Bijlage 2 Openbare versie beslissing op bezwaar. Damsté Advocaten - Notarissen mr. J.M. Eringa Postbus AC ENSCHEDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2 Openbare versie beslissing op bezwaar. Damsté Advocaten - Notarissen mr. J.M. Eringa Postbus AC ENSCHEDE"

Transcriptie

1 Bijlage 2 Openbare versie beslissing op bezwaar Damsté Advocaten - Notarissen mr. J.M. Eringa Postbus AC ENSCHEDE Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 14 Telefoon Betreft Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot boeteoplegging wegens overtreding van artikel 4:94, derde lid, Wft Geachte heer Eringa, Bij besluit van 16 mei 2011, met kenmerk , (Boetebesluit) heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan Briljant Advies B.V. (BA) een bestuurlijke boete van ,- opgelegd. De boete is aan BA opgelegd vanwege het overtreden van artikel 4:94, derde lid van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Tegen dit besluit heeft u, als gemachtigde van BA, bezwaar gemaakt. De AFM heeft besloten de bezwaren van BA grotendeels ongegrond te verklaren. Alleen het bezwaar van BA tegen de hoogte van de boete in verband met de financiële draagkracht van BA verklaart de AFM gegrond. Voor het overige blijft het Boetebesluit in stand. In deze beslissing op bezwaar wordt uitgelegd hoe de AFM tot haar oordeel is gekomen. De beslissing op bezwaar is als volgt opgebouwd. In paragraaf I beschrijft de AFM de procedure. Paragraaf II bevat de relevante feiten en omstandigheden. In paragraaf III beschrijft de AFM kort de gronden van bezwaar en geeft vervolgens een beoordeling van die gronden. In paragraaf IV staat een overweging ten aanzien van publicatie van het Boetebesluit. Paragraaf V geeft het besluit van de AFM weer. Tot slot bevat paragraaf VI de rechtsgangverwijzing. Het verslag van de hoorzitting is in bijlage I bij dit besluit gevoegd. Bijlage 2 bij dit besluit bevat de volledige tekst van de beslissing op bezwaar, geschoond van vertrouwelijke informatie, die op de website van de AFM openbaar zal worden gemaakt nadat het besluit onherroepelijk is geworden. Stichting Autoriteit Financiële Markten Kamer van Koophandel Amsterdam, nr Bezoekadres Vijzelgracht 50 Postbus GS Amsterdam Telefoon Fax

2 Pagina 2 van 14 I. Procedure 1. Bij het Boetebesluit van 16 mei 2011 legt de AFM aan BA een bestuurlijke boete op van als bedoeld in artikel 1:80, eerste lid, Wft, vanwege het overtreden van artikel 4:94, derde lid, Wft. 2. Bij brief van 22 juni 2011 maakt BA bezwaar tegen het Boetebesluit. Bij brief van 1 juli 2011, met kenmerk bevestigt de AFM de ontvangst van het bezwaar. 3. Per van 7 juli 2011 geeft BA aan gehoord te willen worden over het bezwaar. Bij brief van 11 juli 2011, met kenmerk , nodigt de AFM BA uit voor een hoorzitting in het kader van de bezwaarprocedure op 24 augustus 2011 om uur op het kantoor van de AFM. 4. De hoorzitting is op 24 augustus 2011 gehouden. Tijdens de hoorzitting stemt de AFM in met het aanleveren van aanvullende informatie over de personeelskosten Per van 1 september 2011 zegt BA toe deze informatie uiterlijk 9 september 2011 aan te leveren. 5. Bij brief van 6 september 2011, met kenmerk , verlengt de AFM met instemming van BA de beslistermijn tot 14 oktober Per van 13 september 2011 bericht de AFM BA dat de aanvullende informatie nog niet is ontvangen en dat de beslistermijn nader wordt opgeschort tot BA de informatie heeft aangeleverd of aan de AFM kenbaar heeft gemaakt dat de informatie niet op korte termijn wordt aangeleverd. BA stuurt per van 13 september 2011 de aanvullende informatie en laat weten dat er nog geen financiële cijfers over 2011 voorhanden zijn. De AFM bevestigt per van 14 september 2011 de ontvangst van de informatie en verlengt met verwijzing naar haar van 13 september 2011 de beslistermijn tot eind oktober Per van 26 oktober 2011 bevestigt de AFM BA dat de beslistermijn in overeenstemming met BA tot en met 16 november 2011 wordt verlengd. II. Feiten en omstandigheden 8. Deze beslissing op bezwaar is gebaseerd op de feiten, zoals die zijn opgenomen in het Boetebesluit. De feiten die zijn genoemd in het Boetebesluit moeten hier, voor zover zij niet reeds zijn herhaald, als herhaald en ingelast worden beschouwd. 9. BA heeft bij brief van 20 december 2007 een vergunning gekregen van de AFM voor het verlenen van de financiële dienst bemiddelen in de volgende financiële producten: - schadeverzekeringen; - hypothecair krediet, al dan niet gecombineerd met bemiddelen in kapitaal- en overlijdensrisicoverzekeringen; en - consumptief krediet.

3 Pagina 3 van Op 10 augustus 2009 heeft de AFM een normoverdragende brief aan BA gestuurd wegens overtreding van artikel 4:92, eerste lid onder c, Wft juncto artikel 4:94, eerste lid, Wft. Reden hiervoor was dat BA had samengewerkt met [A] zonder dat [A] beschikte over de benodigde vergunning. Met deze brief heeft de AFM een ernstige waarschuwing aan BA gegeven voor de overtreding. Tevens heeft de AFM in deze brief aangegeven dat zij bij herhaling passende maatregelen, waaronder een bestuurlijke boete, kan treffen. 11. Bij brief van 7 januari 2010 is de aan BA verleende vergunning uitgebreid met de product/dienst combinaties bemiddelen in elektronisch geld, spaarrekeningen en betaalrekeningen. 12. Bij brief van 12 augustus 2010 heeft de AFM bij BA een onderzoek aangekondigd over de periode 1 januari 2010 tot en met 30 augustus Het onderzoek richt zich onder meer op de naleving van de zorgplicht en de integere bedrijfsvoering, en dan in het bijzonder de wijze waarop BA op dat moment haar adviesproces heeft vormgegeven. De brief bevat tevens een informatieverzoek, waarin de AFM BA heeft verzocht om de gevraagde informatie uiterlijk 26 augustus 2010 aan te leveren. 13. Op 25 augustus 2010 en 27 augustus 2010 heeft BA, in antwoord op het informatieverzoek van 12 augustus 2010, de gevraagde informatie aan de AFM verstrekt. 14. Op 30 augustus 2010 heeft de AFM onderzoek verricht op het kantoor bij BA. 15. Op 2 september 2010 hebben de toezichthouders telefonisch, en daarna tevens per , onder meer het volgende bij BA opgevraagd: i) alle afrekennota s van leadproviders waarmee BA in 2009 en/of 2010 heeft samengewerkt en ii) een overzicht van de leads 1 van alle 38 (digitale) klantdossiers die BA op 27 augustus 2010 aan de AFM heeft verstrekt. 16. Op 3 september 2010 heeft de AFM per de gevraagde informatie van [B] ontvangen. 17. Op 3 september 2010 heeft [B] een aanvullende aan de AFM gestuurd. In deze omschrijft BA de herkomst van de leads: De leads van de volgende sites zijn van een en dezelfde eigenaar , , , U kunt zien dat deze leads in die tijd binnenkwamen bij Factuur liep via Dit is een van de bedrijven van De vergunning liep via (Dit stond toen op alle sites waar wij leads van betrokken.) 18. In reactie op de van [B] van 3 september 2010 heeft de AFM op 9 september 2010 een aan BA gestuurd met een verzoek om een nadere toelichting op de herkomst van de leads. 19. Op 23 september 2010 heeft de AFM per antwoord van BA ontvangen. In deze geeft BA een nadere toelichting op de herkomst van de leads: [C] is een bedrijf van [D]. Dit bedrijf is gevestigd in Malta. Ten tijde van de afname van leads van de site stond op die bewuste site dat de vergunning liep via Dit is gecontroleerd op of omstreeks van dit jaar en uiteraard ook in Hier hebben wij geen bewijs van omdat wij denken dat als dit op de site staat en je 1 Een lead is een potentiële klant.

4 Pagina 4 van 14 de gegevens matcht met het AFM register dat dit afdoende zou moeten zijn. [D] zou dit moeten en kunnen bevestigen. 20. Op 1 november 2010 heeft de AFM aan BA een voornemen tot het geven van een aanwijzing ex artikel 1:75, eerste lid, aanhef en onder a van de Wft gestuurd. Dit voornemen zag op de constatering van de AFM dat BA stelselmatig het verbod overtreedt op samenwerking met een (onder)bemiddelaar die niet beschikt over een vergunning. BA voldeed daarmee naar het oordeel van de AFM niet aan het gestelde in artikelen 4:94, eerste lid en derde lid, juncto artikel 4:92, eerste lid, onderdeel c Wft. In dit voornemen gaf de AFM met betrekking tot de te volgen gedragslijn aan dat BA: 1. Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk twee weken na dagtekening van de aanwijzing voldoet aan het bepaalde in artikelen 4:94, eerste lid en derde lid, juncto artikel 4:92, eerste lid, onderdeel c Wft; en 2. binnen twee weken na dagtekening van de aanwijzing een schriftelijke verklaring overlegt waarin BA bevestigt dat zij de samenwerking met illegale (onder)bemiddelaars heeft gestaakt en gestaakt zal houden tot het moment waarop deze (onder)bemiddelaars voldoen aan de toepasselijke regelgeving. 21. BA heeft bij brief van 5 november 2010 haar zienswijze op het voornemen van de AFM gegeven. BA heeft in deze brief aangegeven de in de voorgenomen aanwijzing omschreven gedragslijn te zullen volgen. 22. Op 15 november 2010 heeft de AFM, naar aanleiding van de s van BA van 3 september 2010 en 23 september 2010 over de herkomst van de door BA ontvangen leads, een informatieverzoek aan [E] h.o.d.n ([E]) gestuurd. In dit verzoek informeerde de AFM naar de samenwerking tussen [E] en BA. 23. Op 21 november 2010 heeft de AFM per antwoord van [E] op het informatieverzoek ontvangen. In deze omschreef hij de samenwerking tussen [E] en BA. In deze heeft [E] onder meer bevestigd dat de partijen , , en allen leadgenerators 2 zijn van [D]. 24. Op 25 november 2010 heeft de AFM telefonisch contact gehad met [E] om zijn antwoorden op het informatieverzoek van 15 november 2010 te verifiëren en enkele aanvullende vragen te stellen om de resterende onduidelijkheid over de aard van de samenwerking tussen hem en BA weg te nemen. 25. Op 25 november 2010 heeft de AFM per [E] een samenvatting van het eerder op die dag gevoerde telefoongesprek gestuurd. 26. Op 26 november 2010 heeft [E] per een bevestiging van de weergave van het gevoerde telefoongesprek met één aanvulling gestuurd. Deze aanvulling ziet op de arbeidsverhouding tussen hem en BA. 27. Per brief van 6 december 2010 heeft de AFM aan BA bericht dat zij, gezien de reactie van BA van 5 november 2010, afziet van het geven van een aanwijzing. Tevens heeft de AFM in deze brief meegedeeld 2 Leadgenerator is een website die leads genereert.

5 Pagina 5 van 14 dat het onderzoek wel kan resulteren in één of meerdere handhavingsmaatregelen voor het stelselmatig overtreden van het verbod op samenwerking met (onder)bemiddelaars die niet beschikken over een vergunning van de AFM en/of voor het onvoldoende borgen van de vakbekwame dienstverlening aan cliënten. 28. Bij brief van 14 januari 2011 heeft de AFM haar voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke boete, vanwege overtreding van artikel 4:94, derde lid, Wft verstuurd. 29. Per van 4 februari 2011 heeft BA aangegeven haar zienswijze uitsluitend schriftelijk te geven. 30. Per van 8 februari 2011 heeft [F] namens BA aangegeven een beroep te willen doen op verminderde draagkracht, indien de AFM zou besluiten tot boeteoplegging. Als bijlage heeft [F] de financiële verslagen van BA over de jaren 2008 en 2009 gevoegd, alsmede een balans over de periode 1 januari 2010 tot en met 30 september Bij (fax)brief van 9 februari 2011 heeft BA haar schriftelijke zienswijze over het voornemen tot boeteoplegging gestuurd. 32. Op 16 mei 2011 heeft de AFM aan BA een bestuurlijke boete opgelegd als bedoeld in artikel 1:80, eerste lid, Wft vanwege het overtreden van artikel 4:94, derde lid, Wft. Op 24 mei 2011 is het Boetebesluit op grond van artikel 1:97, eerste lid, Wft openbaar gemaakt. BA heeft geen voorlopige voorziening gevraagd strekkende tot schorsing van publicatie van het Boetebesluit. III. Bezwaren en beoordeling 33. De bezwaargronden die in bezwaar zijn aangevoerd, zullen hierna samengevat en zakelijk worden weergegeven. Daarbij wordt onder elk bezwaar de beoordeling daarvan door de AFM gemotiveerd weergegeven. A. Geen overtreding artikel 4:94, derde lid, Wft 34. BA stelt dat zij het verbod van artikel 4:94, derde lid, Wft niet heeft overtreden, omdat BA heeft samengewerkt met een vergunninghouder. De leads in 2008 en 2009 zijn uitsluitend via [E] h.o.d.n en aan BA zijn verstrekt. Voordat BA een overeenkomst met [E] heeft afgesloten voor het aanbrengen van de leads, heeft BA onderzocht of deze onderneming een vergunning van de AFM had. Dit was het geval, onder de naam was een vergunning afgegeven met nummer BA meent dat de AFM in het Boetebesluit onterecht geoordeeld heeft dat [D] illegaal bemiddeld heeft. Volgens BA verstuurde [D] namens vergunninghouder de leads aan BA. BA verwijst naar een aantal s waaruit volgens BA duidelijk blijkt dat er in 2008 en 2009 sprake is van een aantoonbare band tussen [E] h.o.d.n en [D]. Deze s heeft BA als bijlage bij haar bezwaarschrift opgenomen. BA stelt daarbij dat zij niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de

