Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven"

Transcriptie

1 Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven

2 Verklaring beroepscode voor medewerkers van Kinderopvang Schoonhoven Kinderopvang Schoonhoven, gevestigd te Schoonhoven bestaat uit 3 stichtingen: Stichting Kinderopvang Schoonhoven, Stichting Peuterspeelzalen Schoonhoven en Stichting Tussenschoolse opvang Schoonhoven. Kinderopvang Schoonhoven heeft (met instemming van de ondernemingsraad) en gelet op artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en artikel 27 lid 1 sub k en l van de Wet op de ondernemingsraden, de Beroepscode voor medewerkers Kinderopvang Schoonhoven vastgesteld. Overwegende dat: Kinderopvang Schoonhoven, hierna te noemen KOS, en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). KOS het belangrijk vindt dat de werkzaamheden op professionele wijze uitgevoerd worden d.m.v. een professionele houding, uiterlijke verzorging, gedrag en presentatie ten opzichte van de ouders, kinderen en collega s. Het gebruik van pc (hier kan ook een laptop mee bedoeld worden), telefonie en audiovisuele middelen voor (veel van) de werknemers binnen KOS noodzakelijk is om hun werk goed te kunnen doen. Aan het gebruik van pc, telefonie en audiovisuele middelen risico s verbonden zijn die onvermijdelijk leiden tot het stellen van gedragsregels. Tegen de achtergrond van deze risico s van de werknemers verantwoord gebruik van pc, telefonie en audiovisuele middelen wordt verwacht. KOS gerechtigd is tot het geven van voorschriften voor uiterlijke verzorging, houding, communicatie, gebruik van pc, telefonie en audiovisuele middelen en het nemen van maatregelen ter bevordering van de goede orde in de onderneming (artikel 7:660 BW). De onderhavige beroepscode voorschriften en maatregelen bevat zoals hiervoor genoemd. KOS gerechtigd is persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de controle op de naleving van deze beroepscode. KOS bij de controle de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken werknemer(s) in acht neemt, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 8 sub f Wet Bescherming Persoonsgegevens, hierna te noemen WBP). Verklaart de medewerker,.. kennis te hebben genomen van de beroepscode en verklaart hiernaar te zullen handelen. Datum: Plaats:. Handtekening:.. 2

3 Inhoudsopgave Inleiding. blz Werkingssfeer.. blz Uitgangspunten.. blz Doel.. blz PC: gebruik. blz Verboden gebruik. blz PC: Internetgebruik blz Verboden internetgebruik blz Telefonie. blz Verboden gebruik telefonie.. blz Gebruik audiovisuele middelen. blz Voorwaarden voor controle. blz Controle blz Rechten van de werknemer blz Uiterlijke verzorging.. blz Communicatie met ouders, kinderen en collega s... blz Professioneel gedrag.. blz Slotbepaling.. blz. 10 3

4 Inleiding: Mensen kunnen verschillend denken over de onderwerpen die beschreven staan op blz. 2. Die verschillen kunnen per individu en per groep tot uiting komen. Abvakabo heeft reeds een beroepscode opgesteld voor werkernemers in de kinderopvang en beveelt deze code aan. Stichting Kinderopvang Schoonhoven neemt de aanbevelingen van de beroepscode aan en heeft binnen de organisatie een eigen code hiervoor vastgesteld. 1. Werkingssfeer Deze beroepscode is van toepassing op uiterlijke verzorging, gedrag, houding, communicatie en alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens van personen in dienst van of werkzaam voor KOS. 2. Uitgangspunten 2.1 De medewerker verzorgt en begeleidt het kind met respect, zonder onderscheid te maken in levensbeschouwing, waarden, normen en gewoonten van de ouders/verzorgers (zie pedagogisch beleidsplan). 2.2 Collega s behandelen elkaar met respect en behandelen de ander zoals ze zelf ook graag behandeld willen worden. Ze praten met elkaar en niet over elkaar. 2.3 De controle op persoonsgegevens voor gebruik pc,telefonie en audiovisuele middelen is een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de WBP. 2.4 Onder pc gebruik wordt verstaan alle handelingen die op een computer/laptop worden verricht, met name en internet gebruik. 2.5 Onder audiovisuele middelen wordt verstaan: foto- en filmcamera s, CD s, DVD s, USB-sticks, mobiele telefoon en dergelijke. 2.6 De controle op gebruik pc, telefonie en audiovisuele middelen binnen KOS zal conform deze beroepscode worden uitgevoerd. Indien er zich situaties voordoen waarin deze beroepscode niet voorziet, zal conform het arbeidsrechtelijk kader en de WBP en in overleg met de ondernemingsraad gehandeld worden. 2.7 Gestreefd wordt naar een goede balans tussen verantwoord gebruik pc, telefonie en audiovisuele middelen en bescherming van de privacy van werknemers op de werkplek. 2.8 Persoonsgegevens voor gebruik pc, telefonie en audiovisuele middelen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, met een maximum bewaartermijn van 6 maanden. 2.9 De werkgever treft voorzieningen over de positie en integriteit van de systeembeheerder en/of afdeling systeembeheer en de controle daarop. 4

