Moduleoverzichten bachelor voltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moduleoverzichten bachelor voltijd"

Transcriptie

1 Moduleoverzichten bachelor voltijd Inhoud Bedrijfskunde en agribusiness... 2 International Food Business Dier- en veehouderij... 2 Tuin- en akkerbouw Plattelandsvernieuwing Toegepaste biologie

2 Dier- en veehouderij Afstudeerstage (AAFS) Coördinator: Wolter van der Kooij Studiepunten: 17 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur AAFS1 17 Afstudeerstage Eindgesprek Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Eigen keuze CAH competenties: Eigen keuze (niveau 3) Eindkwalificaties: Afhankelijk van de stage Geen Eigen keuze Junior professional Stage Doelstellingen (de student): Voorbereiden op het beroepenveld door het uitvoeren van beroepstaken. Inzicht te geven in de verschillende bedrijven en Hbo-functies. De gelegenheid geven om de door hem geselecteerde CAH-competenties op niveau 3 in de praktijk te oefenen en te tonen. 2

3 Afstudeerwerkstuk (AAFW) Coördinator: Wolter van der Kooij Studiepunten: 10 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur AAFW1 10 Afstudeerwerkstuk Afstudeerwerkstuk Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Eigen keuze CAH competenties: Eigen keuze (niveau 3) Eindkwalificaties: Afhankelijk van de stage Geen Eigen keuze Junior professional Zelfstandig onderzoek Doelstellingen (de student): Voorbereiden op het beroepenveld door het uitvoeren van beroepstaken. De gelegenheid geven om de door hem geselecteerde CAH-competenties op niveau 3 in de praktijk te oefenen en te tonen. 3

4 Management (HBDM) Coördinator: Martinus Tellegen Studiepunten: 28 Onderd elen HBDM0 1 HBDM0 2 HBDM0 3 HBDM0 4 HBDM0 5 HBDM0 6 HBDM0 7 HBDM0 8 HBDM0 9 St pt Naam 6 Assessment 4 Managemen t 2 Recht Organisatiea nalyse Personeelsmanagemen t Interculturee l managemen t Stage Bedrijfspres entatie Professione el schrijven 3 Examen Manageme ntrapportage Presentati e Criteriumg ericht interview Schriftelijk examen Schriftelijk examen Verslag Schriftelijk examen Verslag Portfolio Paper Rollenspel Case study Schriftelijk examen Presentati e Stagebeoo rdeling Rollenspel CV Moodboar d Schriftelijk examen Schrijfopdr acht Peri ode Literatuur Dit is onderzoek! Handleidin g voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek Toegepast e organisatie kunde Arbeidsrec ht, vaardig in het juridisch werkveld Toegepast e organisatie kunde Operatione el personeels - manageme nt Intercultura l Sensitivity Rapport over rapportere n Journalistie k schrijven voor het hoger onderwijs Baarda, Ben Peter Thuis mr. T.A. Karssen Peter Thuis Schoenm akers, Koopman s Nunez/Ma hdi/ Popma Hoogland, Dik Donkers H., Markhorst S., Smits M. Noord hoff Uitgev ers Noord hoff Uitgev ers Coutin ho Noord hoff Uitgev ers Noord hoff Uitgev ers Van Gorcu m, Assen Noord hoff Uitgev ers Coutin ho 1 e 5 e 3 e 5 e 3 e 6 e 1 e