6 Pagina 6 van 14 (toevoeging AFM: wijze van) samenwerking tussen en [D]. [D] presenteerde zich als verbonden aan en op zijn websites werd uitdrukkelijk naar verwezen. Bovendien heeft [E] van [D] zelf bij BA aangedragen. Dat [D] rechtstreeks aan BA zou facturen, doet hier volgens BA niet aan af. 36. BA stelt voorts dat nu de band tussen [E]/ en BA tot en met 2009 is aangetoond, het verwijt van de AFM alleen nog gericht is op de dossiers waarvan de leads zijn doorgegeven na het vertrek van [E] bij BA op 1 januari Dit betreft vijf van de oorspronkelijke tien dossiers. 37. Ten aanzien van de periode na 1 januari 2010 merkt BA het volgende op. In januari 2010 is de samenwerking met [E] als hypotheekadviseur beëindigd. Dit betekent echter geenszins dat alle banden met [E] zijn verbroken. [E] heeft per van 27 februari 2010 nog aangeboden om verdere werkzaamheden voor BA te verrichten en uit een van 27 mei 2010 blijkt dat [E] namens na januari 2010 nog leads heeft aangeboden. 38. BA stelt dat zij niet wist en redelijkerwijs niet had hoeven weten dat de band tussen [D] en was verbroken. Volgens BA werden de leads al sinds maart 2009 automatisch door naar BA doorgezet. Na het vertrek van [E] veranderde op dat punt dus niets voor BA. 39. BA concludeert dat het concrete verwijt van de AFM dus is dat BA na januari 2010 onvoldoende nieuw onderzoek heeft gedaan naar de herkomst van de leads. BA stelt zich op het standpunt dat artikel 4:94, derde lid, Wft dit ook niet van BA vereist. BA heeft conform voornoemd artikel bij aanvang (augustus 2008) en in augustus 2009 onderzoek gedaan en geconstateerd dat over een vergunning beschikt. Beoordeling AFM 40. De AFM heeft in het Boetebesluit geoordeeld dat BA gedurende de periode 1 januari 2010 tot en met 30 augustus 2010 in tien gevallen 3 bemiddelingsactiviteiten heeft verricht waarbij gebruik werd gemaakt van leads die door een illegale onderbemiddelaar aan BA werden doorgegeven. Op grond van artikel 4:94, derde lid, Wft is het de aanbieder niet toegestaan een overeenkomst inzake een financieel product aan te gaan door tussenkomst van een bemiddelaar die niet beschikt over een daartoe benodigde vergunning of aan wie een verbod is opgelegd als bedoeld in artikel 1:58, tweede lid, Wft of artikel 4:4, eerste lid, Wft. Uit artikel 4:92, eerste lid aanhef en onder c, Wft volgt dat het bepaalde in artikel 4:94, derde lid, Wft met betrekking tot de verhouding tussen een aanbieder en een bemiddelaar van overeenkomstige toepassing is op de verhouding tussen een bemiddelaar en een onderbemiddelaar. Gelet op deze bepalingen is het een bemiddelaar niet toegestaan bemiddelingsactiviteiten te verrichten, waarbij gebruik wordt gemaakt van diensten (bijvoorbeeld het doorgeven van leads) van een illegale onderbemiddelaar. 41. De AFM heeft vastgesteld dat tijdens de onderzoeksperiode in tien gevallen leads van een persoon die handelde onder de namen , en werden verstuurd naar een adres 3 Het gaat om de dossiers

7 Pagina 7 van 14 van BA, , vanaf de adressen , en Volgens eigen verklaring van BA (randnummer 16) en een verklaring van [E] (randnummer 22 en 23) zijn deze namen en adressen van één persoon, [D]. [D] beschikte niet over een vergunning of ontheffing om te mogen bemiddelen in hypothecair krediet en was ook niet uitgezonderd van de Wft of vrijgesteld van de vergunningplicht. 42. Voorts is van belang dat de bemiddelingsactiviteiten van [D] bestonden uit het doorgeven van leads, waarbij meer dan NAW gegevens aan BA werden doorgegeven. Door BA wordt dit in bezwaar ook niet betwist. De leads die BA kreeg aangeleverd via bovenstaande adressen bevatten meer informatie dan NAW gegevens. Naast NAW gegevens werd ook informatie doorgegeven over het geslacht van de consument, of de consument een ondernemer is, geboortedatum, woonsituatie, burgerlijke status, gegevens van de partner, bruto maandinkomen, gegevens over de wensen van de consument, telefoonnummer, arbeidssituatie, gewenst hypotheekbedrag en het antwoord op de vraag of de consument een negatief BKR heeft. Het doorgeven van meer dan NAW gegevens aan een bemiddelaar kwalificeert als (onder)bemiddelen in de zin van artikel 1:1 Wft In bezwaar stelt BA dat zij met de vergunninghoudende onderneming (en niet met [D]) een overeenkomst heeft afgesloten voor het aanleveren van leads. BA stelt tevens dat zij in 2008 en 2009 uitsluitend leads ontving via Volgens BA zou deze handelwijze blijken uit de bij bezwaar ingediende stukken. Dit betoog slaagt niet. De AFM licht dit als volgt toe. 44. Uit de stukken waar BA in bezwaar naar verwijst blijkt niet dat BA de in de tien onderzochte dossiers gebruikte leads namens, door tussenkomst dan wel in opdracht van heeft ontvangen van [D]. Dat BA in het verleden wel afspraken heeft gemaakt met [E]/ over het aanleveren van leads maakt dit niet anders. Allereerst merkt de AFM op dat deze s die voornoemde afspraken en handelwijze zouden aantonen, dateren voor april 2009 en dus toezien op leads die ver voor de onderzoeksperiode aan BA zijn verstrekt. Deze s zeggen in feite dus niets over de leads die BA heeft gebruikt tijdens de onderzoeksperiode van 1 januari 2010 tot en met 30 augustus Reeds om die reden kunnen er geen conclusies worden getrokken uit deze s voor wat betreft de tien gevallen die ten grondslag liggen aan het Boetebesluit. 45. Voor zover uit deze stukken zou blijken dat BA heeft samengewerkt met [E] en , blijkt daar niet uit dat uitsluitend als onderbemiddelaar voor BA is opgetreden bij het aanleveren van leads. Evenmin volgt uit deze stukken dat [D] namens of in opdracht van leads aan BA heeft aangeleverd. Dat dit niet de werkwijze was, wordt ondersteund door de verklaring van [E] aan de AFM van 21 november [E] heeft aan de AFM onder meer het volgende verklaard: Ik heb Briljant Advies in contact gebracht met [D]. [D] heeft voor mij een website gemaakt, waarbij op de website stond. Er is daarover mondeling akkoord bereikt. [D] leverde anonieme bezoekers aan de website. De leads die dat opleverde werden naar Briljant Advies gestuurd. [ ] Voor zover ik weet was de site volledig geautomatiseerd en werden de leads zonder menselijke tussenkomst naar Briljant Advies gestuurd. BA heeft in bezwaar geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat [D] de leads die 4 Zie bijvoorbeeld Rb. Rotterdam 24 maart 2011 (Verzekeringen Online V.o.f./AFM), LJN: BP9378

8 Pagina 8 van 14 betrekking hebben op de tien onderzochte dossiers door tussenkomst of in opdracht van als onderbemiddelaar heeft verstuurd, immers in die dossiers zijn de leads rechtstreeks afkomstig van e- mailadressen van [D]. Dat volgens BA de afgesproken werkwijze was dat [D] namens de leads rechtstreeks naar BA stuurde, blijkt niet uit de stukken en dossiers en is ook niet anderszins aannemelijk gemaakt. 46. De stelling van BA dat het verwijt van de AFM alleen nog gericht kan zijn op vijf van de tien onderzochte dossiers, waarvan de leads na het vertrek van [E] (januari 2010) aan BA zijn verstrekt, treft gelet op het voorgaande reeds geen doel. Als het vertrek van [E] bij BA al iets aantoont dan slechts dat BA (ook) leads ontving zonder tussenkomst van In bezwaar geeft BA verder aan dat in januari 2010 weliswaar de samenwerking met [E] als hypotheekadviseur is beëindigd maar dat dit geenszins betekent dat alle banden met [E] werden verbroken. Volgens BA blijkt dit uit de s van 27 februari 2010 en 27 mei Het is de AFM niet duidelijk wat BA hiermee wil zeggen. Als BA met alle banden doelt op een samenwerking als onderbemiddelaar voor het aanbrengen van leads, slaagt dit betoog niet. Uit de s waar BA naar verwijst blijkt niet dat er sprake was van een samenwerking tussen BA en [E]/ Een van [E] waarin wordt aangeboden om nog werkzaamheden te verrichten en een van [E] waarin concrete leads worden aangeboden maakt niet dat er sprake was van een samenwerking tussen BA en [E]/ die bestond uit het aanleveren van leads aan BA. Evenmin toont BA met deze s aan dat de leads in de vijf onderzochte dossiers zijn aangeleverd in het kader van deze vermeende samenwerking. Zoals reeds betoogd is niet aannemelijk gemaakt dat de leads die ten grondslag liggen aan de constateerde overtreding namens of in opdracht van aan BA zijn verstuurd. BA heeft geen ander bewijs hiervoor aangeleverd. Zoals reeds eerder aangegeven onder randnummer 40 zijn de leads in de tien onderzochte dossiers rechtstreeks vanaf adressen van [D] naar BA gestuurd. 48. De stelling van BA dat BA niet wist en redelijkerwijs niet behoorde te weten dat de band tussen [D] en was verbroken kan evenmin slagen. Zoals hierboven toegelicht heeft BA op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat de leads die betrekking hebben op de tien onderzochte klantdossiers namens, door tussenkomst of in opdracht van aan BA zijn verstrekt. Als [D] al namens leads aan BA doorgaf, dan was daar in voornoemde tien gevallen geen sprake van. Stukken die een dergelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid zouden kunnen onderbouwen, ontbreken geheel. Ook de verklaring van [E] aan de AFM ondersteunt deze door BA gestelde handelwijze niet. [E] geeft aan dat op basis van een mondelinge overeenkomst [D] een website heeft gebouwd met daarop de vermelding van De leads die via deze website werden gegenereerd werden doorgestuurd naar BA. Hieruit kan worden afgeleid dat [E] weliswaar zijn handelsnaam heeft laten opnemen op deze website maar dat er verder geen (formele) vorm van samenwerking bestond, laat staan dat [D] vertegenwoordigingsbevoegd was om te handelen namens Dat [D] zich presenteerde als verbonden aan en op zijn websites verwees naar , zijn geen omstandigheden waarachter BA zich kan schuilen. BA heeft als financiële dienstverlener een

9 Pagina 9 van 14 eigen verantwoordelijkheid om na te gaan met welke partijen zij samenwerkt 5. Gegeven de feiten en omstandigheden zoals hierboven beschreven en zoals verwoord in het onderzoeksrapport komt het samenwerken met een illegale onderbemiddelaar voor rekening en verantwoording van BA. 49. In dit verband acht de AFM het bovendien van belang dat [D], via zijn bedrijf , door BA werd betaald voor het doorgeven van leads. BA betwist dit ook niet in haar bezwaarschrift, zij stelt echter dat dit zo is afgesproken door BA, en [D] maar dat deze werkwijze los gezien moet worden van het feit dat de leads door werden aangeleverd. Daargelaten dat BA niet overtuigend heeft aangetoond dat de leads waar dit besluit over gaat door zijn aangeleverd, kan uit het feit dat [D] rechtstreeks door BA werd betaald voor geleverde diensten worden afgeleid dat de levering van de diensten en betaling van de geleverde diensten zich feitelijk afspeelde tussen BA en [D]. Deze omstandigheden bevestigen het oordeel van de AFM dat BA bij haar bemiddelingsactiviteiten gebruik heeft gemaakt van de financiële diensten verleend door [D]. 50. Gelet op het voorgaande treft dit bezwaar geen doel. B. Hoogte van de boete Ernst en duur van de overtreding 51. BA meent dat als komt vast te staan dat het verwijt van de AFM alleen nog is dat BA na januari 2010 onvoldoende nieuw onderzoek naar de herkomst van de leads heeft gedaan, dit een relatief licht vergrijp is dat bovendien kort van duur is geweest. Het gaat om vijf van de zesendertig dossiers in een periode van vijf maanden. Dit zou volgens BA reden moeten zijn om de boete te matigen. Verwijtbaarheid 52. Daarnaast is BA van mening dat de AFM onterecht tot het oordeel is gekomen dat de verwijtbaarheid van BA bij de overtreding reden is om de boete te verhogen. Dit oordeel van de AFM is nagenoeg volledig gebaseerd op de ernstige waarschuwing die BA op 10 augustus 2009 van de AFM heeft gekregen. Deze waarschuwing is echter volgens BA niet gebaseerd op een juist oordeel. In tegenstelling tot het verwijt van de AFM destijds, functioneerde [A] niet als een zelfstandig onderbemiddelaar. BA genereerde zelf de leads, die vervolgens door [A] namens BA werden bezocht. Er zijn bij het oordeel en daarmee de waarschuwing van de AFM gerede twijfels te stellen. Bovendien is deze discussie volgens BA van een hele andere aard dan onderhavige discussie over de leads die door [D] zijn aangebracht. Financiële draagkracht 53. BA stelt voorts dat dit boetebesluit ) direct de continuïteit van BA in gevaar brengt. BA onderbouwt dit verder door te verwijzen naar de financiële gegevens over Zie ook vergewisplicht artikel 4:94, eerste lid, Wft

10 Pagina 10 van Kortom BA heeft geen draagkracht om de boete(s) van de AFM te kunnen voldoen. BA meent dat dit reden moet zijn om de opgelegde boete(s) te matigen. Beoordeling AFM Ernst en duur van de overtreding BA voert in bezwaar aan dat de boete gematigd moet worden wanneer de AFM na heroverweging van het besluit tot het oordeel komt dat de boetemaatregel alleen nog ziet op de periode na januari Gelet op bovenstaand oordeel van de AFM (randnummer 39 49), is de AFM in onderhavig besluit niet tot een dergelijk oordeel gekomen en is de ernst en duur van de overtreding derhalve niet gewijzigd. BA heeft in bezwaar geen andere feiten en omstandigheden met betrekking tot de ernst en duur van de overtreding aangevoerd die een matiging van de boete rechtvaardigen. De AFM is daarom nog altijd van oordeel dat de ernst en/of duur van de overtreding geen verhoging of verlaging van het basisbedrag rechtvaardigt. Verwijtbaarheid BA stelt voorts dat de schriftelijke waarschuwing van de AFM geen reden kan zijn om tot verhoging van de boete over te gaan. Volgens BA is de waarschuwing gebaseerd op een twijfelachtig oordeel en is de discussie in die brief van andere aard dan onderhavige discussie. De AFM deelt deze mening niet. Ook in de brief van 10 augustus 2009 heeft de AFM geconstateerd dat BA samenwerkte met een illegale (onder)bemiddelaar. Als BA twijfels had over het oordeel van de AFM zoals verwoord in die brief, dan had BA de AFM dit kunnen laten weten. Dit is niet gebeurd. In beide gevallen gaat het over dezelfde norm, samenwerking met (onder)bemiddelaars en de vergewisplicht (zoals bedoeld in artikel 4:94 Wft). Dat de 6 Artikel 2, tweede lid, Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Bbbfs) 7 Artikel 2, derde lid, Bbbfs

11 Pagina 11 van 14 (illegale) onderbemiddelaar met wie BA samenwerkte al dan niet zelfstandig werkzaam was, maakt geen verschil. Van belang is dat BA bekend was met de norm en wist, althans had moeten weten dat zij als bemiddelaar ervoor moet zorgen dat de samenwerking met derden in overeenstemming is met de bepalingen bij of krachtens de Wft. In het Boetebesluit heeft de AFM BA voor de tweede keer op deze verantwoordelijkheid moeten wijzen. 58. Met betrekking tot het oordeel van de AFM over de extra verwijtbaarheid van BA is doorslaggevend dat BA op basis van de schriftelijke waarschuwing bekend was, althans bekend had moeten zijn, met de verbodsnorm om samen te werken met een illegale (onder)bemiddelaar en toch willens en wetens de verbodsnorm heeft overtreden. BA heeft in bezwaar geen nieuwe gronden aangevoerd ter onderbouwing van haar stelling dat er ondanks een schriftelijke waarschuwing geen sprake is van extra verwijtbaarheid. 59. Volledigheidshalve merkt de AFM op dat de geschonden norm een verbodsbepaling betreft die tot doel heeft om malafide partijen op de markt te weren. Het gaat dus om een kernbepaling in het vergunningenstelsel zoals dat in de Wft is opgenomen. BA is als vergunninghouder onderdeel van de distributieketen en heeft een zelfstandige belangrijke rol om de financiële markt schoon te houden van illegale financiële dienstverleners. 60. Gelet op het bovenstaande komt de AFM tot het oordeel dat hetgeen door BA is aangevoerd niet leidt tot een ander oordeel met betrekking tot de extra verwijtbaarheid van BA. Verlaging van het boetebedrag zoals dat in het Boetebesluit is vastgesteld is gelet hierop niet aan de orde. Financiële draagkracht 8 1. Naar aanleiding van de informatie die BA in bezwaar heeft overgelegd met betrekking tot de financiële situatie Uit de financiële gegevens over 2010 blijkt dat BA per 31 december Hoewel BA voorafgaand aan het nemen van het Boetebesluit geen gehoor heeft gegeven aan het verzoek van de AFM om alle financiële gegevens , heeft BA deze stukken in bezwaar alsnog ingediend. De AFM kan daarom pas nu met deze informatie rekening houden. 3. Bij de beoordeling van de financiële gegevens ten tijde van het Boetebesluit is van belang geweest dat BA 8 Artikel 4, eerste lid, Bbbfs

12 Pagina 12 van BA heeft in bezwaar geen andere informatie met betrekking tot haar financiële draagkracht overgelegd. Gelet op de beschikbare informatie betekent dit het volgende : ; ; ; ; 61. Gelet op het voorgaande komt de AFM tot het oordeel dat de boete dient te worden gematigd, en dat een bedrag van 500,- passend is. IV. Publicatie op grond van artikel 1:98 Wft 62. Van openbaarmaking van het Boetebesluit (en de beslissing op bezwaar) nadat het Boetebesluit onherroepelijk is geworden, kan de AFM slechts afzien als die publicatie in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft. Van dat laatste is naar het oordeel van de AFM geen sprake. Van openbaarmaking na het onherroepelijk worden van het Boetebesluit kan daarom niet worden afgezien. Het individuele belang van BA kan in dit verband niet tot een andere uitkomst leiden. Dit argument heeft geen betrekking op de vraag of de openbaarmaking in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft 63. De AFM zal na het definitief worden van het Boetebesluit, aan haar verplichting tot publicatie op grond van artikel 1:98 Wft uitvoering geven door het eerdere persbericht te wijzigen ten aanzien van de hoogte van het boetebedrag en de volgende update toe te voegen: Update [datum waarop de update op de site verschijnt]: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd

13 Pagina 13 van Bijlage 2 bij dit besluit bevat de volledige tekst van deze beslissing op bezwaar die op de website van de AFM openbaar zal worden gemaakt, geschoond van vertrouwelijke gegevens. Mocht u van mening zijn dat er desondanks vertrouwelijke gegevens in staan die geschoond zouden moeten worden, dan verneemt de AFM dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat dit besluit definitief is geworden. Nadat dit besluit definitief is geworden, zal geen nadere aankondiging plaatsvinden alvorens tot de tweede publicatie zal worden overgegaan. V. Besluit 65. De AFM herroept het Boetebesluit voor zover het de hoogte van de boete betreft en stelt deze vast op 500,-. Voor het overige laat de AFM het Boetebesluit in stand. De motivering van het Boetebesluit wordt aangevuld met de motivering die in deze beslissing op bezwaar is opgenomen. VI. Rechtsgangverwijzing 66. Iedere belanghebbende kan tegen deze beslissing op bezwaar beroep instellen door binnen zes weken na bekendmaking ervan een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Natuurlijke personen kunnen ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het instellen van beroep wordt een griffierecht geheven. Hoogachtend, Autoriteit Financiële Markten Plaatsvervangend Hoofd Juridische Zaken Directeur

14 Pagina 14 van 14 Bijlage 1: Verslag hoorzitting [was bijgevoegd]

Aangetekend verstuurd OPENBARE VERSIE ------- - ------- --- --- ------ ------ ----- ---- -- --------- NeeC.D.VCéKr-16062144 - Beslissingen op bezwaar Datum 25 augustus 2016 Geachte heer ----, Uw kenmerk

Nadere informatie

Datum 18 maart Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 5. Telefoon

Datum 18 maart Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 5. Telefoon Bijlage Openbare versie beslissing op bezwaar Aangetekend met bericht van ontvangst Kristal Advies t.a.v. de heer ---------------- ------------------------------ --------------- UTRECHT Datum 18 maart

Nadere informatie

Datum 17 september Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 7 Kopie aan Nauta Dutilh, mr. S.M.C. Nuyten

Datum 17 september Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 7 Kopie aan Nauta Dutilh, mr. S.M.C. Nuyten AANGETEKEND MBVO Bijlage 3 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP De directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM Datum 17 september 2012 - Pagina 1 van 7 Kopie aan Nauta Dutilh, mr. S.M.C. Nuyten Telefoon

Nadere informatie

Bijlage 3: Openbare versie. Global Marketing Solutions B.V. t.a.v. de directie ------------------------------------- -------------------------------

Bijlage 3: Openbare versie. Global Marketing Solutions B.V. t.a.v. de directie ------------------------------------- ------------------------------- Bijlage 3: Openbare versie Aangetekend verstuurd MBVO Strikt vertrouwelijk Global Marketing Solutions B.V. t.a.v. de directie ------------------------------------- ------------------------------- Datum

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 18. Telefoon Betreft

Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 18. Telefoon Betreft Bijlage 2 Openbare versie beslissing op bezwaar Damsté Advocaten - Notarissen mr. J.M. Eringa Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Datum Ons kenmerk ---------------------- Pagina 1 van 18 Telefoon --------------------

Nadere informatie

De bevindingen uit het definitieve onderzoeksrapport die niet aan de boete ten grondslag zijn gelegd zijn vermeld in bijlage 1.

De bevindingen uit het definitieve onderzoeksrapport die niet aan de boete ten grondslag zijn gelegd zijn vermeld in bijlage 1. Bijlage 2 Openbare versie Boetebesluit Strikt vertrouwelijk/aangetekend MBVO Consumenten Advies Centrum BV De directie Postbus 772 7500 AT ENSCHEDE Datum 23 mei 2012 Pagina 1 van 11 Kopie aan [..] (curator)

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats.

Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats. Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats Datum 28 maart 2008 Ons kenmerk TT1A-YKe-08021449 Pagina 1 van 4 Betreft Last onder

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk Pagina Kopie aan. Telefoon . Betreft

Datum Ons kenmerk Pagina Kopie aan. Telefoon  . Betreft Aangetekend en per reguliere post verstuurd Assurantiekantoor Stad Enschede de heer J.G.A. Berghs Ootmarsumbrink 26 7544XR ENSCHEDE Datum Pagina Kopie aan 1 van 6 Haydnlaan 20 7522HE Enschede NeeAntonosC.C.J.VChristine

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg VB MARUM

Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg VB MARUM Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg 13 9363 VB MARUM Datum 28 januari 2013 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom Geachte heer De Jong, De Autoriteit

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Strikt vertrouwelijk Alyuva Bemiddelings Maatschappij B.V. t.a.v. xxx Nieuwe Binnenweg 115A 3014 GJ ROTTERDAM Datum 6 december 2007 Pagina 1 van 8 Telefoon E-mail Betreft xxx xxx@afm.nl Last onder dwangsom

Nadere informatie

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen. Besluit

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen. Besluit Besluit van de Raad van Bestuur van de als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen. Kenmerk: Besluit Samenvatting 1. De heeft vastgesteld dat de heer xxx speelautomaten exploiteert zonder daarvoor

Nadere informatie

Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post. Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer XXX XXX XXX XXX XXX

Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post. Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer XXX XXX XXX XXX XXX Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer Datum 26 juni 2008 Pagina 1 van 9 Telefoon E-mail Betreft Last onder dwangsom Geachte

Nadere informatie

De heer D.J. Postmus h.o.d.n. Postmus Administratie- en Adviesbureau Kooiweg JL TERSCHELLING HOORN. Kopie per reguliere post Kopie per fax: XXX

De heer D.J. Postmus h.o.d.n. Postmus Administratie- en Adviesbureau Kooiweg JL TERSCHELLING HOORN. Kopie per reguliere post Kopie per fax: XXX Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk De heer D.J. Postmus h.o.d.n. Postmus Administratie- en Adviesbureau Kooiweg 5 8896 JL TERSCHELLING HOORN Kopie per reguliere post Kopie per fax: XXX Datum 20

Nadere informatie

Datum 17 maart 2010 Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 9. Telefoon Betreft

Datum 17 maart 2010 Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 9. Telefoon Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Iberrealty Benelux Holding B.V. De heer B.J. Sleijster Postbus 1133 1440 BC PURMEREND Datum 17 maart 2010 Ons kenmerk JZ------------------ Pagina 1 van 9 Telefoon