5 3. Doel 3.1 Ieder personeelslid binnen KOS is op de hoogte van de voorschriften met betrekking tot de beroepshouding, gedrag, uiterlijke verzorging, communicatie en communicatiemiddelen. 3.2 Deze beroepscode bevat regels ten aanzien van uiterlijke verzorging,communicatie met ouders, kinderen en collega s, professioneel gedrag en van verantwoord gebruik pc, telefonie en audiovisuele middelen. Ook over de wijze waarop controle op persoonsgegevens voor gebruik pc, telefonie en audiovisuele middelen plaatsvindt. 3.3 De controle op persoonsgegevens over gebruik pc, telefonie en audiovisuele middelen vindt plaats met als doel: a. Begeleiding/individuele beoordeling b. Voorkomen van negatieve publiciteit c. Tegengaan van seksuele intimidatie d. Controle op bedrijfsgeheimen e. Systeem en netwerkbeveiliging f. Kosten en capaciteitsbeheersing g. Tegengaan van discriminatie Wanneer de medewerker naar het oordeel van de leidinggevende zich niet aan deze beroepscode houdt, kan hij/zij hier op aangesproken worden. 5

6 4. PC: gebruik 4.1 Het systeem wordt aan de werknemer voor zakelijk gebruik beschikbaar gesteld. Gebruik is derhalve verbonden aan taken die voortvloeien uit de functie. 4.2 Beperkt persoonlijk gebruik van het systeem is evenwel toegestaan, mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en dit geen verboden gebruik in de zin van artikel 5 oplevert. 5. Verboden gebruik 5.1 Het is de werknemer niet toegestaan om het systeem te gebruiken voor het verzenden van berichten met een pornografische, racistische, discriminerende, beledigende of aanstootgevende inhoud. 5.2 Het is de werknemer niet toegestaan om het systeem te gebruiken voor het verzenden van berichten met een (seksueel) intimiderende inhoud. 5.3 Het is de werknemer niet toegestaan om het systeem te gebruiken voor het verzenden van berichten die (kunnen) aanzetten tot haat en/of geweld. 6. PC: Internetgebruik 6.1 Internetsysteem wordt aan de werknemer voor zakelijk gebruik beschikbaar gesteld. Gebruik is derhalve verbonden met taken die voortvloeien uit de functie. 6.2 Beperkt persoonlijk gebruik van het internet is evenwel toegestaan, mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en dit geen verboden gebruik in de zin van artikel 7 oplevert. 7. Verboden internetgebruik 7.1 Het is de werknemer niet toegestaan om internet sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten. Noch is het toegestaan dergelijk materiaal te downloaden. 7.2 Het is de werknemer niet toegestaan om zich ongeoorloofd toegang tot niet openbare bronnen op internet te verschaffen. 8. Telefonie 8.1 Gebruik vaste telefonie Het gebruik van vaste telefoons wordt aan de werknemer voor zakelijk gebruik beschikbaar gesteld. Gebruik is derhalve verbonden met taken die voortvloeien uit de functie. 6

7 8.1.2 Beperkt persoonlijk gebruik van de vaste telefoons is evenwel toegestaan, mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en dit geen verboden gebruik in de zin van artikel 9 oplevert. 8.2 Gebruik zakelijke mobiele telefonie Het gebruik van mobiele telefoons wordt voor een aantal werknemers voor zakelijk gebruik beschikbaar gesteld. Gebruik is derhalve verbonden met taken die voortvloeien uit de functie Beperkt persoonlijk gebruik van de zakelijke mobiele telefoons is evenwel toegestaan, mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en dit geen verboden gebruik in de zin van artikel 9 oplevert. 8.3 Gebruik privé mobiele telefoons Het gebruik van privé mobiele telefoons is tijdens werkuren op de opvanggroepen niet toegestaan tenzij de leidinggevende hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 9. Verboden gebruik telefonie 9.1 Het is de werknemer niet toegestaan om telefoontjes te plegen die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend zijn. Noch is het toegestaan dergelijk materiaal te downloaden. 9.2 Het is de werknemer niet toegestaan om foto s op de groepen en van de kinderen te maken met mobiele telefoons. 10. Gebruik audiovisuele middelen 10.1 Audiovisuele middelen van KOS mogen niet mee naar huis genomen worden Er mogen alleen afbeeldingen van kinderen op audiovisuele middelen van KOS gezet worden Afbeeldingen van kinderen op audiovisuele middelen mogen alleen gebruikt worden voor gebruik binnen KOS, plakboeken van het betreffende kind of de website van KOS Voor plaatsing op de website van KOS dienen de afbeeldingen van kinderen bij voorkeur op USB-stick of SD-card gezet te worden en aangeleverd te worden op het centraal bureau. De USB-stick of SD-card zal weer leeg geretourneerd worden. 11. Voorwaarden voor controle 11.1 Controle van persoonsgegevens voor gebruik pc, telefonie en audiovisuele middelen vindt slechts plaats in het kader van de in artikel 3 genoemde doelen Controle vindt in beginsel plaats op het niveau van getotaliseerde gegevens die niet herleidbaar zijn tot identificeerbare personen. 7

