Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode"

Transcriptie

1 V8 Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)- regeling (Gedragsregels ICT) voor medewerkers van de Stichting Dunamare Onderwijsgroep Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode Status: Vastgesteld openbaar CvB woensdag 3 juli 2013

2 Inhoudsopgave Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling... 4 Artikel 2 Algemene uitgangspunten... 4 Artikel 3 Gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen ALGEMEEN MOBIELE TELEFOON/SMARTPHONE GEBRUIK DEVICES (HARDWARE)... 8 Artikel 4 Meldingsplicht Artikel 5 Controle Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel EIC regeling voor medewerkers Stichting Dunamare Onderwijsgroep Pagina 2 van 11

3 Inleiding In het beleidsplan van Dunamare staan vier kernwaarden, die wij als groep hanteren: uitdagend; professioneel; ambitieus; inlevend. Ook hanteren wij twee centrale thema s waarop wij onderscheidend wensen te zijn. Deze zijn verantwoordelijkheid en professionaliteit. Dit betekent ook dat deze kernwaarden en centrale thema s belangrijk zijn in hoe we omgaan met onze bedrijfsmiddelen en-eigendommen. In de Integriteitscode van Dunamare, te vinden op intranet, onder documenten, vastgesteld door het CvB, met voorafgaande instemming van de GMR, staan vier kernwaarden weergegeven voor medewerkers. Zij zijn: dienstverlenend. Luisteren scherp naar de samenleving en collega s en nemen tijdig initiatief; aanspreekbaar. Nemen verantwoordelijkheid, werken resultaatgericht en leggen verantwoording af; professioneel. Deskundig, toekomstgericht en werken samen; integer. Dat wil zeggen: onkreukbaar, eerlijk en betrouwbaar Deze kernwaarden hebben ook betrekking op - hoe wij ons ten opzichte van bedrijfsmiddelen en - eigendommen, , internet en intranet - behoren te gedragen. In de Integriteitscode Dunamare is een paragraaf met richtlijnen over bedrijfsmiddelen en eigendommen, , inter- en intranet opgenomen. Deze luidt als volgt. Tijdens het werk kan gebruik worden gemaakt van allerlei Dunamare-faciliteiten zoals , interen intranet, laptop, PC, tablet, kopieermachine en (mobiele) telefoon. Deze zijn uiteraard hoofdzakelijk bedoeld voor zakelijk gebruik. Beperkt gebruik van deze faciliteiten voor privédoeleinden is toegestaan. Het is niet toegestaan voor medewerkers om bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen voor eigen rekening of voor rekening van derden met behulp van eigendommen van Dunamare. Een werknemer van Dunamare dient zich in het internetverkeer als een fatsoenlijk werknemer te gedragen. Hiermee wordt bedoeld als goed werknemer in de zin van artikel 7:611.BW, dat wil zeggen goed werknemerschap. In de cao-vo (verder genoemd cao) wordt gesproken over alsmede het doen of nalaten van datgene dat de werknemer bij een goede uitoefening van zijn functie behoort na te laten of te doen. De - en internetfaciliteiten mag hij nooit gebruiken voor het verzenden van berichten of het bezoeken/downloaden van sites met een pornografische, racistische, discriminerende, beledigende, aanstootgevende of (seksueel) intimiderende inhoud. Deze richtlijnen, de uitwerking daarvan en andere spelregels zijn, zoals aangegeven in de integriteitscode terug te vinden in dit reglement, ook wel regeling genoemd, voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Zowel de termen regeling als reglement worden in dit document gebruikt. Met medewerker wordt zowel de vrouwelijke als mannelijke persoon bedoeld die substantiële werkzaamheden voor de Stichting Dunamare Onderwijsgroep verricht. EIC regeling voor medewerkers Stichting Dunamare Onderwijsgroep Pagina 3 van 11

4 Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan waarop op er binnen de Stichting Dunamare Onderwijsgroep, later genoemd als Dunamare, omgegaan wordt met elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC). Uitgangspunt is om in vertrouwen met elkaar samen te werken en bovengenoemde faciliteiten te gebruiken. Geen uitgebreide controle, wel controle als deze nodig is in bepaalde omstandigheden. Tevens is uitgangspunt het op basis van gemaakte afspraken om te gaan met elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC). Deze regeling omvat deze afspraken, cq. gedragsregels ten aanzien van verantwoord gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) en geeft regels over de wijze waarop controle plaats kan vinden. Waar in deze regeling over school wordt gesproken wordt ook Centraal Bureau bedoeld. Onder medewerker wordt verstaan een werknemer en verder een ieder die ten behoeve van Dunamare werkzaamheden verricht. Waar in dit reglement over schoolleiding wordt gesproken, wordt ook de leiding op het Centraal Bureau bedoeld. 1.2 Onverantwoord en of ongeoorloofd gebruik is gebruik tegenstrijdig aan de doelstelling en identiteit van de school, zowel in persoonlijk gebruik als in relatie tot anderen binnen of buiten de school. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan illegale toepassingen en verkrijging van bestanden, godslasterlijke, beledigende, aanstootgevende, gewelddadige, racistische, discriminerende, intimiderende, pornografische toepassingen, zinloos tijdverdrijf en /of toepassingen die strijdig zijn met de wet of als onethisch te karakteriseren zijn. 1.3 De controle op persoonsgegevens bij een redelijk vermoeden van ongeoorloofd gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen vindt plaats met als doel: a. systeem- en netwerkbeveiliging b. tegengaan onverantwoord en of ongeoorloofd gebruik c. kosten- en of capaciteitsbeheersing d. bewijs en archivering e. bescherming van organisatie geheimen d. voorkomen van negatieve publiciteit. 1.4 Deze regeling geldt voor een ieder die ten behoeve van Dunamare substantiële werkzaamheden verricht. 1.5 Werknemer verklaart zich akkoord dat, indien gehandeld in strijd met de bepalingen van deze regeling, eventuele inhouding van bezoldiging, voor ten hoogste 50% van het maandsalaris, kan plaatsvinden. Artikel 2 Algemene uitgangspunten 2.1 De controle op gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen zal in overeenstemming met deze regeling uitgevoerd worden. 2.2 Er wordt gestreefd naar een goede balans tussen benodigde controle op ongeoorloofd gebruik en bescherming van de privacy van medewerkers op de werkplek. 2.3 Persoonsgegevens over gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, met een maximum bewaartermijn van 6 maanden. EIC regeling voor medewerkers Stichting Dunamare Onderwijsgroep Pagina 4 van 11

5 2.4 De schoolleiding treft voorzieningen over de positie en integriteit van de ICT-beheerder. Dit wordt geconcretiseerd door de ICT-beheerder alleen technisch verantwoordelijk te laten zijn en voor het overige instellen van een geheimhoudingsplicht. Dit laat onverlet het bepaalde in artikel 5.5. Artikel 3 Gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen 3.1 ALGEMEEN Het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen is primair verbonden met taken/bezigheden die voortvloeien uit de functie van de medewerker. Gedragsregels die gelden voor het ondertekenen van schriftelijke correspondentie, het vertegenwoordigen van de school, het verzenden van post, zijn ook van toepassing op gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen Medewerkers mogen elektronische informatie- en communicatiemiddelen naar redelijkheid en billijkheid beperkt gebruiken voor persoonlijke doeleinden mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden of het systeem en mits hierbij wordt voldaan aan de verdere regels van dit reglement Het is niet toegestaan om elektronische informatie- en communicatiemiddelen zodanig te gebruiken dat het systeem- en/of de beveiliging opzettelijk worden aangetast, of de inhoudelijke communicatie tegenstrijdig is aan de doelstelling en identiteit zoals omschreven in artikel Het is niet toegestaan om elektronische informatie- en communicatiemiddelen voor ongeoorloofde doeleinden te gebruiken. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan het spelen of downloaden van niet educatieve spelletjes, winkelen, gokken of deelnemen aan kansspelen Het is in het bijzonder niet toegestaan om: bewust sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten; bewust pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal te bekijken of te downloaden of te verspreiden; zich tot niet openbare bronnen op het internet, niet gerelateerd zijnde aan werkzaamheden, toegang te verschaffen; bewust informatie waartoe men via elektronische informatie- en communicatiemiddelen toegang heeft verkregen zonder toestemming te veranderen of te vernietigen; in hoge mate en veelvuldig actief aan te geven aan webwinkels dat belangstelling bestaat voor het ontvangen van productinformatie voor eventuele latere bestellingen in de privésfeer; in hoge mate en veelvuldig bestanden te downloaden die geen verband houden met studie en/of werk; software, muziek, films en applicaties te downloaden en/of te installeren die geen verband houden met werk of studie als dat leidt tot capaciteitsvermindering van het netwerk, dit ter beoordeling van de directeur. niet-educatieve spelletjes te spelen; anoniem of onder een fictieve naam via elektronische informatie- en communicatiemiddelen te communiceren; op dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel discriminerende manier via elektronische informatie- en communicatiemiddelen te communiceren; EIC regeling voor medewerkers Stichting Dunamare Onderwijsgroep Pagina 5 van 11

6 in hoge mate en veelvuldig inkomende privé-berichten te genereren door het deelnemen aan niet-zakelijke nieuwsgroepen, abonnementen op e-zines, elektronisch winkelen, downen uploaden van bestanden, nieuwsbrieven en dergelijke; kettingmailberichten te verzenden of door te sturen Het is zonder voorafgaande toestemming van het bevoegd gezag niet toegestaan om foto s, video s of ander materiaal van op school werkzame personen of leerlingen of andere bij de school betrokkenen via elektronische informatie- en communicatiemiddelen bekend te maken. Voor het bekend maken van foto s waarop personen zijn afgebeeld is bovendien voorafgaande toestemming van betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger vereist Het is ook anderszins niet toegestaan om door middel van elektronische informatie- en communicatiemiddelen in strijd met de wet of onethisch te handelen User-identificatie (gebruikersnaam) en authenticatie (bijvoorbeeld wachtwoord) zijn persoonsgebonden en mogen niet aan anderen worden doorgegeven Onbedoelde inbreuken op beveiliging, van binnenuit of van buiten de school dienen onmiddellijk aan de ICT-beheerder gemeld te worden Het privé-internetgebruik tijdens werktijd dient naar redelijkheid zo veel mogelijk te worden beperkt; Alle uitgaande dient te zijn voorzien van een standaard handtekening en of afsluiter welke wordt aangeleverd door de schoolleiding; Wachtwoorden mogen niet op schrift worden gesteld; Als de medewerker zijn werkplek verlaat dient hij zijn computer te locken ; Het is verboden om de antivirus software uit te schakelen; Het is verboden om in te loggen op het netwerk middels een ander gebruikersaccount dan die van de medewerker zelf; De medewerker maakt gebruik van gebruikelijke programma s voor / agenda / e.d. zoals geleverd door de werkgever De medewerker dient de printers zakelijk te gebruiken. Indien de medewerker naar redelijkheid beperkt privé wenst te printen is dit binnen redelijke grenzen toegestaan. Denk als medewerker bij het printen aan het milieu en kosten. Het is aanbevolen prints zo veel mogelijk te beperken Bedrijfs- en andere data dienen te worden opgeslagen op de bedrijfsserver mappen vanwege het maken van back-ups. EIC regeling voor medewerkers Stichting Dunamare Onderwijsgroep Pagina 6 van 11

7 3.2 Zakelijke MOBIELE TELEFOON/SMARTPHONE Indien de medewerker bij het uitvoeren van de werkzaamheden de beschikking krijgt over een mobiele (smart)telefoon dient deze primair zakelijk benut te worden voor het verrichten van de werkzaamheden Het type telefoon en het abonnement wordt vastgesteld aan de hand van de functie van de medewerker. Wanneer een medewerker een duurder type (smart-)phone wil gebruiken, betaalt hij het verschil zelf bij. Dit bedrag wordt dan in één keer ingehouden op het salaris De smart Phone blijft eigendom van Dunamare, ook wanneer er privé door de medewerker is bijbetaald, tenzij sprake is van een situatie zoals in en Wanneer er privé is bijbetaald aan een smart Phone, conform artikel is de smart Phone na 3 jaar eigendom van de medewerker zelf Wanneer er privé is bijbetaald aan een smart Phone, conform artikel en de medewerker gaat eerder uit dienst dan 3 jaar na aanschaf, bestaat er voor de medewerker de mogelijkheid smart Phone over te nemen. De vergoeding aan Dunamare door de medewerker hiervoor wordt berekend over het bedrag van wat de school/dunamare heeft betaald aan de smart Phone gedeeld door het aantal gebruikte jaren. REKENVOORBEELD: Medewerker A krijgt vanuit zijn functie een smart Phone van 200. De medewerker betaalt zelf 300 bij voor een duurdere smart Phone. De medewerker gaat een jaar later uit dienst en wil de smart Phone behouden. De vergoeding bedraagt dan: 200/3= 66,66 *2= 133, Het met een telefoon voor zakelijk gebruik privé-bellen en sms en met derden is naar redelijkheid beperkt toegestaan. Naar het buitenland bellen is in beginsel verboden. De medewerker kan bij de werkgever opvragen of en op welke wijze onder welke omstandigheden dit toch mogelijk kan zijn. De kosten voor bellen met of uit het buitenland worden verrekend met het salaris van medewerker, tenzij de werkzaamheden dit bellen nodig maken en medewerker hiervoor toestemming heeft van zijn leidinggevende. Bij T Mobile geldt aanvullend dat in het buitenland internetten slechts kan door zelf een dag of weekpas af te sluiten. Dit is een soort van data-prepaid-card. Deze zogenaamde Travel&Surf card dient de medewerker zelf privé te betalen. Mocht hij deze pas moeten aanschaffen voor zijn werkzaamheden, dan kan hij deze later declareren bij zijn leidinggevende Er dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden gratis van berichtendiensten, zoals imessage en Whatsapp. Dit om eventuele sms-kosten te beperken Werkgever en de medewerker komen via deze regeling overeen dat de werkgever zich nadrukkelijk het recht voor behoudt om zich inzicht te verschaffen in de kosten van de gevoerde gesprekken van de door de werkgever verstrekte en betaalde mobiele (smart)telefoon. De medewerker gaat door het in gebruik nemen van een zakelijke mobiele (smart)telefoon hiermee nadrukkelijk akkoord De schoolleiding ontvangt periodiek informatie over het mobiele telefonie gebruik van de medewerkers. EIC regeling voor medewerkers Stichting Dunamare Onderwijsgroep Pagina 7 van 11

8 3.2.9 Elke gebruiker met een mobiele telefoon van Dunamare krijgt een maandelijks overzicht met alle details en kosten van zijn mobiele abonnement Het abonneren op abonnementsdiensten zoals Ringtones, spelletjes, horoscopen e.d. is niet toegestaan Het meedoen aan kansspelen, sms-stem diensten en het privé bellen van 0900-nummers zijn niet toegestaan. 3.3 GEBRUIK DEVICES (HARDWARE) Door de werkgever kan aan de medewerker een computer, laptop, (smart-)phone of tablet, later genoemd als device, ter beschikking worden gesteld voor het uitoefenen van zijn functie. Het beschikbaar stellen wordt afhankelijk gesteld van de functie van de betreffende medewerker. De medewerker dient, in het geval van een laptop, tablet of computer, deze voor tenmisnte 90% zakelijk te gebruiken. De medewerker gaat door het in gebruik nemen van een door de werkgever aan hem ter beschikking gesteld device, of door het gebruiken van een device van de werkgever akkoord met dit reglement Het device blijft het bezit en eigendom van de werkgever. Indien de werkgever een device ter beschikking stelt aan een medewerker, kan een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen worden gesloten. Voor deze overeenkomst gelden als voorwaarden de bepalingen van dit reglement. Het origineel van de overeenkomst wordt gearchiveerd in het personeelsdossier van de medewerker. De medewerker ontvangt een afschrift van de overeenkomst. Op de ICT afdeling wordt ook een afschrift bewaard. De medewerker is verplicht het device volgens de instructie zoals beschreven in artikel te gebruiken De medewerker, aan wie een device ter beschikking is gesteld, kan tijdens kantooruren verplicht worden deze voor zakelijke doeleinden beschikbaar te houden voor andere medewerkers, indien en voor zover hij zelf geen gebruik maakt van het device De afdeling ICT kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens (data) welke op het device aanwezig is, de medewerker is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig veiligstellen van zijn data op het interne netwerk ook wel bekend als homefolders, zodat deze in het reguliere backup schema meegenomen worden Het is toegestaan eventuele thuis printers- en internetverbindingen te installeren op het geleverde device, maar ondersteuning in geval van optredende verstoring zal in dit geval slechts op best effort basis aangeboden kunnen worden Het is toegestaan extra software met voorafgaande per mail verleende toestemming van de ICT beheerder te installeren op het geleverde device, maar wanneer het device, om wat voor reden dan ook, verstoord raakt, zal het device hersteld worden naar zijn basisinstallatie (image) zoals het device is uitgeleverd De medewerker is gehouden als een goed huisvader te zorgen voor het bewaren, het primair zakelijk gebruiken en het behouden van het device. Behouden betekent in deze zinsnede dat de werknemer zorg draagt dat het device niet bij niet gerechtigde derden belandt of door derden gebruikt wordt. Hij mag van het device geen ander gebruik maken of laten maken dan waarvoor deze bestemd is. Indien de medewerker naar het redelijk oordeel van de werkgever in dit verband nalatigheid, zoals opzet of bewuste roekeloosheid, kan worden verweten (te denken valt bijvoorbeeld aan het installeren van illegale software en/of spellen, het verspreiden van computervirussen of het onverantwoord gebruiken van het device), kan de voortvloeiende (financiële) schade op de werknemer worden verhaald. EIC regeling voor medewerkers Stichting Dunamare Onderwijsgroep Pagina 8 van 11