Nadere informatie

Openbare versie. Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH. Last onder dwangsom. Geachte directie,

Openbare versie. Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH. Last onder dwangsom. Geachte directie, Openbare versie Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH Datum 14 april 2008 Pagina 1 van 10 Telefoon E-mail Betreft [ ] [ ] Last onder dwangsom Geachte directie, Inzake bovengenoemd

Nadere informatie

Datum 10 november 2009 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 13. Telefoon . Betreft

Datum 10 november 2009 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 13. Telefoon  . Betreft [ ] Openbare versie Paul Peeman Advies B.V. De directie Oost Voorgors 93 3241 KD MIDDELHARNIS Datum 10 november 2009 Pagina 1 van 13 Telefoon E-mail Betreft [ ] [..] Besluit tot boeteoplegging Geachte

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM ) u als volgt. Aangetekend verstuurd Openbare versie Wiendels B.V. i.o. de heer [ ] De Renne 81 9502 RC STADSKANAAL Datum Pagina 1 van 8 Telefoon Betreft 020 [ ] Last onder dwangsom Geachte heer [ ], Inzake bovengenoemd

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. AANGETEKEND MBVO Bijlage 2 Openbare versie Kristal Advies t.a.v. de heer ---------------- ------------------------------ ------------- UTRECHT Per fax vooruit: 030-245 ---------- Datum 1 december 2009

Nadere informatie

Besluit op bezwaar. 1 Inleiding. 2 Ontvankelijkheid. Kansspelautoriteit OPENBAAR

Besluit op bezwaar. 1 Inleiding. 2 Ontvankelijkheid. Kansspelautoriteit OPENBAAR OPENBAAR Besluit van de raad van bestuur van de op het bezwaarschrift van de heer (betrokkene) tegen het besluit van 22 december 2015 kenmerk 00.060.960. Kenmerk: 10124 / 00.077.117 Openbaar gemaakt onder

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft Aanbieders van financiële producten Datum 16 januari 2012 Pagina 1 van 5 Betreft Ketenbeheersing Geachte heer, mevrouw, In 2010 en 2011 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de ketenbeheersing van

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk Hypo Consult Nederland de directie [ ] [ ] OSS Tevens per e-mail: hypo-consult@kpnmail.nl Tevens per fax: [ ] Datum Pagina 1 van 8 Telefoon E-mail Betreft 020

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De heer P.J.J. Kruger h.o.d.n. Fiscaal Adviesbureau SGH Willem Alexanderplantsoen 13 2991 NA BARENDRECHT Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Nederlandse Associatie van Financiële Deskundigen B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Postbus 19 2450 AA LEIMUIDEN Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Mevrouw E.J. Berghuis - van Bremen h.o.d.n. EBVB Financiële Diensten & Planning Postbus 104 2630 AC NOOTDORP Datum 14 maart 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nummer 4528-59 Betreft zaak: 4528 / D.

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk. Pagina 1 van 16. Telefoon 020 - ------------ E-mail -----------@afm.nl. Betreft

Datum Ons kenmerk. Pagina 1 van 16. Telefoon 020 - ------------ E-mail -----------@afm.nl. Betreft Openbare versie ------------------ ---------------- ------------------------- Datum Pagina 1 van 16 Telefoon 020 - ------------ E-mail -----------@afm.nl Betreft Beslissing op bezwaar tegen boeteoplegging

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3802-59 Betreft zaak: Waldeck (verzoek intrekking VLOD) Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot niet ontvankelijk

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa rw Mevr. mr. R. Westerhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa rw Mevr. mr. R. Westerhof (035) AANGETEKEND Stichting Rotterdamse T.V. Producties / RNN p/a Haulussy The Law Company Advocaten T.av. de heer mr. M.A.C. Backx Postbus 21130 3001 AC ROTTERDAM Datum Onderwerp 8 september 2005 Beslissing

Nadere informatie

h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg DA DORDRECHT INT-[ ] Last onder dwangsom Geachte directie,

h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg DA DORDRECHT INT-[ ] Last onder dwangsom Geachte directie, Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post Strikt vertrouwelijk Mevrouw J.J.M. Robart h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg 9 3311 DA DORDRECHT Datum Ons kenmerk INT-[ ]-09010520

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo AANTEKENEN NOS - RTV t.a.v. het bestuur Sumatralaan 45 1217 GP HILVERSUM Datum Onderwerp 3 maart 2005 beslissing op bezwaar NOS-EK Schaatsen Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post De heer F.B. van den Broek Kroezel GD OSS

Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post De heer F.B. van den Broek Kroezel GD OSS Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post Strikt vertrouwelijk De heer F.B. van den Broek Kroezel 42 5345 GD OSS Tevens per post: Postbus 157, 5340 AD OSS Tevens per e-mail: [ ] Datum Pagina 1 van

Nadere informatie

2. Bij besluit van de d-g NMa van 5 september 2001 (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen.

2. Bij besluit van de d-g NMa van 5 september 2001 (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen. BESLUIT Nummer 2600/ 41 Betreft zaak: Ralet vs CZ en VGZ Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het bezwaar gericht tegen zijn besluit van

Nadere informatie

GHANA. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

GHANA. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Openbare versie Global Green Ltd. het bestuur [ ] [ ] Accra GHANA Tevens per reguliere post en per e-mail: [ ]. Datum 26 mei 2008 Pagina 1 van 8 Kopie aan Global Green

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De heer E.J.F. Notermans h.o.d.n. Assurantiekantoor Ernest Notermans Doctor Poelsstraat 3 6181 CM ELSLOO LB Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder

Nadere informatie

http://www.legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=1184...

http://www.legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=1184... Page 1 of 6 JOR 2013/309 CBB, 14-08-2013, 13/396, ECLI:NL:CBB:2013:160 Overtreding van art. 4:23 Wft, Publicatie van de opgelegde boete, Afwijzing verzoek tot schorsing van publicatie totdat in hoger beroep

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Betreft: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 15 april 2014 (kenmerk 619878/623042) op het verzoek van KPN B.V. om ontheffing van de doorgifteverplichting van één van de televisieprogrammakanalen

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De Financieel Strateeg B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Van Stienhovenstraat 2 2596 SG 'S-GRAVENHAGE Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 9 Betreft

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3801-75 Betreft zaak: Waldeck (VLOD) Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot nietontvankelijk verklaring van het

Nadere informatie

Per fax vooruit:

Per fax vooruit: Per fax vooruit: 0184 433 061 Openbare versie AANTEKENEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING Holding Cinjee Advies B.V. De directie Postbus 84 3360 AB SLIEDRECHT Datum 30 maart 2011 - Pagina 1 van 9 Telefoon -------------------

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Strikt vertrouwelijk/aangetekend MBVO De heer Frederik Martin Coenders h.o.d.n. P&C (Planning en Communicatie) Prinses Beatrixplein 28-30 2033 WH HAARLEM Datum 16 september 2009 Pagina 1 van 10 Kopie aan

Nadere informatie

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. 13 mei 2008 Besluit inzake handhavingsverzoek verhoogde 1 acceptgirokosten KPN

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. 13 mei 2008 Besluit inzake handhavingsverzoek verhoogde 1 acceptgirokosten KPN Consumentenbond De heer M. Wessling Postbus 1000 2500 BA 'S-GRAVENHAGE 2500BA1000 Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer mw. drs. M.E. Remijnse OPTA/ACNB/2008/200860 Datum Onderwerp Bijlage(n)

Nadere informatie

Uitspraak naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Uitspraak naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht [B] AFM DomJur 2011-831 Rechtbank Rotterdam Zaak-/rolnummer: AWB 11/3976 VBC-T2 Datum: 1 december 2011 Uitspraak naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van

Nadere informatie

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Staten Assurantiën B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Postbus 5 3454 ZJ DE MEERN Datum 14 maart 2014 Pagina 1 van 9 Betreft Last onder dwangsom Geachte

Nadere informatie

De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN INT-[ ]-08111005. Last onder dwangsom. Geachte heer Schoonhoven,

De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN INT-[ ]-08111005. Last onder dwangsom. Geachte heer Schoonhoven, Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN Datum Pagina 1 van 9 Telefoon Betreft 020 [ ] Last onder dwangsom Geachte heer

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. AANGETEKEND MBVO Openbare versie Bijlage 2 Kristal Advies t.a.v. de heer --------------- Nachtegaalstraat 34 3581 AK UTRECHT Per fax vooruit: 030-245 ------ Datum Ons kenmerk JZ---------- --------------

Nadere informatie

Datum 30 maart 2012 Ons kenmerk Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G. Pieper, Pieper Advocatenpraktijk. E-mail. Betreft

Datum 30 maart 2012 Ons kenmerk Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G. Pieper, Pieper Advocatenpraktijk. E-mail. Betreft Bijlage: Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Huislijn.nl De directie Laan der Verenigde Naties 60 3314 DA DORDRECHT Datum 30 maart 2012 _ Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G.