5 Voorvereisten: Geen Beroepstaak: Het besturen van een organisatie en het leiden van mensen Rol: Assistent-manager Werkvormen: Hoorcolleges, werkcolleges, rollenspelen, case studies, stage Kennisgebieden: Doelstellingen (de student): Het opdoen van basiskennis op het gebied van management en dit kunnen Management toepassen. Kennen en kunnen toepassen van regelgeving met betrekking tot de toetreding tot Recht 3 het werken in en het afscheid nemen van een onderneming. Analyseren van een eigen cao Strategische situatieanalyse: bepalen ondernemerspositie voor de langere termijn Organisatieanalyse Strategieontwikkeling: verbeteren lange termijn positie Strategie-implementatie: planning van verbeteracties Inzicht verkrijgen in het strategisch, tactisch en operationeel belang van goed Personeelsmanagement Personeelsmanagement. Het beheersen van een aantal belangrijke HRMinstrumenten en de belangrijkste gesprekstechnieken Het beschrijven van de eigen mentale software Intercultureel Het kennen van strategieën voor het benaderen van andere culturen management Het kennen van culturele verschillen en waarden Groeien in (management)competenties door het meelopen met een manager en meehelpen in lopende projecten. Stage Inzicht verkrijgen in het strategisch niveau van het bedrijf: missie, doelen, strategieën, bedrijfsprocessen, organisatie, aansturing. Professioneel presenteren (persoonlijk en schriftelijk) Bedrijfspresentatie Groei in rol van een adviseur (communicatie verbaal en non verbaal) Inzicht in klanttypen in bedrijfsculturen Professioneel Relevante academische woorden kennen en correct kunnen toepassen. schrijven Academische teksten begrijpen en interpreteren. CAH competenties: Leidinggeven (niveau 3): Coacht de ontwikkeling van medewerkers en vertoont voorbeeldgedrag; houdt in complexe situaties het overzicht, neemt het initiatief om op strategische momenten richting aan veranderingsprocessen te geven en gebruikt daarvoor de passende leiderschapsstijl. Samenwerken (niveau 2): Zorgt voor een goede sfeer, gaat zorgvuldig om met de belangen van anderen, kan weerstanden en conflicten overwinnen en benut de kwaliteiten van alle teamleden om gezamenlijk het gestelde doel te bereiken. Presenteren (niveau 2): Kan aan een kritische doelgroep een boodschap over een complex onderwerp begrijpelijk en overtuigend overbrengen en kiest daarvoor bewust de meest doeltreffende vorm. Onderzoeken (niveau 2): Signaleert en beschrijft een probleem of ontwikkeling, formuleert een praktijkgerichte onderzoeksvraag en beantwoordt deze met een geschikte onderzoeksmethode. Organiseren (niveau 2): plant en voert activiteiten uit, zet daarbij mensen en middelen effectief in, bewaakt de voortgang, stuurt zo nodig bij en bereikt het beoogde resultaat. Zelfsturen (niveau 2): Heeft inzicht in eigen gedrag en geeft richting aan de eigen ontwikkeling zodat het eigen functioneren en de werkomgeving op elkaar aansluiten. Globaliseren (niveau 2/3): ziet de wereld als werkterrein en functioneert in een internationale omgeving. Eindkwalificaties: Analyseren en optimaliseren van een dier- en veebedrijf in relatie tot de omgeving Acquireren en advies geven Interactief informeren van specifieke doelgroepen Leiding geven aan projecten, processen en personen 5

6 Bedrijfsproblemen oplossen en adviseren (HBOT) Coördinator: Bettie Tijsseling (TIB) Studiepunten: 13 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur HBOT01 3 Assessment HBOT02 0 Training advisering HBOT03 2 HBOT04 2 HBOT05 2 HBOT06 2 Cursus akkerbouwteelten Cursus gewasbescherming Cursus Tuinbouwteelten Practicum gewaskwaliteit en gewasbescherming Adviesrapport + adviesgesprek Verplichte aanwezigheid Adviesgesprek Schriftelijk examen Schriftelijk examen Presentatie Schriftelijk examen (2 deeltentamens) Verplichte aanwezigheid Verslag HBOT07 2 Cursus bemesting Schriftelijk examen T1 T1 T1 Literatuur behorend bij de andere HBOT onderdelen W. Hoogland en R. Dik, Rapport over rapporteren. ISBN: Graansignalen, ISBN: Aardappelsignalen, ISBN: Suikerbietsignalen, ISBN: P. Hanemaaijer en C. de Jong, Gewasbescherming omschreven, nr E. Bouma, Weer & Gewasbescherming, ISBN: Artikelen op Blackboard E. Heuvelink en T. Kierkels, Plantkunde Onder Glas (te verkrijgen bij docent) M. J. McMahon e.a., Plant Science. Growth, development, and utilization of cultivated plants (te verkrijgen bij docent) Practicumhandleidingen gewaskwaliteit, nr 5030 en 5031 Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroente (downloaden van internet) Artikelen op Blackboard 6

7 Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Training advisering Cursus Akkerbouwteelten Cursus Gewasbescherming Cursus Tuinbouwteelten Practicum gewaskwaliteit en gewasbescherming Cursus bemesting Geen Een analyse uitvoeren op de saldogegevens betreffende teeltvoorbereiding, - uitvoering op een akkerbouw-, vollegrondsgroente- of glastuinbouwbedrijf en een concreet advies geven richting de ondernemer. Teelttechnisch adviseur Colleges, practica, excursies, trainingen, coaching Doelstellingen (de student): doet vaardigheden op op het gebied van schriftelijk rapporteren en het voeren van een adviesgesprek. doet kennis op over de teelt van diverse akkerbouwgewassen, om als gesprekspartner van ondernemers te kunnen fungeren. doet kennis op over gewasbescherming, om als gesprekspartner van ondernemers te kunnen fungeren. doet kennis op over de teelt van diverse tuinbouwteelten, om als gesprekspartner van ondernemers te kunnen fungeren. leert verschillende kwaliteitsaspecten van de gewassen granen, aardappelen en tomaat te bepalen, zodat de analyses die door de verwerkende industrie op papier worden geleverd, goed geïnterpreteerd kunnen worden. doet kennis op over de belangrijkste groepen van plagen en ziekteverwekkers die voorkomen op land- en tuinbouwgewassen. doet kennis op over bemesting, om als gesprekspartner van ondernemers te kunnen fungeren. CAH competenties: Samenwerken: (niveau 2) De student kan in een adviesgesprek als specialist de ondernemer helpen om zelf besluiten te nemen. De student zorgt in het adviesgesprek voor een goede sfeer en gaat goed om met eventuele weerstanden van de ondernemer. De student is in staat om met studiegenoten gezamenlijk het gestelde doel te bereiken bij het werken aan de leertaken en in het practicum. Hij draagt daarbij toe aan een goede sfeer en gaat professioneel om met eventuele weerstanden of conflicten. Presenteren: (niveau 2) De student kan een adviesrapport opstellen voor een ondernemer binnen de sector of verwante sector op basis van saldoberekeningen en analyses op teeltvoorbereiding en teeltuitvoering. De student kan op overtuigende wijze een onderbouwd mondeling advies geven waarbij verschillende oplossingen helder worden uitgelegd. Onderzoeken: (niveau 2) De student beoordeelt het bedrijf door de juiste gegevens te verzamelen en te analyseren. De student onderzoekt en verklaart mogelijke bedrijfsproblemen en draagt oplossingen aan om de bedrijfsvoering te kunnen verbeteren. Eindkwalificaties: Acquireren en advies geven in de agro en food sector. Opstellen en uitvoeren van toegepast onderzoek. Voorlichten en communiceren op gebied van teelt en/of product. 7

8 Bedrijfsanalyse agrarisch bedrijf Veehouderij (HBOV) Coördinator: Gert Dood Studiepunten: 13 Onderdelen Stpt Naam HBOV01 3 Assessment HBOV02 2 Bedrijfsadviesrapport en Saldo HBOV03 2 Welzijn en Fokkerij HBOVi3 Type tentamen (max. 1 per moduleonderdeel) Verslag bedrijfsanalyse Verslag Welzijn verslag Fokkerij Schriftelijk (90 Minuten) 2 Pluimvee/varkens Schriftelijk ( 90 Minuten) HBOV04 2 Veevoeding HBOVi4 2 Voeding pluimvee/varkens HBOV05 2 Gezondheid HBOVi5 2 HBOV06 1 HBOVi6 HBOV Gezondheid pluimvee/varkens Melkwinning en Huisvesting Huisvesting pluimvee/varkens Practica en experimenten Schriftelijk ( 90 Minuten) Schriftelijk ( 90 Minuten) Schriftelijk (2 *90 Minuten) Schriftelijk ( 90 Minuten) Schriftelijk (2 *90 Minuten) Schriftelijk ( 90 Minuten) verslag Periode T1 en T1 pluimve e T1 varkens T1 pluimve e varkens T1 En pluimve e T1 varkens T1 en T1 pluimve e varkens Literatuur Handboeken kwin Handboeken Van kalf tot koe Handboek Tabellenboek veevoeding Dictaat handboek Handboeken en artikelen Handboek Handboek melkwinning Dictaat Handboek Dictaat 5010 en 5011 Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Bedrijfsadvies Welzijn en Fokkerij Geen Analyseren van bedrijfsgegevens en het leggen van verbanden tussen de productiefactoren (grond, kapitaal en arbeid) Agrarisch ondernemer als deelnemer van studieclub Colleges, practica, excursies, studiegroepen Doelstellingen (de student): kan de financiële positie van een bedrijf in beeld brengen, analyseren en beoordelen met behulp van de technische kengetallen en diermetingen. kan de gedragssystemen bij dieren en het gedragsrepertoire, meetmethodieken en natuurlijke gedragingen per systeem. Weet welke gegevens beschikbaar zijn en nodig op het bedrijf m.b.t. vruchtbaarheid, gezondheid, hygiëne en immunologie. Kan de fokkerij kengetallen en de achtergrond van de kengetallen en inzicht op 8

9 het individuele dier en veestapel niveau. Huisvesting en Melkwinning Voeding Gezondheid Pluimvee/varkens kan de doelmatigheid van de bedrijfsgebouwen beoordelen en de eigenschappen van de melk met de daarbij behorende consequenties voor de melkinstallatie en de bewaring van de melk, melkmethode. Kan verbanden leggen tussen melkkwaliteit, uiergezondheid, installatie en melkmethode en kan een meet advies rapport analyseren en interpreteren. Kan analyse van ruwvoeders maken, vertering beschrijven, rantsoenen evalueren, verbanden tussen voeding en gezondheid leggen en kent de factoren die conservering en kwaliteit van kuil beïnvloeden. Kan beschrijven wat de belangrijkste jongveeziektes zijn en kent de belangrijkste infectieuze en niet-infectieuze klauwaandoeningen. Kan de belangrijkste stofwisselingziekten, Infectieziekten en verschijnselen beschrijven. Kan van al deze thema s een analyse uitvoeren Kan varkens en pluimvee sector op bovengenoemde onderdelen beoordelen, beschrijven en analyse op kengetallen maken. CAH competenties: Presenteren (niveau 2): toetsen d.m.v. verslag en een mondelinge eindpresentatie aan een groep en een adviesgesprek volgens richtlijnen (checklist) van o.a. schriftelijk rapporteren. Onderzoeken (niveau 1): toetsen d.m.v. een interne analyse van een primair bedrijf en een deskundig advies. Samenwerken (niveau 2): toetsen d.m.v. op tijd de juiste gegevens ter beoordeling en bespreking aan te leveren met de groep en binnen de gestelde tijd gegevens te verzamelen en te verwerken tot een adviesrapport en kan weerstanden en conflicten overwinnen. Eindkwalificaties: Acquireren en advies geven in de agro en food sector Voorlichten en communiceren op gebied van teelt en/of product 9

10 10 DIER EN PRODUCT (HDEP) Coördinator: Roel Veen Studiepunten: 28 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur HDEP01 6 Proeve van Bekwaamheid Presentatie, Verslag Wk20 HDEP02 2 Voeding Wk20 PowerPoint, Boekje Schriftelijk examen voedingsstoffen Royal Canin, artikelen HDEP03 2 Verslag Fysiologie Verslag Wk20 - HDEP04 2 Retail / Marketingplan Wk20 Werken met logistiek, H.M. Visser en A.R. van Goor, Noordhoff 6 e 2011, HDEP05 3 Marketingcommuni Wk20 catiestrategie HDEP06 3 Toepassen Innoveren Wk20 Dit is onderzoek! B. Baarda, Noordhoff 1 e, 2009, HDEP07 1 Recht 2 Wk20 Hoofdlijnen Nederlands recht Loonstra, Noordhoff 10 e, 2012, HDEP08 2 Marktonderzoek Wk20 HDEP09 3 Leren Innoveren Wk20 Het innovatieboek P. van der Voort Academic service 2006, HDEP10 1 Basis Veterinair Wk20 HDEP11 1 Basis Economie Wk20 Grondslagen van de Marketing B. Verhage, Noordhoff, 7e 2009, HDEP12 1 Business Engels Training HDEP13 1 Professioneel Schrijven 2 Wk20 Wk20 Basisvaardigheden Engels, Van Vierden, Noordhoff 1 e, Wijze Woorden G. Giezenaar en E. Schouten, Intertaal 6 e, 2013, Hoe schrijf ik een betoog?, Koetsenruijter en P. Slot, Noordhoff 1 e, 2013,

11 HDEP14 0 Presentatietechniek Wk20 Voorvereisten: Geen Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Colleges, practica, excursies, expedities, studiegroepen Kennisgebieden: Doelstellingen (de student): CAH competenties: Presenteren (niveau 1): toetsen d.m.v. verslag, een brief aan een passende deskundige en mondelinge presentatie aan een studiegroep volgens richtlijnen (checklist) van o.a. schriftelijk rapporteren. Onderzoeken (niveau 1): toetsen d.m.v. een interne analyse van een primair bedrijf. Organiseren (niveau 1): toetsen d.m.v. op tijd de juiste gegevens ter beoordeling en bespreking aan te leveren (leertaken) en binnen de gestelde tijd gegevens te verzamelen en te verwerken tot een analyserapport. Eindkwalificaties: Acquireren en advies geven in de agro en food sector Opstellen van een strategisch ondernemingsplan Voorlichten en communiceren op gebied van teelt en/of product 11

