ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen"

Transcriptie

1 ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag er wel en wat mag er niet? Hoe behoor je je te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Allemaal vragen die je eigenlijk op een persoonlijke manier oplost in de dagelijkse praktijk. Toch vinden we het als ZAYAZ belangrijk dat we ook samen afspreken waar we ons aan houden. Dat schept duidelijkheid: zowel voor onszelf als voor de klanten en leveranciers waar we contacten mee hebben. En het bepaalt hoe we als ZAYAZ in de samenleving staan. Het is en blijft nodig om met elkaar spelregels af te spreken. We moeten kritisch zijn op onszelf en ons afvragen of we denken en handelen volgens die spelregels. Is dat niet het geval, dan moeten we dat aanpassen. En wel direct. Daar moeten we elkaar in ondersteunen. Omdat het om het gemeenschappelijk belang van ZAYAZ gaat. 2. De zin van een integriteitbeleid Integer handelen gaat terug naar de wortels, de cultuur van de organisatie. Daarmee bedoelen we de normen, waarden en regels die ons binden. Die bepalen wat kan en mag. En wat niet. We vinden integriteit belangrijk, mede omdat ZAYAZ in een glazen huis functioneert. En terecht, want als woningcorporatie werken we voor gewone mensen op een krappe woningmarkt, met geld dat oorspronkelijk maatschappelijk is gefinancierd. Bovendien hebben we te maken met wetten die ons handelen bepalen. Kortom, we zijn een maatschappelijke onderneming en dat schept, geheel terecht, verplichtingen en vraagt om zorgvuldig en transparant handelen. Dat wordt nog eens versterkt door de belangrijke positie die ZAYAZ inneemt binnen de Bossche gemeenschap. We werken uitsluitend lokaal en dienen een publiek belang. Dat maakt dat we een maatschappelijke voorbeeldfunctie hebben. We vinden het belangrijk dat anderen een goed beeld van ons hebben en werken aan een positief imago. Integriteit van handelen is in de eerste plaats een persoonlijke verantwoordelijkheid. De vereiste openheid en transparantie maakt het noodzakelijk iedereen binnen ZAYAZ te betrekken bij vraagstukken rondom integriteit. Onder het motto gebruik je verstand, bij twijfel niet inhalen vragen we medewerkers, managers, bestuurders en commissarissen voortdurend hun voorgenomen handelen te toetsen bij collega s en leidinggevenden. Ook achteraf, maar dan meer in termen van verantwoording, dient die toetsing plaats te vinden. Voor bestuurders en commissarissen geldt bovendien dat zij zich ook extern moeten kunnen verantwoorden. Ook als er spelregels zijn geformuleerd, resteert een grijs gebied. In die gevallen is en blijft het je eigen verantwoordelijkheid om de juiste keuze te maken. Daarom zijn de spelregels die zijn neergelegd in een gedragscode, niet een zakelijke opsomming wat wel en niet mag en kan. Het is vooral een denkraam op basis waarvan je zelf je beslissingen moet nemen en toetsen. Vandaar de zinsnede in het motto: wees verstandig. In zijn algemeenheid geldt, dat medewerkers van ZAYAZ zich er voortdurend van bewust dienen te zijn, dat hun handelen het belang van ZAYAZ in het algemeen en dat van haar huurders in het bijzonder moet dienen. Dagelijkse beslissingen brengen risico s met zich mee, wees je daar bewust van. Het moet dan ook een basishouding zijn, dat elke vorm van belangenverstrengeling, oneigenlijke beïnvloeding, vriendjespolitiek of de schijn daarvan vermeden dient te worden. Neem beslissingen waarbij je integriteit in het gedrang kan komen in overleg of bijzijn van leidinggevende of collega. Dit bevordert de transparantie en de toetsbaarheid. In zaken waar sprake is van belangenverstrengeling of persoonlijke relaties, draag dan je taken over aan je leidinggevende of collega. Vandaar het tweede deel van het motto: bij twijfel niet inhalen. 1

2 3. Het geldt voor iedereen De gedragscode geldt voor iedereen die voor ZAYAZ in actie komt. Dus niet alleen voor medewerkers, maar ook management, bestuurders en commissarissen. De gedragscode voor bestuurders en commissarissen is in beginsel gelijk aan die voor de medewerkers, tenzij de arbeidsrechtelijke relatie die men heeft met ZAYAZ aanleiding geeft tot andere of aangepaste regels. Directie, bestuurders, commissarissen hebben een voortrekkersrol. Juist zij dienen openheid en transparantie te bevorderen. Dat betekent dat zij extra kritisch moeten kijken naar hun handelen. Intern, maar ook naar de buitenwereld. Voor bestuursleden en commissarissen is een aanvullende gedragscode opgesteld die als leidraad dient voor hun functioneren. 4. De spelregels Om in grote lijnen aan te geven wat wel of niet mag en kan, hebben we spelregels opgesteld. Die willen we in grote lijnen behandelen. Bij twijfel geldt: gebruik je eigen gezonde verstand en haal niet in. Neem contact op met je leidinggevende om de kwestie te bespreken. We behandelen eerst de onverenigbaarheden: zorg dat je belangenverstrengeling vermijdt. Daarna gaan we in op geschenken en giften (4.2), het correct omgaan met ZAYAZ-informatie (4.3), het scheiden van zaak en privé (4.4), uitgaven en declaraties (4.5) en het gedrag op de werkplek (4.6). 4.1 Onverenigbaarheden Medewerkers doen opgave van al hun (financiële) belangen, waaronder aandelen, opties en dergelijke, in bedrijven en instellingen waarmee ZAYAZ zaken doet. Dit geldt nadrukkelijk voor de belangen in de vorm van familie, vrienden en bekenden, die bij de zakelijke relatie een invloedrijke positie bekleden (in het algemeen een leidinggevende functie). Ook tussentijds ontstane en in de toekomst nog te ontstane belangen dienen te worden gemeld. Juist bij opdrachten aan dergelijke relaties is het belangrijk om een zuivere aanbestedings- of bestellingsprocedure te volgen: Leg het hele proces van offerteaanvraag en -beoordeling nauwgezet vast zodat duidelijk zichtbaar is dat de opdracht is gegeven aan het bedrijf met de beste aanbieding en bespreek het met je leidinggevende en eventueel je collega s; Bij contacten in de privésfeer met (zakelijke) relaties van ZAYAZ, gaan we uit van de eigen verantwoordelijk van de medewerkers. We doen een beroep op het durven nemen van die verantwoordelijk bij het beoordelen of een relatie integer en marktconform is. Voor het vervullen van alle (betaalde) nevenfuncties, gelden de gebruikelijke regels uit de CAO. Schriftelijke toestemming vooraf staat daarbij altijd centraal. ZAYAZ waardeert het dat medewerkers bestuurlijke functies vervullen in maatschappelijke organisaties. Het is zelfs denkbaar dat ZAYAZ daarvoor in beperkte mate faciliteiten verleent. Tegelijkertijd beseffen we dat bestuurlijke nevenfuncties kunnen leiden tot strijdige belangen. Hierin biedt de goedkeuring vooraf de oplossing. Mocht strijdigheid van belangen pas aan de orde komen nadat de betreffende bestuurlijke functie is aanvaard, dan treedt de medewerker van ZAYAZ, op eerste verzoek van de directie, terug uit deze nevenfunctie. Sponsoring door ZAYAZ is alleen toegestaan aan instellingen en organisaties, die zich inzetten in het belang van Bossche of regionale maatschappelijke functies. De sponsorrelatie moet voldoen aan criteria die worden vastgelegd in een nog nader te 2