Nadere informatie

De heer A.H. Bonefaas h.o.d.n. Universeel Hypotheken J. van der Heijdenstraat 1B 1222 HP HILVERSUM

De heer A.H. Bonefaas h.o.d.n. Universeel Hypotheken J. van der Heijdenstraat 1B 1222 HP HILVERSUM Aangetekend verstuurd Tevens per gewone post Strikt vertrouwelijk De heer A.H. Bonefaas h.o.d.n. Universeel Hypotheken J. van der Heijdenstraat 1B 1222 HP HILVERSUM Datum 3 april 2009 Pagina 1 van 10 Telefoon

Nadere informatie

5. RBN biedt een Voip-applicatie genaamd RingCredible aan. Met deze applicatie kunnen eindgebruikers bellen over het internet.

5. RBN biedt een Voip-applicatie genaamd RingCredible aan. Met deze applicatie kunnen eindgebruikers bellen over het internet. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2015/201646_OV Zaaknummer: 14.0875.31.1.01 Datum: 7 april 2015 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op het bezwaar van RBN B.V. gericht tegen zijn besluit van 18 december 2014,

Nadere informatie

1 8 AUG 2015 Voorgenomen besluit tot opleggen bestuurlijke boete

1 8 AUG 2015 Voorgenomen besluit tot opleggen bestuurlijke boete Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht Locatie Utrecht Park Voorn 4 Postbus 2730 3 500 GS Utrecht ROC van Amsterdam T.a.v.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nummer 4445-51 Betreft zaak: 4445/ Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

BESLUIT. Openbare versie. 1 Verloop van de procedure. Openbaar

BESLUIT. Openbare versie. 1 Verloop van de procedure. Openbaar Openbare versie Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 6944/91 Betreft zaak: Zegelverbreking LHV Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren gericht

Nadere informatie

DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen last onder bestuursdwang ONSNUMIVIER 14.

DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen last onder bestuursdwang ONSNUMIVIER 14. Gemeente Hoogeveen AANTEKENEN Hotel Hoogeveen Beheer B.V./Hotel-Restaurant Hoogeveen Mathijsenstraat 1 7909 AP HOOGEVEEN DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen

Nadere informatie

Pagina 1/60. Besluit Openbaar. Samenvatting

Pagina 1/60. Besluit Openbaar. Samenvatting Ons kenmerk: ACM/DC/2015/204593 Zaaknummer: 15.0222.29 Datum: 29 juli 2015 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 2.9 Wet Handhaving Consumentenbescherming tot het opleggen van

Nadere informatie

Vertrouwelijk Aangetekend en per reguliere post verstuurd

Vertrouwelijk Aangetekend en per reguliere post verstuurd -----------------, advocaat Vertrouwelijk Aangetekend en per reguliere post verstuurd ---------------------------------- ----------------------------- --------------------- -------------------------------

Nadere informatie

BESLUIT. 3. Tegen het bestreden besluit heeft Automark tijdig bezwaar aangetekend bij brief van 30 juli 2008.

BESLUIT. 3. Tegen het bestreden besluit heeft Automark tijdig bezwaar aangetekend bij brief van 30 juli 2008. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 6386 / 66 Betreft zaak: Wob-verzoek Automark II Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren gericht tegen

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1204

ECLI:NL:CRVB:2017:1204 ECLI:NL:CRVB:2017:1204 Instantie Datum uitspraak 29-03-2017 Datum publicatie 30-03-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/5445 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit OPENBAAR. 1 Verloop van de procedure

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit OPENBAAR. 1 Verloop van de procedure OPENBAAR Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3309 / 347 Betreft zaak: NIP, LVE, NVVP Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot gegrondverklaring van de

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk - Ons kenmerk ------------------------ Pagina 1 van 40 Kopie aan ----------------------

Datum Uw kenmerk - Ons kenmerk ------------------------ Pagina 1 van 40 Kopie aan ---------------------- Aangetekend verstuurd Openbare versie AFAB Holding N.V. t.a.v. de directie Postbus 93 3800 AB AMERSFOORT Datum Uw kenmerk - Ons kenmerk ------------------------ Pagina 1 van 40 Kopie aan ----------------------

Nadere informatie

Besluit tot openbaarmaking

Besluit tot openbaarmaking Besluit als bedoeld in artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur Zaak: OB/001 Kenmerk: 00.061.063 Openbaarmaking onder kenmerk: Besluit tot openbaarmaking Besluit tot openbaarmaking van de besluiten

Nadere informatie

Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg SC ROTTERDAM

Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg SC ROTTERDAM > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg 637-639 3065 SC ROTTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit Strikt vertrouwelijk/a A N G E T E K E ND M B V O Spigthoff N.V. De heer mr. G.P. Roth Postbus 75546 1070 AM AMSTERDAM Datum 8 april 2010 Pagina 1 van 11 Telefoon

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26212/2011016210 Betreft: verzoek om bestuursrechtelijke handhaving op grond van artikel 6.13, tweede lid, aanhef en onder a, van de Mediawet 2008 Beslissing op bezwaar inzake

Nadere informatie

AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING. Openbare versie De heer J. Bos h.o.d.n. Investeer in Onroerend Goed IJmeerstraat JR LELYSTAD

AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING. Openbare versie De heer J. Bos h.o.d.n. Investeer in Onroerend Goed IJmeerstraat JR LELYSTAD AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Openbare versie De heer J. Bos h.o.d.n. Investeer in Onroerend Goed IJmeerstraat 7 8226 JR LELYSTAD Datum 14 april 2008 Pagina 1 van 9 Telefoon Betreft [ ] Last onder

Nadere informatie

Aangetekend met bericht van ontvangst. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Aangetekend met bericht van ontvangst. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Aangetekend met bericht van ontvangst Openbare versie Uw Woonplein de heer S.H.H. Bongearts Faunasingel 15 6043 WP ROERMOND Tevens per fax : [ ] Datum 31 juli 2007 Ons kenmerk IFA-[ ]-07061143 Pagina 1

Nadere informatie

Boete financieel dienstverlener Paul Peeman Advies B.V. voor verboden bemiddeling in kredieten en verzekeringen

Boete financieel dienstverlener Paul Peeman Advies B.V. voor verboden bemiddeling in kredieten en verzekeringen Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2013/mei) Boete financieel dienstverlener Paul Peeman Advies B.V. voor verboden bemiddeling in kredieten en verzekeringen 27 mei 2013 Nieuws Update 6 juni 2013:

Nadere informatie

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3 Bestuurlijke Boete Bestuurlijke Boete De bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en ondernemers. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door controles langs

Nadere informatie

3. Bij brief van 28 december 2016 heeft betrokkene op verzoek van ACM aanvullende financiële gegevens verstrekt. 5

3. Bij brief van 28 december 2016 heeft betrokkene op verzoek van ACM aanvullende financiële gegevens verstrekt. 5 Ons kenmerk: ACM/DJZ/2017/200174_OV Zaaknummer: 16.0135.32.1.01 Datum: 19 januari 2017 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op het bezwaar van [VERTROUWELIJK], gericht tegen het boetebesluit van

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3698-22 Betreft zaak: natuurlijke persoon Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Openbare versie de heer R.A.M.T. Postema [ ] [ ] ULESTRATEN Nederland Tevens per reguliere post en per e-mail: [ ] Datum 6 maart 2008 Pagina 1 van 10 Telefoon E-mail Betreft [ ] [ ] Last onder dwangsom

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk de heer A.P.W. Brouwer voorheen h.o.d.n. Maytexu International Real Estate [ ] [ ] Datum 10 juli 2008 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft [ ] Last onder dwangsom

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V..

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V.. BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206510 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Autoriteit Consument e. Markt

Autoriteit Consument e. Markt Consument e. Markt Ons kenmerk: ACM/DC/2016/200281 Zaaknummer: 15.0833.53 Datum: 11 januari 2016 tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2002:AE1633

ECLI:NL:CBB:2002:AE1633 ECLI:NL:CBB:2002:AE1633 Instantie Datum uitspraak 09-04-2002 Datum publicatie 17-04-2002 Zaaknummer AWB 00/25 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse mededingingsautoriteit

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse mededingingsautoriteit Nederlandse mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 2745-73 Betreft zaak: Vill'ABB Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het bezwaar van

Nadere informatie

AFM legt bestuurlijke boete op aan Kristal Advies

AFM legt bestuurlijke boete op aan Kristal Advies Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2010/aug) AFM legt bestuurlijke boete op aan Kristal Advies 19 augustus 2010 Nieuws De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 1 december 2009 een bestuurlijke

Nadere informatie

BESLUIT. 4. Tegen het bestreden besluit heeft M.E. Steneker (hierna: bezwaarmaker) tijdig bezwaar aangetekend bij brief van 3 augustus 2006.

BESLUIT. 4. Tegen het bestreden besluit heeft M.E. Steneker (hierna: bezwaarmaker) tijdig bezwaar aangetekend bij brief van 3 augustus 2006. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3938_277/44 Betreft zaak: B&U-sector / Bouwbedrijf Steneker Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren gericht

Nadere informatie

Pagina 1/6. Ons kenmerk: CA/IB/878/27 Zaaknummer: 878 Datum: 24 oktober 2013

Pagina 1/6. Ons kenmerk: CA/IB/878/27 Zaaknummer: 878 Datum: 24 oktober 2013 Ons kenmerk: CA/IB/878/27 Zaaknummer: 878 Datum: 24 oktober 2013 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op de bezwaren van Ryanair Ltd. tegen het besluit van de Consumentenautoriteit van 26 februari

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: aanvraag).

BESLUIT OPENBAAR. aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: aanvraag). BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206511 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Verloop procedure en feitelijke achtergrond

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Verloop procedure en feitelijke achtergrond Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 4040-31 Betreft zaak: Klacht Van der Brugge tegen Raden voor Rechtsbijstand en NOvA Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

[Aanvrager A] heeft ter onderbouwing van het handhavingsverzoek van 3 augustus 2016 een aantal documenten aan de NZa overlegd.

[Aanvrager A] heeft ter onderbouwing van het handhavingsverzoek van 3 augustus 2016 een aantal documenten aan de NZa overlegd. Besluit Aanleiding Op 3 augustus 2016 ontving de NZa een handhavingsverzoek van [Aanvrager A]. [Aanvrager A] is een samenwerkingsverband van zeven aanbieders van orthopedisch schoeisel. 1 In haar schrijven

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 153 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

1. Verloop van de procedure

1. Verloop van de procedure Besluit van de Consumentenautoriteit op de bezwaren van Scheer & Foppen Elektro Speciaalzaken B.V. tegen het besluit van de Consumentenautoriteit van 26 mei 2011, met kenmerk CA/NCB/559/19. 1. Verloop

Nadere informatie

PROTOCOL KLACHTBEHANDELING

PROTOCOL KLACHTBEHANDELING 2016 COLLEGE VAN TOEZICHT PROTOCOL KLACHTBEHANDELING INLEIDING In dit protocol zijn de regels vastgelegd die betrekking hebben op het indienen van een schriftelijke klacht tegen een lid van de Nederlandse

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Fastned de heer C.R.H. Florentinus Amsteldijk 166 1079 LH AMSTERDAM uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1283572 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Geachte heer Florentinus, Op 10 september

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3938_348/86 Betreft zaak: B&U-sector / Bosch Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren gericht tegen het

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2008:BG1849

ECLI:NL:RVS:2008:BG1849 ECLI:NL:RVS:2008:BG1849 Instantie Raad van State Datum uitspraak 29-10-2008 Datum publicatie 29-10-2008 Zaaknummer 200802872/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. Voorgeschiedenis

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. Voorgeschiedenis Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 7487 / 32 Betreft zaak: Zaaknr.:7487 / Herzieningsverzoek Hendriks I Voorgeschiedenis 1. Op 19 oktober 2001 heeft de heer Hendriks, namens Stichting Vill

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-000242-ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-000242-ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754 AANTEKENEN Broadcast Newco Two B.V. p/a Brinkhof advokaten, t.a.v. mevrouw mr. Q.J. Tjeenk Willink De Lairessestraat 111-115 1075 HH AMSTERDAM Datum Onderwerp 20 januari 2005 Beslissing op bezwaar Uw kenmerk

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:2773

ECLI:NL:GHDHA:2014:2773 ECLI:NL:GHDHA:2014:2773 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 21-03-2014 Datum publicatie 18-09-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie BK-13/00269

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:2145

ECLI:NL:CRVB:2017:2145 ECLI:NL:CRVB:2017:2145 Instantie Datum uitspraak 15-06-2017 Datum publicatie 20-06-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/3245 AW Ambtenarenrecht

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post De heer J.H.J. ten Veldhuis voorheen h.o.d.n. Yanspir Hermannistraat CC VELDHOVEN

Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post De heer J.H.J. ten Veldhuis voorheen h.o.d.n. Yanspir Hermannistraat CC VELDHOVEN Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post Strikt vertrouwelijk De heer J.H.J. ten Veldhuis voorheen h.o.d.n. Yanspir Hermannistraat 11 5503 CC VELDHOVEN Datum 25 februari 2010 Pagina 1 van 11 Telefoon

Nadere informatie

Van Bruggen Adviesgroep, gevestigd te Coevorden, hierna te noemen de Adviseur.

Van Bruggen Adviesgroep, gevestigd te Coevorden, hierna te noemen de Adviseur. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-133 d.d. 30 maart 2016 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. A.P. Luitingh, leden en mr. R. de Kruif, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld.

Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld. Waardebepaling tegen de zin van een van de twee opdrachtgevers gemeld. Klaagster en haar partner gaan uit elkaar. In dat kader moet de gezamenlijke woning worden verkocht. Als na geruime tijd geen verkoop

Nadere informatie

4. Op 23 september 2014 heeft u schriftelijk en per laten weten af te willen zien van de hoorzitting.

4. Op 23 september 2014 heeft u schriftelijk en per  laten weten af te willen zien van de hoorzitting. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2014/205722_OV Zaaknummer: 14.0492.51.1.01 Datum: Beslissing op bezwaar van de Autoriteit Consument en Markt inzake het bezwaarschrift van de heer [VERTROUWELIJK] van 22 juli 2014,

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BY3743

ECLI:NL:RVS:2012:BY3743 ECLI:NL:RVS:2012:BY3743 Instantie Raad van State Datum uitspraak 21-11-2012 Datum publicatie 21-11-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201202162/1/V6 Bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Pagina. 1 Verloop van de procedure. Besluit Openbaar. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2016/203182_OV Zaaknummer: Datum: 9 juni 2016

Pagina. 1 Verloop van de procedure. Besluit Openbaar. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2016/203182_OV Zaaknummer: Datum: 9 juni 2016 Pagina 1/5 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DJZ/2016/203182_OV Zaaknummer: 15.0327.31.1.07

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201010673/1 A/1. Datum uitspraak: 25 juni 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie