en Marokkanen. In de nadere uitwerking zullen ook Surinamers, Antillianen, Chinezen en Molukkers in de beschouwing worden betrokken. De eerste indruk is dat er weliswaar een toenemende behoefte is aan cultuurspecifieke voorzieningen, echter doorgaans niet in de vorm van afzonderlijke, categorale voorzieningen maar als afzonderlijke vleugel van bestaande algemene voorzieningen. Vergrijzing: de vraag naar verpleging en verzorging. In het kader van dit uit te werken (deel)thema lag een tweetal rapporten voor: een van de Gezondheidsraad over dementie (belangrijke conclusie: tot 2010 moeten er jaarlijks 6 verpleeg- of verzorgingshuizen bijkomen) en een van de Algemene Rekenkamer over de toegankelijkheid van de ouderen- en gehandicaptenzorg. De ARK concludeert dat de beschikbare informatie voor de gehandicaptenzorg wel en voor de ouderenzorg niet voldoende is om zicht te krijgen op het zorgaanbod; wachtlijstgegevens schieten op dat punt tekort. Dubbelgediagnosticeerden in de GGZ. Als voorbereiding op een signaleringsrapport werd een tussenrapportage besproken over voorzieningen voor verslaafden met psychiatrische stoornissen. Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s): als alternatief voor het door velen als verouderd beschouwde functiegerichte budgetsysteem voor ziekenhuizen wordt thans een ander bekostigingssysteem ontwikkeld, het zgn. DBC-systeem. De commissie is op de hoogte gesteld van de stand van zaken. In deze rubriek vindt u actuele informatie over de website van het Bouwcollege. De website bevat onder andere recente, te downloaden publicaties, persberichten, komende symposia en cursussen, agenda s van vergaderingen van het Bouwcollege en zijn commissies, relevante wet- en regelgeving en vacatures. Daarnaast is er een rubriek Bouwcollege in de media. Op dit moment wordt uw aandacht gevraagd voor de uitvoeringstoetsen en signaleringsrapporten die op 18 maart en 8 april door het Bouwcollege zijn vastgesteld (Recent verschenen, Persberichten en Publicaties; zie ook de rubriek Bouwcollege in deze nieuwsbrief.) Ook heeft de minister inmiddels enkele nieuwe bouwmaatstaven goedgekeurd, waaronder die voor de (verstandelijk)gehandicaptenzorg, de eerste bouwmaatstaf nieuwe stijl. KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING G.A.M.C. Heintjes, gegevenscoördinator, en mr. L.A.M. van Zenderen, secretaris-jurist van het bureau van het Bouwcollege, zijn bij koninklijk besluit benoemd tot Lid respectievelijk Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. COMMISSIE BOUW Op 20 maart en 15 mei vergaderde de commissie onder meer over: Nieuwe bouwmaatstaven voor verpleging en verzorging, een algemeen ziekenhuis en verslavingszorg: de discussie betrof eerste concepten van de bouwmaatstaven nieuwe stijl voor deze sectoren. Het gaat - evenals bij de nieuwe maatstaf voor de gehandicaptenzorg, die in april is gepubliceerd - om flexibel op de zorgvraag inspelende maatstaven in module-vorm, met basiskwaliteitseisen om het minimaal noodzakelijke kwaliteitsniveau te waarborgen. Onderwijs en opleiding in de curatieve zorg: het ging om een plan van aanpak voor een uit te brengen signaleringsrapport over de consequenties - voor de ruimtebehoefte van de onderwijs- en opleidingsfaciliteiten in de ziekenhuizen - van een prognose van de tot 2010 benodigde opleidingscapaciteit voor medisch specialisten. De prognose (de capaciteit zal met ruim 50% moeten stijgen) is afkomstig uit een in maart vorig aan de minister aangeboden capaciteitsplan van het zgn. Capaciteitsorgaan. Omkeerbaar bouwen in de sector verpleging en verzorging: bij omkeerbaar bouwen gaat het erom dat een verzorgingshuisappartement geschikt is om met beperkte middelen omgebouwd te worden tot twee beddenkamers voor verpleging. Besproken werd een notitie over de randvoorn voor omkeerbaar bouwen. De notitie zal verwerkt worden in de nieuwe bouwmaatstaven voor deze sector (zie boven).