8 11.3 Indien een werknemer of een groep werknemers wordt verdacht van het overtreden van regels, kan gedurende een vastgestelde (korte) periode gerichte controle plaatsvinden Controle beperkt zich in beginsel tot verkeersgegevens van het - en internetgebruik. Slechts bij zwaarwegende redenen vindt controle op de inhoud plaats Verboden - en internetgebruik wordt zo veel mogelijk softwarematig onmogelijk gemaakt d.m.v. een internetfilter dat op alle computers is geïnstalleerd. Hierdoor zijn bepaalde websites niet toegankelijk. Overige controle vindt slechts steekproefsgewijs plaats Bij constatering van verboden gebruik wordt dit onmiddellijk met de betrokken werknemer besproken. De werknemer wordt gewezen op de consequenties wanneer hij niet stopt met het verboden gebruik berichten van leden van de OR onderling, van bedrijfsartsen en van een ieder die zich op grond van zijn functie op enige vertrouwelijkheid moet kunnen beroepen, worden niet gecontroleerd. 12. Controle 12.1 De controle in het kader van begeleiding en/of individuele beoordeling vindt steekproefsgewijs plaats en beperkt zich tot zakelijke mailberichten De controle ter voorkoming van negatieve publiciteit en seksuele intimidatie en de controle in het kader van systeem- en netwerkbeveiliging vindt plaats op basis van content-filtering. Verdachte berichten worden automatisch teruggestuurd naar de afzender De controle op het uitlekken van bedrijfsgeheimen vindt plaats op basis van steekproefsgewijze content-filtering. Verdachte berichten worden apart gezet voor nader onderzoek De controle in het kader van kosten- en capaciteitsbeheersing wordt beperkt tot verkeersgegevens. 13. Rechten van de werknemer 13.1 KOS informeert de werknemer voorafgaand aan de controle op persoonsgegevens over , internet en telefonie gebruik, omtrent de doeleinden, de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij verkregen zijn en de inhoud van deze beroepscode De werknemer kan zich tot KOS wenden met het verzoek voor een volledig overzicht van zijn bewerkte persoonsgegevens. Het verzoek wordt binnen 4 weken beantwoord De werknemer kan KOS verzoeken zijn persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het 8

9 doel onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift zijn. Het verzoek wordt binnen 4 weken beantwoord. 14. Uiterlijke verzorging 14.1 De medewerker is zich bewust van het belang van een goede persoonlijke hygiëne De medewerker kleedt zich schoon, netjes en verzorgd. Het dragen van o.a. laag uitgesneden shirtjes, naveltruitjes, te korte rokken/broeken, badkleding enz. is niet toegestaan De nagels dienen schoon en niet te lang te zijn. Indien nagellak gebruikt wordt, dan moet deze verzorgd zijn Het dragen van sieraden die een gevaar op kunnen leveren voor de kinderen en de medewerker zijn niet toegestaan. (Eventuele schade hieraan wordt dan ook niet vergoed) Het haar dient uit het gezicht gedragen te worden Het gebruik van overdadige make-up die kinderen en ouders af kan schrikken is niet toegestaan. 15. Communicatie met ouders, kinderen en collega s 15.1 De medewerker dient de ouders en kinderen vanuit een positieve/actieve houding te begroeten bij komst en vertrek; bijv. buiten op het plein loopt de medewerker naar de ouders toe en blijft niet op een stoel zitten Hierbij geeft de medewerker de gelegenheid tot uitwisselen van informatie De medewerker houdt vertrouwelijke informatie die hij/zij tijdens de uitoefening van het beroep krijgt geheim De medewerker gaat zo min mogelijk met de rug naar de ouders/verzorgers en kinderen zitten of staan In de speelhal of op het plein zijn de pedagogisch medewerkers gericht op de kinderen en staan niet als een groep bij elkaar De medewerker roddelt niet over de ouders, kinderen of collega s De medewerker draagt zorg voor de juiste combinatie van professionele afstand en betrokkenheid ten opzichte van kinderen en ouders/verzorgers en collega s. (in relatie tot de kinderen wordt dit verder uitgewerkt in het pedagogisch beleidsplan en de groepswerkplannen) 16. Professioneel gedrag 16.1 De medewerker dient op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen binnen de kinderopvang in haar algemeenheid, de organisatie, de sector, de locatie en de 9