3 bepalen sponsoringbeleid. ZAYAZ sponsort geen initiatieven die het persoonlijk belang van een medewerker van ZAYAZ dienen. Evenmin als het de sponsoring betreft van een organisatie waarbinnen een ZAYAZ-medewerker op enigerlei wijze beslissingsbevoegdheid heeft over de bestemming van sponsorgelden. 4.2 Geschenken en giften Medewerkers nemen geen geschenken of giften in geld of natura aan. Op deze regel gelden slechts twee uitzonderingen. Ten eerste als het giften of geschenken betreffen die aan ZAYAZ worden gedaan in het algemeen belang. Denk aan erfenissen en legaten, die toevloeien aan de algemene middelen van ZAYAZ, en aan geschenken die direct ten goede komen aan de woon- en/of leefomgeving in wijken, buurten, straten waar ZAYAZ bezit heeft of binnen ZAYAZcomplexen. Het MT besluit of een dergelijke gift wordt geaccepteerd en beslist over de keuze van de bestemming. De tweede uitzondering betreft geschenken met een waarde onder de 50,- en met een alledaags karakter (bos bloemen of een fles wijn). Het is echter verboden om deze zaken aan te nemen van een relatie waarmee op dat moment wordt gesproken of onderhandeld over opdrachtverlening. Maak altijd melding van ontvangen of aangeboden persoonlijke geschenken of giften bij je direct leidinggevende. Ook van geschenken die vallen onder de uitzonderingen. Valt het geschenk niet onder de uitzonderingen, dan moet het geweigerd of geretourneerd worden. Geschenken die op het privé-adres worden bezorgd, worden te allen tijde geweigerd (of retour gezonden), ook als deze een waarde hebben van minder dan 50,-. Maak van een dergelijk voorval altijd melding bij de directeur, ook als de waarde van het geschenk onder de 50,- ligt. De directeur bericht dan de gever, dat schenkingen op privé-adressen in geen geval zijn toegestaan. Voor de goede orde: kerstpakketten en deelname aan (sport)toernooien, seminars, congressen en beurzen, welke gratis of tegen niet-marktconforme prijzen worden aangeboden, mogen niet worden geaccepteerd. Heeft het een functiegericht of vakinhoudelijk karakter, dan is een uitnodiging of geste wel acceptabel, in overleg met de leidinggevende. Medewerkers, die in het kader van hun functie een lezing, presentatie of iets dergelijks houden en hiervoor een waardebon of geschenk ontvangen, mogen deze behouden mits de waarde ervan de 50,- niet overstijgt. Is de (geldelijke) beloning hoger dan 50,-, dan vloeit dat totaalbedrag in de kas van ZAYAZ. Daar staat in dat geval tegenover, dat de met de inbreng van de medewerker gemoeide kosten, voor rekening van ZAYAZ komen. Uitnodigingen voor lunches, diners of andere representatieve zaken, neem je uitsluitend aan als ze evident in het belang zijn van ZAYAZ. Bovendien mag het niet conflicteren met de onafhankelijkheid in de besluitvorming binnen ZAYAZ. Het verdient de voorkeur dat de kosten van lunches en diners waaraan door ZAYAZ-medewerkers wordt deelgenomen, door ZAYAZ worden betaald. Voor het aannemen van uitnodigingen voor lunches en diners worden daarnaast de volgende vuistregels gehanteerd: zorgvuldigheid en doelmatigheid (beoordeel kritisch of het informele contact noodzakelijk is, de onafhankelijkheid dient gewaarborgd te zijn); wederkerigheid (de medewerker heeft van zijn/haar kant namens ZAYAZ de mogelijkheid de relatie een lunch of diner aan te bieden); soberheid (wees terughoudend in de keuze van de gelegenheid en het gebruik van alcohol) en openheid (van aangenomen uitnodigingen wordt altijd melding gemaakt bij de direct leidinggevende van betrokken medewerker). 3

4 4.3 Informatie Ga zorgvuldig om met de informatie waarover je uit hoofde van je functie beschikt. Dat betekent, dat oneigenlijk gebruik van die kennis niet is toegestaan. Bij het hanteren van die kennis worden bovendien de normale privacyregels in acht genomen. Medewerkers houden geen informatie achter die in het belang van ZAYAZ is. Als deze geheim of vertrouwelijk is, dan vraagt dat om een integere afweging van alle belangen. Beschik je uit andere bronnen over informatie die je niet kenbaar mag maken, meld dat feit dan bij je direct leidinggevende. Dan kan eventueel besloten worden je tijdelijk van de betreffende zaak af te halen. Medewerkers moeten zorgen dat informatie over ZAYAZ, deugdelijk wordt bewaard. Onbevoegden mogen er geen kennis van kunnen nemen. 4.4 Scheiding zaak en privé In principe is je privé-leven buiten ZAYAZ je eigen zaak, waar ZAYAZ niets mee te maken heeft. In dit stuk worden een aantal situaties geschetst waar je privé-leven en ZAYAZ met elkaar in conflict kunnen komen door tegengestelde belangen in verschillende rollen. Daarnaast verwacht ZAYAZ van iedere medewerker dat zij privé niets doen waarvan duidelijk is dat het de belangen van ZAYAZ zal schaden. Hierbij zal wel een relatie moeten bestaan met je functie binnen ZAYAZ; hoe meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden je binnen ZAYAZ hebt, met des te meer aspecten je privé soms rekening moet houden. Het gebruik van ZAYAZ-eigendommen voor privé-doeleinden is slechts beperkt toegestaan, inclusief privé-gebruik van zakelijke - en internetfaciliteiten. Voor het eerste worden nog nadere regels gesteld, voor het laatste zijn de regels vastgelegd in het internet-protocol van ZAYAZ. Met het gebruik van de zakelijke mobiele telefoon voor privé-doeleinden dient terughoudendheid betracht te worden. Het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten voor eigen rekening of voor rekening van een derde met behulp van eigendommen van ZAYAZ, is uiteraard in het geheel niet toegestaan. Daarnaast is het niet toegestaan om tot eigen voordeel of tot voordeel van familie, vrienden en bekenden voorrang te bepleiten en/of te verkrijgen, waar het de dienstverlening van of door ZAYAZ betreft, inclusief de toewijzing van woningen. Hetzelfde geldt voor diensten van derden. Het is voorts niet toegestaan om, al dan niet tegen betaling, als medewerker gebruik te maken van diensten van ZAYAZ. In het algemeen is het ongewenst dat voor privé-doeleinden gebruik wordt gemaakt van de diensten van een bedrijf of instelling, waarmee ZAYAZ zakelijke bindingen heeft, of korter dan een jaar voor de datum waarop van de betreffende dienst gebruik wordt gemaakt, zakelijke bindingen heeft gehad. Daartoe is een met enige regelmaat geactualiseerd overzicht beschikbaar van bedoelde bedrijven en instellingen. Mocht het gebruik maken van die bedrijven of instellingen, om welke reden dan ook, onvermijdelijk zijn, dan dient dit te gebeuren tegen marktconforme voorwaarden. Hierover wordt in dat geval door de betreffende medewerker openheid betracht jegens de direct leidinggevende. Heb je vrienden, familie of directe bekenden die klant zijn bij ZAYAZ dan is het belangrijk om iedere schijn van vooringenomenheid of belangenverstrengeling te vermijden. Zorg ervoor dat je geen zaken behandelt waarbij vrienden, familie of directe bekenden zijn betrokken. Mocht dit niet lukken, zorg er dan voor dat hierbij altijd een collega of je leidinggevende aanwezig is. Voor medewerkers die ook huurder zijn bij ZAYAZ gelden uiteraard dezelfde rechten en plichten als voor de andere huurders. 4

5 Bestaande collectieve regelingen worden voor het moment gehandhaafd. Feitelijk gaat het om regelingen waar alle medewerkers gebruik van kunnen maken en in die zin ook transparant zijn. Dit geldt voor de collectieve autoverzekering en het collectieve onderhoudscontract voor de cv. Het kopen van materialen met korting bij leveranciers van ZAYAZ is niet toegestaan. Aan deelname aan collectieve contracten kunnen door medewerkers geen rechten worden ontleend voor de toekomst. 4.5 Uitgaven en declaraties Onkosten die je maakt in het kader van het uitoefenen van je functie, worden vergoed volgens bestaande regelingen en richtlijnen. Desgevraagd dient de hoogte en de functionaliteit te worden onderbouwd. In alle gevallen geldt het doelmatigheid- en soberheidcriterium. Medewerkers declareren geen kosten, die reeds op andere wijze worden vergoed (door ZAYAZ of door derden). Gemaakte kosten worden gedeclareerd binnen één maand na de datum waarop ze zijn gemaakt, onder overlegging van deugdelijke betalingsbewijzen. Eventueel verstrekte voorschotten worden eveneens binnen een maand afgerekend, onder overlegging van deugdelijke betalingsbewijzen. Voorschotten en declaraties worden uitbetaald, nadat deze zijn gefiatteerd door de direct leidinggevende alsmede door of namens de controller van ZAYAZ. Het is goed om het begrip functionaliteit nog wat verder in te kleuren. Met functionaliteit wordt bedoeld, dat met het doen van uitgaven het belang van ZAYAZ direct gediend moet zijn. Het is dus niet functioneel om uitgaven te doen c.q. onkosten te maken, die hooguit indirect het belang van ZAYAZ dienen. Hierbij wordt onder meer gedoeld op uitgaven c.q. onkosten die uitgelegd kunnen worden als zijnde een verkapte vorm van beloning, dan wel als zogenaamde snoep- of pretuitgave. Ook hier zijn transparantie en openheid van belang. 4.6 Gedrag op kantoor en werkplek Als medewerkers van ZAYAZ zijn we ons ervan bewust dat we werkzaamheden verrichten in het belang van de maatschappelijke functie van ZAYAZ in het algemeen, en van de klanten in het bijzonder. Daarmee houden we rekening. Dat betekent dat we ons professioneel gedragen, kleden, verbaal en non-verbaal uiten en dergelijke. In het bijzonder wordt over de huurders/klanten en de collega s van ZAYAZ altijd respectvol gesproken, ongeacht hun afkomst, taal, religie of gedragingen. Buiten werktijd spreken en gedragen de medewerkers zich te allen tijde met respect jegens ZAYAZ, haar klanten, medewerkers en overige relaties. Elke verbale of non-verbale uiting die ook maar enigszins een discriminerend of seksistisch karakter heeft, is uit den boze. Werk je in of om de woning van een huurder, gedraag je dan professioneel en als een goed huisvader. Rommel die noodzakelijkerwijze wordt veroorzaakt, ruim je op, ook als de werkzaamheden slechts tijdelijk worden onderbroken. Afval en restmaterialen worden op de juiste wijze afgevoerd. Eventuele schade aan eigendommen van derden wordt door de veroorzaker altijd gemeld aan de eigenaar en de direct leidinggevende. Als ZAYAZ zijn we in principe verantwoordelijk voor herstel of vergoeding van die schade aan de eigenaar, ongeacht of deze vervolgens door enigerlei verzekering wordt gedekt. De medewerkers van ZAYAZ zijn verantwoordelijk voor al wat zich in en om hun werkplek afspeelt. Voor werkplekken binnen het kantoor en in de bedrijfswagens gelden regels van clean desk. Dat wil zeggen, dat deze werkplekken steeds na afloop van de werkdag opgeruimd worden achtergelaten. In geen geval is, na beëindiging van de werkdag, dan wel in geval van tijdelijke afwezigheid van de werkplek, vertrouwelijke informatie 5

6 opgeslagen of opgeborgen op plekken die voor onbevoegden toegankelijk zijn. ZAYAZ is een transparante en open organisatie en wil dat graag blijven. Wij geloven niet in geheimhouding en in principe mag iedereen alle stukken zien, tenzij er goede redenen zijn om dit niet toe te laten. Veel informatie binnen ZAYAZ is echter wel privacygevoelig of van financieel-strategische aard (bepaalde begrotingsstukken, calculaties, projectgegevens, etc.) De pers wordt in eerste instantie te woord gestaan door een bestuurder, of anders door een manager of een communicatiemedewerker. Beantwoord nooit vragen van de pers, ook niet als achtergrondinformatie. Verwijs ze naar de hiervoor genoemde mensen. Je werkplek is geen persoonlijk eigendom. Dus zorg ervoor dat deze ook door anderen gebruikt kan worden. Daar staat tegenover, dat het alleszins is toegestaan, dat werkruimtes en werkplekken, die in het algemeen niet voor bezoekers toegankelijk zijn, binnen redelijke grenzen naar eigen smaak worden ingericht. Uiteraard wordt daarbij beschadiging van eigendommen van ZAYAZ vermeden. Alle ruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn en ruimtes waar andere bezoekers toegang hebben (inclusief de verkeersruimtes) worden geheel vrij gehouden van persoonsgebonden uitingen en zaken die niet strikt met de dienstverlening van ZAYAZ van doen hebben. Dat geldt tevens voor de publicatieborden. Eventueel tijdelijk aangebrachte versieringen in verband met jubilea, verjaardagen en dergelijke beperken zich tot de werkplek van betrokkene en worden aan het einde van de betreffende feestdag of uiterlijk de volgende ochtend na de werkdag, verwijderd. De medewerkers van ZAYAZ gaan met zorg om met eigendommen van ZAYAZ en anderen. De medewerkers van ZAYAZ zijn er verantwoordelijk voor, dat niemand dan zijzelf toegang hebben tot gedigitaliseerde informatie, middels de aan hen verstrekte persoonlijke toegangsautorisatie. Het gebruik maken van de autorisatie van anderen is niet toegestaan. Toegangscodes en wachtwoorden zijn persoonlijk en worden nimmer uit handen gegeven aan collega s of derden. Op tijdelijk verlaten werkplekken dient aanwezige computerapparatuur te zijn uitgelogd, dan wel te zijn vergrendeld. Behandel alle bezoekers van (het kantoor van) ZAYAZ als gasten. Zij worden te allen tijde op een centraal punt nabij de ingang van het kantoor (voor leveranciers aan de achterzijde en voor overige bezoekers aan de voorzijde) door één van de medewerkers opgevangen. Indien de bezoeker ontvangen moet worden in één van de werk- of vergaderruimtes, dan wordt deze door een medewerker daar naartoe gebracht. Na afloop van het bezoek, wordt de bezoeker ook weer persoonlijk uitgeleide gedaan. Dit alles om te voorkomen, dat bezoekers gaan dwalen door het gebouw en zo eventueel zicht krijgen op of toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie. Elk van de medewerkers van ZAYAZ is medeverantwoordelijk voor het beheer van de algemene ruimtes. Gebruik van alcoholhoudende dranken en andere verdovende middelen is in werktijd verboden. Binnen het kantoor van ZAYAZ is gebruik van alcoholhoudende dranken (ook buiten werktijd) niet toegestaan, tenzij bij daartoe door de directie aangewezen gelegenheden, bijvoorbeeld recepties en personeelsfeestjes. In deze gevallen beperkt zich dat tot zwakalcoholische dranken. Het kantoor van ZAYAZ is rookvrij. Er mag alleen nog gerookt worden in een tweetal daarvoor bestemde ruimtes of buiten aan de achterzijde van het gebouw. Roken aan de voorzijde nabij de ingang, is niet toegestaan. In het verlengde daarvan is het medewerkers niet toegestaan om te roken in andere bedrijfsgebouwen van ZAYAZ of in woningen van ZAYAZ. 6

7 5. Handhaven van de spelregels Medewerkers zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de naleving van de gedragscode. Ook hierin dient openheid en transparantie te worden betracht, tenminste jegens collega s en leidinggevenden. Het betrachten van openheid dient in dit geval ook een ander doel. Het is van belang, dat na vaststelling van de gedragscode, een gangbare praktijk wordt ontwikkeld. Immers, de voorspelbaarheid van het gedrag van ZAYAZ is daarmee gediend. Hoe lastig dit in de praktijk ook is, het is zaak om binnen ZAYAZ een cultuur te handhaven c.q. te vestigen van aanspreken en aangesproken worden. Elkaar kunnen, willen en mogen bevragen op gedrag dat met integriteit te maken heeft, is uiteindelijk de beste manier om de gedragscode en het gedachtegoed dat erachter ligt ook daadwerkelijk in te voeren en te handhaven. Een reactie als waar bemoei je je mee op het moment dat je door een collega wordt aangesproken is dan ook precies de verkeerde. Aan de andere kant moet je kunnen accepteren dat binnen ZAYAZ ook weloverwogen besluiten worden genomen waar je het niet mee eens bent en die jíj eigenlijk zonde van het geld vindt: dit zijn geen misstanden die intern of extern aan de kaak gesteld moeten worden. In gevallen waarin zich toch interpretatieverschillen voordoen of gevallen waarin een vermoeden van overtreden van de gedragscode speelt, is primair een rol weggelegd voor de bestuurders. Kwesties waarbij het vermoeden bestaat van ernstige overtreding van de code, worden te allen tijde gemeld bij een bestuurder. Van strafbare feiten wordt daarnaast altijd aangifte gedaan. In een integer handelende organisatie moet er altijd ruimte zijn om incidenten bij leidinggevenden te melden, desnoods anoniem. Als dat niet gewenst is, kunnen incidenten via de controller worden gemeld. Die kan rechtstreeks met de verantwoordelijken communiceren. Onder leiding van de controller houden we incidenten bij. In het incidentenregister worden de overtredingen en de eventueel naar aanleiding daarvan opgelegde sancties geregistreerd. Het incidentenregister wordt beheerd door de controller die daarin gevoed wordt door bestuurders en MT. Sancties worden bepaald en opgelegd door de bestuurders. Het incidentenregister verjaart niet. Indien een medewerker het niet eens is met een opgelegde sanctie, staat het de medewerker vrij om het besluit bij de directie aan te kaarten. Indien dit leidt tot een geschil tussen directie en medewerker, bestaat er een arbeidsrechterlijk conflict. Hiervoor zijn in de CAO en bij Wet de rechten van werknemers geregeld en beschermd. 6. Klokkenluidersregeling Heb je vermoedens of weet van misstanden binnen ZAYAZ, zoals het verrichten van ernstige strafbare feiten, gevaren voor de volksgezondheid, veiligheid of milieu dan meld je dit direct bij je leidinggevende of manager, een bestuurder of bij de controller. Deze mensen hebben de plicht om hier binnen de organisatie werk van te maken, en ze hebben de plicht zorgvuldig en vertrouwelijk met je melding om te gaan. Ga pas extern klokkenluiden als intern alle mogelijkheden zijn benut en geen resultaat hebben opgeleverd. Je zult niet in je positie worden benadeeld als je te goeder trouw een misstand hebt aangekaart en bovengenoemde spelregels hebt gevolgd. 7. Tot slot De spelregels zijn er om nageleefd te worden en het spel fair te spelen. We vragen aan medewerkers van ZAYAZ een verklaring te tekenen, waarmee de gedragscode wordt onderschreven. 7