5 ACTUEEL Ontwerpcriteria zorgbouw kunnen leiden tot optimale gebouwkwaliteit Het EU Health Property Network, het platform van vergelijkbaar met het Bouwcollege gemandateerde organisaties, kwam op 19 en 20 maart in Dublin bijeen. Eén van de hoofdonderwerpen was het bespreken van ontwerpcriteria voor kwaliteit van de zorgbouw. Hiertoe was een onderzoeksopdracht gegeven aan de Medical Architecture Research Unit (MARU), een onderzoeksinstituut van de South Bank University in Londen, om via een enquête in kaart te brengen welke criteria er al bestaan in diverse landen, zegt ir. Teddy Bogdanovski, stafmedewerker bouwzaken van het Bouwcollege. De eerste resultaten laten zien dat er een omslag in het denken over ontwerpcriteria en gebouwkwaliteit merkbaar is. een geslaagde poging om het abstracte begrip gebouwkwaliteit inhoud te geven. In Engeland geven vertegenwoordigers van verschillende veldpartijen tijdens het ontwerpproces op diverse momenten een cijfermatige beoordeling. Daartoe gebruiken zij vragenlijsten, die uiteindelijk leiden tot een cijfer per subcriterium. TEDDY BOGDANOVSKY: TOOLKIT OOK BRUIKBAAR IN NEDERLANDSE SITUATIE Traditioneel zijn de beoordelingscriteria in de EUlanden vooral gebaseerd op de bouwkundige functionaliteit, maar uit het MARU-onderzoek blijkt ook dat nieuwe thema s aandacht krijgen, zoals innovatie, patiëntgericht bouwen, toepassing van ICT, gebruiksvriendelijkheid van de gezondheidszorginstelling, de invloed van het gebouw en de inrichting op het genezingsproces en de impact van de instelling op de gebouwde omgeving. Deze thema s kunnen vertaald worden in beoordelingscriteria voor de zorgbouw. Toolkit Veel van deze criteria zijn al opgenomen in een door de Engelsen ontworpen toolkit waarmee de criteria in de verschillende bouwfasen geëvalueerd kunnen worden. Voor het in kaart brengen van de bestaande gebouwkwaliteit van zorginstellingen en voor de beoordeling van ingediende bouwaanvragen kan deze toolkit bruikbaar zijn. Daarnaast initieert het een nieuwe, moderne manier van denken, die een bewustwordingsproces op gang kan brengen. Aanleiding voor het ontwerpen van de toolkit, de zogenaamde Achieving Excellence Design Evaluation Toolkit (AEDET), was de inhaalslag die de komende 10 jaar in Engeland gemaakt moet worden: het bouwen van 100 ziekenhuizen. De ontworpen beoordelingsmethode heeft betrekking op voorstellen die in diverse planontwikkelingsfasen zijn, en de uitkomst geeft weer in welke mate een ontwerp voldoet aan 10 vooraf gedefinieerde ontwerpcriteria. De drie hoofdcriteria (zie diagram) zijn functionaliteit, beleving en materialisatie. FUNCTIONALITEIT Bruikbaarheid Toegankelijkheid Programmering (ruimtelijk) BELEVING Typering en vernieuwing Vormgeving en esthetiek Inrichting en organisatie Stedenbouwkundige en sociale integratie MATERIALISATIE Prestatie Constructie en techniek Uitvoering In het model wordt gestreefd naar perfectionering van het ontwerp, zegt Bogdanovski. Het is Gebruik in de praktijk De toolkit met de daarbij behorende ontwerpcriteria kan niet zonder meer overgenomen worden in Nederland of andere Europese landen, mede omdat de weging per land kan verschillen. Gebouwkwaliteit is een lastig te omschrijven begrip, stelt Bogdanovski. Met de ontwerpcriteria hebben we evenwel de mogelijkheid concreter na te denken over wat een goed en wat een minder goed of zelfs een slecht zorggebouw is. Ze kunnen ook inspirerend zijn voor bijvoorbeeld architecten in de zorgbouw of voor instellingsdirecteuren die van plan zijn te gaan bouwen. Tevens kan de toolkit benut worden voor het in kaart brengen van de kwaliteit van de bestaande zorgbouw in Nederland, het zogenaamde monitoren van de kwaliteit van de zorginfrastructuur. Het Bouwcollege geeft deze monitoring de komende jaren veel aandacht, omdat het een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het op peil houden van de gebouwkwaliteit. We zijn van plan op korte termijn overleg te voeren met de Engelse onderzoekers om het systeem aan te passen voor onze eigen situatie. COLOFON Deze nieuwsbrief is een uitgave van: College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056, 3502 GB Utrecht Bezoekadres: Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht Internetsite: Telefoon: Fax: Redactie: Peter van Beek, Han Hoes Vormgeving: ColorScan, Voorhout

College bouw zorginstellingen

College bouw zorginstellingen College bouw zorginstellingen Het College bouw zorginstellingen, kortweg het Bouwcollege genoemd, houdt zich bezig met de huisvesting van de intramurale gezondheidszorg. Daarbij gaat het om ziekenhuizen,

Nadere informatie

Bouwen van voorzieningen blijft essentieel voor terugdringen wachtlijsten

Bouwen van voorzieningen blijft essentieel voor terugdringen wachtlijsten Nummer 12 Nieuwsbrief juni 2002 Selectie jaarverslag 2001 Bouwen van voorzieningen blijft essentieel voor terugdringen wachtlijsten De gezondheidszorg is volop in beweging en de ontwikkelingen volgen elkaar

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl SIGNALERINGSRAPPORT inzake WONEN EN ZORG OP MAAT Uitgebracht

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen. Iris van Bennekom: denken vanuit wensen zorgvrager

College bouw ziekenhuisvoorzieningen. Iris van Bennekom: denken vanuit wensen zorgvrager College bouw ziekenhuisvoorzieningen Nummer 10 Iris van Bennekom: denken vanuit wensen zorgvrager Nieuwsbrief uitgave maart 2002 Ik zie het als een uitdaging om het verstarde zorgconcept te helpen veranderen

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl VERBETERING PRIVACY IN VERPLEEGHUIZEN Signaleringsrapport

Nadere informatie

Regeling referentiekader basiskwaliteitseisen bestaande voorzieningen voor verslavingszorg

Regeling referentiekader basiskwaliteitseisen bestaande voorzieningen voor verslavingszorg Catergorie Geestelijke gezondheidszorg: verslavingszorg Regeling referentiekader basiskwaliteitseisen bestaande voorzieningen voor verslavingszorg Regeling College bouw ziekenhuisvoorzieningen tot wijziging

Nadere informatie

min of meer letterlijk voorschrift, zegt drs. Florent Vlak van de raad van bestuur van VIVIUM zorggroep in Naarden en lid

min of meer letterlijk voorschrift, zegt drs. Florent Vlak van de raad van bestuur van VIVIUM zorggroep in Naarden en lid Nummer 13 Nieuwsbrief september 2002 Nieuwe bouwmaatstaven verpleging en verzorging bieden meer keuzevrijheid voor moderne zorgconcepten De huidige en toekomstige cliënt wenst zorg op maat, afgestemd op

Nadere informatie

De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW. Bram Baselmans senior adviseur

De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW. Bram Baselmans senior adviseur De NHC s en Woningcorporaties De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW Bram Baselmans senior adviseur Bram Baselmans Bouwkunde TU Eindhoven Vastgoedmanagement AAG vanaf 2002 Financiële vraagstukken

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EA DEN HAAG Datum 17 januari 2005

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 BOUWMAATSTAF inzake BEREKENINGSMETHODE INBRENGVERPLICHTING WET ZIEKENHUISVOORZIENINGEN Gelet op artikel

Nadere informatie

Ruim 20.000 verpleeghuisbewoners hebben nog te weinig privacy. geboekt met een flink aantal bouwplannen,

Ruim 20.000 verpleeghuisbewoners hebben nog te weinig privacy. geboekt met een flink aantal bouwplannen, NIEUWSBRIEF JANUARI 2003 Nummer 6 Kort Bestek oktober 2003 Ruim 20.000 verpleeghuisbewoners hebben nog te weinig privacy Bijna 21.000 bewoners van verpleeghuizen verblijven nog altijd in kamers waarin