10 groep De medewerker leest vakliteratuur, het pedagogisch beleid, het personeelshandboek, zo nodig past zij/hij zijn/haar beroepshouding hierop aan De medewerker woont de groot overleggen en de teamvergaderingen bij De medewerker draagt informatie over aan zijn/haar collega s De medewerker is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen beroepsmatig handelen. Hij/zij is bereid daarover verantwoording af te leggen De medewerker onthoudt zich van onverantwoorde acties/uitingen, als deze een relatie hebben met de beroepsuitoefening De medewerker heeft een klantgerichte houding: d.w.z. neemt vragen of opmerkingen van ouders serieus, reageert op vragen reageren en zal ervoor zorgdragen dat de ouder teruggebeld wordt. 17. Slotbepaling In alles waar deze beroepscode niet voorziet beslist de leidinggevende of de directie. KOS kan deze beroepscode met instemming van de ondernemingsraad wijzigen of intrekken. 10

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode V8 Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)- regeling (Gedragsregels ICT) voor medewerkers van de Stichting Dunamare Onderwijsgroep Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen,

Nadere informatie

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik Vastgesteld mei 2011 Gedragscode computeren netwerkgebruik Inhoudsopgave 1. Definities... 3 2. Algemene uitgangspunten... 4 3. Computer- en netwerkgebruik... 4 4. A lgemeen toezicht en gericht onderzoek...

Nadere informatie

Goed werken in netwerken

Goed werken in netwerken ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 21 START J.H.J. Terstegge Regels voor controle op e-mail en internetgebruik van werknemers Goed werken in netwerken COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ACHTERGRONDSTUDIES

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Convenant Mens Centraal Amersfoort

Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenant Mens Centraal en Sociale Wijkteams Amersfoort Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenantpartijen 1. De gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd ter uitvoering

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Privacy informatie folder 1 2 Privacy informatie folder Inhoud 1. Inleiding 4 2. Algemene uitgangspunten gegevensbescherming 5 1. Informatieplicht 5 2.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inhoud: Inleiding... 4 1. Arbeidsvoorwaarden... 4 1.1. CAO... 4 1.2. Arbeidscontracten... 4 1.3. Pensioen Verzekeringen... 5 1.3.1 Pensioen... 5 1.3.2 De zorgverzekeringswet...

Nadere informatie

Gedragscode Sint Antonius van Padua. 1 Inleiding. 2 Zo gaan we om met onze klanten

Gedragscode Sint Antonius van Padua. 1 Inleiding. 2 Zo gaan we om met onze klanten Gedragscode Sint Antonius van Padua 1 Inleiding Iedereen moet op zijn werk voortdurend keuzes maken tussen verschillende waarden en belangen. Belangen en rechten van klanten, opdrachtnemers, collega s,

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Privacy: checklist voor. de ondernemingsraad. Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag INHOUD

Privacy: checklist voor. de ondernemingsraad. Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag INHOUD COLLEGE BESCHERMIN G PERSOONSGEGEVENS Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag TELEFOON 070 888 85 00 X 070 888 85 01 MAIL info@cbpweb.nl INTERNE T www.cbpweb.nl Privacy: checklist voor

Nadere informatie

Zo doen we dat bij Alliander

Zo doen we dat bij Alliander Zo doen we dat bij Alliander Gedragscode iedereen energie Contactinformatie Voor algemene vragen kan je terecht bij je leidinggevende en de HR Business Partner van je bedrijfsonderdeel Voor ongewenst gedrag

Nadere informatie

Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie

Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 28 mei 2009 Integriteitscode de Sleutels 28 mei 2009 2 INHOUDSOPGAVE Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 1. Voorwoord 4 2. Organisatiebrede

Nadere informatie

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN <BEDRIJFSNAAM> VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN 1. INLEIDING ziet het als haar taak te zorgen voor arbeidsomstandigheden die zorgen voor een veilig,

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2005 / 108. Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2005 / 108. Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2005 / 108 Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005 Opmerkingen - Vaststelling van de gedragscode bij besluit van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2]

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2] PRIVACYREGLEMENT Artikel 1 DOEL 1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP en - voor zover van toepassing

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Privacy reglement. Algemeen

Privacy reglement. Algemeen Privacy reglement Algemeen Doel Reglement met betrekking tot persoonsregistraties, ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten in Medisch Centrum de Veluwe Begrippen Persoonsgegevens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie