Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente"

Transcriptie

1

2 Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan Bovenbergweg 4 te Markelo NL.IMRO.1735.BGxBovenbergw-VS10 projectnummer opdrachtgever Gemeente Hof van Twente postadres Postbus AB Goor contactpersoon Mevrouw A. Roebert- ter Horst status versie Vastgesteld Definitief datum 1 juli 2014 auteur gecontroleerd paraaf J.W. Hendriks B.J.M. Beernink

3 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo

4 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding Aanleiding Het plangebied Vigerend bestemmingsplan Leeswijzer 8 Hoofdstuk 2 De beschrijving van het plangebied/de huidige situatie 9 Hoofdstuk 3 Inventarisatie van relevant beleid Algemeen Provinciaal beleid Gemeentelijk beleid 12 Hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheidsaspecten/onderzoek Bodem Akoestiek Flora en fauna Archeologie Externe veiligheid Geur Luchtkwaliteit Milieuzonering Water 21 Hoofdstuk 5 Planbeschrijving 22 Hoofdstuk 6 Juridische vormgeving Algemeen Toelichting op de Regels 23 Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid 25 Hoofdstuk 8 Maatschappelijke uitvoerbaarheid Algemeen Zienswijzen 26 Bijlage 1 Advies Ervenconsulent Het Oversticht 27 Bijlage 2 Erfinrichtingsplan 32 Bijlage 3 Bouwkundige opname schuur 34 Bijlage 4 Bodemonderzoek 66 Bijlage 5 Akoestisch onderzoek 145 Bijlage 6 Flora en fauna onderzoek 175 Bijlage 7 Watertoets 194 Regels 199 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 200 Artikel 1 Begrippen 200 Artikel 2 Wijze van meten vastgesteld

5 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 206 Artikel 3 Verkeer 206 Artikel 4 Wonen 207 Artikel 5 Waarde - Archeologische verwachting Hoofdstuk 3 Algemene regels 211 Artikel 6 Anti-dubbeltelbepaling 211 Artikel 7 Algemene bouwregels 212 Artikel 8 Algemene gebruiksregels 214 Artikel 9 Algemene aanduidingsregels 215 Artikel 10 Algemene afwijkingsregels 216 Artikel 11 Algemene wijzigingsregels 219 Artikel 12 Algemene procedureregels 220 Artikel 13 Artikel 49 Regels in verband met vrijkomende agrarische bebouwing 221 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 225 Artikel 14 Overgangsrecht 225 Artikel 15 Slotregel 226 Bijlage 1 Erfinrichtingsplan 227 Bijlage 2 Puntensysteem Rood voor Rood 229 vastgesteld 3

6 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo 4 vastgesteld

7 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Toelichting vastgesteld 5

8 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Bovenbergweg 4 te Markelo is een karakteristieke (voormalig) agrarische schuur gesitueerd. De eigenaren van het perceel hebben een verzoek ingediend om deze schuur te verbouwen tot een woning. Aangezien het gemeentelijk beleid, onder voorwaarden, de gewenste functieverandering mogelijk maakt, heeft het college van burgemeester en wethouders op 20 september 2013 in principe ingestemd met de voorgenomen verbouwing en bewoning van de schuur. Aangezien de voorgenomen woonfunctie op grond van het vigerende bestemmingsplan niet is toegestaan dient het bestemmingsplan voor dit perceel herzien te worden. Onderhavig bestemmingsplan voorziet hierin. 1.2 Het plangebied Het plangebied is gelegen ten noordoosten van de kern Markelo. Het plangebied bestaat uit twee percelen welke onderdeel uitmaken van het adres Bovenbergweg 4. De twee percelen worden van elkaar gescheiden door de Bovenbergweg. Ten noorden van de Bovenbergweg wordt het perceel omsloten door de woonpercelen Bovenbergweg 2 en 6. Het perceel ten zuiden van de Bovenbergweg wordt omsloten door agrarische gronden. Afbeelding 1.1: Luchtfoto plangebied (rood omkaderd) 6 vastgesteld

9 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo 1.3 Vigerend bestemmingsplan Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente", welke op 18 december 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. Op grond van dit bestemmingsplan is aan het plangebied de bestemming "Wonen" toegekend. De twee percelen aan weerszijden van de Bovenbergweg zijn middels een 'relatie' met elkaar verbonden waardoor op beide percelen in totaal één woning is toegestaan. Op grond van het vigerende bestemmingsplan is de functieverandering van de karakteristieke schuur naar een woning niet toegestaan waardoor onderhavige herziening benodigd is. Afbeelding 1.2: Uitsnede plangebied verbeelding vigerend bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente" Ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente 2013" Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente 2013" vanaf 16 januari 2014 voor een ieder 6 weken ter inzage te leggen. In hoofdlijnen is het plan consoliderend van aard en voorziet het niet in nieuwe ontwikkelingen. De belangrijkste wijzigingen die zijn opgenomen in dit plan zijn: het aangepaste Rood voor Rood-beleid en het vergroten van de inhoud van bestaande woningen van 750 m 3 naar 900 m 3. Daarnaast wordt in dit plan een aantal omissies hersteld uit het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente". In onderhavige herziening zijn de aanpassingen die in het in procedure zijnde bestemmingsplan worden doorgevoerd, reeds ingepast. vastgesteld 7

10 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo 1.4 Leeswijzer Dit bestemmingsplan bestaat uit de toelichting en de juridische bindende regels en verbeelding. De toelichting is opgebouwd uit 8 hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 het plangebied en de huidige situatie beschreven. Hoofdstuk 3 gaat in op het voor de ontwikkeling relevante beleid. In hoofdstuk 4 wordt de milieuplanologische haalbaarheid van de ontwikkeling onderzocht. Hier komen aspecten als milieu, flora en fauna en archeologie aan de orde. In hoofdstuk 5 wordt de voorgenomen ontwikkeling beschreven. In hoofdstuk 6 wordt de opzet van het plan en de wijze van bestemmen behandeld. In de hoofdstukken 7 en 8 komt ten slotte de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan aan bod. 8 vastgesteld

11 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Hoofdstuk 2 De beschrijving van het plangebied/de huidige situatie Op de percelen aan de Bovenberg 4 te Markelo zijn in de huidige situatie de volgende functies aanwezig: woning (aan de noordzijde van de Bovenbergweg); een minicamping inclusief gebouwde voorzieningen (aan de zuidzijde van de Bovenbergweg); een caravanstalling; de karakteristieke voormalig agrarische schuur. Op onderstaande foto is aan de rechterzijde de bestaande woning te zien, aan de linkerzijde is de karakteristieke schuur gesitueerd. Afbeelding 2.1: Foto bestaande situatie Bovenbergweg t.p.v. het plangebied Op onderstaande foto is de karakteristieke schuur in zijn geheel weergegeven. De schuur wordt in de huidige situatie enkel gebruikt als opslagruimte. Afbeelding 2.2: Foto karakteristieke schuur vastgesteld 9

12 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Hoofdstuk 3 Inventarisatie van relevant beleid 3.1 Algemeen Dit hoofdstuk beschrijft het relevante rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifiek voor dit plangebied geldende uitgangspunten weergegeven. Het beleid is in dit hoofdstuk verwoord en afgewogen en indien noodzakelijk op de verbeelding en in de regels vertaald. De volgende beleidsstukken zijn wel bekeken voor het plangebied, maar hebben, gelet op het schaalniveau van de beleidsstukken en de geringe omvang en impact van het plan, geen invloed op de ontwikkeling: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, d.d. 13 maart Dit plan is daarom ook niet verder toegelicht in deze toelichting. 3.2 Provinciaal beleid Omgevingsvisie Overijssel 2009 De omgevingsvisie is op 1 juli 2009 vastgesteld. In de omgevingsvisie wordt het provinciaal belang en het beleid voor de fysieke leefomgeving van de provincie Overijssel uiteengezet. De Omgevingsvisie heeft de status van structuurvisie onder de nieuwe Wro, Regionaal Waterplan, Milieubeleidsplan, Provinciaal verkeer- en vervoersplan en Bodemvisie. De omgevingsvisie bevat de visie, beleidskeuzes en de uitvoeringsstrategie op het hele ruimtelijk-fysieke domein en is opgesteld met een doorkijk tot De hoofdambitie van de provincie is om een vitale samenleving tot ontplooiing te laten komen in een mooi en vitaal landschap (ruimtelijke kwaliteit). De centrale beleidsambitie hierbij is een toekomstvaste groei van welvaart en welzijn met een verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke voorraden (duurzaamheid). De provincie heeft deze ambities vertaald in generieke beleidskeuzes en ontwikkelingsperspectieven, om haar beleid- en kwaliteitsambities te realiseren. Deze generieke beleidskeuzes en ontwikkelingsperspectieven dienen bij te dragen aan duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Duurzaamheid wil de provincie realiseren door een transparante en evenwichtige afweging van ecologische, economische en sociaal-culturele beleidsambities. De provincie wil ruimtelijke kwaliteit realiseren door naast bescherming in te zetten op het verbinden van bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen. De provincie wil ruimte bieden aan nieuwe economische dragers van het buitengebied die ook een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun omgeving en aan het verbreden van het spectrum aan werkmilieus. Dit betreft niet alleen recreatie en toerisme, maar bijvoorbeeld ook de gezondheidssector en de ontwikkeling van streekproducten. Gebiedskenmerken Natuurlijke laag Het plangebied ligt op grond van de gebiedskenmerkenkaart in het natuurlijke gebiedstype "stuwwallen". De opgestuwde aardlagen, ontstaan in de ijstijd, zijn in de tijd vrij ongeschonden gebleven. Het reliëf en het hoogteverschil met de omgeving zijn nog steeds goed zichtbaar en beleefbaar. De stuwwallen zijn rijk aan archeologische waarden. De stuwwallen met haar bos- en heidegebieden zijn belangrijke inzijggebieden van regenwater voor de lokale en regionale grondwaterstromen. De kwelzones aan de voet van de stuwwallen bieden potenties voor kwelafhankelijke 10 vastgesteld

13 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo vegetatie. Laag van het agrarisch cultuurlandschap Het plangebied ligt ten aanzien van het agrarisch cultuurlandschap in het 'essenlandschap'. Het essenlandschap betreft een samenhangend systeem van open essen, kleinschalige flanken met erven en esdorpen, kleinschalige natte laagtes met beken en - voormalige - grote open heidevelden. De ordening van het landschap volgt de natuurlijke ondergrond van hoog en laag en nat en droog en is als een spinnewebstructuur gegroeid vanuit de nederzettingen. De essen onderscheiden zich door de karakteristieke openheid, de bijzondere bodemkwaliteit met archeologische waarden en het huidige reliëf. Op de flanken ligt een kleinschalig landschappelijk raamwerk van landschapselementen zoals houtwallen, bosjes, zandpaden, karakteristieke erven en beeldbepalende open ruimte daartussen. Stedelijke laag Er zijn geen specifieke gebiedskenmerken in de omgeving van het plangebied op grond van de stedelijke laag. Lust- en leisure laag De aanwezigheid van de minicamping op het perceel is het enige gebiedskenmerk wanneer gekeken wordt naar de lust- en leisurelaag. Toetsing De voorgenomen ontwikkeling betreft de functieverandering van een bestaande karakteristieke schuur. Onderdeel van deze ontwikkeling betreft de uitvoering van een erfinrichtingsplan waarbij uitheemse begroeiing wordt verwijderd en vervangen door inheemse soorten. Daarnaast houdt de voorgenomen ontwikkeling rekening met het vergroten van het zicht op het aangrenzende open gebied en het beleefbaar maken van de hoogteverschillen in het landschap. Hiermee houdt het plan rekening met de specifieke gebiedskenmerken uit de Omgevingsvisie. Onwikkelingsperspectieven Voor het plangebied aan de Bovenbergweg 4 geldt het ontwikkelingsperspectief 'buitengebied accent veelzijdige gebruiksruimte'. Het wordt gezien als een mixlandschap met landbouw, natuur, water en wonen als goede buren. Dit betekent dat er ruimte is voor landbouw, landschapsontwikkeling, natuur, cultuurhistorie, vrije tijd, wonen en overige bedrijvigheid. In dit ontwikkelingsperspectief is sprake van verweving van functies. Aan de ene kant melkveehouderij en akkerbouw als belangrijke vorm van landgebruik. Aan de andere kant gebruik voor landschap, natuur, milieubescherming, cultuurhistorie, recreatie, wonen en andere bedrijvigheid. In dit perspectief wil de provincie de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw, maar ook van andere sectoren zoals recreatie, nog nadrukkelijker verbinden met behoud en versterking van cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke elementen. Toetsing Ter behoud van een karakteristieke schuur wordt een voormalig agrarisch gebouw omgebouwd tot een woning. Op deze wijze wordt de cultuurhistorie in het gebied behouden en versterkt. Plannen zijn volgens de Omgevingsvisie acceptabel als de duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit versterkt worden. In onderhavig plan is daarvan sprake Omgevingsverordening Overijssel 2009 De provincie Overijssel heeft tegelijkertijd met de Omgevingsvisie de omgevingsverordening vastgesteld, waarmee de doorwerking van de Omgevingsvisie juridisch mogelijk is gemaakt. De verordening beperkt zich tot die onderdelen van het beleid waarvoor de inzet van algemene regels noodzakelijk is om provinciale belangen veilig te stellen of om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen. Toetsing vastgesteld 11

14 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo In de omgevingsverordening staat geen specifieke regels waaraan onderhavige ontwikkeling getoetst moet worden Reconstructieplan inclusief partiële herziening reconstructieplan mei 2009 Het reconstructieplan Salland Twente is op 15 september 2005 door Provinciale Staten van Overijssel vastgesteld. In het reconstructieplan staan de doelen voor de plattelandsontwikkeling voor de periode centraal. Eén van de speerpunten van het reconstructieplan is het versterken van de leefbaarheid. Om het platteland sociaal en economisch vitaal te houden, kunnen (naast versterking van de economische basis voor de intensieve veehouderij en de melkveehouderij) nieuwe economische dragers worden gestimuleerd. Het gaat daarbij om wonen, werken, recreatie en toerisme, cultuurhistorie en om nieuwe vormen van landbouw. De zoneringskaart laat zien waar landbouw, natuur, recreatie of wonen voorrang krijgen. Het reconstructiegebied is in verschillende zones verdeeld: landbouwontwikkelingsgebieden, verwevingsgebieden en extensiveringsgebieden. Het plangebied ligt op basis van het reconstructieplan in het verwevingsgebied. De hoofdlijnen in het verwevingsgebied zijn: het mogelijk maken en handhaven van veel functies naast elkaar en in combinatie met elkaar; ruimte bieden aan meerdere functies (wonen, recreatie, economie, natuur, landschap, etc.); de landbouw, waaronder de intensieve veehouderij, ruimte bieden; extra kansen bieden door de ontwikkeling van sterlocaties voor de intensieve veehouderij. Toetsing De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de functieverandering van een karakteristieke voormalige agrarische schuur naar een woning. Het plan levert een bijdrage aan functiemenging binnen het verwevingsgebied en versterkt de leefbaarheid op het platteland. Het plan levert geen belemmering op voor agrarische bedrijven in de omgeving. Geconcludeerd kan worden dat het plan past binnen het beleid uit het reconstructieplan. 3.3 Gemeentelijk beleid Structuurvisie Landelijk gebied In de structuurvisie landelijk gebied Hof van Twente staat de ontwikkeling van het landelijk gebied voor de komende 10 jaar centraal. De structuurvisie vormt vooral een integratiekader voor het bestaande beleid van de gemeente ten aanzien van de verschillende functies en waarden in het gebied. Dit integratiekader schetst de bredere achtergrond van beleid dat voor specifieke thema's (bijvoorbeeld recreatie, rood voor rood en vrijkomende agrarische bebouwing) is uitgewerkt. Daarnaast beschrijft de visie de algemene strategie van de gemeente Hof van Twente ten aanzien van verschillende functies en waarden. De structuurvisie benoemt de volgende kernkwaliteiten van het landelijk gebied in Hof van Twente: een sterke agrarische structuur, bestaande uit bedrijven die door schaalvergroting actief anticiperen op een wereldwijde marktwerking, of hun risico's spreiden door diensten te verlenen op het gebied van natuur en landschap en recreatieve functies of andere bedrijvigheid aan het bedrijf toe te voegen; een grote mate van ondernemerschap, waardoor verspreid over het gehele landelijk 12 vastgesteld

15 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo gebied nieuwe bedrijvigheid wordt gestart; een breed scala aan landelijke woonmilieus, variërend van kernen en buurtschappen tot individuele erven, dat qua kwaliteit aansluit bij actuele behoefte van de woonconsument; een gevarieerd en aantrekkelijk landschap, met als bijzondere parels 23 archeologische monumenten, twee rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten (Den Haller en Stokkum) en acht rijksbeschermde historische buitenplaatsen; een robuust ecologisch netwerk, dankzij een combinatie van grote natuurgebieden en talrijke verbindingen via beken en kleine natuurelementen; een sterk ontwikkelde recreatieve (infra)structuur; een goede regionale infrastructuur. Op basis van de structuurvisiekaart ligt het plangebied in een essenlandschap. In het oude essenlandschap met de bolle essen die op de flanken van de stuwwal bij Markelo en Delden voorkomen is vooral behoud van de openheid en het reliëf van belang. Wegen over de essen blijven onbeplant, de randen van de es met daar aanwezige bebouwing kunnen worden versterkt met houtwal, laan- en erfbeplanting. Toetsing Onderdeel van de voorgenomen ontwikkeling betreft de sloop van overtollige bebouwing, het creëren van zichtlijnen op het landschap, het beleefbaar maken van de hoogteverschillen in het landschap en het aanplanten van streekeigen beplanting. Hierbij zijn de uitgangspunten van het betreffende landschapstype als verwoord in de structuurvisie gebruikt Hergebruik vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen Het hoofddoel van het beleid voor hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB-beleid) is sociaal-economisch: het draagt bij aan het realiseren van nieuwe economische dragers voor het landelijk gebied ofwel het benutten van de resterende economische waarde van vrijkomende agrarische bebouwing voor andere functies. Startende bedrijven worden gestimuleerd. Het buitengebied functioneert als streekgebonden werkgebied. De terugloop in de landbouw maakt het voor de leefbaarheid en de economische vitaliteit van het landelijk gebied noodzakelijk dat er andere functies gevestigd kunnen worden. Een bijkomende doelstelling is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en een versterking van de gebiedskenmerken zoals de provincie deze heeft aangegeven in het provinciale beleid. Het beleid geldt uitsluitend voor hergebruik van gebouwen die als agrarisch gebouw zijn opgericht met een agrarische bestemming en ook aantoonbaar minimaal drie jaar agrarisch in gebruik zijn (geweest), ook als die inmiddels een andere functie hebben. Het beleid is dus niet van toepassing op vrijkomende of vrijgekomen niet-agrarische bedrijfsbebouwing die nooit (eerder) in agrarisch gebruik is geweest. In het beleid voor hergebruik wordt bovendien onderscheid gemaakt tussen deelgebieden binnen de gemeente, die aansluiten bij de reconstructiezonering. In de extensiveringsgebieden en verwevingsgebieden is het VAB-beleid van toepassing, met de bijbehorende voorwaarden zoals die hieronder worden vermeld. In landbouwontwikkelingsgebieden wordt geen hergebruik voor niet-agrarische bedrijvigheid toegestaan, gezien de te behouden ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven. Indien initiatiefnemers gebruik wensen te maken van de VAB regeling dient aan de toetsingscriteria in de regels te worden voldaan. Nieuwe functies moeten qua aard en omvang passen binnen de bestaande voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en mogen geen beperkingen opleveren voor omliggende waarden en belangen, waaronder de ontwikkelingsmogelijkheden voor omliggende agrarische bedrijven. Gezien de prioriteit in landbouwontwikkelingsgebieden voor behoud van ontwikkelingsruimte voor agrarische bedrijven is het VAB beleid niet van toepassing in landbouwontwikkelingsgebieden. Ook mag de nieuwe activiteit geen hogere vastgesteld 13

16 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo milieubelasting met zich meebrengen en geen grote verkeersaantrekkende werking hebben. Het hergebruik dient plaats te vinden binnen bestaande bebouwing; gebouwen die niet (kunnen) worden hergebruikt dienen te worden gesloopt. Er bestaat geen recht op een extra (bedrijfs)woning, ook niet als de bedrijfswoning wordt vervreemd (verhuur/verkoop). De nieuwe functie moet leiden tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en mag geen ongewenste verstedelijking of aantasting van de landschappelijke waarden veroorzaken. Om de bijdrage aan de landschappelijke en omgevingskwaliteit te bepalen worden de planologische geschiktheid van de locatie en de schaal, maat en inpassing van de activiteiten beoordeeld. De vorm en omvang van (het ensemble van) gebouwen en de inpasbaarheid van het erf in de omgeving zijn maatgevend voor de gewenste investering in landschap, natuur en cultuurhistorie. Bijzondere aandacht gaat uit naar karakteristieke bebouwing, dit zijn gebouwen die zijn aangewezen als rijksmonument of gemeentelijk monument (of staan op de lijst van het gemeentelijke Monumenten Inventarisatie Programma), alsmede gebouwen met een typisch Twentse bouwstijl of schuren die deel uitmaken van een beeldbepalend ensemble. Eventuele parkeerplaatsen moeten worden ingepast in de omgeving. Toetsing De ervenconsulent van Het Oversticht heeft in november 2009 in opdracht van de gemeente onderzoek verricht naar de karakteristieke waarde van de schuur (zie bijlage 1). De ervenconsulent heeft in haar advies geconcludeerd dat het behoud van de schuur bijdraagt aan de cultuurhistorische waarden van het ervenensemble als geheel. In het advies staan voorstellen uitgewerkt welke maatregelen genomen kunnen worden om de cultuurhistorische waarde van het ervenensemble te vergroten. Dit advies is door de initiatiefnemers vervolgens vertaald in een erfinrichtingsplan (zie bijlage 2). Tevens is onderzoek verricht naar de bouwkundige staat van de schuur en met name de karakteristieke onderdelen van deze schuur. Dit onderzoek is als bijlage 3 opgenomen. 14 vastgesteld

17 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheidsaspecten/onderzoek Dit hoofdstuk geeft de randvoorwaarden van de milieukundige aspecten en overige aspecten waarmee rekening gehouden moet worden bij het bouwen en bij de inrichting en het beheer van het plangebied. Deze aspecten kunnen beperkingen opleggen aan het gebruik van bepaalde locaties. 4.1 Bodem Bij een bestemmingsplan moet worden bepaald dat de bodem geschikt is voor de beoogde bestemming. Door MOS Grondmechanica BV. is een verkennend bodemonderzoek, d.d. 12 juni 2013, uitgevoerd conform NEN Uit het onderzoek zijn in de boven- en ondergrond geen verhoogde gehalten aangetroffen. Uit de analyse van het grondwater in de peilbuis blijkt dat er voor de parameter barium enkel een lichte overschrijding van de streefwaarde is aangetoond. Conclusie De bodem wordt op basis van het uitgevoerde onderzoek geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik (wonen). Het aspect 'bodem' vormt dan ook geen belemmering voor de uitvoering van onderhavig bestemmingsplan. Het gehele bodemonderzoek is als bijlage 4 bij de toelichting toegevoegd. 4.2 Akoestiek Kader De woning ondervindt een geluidbelasting ten gevolge van de Bovenbergweg en de Kemperweg. In de Wet geluidhinder (Wgh) worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de gevels voor woningen binnen een zone vanwege de weg. De voorkeursgrenswaarde (ondergrens) bedraagt 48 db. Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, kunnen burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente op basis van het Besluit geluidhinder een hogere toelaatbare waarde vaststellen. De maximaal te verlenen ontheffingswaarde in buitenstedelijk gebied bedraagt 53 db. Uitgangspunt voor het vaststellen van een hogere waarde is dat maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting van de gevel, ten gevolge van de weg, tot 48 db onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. Op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen, mogen de berekende geluidbelastingen op de gevels worden gereduceerd met 2 db bij wegen met een toegestane rijsnelheid van 70 km/uur en hoger en met 5 db bij wegen met een rijsnelheid van lager dan 70 km/uur. Voor de bepaling van de geluidwering van de gevels mogen voorgenoemde reducties niet worden toegepast. Aangezien de toekomstige woning in de geluidzone van wegen is gelegen, is door Aveco de Bondt akoestisch onderzoek verricht naar de toekomstige geluidbelasting op de gevels van de woning. Verkeersgegevens Voor het onderzoek zijn de verkeersgegevens gehanteerd die aangeleverd zijn door de gemeente Hof van Twente en gelden voor het peiljaar Ten behoeve van de bepaling van de geluidbelastingen is een geluidmodel opgesteld in Geomilieu V2.30. De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig Standaard Rekenmethode 2 van het vastgesteld 15

18 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder Toetsing Op basis van de berekeningen zijn de volgende resultaten bepaald: Ten gevolge van de Bovenbergweg bedraagt de hoogste geluidbelasting 56 db (incl. aftrek 5 db ex artikel 110g Wgh). De hoogste overschrijding bedraagt 8 db. Derhalve dienen hogere grenswaarden aangevraagd te worden; Op de voorgevel wordt de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 53 db overschreden. Derhalve is het realiseren van de toekomstige woonbestemming niet mogelijk. Om dit knelpunt op te heffen dient gedacht te worden aan het toepassen van een dove- of blinde gevel. Tevens kan met de indeling van het gebouw winst behaald worden door ter plaatse van deze hoge geluidbelastingen géén geluidgevoelige ruimten te realiseren (bijv. berging, trappenhuis of een andere verkeersruimte); Ten gevolge van de Kemperweg bedraagt de hoogste geluidbelasting 28 db (incl. aftrek 5 db ex artikel 110g Wgh). Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 db; Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de gehele achtergevel en geveldelen van de linker- en rechtergevel geluidluw zijn. Een geluidluwe gevel is een gevel met een geluidbelasting die lager is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 db. De aanwezigheid van geluidluwe gevels draagt bij aan een goed woon- en leefklimaat; De gecumuleerde geluidbelasting (Lcum) bedraagt ten hoogste 61 db exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Geluidwerende voorzieningen dienen derhalve bepaald te worden om aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van 33 db te kunnen voldoen. Conclusie Op basis van de resultaten van het akoestisch onderzoek wordt geconcludeerd dat op voorhand niet voor alle geveldelen voldaan wordt aan de bepalingen uit de Wet geluidhinder en het gemeentelijke geluidbeleid. Voor enkele geveldelen zullen hogere waarden verleend moeten worden. De naar de weg gekeerde gevel zal doof uitgevoerd moeten worden, of bij de indeling van de woning zal hiermee rekening gehouden moeten worden, waarbij geluidgevoelige ruimte aan deze zijde van de woning worden vermeden. Het akoestisch onderzoek is als bijlage 5 bij de toelichting toegevoegd. 4.3 Flora en fauna De Flora- en faunawet is per 1 april 2002 van kracht. In die wet is de zorgplicht, artikel 2, opgenomen. De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht neemt voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. De zorg houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Naast de zorgplicht voor álle dieren en planten zijn in de Wijziging Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet van 25 januari 2005 (Staatscourant, 2 februari 2005), drie tabellen opgenomen met een overzicht van beschermde inheemse dieren en planten. Ter voorkoming van verontrusting, verstoring, doden, vernieling van vaste rust- of verblijfplaatsen e.d. van beschermde soorten dient voorafgaand aan plan- en visievorming, uitvoering, verstrekken van vergunningen en 16 vastgesteld

19 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo aanleg- of reconstructiewerken een inventarisatie plaats te vinden van de beschermde flora- en faunasoorten, met daaraan gekoppeld een beschrijving van de effecten en eventuele mitigerende (maatregelen om het fysische effect van barrières te verminderen) en compenserende maatregelen om de eventuele negatieve effecten te beperken of te voorkomen. Op basis van de aangetroffen soorten dient er een afweging plaats vinden voor de instandhouding van de biodiversiteit en hun ecotoop. Bij het verlenen van een vergunning op grond van het bestemmingsplan, dienen de verbodsbepalingen artikel 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet in acht te worden genomen. Dat houdt in dat, voorafgaand aan de verlening van een vergunning, onderzoek dient te worden uitgevoerd naar het voorkomen van dier- en plantsoorten die op grond van de Flora- en faunawet bescherming genieten. Met name binnen de stedelijke omgeving dient aandacht te worden geschonken aan de aanwezigheid van en de invloed op vleermuizen. Tevens dient te worden onderzocht in hoeverre de verstoring, vernieling of verontrusting van de beschermde soorten plaatsvindt. Indien inbreuk wordt gepleegd op de verbodsbepalingen die op grond van de bepalingen van de Flora- en faunawet zijn vastgesteld, kan een vrijstelling gelden of een verzoek tot ontheffing worden aangevraagd. Aangezien als onderdeel van de ontwikkeling de schuur zal worden verbouwd, is er door Faunaconsult op 1 oktober 2012 een quickscan uitgevoerd. Toetsing Uit het natuurlijkonderzoek zijn de volgende resultaten naar voren gekomen: Effecten op algemene beschermde soorten in het plangebied Doordat een deel van de verharding (het schuurtje) plaats maakt voor vegetatie, zal het foerageergebied van enkele algemeen voorkomende beschermde zoogdieren en amfibieën toenemen. Bij het verwijderen van de exotische bomen en struiken zullen holen en individuen van algemeen voorkomende zoogdieren en amfibieën mogelijk worden verstoord of verdwijnen. Doordat er inlandse boom- en struiksoorten worden aangeplant, zal de kwaliteit van het foerageergebied voor deze soorten toenemen. Effecten op algemene vogels Door de vegetatie buiten het broedseizoen (dus buiten de periode 15 maart - 15 juli) te verwijderen, wordt schade aan vogelnesten, eieren of jonge vogels voorkomen. Omdat er weer inlandse opgaande vegetatie wordt teruggeplant, zal er uiteindelijk evenveel nestgelegenheid over blijven. Effecten op de steenuil Op meer dan 60 meter afstand van de te verbouwen voormalige varkensstal bevindt zich een steenuilennest. Volgens drs. P.F.M. Beersma (de auteur van het boek Steenuilen) is verstoring van broedgevallen van de steenuil door nieuwbouw, op een afstand van meer dan 50 meter van het nest niet te verwachten (pers. med.). H. Thoonen (uilenexpert en uitvinder van de Thoonen-steenuilenkast) adviseert een afstand van minimaal 50 meter (pers. med.). De verbouwing van de voormalige stal zal naar alle redelijkheid niet dermate veel verstoring met zich meebrengen dat daardoor een broedgeval van de steenuil wordt verstoord. Effecten op de EHS, Natura 2000 gebied en Beschermd Natuurmonument De EHS, Natura 2000-gebieden Sallandse Heuvelrug en Borkeld en Beschermd Natuurmonument Weldam liggen op een te grote afstand om negatieve effecten te mogen verwachten. Conclusie Het aanvragen van een ontheffing op grond van artikel 75 Flora- en faunawet is niet noodzakelijk. De Flora- en faunawet staat niet aan de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan in de weg. Het gehele flora en fauna onderzoek is als bijlage 6 bij de toelichting bijgevoegd. vastgesteld 17

20 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo 4.4 Archeologie Met de ondertekening van het Verdrag van Valletta (Malta) in 1992 is in Nederland de beleidsmatige zorg voor het archeologisch bodemarchief aanzienlijk toegenomen. In het verdrag staat: Archeologische waarden dienen als onvervangbaar onderdeel van het culturele erfgoed te worden meegenomen en te worden ontzien bij de ontwikkeling en besluitvorming van ruimtelijke plannen. Met het in werking treden van de Wet op de archeologische monumentenzorg in september 2007 is het verdrag wettelijk verankerd en is de Monumentenwet 1988 herzien. Het belangrijkste doel van deze wet is het behoud van het archeologisch erfgoed ter plekke. Het is verplicht om in het proces van ruimtelijke ordening tijdig rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden en een afweging te maken. Vroegtijdig onderzoek maakt ruimte voor de overweging om archeologievriendelijke alternatieven toe te passen. Wie dan ondanks de aanwezigheid van archeologische waarden toch de grond in wil, moet archeologisch (voor)onderzoek doen en de kosten daarvan op zich nemen. Ook als het onderzoek uiteindelijk tot een opgraving leidt. De gemeente Hof van Twente heeft het Rijksbeleid uitgewerkt in gemeentelijk archeologiebeleid. Toetsing De archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart geeft het plangebied een hoge archeologische verwachting in een zone om een historisch element. Conform het gemeentelijk beleid geldt voor gronden met een dergelijke verwachting een onderzoeksnoodzaak bij bodemingrepen dieper dan 40 cm en met een oppervlakte groter dan m 2. Aangezien de bodemingrepen bij onderhavig plan kleiner zijn dan m 2 geldt voor onderhavige ontwikkeling geen onderzoeksnoodzaak. Wel zal in onderhavig bestemmingsplan voor het plangebied de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1" opgenomen worden. 18 vastgesteld

21 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Afbeelding 4.1: Uitsnede archeologische verwachtingenkaart Hof van Twente (het plangebied is rood omcirkeld) Conclusie Op basis van de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart kan worden geconcludeerd dat er in het plangebied geen te beschermen archeologische waarden voorkomen welke door de voorgenomen ontwikkeling geschaad kunnen worden. Wel dient te allen tijde rekening te worden gehouden met de wettelijke meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) in verband met de mogelijkheid tot toevalsvondsten. 4.5 Externe veiligheid Externe veiligheid betreft de beheersing van de risico's en richt zich op het gebruik, de opslag, de productie en het transport van gevaarlijke stoffen. De normen voor externe veiligheid worden uitgedrukt in plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR). Om de risico's bij een mogelijke calamiteit te beperken dient er bij nieuwbouw een fysieke afstand te worden gehouden tussen (beperkt) kwetsbare objecten en risicobronnen. In de omgeving van het plangebied zijn geen risicobronnen aanwezig welke van invloed zijn op de nieuwe woning. Derhalve is het aspect externe veiligheid geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan. vastgesteld 19

22 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo 4.6 Geur Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (verder: Wgv) in werking getreden. De Wgv gaat in op de toegestane geurbelasting van veehouderijen op geurgevoelige objecten. Geurgevoelige objecten zijn objecten welke juridisch/planologisch bestemd zijn voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of daarmee vergelijkbare wijze van gebruik worden gebruikt. De Wgv doet dit door voor geurgevoelige objecten een voorkeursgeurnorm voor te schrijven dan wel een bepaalde vaste afstand tot het geurgevoelig object. Op het adres Bovenbergweg 1 is een melkveehouderij aanwezig. De toekomstige woning is op circa 85 meter tot de grens van de inrichting van het agrarisch bedrijf gelegen. Op basis van de Wgv geldt dat een geurgevoelig object in het buitengebied op minimaal 50 meter afstand gesitueerd moet zijn van een dierenverblijf. Aangezien de afstand van de woning tot het agrarisch perceel groter is, levert de Wgv geen beperkingen op voor de uitvoerbaarheid van het plan. 4.7 Luchtkwaliteit De luchtkwaliteitseisen staan gegeven in de Wet luchtkwaliteit (Wet milieubeheer hoofdstuk 5, titel 5.2). Als kan worden aangetoond dat aan één of een combinatie van voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid. Deze voorwaarden zijn: a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarde; b. een project leidt al dan niet per saldo niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; c. een project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide; d. een project is genoemd of past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of een regionaal programma van maatregelen. Geconcludeerd kan worden dat de functieverandering van een schuur naar een woning in niet betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide. Goed woon- en leefklimaat Op basis van landelijke achtergrondconcentratiekaarten (Bron: kan worden geconcludeerd dat de aanwezige concentraties fijn stof en stikstofdioxide ruim lager zijn dan de wettelijke norm waardoor een goed woon- en leefklimaat voor dit aspect aanwezig is. Geconcludeerd kan worden dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van het plan. 4.8 Milieuzonering Gekeken moet worden of in de omgeving geen bedrijven in hun bedrijfsvoering worden belemmerd als gevolg van het onderhavige bestemmingsplan. Eveneens moet duidelijk zijn of bestaande functies in de omgeving de ontwikkeling al dan niet belemmeren. In de omgeving van het plangebied zijn, behoudens het agrarisch bedrijf aan de Bovenbergweg 1 (zie hiervoor paragraaf 4.6), geen bedrijven aanwezig, waardoor de ontwikkeling geen belemmering oplevert voor de gebruiksmogelijkheden van bedrijven. De voorgenomen ontwikkeling heeft geen betrekking op een milieubelemmerende functie waardoor de ontwikkeling geen belemmering oplevert voor de in omgeving gesitueerde woningen. 20 vastgesteld

23 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo 4.9 Water Van groot belang voor de ruimtelijke ordeningspraktijk is dat de watertoets wettelijk verplicht is gesteld. De watertoets kan vooral worden gezien als een procesinstrument dat moet waarborgen dat gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen voor de waterhuishouding meer expliciet worden afgewogen. Belangrijk onderdeel van de watertoets is het vroegtijdig afstemmen van ontwikkelingen met de betrokken waterbeheerder. Het plangebied ligt in het beheersgebied van het Waterschap Vechtstromen. Watertoets Op 14 november 2013 heeft de gemeente Hof van Twente de digitale watertoets van het Waterschap Vechtstromen doorlopen. Uit deze toets kwam de volgende conclusie: geen waterschapsbelang. Het Waterschap heeft aangegeven dat onderstaande waterparagraaf opgenomen kan worden. Waterparagraaf Het plan betreft alleen een functieverandering van bestaande bebouwing en heeft geen invloed op de waterhuishouding. Met de voorgenomen ontwikkeling zijn geen waterbelangen gemoeid. De ontwikkeling heeft geen nieuwe lozingen op oppervlaktewater tot gevolg. In het gebied is geen sprake van (grond)wateroverlast. Het waterschap Vechtstromen heeft dan ook geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling. Deze conclusie is getrokken naar aanleiding van een digitale watertoets. Het proces van de watertoets is goed doorlopen. Het resultaat van de watertoets is als bijlage 7 opgenomen. vastgesteld 21

24 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Hoofdstuk 5 Planbeschrijving De voorgenomen ontwikkeling heeft betrekking op het verbouwen van een karakteristieke (voormalig) agrarische schuur tot een woning. Bij de verbouw van de schuur zullen de meeste karakteristieke delen behouden blijven. Middels een bouwkundig onderzoek (zie bijlage 3) is de haalbaarheid hiervan onderzocht. Tevens maakt de sloop van alle overtollige bebouwing onderdeel uit van de ontwikkeling. Dit betreft de sloop van de aanbouw welke de karakteristieke schuur verbindt met de naastgelegen schuur. Tevens wordt de mestsilo gesloopt. Deze maatregelen hebben een positief effect op de cultuurhistorische waarden van het erfensemble. De bestaande bebouwing welke behouden blijft, zal worden opgewaardeerd. Naast de bouwkundige aanpassingen zullen er ook landschappelijke aanpassingen doorgevoerd worden. Hiervoor is een erfinrichtingsplan opgesteld (zie bijlage 2). In het erfinrichtingsplan wordt uitgegaan van het verwijderen van uitheemse plantensoorten en een schutting, en het aanplanten van inheemse planten- en boomsoorten. Op deze wijze draagt de functieverandering van de schuur bij aan de versterking van de landschappelijke kwaliteit van de omgeving. De bij de toekomstige woning behorende privé-gronden (parkeerplaatsen, tuin e.d.) zijn aan de west- en zuidzijde van de woning voorzien waardoor een duidelijke scheiding tussen de woning en de minicamping gecreëerd wordt. Afbeelding 5.1: Overzicht maatregelen erfinrichtingsplan 22 vastgesteld

25 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Hoofdstuk 6 Juridische vormgeving 6.1 Algemeen Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Inherent hieraan is de toepassing van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) De SVBP maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op dezelfde manier worden verbeeld. De SVBP 2012 is toegespitst op de regels die voorschrijven hoe bestemmingsplannen conform de Wro en het Bro moeten worden gemaakt. De SVBP geeft bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digitaal als analoog. De regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld conform deze standaarden. Het plan voldoet ook aan de eisen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die op 1 oktober 2010 in werking is getreden. Daarnaast is aangesloten bij het "Handboek Standaard digitale bestemmingsplannen" van de gemeente Hof van Twente. In het handboek is per bestemming een standaard regeling opgenomen. In alle nieuwe bestemmingsplannen wordt die standaardregeling gebruikt en waar nodig toegesneden op de ruimtelijke situatie ter plaatse. Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsbepalingen van de gronden in het plangebied. De juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de verschillende bestemmingen vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Het Bro bepaalt dat een bestemmingsplan vergezeld gaat van een toelichting. Deze toelichting heeft echter geen juridische status, maar is wel belangrijk als het gaat om de onderbouwing van hetgeen in het bestemmingsplan is geregeld en om de uitleg daarvan. 6.2 Toelichting op de Regels Algemeen De regels bestaan uit de volgende onderdelen: hoofdstuk 1: Inleidende regels; hoofdstuk 2: Bestemmingsregels; hoofdstuk 3: Algemene regels; hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels Inleidende regels De inleidende regels omvatten de in de planregels gebruikte begripsomschrijvingen en afkortingen (artikel 1) en de wijze van meten (artikel 2) Bestemmingsregels Verkeer De weg binnen het plangebied is bestemd als verkeer. Ook de wegbermen en naastgelegen waterlopen (geen A-watergangen zijnde) zijn hierin opgenomen. Wonen Voor de regeling voor burgerwoningen in het buitengebied is in principe uitgegaan van één bestemming Wonen waarbinnen alle bestaande burgerwoningen vallen. De bestaande woningen staan met een bestemmingsvlak op de verbeelding aangegeven. vastgesteld 23

26 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Hierdoor is duidelijk welke gronden voor de woning met tuin en erf bedoeld zijn. Daarbinnen mogen de woning en bijbehorende bijgebouwen gerealiseerd worden. Aangezien het perceel waarop de minicamping (kleinschalig kamperen) is gesitueerd, behoort bij de bestaande woning, zijn beide percelen midden een 'relatieteken' aan elkaar gekoppeld. Dit zorgt ervoor dat op beide percelen in totaal maar één woning met bijbehorende bouwwerken is toegestaan. De bestaande woningen in het buitengebied zijn verschillend van grootte. Als uitgangspunt wordt gehanteerd 900 m 3 bij recht. Vrijstaande of aangebouwde bijgebouwen bij de woning mogen worden opgericht achter het verlengde van de voorgevel van de woning. Aangebouwde bijgebouwen dienen een ondergeschikt tussenlid te hebben. De gezamenlijke oppervlakte mag maximaal 150 m 2 bedragen. De goothoogte mag maximaal 3 m en de bouwhoogte mag maximaal 6 m bedragen. In de algemene bepalingen van het bestemmingsplan is geregeld dat de bestaande grotere inhoud, hoogte en goothoogte gerespecteerd blijven. Voor de karakteristieke schuur is de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - vab' opgenomen. Hiervoor geldt in afwijking van de standaard bouwregels dat uitsluitend de bestaande gebouwen zijn toegestaan en dat herbouw en/of nieuwbouw van gebouwen niet is toegestaan. Waarde - Archeologische verwachting 1 Aangezien aan de gronden in het plangebied een hoge verwachtingswaarde voor archeologische vondsten is toegekend, is hiervoor de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1' opgenomen. Deze gebieden worden beschermd door middel van een verplichting tot het overleggen van een archeologisch onderzoek bij bouwaanvragen en omgevingsvergunningenstelsel voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden. Bij ingrepen dieper dan 40 cm of met een oppervlakte groter dan of gelijk aan m 2 is archeologisch onderzoek noodzakelijk. Er is alleen Archeologisch onderzoek nodig als aan beide voorwaarden worden overschreden. Binnen de archeologische bestemming is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarbij deze bestemming kan worden toegevoegd of verwijderd. Dit kan blijken uit archeologisch onderzoek ter plaatse op basis waarvan inzichten gewijzigd kunnen zijn en een aanpassing van deze bestemming noodzakelijk kan zijn Algemene regels De algemene of aanvullende regels tenslotte vormen een set algemene regels die op alle onderdelen van het plan van toepassing zijn. De algemene regels bestaan onder meer uit gebruiks- en afwijkingsbepalingen Overige regels In de loop van de tijd kan het gebruik van gronden of bouwwerken gaan afwijken van datgene wat mogelijk is op basis van het bestemmingsplan. In de overgangsregels wordt geregeld in hoeverre deze afwijkingen positief bestemd worden. Daar waar maten van bestaande legale bouwwerken op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp meer bedragen dan is voorgeschreven in het nieuwe bestemmingsplan, gelden deze maten ingevolge het in het bestemmingsplan neergelegde overgangsrecht als maximum. De naam van het plan wordt in de slotregel aangehaald. 24 vastgesteld

27 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient op grond van artikel lid f van het Besluit ruimtelijke ordening onderzoek plaats te vinden naar de economische uitvoerbaarheid van het plan. De gemeente Hof van Twente heeft ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemers gesloten, waarbij overeengekomen is dat alle gemeentelijke kosten voor rekening komen van de initiatiefnemer. Derhalve kan gesteld worden dat voor de gemeente de uitvoering van dit bestemmingsplan economisch haalbaar is. Het vaststellen van een exploitatieplan is dan ook niet noodzakelijk. vastgesteld 25

28 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Hoofdstuk 8 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 8.1 Algemeen Dit bestemmingsplan doorloopt de procedure als bedoeld in afdeling 3.2 van de Wet ruimtelijke ordening. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing. Ook zal ten aanzien van het plan op grond van artikel Besluit ruimtelijke ordening overlegd worden met de besturen van waterschap, provincie en Rijk. In dit hoofdstuk zullen de resultaten van deze procedure en overleggen worden behandeld. De resultaten van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zullen worden toegevoegd aan dit hoofdstuk. 8.2 Zienswijzen Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 26 februari 2014 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen. Bijlagen bij de Toelichting 26 vastgesteld

29 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Bijlage 1 Advies Ervenconsulent Het Oversticht vastgesteld 27

30

31

32

33

34 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Bijlage 2 Erfinrichtingsplan 32 vastgesteld

35

36 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Bijlage 3 Bouwkundige opname schuur 34 vastgesteld

37 Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging TacoBouwadvies Bovenbergweg 4 te Markelo Bevindingen en opmerkingen bij inmeting werknr Behorende bij tekeningen : 1205BT-01,02 en 03 dd Opname door dhr T. Langeberg d.d

38 inhoudsopgave 1 Noordgevel gevel dak 4 2 Oostgevel gevel dak 7 3 Zuidgevel gevel dak 11 4 Westgevel gevel dak 16 5 Constructie fundering begane grondvloer de gebinten Kap en zoldervloer 22 6 Bepaling karakteristieken van het pand 27 7 Werkzaamheden voor behoudt exterieur

39 1 Noordgevel 1.1 gevel Opname: 1. steens tot ok luik daarboven ½ steens Metselwerk verband is ½ steens, met 2 verschillende lagenmaten. Het verschil begint boven de deuren 2. Gebintplaat zichtbaar en steunt op gemetselde penaten aan de binnen zijde 3. Scheur in metselwerk tpv luik is ook binnen aanwezig. 4. Houten windveer goed en dekplank slecht 5. Kleine schade metselwerk tpv deur sluiting 6. Sparingen boven en onder voorzien van een rollaag. 7. Stalen ramen met lichte roestvorming 8. houten opgeklampte deuren met rotte delen aan onderzijde en een luik allen uitgevoerd met duimen en gehengen. 9. Ramen tpv beganegrond voorzien van gemetselde raamdorpels - 3 -

40 1.2 Dak Opname: rieten wolfskap riet is vernieuwd. In de beëindiging van de rieten kap is tpv het luik verschillend tov van de rest van de kap Dit is waarschijnlijk niet origineel maar een correctie van een uitvoering fout. Oplegging gebintplaat in buitenblad - 4 -

41 2 Oostgevel 2.1 gevel opname 1. steens metselwerk Metselwerk verband is ½ steens Vanaf straat nivo tot ca 700 +vervuiling van metselwerk en is het voegwerk slecht of niet aanwezig waarschijnlijke oorzaak opspattend water. Oude deursparing tussen as G en aanwezige deur is dicht gemetseld. de duimen zijn nog aanwezig 2. Raam sparingen voorzien van rollaag 3. 1 stalen raam met schade aan stopverf met gemetselde raamdorpels de overige ramen zijn van beton. 4. Inrit met hoge deuren onder rieten kap tussen as D en E deuren zijn goed Te plaatse zou de bestrating zou iets lager mogen. 5. Wang afwerking golfplaat en underlayment 6. Lage dubbele deuren onder iets verhoogde kap tussen as C en D erg slecht 7. aftimmering en deur tussen as A en B niet origineel 8. as B is originele eindgevel,houtengevel afwerking en borstwering is aanwezig de aan voegwerk scha - 5 -

42 angepaste gevel zeer slecht A Oorspronkelijke baanderdeuren in goede staat - 6 -

43 2.2 Dak opname VH pannen op zijbeuk zijn redelijk en liggen slecht tussen as A en G Riet t.p.v. hoofdbeuk dat tussen as G en I is geheel vernieuwd. Overig riet heeft in meer of minder mate vervuiling door mos groei mos vervuiling op riet - 7 -

44 Schade aan riet t.p.v. dakrand Links de te slopen schuur - 8 -

45 3 Zuidgevel 3.1 gevel is als laatste aangebouwd oorspronkelijke achtergevel was opname op as B 1. 2x ½ steens tot gevel beschieting binnenblad is van kalkzandsteen Metselwerk verband is ½ steens slechte staat 2. Vuilwerk lateien t.p.v. deursparingen 3. Gevel beschieting van naald houten schaaldelen 4. Knelplank/windveer naaldhout 5. Houten windveer en dekplank slecht 6. Schade aan rieten t.p.v. rechter dakvlak 7. Betonnen ramen deels zonder glas 8. 2 van de 3 houten deuren opgeklampt met rotte delen en uitgevoerd met duimen en gehengen 9. Gevel ventilator - 9 -

46 Overig: betonnen put aanwezig Binnenblad zuidgevel is van kalkzandsteen

47 3.2 dak Is als laatste aangebouwd Opname 1. Topgevel met verticale schaaldelen 2. En een knelplank 3. Wind schade aan riet rechterzijde 4. Voor beide zijde geldt windveer en dekplank slecht Verlengde gebintplaat met afwijkende afmeting en verbinding

48 Verlengde gebintplaat met afwijkende afmeting en verbinding

49 4 Westgevel 4.1 gevel opname 1. Metselwerk ½ steens met penanten aan de binnenzijde tpv de deursparingen. 2. Metselwerk verband is ½ steens verband Vanaf straat nivo tot ca 700 +vervuiling van metselwerk en is het voegwerk slecht of niet aanwezig waarschijnlijke oorzaak opspattend water. 3. Verschil in baksteen- en lagenmaat tussen as A en E zeer slecht 4. Enkele sparingen voorzien van een rollaag 5. Stalen ramen in redelijke staat deels zonder glas 6. Betonnen stal ramen vanaf as A t/m D in goede staat 7. Houten opgeklampte deuren met rotte delen aan onderzijde en deur met kozijn stijlen. Alle deuren uitgevoerd met duimen en gehengen 8. Stalen ramen deels voorzien van gemetselde raamdorpels Overig: betonnen put aanwezig schade aan voegwerk

50 Metselwerk van af as A t/m E is erg slecht uitgevoerd. Rechts vanaf de loodvoeg is later toegevoegd

51 - 15 -

52 4.2 Dak OVH pannen t.p.v. zijbeuk pannen zijn goed en liggen nog redelijk. Riet t.p.v. hoofdbeuk dat tussen as E en I ligt, is geheel en tussen as A en E alleen t.p.v. de nok vernieuwd. Vervuiling van riet wat ouder is

53 5 Constructie 5.1 fundering Niet echt na te gaan wat de fundering uitvoering en diepte is. Het metselwerk vertoond op een enkele scheur tpv de Noordgevel na geen gebreken. de fundering van de gebintstijlen zal waarschijnlijk geheel op gemetselde poeren zijn geweest. (aanwezig bij toegang deuren ) zie ook punt 5.3 de gebinten. Fundering deurstijl

54 5.2 begane grondvloer Betonvloer waarschijnlijk op zand gestort Met ter plaatse van de zijbeuken een grup T.p.v. Oostgevel deel aanwezig en t.p.v. Westgevel geheel aanwezig De grup

55 5.3 de gebinten 7 gebintstellen en 8 traveeën Type ankerbalk constructie 40% van de gebintstijlen zijn nog geheel aanwezig. De overige gebintstijlen zijn ingekort waarvan 50 % tot ca vloerpeil staande op metselwerk poeren En 50% tot de steekband zijn ingekort. Deze zijn tevens in de gemetselde muren opgenomen. maar een wordt ondersteund door een stalen kolom bestaande uit een spoorstaaf en een klos onder de moerbalk ( as F) -As A achtergevel aan toegevoegd met verlenging van bovenplaat -As B is de oorspronkelijke achtergevel zonder moerbalk en steekbanden Daar in plaats rondhout bovenplaat t.b.v. zolder vloer. de gevelbeschieting en metselwerk borstwering ca.60% aanwezig Gevelbeschieting verticale delen ca.250 mm breed. Vanaf ca 800+vl tot bovenkant bovenplaat. -As C een gebintstijl ingekort tot 1100+vl -As D een spreidband is niet aanwezig uitgevoerd met extra gebintstijl onder moerbalk in het midden. -As E beide gebintstijlen ingekort tot ok steekband en 1 steekband niet aanwezig. -As F beide gebint stijlen ingekort een tot 1100+vl en een tot ok spreidband Een maal ondersteuning door spoorstaaf Een spreidband niet aanwezig Aanwezigheid van een houten ventilatie koker niet in gebruik De uitvoering van de bovenplaat is slecht er is aan beide zijde een versteviging toegevoegd aan onderzijde bovenplaat. en op as F dient deze om de bovenplaat te ondersteunen. De gebinten op as E en F zijn verschoven waarschijnlijk door de aanpassing (inkorten)van de gebintstijlen. Hier zou vervanging / herstel noodzakelijk zijn. -as G een gebintstijl ingekort tot ok steekband -as H beide gebintstijlen ingekort tot c.1100+vl. nog maar 1 spreidband aanwezig. -as I kop gevel met oplegging van bovenplaat

56 Foto s herstelde bovenplaat (gebintplaat) Op as 2 tussen as E en F extra gebintplaat onder de oorspronkelijke met stalen band

57 Op as 3 tussen as E en F extra gebintplaat onder de oorspronkelijke

58 5.4 Kap en zoldervloer kap -Kap midden beuk Sporenkap rond hout 100 a 120 en rechthoekige delen h.o.h. ca.700 Voorzien van hanenbalk. Geen windschoren aanwezig alleen twee windverband tussen twee sporen op as B -kap zijbeuken Sporenkap oplangers rond hout ca 90 en rechthoekig 25% ligt op de sporen van de middenbeuk zonder dakbeschot uitgevoerd. Zoldervloer -Vloeren middenbeuk -halve slieten t.p.v. as B t/m D -brede planken ca 200 en 300 mm tussen as E en I met een nivo verschil op as G. Vloeren zijbeuken -afdakszolderbalken t.p.v. as 3 en 4 en tussen as A en E en bevloerd. De balklaag heeft oplegging in de binnenwand. Bij zijbeuk tussen as 1 en 3 en tussen as E en G idem. Alleen met oplegging in spoorstaaf Vanaf as E t/m I houten vloer op nivo van vloer middenbeuk En tussen as G en I voorzien van een balklaag. Opm. Gebintstel op as F mogelijk vervangen en hoogte afstemmen op overige gebint stellen. i.v.m. de hoogte van het luik aan de voorgevel dient de nieuwe(verdiepings) vloer hierop aangepast te worden. Vloer nivo ligt onder moerbalk

59 Foto vloer middenbeuk halve slieten t.p.v. as B t/m D met aanzicht kopse kanten van de afdakszolderbalken

60 Foto zijbeuk tussen as 3 en 4 -afdakszolderbalken t.p.v. as 3 en 4 en tussen as A en E en bevloerd

61 Een houten onderslag aan de gebintstijlen en bevloerd met brede planken

62 Een houten onderslag aan de gebintstijlen en bevloerd met brede planken

63 6 Bepaling van karakteristieken van het pand Het gebouw heeft diverse wijzigingen ondergaan in loop van de tijd Zowel in interieur als exterieur. Het exterieur: Aangeven in een rood kader zijn de elementen van exterieur die nu beeld bepalend zijn. In vorm en materiaal gebruik. de nieuwe functie van het pand zal ook het meest zichtbaar zijn aan de achterzijde

64 - 28 -

65 - 29 -

66 - 30 -

67 7 Werkzaamheden voor behoudt exterieur. Metselwerk : Kleine schade handhaven maar scheur in Noordgevel t.p.v. luik stabiliseren zonder vervanging van bakstenen Voegwerk herstellen tpv raamdorpels en maaiveld. Windveren en dekplanken : Noordgevel alleen dek plank en vervangen t.p.v. Zuidgevel geheel vervangen. Mogelijk geheel vervangen i.v.m. toepassing van dakbeschot stalen ramen : Glas verwijderen roest behandelen en nieuw glas plaatsen. Betonnen ramen : Nieuw glas plaatsen Houten deuren : Houten deuren handhaven en aangetaste delen vervangen d.m.v. aanscherven. Rieten kap : Rieten kap behouden en t.p.v. schade herstellen. Isoleren en brandwerend aftimmeren vlgs voorschriften Herstel t.p.v. nieuw te maken toegangen Pannen dak : Mogelijk bestaande sporen handhaven. Toepassen van dakbeschot met behoudt van bestaande glooiing van dak vlak Isoleren en brandwerend aftimmeren vlgs voorschriften Herstel t.p.v. nieuw te maken toegangen Maaiveld : Om vervuiling van gevel door opspattend regen water tegen te gaan. Een grind koffer van voldoende breedte aanbrengen met drain

68 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Bijlage 4 Bodemonderzoek 66 vastgesteld

69 Hof van \ #Twente M e m o Datum: 26 juni 2013 Aan A.B.H. Roebert-ter Horst Kopie aan Van Onden/verp: M.G.H. Coster Bodemonderzoek Bovenbergweg 4 te IVlarkelo Voor de planologische wijziging en de voorgenomen ombouw van schuur naar woning op het perceel Bovenbergweg 4 te Markelo is er door Mos Grondmechanica B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk: R RY_1). Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Markelo, sectie N, nummer Bodem Uit de rapportage is gebleken dat er in de mengmonsters van de boven- en ondergrond geen verhogingen zijn aangetroffen. Grondwater Uit de analyse van het grondwater in de peilbuis blijkt dat er voor de parameter barium een lichte overschrijding van de streefwaarde is aangetoond. Asbest Tijdens het onderzoek is er visueel geen asbest aangetroffen. Conclusie: Op basis van de resultaten van het bodemonderzoek is er geen bezwaar voor de planologische wijziging en de voorgenomen ombouw van schuur naar woning op deze locatie.

70

71 Opdracht Plaats Project Markelo Bodemonderzoek aan de Bovenbergweg 4 i Betreft Bodemonderzoek aan de Bovenbergweg 4 te MARKELO ï UI i 2 O K - «O - S Opdrachtgever Dhr. R. Nijenhuis Bovenbergweg ST MARKELO NL Behandeld door C. van der Meeren Kenmerk R RV 1 Datum 12 juni 2013 MOS GRONDMECHANICA B.V. Kleidijk 35 Postbus AA Rhoon tel

72 Opdracht : Plaats : Markelo Project : Bodemonderzoek aan de Bovenbergweg 4 < U m i SAMENVATTING In opdracht van de heer R. Nijenhuis heeft Mos Grondmechanica B.V. een milieutechnisch verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een onderzoekslocatie aan de Bovenbergweg tegen over nr 4 te Markelo (gemeente Markelo, sectie N, nummer 1360). lu I i 6 ff De aanleiding van het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning door de opdrachtgever, ten behoeve van de geplande (nieuw)bouw van een woning op de locatie. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de onderzoekslocatie. Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN Op basis van het vooronderzoek is de onderzoekshypothese "onverdachte locatie" gesteld met als strategie "ONV", gebaseerd op een oppervlakte van circa < 2000 m^. Het veldwerk is uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 op 15 mei Het grondwater is conform de NEN 5740 minimaal een week later bemonsterd, op 22 mei De analyseresultaten zijn getoetst aan de Circulaire Bodemsanering 2009, en zijn indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Uit de toetsing blijkt, dat in de grond geen verhoogde gehaltes aangetoond zijn aan de geanalyseerde parameters. In het grondwater is het gehalte Barium licht verhoogd aangetroffen. De grondmonsters zijn indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit waarbij het resultaat voor de boven- en ondergrond AW (achtergrondwaarde) is. De onderzoekshypothese "onverdachte locatie" dient vanwege het licht verhoogde Barium gehalte in het grondwater formeel verworpen te worden. De aangetoonde concentraties in het grondwater overschrijden echter niet het criterium voor nader bodemonderzoek {S-i-l/2} uit de Circulaire Bodemsanering Ook de aangetoonde concentraties in de grond overschrijden niet het criterium voor nader bodemonderzoek {AW-i-l/2} uit de Circulaire Bodemsanering Vanuit milieuhygiënisch oogpunt en op basis van de resultaten van onderhavige onderzoeken, zijn er geen bezwaren tegen de geplande werkzaamheden op de onderzoekslocatie. MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 153, 7460 AD Rijssen - Telefoon: URL:

73 Opdracht : _3_ Plaats : Markelo " < Project : Bodemonderzoek aan de Bovenbergweg 4 )i y Ui Inhoudsopgave Pagina " q m O ^ SAMENVATTING 2 Q - s 1. INLEIDING 4 ^ 1.1 Aanleiding en doel Relevante normen Betrouwbaarheid onderzoek 5 a 2. VOORONDERZOEK Algemene locatiegegevens 6 ^ 2.2 Locatie-inspectie Historische gegevens Historische gegevens gemeente Hof van Twente 7 B Bodemloket ( Conclusie vooronderzoek 8 3. VERKENNEND BODEMONDERZOEK Onderzoekshypothese en-strategie 9 " 3.2 Uitvoering veldwerk 9 m 3.3 Bodemopbouw en grondwaterstand Analysestrategie RESULTATEN VERKENNEND ONDERZOEK Toetsing aan de Circulaire Bodemsanering Toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit (indicatief) Analyseresultaten 14 ^ 5. INTERPRETATIE CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 16 Bijlage A Bijlage B Bijlage C Bijlage D Bijlage E Resultaten vooronderzoek Veldwerkgegevens Analysecertificaten Toetsingsresultaten Situatietekening MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 153, 7460 AD Rijssen - Telefoon: URL: MOS m

74 Opdracht Plaats Project Markelo Bodemonderzoek aan de Bovenbergweg INLEIDING 1.1 Aanleiding en doel in opdracht van de heer R. Nijenhuis heeft Mos Grondmechanica B.V. een milieutechnisch verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een onderzoekslocatie aan de Bovenbergweg tegen over nr 4 te Markelo (gemeente Markelo, sectie N, nummer 1360). Eén en ander volgens onze aanbieding met kenmerk A d.d. 7 maart De aanleiding van het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning door de opdrachtgever, ten behoeve van de geplande (nieuw)bouw van een woning op de locatie. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de onderzoekslocatie. 1.2 Relevante normen De onderzoeksstrategie voor het verkennend bodemonderzoek is volgens de NEN 5740, oktober Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000, door de heren E. V\/ouwenberg (protocol 2001/2002) en R. Dierink (protocol 2002). Daarbij zijn de volgende VKB-protocollen van toepassing: Protocol 2001: "Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen"; Protocol 2002: "Het nemen van grondw/atermonsters"; Door KIWA N.V. te Rijswijk is aan Mos Grondmechanica B.V. een proces-certificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek uitgereikt (Certificaatnummer K25557). Mos Grondmechanica B.V. heeft getoetst of er sprake is van enige vorm van belangenverstrengeling in het kader van de functiescheiding zoals bedoeld in van de BRL SIKB Hierbij verklaart Mos Grondmechanica B.V. dat de hierboven genoemde relatie tussen de opdrachtgever en Mos Grondmechanica B.V. niet bestaat. Het chemisch-analytisch onderzoek heeft plaatsgevonden conform de daarvoor geldende normen. Deze normen zijn vermeld op de betreffende analysecertificaten. MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 153, 7460 AD Rijssen - Telefoon: URL:

75 Opdracht Plaats Project Markelo Bodemonderzoek aan de Bovenbergweg Betrouwbaarheid onderzoek Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. De advisering is overeenkomstig onze algemene voorwaarden. Mos Grondmechanica B.V, streeft bij elk (water)bodemonderzoek naar een optimale representativiteit. Echter, een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en het nemen van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of het grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Concentraties in het grondwater en eventuele drijflaag diktes in peilbuizen kunnen aan fluctuaties onderhevig zijn tengevolge van seizoensinvloeden. Tijdens herbemonstering kunnen lagere of hogere gehaltes of drijflaag diktes worden vastgesteld. Voor het verzamelen van feitelijke historische informatie is gebruik gemaakt van plannen en vergunningen zoals deze door de archiefdiensten verbonden aan gemeentes en/of milieudiensten ter beschikking zijn gesteld. Hiermee kan niet uitgesloten worden dat bepaalde relevante informatie niet ter inzage is gelegd. Tevens kan niet worden uitgesloten dat de verstrekte plannen niet gerealiseerd zijn en de ligging van bepaalde bronlocaties niet in overeenstemming zijn met de werkelijke situatie. Mos Grondmechanica B.V. is niet aansprakelijk voor uit onderzoek voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook. In de bij dit onderzoek behorende aanbieding staan de betreffende voorwaarden aangegeven. Hierbij wordt onder andere vermeld dat ervan uit wordt gegaan dat het terrein vrij is van kabels en leidingen. Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders. Naarmate er een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek dient meer voorzichtigheid/voorbehoud te worden betracht bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. Voor de meeste bodemonderzoeken geldt vanuit het bevoegd gezag een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar. MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 153, 7460 AD Rijssen - Telefoon: URL:

76 Opdracht : Plaats : Markelo Project : Bodemonderzoek aan de Bovenbergweg VOORONDERZOEK Voor het vaststellen van de onderzoekshypothese (in hoofdstuk 3) is vooronderzoek vereist. Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de volgende handelingen verricht: Het verzamelen van algemene gegevens over de locatie; Het uitvoeren van een locatie-inspectie; Het raadplegen van Het raadplegen van de bodematlas van provincie Overijssel op Het opvragen van (historische) gegevens bij de gemeente Hof van Twente; Het opvragen van (historische) gegevens bij de opdrachtgever doormiddel van een vragenlijst. In bijlage A is een selectie van de relevante gegevens weergegeven. 2.1 Algemene locatiegegevens Adres : Bovenbergweg tegenover nr 4 te Markelo Kadastrale registratie : Gemeente Markelo, sectie N, nummer 1360 Coördinaten RD-steisel : X = Y = Perceelsoppervlak : ± 575 m^ Oppervlak onderzoekslocatie : ± 575 m^ De onderzoekslocatie ligt buiten de bebouwde kom ten noorden van Markelo. in bijlage A zijn de kadastrale situatie en de regionale ligging van de onderzoekslocatie weergegeven. Tevens is een selectie van foto's bijgesloten. 2.2 Locatie-inspectie De locatie behoord toe aan de Bovenbergweg 4 en ligt aan de zuidkant van weg. Op de onderzoekslocatie is een oude schuur aanwezig, welke in het verleden mogelijk de oorspronkelijke boerderij was, maar nu alleen als opslagruimte wordt gebruikt. Het is de bedoeling dat deze schuur wordt omgebouwd naar een woning. Bij de door ons uitgevoerde locatie-inspectie werd de volgende situatie aangetroffen: De onderzoekslocatie is in de schuur verhard met beton en rondom de schuur deels verhard met klinkers; De olietank die was aangegeven door de gemeente is niet meer aanwezig op de locatie. MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 153, 7460 AD Rijssen - Telefoon: URL:

77 Opdracht Plaats Project Markelo Bodemonderzoek aan de Bovenbergweg 4-7- Er zijn op de onderzoekslocatie geen activiteiten aangetroffen die tot een mogelijke bodembelasting kunnen leiden; Er zijn op de onderzoekslocatie geen asbestverdachte materialen op het maaiveld en/of in de bodem aangetroffen. 2.3 Historische gegevens Historische gegevens gemeente Hof van Twente Bij de gemeente Hof van Twente is historische informatie betreffende de onderzoekslocatie opgevraagd. Het één en ander is onderstaand toegelicht. Boven- en/of ondergrondse tanks De gemeente geeft aan dat er een olietank op de locatie aanwezig is c.q. aanwezig is geweest. Uitgevoerde bodemonderzoeken op of nabii (< 50 m) de onderzoekslocatie Bij de gemeente zijn er, voor zover bekend, geen bodemverontreinigingen op het perceel aanwezig. En zijn er geen bodemonderzoeken op het perceel uitgevoerd. Ook in de directe omgeving (straal 50 m) van de onderzoekslocatie zijn geen onderzoek uitgevoerd. Volgens de asbestkansenkaart van de gemeente Hof van Twente is er grote kans op aanwezigheid van asbest Bodemloket ( Op de algemene website bodemloket.nl is van de locatie en de omgeving geen informatie opgenomen. Ook op de bodematlas van de provincie Overijssel is geen informatie voorhanden. Wel is op de asbestsignaleringskaart aangegeven dat op de locatie een grote kans is op de aanwezigheid van asbest. Indien bij het bodemonderzoek geen puin of andere asbestverdachte bestanddelen in de bodem of op het maaiveld worden waargenomen, wordt de te onderzoeken deellocatie als niet verdacht voor asbest beschouwd. In bijlage A is een rapportage met de bodeminformatie in een straal van 100 m opgenomen en de kaarten van de bodematlas. MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 153, 7460 AD Rijssen - Telefoon: URL:

78 Opdracht : Plaats : Markelo Project : Bodemonderzoek aan de Bovenbergweg Conclusie vooronderzoek Op basis van de resultaten van het vooronderzoek kan de locatie als onverdachte locatie worden beschouwd. Naar aanleiding daarvan is de onderzoeksstrategie bepaald. Wel is i.v.m. de voormalige olietank rekening gehouden in het boorplan met het plaatsen van de peilbuis. De toegepaste onderzoeksstrategie is beschreven in hoofdstuk 3. MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 153, 7460 AD Rijssen - Telefoon: URL:

79 Opdracht : Plaats : Markelo Project : Bodemonderzoek aan de Bovenbergweg VERKENNEND BODEMONDERZOEK 3.1 Onderzoekshypothese en -strategie Op basis van de algemene en historische gegevens worden geen verontreinigingen verwacht in concentraties boven de toetsingswaarden zoals deze zijn geformuleerd in de Circulaire Bodemsanering Daarom is de onderzoekshypothese "onverdachte locatie" gesteld. Wel is er rekening gehouden met het plaatsen van de peilbuis dat er in het verleden een olietank aanwezig is geweest op de locatie. Uitgaande van de hypothese "onverdachte locatie" en gezien de aanleiding van het milieukundig bodemonderzoek, is de onderzoeksstrategie "ONV" uit de NEN 5740 uitgewerkt, voor een onderzoekslocatie met een oppervlak van < 2000 m^. Tabel 3.1: Onderzoeksstrategie aantal boringen aantal te analyseren (meng)monsters boringen tot 0,5 m-mv boringen tot aan het grondwater^ boringen met peilbuis bovengrond grond ondergrond grondwater Wanneer de grondwaterstand ondieper is dan 1,0 m-mv, geldt een boordiepte van 1,0 m. De maximale boordiepte bij een diepere grondwaterstand is 2,0 m. Wanneer de grondwaterstand zich dieper dan 5,0 m beneden het maaiveld bevindt, kan het plaatsen van peilbuizen achterwege blijven. Wel wordt geboord tot een diepte van 5,0 m. Als de diepte van de grondwaterstand onbekend is geldt een boordiepte van 5,0 m. De boringen zijn gelijkmatig over de onderzoekslocatie verspreid. Er is i.v.m. de bodemopbouw van boring 01 een extra ondergrond monster ingezet van de leemlaag. 3.2 Uitvoering veldwerk De aangetroffen situatie ten tijde van de uitvoering van de veldwerkzaamheden gaf geen aanleiding tot het aanpassen van de onderzoeksstrategie. Het veldwerk is uitgevoerd op 15 mei 2013 en omvatte de volgende werkzaamheden: Het in het terrein uitzetten van de boorlocaties en de punten op tekening vastleggen; Het verrichten van de boringen 01 t/m 11 waarbij: Boring 01 is uitgevoerd tot 5,80 m-mv en is afgewerkt met een peilbuis; Boringen 03 en 10 zijn uitgevoerd tot 2,0 m-mv; Boringen 02, 04 t/m 09 en 11 zijn uitgevoerd tot 0,5 m-mv. Het zintuiglijk beoordelen van de opgehoorde grondslag; MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 153, 7460 AD Rijssen - Telefoon: URL:

80 Opdracht Plaats Project Markelo Bodemonderzoek aan de Bovenbergweg Het bemonsteren van de opgehoorde grondslag per 0,5 m laagdikte (of gerelateerd aan de bodemsamenstelling) en de monsters verzamelen in afsluitbare glazen potten; Het schoonpompen van peilbuis 01 direct na plaatsing, en meten van de geleidbaarheid (EC); Het schoonpompen, meten van de troebelheid, zuurgraad (ph) en geleidbaarheid (EC) en het bemonsteren van peilbuis 01 minimaal één week na plaatsing, namelijk op d.d. 22 mei De beschrijvingen van de boorprofielen en de peilbuis gegevens zijn onder bijlage B bijgevoegd. De situatietekening met de locaties van de boringen is onder bijlage E opgenomen. 3.3 Bodemopbouw en grondwaterstand De bodem van de onderzoekslocatie bestaat tot de boordiepte van 2,00 m-mv uit matig fijn, zwak siltig zand. De bovengrond is hierbij matig humeus. Alleen bij boring 01 is de bodemopbouw anders. Hier bestaat de laag 0,70 m-mv tot de boordiepte 3,85 m-mv uit matig tot sterk zandig leem. Vervolgens tot de maximale boordiepte van 5,80 bestaat de bodem uit matig fijn tot matig grof zand. Bij het beoordelen van de opgehoorde grondslag zijn op zintuiglijke wijze geen afwijkingen waargenomen. Op het maaiveld en in de opgehoorde grond zijn voorts visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen. De grondwaterstand bevond zich op het moment van het plaatsen van de peilbuis op 4,19 en op moment van monstername op 4,10 m-mv. Bij plaatsing van de peilbuis is de geleidbaarheid (EC) gemeten. Bij bemonstering van de peilbuis zijn de zuurgraad (ph), de EC en de grondwaterstand gemeten. De betreffende waarden zijn opgenomen in de onderstaande tabel. Het betreft hier uiteraard een momentopname. Peilbuis nr. Zuurgraad (ph) EC [ns/cmj bij plaatsing EC [ns/cm] bij bemonstering Troebelheid (NTU) Grondwaterstand [m-mv] MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 153, 7460 AD Rijssen - Telefoon: URL:

81 Opdracht Plaats Project Markelo Bodemonderzoek aan de Bovenbergweg Analysestrategie Van de in het veld genomen grondmonsters zijn op basis van de geografische plaatsing, de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen de onderstaande mengmonsters samengesteld. Monster Boring Diepte (m-mv) Grondslag Analysep3l<l<et ^ MMOl: 01, 02, 04 0,1-0,5 Zand MM02: 02, 03, 05 t/m 11 0,0-0,5 Zand MM03: 03, 10 0,5-2,0 Zand Boring 01 0,7-2,0 Leem Standaardpakket grond, incl. lutum en organisch stof gehalte en monstervoorbehandeling conform AS3000 ^ Voor de samenstelling van het analysepakket zie analysecertificaat onder bijlage C. Het grondwatermonster uit peilbuis 01 is geanalyseerd op het standaardpakket voor grondwater, inclusief voorbehandeling conform AS3000. Voor de samenstelling van het analysepakket wordt verwezen naar analysecertificaat onder bijlage C. De analyses en het mengen van de monsters zijn uitgevoerd door ALcontrol Laboratories te Hoogvliet, ingeschreven in het NEN-EN-ISO register voor laboratoria onder no. L 028. IVIOS GRONDIVIECHANICA B.V. Postbus 153, 7460 AD Rijssen - Telefoon: URL:

82 Opdracht : Plaats : Markelo Project : Bodemonderzoek aan de Bovenbergweg RESULTATEN VERKENNEND ONDERZOEK 4.1 Toetsing aan de Circulaire Bodemsanering 2009 Om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/ of het milieu, zijn de analyseresultaten getoetst aan de eisen zoals deze zijn neergelegd in de Circulaire Bodemsanering Hierbij worden per element de volgende waarden onderscheiden: achtergrondwaarde (AW) voor grond : het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit van de grond; streefwaarde (S) voor grondwater : het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit van het grondwater; interventiewaarde bodem (I) : het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; naast de AW- of S-waarde, en de I-waarde is ook de tussenwaarde van belang, deze is {T = (AW + 0/2} voor grond en {T = (S + I) / 2} voor grondwater; dit gemiddelde wordt als een toets ten behoeve van eventueel nader onderzoek beschouwd. Bij grondmonsters zijn voor een aantal parameters de achtergrond-, tussen- en interventiewaarden afhankelijk van het gehalte aan organische stof (humusdeeltjes) en/of lutum (gronddeeltjes <2 pm). Conform het betreffende voorschrift wordt in geval van zeer kleine gehalten aan lutum en/ of organische stof uitgegaan van een minimum waarde van 2% (deze waarde wordt in dat geval ook in de toetsingstabellen genoemd). Omgekeerd wordt een maximum waarde van 30% gehanteerd. Bij grondwatermonsters worden de toetsingswaarden niet gecorrigeerd voor fysische parameters, ook niet voor de gemeten zuurgraad (ph) of geleidbaarheid (EC). In bijlage D zijn de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters getoetst aan de aldus bepaalde streef- en interventiewaarden. Als toetsingsresultaat wordt aangehouden: <AW concentratie kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde c.q. de detectiegrens; <S concentratie kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde c.q. de detectiegrens; * concentratie boven de achtergrondwaarde (AW), maar beneden de tussenwaarde (T); zeer licht tot licht verontreinigd; ** concentratie boven de tussenwaarde (T), maar beneden de interventiewaarde (I); matig verontreinigd; *** concentratie boven de interventiewaarde (I); sterk verontreinigd. MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 153, 7460 AD Rijssen - Telefoon: URL:

83 Opdracht : Plaats : Markelo ^ Project : Bodemonderzoek aan de Bovenbergweg 4 ü «1 g U U 4.2 Toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit (indicatief)» Indien grond van de locatie wordt afgevoerd en op een ander werk wordt toegepast, is het Besluit " ^ bodemkwaliteit (Bbk) van toepassing. De bij dit onderzoek verkregen analyseresultaten zijn getoetst aan de waarden zoals in het Besluit weergegeven. De toetsing is indicatief, daar geen monstername conform de BRL 1000 heeft plaatsgevonden. a Bij de toetsing wordt per element onderscheid gemaakt tussen de achtergrondwaarde en functiewaarden. Evenals bij de toetsing aan de Circulaire Bodemsanering 2009, geldt ook bij het Besluit bodemkwaliteit dat de achtergrondwaarden en grenswaarden voor zware metalen in grond " afhankelijk zijn van het lutum- en organisch stofgehalte. Voor organische verbindingen zijn de toetsingswaarden alleen afhankelijk van het organisch stofgehalte. Het Besluit bodemkwaliteit kent geen toetsing van grondwater. Derhalve wordt hier geen indicatieve toetsing van grondwater gepresenteerd. «^ 2 ü ^ In de toetsingstabellen in bijlage D zijn de resultaten van de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit weergegeven. Aan de hand van de toetsingsresultaten wordt de grond in categorieën ingedeeld die de toepassingmogelijkheden van de grond aangegeven. Hierbij worden de volgende categorieën onderscheiden: AW-grond^; grond is onbeperkt toepasbaar; Categorie wonen: grond is toepasbaar in gebieden waar de ontvangende grond in de ^ categorie wonen valt; Categorie industrie: grond is toepasbaar in gebieden waar de ontvangende grond in de categorie industrie valt; Niet toepasbaar: grond moet als afvalstof worden afgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met kwaliteit van de toe te passen grond, en de functie van de ontvangende bodem. Daarbij worden de strengst mogelijk eisen voor kwaliteit, dan wel functie " toegepast. Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat gemeenten conform het Besluit bodemkwaliteit gebiedsspecifiek beleid kunnen voeren. In dat geval gelden de Lokale Maximale Waarden (LMW), " zoals deze zijn vastgesteld op een bodemkwaliteitskaart (Bkk). a ^ AW = achtergrondwaarde MOS MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 153, 7460 AD Rijssen - Telefoon: URL:

84 Opdracht Plaats Project Markelo Bodemonderzoek aan de Bovenbergweg Analyseresultaten De verkregen analyseresultaten zijn getoetst aan de Circulaire Bodemsanering 2009 en indicatief aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). In tabel 4.1 en 4.2 zijn de toetsingsresultaten samengevat. Voor de volledige toetsingsresultaten wordt verwezen naar bijlage D. Tabel 4.1: Toetsingsresultaten Grond Monster Boring Diepte Toetsing Wbb (m - mv) licht matig sterk Toetsing Bbk (indicatief) MMOl: 01, 02, 04 0,1-0, achtergrondwaarde MM02: 02, 03, 05 t/m 11 0,0-0, achtergrondwaarde MM03: 03,10 0,5-2, achtergrondwaarde Boring 01 0,7-2, achtergrondwaarde Tabel 4.2: Toetsingsresultaten Grondwater Monster Peilbuis Filter Toetsing Wbb (m - mv) licht matig sterk ,8-5,8 Barium - ~ MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 153, 7460 AD Rijssen - Telefoon: URL:

85 Opdracht : Plaats : Markelo Project : Bodemonderzoek aan de Bovenbergweg INTERPRETATIE Doei van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de onderzoekslocatie. De bodem van de onderzoekslocatie bestaat tot de boordiepte van 2,00 m-mv uit matig fijn, zwak siltig zand. De bovengrond is hierbij matig humeus. Alleen bij boring 01 is de bodemopbouw anders. Hier bestaat de laag 0,70 m-mv tot de boordiepte 3,85 m-mv uit matig tot sterk zandig leem. Vervolgens tot de maximale boordiepte van 5,80 bestaat de bodem uit matig fijn tot matig grof zand. Bij het beoordelen van de opgehoorde grondslag zijn op zintuiglijke wijze geen afwijkingen waargenomen. Op het maaiveld en in de opgehoorde grond zijn voorts visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen. De grondwaterstand bevond zich op het moment van het plaatsen van de peilbuis op 4,19 en op moment van monstername op 4,10 m-mv. De analyseresultaten zijn getoetst aan de Circulaire Bodemsanering Uit de analyseresultaten van de grond(meng)monsters bleek dat er geen verontreinigingen zijn aangetroffen. In het grondwater is het gehalte Barium licht verhoogd aangetroffen. De grondmonsters zijn indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit waarbij het resultaat voor de boven- en ondergrond AW (achtergrondwaarde) is. MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 153, 7460 AD Rijssen - Telefoon: URL:

86 Opdracht : Plaats : Markelo Project : Bodemonderzoek aan de Bovenbergweg CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN De onderzoekshypothese "onverdachte locatie" dient vanwege het licht verhoogde gehalte Barium in het grondwater formeel worden verworpen. De aangetoonde concentraties in het grondwater overschrijden echter niet het criterium voor nader onderzoek {(S+l)/2} uit de Wet Bodembescherming. Ook de aangetoonde concentraties in de grond overschrijden niet het criterium voor nader onderzoek {(AW+l)/2} uit de Circulaire Bodemsanering Op basis van het vooronderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grond- en grondwatermonsters en de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek zijn er met de huidige milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen belemmeringen te verwachten bij de geplande nieuwbouw op de locatie. Indien bij werkzaamheden op de locatie grond vrijkomt, mag deze binnen de locatie vrij worden toegepast. Van de grond die afgevoerd wordt van de locatie kan worden gesteld dat binnen het gemeentelijk beleid is toegestaan de grond toe te passen in gebieden waar de ontvangende grond binnen alle categorieën valt (zie paragraaf 3.5.2). Indien grond van de locatie wordt afgevoerd kan de grond overeenkomstig de bodemfunctie van de indicatieve Bbk-toetsing aan een erkende grondbank worden aangeboden. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat grondacceptant of gemeente aanvullende eisen kunnen stellen met betrekking tot de fysieke kwaliteit van de grond of een keuring op een hoger niveau (AP04- keuring). Mos Grondmechanica B.V. is gecertificeerd voor BRL 1000 en kan deze keuring uitvoeren. Rijssen, 12 juni 2013 Mos Grondmechanica B.V. Contr.: CvdM MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 153, 7460 AD Rijssen - Telefoon: URL:

87 Opdracht : ^ Plaats : Markelo 5 Project : Bodemonderzoek aan de Bovenbergweg 4 a 2-5 UI i 2 O B. «O Bijlage A Resultaten vooronderzoek Kadastrale situatie Regionale Historische situatie gegevens Foto's mms MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 153, 7460 AD Rijssen - Telefoon: URL: ^ ^

88 Uittreksel Kadastrale Kaart 1360 Deze kaart is noordgericht Perceelnummer 25 Huisnummer ~ Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve kadastrale grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoom, 11 juni 2013 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Schaal 1:500 Kadastrale gemeente Sectie Perceel MARKELO N 1360 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

89 Omgevingskaart Deze kaart is noordgericht. Schaal 1:12500 J'] Hier bevindt zich Kadastraal object MARKELO N 1360 Bovenbergweg, MARKELO De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster. bmlm l<>>»<bl(li?anrtgsbauw ' hoofdwsg 1 ragjoraltwaginalgmchmknrïbanm ravarabwae Ual» «mg imt gskmden ifwwit loliitoiimg «b Oy d wvgimt loms of ifechto wrhwiing ^)( I r t 3C > wd,«m^ ^5 «nginiantag ^ SS SS vng ti cntanrp lll )l(>lind^ <Mii I + + Bbrm bug bmgoppjn J 1 BI i =4» - d!srium«t4.et «witortoren f wurtarwi bk I. if i. Y anwntahui* bpoa&anloar rblordl epocmwrawi dwagwinr A irbfeo bovbnynindi b tmtobmnn IbToIdr evimpfa d.: dan 3 m wmsfloop: SA rn bpnd ewmmelmi^a dwindlurtikw wteiteo Efcf6ifarchn6fn «MhibiUB b fane evcnkr este dl b I d I b bouwlind nwt ^vppals dinimnnm. booifikwwiwfi f WBIJB fl fcxrfbo» n nsdidbos I QMWiQd boe I and mdraanim flwtpopubwcn. ahumbm b imnunmtt A b X c«cpokhigmtl >t b. O. d bbaem o pail dapdk *A b cm b^vtnanploi 1 geh^dtwvring

90 Kadastraal bericht object pagina 1 van 1 Kadastraal bericht object Dienst voor het lodaster en de openbare registers in Nederland Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen KodoStBr Betreft: MARKELO N 1360 ^ot's Bovenbergweg MARKELO 10:47:03 Toestandsdatum: Kadastraal object Kadastrale aanduiding: MARKELO N a 75 ca Grootte: Coördinaten: Omschrijving kadastraal object: Locatie: Koopsom: Herinrichtingsrente: Ontstaan op: Ontstaan uit: MARKELO N 824 BERGING-STALLING (GARAGE-SCHUUR) Bovenbergweg MARKELO Jaar: ,76 Eindjaar: Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Gerechtigde EIGENDOM De heer Ronald Jan Willem Nijenhuis Elisabeth Baxstraat HD ZUTPHEN Geboren op: Geboren te: HENGELO (O) (Persoonsgegevens zijn conform GBA) Recht ontleend aan: HYP /14 d.d Eerst genoemde object MARKELO N 1360 in brondocument: Aantekening recht BURGERLIJKE STAAT ONGEHUWD Ontleend aan: HYP /14 d.d Einde overzicht De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet

91 Bodemloket rapport geprint op 11 Jun :06

92 Er zijn geen bodemonderzoekgegevens gevonden op de locatie.

93 BPU869-1 /, V./. ^//////////////////^,

94 Locatie Beschil<baarheid gegevens Voortgang onderzoek IVIijnsteengebieden m Gesaneerd Onderzoek uitgevoerd, geen noodzaak tot verder onderzoek of sanering Onderzoek uitgevoerd, verder onderzoek kan noodzakelijk zijn Historische activiteit bekend Mijnsteengebieden Limburg Besluit Bodemkwaliteit Disclaimer; De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd Is, onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze w/ebslte beschikbare informatie, ü helpt de overheid door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden. De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor hef Bodemloket. Ook andere instanties - zoals kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over. Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente of provincie.

95 CS96Ï-SS6I '»pom»'0'l^»*«'^"s"!»»'*»*«<^l»»*«*sïv y (C96l-Et6I :»pou»crhh«hbe(i«nsidb66cj»«js»i)5tf ^

96

97 Rapport bodem informatie provincie ^ygyjj55gj Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie O m Percelen A/ Geselecteerd gebied Perceelnummers Locatienaam Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) middelpunt;/ y zoekstraal: 50 meter Datum rapportage: pan Locatiegegevens Rapportage Squit Boclem-gegevens Provincie Overijssel - Pagina 1 van

98 Rapport bodeminformatie provincie ^yg.ij55g Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 Informatie over het geselecteerde gebied 4 Locatiegegevens 4 Disclaimer 5 Toelichting 6 Samenstelling van bodeminformatie In het bodeminformatiesysteem (BIS) 6 Het WBB-traject / WBB vervolg 6 Toelichting op de gerapporteerde informatie 7 Rapportage Squit Bodem-gegevens Provincie Overijssel - Pagina 2 van

99 Rapport bodeminformatie provincie-^ygl-yssgl Inleiding Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een bodemverontreiniging. De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie. In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied. De vijf grote gemeenten hebben hun eigen BIS. Gegevens van die gemeenten worden niet In deze rapportage weergegeven. De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Dit betekent dat gegevens over niet ernstige verontreinigingen vaak in het BIS van de provincie aanwezig is als de gemeente waarin het geselecteerde gebied zich bevindt gegevens uitwisselt met de provincie Overijssel. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. De provincie zal aansturen op sanering van alle locaties die tot de werkvoorraad van de provincie behoren. In het rapport wordt per locatie aangegeven (Vervolg WBB-traject) of een locatie nog tot de werkvoorraad behoort en welke vervolg in dat kader wordt verwacht. Dit rapport bestaat uit vier delen: 1. Voorblad Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied en de naam van het adres dat zich op dit perceel bevindt. 2. Informatie over het geselecteerde gebied De in het bodeminformatiesysteem van de provincie Overijssel aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied bevinden. 3. Disclaimer 4. Toelichting op de rapportage Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld. Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via e- mail of telefonisch Rapportage Squit Boclem-gegevens Provincie Overijssel - Pagina 3 van /

100 Rapport bodeminformatie provincie *^yg -jj55g informatie over liet geselecteerde gebied Locatiegegevens Geen gegevens beschikbaar Rapportage Squit Bodem-gegevens Provincie Overijssel - Pagina 4 van

101 Rapport bodeminformatie provincie verijssel Disclaimer De bodeminformatie die u in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd, onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Deze rapportage bevat geen gegevens van de vijfgrote gemeenten in de provincie Overijssel die zelf bevoegd gezag Wet bodembescherming zijn (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle). Indien u fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kunt u ons helpen door deze te mailen naar Rapportage Squit Bodem-gegevens Provincie Overijssel - Pagina 5 van l

102 Rapport bodeminformatie provincie verijssel Toelichting Samenstelling van bodeminfonnatie in het bodeminformatiesysteem (BIS) Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijpmaken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI's) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UB! behoort een locatie tot de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS. Het WBB-traject / WBB ven/olg (potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan voldoende onderzocht of gesaneerd, indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg WBB-traject): WBB traject starten De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats moeten vinden. Bodemonderzoek uitvoeren Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek. Saneringsonderzoek uitvoeren Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering. Saneringsplan opstellen Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden. Sanering en/of evaluatie uitvoeren Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Zorgmaatregelen uitvoeren Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of het voorkomen blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd Indien een sanering is uitgevoerd wordt door het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet Rapportage Squit Bodenvgegevens Provincie Overijssel - Pagina 6 van

103 Rapport bodeminformatie provincie ^ygl^jjgggj meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of het verplicht melden van gewijzigd gebruik. Geen werkvoorraad (meer) De locatie behoort op basis van de UB! score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of gesaneerd. Toelichting op de gerapporteerde informatie Locatiegegevens Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zng. zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn). Locatiestatus In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt. Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld 'Beschikking'. (mogelijk) verontreinigende activiteiten Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met 'vervallen' wordt aangegeven of een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met 'Benoemd' wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is. Verontreinigingen Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit. Rapporten Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn. Besluiten Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld. Sanering In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald. Saneringscontouren Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd. Zorgmaatregelen Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen. Rapportage Squit Bodem-gegevens Provincie Overijssel - Pagina 7 van

104 Hof van # Twente Goor, Aan : Mos Grondmechanica B.V. Betreft aanvraag bodeminformatie van het perceel Bovenbergweg 4 Markelo. Ons kenmerk: 2013/018 Geachte mevrouw Visser, Hierbij stuur ik u de bodeminformatie van het perceel Bovenbergweg 4 te Markelon.a.v uw mail van Tankregister: voor zover bekend zijn er een bovengrondse tank aanwezig cq aanwezig geweest op het perceel; zie print Bodeminformatie: voor zover bekend zijn er geen bodemverontreinigingen op het perceel aanwezig; Bodemonderzoeken: voor zover bekend zijn er geen bodemonderzoeken op het perceel uitgevoerd; zie print Overigeinformatie: voor zover bekend zijn er in de directe omgeving (straal 50m') van het perceel geen onderzoeken uitgevoerd. Volgens de asbestkansenkaart van de gemeente Hof van Twente is er grote kans op aanwezigheid van asbest. U kunt deze kaart zelf ook inzien via onze website Voor deze informatieverstrekking bent u normaliter leges verschuldigd. Aangezien de termijn is verstreken voor ons om de informatie aan te leveren komen deze kosten te vervallen. Met vriendelijke groet, T. Sligman, Medewerker Publiekszaken.

105 ïl(7topogra(i9 gr BasisRegistratI» g r Kanaster gpbiswi gr Test groeidertana g r Reconslnirte zonertna 3 r Bmwveraumiina g r Bodemondsizoek g r AsnestKansenkaartfase 1 ür tastiestbermen gi^oasleldlng r laasleldinb r.-sïguhdngiiindsr som buffer Igr Top 10 Veetor ^RUictmito's (r SLue(tfolo-s3013 r^lucftfdtfszott _r a_ii c{«*'s 20()s_ straal:'s'o meter Rappdrtagö Projecten (BOS_PROJECT_GEOM) ~3 Filter Bestand Extr*Het> Mgemeen Meira Vokm Inhoud Slatus HalaiMl Sflrtstfdsf- Catfcaten rar4i Invenvondt etikelwanltg (vtoaihoil i J "JJ Uggnft Tanfcbovengrondiertelwand.r [ I I G«anMRldd ICK^caattyp» riijiroar'!flïflafl*'an llhonis oalumvc»nde

106 Standaard vragenlijst historische informatie opdrachtgever Projectnummer: ln het kader van een milieutechnisch bodemonderzoek bestaat de verplichting om een historisch onderzoek uit te voeren conform de NEN Op basis van de resultaten wordt de onderzoekshypothese vastgesteld voor de onderzoekslocatie (eventueel opgedeeld in deellocaties). Bronnen die onder andere geraadpleegd dienen te worden zijn de huidige en eventuele vorige eigenaars (en/of bewoners) en gemeentelijke archieven. Wij verzoeken u dan ook onderstaande vragenlijst volledig en naar waarheid in te (laten) vullen. Deze vragenlijst wordt als bijlage aan de uiteindelijke rapportage toegevoegd. l. Algemene gegevens onderzoekslocatie Naam bedrijf: f/jfrj /^^IfiiéfffJ Adres: staat f^^cesnficrffb i^t'g (f pbats M^feii^- Lo Kadastrale registratie: gemeente Hc-f yr^,^' sectie ^ nummer(s) ^% Eigenaar terrein: w/ Hij( Mi-i.ui[ Oppervlakte perce(e)l(en): 't fbi) m" Oppervlakte onderzoeksiocatie{s): A cqo 2. Vroeger gebruik terrein Vroegere bedrijven: l. v«im'm.^*^tia(-mj van (jaarjt'.f <o toto'aar) 2.<yöö 2. ".vandaar) ' tot (jaar) 3. van (jaar) tot (jaar) Vroegere bedrijfsactiviteiten: Vroegere bodembedreigende activiteiten Ondergrondse tanks: ja l^^l onbekend stuks inhoud (m') diesel / petroleum / HBO / anders, namelijk: aanwezig/gereinigd/verwijderd van (jaar) toto'aar) wand: enkel / dubbel / kathodische bescherming vloer: tegels / asfalt / beton / anders, namelijk: vulpunten (aantal/ locatie): Bovengrondse tanks: ja 1^^^ onbekend stuks inhoud (m') diesel / petroleum / HBO / anders, namelijk: aanwezig / gereinigd / venvijderd van (jaar) tot (jaar) wand: enkel / dubbel / kathodische bescherming vloer: tegels / a.sfalt / beton / anders, namelijk: vulpunten (aantal' locatie): OFie-vet / olie-water afscheider(s): ja/(^^ onbekend Wasplaats: ja / onbekend vloer: tegels / asfalt / beton / anders, namelijk; oplosmiddelen: iri / per / zeep / petroleum / anders, natnelijk:

107 Vroegere bodembedreigende activiteiten (vervolg) Opslag chemicaliën in vaten : ja /^^/onbekend olie / oplosmiddelen / ontvetter / anders, namelijk: aantal liters: vloer tegels / asfalt / beton / anders, namelijk: Werkplaats: ja/{(c^/onbekend vloer: tegels / asfalt / beton / anders, nanielijk: Smidsvuur: ja / ^e^/ onbekend vloer: tegels / asfalt / beton / anders, namelijk: Metaalbewerking / houtbewerking: ja/i^e^/onbekend vloer: tegels / asfalt / beton / anders, namelijk: Verfspuitinrichting: ja / Ijee,/ onbekend vloer: tegels / asfalt / beton / anders, namelijk: Overige bodembedreigende activiteiten : 3. Huldig gebruik terrein Jaar vestiging huidig bedrijf: Huidige bedrijfsactiviteiten: f^ecmmf-f,-; / j^'/ejué Verbouwingen / uitbreidingen; Verhuur (deel) terrein : ja / ^e^ activitëitén: Huidige bodembedreigende activiteiten Ondergrondse tanks: ja /^è/ onbekend stuks inhoud (m^) diesel / petroleum / HBO / anders, namelijk: aanwezig / gereinigd / verwijderd van (jaar) tot (jaar) wand: enkel / dubbel / kathodische bescherming vloer: tegels / asfalt / beton / anders, namelijk: vulpunten (aantav locatie): Bovengrondse tanks: ja '^^i' onbekend stuks inhoud (m^) diesel / petroleum.' HBO / anders, namelijk: aanwezig / gereinigd / verwijderd van (jaar) tot (jaar) wand: enkel / dubbel / kathodische bescherming vloen tegels / asfalt / beton / anders, namelijk: vulpunten (aantal/locatie): Olie-vet / olie-water afscheidcr(s) : Wasplaats: ja /^>ee// onbekend ja / ^^/ onbekend vloen tegels / asfalt / beton / anders, namelijk: oplosmiddelen: tri / per / zeep / petroleum / anders, namelijk:

108 Huidige bodembedreigende activiteiten (vervolg) Opslag chemicaliën in vaten: ja ^rie^/ onbekend olie / oplosmiddelen / ontvetter / andets, namelijk: aantal liters: vloffl". tegels / asfalt / beton / anders, namelijk; Werkplaats: ja/^^/onlsekend vtoer: tegels / asfalt / beton / anders, namelijk: Smidsvuur: ja (n^'' onbekend Metaalbewerking / houtbewerking: ja l^a) onbekend vkjen tegels / asfalt / beton / andets, namelijk: vloer, tegels / aslalt / beton / anders, namelijk: Verfspuitinrichting: ja^^/onbekend vloer: tegels / asfalt / beton / anders, namelijk: Overige bodembedreigende activiteiten: 4. Terrelnverharding en -ophogingen Waaruit bestaat de terreinverharding? (bijv. tegels, klinkers, asfalt, beton) Inpandig: ^ :j-mf Uitpandig: KLj^fi^cmj Wat is de geschatte dikte van de verharding? Inpandig:"^ if-to t/- Uitpandig: f (f C/-? ^ Is het terrein opgehoogd? Zo ja, waarmee? li Bk' Zijn er (grond)depots aanwezig? //tï- 5. Grondstoffen Graag zouden wij een opsomming zien van de in gebruik zijnde grondstoffen, materialen, reststoffen, hulpstoffen en afvalstoffen. Op de situatietekening kunt u aangeven waar deze zijn opgeslagen / worden toegepast. 6. Grondwerkzaamheden Is de samenstelling van de bodem veranderd? ja vermoedelijk / onbekend zo ja, wanneer en waan Zijn er gedempte sloten aanwezig? j?n^/ vermoedelijk / onbekend Is drainage aanwezig? ja vennoedelijk / onbekend Zijn er (particuliere) kabels en leidingen aanwezig? ja / nee / vermoedelijk C nbekcnd_,) drinkwater / gas / elektriciteit / telefoon / TV / overige: materiaal: PVC / PE / koper / onbekend

109 7. Bodemonderzoeken en mogelijke bodemverontreinigingen Is eerder bodemonderzoek uitgevoerd? ja I^Sj onbekend terreingedeelte: datum: onderzoeksbmwiu: Zijn daarbij verontreinigingen aangetroffen? ja,^né^ stolïfen): hoeveelheid: terreingedeelte: Is een bodemsanering uitgevoerd? ja^ne^/ onbekend terreingedeelte: datum: onderzoeksbureau: Zijn er terreindelen waar de bodem (vermoedelijk) verontreinigd is? ja/ nee^jonb^en^' stof(fen): hoeveelheid: ooi^ak: plaats/ tijd: genomen maatregelen: 8. Calamiteiten Hebben zich calamiteiten voorgedaan waarbij de bodem (mogelijk) verontreinigd is? ja /(néèf onbekend lekkende leidingen / lekkende tanks / morsingen / brand / ingravingen / omgevallen vaten aard van de verontreiniging: olie / oplosmiddelen / overige: ooizaak: plaats/ tijd: genomen maatregelen: Hebben zich op naastgelegen percelen calamiteiten voorgedaan? ja ^^^y onbekend toelichting: 9. Vergunningen Lozingsvergunning: Hinderwet / Wet milieubeheer vergunning : datum: datum: Lopende / geplande vergunningaanvragen : Bent u verplicht tot uitvoering van bodemonderzoek? ^nee

110 10. Grondwater en afvalwater Hebben grondwateronttrekkingen (in de omgeving) plaatsgevonden'? j^/nee/onbekend van ( <f^0 tot // /-S/-/ diepte en hoeveelheid: '7 ^ m hu' Wat is de verwachte diepte van het grondwater? Afvalwater: Riolering: fil/f huishoudelijk / bedrijfs- / proceswater / koelwater / overige: lozing; riolering/ oppcrvlakteivater/ bezinkput gescheiden / gecombineerd / bezinkput / eigen zuivering / overige: mateiiaal: PVC / beton / asbeslcement/ overige: inspectieriolering (datum): 5. Toekomstig gebruik terrein Wij verzoeken u de onderstaande gegevens indien mogelijk op de situatietekening aan te geven Vindt (nieuw)bouw plaats? nee Wordt het terrein verkocht / verhuurd? ja( Vindt er sloop plaats? Worden wijzigingen in de milieuvergunning gedaan? 'nee Vindt bij de geplande werkzaamheden op de locatie grondverzet plaats? nee j Wordt de vrijkomende grond op locatie hergebruikt? 'nee Toekomstige activiteiten: <.,, ' 6 Overige opmerkingen Bronvermelding Voor de beantwoording van de vragen zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 1^ Interviews met: 1.,^ 'v' 'V^tWa/f Archief van de gemeente m Overige, namelijk: fiittmijtuj Aldus naar waarheid ingevuld. Plaats, datum, naam en handtdccning Toe te voegen gegevens!. Kadastrale tekening 2. Plattegrond van het terrein, bij voorkeur schaal I : 500, met noordpijl en eventuele (bodembedreigende) activiteiten erop aangegeven, en indien bekend de aanwezige kabels en leidingen en riolering 3. Bodemonderzoekstapporten, tankcertificaten, en overige beschikbare gegevens

111

112

113

114 Opdracht : Plaats : Markelo Project : Bodemonderzoek aan de Bovenbergweg 4 m u mm 1 < X B u m i g 0 K m e m 1 m m Bijlage B Veldwerkgegevens Boringen Peilbuisgegevens m m B m m M m m m m m m m m B Mes MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 153, 7460 AD Rijssen - Telefoon: URL:

115 Opdracht : Plaats : Markelo Project : Bodemonderzoek Bovenbergweg 4 Boring: 01 Boring: 02 Boormeester; E. Wouwenberg Datum: GWS 419 Boormeester: Datum: GWS E. Wouwenberg ,00' Zand, matig fijn, zwak sittig, geel, Edelmanboor Leem, matig zandig, ficht grijsbruin, Edelmanboor Edelmanboor Zand, matig lijn, matig humeus, zwak siltig, donkerbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, Edelmanboor Leem, sterk zandig, bruin, Edelmanboor iiltergrind Zand, matig grof, zwak -3,50 _ siltig, bruin, Zuigerboor Leem. zwak zandig, grijsbruin, Zuigerboor Zand, matig fijn, zwak grindig, zwak siltig, bruin, Zuigerboor Zand, matig grof, sterk grindig, zwak siltig, bruin. Zuigerboor MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon Telefoon Telefax Getekend volgens NEN 5104

116 Opdracht : Piaats : Markelo Project : Bodemonderzoek Bovenbergweg 4 Boring: 03 Boring: 04 Boormeester: E. Wouwenberg Datum: GWS Boormeester: Datum: GWS E. Wouwenberg beton Edelmanboor Zand, matig fijn, matig humeus, zwak siltig, donkerbruin, Edelmanboor M!^ Edelmanboor Zand. matig fijn, zwak siltig, geei, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, sterk grindig, zwak klefïg, zwak siltig, bruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, Edelmanboor Boring: 05 Boring: 06 Boormeester: E. Wouwenberg Datum: GWS Boormeester: Datum: GWS E. Wouwenberg ,00- ^ Edelmanboor Zand, matig lijn, zwak siltig, matig humeus, doni^erbruin,.0 50 Edelmanboor aaa^ Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, matig tiumeus, donkerbruin,.060 Edelmanboor Boring: 07 Boring: 08 Boormeester: Datum: GWS E. Wouwenberg sas gras Zand, matig fijn, matig humeus, zwak siltig, donkerbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, Edelmanboor Boormeester: E. Wouwenberg Datum: GWS 0,00- - _flras_ Zand, matig fijn, matig tiumeus, zwak sütig, donkerbruin, Edelmanboor MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon Telefoon Telefax Getekend volgens NEN 5104

117 Opdracht : Plaats : Markelo Project : Bodemonderzoek Bovenbergweg 4 Boring: 09 Boring: 10 Boormeester: Datum: GWS E. Wouwenberg Boormeester: E. Wouwenberg Datum: Zand, matig fijn, matig fiumeus, 2wak siltig, donkerbruin, Edelmanboor \ Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, Edelmanboor ï Zand, matig fijn, matig Weiïg, zwak siltig, grijsbruin, Edelmanboor 1 i\ Boring: 11 Boormeester: Datum: GWS E. Wouwenberg gras Zand, matig fijn, matig humeus, zwak siltig, donkerbruin, Edelmanboor MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon Telefoon Telefax Getekend volgens NEN 5104

118 Legenda (conform NEN 5104) grind ^ Grind, sütig O O O O O O " ^ ^ ^ D o o o o o o ; Grind, zwal< zandig loooooo. n n O O Q O g-i ooóoó Grind, matig zandig [o O O O O O O O O O O "o'o"o"o"o'<l-"-l Grind, sterk zandig O O O O O O ; [o O O O O dt;.\ O O O O O klei geur O geen geur O zwakke geur ^ matige geur sterke geur -# uiterste geur Olie D geen olie-water reactie } zwakke olie-water reactie -B matige olie-water reactie C sterke olie-water reactie uiterste olie-water reactie zand p.i.d.-waarde p Zand, l<leiïg Zand, zwak siltig Zand, matig siltig leem Leem, zwak zandig 9 >i 9 >io >100 9 >1000 >10000 Zand, sterk siltig Leem, sterk zandig monsters 1 Zand, uiterst siltig geroerd monster overige toevoegingen ongeroerd monster zwak humeus 0 volumering veen Veen, mineraalarm matig humeus overig A bijzonder bestanddeel Veen, zwak klefig Veen, sterk kleiig 71 Veen, zwak zandig sterk humeus zwak grindig matig grindig 1 Gemiddeld hoogste grondwaterstand? grondwaterstand Gemiddeld laagste grondwaterstand slib Veen, sterk zandig sterk grindig peilbuis blinde buis casing hoogste grondwaterstand gemiddelde grondwaterstand laagste grondwaterstand ^ bentoniet afdichting filter lül

119 Peilbuizen, watermonsters en flessen Projectcode: Meetpunt 01 Peilbuis F. Van F.Tot T.o.v. BOPB Maaivld T.o.v Lengte WWV Diameter Materiaal MA -0,1 MA 3 32 Waterm. Datum GWS Vr.P. Typ.P Opbr. Dfp Kleur Geur PID Helde rh \Min Ec Ec Eh ph Spoeisn./TiJd Temp G 701 6, ,5 Troebelheid: 6,1 NTU Fles Barcode Opmerking Type Gefiltreerd Conservering 1 B FL J 2 G FL 3 G FL

120 Opdracht : Plaats : Markelo Project : Bodemonderzoek aan de Bovenbergweg 4 Bijlage C Analysecertificaten MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 153, 7460 AD Rijssen - Telefoon;

121 ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Analyserapport Mos Rijssen A. Visser Postbus AD RIJSSEN ^^^^ ^ Uw projectnaam : Bodemonderzoek Bovenbergweg 4 Uw projectnummer : ALcontrol rapportnummer : , versienummer: 1 Rotterdam, Geachte heer/mevrouw. Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, ^^^^ AJ.COwmOL 8 V ISGEACCflEDiTESROVOl.G NSDEDOOROERAADVOORACCREDrTATIE GESltLDECRlTEHiAVOORTESTLAaORATORIACONFORMISOJIEC17t)2S;Z005OMOERMR. L028 ^^^^kk n 1 nia HA^DELSR G^SrER KW ROTTERDAM Z42^^ ^iehï** nva i ua

122 ALcontrol Laboratories Mos Rijssen A. Visser Analyserapport Blad 2 van 7 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Bodemonderzoek Bovenbergweg Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort IMonsterspecificatie 001 Grond (AS3000) MMOl: 01 (8-50) 02 (18-50) 04 (8-50) 002 Grond (AS3000) MM02: 02 (7-18) 03 (7-20) 03 (20-50) 05 (8-50) 06 (8-50) 07 (0-40) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 003 Grond (AS3000) MM03: 03 (50-100) 03 ( ) 03 ( ) 10 (50-100) 10 ( ) 10 ( ) Analyse Eenheid Q droge stof gew.-% s gewicht artefacten g s <1 <1 <1 aard van de artefacten g s geen geen geen organische stof (gloeiverlies) % vd DS s < <0.5 KORREL GROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS s METALEN barium mg/kgds s <20 <20 <20 cadmium mg/kgds s <0.2 <0.2 <0.2 kobalt mg/kgds s <1.5 < koper mg/kgds s <5 <5 <5 kwik mg/kgds s <0.05 <0.05 <0.05 lood mg/kgds s <10 11 <10 molybdeen mg/kgds s <0.5 <0.5 <0.5 nikkel mg/kgds s <3 <3 6.2 zink mg/kgds s <20 <20 <20 POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kgds s <0.01 <0.01 <0.01 fenantreen mg/kgds s < <0.01 antraceen mg/kgds s < <0.01 fluoranteen mg/kgds s < <0.01 benzo(a)antraceen mg/kgds s < <0.01 chryseen mg/kgds s < <0.01 benzo{k)fluoranteen mg/kgds s < <0.01 benzo(a)pyreen mg/kgds s < <0.01 benzo(ghi)peryleen mg/kgds s < <0.01 indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds s < <0.01 pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds s 0.07 " 0.65 " 0.07 " (0.7 factor) POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) PCB 28 pg/kgds 8 <1 <1 <1 PCB 52 pg/kgds s <1 <1 <1 PCB 101 pg/kgds s <1 <1 <1 PCB 118 pg/kgds s <1 <1 <1 PCB 138 pg/kgds s <1 <1 <1 PCB 153 pg/kgds s <1 <1 <1 PCB 180 pg/kgds s <1 <1 <1 som PCB (7) (0.7 factor) pg/kgds s 4.9 " 4.9 " 4.9 " De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf: ALCC»JTROL B.tf. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDiTATIE GESIEUJe CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORia KO^KC 17025:2005 O^KJ R (iffii. L62a ï f K WERKZ-\.WHEDeN WORDEN LMrOEVOÉRD OlfDER D ALGEMENE VOOR\VMF5DË\ GEDEFC^EERD GtJ DE KAf^ER KOOPtmNDEL EN FABRIEKEfi TE RQTTHÏDAy th.scmru'«'jt>g nva l UB

123 ALcontrol Laboratories Mos Rijssen A. Visser Analyserapport Blad 3 van 7 Projectnaam Bodemonderzoek Bovenbergvireg 4 Projectnummer Rapportnummer " 1 Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 001 Grond (AS3000) MMOl: 01 (8-50) 02 (18-50) 04 (8-50) 002 Grond (AS3000) MM02: 02 (7-18) 03 (7-20) 03 (20-50) 05 (8-50) 06 (8-50) 07 (0-40) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 003 Grond (AS3000) MM03: 03 (50-100) 03 ( ) 03 ( ) 10 (50-100) 10 ( ) 10 ( ) Analyse Eenheid Q MINERALE OLIE fractie CIO - C12 fractie fractie C22 - C30 fractie C30 - C40 totaal olie CIO-C40 mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds <5 <5 <5 <5 <20 <5 < <5 <5 <5 <5 <20 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf: Al-COJrmc-L B-V, JS GEACCHEDiTEEHD VOiGEMS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDtrAÏTE GESTELDE CRITERiA VOOR TESTLABORATCSÏIA CONFORM isofsc 1!D35:2005 OMDES fm. L 023 ff^ifb ^ W «:-:Z-V1WH D >i VVOSDEN i.1tg VG=RD CfiDER DE ALGEMENE VOORViAARÜES GEDEPONEERD 3U DE K.y^cR VAN J<OQPHASDSL E\ FAORJEKB-J TE ROTTERD>\M i?ï3ch.=ïl,w!ng O. ï n»> ^lafidasreglsthrkvk ROTTSSD^^ 242e=^ RvA l m

124 ALcontrol Laboratories Mos Rijssen A. Visser Analyserapport Blad 4 van 7 Projectnaam Bodemonderzoek Bovenbergweg 4 Projectnummer Rapportnummer Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen 001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 002 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 003 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 Paraaf: ALCONTROt B.V. IS GEACCREDtTEERD VOLGENS OE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDtTATiE GESTELEJE CRITERIA VOOR TESTUW3ORAT0R1A C0KF08M ISOJS^C t?a2s:2q05 ONOER RR. LOïS RïAU

125 ALcontrol Laboratories Mos Rijssen A. Visser Analyserapport Blad 5 van 7 Projectnaam Bodemonderzoek Bovenbergweg 4 Projectnummer Rapportnummer " 1 Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm droge stof gewicht artefacten aard van de artefacten organische stof (gloeiverlies) lutum (bodem) barium cadmium kobalt koper kwik Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond {AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS Conform AS3000, NEN 5709 Idem Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN Grond (AS3000): conform AS3010 Conform AS Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 22036). Idem Idem Idem Conform AS en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-ISO 16772) lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 22036). molybdeen Grond (AS3000) Idem nikkel Grond (AS3000) Idem zink Grond (AS3000) Idem naftaleen Grond (AS3000) Conform AS fenantreen Grond {AS3000) Idem antraceen Grond (AS3000) Idem fluoranteen Grond (AS3000) Idem benzo{a)antraceen Grond (AS3000) idem chryseen Grond {AS3000) Idem benzo(k)fiuoranteen Grond (AS3000) Idem benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem benzo(ghi)peryleen Grond {AS3000) Idem indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem pak-totaal (10 van VROM) (0.7 Grond (AS3000) Idem factor) PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS PCB 52 Grond (AS3000) Idem PCB 101 Grond (AS3000) Idem PCB 118 Grond (AS3000) Idem PCB 138 Grond (AS3000) Idem PCB 153 Grond {AS3000) Idem PCB 180 Grond (AS3000) Idem som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem totaal olie CIO-C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 001 Y ALC Y ALC Y ALC Y ALC Y ALC Y ALC201 Theoretische monsternamedatum 002 Y ALC Y ALC201 Paraaf: (5«mm ALCOHTROL B y. IS GEACCREDITEERD Vm.GEMS OEOOOH OE RAAD VOOR ACCREDrTATIE GESItLOE CRJTtRlA VOORTESnjlBOBATCSÏlA CC»iFORM B0.1EC 17t>2S:20C5Ora)ER NR 1.023

126 ALcontrol Laboratories Mos Rijssen A. Visser Analyserapport Blad 6 van 7 Projectnaam Bodemonderzoek Bovenbergweg 4 Projectnummer Rapportnummer Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 002 Y ALC Y ALC Y ALC Y ALC Y ALC Y ALC Y ALC Y ALC Y ALC Y ALC Y ALC201 Paraaf: ALCOCmKlt B.V. IS GEACCRÉDtTHOiO VOLGENS DE DOOR DC RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CHtTEfaA. VOOR TESTlJlBORATcailA COKFORSt tsomc 17525:2(^5 QTOER NS. LSZa ~ UKllU ^ i^'erkz'^lheden WOSXÏÖi tfftgevceko 0^ loer DE.->iGEME\E VOORWAARDEN; GEDS'Cf-iEe^D QpJ DE XMJER VAK KOfiFHANDEL E\ FAER^EKE?^ TE ROTTHR&Vy -NSCffRin-'iKG BïiU 821 HAKCELSRSGtSTER: K'^K ROTTERDAM 242*-52aS

127 I, ALcontrol Laboratories Mos Rijssen A. Visser Analyserapport Blad 7 van 7 Projectnaam Bodemonderzoel< Bovenbergweg 4 Projectnummer Rapportnummer Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monsternummer: Monster beschrijvingen 002 MM02:02 (7-18) 03 (7-20) 03 (20-50) 05 (8-50) 06 (8-50) 07 (0-40) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) Karakterisering naar alkaantraject benzine kerosine en petroleum diesel en gasolie motorolie stookolie C9-C14 C10-C16 C10-C28 C20-C36 C10-C36 De CIO en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard Cl O = 0.4 min. Cl 2 =0.6 min. C22= 1 min. C30: 1.2 min. C40 = 1.5min. R«ALO ALCONTROL S.V-!S GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATDRIA CONFORM ÏSO/IEC 17325^005 OfJOER MR L CZ."! Paraaf: m

128 ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Rotterdam Te!.: +31 (0) Fax: +31 (0) Analyserapport Mos Rijssen A. Visser Postbus AD RIJSSEN Blad 1 van 5 Uw projectnaam : Bodemonderzoek Bovenbergweg 4 Uw projectnummer : ALcontrol rapportnummer : , versienummer: 1 Rotterdam, Geachte heer/mevrouw. Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, s/tsïi ALCONTROL B.V rs ceaccseehteerd VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDfTAnE GESTELDE CRJTERIA VOOR TESTLA80HATCC1A CCW[=ORM KOaec 17025:2005 ONDER NR. L 023 ^JÊk^X iiêeejj ALOfiZE 'iverkzaaf-.ïheden WORDEN UITGEVOERD OPJDEH DE AL.QEMENEyOORft'AARD ^ GEDEFWiÉERD Bü DE KAJ^ER V.m KO<]PHA^DEL EN RASREES^R^J TE ROTTHRDAy INSCflRUIVlNG \ ^ «^i? KiB HAf^DELSREGSSTHR KW ROTTERDAM RvAi{!7S

129 c ALcontrol Laboratories Mos Rijssen A. Visser Analyserapport Blad 2 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer Bodemonderzoel< Bovenbergweg Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 001 Grondwater (AS3000) Analyse Eenheid Q 001 METALEN barium ug/i s 80 cadmium ug/i s <0.8 kobalt ug/i s <5 koper pg/i s <15 kwik Mg/1 s <0.05 lood Mg/i s <15 molybdeen ug/i s <3.6 nikkel pg/i s <15 zink ug/i s <60 VLUCHTIGE AROMATEN benzeen Mg/I s <0.2 tolueen Mg/I s <0.2 ethylbenzeen MQ/I s <0.2 o-xyleen ug/i s <0.1 p- en m-xyleen Mg/I s <0.2 xylenen (0.7 factor) Mg/1 s 0.21 styreen Mg/i s <0.2 naftaleen Mg/I s <0.05 GEHALOGENEERDE KOOL WA TERSTOFFEN 1,1-dichloorethaan Mg/1 s <0.6 1,2-dichloorethaan Mg/I s <0.6 1,1-dichlooretheen Mg/i s <0.1 cis-1,2-{iichlooretheen Mg/i s <0.1 trans-1,2-dichlooretheen Mg/I s <0.1 som (cis.trans) 1,2- MQ/l 0.14 dichloorethenen (0.7 factor) dichloormethaan Mg/1 s <0.2 1,1-dichloorpropaan Mg/1 s <0.25 1,2-dichloorpropaan MQ/l s <0.25 1,3-dichloorpropaan Mg/i s <0.25 som dichloorpropanen (0.7 Mg'i s 0.53 factor) tetrachlooretheen Mg/1 s <0.1 tetrachloormethaan Mg/i s <0.1 1,1,1-trichloorethaan Mg/i s <0.1 1,1,2-trichloorethaan Mg/i s <0.1 trichlooretheen Mg/1 s <0.6 chloroform Mg/1 s <0.6 vinylchloride Mg/I s <0.1 tribroommethaan Mg/1 s <0.2 MINERALE OLIE fractie C10-C12 MQ/i <25 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf: ALCONTROL B V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CHITERfA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:3005 ONDER NR. L 028 RvA 10

130 p y ALcontrol Laboratories Mos Rijssen A. Visser Analyserapport Blad 3 van 5 Projectnaam Bodemondenzoel< Bovenbergvi^eg 4 Projectnummer Rapportnummer " 1 Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer IVIonstersoort ivlonsterspecificatie 001 Grondwater (AS3000) Analyse Eenheid Q 001 fractie Cl 2-C22 fractie C22 - G30 fractie C30 - C40 totaal olie CIO-C40 pg/l pg/i Mg/1 Mg/I <25 <25 <25 <100 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf: ALCONTROL B V IS GEACCREKTEÖID VOLGONS DE DOOR DE RAAD VOC»ï ACCRHKfAïE GESTHJJE aöterlft VOOR TESTLABORATCfiiA CCWFORM ÏSOfEC 17025:2005 0^iDER Wi. L 02S Mim

131 ALcontrol Laboratories Mos Rijssen A. Visser Analyserapport Blad 4 van 5 Projectnaam Bodemonderzoek Bovenbergweg 4 Projectnummer Rapportnummer " 1 Orderdatum Startdatum Rapportagedatum IVIonster beschrijvingen 001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Paraaf: ALCONTROL 8.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTUVB ORATOR IA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 023 RvA 10

132 I v ALcontrol Laboratories Mos Rijssen Blad 5 van 5 A. Visser Analyserapport Projectnaam Bodemonderzoek Bovenbergweg 4 Orderdatum Projectnummer Startdatum Rapportnummer Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm barium Grondwater (AS3000) Conform AS en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 11885) cadmium Grondwater (AS3000) Idem l(0balt Grondwater {AS3000) Idem l<oper Grondwater (AS3000) Idem kviik Grondwater (AS3000) Conform AS en conform NEN-EN-ISO lood Grondwater (AS3000) Conform AS en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 11885) molybdeen Grondwater (AS3000) Idem nikkel Grondwater (AS3000) Idem zink Grondwater (AS3000) Idem benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS tolueen Grondwater (AS3000) Idem ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS styreen Grondwater (AS3000) Conform AS naftaleen Grondwater (AS3000) Idem 1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 1,1-djchlooretheen Grondwater (AS3000) Idem cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem som {cis,trans) 1,2- Grondwater (AS3000) Idem dichloorethenen (0.7 factor dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem 1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem 1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem 1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem tetrachlooretheen Grondwater {AS3000) Idem tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem 1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem chloroform Grondwater (AS3000) Idem vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem totaal olie CIO - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 001 B ALC G ALC G ALC236 Paraaf ALCC»nT OL B.V- IS GEACCREDfTEERO VOL.GEt*S DE DOOR RAAD VOOR AGCREDrTAIJE GESTO-DE CRITSÏIA VOOR TESTLABORArORlA COTFCtflM ISOMC 17025:2005 ONDER KR. L 028 AL OKZE WEPXZ-VJ^fKEDEN" WORDEN" UfTGevUËRD Of.4jER DE ALC-E^ENE >,«ORWAAFa; \' GEDB^KEERC BiJ DE K.WER VAHKOOPHANDEL B< FABRIEKEN TE ROTieïDAM INSCHRIJVING HfiKDELSReG^STER:KVKROrTERDAS,l 2i2^S2èS

133 Opdracht : Plaats : Markelo ^ < Project : Bodemonderzoek aan de Bovenbergweg 4 ^ ^ g UI i 8 O O ^ S Bijlage D Toetsingsresultaten MOS MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 153, 7460 AD Rijssen - Telefoon: URL:

134 Projectnaam Bodemonderzoek Bovenbergweg 4 Projectcode Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) Monstercode MMOl: AW 1/2(AW+I) I AS3000 Bodemtype 1 eis droge stof {gew.-%) 95,4 gewicht artefacten (g) <1 aard van de artefacten (g) Geen organische stof (gloeiverlies) <0,5 (% vd DS) KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) (% vd DS) 6,3 - METALEN barium* < cadmium <0,2 0,37 4,2 8,1 0,37 kobalt <1,5 6, ,3 koper < kwik <0,05 0, ,11 lood < molybdeen <0,5 1, ,5 nikkel < zink < POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen <0,01 - fenantreen <0,01 - antraceen <0,01 - fluoranteen <0,01 - benzo(a)antraceen <0,01 ~ chryseen <0,01 - benzo(k)fluoranteen <0,01 benzo(a)pyreen <0,01 - benzo(ghi)peryleen <0,01 - indeno(1,2,3-cd)pyr6en <0,01 - pak-totaal (10 van VROM) 0,07 1, ,0 (0.7 factor) POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) PCB 28 (pg/kgds) <1 - PCB 52 (pg/kgds) <1 ~ PCB 101 (pg/kgds) <1 - PCB 118 (pg/kgds) <1 - PCB 138 (pg/kgds) <1 - PCB 153 (pg/kgds) <1 - PCB 180 (pg/kgds) <1 - som PCB (7) (0.7 factor) 4,9 a 4, ,8 (pg/kgds) MINERALE OLIE fractie CIO-C12 <5 - fractie C <5 - fractie C30 <5 - fractie C30 - C40 <5 - totaal olie C10-C40 < Monstercode en monstertraject ' MM01: 01 (8-50) 02 (18-50) 04 (8-50) De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per ) ( en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.

135 De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: * het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde ** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde *** het gehalte is groter dan de interventiewaarde geen toetsingswaarde voor opgesteld niet geanalyseerd # verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocoilen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni " gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. " gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voorde toetsing is gebruik gemaakt van de volgende samenstelling: lutum 6.3%; humus 0.5%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)

136 Projectnaam Bodemonderzoek Bovenbergweg 4 Projectcode Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) Monstercode MM02: AW 1/2(AW+1) I AS3000 Bodemtype 1 eis droge stof (gew.-%) 90,0 -- gewicht artefacten (g) <1 aard van de artefacten (g) Geen organische stof (gloeiverlies) 2,6 (% vd DS) KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) (% vd DS) 3,3 - METALEN barium* <20 cadmium <0,2 kobalt <1,5 koper <5 kwik <0,05 lood 11 molybdeen <0,5 nikkel <3 zink < ,37 4,1 7,9 0,37 4, , , , , , POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen <0,01 - fenantreen 0,07 - antraceen 0,02 - fluoranteen 0,15 - benzo(a)antraceen 0,08 - chryseen 0,08 - benzo(k)fluoranteen 0,05 - benzo(a)pyreen 0,08 - benzo(ghi)peryl6en 0,05 - indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,05 - pak-totaal (10 van VROM) 0,65 (0.7 factor) POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) PCB 28 (pg/kgds) <1 - PCB 52 (pg/kgds) <1 - PCB 101 (pg/kgds) <1 - PCB 118 (pg/kgds) <1 - PCB 138 (pg/kgds) <1 - PCB 153 (pg/kgds) <1 - PCB 180 (pg/kgds) <1 - som PCB (7) (0.7 factor) 4,9 5, (pg/kgds) MINERALE OLIE fractie CIO-C12 fractie C12-C22 fractie C22 - C30 fractie C30 - C40 totaal olie C10-C40 <5 < Monstercode en monstertraject ' MM02: 02 (7-18) 03 (7-20) 03 (20-50) 05 (8-50) 06 (8-50) 07 (0-40) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de actitergrondwaarden aan tiet Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per ) ( en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.

137 De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: * het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en inten/entiewaarde ** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en inten/entiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde *** het gehalte is groter dan de inten/entiewaarde geen toetsingswaarde voor opgesteld niet geanalyseerd # verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocoilen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wei kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. " gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. De inten/entiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de volgende samenstelling: lutum 3.3%; humus 2.6%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = lovo.)

138 Projectnaam Bodemonderzoek Bovenbergweg 4 Projectcode Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) Monstercode MM03: AW 1/2(AW+I) I AS3000 Bodemtype 1 eis droge stof (gew.-%) 91,2 - gewicht artefacten (g) <1 aard van de artefacten (g) Geen -- organische stof (gloeiverlies) <0,5 -- (% vd DS) KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) (% vd DS) 8,5 - METALEN barium* <20 cadmium <0,2 kobalt 2,5 koper <5 kwik <0,05 lood <10 molybdeen <0,5 nikkel 6,2 zink < ,38 4,3 8,3 0,38 7, , , , , , POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen <0,01 - fenantreen <0,01 - antraceen <0,01 - fluoranteen <0,01 - benzo(a)antraceen <0,01 - chryseen <0,01 - benzo(k)fluoranteen <0,01 ~ benzo(a)pyreen <0,01 - benzo(ghi)peryleen <0,01 - indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01 - pak-totaal (10 van VROM) 0,07 (0.7 factor) POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) PCB 28 (pg/kgds) <1 - PCB 52 (pg/kgds) <1 - PCB 101 (pg/kgds) <1 - PCB 118 (pg/kgds) <1 - PCB 138 (pg/kgds) <1 - PCB 153 (pg/kgds) <1 - PCB 180 (pg/kgds) <1 - som PCB (7) (0.7 factor) 4,9 ^ 4, ,8 (pg/kgds) MINERALE OLIE fractie CIO-C12 fractie C12 - C22 fractie C22 - C30 fractie C30 - C40 totaal oliec10-c40 <5 <5 <5 <5 < Monstercode en monstertraject ' MM03: 03 (50-100) 03 ( ) 03 ( ) 10 (50-100) 10 ( ) 10 ( ) De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per ) ( en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.

139 De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: * het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde " het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de inten/entiewaarde *** het gehalte is groter dan de inten/entiewaarde geen toetsingswaarde voor opgesteld niet geanalyseerd U verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocoilen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni ' gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. " gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. De achtergrond- en inten/entiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voorde toetsing is gebruikgemaakt van de volgende samenstelling: tutum 8.5%; humus 0.5%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) Overzicht gemeten verontreinigingen in grond Grond (AS3000) Humus:0.5, Lutum:6.3 MM01: 01 (8-50) 02 (18-50) 04 (8-50) Achtergrondwaarde overschrijding Tussenwaarde overschrijding Interventiewaarde overschrijding Grond (AS3000) Humus:2.6, Lutum:3.3 MM02: 02 (7-18) 03 (7-20) 03 (20-50) 05 (8-50) 06 (8-50) 07 (0-40) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) Achtergrondwaarde overschrijding Tussenwaarde overschrijding Interventiewaarde overschrijding Grond (AS3000) Humus:0.5, Lutum:8.5 MM03: 03 (50-100) 03 ( ) 03 ( ) 10 (50-100) 10 ( ) 10 ( ) Achtergrondwaarde overschrijding Tussenwaarde overschrijding Interventiewaarde overschrijding

140 Projectnaam Projectcode Bodemonderzoek Bovenbergweg Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in /jg/l. tenzij anders aangegeven) Monstercode Bodemtype /2(S+I) 1 AS3000 eis METALEN barium ms cadmium <0,8 kobalt <5 koper <15 kwik <0,05 lood <15 molybdeen <3,6 nikkel <15 zink <60 VLUCHTIGE AROMATEN benzeen <o,2 tolueen <o,2 ethylbenzeen <o,2 o-xyleen <o,l p- en m-xyleen <o[2 - xylenen (0.7 factor) 0,21 = styreen <o,2 naftaleen <o,05 ' GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 1.1- dichloorethaan <o, dichloorethaan <o,6 1,1-dichlooretheen <o,1 ' cis-1,2-dichlooretheen <0,1 - trans-1,2-dichlooretheen <0,1 - som (cis,trans) 1,2-0,14 dichloorethenen (0.7 factor) dichloomiethaan <o, dichloorpropaan <0, dichloorpropaan <0, dichloorpropaan <0,25 - som dichloorpropanen (0.7 0,53 factor) tetrachlooretheen <o,1 ^ tetrachloonmethaan <0,1 " trichloorethaan <0,1 ^ trichloorethaan <0,1 ' trichlooretheen <o,6 chloroform <o,6 vinylchloride <o,'l ^ tribroommethaan <o!2 MINERALE OLIE fractie C10-C12 <25 - fractie Cl2-C22 <25 - fractie C22 - C30 <25 - fractie C30 - C40 <25 - totaal olie Cl O - C40 < ,40 3,2 6,0 0, ,050 0,18 0,30 0, , , , ,20 7, ,0 4, ,0 0, ,21 6, ,0 0, ,050 7, ,0 7, ,0 0,01 5,0 10 0,10 0, ,20 0, ,20 0, ,52 0, ,10 0,01 5,0 10 0,10 0, ,10 0, , , ,0 0,01 2,5 5,0 0, , Monstercode en monstertraject ' IDe resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering zoals gewijzigd op 3 april

141 De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: * het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde " het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en inten/entiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde *** het gehalte Is groter dan de interventiewaarde geen toetsingswaarde voor opgesteld niet geanalyseerd # verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 versie 3,25 Juni " gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. " gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. Overzicht gemeten verontreinigingen in grondvi/ater Grondwater (AS3000)Streefwaarde overschrijdingtussenwaarde overschrijdinginterventiewaarde overschrijding barium(80)

142 Toatslng ^Tialyseresuitaten grond- en wptertacxiemponsters Iw.o.v. partllkeuringenl s. Voor loeiichling op gehanleerde grenswaarden, ziehel Normen blad). E AlconlrolïOIZlOQI Gatinjikle ftodemkonmeilienvoor Mrsing. -oiq.slotgehalle <0.5 % Ê lulurngeh^re B 3 ij ToepMsfltioplfl RBK.t»l>al1 RBK.tabel2 Watertodem Toapassan onder wat. ToepaMen op land ontvangsnd InterventiewaBrde I Tu.Mnw*«rd> i) AS Grond Watart>odem mgflia da ngfkadb B )[V)fluoranmwn MBTKH 1,2.3-0.dlpyrean mg/ka d» P>k-toaal ia van VR0M) a.71 Mlnerals al* Itonsq Conclusie voor het hele monster: ToaflBSIaan f IooB«<aati GromJ.oolvansend ;hridhgen AW asklcn «wr 3( 3J Toepaasno "NS ia BMBfinlBenJ in NEN eeiat» >AW (olgeen AW vertgeswh). ma» wel < ASMOO tbpfitmaa<qrer VHtiooade tawortage^rens. geen conctaal» mofle^* «wawoe vouort wn óa AW of -lorhurau» en lutum wordt minimaal ï% gnhanissnl: als hurnuj/luil niei ts gemeten galtii S) Bil nikkel an PCB geklen «or IoegB5H[ioouersehn]aLiij mor acnietgfonii»aa(öen n«in)s *a ilek(^m IwaLdaaivm ssan'x'indibri Wonen vir^an2kaw nietwdrdtove'a >ohteden) Barium: Inlarventlwaarde getdl aleen voo' vujaties oiartit dutdglik ipiaka» van annopsai VoordeiH toelslna gewen aaalgem*ne voorwaaidwi van ALoowrol LaBorstonej. MeldlloalsingsBroaiamma a a*"" üopraali aadaanow do incgeiikbeöen vsn «rspreid^ns oo aangreniaoa fwrcael(iuimlïoel ilaioul op(iervlawewater)o(gro(ilschalöbloepaibioa van tiet maeriaal

143 JoaBltw an^hf»brasmi^tbn grond- en watert)odeptmonstère, in},u.v. partt(kfturinqep M «ir^na Slaalscoranl 68, (Allo jartullaï n :ng-vg m Voor loeit ntfig op gefiamoer*! grenswaarden, z» hal Normen 1 ALconlraJ rapport nr e ALconlrol20'310' - wg siofgenalib lutumgenalta Ontvttipand RBK.t»>»M RBK.lab..li RBK.tal>ali Waterbodem RBK. tabal I Interventlawaarde / TuMenwa.rde 4) Grond Witatb rrgfligdi MolïMMO [Mo] Zr* [Zr,] SsiWJjalPVBaii aeaio(li Jluorantneen «9^3 at n-gikgas rr^vaai mfl/igd. TOftaai m^ligai ms-iibai n.<f^als -rb/vgdi rt-hg.(l ma/kam Conclusie voor het hele monster Grond. Ioep4ung op Lghabottafi WAartedeirt. omvdnae'id^hpamrta onaar «atar WilaDoaam, tospaung op Undbi^ani Ajimai KlonaoorM Ooraefll r«a«uian >AW Is 0 0 a ) ToesjMB DwrKliriatiaen AW gsuan voor au «uaim, owraehrïdnge 11 uegastsan uoor de onivangota» bo 21 Beinn ha aanulsa^nwien«tappwi m» oan AchistarontJ-aaioa 3j Toapassina '^'^^ Cele*em- nist loepasbaar. «i -luuanwwiw- loas anjfftiebrt in NEN S740. BeliBi» >A1«(af ge*! AW vaahjebbbl, maar wel ' AS3000 rsopodagea ' # «mcoeda mwjortjaeg'eni, aeen condlusw moghjk aaae wöoei aar W o(fleas3000 rapdonaae grens. twlan 9t«l eon oefïu» waarfl» van UBirr = 25% en wganhclib tio( = or PCB gelden mor DegestafW <rf laatomae«n-x-i«l»n Wonen*eHn 2>AW nbi* a-aarde geldt a"een «jor lilüise» «aartjj duds^k 2 AW ier,0 nödeoodaldezbooli ï-mrwo-rooetiin. Een qverkhrilding vo ;Bw(jiilen n da Mkjrtt nw jaliuiailan vin uarvwiing op aangiar

144 .eodonub UK B s\bies istan-p loibb-* -ow«njd lftv»p''ba»0pl0amueh«'t0l[(960ui8(sni=utou08n-k"»' ^ ^ jieyaeiunmi -

145 Opdracht Plaats Project > i < X U UI S O 2 O K U M O S Bijlage E Situatietekening

146 H;\prcijecten\2013\ Markelo - Bodemonderzoek aan de Bovenbergweg 4\S ,dwg, :13:43, cs, A3.1:1

147 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Bijlage 5 Akoestisch onderzoek vastgesteld 145

148

149 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 WETTELIJK KADER Gemeentelijk geluidbeleid Wegverkeerslawaai 5 3 UITGANGSPUNTEN EN RESULTATEN Deelconclusie geluidbelastingen en geluidklassen 8 4 VERZOEK TOT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN Bronmaatregelen Overdrachtsmaatregelen Verzoek hogere waarden 10 5 CONCLUSIES 11 Bijlagen Bijlage 1: Situering plangebied Bijlage 2: Invoergegevens rekenmodel Bijlage 3: Resultaten Bijlage 4: Hogere waarden datum 10 januari 2014 referentie KLG/009/ pagina 2 van 15

150 1 INLEIDING In opdracht van de gemeente Hof van Twente heeft Aveco de Bondt bv een onderzoek uitgevoerd naar het wegverkeerslawaai voor de toekomstige woonfunctie gelegen aan de Bovenbergweg 4 te Markelo. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een planologische procedure. De huidige schuur zal een transformatie (bestemmingswijziging) ondergaan tot woning. Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd naar de te verwachten geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeerslawaai op de gevels van de toekomstige woning. In bijlage 1 is de situering weergegeven. De toekomstige woning is gesitueerd binnen de geluidzone van de Bovenbergweg en de Kemperweg (beide 60 km/uur). Derhalve dienen de geluidbelastingen getoetst te worden aan de Wet geluidhinder. Daarnaast dient er getoetst te worden aan het gemeentelijk geluidbeleid van de gemeente Hof van Twente. datum 10 januari 2014 referentie KLG/009/ pagina 3 van 15

151 2 WETTELIJK KADER 2.1 GEMEENTELIJK GELUIDBELEID De gemeente Hof van Twente heeft een gemeentelijk geluidbeleid opgesteld waarin verschillende uitgangspunten en criteria zijn opgenomen waaraan voldaan dient te worden bij de realisatie van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen. In de Nota gemeentelijk geluidbeleid Hof van Twente zijn voor 7 verschillende gebiedstypen de wettelijke voorkeurswaarde en de gemeentelijke ambitiewaarde opgenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende geluidklassen en gebiedstypen. De gebiedstyperingen zijn onderverdeeld in de hoofdgroepen Natuur- en extensiveringsgebieden, Verweving- en landbouwontwikkelingsgebieden, Buurten, Centra, Linten, Woonwijken en Bedrijven en gezoneerde industrieterreinen. Voor het onderhavig onderzoek is, conform de reconstructiezonering, de gebiedstypering Verweving- en landbouwontwikkelingsgebieden van toepassing. De gemeentelijke ambitiewaarde en de wettelijke voorkeurswaarde die hierbij worden gekwalificeerd zijn respectievelijk rustig en redelijk rustig. De geluidklassen variëren van zeer rustig tot zeer lawaaiig. Per geluidklasse is een range met geluidbelastingen gekoppeld, bijv. van 44 t/m 48 db wordt als redelijk rustig gekwalificeerd met betrekking tot het optredende wegverkeerslawaai (zie tabel 2.1). Tabel 2.1: Geluidsklassen en ambitiewaarden. Geluidklasse Ambitiewaarde [db] +2 Zeer rustig Rustig 39 t/m 43 +/- Redelijk rustig 44 t/m 48-1 Onrustig 49 t/m 53-2 Zeer onrustig 54 t/m 58-3 Lawaaiig 59 t/m 63-4 Zeer lawaaiig 64 Betreft de gemeentelijke ambitie. Betreft de wettelijke voorkeurswaarde. Indien de ambitiewaarde wordt overschreden, dient onderzoek te worden gedaan naar bron- en overdrachtsmaatregelen en/of maatregelen bij de ontvanger (gevelisolatie). Op basis van een goede onderbouwing en motivatie kunnen Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hof van Twente een afweging maken om hogere waarden te verlenen. De maximaal toelaatbare geluidbelasting voor een te herbestemmen schuur tot woning buiten de bebouwde kom bedraagt conform de Beleidsregel Hogere Grenswaarde 53 db (inclusief aftrek ex artikel 110 g Wgh). datum 10 januari 2014 referentie KLG/009/ pagina 4 van 15

152 2.2 WEGVERKEERSLAWAAI In de Wet geluidhinder wordt beschreven dat alle wegen een zone hebben, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (binnenstedelijk of buitenstedelijk). In tabel 2.1 worden de zonebreedten weergegeven. Tabel 2.1: Zonebreedten. zonebreedten [m¹] Aantal rijstroken binnenstedelijk buitenstedelijk 1 of of of meer De Bovenbergweg en de Kemperweg hebben beide 1 rijstrook en zijn buitenstedelijk gelegen. De zone bedraagt derhalve 250 meter. De toekomstige woning dient getoetst te worden aan de maximale ontheffingswaarde voor buitenstedelijk gebied. In de Wet geluidhinder (Wgh) worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de gevels van nog niet geprojecteerde woningen langs een bestaande weg binnen en buiten de bebouwde kom. Overeenkomstig artikel 82, lid 1 van de Wgh is de voor woningen binnen een zone ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevel, vanwege de weg, 48 db, de zogenaamde voorkeursgrenswaarde. Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, kunnen Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hof van Twente op basis van het Besluit geluidhinder een hogere toelaatbare waarde vaststellen. De maximaal te verlenen ontheffingswaarde voor een nieuw te bouwen woning in buitenstedelijk gebied bedraagt 53 db. Uitgangspunt voor het vaststellen van een hogere waarde is dat maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting van de gevel, ten gevolge van de weg, tot 48 db onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. Op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen, mogen de berekende geluidbelastingen op de gevels worden gereduceerd met 2 db bij wegen met een toegestane rijsnelheid van 70 km/h en hoger en met 5 db bij wegen met een rijsnelheid van lager dan 70 km/h. Voor de bepaling van de geluidwering van de gevels mogen voorgenoemde reducties niet worden toegepast. datum 10 januari 2014 referentie KLG/009/ pagina 5 van 15

153 3 UITGANGSPUNTEN EN RESULTATEN De overdrachtsberekeningen voor de verschillende wegen zijn uitgevoerd overeenkomstig Standaard Rekenmethode 2 van het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder De berekeningen zijn verricht met het softwareprogramma GeoMilieu V2.30. De gehanteerde verkeersgegevens voor de berekening van de geluidbelastingen zijn op basis van schatting door de gemeente Hof van Twente aangeleverd. De dag,- avond- en nachtuurpercentages zijn onbekend. Derhalve is hiervoor een aanname gedaan. De verkeersgegevens van de relevante wegen zijn geprognosticeerd voor het peiljaar 2024 met een autonome groei van 1% per jaar. In tabel 3.1 zijn de gehanteerde verkeersgegevens gegeven. Tabel 3.1: Gehanteerde verkeersgegevens peiljaar Wegen Etmaal Periode Uurintensiteit Lichte Middelzware Zware intensiteit [%] mvt [%] mvt [%] mvt [%] dag 7,10 88,00 8,00 4,00 Bovenbergweg 505 avond 1,90 88,00 8,00 4,00 nacht 0,90 88,00 8,00 4,00 Kemperweg 505 dag 7,10 88,00 8,00 4,00 avond 1,90 88,00 8,00 4,00 nacht 0,90 88,00 8,00 4,00 In tabel 3.2 wordt per weg aangegeven waar de wegdekverharding uit bestaat en wat de maximale snelheid bedraagt. Tabel 3.2: Gehanteerde verkeergegevens Wegen Type wegdekverharding Maximaal toegestane rijsnelheid Bovenbergweg dab 0/16 (referentiewegdek) 60 km/h Kemperweg dab 0/16 (referentiewegdek) 60 km/h De geluidbelastingen zijn berekend op de gevels van de toekomstige woning op 1,5 en 4,5 meter hoogte boven maaiveld. De bodemfactor bedraagt, buiten de ingevoerde bodemgebieden, 1,0 [-] (akoestisch zacht bodemgebied). datum 10 januari 2014 referentie KLG/009/ pagina 6 van 15

154 In onderstaande tabellen zijn de geluidbelastingen gegeven afkomstig van de Bovenbergweg en de Kemperweg (beide 60 km/uur). De uitgebreide rekenresultaten ten gevolge van deze wegen worden in bijlage 3 gegeven. De invoergegevens en objecten van het rekenmodel worden in bijlage 2 weergegeven. Tabel 3.3: Geluidbelastingen t.g.v. de Bovenbergweg (incl. aftrek 5 db ex art. 110 g Wgh). Beoordelingspunten Geluidbelasting L den [db] Beoordelingshoogte = 1,5 m Beoordelingshoogte = 4,5 m 01 Voorgevel Voorgevel Linkergevel Linkergevel Linkergevel Achtergevel < 10 < Achtergevel < 10 < Rechtergevel Rechtergevel Rechtergevel Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 db. Uit tabel 3.3 blijkt dat ten gevolge van de Bovenbergweg de voorkeursgrenswaarde van 48 db wordt overschreden. De hoogste overschrijding bedraagt 8 db. Derhalve dienen hogere grenswaarden aangevraagd te worden. Daarnaast wordt op de voorgevel de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 53 db overschreden. Tabel 3.4: Geluidbelastingen t.g.v. de Kemperweg (incl. aftrek 5 db ex art. 110 g Wgh). Beoordelingspunten Geluidbelasting L den [db] Beoordelingshoogte = 1,5 m Beoordelingshoogte = 4,5 m 01 Voorgevel Voorgevel Linkergevel Linkergevel Linkergevel Achtergevel < Achtergevel < Rechtergevel < 10 < Rechtergevel < 10 < Rechtergevel < 10 < 10 Uit tabel 3.4 blijkt dat ten gevolge van de Kemperweg de hoogste geluidbelasting 28 db bedraagt. Hiermee wordt op alle beoordelingspunten voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 db. datum 10 januari 2014 referentie KLG/009/ pagina 7 van 15

155 Voor het bepalen van de geluidwerende voorzieningen dient uitgegaan te worden van de gecumuleerde geluidbelastingen exclusief aftrek ex artikel 110 g Wgh. Het Bouwbesluit gaat ervan uit dat een normale gevel een geluidwering heeft van tenminste 20 db(a). Met als uitgangspunt genomen dat het maximaal toelaatbare binnenniveau 33 db bedraagt en een normale gevel 20 db geluid weert, is daarmee de ondergrens bepaald van = 53 db. In tabel 3.5 is de gecumuleerde geluidbelasting gegeven ten gevolge van het wegverkeerslawaai van beide wegen. Tabel 3.5: Gecumuleerde geluidbelasting (excl. aftrek ex artikel 110 g Wgh). Beoordelingspunten Geluidbelasting L den [db] Beoordelingshoogte = 1,5 m Beoordelingshoogte = 4,5 m 01 Voorgevel Voorgevel Linkergevel Linkergevel Linkergevel Achtergevel Achtergevel Rechtergevel Rechtergevel Rechtergevel Geluidbelasting hoger dan de ondergrens van 53 db. Uit tabel 3.5 blijkt dat de hoogste gecumuleerde geluidbelasting 61 db bedraagt ter plaatse van de voorgevel van de toekomstige woonbestemming. Er dient derhalve een onderzoek te worden uitgevoerd naar de geluidwerende voorzieningen. De uitgebreide resultaten van de gecumuleerde geluidbelastingen zijn weergegeven in bijlage DEELCONCLUSIE GELUIDBELASTINGEN EN GELUIDKLASSEN Ten gevolge van de Bovenbergweg wordt de voorkeursgrenswaarde en de maximaal toelaatbare geluidbelasting overschreden. Derhalve is het realiseren van de toekomstige woonbestemming niet mogelijk. Om dit knelpunt op te heffen dient gedacht te worden aan het toepassen van een dove- of blinde gevel. Tevens kan met de indeling van het gebouw winst behaald worden door ter plaatse van deze hoge geluidbelastingen géén geluidgevoelige ruimten te realiseren (bijv. berging, trappenhuis of een andere verkeersruimte). Geluidklassen Met betrekking tot de geluidklassen conform het gemeentelijk geluidbeleid kan gesteld worden dat voor de Bovenbergweg geluidklasse -2 zeer onrustig van toepassing is. Voor de Kemperweg is geluidklasse +2 zeer rustig van toepassing. Aangezien de beleidsregel hogere waarden ten tijde van het onderzoek nog niet volledig is, conform opgave van de gemeente, kan een nadere kwalificatie van de geluidklassen niet worden gegeven. datum 10 januari 2014 referentie KLG/009/ pagina 8 van 15

156 4 VERZOEK TOT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN In situaties waar een nieuw te bouwen woning een geluidbelasting ondervindt boven de voorkeursgrenswaarde, dient allereerst onderzocht te worden of deze geluidbelasting gereduceerd kan worden door het treffen van maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied. 4.1 BRONMAATREGELEN Voor de onderhavige situatie wordt ten gevolge van de Bovenbergweg op de linker-, voor- en rechtergevel van de woning de ambitiewaarde en de wettelijke voorkeursgrenswaarde overschreden, waardoor gekeken dient te worden naar mogelijkheden met betrekking tot bronen overdrachtsmaatregelen. Geluidreducerend wegdek Door het toepassen van geluidreducerend wegdek kan een lagere geluidbelasting op de gevels van de woningen bereikt worden. Bij het toepassen van een geluidreducerend wegdek, type dunne deklagen B, wordt een geluidreductie gehaald van 3 db op het meest maatgevende beoordelingspunt. Het gewenste effect, om de geluidbelasting te reduceren naar 48 db, wordt hiermee niet behaald. Daarnaast wegen de kosten van het toepassen van een dergelijk wegdek niet op tegen de realisatie van slechts 1 woning. Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het treffen van een bronmaatregel niet doeltreffend is en tevens zal stuiten op bezwaren van financiële aard. 4.2 OVERDRACHTSMAATREGELEN Maatregelen in de overdracht betreffen het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger of het plaatsen van een geluidscherm of wal. Afstand vergroten tussen bron en ontvanger De afstand tussen de te transformeren schuur en de Bovenbergweg bedraagt 3 meter. Aangezien het in deze situatie gaat om het transformeren van een bestaande schuur, kan deze afstand niet vergroot worden om aan de voorkeursgrenswaarde van 48 db te voldoen. Geluidscherm of geluidwal De geluidreductie ten gevolge van een geluidscherm of wal is het meest effectief wanneer deze dicht bij de bron geplaatst wordt. De ruimtelijke inpasbaarheid kan hierbij een probleem zijn en de ruimtelijke kwaliteit kan hierdoor worden aangetast. Een dergelijk scherm langs de Bovenbergweg zal uit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt derhalve niet wenselijk en realiseerbaar zijn. datum 10 januari 2014 referentie KLG/009/ pagina 9 van 15

157 Op basis van voorgaande kan worden geconcludeerd dat het nemen van maatregelen in de overdracht in dit geval zal stuiten op stedenbouwkundige, landschappelijke en financiële bezwaren. Er dient derhalve een onderzoek te worden uitgevoerd naar het treffen van maatregelen bij de ontvanger. 4.3 VERZOEK HOGERE WAARDEN Op basis van bovenstaande aspecten worden Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hof van Twente verzocht een hogere grenswaarde vast te stellen ten gevolge van de optredende geluidbelastingen vanwege de Bovenbergweg. In bijlage 4 is weergegeven waar de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en waarvoor derhalve een verzoek tot verlenen van een hogere grenswaarde ingediend dient te worden. datum 10 januari 2014 referentie KLG/009/ pagina 10 van 15

158 5 CONCLUSIES Aveco de Bondt bv heeft een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het wegverkeerslawaai voor de realisatie van de toekomstige woonbestemming aan de Bovenbergweg 4 te Markelo. Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) is een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeerslawaai op de gevel van de toekomstige woonbestemming. Op basis van onderhavig onderzoek kunnen de volgende conclusies worden gegeven: Ten gevolge van de Bovenbergweg bedraagt de hoogste geluidbelasting 56 db (incl. aftrek 5 db ex artikel 110 g Wgh). De hoogste overschrijding bedraagt 8 db. Derhalve dienen hogere grenswaarden aangevraagd te worden. Op de voorgevel wordt de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 53 db overschreden. Derhalve is het realiseren van de toekomstige woonbestemming niet mogelijk. Om dit knelpunt op te heffen dient gedacht te worden aan het toepassen van een dove- of blinde gevel. Tevens kan met de indeling van het gebouw winst behaald worden door ter plaatse van deze hoge geluidbelastingen géén geluidgevoelige ruimten te realiseren (bijv. berging, trappenhuis of een andere verkeersruimte); Ten gevolge van de Kemperweg bedraagt de hoogste geluidbelasting 28 db (incl. aftrek 5 db ex artikel 110 g Wgh). Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 db; Op basis van onderhavig onderzoek kan geconcludeerd worden dat de gehele achtergevel en geveldelen van de linker- en rechtergevel geluidluw zijn. Een geluidluwe gevel is een gevel met een geluidbelasting die lager is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 db. De aanwezigheid van geluidluwe gevels draagt bij aan een goed woon- en leefklimaat; De gecumuleerde geluidbelasting (L cum ) bedraagt ten hoogste 61 db exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Geluidwerende voorzieningen dienen derhalve bepaald te worden om aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van 33 db te kunnen voldoen. datum 10 januari 2014 referentie KLG/009/ pagina 11 van 15

159 Bijlage 1: Situering plangebied datum 10 januari 2014 referentie KLG/009/ pagina 12 van 15

160 Te transformeren schuur

161 Bijlage 2: Invoergegevens rekenmodel datum 10 januari 2014 referentie KLG/009/ pagina 13 van 15

162 02

163 Bovenbergweg 4 te Markelo Invoergegevens bodemgebieden Bijlage 2 Model: Groep: Eerste model - Wegverkeerslawaai (hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam Omschr. 01 Bovenbergweg 0,00 02 Kemperweg 0,00 03 Plangebied Bovenbergweg 4 0,00 04 Bovenbergweg 2 0,00 05 Bovenbergweg 4 0,00 Bf Geomilieu V :44:36

164

165 Bovenbergweg 4 te Markelo Invoergegevens gebouwen Bijlage 2 Model: Groep: Eerste model - Wegverkeerslawaai (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k 01 Toekomstige woning 9,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 02 Schuur Bovenbergweg 4 5,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 03 Schuur Bovenbergweg 4 6,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 04 Schuur Bovenbergweg 4 4,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 05 Schuur Bovenbergweg 4 4,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 06 Schuur Bovenbergweg 4 5,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 07 Bovenbergweg 4 9,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 08 Bovenbergweg 6 9,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 09 Bovenbergweg 6 10,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 10 Bovenbergweg 2 9,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 11 Schuur Bovenbergweg 2 5,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 12 Schuur Bovenbergweg 2 5,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 13 Schuur Bovenbergweg 2 5,00 0,00 Relatief 0 db False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Geomilieu V :47:30

166

167 Bovenbergweg 4 te Markelo Invoergegevens wegen Bijlage 2 Model: Groep: Eerste model - Wegverkeerslawaai (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam Omschr. Hdef. Hbron Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) 01 Bovenbergweg Relatief 0,75 W ,00 7,10 02 Kemperweg Relatief 0,75 W ,00 7,10 Geomilieu V :51:32

168 Bovenbergweg 4 te Markelo Invoergegevens wegen Bijlage 2 Model: Groep: Eerste model - Wegverkeerslawaai (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) 01 1,90 0,90 88,00 88,00 88,00 8,00 8,00 8,00 4,00 4,00 4, ,90 0,90 88,00 88,00 88,00 8,00 8,00 8,00 4,00 4,00 4,00 Geomilieu V :51:32

169

170 Bovenbergweg 4 te Markelo Invoergegevens beoordelingspunten Bijlage 2 Model: Groep: Eerste model - Wegverkeerslawaai (hoofdgroep) Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel 01 Voorgevel 0,00 Relatief 1,50 4, Ja 02 Voorgevel 0,00 Relatief 1,50 4, Ja 03 Linkergevel 0,00 Relatief 1,50 4, Ja 04 Linkergevel 0,00 Relatief 1,50 4, Ja 05 Linkergevel 0,00 Relatief 1,50 4, Ja 06 Achtergevel 0,00 Relatief 1,50 4, Ja 07 Achtergevel 0,00 Relatief 1,50 4, Ja 08 Rechtergevel 0,00 Relatief 1,50 4, Ja 09 Rechtergevel 0,00 Relatief 1,50 4, Ja 10 Rechtergevel 0,00 Relatief 1,50 4, Ja Geomilieu V :52:15

171 Bijlage 3: Resultaten datum 10 januari 2014 referentie KLG/009/ pagina 14 van 15

172 Bovenbergweg 4 te Markelo Resultaten Bovenbergweg (incl. aftrek 5 db ex artikel 110g Wgh) Bijlage 3 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Eerste model - Wegverkeerslawaai LAeq totaalresultaten voor toetspunten Bovenbergweg Ja Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden 01_A Voorgevel 1,50 56,4 01_B Voorgevel 4,50 54,6 02_A Voorgevel 1,50 55,9 02_B Voorgevel 4,50 54,4 03_A Linkergevel 1,50 48,9 03_B Linkergevel 4,50 48,7 04_A Linkergevel 1,50 45,3 04_B Linkergevel 4,50 45,6 05_A Linkergevel 1,50 42,0 05_B Linkergevel 4,50 42,6 06_A Achtergevel 1, _B Achtergevel 4, _A Achtergevel 1, _B Achtergevel 4, _A Rechtergevel 1,50 42,7 08_B Rechtergevel 4,50 43,4 09_A Rechtergevel 1,50 45,4 09_B Rechtergevel 4,50 45,7 10_A Rechtergevel 1,50 49,4 10_B Rechtergevel 4,50 49,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :05:05

173 Bovenbergweg 4 te Markelo Resultaten Kemperweg (incl. aftrek 5 db ex artikel 110g Wgh) Bijlage 3 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Eerste model - Wegverkeerslawaai LAeq totaalresultaten voor toetspunten Kemperweg Ja Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden 01_A Voorgevel 1,50 24,0 01_B Voorgevel 4,50 25,1 02_A Voorgevel 1,50 25,5 02_B Voorgevel 4,50 27,0 03_A Linkergevel 1,50 26,4 03_B Linkergevel 4,50 28,5 04_A Linkergevel 1,50 24,1 04_B Linkergevel 4,50 26,9 05_A Linkergevel 1,50 23,3 05_B Linkergevel 4,50 26,8 06_A Achtergevel 1,50 6,0 06_B Achtergevel 4,50 15,1 07_A Achtergevel 1,50 7,0 07_B Achtergevel 4,50 15,6 08_A Rechtergevel 1,50 2,1 08_B Rechtergevel 4,50 5,1 09_A Rechtergevel 1,50 2,6 09_B Rechtergevel 4,50 5,7 10_A Rechtergevel 1,50 4,5 10_B Rechtergevel 4,50 7,5 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :06:33

174 Bovenbergweg 4 te Markelo Resultaten gecumuleerde geluidbelasting (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh) Bijlage 3 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Eerste model - Wegverkeerslawaai LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden 01_A Voorgevel 1,50 61,4 01_B Voorgevel 4,50 59,6 02_A Voorgevel 1,50 60,9 02_B Voorgevel 4,50 59,4 03_A Linkergevel 1,50 53,9 03_B Linkergevel 4,50 53,8 04_A Linkergevel 1,50 50,3 04_B Linkergevel 4,50 50,6 05_A Linkergevel 1,50 47,0 05_B Linkergevel 4,50 47,7 06_A Achtergevel 1,50 11,0 06_B Achtergevel 4,50 20,1 07_A Achtergevel 1,50 12,0 07_B Achtergevel 4,50 20,6 08_A Rechtergevel 1,50 47,7 08_B Rechtergevel 4,50 48,4 09_A Rechtergevel 1,50 50,4 09_B Rechtergevel 4,50 50,7 10_A Rechtergevel 1,50 54,4 10_B Rechtergevel 4,50 54,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :07:09

175 Bijlage 4: Hogere waarden datum 10 januari 2014 referentie KLG/009/ pagina 15 van 15

176 Bovenbergweg 4 te Markelo Projectnummer Bijlage 4 Hogere waarden wegverkeerslawaai Bovenbergweg Naam Omschrijving Hoogte (m) Lden 01_A Voorgevel 1,5 56,4 01_B Voorgevel 4,5 54,6 02_A Voorgevel 1,5 55,9 02_B Voorgevel 4,5 54,4 03_A Linkergevel 1,5 48,9 03_B Linkergevel 4,5 48,7 04_A Linkergevel 1,5 45,3 04_B Linkergevel 4,5 45,6 05_A Linkergevel 1,5 42,0 05_B Linkergevel 4,5 42,6 06_A Achtergevel 1,5 < 10 06_B Achtergevel 4,5 < 10 07_A Achtergevel 1,5 < 10 07_B Achtergevel 4,5 < 10 08_A Rechtergevel 1,5 42,7 08_B Rechtergevel 4,5 43,4 09_A Rechtergevel 1,5 45,4 09_B Rechtergevel 4,5 45,7 10_A Rechtergevel 1,5 49,4 10_B Rechtergevel 4,5 49,0 Overschrijding maximaal toelaatbare geluidbelasting > 48,5 Hogere waarde Aveco de Bondt

177 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Bijlage 6 Flora en fauna onderzoek vastgesteld 175

178 Flora- en faunaquickscan aan de Bovenbergweg 4 te Markelo In opdracht van: R.J.W. Nijenhuis 1 oktober 2012 J.P.M. Hovens en G. Lenstra Munaconsult Tegelseweg GKBelfeld Tel:

179 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Beleidskader Mleiding Flora- en faunawet Natuurbeschermingswet Werkwijze Beschrijving van het plangebied Veldinventarisatie 6 4 Resultaten inventarisatie Resultaten beleidsinventarisatie Resultaten veldinventarisatie 11 5 Effecten van de voorgenomen ingreep De ingreep Effecten op algemene beschermde soorten in het plangebied Effecten op algemene vogels Effecten op de steenuil Effecten op de EHS, Natura 2000 gebied en Beschermd Natuurmonument 14 6 Consequenties vanuit de wet- en regelgeving Flora- en faunawet Overige regelgeving 15 Literatuur 16 1

180 1 Inleiding Onderzoeksvragen R.J.W. Nijenhuis heeft via KHma Wonen aan Faunaconsult opdracht gegeven een flora- en faunaonderzoek uit te voeren aan de Bovenbergweg 4 te Markelo. Op deze locatie staat een karakteristieke schuur die in gebruik zal worden genomen als woonruimte. Daarnaast zijn er een schuurtje en een mestsilo die worden gesloopt en zullen enkele exotische bomen en struiken worden vervangen voor inlandse soorten. Faunaconsult is gevraagd het volgende aan te geven: - welke beschermde dieren en planten komen voor in het plangebied welke effecten heeft de voorgenomen ingreep kunnen negatieve effecten zoveel mogelijk worden gemitigeerd (verzacht) - welke eventuele gevolgen zijn er met betrekking tot de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Natuurbeschermingswet en de EHS en op welke wijze kxmnen die worden gecompenseerd. Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het huidige beleidskader en van de Flora- en faunawet. Hoofdstuk 3 beschrijft het plangebied en de werkwijze van de inventarisaties van de natuurwaarden. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de beleids- en veldinventarisaties weergegeven en in hoofdstuk 5 de effecten van de voorgenomen ingreep op de aanwezige natuurwaarden. Hoofdstuk 6 behandelt de consequenties van wet- en regelgeving. 2

181 2 Beleidskader 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het natuurbeleid van de diverse overheden, dat van belang is bij de voorgenomen herinrichting van het plangebied. Het natuur- en soortenbeleid is in Nederland geregeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Hiermee wordt onder andere invulling gegeven aan de Europese wet- en regelgeving, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn. 2.2 Flora- en faunawet De Flora- en faunawet (Stb. 1998, 402) is op 1 april 2002 in werking is getreden. Deze wet bimdelt onder meer de bepalingen over soortenbescherming die voorheen in verschillende wetten waren opgenomen, namelijk de Vogelwet 1936, de Jachtwet, (de oude) Natuurbeschermingswet, de Nuttige Dierenwet 1914 en de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten. De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van circa 500 plant- en diersoorten. Het gaat hierbij om alle inheemse zoogdieren (uitgezonderd bruine rat, zwarte rat en huismuis), alle inheemse vogelsoorten, alle amfibieën en reptielen, een aantal vissen en enkele bij AMvB (Stb. 523, 2000) speciaal aangewezen plant- en diersoorten. Uitgangspunt van de wet is het 'nee, tenzij'- beginsel. Slechts voor een beperkt aantal handelingen kan op basis van artikel 75 van de Flora- en faunawet ontheffing worden verleend van de verboden uit artikel 8 t/m 11 van de wet (voor zover hiervoor niet reeds op basis van een ander artikel vrijstelling of ontheffing kan worden verleend). Voorwaarde daarbij is dat met de voorgenomen activiteit geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. Kort gezegd worden de onder de Flora- en faunawet beschermde plant- en diersoorten in drie categorieën opgedeeld, met elk een ander regime wat betreft ontheffingen: algemene soorten (FF 1); overige soorten (FF2); streng beschermde soorten (FF3). De categorie 'algemene soorten' -zoals mol en konijn - is voor de meeste activiteiten vrijgesteld voor een ontheffingsaanvraag. De categorie 'overige soorten' is eveneens voor de meeste activiteiten vrijgesteld voor een ontheffingsaanvraag, mits die activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) goedgekeurde gedragscode. In zo'n code geeft een sector zelf aan welke gedragslijnen men volgt om het schaden van beschermde soorten zo veel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld: altijd eerst inventariseren waar de soorten precies voorkomen en daar met de werkzaamheden rekening mee houden, bijvoorbeeld door een hol af te schermen of de standplaats van planten aan te geven. Voor ingrepen waarvoor geen goedgekeiurde gedragscode bestaat, moet ten aanzien van verblijplaatsen van beschermde soorten uit de categorie 'overige soorten', een ontheffing worden aangevraagd. Daarbij kan worden volstaan met een zogenaamde lichte toetsing. Dat houdt in dat de voorgenomen maatregelen 'geen aftjreuk doen aan gunstige staat van instandhouding van de soort'. De categorie 'streng beschermde soorten' omvat de soorten die worden genoemd in bijlage 4 van de Habitatrichtlijn of bijlage 1 van AMvB artikel 75 van de Flora- en faunawet. Voor de categorie 'streng beschermde soorten' wordt slechts in een beperkt aantal situaties een vrijstelling verieend. Voor bijlage l soorten wordt getoetst aan de volgende drie criteria (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2010): 1) er wordt geen afljreuk gedaan aan de gimstige staat van instandhouding van de soort 2) er is geen goed alternatief 3) de activiteit past binnen een van de hierna genoemde belangen: Onderzoek en onderwijs; Repopulatie en herintroductie; 3

182 Bescherming van flora en fauna; VeiUgheid van het luchtverkeer; Volksgezondheid of openbare veiligheid; Dwingende redenen van openbaar belang; Voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom Belangrijke overlast veroorzaakt door dieren; Uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw; Bestendig gebruik; Uitvoering in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. Deze drie criteria vormen de zg. uitgebreide toets en aan alle drie moet worden voldaan. Als het gaat om een ontheffingsaanvraag in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling en het gaat om streng beschermde soorten en/of vogels, dan wordt extra getoetst op een vierde criterium: 4) de werkzaamheden moeten zodanig uitgevoerd worden dat er sprake is van 'zorgvuldig handelen' Voor ruimtelijke maatregelen kan men ten aanzien van streng beschermde soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn ontheffing krijgen op grond van belangen die zijn opgenomen in de Habitatrichtlijn. Dat zijn: Bescherming van flora en fauna Volksgezondheid of openbare veiligheid Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gimstige effecten. Voor ruimtelijke maatregelen kan men ten aanzien van vogels ontheffing krijgen op grond van belangen die zijn opgenomen in de Vogelrichtlijn. Dat zijn: Bescherming van flora en fauna Veihgheid van het luchtverkeer Volksgezondheid of openbare veiligheid 2.3 Natuurbeschermingswet 1998 Natuurbeschermingswet 1998 beschermt verschillende soorten gebieden De eerste Natuurbeschermingswet in Nederland dateert van 1967, deze wet maakte het mogelijk om natuurgebieden en soorten te beschermen, onder andere door het aanwijzen van beschermde natuurmonumenten. Deze oorspronkelijke natuurbeschermingswet is in 1998 vervangen en sindsdien richt de wet zich nog uitsluitend op de bescherming van gebieden. De bepalingen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (tezamen genoemd "Natura 2000") zijn geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet. Zodoende is het Europese beleid ten aanzien van natuurbescherming in de Nederlandse wet verankerd. De Natuurbeschermingswet regelt de aanwijzing en bescherming van de volgende soorten gebieden: Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (samen zijn dit de Natiu-a 2000-gebieden); Beschermde natuiumonumenten; Wetlands (RAMSAR Conventie). De Vogelrichtlijn De Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) richt zich op de bescherming van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten en in het bijzonder op de leefgebieden van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten. In de richtlijn worden nadere regels gesteld aan de bescherming, het beheer en de regulering van vogelsoorten. Een aantal gebieden is hierbij aangewezen als speciale beschermingszone. Deze gebieden maken onderdeel uit van Natura 2000, het ecologische netwerk van natuingebieden in Europa. Voor beschermde vogelsoorten kan geen ontheffing worden aangevraagd voor uitvoering van werkzaamheden. 4

183 De Habitatrichtlijn De Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) richt zich op de instandhouding van natuurlijke habitats, habitats van soorten en de bescherming van plant- en diersoorten, met uitzondering van vogels. In bijlage I van deze richtlijn worden speciale beschermingszones aangewezen voor kwetsbare, bedreigde of zeldzame habitattypen. Bijlage II vermeldt de kwetsbare, bedreigde of zeldzame dier- en plantensoorten die beschermd moeten worden door speciale beschermingszones aan te wijzen. Bijlage IV vermeldt in het wild voorkomende kwetsbare, bedreigde of zeldzame dier- en plantensoorten die strikt beschermd moeten worden. Natura 2000 De Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn vormen samen Natura Alle hdstaten van de Europese Unie wijzen beschermde natuurgebieden aan die waardevol zijn voor het behoud van biodiversiteit in Europa. Nederland zal aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging maken rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door de minister van LNV. Daarnaast zal Nederland in de komende jaren voor alle gebieden die samen Natura 2000 vormen, beheersplannen opstellen. Deze beheersplannen maken duidelijk welke activiteiten wel en niet mogelijk zijn in en om die gebieden. Beschermde natuurmonumenten Met de aanwijzing van Natura 2000-gebieden zullen Beschermde Natuurmonumenten die overlappen met zo'n aanwijzing komen te vervallen. De buiten de Natura 2000 gebieden gelegen Beschermde Natuurmonumenten blijven bestaan. Beschermde Natuxirmonumenten zijn als zodanig aangewezen vanwege de aanwezigheid van grote ecologische waarden. Wetlands (RAMSAR Conventie) De Ramsar-conventie is een internationale overeenkomst inzake watergebieden (draslanden) die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als woongebied voor watervogels. Een groot deel van deze beschermde wetlands is in Nederland ook al als Natura 2000 gebied aangewezen. 5

184 3 Werkwijze 3.1 Beschrijving van het plangebied Het plangebied is weergegeven in figuur 1. Figuur 1. Het plangebied aan de Bovenbergweg 4 in Markelo (rood omcirkeld). De gele stip geeft de locatie van de steenuilennestkast weer. Het plangebied aan de Bovenbergweg 4 bestaat uit een voormalige varkensstal, een schuurtje, een metalen mestsilo (afgedekt met plastic) en enkele exotische beplantingen (fluweelbomen, een opstand jonge zilversparren en een rij laurierkers) op een boerencamping. De aanwezige caravanstalling, kapschuiu: en andere bebouwingen blijven behouden en vallen daarom buiten het plangebied. 3.2 Veldinventarisatie Op 26 september 2012 heeft Faimaconsult het plangebied en directe omgeving bezocht voor een floraen faunaonderzoek; hierbij werden de aanwezige biotopen beoordeeld op hun geschiktheid als habitat voor beschermde diersoorten. Tevens werd er gezocht naar (tekenen van aanwezigheid van) beschermde zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Met betrekking tot zoogdieren werd speciaal gelet op pootafdrukken, krabsporen, wissels, uitwerpselen, haren, graafsporen, holen, eekhoorrmesten en andere potentieel geschikte verblij plaatsen. Alle beschermde planten werden in kaart gebracht. 6

185 Aan de hand van relevante (verspreidings)literatuur (Bijlsma et al., 2001; Bos et al., 2006; Broekhuizen et al., 1992; Dijkstra et al. 2002; Limpens et al.," 1997; RAVON, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 en 2011; Van Roomen et al., 2000 en SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2002) is vervolgens ingeschat welke beschermde soorten mogelijk in het plangebied voorkomen. Omdat het voorkomen van vleermuizen niet volledig kon worden uitgesloten is het plangebied in de nacht van 26 op 27 september 2012 onderzocht op het voorkomen van vleermuizen. Hierbij werd in blokken van drie uur geobserveerd (vanaf een uur voor zonsondergang en vanaf twee uur voor zonsopgang). Vleermuizen werden opgespoord met behulp van een heterodyne detector. Van lastig te determineren soorten zijn met behulp van een time-expansion detector/recorder geluidsopnamen gemaakt, waarvan vervolgens het sonogram op de computer is geanalyseerd. De belangrijkste vliegroutes en foerageergebieden werden op deze manier in kaart gebracht. Eventuele vaste rust- en verblij plaatsen werden in kaart gebracht door te zoeken naar zwermende vleermuizen. 7

186 4 Resultaten inventarisatie 4.1 Resultaten beleidsinventarisatie De dichtstbijzijnde EHS (Ecologische HoofdStmctuur) bevind zich op circa 550 meter afstand van het plangebied (zie figuiu- 2)..... bestaands natuur water nieukve natuurgerealisserd nieu.ve natuur neg te realiseren beheersgebied Figuur 2. Ligging van het plangebied (rode stip) ten opzichte van de EHS 8

187 Natura 2000-gebied 'Borkeld' is het dichtst bij het plangebied gelegen Natura 2000 gebied. Borkeld ligt op circa 770 meter afstand van het plangebied. Zie figuur 3. Figuur 3. Ligging van het plangebied (rode cirkel) ten opzichte van Natura 2000-gebied 'Borkeld' (geel weergegeven) Natura 2000-gebied 'Sallandse Heuvelrug' (dat deel uitmaakt van National Park Sallandse Heuvelrug) ligt op circa 8 kilometer afstand ten noordwesten van het plangebied. Zie figuur 4. Het plangebied maakt geen deel uit van Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. 9

188 Figuur 4. Ligging van het plangebied (rode stip) ten opzichte van Natura 2000-gebied 'Sallandse Heuvelrug' (geel weergegeven) Het dichtst bij het plangebied gelegen Beschermd Natuurmonument is 'Weldam'. Beschermd natuurmonument Weldam ligt op circa 5,9 kilometer ten zuidoosten van het plangebied (zie figuur 5). 10

189 Elseneróroei! Pothnek Gocr Tr-, li-i Beu5b«rgen i. i'. N?54 5= Figuur 5. Ligging van het plangebied (rode stip) ten opzichte van Beschermd Natuurmonument 'Weldam' (bruin weergegeven) 4.2 Resultaten veldinventarisatie Resultaten vleermuizenonderzoek De tot woonhuis om te bouwen voonnalige varkensschuur heeft spouwen, maar deze zijn niet door vleermuizen in gebruik als verblijplaats: alle stootvoegen zijn volledig met spinnenrag gevuld en bovenop de spouw bevindt zich een balk die de spouw van bovenaf volledig afsluit. Het dak op dit gebouw is deels belegd met riet en deels met pannen. Slechts onder enkele pannen bevindt zich een betimmering, maar deze is overal gevuld met spinnenrag. De zolder van het gebouw is volledig geïnspecteerd en hier waren geen vleermuizen of uitwerpselen, prooiresten etc. aanwezig. Alleen aan de achterkant van het gebouw is een betimmering die deels geschikt is als verblijfplaats voor kleine vleermuissoorten zoals de gewone dwergvleermuis. De te slopen schuur heeft een pannendak zonder betimmering. Dit dak is voor holtebewonende soorten als de gewone dwergvleermuis ongeschikt, maar mogelijk wel geschikt voor vrijhangers als de gewone grootoorvleermuis en de laatvlieger. De mestsilo is enkelwandig en afgedekt met plastic. 11

190 zodat hier geen vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen voorkomen. De te verwijderen vegetatie bevat geen holten en is te laag om als vaste vliegroute te kunnen dienen. Omdat het voorkomen van vaste rust- en verblij^laatsen van vleermuizen niet volledig viel uit te sluiten, is aansluitend op de quickscan een nacht vleermuizenonderzoek uitgevoerd. Daarbij was de minimumtemperatuur 10 graden Celsius en viel er gedurende een deel van de nacht regen. Tijdens de avond en ochtend (de zwermmomenten) was het echter droog, 's Avonds en 's ochtends vlogen 5 tot 8 gewone dwergvleermuizen op verschillende plaatsen door het plangebied. Zwermende gewone dwergvleermuizen werden echter niet waargenomen in het plangebied. Omdat alleen de betimmering achter de te verbouwen schuur deels geschikt oogt voor de gewone dwergvleermuis, is het zeer onaannemelijk dat er vaste rust- en verblijfplaatsen van deze soort in het plangebied aanwezig zijn. 's Avonds zwermden op circa 100 meter buiten het plangebied een drietal rosse vleermuizen (de exacte locatie werd niet vastgesteld omdat de focus op het plangebied lag). Omdat deze soort jaarrond in holle bomen leeft, is het voorkomen van vaste rust- en verblij^laatsen van de rosse vleermuis in de te slopen of te verbouwen gebouwen in het plangebied uitgesloten. Overige zoogdieren Sporen, wissels, uitwerpselen etc. van overige zoogdieren, die behoren tot de categorieën 'streng beschermde soorten' of 'overige soorten' zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. Tabel 1 geeft de zoogdiersoorten weer die (mogelijk) een vaste rust- en verblijfjplaats in het plangebied hebben. Tabel 1. Beschermde zoogdiersoorten die (mogelijk) een vaste rust- en verblijplaats in het plangebied hebben. De status van de soorten in de Flora- en faunawet is eveneens weergegeven. Nederlandse naam en wetenschappelijke naam FFl FFl FF3 Bosmuis (Apodemus sylvaticus) X Veldmuis {Microtus arvalis) X Aardmuis {Microtis agrestis) X Huisspitsmuis {Crocidura russuld) X FFI = algemene soorten FF2 = overige soorten FF3 = streng beschermde soorten Vogels Ten noorden en ten oosten van het plangebied werd tijdens het vleermuizenonderzoek een roepende steenuil waargenomen. Volgens de heer Nijenhuis broedt deze jaarlijks in een steenuilenkast in een boom in zijn achtertuin (gele stip in figuur l). Onder de pannen van de te verbouwen varkensstal bevinden zich geen mussennesten (geïnspecteerd met een zaklamp). Voor gierzwaluwnesten zijn de daken in het plangebied te laag. Jaarrond beschermde vogelnesten zijn dus afwezig in het plangebied. Nesten van vogelsoorten waarvan Dienst regelingen (2009b) een omgevingsscan wenst, broeden evenmin in het plangebied. Het is wel mogelijk dat er in het broedseizoen algemene vogelsoorten als merel en winterkoning in de laurierkershaag, in de zilversparren of fluweelbomen broeden. Overige beschermde soorten Beschermde planten zijn afwezig. Voor reptielen is de biotoop niet geschikt. In het plangebied zijn geen overige beschermde soorten waargenomen. Doordat er geen wateren aanwezig zijn, is het voorkomen van vissen of voortplantingswateren van amfibieën uitgesloten. Delen van het plangebied dienen mogelijk wel als landhabitat van algemene amfibieënsoorten (zie tabel 2). 12

191 Tabel 2. (Potentieel) in het gebied voorkomende beschermde amfibiesoorten. De status van de soorten in de Flora- en faunawet is eveneens weergegeven. Nederlandse naam en wetenschappelijke naam FFl FF2 FF3 Gewone pad {Bufo biifo) X Bmine kikker (Rana temporarid) X FFl = algemene soorten FF2 = overige soorten FF3 = streng beschermde soorten 13

192 5 Effecten van de voorgenomen ingreep 5.1 De ingreep De voormalige varkensschuur wordt verbouwd tot woonhuis. Het schuurtje wordt gesloopt. De lainierkershaag, de zilversparren en de fluweelbomen worden vervangen voor inlandse boom- en struiksoorten. 5.2 Effecten op algemene beschermde soorten in het plangebied Doordat een deel van de verharding (het schuurtje) plaats maakt voor vegetatie, zal het foerageergebied van enkele algemeen voorkomende beschermde zoogdieren en amfibieën toenemen. Bij het verwijderen van de exotische bomen en struiken zullen holen en individuen van algemeen voorkomende zoogdieren en amfibieën mogelijk worden verstoord of verdwijnen. Doordat er inlandse boom- en struiksoorten worden aangeplant, zal de kwaliteit van het foerageergebied voor deze soorten toenemen. 5.3 Effecten op algemene vogels Door de vegetatie buiten het broedseizoen (dus buiten de periode 15 maart - 15 juh) te verwijderen, wordt schade aan vogelnesten, eieren of jonge vogels voorkomen. Omdat er weer inlandse opgaande vegetatie wordt teruggeplant, zal er uiteindelijk evenveel nestgelegenheid over blijven. 5.4 Effecten op de steenuil Op meer dan 60 meter afstand van de te verbouwen voormalige varkensstal bevindt zich een steenuilennest. Volgens drs. P.F.M. Beersma (Ie auteur van het boek Steenuilen) is verstoring van broedgevallen van de steenuil door nieuwbouw, op een afstand van meer dan 50 meter van het nest niet te verwachten (pers. med.). H. Thoonen (uilenexpert en uitvinder van de Thoonen-steenuilenkast) adviseert een afstand van minimaal 50 meter (pers. med.). De verbouwing van de voormalige stal zal naar alle redelijkheid niet dermate veel verstoring met zich meebrengen dat daardoor een broedgeval van de steenuil wordt verstoord. 5.5 Effecten op de EHS, Natura 2000 gebied en Beschermd Natuurmonument De EHS, Natura 2000-gebieden Sallandse Heuvehug en Borkeld en Beschermd Natummonument Weldam liggen op een te grote afstand om negatieve effecten te mogen verwachten. 14

193 6 Consequenties vanuit de wet- en regelgeving 6.1 Flora- en faunawet Beschermde dieren uit de categorie 'algemene soorten': vrijstelling Voor het vernietigen van holen etc. en verstoren van beschermde zoogdieren van de categorie 'algemene soorten' voor ruimtelijke ingrepen, bestaat een vrijstelling op grond van 'AMvB artikel 75' van de Flora- en faunawet (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2010). Er hoeft daarom geen ontheffing te worden aangevraagd. Voorkomen doden of verwonden dieren De in de Flora- en faunawet genoemde 'algemene zorgplicht' is ook op beschermde soorten uit de categorie 'algemene soorten' van toepassing. Beschermde diersoorten (ook die van de categorie 'algemene soorten') die tijdens het verwijderen van vegetatie en het vergraven van grond worden aangetroffen, moeten direct worden gevangen en in het aangrenzende gebied worden vrijgelaten. Algemene vogels: geen directe schade Indien de vegetatie buiten het broedseizoen (dus buiten de periode 15 maart - 15 juli) wordt verwijderd, wordt schade aan vogelnesten, eieren of jonge vogels voorkomen. Er hoeft voor vogels daarom geen ontheffing te worden aangevraagd. 6.2 Overige regelgeving Omdat er geen negatieve effecten op de EHS zijn te verwachten, zijn er op dit punt geen bezwaren vanuit het provinciale natuurbeleid. Omdat er geen negatieve effecten op Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten zijn te verwachten, is er geen vergunning nodig op grond van de Natuurbeschermingswet (ex artikel 19d lid 1). 15

194 Literatuur Beersma, P., W. Beersma en A. van den Burg Steenuilen. Vogelbescherming Nederland en Vogelbescherming België. Bijlsma, R.G., F. Hustings en K.C.J. Camphuysen Algemene en schaarse vogels van Nederland (Avifauna van Nederland 2). GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht. Bos, F., M. Bosveld, D. Groenendijk, C. van Swaay, I. Wynhoff De dagvlinders van Nederland, verspreiding en bescherming. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, Leiden; Exnopean hivertebrate Survey, Leiden. Broekhuizen, S., B. Hoekstra, V. van Laar, C. Smeenk en J.B.M. Ibissen (red.) Atlas van de Nederlandse zoogdieren. KNNV, Utrecht. Dienst Regelingen. 2009a. Wijziging beoordeling ontheffing Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Dienst Regelingen. 2009b. Bijlage aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten. Ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingreep. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Dienst Regelingen. 2009c. Uitleg Aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en faunawet. Dienst Regelingen. 201 la. Soortenstandaard Gierzwaluw. Ministerie van EL&I, Den Haag. Dienst Regelingen. 201 Ib. Soortenstandaard Gewone dwergvleermuis. Ministerie van EL&I, Den Haag. Dijkstra, K.B., V.J. Kalkman, R. Ketelaar en M.J.T. van der Weide (red.) De Nederlandse libellen (Odonata). Nederlandse fauna 4. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij en European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden. Limpens, H.G.J.A., K. Mosterd en W. Bongers Atlas van de Nederlandse vleermuizen. Onderzoek naar verspreiding en ecologie. KNNV Uitgeverij, Utrecht. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Algemene Handreiking Natuurbeschermingswet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag. RAVON Waamemingsoverzichten. RAVON 4: RAVON, Waamemingenoverzicht RAVON, 5: RAVON, Waamemingenoverzicht RAVON, 6: RAVON, Waamemingenoverzicht RAVON, 24: RAVON, Waamemingenoverzicht RAVON, 27: RAVON, Waarnemingenoverzicht 2007 en RAVON, 34: RAVON, Waamemingenoverzicht RAVON, 42: Roomen, van, M.W.J., A. Boele, M.J.T van der Weide, E.A.J. van Winden en D. Zoetebier Belangrijke vogelgebieden in Nederland, Actueel overzicht van Europese vogelwaarden in aangewezen en aan te wijzen speciale beschermingszones en andere belangrijke gebieden. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen. SOVON Vogelonderzoek Nederland Atlas van de Nederlandse broedvogels Nederlandse fauna 5. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturahs, KNNV Uitgeverij en European Invertebrate Survey Nederland, Leiden. Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging en Gegevensautoriteit Natuur Vleermuisprotocol Gegevensautoriteit Natuur, Netwerk Groene Bureaus en Zoogdiervereniging. 16

195

196 Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Bijlage 7 Watertoets 194 vastgesteld

197 datum dossiercode Geachte heer/mevrouw A. Roebert, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website Op basis van deze toets wordt in uw plan geen waterschapsbelangen geraakt. U volgt de procedure geen waterschapsbelang. Dit houdt in dat u direct door kunt gaan met de planvorming van uw plan en onderstaande tekst kunt opnemen in het plan. waterparagraaf Geen Waterschapsbelang Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan "Herziening bestemmingsplan Bovenbergweg 4". Het plan betreft alleen een functieverandering van bestaande bebouwing en heeft geen invloed op de waterhuishouding. Met de voorgenomen ontwikkeling zijn geen waterbelangen gemoeid. De ontwikkeling heeft geen nieuwe lozingen op oppervlaktewater tot gevolg. In het gebied is geen sprake van (grond)wateroverlast. Het waterschap Regge en Dinkel heeft dan ook geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling. Deze conclusie is getrokken naar aanleiding van een digitale watertoets. Het proces van de watertoets is goed doorlopen. Verklaring Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld. Copyright Digitale Watertoets - Dit document is gegenereerd via de website Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document. De WaterToets 2012

198 datum dossiercode Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van waterschap Regge en Dinkel kunt u terecht op onze website Mocht u specifieke vragen hebben naar aanleiding van deze toets dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer U kunt ook een sturen naar Uit deze toets komt de procedure geen waterschapsbelang. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens. Uw gegevens: Naam van het project "Herziening bestemmingsplan Bovenbergweg 4" Naam aanvrager: A. Roebert Organisatie aanvrager: gemeente Hof van Twente adres aanvrager: Adres aanvrager: Postbus AB Goor Gegevens gemeente: Plan ligt in gemeente: Hof van Twente Contactpersoon bij gemeente: A. Roebert Telefoonnummer contactpersoon: adres contactpersoon: Samenvatting resultaat Kaartlagen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? nee Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Hof van Twente Vragen: Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? ja

199 Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd? nee Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast? nee Opmerkingen bij het plan het betreft de functie wijziging van een schuur. Er wordt een woonfunctie toegestaan Verklaring Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld. Copyright Digitale Watertoets - Dit document is gegenereerd via de website Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document. De WaterToets 2012

Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging

Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging TacoBouwadvies Bovenbergweg 4 te Markelo Bevindingen en opmerkingen bij inmeting werknr.201205 Behorende bij tekeningen : 1205BT-01,02 en 03

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

BUITENGEBIED WIJZIGING 2017, VEERSTEEG 12A

BUITENGEBIED WIJZIGING 2017, VEERSTEEG 12A wijzigingsplan BUITENGEBIED WIJZIGING 2017, VEERSTEEG 12A vastgesteld 18 juli 2017 wijzigingsplan BUITENGEBIED WIJZIGING 2017, VEERSTEEG 12A documentstatus vastgesteld documentversie 1 IMRO-code NL.IMRO.0263.BP1165-

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

GEMEENTE FERWERDERADIEL WIJZIGINGSPLAN BURDAARD DS. R.H. KUIPERSSTRAAT 9

GEMEENTE FERWERDERADIEL WIJZIGINGSPLAN BURDAARD DS. R.H. KUIPERSSTRAAT 9 GEMEENTE FERWERDERADIEL WIJZIGINGSPLAN BURDAARD DS. R.H. KUIPERSSTRAAT 9 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Planologische regeling 2 1.3 Leeswijzer 3 HOOFDSTUK 2 HUIDIGE

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

Toelichting. vastgesteld 23 februari Meeuwisdijk 9

Toelichting. vastgesteld 23 februari Meeuwisdijk 9 Toelichting vastgesteld 23 februari 2016 Meeuwisdijk 9 Hoofdstuk 1 Inleiding Het perceel Meeuwisdijk 9 in het noordelijk buitengebied van Etten-Leur heeft in het geldende bestemmingsplan Buitengebied (2013)

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Nummer : 11-03.2015 Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Korte inhoud : Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om een opslagloods bij een agrarisch

Nadere informatie

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning *D14.001905* D14.001905 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde 28 26 Bestaande situatie 1. Aanleiding Directe aanleiding is het verzoek d.d. 18 november

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G GEMEENTE BARNEVELD O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Dossiernummer: 2014W1431 Omgevingsloketnummer: 1413923 Op 8 augustus 2014 hebben burgemeester en wethouders een aanvraag ontvangen van Van Westreenen

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BERG VONDELPLEIN 4

BESTEMMINGSPLAN BERG VONDELPLEIN 4 * BESTEMMINGSPLAN BERG VONDELPLEIN 4 en regels Gemeente Amersfoort Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Bezoekadres: Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort Telefoon (033) 459 51 11 Fax (033) 451 07 10 E-mail: info_gemeente@amersfoort.nl

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Middelburg, 8 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Locatie en project 2.1 Ligging plangebied 2.2 Geldend bestemmingsplan

Nadere informatie

Toelichting 3. Regels 9

Toelichting 3. Regels 9 Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Aanleiding 3 Hoofdstuk 2 Planbeschrijving 4 Hoofdstuk 3 Kostenverhaal 5 Hoofdstuk 4 Wijze van bestemmen 6 Hoofdstuk 5 Procedure 8 Regels 9 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

Wijzigingsplan Wyldpaed West 3 te Twijzelerheide ONTWERP

Wijzigingsplan Wyldpaed West 3 te Twijzelerheide ONTWERP Wijzigingsplan Wyldpaed West 3 te Twijzelerheide ONTWERP 1 INHOUDSOPGAVE Toelichting 3 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Begrenzing plangebied 3 1.3 Geldende bestemmingsplan / moederplan 4 1.4 Bestaande

Nadere informatie

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Kenmerk: BELEIDSREGEL OMGEKEERDE WERKING: WOON- EN LEEFKLIMAAT. Aanleiding. Er zijn meerdere redenen aanwezig om een beleidsregel omgekeerde werking

Nadere informatie

GEMEENTE SON EN BREUGEL

GEMEENTE SON EN BREUGEL GEMEENTE SON EN BREUGEL Bestemmingsplan Buitengebied; Driehoek 7 Toelichting NL.IMRO.0848.BP813BUITENGEBIED-VA01/ Vastgesteld Projectnr. 021-012 / 19 december 2013 INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 3 2. BESTAANDE

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1

ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1 ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1 burgemeester en wethouders van A s t e n; gezien het verzoek om medewerking van Archimil B.V. namens de heer

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Project: Vergroten woning Oudelandseweg 6 te Sint-Maartensdijk September 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Projectbeschrijving 2 3. Vigerend bestemmingsplan 3 4. Omgevingsplan

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Foarwei 190 te Kollumerzwaag Kadastrale kaart Foarwei 190 te Kollumerzwaag Verzoek om omgevingsvergunning met daarbij handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het

Nadere informatie

Blad 2. Beoordeling verzoek

Blad 2. Beoordeling verzoek Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het dempen van een kadesloot en verbreden van watergangen in de Wergeastermarpolder Door het Wetterskip Fryslân is een

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 NL.IMRO.0037.BP1303-vs01 25 augustus 2014 blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Plangebied

Nadere informatie

[lege A4 t.b.v. dubbelzijdig afdrukken]

[lege A4 t.b.v. dubbelzijdig afdrukken] [lege A4 t.b.v. dubbelzijdig afdrukken] Centrum - De Biezen 10 Dongen wijzigingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0766.BPW201600011-VG01 13-09-2016 concept 28-09-2016

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

1. INLEIDING...3 2. BESTAANDE SITUATIE PERCEEL EN OMGEVING...4 3. GEMEENTELIJK BELEID...6 4. DIVERSE TOETSINGSCRITERIA...8 5. JURIDISCHE REGELING...

1. INLEIDING...3 2. BESTAANDE SITUATIE PERCEEL EN OMGEVING...4 3. GEMEENTELIJK BELEID...6 4. DIVERSE TOETSINGSCRITERIA...8 5. JURIDISCHE REGELING... INHOUD BLZ 1. INLEIDING...3 2. BESTAANDE SITUATIE PERCEEL EN OMGEVING...4 3. GEMEENTELIJK BELEID...6 4. DIVERSE TOETSINGSCRITERIA...8 5. JURIDISCHE REGELING...9 018-537 Gemeente Beuningen Verlengde Reekstraat

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Toepassingsbereik 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Herziening bestemmingsplan Buitengebied Someren 5 Artikel 4 Herziening

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN RUINERWEG, ECHTEN BOS BIJ VAN HARTE

BESTEMMINGSPLAN RUINERWEG, ECHTEN BOS BIJ VAN HARTE BESTEMMINGSPLAN RUINERWEG, ECHTEN BOS BIJ VAN HARTE GEMEENTE DE WOLDEN VASTGESTELD PLAN BESTEMMINGSPLAN RUINERWEG, ECHTEN BOS BIJ VAN HARTE GEMEENTE DE WOLDEN VASTGESTELD PLAN Identificatienummer NL.IMRO.1690.BP00370-0301

Nadere informatie

Buitengebied Efterwei 23, Rottevalle

Buitengebied Efterwei 23, Rottevalle Inhoudsopgave TOELICHTING Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Planologische regeling 1 1.3 Leeswijzer 2 Hoofdstuk 2 Planbeschrijving 3 Hoofdstuk 3 Beleidskader 4 3.1 Provinciaal beleid 4 3.2 Gemeentelijk

Nadere informatie

1. Artikel 12 Horeca. De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d.

1. Artikel 12 Horeca. De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d. www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d. 10 september 2014 1. Artikel 12 Horeca 12. 1. Bestemmingsomschrijving De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen ten behoeve van: 1. horeca

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO Tienelsweg 31 Zuidlaren NL.IMRO.1730.ABTienelsweg31Zdl-0301 Status: ontwerp - 2 - Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor

Nadere informatie

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Gemeente Tynaarlo Oktober 2011 NL.IMRO.1730.PBWatermolendijk3-0401 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Middelburg Loods Muidenweg. Wijzigingsplan

Middelburg Loods Muidenweg. Wijzigingsplan Middelburg Loods Muidenweg Wijzigingsplan Wijzigingsplan Loods Muidenweg Middelburg identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0687.BPWBGMMUI ON01 23 02 2015 ontwerp projectnummer:

Nadere informatie

Wonen. 1.2 Bouwregels

Wonen. 1.2 Bouwregels 1 Wonen 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor Wonen - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woonhuizen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening

Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening status: ontwerp idn: NL.IMRO.0281.BP00024-on01 gemeente Tiel datum: september 2015 Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED ALPHEN-CHAAM, WIJZIGING DASSEMUSSESTRAAT 7

ONTWERPBESLUIT WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED ALPHEN-CHAAM, WIJZIGING DASSEMUSSESTRAAT 7 ONTWERPBESLUIT WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED ALPHEN-CHAAM, WIJZIGING DASSEMUSSESTRAAT 7 Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Wijzigingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39. Gemeente Sint Anthonis

Wijzigingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39. Gemeente Sint Anthonis Wijzigingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39 Gemeente Sint Anthonis Gegevens over het plan: Plannaam: Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39 Identificatienummer: NL.IMRO.1702.8BPWhank39-VA01 Status:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Datum: 7 april 2014 Projectgegevens: ROB01-0252620-01B TEK01-0252620-01A Identificatienummer:

Nadere informatie

Een goede ruimtelijke ordening. Henry de Roo

Een goede ruimtelijke ordening. Henry de Roo Een goede ruimtelijke ordening Henry de Roo Afwijken bestemmingsplan (1) artikel 2.12, lid 1, a, sub 1 Wabo binnenplans afwijken artikel 2.12, lid 1, a, sub 2 Wabo de gevallen genoemd in artikel 4, Bijlage

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2'

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden ter voorbereiding van een omgevingsvergunning,

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 6 Opsteller : Michiel Smits Datum : 30 juni 2016 Doorkiesnr. : 088 0225119 Onderwerp : n procedure ex art 110a Wet geluidhinder; woning Barwoutswaarder 49B te Woerden. Procedurekader : Aanvraag

Nadere informatie

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen.

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen. Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van bestemmingsplan ten behoeve van dagactiviteiten voor jong dementerenden op het perceel Griende Dyk 2 te Wirdum Zorggroep Noorderbreedte heeft een aanvraag

Nadere informatie

Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Keizersdijk 2

Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Keizersdijk 2 Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro burgemeester en wethouders van A s t e n; gezien het verzoek om medewerking van Crijns Rentmeesters B.V. namens mevrouw Van Bussel-Drieshen voor de splitsing van

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

Bouwen en wonen in het buitengebied

Bouwen en wonen in het buitengebied Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Bouwen en wonen in het buitengebied Inleiding Op 9 januari

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING PROJECT: Uitbreiding woning aan de Broekdijk 3 Kesteren PROJECTNR: 12025 OPDRACHTGEVER: Fam. M. Heijnis Broekdijk 3 4041 CT Kesteren DATUM: 8 april 2013 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/196342 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan 'Eerste partiële herziening Landelijk gebied Assendelft' Gevraagd besluit 1. Het bestemmingsplan 'Eerste partiële herziening

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting In deze bijlage zijn voorbeeld planregels met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie opgenomen voor nieuwe bestemmingsplannen in de gemeente

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Toelichting. Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Sumar, Master de Vrieswei 22-22A (wijziging bestemming)

Toelichting. Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Sumar, Master de Vrieswei 22-22A (wijziging bestemming) Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Sumar, Master de Vrieswei 22-22A (wijziging bestemming) Hoofdstuk 1 Inleiding Het pand Master de Vrieswei 22-22A te Sumar is door de gemeente te koop aangeboden.

Nadere informatie

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat:

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat: Artikel 8 Wonen - 2 8.1 Bestemmingsomschrijving 8.2 Bouwregels 8.3 Nadere eisen 8.4 Afwijking van de bouwregels 8.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

GEMEENTE LOCHEM WIJZIGINGSPLAN. Rosmaatsteeg 2 Harfsen

GEMEENTE LOCHEM WIJZIGINGSPLAN. Rosmaatsteeg 2 Harfsen GEMEENTE LOCHEM WIJZIGINGSPLAN Rosmaatsteeg 2 Harfsen (behorend bij het bestemmingsplan Buitengebied Lochem 2010) Opdrachtnummer : 08.197 ID nr. : Datum : april 2012 Versie : 03 Auteurs : mro b.v. Vastgesteld

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Project: Nieuwbouw woningen Steekterweg 78 A-C in Alphen aan den Rijn Datum besluit: Milieudienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.:

Nadere informatie

Maastricht Centraal, reparatie Gebroeders Hermansstraat 11-13

Maastricht Centraal, reparatie Gebroeders Hermansstraat 11-13 Ontwerpbestemmingsplan Maastricht Centraal, reparatie Gebroeders Hermansstraat 11-13 Gemeente Maastricht Datum: 31 mei 2011 Projectnummer: 90569.01 ID: NL.IMRO.0935.bpGebrHstr11en13-vg01 INHOUD 1 Inleiding

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Omgevingsaspecten

1. Aanleiding. 2. Omgevingsaspecten 1. Aanleiding De aanleiding voor het opstellen van een facetbestemmingsplan Ruimte-voorbedrijfsruimte is de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied door middel van een beheersverordening. Hiertoe

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 7 Opsteller Datum Doorkiesnr. Onderwerp Procedurekader Periode ter visie Bijlagen Olav Lamme 15 april 2014 088 022 5000 n procedure ex art 110a Wet geluidhinder bestemmingsplan 'De Clinckhoeff'.

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse.

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Vo GEMEENTE HOOGEVEEN WIJZIGINGSPLAN Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Onherroepelijk 31 augustus 2011 In Werking 31 augustus 2011 Vaststelling 12 juli 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Bestaande

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening

Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening 2 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Ligging van het plangebied "Zuidhoek" 1.3 Leeswijzer 7 7 7 8 Hoofdstuk 2 Aanpassingen 2.1

Nadere informatie

RO Wielemakersbaan 6 Ride by the Sea

RO Wielemakersbaan 6 Ride by the Sea RO Wielemakersbaan 6 Ride by the Sea 2 Inhoudsopgave Ruimtelijke Onderbouwing 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1. Aanleiding en doel 1.2. Ligging plangebied 1.3. Geldend bestemmingsplan 1.4. Leeswijzer Hoofdstuk

Nadere informatie

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Code 03-61-02 / 09-06-03

Nadere informatie

Afwijking van het bestemmingsplan

Afwijking van het bestemmingsplan 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P

Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 24 oktober 2012 Projectnummer

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 8 Opsteller : Michiel Smits Datum : 8 maart februari 2017 Doorkiesnr. : 088 0225119 Onderwerp : n procedure ex art 110a Wet geluidhinder; bouwplan woning op perceel Rietveld 33A te Woerden.

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente VOORST d.d. 27 december 2016 Nr. Z-HZ_WABO-2016-0976 Mij bekend, De Secretaris Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase

Nadere informatie

Regels. Kenmerk: R05

Regels. Kenmerk: R05 Regels Kenmerk: 1581-06-R05 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Wonen 4 Hoofdstuk 3 Algemene regels

Nadere informatie

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling *Z04630B9E6E* Registratienummer: Z -14-38204 / 39321 Ruimtelijke onderbouwing Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling Opgemaakt: 16 april 2015

Nadere informatie

ontwerp-beschikking Wet geluidhinder

ontwerp-beschikking Wet geluidhinder ontwerp-beschikking Wet geluidhinder Besluit van Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel, inzake vaststelling Hogere Grenswaarden wegverkeerslawaai ingevolge artikel 83 lid 2 Wet geluidhinder

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem Ruimtelijke onderbouwing Zorghotel Schipholweg Haarlem 1 1. Welke vrijstellingsbevoegdheid en waarom Het project betreft de bouw van een gebouw met gezondheidszorgfunctie ( zorghotel ) met bijbehorende

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening. Teckop 11 in Kamerik

Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening. Teckop 11 in Kamerik Gemeente Woerden 12i.04584 Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening Teckop 11 in Kamerik bestemmingsplan 'Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld' Op 29 maart 2012

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO Duinkampen 21 te Paterswolde NL.IMRO.1730.ABDuinkamp21PW-0301 Status: concept - 2 - Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld om

Nadere informatie

TOELICHTING. Boerderijsplitsing aan de Eerselseweg 41 te Knegsel. G.C.M. van de Ven Eerselseweg KL Knegsel. project.

TOELICHTING. Boerderijsplitsing aan de Eerselseweg 41 te Knegsel. G.C.M. van de Ven Eerselseweg KL Knegsel. project. TOELICHTING project opdrachtgever Boerderijsplitsing aan de Eerselseweg 41 te Knegsel G.C.M. van de Ven Eerselseweg 41 5511 KL Knegsel werknummer datum 05409 19 juli 2010 INHOUD 1. INLEIDING pag. 2 1.1.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

30 en Torendijk 7. reactienota Buitengebied Hof van Twente, herziening Slaghekkenweg. G emeent e Ho f van Twent e. Datum : 18 maart 2013

30 en Torendijk 7. reactienota Buitengebied Hof van Twente, herziening Slaghekkenweg. G emeent e Ho f van Twent e. Datum : 18 maart 2013 reactienota Buitengebied Hof van Twente, herziening Slaghekkenweg 14b, Slaghekkenweg 30 en Torendijk 7 G emeent e Ho f van Twent e Datum : 18 maart 2013 projectnummer : 110260 S A B R E A C T I E N O

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie