Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tiel 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tiel 2015"

Transcriptie

1 Gemeente Tiel t.a.v. het college van B&W Postbus HH TIEL Tiel, 22 september Reactie van de WMO-adviesraad op Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tiel 2015 Verordening jeugdhulp Gemeente Tiel 2015 Geacht College, Tijdsdruk speelt een grote rol, zowel bij u als bij ons. De sporen van de tijdsdruk zult u ongetwijfeld terug vinden in ons advies. We hebben ons best gedaan er in de gegeven omstandigheden het beste van te maken. Vooral met het oog op de kwetsbaarheid van de bewoners van onze stad waar het hier over gaat.

2 I. De WMOraad heeft een aantal opmerkingen en vragen betreffende de Privacy. 1.Privacy bewaking. In de Conceptverordeningen komt de privacy bescherming van burgers nauwelijks aan de orde. Welke aanvullende bepalingen worden er opgenomen om de privacy van burgers te waarborgen? 2. Het wiel uitvinden. De gemeente is vrij om de omgang met gegevens, binnen de wettelijke kaders, zelf in te vullen. Op aandringen en met medewerking van onder andere Privacy Barometer heeft het ministerie een handreiking met richtlijnen gemaakt hoe de omgang met gegevens ingericht kan worden waarbij de privacy van burgers zo goed mogelijk gewaarborgd wordt. Het proces hiervoor heet triage. Voor de invulling van lokale processen heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verschillende privacy-tools beschikbaar. Vragen: - Volgt het college deze landelijke handreiking door in het hulpverleningsproces triage te gebruiken? Zo nee, waarom denkt het college af te moeten wijken van de landelijke uitwerking waarin privacy zo goed mogelijk beschermd is? - Zou het college de Wmoraad zo spoedig mogelijk een schriftelijke, duidelijke en concrete afweging willen sturen waarin wordt aangegeven op welke punten het college afwijkt van de landelijke triage en wat daar de redenen voor zijn? Wanneer kan de raad deze ontvangen? 3. Samenwerkingsconvenant. De gemeente wordt de centrale regisseur bij de hulpverlening en gaat een samenwerkingsverband aan met tal van hulpverlenende instanties. Hiervoor zullen partijen een samenwerkingsconvenant opstellen, waarin duidelijke regels over de omgang met (medische) gegevens moet zijn beschreven. Dit moet voor 1 januari besloten zijn. Vragen: - Zijn de (concept-)samenwerkingsconvenanten al opgesteld? Zo nee, waarom niet en wanneer worden deze opgesteld? Zo ja, kunnen deze zo spoedig mogelijk naar de Wmoraad worden gestuurd? 4. Privacy protocol. De hulpverleners die in een wijkteam samenwerken, mogen niet zomaar patiëntgegevens met elkaar bespreken. Binnen een team moet zorgvuldig omgegaan worden met de privacy van mensen. Dat is niet alleen een wettelijke plicht, het zal ook het vertrouwen in de hulpverlening ten goede komen. Voor hulpverleners in de wijkteams dient daarom één privacy protocol of privacy reglement te worden opgesteld. Hierin staan regels hoe de hulpverleners onderling met het delen van informatie omgaan. Het werken zonder of juist met verschillende privacy protocollen met verschillende regels levert grote privacy risico s op.

3 Vragen: - Erkent het college het belang van een goed privacy protocol? Zo nee, hoe denkt het college de zorgvuldige omgang met (medische) persoonsgegevens in wijkteams te garanderen? Zo ja, is het privacy protocol al opgesteld? Zo nee, waarom niet en wanneer gaat dit gebeuren? Zo ja, is het mogelijk dat het college deze zo spoedig mogelijk naar de Wmoraad stuurt? 5. Gegevensbeveiliging. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in gemeentelijke systemen. Bij een steekproef vorig jaar bleek dat slechts 4 procent van de gemeenten de beveiliging van een van deze gemeentelijke systemen, namelijk Suwinet, op orde had. Dit najaar volgt een tweede meting. Staatssecretaris Jetta Klijnsma waarschuwt dat het College Bescherming Persoonsgegevens onderzoek zal doen naar de gegevensbeveiliging en dreigt gemeenten af te koppelen als de beveiliging niet op orde blijkt te zijn. Tot op heden lijken niet alle gemeenten dit serieus te nemen. Vragen: - Volgt het college de van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor goede gegevensbeveiliging? Zo nee, waarom niet? Hoe scoorde de gemeente bij de meting van november 2013? Op welke manier zorgt het college ervoor dat de gegevensbeveiliging van het Suwinet en andere systemen voor de verwerking van persoonsgegevens op orde is? 6. Privacy risico s in kaart gebracht. Met een Privacy Impact Assessment (PIA) worden de risico s voor privacy in kaart gebracht. Onder andere op aandringen van Privacy Barometer, worden er landelijk vijf PIA s uitgevoerd om de privacy risico s voor de meest gebruikte processen op te sporen. Deze PIA s komen volgens staatssecretaris Teeven dit najaar beschikbaar bij de transitiebureau s van de jeugdzorg en de Wmo. Daarnaast komt bij deze transitiebureaus een Privacy Informatiefolder voor gemeenten beschikbaar. Exacte data kan het ministerie niet geven. Vragen: - Maakt het college gebruik van de ondersteuning door het landelijk bureau? Zo nee, waarom niet? Laat het college een eigen PIA uitvoeren op de processen bij de jeugdzorg? Zo nee, gaat het gebruik maken van de landelijk beschikbare PIA s en de Privacy Informatiefolder? Zo nee, waarom niet? Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de privacy-risico s zo goed mogelijk beperkt worden? Wanneer kan de raad een eerste voortgangsverslag hierover ontvangen? II. Reactie WMOraad Tiel op Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tiel 2015 Bij de verordening maatschappelijke ondersteuning heeft een gemeente ruwweg drie mogelijkheden:

4 A. Raad delegeert opdracht aan het college. B. Raad legt hoofdlijnen vast en delegeert nadere regels aan B en W. C. Raad legt gedetailleerde regelgeving in verordening vast (procedures, uitvoering). Het voordeel van variant A is dat ze tijdwinst oplevert: voor de uitwerking van de verordening en dat wijzigingen gemakkelijker en sneller kunnen worden doorgevoerd. Het nadeel is dat het totale proces van besluitvorming niet transparant is, zich onttrekt aan de democratische controle en afbreuk doet aan de kaderstellende rol van de gemeenteraad. Variant B heeft het voordeel van de transparantie, van de mogelijkheid tot kaderstelling door de raad en van democratische controle. Het nadeel van stroperige besluitvorming is nauwelijks aanwezig, omdat kleine wijzigingen gemakkelijk doorgevoerd kunnen worden. Variant C heeft het grote voordeel van B, maar tegelijkertijd ook het grote nadeel van trage besluitvorming. Onze voorkeur gaat uit naar variant B, maar het College heeft voor A gekozen. De reden wordt niet gegeven. Dat betreuren wij. Wel lijkt het ons van belang deze verordening over twee jaar te evalueren. De Tielse verordening is gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Die VNGverordening is een consistent geheel. In de VNG-versie wordt in een aantal gevallen een aandachtspunt genoemd, dat in de Tielse versie als lid van een artikel is opgenomen. Dat doet de consistentie geweld aan. In de Tielse versie zijn artikelen over de aanmelding weggelaten ( art 2 t/m 7 van de VNG-modelverordening: Art 2 Melding hulpvraag, Art 3 Cliëntondersteuning, Art 4 Vooronderzoek; indienen persoonlijk plan, Art 5 Gesprek, Art 6 Verslag Art 7 Aanvraag). Dit vinden wij niet gewenst, omdat de wijze van aanmelding vanaf het begin duidelijk moet zijn. Opmerkingen bij diverse artikelen: ( TV = Tielse Verordening) Artikel 1(TV): een aantal begrippen wordt gedefinieerd. Was het niet wijs geweest ook de term keukentafelgesprek bij de begrippen op te nemen. Deze term is behoorlijk essentieel voor de nieuwe Wmo. Artikel 3 (TV) komt overeen met de versie van de VNG ( = art 8) inclusief de taalfout in het derde lid. Het probleem is wel dat lid 1 van art 8 ook is overgenomen, terwijl dat bij de VNG verwijst naar een belangrijk onderdeel van de uitgebreide procedure in de artikelen 2 t/m 7. In de TV hangt het in de lucht.

5 Artikel 4 (TV) over weigeringsgronden ontbreekt in deze vorm in de VNG-versie. Gevaarlijk vinden wij lid 1: Geen aanspraak op een maatwerkvoorziening bestaat indien de noodzaak tot ondersteuning is ontstaan als gevolg van omstandigheden die in de risicosfeer van de cliënt liggen. Betekent dit dat een alcoholist geen huishoudelijke hulp krijgt als hij weer met zijn drinkebroers gesignaleerd is? En wat t.a.v. gehandicaptensport? Leven is risicolopen! (en hoe beoordeel je of een gevolg tot de risicosfeer van een cliënt behoort? Psychiatrische patiënten en verwarden (bijvoorbeeld dementerenden) kunnen onbewust ook behoorlijk risico s lopen met alle fysieke gevolgen van dien) Krijgen die dan geen zorg? Onzes inziens leidt dit artikel tot willekeur en dient dit uit de verordening te worden verwijderd. Art 6 (TV) komt overeen met art 10. Het eerste lid van art 10 is bij de VNG-versie schuin gedrukt en staat tussen haakjes. De TV heeft dat letterlijk overgenomen. Er staat nu: [1. In de beschikking tot verstrekking van een maatwerkvoorziening wordt in ieder geval aangegeven of deze als voorziening in natura of als pgb wordt verstrekt en wordt tevens aangegeven hoe bezwaar tegen de beschikking kan worden gemaakt.] Het zou beter kunnen luiden: In de beschikking tot verstrekking van een maatwerkvoorziening staat of deze als voorziening in natura of als pgb wordt verstrekt. Hoe bezwaar tegen de beschikking kan worden gemaakt, wordt ook vermeld. Art 8 (TV) komt grotendeel s overeen met de VNG-versie ( = art 12). Lid 1a vermeldt het begrip cliëntondersteuning terwijl dat in TV niet wordt uitgelegd. Wat ontbreekt is een passage over te betalen kosten: wanneer iemand van een algemene voorziening gebruik maakt en daarvoor een eigen bijdrage betaalt en ook nog gebruik maakt van een maatvoorziening waarvoor het CAK of een andere instelling geld incasseert, moet die instelling dat wel weten. Art 10 ( TV) over meldingsplicht calamiteiten komt overeen met de VNG-versie ( = art 14). De VNG-versie is geschreven als aandachtspunt om erop te attenderen dat het college daaraan moet denken. Een andere redactie is gewenst. Art 13 ( TV) komt overeen met de VNG-versie ( = art 17). In die VNG-versie staat geen onduidelijkheid en in de TV wel: Het college bepaalt ( ) hoe zij ( moet het zijn, college is niet vrouwelijk maar onzijdig) ( ) een tegemoetkoming verstrekt ( ). Art 15 ( TV) over klachtregeling komt niet geheel overeen met de VNG-versie ( = art 19) Het Tielse artikel laat het stuk over klachten over melding en aanvraag weg. Je kunt van mening zijn dat klachten daarover al in de algemene regeling over gedragingen van ambtenaren, raadsleden en collegeleden zijn vastgelegd. Het lijkt ons verstandig alle zaken rond bezwaar hier bij elkaar te zetten en lid 1 van de VNG-versie wel op te nemen: [1. Het college stelt een regeling vast voor afhandeling van klachten van cliënten die betrekking hebben op de wijze van afhandeling van meldingen en aanvragen als bedoeld in deze verordening.]

6 III. Reactie Wmoraad Tiel op Verordening Jeugdhulp Gemeente Tiel 2015 Er is verschil tussen een verordening die volgens de wet moet kloppen en de beleidsregels. Deze laatste zijn de uitwerking van bevoegdheden en details van de uitvoeringspraktijk. De meeste colleges zouden het liefst kiezen voor een heel beperkte Verordening en veel zgn. 'nadere regels'. Die 'nadere regels' zijn de uitwerking van allerlei voor cliënten belangrijke zaken. En juist over die nadere regels kan het college dan, zonder ze voor te leggen aan de Raad (of de Wmoraad), besluiten nemen. De 'nadere regels' moeten klaar zijn. Besluiten over de nadere regels kunnen naderhand gewijzigd worden, zonder toestemming van de Raad. Het is begrijpelijk dat de ambtenaren voor deze optie zullen kiezen, ook gezien de tijdsdruk en het feit dat er gemakkelijker iets in te wijzigen valt. Hier volgen alvast wat adviezen over de nadere regels : Het budgetbedrag voor het mantelzorg-compliment is vrij besteedbaar voor het college, maar zou hiervoor volgens de Wmoraad volledig geoormerkt moeten worden. Dan kan het niet verdwijnen op de 'mantelzorg-ondersteunings-hoop'. Het is lastig te bepalen hoe groot het bedrag is, want er komt een totaal bedrag over naar de gemeente, maar het kan herleid worden. Dit onderwerp is iets waarmee de Wmoraad zich graag wil bezighouden. We houden hierbij rekening met het feit dat: hoe meer criteria- hoe meer beheerskosten er af gaan van het budget. Hetzelfde geldt voor de Wtcg gelden. Die zouden wij ook graag geoormerkt zien. Hiervoor zijn handreikingen van VNG en Mezzo. Er zijn enige veranderingen in de eigen bijdrage regelingen: Er zit een verandering in de eigen-bijdrage-regeling voor woningaanpassing. Vroeger was deze gemaximeerd tot 3 jaar; na 2015 mag de eigen bijdrage geheven worden, totdat het volledig bedrag is afbetaald. Waar kiest Tiel voor? Voor 'algemene voorzieningen' mag de gemeente zelf de hoogte van de eigen bijdrage vaststellen, bijvoorbeeld van maaltijdvoorziening en huishoudelijke hulp kan men zogenaamde algemene voorzieningen maken. Bij algemene voorzieningen betaalt iedereen hetzelfde bedrag aan eigen bijdrage zelf. Het bedrag kan wel meegeteld worden na melding bij het CAK door gemeenten i.v.m. cumulatie van eigen bijdragen. Bijvoorbeeld: je kunt de algemene voorziening ongeveer zo organiseren: Huishoudelijke hulp kost voor iedereen 12,50 per uur en weinig draagkrachtige mensen betalen minder naar draagkracht, doordat het meetelt in de berekening van het CAK. Ook dagbesteding en logeervoorziening voor een gehandicapt kind zullen mogelijk algemene voorzieningen worden, tenzij maatwerk absoluut nodig is.

7 De voorwaarden voor toewijzing van maatwerk moeten helder en begrensd aangegeven worden, zodat er een houvast is om te beoordelen of een toewijzing terecht gegeven of geweigerd wordt. Dit om de rechtspositie van de cliënt te beschermen. Er is een tussenweg tussen volledig dichttimmeren en volledig overlaten aan de professionele zorgtoewijzer. (Alleen Beschermd wonen kan nooit een algemene voorziening worden.) Voor bezuinigingen zal vooral gezocht worden in deze algemene voorzieningen. De kwaliteitscriteria voor inkoop moeten dan ook scherp geformuleerd. Wanneer cliënt-ondersteuning (MEE of ander) deel uitmaakt van het sociaal wijkteam, dan zouden ze niet betrokken mogen zijn bij de toekenning van evt. voorzieningen. Het klachtrecht Het klachtrecht moet opgenomen zijn in de verordening, alle aanbieders moeten aangesloten zijn bij een klachtenregeling en een klachtencommissie Wij adviseren dit ook van ZZPers die via PGB werken te eisen. Er is een overkoepelende organisatie waar ZZP-ers zich bij kunnen aansluiten. Ook de bewaking van de kwaliteit èn de toereikendheid van met PGB ingekochte zorg is een verantwoordelijkheid van de gemeente (NB.: dit moet ook vermeld worden in verordening) Hiertoe kan bijvoorbeeld voor aanvraag van pgb-hulp van te voren een plan ingediend worden bij de gemeente. Per Saldo gaat hier een voorbeeldplan voor maken. Kwaliteit en Toezicht. Gemeente (of misschien de Regio? )heeft de taak om de kwaliteitsstandaarden die worden afgesproken met aanbieders te handhaven. Het is dus nodig om vast te stellen hoe het toezicht ingericht gaat worden! Toezicht hoort in de verordening. Nu blijkt alleen uit de verordening dat er een ambtenaar met toezicht wordt belast en dat deze de klant tevredenheidsonderzoeken (KTO) kan opvragen en zo nodig de aanbieder zal bezoeken. Mag hij ook ingrijpen, contracten opschorten of verbreken en zo ja bij welke vorm van wanprestatie? Wij hebben hierbij de taxi problemen voor ogen waar we zien dat bij een wanprestatie van de vervoerder en het opzeggen van het contract dit tot een claim leidt. Welke les leert Tiel hieruit? Het regende immers informeel klachten in Tiel over de vervoerder, maar weinig cliënten zorgden voor het opvragen en invullen van het ingewikkelde klachtenformulier, zodat de rechter bewijzen zou hebben voor wanprestatie en de claim aangevochten zou kunnen worden.

8 Scherpe en heldere kwaliteitsafspraken en laagdrempelige klachtenregeling geeft handvaten bij juridische procedures. Het toezicht moet ook het jaarlijkse verslag kunnen inzien van alle klachten die 'bemiddeld zijn' door klachtenfunctionarissen en hier ook uitleg over kunnen vragen. Daarnaast moet het toezicht natuurlijk alle uitspraken kunnen inzien, die door externe of interne klachtencommissies zijn gedaan. En naar aanleiding van uitspraken moeten er verbeterpunten afgesproken en gecontroleerd worden. Is het gewenst dat ambtenaren of iemand van het College ook als toezichthouder in dienst is bij een Zorgaanbieder of bij de GGD? In een brochure èn in de verordening over de Wmo hoort thuis dat een cliënt altijd het recht heeft om te vragen om een maatwerk-voorziening in plaats van een algemene voorziening. Ook in bezwaar en beroep. Er moet ook vastgesteld worden hoe de hoogte van het PGB wordt bepaald. Het zal nooit duurder zijn dan de goedkoopste adequate voorziening in natura, maar wanneer je een mantelzorger ermee betaalt, zal het PGB-bedrag lager worden. Nu meestal maximaal 20 per uur bruto voor een niet-professionele hulpverlener/mantelzorger. Hoe gaat dit na 2015? Bij criteria voor bijvoorbeeld vergoeding voor Hulp bij het Huishouden (HbH), kan gezegd worden dat familie in 1ste en 2de graad hierbij uitgesloten worden. Maar daarbij moet je toch denken aan overbelasting. Bijvoorbeeld iemand die de mantelzorg net redt zonder overbelasting mits hij of zij de HbH vergoeding krijgt. Zorg dat bij verstrekking van hulpmiddelen altijd dat het onderhoud meegenomen wordt. Maar denk dan ook aan de eigen bijdrage-kosten( soms bedrag voor onderhoud enwegenwachtservice) In de Verordening hoort te zijn opgenomen wat de hoogte van de eigen bijdrage is voor algemene voorzieningen en voor maatwerk-voorzieningen. En daarnaast bijvoorbeeld dat mensen tot 140% van het minimum inkomen korting mogen ontvangen. Dit moet niet in de nadere regels, omdat die te gemakkelijk gewijzigd kunnen worden. Mantelzorgen Mantelzorgen is het meer dan gebruikelijk, intensief zorgen voor een naaste, vanwege de persoonlijke band met diegene. Mensen willen vaak graag zelf voor hun naaste zorgen, maar dat wil zeker niet zeggen dat mantelzorg professionele zorg kan vervangen. Mantelzorgen is niet in principe, maar altijd vrijwillig! Mantelzorgers krijgen in de AWBZ een vergoeding. Vanaf 2013 geldt in de AWBZ de regel dat anderhalf uur per 24 uur bovengebruikelijke zorg voor rekening van de cliënt komt. Gemeenten kunnen deze regel onder de Wmo 2015 overnemen. Maar er is jurisprudentie van januari 2014, welke deze anderhalf uurs-regel heeft verworpen.

9 De Wmoraad pleit ervoor de AWBZ-regel waaraan wordt gerefereerd niet over te nemen. De draaglast en draagkracht van inwoners verschillen. Altijd moet in het gesprek bekeken worden wat een mantelzorger wil en redelijkerwijs kan doen. Alleen dan kan er maatwerk worden geleverd en houden mantelzorgers het vol. En ook dat is in het belang van de gemeente. Er- en herkening. De gemeente laat zien dat er oog is voor de inzet van mantelzorgers, dat dit wordt erkend en gewaardeerd. De inzet van mantelzorgers verdient steun en waardering van de overheid. Zij maken de beoogde participatiesamenleving tot werkelijkheid. Zeker nu de rijksoverheid burgers met klem vraagt om meer voor elkaar te zorgen, moeten financiële drempels zoveel mogelijk worden weggehaald. Preventie overbelasting. De gemeente zet in op individueel gerichte waardering. Dit draagt bij aan het in beeld brengen en bereiken van mantelzorgers die zichzelf als zodanig nog niet herkennen. Hierdoor kan tijdig de steun gegeven worden die nodig is. Innovatiefonds informele zorg. De Wmoraad heeft een wens: de gemeente stelt een budget beschikbaar ter bevordering en realisatie van innovatieve activiteiten die bijdragen aan het bereiken en ondersteunen van mantelzorgers, om hun positie en draaglast te versterken. Voor burgerinitiatieven en innovatieve samenwerkingsprogramma s van bedrijven, zorg- en welzijnsorganisaties, etc. Het gaat om innovatie, niet om de reguliere activiteiten die nu al worden uitgevoerd in het kader van de Wmo, waaronder de basisfuncties Mantelzorg. De formele zorg moet aansluiten bij de wijze waarop de zorgvrager en mantelzorger het thuis geregeld hebben. Als het eigen netwerk van mensen als eerste aan de beurt is om de zorg op te pakken, moet dit ook leidend zijn in de afstemming met de formele professionele zorg. Het samenspel moet zich richten op de behoeften van de zorgvrager èn mantelzorger. Naast de zorgvrager en de mantelzorger hebben vrijwilligers een eigen plek, ook als het gaat om de samenwerking informele en formele zorg. Vrijwilligers en professionals moeten elkaar aanvullen. Een laatste vraag over de verordening: heeft de gemeente in 2015 een continu inzicht of en wanneer het macro budgetplafond in zicht komt? Wat gebeurt er indien de vraag het budget overstijgt en het jaar nog niet ten einde is? IV. Een groot aantal vragen betreffende de toegang tot de jeugdhulp: 1. Betreffende de verordening Is in de Verordening opgenomen:

10 a. wat de vrij-toegankelijke voorzieningen zijn b. welke de individuele/ niet vrij-toegankelijke voorzieningen zijn c. en eventuele overige voorzieningen; en met betrekking tot een individuele voorziening ( Art. 2.8 Jeugdwet): d. de voorwaarden voor toekenning e. de wijze van beoordeling van f. en de afwegingsfactoren; Is in de Verordening opgenomen de manier waarop wordt afgestemd over de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening met: a. zorg b. onderwijs c. maatschappelijke ondersteuning d. werk en inkomen; Is in de Verordening opgenomen de manier waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld? 2. Betreffende strategie en beleid Is duidelijk op welke manier de gemeente het lokale jeugddomein wil inrichten? Is in het beleidsplan opgenomen, hoe de jeugdhulpverlening toegankelijk is, zowel de vrijals de niet vrij-toegankelijke jeugdhulp? Is bekend welke rechtsvorm de entiteit, die de Toegang gaat uitvoeren, heeft? Zijn er afspraken met de huisartsen, de medisch specialisten, de jeugdartsen en de zorgverzekeraars over de voorwaarden waaronder en de wijze waarop zij verwijzen naar de jeugdhulp? 3. Betreffende management van jeugdhulp-medewerkers/ jeugdhulp-instellingen Gaat de Toegang ook jeugdhulp verlenen? en zo ja, voldoet de uitvoering van de Toegang aan de gestelde kwaliteitseisen, overeenkomstig die van de jeugdhulpverlening?

11 Voldoet de entiteit die de Toegang gaat uitvoeren aan de norm van verantwoorde werktoedeling? Beschikken medewerkers van de entiteit die de Toegang gaat uitvoeren over een VOG, als ook jeugdhulp verleend wordt? Is er een protocol voor melding van een calamiteit en/ of geweld bij de verlening van jeugdhulp, ook bij de entiteit die de Toegang gaat uitvoeren? Beschikt de entiteit die de Toegang gaat uitvoeren over een vastgestelde meldcode? Heeft de gemeente een of meerdere jeugdhulpverleners aangesteld die meldingsbevoegd is/ zijn voor melding aan de Raad voor de Kinderbescherming? 4. Betreffende management van middelen Is er een door het college gemandateerde meldingsbevoegde voor de Raad voor de Is er een door het college gemandateerde binnen de gemeentelijke organisatie die het overleg voert met de gecertificeerde instelling ingeval deze jeugdhulp nodig acht? is de wijze van overleg tussen (gemandateerde van) het college en gecertificeerde instelling, ingeval van in te zetten jeugdhulp, vastgelegd in een protocol? Is de budgetverantwoordelijkheid voor Toegang ondergebracht in de gemeentelijke Planning en Control-cyclus? 5. en over de gemeentelijke organisatie Is bekend welk budget beschikbaar is voor de Toegang tot de jeugdhulpverlening? Is duidelijk onder welke voorwaarden/ prestaties/ criteria het budget beschikbaar gesteld wordt aan de entiteit die de Toegang gaat uitvoeren? Is bekend hoe de entiteit die de Toegang gaat uitvoeren de financiële middelen verantwoordt? 6. en over ketenpartners en veldpartijen Is bij de entiteit die de Toegang gaat uitvoeren bekend met welke partijen hij te maken heeft, bij het doorgeleiden van een jeugdige of opvoeder? Is bij de entiteit die de Toegang gaat uitvoeren bekend onder welke voorwaarden de jeugdige of opvoeder mag doorgeleiden naar de niet-vrij-toegankelijke jeugdhulp? Is het aanbod van niet vrij-toegankelijke jeugdhulp bekend bij de entiteit die de Toegang gaat uitvoeren?

12 7. en over materialen en faciliteiten Is bekend waar (= locatie) belanghebbenden fysiek hun vraag/ probleem kenbaar kunnen maken? Is bekend op welke tijdstippen belanghebbenden hun vraag/ probleem kenbaar kunnen maken? Is bekend hoe belanghebbenden hun vraag/ probleem kenbaar kunnen maken? Is bekend hoe de Toegang tot jeugdhulpverlening 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar en beschikbaar is? Zijn de volgende telefoonnummers en wijze van bereikbaarheid bekend voor: a. het AMHK b. een spoedeisende dienst bekend (voor dringende jeugdhulp) c. de Raad voor de Kinderbescherming d. de Kindertelefoon 8. Betreffende het management van processen Is er een communicatie- en informatieplan voor de bewoners van de gemeente, waaruit blijkt hoe zij een beroep kunnen doen op vrij-toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen, de Toegang tot jeugdhulp, AMHK, jeugdbescherming, pleegzorg en Kindertelefoon? 9. Betreffende besluit en beschikking Is vastgelegd hoe om gegaan wordt met het verlenen van een beschikking? Is vastgelegd welke diensten, producten en/ of individuele voorzieningen uitsluitend toegankelijk zijn via een beschikking? Is er een procedure voor aanvraag, onderzoek, besluit en beschikking? Is er een verantwoordelijkheidstoedeling binnen de beschikkingsprocedure, eventueel met mandaatverlening door het college? Is er een procedure voor bezwaar en beroep op de te beschikken voorzieningen? 10. Betreffende het woonplaatsbeginsel

13 Is de toets op de woonplaats van de jeugdige opgenomen in het begin van de werkprocessen bij de Toegang, voorafgaand aan enige vorm van jeugdhulpverlening aan opvoeder/ jeugdige? Is de toets op de woonplaats geborgd in de administratieve processen, inclusief de gemeentelijk basisadministratie? V. Tenslotte twee vragen. 1. Ter voorbereiding van de gemeenteraadsvergadering van half juli heeft de Wmo-raad voorgesteld een vertrouwens/ombudsfunctie voor het sociaal domein in te stellen. Raadsleden is beloofd dat er onderzoek naar zou worden gedaan. Is daar al iets over bekend? 2. Een van de aardige onderdelen van de transitie per 1 januari 2015 is, dat als je een zorgvraag hebt, je niet van het ene loket naar het andere gaat, niet van het kastje naar de muur, maar dat je je meldt bij een team waar je vraag wordt verwerkt. Wat is de reden dat er voor de jeugd vier gebiedsteams komen, en voor volwassenen niet. Het verbaast ons. Zou de zorg Tiel-breed niet gediend zijn met gebiedsteams die het hele domein van de zorg bestrijken? Met vriendelijke groet, namens de WMOraad Tiel, Frans van Oostveen, voorzitter.

Stelselwijziging Jeugd. Checklist. Inrichting Toegang Jeugdhulp

Stelselwijziging Jeugd. Checklist. Inrichting Toegang Jeugdhulp Stelselwijziging Jeugd Checklist Inrichting Toegang Jeugdhulp Inleiding Bij de uitvoering van het nieuwe jeugdstelsel hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om de jeugdhulp voor jeugdigen, ouders en

Nadere informatie

Mezzo Advies Verordening WMO 2015

Mezzo Advies Verordening WMO 2015 Verordening WMO 2015 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De reikwijdte van mantelzorg 4 2.1 Mantelzorg is altijd vrijwillig 4 2.2 Mantelzorg en bovengebruikelijke

Nadere informatie

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2 voor gemeenten Verordening WMO 2015 versie 2 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DE REIKWIJDTE VAN MANTELZORG... 3 2.1. Mantelzorg is altijd vrijwillig...

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Toetsingskader essentiële vereisten. Toegang Jeugdhulp

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Toetsingskader essentiële vereisten. Toegang Jeugdhulp Stelselwijziging Jeugd Factsheet Toetsingskader essentiële vereisten Toegang Jeugdhulp Inleiding Op 1 januari aanstaande zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de hulp aan jeugdigen tot 18 jaar. Het

Nadere informatie

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden Verordeningen Jeugd en Wmo 2015 Wmo-raden Procedures Advies vragen aan alle Wmo-raden = vanaf 6 juni 2 juli Wmo-raden informeren tijdens bijeenkomst = 16 juni en 19 juni Informeren raad tijdens raadsinformatiebijeenkomst

Nadere informatie

In chronologische volgorde behandelen we onderstaand de hoofdstukken uit de concept verordening Wmo 2015.

In chronologische volgorde behandelen we onderstaand de hoofdstukken uit de concept verordening Wmo 2015. Adviesraad Wmo Gemeente Wijk bij Duurstede Aan: College van B&W Gemeente Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede, 24 september 2014 Betreft: Advies inzake de concept Wmo-verordening 2015, op de versie welke

Nadere informatie

Algemeen advies. Datum : 18 oktober 2017 Kenmerk : ASD Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : Advies verordening Wmo 2018

Algemeen advies. Datum : 18 oktober 2017 Kenmerk : ASD Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : Advies verordening Wmo 2018 Datum : 18 oktober 2017 Kenmerk : ASD20170014 Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : verordening Wmo 2018 Geacht college, Op 15 augustus ontving de ASD de conceptverordening Wmo 2018.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE BEESEL De raad van de gemeente Beesel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1

Nadere informatie

Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014

Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014 Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014 Wijziging I Artikel 5. Gesprek Deze bepaling is opgenomen om een zorgvuldige

Nadere informatie

Decentralisaties Jeugd en Wmo Beleid & Verordeningen

Decentralisaties Jeugd en Wmo Beleid & Verordeningen Decentralisaties Jeugd en Wmo Beleid & Verordeningen Door Karin Maas en Marieke Beudeker 2 CONCEPT Waar komen we vandaan? Landelijke wetgeving Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Jeugdwet (vervangt

Nadere informatie

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Inspraak regionale Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Reactie/advies: WMO-raad Uden Om alle reacties uit 12 gemeenten samen te kunnen brengen, wordt u verzocht om gebruik te maken van

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening)

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) 1. Algemene toelichting 1.1 Inleiding Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe

Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe Bijlage 1: Inspraakreacties Verordening Wmo 2015 Organisatie en datum Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe Voorinspraak augustus/ september 2014 1 Koepel Wmo 13 augustus 2014 1.1 Art. 1, lid

Nadere informatie

iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228

iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228 COLLEGEBESLUIT iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228 Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland; heeft het voorstel van Welzijn van 16 december 2014 gelezen, en; gelet op de artikelen 4.1.8.

Nadere informatie

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Mezzo memo Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Waardering mantelzorg In het (concept)wetsvoorstel Wmo 2015 is geregeld dat de huidige grondslag voor het mantelzorgcompliment

Nadere informatie

Informatieve bijeenkomst

Informatieve bijeenkomst Informatieve bijeenkomst 16 oktober 2014 Wmo adviesraden en Clientenraad ISD P&O De Kempen 1 AGENDA 19.30 uur Welkom door projectleider Transities 19.35 uur Inkoop Wmo/Begeleiding 19.50 uur Mogelijkheid

Nadere informatie

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp Modelverordening Wmo Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam Linda Hazenkamp Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wijzigingen Wmo 2015 Maatwerkvoorziening i.p.v. compensatieplicht (maar let op

Nadere informatie

Art. 1 Begripsbepalingen in verordening Regionaal afstemmen. Art. 2 Vormen van jeugdhulp benoemen Regionaal afstemmen

Art. 1 Begripsbepalingen in verordening Regionaal afstemmen. Art. 2 Vormen van jeugdhulp benoemen Regionaal afstemmen Varianten / discussiepunten in verordening Jeugdhulp De stuurgroep sociaal domein heeft op 3 september 2014 het ambtelijk voorstel om uit te gaan van een verordening op hoofdlijnen overgenomen, omdat we

Nadere informatie

Zelfcheck Implementatie Jeugdwet. (aan de hand van INK-kwaliteitsmodel)

Zelfcheck Implementatie Jeugdwet. (aan de hand van INK-kwaliteitsmodel) Zelfcheck Implementatie Jeugdwet (aan de hand van INK-kwaliteitsmodel) drs. Geert van der Velde VNG, juni 2014 2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inhoudsopgave 1 Leiderschap 4 2 Strategie en beleid

Nadere informatie

Factsheet Besluit gemeente na verwijzing door huisarts?

Factsheet Besluit gemeente na verwijzing door huisarts? JStelselwijziging Jeugd Factsheet Besluit gemeente na verwijzing door huisarts? Aanleiding Moet of kan de gemeente na de verwijzing door de huisarts en de beoordeling door de jeugdhulpaanbieder nog een

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Het college van burgemeester en wethouders van Almere, BESLUIT: Vast te stellen navolgende Nadere regels tot wijziging (tweede wijziging) van de Nadere regels verordeningen Jeugdwet en Wmo Artikel I: De

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er op gericht dat gemeenten

Nadere informatie

Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe

Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe Bijlage 1: Inspraakreacties Verordening Wmo 2015 Organisatie en datum Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe Voorinspraak augustus/ september 2014 1 Koepel Wmo 13 augustus 2014 1.1 Art. 1, lid

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, gelet op de artikelen 11, vierde en vijfde lid, 12, tweede, derde

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Jeugd. Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg. 1 september 2014, verordening Jeugdhulp

Jeugd. Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg. 1 september 2014, verordening Jeugdhulp Jeugd Sociaal Domein Jeugd Werk Zorg 1 september 2014, verordening Jeugdhulp Wat moet geregeld zijn? Focuslijst Jeugd: Zorgcontinuïteit is geregeld: passend en dekkend aanbod blijft bestaan Regionaal Transitie

Nadere informatie

Onderwerp : Verordeningen Wmo en Jeugdhulp BMWE gemeenten 2017

Onderwerp : Verordeningen Wmo en Jeugdhulp BMWE gemeenten 2017 Nummer : 10-04.2017 Onderwerp : Verordeningen Wmo en Jeugdhulp BMWE gemeenten 2017 Korte inhoud : In de verordening maatschappelijke ondersteuning BMWE gemeenten 2017 en de verordening jeugdhulp BMWE gemeenten

Nadere informatie

Modelverordeningen jeugdhulp en Wmo. 8 september 2014 van 14.00-16.30 uur Observant Amersfoort Linda Hazenkamp & Annelies Schutte

Modelverordeningen jeugdhulp en Wmo. 8 september 2014 van 14.00-16.30 uur Observant Amersfoort Linda Hazenkamp & Annelies Schutte Modelverordeningen jeugdhulp en Wmo 8 september 2014 van 14.00-16.30 uur Observant Amersfoort Linda Hazenkamp & Annelies Schutte Programma Plenair van 14.00 uur - 15.45 uur Verschillen en overeenkomsten

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Almelo 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Almelo 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Almelo. Nr. 62132 4 november 2014 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Almelo 2015 De Raad van de Gemeente Almelo; gezien het voorstel

Nadere informatie

Onderwerp: gevraagd advies beleidsregels Wmo & Jeugdhulp

Onderwerp: gevraagd advies beleidsregels Wmo & Jeugdhulp Vlissingen, 10 februari 2016. Aan de Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp: gevraagd advies beleidsregels Wmo & Jeugdhulp Geacht college, In

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo. Commissie Samen Leven 5 februari 2015

Beleidsregels Wmo. Commissie Samen Leven 5 februari 2015 Beleidsregels Wmo Commissie Samen Leven 5 februari 2015 Agenda Introductie Wethouder Proces Inhoud Discussie Vervolg Taak gemeenteraad Op basis van de Wmo Kaders stellen 1. Wmo-Beleidsplan (artikel 2.1.2)

Nadere informatie

Modelverordening Wmo 2015. 25 juni 2014 bijeenkomst nieuwe wethouders te Utrecht - Linda Hazenkamp

Modelverordening Wmo 2015. 25 juni 2014 bijeenkomst nieuwe wethouders te Utrecht - Linda Hazenkamp Modelverordening Wmo 2015 25 juni 2014 bijeenkomst nieuwe wethouders te Utrecht - Linda Hazenkamp Wijzigingen Wmo 2015 Maatwerkvoorziening i.p.v. compensatieplicht (maar let op amendement 89 verplichting

Nadere informatie

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2017

Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2017 Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2017 Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Tytsjerksteradiel 2017 Hoofdstuk 1. ALGEMEEN 3 Artikel1. Definities en begrippen 3 Hoofdstuk 2. VORMEN VAN EN TOEGANG

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning. gemeente soest 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning. gemeente soest 2015 Toelichting behorende bij de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente soest 2015 Voor u ligt de Verordening Wmo gemeente Soest 2015 met daarin verwerkt de aanpassingen naar aanleiding van inspraak

Nadere informatie

Inspraaknotitie verordening Sociaal Domein Gemeente Woudenberg

Inspraaknotitie verordening Sociaal Domein Gemeente Woudenberg Inspraaknotitie verordening Sociaal Domein Gemeente Woudenberg Aanleiding voor deze notitie Op 9 maart 2017 heeft het college ingestemd met het vrijgeven van de concept verordening sociaal domein voor

Nadere informatie

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad.

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Inspraaknotitie verordening Jeugdhulp Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd. 25-09-2014 en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Reactie WAR Verordening Jeugd Onze algemene opmerkingen

Nadere informatie

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget Free Time Flies en een persoonsgebonden budget 1. Inleiding Per 1 januari 2015 zijn er enkele zaken veranderd rondom het persoonsgebonden budget (pgb). Op grond van de Jeugdwet en Wmo kunnen volwassenen,

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

Vervolg presentatie in workshop. Inhoud verordening Wmo 2015

Vervolg presentatie in workshop. Inhoud verordening Wmo 2015 Vervolg presentatie in workshop Inhoud verordening Wmo 2015 Verplicht in de verordening Moet bepalingen van art. 2.1.3 Criteria maatwerkvoorziening (art. 8 mv) Hoe wordt hoogte van toereikend PGB vastgesteld

Nadere informatie

NOTA INVOEREN VERORDENING WMO OSS 2016 EN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OSS 2016.

NOTA INVOEREN VERORDENING WMO OSS 2016 EN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OSS 2016. NOTA INVOEREN VERORDENING WMO OSS 2016 EN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OSS 2016. I. HOE ZIET GEMEENTELIJK REGELGEVING BIJ DE WMO ER UIT? De Wmo-verordening De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelet op het bepaalde in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Concept Beleidsregels Jeugdhulp (versie 09-12-2015)

Concept Beleidsregels Jeugdhulp (versie 09-12-2015) Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 12 januari 2015 Kenmerk WMOR15002/JOL/LS Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Reactie gemeente: Wij nemen dit advies over, de betreffende artikelen uit de Jeugdwet worden als bijlage bijgevoegd.

Reactie gemeente: Wij nemen dit advies over, de betreffende artikelen uit de Jeugdwet worden als bijlage bijgevoegd. Bijlage 4 Aan de raad van de gemeente Molenwaard. Betreft: Reactie op Verordening Jeugdhulp Goudriaan, 3 september 2014 Geachte leden van de raad, Hierbij onze reactie op de Verordening Jeugdhulp Algemeen

Nadere informatie

FORMULIER TECHNISCHE EN POLITIEKE VRAGEN RAADSCOMMISSIE

FORMULIER TECHNISCHE EN POLITIEKE VRAGEN RAADSCOMMISSIE FORMULIER TECHNISCHE EN POLITIEKE VRAGEN RAADSCOMMISSIE DATUM VERGADERING: 7 oktober 2014 PARTIJ: PvdA/GroenLinks DATUM BINNENKOMST VRAGEN: 17 september 2014 NUMMER AGENDAPUNT VRAAG 1 3 Algemeen uit het

Nadere informatie

Vervolg presentatie in workshop. Inhoud verordening Wmo 2015

Vervolg presentatie in workshop. Inhoud verordening Wmo 2015 Vervolg presentatie in workshop Inhoud verordening Wmo 2015 Verplicht in de verordening Moet bepalingen van art. 2.1.3 Criteria maatwerkvoorziening (art. 8 mv) Hoe wordt hoogte van toereikend PGB vastgesteld

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Volgens het college is het goed dat alle partijen deze aanvulling ontvangen.

Volgens het college is het goed dat alle partijen deze aanvulling ontvangen. Gemeente Buren Postbus 23 42 BA MAURIK uvj brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: behandeld door: bijlage(n): onderwerp: RI/14/1741 Inwonerszaken 1 Aanvulling vergelijking Wmomodelverordening en de lokale

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015

Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015 Inspraakrapport bij Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015 Datum: 13 november 2104 Bijlage bij BSW/2014.247 Inleiding Op 29 september 2014 heeft het College van Burgemeester

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

RAADSBESLUIT: BESLUIT:

RAADSBESLUIT: BESLUIT: RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 14.0091 van 2014), mede gezien het advies van de commissie gelet op de artikelen 2.2, 2.9,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van..

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. RAADSBESLUIT Onderwerp: Verordening Jeugdhulp Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. gelet

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Onderscheid klacht en bezwaar. 3. Klachtrecht algemeen met betrekking tot gedragingen van de gemeente

1. Inleiding. 2. Onderscheid klacht en bezwaar. 3. Klachtrecht algemeen met betrekking tot gedragingen van de gemeente 1. Inleiding Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 ingevoerd. Deze wet heeft als doel het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst PGB dienstverleners Wmo en Jeugdzorg 22-1-2015

Informatiebijeenkomst PGB dienstverleners Wmo en Jeugdzorg 22-1-2015 Informatiebijeenkomst PGB dienstverleners Wmo en Jeugdzorg 22-1-2015 Programma Opening en welkom: Jac Huijsmans PGB-regels en tarieven Wmo/Jeugd: Mieke van der Donk Toegang Wmo: Mieke van der Donk Toegang

Nadere informatie

Na bestudering van het betreffende document en raadpleging van diverse belangenorganisaties zijn wij tot de onderstaande advisering gekomen.

Na bestudering van het betreffende document en raadpleging van diverse belangenorganisaties zijn wij tot de onderstaande advisering gekomen. Wmo-raad Valkenswaard Aan het College van Burgemeester en Wethouders te Valkenswaard De Hofnar 15 5554 DA Valkenswaard Valkenswaard 25 juli 2014 Geachte college, Namens uw college hebben wij, via de heer

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Mezzo memo. Waardering mantelzorg. Uitgangspunten. : Waardering mantelzorg door gemeenten

Mezzo memo. Waardering mantelzorg. Uitgangspunten. : Waardering mantelzorg door gemeenten Mezzo memo Betreft : Waardering mantelzorg In de nieuwe Wmo is geregeld dat de huidige grondslag voor het mantelzorgcompliment per 1 januari 2015 vervalt. Gemeenten moeten dan bij verordening regelen op

Nadere informatie

*Z0273AC8012* AANGEPASTE UITVOERINGSREGELS bij de verordening jeugdhulp SWW Met ingang van 1 januari Z.52798/D van 8

*Z0273AC8012* AANGEPASTE UITVOERINGSREGELS bij de verordening jeugdhulp SWW Met ingang van 1 januari Z.52798/D van 8 *Z0273AC8012* AANGEPASTE UITVOERINGSREGELS bij de verordening jeugdhulp SWW Met ingang van 1 januari 2016 Z.52798/D.28339 1 van 8 INHOUD Uitvoeringsregels... 3 Toelichting... 3 Artikel 1 beschikbare voorzieningen...

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

De Jeugdwet schrijft voor dat de gemeenteraad per verordening in ieder geval regels opstelt:

De Jeugdwet schrijft voor dat de gemeenteraad per verordening in ieder geval regels opstelt: Toelichting op de Verordening Jeugdhulp 2015 Gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2014/67 Algemene Toelichting Deze verordening geeft uitvoering aan de Jeugdwet. Deze wet maakt onderdeel uit van de bestuurlijke

Nadere informatie

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere

Registratie code : 14B *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Registratie code : 14B.02305 *14B.02305* Verordening Wmo & Jeugdhulp Gemeente Veere Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen en algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel 2 Vormen

Nadere informatie

Overzicht inspraakreactie verordening Wmo A2-gemeenten

Overzicht inspraakreactie verordening Wmo A2-gemeenten Overzicht inspraakreactie verordening Wmo A2-gemeenten Datum Wie Opmerking / aanvulling Overnemen of niet art. 1.1 sub e (moet zijn f) Een verplicht door of namens de client op te... art. 1.1 sub m definitie

Nadere informatie

Besluit Jeugdhulp. Gemeenteblad 2016 nr. 15 1

Besluit Jeugdhulp. Gemeenteblad 2016 nr. 15 1 Besluit Jeugdhulp 2015 Gemeenteblad nr. 15 1 Gemeente Wijk bij Duurstede, september 2015 Gemeenteblad nr. 15 2 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede, gelet op artikel

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw verzoek om onze visie te geven op de Jeugdverordening 2015, hierbij onze adviezen en aanbevelingen.

Naar aanleiding van uw verzoek om onze visie te geven op de Jeugdverordening 2015, hierbij onze adviezen en aanbevelingen. Participatieraad Montfoort Secretaris Aad van der Veen Mannenhuisstraat 23 3417 ED Montfoort Tel. 0348 473129 aadvdrveen@zonnet.nl Aan Wethouder I. Langerak Postbus 41 3417 ZG Montfoort 09/9/2014 Onze

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

Verordening jeugdhulp

Verordening jeugdhulp Verordening jeugdhulp De raad van de gemeente...; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van... 2014 met nummer...; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid,

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Z INT Bijlage 1 Wmo versus Wmo 2015

Z INT Bijlage 1 Wmo versus Wmo 2015 Bijlage 1 Wmo versus Wmo 2015 De nieuwe Wmo verschilt op een aantal punten aanzienlijk van de huidige Wmo. Hieronder puntsgewijs de nieuwe Wmo ten opzichte van de huidige Wmo: De prestatievelden verdwijnen

Nadere informatie

Verordening uitvoering Jeugdwet gemeente Oldenzaal 2015

Verordening uitvoering Jeugdwet gemeente Oldenzaal 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oldenzaal. Nr. 61483 31 oktober 2014 Verordening uitvoering Jeugdwet gemeente Oldenzaal 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015 Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Nr Onderwerp Opties Voorgestelde beslissing 1 Persoonsgebonden budget Optie

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de Jeugdwet 2015 en de artikelen 4 tot en met 13 van de Verordening Jeugdhulp Gemeente Marum 2015; besluiten vast te stellen de volgende NADERE

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

*Z009319C333* documentnr.: INT/M/14/10736 zaaknr.: Z/M/14/10411

*Z009319C333* documentnr.: INT/M/14/10736 zaaknr.: Z/M/14/10411 *Z009319C333* documentnr.: INT/M/14/10736 zaaknr.: Z/M/14/10411 Raadsvoorstel Onderwerp : Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Mill en Sint Hubert 2015 Datum college : 30 september 2014

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers Persoonsgebonden budget in de Wmo Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers AVI-toolkit 9 12 februari 2014 1 Inhoud Persoonsgebonden budget in de Wmo... 3 1. Wat is het persoonsgebonden

Nadere informatie

Toelichtingen Iv3 functies Jeugd en Wmo. Toelichtingen Jeugd

Toelichtingen Iv3 functies Jeugd en Wmo. Toelichtingen Jeugd Toelichtingen Jeugd Functie 670 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Onder deze functie vallen de algemene voorzieningen op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Algemene voorzieningen zijn toegankelijk

Nadere informatie

Nota van inlichtingen: Concept deelovereenkomst Individuele voorziening ambulante Jeugdhulp Kenmerk Bizob-2014-DB-BU-004

Nota van inlichtingen: Concept deelovereenkomst Individuele voorziening ambulante Jeugdhulp Kenmerk Bizob-2014-DB-BU-004 Nota van inlichtingen: Concept deelovereenkomst Individuele Kenmerk Bizob-2014-DB-BU-004 Vragen tot en met 15 augustus 2014 Vraag Paragraaf Vraag Antwoord nr. 1 Deelovereenkomst Individuele 14) Regionaal

Nadere informatie

Uitvoering Wmo in 2015

Uitvoering Wmo in 2015 Uitvoering Wmo in 2015 Werkbijeenkomst gemeente Mill en Sint Hubert 11 september 2014 H.J. (Eric) van Maaren Beleidsadviseur Sociaal Domein Werkorganisatie CGM Beleidskaders Wmo 2015 Wettelijk beleid Gemeentelijk

Nadere informatie

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B.

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B. Openbaar Onderwerp Mantelzorgwaardering Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de Wmo 2015 is vastgelegd dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadering Nota openbaar: Ja. Besluit jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2015, systematiek PGB-tarieven en Beleidsregels PGB 2015

- 2 - Datum vergadering Nota openbaar: Ja. Besluit jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2015, systematiek PGB-tarieven en Beleidsregels PGB 2015 - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT05604 in MUIiiii min mui Datum vergadering Nota openbaar: Ja 02DEC.201Ĥ Onderwerp: Besluit jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2015, systematiek PGB-tarieven

Nadere informatie

Datum raadsvergadering ntb

Datum raadsvergadering ntb Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 19 september 2017 Datum raadsvergadering ntb Nummer raadsvoorstel 2017-467 Bijbehorend veld van de programmabegroting WMO, Sociale Zaken en minimabeleid,

Nadere informatie

2. Probleemstelling. Algemeen. Clientondersteuning

2. Probleemstelling. Algemeen. Clientondersteuning 1. Inleiding Op 16 juli 2014 heeft de WMO Raad van Uw College van Burgemeester en Wethouders ter advisering ontvangen: Het concept beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp,Dit concept beleidsplan

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Nummer: Portefeuillehouder: J. Kes Vaststelling Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015

Nummer: Portefeuillehouder: J. Kes Vaststelling Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 GemeenteWATERLAND Nummer: 106-94 Portefeuillehouder: J. Kes Onderwerp: Vaststelling Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel

Nadere informatie

Verordening. maatschappelijke ondersteuning. gemeente Tiel 2015

Verordening. maatschappelijke ondersteuning. gemeente Tiel 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Procedureregels aanvraag maatschappelijke ondersteuning... 3 Artikel 3. Criteria voor een maatwerkvoorziening...

Nadere informatie

Pgb-plan Jeugd. omzetten zorg in natura in persoonsgebonden budget

Pgb-plan Jeugd. omzetten zorg in natura in persoonsgebonden budget Pgb-plan Jeugd omzetten zorg in natura in persoonsgebonden budget Naam kind/cliënt :... Naam ouder of vertegenwoordiger :... Straat en huisnummer :... Postcode en woonplaats :... Telefoonnummer :... Burgerservicenummer

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geldermalsen. Nr. 81712 31 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Geldermalsen 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie