Datum 17 maart 2010 Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 9. Telefoon Betreft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum 17 maart 2010 Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 9. Telefoon Betreft"

Transcriptie

1 Aangetekend verstuurd Openbare versie Iberrealty Benelux Holding B.V. De heer B.J. Sleijster Postbus BC PURMEREND Datum 17 maart 2010 Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 9 Telefoon Betreft Beslissing op bezwaar inzake Iberrealty Benelux Holding B.V. Geachte heer , Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. 1. Inleiding Bij beschikking van 28 september 2009 (met kenmerk: JZ ) heeft de AFM aan Iberrealty Benelux Holding B.V. (IBH) een bestuurlijke boete opgelegd van ,- (de Boete). De Boete is opgelegd wegens een overtreding van artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). IBH heeft effecten aangeboden zonder dat een goedgekeurd prospectus verkrijgbaar was. Tegen deze beschikking (het Besluit) heeft u, namens IBH, bezwaar aangetekend. In het hiernavolgende treft u de beslissing op het bezwaar aan. De AFM handhaaft het Besluit voor zover het de boeteoplegging zelf en de publicatie daarvan betreft. De AFM herroept het Besluit voor zover het de hoogte van de boete betreft. De AFM matigt de boete tot ,-. De beslissing op bezwaar is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 wordt het verloop van het boetetraject weergegeven en in paragraaf 3 worden de relevante feiten beschreven. Paragraaf 4 bevat een weergave van de door IBH in bezwaar aangevoerde gronden. In paragraaf 5 volgt de beoordeling van die aangevoerde gronden, waarna in paragraaf 6 de beslissing op bezwaar wordt gegeven. Tot slot bevat paragraaf 7 de rechtsgangverwijzing, wordt in Bijlage 1 het wettelijk kader weergegeven en is in Bijlage 2 is het verslag van de hoorzitting opgenomen. Stichting Autoriteit Financiële Markten Kamer van Koophandel Amsterdam, nr Kenmerk van deze brief: JZ Bezoekadres Vijzelgracht 50 Postbus GS Amsterdam Telefoon Fax

2 Pagina 2 van 9 2. Verloop van het boetetraject 2.1 De boete Per brief van 29 juni 2009 heeft de AFM haar voornemen tot het opleggen van de Boete aan IBH kenbaar gemaakt, waarbij IBH in de gelegenheid is gesteld haar zienswijze te geven over dit voornemen. Uiteindelijk heeft de AFM aan IBH uitstel verleend tot 25 augustus 2009 om haar zienswijze aan de AFM toe te zenden dan wel deze mondeling te geven. IBH heeft hiervan geen gebruikt gemaakt. De AFM heeft alle stukken die IBH vóór 25 augustus 2009 aan de AFM heeft verzonden, betrokken in haar oordeelsvorming en bij brief van 28 september 2009 heeft de AFM de Boete aan IBH opgelegd. 2.2 Het bezwaar Per fax van 5 november 2009 heeft u namens IBH bezwaar aangetekend tegen het Besluit. Bij brief van 9 november 2009 heeft de AFM de ontvangst van het bezwaarschrift bevestigd en u in de gelegenheid gesteld alsnog de gronden van het bezwaar in te dienen. Nadat de AFM, op uw verzoek, bij brief van 2 december 2009 u een laatste uitstel heeft verleend, heeft u per van 21 december 2009 de gronden van het bezwaar ingediend. Op 27 januari 2010 heeft een hoorzitting plaatsgevonden. Het daarvan opgemaakte verslag is opgenomen in bijlage 2 en maakt integraal onderdeel uit van de onderhavige beslissing op bezwaar. Tijdens de hoorzitting is gesproken over de financiële positie van IBH. De AFM heeft u ter zitting in de gelegenheid gesteld om binnen tien werkdagen stukken te overleggen waaruit de actuele financiële positie van IBH blijkt. Per van 11 februari 2010 heeft IBH stukken overgelegd. Per brief van 28 januari 2010 heeft de AFM de beslissing op bezwaar met zes weken verdaagd op grond van artikel 7:10, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 3. Feiten Deze beslissing op bezwaar is gebaseerd op de feiten, zoals die zijn opgenomen in de Onderzoeksrapportage. Voor zover deze feiten niet zijn herhaald in deze paragraaf, wordt verwezen naar de Onderzoeksrapportage die met het boetevoornemen aan IBH is verzonden. Met name de volgende feiten en omstandigheden zijn voor deze beslissing op bezwaar van belang: In de eerste helft van 2007 heeft IBH zogeheten APParticipaties, zijnde effecten, aangeboden (de Aanbieding). De totale tegenwaarde van de Aanbieding bedroeg minder dan 2,5 miljoen. Voor de Aanbieding was geen goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar. Op een vraag daartoe (informatieverzoek van de AFM van 11 maart 2009, kenmerk: INT ) heeft IBH per van 21 april 2009 aangegeven dat de aanbiedingsdocumentatie bestond uit een flyer en een inschrijfformulier. In de flyer noch in het inschrijfformulier, is vermeld dat de Aanbieding niet onder toezicht staat van de AFM en dat voor de Aanbieding geen vergunningplicht geldt. Verder heeft IBH aangegeven dat de Aanbieding is gedaan aan 414 personen.

3 Pagina 3 van 9 In het Besluit is in paragraaf 3.1 opgenomen: Uit de documenten waarover de AFM beschikt blijkt dat de aanbieding in 2007 nog van kracht was. (hier is met de aanbieding de aanbieding van de APParticipaties bedoeld). Verder is in het Besluit in paragraaf 4.1 opgenomen: Integendeel, IBH heeft er willens en wetens voor gekozen om beleggers in het ongewisse te laten. In een brief van 3 maart 2008 van IBH aan één van haar beleggers is het volgende opgenomen: Hiermee bevestigen wij nogmaals de goede ontvangst van het door u ondertekende inschrijvingsformulier en de bijbehorende betaling, te weten , welke wij 5 april 2007 op de bankrekening van Iberrealty Benelux Holding BV hebben ontvangen. Tijdens de hoorzitting op 27 januari 2010 is met de heer besproken dat een beroep op matiging van de Boete wegens onvoldoende financiële draagkracht onderbouwd dient te worden met stukken waaruit de actuele financiële positie van IBH als groep blijkt. Hierbij is benadrukt dat een ongeconsolideerde jaarrekening hiervoor niet afdoende is. Per van 11 februari 2010 heeft IBH stukken overgelegd. Het betreft de balans en de winst/verliesrekening van boekjaar Bovenaan deze stukken is in het rood aangegeven: Deze cijfers zijn niet gecontroleerd. Verder heeft de accountant van IBH per van 11 februari 2010 aan IBH het volgende aangegeven: Ik wil benadrukken dat dit de geboekte administratie betreft die door jouw administrateur zijn verwerkt en ze zijn niet door ons gecontroleerd. De stukken zijn niet geconsolideerd, blijkens de op de balans voorkomende rekening courant verhoudingen met verschillende dochtervennootschappen van IBH. 4. Gronden van bezwaar In het aanvullend bezwaarschrift van 21 december 2009 is door IBH bevestigd dat de APParticipaties als effecten kwalificeren en dat in de flyer, noch in het inschrijfformulier, is vermeld dat de Aanbieding niet onder toezicht staat van de AFM en dat voor de Aanbieding geen vergunningplicht geldt. Verder heeft IBH de navolgende gronden aangevoerd: 4.1 Toepasselijkheid 2,5 miljoen vrijstelling In artikel 53, derde lid van de Vrijstellingsregeling Wft (VrWft) is een vrijstelling opgenomen van hetgeen ingevolge hoofdstuk 5.1 van de Wft is bepaald. Deze vrijstelling heeft betrekking op het aanbieden van effecten met een totale tegenwaarde van minder dan 2,5 miljoen en wordt daarom de 2,5 miljoen vrijstelling genoemd. Het artikel stelt een aantal eisen. IBH heeft in het kader van de Aanbieding aan al deze eisen voldaan. De AFM stelt echter dat de 2,5 miljoen vrijstelling niet van toepassing is, omdat IBH in reclame-uitingen en documenten waarin de Aanbieding in het vooruitzicht is gesteld, niet heeft vermeld dat IBH voor de Aanbieding niet vergunningplichtig was ingevolge de Wft en niet onder toezicht stond van de AFM. IBH erkent dat zij dit niet heeft gedaan, maar stelt dat hierbij belangrijk is dat de Aanbieding is gedaan in besloten kring, namelijk alleen aan reeds bestaande relaties van IBH. De introductieflyer is derhalve geen reclame-uiting maar een update voor die bestaande relaties.

4 Pagina 4 van 9 Verder stelt de AFM dat IBH niet heeft nagegaan onder welke voorwaarden kon worden afgezien van het opmaken van een prospectus. IBH heeft dit echter wel gedaan. Het voorgaande maakt de Boete onbegrijpelijk. 4.2 Niet eens te meer verwijtbaar De AFM stelt dat IBH de Aanbieding geruime tijd heeft gedaan nu de Aanbieding, volgens de AFM, in 2007 nog van kracht was. Verder stelt de AFM dat de overtreding van artikel 5:2 Wft eens te meer verwijtbaar is, omdat de AFM IBH bij brief van 7 december 2007 er al op had gewezen dat de Aanbieding van IBH in strijd was met artikel 5:2 Wft en IBH desondanks de Aanbieding heeft laten voortduren in Beide stellingen van de AFM zijn onterecht. De Aanbieding was slechts eenmalig gedaan aan bestaande relaties van IBH. Gedurende het tweede kwartaal van 2007 hebben slechts de inschrijvingen en bijhorende betalingen plaatsgevonden. De correspondentie na afloop van de Aanbieding (bevestiging van deelname die in maart 2008 naar de beleggers is verzonden) was slechts administratief van aard en [was] door de klant zelf ( ) verzocht, omdat een notariële inschrijving door omstandigheden niet doorging. De Aanbieding was derhalve al afgerond in het tweede kwartaal van 2007 en van een langdurige commerciële aanbieding aan het publiek was geen sprake. Gezien het voorgaande valt het IBH derhalve niet aan te merken dat zij willens en wetens een aanbieding deed, nadat de AFM haar had gewezen op de strijdigheid met artikel 5:2 Wft van die aanbieding. 4.3 Matiging wegens financiële draagkracht De Boete bedraagt ,-. Volgens de wet dient dit bedrag mede afhankelijk van de draagkracht van de overtreder ( ) te zijn. IBH is geenszins in de financiële mogelijkheid om enige boete te betalen. IBH heeft namelijk een negatief eigen vermogen en heeft begin 2008 al haar activiteiten gestaakt. Daarnaast komt de boete ten laste aan de schikking die IBH met de beleggers heeft getroffen. De hoge boete zou deze enige oplossing voor de beleggers om een deel van hun investering veilig te stellen kunnen saboteren. Een bedrijf dat twee jaar geleden haar activiteiten heeft gestaakt, wordt nu de nek omgedraaid waarbij de beleggers de enige slachtoffers zullen zijn. De Boete dient derhalve te worden gematigd. 4.4 Matiging wegens de boetes aan Op 7 september 2009 heeft de AFM aan zowel als boetes opgelegd wegens overtreding van artikel 5:2 Wft. Beide boetes zijn gematigd van ,- naar ,-. Het komt IBH als de omgekeerde wereld over dat een dergelijke partij, die blijkbaar willens en wetens, meerdere aanbiedingen van Obligaties doet aan het publiek, wel kan rekenen op matiging, terwijl IBH, die haar activiteiten heeft moeten staken en geen publieke aanbieding heeft gedaan (zie paragraaf 4.1), niet op begrip kan rekenen van de AFM.

5 Pagina 5 van 9 5. Ten aanzien van de gronden van bezwaar Op hetgeen namens IBH in bezwaar is aangevoerd, reageert de AFM als volgt: 5.1 Toepasselijkheid 2,5 miljoen vrijstelling Per van 29 september 2008 heeft u een reclame-uiting of document waarin de Aanbieding in het vooruitzicht is gesteld (door u aangeduid als de introductieflyer ) alsmede het Inschrijvingsformulier behorende bij de Aanbieding aan de AFM overgelegd. IBH heeft erkend dat zij in geen van deze stukken heeft vermeld dat IBH voor de Aanbieding niet vergunningplichtig was ingevolge de Wft en niet onder toezicht stond van de AFM. Ingevolge artikel 53, derde lid, VrWft is deze vermelding in reclame-uitingen of documenten waarin de Aanbieding in het vooruitzicht is gesteld, een noodzakelijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de 2,5 miljoen vrijstelling. Nu deze vermelding niet is gedaan, was IBH niet vrijgesteld van het verbod ex artikel 5:2 Wft dat, kort gezegd, inhoudt dat de Aanbieding niet had mogen worden gedaan nu er geen goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar was. De hoedanigheid van de introductieflyer (reclame-uiting of update ) is hierbij niet relevant. Het is immers evident dat de introductieflyer in elk geval een document is, waarin de Aanbieding in het vooruitzicht is gesteld. Dat de Aanbieding alleen aan reeds bestaande relaties is gedaan, maakt het voorgaande niet anders. Artikel 5:2 Wft spreekt over het aanbieden van effecten aan het publiek. Ingevolge artikel 5:1, onder a, Wft moet onder aanbieden van effecten aan het publiek worden verstaan (kort gezegd): het doen van een aanbod aan meer dan één persoon. In artikel 5:3, eerste lid, onder b, Wft is een uitzondering van artikel 5:2 Wft opgenomen voor een aanbieding van effecten aan minder dan 100 personen, niet zijnde gekwalificeerde beleggers. IBH heeft effecten aangeboden aan haar bestaande relaties. Deze relaties zijn meer dan één persoon en ook meer dan 100 personen, namelijk 414 personen volgens de lijst die u per van 21 april 2009 aan de AFM heeft verzonden. Dat IBH, zoals zij stelt, alleen aan haar bestaande relaties heeft aangeboden, maakt derhalve niet dat de Aanbieding onder een uitzondering of vrijstelling viel van de prospectusplicht ex artikel 5:2 Wft. Gezien het voorgaande treft deze grond geen doel. Overigens is het van ondergeschikt belang of IBH heeft nagegaan onder welke voorwaarden kon worden afgezien van het opmaken van een prospectus. Eén ieder hoort immers de wet te kennen, waarin bedoelde voorwaarden zijn gesteld. 5.2 Eenmalige aanbieding Vooropgesteld staat dat de AFM in het Besluit, anders dan IBH betoogt, niet heeft gesteld dat IBH willens en wetens een aanbieding deed, nadat de AFM bij brief van 7 december 2007 IBH erop had gewezen dat de Aanbieding in strijd was met artikel 5:2 Wft. De AFM acht de overtreding van artikel 5:2 Wft dan ook niet te meer verwijtbaar vanwege het laten voortduren van de Aanbieding tot maart 2008 (de Aanbieding heeft immers niet tot maart 2008 voortgeduurd). Hetgeen de AFM wel te meer verwijtbaar acht, is dat IBH niets heeft laten blijken van een intentie om de overtreding te herstellen jegens haar beleggers. IBH heeft verzuimd de beleggers op de hoogte te stellen van de begane overtreding en hen bijvoorbeeld de mogelijkheid te bieden kosteloos de koop van de APParticipaties ongedaan te maken. Daarnaast heeft IBH niet alsnog een goedgekeurd prospectus algemeen

6 Pagina 6 van 9 verkrijgbaar gesteld. De AFM heeft in het Besluit gesteld dat IBH dit willens en wetens heeft gedaan, niet dat IBH de Aanbieding willens en wetens heeft gedaan. Verder is de stelling van de AFM dat de Aanbieding in 2007 nog van kracht was, blijkens de door u aangehaalde correspondentie van maart 2008, niet onjuist. Uit deze correspondentie blijkt namelijk dat in ieder geval nog op 5 april 2007 een betaling van één van de beleggers is ontvangen. Derhalve heeft de aanbieding in ieder geval in 2007 plaatsgevonden. De vraag of de Aanbieding eenmalig of langdurig was, is overigens niet relevant. Er is immers geen rechtsregel op grond waarvan een eenmalige aanbieding zou zijn uitgezonderd van de prospectusplicht ex artikel 5:2 Wft. Gezien het voorgaande treft deze grond geen doel. 5.3 Matiging wegens financiële draagkracht IBH is enig aandeelhouder van en IBH heeft slechts haar jaarrekening van 2006 gedeponeerd en (opgericht op 1 december 2006) en (opgericht op 14 mei 2007) hebben geen enkele jaarrekening gedeponeerd. Hierdoor kan de AFM de actuele financiële positie van IBH niet beoordelen op een al dan niet voldoende draagkracht. IBH heeft in het kader van de zienswijze voorafgaand aan het Besluit een concept overgelegd van de ongeconsolideerde jaarrekening van Uit deze jaarrekening blijkt niet de vermogenspositie van het concern waartoe IBH behoort. Tijdens de hoorzitting van 27 januari 2010 is dit met u besproken. IBH heeft per van 11 februari 2010 een balans en een winst/verliesrekening van 2008 overgelegd. Uit deze stukken blijkt dat de stukken Verder betreft het eveneens ongeconsolideerde cijfers. Ook op grond van deze stukken kan de AFM zich geen oordeel vormen over de actuele financiële positie van IBH als groep. Gezien het voorgaande is het beroep op matiging onvoldoende onderbouwd. Niet is gebleken dat de boete van ,- in dit geval onevenredig hoog is in relatie tot de draagkracht van IBH. Overigens is voor de hoogte van een opgelegde boete niet relevant aan wie de overtreder voornemens is de boete door te belasten. De boete komt ten laste van IBH. Dat IBH voornemens is de boete door te belasten aan haar beleggers, doet niets af aan de draagkracht van de overtreder. Bovendien kan niet worden gesteld dat de Boete ten laste komt van de beleggers waarmee IBH een schikking heeft getroffen. Uit de vaststellingsovereenkomst (artikel 6 en 7 daarvan), waar de schikking in is vastgelegd, blijkt namelijk dat uzelf verplicht bent de vergoeding ad aan de beleggers te betalen en niet dat IBH daartoe verplicht is. Daarnaast is door u tijdens de hoorzitting van 27 januari 2010 aangegeven dat IBH een vordering heeft op de heer en dat hij verhaal biedt. De precieze omvang van de vordering is onbekend. U heeft echter aangegeven dat IBH ongeveer management fee aan de heer heeft betaald en dat IBH ongeveer in het vastgoedproject van de heer heeft geïnvesteerd. Verder heeft u aangegeven dat de tegenprestaties van de heer voor beide bedragen zijn uitgebleven.

7 Pagina 7 van Matiging wegens de boetes aan De feitencomplexen op grond waarvan beide boetes aan de vennootschappen zijn opgelegd, verschillen niet op wezenlijke punten, behoudens één uitzondering, met het feitencomplex op grond waarvan de Boete aan IBH is opgelegd. In alle drie de gevallen is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van de 2,5 miljoen vrijstelling, behalve aan de voorwaarde ex artikel 53, derde lid, VrWft: de vermelding dat de betreffende aanbieding niet onder toezicht staat van de AFM en dat er geen vergunningplicht voor de betreffende aanbieding geldt (verder: de Vrijstellingsvermelding). De AFM heeft ten aanzien van beide boetes aan de vennootschappen overwogen dat een dergelijke overtreding minder ernstig wordt geacht dan een overtreding van artikel 5:2 Wft zonder dat aan de overige voorwaarden (anders dan artikel 53, derde lid, VrWft) van de 2,5 miljoen vrijstelling is voldaan. Daarnaast heeft de AFM overwogen dat beide vennootschappen tot hetzelfde concern behoren en dat de overtredingen van deze vennootschappen een zeer wel vergelijkbare uitgifte van effecten betroffen (dit is het wezenlijke verschil met de onderhavige situatie, waarin alleen aan IBH een boete is opgelegd). Op grond van deze overwegingen zijn beide boetes aan de vennootschappen gematigd van ,- tot ,-. De AFM heeft bij de boetes aan de vennootschappen dus een tweetal omstandigheden geformuleerd die zelfstandig tot matiging van de boetes hebben geleid. Van één van deze omstandigheden is in het onderhavige geval ook sprake: het niet vermelden van de Vrijstellingsvermelding terwijl aan de overige voorwaarden van de 2,5 miljoen vrijstelling wel is voldaan. Uit oogpunt van rechtszekerheid en het gelijkheidsbeginsel had de AFM daarom ook in het onderhavige geval de Boete moeten matigen. De Boete zal echter niet worden gematigd tot ,-, omdat er, anders dan bij de vennootschappen, slechts één boete aan één vennootschap is opgelegd. Deze grond treft doel, hetgeen leidt tot matiging van de Boete tot ,-. 6. Beslissing op bezwaar Op grond van het vorenstaande handhaaft de AFM het Besluit, met aanvulling van de motivering, zoals opgenomen in de onderhavige beslissing op bezwaar, voor zover het de boeteoplegging zelf en de publicatie daarvan betreft. De AFM herroept het Besluit voor zover het de hoogte van de boete betreft. De AFM matigt de boete tot een bedrag van ,-. IBH dient het totale boetebedrag van ,-, onder vermelding van , over te maken naar bankrekeningnummer , ten name van de Stichting Autoriteit Financiële Markten.

8 Pagina 8 van 9 7. Rechtsgangverwijzing Iedere belanghebbende kan tegen het in deze brief vervatte besluit beroep instellen. Daartoe dient binnen zes weken na dagtekening van deze brief een beroepschrift te worden ingediend bij de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Hoogachtend, Autoriteit Financiële Markten [was getekend] Hoofd Juridische Zaken [was getekend] Directeur

9 Pagina 9 van 9 BIJLAGE 1: wettelijk kader BIJLAGE 2: Verslag hoorzitting

Datum 18 maart Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 5. Telefoon

Datum 18 maart Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 5. Telefoon Bijlage Openbare versie beslissing op bezwaar Aangetekend met bericht van ontvangst Kristal Advies t.a.v. de heer ---------------- ------------------------------ --------------- UTRECHT Datum 18 maart

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats.

Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats. Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats Datum 28 maart 2008 Ons kenmerk TT1A-YKe-08021449 Pagina 1 van 4 Betreft Last onder

Nadere informatie

BESLUIT. Openbare versie. 1 Verloop van de procedure. Openbaar

BESLUIT. Openbare versie. 1 Verloop van de procedure. Openbaar Openbare versie Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 6944/91 Betreft zaak: Zegelverbreking LHV Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren gericht

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk Pagina Kopie aan. Telefoon . Betreft

Datum Ons kenmerk Pagina Kopie aan. Telefoon  . Betreft Aangetekend en per reguliere post verstuurd Assurantiekantoor Stad Enschede de heer J.G.A. Berghs Ootmarsumbrink 26 7544XR ENSCHEDE Datum Pagina Kopie aan 1 van 6 Haydnlaan 20 7522HE Enschede NeeAntonosC.C.J.VChristine

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

Bijlage 3: Openbare versie. Global Marketing Solutions B.V. t.a.v. de directie ------------------------------------- -------------------------------

Bijlage 3: Openbare versie. Global Marketing Solutions B.V. t.a.v. de directie ------------------------------------- ------------------------------- Bijlage 3: Openbare versie Aangetekend verstuurd MBVO Strikt vertrouwelijk Global Marketing Solutions B.V. t.a.v. de directie ------------------------------------- ------------------------------- Datum

Nadere informatie

GHANA. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

GHANA. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Openbare versie Global Green Ltd. het bestuur [ ] [ ] Accra GHANA Tevens per reguliere post en per e-mail: [ ]. Datum 26 mei 2008 Pagina 1 van 8 Kopie aan Global Green

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Strikt vertrouwelijk Alyuva Bemiddelings Maatschappij B.V. t.a.v. xxx Nieuwe Binnenweg 115A 3014 GJ ROTTERDAM Datum 6 december 2007 Pagina 1 van 8 Telefoon E-mail Betreft xxx xxx@afm.nl Last onder dwangsom

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM ) u als volgt. Aangetekend verstuurd Openbare versie Wiendels B.V. i.o. de heer [ ] De Renne 81 9502 RC STADSKANAAL Datum Pagina 1 van 8 Telefoon Betreft 020 [ ] Last onder dwangsom Geachte heer [ ], Inzake bovengenoemd

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd OPENBARE VERSIE ------- - ------- --- --- ------ ------ ----- ---- -- --------- NeeC.D.VCéKr-16062144 - Beslissingen op bezwaar Datum 25 augustus 2016 Geachte heer ----, Uw kenmerk

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan RET T.a.v. de heer drs. R.J.A. Clayden Postbus 112 3000 AC ROTTERDAM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) FIN/ RC/ lw/ 03/ 788 200013/ 1.B396 Onderwerp Oordeel

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3938_348/86 Betreft zaak: B&U-sector / Bosch Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren gericht tegen het

Nadere informatie

Datum 17 september Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 7 Kopie aan Nauta Dutilh, mr. S.M.C. Nuyten

Datum 17 september Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 7 Kopie aan Nauta Dutilh, mr. S.M.C. Nuyten AANGETEKEND MBVO Bijlage 3 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP De directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM Datum 17 september 2012 - Pagina 1 van 7 Kopie aan Nauta Dutilh, mr. S.M.C. Nuyten Telefoon

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post De heer F.B. van den Broek Kroezel GD OSS

Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post De heer F.B. van den Broek Kroezel GD OSS Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post Strikt vertrouwelijk De heer F.B. van den Broek Kroezel 42 5345 GD OSS Tevens per post: Postbus 157, 5340 AD OSS Tevens per e-mail: [ ] Datum Pagina 1 van

Nadere informatie

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd.

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3938_650/35 Betreft zaak: B&U-sector / Beheermaatschappij P. Moll Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk INT-.. Pagina 1 van 10 Kopie aan Rigtersbleekstraat 63, 7521 GJ ENSCHEDE. Telefoon E-mail. Betreft

Datum Ons kenmerk INT-.. Pagina 1 van 10 Kopie aan Rigtersbleekstraat 63, 7521 GJ ENSCHEDE. Telefoon E-mail. Betreft Aangetekend, per reguliere post en per e-mail verstuurd Openbare Versie Ruyterborgh Investment N.V. t.a.v. de directie... Datum INT-.. Pagina 1 van 10 Kopie aan Rigtersbleekstraat 63, 7521 GJ ENSCHEDE

Nadere informatie

Openbare versie. Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH. Last onder dwangsom. Geachte directie,

Openbare versie. Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH. Last onder dwangsom. Geachte directie, Openbare versie Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH Datum 14 april 2008 Pagina 1 van 10 Telefoon E-mail Betreft [ ] [ ] Last onder dwangsom Geachte directie, Inzake bovengenoemd

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg VB MARUM

Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg VB MARUM Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg 13 9363 VB MARUM Datum 28 januari 2013 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom Geachte heer De Jong, De Autoriteit

Nadere informatie

AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING. Openbare versie De heer J. Bos h.o.d.n. Investeer in Onroerend Goed IJmeerstraat JR LELYSTAD

AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING. Openbare versie De heer J. Bos h.o.d.n. Investeer in Onroerend Goed IJmeerstraat JR LELYSTAD AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Openbare versie De heer J. Bos h.o.d.n. Investeer in Onroerend Goed IJmeerstraat 7 8226 JR LELYSTAD Datum 14 april 2008 Pagina 1 van 9 Telefoon Betreft [ ] Last onder

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3802-59 Betreft zaak: Waldeck (verzoek intrekking VLOD) Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot niet ontvankelijk

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3801-75 Betreft zaak: Waldeck (VLOD) Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot nietontvankelijk verklaring van het

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk Hypo Consult Nederland de directie [ ] [ ] OSS Tevens per e-mail: hypo-consult@kpnmail.nl Tevens per fax: [ ] Datum Pagina 1 van 8 Telefoon E-mail Betreft 020

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 200607461/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma appellante,, gevestigd te tegen de uitspraak in zaak nos.

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Nederlandse Associatie van Financiële Deskundigen B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Postbus 19 2450 AA LEIMUIDEN Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Pagina 1/7. Besluit «Openbare versie» 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure

Pagina 1/7. Besluit «Openbare versie» 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure Ons ACM/DTVP/2014/200507_OV kenmerk: Zaaknummer: 14.0136.20 Datum: 31 januari 2014 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 15.2, tweede lid, van de Telecommunicatiewet in samenhang

Nadere informatie

6. Bij brief van 3 september 2010 (kenmerk: 20445/2010013654) heeft het Commissariaat Haspro Agri verzocht aanvullende informatie te verstrekken.

6. Bij brief van 3 september 2010 (kenmerk: 20445/2010013654) heeft het Commissariaat Haspro Agri verzocht aanvullende informatie te verstrekken. Sanctiebeschikking Kenmerk: 25593/2012001256 Betreft: handelwijze inzake het boek Henk Angenent, een onbegrepen doordouwer Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat)

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De heer P.J.J. Kruger h.o.d.n. Fiscaal Adviesbureau SGH Willem Alexanderplantsoen 13 2991 NA BARENDRECHT Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

De heer D.J. Postmus h.o.d.n. Postmus Administratie- en Adviesbureau Kooiweg JL TERSCHELLING HOORN. Kopie per reguliere post Kopie per fax: XXX

De heer D.J. Postmus h.o.d.n. Postmus Administratie- en Adviesbureau Kooiweg JL TERSCHELLING HOORN. Kopie per reguliere post Kopie per fax: XXX Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk De heer D.J. Postmus h.o.d.n. Postmus Administratie- en Adviesbureau Kooiweg 5 8896 JL TERSCHELLING HOORN Kopie per reguliere post Kopie per fax: XXX Datum 20

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Bijlage 2: openbare versie AANGETEKEND MBVO Lovells LLP mevrouw [..] [..] [..] Per fax vooruit: [..] Datum 3 april 2009 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 11 Telefoon E-mail Betreft [..] [ ]@[ ] Besluit tot

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3698-22 Betreft zaak: natuurlijke persoon Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste

Nadere informatie

pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBDHA:2014:6145 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 04-06-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden AWB-13_10151 Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak

Nadere informatie

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Mevrouw E.J. Berghuis - van Bremen h.o.d.n. EBVB Financiële Diensten & Planning Postbus 104 2630 AC NOOTDORP Datum 14 maart 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder

Nadere informatie

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Staten Assurantiën B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Postbus 5 3454 ZJ DE MEERN Datum 14 maart 2014 Pagina 1 van 9 Betreft Last onder dwangsom Geachte

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nummer 4445-51 Betreft zaak: 4445/ Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De heer E.J.F. Notermans h.o.d.n. Assurantiekantoor Ernest Notermans Doctor Poelsstraat 3 6181 CM ELSLOO LB Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De Financieel Strateeg B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Van Stienhovenstraat 2 2596 SG 'S-GRAVENHAGE Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 9 Betreft

Nadere informatie

BESLUIT. 4. Tegen het bestreden besluit heeft M.E. Steneker (hierna: bezwaarmaker) tijdig bezwaar aangetekend bij brief van 3 augustus 2006.