9 3.3.8 Indien een medewerker een andere functie krijgt of voor een bepaalde tijd het device niet zakelijk gebruikt of kan gebruiken (bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid, of om andere redenen, waardoor hij naar het redelijk oordeel van de werkgever niet in staat is zijn functie uit te oefenen) kan de ter beschikking stellingt van het device worden beëindigd. In een uitzonderingssituatie, waar dat naar redelijk oordeel van de werkgever noodzakelijk is, kan besloten worden, het inlogaccount van de medewerker te blokkeren. Toegang tot de documenten en/of vindt dan plaats onder toezicht van een door het bevoegd gezag aangewezen functionaris. Bij arbeidsongeschiktheid of afwezigheid van langer dan 12 maanden vervalt de ter beschikking stelling van het device. Het device, evenals alle bijbehorende accessoires, dienen dan door de medewerker aan de werkgever ter beschikking worden gesteld Reparaties dienen te allen tijde uitgevoerd worden onder supervisie van de ICT-beheerder in verband met de daarvoor bestaande speciale onderhoudscontracten. Het is verboden om reparaties op een andere wijze uit te (laten) voeren. Alleen met uitdrukkelijke, schriftelijke (per ) toestemming van de ICT-beheerder kan hiervan worden afgeweken Privé-gebruik van het device is toegestaan binnen naar het oordeel van de werkgever redelijke grenzen (redelijkheid en billijkheid) en uitsluitend op basis van de door de werkgever aan de medewerker beschikbaar gestelde en geïnstalleerde software. Het gebruik van device(s) door derden is slechts als uitzondering toegestaan binnen naar het oordeel van de werkgever redelijke grenzen en uitsluitend op basis van de door de werkgever aan de medewerker beschikbaar gestelde en geïnstalleerde software Het installeren op het device van illegale software, is niet toegestaan In de huidige situatie beschikken de scholen niet over een eigen verzekering voor de inventaris. Buiten de locaties van Dunamare valt het risico van verlies, of diefstal van het device binnen de aansprakelijkheid van de medewerker. Medewerker s aansprakelijkheid geldt slechts als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, dit op grond van artikel 7: 661 (BW). Bij thuisgebruik van het device gaat Dunamare ervan uit dat de medewerker beschikt over een inboedelverzekering. Deze verzekering kan een gedeeltijke dekking bieden bij schade aan en of verlies door diefstal van het device, waarbij meestal een eigen risico geldt Het device dat aan de medewerker ter beschikking is gesteld, dient bij het einde van de dienstbetrekking onverwijld bij de ICT-beheerder te worden ingeleverd met begrip van alle daarbij behorende bescheiden, tenzij de werkgever en de werknemer schriftelijk anders overeenkomen. Het device dient bij inlevering te zijn ontdaan van alle niet aan de werkzaamheden gerelateerde documenten c.q. files en in goede staat van onderhoud te zijn. Voor alle werk gerelateerde documenten geldt expliciet artikel 18.4, de geheimhoudingsplicht van de cao-vo. Indien het inleveren van device(s) door de medewerker aan het einde van het dienstverband niet tijdig en of juist gebeurt, kan de werkgever de niet ingeleverde device(s) in rekening brengen bij de medewerker. Dit in rekening brengen kan plaatsvinden via de salariseindafrekening De werkgever is te allen tijde gerechtigd de ter beschikking stelling van het device te beëindigen. EIC regeling voor medewerkers Stichting Dunamare Onderwijsgroep Pagina 9 van 11

10 De werkgever of de ICT- beheerder is niet aansprakelijk voor welk verlies van computerdata op welke manier dan ook. Artikel 4 Meldingsplicht Een vermoeden van ongeoorloofd gebruik of misbruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen moet direct worden gemeld bij de schoolleiding of voorzitter van het College van Bestuur. De schoolleiding meldt misbruik, of een vermoeden daarvan, altijd aan het CvB. Diefstal, of verlies van elektronische informatie- en communicatiemiddel(en) is de medewerker verplicht direct te melden aan zijn leidinggevende en de ICT-beheerder. Artikel 5 Controle 5.1 Controle op gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen vindt slechts plaats in het kader van in artikel 1.2 en 1.3 genoemde doelen. Er wordt gestreefd wordt naar een goede balans tussen benodigde controle op ongeoorloofd gebruik en bescherming van de privacy van medewerkers op de werkplek. 5.2 Het College van Bestuur, later genoemd CvB, informeert de medewerkers collectief en individueel over de inhoud van deze regeling. De medewerkers zijn verplicht om kennis te nemen van en zich te houden aan dit reglement. 5.3 Niet toegestaan gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen wordt zo veel mogelijk technisch onmogelijk gemaakt. 5.4 Controle vindt bij een redelijk vermoeden van ongeoorloofd gebruik plaats. Bij melding van controle worden de doeleinden, categorieën van betrokkenen en relevante gegevens en een algemene beschrijving van de procedure vermeld. 5.5 Als een lid van het CvB, de schoolleiding of de ICT-beheerder merkt of er op geattendeerd wordt dat het EIC-gedrag van een medewerker of groep medewerkers niet binnen de kaders van deze regeling verloopt, wordt deze collega of worden zij hier op gewezen en wordt een controle van zijn EIC-acties door bevoegde personen (ICT-beheerder) als mogelijkheid genoemd. Er is immers een redelijk vermoeden. 5.6 Elektronische informatie- en communicatieberichten van de schoolleiding, CvB leden, vertrouwenspersonen, bedrijfsarts, leden van de (G) MR en andere door de werkgever bepaalde personeelsleden met een vertrouwensfunctie, gecommuniceerd in het kader van hun functie, zijn in beginsel uitgesloten van controle. 5.7 Minstens een keer per jaar wordt ten behoeve van de steekproefsgewijze controle per locatie gedurende één maand een logfile bijgehouden van het elektronische informatie- en communicatiemiddelenverkeer. De medewerkers worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht. 5.8 De geanonimiseerde rapportage wordt verstrekt aan het CvB en aan de ICT-beheerder. Het CvB kan bij een redelijk vermoeden van ongeoorloofd gebruik bij een of meerdere medewerkers, naar aanleiding van deze rapportage vragen om een gepersonaliseerde rapportage van betreffende medewerker(s). EIC regeling voor medewerkers Stichting Dunamare Onderwijsgroep Pagina 10 van 11

11 5.9 Indien een medewerker of een groep medewerkers ervan wordt verdacht de regels te overtreden, kan gedurende een vastgestelde (korte) periode gerichte controle, wegens redelijk vermoeden van ongeoorloofd gebruik plaatsvinden. De schoolleiding meldt dit aan het CvB en aan de betrokken werknemer(s) Het CvB geeft in een situatie genoemd in artikel 5.9 indien nodig aan de ICT-beheerder de opdracht om de elektronische informatie- en communicatiemiddelenacties van de betrokkene(n) na te gaan De ICT-beheerder brengt hiervan schriftelijk verslag uit aan het CvB Een medewerker of groep medewerkers, ten aanzien van wie geconstateerd is dat zij zich niet aan dit reglement houden, of sprake is van ongeoorloofd gebruik, worden zo spoedig mogelijk na de constatering ervan door de leidinggevende op hun gedrag aangesproken. Het niet houden aan dit reglement, of ongeoorloofd gebruik kan worden beschouwd als plichtsverzuim, zoals omschreven in de cao Bij geconstateerd ongeoorloofd gebruik en of handelen in strijd met dit reglement beslist het CvB over de al dan niet te nemen (disciplinaire) maatregelen. Aanvullende van toepassing zijnde regels bij het (voor)nemen van disciplinaire maatregelen staan beschreven in de cao. De disciplinaire maatregel wordt schriftelijk ter kennis gebracht aan de werknemer in kwestie, onder vermelding van de mogelijkheid binnen 3 weken diens zienswijze kenbaar te maken. Tot een disciplinaire maatregel kan conform de cao in het uiterste geval ontslag uit het dienstverband behoren Medewerkers kunnen desgewenst een kopie van in een onderzoek gepersonaliseerde gegevens opvragen bij de ICT beheerder tegen vergoeding van print kosten (13c. per pagina tot een maximum van 5 euro). Artikel 6 Overige, citeertitel en inwerkingtreding Overige: in individuele gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het CvB. Deze regeling kan aangehaald worden als EIC-regeling Dunamare voor medewerkers. De regeling treedt in werking op 4 juli De GMR heeft op 24 juni 2013 ingestemd met deze EIC-regeling. De EIC-regeling is vastgesteld in de openbare vergadering van het CvB op 4 juli De regeling wordt gepubliceerd op intranet en opgeslagen op sharepoint. De regeling wordt geëvalueerd in mei EIC regeling voor medewerkers Stichting Dunamare Onderwijsgroep Pagina 11 van 11

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie augustus 2007 1 Handboek Organisatie GSF Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft

Nadere informatie

(Elektronische informatie- en communicatiemiddelen) EIC-Regeling. Dunamare Onderwijsgroep. Bestemd voor: - alle medewerkers

(Elektronische informatie- en communicatiemiddelen) EIC-Regeling. Dunamare Onderwijsgroep. Bestemd voor: - alle medewerkers (Elektronische informatie- en communicatiemiddelen) EIC-Regeling Dunamare Onderwijsgroep Bestemd voor: - alle medewerkers Vastgesteld op: 4 juli 2013 1 Inleiding In het beleidsplan van Dunamare staan vier

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen-

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Vaststelling bevoegd gezag: 10 maart 2009 Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen (EIC)

Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen (EIC) PROTOCOL voor het gebruik van Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen (EIC) bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs. Vastgesteld door het Centraal Directie

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)-regeling voor personeel Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)-regeling voor personeel Stichting Onderwijs Midden-Limburg Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)-regeling voor personeel Stichting Onderwijs Midden-Limburg Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement)

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) ICT reglement werknemers Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) Deze modelregeling is gebaseerd op de modelregeling die door besturenkoepels, waaronder de Besturenraad

Nadere informatie

Reglement Netwerk-, - en Internetgebruik Winkler Prins 2017

Reglement Netwerk-,  - en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Reglement Netwerk-, e-mail- en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Inhoud Artikel 1. Begripsbepaling... 3 Artikel 2. Algemene uitgangspunten... 3 Artikel 3. Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 Artikel 4.

Nadere informatie

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Vastgesteld door de SL op 2 september 2010 Instemming van de MR op 28 september 2010 De

Nadere informatie

Reglement - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden

Reglement  - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Reglement e-mail- en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Hoofdstuk 1 definities, reikwijdte en doeleinden Artikel 1 definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1.Stichting VO Haaglanden: bevoegd

Nadere informatie

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Digitale Communicatie Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Gedragscode internet- en e-mailgebruik Deze gedragscode omvat gedrags- en gebruiksregels voor het gebruik van internet- en e-mail op de

Nadere informatie

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET Het CBP krijgt regelmatig verzoeken van bedrijven en organisaties voor het toetsen van een e-mail en internetregeling. Dit rapport geeft een aantal

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK Inleiding De strekking van de hiernavolgende gedragscode internetgebruik is dat men binnen Maatvast op een verantwoorde manier omgaat met internet en e-mail, op een

Nadere informatie

Regeling voor het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) personeel TOF Onderwijs

Regeling voor het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) personeel TOF Onderwijs Regeling voor het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) personeel TOF Onderwijs A. Onderstaande wetgeving heeft gevolgen voor het dagelijks gebruik van computers en internet

Nadere informatie

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam.

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet,  , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. PROTOCOL ICT Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, e-mail, telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. 1 Inleiding De volgende punten zijn overwogen bij het vaststellen

Nadere informatie

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol voor het gebruik van de computers, het internet en alle andere netwerkgerelateerde apparatuur. Heesch april 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de Ondernemingsraden: De ondernemer

Nadere informatie

- Ter instemming door MR. MTHL/ MAC/Drs.C.H.M.Bentlage. Drs.C.H.M.Bentlage. Gewijzigd 14 maart 2012 door

- Ter instemming door MR. MTHL/ MAC/Drs.C.H.M.Bentlage. Drs.C.H.M.Bentlage. Gewijzigd 14 maart 2012 door Mediaprotocol Mediaprotocol Naam document: Status: Versie: Mediaprotocol - Ter goedkeuring door 14 maart 2012 directie - Juridische toetsing nodig: 11 mei 2012 16 mei 2012 - Ter instemming door MR 21 mei

Nadere informatie

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Goedgekeurd in MR 28 november 2011 Versie definitief december 2011 Waalwijk J. van Pelt algemeen directeur Pagina 1 van 5 Gedragscode

Nadere informatie

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen.

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Artikel 1 Definities, doel en werking 1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet

Nadere informatie

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik Vastgesteld mei 2011 Gedragscode computeren netwerkgebruik Inhoudsopgave 1. Definities... 3 2. Algemene uitgangspunten... 4 3. Computer- en netwerkgebruik... 4 4. A lgemeen toezicht en gericht onderzoek...

Nadere informatie

de digitale gedragscode

de digitale gedragscode de digitale gedragscode Schooljaar 2005 2006 1 Inleiding Leerlingen en medewerkers kunnen uiteenlopende communicatiemiddelen in beeld, tekst en geluid (internet, email, SMS, GSM en digitale camera) gebruiken

Nadere informatie

Mediaprotocol versie 2014-10-17

Mediaprotocol versie 2014-10-17 Mediaprotocol versie 2014-10-17 Op de Baayaert leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te

Nadere informatie

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Artikel 1 Definities a. Computersysteem: alle computerhardware, software en netwerkverbindingen in gebruik bij het Schoonhovens

Nadere informatie

Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College

Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College Woord vooraf Het Jan Tinbergen College stelt haar medewerkers, afhankelijk van de door hen uitgeoefende functies, en leerlingen

Nadere informatie

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Verklaring beroepscode voor medewerkers van Kinderopvang Schoonhoven Kinderopvang Schoonhoven, gevestigd te Schoonhoven bestaat uit 3 stichtingen: Stichting

Nadere informatie

Mediaprotocol. Uitgangspunten

Mediaprotocol. Uitgangspunten Mediaprotocol Op de Korenaar leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

Sint-Maartenscollege - Maastricht

Sint-Maartenscollege - Maastricht Aanvulling Begrensd gedrag, naar gedragsregels op school Gedragscode voor internet en e-mail Schooltype Doelgroep Terrein Detaillering Formulering Handhaving Voortgezet onderwijs. Gebruikers van internet

Nadere informatie

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College Leeuwarden, 19 januari 2016 ICT Gebruiksreglement Nordwin College Belangrijk: Lees de voorwaarden in dit ICT gebruiksreglement aandachtig door. Nordwin College is alleen bereid u toegang tot haar ICT-

Nadere informatie

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW).

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). MODELGEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK De..naam onderneming.., gevestigd te plaats.. Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 27 lid 1

Nadere informatie

Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011. Integriteitscode ICT

Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011. Integriteitscode ICT Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011 Integriteitscode ICT Toelichting Voor u ligt de 'Integriteitscode ICT van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De integriteitscode bevat een overzicht van de huidige

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik. Graaf Engelbrecht

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik. Graaf Engelbrecht Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik Graaf Engelbrecht 1 Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1 Medewerkers 1. Definitie 2. Algemene uitgangspunten 3. Computer-, telefoon-, e-mail- en internetgebruik

Nadere informatie

Internet- en gebruik

Internet- en  gebruik Internet- en e-mailgebruik Datum opmaak : 1 december 2008 Datum inwerkingtreding : 15 mei 2009 Procedurenummer : 08-002 Het Reynaertcollege gevestigd te Hulst Gelet op Artikel 125ter Ambtenarenwet/ artikel

Nadere informatie

Regeling communicatiemiddelen

Regeling communicatiemiddelen Regeling communicatiemiddelen (mobiele) telefoons, PDA s, faxapparaten, printers, kopieerapparaten en e-mail- en/of internetfaciliteiten Nummer: 09.0000953 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 11 juni

Nadere informatie

PROTOCOL PC-GEBRUIK. 1 van 5

PROTOCOL PC-GEBRUIK. 1 van 5 datum besluit College van Bestuur: 16-10-2006 datum positief advies managementoverleg: 12-10-2006 datum inwerkingtreding: 17-10-2006 geldigheidsduur: onbepaalde tijd Doel protocol Het protocol bevat regels

Nadere informatie

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media ROC Leeuwenborgh Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media Documentstatus Datum: Aard wijziging: Door: Toelichting: 26 februari 2013 Bert Wetzels Instemming OR Deze gedragscode geeft de

Nadere informatie

MODELREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE INFORMATIE- EN COMMUNICATIEMIDDELEN (EIC) DOOR LEERLINGEN VAN DE STICHTING CARMELCOLLEGE

MODELREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE INFORMATIE- EN COMMUNICATIEMIDDELEN (EIC) DOOR LEERLINGEN VAN DE STICHTING CARMELCOLLEGE MODELREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE INFORMATIE- EN COMMUNICATIEMIDDELEN (EIC) DOOR LEERLINGEN VAN DE STICHTING CARMELCOLLEGE Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van dit reglement

Nadere informatie

Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet, en mobiele telefoons.

Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet,  en mobiele telefoons. Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet, e-mail en mobiele telefoons. Inleiding Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, Instagram

Nadere informatie

heeft CSG Het Noordik met instemming van de medezeggenschapsraad op 7 juni 2004 de volgende gedragscode vastgesteld.

heeft CSG Het Noordik met instemming van de medezeggenschapsraad op 7 juni 2004 de volgende gedragscode vastgesteld. Gedragscode internet en e-mailgebruik Het bestuur van CSG Het Noordik Gelet op - Artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek - De Wet Bescherming Persoonsgegevens - Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van Spieringshoek, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

COMMUNICATIE- MIDDELEN

COMMUNICATIE- MIDDELEN Reglement voor het gebruik van COMMUNICATIE- MIDDELEN op het Fioretti College Vastgesteld in de directievergadering d.d. 07-02-2011 Ter kennisname aangeboden aan de medezeggenschapsraad d.d. 23-03-2011

Nadere informatie

ICT regelement NNCZ. 1.1 Werken met computerfaciliteiten

ICT regelement NNCZ. 1.1 Werken met computerfaciliteiten ICT regelement NNCZ In dit document wordt aangegeven welke huisregels binnen de NNCZ gelden voor het gebruik van Residentweb, SDB software, email en internet evenals andere applicaties, computers en netwerken.

Nadere informatie

Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda

Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda Doel protocol Het protocol bevat regels en afspraken omtrent computergebruik door medewerkers en leerlingen van het Coornhert gymnasium en omtrent de wijze

Nadere informatie

Uitgangspunten. Mediaprotocol

Uitgangspunten. Mediaprotocol Mediaprotocol Op De Saenparel leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

Overeenkomst i- Pads. Stevensbeek. Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken:

Overeenkomst i- Pads. Stevensbeek. Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken: Overeenkomst i- Pads Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken: De i- Pad is en blijft eigendom van de school. Op school, ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen i-

Nadere informatie

Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool

Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: - Gebruiker: de werknemer, student of bezoeker die rechtmatig toegang heeft verkregen tot de ict-faciliteiten

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol:

GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol: GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol: Het protocol bevat regels en afspraken over het computergebruik door werknemers en gasten, hierna te noemen gebruikers, op alle vestigingen van SPOOR en omtrent de

Nadere informatie

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van OPTIMUS onderwijs, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Privacyreglement en internetgebruik. Gedeputeerde Staten: Gelet op:

Privacyreglement  en internetgebruik. Gedeputeerde Staten: Gelet op: Privacyreglement e-mail en internetgebruik Gedeputeerde Staten: Gelet op: - het feit dat de provincie Noord-Holland aan degenen die bij haar organisatie werkzaam zijn e-mail- en internetfaciliteiten ter

Nadere informatie

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Werkingssfeer Deze gedragscode geldt voor alle gebruikers van de ICT-faciliteiten die door de Lelie worden geboden.

Nadere informatie

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 1. Algemeen 1.1 Deze regeling bevat afspraken over een verantwoord gebruik van elektronische communicatiemiddelen door allen die

Nadere informatie

REGELING VOOR HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE INFORMATIE- EN COMMUNICATIEMIDDELEN (EIC) DOOR LEERLINGEN VAN TOFonderwijs.

REGELING VOOR HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE INFORMATIE- EN COMMUNICATIEMIDDELEN (EIC) DOOR LEERLINGEN VAN TOFonderwijs. REGELING VOOR HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE INFORMATIE- EN COMMUNICATIEMIDDELEN (EIC) DOOR LEERLINGEN VAN TOFonderwijs. A. Onderstaande wetgeving heeft gevolgen voor het dagelijks gebruik van computers

Nadere informatie

Privacyreglement en internet gebruik

Privacyreglement  en internet gebruik opgericht 1 augustus 1932 Privacyreglement e-mail en internet gebruik Gemaakt door : Marcel van Vuuren Gemaakt op : donderdag 29 mei 2008 Versie : 29052008_v1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Definities,

Nadere informatie

Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3

Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3 Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Uitgangspunten 2. Afspraken 2.1 Internet 2.2 Schoolwebsite 2.3 E-mail / chatten 2.4 Mobiele telefoons / MP3 spelers 3. Eventuele maatregelen

Nadere informatie

PROTOCOL PC-gebruik van IRIS

PROTOCOL PC-gebruik van IRIS PROTOCOL PC-gebruik van IRIS Regeling gebruik computernetwerk/e-mail- en Internetgebruik voor medewerk(st)ers en leerlingen van IRIS, een en ander mede in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

BRUIKLEENOVEREENKOMST / GEBRUIKSVOORWAARDEN ICT APPARATUUR

BRUIKLEENOVEREENKOMST / GEBRUIKSVOORWAARDEN ICT APPARATUUR BRUIKLEENOVEREENKOMST / GEBRUIKSVOORWAARDEN ICT APPARATUUR De Hogeschool van Amsterdam in deze vertegenwoordigd door Naam : verder te noemen de werkgever en Naam : Personeelsnummer : HvA-ID : Organisatie-eenheid

Nadere informatie

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld.

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld. BIJLAGE V Internet-, email- en telefoongebruik Artikel 1 De regeling bevat afspraken over de wijze van gebruik van internet, e-mail en telefoon welke door Oasen aan haar werknemers ter beschikking zijn

Nadere informatie

6. Studenten en medewerkers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de personeelsleden van de Hogeschool Rotterdam.

6. Studenten en medewerkers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de personeelsleden van de Hogeschool Rotterdam. Algemene & Bestuurlijke Zaken Protocol pc-gebruik van de Hogeschool Rotterdam Protocol Regeling gebruik computernetwerk/e-mail- en Internetgebruik voor medewerk(st)ers en studenten van de Hogeschool Rotterdam,

Nadere informatie

Kwaliteitscholen: Communicatie en Marketingbureau C&T, handelend onder de naam Kwaliteitscholen.

Kwaliteitscholen: Communicatie en Marketingbureau C&T, handelend onder de naam Kwaliteitscholen. Interne gedragscode e-mail en internetgebruik Algemeen Kwaliteitscholen stelt haar medewerkers ICT-middelen en voorzieningen ter beschikking, zoals computers met software, internettoegang en e-mail. Het

Nadere informatie

Januari Gedragscode internet- en gebruik

Januari Gedragscode internet- en  gebruik Januari 2011 Gedragscode internet- en e-mail gebruik 1 Algemeen Wij, de Nicolaas Beetsschool, vallend onder stichting Salomo, willen dat onze leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie

Nadere informatie

Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave

Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Doel van dit Mediaprotocol...2 01. Uitgangspunten...2 02. Afspraken...3 02.1 Internet...3 02.2 Schoolwebsite...3 02.3 Elektronische diensten:

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik)

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Preambule RSG Pantarijn biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

Versie 1 juni Mediaprotocol

Versie 1 juni Mediaprotocol Mediaprotocol Document voor ouders/verzorgers en personeel Inhoudsopgave Doel van dit mediaprotocol blz. 1 1 Uitgangspunten blz. 1 2 Afspraken blz. 1 2.1 gebruik van internet blz. 1 2.2 schoolwebsite blz.

Nadere informatie

I:\Administratie\SWP\SWP 0-1699\0815_A_Willibrord_protocol_PC-gebruik.doc 1 van 5

I:\Administratie\SWP\SWP 0-1699\0815_A_Willibrord_protocol_PC-gebruik.doc 1 van 5 datum besluit College van Bestuur: 16-10-2006 datum positief advies managementoverleg: 12-10-2006 datum inwerkingtreding: 17-10-2006 geldigheidsduur: onbepaalde tijd Doel protocol Het protocol bevat regels

Nadere informatie

9. GEBRUIK VAN COMPUTERS EN INTERNET; MOBIELE TELEFOONS... 9

9. GEBRUIK VAN COMPUTERS EN INTERNET; MOBIELE TELEFOONS... 9 GEDRAGSCODE STICHTING O2A5 2 1. INHOUDSOPGAVE.. 2 2. VOORAF... 3 2.1 INLEIDING...3 2.2 VOOR WIE IS DE GEDRAGSCODE BESTEMD?...3 2.3 DOEL...3 2.4 UITGANGSPUNTEN...3 2.5 TENSLOTTE...4 3. SEKSUELE INTIMIDATIE...

Nadere informatie

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het Farelcollege, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN

ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN College van Bestuur Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN Leerlinggedeelte Gedragscode is belangrijk om aan te geven: hier ga je over de grens Een gedragscode

Nadere informatie

Gedragscode computer- en netwerkgebruik

Gedragscode computer- en netwerkgebruik Informatiemanagement Bezoekadres Marten Meesweg 50 3068 AV Rotterdam www.zadkine.nl Auteurs: Lela Draskovic Rien Kinnegin Ellen Slachter Documentcode/versie 1.0 Status Vastgesteld door DT na positief advies

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

Code computergebruik - leerlingen 2014-2015

Code computergebruik - leerlingen 2014-2015 Code computergebruik - leerlingen 2014-2015 Tabor College houdt zich aan de Code Computergebruik. Deze geldt ook voor jou. In de praktijk betekent het dat als je regels van de code niet nakomt, je account

Nadere informatie

Mediaprotocol leerlingen document ouders en verzorgers. Inhoudsopgave

Mediaprotocol leerlingen document ouders en verzorgers. Inhoudsopgave Mediaprotocol leerlingen document ouders en verzorgers Inhoudsopgave Doel van dit Mediaprotocol... 2 01. Uitgangspunten... 2 02. Afspraken... 2 02.1 Internet... 2 02.2 Schoolwebsite... 3 02.3 elektronische

Nadere informatie

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant Gedragscode computer-, telefoon- en internetgebruik ROC West-Brabant mei 2004 1 van 10 Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1 Medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Universiteit Twente

Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Universiteit Twente Gedragscode ICT- en Internetgebruik Universiteit Twente 2009 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Woord vooraf Pagina 5 1. Definities Pagina 7 2. Reikwijdte 3. ICT- en Internetgebruik algemeen Pagina 8 4. Back-ups

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Goedgekeurd door de MR, 1 oktober 2009 Preambule Sg. Panta Rhei biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik

Nadere informatie

Mediaprotocol versie november 2010

Mediaprotocol versie november 2010 Mediaprotocol versie november 2010 Paddepad 8 2554 HZ Den Haag t 070-325 40 02 f 070-325 40 05 info@destrandwacht.nl www.destrandwacht.nl Inleiding In dit document wordt beschreven welke afspraken gelden

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER Deel 1 Internet en e-mail 1. Werkingssfeer Deze regeling is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door werknemers

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door werknemers Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door werknemers Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling 3 Artikel 2 Doel van de afspraken 3 Artikel 3 Algemene uitgangspunten 3 Artikel

Nadere informatie

Gedragscode ICT-functionarissen Universiteit Twente

Gedragscode ICT-functionarissen Universiteit Twente Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SB/UIM/12/1107/khv Datum: 13 december 2012 Gedragscode ICT-functionarissen Universiteit Twente Vanuit hun functie hebben ICT-functionarissen vaak verregaande

Nadere informatie

Protocol gebruik computernetwerk, internet en e-mail

Protocol gebruik computernetwerk, internet en e-mail Protocol gebruik computernetwerk, internet en e-mail Hoofdstuk 1 Definities en doeleinden Artikel 1 Definities In dit Protocol wordt verstaan onder: a. Gemeente: de gemeente De Marne. b. College: het College

Nadere informatie

Gedragsregels. ICT-voorzieningen

Gedragsregels. ICT-voorzieningen Gedragsregels ICT-voorzieningen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Jac. P. Thijsse College 1. Algemeen De onderstaande regels zijn geldig voor iedereen die gebruik maakt van de ICT-voorzieningen van

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol , internetgebruik, mobiele telefoons, tablets etc.

CBS De Akker Protocol  , internetgebruik, mobiele telefoons, tablets etc. CBS De Akker Protocol E-mail, internetgebruik, mobiele telefoons, tablets etc. Datum eerste versie Maart 2010 Datum laatste versie 23-06-2015 Documenteigenaar Team CBS De Akker & De Tjongerwerven CPO Datum

Nadere informatie

Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d.

Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d. Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d. Wij, SBO De Branding, vallend onder Vereniging Christelijk Primair Onderwijs Spijkenisse (VCPO) willen dat onze

Nadere informatie

Mediaprotocol voor medewerkers

Mediaprotocol voor medewerkers Mediaprotocol voor medewerkers RKBS De 4 Heemskinderen Mediaprotocol medewerkers document medewerkers Inleiding In dit document wordt beschreven welke afspraken gelden voor medewerkers van basisschool

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels Geuzencollege GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels NHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Vaststelling 4 Werkingssfeer 4 Algemeen 4 Gebruik 4 Controle 5 Sancties 6 Aanhangsel 1: oudertekst

Nadere informatie

Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen

Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen, Overwegende dat het wenselijk is een regeling vast te stellen

Nadere informatie

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Inleiding Internet, mail, mobiele telefoons/media en vooral sociale media zoals Hyves, Twitter en Facebook

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

BYOD-Beleid [Naam organisatie]

BYOD-Beleid [Naam organisatie] BYOD-Beleid [Naam organisatie] De werknemer mag gebruik maken van een persoonlijk mobiel apparaat zoals een telefoon, tablet of notebook voor zakelijke doeleinden ten behoeve van [naam organisatie], voor

Nadere informatie

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 >

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Privacyregeling wordt

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

Protocol netwerkgebruik

Protocol netwerkgebruik Protocol netwerkgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het St. Michaël College, één en ander mede in het kader van de Wet Bescherming

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Preambule De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Signum biedt een beschrijving

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Protocol Sociale Media

Protocol Sociale Media Protocol Sociale Media Inleiding Sociale media zoals Instagram, Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Concept ter bespreking : [10-01-2017] Vastgesteld door de Directie : [10-01-2017] Vastgesteld

Nadere informatie

Internetverkeer vanaf een. Stichting Proo-account

Internetverkeer vanaf een. Stichting Proo-account Internetverkeer vanaf een Stichting Proo-account inleiding De ICT-voorzieningen die de Stichting Proo beschikbaar stelt worden aangeboden binnen het kader van het volgen van onderwijs of ter ondersteuning

Nadere informatie

ICT-reglement AOC Friesland voor leerlingen, studenten, cursisten, medewerkers en gasten.

ICT-reglement AOC Friesland voor leerlingen, studenten, cursisten, medewerkers en gasten. ICT-reglement AOC Friesland voor leerlingen, studenten, cursisten, medewerkers en gasten. Dit reglement geeft de huisregels voor het gebruik van ICT-middelen van AOC Friesland door leerlingen, studenten,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK COMPUTERFACILITEITEN

GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK COMPUTERFACILITEITEN Informatiebeveiliging NEN 7510 GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK COMPUTERFACILITEITEN 2010 3-83-8-2010 Hoorn VERSIEBEHEER Dit document staat onder versiebeheer. Onderstaande tabel betreft een historisch overzicht

Nadere informatie