8 De gedragscode is een openbaar stuk. Alle huurders, maar ook leveranciers en andere externen worden op de hoogte gebracht van de code. Om de twee jaar evalueren we de gedragscode, waarbij onze integriteit centraal staat. Ook in het jaarverslag maken we melding van zaken dit in dit verband relevant zijn. Nogmaals, integriteit is primair een persoonlijke zaak. Ga bij jezelf na of je je denken en doen kunt verantwoorden. Op een manier die past bij een moderne woningcorporatie die met beide benen midden in de samenleving staat. Maatschappelijk verantwoordelijk handelen staat centraal: we zijn er voor en door onze klanten. Houd daarbij in gedachten: Wees verstandig: bij twijfel, niet inhalen 8

Integriteit en HW Wonen: bij twijfel niet inhalen

Integriteit en HW Wonen: bij twijfel niet inhalen Integriteit en HW Wonen: bij twijfel niet inhalen 1. Inleiding Wat we met de integriteitscode willen bereiken is het bewust worden in denken en doen. Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag er

Nadere informatie

Integriteitcode voor personeel, bestuur en toezichthouders januari 2009

Integriteitcode voor personeel, bestuur en toezichthouders januari 2009 Integriteitscode Warmunda 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag er wel en wat mag er niet? Hoe behoor je je te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Allemaal vragen die je

Nadere informatie

Stichting Vitalis Sociale Woonvormen en integriteit: Wees verstandig, ben altijd transparant

Stichting Vitalis Sociale Woonvormen en integriteit: Wees verstandig, ben altijd transparant Stichting Vitalis Sociale Woonvormen en integriteit: Wees verstandig, ben altijd transparant 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag er wel en wat mag er niet? Hoe behoor je je te

Nadere informatie

Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen

Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen De gedragscode geldt voor iedereen die in naam van SWH in actie komt. Dus niet alleen voor medewerkers, directie, bestuursleden

Nadere informatie

Gedragscode Zayaz voor relaties

Gedragscode Zayaz voor relaties Gedragscode Zayaz voor relaties s-hertogenbosch, december 2011 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag wel en wat niet? Welk gedrag verwacht Zayaz van haar relaties 1 en wat kan en

Nadere informatie

Integriteit zit in de mens en is als het ware eerder een karaktereigenschap dan een voor te schrijven gedragspatroon.

Integriteit zit in de mens en is als het ware eerder een karaktereigenschap dan een voor te schrijven gedragspatroon. Integriteitsbeleid Integriteit binnen Wonen Zuid: Bij twijfel niet inhalen 1. Inleiding Integriteit is geen kwestie van regels en gedragscodes Integriteit zit in de mens en is als het ware eerder een karaktereigenschap

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

Beleidsnota Integriteitscode

Beleidsnota Integriteitscode Oktober 2009 Beleidsnota Integriteitscode 1. Inleiding Beter Wonen staat midden in de samenleving. We zijn er voor onze klanten, de huurders, en voelen voortdurend onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Integriteitscode de Woonmensen

Integriteitscode de Woonmensen Integriteitscode de Woonmensen 1. Inleiding Deze code is bedoeld om alle medewerkers van de Woonmensen bewuster te maken van integer handelen. Wat kan er wel en wat kan er niet? Hoe behoor je je te gedragen

Nadere informatie

Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst

Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst Opgesteld door: Frans Schrijver Paterswolde, 27 november 2008 Inleiding Als SEW staan we midden in de samenleving en voelen voortdurend onze maatschappelijke

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT Integriteitcode bij Zeeuwland Samen werken aan integriteit! Integriteit gaat over hoe wij ons gedragen. Naar klanten, leveranciers, collega s en anderen die we tegen komen

Nadere informatie

Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf. Woonwenz

Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf. Woonwenz Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf Woonwenz 10 februari 2011 Inleiding Integer handelen gaat terug naar de wortels, de cultuur van een organisatie. Daarmee bedoelen we de normen, waarden

Nadere informatie

Integriteit Integriteit volgens het Nederlands woordenboek: Onschendbaar, rechtschapen, onomkoopbaar.

Integriteit Integriteit volgens het Nederlands woordenboek: Onschendbaar, rechtschapen, onomkoopbaar. INTEGRITEIT NOTITIE Inleiding De belangen binnen de sector zijn groot en veelvuldig en helaas zijn we de laatste jaren met een aantal excessen geconfronteerd. Ook binnen onze werkorganisatie spelen belangen

Nadere informatie

Integriteitscode Woonwijze. September 2013

Integriteitscode Woonwijze. September 2013 Integriteitscode Woonwijze September 2013 2 Inhoud Inleiding integriteitscode 5 1 Integriteitscode 6 1.1 Voor wie geldt de code? 6 1.2 Integriteit en gedrag medewerkers Woonwijze 6 1.3 Integriteit als

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEDRAGSCODE INTEGRITEIT Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken Voor extern gebruik Postadres Postbus 329 1200 AH Hilversum Bezoekadres Schapenkamp 130 1211 PB Hilversum Telefoon (035) 672 66

Nadere informatie

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid?

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid? INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF Waarom een integriteitsbeleid? Huis & Erf gaat er in principe vanuit dat onze bestuurders, medewerkers en andere betrokkenen die in naam van Huis & Erf handelen,

Nadere informatie

Integriteit bij Seyster Veste 15 september 2014

Integriteit bij Seyster Veste 15 september 2014 Integriteit bij Seyster Veste 15 september 2014 Seyster Veste is een maatschappelijk ondernemende organisatie. Juist vanuit haar doelstelling vindt Seyster Veste het belangrijk gezien te worden als een

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INLEIDING Stichting Woonlinie (hierna: Woonlinie ) is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze verantwoordelijkheid proberen

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

Gedragscode SHE CARES ZORG

Gedragscode SHE CARES ZORG Gedragscode SHE CARES ZORG 1 Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie She Cares Zorg thuiszorg verleent, daar tevreden over zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met plezier

Nadere informatie

Integriteitscode Woningstichting Laarbeek

Integriteitscode Woningstichting Laarbeek Integriteitscode Woningstichting Laarbeek 1. Inleiding In deze integriteitscode staat beschreven wat wij onder integer gedrag verstaan, welke principes wij hanteren en welke spelregels daarbij horen. De

Nadere informatie

De Goede Woning - Integriteitscode versie 31 mei 2012

De Goede Woning - Integriteitscode versie 31 mei 2012 De Goede Woning - Integriteitscode versie 31 mei 2012 Inleiding De Goede Woning richt zich primair op het verhuren, bouwen en onderhouden van goede, betaalbare sociale huurwoningen en heeft mede als doelstelling

Nadere informatie

Integriteit- en gedragscode Stay in Motion. 1 januari 2016

Integriteit- en gedragscode Stay in Motion. 1 januari 2016 Integriteit- en gedragscode Stay in Motion 1 januari 2016 Inleiding Stay in Motion, hierna te noemen SIM, staat midden in de samenleving. We zijn er voor onze klanten en relaties. En voortdurend zijn we

Nadere informatie

bij twijfel niet doen!

bij twijfel niet doen! Gedragscode integriteit Woonstichting St. Joseph Boxtel 1. Inleiding Als maatschappelijke onderneming, midden in de Boxtelse samenleving, hecht St. Joseph grote waarde aan integriteit. Integriteit wordt

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEDRAGSCODE INTEGRITEIT Juli 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding: een glazen huis... 3 2. De uitgangspunten... 3 Geldig voor iedereen... 3 Denkraam... 3 Twijfel bespreekbaar maken... 3 Passend bij normen en

Nadere informatie

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Integri teits code Integriteitscode Versie A3 Pagina 1 van 6 Inleiding Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INLEIDING Woningbouwvereniging Beter Wonen staat midden in de samenleving. We zijn er voor onze klanten (leden, huurders, woningzoekenden etc.) en voelen

Nadere informatie

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode Versie definitief 1 november 2012 Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode versie definitief 1 november 2012 1 Inleiding De

Nadere informatie

Wat kan wel en wat kan niet?

Wat kan wel en wat kan niet? Wat kan wel en wat kan niet? Integriteit bij GroenWest 2014 Goedgekeurd RvC 30 september 2014 [1] Inhoudsopgave 1 Jij en integriteit... 3 2 Wat kan wel en wat kan niet?... 4 2.1 Zakelijke en privébelangen...

Nadere informatie

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE Vastgesteld d.d. 21-10-2008 Gewijzigd d.d. 08-10-2009 Inleiding Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele, toegankelijke en betrouwbare

Nadere informatie

Integriteitscode Kleine Meierij

Integriteitscode Kleine Meierij Integriteitscode Kleine Meierij Inleiding Kleine Meierij is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze mottos "Zorgeloos woonplezier en Haal de buitenwereld binnen" proberen we invulling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Integriteitscode SEW. Eerlijkheid duurt het langst

Integriteitscode SEW. Eerlijkheid duurt het langst Integriteitscode SEW Eerlijkheid duurt het langst evaluatie 15 december 2015 Inleiding Als SEW staan we midden in de samenleving en voelen voortdurend onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is

Nadere informatie

Integriteitscode WoonCompas

Integriteitscode WoonCompas Integriteitscode WoonCompas Datum vaststelling : vastgesteld door RvC d.d. 14 december 2010 Onderwerp : Governance In onze strategie voor 2010-2015 hebben we geformuleerd: Wij willen ons onderscheiden,

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek GEDRAG- EN INTEGRITEITSCODE Inleiding Voortvloeiend uit de Governance Code voor Woningcorporaties is voor Wonen Vierlingsbeek deze integriteitscode

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging Oudewater

Integriteitscode. Woningbouwvereniging Oudewater Integriteitscode Woningbouwvereniging Oudewater 2010 Inleiding Woningbouwvereniging Oudewater is er in hoofdzaak voor om die doelgroepen te huisvesten die daar zelf niet in kunnen voorzien. Daarnaast is

Nadere informatie

Integriteitcode Rentree

Integriteitcode Rentree Inleiding Rentree is een onderneming die midden in de samenleving staat. Rentree richt zich vanuit haar maatschappelijke taak, die verankerd is in het huisvesten van de aandachtsgroep en de investeringen

Nadere informatie

Integriteit, wat is dat? Allereerst is het zinvol om uit te leggen wat het woord integriteit betekent. De letterlijke vertaling van integriteit is:

Integriteit, wat is dat? Allereerst is het zinvol om uit te leggen wat het woord integriteit betekent. De letterlijke vertaling van integriteit is: Goed Wonen en integriteit; de integriteitscode Inleiding Steeds meer bedrijven maken afspraken over integriteit. Zij stellen bijvoorbeeld regels op voor het aannemen van kerstgeschenken, het bezoeken van

Nadere informatie

Integriteitscode 2015. De betrouwbare organisatie

Integriteitscode 2015. De betrouwbare organisatie Integriteitscode 2015 De betrouwbare organisatie Voorwoord Eerlijk en betrouwbaar Als je in een woordenboek opzoekt wat onder integriteit wordt verstaan, dan zie je dat het erom gaat eerlijk en betrouwbaar

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

I N T E G R I T E I T S C 0 D E. Integriteitscode 3B Wonen

I N T E G R I T E I T S C 0 D E. Integriteitscode 3B Wonen I N T E G R I T E I T S C 0 D E Integriteitscode 3B Wonen Voorjaar 2012 1 Inhoud Omgang met klanten 3 Omgang met relaties 4 Omgang met collega s 4 Gedrag op kantoor en werkplek 5 Gebruik bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS)

Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Bestuurlijk vastgesteld d.d. 22 september 2009 Integriteitscode pagina 1 van 8 Inleiding Integer met elkaar omgaan is de basis van de manier van werken

Nadere informatie

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 okkenluidersregeling Inhoud 1. Integriteitscode... 3 1.1 Uitgangspunten integriteitscode... 3 1. Respectvol gedrag... 3 2. Relaties zijn zakelijk...

Nadere informatie

Beter Wonen Vechtdal en Integriteit

Beter Wonen Vechtdal en Integriteit Beter Wonen Vechtdal en Integriteit Integer handelen gaat terug naar de wortels, de cultuur van de organisatie. Daarmee bedoelen we de normen, waarden en regels die ons binden. Die bepalen wat kan en mag.

Nadere informatie

Integriteitbeleid. Pagina 1 van 6. Inleiding

Integriteitbeleid. Pagina 1 van 6. Inleiding Pagina 1 van 6 Integriteitbeleid Inleiding Hoe gaan we om met klanten en collega s? Wat mag je accepteren als relatiegeschenk? Hoe houden we relaties zakelijk? Zo maar enkele vragen die allen te maken

Nadere informatie

Integriteits- en gedragscode Noordwijkse Woningstichting (NWS)

Integriteits- en gedragscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Integriteits- en gedragscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Ondergetekende heeft kennis genomen van deze Integriteits- en gedragscode en gaat hiermee akkoord: (handtekening) Naam medewerk(st)er: Datum:

Nadere informatie

Versie 13 februari 2013

Versie 13 februari 2013 Integriteitscode Inleiding Ymere is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit ons motto "Wonen, Leven, Groeien proberen we invulling te geven aan onze missie en onze kernactiviteiten.

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten.

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Gedragscode Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Vastgesteld in de vergadering van de Algemene Rekenkamer d.d. 20 februari 2013 Inhoud

Nadere informatie

KERNWAARDEN Bij Mercatus staan een aantal kernwaarden centraal:

KERNWAARDEN Bij Mercatus staan een aantal kernwaarden centraal: GEDRAGSCODE MERCATUS 1-10-2008 De gedragscode is van toepassing op medewerkers, MT-leden, directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen. De code is ook van toepassing op personen, relaties en bedrijven

Nadere informatie

Korte uitleg over de Integriteitscode

Korte uitleg over de Integriteitscode De Integriteitscode Korte uitleg over de Integriteitscode Wat is de Integriteitscode? De Integriteitscode is een code waarin we hebben vastgelegd hoe we integer handelen in de omgang met huurders, klanten,

Nadere informatie

Integriteitcode. Preambule

Integriteitcode. Preambule Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Voorblad Beleidsnotitie. Datum vastgesteld: 3 juni 2010

Voorblad Beleidsnotitie. Datum vastgesteld: 3 juni 2010 Voorblad Beleidsnotitie Onderwerp: Opsteller: Integriteitbeleid Directie Datum vastgesteld: 3 juni 2010 Door: RvC Nota Integriteit 17 mei 2010 goedgekeurd door RvC 3 juni 2010 (1) Versie 17 mei na OR,

Nadere informatie

Kan dat wel? INTEGRITEITSCODE

Kan dat wel? INTEGRITEITSCODE Kan dat wel? INTEGRITEITSCODE I N T E G R I T E I T S C O D E van Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Kan dat wel? september 2010 Inhoud Voorwoord 1 1. Inleiding 2 2. De zin van integriteitbeleid

Nadere informatie

Integriteitscode Juli 2015

Integriteitscode Juli 2015 Integriteitscode Juli 2015 Inhoudsopgave Inleiding: een glazen huis...3 Kernwaarden...3 De uitgangspunten...3 Respect naar bewoners en collega s...5 Op kantoor...5 In de woning...5 Nevenfuncties...6 Zakelijke

Nadere informatie

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. CONCEPT-GEDRAGSCODE RAAD MAASDRIEL - rvbijlage cie ABZORG 01.06.10 (VNG model) De code bestaat uit 2 onderdelen: Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit ten behoeve van het bredere kader.

Nadere informatie

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Raadsbesluit Nummer: 5 Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Besloten in de raadsvergadering van: 27 maart 2014 besluit: 1. de op 11 maart 2010

Nadere informatie

GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE van de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee

GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE van de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE van de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee Inleiding Deze gedragscode is bedoeld om een kader te scheppen voor een goed, veilig en stimulerend werken leerklimaat

Nadere informatie

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Daar waar in de integriteitscode gesproken wordt van hij en zijn kan ook zij en haar worden gelezen. Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond De leden van het bestuur van de KNBB (hierna

Nadere informatie

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders.

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders. Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen richt zich op vier hoofdgebieden: 1 Verdeling van schaars goed Hoe gaan we om met de verdeling van huur- en koopwoningen? 2 Zakelijk

Nadere informatie

Integriteitscode Idealis

Integriteitscode Idealis Duivendaal 1 T (0317) 42 61 61 BNG 28.50.33.018 6701 AP Wageningen F (0317) 42 55 39 KvK 09070389 Postbus 18 E algemeen@idealis.nl 6700 AA Wageningen www.idealis.nl Integriteitscode Idealis Dit is de integriteitscode

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. Inleiding

GEDRAGSCODE. Inleiding GEDRAGSCODE Inleiding De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs (DHS), is een maatschappelijke organisatie. In de scholen wordt kennis overgedragen aan de leerlingen en om

Nadere informatie

Integriteitscode Pagina 2

Integriteitscode Pagina 2 Integriteitscode Integriteitscode Openbaar Primair Onderwijs Ameland Versie 1 Datum GMR 3 april 2013 Datum BC 26 april 2013 Evaluatie 2017 Integriteitscode Pagina 2 Inleiding De Bestuurscommissie Openbaar

Nadere informatie

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten De code bestaat uit drie onderdelen. Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit en plaatst

Nadere informatie

REGELING INTEGRITEITSBELEID IJSSELDAL WONEN

REGELING INTEGRITEITSBELEID IJSSELDAL WONEN REGELING INTEGRITEITSBELEID IJSSELDAL WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte Deze regeling wordt vastgesteld door de directie en treedt in werking op de datum van ondertekening. De regeling behoeft de goedkeuring

Nadere informatie

Integriteitcode Lucas Onderwijs

Integriteitcode Lucas Onderwijs 1/5 Inleiding Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke

Nadere informatie

Gedragscode integriteit.

Gedragscode integriteit. Gedragscode integriteit. Medewerkers van het Drenthe College stellen bij hun handelen de kwaliteit van de dienstverlening centraal. Integriteit is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van het

Nadere informatie

Wat kan wel en wat kan niet?

Wat kan wel en wat kan niet? Wat kan wel en wat kan niet? Integriteit bij GroenWest 2014 Goedgekeurd RvC 30 september 2014 2017: paragraaf 2.1. Zakelijke en privé belangen aangepast [1] Inhoudsopgave 1 Jij en integriteit... 3 2 Wat

Nadere informatie

Integriteitcode Bo-Ex

Integriteitcode Bo-Ex Integriteitcode Bo-Ex Versie 1.0 Datum december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom integriteitsbeleid? 3. Wat is integriteit? 4. Uitgangspunten van de integriteitscode 5. Twee basisprincipes 6.

Nadere informatie

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

St.Woningbedrijf Warnsveld

St.Woningbedrijf Warnsveld St.Woningbedrijf Warnsveld Integriteitsbeleid van Stichting Woningbedrijf Warnsveld. Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Integriteitscode 3 3. Hoofdgebieden van ons integriteitsbeleid 3 3.1 Verdeling van de voorraad

Nadere informatie

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2010; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Gedragscode voor

Nadere informatie

Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard INTEGRITEITSCODE

Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard INTEGRITEITSCODE Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard INTEGRITEITSCODE Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 15 november 2013 na goedkeuring door de Raad van Toezicht d.d. 30 oktober 2013 en

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE WOONBEDRIJF IEDER1. integriteitcode d.d. 1 januari 2014 Pagina 1 van 6

INTEGRITEITCODE WOONBEDRIJF IEDER1. integriteitcode d.d. 1 januari 2014 Pagina 1 van 6 INTEGRITEITCODE WOONBEDRIJF IEDER1 integriteitcode d.d. 1 januari 2014 Pagina 1 van 6 Inleiding Woonbedrijf ieder1 is een dynamische maatschappelijke organisatie die klantgericht en vernieuwend haar diensten

Nadere informatie

ALGEMENE GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE. OSG Piter Jelles. Versie 17 december 2014

ALGEMENE GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE. OSG Piter Jelles. Versie 17 december 2014 ALGEMENE GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE - OSG Piter Jelles Versie 17 december 2014 1. Algemeen Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles is een algemeen toegankelijke onderwijsinstelling voor Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers

Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers Leden van het dagelijks en algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit

Nadere informatie

1. Inleiding Integriteit: WVH, dat ben jij Integriteit intern Integriteit extern In gesprek... 9

1. Inleiding Integriteit: WVH, dat ben jij Integriteit intern Integriteit extern In gesprek... 9 Integriteitscode Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Integriteit: WVH, dat ben jij... 2 3. Integriteit intern... 4 4. Integriteit extern... 5 5. In gesprek... 9 1. Inleiding Door de toenemende maatschappelijke

Nadere informatie

Augustus 2008. Integriteitcode

Augustus 2008. Integriteitcode Augustus 2008 Integriteitcode Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom integriteitbeleid? 3 2. Verdeling van schaars goed 4 3. Zakelijke houden van relaties 4 4. Omgaan met bedrijfsmiddelen 6 5. Respectvolle omgang

Nadere informatie

De Gedragscode voor ambtenaren Winsum 2015

De Gedragscode voor ambtenaren Winsum 2015 De Gedragscode voor ambtenaren Winsum 2015 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Onder ambtenaar wordt verstaan: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, sub a, van de CAR-UWO. 2. Onder het college

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Opzet. Kernwaarden 3. Omgang met klanten 4. Omgang met relaties 5. Omgang met collega s 5. Gedrag op kantoor en werkplek 6

Inhoud. Inleiding. Opzet. Kernwaarden 3. Omgang met klanten 4. Omgang met relaties 5. Omgang met collega s 5. Gedrag op kantoor en werkplek 6 Inhoud Kernwaarden 3 Omgang met klanten 4 Omgang met relaties 5 Omgang met collega s 5 Gedrag op kantoor en werkplek 6 Gebruik bedrijfsmiddelen 6 Verkoop/verhuur van 3B Wonen aan medewerkers 6 Handhaving

Nadere informatie

werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie 01-12-2014 10-02-2015 16-12-2014 18-02-2015 Integriteitscode CvB

werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie 01-12-2014 10-02-2015 16-12-2014 18-02-2015 Integriteitscode CvB werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie 01-12-2014 10-02-2015 16-12-2014 18-02-2015 Integriteitscode CvB Inhoudsopgave Inleiding - 3 Algemeen - 5 De omgang met

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE. Formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21 november 2016

INTEGRITEITCODE. Formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21 november 2016 INTEGRITEITCODE Formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21 november 2016 1 Inleiding Woonbedrijf ieder1 is een dynamische maatschappelijke organisatie die klantgericht

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE Wooninvesteringsfonds

INTEGRITEITCODE Wooninvesteringsfonds INTEGRITEITCODE Wooninvesteringsfonds 2009-11-12 1 Inhoud 1. WIF als betrouwbare organisatie... 3 2. Het naleven van de code... 4 3. Tot Slot... 7 Met de integriteitcode wordt mede uitwerking gegeven aan

Nadere informatie

Integriteitcode. Versie: november 2013 Vastgesteld: december 2013. I n t e g r i t e i t c o d e - L a u w e r s C o l l e g e Pagina 1

Integriteitcode. Versie: november 2013 Vastgesteld: december 2013. I n t e g r i t e i t c o d e - L a u w e r s C o l l e g e Pagina 1 Integriteitcode Versie: november 2013 Vastgesteld: december 2013 I n t e g r i t e i t c o d e - L a u w e r s C o l l e g e Pagina 1 Inleiding Het Lauwers College wil goed onderwijs bieden, zodat iedere

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010;

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; gelet op artikel 33, lid 3 van de Waterschapswet; B E S L U

Nadere informatie

Integriteitscode en. klokkenluidersregeling. R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Integriteitscode en. klokkenluidersregeling. R.K. Woningbouwvereniging Zeist Integriteitscode en klokkenluidersregeling Versie 1, 11 januari 2010 Inleiding: waarom een integriteitbeleid Integer handelen behoort tot de cultuur van onze organisatie. Dit zijn de normen, waarden en

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013

Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013 Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013 Deel I: Kernbegrippen voor het handelen en gedrag van de wethouders en de burgemeester (de bestuurders)

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-378, titel: Gedragscode integriteit 2017 De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelet op Gemeentewet, artikel 15 lid 3; BESLUIT Vast te stellen de gedragscode 2017

Nadere informatie

Analyse belangenverstrengeling

Analyse belangenverstrengeling Analyse belangenverstrengeling Besproken in de bestuursvergadering van 7 mei 2015 Versie 31 mei 2015 Opgesteld door Mol & Pensioen 1 Inleiding Van belangenverstrengeling is sprake wanneer persoonlijke

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Deel I Kernbegrippen van (bestuurlijke) integriteit Leden van de gemeenteraad stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur

Nadere informatie

Gedrags- en Integriteitscode. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs

Gedrags- en Integriteitscode. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs Gedrags- en Integriteitscode Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 0 Inleiding Deze code beschrijft hoe we op de Werkplaats

Nadere informatie

Gedragscode NVM bestuurders

Gedragscode NVM bestuurders De NVM is een organisatie met aanzienlijke financiële en maatschappelijke belangen. Dat schept verantwoordelijkheden voor de landelijke bestuurders (Algemeen bestuur en vakgroepbesturen). Het Algemeen

Nadere informatie

Externe Integriteitcode Wonen Noordwest Friesland

Externe Integriteitcode Wonen Noordwest Friesland Externe Integriteitcode Wonen Noordwest Friesland juni 2007 Inleiding Deze notitie bevat de integriteitcode van Wonen Noordwest Friesland. Hierin staat aangegeven wat bij Wonen Noordwest Friesland verstaan

Nadere informatie

Algemene Gedrags- en Integriteitscode

Algemene Gedrags- en Integriteitscode Algemene Gedrags- en Integriteitscode Datum : 29 september 2015 Herzien : - Status : Definitief CvB : - KD-PO : 01/12/2015 KD-VO : - PMR : 19/11/2015 MR : 14/10/2015, 09/12/2015 GMR : 21/01/2016 RvT :

Nadere informatie

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden Integriteitscode Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden integriteitscode 1 maart 2008 1 WONEN DELDEN INTEGRITEITSCODE

Nadere informatie