BESLUIT. 4. Tegen het bestreden besluit heeft M.E. Steneker (hierna: bezwaarmaker) tijdig bezwaar aangetekend bij brief van 3 augustus 2006. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3938_277/44 Betreft zaak: B&U-sector / Bouwbedrijf Steneker Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren gericht

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: BVB-005917-mvk Betreft: beslissing op bezwaar inzake last onder dwangsom Beslissing van het Commissariaat voor de Media op het bezwaar van Free Record Shop tegen het besluit

Nadere informatie

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft

Datum 16 september 2008 Ons kenmerk INT-[ ]-08090926 Pagina 1 van 11. Telefoon. Betreft OPENBARE VERSIE Future Life Insurance Broker S.A. de directie 124, route d'arlon L-1150 Luxembourg Luxemburg Tevens per fax: +352 276 202 11 Datum 16 september 2008 Pagina 1 van 11 Telefoon Betreft +31

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2008:BG1849

ECLI:NL:RVS:2008:BG1849 ECLI:NL:RVS:2008:BG1849 Instantie Raad van State Datum uitspraak 29-10-2008 Datum publicatie 29-10-2008 Zaaknummer 200802872/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa rw Mevr. mr. R. Westerhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa rw Mevr. mr. R. Westerhof (035) AANGETEKEND Stichting Rotterdamse T.V. Producties / RNN p/a Haulussy The Law Company Advocaten T.av. de heer mr. M.A.C. Backx Postbus 21130 3001 AC ROTTERDAM Datum Onderwerp 8 september 2005 Beslissing

Nadere informatie

Openbare versie Beluka B.V. h.o.d.n. Groen Belang de directie Dokter van Deenweg 84 8025 BL ZWOLLE INT-------------- Last onder dwangsom

Openbare versie Beluka B.V. h.o.d.n. Groen Belang de directie Dokter van Deenweg 84 8025 BL ZWOLLE INT-------------- Last onder dwangsom Openbare versie Beluka B.V. h.o.d.n. Groen Belang de directie Dokter van Deenweg 84 8025 BL ZWOLLE Datum Pagina 1 van 10 Telefoon 020 --- -- -- E-mail ----------------@afm.nl Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

1.1. De Inspecteur heeft appellante voor het jaar 1993 een taxatieve aanslag in de winstbelasting opgelegd, gedagtekend 3 juni 1996.

1.1. De Inspecteur heeft appellante voor het jaar 1993 een taxatieve aanslag in de winstbelasting opgelegd, gedagtekend 3 juni 1996. BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 24 september 2001 Vonnisnummer : 1998/191 Datum : 24 september 2001 Rechters : mrs. L. van Gijn als voorzitter en de leden C.W.M. van Ballegooijen en L.F. van Kalmthout Middel

Nadere informatie

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen. Besluit

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen. Besluit Besluit van de Raad van Bestuur van de als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen. Kenmerk: Besluit Samenvatting 1. De heeft vastgesteld dat de heer xxx speelautomaten exploiteert zonder daarvoor

Nadere informatie

h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg DA DORDRECHT INT-[ ] Last onder dwangsom Geachte directie,

h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg DA DORDRECHT INT-[ ] Last onder dwangsom Geachte directie, Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post Strikt vertrouwelijk Mevrouw J.J.M. Robart h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg 9 3311 DA DORDRECHT Datum Ons kenmerk INT-[ ]-09010520

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BY3743

ECLI:NL:RVS:2012:BY3743 ECLI:NL:RVS:2012:BY3743 Instantie Raad van State Datum uitspraak 21-11-2012 Datum publicatie 21-11-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201202162/1/V6 Bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nummer 4528-59 Betreft zaak: 4528 / D.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 2 Klacht Op 8 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Douane,

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Venturex Investments S.R.L. T.a.v. de directie Calle Gueme 2095 Santa Cruz de la Sierre Bolivia

Strikt vertrouwelijk Venturex Investments S.R.L. T.a.v. de directie Calle Gueme 2095 Santa Cruz de la Sierre Bolivia Strikt vertrouwelijk Venturex Investments S.R.L. T.a.v. de directie Calle Gueme 2095 Santa Cruz de la Sierre Bolivia Tevens per e-mail info@venturex-group.com Datum Pagina 1 van 9 Telefoon Betreft +31

Nadere informatie

Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post. Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer XXX XXX XXX XXX XXX

Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post. Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer XXX XXX XXX XXX XXX Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer Datum 26 juni 2008 Pagina 1 van 9 Telefoon E-mail Betreft Last onder dwangsom Geachte

Nadere informatie

1 8 AUG 2015 Voorgenomen besluit tot opleggen bestuurlijke boete

1 8 AUG 2015 Voorgenomen besluit tot opleggen bestuurlijke boete Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht Locatie Utrecht Park Voorn 4 Postbus 2730 3 500 GS Utrecht ROC van Amsterdam T.a.v.

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26212/2011016210 Betreft: verzoek om bestuursrechtelijke handhaving op grond van artikel 6.13, tweede lid, aanhef en onder a, van de Mediawet 2008 Beslissing op bezwaar inzake

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 641581/644645 Betreft: Beslissing op bezwaar inzake Radio Unique en Jazz Radio Het Commissariaat voor de Media, gezien de volgende besluiten: het besluit van 20 januari 2015,

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:3509

ECLI:NL:CRVB:2016:3509 ECLI:NL:CRVB:2016:3509 Instantie Datum uitspraak 21-09-2016 Datum publicatie 22-09-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/4307 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Per fax vooruit:

Per fax vooruit: Per fax vooruit: 0184 433 061 Openbare versie AANTEKENEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING Holding Cinjee Advies B.V. De directie Postbus 84 3360 AB SLIEDRECHT Datum 30 maart 2011 - Pagina 1 van 9 Telefoon -------------------

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:2773

ECLI:NL:GHDHA:2014:2773 ECLI:NL:GHDHA:2014:2773 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 21-03-2014 Datum publicatie 18-09-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie BK-13/00269

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo AANTEKENEN NOS - RTV t.a.v. het bestuur Sumatralaan 45 1217 GP HILVERSUM Datum Onderwerp 3 maart 2005 beslissing op bezwaar NOS-EK Schaatsen Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 636810/639136 Betreft: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 29 september 2014 (kenmerk 632202/634181) op het verzoek xxxxx (hierna: bezwaarde) om openbaarmaking op

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:1563

ECLI:NL:GHDHA:2017:1563 ECLI:NL:GHDHA:2017:1563 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 29-03-2017 Datum publicatie 02-06-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie BK-16/00505

Nadere informatie

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016 AANTEKENEN Handelsonderneming Bepo B.V. T.a.v. de directie Ceintuurbaan 124 3051 KD ROTTERDAM Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons

Nadere informatie

5. RBN biedt een Voip-applicatie genaamd RingCredible aan. Met deze applicatie kunnen eindgebruikers bellen over het internet.

5. RBN biedt een Voip-applicatie genaamd RingCredible aan. Met deze applicatie kunnen eindgebruikers bellen over het internet. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2015/201646_OV Zaaknummer: 14.0875.31.1.01 Datum: 7 april 2015 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op het bezwaar van RBN B.V. gericht tegen zijn besluit van 18 december 2014,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2017:3691

ECLI:NL:RBZWB:2017:3691 ECLI:NL:RBZWB:2017:3691 Instantie Datum uitspraak 15-06-2017 Datum publicatie 20-07-2017 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer AWB - 16 _ 2238 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 631501/645034 Betreft: Beslissing op bezwaar Sapphire Media International B.V. Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 10 juni 2014, verzonden op 19 juni

Nadere informatie

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW 1 ONDERWERP In deze notitie wordt kort het proces rond het opleggen van de bestuurlijke boete op basis van de Drank- en Horecawet beschreven, zoals toegepast door de Nederlandse

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk De heer J.C. Gejas p/a Graadt van Roggenweg 328-334 3531 AH UTRECHT Datum 18 maart 2008 Pagina 1 van 8 Kopie aan Meeuwerderweg 30a, 9724 ET Groningen

Nadere informatie

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3 Bestuurlijke Boete Bestuurlijke Boete De bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en ondernemers. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door controles langs

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE Inhoudsopgave KLACHTENPROCEDURE... 3 Artikel 1. Klachtenregeling... 3 Artikel 2. Behandeling van de klacht... 3 Artikel 3. Beroep op het bestuur... 3 Artikel 4. Beroep

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26146/2011014629 Betreft: beslissing op bezwaar inzake het besluit tot publicatie van het besluit betreffende het leveren van programmagegevens van de landelijke publieke

Nadere informatie

De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN INT-[ ]-08111005. Last onder dwangsom. Geachte heer Schoonhoven,

De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN INT-[ ]-08111005. Last onder dwangsom. Geachte heer Schoonhoven, Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN Datum Pagina 1 van 9 Telefoon Betreft 020 [ ] Last onder dwangsom Geachte heer

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:2145

ECLI:NL:CRVB:2017:2145 ECLI:NL:CRVB:2017:2145 Instantie Datum uitspraak 15-06-2017 Datum publicatie 20-06-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/3245 AW Ambtenarenrecht

Nadere informatie

Kenmerk: 617550/621489 Betreft: Verkoop van boeken in afwijking van de vaste prijs

Kenmerk: 617550/621489 Betreft: Verkoop van boeken in afwijking van de vaste prijs Sanctiebeschikking Kenmerk: 617550/621489 Betreft: Verkoop van boeken in afwijking van de vaste prijs Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Strikt vertrouwelijk/aangetekend MBVO De heer Frederik Martin Coenders h.o.d.n. P&C (Planning en Communicatie) Prinses Beatrixplein 28-30 2033 WH HAARLEM Datum 16 september 2009 Pagina 1 van 10 Kopie aan

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDOR:2010:BO7430

ECLI:NL:RBDOR:2010:BO7430 ECLI:NL:RBDOR:2010:BO7430 Instantie Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak 29-11-2010 Datum publicatie 15-12-2010 Zaaknummer 10/1272 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Schiphol TV.

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Schiphol TV. AANTEKENEN Stichting Amsterdamse Lokale en regionale Televisie- en radio Omroep t.a.v. het bestuur Piet Heinkade 181E 1019 HC AMSTERDAM Datum Onderwerp 17 januari 2008 sanctiebeschikking Schiphol TV Uw

Nadere informatie

Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg SC ROTTERDAM

Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg SC ROTTERDAM > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg 637-639 3065 SC ROTTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 12 Betreft

Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 12 Betreft Openbare versie Aangetekend, per reguliere post en per e-mail verstuurd Sustainable Care Bonds B.V. t.a.v. het bestuur Postbus 22231 1000 CE AMSTERDAM NeeKortleverS.VSarah KortleverSarah Datum Ons kenmerk

Nadere informatie

GERECHTSHOF AMSTERDAM

GERECHTSHOF AMSTERDAM Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM kenmerk 13/00004 en 13/00005 30 juli 2014 uitspraak van de negende enkelvoudige belastingkamer op het hoger beroep van [X] te Uithoorn, belanghebbende, gemachtigde: [A]

Nadere informatie

2. Bij besluit van de d-g NMa van 5 september 2001 (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen.

2. Bij besluit van de d-g NMa van 5 september 2001 (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen. BESLUIT Nummer 2600/ 41 Betreft zaak: Ralet vs CZ en VGZ Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het bezwaar gericht tegen zijn besluit van

Nadere informatie

BESLUIT. 3. Tegen het bestreden besluit heeft Automark tijdig bezwaar aangetekend bij brief van 30 juli 2008.

BESLUIT. 3. Tegen het bestreden besluit heeft Automark tijdig bezwaar aangetekend bij brief van 30 juli 2008. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 6386 / 66 Betreft zaak: Wob-verzoek Automark II Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren gericht tegen

Nadere informatie

Vertrouwelijk Aangetekend en per reguliere post verstuurd

Vertrouwelijk Aangetekend en per reguliere post verstuurd -----------------, advocaat Vertrouwelijk Aangetekend en per reguliere post verstuurd ---------------------------------- ----------------------------- --------------------- -------------------------------

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2010:BO9334 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 09/00549

ECLI:NL:GHAMS:2010:BO9334 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 09/00549 ECLI:NL:GHAMS:2010:BO9334 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 09-12-2010 Datum publicatie 05-01-2011 Zaaknummer 09/00549 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk telefoon fax

RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk telefoon fax RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN Postbus 3219, 2280 GE telefoon 070-3905578 fax 070-3905171 BESCHIKKING A. - B. 1. Bij brief van 13 augustus 1999 heeft de heer A. bij de Raad van Toezicht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:4777

ECLI:NL:GHARL:2017:4777 ECLI:NL:GHARL:2017:4777 Instantie Datum uitspraak 07-06-2017 Datum publicatie 16-06-2017 Zaaknummer 16/00619 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2011:BV2388

ECLI:NL:GHSHE:2011:BV2388 ECLI:NL:GHSHE:2011:BV2388 Instantie Datum uitspraak 06-10-2011 Datum publicatie 01-02-2012 Zaaknummer 11/00219 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch Belastingrecht

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07001323 200607474/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: A., wonend te Breda, appellant, tegen de uitspraak in zaak no. 05/5140

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. OPENBARE VERSIE Hixton Ltd., de directie 15 ALEXANDRA CORNICHE HYTHE, KENT CT21 5RW Engeland Kopie aan: Hixton Ltd, Victory Way, Admirals Park, Crossways, Dartford DA2 6QD, UK Tevens per fax: +44 1322

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: \ Raad vanstate 2012Ö1424/1/V1. Datum uitspraak: 26 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Datum 10 november 2009 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 13. Telefoon . Betreft

Datum 10 november 2009 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 13. Telefoon  . Betreft [ ] Openbare versie Paul Peeman Advies B.V. De directie Oost Voorgors 93 3241 KD MIDDELHARNIS Datum 10 november 2009 Pagina 1 van 13 Telefoon E-mail Betreft [ ] [..] Besluit tot boeteoplegging Geachte

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 4468-52 Betreft zaak: 4468/ Joost Visser Aannemingsbedrijf B.V. en Visser en Kuyper Beheer B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

gezien het daartegen op 24 september 2012 ingediende pro forma bezwaarschrift, aangevuld bij brief van 11 september 2013,

gezien het daartegen op 24 september 2012 ingediende pro forma bezwaarschrift, aangevuld bij brief van 11 september 2013, Besluit op bezwaar Kenmerk: 612321/630377 Betreft: Radio Decibel Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn beslissing van 17 maart 2009, kenmerk 15300/2009002841, waarbij de namen van drie radioprogrammakanalen

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post De heer J.H.J. ten Veldhuis voorheen h.o.d.n. Yanspir Hermannistraat CC VELDHOVEN

Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post De heer J.H.J. ten Veldhuis voorheen h.o.d.n. Yanspir Hermannistraat CC VELDHOVEN Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post Strikt vertrouwelijk De heer J.H.J. ten Veldhuis voorheen h.o.d.n. Yanspir Hermannistraat 11 5503 CC VELDHOVEN Datum 25 februari 2010 Pagina 1 van 11 Telefoon

Nadere informatie

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen Artikel 1 Begripsbepalingen Besluit: Besluit, zoals bedoeld in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende: Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit van Verispect B.V. is betrokken.

Nadere informatie

Datum 24 september 2014 Ons kenmerk ------------- Pagina 1 van 12 Kopie aan info@centaurus-investments.com

Datum 24 september 2014 Ons kenmerk ------------- Pagina 1 van 12 Kopie aan info@centaurus-investments.com Openbare versie Centaurus Investments B.V. -------------------- Raadhuisstraat 8 4794 AX WILLEMSTAD Neevan VlietJ.N.VJokelien van VlietJokelienJnVt- 14112904 - Last onder dwangsom Datum 24 september 2014

Nadere informatie

Bijlage 2 Openbare versie beslissing op bezwaar. Damsté Advocaten - Notarissen mr. J.M. Eringa Postbus AC ENSCHEDE

Bijlage 2 Openbare versie beslissing op bezwaar. Damsté Advocaten - Notarissen mr. J.M. Eringa Postbus AC ENSCHEDE Bijlage 2 Openbare versie beslissing op bezwaar Damsté Advocaten - Notarissen mr. J.M. Eringa Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Datum Ons kenmerk ------------------------ Pagina 1 van 14 Telefoon ---------------------------

Nadere informatie

Internetconsultatie Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik 10 augustus 2015

Internetconsultatie Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik 10 augustus 2015 Ministerie van Financiën Korte Voorhout 7 Postbus 20201 2500 EE Den Haag Internetconsultatie Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik 10 augustus 2015 Reactie van: VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS

Nadere informatie

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. 13 mei 2008 Besluit inzake handhavingsverzoek verhoogde 1 acceptgirokosten KPN

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. 13 mei 2008 Besluit inzake handhavingsverzoek verhoogde 1 acceptgirokosten KPN Consumentenbond De heer M. Wessling Postbus 1000 2500 BA 'S-GRAVENHAGE 2500BA1000 Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer mw. drs. M.E. Remijnse OPTA/ACNB/2008/200860 Datum Onderwerp Bijlage(n)

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd Verwijs Beheer B.V. het bestuur Wilhelminastraat BT SINT PHILIPSLAND

Aangetekend verstuurd Verwijs Beheer B.V. het bestuur Wilhelminastraat BT SINT PHILIPSLAND Aangetekend verstuurd Verwijs Beheer B.V. het bestuur Wilhelminastraat 4 4675 BT SINT PHILIPSLAND Datum Pagina 1 van 11 Telefoon E-mail Betreft 020-797 [ ] [ ]@afm.nl Last onder dwangsom Geacht bestuur,

Nadere informatie