Nadere informatie

Uit de vergadering van het Bouwcollege

Uit de vergadering van het Bouwcollege Nummer 16 Nieuwsbrief januari 2003 Redactioneel Deze nieuwsbrief ziet er anders uit dan u gewend bent. Dat komt omdat wij besloten hebben een splitsing aan te brengen tussen het actuele nieuws en de achtergrondartikelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Zorgbouw van de toekomst vraagt om keuzes. Nummer 14. Ruim 800 deelnemers bezochten 10 oktober jl. in het

Nieuwsbrief. Zorgbouw van de toekomst vraagt om keuzes. Nummer 14. Ruim 800 deelnemers bezochten 10 oktober jl. in het Nummer 14 Nieuwsbrief november 2002 Zorgbouw van de toekomst vraagt om keuzes Ruim 800 deelnemers bezochten 10 oktober jl. in het Nederlands Congrescentrum te Den Haag het jubileumcongres Zorg en architectuur

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl REFERENTIEKADER ten behoeve van bestaande voorzieningen voor

Nadere informatie

Handreiking kengetallen Benchmark zorgvastgoed Bouwkostennota 2014

Handreiking kengetallen Benchmark zorgvastgoed Bouwkostennota 2014 Handreiking kengetallen Benchmark zorgvastgoed Bouwkostennota 2014 inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 Inleiding Recente beleidsontwikkelingen zorg in relatie tot vastgoed 2.1 cure: Ziekenhuizen 2.2 care: AWBZ

Nadere informatie

Bouwbegeleiding: wat, hoe en wanneer?

Bouwbegeleiding: wat, hoe en wanneer? Bouwbegeleiding: wat, hoe en wanneer? Het Bouwcollege krijgt regelmatig vragen van zorginstellingen over het proces van bouwbegeleiding. Deze brochure biedt wellicht een houvast, maar geeft zeker een indruk

Nadere informatie

contact opnemen met ons directiesecretariaat ( ).

contact opnemen met ons directiesecretariaat ( ). NIEUWSBRIEF JANUARI 2003 Nummer 9 Kort Bestek februari 2004 Nieuw bestuur Bouwcollege De heer drs. R.L.J.M. (Rob) Scheerder wordt per 1 april a.s. de nieuwe voorzitter van het Bouwcollege, als opvolger

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Toetsingscriteria voor het aanmerken van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg als psychiatrisch ziekenhuis in de zin van de Wet Bopz

Toetsingscriteria voor het aanmerken van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg als psychiatrisch ziekenhuis in de zin van de Wet Bopz Toetsingscriteria voor het aanmerken van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg als psychiatrisch ziekenhuis in de zin van de Wet Bopz Inleiding De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Nadere informatie

AWBZ en tandheelkundige hulp

AWBZ en tandheelkundige hulp CVZ 75/14 ONTWERP Rapport AWBZ en tandheelkundige hulp Op.. april 2003 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus

Nadere informatie

Dementie, samenvatting publicatie Gezondheidsraad

Dementie, samenvatting publicatie Gezondheidsraad Dementie, samenvatting publicatie Gezondheidsraad Samenvattende notitie over Dementie (april 2002) ter voorbereiding op signaleringsrapport Op tijd bouwen voor ouderen, College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 119 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Operatieafdeling. Referentiekader ten behoeve van bestaande operatieafdelingen. College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Operatieafdeling. Referentiekader ten behoeve van bestaande operatieafdelingen. College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I http://www.bouwcollege.nl Operatieafdeling Referentiekader ten behoeve van bestaande

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

Datum 26 juni 2017 Betreft Advies Overige zorg voor cliënten met ADL assistentie en een zeer zware zorgvraag

Datum 26 juni 2017 Betreft Advies Overige zorg voor cliënten met ADL assistentie en een zeer zware zorgvraag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

In het nu uitgebrachte rapport is onderzocht welke mogelijkheden er op dit moment reeds zijn voor een verkorting

In het nu uitgebrachte rapport is onderzocht welke mogelijkheden er op dit moment reeds zijn voor een verkorting NIEUWSBRIEF JANUARI 2003 Nummer 2 Kort Bestek juni 2003 Flinke verkorting verpleegduur ziekenhuizen mogelijk Door organisatorische aanpassingen in het ziekenhuis en een betere coördinatie in de gehele

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (V&V)

Verpleging en verzorging (V&V) Bijlage 1 : Aanscherping ZZP-omschrijvingen en algoritmen Op verzoek van VWS zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor de AWBZ inhoudelijk aangescherpt en de algoritmen in het ZZP-registratieprogramma

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen. creëer meer keuzemogelijkheden tussen polissen, en haal de nominale premie uit de collectieve

College bouw ziekenhuisvoorzieningen. creëer meer keuzemogelijkheden tussen polissen, en haal de nominale premie uit de collectieve College bouw ziekenhuisvoorzieningen Nummer 9 Hans Wiegel: De kunst van het loslaten Nieuwsbrief uitgave februari 2002 Vraagsturing wordt met de mond beleden, maar in de praktijk nog niet uitgevoerd. Ook

Nadere informatie

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016 Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland augustus 2015 - augustus 2016 Inleiding In dit jaarplan worden visie, uitgangspunten en producten beschreven die de ketenzorg Dementie in Zaanstreek/ Waterland

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 februari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 februari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Omgevingspsychologie en ontwerpen. Boekpresentatie 8 november 2013

Omgevingspsychologie en ontwerpen. Boekpresentatie 8 november 2013 Omgevingspsychologie en ontwerpen Boekpresentatie 8 november 2013 Welkom NOP Ronald Hamel Susanne Colenberg Programma 1. Inleiding 2. Voorbeelden praktijkprojecten - Pauze - 3. Boekpresentatie 4. Vragen

Nadere informatie

Tussentijds verslag experiment screen to screen

Tussentijds verslag experiment screen to screen Tussentijds verslag experiment screen to screen Rapportage Januari, 2006 J.T. Bos A.L. Francke Postadres Postbus 8258, 3503 RG Utrecht Bezoekadres Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht www.actiz.nl 1 T (030) 273

Nadere informatie

Aan bestuur en directie van de bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) aangesloten stichtingen en verenigingen

Aan bestuur en directie van de bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) aangesloten stichtingen en verenigingen Aan bestuur en directie van de bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) aangesloten stichtingen en verenigingen Datum 14 juni 2006 Ons Kenmerk B140606PVE1458 Onderwerp wijziging wet toelating

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Wet toelating zorginstellingen

Wet toelating zorginstellingen Wet toelating zorginstellingen Wet toelating zorginstellingen Tweede, herziene druk Mr. dr. J.J.M Linders Gezondheidswetgeving in de praktijk Redactie: Mr. R.N. van Donk Mr. dr. H.E.G.M. Hermans Mr. dr.

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden

Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden BELEIDSREGEL Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 961, nrs.

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 961, nrs. Algemene Rekenkamer BEZORGEN Lange Voorhout 8 Voorzitter van de commissie voor Postbus 20015 de Rijksuitgaven 2500 EA Den Haag T 070 3424344 Binnenhof 4 070 3424130 DEN HAAG e voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

De positie van cliëntenraden. bij bouw en verbouw. in de zorg

De positie van cliëntenraden. bij bouw en verbouw. in de zorg De positie van cliëntenraden bij bouw en verbouw in de zorg September 2006 1 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Postbus 1539 3500 BM Utrecht Churchilllaan 11 3524 GV Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

MONITOR WONEN-ZORG PROVINCIE GELDERLAND 2016 GEMEENTE NIJMEGEN. Wonen met zorg

MONITOR WONEN-ZORG PROVINCIE GELDERLAND 2016 GEMEENTE NIJMEGEN. Wonen met zorg MONITOR WONEN-ZORG PROVINCIE GELDERLAND 2016 GEMEENTE NIJMEGEN Wonen met zorg Onder Wonen met zorg wordt verstaan: woonvormen die gekoppeld zijn aan zorg. Figuur 1 Onderwerp van het onderzoek is Wonen

Nadere informatie

MONITOR WONEN-ZORG PROVINCIE GELDERLAND 2016 GEMEENTE WAGENINGEN. Wonen met zorg

MONITOR WONEN-ZORG PROVINCIE GELDERLAND 2016 GEMEENTE WAGENINGEN. Wonen met zorg MONITOR WONEN-ZORG PROVINCIE GELDERLAND 2016 GEMEENTE WAGENINGEN Wonen met zorg Onder Wonen met zorg wordt verstaan: woonvormen die gekoppeld zijn aan zorg. Figuur 1 Onderwerp van het onderzoek is Wonen

Nadere informatie

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010 AANVRAAG Registratienummer: Betreft: Eisen bestaand gezondheidszorggebouw Aanvrager: ir. C.A.E. (Kees) Rijk Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017.

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017. Ministerie van VWS Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Coördinatie van zorg Niveau 4

Coördinatie van zorg Niveau 4 Antwoorden stellingen Coördinatie van zorg Niveau 4 NU ZORG Editie 2014 Pagina 1 Hoofdstuk 1. Coördinatie en continuïteit van zorg 1. Bij coördinatie van zorg stem je de zorg af op de specifieke situatie

Nadere informatie

PROVINCIE GELDERLAND Provincie Gelderland. Henk Nouws, Claasje Reijers. Ruimte voor zorg bv

PROVINCIE GELDERLAND Provincie Gelderland. Henk Nouws, Claasje Reijers. Ruimte voor zorg bv MONITOR WONEN-ZORG PROVINCIE GELDERLAND 2013 SA M ENVATTING voor Provincie Gelderland auteur Henk Nouws, Claasje Reijers Ruimte voor zorg bv Research en advies in wonen en zorg Postbus 2038, 3800 CA AMERSFOORT

Nadere informatie

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit

Nadere informatie

t.a.v. Verzamelen basisinformatie gebouwenbestand Geachte heer, mevrouw,

t.a.v. Verzamelen basisinformatie gebouwenbestand Geachte heer, mevrouw, t.a.v. Datum 18 maart 2008 Kenmerk Brus/Ps Uw brief van Afdeling V&M Uw kenmerk Betreft Verzamelen basisinformatie gebouwenbestand Geachte heer, mevrouw, Op 23 januari jl. bent u geïnformeerd over het

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS -

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS - -PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2015 - ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS - Zorginstellingen in de langdurige zorg hebben de afgelopen jaren te maken gehad met het scheiden van wonen en

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: 1 januari 2009 t/m 31 december 2011

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: 1 januari 2009 t/m 31 december 2011 BELEIDSREGEL Beleidsregel Overgangsregime kapitaallastenvergoeding () 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw),

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Onderzoeksrapport Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Op 19 juni 2006 uitgebracht aan het hoofd van de afdeling Geschillen van het College voor zorgverzekeringen Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Zorg voor innovatie! Sneller Beter - Innovatie en ICT in de curatieve zorg

Zorg voor innovatie! Sneller Beter - Innovatie en ICT in de curatieve zorg Zorg voor innovatie! Bijlage Sneller Beter - Innovatie en ICT in de curatieve zorg Bijlage eindrapportage KPN juni 2006 Dit is een bijlage bij het rapport Zorg voor innovatie! Innovatie en ICT in de curatieve

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 december 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 december 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen Rapportage Cliëntenraden en Extra bijdragen AWBZ-instellingen LOC Zeggenschap in zorg 20 januari 2011 1 Inleiding Aanleiding Bij LOC Zeggenschap in zorg zijn 2.200 cliëntenraden aangesloten. Voor cliëntenraden

Nadere informatie

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten:

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten: > Retouradres Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

ARUP studie Groningen 2013

ARUP studie Groningen 2013 ARUP studie Groningen 2013 Strategie voor structurele versteviging van gebouwen Nederlandse samenvatting Issue 17 januari 2014 Nederlandse samenvatting 1 Inleiding Dit rapport omvat een samenvatting van

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING-

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- Zorgfinancials binnen de geestelijke gezondheidszorg ziekenhuizen verwachten geen volledig goedkeurende

Nadere informatie

Actualisatie Nationaal Bestand Woonzorgcomplexen

Actualisatie Nationaal Bestand Woonzorgcomplexen Actualisatie Nationaal Bestand Woonzorgcomplexen 2004 In opdracht van Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Postbus 8258 3503 RG Utrecht, Oudlaan 4 3515 GA Utrecht telefoon 030 273 97 75, fax 030 273

Nadere informatie

MONITOR WONEN-ZORG PROVINCIE GELDERLAND 2016 GEMEENTE RHEDEN. Wonen met zorg

MONITOR WONEN-ZORG PROVINCIE GELDERLAND 2016 GEMEENTE RHEDEN. Wonen met zorg MONITOR WONEN-ZORG PROVINCIE GELDERLAND 2016 GEMEENTE RHEDEN Wonen met zorg Onder Wonen met zorg wordt verstaan: woonvormen die gekoppeld zijn aan zorg. Figuur 1 Onderwerp van het onderzoek is Wonen met

Nadere informatie

Deel II. De PM-posten

Deel II. De PM-posten Deel II De PM-posten Stap 1: reikwijdte PM-posten In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de PM-posten die leiden tot additionele ruimtebehoefte bovenop het gebruikelijke functiepakket van

Nadere informatie

Memo Wonen en Zorg Scholeneiland Bunnik Inleiding

Memo Wonen en Zorg Scholeneiland Bunnik Inleiding Memo Wonen en Zorg Scholeneiland Bunnik 16-9-2016 1. Inleiding De gemeente heeft op het Scholeneiland Bunnik een locatie beschikbaar voor zorgwoningen 1, voor de doelgroep dementerende ouderen. Een eerste

Nadere informatie

Regeling spoedzorg Gehandicaptenzorg

Regeling spoedzorg Gehandicaptenzorg Regeling spoedzorg Gehandicaptenzorg Zorgkantoorregio Noordoost Brabant 1 Regeling spoedzorg Dit document beschrijft de regeling spoedzorg, zoals deze is overeengekomen en wordt uitgevoerd door de verschillende

Nadere informatie

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen December 2012 1. Inleiding In de algemene programmatekst Kwaliteit van Zorg zijn drie programmalijnen

Nadere informatie

MONITOR WONEN-ZORG PROVINCIE GELDERLAND 2016 GEMEENTE WIJCHEN. Wonen met zorg

MONITOR WONEN-ZORG PROVINCIE GELDERLAND 2016 GEMEENTE WIJCHEN. Wonen met zorg MONITOR WONEN-ZORG PROVINCIE GELDERLAND 2016 GEMEENTE WIJCHEN Wonen met zorg Onder Wonen met zorg wordt verstaan: woonvormen die gekoppeld zijn aan zorg. Figuur 1 Onderwerp van het onderzoek is Wonen met

Nadere informatie

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Inleiding In de komende decennia zal de bevolkingssamenstelling veranderen en zal het aandeel ouderen in de bevolking toenemen. Indien nu al bekend is hoeveel ouderen

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -VERTROUWEN ZORGINSTELLINGEN DAALT AANZIENLIJK-

-PERSBERICHT- -VERTROUWEN ZORGINSTELLINGEN DAALT AANZIENLIJK- -PERSBERICHT- Utrecht, 18 december 2012 -VERTROUWEN ZORGINSTELLINGEN DAALT AANZIENLIJK- Kabinet Rutte II zet sterk in op een van de. De forse naar de, bezuinigingen op begeleiding en het doorvoeren van

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Beleidskader Wonen met Zorg

Beleidskader Wonen met Zorg Beleidskader Wonen met Zorg 2017-2019 Wat is wonen met zorg? Wonen met zorg betreft het traditionele verblijf als de tussenvorm Woonzorg en Wonen met Bescherming. (aanwezigheid 24-uurs zorg) Gaat dus niet

Nadere informatie

Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving

Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofielen programma Implementatie MKS Inleiding Het rapport Samen op

Nadere informatie

de contractwaarde van intramuraal zorgvastgoed van corporaties in beeld gebracht

de contractwaarde van intramuraal zorgvastgoed van corporaties in beeld gebracht BIJLAGE I BIJ 10D0028443 Juli 2010 de contractwaarde van intramuraal zorgvastgoed van corporaties in beeld gebracht Berekeningen ter bepaling van het boekwaardeprobleem van corporaties Samenstelling Aedes

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016 Memo Aan Ministerie van VWS Van Telefoonnummer E-mailadres NZa, directie Regulering 088-7708770 Onderwerp Datum Toelichting opties invoering 16 februari 2016 Eind 2014 heeft het Zorginstituut Nederland

Nadere informatie

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Bijlage 9 ETHIEK IN RICHTLIJNEN bij Arbeid en Gezondheid (EiR-A) COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Versie INHOUD 1 Inleiding 2 Contextanalyse 2.1 Situatie en omgeving 2.2 De actoren 2.3 Het product 3

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Datum 9 juli 2001

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Ziekenhuisgebouwen staan er goed bij

Ziekenhuisgebouwen staan er goed bij Nummer 37 In dit nummer: Kwaliteit ziekenhuisgebouwen goed NHC goed instrument om kapitaallasten te compenseren Publieksprijs LOC en Bouwcollege: Beste wonen en zorg voor ouderen Bouwcollege publiceert

Nadere informatie

In en exclusiecriteria

In en exclusiecriteria In en exclusiecriteria Omschrijving organisatie Schutse Zorg Tholen heeft formeel een toelating voor het bieden van intramurale zorg in het kader van de wet Langdurige zorg (85 plaatsen) waarvan 20 plaatsen

Nadere informatie

Uit de vergadering van het Bouwcollege (17 februari 2003) Vergrijzing maakt snelle bouw ouderenvoorzieningen urgent

Uit de vergadering van het Bouwcollege (17 februari 2003) Vergrijzing maakt snelle bouw ouderenvoorzieningen urgent NIEUWSBRIEF JANUARI 2003 Nummer 17 Nieuwsbrief februari 2003 Redactioneel Even iets rechtzetten. Naar aanleiding van de eind januari uitgebrachte eerste nieuwsbrief nieuwe stijl (nr. 16) is ons gevraagd

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500

Nadere informatie

Bopz-aanmerking per instelling, afdeling of locatie: zorgvoorzieningen.

Bopz-aanmerking per instelling, afdeling of locatie: zorgvoorzieningen. Toetsingscriteria voor het aanmerken van locaties in de psychogeriatrische 1 en verstandelijk gehandicapten zorg als psychiatrisch ziekenhuis in de zin van de Wet Bopz 1 Inleiding De Wet bijzondere opnemingen

Nadere informatie

Over de Zorgbalans: achtergrond en aanpak

Over de Zorgbalans: achtergrond en aanpak 1 Over de Zorgbalans: achtergrond en aanpak 1.1 De Zorgbalans beschrijft de prestaties van de gezondheidszorg In de Zorgbalans geven we een overzicht van de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Beleidsregels ex artikel 4 Wet toelating zorginstellingen

Beleidsregels ex artikel 4 Wet toelating zorginstellingen Beleidsregels ex artikel 4 Wet toelating zorginstellingen Versie 31 oktober 2005 1. Inleiding Op grond van artikel 4 van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) stelt de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

MONITOR WONEN-ZORG PROVINCIE GELDERLAND 2016 GEMEENTE APELDOORN. Wonen met zorg

MONITOR WONEN-ZORG PROVINCIE GELDERLAND 2016 GEMEENTE APELDOORN. Wonen met zorg MONITOR WONEN-ZORG PROVINCIE GELDERLAND 2016 GEMEENTE APELDOORN Wonen met zorg Onder Wonen met zorg wordt verstaan: woonvormen die gekoppeld zijn aan zorg. Figuur 1 Onderwerp van het onderzoek is Wonen

Nadere informatie

ciz (Centrum Indicatiestelling Zorg) Centraal Informatiepunt awbz-zorg (lokaal tarief)

ciz (Centrum Indicatiestelling Zorg) Centraal Informatiepunt awbz-zorg (lokaal tarief) Over de auteur Dr. Joost Naafs is directeur van ViaZorg: een organisatie werkzaam voor de Zeeuwse zorg- en welzijnsinstellingen, op de terreinen Personeel, Arbeid en Organisatie. Hij heeft gedurende een

Nadere informatie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport Stadspiateau 1 3521 AZ Utrecht

Nadere informatie