12 Epidemiologie en Gedrag & Welzijn van dieren (HEGW) Coördinator: Douwe Algra Studiepunten: 28 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur HEGW01 6 Proeve van Bekwaamheid PvB HEGW02 1 SPSS Schriftelijk (45 min) Sem 4 Powerpoints HEGW03 2 Statistiek algemeen Schriftelijk (30 min) Sem 4 Werken m. SPSS HEGW04 2 Statistiek specifiek gedrag en Epidemiologie Schriftelijk (75 min) Sem 4 Powerpoints HEGW05 2 Onderzoeksmethodologie Schriftelijk (75 min) Sem 4 Baarda HEGW06 2 wetenschappelijke literatuur en wetenschappelijk schrijven Schriftelijk (75 min) Sem 4 HEGW07 4 Epidemiologie Schriftelijk (75 min) Sem 4 Noordhuizen Tijdschriften HEGW08 2 Ethiek/relatie mens en dier Schriftelijk (75 min) Sem 4 dictaat HEGW09 2 Gedrag en welzijn van dieren HEGW10 3 Onderzoek gedrag en welzijn Schriftelijk (75 min) Sem 4 Dierenwelzijnswijzer Verslag Sem 4 Dierenwelzijnswijzer HEGW11 1 Professioneel schrijven Beleidsnota Sem 4 HEGW12 1 Wetenschappelijk Engels Abstract Sem 4 Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Statistiek Onderzoek vaardigheden Onderzoeksrapport Diergedrag/welzijn 12 Geen Plannen, uitvoeren en rapporteren van een praktijkonderzoek op het gebied van Epidemiologie, gedrag of welzijn van dieren. HBO onderzoeker, beleidsmedewerker diergezondheid. Colleges, practica, excursies, taken, onderzoeksstage. Doelstellingen (de student): Kan zelfstandig een statistische analyse uitvoeren op een gegevens set a.d.h.v. een relevante onderzoeksvraag Kan een onderzoeksplan opstellen Kan een onderzoek ontwerpen en uitvoeren en analyseren Kan zelfstandig een onderzoeksrapport schrijven na analyse van een onderzoeksgegevens Kan diergedragselementen waarnemen m.b.h. een ethogram en kan deze waarnemingen analyseren Kan Epidemiologische gegevens lezen, kwantificeren, interpreteren en kan op Epidemiologie basis daarvan adviseren t.a.v. gezondheidsrisico s Kan diergezondheids- en welzijnsvraagstukken onderbouwd ethisch Ethiek beschouwen. CAH competenties: Samenwerken (niveau 3): Toetsen d.m.v. het verslag van HEGW09. Innoveren (niveau 2): Toetsen d.m.v. het opstellen van een beleidsnota op basis van recente onderzoeksresultaten. Organiseren (niveau 2): Toetsen door het resultaat van het zoeken en benaderen van onderzoeksinstellingen en het organiseren van een onderzoeksstage voor de PvB. Zelfsturen (niveau 2): Toetsen door het zelfstandig ontwerpen en uitvoeren van een onderzoek. Duurzaam handelen (niveau 2): Toetsen in onderdeel Ehtiek relatie mens/dier, gedrag en welzijn van

13 dieren, gezondheidsrisico beheersing en Epidemiologie. Globaliseren (niveau 2): Bestuderen van recente literatuur en mondiale ontwikkelingen van vraagstukken m.b.t. diergezondheid en welzijn. Toetsen in HEGW06 Eindkwalificaties: Opstellen en uitvoeren van toegepast onderzoek Vertalen en toepassen van beleid Leiding geven aan projecten, processen en personen 13

14 Innovatief Ondernemen (HINO) Coördinator: Marco Halff Studiepunten: 13 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur HINO 01 3 Assessment Verslag Zo maak je een ondernemersplan/ R. Grit/ISBN HINO 02 2 Cursus Marktontwikkeling petsector HINO 3 2 Cursus Leren innoveren HINO 4 2 Cursus Financieel management HINO 05 2 Cursus Ondernemersoriën tatie HINO 06 1 Training Ondernemingsplan schrijven HINO 07 1 Training Ondernemersvaard igheden Opdracht: marktonderzoek Opdracht Schriftelijk examen Schriftelijk examen Diverse opdrachten en actief bijwonen alle lessen (100%) Eindpresentatie Boeken, Powerpoints, overig lesmateriaal Gids voor Innoveren en innovatiemanagem ent, Vander Voort en Van Ormondt, ISBN Powerpoints, overig lesmateriaal Basisboek bedrijfseconomie/ P. de Boer, M.P. Brouwers en W. Koetzier/ (incl bijbehorende opgaven en uitwerkingboek) Powerpoints, overig lesmateriaal Wat is een bedrijf? RienkStruive Boeken, Powerpoints, overig lesmateriaal Boeken, Powerpoints, overig lesmateriaal Boeken, Powerpoints, overig lesmateriaal Voorvereisten: Beroepstaak: Geen Volledig ondernemingsplan opstellen voor een innovatief bedrijf inclusief financiële verantwoording Rol: ondernemer en productontwikkelaar Werkvormen: Colleges, practica, excursies, expedities, studiegroepen Kennisgebieden: Doelstellingen (de student): Ondernemersplan is in staat een duidelijk en compleet ondernemingsplan op te stellen en uit te werken kan gemaakte keuzes in het ondernemingsplan goed schriftelijk motiveren met 14

15 behulp van relevante bronnen Marketing Petsector kan een marketingverkenning uitvoeren van de huisdiersector: omvang doelgroep, research (desk en field), gegevensverwerking en analyse, trends Ondernemer oriëntatie Financieel management is in staat alle aspecten (oa vergunningen en regelgeving, locatiekeuze, rechtsvorm) die belangrijk zijn voor de ondernemer te benoemen en kan zijn/haar eigen onderbouwde keuze maken uit de verschillende opties is in staat een investeringsbegroting, financieringsbegroting en exploitatiebegroting te maken. kan met behulp van kengetallen een financiële analyse maken van het bedrijf inclusief een aanbeveling voor de toekomst. CAH competenties: Onderzoeken (niv. 2): toetsen d.m.v. het uitvoeren en schriftelijk verslaan van marktonderzoek en het analyseren en interpreteren van kengetallen van een onderneming Innoveren (niv. 2): toetsen d.m.v. het uitwerken van meerdere innovatieve ideeën en het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek hiervan. Ondernemen (niv. 2): toetsen d.m.v. het maken, presenteren en verdedigen van het ondernemersplan Duurzaam handelen (niv. 2): toetsen d.m.v. het maken van een ondernemingsplan Eindkwalificaties: Analyseren en optimaliseren van een dier- en veebedrijf in relatie tot de omgeving De internationale sector overzien Opstellen van een ondernemingsplan Ontwikkelen en vermarkten van producten en/ of diensten Maatschappelijk Verantwoord ondernemen en zelfsturen 15

16 Jong Ondernemen (HJON) Coördinator: E. Hassink (HAE) Studiepunten: 13 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur Documentatie BlackBoard Assessment Syllabus HJON1 3 Opdracht SC / Jongondernemen HJON2 2 HJON3 2 Financieel Management (FIM) Strategie (Marketing en Ondernemerschap) (SMO) HJON4 3 Marketing(plan) HJON5 1 Verkoop(advies gesprek) Landelijk Zaalexamen (120 min.) Landelijk Zaalexamen (120 min.) Zaalex. deel 1, 2 (90 min.) Opdracht Marketingplan Opdracht / / T1// T3 T1/2/ HJON6 3 Ondernemingsplan Opdracht / Financieel management voor HBO certificaat ondernemerschap, Wolters Noordhoff ISBN Strategisch management in het MKB, Wolters Noordhoff ISBN Verhagen Grondslagen van de marketing, Noordhoff Uitgevers ISBN Documentatie Bb; reader Richtlijnen Bb; Opdracht omschrijving Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Financieel management Strategie en marketing Marketing Ondernemingsplan Afronding HOSO (wenselijk, assessment opdracht verplicht), Propedeuse (studievoortgangscriteria) SC, Marketing(plan) en vooral ontwerpen en opstellen Ondernemingsplan incl. scenario s (Toekomstig) ondernemer (in SC en op eigen bedrijf) Diverse werkvormen in cursussen en trainingen voor verweren kennis en ontwikkelen vaardigheden. Leertaken uit te voeren voor opdrachtgever (marketing plan) en daarnaast vooral voor de eigen onderneming, eigen toekomst : beoordeling door een extern deskundige als standaard! Doelstellingen (wat kan de student): Financiële analyse uitvoeren en toe kunnen passen binnen een begroting voor zowel MKB als familie bedrijf. Strategische analyse uitvoeren, weten hoe een strategie tot stand komt voor zowel MKB als familie bedrijf. Marktanalyse uitvoeren; Marketing aspecten binnen een marketing resp. ondernemingsplan toepassen. Omgevingsscan, analyse uitvoeren, bewustwording eigen kernkwaliteiten als ondernemer, begroting en bancaire beoordeling maken, toekomst scenario s en risico scenario s uitwerken, rapporteren en verdedigen van ondernemingsplan 16

17 Innovatie Formuleren van de ondernemersvraag (wie ben ik, wat wil ik?) en inbrengen van management verschillende oplossingsscenario s (en kiezen wat het best past en waarom). CAH competenties (hoofdfase niveau 2m deels rakend aan niveau 3) Leidinggeven Coacht de ontwikkeling van medewerkers en vertoont voorbeeldgedrag; houdt in complexe situaties het overzicht, neemt het initiatief om op strategische momenten richting aan veranderingsprocessen te geven en gebruikt daarvoor de passende leiderschapsstijl. niveau 2: verantwoordelijkheid (medeverantwoordelijk) zelfstandigheid (eigen risico en initiatief) publiek (nieuwe doelgroep binnen eigen sector) veranderen (sturing geven, vormgeven) Leidinggeven aan project (SC) maar ook aan je eigen onderneming (jij bent de regisseur) Samenwerken Zorgt voor een goede sfeer, gaat zorgvuldig om met de belangen van anderen, kan weerstanden en conflicten overwinnen en benut de kwaliteiten van alle teamleden om gezamenlijk het gestelde doel te bereiken. Niveau 2: Op eigen initiatief met anderen werken aan een gezamenlijk resultaat maakt heldere en meetbare afspraken wisselt op eigen initiatief informatie/kennis en ideeën uit met medestudenten in het kader van het gemeenschappelijk doel verwerkt meningen van anderen in eigen ideeën, plannen en werkwijze biedt gevraagd en ongevraagd hulp aan en vraagt waar nodig zelf om hulp Samenwerken binnen een Student Company Ondernemen Ziet kansen en zet deze voor eigen risico om in het beoogde resultaat. Niveau 2: Actief kansen benutten en vertalen. Zoekt kansen en neemt initiatief Speelt in op signalen vanuit de omgeving en koppelt hier acties aan Durft risico s te nemen om bestaande oplossingen en aanpakken te verbeteren Ondernemen door vanuit een eigen ondernemingsplan toekomst scenario s in kaart te brengen, risico s af te wegen en met onderbouwing te kiezen voor het beste alternatief Innoveren Gebruikt creativiteit om nieuwe producten, diensten of toepassingen te ontwikkelen die in de praktijk bruikbaar zijn. Niveau 2: tijdshorizon (middellange termijn 1-5 jaar) kennis en inzicht (achtergronden, verklaringen) veranderen (sturing geven, vormgeven) Innoveren door te komen met verrassende alternatieven Organiseren Plant en voert activiteiten uit, zet daarbij mensen en middelen effectief in, bewaakt de voortgang, stuurt zo nodig bij en bereikt het beoogde resultaat. Niveau 2: verantwoordelijkheid (medeverantwoordelijk) tijdshorizon (middellange termijn 1-5 jaar) werk (verschillende taken) bereik (transfer binnen verwante sectoren) Uitvoeren diverse module onderdelen binnen deadlines én organisatie project Zelfsturen Heeft inzicht in eigen gedrag en geeft richting aan de eigen ontwikkeling zodat het eigen functioneren en de werkomgeving op elkaar aansluiten. niveau 2: 17

18 verantwoordelijkheid (medeverantwoordelijk) zelfstandigheid (eigen risico en initiatief) onzekerheid (situaties met onvoorspelbare omstandigheden) veranderen (sturing geven, vormgeven) Rapportage en verdediging persoonlijke toepassing.. wat is het wat mij echt bezig houdt en waar ik als ondernemer voor wil gaan in o.a. het ondernemingsplan. Eindkwalificaties: Eindkwalificaties majors DV 5. Opstellen van een ondernemingsplan 6. Ontwikkelen en vermarkten van producten en/ of diensten 11. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en zelfsturen Eindkwalificaties majors TA 3. Opstellen van een strategisch ondernemingsplan 4. Inkopen, ontwikkelen en vermarkten van producten en/of diensten 9. Ondernemend handelen en reflecteren 18

19 Kwaliteitsgericht ondernemen Maatschappelijk verantwoord (HKOM) Coördinator: Elsbeth van Helden Studiepunten: 13 Onderdelen Stpt Naam Examen Periode Literatuur Verslag HKOM 1 3 Assessment bedrijfsanalyse / Brief aan deskundige HKOM 2 2 Procesmanagement T1/ Schriftelijk en kwaliteitsborging T3/ HKOM 3 2 Kwaliteitszorg systemen (o.a. HACCP) T1/ Schriftelijk en wetgevings- T3/ aspecten HKOM 4 2 Levensmiddelenleer Schriftelijk HKOM 5 2 Training auditen en interviewtechnieken Audit uitvoeren Externe audit T1/ T3/T? / niet inroosteren HKOM 6 2 practicum Verslag + excursie Voorvereisten: Beroepstaak: Rol: Werkvormen: Kennisgebieden: Procesmanagement HACCP kwaliteitsborging Levensmiddelenleer Wetgeving In deze module krijg je kijk op wat kwaliteit is en kun je het toepassen op een onderneming. De module legt een basis voor een kwaliteitsmedewerker en geeft je als toekomstige medewerker of ondernemer inzicht in kwaliteitsdenken Kwaliteitsmanager Colleges, practica, excursies, externe audits, externe opdracht, NVWA rollenspel Doelstellingen (de student): Heeft inzicht in de term kwaliteit en de betekenis daarvan voor de sector. Is in staat een bedrijf te beoordelen op kwaliteit. Kan een keten analyseren en de kwaliteitseisen in kaart brengen. Heeft inzicht in kwaliteitssystemen die van toepassing zijn op de sector. Kan fundamentele eisen van voedselveiligheid toepassen Begrijpt de werking van een HACCP-systeem en kan verschillende gevaren rond voedselveiligheid analyseren Kan de HACCP-principes toepassen in andere kwaliteitssystemen Is in staat om de omgevingsfactoren van een organisatie te identificeren en deze te verwerken in een verbeterplan. Is in staat om de belangen van de stakeholders te identificeren en deze te verwerken in het verbeterplan. te kunnen beschrijven uit welke basismoleculen levensmiddelen zijn opgebouwd. te kunnen beschrijven hoe levensmiddelen worden bereid uitgaande van basisgrondstoffen als melk, vlees en plantaardige producten vanuit tuin- en akkerbouw. te kunnen beschrijven welke invloeden de kwaliteit van levensmiddelen beïnvloeden tijdens de oogst, het vervoer, de opslag en de (industriële) verwerking. te kunnen beschrijven welke invloed micro-organismen hebben bij de productie en bewaring van levensmiddelen samenhang aan te geven tussen private, publieke, nationale en EU-wetgeving de wet- en regelgeving die van kracht is op de voedselproductie in kaart te brengen deze wet- en regelgeving op zijn organisatie toe te passen Auditen Practicum Een audit uit te voeren en een audit rapportage op stellen Een chemische analyse uitvoeren, het rapporteren van practicum resultaten. 19

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Studiegids. Milieukunde deeltijd. Agora 1 Postbus 1528 8934 CJ Leeuwarden 8901 BV Leeuwarden tel. 058 2846100 fax: 058 2846445

Studiegids. Milieukunde deeltijd. Agora 1 Postbus 1528 8934 CJ Leeuwarden 8901 BV Leeuwarden tel. 058 2846100 fax: 058 2846445 Studiegids Milieukunde deeltijd 2009 2010 Bezoekadres Postadres Agora 1 Postbus 1528 8934 CJ Leeuwarden 8901 BV Leeuwarden tel. 058 2846100 fax: 058 2846445 De hoofdstukken 1 t/m 5 van dit document vormen

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo

Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo -- Praktisch artikel Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo Dit artikel is het tweeënzestigste in een serie praktische artikelen over onderwijsinnovatie. Deze serie heeft de bedoeling om mensen

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi Maatschappelijk werk Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi 05-06/1529/N/G Deel

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie